Διαδικασία : 2018/0090(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0029/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0029/2019

Συζήτηση :

PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 23

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 8.7
CRE 17/04/2019 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0399

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 413kWORD 147k
25.1.2019
PE 625.551v02-00 A8-0029/2019

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, της οδηγίας 98/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 2005/29/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών

(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγητής: Daniel Dalton

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, της οδηγίας 98/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 2005/29/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών

(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0185),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0143/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Εθνικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Αυστρίας και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0029/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ένωση. Εντούτοις, σύμφωνα με τον εκτενή έλεγχο καταλληλότητας των οδηγιών για τους καταναλωτές και την εμπορία, που διενήργησε η Επιτροπή το 2016 και το 2017 στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), συνάχθηκε ότι η αποτελεσματικότητα της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών διακυβεύεται λόγω έλλειψης ενημέρωσης τόσο των εμπόρων όσο και των καταναλωτών, ανεπαρκούς επιβολής και περιορισμένων δυνατοτήτων προσφυγής του καταναλωτή.

(2)  Η νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ένωση. Εντούτοις, σύμφωνα με τον εκτενή έλεγχο καταλληλότητας των οδηγιών για τους καταναλωτές και την εμπορία, που διενήργησε η Επιτροπή το 2016 και το 2017 στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), συνάχθηκε ότι η αποτελεσματικότητα της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών διακυβεύεται λόγω έλλειψης ενημέρωσης τόσο των εμπόρων όσο και των καταναλωτών, και του ότι τα υπάρχοντα μέσα επανόρθωσης δεν χρησιμοποιούνται αρκετά.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεκτική εφαρμογή των κυρώσεων, ιδίως όσον αφορά τις ενδοενωσιακές παραβάσεις, τις εκτεταμένες παραβάσεις και τις εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394, θα πρέπει να οριστούν κοινά, ενδεικτικά κριτήρια για την επιβολή προστίμων. Τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον διασυνοριακό χαρακτήρα της παράβασης, δηλαδή αν η παράβαση βλάπτει καταναλωτές και σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε μέσο επανόρθωσης που παρέχει ο έμπορος στον καταναλωτή για την προκληθείσα βλάβη. Η περίπτωση υποτροπής από τον ίδιο παραβάτη καταδεικνύει προδιάθεση για διάπραξη ανάλογων παραβάσεων και συνεπώς συνιστά σημαντική ένδειξη της σοβαρότητας της συμπεριφοράς και, επομένως, της ανάγκης αύξησης του επιπέδου της κύρωσης προκειμένου να επιτευχθεί αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Το κριτήριο των οικονομικών οφελών που αποκομίζονται ή των ζημιών που αποφεύγονται λόγω της παράβασης έχει ιδιαίτερη σημασία όταν η εθνική νομοθεσία προβλέπει πρόστιμα ως κυρώσεις και καθορίζει το μέγιστο πρόστιμο ως ποσοστό του κύκλου εργασιών του εμπόρου, καθώς και όταν η παράβαση αφορά μόνο μία ή ορισμένες από τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο έμπορος.

(6)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεκτική εφαρμογή των κυρώσεων, ιδίως όσον αφορά τις ενδοενωσιακές παραβάσεις, τις εκτεταμένες παραβάσεις και τις εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394, θα πρέπει να οριστούν κοινά, ενδεικτικά κριτήρια για την επιβολή προστίμων. Τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον διασυνοριακό χαρακτήρα της παράβασης, δηλαδή αν η παράβαση βλάπτει καταναλωτές και σε άλλα κράτη μέλη, σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές διατίθενται δυνάμει των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 περί ανταλλαγής πληροφοριών. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε μέσο επανόρθωσης που παρέχει ο έμπορος στον καταναλωτή για την προκληθείσα βλάβη, όπως και ο βαθμός στον οποίο ο έμπορος έχει ενεργήσει προκειμένου να επανορθώσει τις συνέπειες της συγκεκριμένης παράβασης και να μειώσει τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις της. Η περίπτωση υποτροπής από τον ίδιο παραβάτη καταδεικνύει προδιάθεση για διάπραξη ανάλογων παραβάσεων και συνεπώς συνιστά σημαντική ένδειξη της σοβαρότητας της συμπεριφοράς και, επομένως, της ανάγκης αύξησης του επιπέδου της κύρωσης προκειμένου να επιτευχθεί αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Το κριτήριο των οικονομικών οφελών που αποκομίζονται ή των ζημιών που αποφεύγονται λόγω της παράβασης έχει ιδιαίτερη σημασία όταν η εθνική νομοθεσία προβλέπει πρόστιμα ως κυρώσεις και καθορίζει το μέγιστο πρόστιμο ως ποσοστό του κύκλου εργασιών του εμπόρου, καθώς και όταν η παράβαση αφορά μόνο μία ή ορισμένες από τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο έμπορος.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Επιπλέον, για κάθε πρόστιμο που επιβάλλεται ως κύρωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ετήσιος κύκλος εργασιών και τα κέρδη του εμπόρου που διέπραξε την παράβαση, καθώς και τυχόν πρόστιμα που επιβλήθηκαν στον έμπορο σε άλλα κράτη μέλη για την ίδια παράβαση, ιδίως στο πλαίσιο εκτεταμένων παραβάσεων της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και εκτεταμένων παραβάσεων με ενωσιακή διάσταση που συνιστούν αντικείμενο συντονισμένης διερεύνησης και εφαρμογής της νομοθεσίας σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2017/2394.

(7)  Επιπλέον, οι ποινές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα τυχόν πρόστιμα που επιβλήθηκαν στον έμπορο σε άλλα κράτη μέλη για την ίδια παράβαση, ιδίως στο πλαίσιο εκτεταμένων παραβάσεων και εκτεταμένων παραβάσεων με ενωσιακή διάσταση που συνιστούν αντικείμενο συντονισμένης διερεύνησης και εφαρμογής της νομοθεσίας σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2017/2394.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Αυτά τα κοινά, ενδεικτικά κριτήρια για την επιβολή των κυρώσεων ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα όσον αφορά τις αποφάσεις επιβολής κυρώσεων για κάθε παράβαση, ιδίως σχετικά με ήσσονες παραβάσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη και άλλες γενικές αρχές δικαίου που ισχύουν στην επιβολή κυρώσεων, όπως η αρχή non bis in idem.

(8)  Αυτά τα κοινά, ενδεικτικά κριτήρια για την επιβολή των κυρώσεων ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα όσον αφορά τις αποφάσεις επιβολής κυρώσεων για κάθε παράβαση, ιδίως σχετικά με ήσσονες παραβάσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη και άλλες γενικές αρχές δικαίου που ισχύουν στην επιβολή κυρώσεων, όπως η αρχή non bis in idem, και τις ισχύουσες δικονομικές εγγυήσεις και εγγυήσεις προστασίας των δεδομένων που περιέχονται στο ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αρχές των κρατών μελών επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για εκτεταμένες παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση που αποτελούν αντικείμενο συντονισμένης διερεύνησης και εφαρμογής της νομοθεσίας σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2017/2394, θα πρέπει τα πρόστιμα να θεσπιστούν ως υποχρεωτικό στοιχείο των κυρώσεων για ανάλογες παραβάσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί το αποτρεπτικό αποτέλεσμα των προστίμων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν στην εθνική τους νομοθεσία το μέγιστο πρόστιμο για ανάλογες παραβάσεις σε επίπεδο που ισούται τουλάχιστον με το 4 % του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου στο οικείο κράτος μέλος.

(9)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αρχές των κρατών μελών επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για εκτεταμένες παραβάσεις και εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση που αποτελούν αντικείμενο συντονισμένης διερεύνησης και εφαρμογής της νομοθεσίας σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2017/2394, θα πρέπει τα πρόστιμα να θεσπιστούν ως υποχρεωτικό στοιχείο των κυρώσεων για ανάλογες παραβάσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί το αποτρεπτικό αποτέλεσμα των προστίμων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν στην εθνική τους νομοθεσία το μέγιστο ποσό του πρόστιμου για ανάλογες παραβάσεις σε επίπεδο που θα είναι 10 000 000 EUR ή τουλάχιστον το 4 % του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου στο οικείο κράτος μέλος κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι υψηλότερο.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Εφόσον, ως αποτέλεσμα του συντονισμένου μηχανισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (EΕ) 2017/2394, μια μεμονωμένη εθνική αρμόδια αρχή υπό την έννοια του εν λόγω κανονισμού επιβάλει πρόστιμο στον υπεύθυνο έμπορο για την εκτεταμένη παράβαση ή την εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση, θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλει πρόστιμο ίσο με τουλάχιστον το 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου σε όλα τα κράτη μέλη τα οποία αφορά η συντονισμένη δράση επιβολής της νομοθεσίας.

(10)  Εφόσον, ως αποτέλεσμα του συντονισμένου μηχανισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (EΕ) 2017/2394, μια μεμονωμένη εθνική αρμόδια αρχή υπό την έννοια του εν λόγω κανονισμού επιβάλει πρόστιμο στον υπεύθυνο έμπορο για την εκτεταμένη παράβαση ή την εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση, θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλει πρόστιμο ύψους έως 10 000 000 EUR ή ίσο με τουλάχιστον το 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου σε όλα τα κράτη μέλη κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι το υψηλότερο.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να εμποδίζονται να διατηρούν ή να θεσπίζουν στην εθνική τους νομοθεσία υψηλότερα μέγιστα πρόστιμα βάσει του κύκλου εργασιών για εκτεταμένες παραβάσεις και εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό (EΕ) 2017/2394. Η υποχρέωση καθορισμού του προστίμου σε επίπεδου που ισούται τουλάχιστον με το 4 % του κύκλου εργασιών του εμπόρου δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε άλλους κανόνες των κρατών μελών για περιοδικές χρηματικές ποινές, όπως τα ημερήσια πρόστιμα, για τη μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε απόφαση, διαταγή, προσωρινό μέτρο, δέσμευση του εμπόρου ή άλλο μέτρο που λαμβάνεται με στόχο τον τερματισμό της παράβασης.

διαγράφεται

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν για ποιον σκοπό χρησιμοποιούνται τα έσοδα από την επιβολή προστίμων, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον απώτερο στόχο της νομοθεσίας για τους καταναλωτές και της επιβολής της, ο οποίος είναι η προστασία του γενικού συμφέροντος των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο απόδοσης τουλάχιστον μέρος των εσόδων από την επιβολή προστίμων για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών εντός της δικαιοδοσίας τους, όπως για τη στήριξη κινημάτων καταναλωτών ή δραστηριοτήτων με στόχο την ενίσχυση των καταναλωτών.

(12)  Όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν για ποιον σκοπό χρησιμοποιούνται τα έσοδα από την επιβολή προστίμων, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον απώτερο στόχο της νομοθεσίας για τους καταναλωτές και της επιβολής της, ο οποίος είναι η προστασία του γενικού συμφέροντος των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποδίδουν τα έσοδα από τα πρόστιμα σε ειδικό ταμείο που θα προσφέρει επανόρθωση σε περίπτωση βλάβης προκληθείσης σε καταναλωτές ή για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ή για την προστασία άλλων ειδών δημοσίου συμφέροντος εντός της δικαιοδοσίας τους, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης των εσόδων υπέρ δραστηριοτήτων για την ενίσχυση των καταναλωτών, με καταβολή είτε απευθείας από το κράτος μέλος είτε μέσω εθνικών ή ευρωπαϊκών οργανώσεων καταναλωτών.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι καταναλωτές που βλάπτονται από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές έχουν στη διάθεσή τους μέσα έννομης προστασίας, προκειμένου να εξαλειφθούν οι συνέπειες των εν λόγω αθέμιτων πρακτικών. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταστήσουν διαθέσιμα τόσο συμβατικά όσο και εξωσυμβατικά μέσα έννομης προστασίας. Τα συμβατικά μέσα έννομης προστασίας που παρέχουν τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Τα εξωσυμβατικά μέσα έννομης προστασίας στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον το δικαίωμα αποζημίωσης για πρόκληση ζημιών. Τα κράτη μέλη δεν θα εμποδίζονται να διατηρούν ή να θεσπίζουν δικαιώματα σε πρόσθετα μέσα έννομης προστασίας για τους καταναλωτές που βλάπτονται από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη εξάλειψη των συνεπειών ανάλογων πρακτικών.

(15)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι καταναλωτές που βλάπτονται από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές έχουν στη διάθεσή τους μέσα έννομης προστασίας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταστήσουν διαθέσιμα στο εθνικό τους δίκαιο τόσο συμβατικά όσο και εξωσυμβατικά μέσα έννομης προστασίας. Τα συμβατικά μέσα έννομης προστασίας που παρέχουν τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και άλλα διορθωτικά μέτρα που να αντικατοπτρίζουν τη διαφορετική σοβαρότητα των δυνητικών βλαβών, όπως επίσης και το δικαίωμα σε μείωση της τιμής ή αποζημίωση για τη βλάβη. Τα εξωσυμβατικά μέσα έννομης προστασίας στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν το δικαίωμα αποζημίωσης για πρόκληση ζημιών. Τα κράτη μέλη δεν θα εμποδίζονται να διατηρούν ή να θεσπίζουν δικαιώματα σε πρόσθετα μέσα έννομης προστασίας για τους καταναλωτές που βλάπτονται από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη εξάλειψη των συνεπειών ανάλογων πρακτικών.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές απαιτήσεις διαφάνειας για τις επιγραμμικές αγορές στην οδηγία 2011/83/ΕΕ, ώστε να ενημερώνονται οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν τις επιγραμμικές αγορές σχετικά με τις κύριες παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη των προσφορών, αν συνάπτουν σύμβαση με έμπορο ή μη έμπορο (π.χ. με άλλον καταναλωτή), αν εφαρμόζεται το δίκαιο για την προστασία των καταναλωτών και ποιος έμπορος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών εφόσον ισχύουν αυτά τα δικαιώματα. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να παρέχεται με σαφή και κατανοητό τρόπο και όχι μόνο μέσω παραπομπής στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ή παρόμοιο συμβατικό έγγραφο. Οι υποχρεώσεις ενημέρωσης για τις επιγραμμικές αγορές θα πρέπει να είναι αναλογικές και να στοχεύουν στην εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και ανταγωνιστικότητας στις επιγραμμικές αγορές. Δεν θα πρέπει να απαιτείται από τις επιγραμμικές αγορές να απαριθμούν συγκεκριμένα δικαιώματα των καταναλωτών όταν τους ενημερώνουν σχετικά με εάν αυτά ισχύουν ή όχι. Η παρεχόμενη ενημέρωση σχετικά με την ευθύνη για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών εξαρτώνται από τις συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ της επιγραμμικής αγοράς και των οικείων τρίτων εμπόρων. Οι επιγραμμικές αγορές μπορεί να αναφέρονται στον τρίτο έμπορο ως τον αποκλειστικά υπεύθυνο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών ή να περιγράφουν τις συγκεκριμένες ευθύνες του όταν συνάγεται ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για ορισμένες πτυχές της σύμβασης, όπως η παράδοση ή η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με τις κύριες παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη των αποτελεσμάτων αναζήτησης υπόκειται στην επιφύλαξη του εμπορικού απορρήτου των χρησιμοποιούμενων αλγορίθμων. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να εξηγούν τις κύριες προκαθορισμένες παραμέτρους που χρησιμοποιούνται από την αγορά αλλά δεν είναι απαραίτητο να παρουσιάζονται με εξατομικευμένο τρόπο για κάθε επιμέρους ερώτημα αναζήτησης.

(19)  Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές απαιτήσεις διαφάνειας για τις επιγραμμικές αγορές στην οδηγία 2005/29/ΕΕ και την οδηγία 2011/83/ΕΕ, ώστε να ενημερώνονται οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν τις επιγραμμικές αγορές σχετικά με τις κύριες παραμέτρους, κατά σειρά σχετικής σπουδαιότητας, που καθορίζουν την κατάταξη των προσφορών, αν συνάπτουν σύμβαση με έμπορο ή μη έμπορο (π.χ. με άλλον καταναλωτή), αν εφαρμόζεται το δίκαιο για την προστασία των καταναλωτών και ποιος έμπορος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών εφόσον ισχύουν αυτά τα δικαιώματα. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να παρέχεται με σαφή και κατανοητό τρόπο και όχι μόνο μέσω παραπομπής στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ή παρόμοιο συμβατικό έγγραφο. Οι υποχρεώσεις ενημέρωσης για τις επιγραμμικές αγορές θα πρέπει να είναι αναλογικές και να στοχεύουν στην εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και ανταγωνιστικότητας στις επιγραμμικές αγορές. Δεν θα πρέπει να απαιτείται από τις επιγραμμικές αγορές να απαριθμούν συγκεκριμένα δικαιώματα των καταναλωτών όταν τους ενημερώνουν σχετικά με εάν αυτά ισχύουν ή όχι. Η παρεχόμενη ενημέρωση σχετικά με την ευθύνη για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών εξαρτώνται από τις συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ της επιγραμμικής αγοράς και των οικείων τρίτων εμπόρων. Οι επιγραμμικές αγορές μπορεί να αναφέρονται στον τρίτο έμπορο ως τον αποκλειστικά υπεύθυνο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών ή να περιγράφουν τις συγκεκριμένες ευθύνες του όταν συνάγεται ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για ορισμένες πτυχές της σύμβασης, όπως η παράδοση ή η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με τις κύριες παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη των αποτελεσμάτων αναζήτησης υπόκειται στην επιφύλαξη του εμπορικού απορρήτου των χρησιμοποιούμενων αλγορίθμων, βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/943. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να εξηγούν τις κύριες προκαθορισμένες παραμέτρους που χρησιμοποιούνται από την αγορά αλλά δεν είναι απαραίτητο να παρουσιάζονται με εξατομικευμένο τρόπο για κάθε επιμέρους ερώτημα αναζήτησης.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Οι απαιτήσεις διαφάνειας για τις επιγραμμικές αγορές πρέπει να είναι εύρωστες ώστε να προστατεύουν τον καταναλωτή ακόμη και αφού ο αυτός δεσμευθεί με σύμβαση εξ αποστάσεως ή σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος, ή οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά, εάν μετά την πώληση καταστούν διαθέσιμες πρόσθετες ουσιώδεις πληροφορίες. Θα πρέπει να παρέχεται προστασία στους καταναλωτές ώστε να μην αγοράζουν ή χρησιμοποιούν παράνομο περιεχόμενο που θα μπορούσε να απειλήσει την υγεία και ασφάλειά τους, και να τους επιτρέπεται να ασκούν κάθε διαθέσιμο διορθωτικό μέσο, ακόμη και μέσω των εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών που προβλέπει η οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Θα πρέπει επομένως να τους παρέχεται ενημέρωση όταν έχουν αγοράσει παράνομο προϊόν ή παράνομη υπηρεσία ή εάν η προσφορά ήταν παραπλανητική. Οι επιγραμμικές αγορές δεν γνωρίζουν πάντοτε εάν μια προσφορά ή ένα προϊόν είναι παράνομα. Όμως, όποτε μετά την πώληση λαμβάνουν γνώση τέτοιων πληροφοριών, θα πρέπει να τις κοινοποιούν όχι μόνο στους εμπόρους, αλλά και στους καταναλωτές. Η απαίτηση αυτή είναι σύμφωνη με την οδηγία 2001/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δεδομένου ότι θα ισχύει μόνο μετά που η επιγραμμική αγορά θα έχει λάβει ειδοποίηση, θα έχει επιβεβαιώσει την εγκυρότητά της και θα έχει αποσύρει την παράνομη προσφορά, το παράνομο προϊόν ή την παράνομη υπηρεσία.

 

_____________

 

Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 63).

 

Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19β)  Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι ιστότοποι σύγκρισης δεν κατατάσσουν αναγκαστικά ούτε και προβάλλουν τα προϊόντα με αντικειμενικό τρόπο κατά τιμή και ποιότητα και ότι οι καταναλωτές πιθανόν να μην γνωρίζουν ότι οι επιγραμμικές αγορές μπορεί να εισπράττουν πληρωμή για να αναδείξουν αδικαιολόγητα κάποιο συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. Ως εκ τούτου, οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει να παρακολουθούν τους τομείς όπου οι καταναλωτές τείνουν να χρησιμοποιούν ιστότοπους σύγκρισης και να διερευνούν κατά πόσον οι καταναλωτές κατανοούν επακριβώς τις κατατάξεις που κάνει μια επιγραμμική αγορά. Εάν διαπιστωθούν αναντιστοιχίες, τότε θα πρέπει να αναλαμβάνεται τομεακή δράση.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ45, οι επιγραμμικές αγορές δεν θα πρέπει να υποχρεούνται σε επαλήθευση της νομικής κατάστασης των τρίτων προμηθευτών. Αντιθέτως, η επιγραμμική αγορά θα πρέπει να απαιτεί από τους τρίτους προμηθευτές προϊόντων στην επιγραμμική αγορά να δηλώνουν αν έχουν την ιδιότητα του εμπόρου ή όχι για τους σκοπούς της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και προκειμένου να παράσχουν αυτή την πληροφορία στην επιγραμμική αγορά.

(20)  Οι επιγραμμικές αγορές θα πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν εύλογα μέτρα ώστε οι υπηρεσίες που παρέχουν να μην προσφέρονται για κακή χρήση που να αφήνει τους καταναλωτές εκτεθειμένους. Θα πρέπει να υπάρχει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας, ανάλογο της φύσης των πωλούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών και κάθε πραγματικού αποδεικτικού στοιχείου της βλάβης που προκύπτει από την πώληση. Ειδικότερα, οι επιγραμμικές αγορές θα πρέπει να παρακολουθούν τις δραστηριότητες που δείχνουν ότι ένας έμπορος ισχυρίζεται πως δεν είναι έμπορος προκειμένου να επηρεάσει τις επιλογές και τις προσδοκίες των καταναλωτών ως προς την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που πωλεί.

__________________

 

45 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).

 

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Συχνά το ψηφιακό περιεχόμενο και οι ψηφιακές υπηρεσίες παρέχονται επιγραμμικά, στο πλαίσιο συμβάσεων στις οποίες ο καταναλωτής δεν καταβάλλει χρήματα αλλά παρέχει προσωπικά δεδομένα στον έμπορο. Οι ψηφιακές υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από συνεχή συμμετοχή του εμπόρου κατά τη διάρκεια της σύμβασης προκειμένου ο καταναλωτής να μπορεί να χρησιμοποιεί την υπηρεσία, όπως, για παράδειγμα, για την πρόσβαση, τη δημιουργία, την επεξεργασία, την αποθήκευση ή την ανταλλαγή δεδομένων σε ψηφιακή μορφή. Μεταξύ των παραδειγμάτων ψηφιακών υπηρεσιών συγκαταλέγονται οι συμβάσεις συνδρομής σε πλατφόρμες περιεχομένου, η αποθήκευση στο νέφος, το διαδικτυακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι εφαρμογές υπολογιστικού νέφους. Η διαρκής δραστηριοποίηση του παρόχου των υπηρεσιών δικαιολογεί την εφαρμογή των κανόνων σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στην οδηγία 2011/83/ΕΕ, οι οποίοι ουσιαστικά επιτρέπουν στον καταναλωτή να δοκιμάζει την υπηρεσία και να αποφασίζει, εντός περιόδου 14 ημερών από τη λήξη της σύμβασης, εάν θα συνεχίσει να τη χρησιμοποιεί ή όχι. Αντιθέτως, οι συμβάσεις για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο χαρακτηρίζονται από την περιορισμένης διάρκειας παροχή εκ μέρους του προμηθευτή συγκεκριμένου προϊόντος ή προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου, όπως συγκεκριμένα αρχεία μουσικής ή βίντεο. Η εν λόγω περιορισμένη διάρκεια της παροχής ψηφιακού περιεχομένου αποτελεί τη βάση για την εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης δυνάμει του άρθρου 16 στοιχείο ιγ) της οδηγίας 2011/83/ΕΕ, βάσει της οποίας ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης όταν ξεκινήσει η εκτέλεση της σύμβασης, όπως η μεταφόρτωση ή η μετάδοση ροής του συγκεκριμένου περιεχομένου.

(21)  Συχνά το ψηφιακό περιεχόμενο και οι ψηφιακές υπηρεσίες παρέχονται επιγραμμικά, στο πλαίσιο συμβάσεων στις οποίες ο καταναλωτής δεν καταβάλλει χρήματα αλλά παρέχει προσωπικά δεδομένα στον έμπορο. Οι ψηφιακές υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από συνεχή συμμετοχή του εμπόρου κατά τη διάρκεια της σύμβασης προκειμένου ο καταναλωτής να μπορεί να χρησιμοποιεί την υπηρεσία που επιτρέπει τη δημιουργία, επεξεργασία, αποθήκευση δεδομένων σε ψηφιακή μορφή ή την πρόσβαση σε αυτά. Παραδείγματα ψηφιακών υπηρεσιών είναι οι υπηρεσίες διαμοιρασμού βίντεο και ήχου και άλλες υπηρεσίες φιλοξενίας αρχείων, επεξεργασίας κειμένου ή παιχνίδια που προσφέρονται σε ένα περιβάλλον υπολογιστικού νέφους και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η διαρκής δραστηριοποίηση του παρόχου των υπηρεσιών δικαιολογεί την εφαρμογή των κανόνων σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στην οδηγία 2011/83/ΕΕ, οι οποίοι ουσιαστικά επιτρέπουν στον καταναλωτή να δοκιμάζει την υπηρεσία και να αποφασίζει, εντός περιόδου 14 ημερών από τη λήξη της σύμβασης, εάν θα συνεχίσει να τη χρησιμοποιεί ή όχι. Αντιθέτως, οι συμβάσεις για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου χαρακτηρίζονται από την περιορισμένης διάρκειας παροχή εκ μέρους του προμηθευτή συγκεκριμένου προϊόντος ή προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου, όπως συγκεκριμένα αρχεία μουσικής ή βίντεο. Η εν λόγω περιορισμένη διάρκεια της παροχής ψηφιακού περιεχομένου αποτελεί τη βάση για την εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης δυνάμει του άρθρου 16 στοιχείο ιγ) της οδηγίας 2011/83/ΕΕ, βάσει της οποίας ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης όταν ξεκινήσει η εκτέλεση της σύμβασης, όπως η μεταφόρτωση ή η μετάδοση ροής του συγκεκριμένου περιεχομένου.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Η οδηγία 2011/83/ΕΕ εφαρμόζεται ήδη σε συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου το οποίο δεν παρέχεται σε υλικό μέσο (δηλ. προμήθειας επιγραμμικού ψηφιακού περιεχομένου), ανεξάρτητα από το εάν ο καταναλωτής καταβάλλει χρηματικό τίμημα ή παρέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αντιθέτως, η οδηγία 2011/83/ΕΕ εφαρμόζεται μόνο σε συμβάσεις υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων ψηφιακών υπηρεσιών, βάσει των οποίων ο καταναλωτής καταβάλλει ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει τίμημα. Κατά συνέπεια, η εν λόγω οδηγία δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις ψηφιακών υπηρεσιών βάσει των οποίων ο καταναλωτής παρέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον έμπορο χωρίς να καταβάλει τίμημα. Δεδομένων των ομοιοτήτων και της εναλλαξιμότητας των επ’ αμοιβή ψηφιακών υπηρεσιών και των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται έναντι της παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 2011/83/ΕΕ.

(22)  Η οδηγία 2011/83/ΕΕ εφαρμόζεται ήδη σε συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου, ανεξάρτητα από το εάν ο καταναλωτής καταβάλλει χρηματικό τίμημα ή παρέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αντιθέτως, η οδηγία 2011/83/ΕΕ εφαρμόζεται μόνο σε συμβάσεις υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων ψηφιακών υπηρεσιών, βάσει των οποίων ο καταναλωτής καταβάλλει ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει τίμημα. Κατά συνέπεια, η εν λόγω οδηγία δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις ψηφιακών υπηρεσιών βάσει των οποίων ο καταναλωτής παρέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον έμπορο χωρίς να καταβάλει τίμημα. Δεδομένων των ομοιοτήτων και της εναλλαξιμότητας των επ’ αμοιβή ψηφιακών υπηρεσιών και των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται έναντι της παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 2011/83/ΕΕ.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2011/83/ΕΕ και της [οδηγίας για το ψηφιακό περιεχόμενο], η οποία εφαρμόζεται σε συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών βάσει των οποίων ο καταναλωτής παρέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον έμπορο.

(23)  Θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2011/83/ΕΕ και της [οδηγίας για το ψηφιακό περιεχόμενο], η οποία εφαρμόζεται σε συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών βάσει των οποίων ο καταναλωτής παρέχει ή αναλαμβάνει να παρέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον έμπορο.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2011/83/ΕΕ θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και τις συμβάσεις βάσει των οποίων ο προμηθευτής παρέχει ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει ψηφιακή υπηρεσία στον καταναλωτή, και ο καταναλωτής παρέχει ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά τρόπο ανάλογο με τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο, η οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται όποτε ο καταναλωτής παρέχει ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον έμπορο, εκτός της περίπτωσης κατά την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει ο καταναλωτής υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον έμπορο με αποκλειστικό σκοπό την παροχή ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας, και ο έμπορος δεν επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Οποιουδήποτε είδους επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

(24)  Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2011/83/ΕΕ θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και τις συμβάσεις βάσει των οποίων ο προμηθευτής παρέχει ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει ψηφιακή υπηρεσία στον καταναλωτή, και ο καταναλωτής παρέχει ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά τρόπο ανάλογο με τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, η οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται όποτε ο καταναλωτής παρέχει ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον έμπορο, εκτός της περίπτωσης κατά την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει ο καταναλωτής υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον έμπορο με αποκλειστικό σκοπό την παροχή ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας σε συμφωνία με την [οδηγία περί ψηφιακού περιεχομένου], και ο έμπορος δεν επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Το ενωσιακό δίκαιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων έχει εφαρμογή σε κάθε προσωπικό δεδομένο που υφίσταται επεξεργασία σε σχέση με συμβάσεις παροχής ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Σε περίπτωση παροχής ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών χωρίς την καταβολή τιμήματος, η οδηγία 2011/83/ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζεται και σε καταστάσεις στις οποίες ο έμπορος συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με αποκλειστικό σκοπό τη διατήρηση της συμμόρφωσης ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας ή με αποκλειστικό σκοπό τη συμμόρφωση με διατάξεις του νόμου. Στις εν λόγω καταστάσεις μπορούν να περιλαμβάνονται περιπτώσεις όπου η εγγραφή του καταναλωτή απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για λόγους ασφάλειας και ταυτοποίησης, ή περιπτώσεις όπου ο φορέας ανάπτυξης λογισμικού ανοικτού κώδικα συλλέγει δεδομένα από χρήστες με αποκλειστικό σκοπό να διασφαλίζει τη συμβατότητα και τη διαλειτουργικότητα του λογισμικού ανοικτού κώδικα.

(25)  Με σκοπό την πλήρη ευθυγράμμιση με την οδηγία περί ψηφιακού περιεχομένου, σε περίπτωση παροχής ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών χωρίς την καταβολή τιμήματος, η οδηγία 2011/83/ΕΕ δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται ούτε και σε καταστάσεις στις οποίες ο έμπορος συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με αποκλειστικό σκοπό τη συμμόρφωση με διατάξεις του νόμου που διέπουν τον έμπορο. Στις εν λόγω καταστάσεις μπορούν να περιλαμβάνονται περιπτώσεις όπου η εγγραφή του καταναλωτή απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για λόγους ασφάλειας και ταυτοποίησης.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Η οδηγία 2011/83/ΕΕ δεν θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σε καταστάσεις κατά τις οποίες ο έμπορος συλλέγει μόνο μεταδεδομένα, όπως η διεύθυνση IP, το ιστορικό περιήγησης ή άλλες πληροφορίες που συλλέγονται και διαβιβάζονται, για παράδειγμα, μέσω cookies, εκτός εάν η εν λόγω κατάσταση θεωρείται σύμβαση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Επίσης, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε καταστάσεις όπου ο καταναλωτής, χωρίς να έχει συνάψει σύμβαση με τον έμπορο, εκτίθεται σε διαφημίσεις αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα να επεκτείνουν την εφαρμογή των κανόνων της οδηγίας 2011/83/ΕΕ στις εν λόγω καταστάσεις ή να ρυθμίζουν με άλλον τρόπο τις εν λόγω καταστάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης οδηγίας.

(26)  Η οδηγία 2011/83/ΕΕ δεν θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σε καταστάσεις κατά τις οποίες ο έμπορος συλλέγει μόνο μεταδεδομένα, πληροφορίες για τη συσκευή του καταναλωτή ή το ιστορικό περιήγησης, εκτός εάν η εν λόγω κατάσταση θεωρείται σύμβαση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Επίσης, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε καταστάσεις όπου ο καταναλωτής, χωρίς να έχει συνάψει σύμβαση με τον έμπορο, εκτίθεται σε διαφημίσεις αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα να επεκτείνουν την εφαρμογή των κανόνων της οδηγίας 2011/83/ΕΕ στις εν λόγω καταστάσεις ή να ρυθμίζουν με άλλον τρόπο τις εν λόγω καταστάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης οδηγίας.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32α)  Οι συμβάσεις για μεμονωμένες παραδόσεις ενέργειας εκτός δικτύου θα πρέπει να εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης. Διαφορετικά, λόγω των διακυμάνσεων στις τιμές της αγοράς, ο έμπορος θα αναλάμβανε έναν μη υπολογίσιμο κίνδυνο μεταπώλησης.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Στην οδηγία 2011/83/ΕΕ προβλέπονται πλήρως εναρμονισμένοι κανόνες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αποδειχθεί ότι δύο συγκεκριμένες υποχρεώσεις αποτελούν δυσανάλογο φόρτο για τους εμπόρους και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να απαλειφθούν.

διαγράφεται

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Η πρώτη σχετίζεται με το δικαίωμα του καταναλωτή να υπαναχωρεί από συμβάσεις πωλήσεων που συνάπτονται εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος, ακόμη και αφού χρησιμοποιήσει τα αγαθά περισσότερο από ό,τι είναι αναγκαίο προκειμένου να διαπιστώσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ, ο καταναλωτής εξακολουθεί να μπορεί να υπαναχωρήσει από την επιγραμμική/εκτός εμπορικού καταστήματος αγορά ακόμη και αν έχει χρησιμοποιήσει το αγαθό περισσότερο από ό,τι επιτρέπεται· ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, ο καταναλωτής μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν μείωση της αξίας του αγαθού.

διαγράφεται

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Η υποχρέωση αποδοχής της επιστροφής τέτοιων αγαθών δημιουργεί δυσκολίες για τους εμπόρους, οι οποίοι καλούνται να αποτιμήσουν τη «μειωμένη αξία» των επιστραφέντων αγαθών και να τα μεταπωλήσουν ως μεταχειρισμένα αγαθά ή να τα απορρίψουν. Η εν λόγω υποχρέωση αποτελεί στρέβλωση της ισορροπίας μεταξύ του υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που αποτελεί σκοπό της οδηγίας 2011/83/ΕΕ. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα των καταναλωτών να επιστρέφουν αγαθά σε ανάλογες καταστάσεις θα πρέπει να απαλειφθεί. Με βάση την εν λόγω τροποποίηση, θα πρέπει επίσης να προσαρμοστούν οι «Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης» του παραρτήματος I της οδηγίας 2011/83/ΕΕ.

διαγράφεται

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Η δεύτερη υποχρέωση αφορά το άρθρο 13 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο οι έμποροι μπορούν να καθυστερούν την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου τους επιστραφούν τα αγαθά, ή μέχρις ότου ο καταναλωτής παράσχει αποδείξεις ότι τα έχει επιστρέψει, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τελευταία δυνατότητα μπορεί να έχει ως συνέπεια οι έμποροι να υποχρεούνται να επιστρέψουν τα χρήματα στους καταναλωτές προτού λάβουν τα επιστραφέντα αγαθά και μπορέσουν να τα ελέγξουν. Η εν λόγω υποχρέωση αποτελεί στρέβλωση της ισορροπίας μεταξύ του υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που αποτελεί σκοπό της οδηγίας 2011/83/ΕΕ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να απαλειφθεί η υποχρέωση των εμπόρων να επιστρέφουν τα χρήματα στον καταναλωτή με βάση απλώς και μόνο το αποδεικτικό στοιχείο που τεκμηριώνει ότι τα αγαθά έχουν αποσταλεί στον έμπορο. Με βάση την εν λόγω τροποποίηση, θα πρέπει επίσης να προσαρμοστούν οι «Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης» του παραρτήματος I της οδηγίας 2011/83/ΕΕ.

διαγράφεται

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Λαμβανομένων υπόψη των τεχνολογικών εξελίξεων, είναι απαραίτητο να απαλειφθεί η αναφορά σε αριθμό τηλεομοιοτυπίας από τον κατάλογο των μέσων επικοινωνίας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2011/83/ΕΕ, δεδομένου ότι η τηλεομοιοτυπία χρησιμοποιείται σπάνια και έχει καταστεί σε μεγάλο βαθμό παρωχημένη. Επιπλέον, οι έμποροι θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν, ως εναλλακτική επιλογή έναντι της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άλλα μέσα επιγραμμικής επικοινωνίας με τους καταναλωτές, για παράδειγμα, επιγραμμικά έντυπα και διαδικτυακή συνομιλία, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω εναλλακτικά μέσα επιτρέπουν στον καταναλωτή να διατηρεί το περιεχόμενο της επικοινωνίας σε σταθερό μέσο, με τρόπο παρόμοιο με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Με βάση την εν λόγω τροποποίηση, θα πρέπει επίσης να προσαρμοστούν οι «Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης» του παραρτήματος I της οδηγίας.

(38)  Λαμβανομένων υπόψη των τεχνολογικών εξελίξεων, είναι απαραίτητο να απαλειφθεί η αναφορά σε αριθμό τηλεομοιοτυπίας από τον κατάλογο των μέσων επικοινωνίας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2011/83/ΕΕ, δεδομένου ότι η τηλεομοιοτυπία χρησιμοποιείται σπάνια και έχει καταστεί σε μεγάλο βαθμό παρωχημένη. Λόγω των ποικίλων τύπων επιχειρηματικής δραστηριότητας που εμπλέκονται στο εμπόριο, κρίνεται μη αναγκαίο το να επιβληθεί σε όλες τις κατηγορίες εμπόρων η χρήση επιγραμμικής επικοινωνίας. Όμως, εάν ο έμπορος κάνει χρήση επιγραμμικής επικοινωνίας, θα πρέπει να παρέχει στον καταναλωτή αυτά τα στοιχεία. Επιπλέον, οι έμποροι θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν να χρησιμοποιούν άλλα μέσα επιγραμμικής επικοινωνίας με τους καταναλωτές, για παράδειγμα, επιγραμμικά έντυπα και διαδικτυακή συνομιλία, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω εναλλακτικά μέσα επιτρέπουν στον καταναλωτή να διατηρεί το περιεχόμενο της επικοινωνίας σε σταθερό μέσο, με τρόπο παρόμοιο με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αναλόγως θα πρέπει επίσης να προσαρμοστούν οι «Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης» του παραρτήματος I της οδηγίας.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Το σημείο 11 του παραρτήματος I της οδηγίας 2005/29/ΕΚ, το οποίο απαγορεύει την κεκαλυμμένη διαφήμιση σε ανακοινώσεις στα μέσα, θα πρέπει να προσαρμοστεί προκειμένου να καθίσταται σαφές ότι η ίδια απαγόρευση ισχύει και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο έμπορος παρέχει πληροφορίες σε καταναλωτή υπό μορφή αποτελεσμάτων αναζήτησης, μετά την υποβολή εκ μέρους του καταναλωτή ερωτήματος επιγραμμικής αναζήτησης.

(40)  Το σημείο 11 του παραρτήματος I της οδηγίας 2005/29/ΕΚ, το οποίο απαγορεύει την κεκαλυμμένη διαφήμιση σε ανακοινώσεις στα μέσα, θα πρέπει να προσαρμοστεί προκειμένου να καθίσταται σαφές ότι η ίδια απαγόρευση ισχύει και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο έμπορος παρέχει πληροφορίες σε καταναλωτή υπό μορφή αποτελεσμάτων τοποθετούμενων σε προβεβλημένη θέση, ενώ δεν θα γίνονταν αντιληπτά εάν προβάλλονταν ως τμήμα του κύριου σώματος των αποτελεσμάτων αναζήτησης, μετά την υποβολή εκ μέρους του καταναλωτή ερωτήματος επιγραμμικής αναζήτησης. Αυτές οι προβεβλημένες τοποθετήσεις θα πρέπει να επισημαίνονται ευκρινώς.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(40α)  Οι καταναλωτές βασίζονται όλο και περισσότερο σε αξιολογήσεις και συστάσεις άλλων καταναλωτών όταν λαμβάνουν αποφάσεις αγοράς. Θα πρέπει επομένως να θεωρείται αθέμιτη εμπορική πρακτική η παραπλάνηση των καταναλωτών με δηλώσεις ότι μια αξιολόγηση είναι αληθής όταν δεν έχουν ληφθεί εύλογα και αναλογικά μέτρα προκειμένου η εν λόγω επανεξέταση να αντικατοπτρίζει εμπειρίες πραγματικών καταναλωτών. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τεχνικά μέσα που θα επαληθεύουν την αξιοπιστία του προσώπου που αναρτά την αξιολόγηση, ζητώντας του πληροφορίες για να επαληθεύσουν κατά πόσον ο καταναλωτής πράγματι χρησιμοποίησε το προϊόν, και παρέχοντας σαφείς πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά με τον τρόπο που γίνονται οι αξιολογήσεις, κατά πόσον για παράδειγμα όλες οι θετικές είτε αρνητικές αξιολογήσεις όντως αναρτώνται ή κατά πόσον αυτές οι αξιολογήσεις έχουν λάβει χορηγία ή επηρεάζονται από συμβατική σχέση με έναν έμπορο.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 40 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(40β)  Για τον ίδιο λόγο, το Παράρτημα Ι της οδηγίας 2005/29/ΕΚ θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να συμπεριλαμβάνει τις διαφημίσεις ή συστάσεις που δίνουν την εσφαλμένη εντύπωση ότι φίλοι ή γνωστοί αγόρασαν, χρησιμοποίησαν ή συνέστησαν ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή ένα ψηφιακό περιεχόμενο.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Το άρθρο 16 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ εγγυάται την επιχειρηματική ελευθερία σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. Ωστόσο, η εμπορία στα διάφορα κράτη μέλη προϊόντων ως πανομοιότυπων, ενώ, στην πραγματικότητα, έχουν σαφώς διαφορετική σύσταση ή χαρακτηριστικά μπορεί να παραπλανήσει τους καταναλωτές και να τους οδηγήσει σε συναλλαγή στην οποία δεν προέβαιναν ειδάλλως.

(41)  Συνιστά παραπλανητική πρακτική η εμπορία ενός προϊόντος με εμφάνιση πανομοιότυπη ή φαινομενικά πανομοιότυπη με προϊόν που κυκλοφορεί υπό την ίδια εμπορική ονομασία αλλά με διαφορές ως προς τη σύνθεση ή τα χαρακτηριστικά του και χωρίς η διάκριση αυτή να επισημαίνεται με σαφή και κατανοητό τρόπο ώστε να είναι άμεσα ορατή στον καταναλωτή. Η πρακτική αυτή θα πρέπει να θεωρείται αθέμιτη και ως εκ τούτου θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών που σε κάθε περίπτωση θεωρούνται αθέμιτες βάσει του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 2005/29/ΕΚ. Εντούτοις, ένας έμπορος μπορεί να προσαρμόσει προϊόντα της ίδιας εμπορικής ονομασίας στις απαιτήσεις γεωγραφικά διαφορετικών αγορών για θεμιτούς λόγους, ήτοι χρήση τοπικών συστατικών, απαιτήσεις εθνικού δικαίου, στόχοι αναδιατύπωσης, ή ευαπόδεικτες προτιμήσεις των καταναλωτών οι οποίες πρέπει να επιβεβαιώνονται με ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία. Δυνατά αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να προκύψουν από δοκιμές σε καταναλωτές με τυφλή δοκιμή ή δοκιμή προϊόντων, και από άλλες μεθόδους προσδιορισμού μιας σαφούς προτίμησης βάσει των επιλογών των καταναλωτών. Στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα διαφέρουν ουσιωδώς ως προς τη σύνθεση ή τα χαρακτηριστικά τους ενώ με την εμφάνιση, περιγραφή ή εικονογραφημένη παράστασή τους δημιουργούν την εντύπωση ότι είναι πανομοιότυπα με άλλα εμπορεύματα που κυκλοφορούν σε άλλο κράτος μέλος, η διαφορά αυτή θα πρέπει να επισημαίνεται με σαφή και κατανοητό τρόπο, ώστε να είναι άμεσα ορατή στον καταναλωτή. Όμως, στην περίπτωση ειδικότερα προϊόντων που κυκλοφορούν για χρήση από βρέφη ή μικρά παιδιά, π.χ. βρεφικές τροφές, είναι αυτονόητο ότι οι τοπικές διαφορές ή οι γευστικές προτιμήσεις είναι απίθανο να εκδηλωθούν με τον ίδιο σαφή τρόπο και επομένως δεν είναι δυνατό να στηριχθεί κανείς σε αυτές όταν ο έμπορος κυκλοφορεί στην αγορά προϊόντα με ουσιωδώς διαφορετική σύνθεση ή χαρακτηριστικά.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Ως εκ τούτου, η εν λόγω πρακτική μπορεί να θεωρηθεί ότι αντίκειται στην οδηγία 2005/29/ΕΚ, με βάση αξιολόγηση των συναφών στοιχείων κατά περίπτωση. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας από τις αρμόδιες για την προστασία των καταναλωτών και τα τρόφιμα αρχές των κρατών μελών, παρασχέθηκαν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των ισχυόντων ενωσιακών κανόνων σχετικά με καταστάσεις τροφίμων δύο ποιοτήτων στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26.9.2017, «σχετικά με την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας περί τροφίμων και περί προστασίας των καταναλωτών σε ζητήματα προϊόντων δύο ποιοτήτων — Η περίπτωση των τροφίμων»46 .Σε αυτό το πλαίσιο, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής αναπτύσσει επί του παρόντος κοινή προσέγγιση ως προς τις συγκριτικές δοκιμές των τροφίμων.

διαγράφεται

__________________

 

46 C(2017)6532.

 

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Ωστόσο, η εμπειρία όσον αφορά την επιβολή του νόμου έχει καταδείξει ότι, ελλείψει ρητής διάταξης, ενδέχεται να μην είναι σαφές στους καταναλωτές, τους εμπόρους και τις εθνικές αρμόδιες αρχές ποιες εμπορικές πρακτικές μπορεί να αντίκεινται στην οδηγία 2005/29/ΕΚ. Ως εκ τούτου, η οδηγία 2005/29/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου για τους εμπόρους και τις αρχές επιβολής του νόμου μέσω της αντιμετώπισης ειδικά της προώθησης ενός προϊόντος ως πανομοιότυπου με το ίδιο προϊόν που διατίθεται σε αγορές σε διάφορα άλλα κράτη μέλη, στον βαθμό που τα εν λόγω προϊόντα έχουν σαφώς διαφορετική σύσταση ή χαρακτηριστικά. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιολογούν και να αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση τις εν λόγω πρακτικές, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας. Στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά πόσον η εν λόγω διαφοροποίηση μπορεί να αναγνωρίζεται εύκολα από τους καταναλωτές, το δικαίωμα ενός εμπόρου να προσαρμόζει τα προϊόντα της ίδιας εμπορικής επωνυμίας σε διαφορετικές γεωγραφικές αγορές λόγω θεμιτών παραγόντων, όπως η διαθεσιμότητα ή η εποχικότητα των πρώτων υλών, οι προσδιορισμένες προτιμήσεις των καταναλωτών ή οι προαιρετικές στρατηγικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της πρόσβασης σε υγιή και θρεπτικά τρόφιμα, καθώς και το δικαίωμα του εμπόρου να προσφέρει προϊόντα της ίδιας εμπορικής επωνυμίας σε συσκευασίες διαφορετικού βάρους ή όγκου σε διαφορετικές γεωγραφικές αγορές.

διαγράφεται

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Παρότι οι πωλήσεις εκτός εμπορικού καταστήματος αποτελούν νόμιμο και εδραιωμένο δίαυλο πωλήσεων, όπως οι πωλήσεις στο εμπορικό κατάστημα ενός εμπόρου και οι εξ αποστάσεως πωλήσεις, ορισμένες ιδιαίτερα επιθετικές ή παραπλανητικές τεχνικές προώθησης στο πλαίσιο επισκέψεων στην οικία του καταναλωτή, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή του, ή στη διάρκεια εκδρομών εμπορικού χαρακτήρα, μπορεί να ασκούν πίεση στους καταναλωτές να προβούν σε αγορές αγαθών τα οποία δεν θα αγόραζαν ειδάλλως ή/και αγορές σε υπερβολικά υψηλές τιμές, οι οποίες συχνά εμπεριέχουν την υποχρέωση άμεσης πληρωμής. Οι εν λόγω πρακτικές συχνά έχουν στόχο ηλικιωμένους ή άλλους ευάλωτους καταναλωτές. Ορισμένα κράτη μέλη θεωρούν τις εν λόγω πρακτικές ανεπιθύμητες και θεωρούν απαραίτητο τον περιορισμό ορισμένων μορφών και πτυχών των πωλήσεων εκτός εμπορικού καταστήματος κατά την έννοια της οδηγίας 2011/83/ΕΕ, όπως το επιθετικό και παραπλανητικό μάρκετινγκ ή πώληση ενός προϊόντος στο πλαίσιο μη προγραμματισμένων επισκέψεων στο σπίτι καταναλωτή ή εκδρομών εμπορικού χαρακτήρα, για λόγους δημόσιας τάξης ή σεβασμού της ιδιωτικής ζωής που προστατεύεται από το άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Επομένως, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και με σκοπό να διευκολυνθεί η επιβολή, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η οδηγία 2005/29/ΕΚ δεν θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να προβαίνουν σε διευθετήσεις χωρίς να απαιτείται κατά περίπτωση εκτίμηση της συγκεκριμένης πρακτικής, ώστε να προστατεύσουν τα νόμιμα συμφέροντα των καταναλωτών όσον αφορά τις μη προγραμματισμένες επισκέψεις εμπόρου στην οικία τους με σκοπό την προσφορά ή την πώληση προϊόντων ή όσον αφορά εκδρομές εμπορικού χαρακτήρα που διοργανώνει έμπορος με στόχο ή αποτέλεσμα την προώθηση ή την πώληση προϊόντων στους καταναλωτές, σε περίπτωση που οι εν λόγω διευθετήσεις αιτιολογούνται βάση της προστασίας της δημόσιας τάξης ή της ιδιωτικής ζωής. Κάθε παρόμοια διάταξη θα πρέπει να είναι αναλογική και να μην εισάγει διακρίσεις. Θα πρέπει να απαιτείται από τα κράτη μέλη να κοινοποιούν τυχόν εθνικές διατάξεις που θεσπίζουν σε αυτό το πλαίσιο στην Επιτροπή, ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορεί να καθιστά τις εν λόγω πληροφορίες διαθέσιμες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να παρακολουθεί τον αναλογικό χαρακτήρα και τη νομιμότητα των εν λόγω μέτρων.

(44)  Παρότι οι πωλήσεις εκτός εμπορικού καταστήματος αποτελούν νόμιμο και εδραιωμένο δίαυλο πωλήσεων, ορισμένες ιδιαίτερα επιθετικές ή παραπλανητικές τεχνικές προώθησης στο πλαίσιο επίμονων και ανεπιθύμητων οχλήσεων στην οικία του καταναλωτή, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή του, ή στη διάρκεια εκδρομών εμπορικού χαρακτήρα, μπορεί να ασκούν πίεση στους καταναλωτές να προβούν σε αγορές προϊόντων τα οποία δεν θα αγόραζαν ειδάλλως ή/και αγορές σε υπερβολικά υψηλές τιμές, οι οποίες συχνά εμπεριέχουν την υποχρέωση άμεσης πληρωμής. Οι εν λόγω πρακτικές συχνά έχουν στόχο ηλικιωμένους ή άλλους ευάλωτους καταναλωτές. Επομένως, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και με σκοπό να διευκολυνθεί η επιβολή, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η οδηγία 2005/29/ΕΚ δεν θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να εγκρίνουν διατάξεις, ώστε να προστατεύσουν τα νόμιμα συμφέροντα των καταναλωτών απέναντι σε συγκεκριμένες πρακτικές που συνδέονται με επίμονη και ανεπιθύμητη όχληση στην οικία τους από έναν έμπορο ή όσον αφορά εκδρομές εμπορικού χαρακτήρα που διοργανώνει έμπορος με στόχο ή αποτέλεσμα την προώθηση ή την πώληση προϊόντων στους καταναλωτές, σε περίπτωση που οι εν λόγω διατάξεις είναι αναλογικές, δεν εισάγουν διακριτική μεταχείριση και είναι αιτιολογημένες για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος. Θα πρέπει να απαιτείται από τα κράτη μέλη να κοινοποιούν τυχόν εθνικές διατάξεις που θεσπίζουν σε αυτό το πλαίσιο στην Επιτροπή, ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορεί να καθιστά τις εν λόγω πληροφορίες διαθέσιμες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να παρακολουθεί κατά πόσον οι πρακτικές αυτές υπόκεινται στις εν λόγω εθνικές διατάξεις, όπως και κατά πόσον έχουν αναλογικό χαρακτήρα και είναι νόμιμες.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)

Οδηγία 2005/29/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχεία 1 α, 1 β και 1 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)  Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

 

ιβ α)  «επιγραμμική αγορά»: πάροχος υπηρεσιών που παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συνάπτουν επιγραμμικές συμβάσεις με εμπόρους και καταναλωτές στην επιγραμμική διεπαφή της επιγραμμικής αγοράς·

 

ιβ β)  «υπηρεσία σύγκρισης»: υπηρεσία που συγκρίνει τις διάφορες προσφορές που οι έμποροι προϊόντων ή υπηρεσιών κάνουν στους καταναλωτές, βάσει κριτηρίων, μεταξύ των οποίων και η τιμή, τα χαρακτηριστικά ή οι αξιολογήσεις, ή που εντοπίζει για λογαριασμό του καταναλωτή τους σχετικούς εμπόρους προϊόντων, υπηρεσιών ή ψηφιακού περιεχομένου, με σκοπό να διευκολύνει την έναρξη μιας απευθείας συναλλαγής μεταξύ αυτών των εμπόρων και του καταναλωτή, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο οι εν λόγω συναλλαγές τελικά συνάπτονται·

 

ιβ γ)  «επιγραμμική διεπαφή»: επιγραμμική διεπαφή, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 16) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/302.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Οδηγία 2005/29/ΕΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν διατάξεις για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων των καταναλωτών όσον αφορά ορισμένες επιθετικές ή παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ ή πώλησης στο πλαίσιο μη προγραμματισμένων επισκέψεων εμπόρου στην οικία καταναλωτή, ή όσον αφορά εκδρομές εμπορικού χαρακτήρα που διοργανώνει έμπορος με στόχο ή αποτέλεσμα την προώθηση ή την πώληση προϊόντων στους καταναλωτές, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω διατάξεις αιτιολογούνται για λόγους δημόσιας τάξης ή προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν διατάξεις για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων των καταναλωτών όσον αφορά συγκεκριμένες πρακτικές μάρκετινγκ ή πώλησης οι οποίες θεωρούνται ως επιθετικές ή παραπλανητικές στο πλαίσιο επίμονων και ανεπιθύμητων οχλήσεων στην οικία τους από έμπορο, ή όσον αφορά εκδρομές εμπορικού χαρακτήρα που διοργανώνει έμπορος με στόχο ή αποτέλεσμα την προώθηση ή την πώληση προϊόντων στους καταναλωτές, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω διατάξεις είναι αναλογικές, δεν εισάγουν διακριτική μεταχείριση και είναι αιτιολογημένες για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2005/29/ΕΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):

διαγράφεται

‘ (c)  κάθε μάρκετινγκ προϊόντος ως πανομοιότυπου με το ίδιο προϊόν που αποτελεί αντικείμενο εμπορίας σε διάφορα άλλα κράτη μέλη, ενώ τα εν λόγω προϊόντα έχουν σαφώς διαφορετική σύσταση ή χαρακτηριστικά· ’

 

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Οδηγία 2005/29/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Στο άρθρο 7 παράγραφος 4, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«ε α)  για προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε επιγραμμικές αγορές, κατά πόσον ο τρίτος που προσφέρει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες είναι ή όχι έμπορος.»

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)

Οδηγία 2005/29/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφοι 5 α και 5 β (νέες)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)  Στο άρθρο 7 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

 

«5α.  Όταν μια επιγραμμική αγορά ή μια υπηρεσία σύγκρισης παρέχει πρόσβαση σε αξιολογήσεις προϊόντων από καταναλωτές, οι κατωτέρω πληροφορίες θεωρούνται σημαντικές:

 

α)  περιγραφή των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για να ζητηθεί και να εμφανιστεί η αξιολόγηση που έγινε από τον καταναλωτή και κατά πόσον η αυθεντικότητα αυτών των αξιολογήσεων έχει ελεγχθεί· and

 

β)  όταν γίνονται τέτοιοι έλεγχοι, περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του ελέγχου.

 

5β.  Όταν προσφέρουν στον καταναλωτή τη δυνατότητα να αναζητήσει προϊόντα βάσει ερωτήματος υπό μορφή λέξης-κλειδιού, φράσης ή άλλου στοιχείου, οι επιγραμμικές αγορές και οι υπηρεσίες σύγκρισης παρέχουν πληροφορίες κατά σειρά σχετικής σημασίας σχετικά με τις κύριες παραμέτρους που προσδιόρισαν την κατάταξη των προσφορών που υποβάλλονται στον καταναλωτή ως αποτέλεσμα του δικού του ερωτήματος αναζήτησης.»

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2005/29/ΕΚ

Άρθρο 11 α – παράγραφος 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Επιπροσθέτως της υποχρέωσης να διασφαλίζουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα επιβολής της συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 11, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι οι καταναλωτές που έχουν υποστεί βλάβη από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές έχουν στη διάθεσή τους συμβατικά και εξωσυμβατικά μέσα έννομης προστασίας προκειμένου να εξαλείψουν όλες τις συνέπειες των εν λόγω αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές που βλάπτονται από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές έχουν στη διάθεσή τους συμβατικά και εξωσυμβατικά μέσα έννομης προστασίας σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2005/29/ΕΚ

Άρθρο 11 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα συμβατικά μέσα έννομης προστασίας περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τη δυνατότητα του καταναλωτή να καταγγέλλει μονομερώς τη σύμβαση.

2.  Τα συμβατικά μέσα έννομης προστασίας περιλαμβάνουν τη δυνατότητα του καταναλωτή να καταγγέλλει μονομερώς τη σύμβαση. Παρέχονται επίσης πρόσθετα μέσα έννομης προστασίας που αντικατοπτρίζουν τη φύση και τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος μείωσης της τιμής ή του δικαιώματος αποζημίωσης λόγω βλάβης. Τα έννομα αυτά μέσα αυτά δεν θίγουν το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο που διέπει την εφαρμογή επανορθωτικών μέτρων.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2005/29/ΕΚ

Άρθρο 11 α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα εξωσυμβατικά μέσα έννομης προστασίας περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τη δυνατότητα αποζημίωσης για την πρόκληση ζημιών στον καταναλωτή.

3.  Τα εξωσυμβατικά μέσα έννομης προστασίας περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αποζημίωσης για την πρόκληση ζημιών στον καταναλωτή.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2005/29/ΕΚ

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον αριθμό των επηρεαζόμενων καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται σε άλλο/-α κράτος/-η μέλος/-η·

β)  τον αριθμό των καταναλωτών που υπέστησαν βλάβη στο οικείο κράτος μέλος και σε άλλα κράτη μέλη, όταν οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394·

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2005/29/ΕΚ

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τυχόν ενέργειες του εμπόρου με σκοπό τον μετριασμό ή την επανόρθωση της ζημίας που υπέστησαν οι καταναλωτές·

γ)  τυχόν ενέργειες του εμπόρου με σκοπό τον μετριασμό ή την επανόρθωση της ζημίας που υπέστησαν οι καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών στις οποίες προέβη ο έμπορος για να αναφέρει την παράβαση ή να συνεργαστεί με τα αρμόδια δικαστήρια ή τις αρμόδιες διοικητικές αρχές·

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2005/29/ΕΚ

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  κατά την περίπτωση, το εάν η παράβαση είναι εσκεμμένη ή οφείλεται σε αμέλεια·

δ)  το εάν η παράβαση είναι εσκεμμένη ή οφείλεται σε αμέλεια·

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2005/29/ΕΚ

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  κατά πόσον ο έμπορος ισχυρίζεται ότι έχει τηρήσει τους οικείους κώδικες δεοντολογίας ή επαγγελματικών προσόντων·

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2005/29/ΕΚ

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη ασκούν τις εξουσίες που ορίζει το παρόν άρθρο κατά τρόπο αναλογικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και σε συμφωνία με τις αρχές του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ισχύουσες δικονομικές εγγυήσεις και τους ενωσιακούς κανόνες περί προστασίας δεδομένων, και ειδικότερα σε συμφωνία με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και το εθνικό δίκαιο.

 

_____________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2005/29/ΕΚ

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε περίπτωση που η κύρωση που πρόκειται να επιβληθεί είναι πρόστιμο, για τον προσδιορισμό του ύψους του προστίμου λαμβάνεται επίσης υπόψη ο ετήσιος κύκλος εργασιών και τα καθαρά κέρδη του εμπόρου που διέπραξε την παράβαση καθώς και τυχόν πρόστιμα που επιβλήθηκαν για την ίδια ή άλλες παραβάσεις της παρούσας οδηγίας σε άλλα κράτη μέλη.

3.  Για τον προσδιορισμό του επιπέδου της κύρωσης, λαμβάνονται επίσης υπόψη τα τυχόν πρόστιμα που επιβλήθηκαν για τις ίδιες παραβάσεις της παρούσας οδηγίας σε άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2005/29/ΕΚ

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις κυρώσεις για εκτεταμένες παραβάσεις και εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2934 περιλαμβάνεται η δυνατότητα επιβολής προστίμων, το μέγιστο ύψος των οποίων είναι τουλάχιστον ίσο με το 4 % του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου στο οικείο κράτος μέλος ή στα οικεία κράτη μέλη.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις κυρώσεις για εκτεταμένες παραβάσεις και εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση που πρέπει να επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συντονισμένης δράσης που κινήθηκε σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 περιλαμβάνεται η δυνατότητα επιβολής προστίμων, το μέγιστο ποσό των οποίων είναι 10 000 000 EUR ή ίσο τουλάχιστον με το 4 % του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου στο οικείο κράτος μέλος ή στα οικεία κράτη μέλη κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, ανάλογα με το ποιο από τα δυο είναι υψηλότερο.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2005/29/ΕΚ

Άρθρο 13 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Όταν αποφασίζουν σχετικά με την κατανομή των εσόδων από πρόστιμα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το γενικό συμφέρον των καταναλωτών.

5.  Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν έσοδα από πρόστιμα για να προαγάγουν την προστασία του γενικού συμφέροντος των καταναλωτών, μεταξύ άλλων μέσω της σύστασης ταμείου για την παροχή αποζημιώσεων σε περιπτώσεις βλάβης του καταναλωτή και, κατά περίπτωση, οποιασδήποτε άλλης βλάβης, όπως η βλάβη στο περιβαλλοντικό συμφέρον, ή η βλάβη σε άλλα προστατευόμενα δημόσια συμφέροντα, ως αποτέλεσμα της παράβασης.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2005/29/ΕΚ

Άρθρο 13 – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να θεσπίσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα δημόσιας επιβολής προκειμένου να επιβάλλουν τις εκδιδόμενες βάσει της παρούσας οδηγίας κυρώσεις.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -6 (νέο)

Οδηγία 2005/29/ΕΚ

Παράρτημα I – σημείο 6 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-6)  Στο παράρτημα I προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

 

«6α.  Δείχνει μειωμένη τιμή χωρίς αναγραφή της τιμής αναφοράς στην οποία βασίζεται η ανακοίνωση περί μείωσης τιμής, και χωρίς δυνατότητα απόδειξης ότι η εν λόγω τιμή αναφοράς είναι σωστή για τις 30 ημέρες που προηγούνται της ανακοίνωσης.»

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Οδηγία 2005/29/ΕΚ

Παράρτημα I – σημείο 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11.  Χρήση ανακοινώσεων στα μέσα, ή παροχή πληροφοριών σε ερώτημα επιγραμμικής αναζήτησης καταναλωτή, για την προώθηση ενός προϊόντος, πληρωμένων από τον εμπορευόμενο, χωρίς αυτό να γίνεται σαφές από το περιεχόμενο της ανακοίνωσης ή τα αποτελέσματα της αναζήτησης ή από εικόνα ή ήχο σαφώς αναγνωρίσιμα από τον καταναλωτή (κεκαλυμμένη διαφήμιση, τοποθέτηση επί πληρωμή ή προσθήκη επί πληρωμή), με την επιφύλαξη της οδηγίας 2010/13/ΕΚ48 .

11.  Χρήση ανακοινώσεων στα μέσα, ή παροχή πληροφοριών σε ερώτημα επιγραμμικής αναζήτησης καταναλωτή, για την προώθηση ενός προϊόντος, όταν ο έμπορος έχει πληρώσει άμεσα ή έμμεσα για την προώθηση ή την προβεβλημένη τοποθέτηση που παρακάμπτει το κύριο σώμα των αποτελεσμάτων αναζήτησης χωρίς αυτό να γίνεται σαφές με συνοπτικό, εύκολο και κατανοητό τρόπο στο περιεχόμενο της ανακοίνωσης ή στα αποτελέσματα της αναζήτησης ή με εικόνα ή ήχο σαφώς αναγνωρίσιμα από τον καταναλωτή (κεκαλυμμένη διαφήμιση, τοποθέτηση επί πληρωμή ή προσθήκη επί πληρωμή), με την επιφύλαξη της οδηγίας 2010/13/ΕΚ48.

__________________

__________________

48 Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1)

48 Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1)

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Οδηγία 2005/29/ΕΚ

Παράρτημα Ι – σημείο 13 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Στο παράρτημα I προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

 

«13α. Δηλώνοντας ή αλλιώς δημιουργώντας με την εμφάνιση, την περιγραφή ή την εικονογραφημένη παράσταση την εντύπωση ότι ένα αγαθό είναι πανομοιότυπο ή φαινομενικά πανομοιότυπο με άλλο αγαθό που κυκλοφορεί σε άλλο κράτος μέλος ενώ δεν είναι, εκτός κι αν η διαφορά οφείλεται σε σαφείς και ευαπόδεικτες τοπικές καταναλωτικές προτιμήσεις, στην χρήση τοπικών συστατικών ή σε απαιτήσεις του εθνικού δικαίου, η δε διάκριση αυτή είναι σαφής και επισημαίνεται με κατανοητό τρόπο ώστε να είναι άμεσα ορατή στον καταναλωτή.»

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 β (νέο)

Οδηγία 2005/29/ΕΚ

Παράρτημα Ι – σημείο 23 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Στο παράρτημα I προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

 

«23α.  Με τη χρήση διαφορετικών τεχνικών που επιτρέπουν την σε μεγάλη κλίμακα αγορά εισιτηρίων για εκδηλώσεις, ακόμη και μέσω αυτοματοποιημένου λογισμικού, με σκοπό τη μεταπώλησή τους σε τιμή υψηλότερη της ονομαστικής.»

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 γ (νέο)

Οδηγία 2005/29/ΕΚ

Παράρτημα I – σημείο 23 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6γ)  Στο παράρτημα I προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

 

«23β. Με τη δήλωση ή διαφορετικά με τη δημιουργία της εντύπωσης ότι η αξιολόγηση ενός προϊόντος έχει γίνει από καταναλωτή που όντως το χρησιμοποίησε, χωρίς εύλογα και αναλογικά μέτρα που να διασφαλίζουν ότι η αξιολόγηση αυτή αντικατοπτρίζει εμπειρίες πραγματικών καταναλωτών.»

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 δ (νέο)

Οδηγία 2005/29/ΕΚ

Παράρτημα Ι – σημείο 23 γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6δ)  Στο παράρτημα I προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

 

«23γ.  Δημιουργώντας βάσει άσχετων παραμέτρων μεταξύ των οποίων προτιμήσεις εμπορικών ονομασιών και γεωγραφική θέση, την ψευδή εντύπωση ότι άλλοι καταναλωτές αγόρασαν, χρησιμοποίησαν ή συνέστησαν ένα συγκεκριμένο προϊόν , υπηρεσία ή ψηφιακό περιεχόμενο.»

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές βασίζονται όλο και περισσότερο σε αξιολογήσεις και συστάσεις άλλων καταναλωτών όταν λαμβάνουν αποφάσεις αγοράς. Το Παράρτημα Ι θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει και αυτή την παραπλανητική πρακτική.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  «σύμβαση προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο»: σύμβαση βάσει της οποίας ένας έμπορος παρέχει ή αναλαμβάνει να παράσχει συγκεκριμένο ψηφιακό περιεχόμενο στον καταναλωτή και ο καταναλωτής καταβάλλει ή αναλαμβάνει να καταβάλει το τίμημα. Στο εν λόγω είδος σύμβασης περιλαμβάνονται συμβάσεις βάσει των οποίων ο καταναλωτής παρέχει ή αναλαμβάνει να παράσχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον έμπορο, εξαιρουμένης της περίπτωσης κατά την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει ο καταναλωτής υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον έμπορο με αποκλειστικό σκοπό την παροχή ψηφιακού περιεχομένου, ή προκειμένου ο έμπορος να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου στις οποίες υπόκειται, και ο έμπορος δεν επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για κανέναν άλλο σκοπό·

(16)  «σύμβαση προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου»: σύμβαση βάσει της οποίας ένας έμπορος παρέχει ή αναλαμβάνει να παράσχει ψηφιακό περιεχόμενο στον καταναλωτή και ο καταναλωτής καταβάλλει ή αναλαμβάνει να καταβάλει ένα τίμημα. Στο εν λόγω είδος σύμβασης περιλαμβάνονται συμβάσεις βάσει των οποίων ο καταναλωτής παρέχει ή αναλαμβάνει να παράσχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον έμπορο, εξαιρουμένης της περίπτωσης κατά την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει ο καταναλωτής υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον έμπορο για την παροχή του ψηφιακού περιεχομένου σε συμφωνία με την [οδηγία περί ψηφιακού περιεχομένου], ή προκειμένου ο έμπορος να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου στις οποίες υπόκειται, και ο έμπορος δεν επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για κανέναν άλλο σκοπό·

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 17

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  «ψηφιακή υπηρεσία» α) υπηρεσία που επιτρέπει στον καταναλωτή να δημιουργεί, να επεξεργάζεται ή να αποθηκεύει, ή να αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα σε ψηφιακή μορφή· ή β) υπηρεσία που επιτρέπει την κοινοχρησία ή άλλου είδους αλληλεπίδραση με δεδομένα σε ψηφιακή μορφή που μεταφορτώνονται ή δημιουργούνται από τον καταναλωτή και άλλους χρήστες της εν λόγω υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινοχρησίας αρχείων βίντεο και ήχου και της φιλοξενίας άλλων αρχείων, της επεξεργασίας κειμένου ή των παιχνιδιών που προσφέρονται στο περιβάλλον υπολογιστικού νέφους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

(17)  «ψηφιακή υπηρεσία»: α) υπηρεσία που επιτρέπει στον καταναλωτή να δημιουργεί, να αποθηκεύει δεδομένα σε ψηφιακή μορφή ή να έχει πρόσβαση σε αυτά· ή β) υπηρεσία που επιτρέπει την κοινοχρησία ή άλλου είδους αλληλεπίδραση με δεδομένα σε ψηφιακή μορφή που μεταφορτώνονται ή δημιουργούνται από τον καταναλωτή ή άλλους χρήστες της εν λόγω υπηρεσίας·

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  «σύμβαση παροχής ψηφιακών υπηρεσιών»: σύμβαση βάσει της οποίας ένας έμπορος παρέχει ή αναλαμβάνει να παράσχει ψηφιακή υπηρεσία στον καταναλωτή, ο δε καταναλωτής καταβάλλει ή αναλαμβάνει να καταβάλει το τίμημα. Στο εν λόγω είδος σύμβασης περιλαμβάνονται συμβάσεις βάσει των οποίων ο καταναλωτής παρέχει ή αναλαμβάνει να παράσχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον έμπορο, εξαιρουμένης της περίπτωσης κατά την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει ο καταναλωτής υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον έμπορο με αποκλειστικό σκοπό την παροχή της ψηφιακής υπηρεσίας, ή προκειμένου ο έμπορος να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου στις οποίες υπόκειται, και ο έμπορος δεν επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για κανέναν άλλο σκοπό·

(18)  «σύμβαση παροχής ψηφιακών υπηρεσιών»: σύμβαση βάσει της οποίας ένας έμπορος παρέχει ή αναλαμβάνει να παράσχει ψηφιακή υπηρεσία στον καταναλωτή, ο δε καταναλωτής καταβάλλει ή αναλαμβάνει να καταβάλει ένα τίμημα. Στο εν λόγω είδος σύμβασης περιλαμβάνονται συμβάσεις βάσει των οποίων ο καταναλωτής παρέχει ή αναλαμβάνει να παράσχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον έμπορο, εξαιρουμένης της περίπτωσης κατά την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει ο καταναλωτής υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον έμπορο για την παροχή του ψηφιακού περιεχομένου σε συμφωνία με την [οδηγία περί ψηφιακού περιεχομένου], ή προκειμένου ο έμπορος να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου στις οποίες υπόκειται, και ο έμπορος δεν επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για κανέναν άλλο σκοπό·

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ια

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1α)  Στο άρθρο 3 παράγραφος 3, το στοιχείο ια) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ια)  για υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, με την εξαίρεση του άρθρου 8 παράγραφος 2 και των άρθρων 19 και 22·

«ια)  για υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, με την εξαίρεση του άρθρου 8 παράγραφος 2 και των άρθρων 19, 21 και 22·

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537797342987&from=EL

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για την εσωτερική συνοχή του κειμένου, καθώς είναι άμεσα συνδεδεμένη με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  ιθ) κατά περίπτωση, κάθε αξιόλογη διαλειτουργικότητα ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών με υλισμικό και λογισμικό της οποίας ο έμπορος έχει γνώση ή ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση·»

η)  κατά περίπτωση, κάθε αξιόλογη διαλειτουργικότητα ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών με υλισμικό ή λογισμικό διαφορετικά από εκείνα με τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακές υπηρεσίες ιδίου τύπου·»

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τη γεωγραφική διεύθυνση όπου ο έμπορος είναι εγκατεστημένος καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή άλλα μέσα επιγραμμικής επικοινωνίας που διασφαλίζουν ότι ο καταναλωτής μπορεί να διατηρήσει την επικοινωνία με τον έμπορο σε σταθερό μέσο, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να επικοινωνήσει με τον έμπορο γρήγορα και αποτελεσματικά. Ανάλογα με την περίπτωση, ο έμπορος παρέχει τη γεωγραφική διεύθυνση και τα στοιχεία ταυτότητας του εμπόρου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί.

γ)  τη γεωγραφική διεύθυνση όπου ο έμπορος είναι εγκατεστημένος καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και άλλα μέσα επιγραμμικής επικοινωνίας, εφόσον είναι διαθέσιμα, που διασφαλίζουν ότι ο καταναλωτής μπορεί να διατηρήσει ένα αρχείο καταγραφής για την επικοινωνία με τον έμπορο και να κρατήσει αντίγραφα της γραπτής επικοινωνίας με τον έμπορο σε σταθερό μέσο, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να επικοινωνήσει με τον έμπορο γρήγορα και αποτελεσματικά. Ανάλογα με την περίπτωση, ο έμπορος παρέχει τη γεωγραφική διεύθυνση και τα στοιχεία ταυτότητας του εμπόρου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί.

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιθ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιθ)  ιθ) κατά περίπτωση, κάθε αξιόλογη διαλειτουργικότητα ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών με υλισμικό και λογισμικό της οποίας ο έμπορος έχει γνώση ή ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση·»

ιθ)  κατά περίπτωση, κάθε αξιόλογη διαλειτουργικότητα ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών με υλισμικό ή λογισμικό διαφορετικά από εκείνα με τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακές υπηρεσίες ιδίου τύπου·»

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προτού ο καταναλωτής δεσμευτεί από εξ αποστάσεως σύμβαση, ή οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά, σε επιγραμμική αγορά, η επιγραμμική αγορά παρέχει επιπροσθέτως τις ακόλουθες πληροφορίες:

Προτού ο καταναλωτής δεσμευτεί από εξ αποστάσεως σύμβαση, ή οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά, σε επιγραμμική αγορά, η επιγραμμική αγορά, με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2005/29/ΕΚ, παρέχει επιπροσθέτως τις ακόλουθες πληροφορίες με τρόπο σαφή και φιλικό για τον χρήστη:

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 6 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τις βασικές παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη των προσφορών που παρουσιάζονται στον καταναλωτή ως αποτέλεσμα του ερωτήματος αναζήτησής του στην επιγραμμική αγορά·

διαγράφεται

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  κατά πόσον και πώς χρησιμοποιήθηκαν οι αλγόριθμοι ή η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων στην παρουσίαση προσφορών ή τον καθορισμό τιμών, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων τεχνικών τιμολόγησης.

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  ποια είναι η βάση υπολογισμού για οποιαδήποτε μείωση της τιμής του προϊόντος ή της υπηρεσίας που εμφανίζεται στο ερώτημα αναζήτησης στην επιγραμμική αγορά·

Αιτιολόγηση

Οι εκπτωτικές τιμές που οι επιγραμμικές αγορές προσφέρουν, π.χ. για ταξίδια, συχνά δεν υπάρχουν για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες που αναζητά ο καταναλωτής. Θα πρέπει επομένως τα αποτελέσματα αναζήτησης των επιγραμμικών αγορών να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για τις μειώσεις τιμών.

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – στοιχείο δ γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ γ)  την επίσημη ταξινόμηση, την κατηγοριοποίηση ή τον βαθμό ποιότητας ενός προϊόντος, κατά περίπτωση.

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένους τομείς υπάρχουν επίσημα συστήματα ταξινόμησης (π.χ. το σύστημα με τα αστέρια στον ταξιδιωτικό κλάδο). Θα πρέπει οι επιγραμμικές αγορές να αναφέρουν την επίσημη ταξινόμηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, κατά περίπτωση.

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 6α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν ή να εισάγουν στο εθνικό τους δίκαιο πρόσθετες απαιτήσεις πληροφόρησης.

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 6 α – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Μετά που ο καταναλωτής έχει δεσμευτεί με εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος σύμβαση ή με οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά σε επιγραμμική αγορά, και εάν η προσφορά για το πωληθέν προϊόν ή την πωληθείσα υπηρεσία επισημανθεί ως παράνομη στην επιγραμμική αγορά και αφαιρεθεί από αυτήν, η επιγραμμική αγορά παρέχει αμέσως τις ακόλουθες πληροφορίες στον καταναλωτή, με τρόπο σαφή και κατανοητό:

 

α)  ότι το πωληθέν προϊόν ή η πωληθείσα υπηρεσία ή η σχετική προσφορά είναι παράνομη ή προφανώς παράνομη και αφαιρέθηκε·

 

β)  ποια είναι η ταυτότητα του εμπόρου που τοποθέτησε την αφαιρεθείσα προσφορά·

 

γ)  ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους η προσφορά αφαιρέθηκε.

Αιτιολόγηση

Οι επιγραμμικές αγορές που αντιλαμβάνονται ότι μια προσφορά, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία στην πλατφόρμα τους είναι παράνομο/η θα πρέπει να ενημερώνουν τον καταναλωτή για τον πιθανό παράνομο χαρακτήρα της προσφοράς, του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αυτός αγόρασε. Μια τέτοια υποχρέωση θα παρείχε καλύτερη προστασία στους καταναλωτές μέσω μιας μεγαλύτερης διαφάνειας.

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 6 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 6β

 

Απαιτήσεις παρακολούθησης για τους φορείς εκμετάλλευσης επιγραμμικών αγορών

 

Οι φορείς εκμετάλλευσης επιγραμμικών αγορών θα πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν εύλογα μέτρα ώστε οι υπηρεσίες που παρέχουν να μην προσφέρονται για κακή χρήση που να αφήνει τους καταναλωτές εκτεθειμένους. Θα υπάρχει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας, ανάλογο της φύσης των πωλούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών και κάθε πραγματικού αποδεικτικού στοιχείου της βλάβης που προκύπτει από την πώληση. Ειδικότερα, οι φορείς εκμετάλλευσης επιγραμμικών αγορών θα πρέπει να παρακολουθούν τις δραστηριότητες που δείχνουν ότι ένας έμπορος ισχυρίζεται πως δεν είναι έμπορος προκειμένου να επηρεάσει τις επιλογές και τις προσδοκίες των καταναλωτών ως προς την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που πωλεί.»

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -5 (νέο)

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-5)  Στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.  Όσον αφορά τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, ο έμπορος παρέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στον καταναλωτή σε χαρτί ή, εάν συμφωνεί ο καταναλωτής, σε άλλο σταθερό μέσο. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι ευανάγνωστες και διατυπωμένες σε απλή και κατανοητή γλώσσα.

«1.  Όσον αφορά τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, ο έμπορος παρέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στον καταναλωτή σε σταθερό μέσο. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι ευανάγνωστες και διατυπωμένες σε απλή και κατανοητή γλώσσα.»

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23770&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96674)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες. Στην ψηφιακή εποχή δεν χρειάζεται να προβλέπεται εξ ορισμού ότι όλες οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε χαρτί.

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -5 α (νέο)

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-5α)  Στο άρθρο 7, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Ο έμπορος παρέχει στον καταναλωτή αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης ή την επιβεβαίωση της σύμβασης σε χαρτί ή, εάν συμφωνεί ο καταναλωτής, σε άλλο σταθερό μέσο, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της επιβεβαίωσης της προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης και αποδοχής του καταναλωτή σύμφωνα με το άρθρο 16 στοιχείο ιγ).

«2.  Ο έμπορος παρέχει στον καταναλωτή αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης σε σταθερό μέσο, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της επιβεβαίωσης της προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης και αποδοχής του καταναλωτή σύμφωνα με το άρθρο 16 στοιχείο ιγ).»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=EL)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες. Στην ψηφιακή εποχή δεν χρειάζεται να προβλέπεται εξ ορισμού ότι όλες οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε χαρτί.

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

‘3.  Εκτός εάν ο έμπορος προσφέρθηκε να παραλάβει ο ίδιος τα αγαθά, όσον αφορά τις συμβάσεις πώλησης, ο έμπορος μπορεί να καθυστερήσει την επιστροφή των χρημάτων μέχρι να του επιστραφούν τα αγαθά.»

 

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 13 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Όσον αφορά τυχόν ψηφιακό περιεχόμενο, στον βαθμό που δεν συνιστά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο μεταφορτώθηκε ή δημιουργήθηκε από τον καταναλωτή κατά τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέσχε ο έμπορος, ο έμπορος συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις και μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στην [οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο].»

5.  Όσον αφορά τυχόν ψηφιακό περιεχόμενο, στον βαθμό που δεν συνιστά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο παρασχέθηκε ή δημιουργήθηκε από τον καταναλωτή κατά τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέσχε ο έμπορος, ο έμπορος συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις και μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στην [οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο].»

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο ιβ

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Μετά την καταγγελία της σύμβασης, ο καταναλωτής δεν χρησιμοποιεί το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία, ούτε τα διαθέτει σε τρίτους.»

 

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο ια α (νέο)

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«2α. «Μετά την καταγγελία της σύμβασης, ο καταναλωτής δεν χρησιμοποιεί το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία, ούτε τα διαθέτει σε τρίτους.»

(Βλέπε τροπολογία στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ.

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο ια α (νέο)

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1α)  Στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

β)  την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο έμπορος και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης·

«β)  την προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών ή εκτός δικτύου ενέργειας η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς, της αγοράς πρώτων υλών ή της αγοράς ενέργειας τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο έμπορος και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης·»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537955310239&from=EL)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο ια β (νέο)

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1β)  Στην παράγραφο 1, το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

η)  συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον έμπορο με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο έμπορος παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά,

«η)  συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον έμπορο με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή να εκτελέσει άλλες επείγουσες υπηρεσίες που απαιτούνται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο έμπορος παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά·»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537446850688&from=EL)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο 3

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

διαγράφεται

«ιδ)  «ιδ) την παροχή των αγαθών που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής, στη διάρκεια της περιόδου ισχύος του δικαιώματος υπαναχώρησης, περισσότερο από ό,τι είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.»

 

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον αριθμό των επηρεαζόμενων καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται σε άλλο/-α κράτος/-η μέλος/-η·

β)  τον αριθμό των καταναλωτών που υπέστησαν βλάβη στο οικείο κράτος μέλος και σε άλλα κράτη μέλη, όταν οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394·

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τυχόν ενέργειες του εμπόρου με σκοπό τον μετριασμό ή την επανόρθωση της ζημίας που υπέστησαν οι καταναλωτές·

γ)  τυχόν ενέργειες του εμπόρου με σκοπό τον μετριασμό ή την επανόρθωση της ζημίας που υπέστησαν οι καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών στις οποίες προέβη ο έμπορος για να αναφέρει την παράβαση ή να συνεργαστεί με τα αρμόδια δικαστήρια ή τις αρμόδιες διοικητικές αρχές·

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  κατά την περίπτωση, το εάν η παράβαση είναι εσκεμμένη ή οφείλεται σε αμέλεια·

δ)  το εάν η παράβαση είναι εσκεμμένη ή οφείλεται σε αμέλεια·

Τροπολογία    83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  κατά πόσον ο έμπορος ισχυρίζεται ότι έχει τηρήσει τους οικείους κώδικες δεοντολογίας ή επαγγελματικών προσόντων·

Τροπολογία    84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη ασκούν τις εξουσίες που ορίζει το παρόν άρθρο κατά τρόπο αναλογικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και σε συμφωνία με τις αρχές του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ισχύουσες δικονομικές εγγυήσεις και τους ενωσιακούς κανόνες περί προστασίας δεδομένων, και ειδικότερα σε συμφωνία με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 24 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε περίπτωση που η κύρωση που πρόκειται να επιβληθεί είναι πρόστιμο, για τον προσδιορισμό του ύψους του προστίμου λαμβάνεται επίσης υπόψη ο ετήσιος κύκλος εργασιών και τα καθαρά κέρδη του εμπόρου που διέπραξε την παράβαση καθώς και τυχόν πρόστιμα που επιβλήθηκαν για την ίδια ή άλλες παραβάσεις της παρούσας οδηγίας σε άλλα κράτη μέλη.

3.  Για τον προσδιορισμό του επιπέδου της κύρωσης, λαμβάνονται επίσης υπόψη τα τυχόν πρόστιμα που επιβλήθηκαν για τις ίδιες παραβάσεις της παρούσας οδηγίας σε άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία    86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 24 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις κυρώσεις για εκτεταμένες παραβάσεις και εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2934 περιλαμβάνεται η δυνατότητα επιβολής προστίμων, το μέγιστο ύψος των οποίων είναι τουλάχιστον ίσο με το 4 % του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου στο οικείο κράτος μέλος ή στα οικεία κράτη μέλη.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις κυρώσεις για εκτεταμένες παραβάσεις και εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση που πρέπει να επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συντονισμένης δράσης που κινήθηκε σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 περιλαμβάνεται η δυνατότητα επιβολής προστίμων, το μέγιστο ποσό των οποίων είναι 10 000 000 EUR ή ίσο τουλάχιστον με το 4 % του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου στο οικείο κράτος μέλος ή στα οικεία κράτη μέλη κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, ανάλογα με το ποιο από τα δυο είναι υψηλότερο.

Τροπολογία    87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 24 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.   Όταν αποφασίζουν σχετικά με την κατανομή των εσόδων από πρόστιμα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το γενικό συμφέρον των καταναλωτών.

5.  Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν έσοδα από πρόστιμα για να προαγάγουν την προστασία του γενικού συμφέροντος των καταναλωτών, μεταξύ άλλων μέσω της σύστασης ταμείου για την παροχή αποζημιώσεων σε περιπτώσεις βλάβης του καταναλωτή και, κατά περίπτωση, οποιασδήποτε άλλης βλάβης, όπως η βλάβη στο περιβαλλοντικό συμφέρον, ή η βλάβη σε άλλα προστατευόμενα δημόσια συμφέροντα, ως αποτέλεσμα της παράβασης.

Τροπολογία    88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Άρθρο 24 – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να θεσπίσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα δημόσιας επιβολής προκειμένου να επιβάλλουν τις εκδιδόμενες βάσει της παρούσας οδηγίας κυρώσεις.

Τροπολογία    89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο ιβ – σημείο α

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Παράρτημα Ι – στοιχείο Α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το τρίτο εδάφιο του τμήματος Α στον τίτλο «Δικαίωμα υπαναχώρησης» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας [2] ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό. [3]»

 

Τροπολογία    90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο ιβ – σημείο γ

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Παράρτημα I – σημείο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  το τέταρτο εδάφιο στον τίτλο «Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

« [4.] Σε περίπτωση σύμβασης πώλησης με την οποία δεν έχετε προσφερθεί να συλλέξετε τα αγαθά σε περίπτωση υπαναχώρησης, αναγράψτε τα ακόλουθα: «Ενδέχεται να καθυστερήσουμε να προβούμε στην επιστροφή των χρημάτων μέχρις ότου να μας επιστραφούν τα αγαθά».»

 

Τροπολογία    91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο ιβ – σημείο δ

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Παράρτημα I – σημείο 5 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  Το πέμπτο εδάφιο στοιχείο γ) στον τίτλο «Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου» απαλείφεται.

διαγράφεται

Τροπολογία    92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ

Άρθρο 8 β – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον αριθμό των επηρεαζόμενων καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται σε άλλο/-α κράτος/-η μέλος/-η·

β)  τον αριθμό των καταναλωτών που υπέστησαν βλάβη στο οικείο κράτος μέλος και σε άλλα κράτη μέλη, όταν οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394·

[Η αναφορά στην κεφαλίδα σχετικά με την τροποποιητική πράξη («το άρθρο 8β – παράγραφος 2 – σημείο β)») αντιστοιχεί στο «άρθρο 8β – παράγραφος 2 – σημείο γ)» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση της πρότασης της Επιτροπής στην έκδοση EN).

Τροπολογία    93

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ

Άρθρο 5 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τυχόν ενέργειες του εμπόρου με σκοπό τον μετριασμό ή την επανόρθωση της ζημίας που υπέστησαν οι καταναλωτές·

γ)  τυχόν ενέργειες του εμπόρου με σκοπό τον μετριασμό ή την επανόρθωση της ζημίας που υπέστησαν οι καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών στις οποίες προέβη ο έμπορος για να αναφέρει την παράβαση ή να συνεργαστεί με τα αρμόδια δικαστήρια ή τις αρμόδιες διοικητικές αρχές·

[Η αναφορά στην κεφαλίδα σχετικά με την τροποποιητική πράξη («το άρθρο 8β – παράγραφος 2 – σημείο γ)») αντιστοιχεί στο «άρθρο 8β – παράγραφος 2 – σημείο δ)» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση της πρότασης της Επιτροπής στην έκδοση EN).

Τροπολογία    94

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ

Άρθρο 8 β – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  κατά την περίπτωση, το εάν η παράβαση είναι εσκεμμένη ή οφείλεται σε αμέλεια·

δ)  το εάν η παράβαση είναι εσκεμμένη ή οφείλεται σε αμέλεια·

[Η αναφορά στην κεφαλίδα σχετικά με την τροποποιητική πράξη («το άρθρο 8β – παράγραφος 2 – σημείο δ)») αντιστοιχεί στο «άρθρο 8β – παράγραφος 2 – σημείο ε)» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση της πρότασης της Επιτροπής στην έκδοση EN).

Τροπολογία    95

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ

Άρθρο 8 β – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  κατά πόσον ο έμπορος ισχυρίζεται ότι έχει τηρήσει τους οικείους κώδικες δεοντολογίας ή επαγγελματικών προσόντων·

Τροπολογία    96

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ

Άρθρο 8 β – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη ασκούν τις εξουσίες που ορίζει το παρόν άρθρο κατά τρόπο αναλογικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και σε συμφωνία με τις αρχές του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ισχύουσες δικονομικές εγγυήσεις και τους ενωσιακούς κανόνες περί προστασίας δεδομένων, και ειδικότερα σε συμφωνία με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    97

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ

Άρθρο 8 β – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε περίπτωση που η κύρωση που πρόκειται να επιβληθεί είναι πρόστιμο, για τον προσδιορισμό του ύψους του προστίμου λαμβάνεται επίσης υπόψη ο ετήσιος κύκλος εργασιών και τα καθαρά κέρδη του εμπόρου που διέπραξε την παράβαση καθώς και τυχόν πρόστιμα που επιβλήθηκαν για την ίδια ή άλλες παραβάσεις της παρούσας οδηγίας σε άλλα κράτη μέλη.

3.  Για τον προσδιορισμό του επιπέδου της κύρωσης, λαμβάνονται επίσης υπόψη τα τυχόν πρόστιμα που επιβλήθηκαν για τις ίδιες παραβάσεις της παρούσας οδηγίας σε άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία    98

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ

Άρθρο 8 β – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις κυρώσεις για εκτεταμένες παραβάσεις και εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2934 περιλαμβάνεται η δυνατότητα επιβολής προστίμων, το μέγιστο ύψος των οποίων είναι τουλάχιστον ίσο με το 4 % του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου στο οικείο κράτος μέλος ή στα οικεία κράτη μέλη.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις κυρώσεις για εκτεταμένες παραβάσεις και εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση που πρέπει να επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συντονισμένης δράσης που κινήθηκε σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 περιλαμβάνεται η δυνατότητα επιβολής προστίμων, το μέγιστο ποσό των οποίων είναι 10 000 000 EUR ή ίσο τουλάχιστον με το 4 % του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου στο οικείο κράτος μέλος ή στα οικεία κράτη μέλη κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, ανάλογα με το ποιο από τα δυο είναι υψηλότερο.

Τροπολογία    99

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ

Άρθρο 8 β – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.   Όταν αποφασίζουν σχετικά με την κατανομή των εσόδων από πρόστιμα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το γενικό συμφέρον των καταναλωτών.

5.  Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν έσοδα από πρόστιμα για να προαγάγουν την προστασία του γενικού συμφέροντος των καταναλωτών, μεταξύ άλλων μέσω της σύστασης ταμείου για την παροχή αποζημιώσεων σε περιπτώσεις βλάβης του καταναλωτή και, κατά περίπτωση, οποιασδήποτε άλλης βλάβης, όπως η βλάβη στο περιβαλλοντικό συμφέρον, ή η βλάβη σε άλλα προστατευόμενα δημόσια συμφέροντα, ως αποτέλεσμα της παράβασης.

Τροπολογία    100

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ

Άρθρο 8 β – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να θεσπίσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα δημόσιας επιβολής προκειμένου να επιβάλλουν τις εκδιδόμενες βάσει της παρούσας οδηγίας κυρώσεις.

Τροπολογία    101

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Οδηγία 98/6/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον αριθμό των επηρεαζόμενων καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται σε άλλο/-α κράτος/-η μέλος/-η·

β)  τον αριθμό των καταναλωτών που υπέστησαν βλάβη στο οικείο κράτος μέλος και σε άλλα κράτη μέλη, όταν οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394·

[Η αναφορά στην κεφαλίδα σχετικά με την τροποποιητική πράξη («το άρθρο 8 – παράγραφος 2 – σημείο β)») αντιστοιχεί στο «άρθρο 8 – παράγραφος 2 – σημείο ι)» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση της πρότασης της Επιτροπής στην έκδοση EN).

Τροπολογία    102

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Οδηγία 98/6/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τυχόν ενέργειες του εμπόρου με σκοπό τον μετριασμό ή την επανόρθωση της ζημίας που υπέστησαν οι καταναλωτές·

γ)  τυχόν ενέργειες του εμπόρου με σκοπό τον μετριασμό ή την επανόρθωση της ζημίας που υπέστησαν οι καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών στις οποίες προέβη ο έμπορος για να αναφέρει την παράβαση ή να συνεργαστεί με τα αρμόδια δικαστήρια ή τις αρμόδιες διοικητικές αρχές·

[Η αναφορά στην κεφαλίδα σχετικά με την τροποποιητική πράξη («το άρθρο 8 – παράγραφος 2 – σημείο γ)») αντιστοιχεί στο «άρθρο 8 – παράγραφος 2 – σημείο ια)» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση της πρότασης της Επιτροπής στην έκδοση EN).

Τροπολογία    103

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Οδηγία 98/6/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  κατά την περίπτωση, το εάν η παράβαση είναι εσκεμμένη ή οφείλεται σε αμέλεια·

δ)  το εάν η παράβαση είναι εσκεμμένη ή οφείλεται σε αμέλεια·

[Η αναφορά στην κεφαλίδα σχετικά με την τροποποιητική πράξη («το άρθρο 8 – παράγραφος 2 – σημείο δ)») αντιστοιχεί στο «άρθρο 8 – παράγραφος 2 – σημείο ιβ)» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση της πρότασης της Επιτροπής στην έκδοση EN).

Τροπολογία    104

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Οδηγία 98/6/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  κατά πόσον ο έμπορος ισχυρίζεται ότι έχει τηρήσει τους οικείους κώδικες δεοντολογίας ή επαγγελματικών προσόντων·

Τροπολογία    105

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Οδηγία 98/6/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη ασκούν τις εξουσίες που ορίζει το παρόν άρθρο κατά τρόπο αναλογικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και σε συμφωνία με τις αρχές του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ισχύουσες δικονομικές εγγυήσεις και τους ενωσιακούς κανόνες περί προστασίας δεδομένων, και ειδικότερα σε συμφωνία με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    106

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Οδηγία 98/6/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε περίπτωση που η κύρωση που πρόκειται να επιβληθεί είναι πρόστιμο, για τον προσδιορισμό του ύψους του προστίμου λαμβάνεται επίσης υπόψη ο ετήσιος κύκλος εργασιών και τα καθαρά κέρδη του εμπόρου που διέπραξε την παράβαση καθώς και τυχόν πρόστιμα που επιβλήθηκαν για την ίδια ή άλλες παραβάσεις της παρούσας οδηγίας σε άλλα κράτη μέλη.

3.  Για τον προσδιορισμό του επιπέδου της κύρωσης, λαμβάνονται επίσης υπόψη τα τυχόν πρόστιμα που επιβλήθηκαν για τις ίδιες παραβάσεις της παρούσας οδηγίας σε άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία    107

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Οδηγία 98/6/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις κυρώσεις για εκτεταμένες παραβάσεις και εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2934 περιλαμβάνεται η δυνατότητα επιβολής προστίμων, το μέγιστο ύψος των οποίων είναι τουλάχιστον ίσο με το 4 % του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου στο οικείο κράτος μέλος ή στα οικεία κράτη μέλη.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις κυρώσεις για εκτεταμένες παραβάσεις και εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση που πρέπει να επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συντονισμένης δράσης που κινήθηκε σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 περιλαμβάνεται η δυνατότητα επιβολής προστίμων, το μέγιστο ποσό των οποίων είναι 10 000 000 EUR ή ίσο τουλάχιστον με το 4 % του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου στο οικείο κράτος μέλος ή στα οικεία κράτη μέλη κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, ανάλογα με το ποιο από τα δυο είναι υψηλότερο.

Τροπολογία    108

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Οδηγία 98/6/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.   Όταν αποφασίζουν σχετικά με την κατανομή των εσόδων από πρόστιμα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το γενικό συμφέρον των καταναλωτών.

5.  Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν έσοδα από πρόστιμα για να προαγάγουν την προστασία του γενικού συμφέροντος των καταναλωτών, μεταξύ άλλων μέσω της σύστασης ταμείου για την παροχή αποζημιώσεων σε περιπτώσεις βλάβης του καταναλωτή και, κατά περίπτωση, οποιασδήποτε άλλης βλάβης, όπως η βλάβη στο περιβαλλοντικό συμφέρον, ή η βλάβη σε άλλα προστατευόμενα δημόσια συμφέροντα, ως αποτέλεσμα της παράβασης.

Τροπολογία    109

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Οδηγία 98/6/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να θεσπίσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα δημόσιας επιβολής προκειμένου να επιβάλλουν τις εκδιδόμενες βάσει της παρούσας οδηγίας κυρώσεις.

Τροπολογία    110

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

 

Ευρωπαϊκή εφαρμογή κινητού για τα δικαιώματα του καταναλωτή

 

1.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2021 η Επιτροπή θα αναπτύξει εφαρμογή κινητού που θα χρησιμεύει ως σημείο εισόδου για τους πολίτες που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές που επιδιώκουν εξωδικαστική επίλυση διαφορών καλυπτόμενων από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 και υποστήριξη σε καταγγελίες μέσω του Δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών.

 

2.  Η εφαρμογή κινητού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

 

α)  παρέχει ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας, το οποίο μπορεί να συμπληρώσει ο καταναλωτής·

 

β)  διαβιβάζει το συμπληρωμένο έντυπο καταγγελίας στην πλατφόρμα ΗΕΔ/ODR ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών που έχει δημιουργηθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524/2013 ή στο αρμόδιο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών, αναλόγως των εμπλεκόμενων μερών·

 

γ)  παρέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σε σαφή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών και τις εγγυήσεις που συνδέονται με την αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

(1)

ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 66.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής εκτιμά πως σε πολλά πεδία η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί καλή βάση, εισάγοντας ικανοποιητικές μεταρρυθμίσεις μετά το τέλος της διαδικασίας REFIT (βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου).

Το σχέδιο έκθεσης συνεπώς δεν προτείνει πολλές σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την αρχική προσέγγιση της Επιτροπής, εξαιρέσει ενός από τα πλέον επίμαχα ζητήματα: τις αλλαγές στο δικαίωμα υπαναχώρησης.

Ο εισηγητής κατανοεί και δέχεται την ανάγκη να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους καταναλωτές και στις προσδοκίες των επιχειρήσεων. Στην περίπτωση του δικαιώματος υπαναχώρησης, υπάρχουν παραδείγματα για το πώς μια μειοψηφία καταναλωτών κάνει κατάχρηση του σήμερα υφιστάμενου δικαιώματος. Κάτι που μπορεί να γίνει προβληματικό για τις μικρές επιχειρήσεις και ο εισηγητής παραμένει ανοικτός σε εναλλακτικές προϋποθέσεις εφαρμογής που θα μπορούσαν να εισαχθούν για αυτές.

Όμως, η πρόταση της Επιτροπής στέλνει ένα αρνητικό μήνυμα στους καταναλωτές και κατά την άποψη του εισηγητή υποσκάπτει την οικονομική μεγέθυνση στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Προχωρώντας στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, ο εισηγητής πιστεύει ότι οφείλουμε να φροντίσουμε ώστε οι και άλλες νομοθετικές βάσεις να στηρίξουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις καθώς μετακομίζουν στο διαδίκτυο. Σε αυτό το πεδίο ειδικότερα, η επιγραμμική πώληση εμπορευμάτων διευκολύνεται από την ικανότητα των καταναλωτών να ασκούν το δικαίωμα υπαναχώρησης με απλό και εύκολο τρόπο. Οποιαδήποτε αλλαγή ρόλων υπάρχει κίνδυνος να αποτρέψει τις αγοραπωλησίες από τον επιγραμμικό χώρο, κάτι που ο εισηγητής πιστεύει ότι θα ήταν χειρότερο για όλους.

Ως προς τις κυρώσεις, ο εισηγητής προτείνει διάφορες τροπολογίες για λόγους σαφήνειας. Ειδικότερα, ο εισηγητής προτείνει να απηχούν τα άρθρα ευκρινέστερα τις θέσεις που διατυπώνονται στις αιτιολογικές σκέψεις σχετικά με το πότε μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο βάσει του κύκλου εργασιών. Αυτό, στα σχετικά άρθρα, δεν συνδέεται ευκρινώς με τις περιπτώσεις όπου υπήρξε επιτυχής δράση βάσει του κανονισμού ΣΠΚ (συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών) και έτσι τώρα πλέον καθίσταται σαφές.

Ο εισηγητής προτείνει επίσης να αναπτυχθεί το σκεπτικό της Επιτροπής για το πώς τα πρόστιμα θα χρησιμοποιούνται για να προαχθούν τα συμφέροντα των καταναλωτών. Κατά την άποψη του εισηγητή, τα πρόστιμα είναι συνήθως παρεμπιπτόντως μόνο –ή και καθόλου– προς όφελος των προσώπων που υπέστησαν βλάβη. Για να πάρουμε ένα επίκαιρο παράδειγμα, οι ιδιοκτήτες «πειραγμένων» οχημάτων Volkswagen δεν μπορούν να αντιληφθούν καμία διαφορά είτε το πρόστιμο επιβληθεί από εθνική κυβέρνηση είτε όχι, ούτε και αναγκαστικά η περιβαλλοντική βλάβη θα αποκατασταθεί ως απευθείας απόρροια του προστίμου. Ο εισηγητής επομένως προτείνει να συνδεθούν ευκρινέστερα τα έσοδα από πρόστιμα με ειδικές δράσεις υποστήριξης των θιγόμενων καταναλωτών.

Ο εισηγητής προτείνει κάποιες νέες διευκρινίσεις στις διατάξεις που αφορούν τις μη προγραμματισμένες επισκέψεις και τις εκδρομές εμπορικού χαρακτήρα, για να πλαισιωθούν καλύτερο οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να επιβάλουν περιορισμούς. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για συζήτηση ως προς τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα των πωλήσεων πόρτα-πόρτα, αλλά για στοχευμένη διάταξη προς αντιμετώπιση πιθανών περιπτώσεων επιθετικών ή παραπλανητικών πρακτικών.

Ως προς τα προϊόντα «δυο ποιοτήτων», ο εισηγητής έλαβε προσεκτικά γνώση του προκαταρκτικού αποτελέσματος της έκθεσης πρωτοβουλίας της επιτροπής IMCO για τα προϊόντα δυο ποιοτήτων. Εκεί, επισημαίνεται ότι κάποιες από τις προτάσεις της Επιτροπής θα μπορούσαν να βελτιωθούν· όμως, η έκθεση δεν έκανε καμία συγκεκριμένη σύσταση για τις βελτιώσεις αυτές καθαυτές. Ο εισηγητής εκτιμά πως το κείμενο θα μπορούσε να βελτιωθεί με μια εντονότερη παραπομπή στις πανευρωπαϊκές μεθοδολογίες και η αλλαγή αυτή εισάγεται στις αιτιολογικές σκέψεις.

Ως προς τις υποχρεώσεις διαφάνειας για τις επιγραμμικές αγορές, ο εισηγητής εισάγει δύο διευκρινίσεις.

Η πρώτη αφορά τις διαφημίσεις που εμφανίζονται μέσα στα αποτελέσματα αναζήτησης. Ο εισηγητής συμφωνεί με την Επιτροπή ότι αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί· όμως, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το εάν «καταβάλλονται χρήματα» είναι ένα από τα κριτήρια για την κατάταξη των αποτελεσμάτων της αναζήτησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η καταβολή χρημάτων δεν είναι η κυρίαρχη παράμετρος και επομένως δεν φαίνεται ενδεδειγμένο να αντιμετωπίζεται όπως οι πληρωμένες διαφημίσεις. Στην περίπτωση της διαφήμισης, η καταβολή χρημάτων εξασφαλίζει ότι για ορισμένες λέξεις-κλειδιά η διαφήμιση θα εμφανιστεί στη σελίδα, ανεξάρτητα από τη λειτουργία του αλγορίθμου της αγοράς. Η πρόταση του εισηγητή σκοπό έχει να αποτυπώσει αυτό το τελευταίο παράδειγμα, που αυτός αντιλαμβάνεται ότι αποτελεί σκοπό και της Επιτροπής.

Η δεύτερη διευκρίνιση αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχει η επιγραμμική αγορά σχετικά με τις κύριες παραμέτρους της που κατευθύνουν την εκ μέρους τους κατάταξη των αποτελεσμάτων της αναζήτησης. Εδώ, ο εισηγητής πιστεύει ότι χρειάζονται «λίγα λόγια και καλά». Οι πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές πρέπει να είναι εύληπτες και να ισχύουν για όσα βλέπει ο καταναλωτής στην οθόνη. Δεν είναι και τόσο χρήσιμο για τον καταναλωτή να βρίσκεται μπροστά σε δωδεκασέλιδες περιγραφές του τρόπου με τον οποίο μπορεί να λειτουργεί ο μηχανισμός αναζήτησης, ιδίως όταν προσπαθεί να ρίξει μια ματιά στα γρήγορα. Ομοίως, ο καταναλωτής συνήθως διαθέτει την επιλογή να αναδιατυπώσει τα αποτελέσματα της αναζήτησης όπως αυτός θέλει, μέσω φίλτρων και εργαλείων αναταξινόμησης στον ιστότοπο. Ο εισηγητής επομένως θεωρεί ότι επαρκεί να δίνουν οι επιγραμμικές αγορές έναν κατάλογο αυτών των κυρίων παραμέτρων και ότι η λεπτομερής περιγραφή θα ήταν περιττή.

Τέλος, ο εισηγητής υποβάλει μια πρόταση για τη λειτουργία της πλατφόρμας ΗΕΔ/ODR (ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών) και το έργο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών. Ο εισηγητής πιστεύει ότι η προβολή και η άσκηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών θα μπορούσε να υποστηριχθεί με την εισαγωγή μιας εφαρμογής για κινητά. Η εφαρμογή θα εξυπηρετεί δύο σκοπούς: α) θα ενεργεί ως εύκολο σημείο αναφοράς για τους καταναλωτές που επιθυμούν να κατανοήσουν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές· και β) θα λειτουργεί ως δεύτερο σημείο εισόδου στις υπηρεσίες επίλυσης διαφορών και παροχής υποστήριξης τις οποίες προσφέρουν η πλατφόρμα ΗΕΔ και τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών. Η εφαρμογή δεν θα εκτελεί καμία λειτουργία back-end (νωτιαίου εξυπηρετητή) πέρα από το να ανακατευθύνει τις καταγγελίες στην κατάλληλη οντότητα· όμως, πολλοί καταναλωτές δεν γνωρίζουν καλά αυτά τα συστήματα και αυτές τις υπηρεσίες και έτσι αυτή η υπηρεσία «σήμανσης και καθοδήγησης» θα αντιπροσώπευε μια προστιθέμενη αξία για αυτούς.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Βελτίωση της επιβολής και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

11.4.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

2.5.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

2.5.2018

ENVI

2.5.2018

JURI

2.5.2018

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ECON

31.5.2018

ENVI

16.5.2018

JURI

23.4.2018

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.7.2018

3.9.2018

10.10.2018

21.11.2018

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Biljana Borzan, Edward Czesak, Martin Schirdewan, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

David Borrelli

Ημερομηνία κατάθεσης

28.1.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong, Martin Schirdewan

NI

David Borrelli

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

ENF

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 11 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου