Procedure : 2018/0090(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0029/2019

Indgivne tekster :

A8-0029/2019

Forhandlinger :

PV 16/04/2019 - 22
CRE 16/04/2019 - 23

Afstemninger :

PV 17/04/2019 - 8.7
CRE 17/04/2019 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0399

BETÆNKNING     ***I
PDF 324kWORD 116k
25.1.2019
PE 625.551v02-00 A8-0029/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF og

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU for så vidt angår bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler

(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Daniel Dalton

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF og

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU for så vidt angår bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler

(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0185),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0143/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det østrigske Forbundsråd og den svenske Rigsdag, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 20. september 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0029/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Forbrugerbeskyttelseslovgivningen bør anvendes effektivt i hele Unionen. Dog blev det i den omfattende kvalitetskontrol af forbruger- og markedsføringsretsdirektiver, som Kommissionen i 2016 og 2017 gennemførte i forbindelse med programmet for målrettet og effektiv regulering (Refitprogrammet), konkluderet, at effektiviteten af Unionens forbrugerlovgivning svækkes af manglende bevidsthed blandt erhvervsdrivende og forbrugere og af utilstrækkelige håndhævelsesmuligheder og begrænset klageadgang for forbrugerne.

(2)  Forbrugerbeskyttelseslovgivningen bør anvendes effektivt i hele Unionen. Dog blev det i den omfattende kvalitetskontrol af forbruger- og markedsføringsretsdirektiver, som Kommissionen i 2016 og 2017 gennemførte i forbindelse med programmet for målrettet og effektiv regulering (Refitprogrammet), konkluderet, at effektiviteten af Unionens forbrugerlovgivning svækkes af manglende bevidsthed blandt erhvervsdrivende og forbrugere og af, at den eksisterende klageadgang ikke udnyttes tilstrækkeligt.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  For at gøre det lettere at anvende sanktioner på mere sammenhængende vis, navnlig i forbindelse med overtrædelser inden for EU, udbredte overtrædelser og udbredte overtrædelser med EU-dimension, jf. forordning (EU) 2017/2394, bør der indføres fælles ikkeudtømmende kriterier for anvendelse af bøder. Disse kriterier bør omfatte spørgsmålet om overtrædelsens grænseoverskridende karakter, nemlig hvorvidt overtrædelsen også har skadet forbrugere i andre medlemsstater. Der bør også tages hensyn til enhver klageadgang, som den erhvervsdrivende har givet forbrugerne. Gentagne overtrædelser begået af samme ophavsmand er udtryk for en tilbøjelighed til at begå sådanne overtrædelser og er derfor en betydelig indikation for adfærdens grovhed og herigennem for behovet for at øge sanktionsniveauet for at opnå en effektiv afskrækkende virkning. Kriteriet vedrørende opnåede økonomiske fordele eller undgåede tab som følge af overtrædelsen er især relevant, hvis den nationale lovgivning giver mulighed for sanktioner i form af bøder, samtidig med at maksimumsbøden fastsættes som en procentdel af den erhvervsdrivendes omsætning, og hvis overtrædelsen kun vedrører et eller flere af de markeder, hvorpå den erhvervsdrivende opererer.

(6)  For at gøre det lettere at anvende sanktioner på mere sammenhængende vis, navnlig i forbindelse med overtrædelser inden for EU, udbredte overtrædelser og udbredte overtrædelser med EU-dimension, som defineret i forordning (EU) 2017/2394, bør der indføres fælles ikkeudtømmende kriterier for anvendelse af bøder. Disse kriterier bør omfatte spørgsmålet om overtrædelsens grænseoverskridende karakter, nemlig hvorvidt overtrædelsen også har skadet forbrugere i andre medlemsstater, hvis disse oplysninger er tilgængelige gennem bestemmelserne i forordning (EU) 2017/2394 om udveksling af oplysninger. Der bør også tages hensyn til enhver klageadgang, som den erhvervsdrivende har givet forbrugerne, og til det omfang, hvori den erhvervsdrivende har handlet for at afhjælpe følgerne af de pågældende overtrædelser og afbøde eventuelle skadelige virkninger heraf. Gentagne overtrædelser begået af samme ophavsmand er udtryk for en tilbøjelighed til at begå sådanne overtrædelser og er derfor en betydelig indikation for adfærdens grovhed og herigennem for behovet for at øge sanktionsniveauet for at opnå en effektiv afskrækkende virkning. Kriteriet vedrørende opnåede økonomiske fordele eller undgåede tab som følge af overtrædelsen er især relevant, hvis den nationale lovgivning giver mulighed for sanktioner i form af bøder, samtidig med at maksimumsbøden fastsættes som en procentdel af den erhvervsdrivendes omsætning, og hvis overtrædelsen kun vedrører et eller flere af de markeder, hvorpå den erhvervsdrivende opererer.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Endvidere bør der i alle bøder, der pålægges som sanktioner, tages hensyn til den årlige omsætning og fortjeneste hos den erhvervsdrivende, der har begået overtrædelsen, og til eventuelle bøder, der er pålagt i andre medlemsstater for samme overtrædelse, navnlig i forbindelse med udbredte overtrædelser af forbrugerlovgivningen og udbredte overtrædelser med EU-dimension, der er genstand for koordineret undersøgelse og håndhævelse, jf. forordning (EU) 2017/2394.

(7)  Endvidere bør sanktioner tage hensyn til eventuelle bøder, der er pålagt den erhvervsdrivende i andre medlemsstater for samme overtrædelse, navnlig i forbindelse med udbredte overtrædelser og udbredte overtrædelser med EU-dimension, der er genstand for koordineret undersøgelse og håndhævelse, jf. forordning (EU) 2017/2394.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Disse fælles ikkeudtømmende kriterier for anvendelsen af sanktioner er muligvis ikke relevante for fastsættelse af sanktioner for enhver overtrædelse, navnlig ikke mindre alvorlige overtrædelser. Medlemsstaterne bør også tage hensyn til andre generelle retsprincipper for pålæggelse af sanktioner, som for eksempel ne bis in idem-princippet.

(8)  Disse fælles ikkeudtømmende kriterier for anvendelsen af sanktioner er muligvis ikke relevante for fastsættelse af sanktioner for enhver overtrædelse, navnlig ikke mindre alvorlige overtrædelser. Medlemsstaterne bør også tage hensyn til andre generelle retsprincipper for pålæggelse af sanktioner, som for eksempel ne bis in idem-princippet og gældende retssikkerheds- og databeskyttelsesgarantier i EU-retten og national ret samt i chartret om grundlæggende rettigheder .

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at sikre, at medlemsstaternes myndigheder kan pålægge sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og har afskrækkende virkning, for udbredte overtrædelser af forbrugerlovgivningen og udbredte overtrædelser med EU-dimension, der er genstand for koordineret undersøgelse og håndhævelse, jf. forordning (EU) 2017/2394, bør der indføres bøder som et obligatorisk element af sanktioner for sådanne overtrædelser. For at sikre, at bøderne virker afskrækkende, bør medlemsstaterne i deres nationale lovgivning fastsætte maksimumsbøden for sådanne overtrædelser til mindst 4 % af den erhvervsdrivendes årlige omsætning i den pågældende medlemsstat.

(9)  For at sikre, at medlemsstaternes myndigheder kan pålægge sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og har afskrækkende virkning, for udbredte overtrædelser og udbredte overtrædelser med EU-dimension, der er genstand for koordineret undersøgelse og håndhævelse, jf. forordning (EU) 2017/2394, bør der indføres bøder som et obligatorisk element af sanktioner for sådanne overtrædelser. For at sikre, at bøderne virker afskrækkende, bør medlemsstaterne i deres nationale lovgivning fastsætte maksimumsstørrelsen af bøder for sådanne overtrædelser til 10 000 000 EUR eller mindst 4 % af den erhvervsdrivendes årlige omsætning i det foregående regnskabsår i den pågældende medlemsstat, alt efter hvilket beløb der er det højeste.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Hvis en enkelt national kompetent myndighed som et resultat af koordineringsmekanismen i forordning (EU) 2017/2394 og i den i samme forordning omhandlede betydning pålægger en erhvervsdrivende, der er ansvarlig for en udbredt overtrædelse eller en udbredt overtrædelse med EU-dimension, en bøde, bør den være i stand til at pålægge en bøde på mindst 4 % af den erhvervsdrivendes årlige omsætning i alle medlemsstater, der er berørt af det koordinerede håndhævelsestiltag.

(10)  Hvis en enkelt national kompetent myndighed som et resultat af koordineringsmekanismen i forordning (EU) 2017/2394 og i den i samme forordning omhandlede betydning pålægger en erhvervsdrivende, der er ansvarlig for en udbredt overtrædelse eller en udbredt overtrædelse med EU-dimension, en bøde, bør den være i stand til at pålægge en bøde på op til 10 000 000 EUR eller mindst 4% af den erhvervsdrivendes årlige omsætning i det foregående regnskabsår i alle berørte medlemsstater, alt efter hvilket beløb der er det højeste.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Medlemsstaterne bør ikke forhindres i at bevare eller indføre højere omsætningsbaserede maksimumsbøder for udbredte overtrædelser og udbredte overtrædelser med EU-dimension af forbrugerlovgivningen, som defineret i forordning (EU) 2017/2394, i deres nationale lovgivning. Kravet om at fastsætte bøden til mindst 4 % af den erhvervsdrivendes omsætning bør ikke gælde for medlemsstaternes eventuelle supplerende regler for tvangsbøder, som for eksempel dagbøder, for manglende overholdelse af en afgørelse, kendelse, foreløbig foranstaltning, tilsagn fra en erhvervsdrivende eller anden foranstaltning med det formål at bringe overtrædelsen til ophør.

udgår

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Når medlemsstaterne træffer beslutning om, til hvilket formål indtægterne fra bøder skal anvendes, bør de tage hensyn til det endelige mål med forbrugerlovgivningen og håndhævelsen heraf, nemlig beskyttelsen af forbrugernes generelle interesser. Medlemsstaterne bør derfor overveje at afsætte mindst en del af indtægterne fra bøder til at øge forbrugerbeskyttelsen inden for deres jurisdiktion, for eksempel ved at støtte forbrugerbevægelser eller aktiviteter, der har til formål at styrke forbrugernes position.

(12)  Når medlemsstaterne træffer beslutning om, til hvilket formål indtægterne fra bøder skal anvendes, bør de tage hensyn til det endelige mål med forbrugerlovgivningen og håndhævelsen heraf, nemlig beskyttelsen af forbrugernes generelle interesser. Medlemsstaterne bør derfor afsætte indtægterne fra bøder til en fond, der har til opgave at give skadeserstatning i tilfælde af skade, der er påført forbrugerne, eller øge forbrugerbeskyttelsen eller beskyttelsen af andre offentlige interesser inden for deres jurisdiktion, herunder ved at afsætte dem til aktiviteter, der har til formål at styrke forbrugernes position, og som tilvejebringes enten direkte af medlemsstaten eller via nationale forbrugerorganisationer.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Medlemsstaterne bør sikre, at der er retsmidler til rådighed for forbrugere, der lider skade som følge af urimelig handelspraksis, for at fjerne alle virkninger af sådan urimelig praksis. For at nå dette mål bør medlemsstaterne sørge for, at der er adgang til både aftalemæssige og ikkeaftaleretlige retsmidler. De aftaleretlige retsmidler, som medlemsstaterne stiller til rådighed, bør som minimum omfatte retten til ophævelse af en kontrakt. De ikkeaftaleretlige retsmidler, der stilles til rådighed i henhold til national lovgivning, bør som minimum omfatte retten til skadeserstatning. Medlemsstaterne vil ikke blive forhindret i at bevare eller indføre rettigheder til supplerende retsmidler for forbrugere, der lider skade som følge af urimelig handelspraksis, for fuldt ud at fjerne virkningerne af sådan praksis.

(15)  Medlemsstaterne bør sikre, at der er retsmidler til rådighed for forbrugere, der lider skade som følge af urimelig handelspraksis. For at nå dette mål bør medlemsstaterne sørge for, at der er adgang til både aftalemæssige og ikkeaftaleretlige retsmidler i deres nationale lovgivning. De aftaleretlige retsmidler, som medlemsstaterne stiller til rådighed, bør omfatte retten til at ophæve en kontrakt og andre retsmidler, som afspejler de potentielle skaders varierende omfang, herunder retten til afslag i prisen eller skadeserstatning. De ikkeaftaleretlige retsmidler, der stilles til rådighed i henhold til national lovgivning, bør omfatte retten til skadeserstatning. Medlemsstaterne vil ikke blive forhindret i at bevare eller indføre rettigheder til supplerende retsmidler for forbrugere, der lider skade som følge af urimelig handelspraksis, for fuldt ud at fjerne virkningerne af sådan praksis.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Der bør derfor fastsættes specifikke gennemsigtighedskrav vedrørende onlinemarkedspladser i direktiv 2011/83/EU for at oplyse forbrugere, der anvender onlinemarkedspladser, om de vigtigste parametre for rangordning af tilbud, hvorvidt de indgår en aftale med en erhvervsdrivende eller en ikkeerhvervsdrivende (som for eksempel en anden forbruger), hvorvidt forbrugerbeskyttelsesretten gælder, og hvilken erhvervsdrivende der er ansvarlig for kontraktens opfyldelse og for at sikre forbrugerrettighederne, hvis disse rettigheder gælder. Disse oplysninger skal gives på en klar og forståelig måde og ikke kun ved hjælp af en henvisning i standardvilkår og -betingelser eller et lignende dokument, der tilknyttes aftalen. Oplysningskravene til onlinemarkedspladser skal være rimelige og sikre en balance mellem et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og onlinemarkedspladsernes konkurrenceevne. Der bør ikke stilles krav til onlinemarkedspladser om at opliste specifikke forbrugerrettigheder, når de oplyser forbrugerne om, hvorvidt disse rettigheder gælder eller ej. De oplysninger, der skal gives vedrørende ansvaret for sikringen af forbrugerrettigheder, afhænger af de aftaler, som onlinemarkedspladsen har indgået med de relevante tredjepartserhvervsdrivende. En onlinemarkedsplads kan henvise til den tredjepartserhvervsdrivende som eneansvarlig for sikringen af forbrugerrettigheder eller beskrive sine specifikke ansvarsområder, hvis den påtager sig ansvaret for visse aspekter af aftalen, for eksempel levering eller udøvelse af fortrydelsesretten. Forpligtelsen til at give oplysninger om de vigtigste parametre for rangordning af søgeresultater berører ikke eventuelle forretningshemmeligheder vedrørende de underliggende algoritmer. Oplysningerne skal omfatte de vigtigste standardparametre, som onlinemarkedspladsen anvender, men skal ikke nødvendigvis præsenteres på en måde, der er tilpasset den enkelte søgning.

(19)  Der bør derfor fastsættes specifikke gennemsigtighedskrav vedrørende onlinemarkedspladser i direktiv 2005/29/EU og direktiv 2011/83/EU for at oplyse forbrugere, der anvender onlinemarkedspladser, om de vigtigste parametre, præsenteret ud fra deres relative vigtighed, for rangordning af tilbud, hvorvidt de indgår en aftale med en erhvervsdrivende eller en ikkeerhvervsdrivende (som for eksempel en anden forbruger), hvorvidt forbrugerbeskyttelsesretten gælder, og hvilken erhvervsdrivende der er ansvarlig for kontraktens opfyldelse og for at sikre forbrugerrettighederne, hvis disse rettigheder gælder. Disse oplysninger skal gives på en klar og forståelig måde og ikke kun ved hjælp af en henvisning i standardvilkår og -betingelser eller et lignende dokument, der tilknyttes aftalen. Oplysningskravene til onlinemarkedspladser skal være rimelige og sikre en balance mellem et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og onlinemarkedspladsernes konkurrenceevne. Der bør ikke stilles krav til onlinemarkedspladser om at opliste specifikke forbrugerrettigheder, når de oplyser forbrugerne om, hvorvidt disse rettigheder gælder eller ej. De oplysninger, der skal gives vedrørende ansvaret for sikringen af forbrugerrettigheder, afhænger af de aftaler, som onlinemarkedspladsen har indgået med de relevante tredjepartserhvervsdrivende. En onlinemarkedsplads kan henvise til den tredjepartserhvervsdrivende som eneansvarlig for sikringen af forbrugerrettigheder eller beskrive sine specifikke ansvarsområder, hvis den påtager sig ansvaret for visse aspekter af aftalen, for eksempel levering eller udøvelse af fortrydelsesretten. Forpligtelsen til at give oplysninger om de vigtigste parametre for rangordning af søgeresultater berører ikke eventuelle forretningshemmeligheder i overensstemmelse med direktiv 2016/943 vedrørende de underliggende algoritmer. Oplysningerne skal omfatte de vigtigste standardparametre, som onlinemarkedspladsen anvender, men skal ikke nødvendigvis præsenteres på en måde, der er tilpasset den enkelte søgning.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a)  Kravene om onlinemarkedspladsers gennemsigtighed skal være strenge nok til at beskytte forbrugeren selv efter den periode, hvor forbrugeren er bundet af en aftale om fjernsalg eller en aftale indgået uden for fast forretningssted eller et tilsvarende tilbud, hvis der dukker yderligere vigtige oplysninger op efter salget. Forbrugerne bør beskyttes mod køb eller brug af ulovligt indhold, som kan udgøre en fare for deres sundhed eller sikkerhed, og have mulighed for at gøre brug af alle tilgængelige retsmidler, bl.a. ved hjælp af de mekanismer til alternativ tvistbilæggelse, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU1a. De bør derfor informeres, hvis de har købt et ulovligt produkt eller en ulovlig tjeneste, eller hvis et tilbud var vildledende. Onlinemarkedspladser er ikke altid klar over, om et tilbud eller produkt er ulovligt. Men hvis de efter et salg bliver opmærksomme på, at det pågældende tilbud eller produkt er ulovligt, bør de informere både de erhvervsdrivende og forbrugerne. Dette krav er i tråd med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF, da det først gøres gældende, når en onlinemarkedsplads har modtaget en underretning, bekræftet dens gyldighed og er gået i gang med at fjerne det ulovlige tilbud eller produkt eller den ulovlige tjeneste.

 

_____________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (direktiv om alternativ tvistbilæggelse på forbrugerområdet) (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 63).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("Direktivet om elektronisk handel"), EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19b)  Det bør bemærkes, at sammenligningswebsteder ikke nødvendigvis rangordner og viser produkter objektivt sorteret efter pris og kvalitet, og at forbrugerne muligvis ikke er opmærksomme på, at onlinemarkedspladser måske får betaling for at give et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste en fremstående placering, som det/den ikke fortjener. Derfor bør de nationale tilsynsorganer holde øje med sektorer, hvor forbrugerne har en tendens til at bruge sammenligningswebsteder, og foretage undersøgelser for at fastslå, om forbrugerne har en korrekt opfattelse af markedspladsernes rangordning. I tilfælde af uoverensstemmelser, bør der træffes foranstaltninger i de enkelte sektorer.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  I overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, i direktiv 2000/31/EF45 bør der ikke stilles krav til onlinemarkedspladser om at kontrollere tredjepartleverandørers retlige status. Onlinemarkedspladsen bør i stedet stille krav til tredjepartleverandører af produkter på onlinemarkedspladsen om at angive deres status som erhvervsdrivende eller ikkeerhvervsdrivende med henblik på forbrugerlovgivningen og formidle disse oplysninger til onlinemarkedspladsen.

(20)  Onlinemarkedspladser bør pålægges at træffe rimelige foranstaltninger for at sikre, at de tjenester, som de udbyder, ikke misbruges og gør forbrugerne sårbare. Der bør være et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, som afspejler arten af de solgte varer eller tjenesteydelser og eventuel faktisk dokumentation for skader, der kan opstå pga. salget. Mere specifikt bør markedspladserne overvåge aktiviteter, som tyder på, at en erhvervsdrivende foregiver ikke at være erhvervsdrivende, for at påvirke forbrugernes valg og deres forventninger til kvaliteten af det produkt eller den tjeneste, som de køber.

__________________

 

45Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("Direktivet om elektronisk handel") ( EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

 

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Digitalt indhold og digitale tjenester leveres ofte online i henhold til aftaler, hvor forbrugeren ikke betaler en pris, men afgiver personoplysninger til den erhvervsdrivende. Digitale tjenester er karakteriseret ved, at den erhvervsdrivende fortsætter med at være involveret i hele aftaleperioden, således at forbrugeren har mulighed for at gøre brug af tjenesten, der kan bestå i for eksempel adgang til eller generering, behandling, lagring eller deling af data i digital form. Eksempler på digitale tjenester er abonnementsaftaler om indholdsplatforme, cloudlagring, webbaseret mail. sociale medier og cloudapplikationer. Den fortsatte involvering af udbyderen af tjenester berettiger anvendelsen af de regler vedrørende fortrydelsesretten, der er fastsat i direktiv 2011/83/EU, og som på effektiv vis giver forbrugeren mulighed for at afprøve tjenesten og, i løbet af 14 dage fra indgåelsen af aftalen, træffe beslutning om at beholde den eller ej. Derimod er aftaler om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, karakteriseret ved, at den erhvervsdrivende som en engangsforanstaltning leverer et eller flere stykker digitalt indhold til forbrugeren, som for eksempel musik- eller videofiler. Den engangskarakter, som levering af digitalt indhold har, er grundlaget for undtagelsen fra fortrydelsesretten i henhold til artikel 16, litra m), i direktiv 2011/83/EU, i medfør af hvilken forbrugeren mister fortrydelsesretten, når udførelsen af aftalen er påbegyndt, for eksempel ved downloading eller streaming af det specifikke indhold.

(21)  Digitalt indhold og digitale tjenester leveres ofte online i henhold til aftaler, hvor forbrugeren ikke betaler en pris, men afgiver personoplysninger til den erhvervsdrivende. Digitale tjenester er karakteriseret ved, at den erhvervsdrivende fortsætter med at være involveret i hele aftaleperioden, således at forbrugeren har mulighed for at gøre brug af tjenesten, der giver mulighed for generering af, behandling af, adgang til eller lagring af data i digital form. Eksempler på digitale tjenester er video- og lyddelingstjenester og anden filhosting, tekstbehandling eller spil, der tilbydes i cloudcomputing-miljøet, og sociale medier. Den fortsatte involvering af udbyderen af tjenester berettiger anvendelsen af de regler vedrørende fortrydelsesretten, der er fastsat i direktiv 2011/83/EU, og som på effektiv vis giver forbrugeren mulighed for at afprøve tjenesten og, i løbet af 14 dage fra indgåelsen af aftalen, træffe beslutning om at beholde den eller ej. Derimod er aftaler om levering af digitalt indhold karakteriseret ved, at den erhvervsdrivende som en engangsforanstaltning leverer et eller flere stykker digitalt indhold til forbrugeren, som for eksempel musik- eller videofiler. Den engangskarakter, som levering af digitalt indhold har, er grundlaget for undtagelsen fra fortrydelsesretten i henhold til artikel 16, litra m), i direktiv 2011/83/EU, i medfør af hvilken forbrugeren mister fortrydelsesretten, når udførelsen af aftalen er påbegyndt, for eksempel ved downloading eller streaming af det specifikke indhold.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Direktiv 2011/83/EU gælder allerede for aftaler om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium (bl.a. levering af digitalt onlineindhold), uanset om forbrugeren betaler en pris med penge eller afgiver personoplysninger. Derimod gælder direktiv 2011/83/EU kun for tjenesteydelsesaftaler, herunder aftaler om levering af digitale tjenester, i henhold til hvilke forbrugeren betaler eller påtager sig at betale en pris. Direktivet gælder derfor ikke for aftaler om digitale tjenester, i henhold til hvilke forbrugeren afgiver personoplysninger til den erhvervsdrivende uden at betale en pris. På grund af lighederne mellem og udskifteligheden af betalte digitale tjenester og digitale tjenester, der udføres til gengæld for personoplysninger, bør de være omfattet af samme regler i henhold til direktiv 2011/83/EU.

(22)  Direktiv 2011/83/EU gælder allerede for aftaler om levering af digitalt indhold, uanset om forbrugeren betaler en pris med penge eller afgiver personoplysninger. Derimod gælder direktiv 2011/83/EU kun for tjenesteydelsesaftaler, herunder aftaler om levering af digitale tjenester, i henhold til hvilke forbrugeren betaler eller påtager sig at betale en pris. Direktivet gælder derfor ikke for aftaler om digitale tjenester, i henhold til hvilke forbrugeren afgiver personoplysninger til den erhvervsdrivende uden at betale en pris. På grund af lighederne mellem og udskifteligheden af betalte digitale tjenester og digitale tjenester, der udføres til gengæld for personoplysninger, bør de være omfattet af samme regler i henhold til direktiv 2011/83/EU.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Der bør sikres sammenhæng mellem anvendelsesområdet for direktiv 2011/83/EU og [direktivet om digitalt indhold], der gælder for aftaler om levering af digitalt indhold eller digitale tjenester, i henhold til hvilke forbrugeren afgiver personoplysninger til den erhvervsdrivende.

(23)  Der bør sikres sammenhæng mellem anvendelsesområdet for direktiv 2011/83/EU og [direktivet om digitalt indhold], der gælder for aftaler om levering af digitalt indhold eller digitale tjenester, i henhold til hvilke forbrugeren afgiver eller påtager sig at afgive personoplysninger til den erhvervsdrivende.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Anvendelsesområdet for direktiv 2011/83/EU bør derfor udvides til også at omfatte aftaler, i henhold til hvilke den erhvervsdrivende leverer eller påtager sig at levere en digital tjeneste til forbrugeren, og forbrugeren afgiver eller påtager sig af afgive personoplysninger. Ligesom for aftaler om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, bør direktivet finde anvendelse, når som helst forbrugeren afgiver eller påtager sig at afgive personoplysninger til den erhvervsdrivende, undtagen hvis de personoplysninger, som forbrugeren afgiver, udelukkende behandles af den erhvervsdrivende for at levere det digitale indhold eller den digitale tjeneste, og den erhvervsdrivende ikke behandler disse oplysninger med noget andet formål. Enhver behandling af personoplysninger bør være i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679.

(24)  Anvendelsesområdet for direktiv 2011/83/EU bør derfor udvides til også at omfatte aftaler, i henhold til hvilke den erhvervsdrivende leverer eller påtager sig at levere en digital tjeneste til forbrugeren, og forbrugeren afgiver eller påtager sig af afgive personoplysninger. Ligesom for aftaler om levering af digitalt indhold bør direktivet finde anvendelse, når som helst forbrugeren afgiver eller påtager sig at afgive personoplysninger til den erhvervsdrivende, undtagen hvis de personoplysninger, som forbrugeren afgiver, udelukkende behandles af den erhvervsdrivende for at levere det digitale indhold eller den digitale tjeneste, jf. [direktivet om digitalt indhold], og den erhvervsdrivende ikke behandler disse oplysninger med noget andet formål. EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger finder anvendelse på alle personoplysninger, der behandles i forbindelse med aftaler om levering af digitalt indhold eller digitale tjenester.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Hvis digitalt indhold eller digitale tjenester ikke leveres til gengæld for en pris, bør direktiv 2011/83/EU heller ikke finde anvendelse i situationer, hvor den erhvervsdrivende indsamler personoplysninger udelukkende for at holde et digitalt indhold eller en digital tjeneste opdateret eller med det ene formål at overholde retlige krav. Sådanne situationer kan omfatte tilfælde, hvor det af sikkerheds- og identifikationshensyn er påkrævet at registrere forbrugeren i henhold til gældende love, eller tilfælde, hvor udvikleren af open source-software kun indsamler oplysninger fra brugerne for at sikre kompatibiliteten og interoperabiliteten af sådan software.

(25)  For at sikre fuld overensstemmelse med direktivet om digitalt indhold, hvis digitalt indhold eller digitale tjenester ikke leveres til gengæld for en pris, bør direktiv 2011/83/EU heller ikke finde anvendelse i situationer, hvor den erhvervsdrivende indsamler personoplysninger med det ene formål at overholde retlige krav, som den erhvervsdrivende er underlagt. Sådanne situationer kan omfatte tilfælde, hvor det af sikkerheds- og identifikationshensyn er påkrævet at registrere forbrugeren i henhold til gældende love.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Direktiv 2011/83/EU bør heller ikke finde anvendelse i situationer, hvor den erhvervsdrivende kun indsamler metadata, som for eksempel IP-adresse, browserhistorik eller andre oplysninger, der indsamles og formidles ved hjælp af for eksempel cookies, undtagen hvis denne situation betragtes som en aftale i henhold til national lovgivning. Det bør heller ikke finde anvendelse i situationer, hvor forbrugeren, uden at have indgået en aftale med den erhvervsdrivende, udsættes for reklamer udelukkende for at få adgang til et digitalt indhold eller en digital tjeneste. Dog bør det stå medlemsstaterne frit for at udvide anvendelsen af reglerne i direktiv 2011/83/EU til også at gælde i sådanne situationer eller regulere sådanne situationer, der ikke falder ind under direktivets anvendelsesområde, på anden vis.

(26)  Direktiv 2011/83/EU bør heller ikke finde anvendelse i situationer, hvor den erhvervsdrivende kun indsamler metadata, oplysninger om forbrugerens udstyr eller browserhistorik, undtagen hvis denne situation betragtes som en aftale i henhold til national lovgivning. Det bør heller ikke finde anvendelse i situationer, hvor forbrugeren, uden at have indgået en aftale med den erhvervsdrivende, udsættes for reklamer udelukkende for at få adgang til et digitalt indhold eller en digital tjeneste. Dog bør det stå medlemsstaterne frit for at udvide anvendelsen af reglerne i direktiv 2011/83/EU til også at gælde i sådanne situationer eller regulere sådanne situationer, der ikke falder ind under direktivets anvendelsesområde, på anden vis.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32a)  Aftaler om individuelle leveringer af ikkenetbaserede energiformer bør være undtaget fra fortrydelsesretten. I modsat fald bærer den erhvervsdrivende en uberegnelig videresalgsrisiko på grund af de svingende markedspriser.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Der er ved direktiv 2011/83/EU fastsat fuldt harmoniserede regler vedrørende fortrydelsesretten i forbindelse med aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted. To konkrete forpligtelser har i den sammenhæng vist sig at udgøre urimelige byrder for de erhvervsdrivende og bør udgå.

udgår

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Den første vedrører forbrugerens ret til at fortryde aftaler, der er indgået på afstand eller uden for fast forretningssted, selv efter anden håndtering af varerne, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. I henhold til artikel 14, stk. 2, i direktiv 2011/83/EU kan en forbruger fortsat fortryde sit onlinekøb/køb uden for fast forretningssted, hvis han har anvendt varerne mere end tilladt; dog kan forbrugeren i et sådant tilfælde blive holdt ansvarlig for eventuel forringelse af varens værdi.

udgår

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Forpligtelsen til at acceptere tilbagelevering af sådanne varer skaber vanskeligheder for erhvervsdrivende, der skal vurdere den "forringede værdi" af de tilbageleverede varer og sælge dem på ny som brugte varer eller bortskaffe dem. Den forvrider den balance mellem et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og virksomhedernes konkurrenceevne, der søges opnået ved direktiv 2011/83/EU. Forbrugernes ret til at tilbagelevere varer i sådanne situationer bør derfor udgå. Bilag I til direktiv 2011/83/EU med overskriften "Oplysninger om udøvelse af fortrydelsesretten", bør også tilpasses i overensstemmelse med denne ændring.

udgår

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Den anden forpligtelse vedrører artikel 13 i direktiv 2011/83/EU, hvorefter erhvervsdrivende kan tilbageholde refusionen, indtil de har modtaget varerne retur, eller indtil forbrugeren har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst. Den sidste mulighed kan under visse omstændigheder betyde, at de erhvervsdrivende skal refundere købesummen til forbrugerne, inden de har modtaget de pågældende varer retur og haft mulighed for at kontrollere dem. Den forvrider den balance mellem et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og virksomhedernes konkurrenceevne, der søges opnået ved direktiv 2011/83/EU. Derfor bør de erhvervsdrivendes forpligtelse til at refundere købesummen til forbrugeren alene på grundlag af dokumentation for, at varerne er blevet sendt tilbage til den erhvervsdrivende, udgå. Bilag I til direktiv 2011/83/EU med overskriften "Oplysninger om udøvelse af fortrydelsesretten", bør også tilpasses i overensstemmelse med denne ændring.

udgår

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  I betragtning af de teknologiske udviklinger er det nødvendigt at fjerne henvisningen til faxnummer fra listen over kommunikationsmidler i artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2011/83/EU, da fax sjældent anvendes og i høj grad er forældet. Endvidere bør det, som alternativ til en e-mailadresse, være muligt for de erhvervsdrivende at stille andre midler til onlinekommunikation med forbrugerne til rådighed, som for eksempel onlineformularer og chats, forudsat at sådanne alternative midler giver forbrugeren mulighed for at fastholde indholdet af kommunikationen på et varigt medium på lignende vis som med e-mail. Bilag I til direktivet, "Oplysninger om udøvelse af fortrydelsesretten", bør også tilpasses i overensstemmelse med denne ændring.

(38)  I betragtning af de teknologiske udviklinger er det nødvendigt at fjerne henvisningen til faxnummer fra listen over kommunikationsmidler i artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2011/83/EU, da fax sjældent anvendes og i høj grad er forældet. I betragtning af de mange forskellige typer af virksomheder, der er involveret i handel, anses det ikke for nødvendigt at kræve brug af onlinekommunikation i alle tilfælde af alle erhvervsdrivende. Hvis den erhvervsdrivende anvender onlinekommunikation, bør disse oplysninger dog gives til forbrugeren. Endvidere bør det være muligt for de erhvervsdrivende at vælge at anvende andre midler til onlinekommunikation med forbrugerne, som for eksempel onlineformularer og chats, forudsat at sådanne alternative midler giver forbrugeren mulighed for at fastholde indholdet af kommunikationen på et varigt medium på lignende vis som med e-mail. Bilag I til direktivet, "Oplysninger om udøvelse af fortrydelsesretten", bør også tilpasses i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Nr. 11 i bilag I til direktiv 2005/29/EF, der forbyder skjult reklame i redaktionelt indhold i medier, bør tilpasses med henblik på at præcisere, at samme forbud også gælder, i tilfælde af at en erhvervsdrivende giver oplysninger til en forbruger i form af søgeresultater som respons på forbrugerens onlinesøgning.

(40)  Punkt 11 i bilag I til direktiv 2005/29/EF, der forbyder skjult reklame i redaktionelt indhold i medier, bør tilpasses med henblik på at præcisere, at samme forbud også gælder, i tilfælde af at en erhvervsdrivende giver oplysninger til en forbruger i form af resultater, der vises på en fremtrædende måde, som de ellers ikke ville have opnået, hvis resultaterne blev vist som en del af den vigtigste gruppe søgeresultater som respons på forbrugerens onlinesøgning. En sådan fremtrædende placering bør være tydeligt markeret.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(40a)  Forbrugerne forlader sig i stigende grad på anmeldelser og anbefalinger fra andre forbrugere, når de træffer købsbeslutninger. Det bør derfor betragtes som en urimelig handelspraksis at vildlede forbrugerne ved at hævde, at en anmeldelse er sandfærdig, når der ikke er truffet rimelige og forholdsmæssige foranstaltninger til at sikre, at anmeldelsen afspejler reelle forbrugeres erfaringer. Sådanne foranstaltninger kan f.eks. omfatte tekniske midler til at kontrollere pålideligheden af den person, der offentliggør anmeldelsen, og anmode om oplysninger med henblik på at kontrollere, at forbrugeren rent faktisk har anvendt produktet, og give klare oplysninger til forbrugerne om, hvordan anmeldelser behandles, f.eks. om alle undersøgelser, enten positive eller negative, gøres tilgængelige, eller om disse anmeldelser er blevet sponsoreret eller påvirket af et kontraktforhold med en erhvervsdrivende.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 40 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(40b)  Af samme grund bør bilag I til direktiv 2005/29/EF ajourføres for at omfatte reklamer eller anbefalinger, der giver det fejlagtige indtryk, at venner eller bekendte købte, brugte eller anbefalede en vare, tjeneste eller et digitalt indhold.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Artikel 16 i EU's charter om grundlæggende rettigheder garanterer friheden til at drive virksomhed i overensstemmelse med EU-retten og nationale love og praksisser. Dog kan markedsføring på tværs af medlemsstaterne af produkter som identiske, mens de med hensyn til sammensætning og karakteristika reelt frembyder betydelige forskelle, vildlede forbrugerne og foranledige dem til at træffe en transaktionsbeslutning, som de ellers ikke ville have truffet.

(41)  Markedsføring af et produkt med en fremtoning, der er identisk eller tilsyneladende identisk med et produkt, der markedsføres under samme mærke, men er forskelligt med hensyn til sammensætning eller karakteristika, uden at denne sondring klart og forståeligt er markeret således, at den umiddelbart kan ses af forbrugeren, er vildledende praksis. En sådan praksis bør betragtes som urimelig og derfor tilføjes på listen over vildledende former for handelspraksis, som under alle omstændigheder anses for urimelige, jf. bilag I til direktiv 2005/29/EF. En erhvervsdrivende kan dog tilpasse produkter af samme mærke til forskellige geografiske markeder ud fra legitime faktorer, nemlig indkøb af lokale ingredienser, krav i den nationale lovgivning, målsætninger vedrørende ændringer af fødevarers sammensætning eller påviselige forbrugerpræferencer, idet sådanne præferencer skal bekræftes af tilfredsstillende dokumentation. Der kan opnås dokumentation ved hjælp af forbrugerforsøg med blindsmagning eller testning af produkter og andre metoder til bestemmelse af en klar præference, der fremgår af forbrugernes valg. I tilfælde, hvor varer er væsentligt forskellige i deres sammensætning eller karakteristika, og samtidig ved deres udseende, beskrivelse eller præsentation giver indtryk af, at disse varer er identiske med andre varer, der markedsføres i en anden medlemsstat, bør denne forskel være tydeligt og forståeligt markeret, så den er umiddelbart synlig for forbrugeren. Imidlertid må man, når der er tale om produkter, der markedsføres til spædbørn eller småbørn, f.eks. babymad, gå ud fra, at regionale forskelle eller smagspræferencer med stor usandsynlighed fremtræder så tydeligt, og de erhvervsdrivende kan derfor ikke påberåbe sig dette, når de markedsfører produkter med væsentligt forskellig sammensætning og karakteristika.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  En sådan praksis kan derfor betegnes som værende i strid med direktiv 2005/29/EF på grundlag af en vurdering fra sag til sag af relevante elementer. Med henblik på at lette anvendelsen af den gældende lovgivning for medlemsstaternes forbruger- og fødevaremyndigheder blev der i Kommissionens meddelelse af 26.9.2017 "om anvendelse af EU's fødevare- og forbrugerbeskyttelseslovgivning i spørgsmål om to forskellige kvaliteter af produkter — specifikt i forbindelse med fødevarer"46 ydet vejledning om anvendelsen af de nuværende EU-regler i situationer med to forskellige kvaliteter af fødevarer. I den sammenhæng er Kommissionens Fælles Forskningscenter for øjeblikket i færd med at udvikle en fælles tilgang til sammenlignende testning af fødevarer.

udgår

__________________

 

46C(2017) 6532.

 

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Dog har erfaringerne med håndhævelsen vist, at det i mangel af en udtrykkelig bestemmelse kan være uklart for forbrugere, erhvervsdrivende og nationale kompetente myndigheder, hvilke handelspraksisser der kan være i strid med direktiv 2005/29/EF. Direktiv 2005/29/EF bør derfor ændres for at sikre retssikkerheden for både erhvervsdrivende og håndhævelsesmyndighederne ved udtrykkeligt at tage fat på problemet med markedsføring af et produkt som identisk med samme produkt, som det markedsføres i flere andre medlemsstater, men hvor produkterne med hensyn til sammensætning og karakteristika frembyder betydelige forskelle. De kompetente myndigheder bør fra sag til sag vurdere og håndtere sådanne praksisser i overensstemmelse med direktivets bestemmelser. Den kompetente myndighed bør i sin vurdering tage hensyn til, hvorvidt en sådan differentiering let kan identificeres af forbrugerne, den erhvervsdrivendes ret til at tilpasse produkter af samme mærke til forskellige geografiske markeder ud fra legitime faktorer som for eksempel tilgængelighed eller sæsonbestemthed af råvarer, definerede forbrugerpræferencer eller frivillige strategier med det formål at fremme adgangen til sund og næringsrig mad samt den erhvervsdrivendes ret til at tilbyde produkter af samme mærke i pakninger med forskellig vægt eller volumen på forskellige geografiske markeder.

udgår

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44)  Selv om salg uden for fast forretningssted — ligesom salg på den erhvervsdrivendes forretningssted og fjernsalg — er en legitim og veletableret salgskanal, kan en række særlig aggressive eller vildledende markedsførings- eller salgspraksisser i forbindelse med en erhvervsdrivendes besøg i forbrugerens hjem uden forbrugerens forudgående samtykke eller kommercielle udflugter lægge pres på forbrugerne for at få dem til at købe varer, som de ellers ikke ville købe, eller varer til overpris, ofte til øjeblikkelig betaling. Sådanne praksisser er ofte målrettet ældre eller andre sårbare forbrugere. En række medlemsstater betragter dem som uønskede og anser det for nødvendigt at begrænse særlige former for eller aspekter af salg uden for fast forretningssted i den i direktiv 2011/83/EU omhandlede betydning, som for eksempel aggressiv og vildledende markedsføring eller salg af et produkt i forbindelse med uønskede besøg i forbrugerens hjem eller kommercielle udflugter, ud fra hensynet til den offentlige orden eller respekten for privatlivet, der er beskyttet ved artikel 7 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. I overensstemmelse med nærhedsprincippet og med henblik på at lette håndhævelsen bør det derfor præciseres, at direktiv 2005/29/EF ikke berører medlemsstaternes frihed til at træffe foranstaltninger, uden at der foretages en vurdering fra sag til sag af den specifikke praksis, for at beskytte forbrugernes legitime interesser for så vidt angår uønskede besøg i deres private hjem af erhvervsdrivende, der ønsker at tilbyde eller sælge produkter, eller for så vidt angår kommercielle udflugter, der organiseres af en erhvervsdrivende med det formål eller den virkning at reklamere for produkter eller sælge dem til forbrugerne, hvis sådanne begrænsninger er begrundet i hensynet til den offentlige orden eller respekten for privatlivet. Alle sådanne bestemmelser bør stå i et rimeligt forhold til formålet og ikke give anledning til forskelsbehandling. Der bør stilles krav til medlemsstaterne om at meddele alle nationale bestemmelser, der vedtages i den henseende, til Kommissionen, således at Kommissionen kan gøre disse oplysninger tilgængelige for alle interesserede parter og overvåge, at foranstaltningerne står i et rimeligt forhold til formålet og er lovlige.

(44)  Selv om salg uden for fast forretningssted er en legitim og veletableret salgskanal, kan en række særlig aggressive eller vildledende markedsførings- eller salgspraksisser i forbindelse med vedholdende og uønskede henvendelser i forbrugerens hjem uden forbrugerens forudgående samtykke eller kommercielle udflugter lægge pres på forbrugerne for at få dem til at købe produkter, som de ellers ikke ville købe, eller varer til overpris, ofte til øjeblikkelig betaling. Sådanne praksisser er ofte målrettet ældre eller andre sårbare forbrugere. I overensstemmelse med nærhedsprincippet og med henblik på at lette håndhævelsen bør det derfor præciseres, at direktiv 2005/29/EF ikke berører medlemsstaternes frihed til at vedtage bestemmelser for at beskytte forbrugernes legitime interesser for så vidt angår specifikke praksisser forbundet med vedholdende og uønskede henvendelser i deres private hjem af erhvervsdrivende, der ønsker at tilbyde eller sælge produkter, eller for så vidt angår kommercielle udflugter, der organiseres af en erhvervsdrivende med det formål eller den virkning at reklamere for produkter eller sælge dem til forbrugerne, hvis sådanne bestemmelser er forholdsmæssige, ikkediskriminerende og begrundet i tvingende alment hensyn. Der bør stilles krav til medlemsstaterne om at meddele alle nationale bestemmelser, der vedtages i den henseende, til Kommissionen, således at Kommissionen kan gøre disse oplysninger tilgængelige for alle interesserede parter og overvåge de praksisser, der er underlagt disse nationale bestemmelser, samt hvorvidt de står i et rimeligt forhold til formålet og er lovlige.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Direktiv 2005/29/EF

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a, 1 b og 1 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1)  I artikel 2, stk. 1, indsættes følgende litraer:

 

la)  "onlinemarkedsplads": en udbyder af tjenesteydelser, der giver forbrugere mulighed for at indgå onlineaftaler med erhvervsdrivende og forbrugere på onlinemarkedspladsens onlinegrænseflade

 

lb)  "sammenligningstjeneste": en tjeneste, der tilbyder sammenligning af forskellige tilbud fra erhvervsdrivende af varer eller tjenester til forbrugerne på grundlag af kriterier som pris, egenskaber eller anmeldelser, eller som identificerer relevante forhandlere af varer, tjenesteydere eller digitalt indhold for forbrugerne, med henblik på at fremme iværksættelse af direkte transaktioner mellem disse erhvervsdrivende og forbrugerne, uanset om disse transaktioner i sidste ende finder sted;

 

lc)  "onlinegrænseflade": onlinegrænseflade som defineret i artikel 2, nr. 16, i forordning (EU) 2018/302."

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Direktiv 2005/29/EF

Artikel 3 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv forhindrer ikke medlemsstaterne i at vedtage bestemmelser med henblik på at beskytte forbrugernes legitime interesser for så vidt angår særlig aggressive eller vildledende markedsførings- eller salgspraksisser i forbindelse med en erhvervsdrivendes uønskede besøg i forbrugerens hjem eller for så vidt angår kommercielle udflugter, der organiseres af en erhvervsdrivende med det formål eller den virkning at reklamere for produkter eller sælge dem til forbrugerne, forudsat at sådanne bestemmelser er begrundet i hensynet til den offentlige orden eller respekten for privatlivet.

Dette direktiv forhindrer ikke medlemsstaterne i at vedtage bestemmelser med henblik på at beskytte forbrugernes legitime interesser for så vidt angår specifikke markedsførings- eller salgspraksisser, der er udpeget som aggressive eller vildledende i forbindelse med en erhvervsdrivendes vedholdende og uønskede henvendelser i forbrugerens hjem eller for så vidt angår kommercielle udflugter, der organiseres af en erhvervsdrivende med det formål eller den virkning at reklamere for produkter eller sælge dem til forbrugerne, forudsat at sådanne bestemmelser står i et rimeligt forhold til formålet, er ikkediskriminerende og begrundet i tvingende alment hensyn.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2005/29/EF

Artikel 6 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  Følgende indsættes som litra c) i artikel 6, stk. 2:

udgår

  "c) enhver markedsføring af et produkt som identisk med samme produkt, som det markedsføres i flere andre medlemsstater, men hvor produkterne med hensyn til sammensætning og karakteristika frembyder betydelige forskelle."

 

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Direktiv 2005/29/EF

Artikel 7 – stk. 4 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a)  I artikel 7, stk. 4, tilføjes følgende litra:

 

"ea)  for produkter eller tjenester, der tilbydes på onlinemarkedspladser, uanset om den tredjepart, der tilbyder varerne eller tjenesterne, er en erhvervsdrivende eller ej"

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Direktiv 2005/29/EF

Artikel 7 – stk. 5 a og 5 b (nye)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b)  I artikel 7 tilføjes følgende stykker:

 

"5a.  Hvis en onlinemarkedsplads eller sammenligningstjeneste giver adgang til forbrugeranmeldelser af produkter, betragtes følgende oplysninger som væsentlige:

 

a)  en beskrivelse af de processer, der anvendes til at anmode om og præsentere forbrugernes anmeldelser, og hvorvidt det er kontrolleret, at de pågældende undersøgelser er ægte, og

 

b)  hvis sådanne kontroller finder sted, en beskrivelse af kontrollens vigtigste egenskaber.

 

5b.  Når forbrugerne får mulighed for at søge efter produkter på grundlag af en forespørgsel i form af et søgeord, en sætning eller andet input, giver onlinemarkedspladser og sammenligningstjenester oplysninger om de vigtigste parametre, præsenteret ud fra deres relative vigtighed, for rangordning af de tilbud, der præsenteres for forbrugeren som følge af søgningen."

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2005/29/EF

Artikel 11a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ud over at overholde kravet om at sikre tilstrækkelige og effektive midler til at håndhæve overholdelsen, jf. artikel 11, sikrer medlemsstaterne, at der også er adgang til både aftaleretlige og ikkeaftaleretlige retsmidler for forbrugere, der lider skade som følge af urimelig handelspraksis, med henblik på at fjerne alle virkninger af sådan urimelig handelspraksis i overensstemmelse med deres nationale lovgivning.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at der er adgang til aftaleretlige og ikkeaftaleretlige retsmidler for forbrugere, der lider skade som følge af urimelig handelspraksis, i overensstemmelse med deres nationale lovgivning.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2005/29/EF

Artikel 11 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De aftaleretlige retsmidler skal som minimum omfatte muligheden for, at forbrugeren ensidigt kan opsige aftalen.

2.  De aftaleretlige retsmidler skal omfatte muligheden for, at forbrugeren ensidigt kan opsige aftalen. Der skal også gives aftaleretlige retsmidler, som afspejler arten og grovheden af den manglende overholdelse, herunder retten til at opnå et afslag i prisen eller retten til skadeserstatning. Disse retsmidler berører ikke EU-lovgivning eller national lovgivning om anvendelsen af retsmidler.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2005/29/EF

Artikel 11a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De ikkeaftaleretlige retsmidler skal som minimum omfatte muligheden for, at forbrugeren kan få skadeserstatning."

3.  De ikkeaftaleretlige retsmidler skal omfatte muligheden for, at forbrugeren kan få skadeserstatning."

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2005/29/EF

Artikel 13 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  antallet af berørte forbrugere, herunder forbrugere i en anden/andre medlemsstat(er)

b)  antallet af forbrugere, der har lidt skade i den pågældende medlemsstat og i andre medlemsstater, hvor sådanne oplysninger stilles til rådighed i henhold til artikel 35 i forordning (EU) nr. 2017/2394

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2005/29/EF

Artikel 13 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  eventuelle foranstaltninger, som den erhvervsdrivende har truffet for at begrænse eller afhjælpe den skade, som forbrugerne har lidt

c)  eventuelle foranstaltninger, som den erhvervsdrivende har truffet for at begrænse eller afhjælpe den skade, som forbrugerne har lidt, herunder den erhvervsdrivendes foranstaltninger til at indberette overtrædelsen eller til at samarbejde med de kompetente domstole eller administrative myndigheder

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2005/29/EF

Artikel 13 – stk. 2 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  hvis det er relevant, hvorvidt overtrædelsen blev begået forsætligt eller uagtsomt

d)  hvorvidt overtrædelsen blev begået forsætligt eller uagtsomt

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2005/29/EF

Artikel 13 – stk. 2 – litra f a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  hvorvidt den erhvervsdrivende hævder at have opfyldt de relevante adfærdskodekser eller kvalifikationer

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2005/29/EF

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne udøver de i denne artikel fastlagte beføjelser forholdsmæssigt og effektivt i henhold til EU-retten, herunder efter principperne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, gældende proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger og EU's regler om beskyttelse af personoplysninger, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679* og national ret.

 

_____________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2005/29/EF

Artikel 13 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis den sanktion, der skal pålægges, er en bøde, skal der også tages hensyn til den erhvervsdrivendes årlige omsætning, nettofortjeneste samt eventuelle andre bøder, der er pålagt vedkommende for samme overtrædelse i andre medlemsstater, ved fastsættelsen af beløbets størrelse.

3.  Der skal også tages hensyn til eventuelle bøder, der er pålagt vedkommende for samme overtrædelse af dette direktiv i andre medlemsstater, ved fastsættelsen af, hvori sanktionen skal bestå.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2005/29/EF

Artikel 13 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne sikrer, at sanktionerne for udbredte overtrædelser eller udbredte overtrædelser med EU-dimension i den i forordning (EU) 2017/2934 omhandlede betydning, omfatter muligheden for at pålægge bøder af en maksimumsstørrelse på mindst 4 % af den erhvervsdrivendes årlige omsætning i den eller de berørte medlemsstater.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at sanktionerne for udbredte overtrædelser eller udbredte overtrædelser med EU-dimension, der skal pålægges som et resultat af en koordineret foranstaltning, der iværksættes i henhold til kapitel IV i forordning (EU) 2017/2394, omfatter muligheden for at pålægge bøder, og at maksimumsstørrelsen heraf er 10 000 000 EUR eller mindst 4 % af den erhvervsdrivendes årlige omsætning i det foregående regnskabsår i den eller de berørte medlemsstater, alt efter hvilket beløb der er det højeste.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2005/29/EF

Artikel 13 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Når medlemsstaterne træffer beslutning om fordelingen af indtægterne fra bøder, tager de hensyn til forbrugernes generelle interesser.

5.  Medlemsstaterne anvender indtægterne fra bøder til at styrke beskyttelsen af forbrugernes generelle interesser, herunder ved oprettelse af en fond, der har til opgave at give skadeserstatning i tilfælde af skade, der er påført forbrugerne, og hvis det er relevant, i tilfælde af anden skade, f.eks. skade på miljøinteresser eller skade på andre offentlige interesser som følge af overtrædelsen.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2005/29/EF

Artikel 13 – stk. 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at indføre et omfattende system for offentlig håndhævelse for at håndhæve sanktioner i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -6 (nyt)

Direktiv 2005/29/EF

Bilag I – punkt 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-6)  I bilag I indsættes følgende punkt:

 

"6a.  Der vises en prisnedsættelse, uden at der angives den referencepris, som annonceringen af prisnedsættelsen er baseret på, og uden at rigtigheden af denne referencepris i 30 dage forud for denne annoncering kan dokumenteres.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 2005/29/EF

Bilag I – punkt 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11.  Der anvendes redaktionelt indhold i medierne, eller der gives oplysninger som svar på en forbrugers onlinesøgning, for at promovere produktet, hvor en erhvervsdrivende har betalt for en sådan reklame, uden at dette fremgår tydeligt af indholdet eller af billeder eller lyd, som tydeligt kan identificeres af forbrugeren (advertorial, betalt placering eller betalt visning). Dette berører ikke direktiv 2010/13/EU48.

11.  Der anvendes redaktionelt indhold i medierne, eller der gives oplysninger som svar på en forbrugers onlinesøgning, for at promovere produktet, hvor en erhvervsdrivende har betalt direkte eller indirekte for en sådan reklame eller fremtrædende placering uden om den vigtigste gruppe søgeresultater, uden at dette fremgår tydeligt på en præcis, gennemsigtig og forståelig måde af indholdet eller af billeder eller lyd, som tydeligt kan identificeres af forbrugeren (advertorial, betalt placering eller betalt visning). Dette berører ikke direktiv 2010/13/EU48.

__________________

__________________

48Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1).

48 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1).

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (ny)

Direktiv 2005/29/EF

Bilag I – punkt 13 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a)  I bilag I indsættes følgende punkt:

 

"13a. Der angives eller på anden måde gives indtryk af, at en vare ved sit udseende, beskrivelse eller præsentation er identisk eller tilsyneladende identisk med en anden vare, der markedsføres i en anden medlemsstat, når den ikke er, medmindre de pågældende varer er forskellige på grund af tydelige og påviselige regionale forbrugerpræferencer, indkøb af lokale ingredienser eller krav i den nationale lovgivning, idet denne sondring er tydelig og forståeligt markeret, således at den umiddelbart kan ses af forbrugeren."

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 b (nyt)

Direktiv 2005/29/EF

Bilag I – punkt 23 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b)  I bilag I indsættes følgende punkt:

 

"23a.  Der bruges forskellige teknikker, som giver mulighed for at købe arrangementsbilletter i stor skala, herunder via automatiseret software, for at videresælge arrangementsbilletterne til mere end deres pålydende værdi."

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 c (nyt)

Direktiv 2005/29/EF

Bilag I – punkt 23 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6c)  I bilag I indsættes følgende punkt:

 

"23b. Der angives eller på anden måde gives indtryk af, at en anmeldelse af et produkt er indsendt af en forbruger, som faktisk har anvendt produktet, uden at træffe rimelige og forholdsmæssige foranstaltninger til at sikre, at anmeldelsen afspejler reelle forbrugeres erfaringer. "

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 d (nyt)

Direktiv 2005/29/EF

Bilag I – punkt 23 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6d)  I bilag I indsættes følgende punkt:

 

"23c.  Der skabes det fejlagtige indtryk, at andre forbrugere købte, brugte eller anbefalede et bestemt produkt, en bestemt tjeneste eller et bestemt digitalt indhold på grundlag af ikke-relaterede parametre, herunder mærkepræferencer og geografisk placering."

Begrundelse

Forbrugerne forlader sig i stigende grad på forbrugeranmeldelser, når de træffer købsbeslutninger. Bilag I bør derfor ændres for at medtage denne vildledende praksis.

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra d

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium": en aftale, i henhold til hvilken en erhvervsdrivende leverer eller påtager sig at levere specifikt digitalt indhold til forbrugeren, og forbrugeren betaler eller påtager sig at betale prisen herfor. Dette omfatter også aftaler, i henhold til hvilke forbrugeren afgiver eller påtager sig at afgive personoplysninger til den erhvervsdrivende, undtagen hvis de personoplysninger, som forbrugeren afgiver, udelukkende behandles af den erhvervsdrivende for at levere det digitale indhold eller for at overholde retlige krav, og den erhvervsdrivende ikke behandler disse oplysninger med noget andet formål"

(16)  aftale om levering af digitalt indhold: en aftale, i henhold til hvilken en erhvervsdrivende leverer eller påtager sig at levere digitalt indhold til forbrugeren, og forbrugeren betaler eller påtager sig at betale en pris. Dette omfatter også aftaler, i henhold til hvilke forbrugeren afgiver eller påtager sig at afgive personoplysninger til den erhvervsdrivende, undtagen hvis de personoplysninger, som forbrugeren afgiver, udelukkende behandles af den erhvervsdrivende for at levere det digitale indhold i overensstemmelse med [direktivet om digitalt indhold] eller for at overholde retlige krav, og den erhvervsdrivende ikke behandler disse oplysninger med noget andet formål"

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17)  "digital tjeneste": a) en tjenesteydelse, der giver forbrugeren mulighed for generering, behandling, eller lagring af eller adgang til data i digital form, eller b) en tjenesteydelse, der giver mulighed for deling af eller enhver anden interaktion med data i digital form, der er uploadet eller genereret af forbrugeren eller andre brugere af tjenesteydelsen, herunder video- og lyddeling og anden filhosting, tekstbehandling og spil, der tilbydes i cloudcomputing-miljøet, og sociale medier

17)  "digital tjeneste": a) en tjenesteydelse, der giver forbrugeren mulighed for at generere, lagre eller adgang til data i digital form, eller b) en tjenesteydelse, der giver mulighed for deling af eller enhver anden interaktion med data i digital form, der er uploadet eller genereret af forbrugeren eller andre brugere af tjenesteydelsen

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

18)  "aftale om digitale tjenester": aftale, i henhold til hvilken en erhvervsdrivende leverer eller påtager sig at levere en tjenesteydelse til forbrugeren, og forbrugeren betaler eller påtager sig at betale prisen herfor. Dette omfatter også aftaler, i henhold til hvilke forbrugeren afgiver eller påtager sig at afgive personoplysninger til den erhvervsdrivende, undtagen hvis de personoplysninger, som forbrugeren afgiver, udelukkende behandles af den erhvervsdrivende for at levere den digitale tjeneste eller for at overholde retlige krav og den erhvervsdrivende ikke behandler disse oplysninger med noget andet formål

18)  "aftale om digitale tjenester": aftale, i henhold til hvilken en erhvervsdrivende leverer eller påtager sig at levere en tjenesteydelse til forbrugeren, og forbrugeren betaler eller påtager sig at betale en pris. Dette omfatter også aftaler, i henhold til hvilke forbrugeren afgiver eller påtager sig at afgive personoplysninger til den erhvervsdrivende, undtagen hvis de personoplysninger, som forbrugeren afgiver, udelukkende behandles af den erhvervsdrivende for at levere den digitale tjeneste i overensstemmelse med [direktivet om digitalt indhold] eller for at overholde retlige krav, og den erhvervsdrivende ikke behandler disse oplysninger med noget andet formål

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 3 – stk. 3 – litra k

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1a)  Artikel 3, stk. 3, litra k), affattes således:

k)  om personbefordring, med undtagelse af artikel 8, stk. 2, og artikel 19 og 22

"k)  om personbefordring, med undtagelse af artikel 8, stk. 2, og artikel 19, 21 og 22

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537797342987&from=EN)

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for tekstens interne logik, og fordi ændringsforslaget er uadskilleligt forbundet med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 5 – stk. 1 – litra h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  hvor det er relevant, det digitale indholds eller de digitale tjenesters interoperabilitet med hardware og software i henhold til, hvad den erhvervsdrivende ved eller med rimelighed burde have vidst."

h)  hvor det er relevant, det digitale indholds eller de digitale tjenesters interoperabilitet med hardware eller software, der er forskelligt fra det, der normalt anvendes i forbindelse med digitalt indhold eller digitale tjenester af samme type.

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  "c) den fysiske adresse, hvor den erhvervsdrivende er etableret, og den erhvervsdrivendes eventuelle telefonnummer, e-mailadresse eller andre kommunikationsmidler, der garanterer, at forbrugeren kan opbevare korrespondancen med den erhvervsdrivende på et varigt medium, så forbrugeren kan kontakte den erhvervsdrivende hurtigt og kommunikere effektivt med vedkommende. Hvis det er relevant, oplyser den erhvervsdrivende også den fysiske adresse og identitet på den erhvervsdrivende, på hvis vegne vedkommende handler

c)  "c) den fysiske adresse, hvor den erhvervsdrivende er etableret, og den erhvervsdrivendes eventuelle telefonnummer, e-mailadresse og andre kommunikationsmidler, der garanterer, at forbrugeren kan opbevare en kontaktlog med den erhvervsdrivende og bevare kopier af den skriftlige korrespondance med den erhvervsdrivende på et varigt medium, så forbrugeren kan kontakte den erhvervsdrivende hurtigt og kommunikere effektivt med vedkommende. Hvis det er relevant, oplyser den erhvervsdrivende også den fysiske adresse og identitet på den erhvervsdrivende, på hvis vegne vedkommende handler

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6 – stk. 1 – litra s

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

s)  hvor det er relevant, det digitale indholds eller de digitale tjenesters interoperabilitet med hardware og software i henhold til, hvad den erhvervsdrivende ved eller med rimelighed burde have vidst."

s)  hvor det er relevant, det digitale indholds eller de digitale tjenesters interoperabilitet med hardware eller software, der er forskelligt fra det, der normalt anvendes i forbindelse med digitalt indhold eller digitale tjenester af samme type.

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6a – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inden forbrugeren er bundet af en anden aftale end en aftale om fjernsalg eller et tilsvarende tilbud på en onlinemarkedsplads, giver onlinemarkedspladsen desuden følgende oplysninger:

Inden forbrugeren er bundet af en anden aftale end en aftale om fjernsalg eller et tilsvarende tilbud på en onlinemarkedsplads, giver onlinemarkedspladsen, uden at det berører bestemmelserne i direktiv 2005/29/EF, desuden følgende oplysninger på en klar og brugervenlig måde:

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6a – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de vigtigste parametre for, hvordan de tilbud, som forbrugeren præsenteres for som følge af sin søgning på onlinemarkedspladsen, rangordnes

udgår

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6a – stk. 1 – litra d a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  hvorvidt og hvordan algoritmer og automatisk beslutningstagning blev anvendt til at præsentere tilbud eller fastsætte priser, herunder personaliserede prisfastsættelsesteknikker.

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6a – stk. 1 – litra d b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  beregningsgrundlaget for en eventuel prisreduktion på den vare eller den tjenesteydelse, der fremgår af søgningen på onlinemarkedspladsen

Begrundelse

Rabatpriser, der tilbydes på onlinemarkedspladser for rejser for eksempel, findes ofte ikke på de konkrete datoer, som forbrugeren søger. Der bør derfor gives nøjagtige oplysninger om prisreduktioner i søgeresultaterne på onlinemarkedspladser.

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6a – stk. 1 – litra d c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dc)  den officielle klassificering, kategorisering eller kvalitetsgrad af en vare, hvis det er relevant.

Begrundelse

I nogle sektorer findes der officielle klassificeringsordninger (f.eks. hotelstjernesystemet i rejsebranchen). Onlinemarkedspladser bør angive den officielle klassificering af en vare eller en tjenesteydelse, hvor det er relevant.

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne kan i deres nationale lovgivning bibeholde eller indføre yderligere oplysningskrav.

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6a – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Når forbrugeren er bundet af en aftale om fjernsalg eller en aftale indgået uden for et fast forretningssted eller et tilsvarende tilbud på en onlinemarkedsplads, og hvis tilbuddet om den vare eller tjenesteydelse, der er blevet solgt, er blevet rapporteret til og fjernet af onlinemarkedspladsen med den begrundelse, at det er ulovligt, skal onlinemarkedspladsen straks og på en klar og forståelig måde give forbrugeren oplysninger om:

 

a)  at den pågældende solgte vare eller tjenesteydelse eller tilbuddet er ulovlig(t) eller tilsyneladende ulovlig(t) og er blevet fjernet

 

b)  identiteten på den erhvervsdrivende, der afgav det tilbud, som er blevet fjernet

 

c)  årsagen til, at tilbuddet er blevet fjernet.

Begrundelse

Onlinemarkedspladser, der finder ud af, at et givet tilbud, en given vare eller en given tjenesteydelse på deres platform er ulovlig(t), bør informere forbrugerne om, at tilbuddet eller den vare eller tjenesteydelse, de har købt, muligvis er ulovlig(t). En sådan forpligtelse vil give forbrugerne bedre beskyttelse gennem øget gennemsigtighed.

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 6b

 

Overvågningskrav for operatører af onlinemarkedspladser

 

Operatører af onlinemarkedspladser er forpligtet til at træffe rimelige foranstaltninger for at sikre, at de tjenesteydelser, de leverer, ikke misbruges og udsætter forbrugerne for risici. Der skal være et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, der stemmer overens med arten af de solgte varer og tjenesteydelser og ethvert konkret bevis på skader som følge af salget. Operatørerne skal specifikt overvåge aktiviteter, hvor en erhvervsdrivende hævder ikke at være erhvervsdrivende med henblik på at påvirke forbrugernes valg og forventninger til kvaliteten af den vare eller tjenesteydelse, de køber."

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. -5 (nyt)

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 7 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-5)  Artikel 7, stk. 1, affattes således:

1.  For så vidt angår aftaler indgået uden for fast forretningssted, skal den erhvervsdrivende give de i artikel 6, stk. 1, omhandlede oplysninger til forbrugeren på papir eller, hvis forbrugeren samtykker, på et andet varigt medium. Disse oplysninger skal være letlæselige og udfærdiget på et klart og forståeligt sprog.

"1.  For så vidt angår aftaler indgået uden for fast forretningssted, skal den erhvervsdrivende give de i artikel 6, stk. 1, omhandlede oplysninger til forbrugeren på et varigt medium. Disse oplysninger skal være letlæselige og udfærdiget på et klart og forståeligt sprog."

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23770&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96674)

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og fordi det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling. I den digitale tidsalder er det ikke nødvendigt at præcisere, at alle oplysninger skal gives på papir som standard.

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. -5 a (nyt)

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 7 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-5a)  Artikel 7, stk. 2, affattes således: "2.

2.  Den erhvervsdrivende giver forbrugeren en kopi af den underskrevne aftale eller bekræftelsen af aftalen på papir, eller, hvis forbrugeren samtykker, på et andet varigt medium, herunder, hvor det er relevant, bekræftelsen af forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse, jf. artikel 16, litra m).

"2.  Den erhvervsdrivende giver forbrugeren en kopi af den underskrevne aftale på et varigt medium, herunder, hvor det er relevant, bekræftelsen af forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse, jf. artikel 16, litra m)."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=DA)

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og fordi det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling. I den digitale tidsalder er det ikke nødvendigt at præcisere, at alle oplysninger skal gives på papir som standard.

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 – litra a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 13 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Stk. 3 affattes således:

udgår

"3.  Medmindre den erhvervsdrivende har tilbudt at afhente varerne selv, kan den erhvervsdrivende ved aftaler om salg af varer tilbageholde beløbet, indtil vedkommende har modtaget varerne retur."

 

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 – litra b

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 13 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  For så vidt angår digitalt indhold, der ikke udgør personoplysninger, der er uploadet eller genereret af forbrugeren ved anvendelse af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, som den erhvervsdrivende har leveret, overholder den erhvervsdrivende forpligtelserne og kan udøve rettighederne i [direktivet om digitalt indhold].

5.  For så vidt angår digitalt indhold, der ikke udgør personoplysninger, der er afgivet eller genereret af forbrugeren ved anvendelse af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, som den erhvervsdrivende har leveret, overholder den erhvervsdrivende forpligtelserne og kan udøve rettighederne i [direktivet om digitalt indhold].

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 – nr. 1

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 14 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  Stk. 2 affattes således:

udgår

"Efter aftalens ophør afstår forbrugeren fra at anvende det digitale indhold eller den digitale tjeneste og fra at stille det/den til rådighed for tredjeparter."

 

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 – nr. 1 a (nyt)

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  Følgende stykke indsættes:

 

"2a. Efter aftalens ophør afstår forbrugeren fra at anvende det digitale indhold eller den digitale tjeneste og fra at stille det/den til rådighed for tredjeparter."

(Se ændringsforslaget til artikel 14, stk. 2, i direktiv 2011/83/EU).

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 – nr. 1 a (nyt)

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 16 – stk. 1 – litra b

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1a)  Stk. 1, litra b), affattes således:

b)  levering af varer eller tjenesteydelser, hvis pris er afhængig af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på, og som kan optræde inden fortrydelsesfristens udløb

"b)  levering af varer, tjenesteydelser eller ikkenetbaserede energiformer, hvis pris er afhængig af udsving på kapitalmarkedet, varemarkedet eller energimarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på, og som kan optræde inden fortrydelsesfristens udløb"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537955310239&from=DA)

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og fordi det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 – nr. 1 b (nyt)

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 16 – stk. 1 – litra h

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1b)  I stk. 1 affattes litra h) således:

h)  aftaler, hvor forbrugeren udtrykkeligt har anmodet den erhvervsdrivende om at besøge forbrugeren med henblik på at foretage hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejde. Hvis den erhvervsdrivende i forbindelse med et sådant besøg leverer tjenesteydelser ud over dem, forbrugeren specifikt har anmodet om, eller andre varer end de reservedele, der er nødvendige til at udføre vedligeholdelsen eller reparationen, skal fortrydelsesretten finde anvendelse på nævnte yderligere tjenesteydelser eller varer

"h)  aftaler, hvor forbrugeren udtrykkeligt har anmodet den erhvervsdrivende om at besøge forbrugeren med henblik på at foretage hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejde eller andre tilsvarende hastende og akutte tjenesteydelser, som forbrugeren anmoder om. Hvis den erhvervsdrivende i forbindelse med et sådant besøg leverer tjenesteydelser ud over dem, forbrugeren specifikt har anmodet om, eller andre varer end de reservedele, der er nødvendige til at udføre vedligeholdelsen eller reparationen, skal fortrydelsesretten finde anvendelse på nævnte yderligere tjenesteydelser eller varer"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537446850688&from=DA)

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og fordi det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 – nr. 3

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 16 – stk. 1 – litra n

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  Følgende litra tilføjes:

udgår

  "n) levering af varer, som forbrugeren under fortrydelsesperioden har håndteret på anden vis, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på."

 

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 24 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  antallet af berørte forbrugere, herunder forbrugere i en anden/andre medlemsstat(er)

b)  antallet af forbrugere, der har lidt skade i den pågældende medlemsstat og i andre medlemsstater, hvor sådanne oplysninger stilles til rådighed i henhold til artikel 35 i forordning (EU) nr. 2017/2394

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 24 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  eventuelle foranstaltninger, som den erhvervsdrivende har truffet for at begrænse eller afhjælpe den skade, som forbrugerne har lidt

c)  eventuelle foranstaltninger, som den erhvervsdrivende har truffet for at begrænse eller afhjælpe den skade, som forbrugerne har lidt, herunder den erhvervsdrivendes foranstaltninger til at indberette overtrædelsen eller til at samarbejde med de kompetente domstole eller administrative myndigheder

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 24 – stk. 2 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  hvis det er relevant, hvorvidt overtrædelsen blev begået forsætligt eller uagtsomt

d)  hvorvidt overtrædelsen blev begået forsætligt eller uagtsomt

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 24 – stk. 2 – litra f a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  hvorvidt den erhvervsdrivende hævder at have opfyldt de relevante adfærdskodekser eller kvalifikationer

Ændringsforslag    84

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 24 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne udøver de i denne artikel fastlagte beføjelser forholdsmæssigt, effektivt og omkostningseffektivt i henhold til EU-retten, herunder efter principperne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, gældende proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger og EU's regler om beskyttelse af personoplysninger, navnlig forordning (EU) 2016/679 og national ret.

Ændringsforslag    85

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 24 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis den sanktion, der skal pålægges, er en bøde, skal der også tages hensyn til den erhvervsdrivendes årlige omsætning, nettofortjeneste samt eventuelle andre bøder, der er pålagt vedkommende for samme overtrædelse i andre medlemsstater, ved fastsættelsen af beløbets størrelse.

3.  Der skal også tages hensyn til eventuelle bøder, der er pålagt vedkommende for samme overtrædelse af dette direktiv i andre medlemsstater, ved fastsættelsen af, hvori sanktionen skal bestå.

Ændringsforslag    86

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 24 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne sikrer, at sanktionerne for udbredte overtrædelser eller udbredte overtrædelser med EU-dimension i den i forordning (EU) 2017/2934 omhandlede betydning, omfatter muligheden for at pålægge bøder af en maksimumsstørrelse på mindst 4 % af den erhvervsdrivendes årlige omsætning i den eller de berørte medlemsstater.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at sanktionerne for udbredte overtrædelser eller udbredte overtrædelser med EU-dimension, der skal pålægges som et resultat af en koordineret foranstaltning, der iværksættes i henhold til kapitel IV i forordning (EU) 2017/2394, omfatter muligheden for at pålægge bøder, og at maksimumsstørrelsen heraf er 10 000 000 EUR eller mindst 4 % af den erhvervsdrivendes årlige omsætning i det foregående regnskabsår i den eller de berørte medlemsstater, alt efter hvilket beløb der er det højeste.

Ændringsforslag    87

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 24 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.   Når medlemsstaterne træffer beslutning om fordelingen af indtægterne fra bøder, tager de hensyn til forbrugernes generelle interesser.

5.  Medlemsstaterne anvender indtægterne fra bøder til at styrke beskyttelsen af forbrugernes generelle interesser, herunder ved oprettelse af en fond, der har til opgave at give skadeserstatning i tilfælde af skade, der er påført forbrugerne, og hvis det er relevant, i tilfælde af anden skade, f.eks. skade på miljøinteresser eller skade på andre offentlige interesser som følge af overtrædelsen.

Ændringsforslag    88

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 24 – stk. 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at indføre et omfattende system for offentlig håndhævelse for at håndhæve sanktioner i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag    89

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 – nr. 1 – litra a

Direktiv 2011/83/EU

Bilag I – litra A

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Del A, tredje afsnit, under "Fortrydelsesret", affattes således:

udgår

"For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os [2] Deres beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). De kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. [3]"

 

Ændringsforslag    90

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 – nr. 1 – litra c

Direktiv 2011/83/EU

Bilag I – punkt 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Fjerde afsnit, under "Instrukser med henblik på udfyldelse", affattes således:

udgår

"[4.] Indføj følgende, når det drejer sig om en varekøbsaftale, hvori De ikke har tilbudt selv at hente varerne i tilfælde af fortrydelse: "Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur.""

 

Ændringsforslag    91

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 – nr. 1 – litra d

Direktiv 2011/83/EU

Bilag I – punkt 5 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Afsnit 5, litra c), under "Instrukser med henblik på udfyldelse", udgår.

udgår

Ændringsforslag    92

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Direktiv 93/13/EØF

Artikel 8b – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  antallet af berørte forbrugere, herunder forbrugere i en anden/andre medlemsstat(er)

b)  antallet af forbrugere, der har lidt skade i den pågældende medlemsstat og i andre medlemsstater, hvor sådanne oplysninger stilles til rådighed i henhold til artikel 35 i forordning (EU) nr. 2017/2394

(Henvisningen i informationsblokken til en ændret retsakt (Artikel 8b – stk. 2 – litra b) svarer til Artikel 8b – stk. 2 – litra c), i Kommissionens forslag. Denne uoverensstemmelse skyldes den ukorrekte nummerering i Kommissionens forslag i den engelske udgave.

Ændringsforslag    93

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Direktiv 93/13/EØF

Artikel 8b – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  eventuelle foranstaltninger, som den erhvervsdrivende har truffet for at begrænse eller afhjælpe den skade, som forbrugerne har lidt

c)  eventuelle foranstaltninger, som den erhvervsdrivende har truffet for at begrænse eller afhjælpe den skade, som forbrugerne har lidt, herunder den erhvervsdrivendes foranstaltninger til at indberette overtrædelsen eller til at samarbejde med de kompetente domstole eller administrative myndigheder

(Henvisningen i informationsblokken til en ændret retsakt (Artikel 8b – stk. 2 – litra c) svarer til Artikel 8b – stk. 2 – litra d), i Kommissionens forslag. Denne uoverensstemmelse skyldes den ukorrekte nummerering i Kommissionens forslag i den engelske udgave.

Ændringsforslag    94

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Direktiv 93/13/EØF

Artikel 8b – stk. 2 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  hvis det er relevant, hvorvidt overtrædelsen blev begået forsætligt eller uagtsomt

d)  hvorvidt overtrædelsen blev begået forsætligt eller uagtsomt

(Henvisningen i informationsblokken til en ændret retsakt (Artikel 8b – stk. 2 – litra d) svarer til Artikel 8b – stk. 2 – litra e), i Kommissionens forslag. Denne uoverensstemmelse skyldes den ukorrekte nummerering i Kommissionens forslag i den engelske udgave.

Ændringsforslag    95

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Direktiv 93/13/EØF

Artikel 8b – stk. 2 – litra f a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  hvorvidt den erhvervsdrivende hævder at have opfyldt de relevante adfærdskodekser eller kvalifikationer

Ændringsforslag    96

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Direktiv 93/13/EØF

Artikel 8b – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne udøver de i denne artikel fastlagte beføjelser forholdsmæssigt, effektivt og omkostningseffektivt i henhold til EU-retten, herunder efter principperne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, gældende proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger og EU's regler om beskyttelse af personoplysninger, navnlig forordning (EU) 2016/679 og national ret.

Ændringsforslag    97

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Direktiv 93/13/EØF

Artikel 8b – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis den sanktion, der skal pålægges, er en bøde, skal der også tages hensyn til den erhvervsdrivendes årlige omsætning, nettofortjeneste samt eventuelle andre bøder, der er pålagt vedkommende for samme overtrædelse i andre medlemsstater, ved fastsættelsen af beløbets størrelse.

3.  Der skal også tages hensyn til eventuelle bøder, der er pålagt vedkommende for samme overtrædelse af dette direktiv i andre medlemsstater, ved fastsættelsen af, hvori sanktionen skal bestå.

Ændringsforslag    98

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Direktiv 93/13/EØF

Artikel 8b – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne sikrer, at sanktionerne for udbredte overtrædelser eller udbredte overtrædelser med EU-dimension i den i forordning (EU) 2017/2934 omhandlede betydning, omfatter muligheden for at pålægge bøder af en maksimumsstørrelse på mindst 4 % af den erhvervsdrivendes årlige omsætning i den eller de berørte medlemsstater.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at sanktionerne for udbredte overtrædelser eller udbredte overtrædelser med EU-dimension, der skal pålægges som et resultat af en koordineret foranstaltning, der iværksættes i henhold til kapitel IV i forordning (EU) 2017/2394, omfatter muligheden for at pålægge bøder, og at maksimumsstørrelsen heraf er 10 000 000 EUR eller mindst 4 % af den erhvervsdrivendes årlige omsætning i det foregående regnskabsår i den eller de berørte medlemsstater, alt efter hvilket beløb der er det højeste.

Ændringsforslag    99

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Direktiv 93/13/EØF

Artikel 8b – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.   Når medlemsstaterne træffer beslutning om fordelingen af indtægterne fra bøder, tager de hensyn til forbrugernes generelle interesser.

5.  Medlemsstaterne skal anvende indtægterne fra bøder til at styrke beskyttelsen af forbrugernes generelle interesser, herunder ved oprettelse af en fond, der har til opgave at give skadeserstatning i tilfælde af skade, der er påført forbrugerne, og hvis det er relevant, i tilfælde af anden skade, f.eks. skader på miljøinteresser eller skader på andre offentlige interesser som følge af overtrædelsen.

Ændringsforslag    100

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Direktiv 93/13/EØF

Artikel 8b – stk. 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at indføre et omfattende system for offentlig håndhævelse for at håndhæve sanktioner i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag    101

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Direktiv 98/6/EF

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  antallet af berørte forbrugere, herunder forbrugere i en anden/andre medlemsstat(er)

b)  antallet af forbrugere, der har lidt skade i den pågældende medlemsstat og i andre medlemsstater, hvor sådanne oplysninger stilles til rådighed i henhold til artikel 35 i forordning (EU) nr. 2017/2394

(Henvisningen i informationsblokken til en ændret retsakt (Artikel 8 – stk. 2 – litra b) svarer til Artikel 8 – stk. 2 – litra j), i Kommissionens forslag. Denne uoverensstemmelse skyldes den ukorrekte nummerering i Kommissionens forslag i den engelske udgave.

Ændringsforslag    102

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Direktiv 98/6/EF

Artikel 8 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  eventuelle foranstaltninger, som den erhvervsdrivende har truffet for at begrænse eller afhjælpe den skade, som forbrugerne har lidt

c)  eventuelle foranstaltninger, som den erhvervsdrivende har truffet for at begrænse eller afhjælpe den skade, som forbrugerne har lidt, herunder den erhvervsdrivendes foranstaltninger til at indberette overtrædelsen eller til at samarbejde med de kompetente domstole eller administrative myndigheder

(Henvisningen i informationsblokken til en ændret retsakt (Artikel 8 – stk. 2 – litra c) svarer til Artikel 8 – stk. 2 – litra k), i Kommissionens forslag. Denne uoverensstemmelse skyldes den ukorrekte nummerering i Kommissionens forslag i den engelske udgave.

Ændringsforslag    103

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Direktiv 98/6/EF

Artikel 8 – stk. 2 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  hvis det er relevant, hvorvidt overtrædelsen blev begået forsætligt eller uagtsomt

d)  hvorvidt overtrædelsen blev begået forsætligt eller uagtsomt

(Henvisningen i informationsblokken til en ændret retsakt (Artikel 8 – stk. 2 – litra d) svarer til Artikel 8 – stk. 2 – litra l), i Kommissionens forslag. Denne uoverensstemmelse skyldes den ukorrekte nummerering i Kommissionens forslag i den engelske udgave.

Ændringsforslag    104

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Direktiv 98/6/EF

Artikel 8 – stk. 2 – litra f a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  hvorvidt den erhvervsdrivende hævder at have opfyldt de relevante adfærdskodekser eller kvalifikationer

Ændringsforslag    105

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Direktiv 98/6/EF

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne udøver de i denne artikel fastlagte beføjelser forholdsmæssigt, effektivt og omkostningseffektivt i henhold til EU-retten, herunder efter principperne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, gældende proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger og EU's regler om beskyttelse af personoplysninger, navnlig forordning (EU) 2016/679 og national ret.

Ændringsforslag    106

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Direktiv 98/6/EF

Artikel 8 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis den sanktion, der skal pålægges, er en bøde, skal der også tages hensyn til den erhvervsdrivendes årlige omsætning, nettofortjeneste samt eventuelle andre bøder, der er pålagt vedkommende for samme overtrædelse i andre medlemsstater, ved fastsættelsen af beløbets størrelse.

3.  Der skal også tages hensyn til eventuelle bøder, der er pålagt vedkommende for samme overtrædelse af dette direktiv i andre medlemsstater, ved fastsættelsen af, hvori sanktionen skal bestå.

Ændringsforslag    107

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Direktiv 98/6/EF

Artikel 8 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne sikrer, at sanktionerne for udbredte overtrædelser eller udbredte overtrædelser med EU-dimension i den i forordning (EU) 2017/2934 omhandlede betydning, omfatter muligheden for at pålægge bøder af en maksimumsstørrelse på mindst 4 % af den erhvervsdrivendes årlige omsætning i den eller de berørte medlemsstater.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at sanktionerne for udbredte overtrædelser eller udbredte overtrædelser med EU-dimension, der skal pålægges som et resultat af en koordineret foranstaltning, der iværksættes i henhold til kapitel IV i forordning (EU) 2017/2394, omfatter muligheden for at pålægge bøder, og at maksimumsstørrelsen heraf er 10 000 000 EUR eller mindst 4 % af den erhvervsdrivendes årlige omsætning i det foregående regnskabsår i den eller de berørte medlemsstater, alt efter hvilket beløb der er det højeste.

Ændringsforslag    108

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Direktiv 98/6/EF

Artikel 8 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.   Når medlemsstaterne træffer beslutning om fordelingen af indtægterne fra bøder, tager de hensyn til forbrugernes generelle interesser.

5.  Medlemsstaterne anvender indtægterne fra bøder til at styrke beskyttelsen af forbrugernes generelle interesser, herunder ved oprettelse af en fond, der har til opgave at give skadeserstatning i tilfælde af skade, der er påført forbrugerne, og hvis det er relevant, i tilfælde af anden skade, f.eks. skade på miljøinteresser eller skade på andre offentlige interesser som følge af overtrædelsen.

Ændringsforslag    109

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Direktiv 98/6/EF

Artikel 8 – stk. 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at indføre et omfattende system for offentlig håndhævelse for at håndhæve sanktioner i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag    110

Forslag til direktiv

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Anvendelse af den europæiske forbrugerret

 

1.  senest den 1. januar 2021 udvikler Kommissionen en mobilapplikation, der skal fungere som en adgangsportal for borgere, der ønsker oplysninger om deres forbrugerrettigheder, og forbrugere, der ønsker udenretslig bilæggelse af tvister, der er omfattet af forordning (EU) nr. 524/2013, og støtte til klager via Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre.

 

2.  Den i stk. 1 omhandlede mobilapplikation skal have følgende funktioner:

 

a)  at give adgang til en elektronisk klageformular, som forbrugeren kan udfylde

 

b)  at fremsende den udfyldte klageformular til den OTB-platform, som er oprettet i henhold til forordning (EU) nr. 524/2013, eller til det kompetente europæiske forbrugercenter, afhængigt af, hvilke parter der er involveret

 

c)  at give nøjagtige og ajourførte oplysninger på en klar, forståelig og lettilgængelig måde om forbrugerrettigheder og garantier i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser.

(1)

EUT C 440 af 6.12.2018, s. 66.


BEGRUNDELSE

Ordføreren mener, at Kommissionens forslag på mange områder er et godt grundlag for at indføre tilfredsstillende reformer som følge af resultatet af REFIT-undersøgelsen.

I udkastet til betænkning foreslås der derfor ikke mange væsentlige ændringer væk fra Kommissionens oprindelige tilgang, bortset fra et af de mest omstridte spørgsmål: ændringer af bestemmelserne om fortrydelsesret.

Ordføreren forstår og er positivt indstillet over for nødvendigheden af at finde en balance mellem de rettigheder, der tilkommer forbrugerne, og de forventninger, som virksomhederne har. For fortrydelsesrettens vedkommende, er der eksempler på, hvordan den eksisterende ret er blevet misbrugt af et mindretal af forbrugerne. Dette kan være en udfordring for små virksomheder, og ordføreren er fortsat åben over for alternative afhjælpende foranstaltninger, der måtte blive indført for dem.

Ikke desto mindre sender det forslag, som Kommissionen har fremsat, et negativt signal til forbrugerne, og efter ordførerens opfattelse underminerer forslaget mulighederne for vækst i e-handelen. Efterhånden som vi bevæger os fremad med strategien for det digitale indre marked, mener ordføreren, at vi også skal sikre, at lovgivningsgrundlaget andre steder støtter borgere og virksomheder, når de går online. Navnlig på dette område lettes salget af varer på nettet af forbrugernes mulighed for at udnytte fortrydelsesretten ganske enkelt og nemt. En ændring af rollerne risikerer at forhindre indkøb fra salgskanalen på internettet, hvilket efter ordførerens opfattelse ville være en ulempe for alle parter.

For så vidt angår sanktioner foreslår ordføreren en række ændringer for at sikre klarhed. Ordføreren foreslår navnlig mere klart at lade artiklerne afspejle den holdning, der kommer til udtryk i betragtningerne, med hensyn til hvornår der kan pålægges en omsætningsbaseret bøde. I de relevante artikler er dette ikke klart forbundet med tilfælde, hvor der har været en vellykket foranstaltning i henhold til CPC-forordningen, og det gøres nu udtrykkeligt.

Ordføreren foreslår også at udvikle Kommissionens tanker om, hvordan man sikrer, at sanktionerne anvendes for at fremme forbrugernes interesser. Det er ordførerens synspunkt, at sanktioner ofte kun er af marginal – hvis overhovedet nogen – gavn for de personer, der har lidt skade. For at tage et aktuelt eksempel, kan ejerne af de berørte Volkswagen-biler muligvis ikke se nogen forskel på, om en national regering opkræver en bøde eller ej, og det er heller ikke nødvendigvis sådan, at miljøskaden afhjælpes direkte som følge af bøden. Ordføreren foreslår derfor at knytte indtægterne fra bøder mere direkte til konkrete foranstaltninger til at støtte berørte forbrugere.

Ordføreren foreslår en række nye præciseringer af bestemmelserne vedrørende uønskede besøg og kommercielle udflugter med henblik på at få opstillet en bedre ramme for de betingelser, hvorpå medlemsstaterne kan vælge at indføre restriktioner. Det bør være klart, at der ikke er tale om en diskussion af fordelene eller ulemperne ved dørsalg som sådan, men snarere en målrettet bestemmelse til at gribe ind over for tilfælde af aggressiv eller vildledende praksis, som måtte forekomme.

Hvad angår varer med to forskellige kvaliteter, har ordføreren omhyggeligt noteret sig det foreløbige resultat af initiativbetænkning om to forskellige kvaliteter af produkter i IMCO-udvalget. Der blev det bemærket, at nogle af Kommissionens forslag kunne forbedres; rapporten indeholdt imidlertid ingen konkrete anbefalinger vedrørende selve forbedringerne. Ordføreren mener, at teksten kan forbedres gennem en stærkere henvisning til metoder på EU-plan, og denne ændring er indarbejdet i betragtningerne.

Med hensyn til forpligtelserne vedrørende gennemsigtighed for onlinemarkedspladser indfører ordføreren to præciseringer.

Den første vedrører reklamer blandt søgeresultaterne. Ordføreren er enig med Kommissionen i, at dette bør afklares Der er dog tilfælde, hvor "foretagne betalinger" vil være et af kriterierne for rangordning af søgeresultater. I disse tilfælde er betalingen ikke det dominerende parameter, og det forekommer derfor ikke hensigtsmæssigt, at disse behandles på samme måde som betalte annoncer. For annoncens vedkommende sikrer betalingen, at annoncen dukker op på siden ved visse nøgleord, uanset hvordan den pågældende markedsplads' algoritme fungerer. Ordførerens forslag tager sigte på at tage hensyn til sidstnævnte eksempel, hvilket han forstår også er Kommissionens mål.

Den anden præcisering, der indføres, vedrører det sammendrag, som onlinemarkedspladsen skal fremkomme med vedrørende de hovedparametre, der sørger for rangordning af deres søgeresultater. Her anser ordføreren det for en dyd at fattes sig i korthed. Oplysninger, der stilles til rådighed for forbrugerne, bør være lette at forstå og gælde for det, de ser på skærmen. Det er ikke specielt nyttigt for forbrugeren at blive præsenteret for 12 sider med en beskrivelse af, hvordan søgemaskinen kan fungere, især hvis de prøver at tjekke noget i en fart. Endvidere har forbrugeren typisk mulighed for at ændre søgeresultaterne, som de ønsker, gennem filtre og værktøjer til omprioritering på webstedet. Ordføreren mener derfor, at det er tilstrækkeligt, at onlinemarkedspladser opstiller en liste over disse hovedparametre, og at en detaljeret beskrivelse ville være unødvendig.

Endelig har ordføreren indført et forslag vedrørende OTB-platformens funktion og de europæiske forbrugercentres arbejde. Ordføreren mener, at synligheden og udøvelsen af forbrugerrettigheder kan støttes gennem indførelse af en mobilapplikation. Appen vil tjene to formål: a) at fungere som et let referencepunkt for forbrugere, der ønsker at forstå og anvende deres forbrugerrettigheder og b) at fungere som et andet kontaktpunkt for de tvistbilæggelses- og hjælpetjenester, der tilbydes via OTB-platformen og de europæiske forbrugercentre. Appen vil ikke udføre nogen backend-funktioner ud over at dirigere en klage hen til den relevante enhed. For mange forbrugere er disse systemer og tjenester imidlertid ikke velkendte, og denne "skiltnings- og omdirigeringstjeneste" vil således udgøre en merværdi for dem.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Bedre håndhævelse og modernisering af EU’s forbrugerbeskyttelsesregler

Referencer

COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)

Dato for høring af EP

11.4.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

2.5.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

2.5.2018

ENVI

2.5.2018

JURI

2.5.2018

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ECON

31.5.2018

ENVI

16.5.2018

JURI

23.4.2018

 

Ordførere

       Dato for valg

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

11.7.2018

3.9.2018

10.10.2018

21.11.2018

Dato for vedtagelse

22.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Biljana Borzan, Edward Czesak, Martin Schirdewan, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

David Borrelli

Dato for indgivelse

28.1.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong, Martin Schirdewan

NI

David Borrelli

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

ENF

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik