Procedură : 2015/0302(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0026/2019

Texte depuse :

A8-0026/2019

Dezbateri :

PV 12/03/2019 - 21
CRE 12/03/2019 - 21

Voturi :

PV 13/03/2019 - 11.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0169

RECOMANDARE     ***
PDF 173kWORD 57k
24.1.2019
PE 629.386v02-00 A8-0026/2019

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))

Comisia pentru afaceri externe

Raportoare: Anna Elżbieta Fotyga

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15093/2016),

–  având în vedere proiectul de acord de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte (05385/2015),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207, articolul 209, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0107/2018),

–  având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din ...(1) referitoare la proiectul de decizie ,

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0026/2019),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Islamice Afganistan.

(1)

Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0000.


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (22.11.2018)

destinat Comisiei pentru afaceri externe

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))

Raportor pentru aviz: Frank Engel

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este comisie competentă, să recomande Parlamentului să aprobe proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Acordul de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre UE și Republica Islamică Afganistan

Referințe

15093/2016 – C8-0107/2018 – JOIN(2015)0036 – 2015/0302(NLE)

Comisie competentă

 

AFET

 

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

DEVE

15.3.2018

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Frank Engel

23.5.2018

Examinare în comisie

9.10.2018

 

 

 

Data adoptării

20.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Joachim Zeller, Željana Zovko

Membri supleanți prezenți la votul final

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

15

+

ALDE

Thierry Cornillet

ECR

Bernd Lucke, Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

PPE

Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Republica Islamică Afganistan

Referințe

15093/2016 – C8-0107/2018 – JOIN(2015)0036 – 2015/0302(NLE)

Data sesizării

8.3.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

AFET

15.3.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

DEVE

15.3.2018

INTA

15.3.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

INTA

19.11.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Anna Elżbieta Fotyga

13.6.2017

 

 

 

Examinare în comisie

22.11.2018

 

 

 

Data adoptării

22.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

3

8

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Membri supleanți prezenți la votul final

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Data depunerii

25.1.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Rebecca Harms

3

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing

NI

Georgios Epitideios

8

0

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

NI

Dobromir Sośnierz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 27 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate