RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/6/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/29/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL, et ajakohastada ELi tarbijakaitse-eeskirju ja paremini tagada nende täitmine

25.1.2019 - (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)) - ***I

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Raportöör: Daniel Dalton


Menetlus : 2018/0090(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0029/2019

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/6/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/29/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL, et ajakohastada ELi tarbijakaitse-eeskirju ja paremini tagada nende täitmine

(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0185),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0143/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Austria Liidunõukogu ja Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 20. septembri 2018. aasta arvamust[1],

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A8-0029/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Tarbijakaitset käsitlevaid õigusakte tuleks kohaldada tõhusalt kõikjal liidus. Paraku jõudis komisjon, kes tegi 2016. ja 2017. aastal õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) raames tarbijakaitse- ja turundusalaste direktiivide põhjaliku toimivuskontrolli, järeldusele, et liidu tarbijakaitsealaste õigusaktide tõhusust pärsivad kauplejate ja tarbijate vähene teadlikkus, õigusaktide ebapiisav täitmine ja tarbijate piiratud võimalused saada õiguskaitset.

(2)  Tarbijakaitset käsitlevaid õigusakte tuleks kohaldada tõhusalt kõikjal liidus. Paraku jõudis komisjon, kes tegi 2016. ja 2017. aastal õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) raames tarbijakaitse- ja turundusalaste direktiivide põhjaliku toimivuskontrolli, järeldusele, et liidu tarbijakaitsealaste õigusaktide tõhusust pärsivad kauplejate ja tarbijate vähene teadlikkus, õigusaktide ebapiisav täitmine ja tarbijate piiratud võimalused saada õiguskaitset, samuti asjaolu, et olemasolevaid õiguskaitsevahendeid ei kasutata piisavalt.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Selleks et soodustada karistuste järjepidevamat kohaldamist, eelkõige määruses (EL) 2017/2394 osutatud liidusiseste rikkumiste, laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste korral, tuleks trahvide määramiseks kasutusele võtta ühised mitteammendavad kriteeriumid. Nende kriteeriumide raames tuleks muu hulgas arvesse võtta rikkumise piiriülest laadi, nimelt seda, kas sellega on kahjustatud ka teiste liikmesriikide tarbijaid. Samuti tuleks arvesse võtta mis tahes kahju heastamist, mida kaupleja on tarbijatele pakkunud. Kui sama rikkuja on rikkumisi toime pannud korduvalt, on see märk tema kalduvusest selliseid rikkumisi toime panna ja osutab selgelt teo raskusele ning seega vajadusele tõsta karistust karmistada, et saavutada tõhus hoiatav mõju. Rikkumisest saadud finantskasu või rikkumisega ärahoitud finantskahju kriteerium on eriti asjakohane juhul, kui siseriiklike õigusnormidega on karistustena ette nähtud trahvid, mille maksimumsuurus arvestatakse protsendina kaupleja käibest, ja kui rikkumine puudutab ainult ühte või mõnda turgu, millel kaupleja tegutseb.

(6)  Selleks et soodustada karistuste järjepidevamat kohaldamist, eelkõige määruses (EL) 2017/2394 määratletud liidusiseste rikkumiste, laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste korral, tuleks trahvide määramiseks kasutusele võtta ühised mitteammendavad kriteeriumid. Nende kriteeriumide raames tuleks muu hulgas arvesse võtta rikkumise piiriülest laadi, nimelt seda, kas sellega on kahjustatud ka teiste liikmesriikide tarbijaid, juhul kui see teave on kättesaadav teabevahetust käsitlevas määruses (EL) 2017/2394 sisalduvate sätete kaudu. Samuti tuleks arvesse võtta mis tahes kahju heastamist, mida kaupleja on tarbijatele pakkunud, samuti seda, mil määral on kaupleja tegutsenud, et kõnealuse rikkumise tagajärgi heastada ning leevendada selle võimalikku kahjulikku mõju. Kui sama rikkuja on rikkumisi toime pannud korduvalt, on see märk tema kalduvusest selliseid rikkumisi toime panna ja osutab selgelt teo raskusele ning seega vajadusele tõsta karistust karmistada, et saavutada tõhus hoiatav mõju. Rikkumisest saadud finantskasu või rikkumisega ärahoitud finantskahju kriteerium on eriti asjakohane juhul, kui siseriiklike õigusnormidega on karistustena ette nähtud trahvid, mille maksimumsuurus arvestatakse protsendina kaupleja käibest, ja kui rikkumine puudutab ainult ühte või mõnda turgu, millel kaupleja tegutseb.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Lisaks tuleks karistusena mis tahes trahvide määramisel arvesse võtta rikkumise eest vastutava kaupleja aastakäivet ja kasumit ning sellele kauplejale sama rikkumise eest mõnes teises liikmesriigis määratud trahve, eelkõige selliste tarbijaõiguse laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste kontekstis, mille suhtes kohaldatakse koordineeritud uurimis- ja õigusaktide täitmise tagamise mehhanismi kooskõlas määrusega (EL) 2017/2394.

(7)  Lisaks tuleks karistuste määramisel arvesse võtta sellele kauplejale sama rikkumise eest mõnes teises liikmesriigis määratud trahve, eelkõige selliste laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste kontekstis, mille suhtes kohaldatakse koordineeritud uurimis- ja õigusaktide täitmise tagamise mehhanismi kooskõlas määrusega (EL) 2017/2394.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Karistuste määramiseks kasutatavad ühised mitteammendavad kriteeriumid ei pruugi olla asjakohased kõikide rikkumiste, eriti kergemate rikkumiste korral. Liikmesriigid peaksid võtma arvesse ka karistuste määramise eesmärgil kohaldatavates õigusaktides sisalduvaid muid üldpõhimõtteid, näiteks topeltkaristamise keeldu (non bis in idem).

(8)  Karistuste määramiseks kasutatavad ühised mitteammendavad kriteeriumid ei pruugi olla asjakohased kõikide rikkumiste, eriti kergemate rikkumiste korral. Liikmesriigid peaksid võtma arvesse ka karistuste määramise eesmärgil kohaldatavates õigusaktides sisalduvaid muid üldpõhimõtteid, näiteks topeltkaristamise keeldu (non bis in idem) ning liidu ja siseriiklikes õigusaktides ja põhiõiguste hartas sätestatud kohaldatavaid menetluslikke ja andmekaitsetagatisi.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Tagamaks, et liikmesriikide ametiasutused saavad määrata tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi selliste tarbijaõiguse laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste eest, mille suhtes kohaldatakse koordineeritud uurimis- ja õigusaktide täitmise tagamise mehhanismi kooskõlas määrusega (EL) 2017/2394, tuleks kõnealuste rikkumiste eest kehtestada trahvid karistuste kohustusliku elemendina. Trahvide hoiatava mõju tagamiseks peaksid liikmesriigid kehtestama selliste rikkumiste eest oma siseriiklikus õiguses trahvi, mille maksimumsuurus on vähemalt 4 % kaupleja aastakäibest asjaomases liikmesriigis.

(9)  Tagamaks, et liikmesriikide ametiasutused saavad määrata tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi selliste laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste eest, mille suhtes kohaldatakse koordineeritud uurimis- ja õigusaktide täitmise tagamise mehhanismi kooskõlas määrusega (EL) 2017/2394, tuleks kõnealuste rikkumiste eest kehtestada trahvid karistuste kohustusliku elemendina. Trahvide hoiatava mõju tagamiseks peaksid liikmesriigid kehtestama selliste rikkumiste eest oma siseriiklikus õiguses trahvi maksimumsuuruse, mis on 10 000 000 eurot või vähemalt 4 % kaupleja eelmise finantsaasta aastakäibest asjaomases liikmesriigis, olenevalt sellest, kumb summa on suurem.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Juhul kui ühe liikmesriigi pädev asutus määruse (EL) 2017/2394 tähenduses määrab nimetatud määruses osutatud koordineeritud mehhanismi raames trahvi kauplejale, kes vastutab laiaulatusliku rikkumise või liidu mõõtmega laiaulatusliku rikkumise eest, peaks tal olema võimalik määrata trahvi suuruseks vähemalt 4 % selle kaupleja aastakäibest kõikides koordineeritud jõustamisemeetmega hõlmatud liikmesriikides.

(10)  Juhul kui ühe liikmesriigi pädev asutus määruse (EL) 2017/2394 tähenduses määrab nimetatud määruses osutatud koordineeritud mehhanismi raames trahvi kauplejale, kes vastutab laiaulatusliku rikkumise või liidu mõõtmega laiaulatusliku rikkumise eest, peaks tal olema võimalik määrata trahvi suuruseks kuni 10 000 000 eurot või vähemalt 4 % kaupleja eelmise finantsaasta aastakäibest asjaomases liikmesriigis, olenevalt sellest, kumb summa on suurem.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Liikmesriike ei tohiks takistada säilitamast või kehtestamast oma siseriiklikus õiguses suuremaid käibepõhiseid maksimumtrahve määruses (EL) 2017/2394 määratletud tarbijaõiguse laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste eest. Nõuet määrata trahv, mille suurus on vähemalt 4 % kaupleja käibest, ei tohiks kohaldada liikmesriikide muude täiendavate õigusnormide suhtes, millega reguleeritakse otsuse, määruse, ajutise meetme, kaupleja võetud kohustuse või muu rikkumise peatamise eesmärgil ettenähtud meetme täitmata jätmise eest määratavaid perioodilisi karistusmakseid, näiteks päevatrahve.

välja jäetud

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Otsustades selle üle, millisel eesmärgil trahvidest saadavat tulu kasutada, peaksid liikmesriigid arvesse võtma tarbijakaitsealaste õigusaktide ja nende täitmise tagamise peamist eesmärki – kaitsta tarbijate üldist huvi. Seetõttu peaksid liikmesriigid kaaluma võimalust eraldada vähemalt osa trahvidest saadavast tulust tarbijakaitse tugevdamiseks oma jurisdiktsioonis, näiteks toetama tarbijaliikumist või tegevust, millega aidatakse suurendada tarbijate õigusi.

(12)  Otsustades selle üle, millisel eesmärgil trahvidest saadavat tulu kasutada, peaksid liikmesriigid arvesse võtma tarbijakaitsealaste õigusaktide ja nende täitmise tagamise peamist eesmärki – kaitsta tarbijate üldist huvi. Seetõttu peaksid liikmesriigid eraldama trahvidest saadava tulu fondile hüvituse tagamiseks tarbijatele tekitatud kahju korral või tarbijakaitse tugevdamiseks või muude avalike huvide kaitseks oma jurisdiktsioonis, sealhulgas tulu eraldamine tegevusele, millega aidatakse suurendada tarbijate õigusi, otse liikmesriigi poolt või riiklike või ELi tarbijaorganisatsioonide kaudu.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Liikmesriigid peaksid tagama õiguskaitsevahendite kättesaadavuse ebaausa kaubandustava tõttu kahju kannatanud tarbijatele, et aidata kõrvaldada kõik selle tava kasutamise tagajärjed. Selleks peaksid liikmesriigid tegema kättesaadavaks nii lepingulised kui ka lepinguvälised õiguskaitsevahendid. Liikmesriikide pakutavad lepingulised õiguskaitsevahendid peaksid hõlmama vähemalt õigust leping lõpetada. Siseriiklikus õiguses pakutavad lepinguvälised õiguskaitsevahendid peaksid hõlmama vähemalt õigust saada tekitatud kahju eest hüvitist. Liikmesriike ei tohiks takistada säilitamast või kehtestamast ebaausa kaubandustava tõttu kahju kannatanud tarbijatele õigust täiendavatele õiguskaitsevahenditele, et tagada sellise tava tagajärgede täielik kõrvaldamine.

(15)  Liikmesriigid peaksid tagama õiguskaitsevahendite kättesaadavuse ebaausa kaubandustava tõttu kahju kannatanud tarbijatele. Selleks peaksid liikmesriigid oma riigisiseses õiguses tegema kättesaadavaks nii lepingulised kui ka lepinguvälised õiguskaitsevahendid. Liikmesriikide pakutavad lepingulised õiguskaitsevahendid peaksid hõlmama õigust leping lõpetada ja muid õiguskaitsevahendeid, mis kajastavad võimalike kahjude erinevat raskusastet, sealhulgas õigust hinnaalandusele või kahju hüvitamisele. Siseriiklikus õiguses pakutavad lepinguvälised õiguskaitsevahendid peaksid hõlmama õigust saada tekitatud kahju eest hüvitist. Liikmesriike ei tohiks takistada säilitamast või kehtestamast ebaausa kaubandustava tõttu kahju kannatanud tarbijatele õigust täiendavatele õiguskaitsevahenditele, et tagada sellise tava tagajärgede täielik kõrvaldamine.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Direktiivis 2011/83/EL tuleks internetipõhiste kauplemiskohtade jaoks seega ette näha spetsiaalsed läbipaistvusnõuded, et teavitada selliseid kauplemiskohti kasutavaid tarbijaid pakkumiste järjestamise peamistest parameetritest ning sellest, kas nad sõlmivad lepingu kaupleja või muu isikuga (näiteks mõne teise tarbijaga), kas kohaldatakse tarbijakaitseõigust ning milline kaupleja vastutab lepingu täitmise ja tarbijate õiguste tagamise eest, kui selliseid õigusi kohaldatakse. Selline teave tuleb esitada selgelt ja arusaadavalt ning mitte ainult viitena, mis sisaldub tavapärastes lepingutingimustes või muus samalaadses lepingudokumendis. Internetipõhiste kauplemiskohtadega seotud teavitamisnõuded peaksid olema proportsionaalsed ning nendega tuleks tagada tasakaal tarbijakaitse kõrge taseme ja internetipõhiste kauplemiskohtade konkurentsivõime vahel. Internetipõhiste kauplemiskohtade käitajatelt ei tohiks nõuda konkreetsete tarbijaõiguste loetlemist, kui nad teavitavad tarbijaid nende õiguste kohaldamisest või mittekohaldamisest. Teave, mis tuleb esitada tarbijaõiguste tagamise eest vastutamise kohta, sõltub sellest, millised on internetipõhise kauplemiskoha ja asjaomaste kolmandast isikust kauplejate vahel sõlmitud lepingute tingimused. Internetipõhine kauplemiskoht võib osutada kolmandast isikust kaupleja ainuvastutusele tarbijaõiguste eest või kirjeldada oma konkreetseid kohustusi, kui ta võtab vastutuse lepingu teatavate aspektide, näiteks kauba kättetoimetamise või taganemisõiguse täitmise eest. Kohustus anda teavet otsingutulemuste järjestamise peamiste parameetrite kohta ei tähenda kohustust avalikustada parameetrite aluseks olevaid algoritme käsitlevaid ärisaladusi. See teave peaks aitama selgitada peamisi standardparameetreid, mida kauplemiskoht kasutab, ent seda ei pea iga üksiku otsingu jaoks eraldi kohandama.

(19)  Direktiivis 2005/29/EÜ ja direktiivis 2011/83/EL tuleks internetipõhiste kauplemiskohtade jaoks seega ette näha spetsiaalsed läbipaistvusnõuded, et teavitada selliseid kauplemiskohti kasutavaid tarbijaid suhtelise tähtsuse järjekorras esitatud pakkumiste järjestamise peamistest parameetritest ning sellest, kas nad sõlmivad lepingu kaupleja või muu isikuga (näiteks mõne teise tarbijaga), kas kohaldatakse tarbijakaitseõigust ning milline kaupleja vastutab lepingu täitmise ja tarbijate õiguste tagamise eest, kui selliseid õigusi kohaldatakse. Selline teave tuleb esitada selgelt ja arusaadavalt ning mitte ainult viitena, mis sisaldub tavapärastes lepingutingimustes või muus samalaadses lepingudokumendis. Internetipõhiste kauplemiskohtadega seotud teavitamisnõuded peaksid olema proportsionaalsed ning nendega tuleks tagada tasakaal tarbijakaitse kõrge taseme ja internetipõhiste kauplemiskohtade konkurentsivõime vahel. Internetipõhiste kauplemiskohtade käitajatelt ei tohiks nõuda konkreetsete tarbijaõiguste loetlemist, kui nad teavitavad tarbijaid nende õiguste kohaldamisest või mittekohaldamisest. Teave, mis tuleb esitada tarbijaõiguste tagamise eest vastutamise kohta, sõltub sellest, millised on internetipõhise kauplemiskoha ja asjaomaste kolmandast isikust kauplejate vahel sõlmitud lepingute tingimused. Internetipõhine kauplemiskoht võib osutada kolmandast isikust kaupleja ainuvastutusele tarbijaõiguste eest või kirjeldada oma konkreetseid kohustusi, kui ta võtab vastutuse lepingu teatavate aspektide, näiteks kauba kättetoimetamise või taganemisõiguse täitmise eest. Kohustus anda teavet otsingutulemuste järjestamise peamiste parameetrite kohta ei tähenda kohustust avalikustada parameetrite aluseks olevaid algoritme käsitlevaid ärisaladusi vastavalt direktiivile 2016/943. See teave peaks aitama selgitada peamisi standardparameetreid, mida kauplemiskoht kasutab, ent seda ei pea iga üksiku otsingu jaoks eraldi kohandama.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a)  Läbipaistvusnõuded internetipõhistele kauplemiskohtadele peavad olema töökindlad, et kaitsta tarbijat isegi pärast seda, kui ta on seotud kauglepingu või väljaspool äriruume sõlmitava lepinguga, või mis tahes vastava pakkumisega, kui pärast müügitehingut tuleb ilmsiks oluline täiendav teave. Tarbijaid tuleks kaitsta ebaseadusliku veebisisu ostmise ja kasutamise eest, mis võivad ohustada nende tervist ja ohutust, ning neil peab olema õigus kasutada kõiki olemasolevaid õiguskaitsevahendeid, sealhulgas alternatiivseid vaidluste lahendamise mehhanisme, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2013/11/EL1a. Seepärast tuleks neid teavitada, kui nad on ostnud ebaseaduslikke tooteid või teenuseid, või kui pakkumine on eksitav. Internetipõhised kauplemiskohad ei tea alati, millal pakkumine või toode on ebaseaduslik. Kui nad siiski saavad pärast müüki sellisest teabest teada, peaksid nad seda jagama mitte ainult kauplejate, vaid ka tarbijatega. Selline nõue on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2000/31/EÜ1b, sest seda kohaldataks vaid pärast seda, kui internetipõhine kauplemiskoht on saanud vastava teate, seda kontrollinud ning asunud ebaseaduslikku pakkumist, toodet või teenust kõrvaldama.

 

_____________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta direktiiv 2013/11/EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv) (ELT L 165, 18.6.2013, lk 63).

 

1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 b)  Tuleb märkida, et võrdlust pakkuvad veebisaidid ei reasta ja esita alati tooteid objektiivselt hinna ja kvaliteedi järgi, ning tarbijad ei pruugi olla teadlikud sellest, et internetipõhised kauplemiskohad võivad saada konkreetse toote või teenuse põhjendamatu esiletoomise eest tasu. Seetõttu peaksid riikide reguleerivad asutused jälgima sektoreid, kus tarbijad kasutavad tihti võrdlusveebisaite, ja tegema uuringute abil kindlaks, kas tarbijatel on turu paremusjärjestusest õige arusaamine. Lahknevuste korral tuleks võtta sektoripõhiseid meetmeid.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Kooskõlas direktiivi 2000/31/EÜ45 artikli 15 lõikega 1 ei tuleks internetipõhistelt kauplemiskohtadelt nõuda kolmandast isikust tarnijate õigusliku seisundi kontrollimist. Selle asemel peaksid internetipõhised kauplemiskohad nõudma kolmandatelt isikutelt, kes tarnivad neile tooteid, et nad annaksid tarbijaõiguse huvides teada, kas nad on kauplejad või muud isikud, ning edastaksid selle teabe internetipõhistele kauplemiskohtadele.

(20)  Internetipõhised kauplemiskohad peaksid olema kohustatud võtma mõistlikke meetmeid, et vältida nende pakutavate teenuste väärkasutamist, mis jätaks tarbijad kaitsetusse olukorda. Peaks olema tagatud piisav kaitsetase, mis on kooskõlas müüdavate kaupade või teenuste laadi ja tegelike tõenditega müügist tuleneva võimaliku kahju kohta. Eelkõige peaks jälgima tegevust, mille põhjal võib oletada, et kaupleja püüab ennast näidata mittekauplejana, eesmärgiga mõjutada tarbijate valikuid ja ootusi seoses ostetava toote või teenuse kvaliteediga.

__________________

 

45 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).

 

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Digitaalset infosisu ja digitaalteenuseid tarnitakse internetis sageli selliste lepingute alusel, milles kaupleja ei nõua tarbijalt tasu, vaid tema isikuandmeid. Digitaalteenuste puhul on kaupleja kogu lepingu kestuse jooksul järjepidevalt kaasatud, et võimaldada tarbijal teenust kasutada, näiteks võimaldada talle juurdepääs digitaalsetele andmetele või luua digitaalseid andmeid, neid töödelda, salvestada või jagada. Selliste teenuste näiteks on sisuplatvormide, pilvsalvestuse, veebimeili, sotsiaalmeedia ja pilverakenduste kasutamise abonementlepingud. Teenuseosutaja järjepidev kaasatus õigustab direktiivis 2011/83/EL ettenähtud taganemisõiguse eeskirjade kohaldamist; nende eeskirjadega võimaldatakse tarbijal proovida teenust 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest ja otsustada, kas ta soovib seda kasutada või mitte. Digitaalse infosisu puhul, mida ei tarnita füüsilisel andmekandjal, sekkub kaupleja seevastu ainult üks kord, et anda tarbijale üle teatav digitaalne infosisu, nagu muusika- või videofailid. Digitaalse infosisu edastamise ühekordne iseloom on direktiivi 2011/83/EL artikli 16 punktis m sätestatud taganemisõiguse kasutamisega seotud erandi alus, mille kohaselt kaotab tarbija oma taganemisõiguse, kui lepingu täitmine, st konkreetse sisu allalaadimine või voogedastamine on alanud.

(21)  Digitaalset infosisu ja digitaalteenuseid tarnitakse internetis sageli selliste lepingute alusel, milles kaupleja ei nõua tarbijalt tasu, vaid tema isikuandmeid. Digitaalteenuste puhul on kaupleja kogu lepingu kestuse jooksul järjepidevalt kaasatud, et võimaldada tarbijal kasutada teenust, mis võimaldab digitaalseid andmeid luua, töödelda, nendele juurde pääseda või neid salvestada. Selliste teenuste näiteks on video- ja helifailide jagamine ja muu failide hostimine, tekstitöötlus või pilvandmetöötluse keskkonnas ja sotsiaalmeedias pakutavad mängud. Teenuseosutaja järjepidev kaasatus õigustab direktiivis 2011/83/EL ettenähtud taganemisõiguse eeskirjade kohaldamist; nende eeskirjadega võimaldatakse tarbijal proovida teenust 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest ja otsustada, kas ta soovib seda kasutada või mitte. Digitaalse infosisu puhul sekkub kaupleja seevastu ainult üks kord, et anda tarbijale üle teatav digitaalne infosisu, nagu muusika- või videofailid. Digitaalse infosisu edastamise ühekordne iseloom on direktiivi 2011/83/EL artikli 16 punktis m sätestatud taganemisõiguse kasutamisega seotud erandi alus, mille kohaselt kaotab tarbija oma taganemisõiguse, kui lepingu täitmine, st konkreetse sisu allalaadimine või voogedastamine on alanud.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Direktiivi 2011/83/EL juba kohaldatakse selliste lepingute suhtes, mille alusel tarnitakse digitaalset infosisu, mis ei paikne füüsilisel andmekandjal (st internetipõhist digitaalset infosisu), olenemata sellest, kas tarbija tasub selle eest rahas või annab tarnija käsutusse oma isikuandmed. Teenuslepingute, sealhulgas digitaalteenuste osutamise lepingute suhtes kohaldatakse direktiivi seevastu ainult siis, kui nendes on ette nähtud, et tarbija maksab või kohustub maksma tasu. Järelikult ei kohaldata seda direktiivi selliste digitaalteenuste osutamise lepingute suhtes, mille alusel annab tarbija kaupleja käsutusse oma isikuandmed ega maksa teenuse eest tasu. Arvestades tasuliste digitaalteenuste ja isikuandmete eest osutatavate digitaalteenuste samalaadsust ja vastastikust asendatavust, tuleks nende suhtes kohaldada direktiivis 2011/83/EL sätestatud samu norme.

(22)  Direktiivi 2011/83/EL juba kohaldatakse digitaalse infosisu edastamise lepingute suhtes, olenemata sellest, kas tarbija tasub selle eest rahas või annab tarnija käsutusse oma isikuandmed. Teenuslepingute, sealhulgas digitaalteenuste osutamise lepingute suhtes kohaldatakse direktiivi seevastu ainult siis, kui nendes on ette nähtud, et tarbija maksab või kohustub maksma tasu. Järelikult ei kohaldata seda direktiivi selliste digitaalteenuste osutamise lepingute suhtes, mille alusel annab tarbija kaupleja käsutusse oma isikuandmed ega maksa teenuse eest tasu. Arvestades tasuliste digitaalteenuste ja isikuandmete eest osutatavate digitaalteenuste samalaadsust ja vastastikust asendatavust, tuleks nende suhtes kohaldada direktiivis 2011/83/EL sätestatud samu norme.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Direktiivi 2011/83/EL ja [digitaalse sisu direktiivi] kohaldamisala vahel tuleks tagada järjepidevus; viimati nimetatud direktiivi kohaldatakse selliste digitaalse infosisu edastamise või digitaalteenuste osutamise lepingute suhtes, mille raames annab tarbija kaupleja käsutusse oma isikuandmed.

(23)  Direktiivi 2011/83/EL ja [digitaalse sisu direktiivi] kohaldamisala vahel tuleks tagada järjepidevus; viimati nimetatud direktiivi kohaldatakse selliste digitaalse infosisu edastamise või digitaalteenuste osutamise lepingute suhtes, mille raames annab tarbija või kohustub tarbija andma kaupleja käsutusse oma isikuandmed.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Seetõttu tuleks direktiivi 2011/83/EL kohaldamisala laiendada, et hõlmata sellega ka lepingud, mille raames kaupleja osutab või kohustub osutama tarbijale digitaalteenust ja tarbija annab või kohustub andma kauplejale vastutasuks oma isikuandmed. Sarnaselt lepingutele, mille alusel tarnitakse digitaalset infosisu, mis ei paikne füüsilisel andmekandjal, tuleks direktiivi kohaldada, kui tarbija annab või kohustub andma kauplejale oma isikuandmed, välja arvatud juhul, kui kaupleja töötleb tarbija antud isikuandmeid ainult digitaalse infosisu edastamiseks või digitaalteenuse osutamiseks ja mitte mõnel muul eesmärgil. Mis tahes isikuandmete töötlemine peaks toimuma kooskõlas määrusega (EL) 2016/679.

(24)  Seetõttu tuleks direktiivi 2011/83/EL kohaldamisala laiendada, et hõlmata sellega ka lepingud, mille raames kaupleja osutab või kohustub osutama tarbijale digitaalteenust ja tarbija annab või kohustub andma kauplejale vastutasuks oma isikuandmed. Sarnaselt lepingutele, mille alusel tarnitakse digitaalset infosisu, tuleks direktiivi kohaldada, kui tarbija annab või kohustub andma kauplejale oma isikuandmed, välja arvatud juhul, kui kaupleja töötleb tarbija antud isikuandmeid ainult digitaalse infosisu edastamiseks või digitaalteenuse osutamiseks kooskõlas [digitaalse sisu direktiiviga] ja mitte mõnel muul eesmärgil. Isikuandmete kaitset käsitlevaid liidu õigusakte kohaldatakse mis tahes isikuandmete suhtes, mida töödeldakse seoses digitaalse sisu edastamise või digitaalteenuste osutamise lepingutega.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Kui digitaalset infosisu ei edastata või digitaalteenuseid ei osutata tasu eest, ei tohiks direktiivi 2011/83/EL kohaldada ka olukorras, kus kaupleja kogub isikuandmeid ainult selleks, et säilitada digitaalse infosisu või digitaalteenuse lepingule vastavus, või selleks, et täita õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Selliste olukordade hulka võiks lugeda ka juhtumid, kus tarbijate registreerimist nõutakse seadusega turvalisuse ja tuvastamise eesmärgil, või juhtumid, kus lähtekoodiga tarkvara arendaja kogub kasutajatelt andmeid vaid selleks, et tagada oma tarkvara ühilduvus ja koostalitlusvõime.

(25)  Täieliku kokkulangevuse tagamiseks digitaalsisu direktiiviga ei tohiks juhul, kui digitaalset infosisu ei edastata või digitaalteenuseid ei osutata tasu eest kohaldada direktiivi 2011/83/EL ka olukorras, kus kaupleja kogub isikuandmeid ainult selleks, et täita tema kui kaupleja suhtes kohalduvaid õiguslikke nõudeid. Selliste olukordade hulka võiks lugeda ka juhtumid, kus tarbijate registreerimist nõutakse seadusega turvalisuse ja tuvastamise eesmärgil.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  Samuti ei tuleks direktiivi 2011/83/EL kohaldada olukorras, kus kaupleja kogub ainult metaandmeid, nagu IP-aadress, sirvimisajalugu või muu teave, mida kogutakse ja edastatakse näiteks küpsiste vahendusel, välja arvatud juhul, kui sellist olukorda käsitatakse lepinguna siseriikliku õiguse alusel. Lisaks ei tuleks direktiivi kohaldada olukorras, kus tarbija, ilma et ta oleks sõlminud kauplejaga lepingu, vaatab reklaame üksnes selleks, et saada juurdepääsu digitaalsele sisule või digitaalteenusele. Liikmesriikidele tuleks siiski jätta vabad käed laiendada direktiivi 2011/83/EL normide kohaldamisala ka sellistele olukordadele või reguleerida selle kohaldamisalast väljajäetud olukordi mõnel muul viisil.

(26)  Samuti ei tuleks direktiivi 2011/83/EL kohaldada olukorras, kus kaupleja kogub ainult metaandmeid, tarbija seadet või sirvimisajalugu käsitlevat teavet, välja arvatud juhul, kui sellist olukorda käsitatakse lepinguna siseriikliku õiguse alusel. Lisaks ei tuleks direktiivi kohaldada olukorras, kus tarbija, ilma et ta oleks sõlminud kauplejaga lepingu, vaatab reklaame üksnes selleks, et saada juurdepääsu digitaalsele sisule või digitaalteenusele. Liikmesriikidele tuleks siiski jätta vabad käed laiendada direktiivi 2011/83/EL normide kohaldamisala ka sellistele olukordadele või reguleerida selle kohaldamisalast väljajäetud olukordi mõnel muul viisil.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(32 a)  Muu kui võrguenergia individuaalsete tarnete lepingutel ei tohiks taganemistähtaega olla. Vastasel juhul kannaks kaupleja turuhindade kõikumise tõttu ettenägematut edasimüügiriski.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33)  Direktiivis 2011/83/EL on ette nähtud täielikult ühtlustatud normid taganemisõiguse kohta kauglepingute või väljaspool äriruume sõlmitud lepingute puhul. Selles kontekstis on esile toodud kaks konkreetset kohustust, millega tekitatakse kauplejatele ebaproportsionaalset koormust ja mis tuleks välja jätta.

välja jäetud

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(34)  Esimene neist on seotud tarbija õigusega taganeda müügilepingutest, mis on sõlmitud vahemaa tagant või väljaspool äriruume, ja mis kehtib ka siis, kui kaupa on kasutatud rohkem, kui on vajalik selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Kooskõlas direktiivi 2011/83/EL artikli 14 lõikega 2 võib tarbija internetis või väljaspool äriruume tehtud ostust taganeda isegi juhul, kui ta on kasutanud kaupa lubatust rohkem; sellisel juhul vastutab tarbija siiski kauba väärtuse vähenemise eest.

välja jäetud

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35)  Kohustus nõustuda sellist kaupa tagasi võtma tekitab kauplejatele probleeme, sest nad on sunnitud hindama tagastatud kauba vähenenud väärtust ja müüma selle edasi kasutatud kaubana või hoopis kasutuselt kõrvaldama. See moonutab direktiiviga 2011/83/EL taotletavat tasakaalu tarbijakaitse kõrge taseme ja ettevõtjate konkurentsivõime vahel. Seetõttu tuleks tarbijate õigus kaup sellistes olukordades tagastada direktiivist välja jätta. Direktiivi 2011/83/EL I lisa „Teave taganemisõiguse kasutamise kohta“ tuleks vastavalt sellele muudatusele kohandada.

välja jäetud

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(36)  Teine kohustus on seotud direktiivi 2011/83/EL artikliga 13, mille kohaselt võivad kauplejad viivitada tagasimaksetega seni, kuni nad on kauba tagasi saanud või kuni tarbija on esitanud tõendid, et ta on kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem. Viimase variandi korral võidakse kauplejatelt mõnel juhul nõuda, et nad tagastaksid tarbijatele nende maksed enne, kui nad on kauba tagasi saanud ja seda kontrollinud. See moonutab direktiiviga 2011/83/EL taotletavat tasakaalu tarbijakaitse kõrge taseme ja ettevõtjate konkurentsivõime vahel. Seetõttu tuleks kauplejate kohustus tagastada tarbijale tema maksed pelgalt selle põhjal, et tarbija on esitatud tõendid kauba tagasisaatmise kohta, direktiivist välja jätta. Direktiivi 2011/83/EL I lisa „Teave taganemisõiguse kasutamise kohta“ tuleks vastavalt sellele muudatusele kohandada.

välja jäetud

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(38)  Tehnoloogia arengu tõttu tuleb direktiivi 2011/83/EL artikli 6 lõike 1 punktis c esitatud sidevahendite loetelust välja jätta viide faksinumbrile, sest faksi kasutatakse harva ja see sidevahend on laias laastus aegunud. Lisaks sellele peaksid kauplejad olema võimelised pakkuma alternatiivina e-posti aadressile muid vahendeid, mille abil tarbijatega veebis suhelda, näiteks veebivorme ja -vestlusi, eeldusel et sellised alternatiivsed meetmed võimaldavad tarbijal säilitada suhtluse sisu püsival andmekandjal samamoodi nagu e-kirju. Direktiivi I lisa „Teave taganemisõiguse kasutamise kohta“ tuleks vastavalt sellele muudatusele kohandada.

(38)  Tehnoloogia arengu tõttu tuleb direktiivi 2011/83/EL artikli 6 lõike 1 punktis c esitatud sidevahendite loetelust välja jätta viide faksinumbrile, sest faksi kasutatakse harva ja see sidevahend on laias laastus aegunud. Kuna kaubandusega tegelevad eri liiki ettevõtjad, ei peeta vajalikuks kohustada kõiki kauplejaid kasutama veebipõhise suhtlemise vahendeid. Kui kaupleja siiski kasutab veebipõhise suhtlemise vahendeid, tuleb tarbijat sellest teavitada. Lisaks sellele peaks kauplejatel olema võimalik valida kasutamiseks muid vahendeid, mille abil tarbijatega veebis suhelda, näiteks veebivorme ja -vestlusi, eeldusel et sellised alternatiivsed meetmed võimaldavad tarbijal säilitada suhtluse sisu püsival andmekandjal samamoodi nagu e-kirju. Direktiivi I lisa „Teave taganemisõiguse kasutamise kohta“ tuleks vastavalt kohandada.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(40)  Direktiivi 2005/29/EÜ I lisa punkti 11, millega keelustatakse toote varjatud reklaamimiseks reklaamiga mitteseostatavate tekstide kasutamine meedias, tuleks kohandada, selgitamaks, et samasugust keeldu kohaldatakse ka juhul, kui kaupleja annab tarbijale teavet veebiotsingu vastuseks saadud otsingutulemuste vormis.

(40)  Direktiivi 2005/29/EÜ I lisa punkti 11, millega keelustatakse toote varjatud reklaamimiseks reklaamiga mitteseostatavate tekstide kasutamine meedias, tuleks kohandada, selgitamaks, et samasugust keeldu kohaldatakse ka juhul, kui kaupleja annab tarbijale teavet silmapaistval viisil esitatud tulemuste vormis, mis ei saavutaks muidu sellist nähtavust, kui nad oleksid kuvatud otsingutulemuste põhiosana vastuses tarbija veebipõhisele otsingupäringule. Selline silmapaistev paigutus tuleks selgelt märgistada.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(40 a)  Tarbijad tuginevad ostuotsuse tegemisel üha enam tarbijate arvustustele ja soovitustele. Seetõttu tuleks pidada ebaausaks kaubandustavaks tarbijate eksitamist väidetega, et arvustus on tõene, kui ei ole võetud mõistlikke ja proportsionaalseid meetmeid, tagamaks, et arvustus kajastab tarbijate tegelikke kogemusi. Sellised meetmed võiksid hõlmata näiteks tehnilisi vahendeid, et kontrollida arvustuse avaldanud isiku usaldusväärsust, küsida teavet selle kohta, kas tarbija on toodet tegelikult kasutanud, ja anda tarbijatele selget teavet arvustuste töötlemise kohta, näiteks kas kõik arvustused avaldatakse, olenemata sellest, kas need on positiivsed või negatiivsed, või kas kaupleja on neid sponsoreerinud või on lepinguline suhe kauplejaga neid mõjutanud.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 40 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(40 b)  Samal põhjusel tuleks direktiivi 2005/29/EÜ I lisa ajakohastada nii, et see hõlmaks ka reklaame või soovitusi, mis jätavad vale mulje, et sõbrad või tuttavad on teatud toote, teenuse või digitaalse infosisu ostnud, seda kasutanud või seda soovitanud.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(41)  Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 16 on tagatud vabadus tegeleda ettevõtlusega kooskõlas liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavadega. Samas võib silmatorkavalt erineva koostise või erinevate omadustega toodete turustamine eri liikmesriikides identsete toodete pähe tarbijaid eksitada ja panna nad tegema tehinguotsust, mida nad muul juhul ei teeks.

(41)  Sama kaubamärgi all teise tootega identse või näiliselt identse toote turustamine, millel on erinev koostis või omadused, ja kui selline erinevus ei ole selgelt ja arusaadavalt märgitud ja tarbijale kohe nähtav, on eksitav tava. Sellist tava tuleks pidada ebaausaks ning seetõttu tuleks see lisada direktiivi 2005/29/EÜ I lisas olevasse kaubandustavade nimekirja, mida loetakse ebaausateks kõigil tingimustel. Kaupleja võib siiski kohandada sama kaubamärgi tooteid erinevatele geograafilistele turgudele õiguspärastel põhjustel, nimelt kohalike koostisainete kasutamise, siseriiklike õigusnormide, koostise muutmise eesmärkide või tõendatavate tarbijaeelistuste tõttu, samal ajal kui sellised eelistused peavad olema rahuldavalt tõendatud. Võimalikud tõendid võivad tuleneda tarbijauuringutest, mille puhul kasutatakse pimedegusteerimist või toodete testimist ja muid meetodeid, mille abil tehakse kindlaks tarbijate valikutes esinevad selged eelistused. Kui tooted erinevad oluliselt oma koostise või omaduste poolest, jättes oma välimuse, kirjelduse või piltkujutise abil mulje, et need tooted on identsed või näiliselt identsed teises liikmesriigis turustatavate toodetega, tuleks need erinevused selgelt ja üksikasjalikult tähistada, nii et need on tarbijale koheselt nähtavad. Kuid eelkõige imikute ja väikelaste jaoks turustatavate toodete, näiteks imikutoidu puhul on väga ebatõenäoline, et piirkondlikud erinevused või maitse-eelistused väljenduksid nii selgelt, ning seetõttu ei ole võimalik sellele tugineda, kui kaupleja turustab tooteid, millel on oluliselt erinev koostis või erinevad omadused.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(42)  Sellist tava võib seega pidada direktiiviga 2005/29/EÜ vastuolus olevaks tavaks, kui asjaomaseid elemente on juhtumipõhiselt hinnatud. Selleks et aidata liikmesriikide tarbijakaitse- ja toiduametitel kehtivaid õigusakte hõlpsamini kohaldada, on komisjoni 26. septembri 2017. aasta teatises, „milles käsitletakse ELi toidu- ja tarbijakaitsealaste õigusnormide kohaldamist toodete kvaliteedierinevuse suhtes – Toiduained“,46 esitatud juhised kehtivate ELi normide kohaldamise kohta toiduainete kvaliteedierinevuse juhtumite korral. Seoses sellega töötab komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus praegu välja ühist lähenemisviisi toiduaineid võrdlevate uuringute tegemisele.

välja jäetud

__________________

 

46 C(2017) 6532.

 

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(43)  Õigusaktide kohaldamisel saadud kogemused on siiski näidanud, et ilma selgitavate säteteta ei pruugi tarbijatele, kauplejatele ja liikmesriikide pädevatele ametiasutustele olla selge, missugused kaubandustavad võivad olla direktiiviga 2005/29/EÜ vastuolus. Seetõttu tuleks direktiivi 2005/29/EÜ muuta, et tagada nii kauplejatele kui ka täitevasutustele õiguskindlus ja reguleerida sõnaselgelt olukorda, kus toodet turustatakse identsena tootega, mis on käibel mitmes teises liikmesriigis, ehkki neil toodetel on silmatorkavalt erinev koostis või erinevad omadused. Kooskõlas direktiiviga peaksid pädevad ametiasutused selliseid tavasid hindama ja käsitlema juhtumipõhiselt. Hindamisel peaks pädev ametiasutus võtma arvesse seda, kas tarbijad suudavad selliseid tooteid kergesti eristada, samuti kaupleja õigust kohandada sama kaubamärgi tooteid erinevatele geograafilistele turgudele õiguspärastel põhjustel, milleks on näiteks toorainete kättesaadavus või sesoonsus, kindlad tarbijaeelistused või vabatahtlikud strateegiad, mille eesmärk on parandada juurdepääsu tervislikule täisväärtuslikule toidule, ning kaupleja õigust pakkuda sama kaubamärgi tooteid erinevatel geograafilistel turgudel eri kaalu või mahuga pakendites.

välja jäetud

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(44)  Ehkki väljaspool äriruume toimuvaks müügiks kasutatakse õiguspäraseid ja hästi toimivaid kanaleid, nagu müük poodides või muudes müügikohtades ja kaugmüük, võivad mõned muud, eriti agressiivsed või eksitavad turustamistavad, näiteks tarbija külastamine tema enda kodus ilma tarbija eelneva nõusolekuta või müügi eesmärgil korraldatavad väljasõidud, asetada tarbija surve alla ja sundida teda ostma kaupa, mida ta muidu ei ostaks, ja/või ostma kaupa ülemäära kõrge hinnaga ning selle eest kohe maksma. Sellised tavad on sageli suunatud eakatele inimestele ja teistele haavatavatele tarbijatele. Mõned liikmesriigid käsitavad selliseid tavasid ebasoovitavatena ja peavad vajalikuks piirata direktiivis 2011/83/EL määratletud väljaspool äriruume toimuva müügi teatavaid vorme ja aspekte, näiteks toote agressiivset ja eksitavat turustamist või müüki, mis toimub tarbija kodu soovimatu külastamise või müügi eesmärgil korraldatavate väljasõitude kaudu, tuues piiramise põhjuseks avaliku korra kaitse või tarbijate eraelu austamise vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklile 7. Kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega ja selleks et hõlbustada täitmise tagamist, tuleks seetõttu selgitada, et direktiiviga 2005/29/EÜ ei võeta liikmesriikidelt vabadust kehtestada, ilma et neil oleks tarvis konkreetset tava iga juhtumi korral eraldi hinnata, korda, millega kaitstakse tarbijate õigustatud huve seoses soovimatute külastustega, mida kaupleja teeb nende koju, et pakkuda või müüa oma tooteid, või seoses kaupleja korraldatavate väljasõitudega, mille eesmärk on reklaamida või müüa tarbijatele oma kaupa või saavutada selline tulemus, kui sellise korra kehtestamine on õigustatud avaliku korra või tarbijate eraelu kaitsega. Sellised sätted peaksid olema proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad. Liikmesriikidelt tuleks nõuda, et nad teataksid komisjonile mis tahes siseriiklikest õigusnormidest, mille nad on sellega seoses vastu võtnud, et komisjon saaks teha selle teabe kättesaadavaks kõigile huvitatud isikutele ning jälgida selliste meetmete proportsionaalsust ja seaduslikkust.

(44)  Ehkki väljaspool äriruume toimuvaks müügiks kasutatakse õiguspäraseid ja hästi toimivaid kanaleid võivad mõned muud, eriti agressiivsed või eksitavad turustamistavad, näiteks järjekindlate ja soovimatute pakkumiste tegemine tarbija kodus ilma tarbija eelneva nõusolekuta või müügi eesmärgil korraldatavad väljasõidud, asetada tarbija surve alla ja sundida teda ostma tooteid, mida ta muidu ei ostaks, ja/või ostma tooteid ülemäära kõrge hinnaga ning selle eest kohe maksma. Sellised tavad on sageli suunatud eakatele inimestele ja teistele haavatavatele tarbijatele. Kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega ja selleks et hõlbustada täitmise tagamist, tuleks seetõttu selgitada, et direktiiviga 2005/29/EÜ ei võeta liikmesriikidelt vabadust võtta vastu sätteid, millega kaitstakse tarbijate õigustatud huve seoses konkreetsete tavadega, mis on seotud järjekindlate ja soovimatute pakkumistega, mida kaupleja teeb nende kodus, või seoses kaupleja korraldatavate väljasõitudega, mille eesmärk on reklaamida või müüa tarbijatele oma tooteid või saavutada selline tulemus, kui sellised sätted on proportsionaalsed, mittediskrimineerivad ja õigustatud ülekaalukatel avaliku huviga seotud põhjustel. Liikmesriikidelt tuleks nõuda, et nad teataksid komisjonile mis tahes siseriiklikest õigusnormidest, mille nad on sellega seoses vastu võtnud, et komisjon saaks teha selle teabe kättesaadavaks kõigile huvitatud isikutele ning jälgida tavasid, mille suhtes neid riiklikke sätteid kohaldatakse, ning seda, kas need on proportsionaalsed ja seaduslikud.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 2005/29/EÜ

Artikkel 2 – lõik 1 – punktid l a, l b ja l c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1)  Artikli 2 lõikele 1 lisatakse järgmised punktid:

 

l a)  „internetipõhine kauplemiskoht“ – teenuseosutaja, kes võimaldab tarbijatel sõlmida ettevõtjate ja teiste tarbijatega veebilepinguid internetipõhise kauplemiskoha internetipõhise kasutajaliidese kaudu;

 

l b)  „võrdlusteenus“ – teenus, mis pakub tarbijatele ettevõtjate poolt tehtud eri kaupade või teenuste pakkumiste võrdlemist selliste kriteeriumide alusel nagu hind, omadused või arvustused, või mis määrab kindlaks asjakohased kaupu, teenuseid või digitaalset sisu tarbijatele pakkuvad ettevõtjad, et soodustada otsetehingute algatamist ettevõtjate ja tarbijate vahel, olenemata sellest, kus tehingud lõpuks sooritatakse;

 

l c)  „internetipõhine kasutajaliides“ – internetipõhine kasutajaliides, nagu see on määratletud määruse (EL) 2018/302 artikli 2 punktis 16.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Direktiiv 2005/29/EÜ

Artikkel 3 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Käesoleva direktiiviga ei takistata liikmesriikidel võtta vastu sätteid, millega kaitstakse tarbijate õigustatud huve seoses agressiivsete või eksitavate turustus- või müügitavadega, mis seisnevad selles, et ettevõtja külastab tarbijat vastu tema tahtmist tema kodus või korraldab väljasõite, eesmärgiga reklaamida või müüa tarbijatele kaupa, eeldusel et sellised sätted on õigustatud avaliku korra või eraelu kaitse vajadusega.“;

„Käesoleva direktiiviga ei takistata liikmesriikidel võtta vastu sätteid, millega kaitstakse tarbijate õigustatud huve seoses konkreetsete turustus- või müügitavadega, mida peetakse agressiivseteks või eksitavateks, mis seisnevad näiteks ettevõtja poolt järjekindlate ja soovimatute pakkumiste tegemises tarbija kodus või selles, et ettevõtja korraldab väljasõite, eesmärgiga reklaamida või müüa tarbijatele kaupa, eeldusel et sellised sätted on proportsionaalsed, mittediskrimineerivad ja põhjendatud ülekaaluka avaliku huviga.“;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2005/29/EÜ

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Artikli 6 lõikesse 2 lisatakse punkt c:

välja jäetud

„c)   toote turustamist identsena sama tootega, mida turustatakse mitmes teises liikmesriigis, juhul kui neil toodetel on silmatorkavalt erinev koostis või erinevad omadused.“.

 

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Direktiiv 2005/29/EÜ

Artikkel 7 – lõige 4 – punkt e a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Artikli 7 lõikesse 4 lisatakse järgmine punkt:

 

„e a)   internetipõhises kauplemiskohas pakutavate toodete ja teenuste puhul teave selle kohta, kas kaupa või teenust pakkuv kolmas isik on ettevõtja või mitte.“

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 b (uus)

Direktiiv 2005/29/EÜ

Artikkel 7 – lõiked 5 a ja 5 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b)  Artiklisse 7 lisatakse järgmised lõiked:

 

„5 a.   Kui internetipõhine kauplemiskoht või võrdlusteenus võimaldab juurdepääsu tooteid käsitlevatele tarbijate arvustustele, käsitatakse olulisena järgmist teavet:

 

a)  tarbijate arvustuste taotlemiseks ja esitamiseks kasutatavate protsesside kirjeldus ja see, kas nende arvustuste autentsust on kontrollitud; ning

 

b)  kui sellised kontrollid toimuvad, siis kontrolli peamiste tunnuste kirjeldus.

 

5 b.  Kui tarbijatele pakutakse võimalust otsida tooteid võtmesõna, fraasi või muu sisendi vormis päringu alusel, annavad internetipõhised kauplemiskohad ja võrdlusteenused teavet peamiste parameetrite kohta, mis esitatakse suhtelise tähtsuse järjekorras ning mis määravad kindlaks tarbijale tema otsingupäringu tulemusel esitatud pakkumiste järjestuse.“

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2005/29/EÜ

Artikkel 11a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Lisaks artiklis 11 sätestatud nõudele tagada piisavad ja tõhusad meetmed direktiivi sätete järgimiseks peavad liikmesriigid tagama, et ebaausa kaubandustava tõttu kahju kannatanud tarbijatele oleksid kättesaadavad ka lepingulised ja lepinguvälised õiguskaitsevahendid, mille abil oleks kooskõlas siseriiklike õigusaktidega võimalik kõrvaldada kõik sellise tava tagajärjed.

1.  Liikmesriigid tagavad, et sellistele tarbijatele, kes on kahju kannatanud ebaausa kaubandustava tõttu, oleksid kättesaadavad lepingulised ja lepinguvälised õiguskaitsevahendid kooskõlas siseriiklike õigusaktidega.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2005/29/EÜ

Artikkel 11a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lepingulised õiguskaitsevahendid peavad hõlmama vähemalt tarbija võimalust leping ühepoolselt lõpetada.

2.  Lepingulised õiguskaitsevahendid peavad hõlmama tarbija võimalust leping ühepoolselt lõpetada. Samuti pakutakse täiendavaid lepingulisi õiguskaitsevahendeid, mis kajastavad rikkumise laadi ja raskusastet, sealhulgas õigust hinnaalandusele või kahju hüvitamisele. Need õiguskaitsevahendid ei piira liidu ega liikmesriigi õigust, mis reguleerib õiguskaitsevahendite kasutamist.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2005/29/EÜ

Artikkel 11a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lepinguvälised õiguskaitsevahendid peavad hõlmama vähemalt tarbija võimalust saada kannatatud kahju eest hüvitist.“.

3.  Lepinguvälised õiguskaitsevahendid peavad hõlmama tarbija võimalust saada kannatatud kahju eest hüvitist.“.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2005/29/EÜ

Artikkel 13 – lõige 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  mõjutatud tarbijate arv, sealhulgas teise liikmesriigi (teiste liikmesriikide) mõjutatud tarbijate arv;

(b)  tarbijate arv, kes on kannatanud kahju asjaomases liikmesriigis ja teistes liikmesriikides, kui selline teave on tehtud kättesaadavaks vastavalt määruse (EL) 2017/2394 artiklile 35;

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2005/29/EÜ

Artikkel 13 – lõige 2 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  meetmed, mille ettevõtja on võtnud tarbijate kantud kahju leevendamiseks või heastamiseks;

(c)  meetmed, mille ettevõtja on võtnud tarbijate kantud kahju leevendamiseks või heastamiseks, sealhulgas meetmed, mille ettevõtja on võtnud rikkumisest teatamiseks või koostöö tegemiseks pädevate kohtute või haldusasutustega;

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2005/29/EÜ

Artikkel 13 – lõige 2 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  rikkumise tahtlik või tahtmatu iseloom, kui see on asjakohane;

(d)  rikkumise tahtlik või tahtmatu iseloom;

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2005/29/EÜ

Artikkel 13 – lõige 2 – punkt f a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a)  kas ettevõtja väidab, et ta on täitnud asjaomased käitumisjuhendid ja vastab nõuetele;

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2005/29/EÜ

Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liikmesriigid kasutavad käesolevas artiklis sätestatud volitusi proportsionaalselt, tõhusalt ja tulemuslikult kooskõlas liidu õigusega, sh kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta põhimõtetega, kohaldatavate menetluslike tagatiste ja liidu andmekaitse-eeskirjadega, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/6791a, ja siseriikliku õigusega.

 

_____________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2005/29/EÜ

Artikkel 13 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui karistuseks määratakse rahatrahv, tuleb selle summa kindlaksmääramisel arvesse võtta rikkumise eest vastutava kaupleja aastakäivet ja puhaskasumit ning mis tahes trahve, mis on käesoleva direktiivi samasuguste või muud laadi rikkumiste eest ettevõtjale määratud teistes liikmesriikides.

3.  Karistuse taseme kindlaksmääramisel tuleb arvesse võtta mis tahes trahve, mis on käesoleva direktiivi samasuguste rikkumiste eest ettevõtjale määratud teistes liikmesriikides.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2005/29/EÜ

Artikkel 13 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid tagavad, et karistused, mis on ette nähtud laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste eest määruse (EL) 2017/2394 tähenduses, hõlmavad võimalust määrata trahve, mille maksimumsuurus on vähemalt 4 % ettevõtja aastakäibest asjaomases liikmesriigis või asjaomastes liikmesriikides.

4.  Liikmesriigid tagavad, et karistused, mis on ette nähtud laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste eest ning mis määratakse vastavalt määruse (EL) 2017/2394 IV peatükile alustatud koordineeritud tegevuse tulemusel, hõlmavad võimalust määrata trahve, mille maksimumsuurus on 10 000 000 eurot või vähemalt 4 % ettevõtja eelmise finantsaasta aastakäibest asjaomases liikmesriigis või asjaomastes liikmesriikides, olenevalt sellest, kumb summa on suurem.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2005/29/EÜ

Artikkel 13 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Liikmesriigid võtavad trahvidest saadud tulu jaotamisel arvesse tarbijate üldist huvi.

5.  Liikmesriigid kasutavad trahvidest saadud tulu tarbijate üldise huvi kaitse tõhustamiseks, luues muu hulgas fondi hüvituse tagamiseks tarbijale tekitatud kahju korral ning, kui see on asjakohane, muu kahju korral, nagu rikkumise tulemusel keskkonnahuvidele või muudele kaitstud avalikele huvidele tekitatud kahju.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2005/29/EÜ

Artikkel 13 – lõige 6 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Liikmesriikidelt ei nõuta käesoleva direktiivi kohaste karistuste jõustamiseks ulatusliku riikliku jõustamise süsteemi loomist.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -6 (uus)

Direktiiv 2005/29/EÜ

I lisa – punkt 6 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-6)  I lisasse lisatakse järgmine punkt:

 

„6 a.  Hinnaalanduse näitamine, ilma et oleks märgitud hinnaalanduse teate aluseks olev võrdlushind ning ilma et suudetaks tõendada, et see võrdlushind kehtis 30 päeva jooksul enne teadet.“

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Direktiiv 2005/29/EÜ

I lisa – punkt 11

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11.  Toote reklaamimiseks reklaamiga mitteseostatavate tekstide kasutamine meedias või teabe edastamine tarbija veebiotsingu vastuste hulgas, kui ettevõtja on maksnud reklaami eest, ilma tarbijale sellest sisu, otsingutulemuste, selgelt eristatava kujutise või heli kaudu selgelt teada andmata (reklaamtekst; tasuline reastamine või tasuline lisamine). See ei piira direktiivi 2010/13/EL48 kohaldamist.

11.  Toote reklaamimiseks reklaamiga mitteseostatavate tekstide kasutamine meedias või teabe edastamine tarbija veebiotsingu vastuste hulgas, kui ettevõtja on maksnud reklaami või otsingutulemuste põhiosa mittejärgiva silmapaistva paigutuse eest otseselt või kaudselt, ilma tarbijale sellest sisu, otsingutulemuste, selgelt eristatava kujutise või heli kaudu lühidal, läbipaistval ja arusaadaval viisil selgelt teada andmata (reklaamtekst; tasuline reastamine või tasuline lisamine). See ei piira direktiivi 2010/13/EL48 kohaldamist.

__________________

__________________

48 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) (ELT L 95, 15.4.2010, lk 1).

48 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) (ELT L 95, 15.4.2010, lk 1).

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Direktiiv 2005/29/EÜ

I lisa – punkt 13a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  I lisasse lisatakse järgmine punkt:

 

„13a. Väitmine või välimuse, kirjelduse või piltkujutise abil mulje jätmine, et kaup on identne või näiliselt identne teises liikmesriigis turustatava kaubaga, kui see seda tegelikult ei ole, välja arvatud juhul, kui tooted erinevad üksteisest selgete ja tõendatavate piirkondlike tarbijaeelistuste tõttu, kohalike koostisainete kasutamise tõttu või siseriiklike õigusnormide tõttu ning nende erinevused on selgelt ja üksikasjalikult tähistatud, nii et need on tarbijale koheselt nähtavad.“

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 b (uus)

Direktiiv 2005/29/EÜ

I lisa – punkt 23a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 b)  I lisasse lisatakse järgmine punkt:

 

„23a.  Eri meetodite kasutamine, mis võimaldavad osta ürituste pileteid hulgi, sealhulgas automaatse tarkvara abil, et neid pileteid nimiväärtusest kallimalt edasi müüa.“

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 c (uus)

Direktiiv 2005/29/EÜ

I lisa – punkt 23b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 c)  I lisasse lisatakse järgmine punkt:

 

„23b. Väitmine või muul moel mulje jätmine, et toote arvustuse on esitanud toodet tegelikult kasutanud tarbija, võtmata mõistlikke ja proportsionaalseid meetmeid selle tagamiseks, et arvustus kajastab tegelikke tarbijakogemusi.“

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 d (uus)

Direktiiv 2005/29/EÜ

I lisa – punkt 23c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 d)  I lisasse lisatakse järgmine punkt:

 

„23c.  Vale mulje loomine, et teised tarbijad ostsid, kasutasid või soovitasid konkreetset toodet, teenust või digitaalset infosisu, lähtudes asjaga mitteseotud näitajatest, nagu kaubamärgieelistused või geograafiline asukoht.“

Selgitus

Tarbijad tuginevad ostuotsuse tegemisel üha enam teiste tarbijate arvustustele ja soovitustele. Seepärast tuleks I lisa muuta, et sellist eksitavat tava arvesse võtta.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 16

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

16)  „sellise digitaalse sisu üleandmise leping, mida ei anta üle füüsilisel andmekandjal“ – leping, mille kohaselt annab kaupleja tarbijale üle või kohustub tarbijale üle andma konkreetse digitaalse infosisu ja tarbija maksab või kohustub maksma selle hinna. See mõiste hõlmab ka lepinguid, mille kohaselt annab tarbija või kohustub tarbija andma kaupleja käsutusse oma isikuandmed, välja arvatud juhul, kui kaupleja töötleb tarbija antud isikuandmeid ainult digitaalse infosisu üleandmise eesmärgil või selleks, et täita tema kui kaupleja suhtes kohalduvaid õiguslikke nõudeid, ega töötle neid andmeid ühelgi muul eesmärgil;

16)  „digitaalse sisu üleandmise leping“ – leping, mille kohaselt annab kaupleja tarbijale üle või kohustub tarbijale üle andma konkreetse digitaalse infosisu ja tarbija maksab selle eest või kohustub selle eest maksma. See mõiste hõlmab ka lepinguid, mille kohaselt annab tarbija või kohustub tarbija andma kaupleja käsutusse oma isikuandmed, välja arvatud juhul, kui kaupleja töötleb tarbija antud isikuandmeid ainult digitaalse infosisu üleandmiseks vastavalt [digitaalse sisu direktiivile] või selleks, et täita tema kui kaupleja suhtes kohalduvaid õiguslikke nõudeid, ega töötle neid andmeid ühelgi muul eesmärgil;

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 17

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

17)  „digitaalteenus“ – a) teenus, mis võimaldab tarbijal luua, töödelda või salvestada digitaalseid andmeid või neile ligi pääseda, või b) teenus, mis võimaldab tarbija ja muude teenusekasutajate poolt üles laaditud või loodud digitaalseid andmeid jagada või tekitada nendega mis tahes muu interaktsioon, sealhulgas video- ja helifailide jagamine ja muu failide hostimine, tekstitöötlus ning pilvandmetöötluse keskkonnas ja sotsiaalmeedias pakutavad mängud;

17)  „digitaalteenus“ – a) teenus, mis võimaldab tarbijal luua või salvestada digitaalseid andmeid või neile ligi pääseda, või b) teenus, mis võimaldab tarbija või muude teenusekasutajate poolt üles laaditud või loodud digitaalseid andmeid jagada või tekitada nendega mis tahes muud interaktsiooni;

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 18

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

18)  „digitaalteenuse leping“ – leping, mille kohaselt kaupleja osutab või kohustub osutama tarbijale digitaalteenust ning tarbija maksab või kohustub maksma selle hinna. See mõiste hõlmab ka lepinguid, mille kohaselt annab tarbija või kohustub tarbija andma kaupleja käsutusse oma isikuandmed, välja arvatud juhul, kui kaupleja töötleb tarbija antud isikuandmeid ainult digitaalteenuse osutamise eesmärgil või selleks, et täita tema kui kaupleja suhtes kohalduvaid õiguslikke nõudeid, ega töötle neid andmeid ühelgi muul eesmärgil;

18)  „digitaalteenuse leping“ – leping, mille kohaselt kaupleja osutab või kohustub osutama tarbijale digitaalteenust ning tarbija maksab selle eest või kohustub selle eest maksma. See mõiste hõlmab ka lepinguid, mille kohaselt annab tarbija või kohustub tarbija andma kaupleja käsutusse oma isikuandmed, välja arvatud juhul, kui kaupleja töötleb tarbija antud isikuandmeid ainult digitaalteenuse osutamiseks vastavalt [digitaalse sisu direktiivile] või selleks, et täita tema kui kaupleja suhtes kohalduvaid õiguslikke nõudeid, ega töötle neid andmeid ühelgi muul eesmärgil;

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 3 – lõige 3 – punkt k

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Artikli 3 lõike 3 punkt k asendatakse järgmisega:

k)  sõlmitakse reisijateveo teenuse osutamiseks, välja arvatud artikli 8 lõige 2 ja artiklid 19 ning 22;

„k)  sõlmitakse reisijateveo teenuse osutamiseks, välja arvatud artikli 8 lõige 2 ja artiklid 19, 21 ning 22;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537797342987&from=ET)

Selgitus

Muudatus on vajalik teksti sisemise loogika tagamiseks ja seetõttu, et see on teiste vastuvõetavate muudatusettepanekutega lahutamatult seotud.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h)  kui see on asjakohane, digitaalse infosisu ja digitaalteenuste asjakohane koostalitlusvõime riist- ja tarkvaraga, mis on kauplejale teada või mille puhul võib põhjendatult eeldada, et ta seda teab.

h)  kui see on asjakohane, digitaalse infosisu ja digitaalteenuste asjakohane koostalitlusvõime riist- või tarkvaraga, mis erineb sellest, mida sama liiki digitaalse infosisu või digitaalteenuste puhul tavaliselt kasutatakse.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  kaupleja asukoha aadress, samuti kaupleja telefoninumber, e-posti aadress või muud veebipõhise suhtlemise vahendid, mis võimaldavad tarbijal kauplejaga kiiresti ühendust võtta ja temaga tõhusalt suhelda ning kauplejaga toimunud suhtluse sisu püsival andmekandjal säilitada. Kui see on asjakohane, peab kaupleja andma ka selle kaupleja aadressi ja nime, kelle nimel ta tegutseb;

c)  kaupleja asukoha aadress, samuti kaupleja telefoninumber, e-posti aadress ja muud olemasolevad veebipõhise suhtlemise vahendid, mis võimaldavad tarbijal kauplejaga kiiresti ühendust võtta ja temaga tõhusalt suhelda ning kauplejaga toimunud suhtluse talletada ja kirjavahetuse püsival andmekandjal säilitada. Kui see on asjakohane, peab kaupleja andma ka selle kaupleja aadressi ja nime, kelle nimel ta tegutseb;

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt s

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

s)  kui see on asjakohane, digitaalse infosisu ja digitaalteenuste asjakohane koostalitlusvõime riist- ja tarkvaraga, mis on kauplejale teada või mille puhul võib põhjendatult eeldada, et ta seda teab.

s)  kui see on asjakohane, digitaalse infosisu ja digitaalteenuste asjakohane koostalitlusvõime riist- või tarkvaraga, mis erineb sellest, mida sama liiki digitaalse infosisu või digitaalteenuste puhul tavaliselt kasutatakse.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 6a – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Enne tarbija sidumist kauglepingu või vastava pakkumisega internetipõhise kauplemiskoha kaudu esitab internetipõhine kauplemiskoht järgmise täiendava teabe:

Enne tarbija sidumist kauglepingu või vastava pakkumisega internetipõhise kauplemiskoha kaudu esitab internetipõhine kauplemiskoht selgel ja kasutajasõbralikul viisil ning ilma, et sellega piirataks direktiivi 2005/29/EÜ sätete kohaldamist, järgmise täiendava teabe:

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 6a – lõik 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  tarbijale internetipõhises kauplemiskohas tema otsingu tulemusena esitatavate pakkumiste järjestamise peamised parameetrid;

välja jäetud

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 6a – lõik 1 – punkt d a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  teave selle kohta, kas ja kuidas on pakkumiste esitlemiseks või hindade kindlaksmääramiseks kasutatud algoritme või automaatset otsuste tegemist, sealhulgas isikustatud hinnakujundamistehnikaid;

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 6a – lõik 1 – punkt d b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d b)  internetipõhises kauplemiskohas otsingu tulemusena näidatud toote või teenuse mis tahes allahindluste arvutamise alus;

Selgitus

Sageli ei kehti internetipõhistes kauplemiskohtades näiteks reisimise puhul allahindlused konkreetsetel kuupäevadel, mida tarbija otsib. Seetõttu tuleks internetipõhiste kauplemiskohtade otsingu tulemustes anda allahindluste kohta täpset teavet.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 6a – lõik 1 – punkt d c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d c)  kui see on asjakohane, toote ametlik klassifikatsioon, kategooria või kvaliteediklass.

Selgitus

Mõnes sektoris on olemas ametlikud klassifitseerimiskavad (näiteks hotellide tärnisüsteem turismisektoris). Internetipõhised kauplemiskohad peaksid ära märkima toote või teenuse ametliku klassifikatsiooni, kui see on asjakohane.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 6a – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid võivad säilitada või kehtestada oma siseriiklikus õiguses täiendavad teavitamisnõuded.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 6a – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Pärast tarbija sidumist kauglepingu või väljaspool äriruume sõlmitava lepinguga või vastava pakkumisega internetipõhise kauplemiskoha kaudu ja kui müüdud kauba või teenuse pakkumisest teavitatakse internetipõhist kauplemiskohta ja too eemaldab selle põhjusel, et see on ebaseaduslik, annab internetipõhine kauplemiskoht tarbijale selgel ja arusaadaval viisil viivitamatult järgmise teabe:

 

a)  müüdud kaup või teenus või selle pakkumine on ebaseaduslik või tõenäoliselt ebaseaduslik ja see eemaldati;

 

b)  eemaldatud pakkumise teinud kaupleja nimi;

 

c)  pakkumise eemaldamise põhjus.

Selgitus

Internetipõhised kauplemiskohad, kes saavad teada, et nende platvormil olev teatav pakkumine, toode või teenus on ebaseaduslik, peaksid teavitama tarbijaid nende ostetud pakkumise, toote või teenuse võimalikust ebaseaduslikkusest. Selline kohustus pakuks tarbijatele tänu suuremale läbipaistvusele paremat kaitset.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 6b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 6b

 

Internetipõhiste kauplemiskohtade operaatorite järelevalvekohustus

 

Internetipõhiste kauplemiskohtade operaatorid on kohustatud võtma mõistlikke meetmeid tagamaks, et nende pakutavaid teenuseid ei kuritarvitata, muutes tarbijad haavatavaks. Tagatud peab olema piisav kaitse, mis vastab müüdavate kaupade või teenuste olemusele ja võimalikele tegelikele tõenditele müügist tekkiva kahju kohta. Konkreetselt jälgivad operaatorid tegevust, mis viitab sellele, et kaupleja esineb mittekauplejana, et mõjutada tarbijate valikuid ja ootusi ostetava toote või teenuse kvaliteedi suhtes.“.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -5 (uus)

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 7 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-5)  Artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.  Väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute puhul esitab kaupleja artikli 6 lõikes 1 ettenähtud teabe tarbijale paberkandjal või, kui tarbija on sellega nõus, mõnel muul püsival andmekandjal. Kõnealune teave peab olema loetav ning esitatud lihtsas ja arusaadavas keeles.

1.  Väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute puhul esitab kaupleja artikli 6 lõikes 1 ettenähtud teabe tarbijale püsival andmekandjal. Kõnealune teave peab olema loetav ning esitatud lihtsas ja arusaadavas keeles.“.

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23770&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96674)

Selgitus

Muudatus on vajalik teksti sisemise loogika tagamiseks ja seetõttu, et see on teiste vastuvõetavate muudatusettepanekutega lahutamatult seotud. Digitaalajastul ei ole vaja sätestada, et kogu teave tuleb anda vaikimisi paberkandjal.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -5 a (uus)

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 7 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-5 a)  Artikli 7 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.  Kaupleja annab tarbijale allkirjastatud lepingu koopia või kinnituse lepingu sõlmimise kohta paberkandjal või, kui tarbija on sellega nõus, mõnel muul püsival andmekandjal, kaasa arvatud, kui see on asjakohane, koos kinnitusega artikli 16 punkti m kohase tarbija eelneva sõnaselge nõusoleku ja kinnituse kohta.

2.  Kaupleja annab tarbijale allkirjastatud lepingu koopia püsival andmekandjal, kaasa arvatud, kui see on asjakohane, koos kinnitusega artikli 16 punkti m kohase tarbija eelneva sõnaselge nõusoleku ja kinnituse kohta.“.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=ET)

Selgitus

Muudatus on vajalik teksti sisemise loogika tagamiseks ja seetõttu, et see on teiste vastuvõetavate muudatusettepanekutega lahutamatult seotud. Digitaalajastul ei ole vaja sätestada, et kogu teave tuleb anda vaikimisi paberkandjal.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 13 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  lõige 3 asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„3.  Välja arvatud juhul, kui kaupleja on müügilepingu puhul teinud ettepaneku kaubale ise järele tulla, võib kaupleja viivitada tagasimaksetega seni, kuni ta on kauba tagasi saanud.“;

 

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 13 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Seoses digitaalse infosisuga, mille tarbija on kauplejalt saadud digitaalset infosisu või digitaalteenuseid kasutades üles laadinud või loonud, ja sel määral, mil see ei sisalda isikuandmeid, täidab kaupleja kohustusi ja võib kasutada õigusi, mis sisalduvad [digitaalse sisu direktiivis].

5.  Seoses digitaalse infosisuga, mille tarbija on kauplejalt saadud digitaalset infosisu või digitaalteenuseid kasutades edastanud või loonud, ja sel määral, mil see ei sisalda isikuandmeid, täidab kaupleja kohustusi ja võib kasutada õigusi, mis sisalduvad [digitaalse sisu direktiivis].

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt 1

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 14 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  lõige 2 asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„Pärast lepingu lõpetamist hoidub tarbija digitaalse infosisu või digitaalteenuse kasutamisest ja selle kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegemisest.“;

 

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt 1 a (uus)

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 14 – lõige 2a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  lisatakse järgmine lõige:

 

„2a. Pärast lepingu lõpetamist hoidub tarbija digitaalse infosisu või digitaalteenuse kasutamisest ja selle kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegemisest.“;

(Vt muudatusettepanekut direktiivi 2011/83/EL artikli 14 lõike 2 kohta.)

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt 1 a (uus)

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 16 – lõik 1 – punkt b

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 a)  esimese lõigu punkt b asendatakse järgmisega:

b)  sellise kauba tarnimise või teenuste osutamisega, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida kaupleja ei saa mõjutada ja mis võib ilmneda taganemistähtaja jooksul;

„b)  sellise kauba tarnimise, teenuste osutamise või muu kui võrguenergia pakkumisega, mille hind sõltub finantsturu, kaubaturu või energiaturu kõikumisest, mida kaupleja ei saa mõjutada ja mis võib ilmneda taganemistähtaja jooksul;“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537955310239&from=ET)

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogika jaoks ja kuna see on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt 1 b (uus)

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 16 – lõik 1 – punkt h

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 b)  esimese lõigu punkt h asendatakse järgmisega:

h)  lepingutega, mille puhul tarbija on kauplejalt konkreetselt tellinud kohaletuleku selleks, et kaupleja teostaks seal kiireloomulisi parandus- või hooldustöid. Kui kaupleja sellise külastuse käigus osutab lisaks tarbija poolt konkreetselt tellitud teenustele muid teenuseid või tarnib muid kaupu kui hoolduseks või parandamiseks tingimata vajalikud varuosad, kohaldatakse nende täiendavate teenuste või kaupade suhtes taganemisõigust;

„h)  lepingutega, mille puhul tarbija on kauplejalt konkreetselt tellinud kohaletuleku selleks, et kaupleja teostaks seal kiireloomulisi parandus- või hooldustöid või osutaks muid kiireid ja möödapääsmatuid teenuseid. Kui kaupleja sellise külastuse käigus osutab lisaks tarbija poolt konkreetselt tellitud teenustele muid teenuseid või tarnib muid kaupu kui hoolduseks või parandamiseks tingimata vajalikud varuosad, kohaldatakse nende täiendavate teenuste või kaupade suhtes taganemisõigust;“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537446850688&from=ET)

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogika jaoks ja kuna see on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt 3

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 16 – lõik 1 – punkt n

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  lisatakse järgmine punkt:

välja jäetud

„n)  tarnitud kaubaga, mida tarbija on taganemistähtaja jooksul käsitsenud muul moel, kui see on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.“.

 

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 24 – lõige 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  mõjutatud tarbijate arv, sealhulgas teise liikmesriigi (teiste liikmesriikide) mõjutatud tarbijate arv;

(b)  tarbijate arv, kes on kannatanud kahju asjaomases liikmesriigis ja teistes liikmesriikides, kui selline teave on tehtud kättesaadavaks vastavalt määruse (EL) 2017/2394 artiklile 35;

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 24 – lõige 2 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  meetmed, mille kaupleja on võtnud tarbijate kantud kahju leevendamiseks või heastamiseks;

(c)  meetmed, mille kaupleja on võtnud tarbijate kantud kahju leevendamiseks või heastamiseks, sealhulgas meetmed, mille kaupleja on võtnud rikkumisest teatamiseks või koostöö tegemiseks pädevate kohtute või haldusasutustega;

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 24 – lõige 2 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  rikkumise tahtlik või tahtmatu iseloom, kui see on asjakohane;

(d)  rikkumise tahtlik või tahtmatu iseloom;

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 24 – lõige 2 – punkt fa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(fa)  kas kaupleja kinnitab, et ta täitis kõiki asjaomaseid käitumisjuhendeid ja nõudeid;

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 24 – lõige 2a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2a.  Liikmesriigid kasutavad käesolevas artiklis sätestatud volitusi proportsionaalselt, tõhusalt ja tulemuslikult kooskõlas liidu õigusega, sh kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta põhimõtetega, kohaldatavate menetluslike tagatistega ja liidu andmekaitse-eeskirjadega, eelkõige määrusega (EL) 2016/679, ning siseriikliku õigusega.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 24 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui karistuseks määratakse rahatrahv, tuleb selle summa kindlaksmääramisel arvesse võtta rikkumise eest vastutava kaupleja aastakäivet ja puhaskasumit ning mis tahes trahve, mis on käesoleva direktiivi samasuguste või muud laadi rikkumiste eest kauplejale määratud teistes liikmesriikides.

3.  Karistuse taseme kindlaksmääramisel tuleb arvesse võtta mis tahes trahve, mis on käesoleva direktiivi samasuguste rikkumiste eest määratud teistes liikmesriikides.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 24 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid tagavad, et karistused, mis on ette nähtud laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste eest määruse (EL) 2017/2394 tähenduses, hõlmavad võimalust määrata trahve, mille maksimumsuurus on vähemalt 4 % kaupleja aastakäibest asjaomases liikmesriigis või asjaomastes liikmesriikides.

4.  Liikmesriigid tagavad, et karistused, mis on ette nähtud laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste eest ning mis määratakse vastavalt määruse (EL) 2017/2394 IV peatükile alustatud koordineeritud tegevuse tulemusel, hõlmavad võimalust määrata trahve, mille maksimumsuurus on 10 000 000 eurot või vähemalt 4 % kaupleja eelmise finantsaasta aastakäibest asjaomases liikmesriigis või asjaomastes liikmesriikides, olenevalt sellest, kumb summa on suurem.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 24 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.   Liikmesriigid võtavad trahvidest saadud tulu jaotamisel arvesse tarbijate üldist huvi.

5.  Liikmesriigid kasutavad trahvidest saadud tulu tarbijate üldise huvi kaitse tõhustamiseks, luues muu hulgas fondi hüvituse tagamiseks tarbijale tekitatud kahju korral ning, kui see on asjakohane, muu kahju korral, nagu rikkumise tulemusel keskkonnahuvidele või muudele kaitstud avalikele huvidele tekitatud kahju.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Direktiiv 2011/83/EL

Artikkel 24 – lõige 6a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6a.  Liikmesriikidelt ei nõuta käesoleva direktiivi kohaste karistuste jõustamiseks ulatusliku riikliku jõustamise süsteemi loomist.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt 1 – alapunkt a

Direktiiv 2011/83/EL

I lisa – A osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  A osa pealkirja „Taganemisõigus“ all asendatakse kolmas lõik järgmisega:

välja jäetud

„Taganemisõiguse kasutamiseks peate meid teavitama [2] oma otsusest taganeda käesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt posti või e-postiga saadetud kiri). Te võite selleks kasutada lisatud taganemisteate näidisvormi, kuid see ei ole kohustuslik. [3]“;

 

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt 1 – alapunkt c

Direktiiv 2011/83/EL

I lisa – punkt 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  pealkirja „Täitmisjuhend“ all asendatakse punkt 4 järgmisega:

välja jäetud

„[4.] Müügilepingu puhul, kui te ei ole teinud ettepanekut kaubale taganemise korral ise järele tulla, lisage järgmine tekst: „Me võime viivitada tagasimaksetega seni, kuni oleme kauba tagasi saanud.“.“

 

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt 1 – alapunkt d

Direktiiv 2011/83/EL

I lisa – punkt 5 – alapunkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  pealkirja „Täitmisjuhend“ alt jäetakse välja punkti 5 alapunkt c.

välja jäetud

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – lõik 1

Direktiiv 93/13/EMÜ

Artikkel 8b – lõige 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  mõjutatud tarbijate arv, sealhulgas teise liikmesriigi (teiste liikmesriikide) mõjutatud tarbijate arv;

(b)  tarbijate arv, kes on kannatanud kahju asjaomases liikmesriigis ja teistes liikmesriikides, kui selline teave on tehtud kättesaadavaks vastavalt määruse (EL) 2017/2394 artiklile 35;

(Muutmisaktiga seotud viide päises (Artikkel 8b – lõige 2 – punkt b) vastab komisjoni ettepaneku artikli 8b lõike 2 punktile c. Erinevus on tingitud valest nummerdusest komisjoni ettepaneku ingliskeelses versioonis.)

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – lõik 1

Direktiiv 93/13/EMÜ

Artikkel 8b – lõige 2 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  meetmed, mille kaupleja on võtnud tarbijate kantud kahju leevendamiseks või heastamiseks;

(c)  meetmed, mille kaupleja on võtnud tarbijate kantud kahju leevendamiseks või heastamiseks, sealhulgas meetmed, mille kaupleja on võtnud rikkumisest teatamiseks või koostöö tegemiseks pädevate kohtute või haldusasutustega;

(Muutmisaktiga seotud viide päises (Artikkel 8b – lõige 2 – punkt c) vastab komisjoni ettepaneku artikli 8b lõike 2 punktile d. Erinevus on tingitud valest nummerdusest komisjoni ettepaneku ingliskeelses versioonis.)

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – lõik 1

Direktiiv 93/13/EMÜ

Artikkel 8b – lõige 2 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  rikkumise tahtlik või tahtmatu iseloom, kui see on asjakohane;

(d)  rikkumise tahtlik või tahtmatu iseloom;

(Muutmisaktiga seotud viide päises (Artikkel 8b – lõige 2 – punkt d) vastab komisjoni ettepaneku artikli 8b lõike 2 punktile e. Erinevus on tingitud valest nummerdusest komisjoni ettepaneku ingliskeelses versioonis.)

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – lõik 1

Direktiiv 93/13/EMÜ

Artikkel 8b – lõige 2 – punkt fa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(fa)  kas kaupleja kinnitab, et ta täitis kõiki asjaomaseid käitumisjuhendeid ja nõudeid;

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – lõik 1

Direktiiv 93/13/EMÜ

Artikkel 8b – lõige 2a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2a.  Liikmesriigid kasutavad käesolevas artiklis sätestatud volitusi proportsionaalselt, tõhusalt ja tulemuslikult kooskõlas liidu õigusega, sh kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta põhimõtetega, kohaldatavate menetluslike tagatistega ja liidu andmekaitse-eeskirjadega, eelkõige määrusega (EL) 2016/679, ning siseriikliku õigusega.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – lõik 1

Direktiiv 93/13/EMÜ

Artikkel 8b – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui karistuseks määratakse rahatrahv, tuleb selle summa kindlaksmääramisel arvesse võtta rikkumise eest vastutava kaupleja aastakäivet ja puhaskasumit ning mis tahes trahve, mis on käesoleva direktiivi samasuguste või muud laadi rikkumiste eest kauplejale määratud teistes liikmesriikides.

3.  Karistuse taseme kindlaksmääramisel tuleb arvesse võtta mis tahes trahve, mis on käesoleva direktiivi samasuguste rikkumiste eest määratud teistes liikmesriikides.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – lõik 1

Direktiiv 93/13/EMÜ

Artikkel 8b – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid tagavad, et karistused, mis on ette nähtud laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste eest määruse (EL) 2017/2394 tähenduses, hõlmavad võimalust määrata trahve, mille maksimumsuurus on vähemalt 4 % kaupleja aastakäibest asjaomases liikmesriigis või asjaomastes liikmesriikides.

4.  Liikmesriigid tagavad, et karistused, mis on ette nähtud laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste eest ning mis määratakse vastavalt määruse (EL) 2017/2394 IV peatükile alustatud koordineeritud tegevuse tulemusel, hõlmavad võimalust määrata trahve, mille maksimumsuurus on 10 000 000 eurot või vähemalt 4 % kaupleja eelmise finantsaasta aastakäibest asjaomases liikmesriigis või asjaomastes liikmesriikides, olenevalt sellest, kumb summa on suurem.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – lõik 1

Direktiiv 93/13/EMÜ

Artikkel 8b – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.   Liikmesriigid võtavad trahvidest saadud tulu jaotamisel arvesse tarbijate üldist huvi.

5.  Liikmesriigid kasutavad trahvidest saadud tulu tarbijate üldise huvi kaitse tõhustamiseks, luues muu hulgas fondi hüvituse tagamiseks tarbijale tekitatud kahju korral ning, kui see on asjakohane, muu kahju korral, nagu rikkumise tulemusel keskkonnahuvidele või muudele kaitstud avalikele huvidele tekitatud kahju.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – lõik 1

Direktiiv 93/13/EMÜ

Artikkel 8b – lõige 6a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6a.  Liikmesriikidelt ei nõuta käesoleva direktiivi kohaste karistuste jõustamiseks ulatusliku riikliku jõustamise süsteemi loomist.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõik 1 – lõik 1

Direktiiv 98/6/EÜ

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  mõjutatud tarbijate arv, sealhulgas teise liikmesriigi (teiste liikmesriikide) mõjutatud tarbijate arv;

(b)  tarbijate arv, kes on kannatanud kahju asjaomases liikmesriigis ja teistes liikmesriikides, kui selline teave on tehtud kättesaadavaks vastavalt määruse (EL) 2017/2394 artiklile 35;

(Muutmisaktiga seotud viide päises (Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b) vastab komisjoni ettepaneku artikli 8 lõike 2 punktile j. Erinevus on tingitud valest nummerdusest komisjoni ettepaneku ingliskeelses versioonis.)

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõik 1 – lõik 1

Direktiiv 98/6/EÜ

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  meetmed, mille ettevõtja on võtnud tarbijate kantud kahju leevendamiseks või heastamiseks;

(c)  meetmed, mille ettevõtja on võtnud tarbijate kantud kahju leevendamiseks või heastamiseks, sealhulgas meetmed, mille ettevõtja on võtnud rikkumisest teatamiseks või koostöö tegemiseks pädevate kohtute või haldusasutustega;

(Muutmisaktiga seotud viide päises (Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c) vastab komisjoni ettepaneku artikli 8 lõike 2 punktile k. Erinevus on tingitud valest nummerdusest komisjoni ettepaneku ingliskeelses versioonis.)

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõik 1 – lõik 1

Direktiiv 98/6/EÜ

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  rikkumise tahtlik või tahtmatu iseloom, kui see on asjakohane;

(d)  rikkumise tahtlik või tahtmatu iseloom;

(Muutmisaktiga seotud viide päises (Artikkel 8 – lõige 2 – punkt d) vastab komisjoni ettepaneku artikli 8 lõike 2 punktile l. Erinevus on tingitud valest nummerdusest komisjoni ettepaneku ingliskeelses versioonis.)

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõik 1 – lõik 1

Direktiiv 98/6/EÜ

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt fa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(fa)  kas ettevõtja kinnitab, et ta täitis kõiki asjaomaseid käitumisjuhendeid ja nõudeid;

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõik 1 – lõik 1

Direktiiv 98/6/EÜ

Artikkel 8 – lõige 2a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2a.  Liikmesriigid kasutavad käesolevas artiklis sätestatud volitusi proportsionaalselt, tõhusalt ja tulemuslikult kooskõlas liidu õigusega, sh kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta põhimõtetega, kohaldatavate menetluslike tagatistega ja liidu andmekaitse-eeskirjadega, eelkõige määrusega (EL) 2016/679, ning siseriikliku õigusega.

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõik 1 – lõik 1

Direktiiv 98/6/EÜ

Artikkel 8 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui karistuseks määratakse rahatrahv, tuleb selle summa kindlaksmääramisel arvesse võtta rikkumise eest vastutava ettevõtja aastakäivet ja puhaskasumit ning mis tahes trahve, mis on käesoleva direktiivi samasuguste või muud laadi rikkumiste eest ettevõtjale määratud teistes liikmesriikides.

3.  Karistuse taseme kindlaksmääramisel tuleb arvesse võtta mis tahes trahve, mis on käesoleva direktiivi samasuguste rikkumiste eest määratud teistes liikmesriikides.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõik 1 – lõik 1

Direktiiv 98/6/EÜ

Artikkel 8 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid tagavad, et karistused, mis on ette nähtud laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste eest määruse (EL) 2017/2394 tähenduses, hõlmavad võimalust määrata trahve, mille maksimumsuurus on vähemalt 4 % ettevõtja aastakäibest asjaomases liikmesriigis või asjaomastes liikmesriikides.

4.  Liikmesriigid tagavad, et karistused, mis on ette nähtud laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste eest ning mis määratakse vastavalt määruse (EL) 2017/2394 IV peatükile alustatud koordineeritud tegevuse tulemusel, hõlmavad võimalust määrata trahve, mille maksimumsuurus on 10 000 000 eurot või vähemalt 4 % ettevõtja eelmise finantsaasta aastakäibest asjaomases liikmesriigis või asjaomastes liikmesriikides, olenevalt sellest, kumb summa on suurem.

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõik 1 – lõik 1

Direktiiv 98/6/EÜ

Artikkel 8 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.   Liikmesriigid võtavad trahvidest saadud tulu jaotamisel arvesse tarbijate üldist huvi.

5.  Liikmesriigid kasutavad trahvidest saadud tulu tarbijate üldise huvi kaitse tõhustamiseks, luues muu hulgas fondi hüvituse tagamiseks tarbijale tekitatud kahju korral ning, kui see on asjakohane, muu kahju korral, nagu rikkumise tulemusel keskkonnahuvidele või muudele kaitstud avalikele huvidele tekitatud kahju.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõik 1 – lõik 1

Direktiiv 98/6/EÜ

Artikkel 8 – lõige 6a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6a.  Liikmesriikidelt ei nõuta käesoleva direktiivi kohaste karistuste jõustamiseks ulatusliku riikliku jõustamise süsteemi loomist.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 a

 

Euroopa tarbijaõiguste rakendus

 

1.  Komisjon töötab 1. jaanuariks 2021 välja mobiilirakenduse, mis toimib kontaktpunktina kodanike jaoks, kes otsivad teavet oma tarbijaõiguste kohta, ning tarbijate jaoks, kes soovivad määruse (EL) nr 524/2013 kohaldamisalasse kuuluvate vaidluste kohtuvälist lahendamist ja toetust Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku kaudu esitatud kaebuste küsimuses.

 

2.  Lõikes 1 osutatud mobiilirakendusel on järgmised funktsioonid:

 

a)  pakkuda tarbijale täitmiseks elektroonilist kaebuse näidisvormi;

 

b)  esitada täidetud kaebusevorm määruse (EL) nr 524/2013 alusel loodud internetipõhisele vaidluste lahendamise platvormile või – sõltuvalt osapooltest – pädevale Euroopa tarbijakeskusele;

 

c)  anda selgel, arusaadaval ja hõlpsasti kättesaadaval viisil täpset ja ajakohast teavet tarbijaõiguste ja garantiide kohta, mis on seotud kaupade ja teenuste ostmisega.

  • [1]  ELT C 440, 6.12.2018, lk 66.

SELETUSKIRI

Raportööri arvates loob komisjoni ettepanek paljudes küsimustes hea aluse ning teeb õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) tulemuste järgselt rahuldavaid uuendusi.

Seetõttu ei esitata raporti projektis komisjoni algsele ettepanekule palju olulisi muudatusi, välja arvatud üks kõige rohkem vaidlusi tekitanud küsimus: taganemisõiguse muudatused.

Raportöör mõistab ja toetab vajadust leida tasakaal tarbijatele antavate õiguste ja nendega seoses ettevõtetele esitatavate ootuste vahel. Taganemisõiguse puhul on näiteid selle kohta, kuidas väike osa tarbijatest on olemasolevat õigust kuritarvitanud. See võib olla väikeettevõtete jaoks probleem ja raportöör on jätkuvalt avatud alternatiivsetele leevendusmeetmetele, mida võib nende ettevõtete jaoks kehtestada.

Sellest hoolimata saadab komisjoni ettepanek tarbijatele negatiivse signaali ja raportööri arvates kahjustab e-kaubanduse kasvu. Digitaalse ühtse turu strateegia edasisel elluviimisel tuleb raportööri arvates ka tagada, et seadusandlikud alused mujal toetavad üha enam internetis tegutsevaid kodanikke ja ettevõtjaid. Selles valdkonnas hõlbustab kaupade veebimüüki eelkõige see, et tarbijad saavad kasutada taganemisõigust lihtsalt ja kergelt. Igasugune rollide muutmine võib vähendada veebimüügikanalitest ostmist, mis oleks raportööri arvates mõlema poole jaoks halvem.

Mis puudutab karistusi, siis esitab raportöör mitu muudatust selguse huvides. Eelkõige teeb raportöör ettepaneku kajastada artiklites selgemalt põhjendustes väljendatud seisukohta seoses sellega, millal võib määrata käibepõhise trahvi. Asjaomastes artiklites ei ole see selgelt seotud juhtumitega, kus on võetud edukalt meetmeid tarbijakaitsealase koostöö määruse kohaselt, ja nüüd on see väljendatud sõnaselgelt.

Raportöör teeb ka ettepaneku arendada edasi komisjoni ideed sellest, kuidas tagada karistuste kasutamine tarbijate huvide edendamiseks. Raportööri arvates saavad kahju kannatanud isikud karistustest sageli üksnes vaevu kasu, kui üldse. Päevakohase näitena võib tuua, et asjaomaste Volkswageni autode omanike jaoks ei pruugi olla vahet, kas mõne riigi valitsus nõuab trahvi või mitte, ning ka keskkonnakahju ei saaks trahvi tulemusel tingimata otse heastatud. Sellepärast teeb raportöör ettepaneku siduda trahvidest saadav tulu selgemalt konkreetsete meetmetega, millega toetatakse kahju kannatanud tarbijaid.

Raportöör esitab mõned uued selgitused sätete kohta, mis on seotud soovimatute külastuste ja kaubanduslike väljasõitudega, et määrata paremini kindlaks tingimused, mille korral liikmesriigid võivad otsustada piirangute kehtestamise. Peaks olema selge, et tegemist ei ole aruteluga koduuksemüügi kui sellise heade ja halbade külgede üle, vaid soovitakse luua sihipärased sätted, mille eesmärk on käsitleda võimalikke agressiivsete või eksitavate tavade juhtumeid.

Mis puudutab kvaliteedierinevusega tooteid, siis on raportöör põhjalikult arvestanud kvaliteedierinevusega tooteid käsitleva IMCO-komisjoni algatusraporti esialgseid tulemusi. Raportis märgiti, et mõnesid komisjoni ettepanekuid saaks täiustada, kuid ei esitatud olukorra parandamiseks konkreetseid soovitusi. Raportööri arvates saaks teksti parandada tugevamate viidetega üleeuroopalistele meetoditele ning see muudatus on lisatud põhjendustesse.

Seoses internetipõhiste kauplemiskohtade läbipaistvuskohustustega esitab raportöör kaks selgitust.

Esimene on seotud reklaamidega, mis ilmuvad otsingutulemustes. Raportöör nõustub komisjoniga, et seda tuleks selgitada. Kuid mõnel juhul oleks „tehtud maksed“ üks otsingutulemuste järjestamise kriteerium. Nendel juhtudel ei ole makse peamine parameeter ja nii ei tundu olevat asjakohane käsitleda neid samadel alustel nagu tasulisi reklaame. Reklaami puhul tagab makse, et teatavate võtmesõnade puhul ilmub reklaam lehel, hoolimata kauplemiskoha algoritmi toimimisest. Raportööri ettepaneku eesmärk on käsitleda viimast näidet, mis on tema arusaamise järgi ka komisjoni eesmärk.

Teine lisatud selgitus on seotud kokkuvõttega, mille internetipõhine kauplemiskoht peab esitama oma otsingutulemuste järjestust määravate peamiste parameetrite kohta. Sellega seoses peab raportöör lühidust eeliseks. Tarbijatele kättesaadavaks tehtav teave peaks olema kergesti mõistetav ja käima selle kohta, mida nad ekraanil näevad. Tarbijale ei ole eriti kasulik, kui talle esitatakse 12 lehekülje pikkune kirjeldus otsingumootori võimaliku tööviisi kohta, eriti siis, kui ta püüab teha otsingut kiiresti. Sarnaselt on tarbijal tavaliselt võimalus otsingutulemused oma soovi järgi uuesti esitada, kasutades veebisaidil filtreid ja uuestijärjestamise vahendeid. Seepärast arvab raportöör, et piisab sellest, kui internetipõhised kauplemiskohad loetlevad need peamised parameetrid, ning üksikasjalik kirjeldus ei ole vajalik.

Lõpetuseks lisas raportöör ettepaneku, mis on seotud internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi toimimisega ja Euroopa tarbijakeskuste tööga. Raportöör on veendunud, et tarbijate õiguste nähtavust ja kasutamist saab toetada mobiilirakenduse kasutuselevõtuga. Rakendusel oleks kaks eesmärki: a) olla lihtne kontaktpunkt tarbijatele, kes soovivad oma tarbijaõigusi mõista ja kasutada, ning b) olla teine kontaktpunkt vaidluste lahendamise ja abiteenuste puhul, mida pakuvad internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm ja Euroopa tarbijakeskused. Rakendus ei täidaks järelfunktsioone, vaid ainult suunaks kaebused asjaomasele organisatsioonile edasi. Kuna paljud tarbijad ei tunne neid süsteeme ja teenuseid kuigi hästi, pakuks see suunanäitamise teenus neile lisaväärtust.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine

Viited

COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)

EP-le esitamise kuupäev

11.4.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

2.5.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

2.5.2018

ENVI

2.5.2018

JURI

2.5.2018

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ECON

31.5.2018

ENVI

16.5.2018

JURI

23.4.2018

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

11.7.2018

3.9.2018

10.10.2018

21.11.2018

Vastuvõtmise kuupäev

22.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

37

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Biljana Borzan, Edward Czesak, Martin Schirdewan, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

David Borrelli

Esitamise kuupäev

28.1.2019

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong, Martin Schirdewan

NI

David Borrelli

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

ENF

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 11. veebruar 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika