ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej v mene Únie

  24.1.2019 - (15093/2016 – C8‑0107/2018 – 2015/0302(NLE)) - ***

  Výbor pre zahraničné veci
  Spravodajkyňa: Anna Elżbieta Fotyga

  Postup : 2015/0302(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0026/2019
  Predkladané texty :
  A8-0026/2019
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej v mene Únie

  (15093/2016 – C8‑0107/2018 – 2015/0302(NLE))

  (Súhlas)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15093/2016),

  –  so zreteľom na návrh Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej (05385/2015),

  –  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207, článkom 209, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0107/2018),

  –  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z ...[1] o návrhu rozhodnutia,

  –  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci a na stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0026/2019),

  1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Afganskej islamskej republiky.

  • [1]  Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

  STANOVISKO Výboru pre rozvoj (22.11.2018)

  pre Výbor pre zahraničné veci

  k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej v mene Únie
  (15093/2016 – C8‑0107/2018 – 2015/0302(NLE))

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Frank Engel

  Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej v mene Únie.

  POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

  Názov

  Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganskou islamskou republikou

  Referenčné čísla

  15093/2016 – C8-0107/2018 – JOIN(2015)0036 – 2015/0302(NLE)

  Gestorský výbor

   

  AFET

   

   

   

   

  Výbor požiadaný o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  DEVE

  15.3.2018

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

         dátum vymenovania

  Frank Engel

  23.5.2018

  Prerokovanie vo výbore

  9.10.2018

   

   

   

  Dátum prijatia

  20.11.2018

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  15

  0

  2

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Joachim Zeller, Željana Zovko

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

  15

  +

  ALDE

  Thierry Cornillet

  ECR

  Bernd Lucke, Eleni Theocharous

  EFDD

  Mireille D'Ornano

  PPE

  Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

  S&D

  Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

  0

  -

   

   

  2

  0

  GUE/NGL

  Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania

  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganskou islamskou republikou

  Referenčné čísla

  15093/2016 – C8-0107/2018 – JOIN(2015)0036 – 2015/0302(NLE)

  Dátum predloženia / žiadosť o súhlas

  8.3.2018

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  AFET

  15.3.2018

   

   

   

  Výbor požiadaný o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  DEVE

  15.3.2018

  INTA

  15.3.2018

   

   

  Bez predloženia stanoviska

         dátum rozhodnutia

  INTA

  19.11.2018

   

   

   

  Spravodajkyňa

         dátum vymenovania

  Anna Elżbieta Fotyga

  13.6.2017

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  22.11.2018

   

   

   

  Dátum prijatia

  22.1.2019

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  45

  3

  8

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

  Dátum predloženia

  25.1.2019

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

  45

  +

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

  ECR

  Amjad Bashir, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

  EFDD

  Aymeric Chauprade

  PPE

  Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

  S&D

  Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

  VERTS/ALE

  Rebecca Harms

  3

  -

  GUE/NGL

  Javier Couso Permuy, Sabine Lösing

  NI

  Georgios Epitideios

  8

  0

  EFDD

  James Carver

  GUE/NGL

  Marie-Christine Vergiat

  NI

  Dobromir Sośnierz

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania

  Posledná úprava: 27. februára 2019
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia