ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele

25.1.2019 - (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)) - ***I

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Zpravodaj: Daniel Dalton


Postup : 2018/0090(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0029/2019

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele

(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0185),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0143/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená rakouskou Spolkovou radou a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality, v nichž se uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. září 2018[1],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0029/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.    vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Právní předpisy na ochranu spotřebitele by měly být účinně uplatňovány v celé Unii. Komplexní kontrola účelnosti směrnic v oblasti ochrany spotřebitele a marketingu, kterou Komise provedla v letech 2016 a 2017 v rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT), dospěla k závěru, že účinnost právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele je ohrožena nedostatečným povědomím obchodníků a spotřebitelů a nedostatečným vymáháním a omezenými možnosti náhrady pro spotřebitele.

(2)  Právní předpisy na ochranu spotřebitele by měly být účinně uplatňovány v celé Unii. Komplexní kontrola účelnosti směrnic v oblasti ochrany spotřebitele a marketingu, kterou Komise provedla v letech 2016 a 2017 v rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT), dospěla k závěru, že účinnost právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele je ohrožena nedostatečným povědomím obchodníků a spotřebitelů a nedostatečným využíváním existujících možností nápravy.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Aby se zajistilo jednotnější uplatňování sankcí, zejména v případě protiprávních jednání uvnitř Unie, rozsáhlých protiprávních jednání a rozsáhlých protiprávních jednání s unijním rozměrem podle nařízení (EU) 2017/2394, měla by být zavedena společná pomocná kritéria pro ukládání pokut. Tato kritéria by měla zahrnovat přeshraniční charakter protiprávního jednání, obzvláště skutečnost, jestli protiprávní jednání poškodilo spotřebitele i v jiných členských státech. Zohledněna by měla být i případná náhrada za způsobenou újmu poskytnutá obchodníkem spotřebitelům. Opakované protiprávní jednání téhož subjektu poukazuje na sklon k takovému protiprávnímu jednání a je významným projevem závažnosti chování, a tedy i nutnosti zvýšit úroveň sankce pro dosažení odrazujícího účinku. Kritérium získaného finančního prospěchu nebo zamezených ztrát kvůli protiprávnímu jednání má obzvláště velký význam, pokud vnitrostátní právní předpisy stanoví jako sankce pokuty a určují maximální výši pokuty jako podíl obratu obchodníka a pokud se protiprávní jednání týká jen jednoho nebo několika trhů, na kterých tento obchodník působí.

(6)  Aby se zajistilo jednotnější uplatňování sankcí, zejména v případě protiprávních jednání uvnitř Unie, rozsáhlých protiprávních jednání a rozsáhlých protiprávních jednání s unijním rozměrem podle nařízení (EU) 2017/2394, měla by být zavedena společná pomocná kritéria pro ukládání pokut. Tato kritéria by měla zahrnovat přeshraniční charakter protiprávního jednání, obzvláště skutečnost, jestli protiprávní jednání poškodilo spotřebitele i v jiných členských státech, pokud je tato informace dostupná v ustanoveních obsažených v nařízení (EU) 2017/2394 týkajícím se výměny informací. Zohledněna by měla být i případná náhrada za způsobenou újmu poskytnutá obchodníkem spotřebitelům, jakož i rozsah jednání obchodníka při zajišťování nápravy důsledků předmětného protiprávního jednání a zmírnění jeho možných nepříznivých dopadů. Opakované protiprávní jednání téhož subjektu poukazuje na sklon k takovému protiprávnímu jednání a je významným projevem závažnosti chování, a tedy i nutnosti zvýšit úroveň sankce pro dosažení odrazujícího účinku. Kritérium získaného finančního prospěchu nebo zamezených ztrát kvůli protiprávnímu jednání má obzvláště velký význam, pokud vnitrostátní právní předpisy stanoví jako sankce pokuty a určují maximální výši pokuty jako podíl obratu obchodníka a pokud se protiprávní jednání týká jen jednoho nebo několika trhů, na kterých tento obchodník působí.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Dále by veškeré pokuty uložené jako sankce měly zohledňovat roční obrat a zisky obchodníka, který se protiprávního jednání dopustil, a jakékoliv pokuty uložené tomuto obchodníkovi v jiných členských státech za stejné protiprávní jednání, zejména v souvislosti s rozsáhlými protiprávními jednáními v rozporu s právními předpisy na ochranu spotřebitele a s rozsáhlými protiprávními jednáními s unijním rozměrem, které jsou předmětem koordinovaného vyšetřování a vymáhání v souladu s nařízením (EU) 2017/2394.

(7)  Dále by sankce měly zohledňovat jakékoliv pokuty uložené tomuto obchodníkovi v jiných členských státech za stejné protiprávní jednání, zejména v souvislosti s rozsáhlými protiprávními jednáními a s rozsáhlými protiprávními jednáními s unijním rozměrem, které jsou předmětem koordinovaného vyšetřování a vymáhání v souladu s nařízením (EU) 2017/2394.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Tato společná pomocná kritéria pro uplatňování sankcí nemusejí mít význam pro rozhodování o sankcích za každé protiprávní jednání, především za protiprávní jednání, které není závažné. Členské státy by také měly zohlednit další obecné právní zásady týkající se uplatňování sankcí, například zásadu non bis in idem.

(8)  Tato společná pomocná kritéria pro uplatňování sankcí nemusejí mít význam pro rozhodování o sankcích za každé protiprávní jednání, především za protiprávní jednání, které není závažné. Členské státy by také měly zohlednit další obecné právní zásady týkající se uplatňování sankcí, například zásadu non bis in idem a uplatnitelné procesní záruky a záruky v oblasti ochrany údajů obsažené v unijním a vnitrostátním právu a v Listině základních práv.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Aby členské státy mohly ukládat účinné, přiměřené a odrazující sankce za rozsáhlá protiprávní jednání v rozporu s právními předpisy na ochranu spotřebitele a za rozsáhlá protiprávní jednání s unijním rozměrem, která jsou předmětem koordinovaného vyšetřování a vymáhání v souladu s nařízením (EU) 2017/2394, měly by být pokuty zavedeny jako povinná součást sankcí za tato protiprávní jednání. Aby se zajistil odrazující účinek pokut, měly by členské státy ve svých vnitrostátních právních předpisech stanovit maximální výši pokuty za tato protiprávní jednání na úrovni, která dosahuje alespoň 4 % ročního obratu obchodníka v dotčeném členském státě.

(9)  Aby členské státy mohly ukládat účinné, přiměřené a odrazující sankce za rozsáhlá protiprávní jednání a za rozsáhlá protiprávní jednání s unijním rozměrem, která jsou předmětem koordinovaného vyšetřování a vymáhání v souladu s nařízením (EU) 2017/2394, měly by být pokuty zavedeny jako povinná součást sankcí za tato protiprávní jednání. Aby se zajistil odrazující účinek pokut, měly by členské státy ve svých vnitrostátních právních předpisech stanovit maximální výši pokuty za tato protiprávní jednání na úrovni, která dosahuje 10 000 000 EUR nebo alespoň 4 % ročního obratu obchodníka za předchozí účetní období v dotčeném členském státě, přičemž se použije vyšší z těchto částek.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Pokud v důsledku koordinačního mechanismu podle nařízení (EU) 2017/2394 uloží pokutu obchodníkovi odpovědnému za rozsáhlé protiprávní jednání nebo rozsáhlé protiprávní jednání s unijním rozměrem ve smyslu uvedeného nařízení jeden příslušný vnitrostátní orgán, měl by mít možnost uložit pokutu ve výši alespoň 4% ročního obratu tohoto obchodníka ve všech dotčených členských státech, kterých se koordinované donucovací opatření týká.

(10)  Pokud v důsledku koordinačního mechanismu podle nařízení (EU) 2017/2394 uloží pokutu obchodníkovi odpovědnému za rozsáhlé protiprávní jednání nebo rozsáhlé protiprávní jednání s unijním rozměrem ve smyslu uvedeného nařízení jeden příslušný vnitrostátní orgán, měl by mít možnost uložit pokutu až do výše 10 000 000 EUR nebo alespoň 4 % ročního obratu tohoto obchodníka za předchozí účetní období ve všech členských státech, přičemž se použije vyšší z obou částek.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Členským státům by nemělo nic bránit v tom, aby ve svých vnitrostátních právních předpisech zachovaly nebo zavedly vyšší maximální pokuty vycházející z obratu za rozsáhlá protiprávní jednání nebo rozsáhlá protiprávní jednání s unijním rozměrem v rozporu s právními předpisy na ochranu spotřebitele podle definice v nařízení 2017/2394. Požadavek na stanovení pokuty na úrovni alespoň 4 % obratu obchodníka by se neměl vztahovat na případné další předpisy členských států pro penále, například denní pokuty, za neplnění rozhodnutí, příkazu, předběžného opatření, závazku obchodníka nebo jiného opatření, s cílem zastavit protiprávní jednání.

vypouští se

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Při rozhodování o účelu, ke kterému budou výnosy z pokut použity, by členské státy měly zohlednit konečný cíl právních předpisů na ochranu spotřebitele a jejich vymáhání, jímž je ochrana obecného zájmu spotřebitelů. Členské státy by tedy měly zvážit přidělení alespoň části výnosů z pokut na posílení ochrany spotřebitele ve své pravomoci, například na podporu spotřebitelského hnutí nebo činností zaměřených na posílení postavení spotřebitelů.

(12)  Při rozhodování o účelu, ke kterému budou výnosy z pokut použity, by členské státy měly zohlednit konečný cíl právních předpisů na ochranu spotřebitele a jejich vymáhání, jímž je ochrana obecného zájmu spotřebitelů. Členské státy by tedy měly výnosy z pokut přidělit na fond, z nějž bude poskytována náprava spotřebitelům, kteří utrpěli škodu, nebo na posílení ochrany spotřebitele nebo ochrany jiných veřejných zájmů ve své pravomoci, mimo jiné i na činnosti zaměřené na posílení postavení spotřebitelů, které uskuteční přímo členský stát nebo vnitrostátní nebo evropské organizace spotřebitelů.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Členské státy by měly zajistit dostupnost náprav pro spotřebitele poškozené nekalými obchodními praktikami, aby se eliminovaly všechny dopady těchto praktik. Pro splnění tohoto cíle by členské státy měly především umožnit smluvní i nesmluvní nápravu. Smluvní náprava zajištěná členskými státy by měla přinejmenším zahrnovat právo na ukončení smlouvy. Minimální nesmluvní náprava zajištěná vnitrostátními právními předpisy by měla zahrnovat právo na náhradu škody. Členským státům by nic nebránilo v zachování nebo zavedení práv na další nápravy pro spotřebitele poškozené nekalými obchodními praktikami, aby dosáhly plného odstranění dopadů takových praktik.

(15)  Členské státy by měly zajistit dostupnost náprav pro spotřebitele poškozené nekalými obchodními praktikami. Pro splnění tohoto cíle by členské státy měly v rámci svého vnitrostátního práva především umožnit smluvní i nesmluvní nápravu. Smluvní náprava zajištěná členskými státy by měla zahrnovat právo na ukončení smlouvy a další způsoby nápravy, které odráží různou závažnost případných škod, včetně práva na snížení ceny či náhrady za poškození. Nesmluvní náprava zajištěná vnitrostátními právními předpisy by měla zahrnovat právo na náhradu škody. Členským státům by nic nebránilo v zachování nebo zavedení práv na další nápravy pro spotřebitele poškozené nekalými obchodními praktikami, aby dosáhly plného odstranění dopadů takových praktik.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Ve směrnici 2011/83/EU by tedy měly být uvedeny konkrétní požadavky na transparentnost internetových tržišť, na jejichž základě by měli být spotřebitelé používající tato tržiště informováni o hlavních parametrech, které určují řazení nabídek, zda uzavírají smlouvu s obchodníkem nebo jinou osobou (například s jiným spotřebitelem), zda platí právní předpisy na ochranu spotřebitele a který obchodník odpovídá za plnění smlouvy a za zajištění práv spotřebitelů, pokud taková práva platí. Tyto informace by měly být uvedeny jasně a srozumitelně a ne jako odkaz ve standardních podmínkách či podobném smluvním dokumentu. Požadavky na informace pro internetová tržiště by měly být přiměřené a musí být dosaženo rovnováhy mezi vysokou úrovní ochrany spotřebitele a konkurenceschopností internetových tržišť. Internetová tržiště by neměla mít povinnost uvádět konkrétní práva spotřebitelů, když spotřebitele informují o jejich použitelnosti či nepoužitelnosti. Uváděné informace o odpovědnosti za zajištění práv spotřebitelů závisí na smluvních ujednáních mezi internetovým tržištěm a příslušnými externími obchodníky. Internetové tržiště může odkázat na externího obchodníka jako na stranu výlučně odpovědnou za zajištění práv spotřebitelů nebo popsat své konkrétní odpovědnosti, pokud přejímá odpovědnost za určité aspekty smlouvy, například za dodávku nebo uplatňování práva odstoupit od smlouvy. Povinností poskytovat informace o hlavních parametrech určujících řazení výsledků vyhledávání není dotčeno obchodní tajemství související s podkladovými algoritmy. Tyto informace by měly vysvětlit hlavní výchozí parametry používané tržištěm, ale nemusejí být uváděny speciálně upravené pro každý jednotlivý dotaz při vyhledávání.

(19)  Ve směrnici 2005/29/EU a směrnici 2011/83/EU by tedy měly být uvedeny konkrétní požadavky na transparentnost internetových tržišť, na jejichž základě by měli být spotřebitelé používající tato tržiště informováni o hlavních parametrech uvedených v pořadí podle relativního významu, které určují řazení nabídek, zda uzavírají smlouvu s obchodníkem nebo jinou osobou (například s jiným spotřebitelem), zda platí právní předpisy na ochranu spotřebitele a který obchodník odpovídá za plnění smlouvy a za zajištění práv spotřebitelů, pokud taková práva platí. Tyto informace by měly být uvedeny jasně a srozumitelně a ne jako odkaz ve standardních podmínkách či podobném smluvním dokumentu. Požadavky na informace pro internetová tržiště by měly být přiměřené a musí být dosaženo rovnováhy mezi vysokou úrovní ochrany spotřebitele a konkurenceschopností internetových tržišť. Internetová tržiště by neměla mít povinnost uvádět konkrétní práva spotřebitelů, když spotřebitele informují o jejich použitelnosti či nepoužitelnosti. Uváděné informace o odpovědnosti za zajištění práv spotřebitelů závisí na smluvních ujednáních mezi internetovým tržištěm a příslušnými externími obchodníky. Internetové tržiště může odkázat na externího obchodníka jako na stranu výlučně odpovědnou za zajištění práv spotřebitelů nebo popsat své konkrétní odpovědnosti, pokud přejímá odpovědnost za určité aspekty smlouvy, například za dodávku nebo uplatňování práva odstoupit od smlouvy. Povinností poskytovat informace o hlavních parametrech určujících řazení výsledků vyhledávání není dotčeno obchodní tajemství v souladu se směrnicí 2016/943 související s podkladovými algoritmy. Tyto informace by měly vysvětlit hlavní výchozí parametry používané tržištěm, ale nemusejí být uváděny speciálně upravené pro každý jednotlivý dotaz při vyhledávání.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  Požadavky týkající se transparentnosti internetových tržišť musejí zajišťovat spolehlivou ochranu spotřebiteli i poté, co uzavře smlouvu na dálku nebo mimo obchodní prostory nebo je vázán jakoukoli odpovídající nabídkou a po uskutečnění prodeje začnou být dostupné nějaké nové důležité informace. Spotřebitelé by měli být chráněni před nákupem nebo užíváním nezákonného obsahu, který může ohrožovat jejich zdraví a bezpečnost, a měli by mít možnost uplatňovat nárok na veškeré dostupné způsoby náhrady škody a domáhat se jich mimo jiné i prostřednictvím mechanismů alternativního řešení sporů, které stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU1a. O případném zakoupení nezákonného výrobku nebo služby nebo o případné klamavé nabídce by proto měli být informováni. Internetová tržiště často nemají informace o tom, že určitá nabídka nebo výrobek jsou nezákonné. Pokud se o tom však dozvědí po uskutečnění prodeje, měla by o tom uvědomit nejen obchodníky, ale i spotřebitele. Tento požadavek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES1b, protože by byl použitelný pouze v případě, že by internetové tržiště obdrželo příslušné oznámení, potvrdilo by jeho platnost a přistoupilo by ke stažení nezákonné nabídky, výrobku nebo služby.

 

_____________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63).

 

1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19b)  Je třeba vzít na vědomí, že srovnávací internetové stránky nemusejí výrobky řadit podle ceny a kvality způsobem, který je objektivní, a že spotřebitelé si nemusejí být vědomi toho, že internetová tržiště si za nepatřičné upřednostňování určitého výrobku nebo služby mohou nechávat platit. Vnitrostátní regulační orgány by proto měly sledovat odvětví, ve kterých spotřebitelé využívají srovnávacích internetových stránek, a provádět šetření, která jim umožní zjistit, zda spotřebitelé správně chápou, jak řazení výrobků na tržištích funguje. V případě zjištění nesrovnalostí by mělo být přijato příslušné odvětvové opatření.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  V souladu s čl. 15 odst. 1 směrnice 2000/31/ES45 by internetová tržiště neměla mít povinnost ověřovat právní postavení externích dodavatelů. Místo toho by měla po externích dodavatelích výrobků na internetovém tržišti požadovat, aby pro účely právních předpisů na ochranu spotřebitele uváděli své postavení obchodníka nebo jiné a tyto informace poskytovali internetovému tržišti.

(20)  Internetová tržiště by měla mít povinnost přijmout přiměřené kroky, které v zájmu ochrany spotřebitelů zajistí, aby jimi poskytované služby nebyly zneužívány. Úroveň ochrany by měla odpovídat povaze prodávaného zboží nebo služeb a skutečně prokázaným škodám, které v důsledku jejich prodeje vznikly. Internetová tržiště by měla konkrétně sledovat případy, kdy obchodník jedná ve snaze vyvolat zdání, že není obchodník, s cílem ovlivnit rozhodování a očekávání spotřebitelů ohledně kvality výrobků nebo služeb, které kupují.

__________________

 

45 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

 

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Digitální obsah a digitální služby se často poskytují on-line na základě smluv, podle kterých spotřebitel neplatí cenu, ale poskytuje obchodníkovi osobní údaje. Digitální služby se vyznačují nepřetržitým zapojením obchodníka po celou dobu trvání smlouvy, aby umožnil spotřebiteli využívat službu, například přístup k údajům v digitální podobě, jejich vytváření, zpracovávání, ukládání nebo sdílení. Mezi příklady digitálních služeb patří smlouvy o předplatném pro platformy s obsahem, ukládání dat v cloudu, webmail, sociální média a cloudové aplikace. Nepřetržité zapojení poskytovatele služeb odůvodňuje uplatňování pravidel o právu odstoupit od smlouvy uvedených ve směrnici 2011/83/EU, která fakticky umožňují spotřebiteli vyzkoušet si službu a během 14 dnů od uzavření smlouvy se rozhodnout, zda si ji ponechá. Naproti tomu smlouvy o poskytování digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, se vyznačují jednorázovou činností obchodníka, který spotřebiteli dodá konkrétní položku nebo položky digitálního obsahu, například konkrétní hudební nebo obrazové soubory. Tento jednorázový charakter poskytování digitálního obsahu je základem výjimky z práva odstoupit od smlouvy podle čl. 16 písm. m) směrnice 2011/83/EU, kdy spotřebitel přijde o právo odstoupit od smlouvy, když plnění smlouvy začne, například stažením nebo streamováním konkrétního obsahu.

(21)  Digitální obsah a digitální služby se často poskytují on-line na základě smluv, podle kterých spotřebitel neplatí cenu, ale poskytuje obchodníkovi osobní údaje. Digitální služby se vyznačují nepřetržitým zapojením obchodníka po celou dobu trvání smlouvy, aby umožnil spotřebiteli využívat službu, která umožňuje vytváření, zpracovávání, přístup k údajům v digitální podobě nebo jejich uchovávání. Mezi příklady digitálních služeb patří videonahrávky a audionahrávky a jiné sdílení souborů, zpracování textu nebo hry nabízené v prostředí cloud computingu a prostřednictvím sociálních médií. Nepřetržité zapojení poskytovatele služeb odůvodňuje uplatňování pravidel o právu odstoupit od smlouvy uvedených ve směrnici 2011/83/EU, která fakticky umožňují spotřebiteli vyzkoušet si službu a během 14 dnů od uzavření smlouvy se rozhodnout, zda si ji ponechá. Naproti tomu smlouvy o poskytování digitálního obsahu se vyznačují jednorázovou činností obchodníka, který spotřebiteli dodá konkrétní položku nebo položky digitálního obsahu, například konkrétní hudební nebo obrazové soubory. Tento jednorázový charakter poskytování digitálního obsahu je základem výjimky z práva odstoupit od smlouvy podle čl. 16 písm. m) směrnice 2011/83/EU, kdy spotřebitel přijde o právo odstoupit od smlouvy, když plnění smlouvy začne, například stažením nebo streamováním konkrétního obsahu.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Směrnice 2011/83/EU se již vztahuje na smlouvy o poskytování digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči (tj. poskytnutí digitálního obsahu on-line), bez ohledu na to, zda spotřebitel uhradí peněžní cenu nebo poskytne osobní údaje. Naproti tomu se směrnice 2011/83/EU vztahuje pouze na smlouvy o poskytování služeb, včetně smluv o poskytování digitálních služeb, podle kterých spotřebitel zaplatí cenu nebo se zavazuje ji zaplatit. Proto se uvedená směrnice nevztahuje na smlouvy o poskytování digitálních služeb, podle kterých spotřebitel poskytne osobní údaje, aniž by zaplatil cenu. S ohledem na jejich podobnost a zastupitelnost placených digitálních služeb a digitálních služeb poskytovaných výměnou za osobní údaje by se na ně měla vztahovat stejná pravidla podle směrnice 2011/83/EU.

(22)  Směrnice 2011/83/EU se již vztahuje na smlouvy o poskytování digitálního obsahu, bez ohledu na to, zda spotřebitel uhradí peněžní cenu nebo poskytne osobní údaje. Naproti tomu se směrnice 2011/83/EU vztahuje pouze na smlouvy o poskytování služeb, včetně smluv o poskytování digitálních služeb, podle kterých spotřebitel zaplatí cenu nebo se zavazuje ji zaplatit. Proto se uvedená směrnice nevztahuje na smlouvy o poskytování digitálních služeb, podle kterých spotřebitel poskytne osobní údaje, aniž by zaplatil cenu. S ohledem na jejich podobnost a zastupitelnost placených digitálních služeb a digitálních služeb poskytovaných výměnou za osobní údaje by se na ně měla vztahovat stejná pravidla podle směrnice 2011/83/EU.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Měla by být zajištěna konzistentnost mezi oblastí působnosti směrnice 2011/83/EU a [směrnice o digitálním obsahu], jež se vztahuje na smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb, podle kterých spotřebitel poskytne obchodníkovi osobní údaje.

(23)  Měla by být zajištěna konzistentnost mezi oblastí působnosti směrnice 2011/83/EU a [směrnice o digitálním obsahu], jež se vztahuje na smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb, podle kterých spotřebitel poskytne obchodníkovi osobní údaje nebo se zaváže k jejich poskytnutí.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Z toho důvodu by měla být oblast působnosti směrnice 2011/83/EU rozšířena i na smlouvy, podle kterých obchodník spotřebiteli dodá digitální službu nebo se zavazuje ji dodat a spotřebitel poskytne osobní údaje nebo se zavazuje je poskytnout. Podobně jako v případě smluv o poskytování digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, by měla směrnice platit vždy, když spotřebitel obchodníkovi poskytne osobní údaje nebo se zavazuje je poskytnout, s výjimkou případů, kdy jsou osobní údaje poskytnuté spotřebitelem zpracovávány výhradně obchodníkem za účelem poskytnutí digitálního obsahu nebo digitální služby, a obchodník tyto údaje nezpracovává k jinému účelu. Veškeré zpracování osobních údajů by se mělo provádět v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

(24)  Z toho důvodu by měla být oblast působnosti směrnice 2011/83/EU rozšířena i na smlouvy, podle kterých obchodník spotřebiteli dodá digitální službu nebo se zavazuje ji dodat a spotřebitel poskytne osobní údaje nebo se zavazuje je poskytnout. Podobně jako v případě smluv o poskytování digitálního obsahu by měla směrnice platit vždy, když spotřebitel obchodníkovi poskytne osobní údaje nebo se zavazuje je poskytnout, s výjimkou případů, kdy jsou osobní údaje poskytnuté spotřebitelem zpracovávány výhradně obchodníkem za účelem poskytnutí digitálního obsahu nebo digitální služby v souladu se [směrnicí o digitálním obsahu], a obchodník tyto údaje nezpracovává k jinému účelu. Právní předpisy Unie týkající se ochrany osobních údajů se uplatní na veškeré osobní údaje zpracovávané v souvislosti se smlouvami o poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Pokud nejsou digitální obsah a digitální služby poskytovány za úplatu, neměla by směrnice 2011/83/EU platit ani pro situace, kdy obchodník shromažďuje osobní údaje výhradně za účelem zachování souladu digitálního obsahu nebo digitálních služeb nebo výhradně za účelem plnění právních požadavků. Mezi takové situace mohou patřit případy, kdy je podle platných právních předpisů nutná registrace spotřebitele za účelem zajištění bezpečnosti a identifikace, a případy, kdy vývojář softwaru s otevřeným zdrojovým kódem shromažďuje údaje od uživatelů pouze k zajištění kompatibility a interoperability tohoto softwaru.

(25)  V zájmu zajištění úplného souladu se směrnicí o digitálním obsahu, pokud nejsou digitální obsah a digitální služby poskytovány za úplatu, neměla by směrnice 2011/83/EU platit ani pro situace, kdy obchodník shromažďuje osobní údaje výhradně za účelem plnění právních požadavků, které se na něj vztahují. Mezi takové situace mohou patřit případy, kdy je podle platných právních předpisů nutná registrace spotřebitele za účelem zajištění bezpečnosti a identifikace.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Směrnice 2011/83/EU by se také neměla vztahovat na situace, kdy obchodník pouze shromažďuje metadata, například IP adresu, historii procházení internetových stránek nebo jiné informace shromažďované a přenášené například pomocí souborů cookie, s výjimkou situací, kdy je to považováno podle vnitrostátních právních předpisů za smlouvu. Také by se neměla vztahovat na situace, kdy je spotřebitel vystaven reklamám výhradně za účelem získání přístupu k digitálnímu obsahu nebo digitálním službám, aniž by s obchodníkem uzavřel smlouvu. Členské státy by ale stále měly mít volnost rozšířit uplatňování pravidel směrnice 2011/83/EU na takové situace nebo jinak regulovat takové situace, které jsou vyloučeny z oblasti působnosti dané směrnice.

(26)  Směrnice 2011/83/EU by se také neměla vztahovat na situace, kdy obchodník pouze shromažďuje metadata, informace týkající se zařízení spotřebitele nebo historii procházení, s výjimkou situací, kdy je to považováno podle vnitrostátních právních předpisů za smlouvu. Také by se neměla vztahovat na situace, kdy je spotřebitel vystaven reklamám výhradně za účelem získání přístupu k digitálnímu obsahu nebo digitálním službám, aniž by s obchodníkem uzavřel smlouvu. Členské státy by ale stále měly mít volnost rozšířit uplatňování pravidel směrnice 2011/83/EU na takové situace nebo jinak regulovat takové situace, které jsou vyloučeny z oblasti působnosti dané směrnice.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32a)  Právo na odstoupení od smlouvy by se nemělo vztahovat na smlouvy o individuálních dodávkách nesíťové energie. Obchodníkovi by vzhledem k výkyvům tržních cen vznikalo nevypočitatelné riziko dalšího prodeje.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Směrnice 2011/83/EU stanoví plně harmonizovaná pravidla pro právo odstoupit od smlouvy v případě smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory. V této souvislosti se ukázalo, že dvě konkrétní ustanovení představují nepřiměřenou zátěž pro obchodníky a měla by být zrušena.

vypouští se

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  První souvisí s právem spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory po použití zboží více, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Podle čl. 14 odst. 2 směrnice 2011/83/EU může spotřebitel od koupě on-line/mimo obchodní prostory odstoupit i tehdy, pokud zboží používal více, než je přípustné; v takovém případě ale může být odpovědný za případné snížení hodnoty zboží.

vypouští se

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Povinnost přijímat takové vrácené zboží vytváří pro obchodníky problémy, protože musí posoudit „sníženou hodnotu“ vráceného zboží a prodat jej jako použité zboží nebo jej zlikvidovat. Tím se narušuje rovnováha mezi vysokou úrovní ochrany spotřebitele a konkurenceschopností podniků, o kterou směrnice 2011/83/EU usiluje. Právo spotřebitelů vracet zboží by tedy mělo být v takových situacích zrušeno. Příloha I směrnice 2011/83/EU „Informace o uplatňování práva odstoupit od smlouvy“ by také měla být upravena v souladu s touto změnou.

vypouští se

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  Druhá povinnost se týká článku 13 směrnice 2011/83/EU, podle kterého mohou obchodníci s vrácením plateb počkat do té doby, než zboží obdrží nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Druhá možnost může za některých okolností fakticky vyžadovat, aby obchodníci vrátili spotřebitelům platbu ještě předtím, než vrácené zboží obdrží, aniž by měli možnost jej prohlédnout. Tím se narušuje rovnováha mezi vysokou úrovní ochrany spotřebitele a konkurenceschopností podniků, o kterou směrnice 2011/83/EU usiluje. Proto by měla být povinnost obchodníků vrátit spotřebiteli platbu na základě pouhého dokladu o tom, že zboží bylo odesláno zpět, zrušena. Příloha I směrnice 2011/83/EU „Informace o uplatňování práva odstoupit od smlouvy“ by také měla být upravena v souladu s touto změnou.

vypouští se

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  S ohledem na technologický rozvoj je nezbytné odstranit odkaz na faxové číslo ze seznamu komunikačních prostředků v čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2011/83/EU, protože fax je velmi vzácně používaný a značně zastaralý prostředek. Dále by měli mít obchodníci možnost uvést jako alternativu e-mailové adresy jiné prostředky on-line komunikace se zákazníky, například on-line formuláře a internetové diskuze, a to za předpokladu, že tyto alternativní prostředky umožní spotřebiteli uchovat si obsah komunikace na trvalém nosiči podobně jako e-mail. Příloha I směrnice – „Informace o uplatňování práva odstoupit od smlouvy“ – by také měla být upravena v souladu s touto změnou.

(38)  S ohledem na technologický rozvoj je nezbytné odstranit odkaz na faxové číslo ze seznamu komunikačních prostředků v čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2011/83/EU, protože fax je velmi vzácně používaný a značně zastaralý prostředek. Vzhledem k různorodosti typů podniků zapojených do obchodu se nepovažuje za nutné stanovit požadavek, aby všichni obchodníci museli ve všech situacích používat on-line komunikaci. Nicméně pokud obchodník on-line komunikaci používá, měl by být o tom spotřebitel informován. Dále by měli mít obchodníci možnost zvolit si jiné prostředky on-line komunikace se zákazníky, například on-line formuláře a internetové diskuze, a to za předpokladu, že tyto alternativní prostředky umožní spotřebiteli uchovat si obsah komunikace na trvalém nosiči podobně jako e-mail. Příloha I směrnice – „Informace o uplatňování práva odstoupit od smlouvy“ – by také měla být náležitě upravena.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Měl by být změněn bod 11 přílohy I směrnice 2005/29/ES, který zakazuje skrytou reklamu v redakčním obsahu médií, aby se vyjasnilo, že stejný zákaz platí i v situacích, kdy obchodník poskytuje spotřebiteli informace v podobě výsledků vyhledávání v reakci na dotaz spotřebitele při vyhledávání on-line.

(40)  Měl by být změněn bod 11 přílohy I směrnice 2005/29/ES, který zakazuje skrytou reklamu v redakčním obsahu médií, aby se vyjasnilo, že stejný zákaz platí i v situacích, kdy obchodník poskytuje spotřebiteli informace v podobě výsledků, které jsou zobrazeny prominentním způsobem, kterého by nedosáhl, pokud by výsledky byly zobrazeny jako součást hlavního souboru výsledků vyhledávání v reakci na dotaz spotřebitele při vyhledávání on-line. Toto prominentní umístění by mělo být jasně vyznačeno.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(40a)  Spotřebitelé se při svých kupních rozhodnutích stále častěji spoléhají na spotřebitelské recenze a doporučení. Klamání spotřebitelů tvrzením, že recenze je pravdivá, přestože nebyly uskutečněny žádné opodstatněné a přiměřené kroky k zajištění toho, aby tato recenze odrážela skutečné zkušenosti spotřebitelů, by proto mělo být považováno za nekalou obchodní praktiku. K těmto krokům by například mohly patřit technické prostředky k ověření spolehlivosti osoby, která recenzi napsala, požádání o informace k ověření toho, zda spotřebitel výrobek skutečně použil, a poskytnutí jasných informací spotřebitelům o tom, jak jsou recenze zpracovávány, například zda jsou zveřejňovány veškeré recenze, ať už pozitivní nebo negativní, nebo zda byly tyto recenze sponzorovány či ovlivněny smluvním vztahem s obchodníkem.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(40b)  Z téhož důvodu by měla být aktualizována příloha I směrnice 2005/29/ES, aby zahrnovala reklamy a doporučení, která vyvolávají klamný dojem, že přátelé nebo známí si zakoupili, používali nebo doporučili určitý výrobek, službu nebo digitální obsah.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Článek 16 Listiny základních práv EU zaručuje svobodu podnikání v souladu s právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy a postupy. Uvádění výrobků vydávaných za totožné na trh členských států, i když ve skutečnosti mají podstatně odlišné složení nebo znaky, může klamat spotřebitele a způsobit, že učiní rozhodnutí o obchodní transakci, které by jinak neučinil.

(41)  Uvádění na trh výrobku prezentovaného týmž nebo zdánlivě totožným způsobem jako výrobek, jenž je uváděn na trh pod stejnou značkou, ale jehož složení nebo znaky jsou odlišné, a pokud tato odlišnost není jasně a srozumitelně označena tak, aby si ji spotřebitel mohl na první pohled všimnout, je nekalou obchodní praktikou. Tato praktika by měla být považována za nekalou a měla by proto být zařazena na seznam nekalých obchodních praktik, které jsou podle přílohy I směrnice 2005/29/ES za všech okolností považovány za nekalé. Obchodník může nicméně přizpůsobovat výrobky stejné značky různým geografickým trhům s ohledem na odůvodněné faktory, jako je získávání místních přísad, požadavky vnitrostátních právních předpisů, cíle změny složení nebo prokazatelné preference spotřebitelů, přičemž posledně jmenované musí být podloženy uspokojivými důkazy. Možné důkazy mohou vyplynout ze spotřebitelských testů využívajících ochutnávání naslepo nebo testování výrobků a dalších metod, které stanoví jasné preference spotřebitelů. V případech, kdy složení nebo znaky zboží jsou podstatně odlišné, avšak na základě jeho vzhledu, popisu či vyobrazení vzniká dojem, že toto zboží je stejné jako jiné zboží uváděné na trh v jiném členském státě, měl by být tento rozdíl jasně a srozumitelně označen, aby si ho spotřebitel mohl na první pohled všimnout. Nicméně zejména u výrobků určených pro kojence a malé děti, například u příkrmů pro kojence, se má za to, že regionální rozdíly nebo chuťové preference nebudou s největší pravděpodobností takto jednoznačné a z tohoto důvodu se na ně nelze spoléhat, pokud obchodník uvádí na trh výrobky s podstatně odlišným složením nebo znaky.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Takový postup tedy může být na základě individuálního posouzení příslušných prvků vyhodnocen jako porušení směrnice 2005/29/ES. Aby se usnadnilo uplatňování platných právních předpisů orgány členských států v oblasti potravin a ochrany spotřebitele, jsou v oznámení Komise ze dne 26. září 2017 „o uplatňování právních předpisů EU v oblasti potravin a ochrany spotřebitele v případech dvojí kvality výrobků – konkrétní případ potravin“ uvedeny pokyny pro uplatňování platných pravidel EU v situacích dvojí kvality potravinářských výrobků.46V této souvislosti aktuálně Společné výzkumné středisko Evropské komise připravuje společný přístup ke srovnávacímu testování potravinářských výrobků.

vypouští se

__________________

 

46 C(2017)6532.

 

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  Zkušenosti s vymáháním ale ukazují, že spotřebitelům, obchodníkům a příslušným vnitrostátním orgánům nemusí být jasné, které obchodní praktiky by mohly být při neexistenci výslovného ustanovení v rozporu se směrnicí 2005/29/ES. Proto by měla být směrnice 2005/29/ES změněna, aby se zajistila právní jistota pro obchodníky i pro donucovací orgány, a to tak, že se bude výslovně zabývat uváděním na trh výrobků vydávaných za totožné se stejným výrobkem uváděným na trh v několika dalších členských státech, ačkoliv takové výrobky mají podstatně odlišné složení nebo znaky. Příslušné orgány by měly podle ustanovení směrnice tyto praktiky posoudit a individuálně se jimi zabývat. Při posuzování by měl příslušný orgán zohlednit skutečnost, zda spotřebitelé mohou tyto rozdíly snadno rozpoznat, právo obchodníka přizpůsobovat výrobky stejné značky různým geografickým trhům s ohledem na odůvodněné faktory, jako je dostupnost nebo sezónnost surovin, vymezené preference spotřebitelů nebo dobrovolné strategie zaměřené na zlepšení přístupu ke zdravým a výživným potravinám a právo obchodníka nabízet na různých geografických trzích výrobky stejné značky v obalech různé hmotnosti či objemu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44)  Zatímco prodej mimo obchodní prostory představuje legitimní a zavedený prodejní kanál, jakým je například i prodej v obchodních prostorech obchodníka a prodej na dálku, mohou některé obzvláště agresivní či klamavé prodejní praktiky související s návštěvami u spotřebitele doma bez předchozího souhlasu spotřebitele nebo během komerčních exkurzí spotřebitele nutit ke koupi zboží, které by jinak nekoupil, a/nebo aby jej koupil za přemrštěnou cenu, často s okamžitou platbou. Tyto praktiky jsou často zacíleny na starší osoby nebo jiné zranitelné spotřebitele. Některé členské státy považují tyto praktiky za nežádoucí a mají za to, že je nezbytné omezit určité formy a aspekty prodeje mimo obchodní prostory ve smyslu směrnice 2011/83/EU, například agresivní a klamavý marketing či prodej výrobku v souvislosti s nevyžádanou návštěvou u spotřebitele doma nebo komerčními exkurzemi, a to s ohledem na veřejný pořádek a respektování soukromého života spotřebitelů, jenž je chráněn článkem 7 Listiny základních práv Evropské unie. V souladu se zásadou subsidiarity a pro usnadnění vymáhání by se tedy mělo vyjasnit, že směrnicí 2005/29/ES není dotčena svoboda členských států přijímat bez nutnosti individuálního posuzování konkrétní praktiky opatření, která ochrání oprávněné zájmy spotřebitelů související s nevyžádanými návštěvami obchodníka u nich doma, jejichž cílem je nabízet či prodávat výrobky, nebo v souvislosti s komerčními exkurzemi pořádanými obchodníkem s cílem nebo úmyslem propagovat či prodat spotřebitelům výrobky, kdy jsou tato opatření odůvodněna veřejným pořádkem nebo ochranou soukromého života. Veškeré tyto právní předpisy by měly být přiměřené a nediskriminační. Členské státy by měly mít povinnost oznámit veškeré vnitrostátní právní předpisy v této souvislosti Komisi, aby Komise mohla tyto informace poskytnout všem zúčastněným stranám a sledovat přiměřenou povahu a zákonnost opatření.

(44)  Zatímco prodej mimo obchodní prostory představuje legitimní a zavedený prodejní kanál, mohou některé obzvláště agresivní či klamavé prodejní praktiky v podobě vytrvalého a nevyžádaného nabízení zboží u spotřebitele doma bez předchozího souhlasu spotřebitele nebo během komerčních exkurzí spotřebitele nutit ke koupi výrobků, které by jinak nekoupil, a/nebo aby je koupil za přemrštěnou cenu, často s okamžitou platbou. Tyto praktiky jsou často zacíleny na starší osoby nebo jiné zranitelné spotřebitele. V souladu se zásadou subsidiarity a pro usnadnění vymáhání by se tedy mělo vyjasnit, že směrnicí 2005/29/ES není dotčena svoboda členských států přijímat předpisy, které ochrání oprávněné zájmy spotřebitelů, pokud jde o konkrétní praktiky v podobě vytrvalého a nevyžádaného nabízení zboží obchodníkem u nich doma nebo v souvislosti s komerčními exkurzemi pořádanými obchodníkem s cílem nebo úmyslem propagovat či prodat spotřebitelům výrobky, kdy jsou tyto předpisy úměrné, nediskriminační a opodstatněné naléhavými důvody ve veřejném zájmu. Členské státy by měly mít povinnost oznámit veškeré vnitrostátní právní předpisy v této souvislosti Komisi, aby Komise mohla tyto informace poskytnout všem zúčastněným stranám a sledovat praktiky, na něž se tyto vnitrostátní předpisy vztahují, jakož i to, zda jsou přiměřené a legální.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Směrnice 2005/29/ES

Čl. 2 – odst. 1 – body l a, l b a l c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1)  v čl. 2 odst. 1 se doplňují tato písmena:

 

la)  „internetovým tržištěm“ poskytovatel služeb, který umožňuje spotřebitelům uzavírat on-line smlouvy s obchodníky a spotřebiteli přes on-line rozhraní internetového tržiště;

 

lb)  „službou srovnávání nabídek“ služba, která nabízí srovnávání různých nabídek zboží nebo služeb pro spotřebitele založené na kritériích, jako je cena, vlastnosti nebo recenze, nebo která uvádí příslušné obchodníky, kteří toto zboží, služby nebo digitální obsah nabízejí spotřebitelům, s cílem usnadnit zahájení přímých transakcí mezi těmito obchodníky a spotřebiteli, bez ohledu na to, zda jsou tyto transakce nakonec uzavřeny;

 

1c)  „on-line rozhraním“ on-line rozhraní ve smyslu čl. 2 bodu 16 nařízení (EU) 2018/302.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Směrnice 2005/29/ES

Čl. 3 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Tato směrnice nebrání členským státům přijímat právní předpisy na ochranu oprávněných zájmů spotřebitelů týkajících se agresivních či klamavých marketingových nebo prodejních praktik v souvislosti s nevyžádanými návštěvami obchodníka u spotřebitele doma nebo s komerčními exkurzemi pořádanými obchodníkem s cílem nebo úmyslem propagovat či prodat spotřebitelům výrobky, a to za předpokladu, že tyto právní předpisy jsou odůvodněny veřejným pořádkem nebo ochranou práva na respektování soukromého života.

Tato směrnice nebrání členským státům přijímat právní předpisy na ochranu oprávněných zájmů spotřebitelů týkajících se konkrétních marketingových nebo prodejních praktik, které jsou považovány za agresivní či klamavé a mají podobu vytrvalého a nevyžádaného nabízení zboží obchodníkem u spotřebitele doma nebo komerčních exkurzí pořádaných obchodníkem s cílem nebo úmyslem propagovat či prodat spotřebitelům výrobky, a to za předpokladu, že tyto právní předpisy jsou úměrné, nediskriminační a opodstatněné naléhavými důvody ve veřejném zájmu.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2005/29/ES

Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  V čl. 6 odst. 2 se doplňuje nové písmeno c), které zní:

vypouští se

„c)  jakékoliv uvádění na trh výrobku vydávaného za totožný se stejným výrobkem uváděným na trh v několika jiných členských státech, ačkoliv takové výrobky mají podstatně odlišné složení nebo znaky. “

 

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Směrnice 2005/29/ES

Čl. 7 – odst. 4 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a)  V čl. 7 odst. 4 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„ea)  u výrobků nebo služeb nabízených na internetových tržištích informace o tom, zda třetí strana nabízející dané zboží nebo služby je obchodníkem.“

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)

Směrnice 2005/29/ES

Čl. 7 – odst. 5 a a 5 b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b)  V článku 7 se doplňují nové odstavce, které zní:

 

„5a.  Pokud internetové tržiště nebo služba srovnávání nabídek poskytují přístup ke spotřebitelským recenzím výrobků, jsou za podstatné považovány tyto informace:

 

a)  popis postupů pro získávání a prezentaci spotřebitelských recenzí, a zda je ověřována pravost těchto recenzí a

 

b)  pokud toto ověřování probíhá, popis hlavních rysů dotyčných kontrol.

 

5b.  Pokud internetová tržiště a služby srovnávání nabídek umožňují spotřebitelům vyhledávat výrobky na základě klíčového slova, fráze nebo jiných vstupů, poskytnou informace o hlavních parametrech, uvedených v pořadí podle relativního významu, které rozhodují o pořadí nabídek, které spotřebitel na základě svého vyhledávání získá.“

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2005/29/ES

Čl. 11 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Kromě požadavku na zajištění přiměřených a účinných prostředků pro vymáhání souladu s touto směrnicí, uvedeného v článku 11, členské státy zajistí, že spotřebitelé poškození nekalými obchodními praktikami budou mít k dispozici také smluvní a nesmluvní nápravy, aby se eliminovaly všechny účinky takových nekalých obchodních praktik v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

1.  Členské státy zajistí, že spotřebitelé, kteří byli poškozeni nekalými obchodními praktikami, budou mít k dispozici smluvní a nesmluvní nápravy, v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2005/29/ES

Čl. 11 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Smluvní nápravy zahrnují minimálně možnost spotřebitele od smlouvy jednostranně odstoupit.

2.  Smluvní nápravy zahrnují možnost spotřebitele od smlouvy jednostranně odstoupit. Je třeba rovněž poskytnout další smluvní nápravy, které odrážejí povahu a závažnost protiprávního jednání, včetně práva na snížení ceny nebo práva získat náhradu za škodu. Těmito nápravami nejsou dotčeny unijní ani vnitrostátní právní předpisy týkající se uplatňování náprav.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2005/29/ES

Čl. 11 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Nesmluvní nápravy zahrnují minimálně možnost náhrady škody, kterou spotřebitel utrpí.

3.  Nesmluvní nápravy zahrnují možnost náhrady škody, kterou spotřebitel utrpí.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2005/29/ES

Čl. 13 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  počet postižených spotřebitelů, včetně spotřebitelů v jiných členských státech;

b)  počet spotřebitelů, kteří utrpěli škodu v dotyčném členském státě nebo v jiných členských státech, pokud jsou takové informace dostupné v souladu s článkem 35 nařízení (EU) 2017/2394;

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2005/29/ES

Čl. 13 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  případná opatření přijatá obchodníkem ke zmírnění nebo nápravě škod utrpěných spotřebiteli;

c)  případná opatření přijatá obchodníkem ke zmírnění nebo nápravě škod utrpěných spotřebiteli, včetně opatření, která obchodník přijal za účelem nahlášení protiprávního jednání nebo spolupráce s příslušnými soudy či správními orgány;

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2005/29/ES

Čl. 13 – odst. 2 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  dle situace skutečnost, zda k protiprávnímu jednání došlo úmyslně nebo z nedbalosti;

d)  skutečnost, zda k protiprávnímu jednání došlo úmyslně nebo z nedbalosti;

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2005/29/ES

Čl. 13 – odst. 2 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  zda obchodník tvrdí, že dodržel příslušný kodex chování či kvalifikací;

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2005/29/ES

Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy vykonávají pravomoci stanovené v tomto článku vyváženým, účelným a účinným způsobem v souladu s právními předpisy Unie, včetně zásad stanovených v Listině základních práv Evropské unie, platných procesních záruk a předpisů Unie v oblasti ochrany údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791a a vnitrostátními právními předpisy.

 

_____________________

 

1A Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1.)

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2005/29/ES

Čl. 13 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud uložená sankce představuje pokutu, zohlední se při stanovení její výše také roční obrat obchodníka, jenž se dopustil protiprávního jednání, jeho čisté zisky a případné další pokuty vyměřené za totéž nebo jiné protiprávní jednání v rozporu s touto směrnicí v jiných členských státech.

3.  Při stanovení výše sankce se rovněž rozhlední případné další pokuty vyměřené za totéž protiprávní jednání v rozporu s touto směrnicí v jiných členských státech.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2005/29/ES

Čl. 13 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy zajistí, aby sankce za rozsáhlá protiprávní jednání a rozsáhlá protiprávní jednání s unijním rozměrem ve smyslu nařízení (EU) č. 2017/2934 zahrnovaly možnost uložení pokuty v maximální výši alespoň 4 % ročního obratu obchodníka v dotčeném členském státě nebo dotčených členských státech.

4.  Členské státy zajistí, aby sankce za rozsáhlá protiprávní jednání a rozsáhlá protiprávní jednání s unijním rozměrem, udělené na základě koordinační činnosti zahájené v souladu s kapitolou IV nařízení (EU) č. 2017/2394, zahrnovaly možnost uložení pokuty, a aby maximální výše této pokuty činila 10 000 000 nebo alespoň 4 % ročního obratu obchodníka za předchozí účetní období v dotčeném členském státě nebo dotčených členských státech, přičemž se použije vyšší z těchto částek.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2005/29/ES

Čl. 13 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Při rozhodování o rozdělení výnosů z pokut členské státy zohlední obecný zájem spotřebitelů.

5.  Zisky z pokut využijí členské státy na posílení ochrany obecného zájmu spotřebitelů, mimo jiné na zřízení fondu poskytujícího nápravu v případech poškození spotřebitelů a případně jiných škod, jako je poškození environmentálních zájmů či poškození jiných chráněných veřejných zájmů, k nimž v důsledku protiprávního jednání došlo.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2005/29/ES

Čl. 13 – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Členské státy nejsou povinny vytvořit komplexní systém veřejného vymáhání práva, aby mohly vymáhat sankce podle této směrnice.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -6 (nový)

Směrnice 2005/29/ES

Příloha I – bod 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-6)  V příloze I se vkládá nový bod, který zní:

 

„6a.  Oznámení o slevě z ceny bez uvedení referenční ceny, z níž toto oznámení vychází, a bez možnosti ověřit, že tato referenční cena platila v období 30 dnů předcházejících tomuto oznámení.“

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 2005/29/ES

Příloha I – bod 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11.  Využití redakčního obsahu v médiích nebo poskytování informací na dotaz spotřebitele při on-line vyhledávání k propagaci produktu, za kterou obchodník zaplatil, aniž by to byl spotřebitel schopen z obsahu, výsledků vyhledávání, obrázků nebo zvuků jednoznačně poznat (placená reklama ve formě novinových článků – advertorial, placené umístění nebo placené zařazení). Tím není dotčena směrnice 2010/13/EU.48

11.  Využití redakčního obsahu v médiích nebo poskytování informací na dotaz spotřebitele při on-line vyhledávání k propagaci produktu, za kterou obchodník přímo či nepřímo zaplatil, nebo prominentní umístění obcházející hlavní výsledky vyhledávání, aniž by to byl spotřebitel schopen ve stručné, snadné a srozumitelné formě z obsahu, výsledků vyhledávání, obrázků nebo zvuků jednoznačně poznat (placená reklama ve formě novinových článků – advertorial, placené umístění nebo placené zařazení). Tím není dotčena směrnice 2010/13/EU.48

__________________

__________________

48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1)

48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1)

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Směrnice 2005/29/ES

Příloha I – bod 13 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  V příloze I se vkládá nový bod, který zní:

 

„13a. Uvedení nebo jiným způsobem vytváření dojmu na základě vzhledu, popisu nebo obrázku, že výrobek je totožný nebo zdánlivě totožný s jiným zbožím uvedeným na trh v jiném členském státě, pokud se nejedná o zboží, které se liší z důvodu jasných a prokazatelných regionálních spotřebitelských preferencí, použití místních ingrediencí nebo požadavků vnitrostátních právních předpisů, přičemž toto rozlišení je jasné a komplexně označeno tak, aby bylo pro spotřebitele okamžitě viditelné.“

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 b (nový)

Směrnice 2005/29/ES

Příloha I – bod 23 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b)  V příloze I se vkládá nový bod, který zní:

 

„23a.  Používání různých metod, které umožňují hromadné nakupování vstupenek na různé akce, a to i prostřednictvím automatizovaného softwaru, s cílem jejich následného prodeje za vyšší než jejich jmenovitou hodnotu.“

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 c (nový)

Směrnice 2005/29/ES

Příloha I – bod 23 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6c)  V příloze I se vkládá nový bod, který zní:

 

„23b. Uvádění nebo jiným způsobem vytváření dojmu, že hodnocení výrobku podává spotřebitel, který výrobek skutečně použil, aniž by byly přijaty opodstatněné a přiměřené kroky k zajištění toho, aby toto hodnocení odráželo skutečné zkušenosti spotřebitelů.“

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 d (nový)

Směrnice 2005/29/ES

Příloha I – bod 23 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6d)  V příloze I se vkládá nový bod, který zní:

 

„23c.  Vytváření falešného dojmu, že jiní spotřebitelé si zakoupili, používali nebo doporučili určitý výrobek, službu nebo digitální obsah na základě nesouvisejících parametrů, včetně upřednostňování určité značky a zeměpisné polohy.“

Odůvodnění

Spotřebitelé se při svých kupních rozhodnutích stále častěji spoléhají na recenze a doporučení jiných spotřebitelů. Příloha I by proto měla být změněna, aby zahrnovala i tuto klamavou praktiku.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. d

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 2 – odst. 1 – bod 16

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  „smlouvou o poskytování digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči“ smlouva, podle které obchodník spotřebiteli dodá digitální obsah nebo se zavazuje k jeho dodání a spotřebitel za něj zaplatí cenu nebo se zavazuje ji zaplatit. To zahrnuje i smlouvy, podle kterých spotřebitel obchodníkovi poskytuje osobní údaje nebo se zavazuje k jejich poskytnutí, s výjimkou případů, kdy jsou osobní údaje poskytnuté spotřebitelem zpracovávány výhradně obchodníkem za účelem poskytnutí digitálního obsahu nebo za účelem splnění právních požadavků, které se na obchodníka vztahují, a obchodník tyto údaje nezpracovává za jiným účelem;

(16)  „smlouvou o poskytování digitálního obsahu“ smlouva, podle které obchodník spotřebiteli dodá digitální obsah nebo se zavazuje k jeho dodání a spotřebitel zaplatí cenu nebo se zavazuje ji zaplatit. To zahrnuje i smlouvy, podle kterých spotřebitel obchodníkovi poskytuje osobní údaje nebo se zavazuje k jejich poskytnutí, s výjimkou případů, kdy jsou osobní údaje poskytnuté spotřebitelem zpracovávány výhradně obchodníkem za účelem poskytnutí digitálního obsahu v souladu se [směrnicí o digitálním obsahu] nebo za účelem splnění právních požadavků, které se na obchodníka vztahují, a obchodník tyto údaje nezpracovává za jiným účelem;

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. d

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 2 – odst. 1 – bod 17

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  „digitální službou“ a) služba, která spotřebiteli umožňuje vytváření, zpracovávání nebo uchovávání údajů v digitální podobě nebo přístup k nim; nebo b) služba, která umožňuje sdílení nebo jinou interakci s údaji v digitální podobě, nahranými nebo vytvořenými spotřebitelem a jinými uživateli příslušné služby, včetně sdílení videonahrávek a audionahrávek a jiného sdílení souborů, zpracování textu nebo her nabízených v prostředí cloud computingu a prostřednictvím sociálních médií;

(17)  „digitální službou“ a) služba, která spotřebiteli umožňuje vytvářet a uchovávat údaje v digitální podobě nebo k nim přistupovat; nebo b) služba, která umožňuje sdílení nebo jinou interakci s údaji v digitální podobě, nahranými nebo vytvořenými spotřebitelem nebo jinými uživateli příslušné služby;

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. d

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 2 – odst. 1 – bod 18

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  „smlouvou o poskytování digitálních služeb“ smlouva, na jejímž základě obchodník poskytuje digitální službu spotřebiteli nebo se zavazuje k jejímu poskytnutí a spotřebitel uhradí cenu této služby nebo se zavazuje k její úhradě. To zahrnuje i smlouvy, podle kterých spotřebitel obchodníkovi poskytuje osobní údaje nebo se zavazuje k jejich poskytnutí, s výjimkou případů, kdy jsou osobní údaje poskytnuté spotřebitelem zpracovávány výhradně obchodníkem za účelem poskytnutí digitální služby nebo za účelem splnění právních požadavků, které se na obchodníka vztahují, a obchodník tyto údaje nezpracovává za jiným účelem;

(18)  „smlouvou o poskytování digitálních služeb“ smlouva, na jejímž základě obchodník poskytuje digitální službu spotřebiteli nebo se zavazuje k jejímu poskytnutí a spotřebitel uhradí cenu nebo se zavazuje k její úhradě. To zahrnuje i smlouvy, podle kterých spotřebitel obchodníkovi poskytuje osobní údaje nebo se zavazuje k jejich poskytnutí, s výjimkou případů, kdy jsou osobní údaje poskytnuté spotřebitelem zpracovávány výhradně obchodníkem za účelem poskytnutí digitální služby v souladu se [směrnicí o digitálním obsahu] nebo za účelem splnění právních požadavků, které se na obchodníka vztahují, a obchodník tyto údaje nezpracovává za jiným účelem;

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 3 – odst. 3 – písm. k

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(1a)  V čl. 3 odst. 3 se písmeno k) nahrazuje tímto:

k)  týkající se služeb v oblasti přepravy cestujících, s výjimkou čl. 8 odst. 2 a článků 19 a 22;

k)  týkající se služeb v oblasti přepravy cestujících, s výjimkou čl. 8 odst. 2 a článků 19, 21 a 22;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537797342987&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z hlediska vnitřní logiky textu a protože je přímo spojen s dalšími přípustnými změnami.

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 5 – odst. 1 – písm. h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  případně informace o jakékoli příslušné interoperabilitě digitálního obsahu a digitálních služeb s hardwarem a softwarem, které jsou obchodníkovi známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu měly být známy.

h)  případně informace o jakékoli příslušné interoperabilitě digitálního obsahu a digitálních služeb s hardwarem nebo softwarem, který se liší od hardwaru a softwaru, s nímž se digitální obsah nebo digitální služby stejného typu obvykle používají.

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zeměpisnou adresu, na níž je obchodník usazen, a jeho telefonní číslo, e-mailovou adresu či jiné prostředky on-line komunikace, které zaručují, že si spotřebitel může uchovat korespondenci s obchodníkem na trvalém nosiči, aby mohl obchodníka urychleně kontaktovat a efektivně s ním komunikovat. Obchodník případně uvede také zeměpisnou adresu a totožnost obchodníka, v jehož zastoupení jedná;

c)  zeměpisnou adresu, na níž je obchodník usazen, a jeho telefonní číslo, e-mailovou adresu a případně jiné prostředky on-line komunikace, které zaručují, že si spotřebitel může vést záznamy o kontaktech s obchodníkem a uchovat kopie písemné korespondence s obchodníkem na trvalém nosiči, aby mohl obchodníka urychleně kontaktovat a efektivně s ním komunikovat. Obchodník případně uvede také zeměpisnou adresu a totožnost obchodníka, v jehož zastoupení jedná;

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 6 – odst. 1 – písm. s

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s)  případně informace o jakékoli příslušné interoperabilitě digitálního obsahu a digitálních služeb s hardwarem a softwarem, které jsou obchodníkovi známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu měly být známy.

s)  případně informace o jakékoli příslušné interoperabilitě digitálního obsahu a digitálních služeb s hardwarem nebo softwarem, který se liší od hardwaru a softwaru, s nímž se digitální obsah nebo digitální služby stejného typu obvykle používají.

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 6 a – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Předtím, než bude spotřebitel vázán smlouvou uzavřenou na dálku nebo jakoukoli odpovídající nabídkou na internetovém tržišti, poskytne internetové tržiště navíc následující informace:

Předtím, než bude spotřebitel vázán smlouvou uzavřenou na dálku nebo jakoukoli odpovídající nabídkou na internetovém tržišti, poskytne internetové tržiště, aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 2005/29/ES, navíc následující informace, a to srozumitelným a uživatelsky vstřícným způsobem:

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 6 a – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  hlavní parametry určující řazení nabídek předkládaných spotřebiteli v důsledku jeho dotazu při vyhledávání na internetovém tržišti;

vypouští se

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 6 a – odst. 1 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  zda a jak byly uplatněny algoritmy či automatizované rozhodování pro účely představení nabídek nebo určení ceny, včetně metod personalizovaného určování ceny;

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 6 a – odst. 1 – písm. d b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  základ pro výpočet veškerého snížení ceny u výrobku či služby, které se objeví při vyhledávání na internetovém tržišti;

Odůvodnění

Slevy, které jsou spotřebiteli nabízeny na internetových tržištích např. u cestování často neexistují u konkrétních dat, která spotřebitel vyhledává. Ve výsledcích vyhledávání na internetovém tržišti by proto měly být poskytovány pravdivé informace o slevách.

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 6 a – odst. 1 – písm. d c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dc)  případně oficiální klasifikaci, kategorizaci nebo stupeň kvality.

Odůvodnění

V některých odvětvích existují oficiální systémy klasifikace (např. systém hvězdiček u hotelů v odvětví cestovního ruchu). Internetová tržiště by měla uvádět oficiální klasifikaci produktu či služby, pokud existuje.

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy mohou ve svých právních předpisech zachovat či nově přijmout další požadavky na informace.

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 6 a – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Poté, co se spotřebitel zavázal smlouvou uzavřenou na dálku nebo mimo obchodní prostory nebo jakoukoli odpovídající nabídkou na internetovém tržišti a pokud nabídka týkající se již prodaného zboží nebo služby byla nahlášena internetovému tržišti jako nelegální a internetové tržiště ji odstranilo, poskytne internetové tržiště spotřebiteli neprodleně následující informace, a to jasným a srozumitelným způsobem:

 

a)  skutečnost, že výrobek nebo služba, které byly prodány nebo nabízeny, jsou nelegální či zřejmě nelegální a byly odstraněny;

 

b)  totožnost obchodníka, který umístil nabídku, jež byla odstraněna;

 

c)  důvod, který vedl k odstranění nabídky.

Odůvodnění

Internetové tržiště, které zjistí, že je určitá nabídka, produkt či služba nabízená na jeho platformě nelegální, by mělo spotřebitele informovat o potenciální nelegálnosti nabídky, produktu či služby, které si zakoupili. Tato povinnost by spotřebitelům skýtala lepší ochranu prostřednictvím zvýšené transparentnosti.

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Směrnice 2011/83/EU

Článek 6 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 6b

 

Požadavky na monitorování pro provozovatele internetových tržišť

 

Provozovatelé internetových tržišť jsou povinni uskutečnit přiměřené kroky k zajištění toho, aby služby, které poskytují, nebyly zneužity, což by mohlo vést k ohrožení spotřebitelů. Je třeba vytvořit přiměřenou míru ochrany odpovídající povaze prodávaného zboží nebo služeb a jakémukoli konkrétnímu důkazu o škodách, které by mohly z jejich prodeje vyplývat. Provozovatelé konkrétně monitorují činnost, která naznačuje, že obchodník předstírá, že není obchodníkem, aby ovlivnil spotřebitele v jejich rozhodování a v očekávání, pokud jde o kvalitu produktu či služby, kterou si kupují.“

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod -5 (nový)

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 7 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-5)  V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.  V případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory poskytne obchodník spotřebiteli informace stanovené v čl. 6 odst. 1 v papírové podobě, nebo pokud s tím spotřebitel souhlasí, na jiném trvalém nosiči. Tyto informace musí být čitelné a zformulované jasným a srozumitelným jazykem.

1.  V případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory poskytne obchodník spotřebiteli informace stanovené v čl. 6 odst. 1 na trvalém nosiči. Tyto informace musí být čitelné a zformulované jasným a srozumitelným jazykem.

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23770&locale=cs#stv!lCnt=1&langISO0=cs&crCnt=1&crID0=96674)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z hlediska vnitřní logiky textu a protože je neoddělitelně spojen s dalšími přípustnými změnami. V digitálním věku není třeba stanovit, aby veškeré informace byly standardně poskytovány v papírové podobě.

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod -5 a (nový)

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 7 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-5a)  V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Obchodník poskytne spotřebiteli kopii podepsané smlouvy nebo potvrzení o uzavřené smlouvě v papírové podobě, nebo pokud s tím spotřebitel souhlasí, na jiném trvalém nosiči, případně včetně potvrzení o předchozím výslovném souhlasu spotřebitele a o seznámení se s podmínkami v souladu s čl. 16 písm. m).

2.  Obchodník poskytne spotřebiteli kopii podepsané smlouvy na trvalém nosiči, případně včetně potvrzení o předchozím výslovném souhlasu spotřebitele a o seznámení se s podmínkami v souladu s čl. 16 písm. m).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1539329699746&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z hlediska vnitřní logiky textu a protože je neoddělitelně spojen s dalšími přípustnými změnami. V digitálním věku není třeba stanovit, aby veškeré informace byly standardně poskytovány v papírové podobě.

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 – písm. a

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 13 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:

vypouští se

„3.  Pokud obchodník nenabídl, že zboží osobně vyzvedne, může v případě kupních smluv s vrácením plateb počkat do té doby, než zboží obdrží.“

 

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 – písm. b

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 13 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud jde o digitální obsah v rozsahu, ve kterém nepředstavuje osobní údaje, které spotřebitel nahrál nebo vytvořil, když používal digitální obsah nebo digitální službu poskytnutou obchodníkem, řídí se obchodník povinnostmi a může uplatňovat práva stanovená [směrnicí o digitálním obsahu].

5.  Pokud jde o digitální obsah v rozsahu, ve kterém nepředstavuje osobní údaje, které spotřebitel poskytl nebo vytvořil, když používal digitální obsah nebo digitální službu poskytnutou obchodníkem, řídí se obchodník povinnostmi a může uplatňovat práva stanovená [směrnicí o digitálním obsahu].

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – bod 1

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 14 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

vypouští se

„Po ukončení platnosti smlouvy se spotřebitel zdrží používání digitálního obsahu nebo digitální služby a jejich zpřístupňování třetím stranám.“

 

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„2a. Po ukončení platnosti smlouvy se spotřebitel zdrží používání digitálního obsahu nebo digitální služby a jejich zpřístupňování třetím stranám.“

(viz pozměňovací návrh k čl. 14 odst. 2 směrnice 2011/83/EU)

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(1a)  V odstavci 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

b)  dodání zboží nebo poskytnutí služeb, jejichž cena závisí na kolísání cen na finančním trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

b)  dodání zboží a nesíťové energie nebo poskytnutí služeb, jejichž cena závisí na kolísání cen na finančním trhu, komoditním trhu nebo energetickém trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537955310239&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z hlediska vnitřní logiky textu a protože je neoddělitelně spojen s dalšími přípustnými změnami.

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 – bod 1 b (nový)

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 16 – odst. 1 – písm. h

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(1b)  V odstavci 1 se písmeno h) nahrazuje tímto:

h)  smlouvy, u nichž spotřebitel výslovně požádal obchodníka o to, aby jej navštívil za účelem provedení nezbytné opravy nebo údržby. Pokud při příležitosti takovéto návštěvy obchodník poskytne navíc jiné služby než ty, které si zákazník výslovně vyžádal, nebo dodá navíc jiné zboží než náhradní díly nutné k provedení údržby nebo oprav, má spotřebitel právo od smlouvy na tyto dodatečné služby nebo zboží odstoupit;

h)  smlouvy, u nichž spotřebitel výslovně požádal obchodníka o to, aby jej navštívil za účelem provedení nezbytné opravy nebo údržby nebo jiných služeb vyžádaných ve stejně neodkladné a naléhavé situaci. Pokud při příležitosti takovéto návštěvy obchodník poskytne navíc jiné služby než ty, které si zákazník výslovně vyžádal, nebo dodá navíc jiné zboží než náhradní díly nutné k provedení údržby nebo oprav, má spotřebitel právo od smlouvy na tyto dodatečné služby nebo zboží odstoupit;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537446850688&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z hlediska vnitřní logiky textu a protože je neoddělitelně spojen s dalšími přípustnými změnami.

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 – bod 3

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 16 – odst. 1 – písm. n

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Doplňuje se nové písmeno, které zní:

vypouští se

„n)  dodávka zboží, se kterým spotřebitel manipuloval, během lhůty pro odstoupení od smlouvy, nad rámec manipulace nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.“

 

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 24 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  počet postižených spotřebitelů, včetně spotřebitelů v jiných členských státech;

b)  počet spotřebitelů, kteří utrpěli škodu v dotčeném členském státě nebo v jiných členských státech, pokud jsou takové informace dostupné v souladu s článkem 35 nařízení (EU) 2017/2394;

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 24 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  případná opatření přijatá obchodníkem ke zmírnění nebo nápravě škod utrpěných spotřebiteli;

c)  případná opatření přijatá obchodníkem ke zmírnění nebo nápravě škod utrpěných spotřebiteli, včetně opatření, která obchodník přijal za účelem nahlášení protiprávního jednání nebo spolupráce s příslušnými soudy či správními orgány;

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 24 – odst. 2 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  dle situace skutečnost, zda k protiprávnímu jednání došlo úmyslně nebo z nedbalosti;

d)  skutečnost, zda k protiprávnímu jednání došlo úmyslně nebo z nedbalosti;

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 24 – odst. 2 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  zda obchodník tvrdí, že dodržel příslušné kodexy chování či splnil kvalifikace;

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 24 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy vykonávají pravomoci stanovené v tomto článku vyváženým, účelným a účinným způsobem v souladu s právními předpisy Unie, včetně v souladu se zásadami stanovenými v Listině základních práv Evropské unie, platnými procesními zárukami a předpisy Unie v oblasti ochrany údajů, zejména nařízením (EU) 2016/679 a vnitrostátními právními předpisy.

Pozměňovací návrh    85

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 24 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud uložená sankce představuje pokutu, zohlední se při stanovení její výše také roční obrat obchodníka, jenž se dopustil protiprávního jednání, jeho čisté zisky a případné další pokuty vyměřené za totéž nebo jiné protiprávní jednání v rozporu s touto směrnicí v jiných členských státech.

3.  Při stanovení výše sankce se také zohlední případné další pokuty vyměřené za totéž protiprávní jednání v rozporu s touto směrnicí v jiných členských státech.

Pozměňovací návrh    86

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 24 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy zajistí, aby sankce za rozsáhlá protiprávní jednání a rozsáhlá protiprávní jednání s unijním rozměrem ve smyslu nařízení (EU) č. 2017/2934 zahrnovaly možnost uložení pokuty v maximální výši alespoň 4 % ročního obratu obchodníka v dotčeném členském státě nebo dotčených členských státech.

4.  Členské státy zajistí, aby sankce za rozsáhlá protiprávní jednání a rozsáhlá protiprávní jednání s unijním rozměrem, udělené na základě koordinační činnosti zahájené v souladu s kapitolou IV nařízení (EU) č. 2017/2394, zahrnovaly možnost uložení pokuty, a aby maximální výše této pokuty činila 10 000 000 EUR nebo alespoň 4 % ročního obratu obchodníka za předchozí účetní období v dotčeném členském státě nebo dotčených členských státech, přičemž se použije vyšší z těchto částek.

Pozměňovací návrh    87

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 24 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.   Při rozhodování o rozdělení výnosů z pokut členské státy zohlední obecný zájem spotřebitelů.

5.  Výnosy z pokut využijí členské státy na posílení ochrany obecného zájmu spotřebitelů, mimo jiné na zřízení fondu poskytujícího nápravu v případech poškození spotřebitelů a případně jiných škod, jako je poškození environmentálních zájmů či poškození jiných chráněných veřejných zájmů, k nimž v důsledku protiprávního jednání došlo.

Pozměňovací návrh    88

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Směrnice 2011/83/EU

Čl. 24 – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Členské státy nejsou povinny vytvořit komplexní systém veřejného vymáhání práva, aby mohly vymáhat sankce podle této směrnice.

Pozměňovací návrh    89

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 11 – bod 1 – písm. a

Směrnice 2011/83/EU

Příloha I – písm. A

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  V části A se třetí odstavec pod slovy „Právo odstoupit od smlouvy“ nahrazuje tímto:

vypouští se

„Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás [2] musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. [3]”

 

Pozměňovací návrh    90

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 11 – bod 1 – písm. c

Směrnice 2011/83/EU

Příloha I – bod 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  Čtvrtý odstavec pod slovy „Pokyny pro vyplnění formuláře“ se nahrazuje tímto:

vypouští se

„ [4.]V případě kupní smlouvy, v níž nenabízíte, že při odstoupení od smlouvy vyzvednete zboží, vložte toto: „S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme.“ “

 

Pozměňovací návrh    91

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 11 – bod 1 – písm. d

Směrnice 2011/83/EU

Příloha I – bod 5 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  Bod c) pátého odstavce pod slovy „Pokyny pro vyplnění formuláře“ se zrušuje.

vypouští se

Pozměňovací návrh    92

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Směrnice 93/13/EES

Čl. 8b – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  počet postižených spotřebitelů, včetně spotřebitelů v jiných členských státech;

b)  počet spotřebitelů, kteří utrpěli škodu v dotčeném členském státě nebo v jiných členských státech, pokud jsou takové informace dostupné v souladu s článkem 35 nařízení (EU) 2017/2394;

(Odkaz v záhlaví týkající se pozměněného aktu (čl. 8b – odst. 2 – písm. b) odpovídá čl. 8b – odst. 2 – písm. c) návrhu Komise. Tato odchylka je způsobena nesprávným číslováním v návrhu Komise v anglické verzi.)

Pozměňovací návrh    93

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Směrnice 93/13/EES

Čl. 8 b – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  případná opatření přijatá obchodníkem ke zmírnění nebo nápravě škod utrpěných spotřebiteli;

c)  případná opatření přijatá obchodníkem ke zmírnění nebo nápravě škod utrpěných spotřebiteli, včetně opatření, která obchodník přijal za účelem nahlášení protiprávního jednání nebo spolupráce s příslušnými soudy či správními orgány;

(Odkaz v záhlaví týkající se pozměněného aktu (čl. 8b – odst. 2 – písm. c) odpovídá čl. 8b – odst. 2 – písm. d) návrhu Komise. Tato odchylka je způsobena nesprávným číslováním v návrhu Komise v anglické verzi.)

Pozměňovací návrh    94

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Směrnice 93/13/EES

Čl. 8 b – odst. 2 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  dle situace skutečnost, zda k protiprávnímu jednání došlo úmyslně nebo z nedbalosti;

d)  skutečnost, zda k protiprávnímu jednání došlo úmyslně nebo z nedbalosti;

(Odkaz v záhlaví týkající se pozměněného aktu (čl. 8b – odst. 2 – písm. d) odpovídá čl. 8b – odst. 2 – písm. e) návrhu Komise. Tato odchylka je způsobena nesprávným číslováním v návrhu Komise v anglické verzi.)

Pozměňovací návrh    95

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Směrnice 93/13/EES

Čl. 8 b – odst. 2 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  zda obchodník tvrdí, že dodržel příslušné kodexy chování či splnil kvalifikace;

Pozměňovací návrh    96

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Směrnice 93/13/EES

Čl. 8 b – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy vykonávají pravomoci stanovené v tomto článku vyváženým, účelným a účinným způsobem v souladu s právními předpisy Unie, včetně v souladu se zásadami stanovenými v Listině základních práv Evropské unie, platnými procesními zárukami a předpisy Unie v oblasti ochrany údajů, zejména nařízením (EU) 2016/679 a vnitrostátními právními předpisy.

Pozměňovací návrh    97

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Směrnice 93/13/EES

Čl. 8 b – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud uložená sankce představuje pokutu, zohlední se při stanovení její výše také roční obrat obchodníka, jenž se dopustil protiprávního jednání, jeho čisté zisky a případné další pokuty vyměřené za totéž nebo jiné protiprávní jednání v rozporu s touto směrnicí v jiných členských státech.

3.  Při stanovení výše sankce se také zohlední případné další pokuty vyměřené za totéž protiprávní jednání v rozporu s touto směrnicí v jiných členských státech.

Pozměňovací návrh    98

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Směrnice 93/13/EES

Čl. 8 b – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy zajistí, aby sankce za rozsáhlá protiprávní jednání a rozsáhlá protiprávní jednání s unijním rozměrem ve smyslu nařízení (EU) č. 2017/2934 zahrnovaly možnost uložení pokuty v maximální výši alespoň 4 % ročního obratu obchodníka v dotčeném členském státě nebo dotčených členských státech.

4.  Členské státy zajistí, aby sankce za rozsáhlá protiprávní jednání a rozsáhlá protiprávní jednání s unijním rozměrem, udělené na základě koordinační činnosti zahájené v souladu s kapitolou IV nařízení (EU) č. 2017/2394, zahrnovaly možnost uložení pokuty, a aby maximální výše této pokuty činila 10 000 000 EUR nebo alespoň 4 % ročního obratu obchodníka za předchozí účetní období v dotčeném členském státě nebo dotčených členských státech, přičemž se použije vyšší z těchto částek.

Pozměňovací návrh    99

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Směrnice 93/13/EES

Čl. 8 b – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.   Při rozhodování o rozdělení výnosů z pokut členské státy zohlední obecný zájem spotřebitelů.

5.  Výnosy z pokut využijí členské státy na posílení ochrany obecného zájmu spotřebitelů, mimo jiné na zřízení fondu poskytujícího nápravu v případech poškození spotřebitelů a případně jiných škod, jako je poškození environmentálních zájmů či poškození jiných chráněných veřejných zájmů, k nimž v důsledku protiprávního jednání došlo.

Pozměňovací návrh    100

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Směrnice 93/13/EES

Čl. 8 b – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Členské státy nejsou povinny vytvořit komplexní systém veřejného vymáhání práva, aby mohly vymáhat sankce podle této směrnice.

Pozměňovací návrh    101

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Směrnice 98/6/ES

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  počet postižených spotřebitelů, včetně spotřebitelů v jiných členských státech;

b)  počet spotřebitelů, kteří utrpěli škodu v dotčeném členském státě nebo v jiných členských státech, pokud jsou takové informace dostupné v souladu s článkem 35 nařízení (EU) 2017/2394;

(Odkaz v záhlaví týkající se pozměněného aktu (čl. 8 – odst. 2 – písm. b) odpovídá čl. 8 – odst. 2 – písm. j) návrhu Komise. Tato odchylka je způsobena nesprávným číslováním v návrhu Komise v anglické verzi.)

Pozměňovací návrh    102

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 –subodst. 1

Směrnice 98/6/ES

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  případná opatření přijatá obchodníkem ke zmírnění nebo nápravě škod utrpěných spotřebiteli;

c)  případná opatření přijatá obchodníkem ke zmírnění nebo nápravě škod utrpěných spotřebiteli, včetně opatření, která obchodník přijal za účelem nahlášení protiprávního jednání nebo spolupráce s příslušnými soudy či správními orgány;

Odkaz v záhlaví týkající se pozměněného aktu (čl. 8 – odst. 2 – písm. c) ) odpovídá čl. 8 – odst. 2 – písm. k) návrhu Komise. Tato odchylka je způsobena nesprávným číslováním v návrhu Komise v anglické verzi.)

Pozměňovací návrh    103

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 –subodst. 1

Směrnice 98/6/ES

Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  dle situace skutečnost, zda k protiprávnímu jednání došlo úmyslně nebo z nedbalosti;

d)  skutečnost, zda k protiprávnímu jednání došlo úmyslně nebo z nedbalosti;

(Odkaz v záhlaví týkající se pozměněného aktu (čl. 8 – odst. 2 – písm. d) odpovídá čl. 8 – odst. 2 – písm. l) návrhu Komise. Tato odchylka je způsobena nesprávným číslováním v návrhu Komise v anglické verzi.)

Pozměňovací návrh    104

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 –subodst. 1

Směrnice 98/6/ES

Čl. 8 – odst. 2 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  zda obchodník tvrdí, že dodržel příslušné kodexy chování či splnil kvalifikace;

Pozměňovací návrh    105

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 –subodst. 1

Směrnice 98/6/ES

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy vykonávají pravomoci stanovené v tomto článku vyváženým, účelným a účinným způsobem v souladu s právními předpisy Unie, včetně v souladu se zásadami stanovenými v Listině základních práv Evropské unie, platnými procesními zárukami a předpisy Unie v oblasti ochrany údajů, zejména nařízením (EU) 2016/679 a vnitrostátními právními předpisy.

Pozměňovací návrh    106

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 –subodst. 1

Směrnice 98/6/ES

Čl. 8 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud uložená sankce představuje pokutu, zohlední se při stanovení její výše také roční obrat obchodníka, jenž se dopustil protiprávního jednání, jeho čisté zisky a případné další pokuty vyměřené za totéž nebo jiné protiprávní jednání v rozporu s touto směrnicí v jiných členských státech.

3.  Při stanovení výše sankce se také zohlední případné další pokuty vyměřené za totéž protiprávní jednání v rozporu s touto směrnicí v jiných členských státech.

Pozměňovací návrh    107

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 –subodst. 1

Směrnice 98/6/ES

Čl. 8 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy zajistí, aby sankce za rozsáhlá protiprávní jednání a rozsáhlá protiprávní jednání s unijním rozměrem ve smyslu nařízení (EU) č. 2017/2934 zahrnovaly možnost uložení pokuty v maximální výši alespoň 4 % ročního obratu obchodníka v dotčeném členském státě nebo dotčených členských státech.

4.  Členské státy zajistí, aby sankce za rozsáhlá protiprávní jednání a rozsáhlá protiprávní jednání s unijním rozměrem, udělené na základě koordinační činnosti zahájené v souladu s kapitolou IV nařízení (EU) č. 2017/2394, zahrnovaly možnost uložení pokuty, a aby maximální výše této pokuty činila 10 000 000 EUR nebo alespoň 4 % ročního obratu obchodníka za předchozí účetní období v dotčeném členském státě nebo dotčených členských státech, přičemž se použije vyšší z těchto částek.

Pozměňovací návrh    108

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 –subodst. 1

Směrnice 98/6/ES

Čl. 8 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.   Při rozhodování o rozdělení výnosů z pokut členské státy zohlední obecný zájem spotřebitelů.

5.  Výnosy z pokut využijí členské státy na posílení ochrany obecného zájmu spotřebitelů, mimo jiné na zřízení fondu poskytujícího nápravu v případech poškození spotřebitelů a případně jiných škod, jako je poškození environmentálních zájmů či poškození jiných chráněných veřejných zájmů, k nimž v důsledku protiprávního jednání došlo.

Pozměňovací návrh    109

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 –subodst. 1

Směrnice 98/6/ES

Čl. 8 – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Členské státy nejsou povinny vytvořit komplexní systém veřejného vymáhání práva, aby mohly vymáhat sankce podle této směrnice.

Pozměňovací návrh    110

Návrh směrnice

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Uplatňování evropských práv spotřebitelů

 

1.  Do 1. ledna 2021 vyvine Komise mobilní aplikaci, která bude sloužit jako vstupní bod pro občany, kteří hledají informace o svých spotřebitelských právech, a spotřebitele, kteří usilují o mimosoudní vyřešení sporů, na něž se vztahuje nařízení (EU) č. 524/2013, a chtějí získat podporu při předkládání stížností prostřednictvím sítě evropských spotřebitelských center.

 

2.  Mobilní aplikace uvedená v prvním odstavci má tyto funkce:

 

a)  poskytuje model elektronické stížnosti, jenž může být vyplněn spotřebitelem;

 

b)  předkládá vyplněný formulář stížnosti platformě pro řešení sporů on-line zřízené podle nařízení (EU) č. 524/2013 nebo příslušnému evropskému spotřebitelskému centru, podle toho, jaké strany jsou do daného případu zapojeny;

 

c)  jasným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem poskytuje přesné a aktuální informace o právech a zárukách spotřebitelů při nákupu zboží a služeb.

  • [1]  Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj se domnívá, že v mnoha oblastech je návrh Komise dobrým základem, který v návaznosti na výsledky programu REFIT zavádí uspokojivé reformy.

Návrh zprávy proto neobsahuje mnoho významných změn, jež by byly v rozporu s původním přístupem Komise, kromě jedné z nejspornějších otázek: změny práva odstoupit od smlouvy.

Zpravodaj chápe a soudí, že je třeba nalézt rovnováhu mezi právy poskytovanými spotřebitelům a očekáváními podniků. V případě práva na odstoupení od smlouvy existují příklady toho, jak je stávající právo zneužíváno menšinou spotřebitelů. To může být pro malé podniky náročné a zpravodaj zůstává nadále přístupný alternativním zmírňovacím opatřením, která mohou být pro ně zavedena.

Návrh předložený Komisí nicméně vysílá spotřebitelům negativní signál a podle názoru zpravodaje ohrožuje růst elektronického obchodu. Domnívá se, že při prosazování strategie digitálního jednotného trhu je také nutné zajistit, aby jinde legislativní základy podporovaly občany a podniky, když pracují on-line. Prodej zboží on-line je zejména v této oblasti usnadněn tím, že spotřebitelé mohou jednoduše a snadno uplatnit právo na odstoupení od smlouvy. Jakákoli změna rolí může odradit od nákupů z internetového prodejního kanálu, což podle zpravodaje neprospěje žádné ze stran.

V případě sankcí navrhuje zpravodaj v zájmu jednoznačnosti několik změn. Navrhuje zejména, aby se v článcích jasněji odrážel postoj vyjádřený v bodech odůvodnění, pokud jde o to, kdy lze uložit pokutu založenou na obratu. V příslušných článcích to není jasně vázáno na případy, kdy byla přijata úspěšná opatření podle nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, a proto je tato skutečnost nyní výslovně uvedena.

Zpravodaj rovněž navrhuje rozpracovat úvahy Komise o tom, jak zajistit, aby byly sankce použity na podporu zájmů spotřebitelů. Podle jeho názoru jsou sankce často pouze tangenciálně – pokud vůbec – ve prospěch osob, které utrpěly škodu. Jako aktuální příklad může posloužit skutečnost, že majitelé dotčených volkswagenů nemusí vidět žádný rozdíl v tom, zda pokutu ukládá vnitrostátní vláda, či nikoli, a ani škoda na životním prostředí nemusí být nezbytně napravena přímo z pokuty. Zpravodaj proto navrhuje jasněji propojit příjmy z pokut s konkrétními opatřeními na podporu dotčených spotřebitelů.

Zpravodaj navrhuje některá nová vyjasnění ustanovení týkajících se nevyžádaných návštěv a komerčních exkurzí, aby bylo možné lépe stanovit rámec podmínek, za kterých se mohou členské státy rozhodnout zavést omezení. Mělo by být jasné, že se nejedná o diskusi o výhodách či nevýhodách podomního prodeje jako takového, ale spíše o cílené opatření k řešení případů agresivních či klamavých praktik, které mohou nastat.

Pokud jde o dvojí kvalitu zboží, zpravodaj pečlivě upozornil na předběžný výsledek zprávy z vlastního podnětu k této věci ve výboru IMCO. Bylo konstatováno, že některé návrhy Komise by mohly být zlepšeny; ve zprávě však nebyla uvedena konkrétní doporučení, pokud jde o samotná zlepšení. Zpravodaj se domnívá, že by se text mohl zlepšit prostřednictvím důraznějšího odkazu na celoevropské metodiky, a tato změna je uvedena v bodech odůvodnění.

Pokud jde o povinnosti týkající se transparentnosti internetových trhů, zpravodaj uvádí dvě upřesnění.

První se týká reklamy, která se objevuje mezi výsledky vyhledávání. Zpravodaj souhlasí s Komisí, že je třeba tento bod vyjasnit; existují však případy, kdy by „provedené platby“ byly jedním z kritérií pro stanovení pořadí výsledků vyhledávání. V těchto případech není platba dominantním parametrem, a proto se nezdá vhodné k ní přistupovat stejně jako k placené reklamě. V případě reklamy platba zajišťuje, že se u určitých klíčových slov reklama zobrazí na stránce bez ohledu na fungování tržního algoritmu. Návrh zpravodaje má za cíl zachytit tento druhý příklad a podle jeho názoru je to také cílem Komise.

Druhé uvedené vyjasnění se týká souhrnu hlavních parametrů, které vedou k umístění výsledků vyhledávání, přičemž tento souhrn bude poskytnut prostřednictvím internetového tržiště. V tomto případě zpravodaj považuje stručnost za ctnost. Informace, které jsou k dispozici pro spotřebitele, by měly být snadno srozumitelné a měly by se vztahovat na to, co je na obrazovce. Pro spotřebitele není obzvláště výhodné mít k dispozici dvanáct stránek popisujících provoz vyhledávače, zejména pokud se snaží o rychlé vyhledávání. Podobně má spotřebitel obvykle možnost přeformulovat výsledky vyhledávání podle svých přání prostřednictvím filtrů a přeskupování nástrojů na webových stránkách. Zpravodaj proto považuje za dostačující, aby internetová tržiště uváděla hlavní parametry, a žádný podrobný popis není nutný.

Nakonec zpravodaj předložil návrh týkající se fungování platformy pro řešení sporů on-line a činnosti evropských spotřebitelských center. Zpravodaj se domnívá, že viditelnost a výkon práv spotřebitelů by bylo možné podpořit zavedením mobilní aplikace. Aplikace by sloužila dvěma účelům: a) fungovala by jako jednoduchý referenční bod pro spotřebitele, kteří chtějí pochopit a uplatňovat svá spotřebitelské práva; a b) sloužila by jako druhé místo přístupu ke službám při řešení sporů a asistenčním službám nabízeným platformou pro řešení sporů on-line a evropskými spotřebitelskými centry. Aplikace by neprováděla žádné backendové funkce nad rámec směřování stížností na příslušný subjekt; mnozí spotřebitelé však tyto systémy a služby dobře neznají, a pro ně by proto služba „navádění a směřování“ představovala přidanou hodnotu.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Lepší vymáhání a modernizace pravidel EU na ochranu spotřebitele

Referenční údaje

COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)

Datum předložení EP

11.4.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

2.5.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

2.5.2018

ENVI

2.5.2018

JURI

2.5.2018

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ECON

31.5.2018

ENVI

16.5.2018

JURI

23.4.2018

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

11.7.2018

3.9.2018

10.10.2018

21.11.2018

Datum přijetí

22.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

37

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Biljana Borzan, Edward Czesak, Martin Schirdewan, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

David Borrelli

Datum předložení

28.1.2019

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong, Martin Schirdewan

NI

David Borrelli

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

ENF

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 11. února 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí