Nós Imeachta : 2018/0090(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0029/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0029/2019

Díospóireachtaí :

PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 23

Vótaí :

PV 17/04/2019 - 8.7
CRE 17/04/2019 - 8.7
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0399

TUARASCÁIL     ***I
PDF 327kWORD 111k
25.1.2019
PE 625.551 A8-0029/2019

ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 93/13/CEE ón gComhairle an 5 Aibreán 1993, Treoir 98/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2005/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i ndáil le forfheidhmiú níos fearr agus nuachóiriú ar rialacha AE maidir le cosaint tomhaltóirí

(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

Rapóirtéir: Daniel Dalton

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 93/13/CEE ón gComhairle an 5 Aibreán 1993, Treoir 98/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2005/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i ndáil le forfheidhmiú níos fearr agus nuachóiriú ar rialacha AE maidir le cosaint tomhaltóirí

(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0185),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0143/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do na tuairimí réasúnaithe a thíolaic Comhairle Chónaidhm na hOstaire agus Parlaimint na Sualainne, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach bhfuil prionsabal na coimhdeachta á chomhlíonadh sa dréachtghníomh reachtach,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 20 Meán Fómhair 2018(1),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra (A8-0029/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  Ba cheart an reachtaíocht um chosaint tomhaltóirí a chur i bhfeidhm go héifeachtach ar fud an Aontais. Mar sin féin, thángthas ar an gconclúid sa tSeiceáil Oiriúnachta chuimsitheach a rinne an Coimisiún ar an treoir maidir le dlí na dtomhaltóirí agus ar an Treoir maidir leis an dlí margaíochta sna blianta 2016 agus 2017 faoi chuimsiú chreat an chláir um Oiriúnacht agus Feidhmíocht Rialála (REFIT) go mbaintear an bonn dá éifeachtaí atá reachtaíocht tomhaltóirí an Aontais mar gheall ar an easpa feasachta atá ann i measc trádálaithe agus tomhaltóirí araon agus mar gheall ar fhorfheidhmiú neamhdhóthanach agus an easpa féidearthachtaí atá ann le haghaidh sásamh a thabhairt do thomhaltóirí.

(2)  Ba cheart an reachtaíocht um chosaint tomhaltóirí a chur i bhfeidhm go héifeachtach ar fud an Aontais. Mar sin féin, thángthas ar an gconclúid sa tSeiceáil Oiriúnachta chuimsitheach a rinne an Coimisiún ar an treoir maidir le dlí na dtomhaltóirí agus ar an Treoir maidir leis an dlí margaíochta sna blianta 2016 agus 2017 faoi chuimsiú chreat an chláir um Oiriúnacht agus Feidhmíocht Rialála (REFIT) go mbaintear an bonn dá éifeachtaí atá reachtaíocht tomhaltóirí an Aontais mar gheall ar an easpa feasachta atá ann i measc trádálaithe agus tomhaltóirí araon agus ar an bhfíoras nach mbaintear dóthain feidhme as na modhanna sásaimh atá ann cheana.

Leasú    2

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  Chun gur fusa pionóis a chur i bhfeidhm ar bhealach níos comhsheasmhaí, go háirithe pionóis i leith sáruithe laistigh den Aontas, sáruithe forleathana agus sáruithe forleathana lena mbaineann gné Aontais dá dtagraítear i Rialachán (AE) 2017/2394, ba cheart critéir choiteanna neamh-uileghabhálacha a thabhairt isteach le haghaidh fíneálacha a chur i bhfeidhm. Ba cheart cineál trasteorann an tsáraithe a chur ar áireamh sna critéir sin, mar shampla cé acu a rinne nó nach ndearna an sárú díobháil do thomhaltóirí i mBallstáit eile freisin. Ba cheart aird a thabhairt freisin ar aon sásamh a thug an trádálaí do thomhaltóirí i leith na díobhála a rinneadh. Sáruithe leantacha ag an aon déantóir amháin, is fianaise iad ar an gclaonadh atá ag an déantóir sáruithe den sórt sin a dhéanamh agus, dá bhrí sin, is léiriú suntasach iad ar thromchúis an iompair agus, dá réir sin, ar an ngá atá ann le leibhéal an phionóis a mhéadú ar mhaithe le díspreagadh éifeachtach a ghnóthú. Baineann an critéar maidir leis na tairbhí airgeadais a gnóthaíodh, nó maidir leis na caillteanais a seachnaíodh, de bharr an tsáraithe le hábhar go háirithe i gcás ina bhforáiltear leis an dlí náisiúnta d’fhíneálacha a ghearradh mar phionóis agus ina socraítear leis an dlí náisiúnta an fhíneáil uasta mar chéatadán de láimhdeachas an trádálaí agus i gcás inarb amhlaidh nach mbaineann an sárú ach le ceann amháin nó roinnt de na margaí ina bhfuil an trádálaí ag oibriú.

(6)  Chun gurbh fhusa pionóis a chur i bhfeidhm ar bhealach níos comhsheasmhaí, go háirithe pionóis i leith sáruithe laistigh den Aontas, sáruithe forleathana agus sáruithe forleathana lena mbaineann gné Aontais, mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) 2017/2394, ba cheart critéir choiteanna neamh-uileghabhálacha a thabhairt isteach le haghaidh fíneálacha a chur i bhfeidhm. Ba cheart do na critéir sin nádúr tras-teorainn an tsáraithe a chuimsiú, eadhon an ndearna nó nach ndearna an sárú díobháil do thomhaltóirí freisin i mBallstáit eile sa chás go bhfuil an fhaisnéis sin ar fáil trí na forálacha atá i Rialachán (AE) 2017/2394 maidir le malartú faisnéise. Ba cheart aon sásamh a chuireann an trádálaí ar fáil do thomhaltóirí don díobháil a rinneadh, chomh maith lena mhéid a rinne an trádálaí chun iarmhairtí an tsáraithe faoi thrácht a leigheas agus chun a dhrochéifeachtaí ionchasacha a mhaolú, a chur san áireamh freisin. Sáruithe leantacha ag an aon déantóir amháin, is fianaise iad ar an gclaonadh atá ag an déantóir sáruithe den sórt sin a dhéanamh agus, dá bhrí sin, is léiriú suntasach iad ar thromchúis an iompair agus, dá réir sin, ar an ngá atá ann le leibhéal an phionóis a mhéadú ar mhaithe le díspreagadh éifeachtach a ghnóthú. Baineann an critéar maidir leis na tairbhí airgeadais a gnóthaíodh, nó maidir leis na caillteanais a seachnaíodh, de bharr an tsáraithe le hábhar go háirithe i gcás ina bhforáiltear leis an dlí náisiúnta d’fhíneálacha a ghearradh mar phionóis agus ina socraítear leis an dlí náisiúnta an fhíneáil uasta mar chéatadán de láimhdeachas an trádálaí agus i gcás inarb amhlaidh nach mbaineann an sárú ach le ceann amháin nó roinnt de na margaí ina bhfuil an trádálaí ag oibriú.

Leasú    3

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  Ina theannta sin, i gcás aon fhíneálacha a fhorchuirfear mar phionóis, ba cheart aird a thabhairt ar láimhdeachas agus brabús bliantúil an trádálaí is sáraitheoir agus ar aon fhíneálacha a forchuireadh ar an trádálaí in aon Bhallstáit eile i leith an tsáraithe chéanna, go háirithe i gcomhthéacs sáruithe forleathana ar dhlí na dtomhaltóirí agus sáruithe forleathana lena mbaineann gné Aontais atá faoi réir imscrúdú agus forfheidhmiú comhordaithe i gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/2394.

(7)  Ina theannta sin, i gcás pionós, ba cheart aird a thabhairt ar aon fhíneálacha a forchuireadh ar an trádálaí i mBallstáit eile i leith an tsáraithe chéanna, go háirithe i gcomhthéacs na sáruithe forleathana agus sáruithe forleathana lena mbaineann gné Aontais atá faoi réir imscrúdú agus forfheidhmiú comhordaithe i gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/2394.

Leasú    4

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)  D’fhéadfadh nach mbainfeadh na critéir choiteanna neamh-uileghabhálacha sin le haghaidh pionóis a chur i bhfeidhm le hábhar le linn pionóis a chinneadh i leith gach sáraithe, go háirithe i leith sáruithe neamh-thromchúiseacha. Ba cheart do na Ballstáit aird a thabhairt freisin ar na prionsabail ghinearálta eile dlí is infheidhme i leith pionóis a fhorchur, amhail an prionsabal non bis in idem.

(8)  D’fhéadfadh nach mbainfeadh na critéir choiteanna neamh-uileghabhálacha sin le haghaidh pionóis a chur i bhfeidhm le hábhar agus pionóis á gcinneadh i leith gach sáraithe, go háirithe i leith sáruithe neamh-thromchúiseacha. Ba cheart do na Ballstáit aird a thabhairt freisin ar na prionsabail ghinearálta eile dlí is infheidhme i leith pionóis a fhorchur, amhail an prionsabal non bis in idem agus coimircí nós imeachta agus cosaint sonraí atá i ndlí an Aontais agus sa dhlí náisiúnta agus sa Chairt um Chearta Bunúsacha.

Leasú    5

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9)  Chun a áirithiú go bhféadfaidh údaráis na mBallstát pionóis atá éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach a fhorchur i leith sáruithe forleathana ar dhlí na dtomhaltóirí agus sáruithe forleathana lena mbaineann gné Aontais atá faoi réir imscrúdú agus forfheidhmiú comhordaithe i gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/2394, ba cheart fíneálacha a thabhairt isteach mar eilimint éigeantach de na pionóis a fhorchuirfear i leith sáruithe den sórt sin. Chun a áirithiú go mbeidh na fíneálacha ina ndíspreagadh, ba cheart do na Ballstáit an fhíneáil uasta i leith sáruithe den sórt sin a shocrú ina ndlí náisiúnta ar leibhéal atá cothrom le 4 % ar a laghad de láimhdeachas bliantúil an trádálaí sa Bhallstát lena mbaineann.

(9)  Chun a áirithiú go bhféadfaidh údaráis na mBallstát pionóis atá éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach a fhorchur i leith sáruithe forleathana agus sáruithe forleathana lena mbaineann gné Aontais atá faoi réir imscrúdú agus forfheidhmiú comhordaithe i gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/2394, ba cheart fíneálacha a thabhairt isteach mar eilimint éigeantach de na pionóis a fhorchuirfear i leith sáruithe den sórt sin. Chun a áirithiú go mbeidh na fíneálacha ina ndíspreagadh, ba cheart do na Ballstáit uasmhéid na fíneála i leith sáruithe den sórt sin a shocrú ina ndlí náisiúnta ar leibhéal atá cothrom le EUR 10 000 000 nó 4 % ar a laghad de láimhdeachas bliantúil an trádálaí ón mbliain airgeadais roimhe sin sa Bhallstát lena mbaineann, cibé acu is airde.

Leasú    6

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10)  Má tharlaíonn sé, mar thoradh ar an sásra comhordaithe faoi Rialachán (AE) 2017/2394, go bhforchuirfidh údarás inniúil náisiúnta aonair de réir bhrí an Rialacháin sin fíneáil ar an trádálaí atá freagrach as an sárú forleathan nó an sárú forleathan lena mbaineann gné Aontais, ba cheart don údarás sin bheith in ann fíneáil a fhorchur atá cothrom le 4% ar a laghad de láimhdeachas bliantúil an trádálaí i ngach ceann de na Ballstáit lena mbaineann an ghníomhaíocht forfheidhmithe chomhordaithe.

(10)  I gcás, mar thoradh ar an sásra comhordaithe faoi Rialachán (AE) 2017/2394, go bhforchuirfidh údarás inniúil náisiúnta aonair de réir bhrí an Rialacháin sin fíneáil ar an trádálaí atá freagrach as an sárú forleathan nó an sárú forleathan lena mbaineann gné Aontais, ba cheart don údarás sin bheith in ann fíneáil a fhorchur suas le EUR 10 000 000 nó 4% ar a laghad de láimhdeachas bliantúil an trádálaí ón mbliain airgeadais roimhe sin i ngach ceann de na Ballstáit lena mbaineann, cibé acu is airde.

Leasú    7

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11)  Níor cheart cosc a chur ar na Ballstáit fíneálacha uasta níos airde atá bunaithe ar láimhdeachas a chothabháil nó a thabhairt isteach ina ndlí náisiúnta i leith sáruithe forleathana agus sáruithe forleathana lena mbaineann gné Aontais ar dhlí na dtomhaltóirí, mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) 2017/2394. Maidir leis an gceanglas atá ann an fhíneáil a shocrú ar leibhéal nach lú ná 4 % de láimhdeachas an trádálaí, níor cheart feidhm a bheith aige maidir le haon rialacha breise atá i bhfeidhm ag na Ballstáit maidir le híocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla, amhail fíneálacha laethúla, i leith mainneachtain comhlíonadh a dhéanamh ar aon chinneadh, aon ordú, aon bheart eatramhach, aon ghealltanas ón trádálaí nó aon bheart eile a bhfuil sé mar aidhm leo deireadh a chur leis an sárú.

scriosta

Leasú    8

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12)  Le linn dóibh a chinneadh cén cuspóir ar chuige a úsáidfear an t-ioncam ó fhíneálacha, ba cheart do na Ballstáit aird a thabhairt ar an bpríomhchuspóir atá le reachtaíocht na dtomhaltóirí agus lena forfheidhmiú, is é sin, leas ginearálta tomhaltóirí a chosaint. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit breithniú a dhéanamh ar chuid ar a laghad den ioncam ó fhíneálacha a leithdháileadh chun cosaint tomhaltóirí a fheabhsú laistigh dá ndlínse, amhail tacaíocht a thabhairt do ghluaiseachtaí tomhaltóirí nó gníomhaíochtaí a bhfuil sé mar aidhm leo tomhaltóirí a chumhachtú.

(12)  Le linn dóibh a chinneadh cén cuspóir ar chuige a úsáidfear an t-ioncam ó fhíneálacha, ba cheart do na Ballstáit aird a thabhairt ar an bpríomhchuspóir atá le reachtaíocht na dtomhaltóirí agus lena forfheidhmiú, is é sin, leas ginearálta tomhaltóirí a chosaint. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit an t-ioncam ó fhíneálacha a leithdháileadh chuig ciste atá tiomnaithe ar shásamh a sholáthar i gcás díobháil a rinneadh do thomhaltóir nó chun cosaint tomhaltóirí, nó cosaint leasanna poiblí eile a fheabhsú laistigh dá ndlínse, lena n-áirítear iad a leithdháileadh do ghníomhaíochtaí a bhfuil sé mar aidhm leo tomhaltóirí a chumhachtú, ar gníomhaíochtaí iad arna soláthar go díreach ag an Ballstát nó trí eagraíochtaí Eorpacha tomhaltóirí nó eagraíochtaí náisiúnta tomhaltóirí.

Leasú    9

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15)  Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go mbeidh leigheasanna ar fáil do thomhaltóirí a ndearna cleachtais tráchtála éagóracha díobháil dóibh chun deireadh a chur le héifeachtaí uile na gcleachtas éagórach sin. Chun an cuspóir sin a ghnóthú, ba cheart do na Ballstáit leigheasanna conarthacha agus neamhchonarthacha araon a chur ar fáil. Ar a laghad, ba cheart an ceart chun conradh a fhoirceannadh a bheith ar cheann de na leigheasanna conarthacha a sholáthróidh na Ballstáit. Ar a laghad, ba cheart an ceart chun cúiteamh a fháil i leith damáistí a bheith ar cheann de na leigheasanna neamhchonarthacha a sholáthrófar faoin dlí náisiúnta. Ní chuirfí aon chosc ar na Ballstáit cearta chun leigheasanna eile a chothabháil nó a thabhairt isteach do thomhaltóirí a ndearna cleachtais tráchtála éagóracha díobháil dóibh chun a áirithiú go gcuirfear deireadh iomlán le héifeachtaí na gcleachtas sin.

(15)  Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go mbeidh leigheasanna ar fáil do thomhaltóirí a ndearna cleachtais tráchtála éagóracha díobháil dóibh. Chun an cuspóir sin a ghnóthú, ba cheart do na Ballstáit leigheasanna conarthacha agus neamhchonarthacha araon a chur ar fáil ina ndlíthe náisiúnta. Sna leigheasanna conarthacha a sholáthraíonn na Ballstáit, ba cheart go gcuirfí san áireamh an ceart chun conradh a fhoirceannadh agus sásaimh eile atá ina léiriú ar an thromchúis éagsúil i dtaca le díobhálacha ionchasacha, lena n-áirítear an ceart an praghas a laghdú nó cúiteamh i leith damáistí. Ba cheart an ceart chun cúiteamh a fháil i leith damáistí a bheith ar cheann de na leigheasanna neamhchonarthacha a sholáthrófar faoin dlí náisiúnta. Ní chuirfí aon chosc ar na Ballstáit cearta chun leigheasanna eile a chothabháil nó a thabhairt isteach do thomhaltóirí a ndearna cleachtais tráchtála éagóracha díobháil dóibh chun a áirithiú go gcuirfear deireadh iomlán le héifeachtaí na gcleachtas sin.

Leasú    10

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(19)  Ba cheart ceanglais shonracha trédhearcachta le haghaidh margaí ar líne a leagan síos i dTreoir 2011/83/AE chun tomhaltóirí a úsáideann margaí ar líne a chur ar an eolas faoi na príomhpharaiméadair lena socraítear rangú na dtairiscintí agus faoi cé acu is trádálaí é an duine lena bhfuil conradh á dhéanamh acu nó nach ea (amhail tomhaltóir eile), faoi cé acu atá nó nach bhfuil feidhm ag an dlí cosanta tomhaltóirí agus faoi cén trádálaí atá freagrach as comhlíonadh an chonartha agus as cearta tomhaltóirí a áirithiú i gcás ina bhfuil feidhm ag na cearta sin. Ba cheart an fhaisnéis sin a thabhairt ar bhealach soiléir sothuigthe anuas ar thagairt a chur isteach sna Téarmaí agus na Coinníollacha caighdeánacha nó i ndoiciméad conarthach den chineál céanna amháin. Ba cheart na ceanglais faisnéise maidir le margaí ar líne a bheith comhréireach leis an ngá atá ann cothromaíocht a bhaint amach idir ardleibhéal cosanta tomhaltóirí agus iomaíochas na margaí. Níor cheart ceangal a chur mhargaí ar líne cearta sonracha tomhaltóirí a liostáil le linn dóibh tomhaltóirí a chur ar an eolas faoina n-infheidhmeacht nó faoina neamh-infheidhmeacht. Maidir leis an bhfaisnéis a thabharfar faoin bhfreagracht as cearta tomhaltóirí a áirithiú, beidh sí de réir na socruithe conarthacha idir an margadh ar líne agus na trádálaithe ábhartha tríú páirtí. Féadfaidh an margadh ar líne tagairt don trádálaí tríú páirtí ar an t-aon duine amháin atá freagrach as cearta tomhaltóirí a áirithiú nó féadfaidh sé cur síos a dhéanamh ar a freagrachtaí sonracha féin i gcás ina nglacfaidh sí freagracht as gnéithe áirithe den chonradh, mar shampla seachadadh nó feidhmiú an chirt tarraingt siar. An oibleagáid faisnéis a thabhairt faoi na príomhpharaiméadair lena socraítear torthaí cuardaigh, tá sí gan dochar d'aon rún trádála i leith na n-algartam. Ba cheart míniú a bheith san fhaisnéis sin ar na príomhpharaiméadair réamhshocraithe a úsáideann an margadh ach ní gá é a chur é láthair ar bhealach ar leith i gcás gach cuardaigh ar leith.

(19)  Ba cheart ceanglais shonracha trédhearcachta le haghaidh margaí ar líne a leagan síos i dTreoir 2005/29/AE agus Treoir 2011/83/AE chun tomhaltóirí a úsáideann margaí ar líne a chur ar an eolas faoi na príomhpharaiméadair á dtabhairt de réir tábhacht choibhneasta lena socraítear rangú na dtairiscintí agus faoi cé acu is trádálaí é an duine lena bhfuil conradh á dhéanamh acu nó nach ea (amhail tomhaltóir eile), faoi cé acu atá nó nach bhfuil feidhm ag an dlí cosanta tomhaltóirí agus faoi cén trádálaí atá freagrach as comhlíonadh an chonartha agus as cearta tomhaltóirí a áirithiú i gcás ina mbeidh feidhm ag na cearta sin. Ba cheart an fhaisnéis sin a thabhairt ar bhealach soiléir sothuigthe anuas ar thagairt a chur isteach sna Téarmaí agus na Coinníollacha caighdeánacha nó i ndoiciméad conarthach den chineál céanna amháin. Ba cheart na ceanglais faisnéise maidir le margaí ar líne a bheith comhréireach leis an ngá atá ann cothromaíocht a bhaint amach idir ardleibhéal cosanta tomhaltóirí agus iomaíochas na margaí. Níor cheart ceangal a chur ar mhargaí ar líne cearta tomhaltóirí sonracha a liostáil le linn dóibh tomhaltóirí a chur ar an eolas faoina n-infheidhmeacht nó faoina neamh-infheidhmeacht. Maidir leis an bhfaisnéis a thabharfar faoin bhfreagracht as cearta tomhaltóirí a áirithiú, beidh sí de réir na socruithe conarthacha idir an margadh ar líne agus na trádálaithe tríú páirtí ábhartha. Féadfaidh an margadh ar líne tagairt a dhéanamh don trádálaí tríú páirtí mar an t-aon duine amháin atá freagrach as cearta tomhaltóirí a áirithiú nó féadfaidh sé cur síos a dhéanamh ar a fhreagrachtaí sonracha féin i gcás ina nglacfaidh sí freagracht as gnéithe áirithe den chonradh, mar shampla seachadadh nó feidhmiú an chirt tarraingt siar. An oibleagáid faisnéis a thabhairt faoi na príomhpharaiméadair lena socraítear torthaí cuardaigh, tá sí gan dochar d’aon rún trádála i gcomhréir le Treoir 2016/943 i leith na n-algartam. Ba cheart míniú a bheith san fhaisnéis sin ar na príomhpharaiméadair réamhshocraithe a úsáideann an margadh ach ní gá é a chur i láthair ar bhealach sainoiriúnaithe i gcás gach cuardach ar leith.

Leasú    11

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 19 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(19a)  Caithfidh ceanglais thrédhearcachta do mhargaí ar líne a bheith láidir chun tomhaltóirí a chosaint fiú tar éis don tomhaltóir a bheith faoi cheangal ag cianchonradh nó conradh seacháitribh, nó aon tairiscint chomhfhreagrach más rud é go gcuirfí faisnéis bhunriachtanach bhreise ar fáil tar éis an díolacháin. Ba cheart tomhaltóirí a chosaint ar ábhar neamhdhleathach a cheannach nó a úsáid, a d'fhéadfadh a bheith ina bhagairt ar a sláinte agus a sábháilteacht, agus ba cheart go mbeadh siad in ann aon leigheas atá ar fáil a fheidhmiú, lena n-áirítear trí shásraí malartacha um réiteach díospóide dá bhforáiltear i dTreoir 2013/11/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a. Ba cheart dá bharr sin go gcuirfí ar an eolas iad nuair atá táirge nó seirbhís neamhdhleathach ceannaithe acu, nó i gcás go raibh an tairiscint míthreorach. Ní bhíonn margaí ar líne ar an eolas i gcónaí nuair a bhíonn tairiscint nó táirge neamhdhleathach. Mar sin féin, nuair a fhaigheann siad amach faoi fhaisnéis den sórt sin tar éis an díolachán, ba cheart dóibh í a chomhroinnt ní hamháin leis na trádálaithe ach leis na tomhaltóirí freisin. Tá ceanglas den sórt sin i gcomhréir le Treoir 2000/31/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 1b, ós rud é nach mbeadh sé infheidhme ach amháin go dtí go bhfaigheann margadh ar líne fógra faoi, go bhfuil bailíocht an fhógra dearbhaithe aige, agus go dtí go bhfuil an tairiscint, táirge nó seirbhís neamhdhleathach bainte anuas aige.

 

_____________

 

1a Rialachán 2013/11/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le réiteach malartach díospóidí le haghaidh díospóidí tomhaltóirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 agus Treoir 2009/22/CE (Treoir maidir le réiteach malartach díospóidí ar dhíospóidí tomhaltóirí) (IO L 165, 18.6.2013, lch. 63).

 

1b Treoir 2000/31/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2000 maidir le gnéithe áirithe dlí de sheirbhísí na sochaí faisnéise, an trádáil leictreonach, go háirithe, sa Mhargadh Inmheánach ('an Treoir maidir le trádáil leictreonach') (IO L 178, 17.7.2000, lch. 1).

Leasú    12

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 19 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(19b)  Ba cheart a thabhairt ar aire nach ndéanann suíomhanna gréasáin comparáide táirgí a rangú agus a thaispeáint go hoibiachtúil de réir praghais agus cáilíochta agus b’fhéidir nach mbeidh a fhios ag tomhaltóirí go bhféadfaidh margaí ar líne íocaíocht a fháil chun tosaíocht mhíchuí a thabhairt do tháirge nó do sheirbhís áirithe. Mar thoradh air sin, ba cheart do chomhlachtaí náisiúnta rialála faireachán a dhéanamh ar earnálacha ina bhfuil claonadh ag tomhaltóirí feidhm a bhaint as suíomhanna gréasáin comparáide agus taighde a dhéanamh chun a fhionnadh an bhfuil nó nach bhfuil tuiscint na dtomhaltóirí ar rangú an mhargaidh cruinn. I gcás go bhfuil neamhréireachtaí ann ba cheart, dá bharr, tabhairt faoi ghníomhaíocht atá sonrach d’earnálacha.

Leasú    13

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(20)  I gcomhréir le hAirteagal 15(1) de Threoir 2000/31/CE45, níor cheart ceangal a chur ar mhargaí ar líne an stádas dlíthiúil atá ag soláthraithe tríú páirtí a fhíorú. Ina ionad sin, ba cheart don mhargadh ar líne ceangal a chur ar sholáthraithe tríú páirtí táirgí sa mhargadh ar líne an stádas atá acu mar thrádálaithe nó mar sholáthraithe nach trádálaithe iad a chur in iúl chun críocha an dlí tomhaltóirí agus an fhaisnéis sin a thabhairt don mhargadh ar líne.

(20)  Ba cheart go mbeadh sé d’oibleagáid ar mhargaí ar líne céimeanna réasúnta a ghlacadh chun a áirithiú nach bhfuil na seirbhísí a sholáthraíonn siad faoi réir mhí-úsáide, rud a d'fhágfadh na tomhaltóirí leochaileach. Ba cheart go mbeadh leibhéal leordhóthanach cosanta comhsheasmhach le cineál na n-earraí nó na seirbhísí a dhíoltar agus aon fhianaise iarbhír ar dhíobháil a eascraíonn ón díolachán. Go sonrach, ba cheart dóibh faireachán a dhéanamh ar ghníomhaíocht a thugann le fios go bhfuil trádálaí ag maíomh nach trádálaí é chun tionchar a imirt ar roghanna thomhaltóirí agus ar a bhfuil siad ag súil leis i dtaobh cháilíocht an táirge nó na seirbhíse atá á cheannach acu.

__________________

 

45 Treoir 2000/31/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2000 maidir le gnéithe áirithe dlí de sheirbhísí na sochaí faisnéise, an trádáil leictreonach, go háirithe, sa Mhargadh Inmheánach ('an Treoir maidir le trádáil leictreonach') (IO L 178, 17.7.2000, lch. 1).

 

Leasú    14

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(21)  Is minic a sholáthraítear ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha ar líne faoi chonarthaí ar faoina mbun a thugann an tomhaltóir sonraí pearsanta don trádálaí seachas praghas a íoc. Saintréith de sheirbhísí digiteacha is ea rannpháirtíocht leanúnach an trádálaí thar thréimhse ama an chonartha chun an tomhaltóir a chumasú an tseirbhís a úsáid, mar shampla sonraí a rochtain, a chruthú, a phróiseáil, a stóráil nó a chomhroinnt i bhfoirm dhigiteach. Samplaí de sheirbhísí digiteacha is ea conarthaí síntiúis le haghaidh ardáin ábhair, néalstórála, poist ghréasáin, na meán sóisialta agus néal-fheidhmchlár. Mar gheall ar rannpháirtíocht leanúnach an tsoláthraí seirbhíse, tá údar le cur i bhfeidhm na rialacha maidir leis an gceart tarraingt siar a thugtar i dTreoir 2011/83/AE, rialacha lena dtugtar cead , go praiticiúil, don tomhaltóir, triail a bhaint as an tseirbhís agus a chinneadh, le linn na tréimhse 14 lá ó thabhairt i gcrích an chonartha, cé acu a choinneoidh nó nach gcoinneoidh sé an tseirbhís. I gcodarsnacht leis sin, saintréith de chonarthaí le haghaidh ábhar digiteach nach soláthraítear ar mheán inláimhsithe a sholáthar is ea gníomhaíocht aonuaire ag an trádálaí chun píosa sonrach nó píosaí sonracha ábhair dhigitigh, amhail comhaid shonracha cheoil nó físe, a sholáthar don tomhaltóir. Ós rud é gur soláthar aon uaire an soláthar ábhair dhigitigh sin tá eisceacht ann ón gceart tarraingt siar de bhun Airteagal 16(m) de Threoir 2011/83/AE, sa chaoi go gcailleann an tomhaltóir an ceart tarraingt siar tráth thús chomhlíonadh an chonartha, amhail an t-ábhar sonrach a íoslódáil nó a shruthú.

(21)  Is minic a sholáthraítear ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha ar líne faoi chonarthaí ar faoina mbun a thugann an tomhaltóir sonraí pearsanta don trádálaí seachas praghas a íoc. Saintréith de sheirbhísí digiteacha is ea rannpháirtíocht leanúnach an trádálaí thar thréimhse ama an chonartha chun an tomhaltóir a chumasú an tseirbhís a úsáid, lenar féidir sonraí a chruthú, a phróiseáil, rochtain a fháil orthu nó iad a stóráil i bhfoirm dhigiteach. Samplaí de sheirbhísí digiteacha ná seirbhísí comhroinnte físe agus fuaime agus óstáil comhad, próiseáil focal nó cluichí a tháirgtear sa timpeallacht néalríomhaireachta agus meáin shóisialta eile. Mar gheall ar rannpháirtíocht leanúnach an tsoláthraí seirbhíse, tá údar le cur i bhfeidhm na rialacha maidir leis an gceart tarraingt siar a thugtar i dTreoir 2011/83/AE, rialacha lena dtugtar cead, go praiticiúil, don tomhaltóir, triail a bhaint as an tseirbhís agus a chinneadh, le linn na tréimhse 14 lá ó thabhairt i gcrích an chonartha, cé acu a choinneoidh nó nach gcoinneoidh sé an tseirbhís. Os a choinne sin, saintréith de chonarthaí le haghaidh ábhar digiteach a sholáthar is ea gníomhaíocht aonuaire ag an trádálaí chun píosa sonrach nó píosaí sonracha ábhair dhigitigh, amhail comhaid cheoil nó físe shonracha, a sholáthar don tomhaltóir. Ós rud é gur soláthar aon uaire an soláthar ábhair dhigitigh sin tá eisceacht ann ón gceart tarraingt siar de bhun pointe (m) d’Airteagal 16 de Threoir 2011/83/AE, sa chaoi go gcailleann an tomhaltóir an ceart tarraingt siar tráth a gcuirtear tús leis an gconradh, amhail an t-ábhar sonrach a íoslódáil nó a shruthú.

Leasú    15

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(22)  Tá feidhm ag Treoir 2011/83/AE cheana féin maidir le conarthaí le haghaidh ábhar digiteach nach soláthraítear ar mheán inláimhsithe a sholáthar (i.e. ábhar digiteach ar líne a sholáthar) beag beann ar cé acu a íocann an tomhaltóir praghas le hairgead nó a thugann sé sonraí pearsanta ina leith. I gcodarsnacht leis sin, níl feidhm ag Treoir 2011/83/AE ach amháin maidir le conarthaí seirbhíse, lena n-áirítear conarthaí le haghaidh seirbhísí digiteacha, ar faoina mbun a íocann an tomhaltóir praghas nó a gheallann sé praghas a íoc. Dá bharr sin, níl feidhm ag an Treoir sin maidir le conarthaí le haghaidh seirbhísí digiteacha ar faoina mbun a thugann an tomhaltóir sonraí pearsanta don trádálaí gan praghas a íoc. Mar gheall ar na cosúlachtaí eatarthu agus ar a idirmhalartaithe atá seirbhísí digiteacha íoctha agus seirbhísí digiteacha a thugtar mar mhalairt ar shonraí pearsanta, ba cheart iad a bheith faoi réir na rialacha céanna faoi Threoir 2011/83/AE.

(22)  Tá feidhm ag Treoir 2011/83/AE cheana féin maidir le conarthaí le haghaidh soláthar ábhair dhigitigh gan beann ar cé acu a íocann an tomhaltóir praghas le hairgead nó a thugann sé sonraí pearsanta ina leith. Os a choinne sin, níl feidhm ag Treoir 2011/83/AE ach amháin maidir le conarthaí seirbhíse, lena n-áirítear conarthaí le haghaidh seirbhísí digiteacha, ar faoina mbun a íocann an tomhaltóir praghas nó a gheallann sé praghas a íoc. Dá bharr sin, níl feidhm ag an Treoir sin maidir le conarthaí le haghaidh seirbhísí digiteacha ar faoina mbun a thugann an tomhaltóir sonraí pearsanta don trádálaí gan praghas a íoc. Mar gheall ar na cosúlachtaí eatarthu agus ar a idirmhalartaithe atá seirbhísí digiteacha íoctha agus seirbhísí digiteacha a thugtar mar mhalairt ar shonraí pearsanta, ba cheart iad a bheith faoi réir na rialacha céanna faoi Threoir 2011/83/AE.

Leasú    16

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(23)  Ba cheart comhsheasmhacht a áirithiú idir raon feidhme chur i bhfeidhm Threoir 2011/83/AE agus an [Treoir maidir le hÁbhar Digiteach], rud a bhfuil feidhm aige maidir le conarthaí le haghaidh ábhar digiteach de chuid seirbhísí digiteacha a sholáthar ar faoina mbun a thugann an tomhaltóir sonraí pearsanta don trádálaí.

(23)  Ba cheart comhsheasmhacht a áirithiú idir raon feidhme chur i bhfeidhm Threoir 2011/83/AE agus an [Treoir maidir le hÁbhar Digiteach], rud a bhfuil feidhm aige maidir le conarthaí le haghaidh ábhar digiteach seirbhísí digiteacha a sholáthar ar faoina mbun a thugann an tomhaltóir nó a gheallann sé nó sí sonraí pearsanta a thabhairt don trádálaí.

Leasú    17

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(24)  Dá bhrí sin, ba cheart raon feidhme Threoir 2011/83/AE a leathnú chun go gcumhdófaí léi freisin conarthaí ar faoina mbun a sholáthraíonn trádálaí seirbhís dhigiteach don tomhaltóir, nó a gheallann sé seirbhís dhigiteach a sholáthar dó, agus a thugann an tomhaltóir sonraí pearsanta nó a gheallann sé sonraí pearsanta a thabhairt. Cosúil le conarthaí le haghaidh ábhar digiteach nach soláthraítear ar mheán inláimhsithe a sholáthar, ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir i gcás ina dtugann an tomhaltóir sonraí pearsanta don trádálaí, nó ina ngeallann an tomhaltóir sonraí pearsanta a thabhairt dó, ach amháin i gcás ina ndéanann an trádálaí na sonraí pearsanta a thug an tomhaltóir a phróiseáil go heisiach chun an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar agus i gcás nach ndéanann an trádálaí na sonraí sin a phróiseáil chun aon chríche eile ann. Ba cheart Rialachán (AE) 2016/679 a chomhlíonadh agus aon sonraí pearsanta á bpróiseáil.

(24)  Dá bhrí sin, ba cheart raon feidhme Threoir 2011/83/AE a leathnú chun go gcumhdófaí léi freisin conarthaí ar faoina mbun a sholáthraíonn trádálaí seirbhís dhigiteach don tomhaltóir, nó a gheallann sé seirbhís dhigiteach a sholáthar dó, agus a thugann an tomhaltóir sonraí pearsanta nó a gheallann sé sonraí pearsanta a thabhairt. Fearacht conarthaí le haghaidh ábhar digiteach, ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir i gcás ina dtugann an tomhaltóir sonraí pearsanta don trádálaí, nó ina ngeallann an tomhaltóir sonraí pearsanta a thabhairt dó, ach amháin i gcás ina ndéanann an trádálaí na sonraí pearsanta a thug an tomhaltóir a phróiseáil go heisiach chun an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar i gcomhréir leis an [Treoir maidir le hábhar digiteach], agus i gcás nach ndéanann an trádálaí na sonraí sin a phróiseáil chun aon chríche eile ann. Tá feidhm ag dlí an Aontais maidir le cosaint sonraí pearsanta i ndáil le haon sonraí pearsanta a phróiseáiltear i dtaca le conarthaí le haghaidh soláthar ábhair dhigitigh nó seirbhísí digiteacha.

Leasú    18

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(25)  I gcás nach soláthraítear ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha mar mhalairt ar phraghas ann, níor cheart feidhm a bheith ag Treoir 2011/83/AE ach oiread maidir le cásanna ina ndéanann an trádálaí sonraí pearsanta a bhailiú go heisiach chun ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a choinneáil comhréireach nó chun ceanglais dlí a chomhlíonadh. Samplaí féideartha de na cásanna sin is ea cásanna ina gceanglaítear leis an dlí is infheidhme go gcláróidh an tomhaltóir chun críocha slándála agus aitheanta agus cásanna nach mbailíonn forbróir bogearraí foinse oscailte sonraí ó úsáideoirí iontu ach amháin chun comhoiriúnacht agus idir-inoibritheacht bogearraí foinse oscailte a áirithiú.

(25)  Chun ailíniú iomlán leis an Treoir maidir le hÁbhar Digiteach a áirithiú, i gcás nach soláthraítear ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha mar mhalairt ar phraghas, níor cheart go mbeadh feidhm ach oiread ag Treoir 2011/83/AE maidir le staideanna ina mbailíonn an trádálaí sonraí pearsanta chun críche ceanglais dhlíthiúla a chomhlíonadh, a bhfuil an trádálaí faoina réir, agus chun na críche sin amháin. Ar chásanna den sórt sin, d’fhéadfaí a áireamh cásanna ina gceanglófar an tomhaltóir a chlárú leis na dlíthe is infheidhme chun críocha slándála agus sainaithint a dhéanamh.

Leasú    19

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 26

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(26)  Níor cheart feidhm a bheith ag Treoir 2011/83/AE ach oiread maidir le cásanna inarb amhlaidh nach mbailíonn an trádálaí ach meiteashonraí amhail seoladh IP, stair bhrabhsála nó faisnéis eile a bhailítear agus a tharchuirtear, ar nós fianán, ach amháin i gcás ina meastar faoin dlí náisiúnta gur conradh iad cásanna den sórt sin. Níor cheart feidhm a bheith aici ach oiread maidir le cásanna ina gcuirtear an tomhaltóir, gan conradh a bheith tugtha i gcrích aige leis an trádálaí, faoi réir fógraí a bhfuil sé mar aidhm eisiach leo rochtain a ghnóthú ar ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach. Mar sin féin, ba cheart do na Ballstáit bheith in ann cur i bhfeidhm rialacha Threoir 2011/83/AE a leathnú go fóill chuig cásanna den sórt sin nó rialáil a dhéanamh ar shlí eile ar chásanna den sórt sin nach dtagann faoi raon feidhme na Treorach sin.

(26)  Níor cheart feidhm a bheith ag Treoir 2011/83/AE ach oiread maidir le cásanna inarb amhlaidh nach mbailíonn an trádálaí ach meiteashonraí, faisnéis a bhaineann le gaireas an tomhaltóra nó leis an stair bhrabhsála ach amháin i gcás ina meastar faoin dlí náisiúnta gur conradh iad cásanna den sórt sin. Níor cheart feidhm a bheith aici ach oiread maidir le cásanna ina nochtar an tomhaltóir, gan conradh a bheith tugtha i gcrích aige leis an trádálaí, d'fhógraí chun rochtain a fháil ar ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach agus chuige sin amháin. Mar sin féin, ba cheart do na Ballstáit bheith in ann cur i bhfeidhm rialacha Threoir 2011/83/AE a leathnú go fóill go gcuimseofaí cásanna den sórt sin nó chun rialáil a dhéanamh ar shlí eile ar chásanna den sórt sin nach dtagann faoi raon feidhme na Treorach sin.

Leasú    20

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 32 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(32a)  Ba cheart conarthaí do sheachadtaí aonair d’fhuinneamh neamh-líonra a dhíolmhú ón gceart chun tarraingt siar. De bharr na luaineachtaí i bpraghsanna sa mhargadh, bheadh ar an trádálaí riosca athdhíola nach bhféadfaí a ríomh a thabhú murach sin.

Leasú    21

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(33)  Soláthraítear le Treoir 2011/83/AE rialacha lán-chomhchuibhithe maidir leis an gceart tarraingt siar as cianchonarthaí agus conarthaí seacháitribh. Sa chomhthéacs sin, tá sé léirithe go bhfuil dhá oibleagáid nithiúla ina n-ualaí díréireacha ar thrádálaithe agus ba cheart iad a scriosadh.

scriosta

Leasú    22

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 34

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(34)  Baineann an chéad oibleagáid leis an gceart atá ag an tomhaltóir chun aistarraingt ó chonarthaí díolacháin a thugtar i gcrích i gcéin nó lasmuigh den áitreabh tar éis dó earraí a úsáid níos mó ná mar a bhí riachtanach chun a gcineál, a saintréithe agus a bhfeidhmiú a dhéanamh amach. I gcomhréir le hAirteagal 14(2) de Threoir 2011/83/AE, féadfaidh tomhaltóir aistarraingt ón gceannach ar líne/seacháitribh go fóill fiú amháin i gcás inar úsáid sé an t-earra níos mó ná mar a ceadaíodh; i gcás den sórt sin, áfach, féadfar an tomhaltóir a choinneáil faoi dhliteanas i leith aon laghdaithe ar luach an earra.

scriosta

Leasú    23

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 35

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(35)  Is é an toradh atá ar an oibleagáid atá ann glacadh le tabhairt ar ais earraí den sórt sin go gcruthaítear deacrachtaí do thrádálaithe a gceanglaítear orthu ‘luach laghdaithe’ na n-earraí arna dtabhairt ar ais a mheas agus iad a athdhíol mar earraí athláimhe nó fáil réidh díobh. Saobhann an méid sin an chothromaíocht idir ardleibhéal cosanta tomhaltóirí agus iomaíochas fiontar a shaothraítear le Treoir 2011/83/AE. Ba cheart an ceart atá ag tomhaltóirí earraí a thabhairt ar ais i gcásanna den sórt sin a scriosadh mar sin. Ba cheart Iarscríbhinn I dar teideal 'Faisnéis a bhaineann leis an gceart tarraingt siar a fheidhmiú' a ghabhann le Treoir 2011/83/AE a choigeartú i gcomhréir leis an leasú sin freisin.

scriosta

Leasú    24

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 36

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(36)  Baineann an dara hoibleagáid le hAirteagal 13 de Threoir 2011/83/AE, ar i gcomhréir leis a fhéadfaidh trádálaithe an aisíocaíocht a choinneáil siar go dtí go mbeidh na hearraí faighte ar ais acu nó go dtí go mbeidh fianaise tugtha ag an tomhaltóir á léiriú gur sheol sé na hearraí ar ais, cibé acu is luaithe. I gcás an dara rogha, d’fhéadfadh go gceanglófaí ar thrádálaithe go bunúsach, i gcúinsí áirithe, aisíocaíocht a dhéanamh le tomhaltóirí sula bhfuil na hearraí arna dtabhairt ar ais faighte acu agus sula bhfuil deis acu iad a iniúchadh. Saobhann an méid sin an chothromaíocht idir ardleibhéal cosanta tomhaltóirí agus iomaíochas fiontar a shaothraítear le Treoir 2011/83/AE. Ba cheart an oibleagáid atá ar thrádálaithe aisíocaíocht a dhéanamh leis an tomhaltóir bunaithe ar an gcruthúnas gur seoladh na hearraí ar ais chuig an trádálaí agus air sin amháin a scriosadh mar sin. Ba cheart Iarscríbhinn I dar teideal 'Faisnéis a bhaineann leis an gceart tarraingt siar a fheidhmiú' a ghabhann le Treoir 2011/83/AE a choigeartú i gcomhréir leis an leasú sin freisin.

scriosta

Leasú    25

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 38

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(38)  I bhfianaise forbairtí teicneolaíochta, tá sé riachtanach an tagairt d’uimhir facs a bhaint den liosta modhanna cumarsáide in Airteagal 6(1)(c) de Threoir 2011/83/AE ós rud é gurb annamh a úsáidtear an facs agus go bhfuil sé as feidhm den chuid is mó. Ina theannta sin, ba cheart do thrádálaithe bheith in ann, mar mhalairt ar sheoladh ríomhphoist, modhanna eile cumarsáide ar líne a sholáthar do thomhaltóirí, mar shampla, foirmeacha agus comhráite ar líne, ar choinníoll gur le modhanna malartacha den sórt a chumasaítear don tomhaltóir ábhar na cumarsáide a choinneáil ar mheán marthanach ar an mbealach céanna leis an ríomhphost. Ba cheart Iarscríbhinn I dar teideal 'Faisnéis a bhaineann leis an gceart tarraingt siar a fheidhmiú' a ghabhann leis an Treoir a choigeartú i gcomhréir leis an leasú sin freisin.

(38)  I bhfianaise forbairtí teicneolaíochta, tá sé riachtanach an tagairt d’uimhir facs a bhaint den liosta modhanna cumarsáide in Airteagal 6(1)(c) de Threoir 2011/83/AE ós rud é gurb annamh a úsáidtear an facs agus go bhfuil sé as feidhm den chuid is mó. I bhfianaise éagsúlacht na gcineálacha gnólachtaí a bhíonn i mbun trádála, meastar nach gá oibleagáid a chur ar gach trádálaí cumarsáid ar líne a úsáid i ngach cás. Mar sin féin, má bhaineann an trádálaí feidhm as cumarsáid ar líne, ba cheart na mionsonraí sin a sholáthar don tomhaltóir. Thairis sin, ba cheart go mbeadh trádálaithe in ann rogha a dhéanamh feidhm a bhaint as modhanna cumarsáide eile ar líne le tomhaltóirí, mar shampla, foirmeacha agus comhráite ar líne, ar choinníoll go gcuireann modhanna malartacha den sórt sin ar chumas an tomhaltóra ábhar na cumarsáide a choinneáil ar mheán marthanach mar is féidir a dhéanamh i gcás ríomhphoist. Ba cheart Iarscríbhinn I dar teideal 'Faisnéis a bhaineann leis an gceart tarraingt siar a fheidhmiú' a ghabhann leis an Treoir a choigeartú i gcomhréir leis an leasú sin freisin dá réir sin.

Leasú    26

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 40

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(40)  Ba cheart Uimh. 11 d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2005/29/CE lena dtoirmisctear fógraíocht fholaithe in ábhar eagarthóireachta sna meáin a choigeartú chun a chur in iúl go soiléir go bhfuil feidhm ag an toirmeasc céanna freisin i gcás ina dtugann trádálaí faisnéis do thomhaltóir i bhfoirm torthaí cuardaigh mar fhreagra ar chuardach ar líne an tomhaltóra.

(40)  Ba cheart Pointe 11 d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2005/29/CE lena dtoirmisctear fógraíocht fholaithe in ábhar eagarthóireachta sna meáin a choigeartú chun a chur in iúl go soiléir go bhfuil feidhm ag an toirmeasc céanna freisin i gcás ina dtugann trádálaí faisnéis do thomhaltóir i bhfoirm torthaí a thaispeántar ar bhealach suntasach nach bhfaighidís dá dtaispeánfaí na torthaí mar chuid de phríomhchorp na dtorthaí cuardaigh mar fhreagra ar chuardach ar líne an tomhaltóra. Ba cheart an suíomh feiceálach sin a mharcáil go soiléir.

Leasú    27

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 40 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(40a)  Braitheann tomhaltóirí níos mó ar léirmheasanna agus moltaí ó thomhaltóirí agus cinntí ceannaigh á ndéanamh acu. Ba cheart, dá bharr sin, a mheas gur cleachtas tráchtála éagórach é tomhaltóirí a chur ar mhíthreoir trína lua go bhfuil léirmheas macánta nuair nár glacadh aon chéimeanna réasúnta ná comhréireacha chun a áirithiú go léirítear leis an léirmheas sin fíorthaithí na dtomhaltóirí. D’fhéadfaí a áireamh i gcéimeanna den sórt sin mar shampla modhanna teicniúla chun iontaofacht an duine a fhoilsíonn léirmheas a fhíorú, trí fhaisnéis a iarraidh chun a fhíorú gur bhain an tomhaltóir úsáid as an táirge i ndáiríre, agus trí fhaisnéis shoiléir a sholáthar do thomhaltóirí faoi conas a dhéantar léirmheasanna a phróiseáil, mar shampla, más rud é go bhfoilsítear gach léirmheas, bíodh siad dearfach nó diúltach, nó an é go ndéantar urraíocht ar na léirmheasanna sin nó an bhfuil tionchar gaol conarthach le trádálaí orthu.

Leasú    28

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 40 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(40b)  Ar an gcúis chéanna, ba cheart Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2005/29/CE a nuashonrú chun a chur san áireamh inti fógraí nó moltaí a chruthaíonn tuiscint bhréige go ndearna cairde nó lucht aitheantais an duine táirge, seirbhís nó ábhar digiteach a cheannach, gur bhain siad feidhm astu nó gur mhol siad iad.

Leasú    29

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 41

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(41)  Ráthaítear le hAirteagal 16 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh an tsaoirse chun gnó a sheoladh i gcomhréir le dlí an Aontais agus le dlíthe agus cleachtais náisiúnta. Mar sin féin, i gcás ina margaítear táirgí ar fud na mBallstát mar tháirgí atá comhionann le táirgí eile cé go bhfuil difríocht shuntasach ann idir comhdhéanamh nó saintréithe na dtáirgí sin, d’fhéadfaí tomhaltóirí a chur ar míthreoir agus tabhairt orthu cinneadh idirbhirt a dhéanamh nach ndéanfadh siad murach sin.

(41)  Is cleachtas míthreorach é margaíocht a dhéanamh ar tháirge chun é a léiriú gurb ionann é nó ar bhealach a mheasfaí gurb ionann é agus táirge, a mhargaítear faoin mbranda céanna ach a mbaineann éagsúlachtaí ó thaobh comhdhéanamh nó tréithe de leis, agus nuair nach bhfuil éagsúlacht den sórt sin rianaithe go soiléir agus go cuimsitheach le go mbeidh an tomhaltóir in ann í a fheiceáil láithreach bonn. Ba cheart a mheas gur cleachtas éagórach é sin agus dá bharr sin ba cheart é a chur leis an liosta de chleachtais tráchtála mhíthreoracha a mheastar a bheith i ngach aon chás a bheith éagórach faoi Iarscríbhinn I de Threoir 2005/29/CE. Mar sin féin, féadfaidh trádálaí táirgí den bhranda céanna a chur in oiriúint do mhargaí geografacha éagsúla de bharr cúinsí dlisteanacha, eadhon foinsiú comhábhar áitiúil, ceanglais faoin dlí náisiúnta, cuspóirí an athfhoirmlithe, nó roghanna follasacha na dtomhaltóirí, agus ag an am céanna caithfear cruthúnas sásúil tacú leis na roghanna sin. Féadfaidh cruthúnas teacht as trialacha tomhaltóirí trí fheidhm a bhaint as tástáil chaoch nó tástáil táirgí agus modhanna eile chun rogha shoiléir a chinneadh arna léiriú i rogha na dtomhaltóirí. Sna cásanna ina bhfuil éagsúlacht shuntasach i gcomhdhéanamh nó i dtréithe earraí, ach go dtabharfar le tuiscint trína gcuma, a gcur síos nó a léiriú pictiúrtha gurb ionann iad agus earraí eile a mhargaítear i mBallstát eile, ba cheart an éagsúlacht sin a bheith rianaithe go soiléir agus go cuimsitheach ionas go mbeidh an tomhaltóir in ann í a fheiceáil láithreach bonn; Mar sin féin, go háirithe, i gcás táirgí a mhargaítear lena n-úsáid ag naíonáin nó leanaí óga, amhail bia leanaí, tuigtear nach móide go léireofar éagsúlachtaí réigiúnacha nó roghanna ó thaobh blais de ar bhealach soiléir den sórt sin agus ní féidir brath air dá bharr sin nuair a dhéanann trádálaí táirgí lena mbaineann comhdhéanamh nó tréithe atá éagsúil go suntasach a mhargú.

Leasú    30

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 42

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(42)  Dá bhrí sin, is féidir cleachtas den sórt sin a cháiliú mar chleachtas atá contrártha do Threoir 2005/29/CE bunaithe ar mheasúnú a dhéanamh de réir an cháis ar na heilimintí ábhartha. Chun gur fusa d’údaráis tomhaltóirí agus údaráis bhia na mBallstát an dlí reatha a chur i bhfeidhm, tugadh comhairle maidir le rialacha reatha an Aontais a chur i bhfeidhm i leith décháilíocht táirgí bia san Fhógra ón gCoimisiún 'maidir le dlí bia agus dlí cosanta tomhaltóirí an Aontais a chur i bhfeidhm i leith saincheisteanna décháilíocht táirgí – cás sonrach an bhia’46 an 26.9.2017. Sa chomhthéacs sin, tá cur chuige comhchoiteann i leith tástáil chomparáideach ar tháirgí bia á fhorbairt faoi láthair ag Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin, ar cur chuige é a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm mar mhodheolaíocht chomhchuibhithe uile-Eorpach.

scriosta

__________________

 

46 C(2017)6532.

 

Leasú    31

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 43

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(43)  Mar sin féin, léirigh an t-eispéireas forfheidhmithe gur féidir, gan foráil fhollasach a bheith ann, nach dtuigeann tomhaltóirí, trádálaithe agus údaráis inniúla náisiúnta cé na cleachtais tráchtála a d’fhéadfadh a bheith contrártha do Threoir 2005/29/CE. Dá bhrí sin, ba cheart Treoir 2005/29/CE a leasú chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú do thrádálaithe agus d’údaráis forfheidhmithe araon trí aghaidh a thabhairt go sainráite ar mhargú táirge mar tháirge atá comhionann leis an táirge céanna a mhargaítear i roinnt Ballstát eile i gcás ina bhfuil difríocht shuntasach idir comhdhéanamh nó saintréithe na dtáirgí sin. Ba cheart d’údaráis inniúla measúnú a dhéanamh ar an gcleachtas sin agus aghaidh a thabhairt air de réir an cháis i gcomhréir le forálacha na Treorach. Agus an measúnú á dhéanamh aige, ba cheart don údarás inniúil aird a thabhairt an gceist an bhfuil difríocht sin so-aitheanta ag tomhaltóirí, ar an gceart atá ag trádálaí táirgí de chuid an aon bhranda amháin a oiriúnú do mhargaí geografacha difriúla ar chúiseanna dlisteanacha, amhail infhaighteacht nó séasúracht amhábhar, sainroghanna sainithe tomhaltóirí nó straitéisí deonacha a bhfuil sé mar aidhm leo rochtain a fheabhsú ar bhia sláintiúil cothaitheach, agus ar an gceart atá ag an trádálaí táirgí de chuid an aon bhranda amháin a thairiscint i bpacáistí a bhfuil meáchan difriúil nó toirt dhifriúil iontu i margaí geografacha difriúla.

scriosta

Leasú    32

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 44

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(44)  Cé gur bealach díolacháin dlisteanach seanbhunaithe é díolachán seacháitribh, amhail díolachán in áitreabh gnó an trádálaí agus ciandíol, is féidir cleachtais mhargaíochta atá ionsaitheach nó míthreorach go háirithe i gcomhthéacs cuairteanna ar theach an tomhaltóra gan réamhthoiliú an tomhaltóra nó le linn turais tráchtála is féidir na cleachtais sin an tomhaltóir a chur faoi bhrú earraí a cheannach nach gceannódh sé murach sin agus/nó earraí a cheannach ar phraghsanna iomarcacha lena mbaineann íocaíocht láithreach go minic. Is minic a dhírítear cleachtais den sórt sin ar thomhaltóirí scothaosta nó ar thomhaltóirí leochaileacha eile. Measann Ballstáit áirithe gur cleachtais neamh-inmhianaithe iad sin agus gur gá srian a chur le cineálacha agus gnéithe áirithe díolacháin seacháitribh de réir bhrí Threoir 2011/83/AE, amhail táirge a mhargú nó a dhíol ar bhealach ionsaitheach agus míthreorach i gcomhthéacs cuairteanna gan iarraidh ar theach tomhaltóra nó turais tráchtála, ar fhorais bheartais phoiblí nó ar son meas a thabhairt ar shaol príobháideach tomhaltóirí a chosnaítear le hAirteagal 7 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta agus chun gur fusa forfheidhmiú a dhéanamh, ba cheart a shoiléiriú, dá bhrí sin, go bhfuil Treoir 2005/29/CE gan dochar do shaoirse na mBallstát socruithe a dhéanamh, gan aon ghá a bheith ann measúnú de réir an cháis a dhéanamh ar an gcleachtas sonrach, chun leasanna dlisteanacha tomhaltóirí a chosaint i ndáil le cuairteanna gan iarraidh a thabharfadh trádálaí ar a dteach príobháideach chun táirgí a thairiscint nó a dhíol nó i ndáil le turais tráchtála a d'eagródh trádálaí a bhfuil sé mar aidhm leo nó a bhfuil de thoradh orthu táirgí a chur chun cinn i measc tomhaltóirí nó táirgí a dhíol leo, i gcás ina bhfuil údar ann le socruithe den sórt sin ar foras an bheartais phoiblí nó chun an saol príobháideach a chosaint. Ba cheart aon fhorálacha den sórt sin a bheith comhréireach agus neamh-idirdhealaitheach. Ba cheart ceangal a chur ar na Ballstáit fógra a thabhairt don Choimisiún faoi aon fhorálacha náisiúnta a ghlacfar ina leith sin ionas gur féidir leis an gCoimisiún an fhaisnéis sin a chur ar fáil do gach páirtí leasmhar agus faireachán a dhéanamh ar chineál comhréireach agus dlíthiúlacht na mbeart sin.

(44)  Cé gur bealach díolacháin dlisteanach seanbhunaithe é díolachán seacháitribh, is féidir cleachtais mhargaíochta atá ionsaitheach nó míthreorach go háirithe i gcomhthéacs sirtheoireacht leanúnach agus gan iarraidh ag teach an tomhaltóra gan réamhthoiliú an tomhaltóra nó le linn turais tráchtála is féidir na cleachtais sin an tomhaltóir a chur faoi bhrú táirgí a cheannach nach gceannódh sé murach sin agus/nó earraí a cheannach ar phraghsanna iomarcacha lena mbaineann íocaíocht láithreach go minic. Is minic a dhírítear cleachtais den sórt sin ar thomhaltóirí scothaosta nó ar thomhaltóirí leochaileacha eile. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta agus chun gur fusa forfheidhmiú a dhéanamh, ba cheart a shoiléiriú, dá bhrí sin, go bhfuil Treoir 2005/29/CE gan dochar do shaoirse na mBallstát forálacha a ghlacadh chun leasanna dlisteanacha tomhaltóirí a chosaint i ndáil le cleachtais shonracha bainteach le sirtheoireacht leanúnach gan iarraidh ó thrádálaí ina dteach príobháideach chun táirgí a thairiscint nó a dhíol nó i ndáil le turais tráchtála a d'eagródh trádálaí a bhfuil sé mar aidhm leo nó a bhfuil de thoradh orthu táirgí a chur chun cinn i measc tomhaltóirí nó táirgí a dhíol leo, i gcás ina bhfuil forálacha den sórt sin comhréireach, neamh-idirdhealaitheach agus ina bhfuil údar leo mar gheall ar chúiseanna sáraitheacha leasa phoiblí. Ba cheart ceangal a chur ar na Ballstáit fógra a thabhairt don Choimisiún faoi aon fhorálacha náisiúnta a ghlacfar ina leith sin ionas gur féidir leis an gCoimisiún an fhaisnéis sin a chur ar fáil do gach páirtí leasmhar agus faireachán a dhéanamh ar na cleachtais atá faoi réir na bhforálacha náisiúnta sin, chomh maith le cinneadh a dhéanamh an bhfuil nó nach bhfuil siad comhréireach agus dlíthiúil.

Leasú    33

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe -1 (nua)

Treoir 2005/29/CE

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1 a, 1 b agus 1 c (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(-1)  In Airteagal 2, mír 1, cuirtear isteach na pointí seo a leanas:

 

(la)  ciallaíonn ‘margadh ar líne’ soláthraí seirbhíse lenar féidir le tomhaltóirí conarthaí ar líne a thabhairt i gcrích le trádálaithe agus le tomhaltóirí ar chomhéadan ar líne an mhargaidh ar líne;

 

(lb)  ciallaíonn ‘seirbhís chomparáide' seirbhís lenar féidir comparáid a dhéanamh idir tairiscintí éagsúla arna ndéanamh ag trádálaithe earraí nó seirbhísí do thomhaltóirí bunaithe ar chritéir, lena n-áirítear praghas, gnéithe nó léirmheasanna, nó a aithníonn trádálaithe ábhartha earraí, seirbhísí nó ábhar digiteach do thomhaltóirí, d’fhonn éascú a dhéanamh ar idirbhearta díreacha a thosú idir na trádálaithe sin agus tomhaltóirí , gan beann ar cá dtugtar na hidirbhearta sin i gcrích ar deireadh;

 

(lc)  ciallaíonn ‘comhéadan ar líne’ comhéadan ar líne mar a shainmhínítear i bpointe (16) d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2018/302.

Leasú    34

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe a

Treoir 2005/29/CE

Airteagal 3 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ní chuirtear leis an Treoir seo aon chosc ar na Ballstáit forálacha a ghlacadh chun leasanna dlisteanacha tomhaltóirí a chosaint i ndáil le cleachtais mhargaíochta nó díolacháin atá ionsaitheach nó míthreorach i gcomhthéacs cuairteanna gan iarraidh arna dtabhairt ag trádálaí ar theach tomhaltóra nó i ndáil le turais tráchtála arna n-eagrú ag trádálaí a bhfuil sé mar aidhm leo nó a bhfuil de thoradh orthu táirgí a chur chun cinn i measc tomhaltóirí nó táirgí a dhíol leo, ar choinníoll go bhfuil údar ann le forálacha den sórt sin ar fhorais bheartais phoiblí nó ar son meas ar an saol príobháideach a chosaint.

Ní chuirtear leis an Treoir seo aon chosc ar na Ballstáit forálacha a ghlacadh chun leasanna dlisteanacha tomhaltóirí a chosaint i ndáil le cleachtais shonracha mhargaíochta nó díolacháin, a shainaithnítear mar chleachtais atá ionsaitheach nó míthreorach, i gcomhthéacs sirtheoireachtaí leanúnacha gan iarraidh ó thrádálaí ag teach tomhaltóra nó i ndáil le turais tráchtála arna n-eagrú ag trádálaí a bhfuil sé mar aidhm leo nó a bhfuil de thoradh orthu táirgí a chur chun cinn i measc tomhaltóirí nó táirgí a dhíol leo, ar choinníoll go bhfuil na forálacha sin comhréireach, neamh-idirdhealaitheach agus go bhfuil údar leo mar gheall ar chúiseanna sáraitheacha leasa phoiblí.

Leasú    35

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Treoir 2005/29/CE

Airteagal 6 –mír 2 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  Cuirtear an pointe (c) seo a leanas isteach i mír 2 d’Airteagal 6:

scriosta

‘ (c)  Táirge a mhargú mar cheann atá comhionann leis an táirge céanna a mhargaítear i roinnt Ballstát eile, cé go bhfuil difríocht shuntasach ann idir comhdhéanamh nó saintréithe na dtáirgí sin; ’

 

Leasú    36

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 a (nua)

Treoir 2005/29/CE

Airteagal 7 – mír 4 – pointe e a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3a)  In Airteagal 7(4), cuirtear an pointe seo a leanas isteach:

 

'(ea)  i gcomhair táirgí nó seirbhísí atá á dtairiscint ar mhargaí ar líne, bíodh an tríú páirtí ag tairiscint na n-earraí nó na seirbhísí ina thrádálaí nó ná bíodh.'

Leasú    37

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 b (nua)

Treoir 2005/29/CE

Airteagal 7 – mír 5 a agus mír 5 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3b)  In Airteagal 7, cuirtear na míreanna seo a leanas leis:

 

'5a.  I gcás ina dtugtar margadh ar líne nó seirbhís chomparáide rochtain ar léirmheasanna a rinne tomhaltóirí ar tháirgí, measfar gur ábhar é an fhaisnéis seo a leanas:

 

(a)  cur síos ar na próisis a baineadh feidhm astu chun léirmheasanna ó thomhaltóirí a lorg agus iad a chur i láthair agus cibé acu an ndéantar nó nach ndéantar barántúlacht na léirmheasanna sin a dhearbhú; agus

 

(b)  i gcásanna ina dtarlaíonn seiceálacha den sórt sin, cur síos ar phríomhthréithe na seiceála.

 

5b.  Agus an fhéidearthacht táirgí a chuardach ar bhonn iarratais i bhfoirm eochairfhocal, nath nó ionchur eile, cuirfidh margaí ar líne agus seirbhísí comparáide faisnéis maidir leis na príomhpharaiméadair ar fáil, arna cur i láthair in ord tábhacht choibhneasta, lena gcinntear rangú na dtairiscintí arna gcur i láthair don tomhaltóir mar thoradh ar a iarratas cuardaigh.'

Leasú    38

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 2005/29/CE

Airteagal 11a – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  I dteannta an cheanglais atá ann modhanna leordhóthanacha éifeachtacha a áirithiú chun comhlíonadh a fhorfheidhmiú in Airteagal 11, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh leigheasanna conarthacha agus neamhchonarthacha ar fáil freisin do thomhaltóirí a ndearna cleachtais tráchtála éagóracha díobháil dóibh chun deireadh a chur le héifeachtaí uile na gcleachtas tráchtála éagórach sin i gcomhréir lena ndlí náisiúnta.

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh leigheasanna conarthacha agus neamhchonarthacha ar fáil do thomhaltóirí a ndéanann cleachtais tráchtála éagóracha díobháil dóibh, i gcomhréir lena ndlí náisiúnta.

Leasú    39

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 2005/29/CE

Airteagal 11 a – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Áireofar le leigheasanna conarthacha, ar a laghad, deis a thabhairt don tomhaltóir an conradh a fhoirceannadh go haontaobhach.

2.  Áireofar le leigheasanna conarthacha deis a thabhairt don tomhaltóir an conradh a fhoirceannadh go haontaobhach. Soláthrófar freisin leigheasanna conarthacha breise atá ina léiriú ar chineál agus ar thromchúis an neamhchomhlíonta, lena n-áirítear an ceart chun laghdú ar an bpraghas a fháil nó an ceart chun cúiteamh i leith damáistí a fháil. Beidh na leigheasanna sin gan dochar do dhlí an Aontais nó don dlí náisiúnta lena rialaítear cur i bhfeidhm leigheasanna.

Leasú    40

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 2005/29/CE

Airteagal 11a – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Áireofar le leigheasanna neamhchonarthacha, ar a laghad, deis a thabhairt don tomhaltóir cúiteamh a éileamh i leith damáistí a bhain dó.

3.  Áireofar le leigheasanna neamhchonarthacha deis a thabhairt don tomhaltóir cúiteamh a éileamh i leith damáistí a bhain dó.

Leasú    41

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2005/29/CE

Airteagal 13 - mír 2 - pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  an líon tomhaltóirí a ndearnadh difear dóibh, lena n-áirítear iad sin i mBallstá(i)t eile;

(b)  líon na dtomhaltóirí a ndearnadh damáiste dóibh sa Bhallstát lena mbaineann agus i mBallstáit eile, i gcás ina gcuirfear faisnéis den sórt sin ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 35 de Rialachán (AE) 2017/2394;

Leasú    42

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2005/29/CE

Airteagal 13 –mír 2 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  aon ghníomhaíocht a rinne an trádálaí chun an damáiste a bhain do thomhaltóirí a mhaolú nó a leigheas;

(c)  aon ghníomhaíocht a rinne an trádálaí chun an damáiste a bhain do thomhaltóirí a mhaolú nó a leigheas, lena n-áirítear gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag an trádálaí chun tuairisciú a dhéanamh ar an sárú nó chun comhoibriú leis na cúirteanna inniúla nó leis na húdaráis riaracháin;

Leasú    43

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2005/29/CE

Airteagal 13 – mír 2 – pointe d

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  nuair is iomchuí, cineál an tsáraithe a bheith déanta d’aon ghnó nó le faillí;

(d)  cineál an tsáraithe a bheith déanta d’aon ghnó nó trí fhaillí;

Leasú    44

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2005/29/CE

Airteagal 13 – mír 2 – pointe f a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(fa)  i dtaobh an maíonn an trádálaí gur chomhlíon siad cóid ábhartha iompair nó na cáilíochtaí ábhartha;

Leasú    45

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2005/29/CE

Airteagal 13 – mír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  Déanfaidh na Ballstáit na cumhachtaí a leagtar síos san Airteagal seo a fheidhmiú go comhréireach, go héifeachtach agus go héifeachtúil i gcomhréir le dlí an Aontais, lena n-áirítear i gcomhréir le prionsabail na Cairte um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, le coimircí nós imeachta is infheidhme agus le rialacha an Aontais maidir le cosaint sonraí, go háirithe Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a, agus leis an dlí náisiúnta.

 

_____________________

 

1a Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

Leasú    46

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2005/29/CE

Airteagal 13 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  I gcás inar fíneáil é an pionós a fhorchuirfear, tabharfar aird ar láimhdeachas agus glan bhrabús bliantúil an trádálaí is sáraitheoir agus ar aon fhíneálacha a forchuireadh i leith an tsáraithe chéanna nó sáruithe eile faoin Treoir seo i mBallstáit eile freisin le linn méid na fíneála a shocrú.

3.  Cuirfear san áireamh freisin aon fhíneálacha a forchuireadh i leith na sáruithe céanna faoin Treoir seo i mBallstáit eile agus leibhéal an phionóis á chinneadh.

Leasú    47

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2005/29/CE

Airteagal 13 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an fhéidearthacht atá ann fíneálacha a fhorchur ar áireamh sna pionóis i leith sáruithe forleathana agus sáruithe forleathana lena mbaineann gné Aontais de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 2017/2934, ar fíneálacha iad a mbeidh an fhíneáil uasta díobh cothrom le 4 % ar a laghad de láimhdeachas bliantúil an trádálaí is sáraitheoir sa Bhallstát nó sna Ballstáit lena mbaineann.

4.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an fhéidearthacht atá ann fíneálacha a fhorchur ar áireamh sna pionóis i leith sáruithe forleathana agus i leith sáruithe forleathana lena mbaineann gné Aontais a fhorchuirfear mar thoradh ar ghníomhaíocht chomhordaithe arna seoladh i gcomhréir le Caibidil IV de Rialachán (AE) Uimh. 2017/2394, agus go mbeidh uasmhéid na bhfíneálacha sin cothrom le EUR 10 000 000 nó ar a laghad 4 % de láimhdeachas bliantúil an trádálaí ón mbliain airgeadais roimhe sin sa Bhallstát nó sna Ballstáit lena mbaineann, cé acu atá níos airde.

Leasú    48

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2005/29/CE

Airteagal 13 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Le linn dóibh a chinneadh conas a leithdháilfear an t-ioncam ó fhíneálacha, tabharfaidh na Ballstáit aird ar leas ginearálta tomhaltóirí.

5.  Bainfidh na Ballstáit leas as ioncam ó fhíneálacha chun cosaint leas ginearálta na dtomhaltóirí a fheabhsú, lena n-áirítear trí chiste a bhunú atá tiomnaithe do shásamh a sholáthar i leith cásanna maidir le díobháil do thomhaltóirí, agus, i gcás inarb infheidhme, i leith aon díobháil eile, amhail díobháil do leasanna comhshaoil nó díobháil do leasanna poiblí cosanta eile, arbh é an sárú ba chúis leo.

Leasú    49

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2005/29/CE

Airteagal 13 – mír 6 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

6a.  Ní cheanglófar ar na Ballstáit córas cuimsitheach forfheidhmiúcháin phoiblí chun pionóis a fhorfheidhmiú faoin Treoir seo.

Leasú    50

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe -6 (nua)

Treoir 2005/29/CE

Iarscríbhinn I – pointe 6 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(-6)  Cuirtear an pointe seo a leanas le hIarscríbhinn I:

 

'6a.  Laghdú ar phraghas a thaispeáint gan an praghas tagartha a shonrú ar a bhfuil an fógra maidir leis an laghdú ar phraghas bunaithe agus gan a bheith in ann cruinneas an phraghais tagartha sin a chruthú laistigh de 30 lá roimh an bhfógra.'

Leasú    51

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6

Treoir 2005/29/CE

Iarscríbhinn I – pointe 11

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

11.  Ábhar eagarthóireachta a úsáid sna meáin, nó faisnéis a thabhairt do chuardach ar líne an tomhaltóra., chun táirge a chur chun cinn i gcás inar íoc trádálaí as an gcur chun cinn gan an méid sin a chur in iúl go soiléir san ábhar nó sna torthaí cuardaigh nó le híomhánna nó fuaimeanna atá in-sainaitheanta go soiléir ag an tomhaltóir (alt fógraíochta; socrúchán íoctha nó cuimsiú íoctha). Tá an Rialachán seo gan dochar do Threoir 2010/13/CE48.

11.  Ábhar eagarthóireachta a úsáid sna meáin, nó faisnéis a thabhairt do chuardach ar líne an tomhaltóra, chun táirge a chur chun cinn i gcás inar íoc trádálaí go díreach nó go neamhdhíreach as cur chun cinn nó as rangú feiceálach chun príomhchorp na dtorthaí cuardaigh a sheachaint gan an méid sin a chur in iúl go soiléir ar bhealach atá gonta, sothuigthe agus intuigthe san ábhar nó sna torthaí cuardaigh nó le híomhánna nó fuaimeanna atá in-sainaitheanta go soiléir ag an tomhaltóir (alt fógraíochta; socrúchán íoctha nó cuimsiú íoctha). Tá an Rialachán seo gan dochar do Threoir 2010/13/CE48.

__________________

__________________

48 Treoir 2010/13/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Márta 2010 maidir le comhordú forálacha áirithe atá leagtha síos leis an dlí, le Rialachán nó le gníomhaíocht riaracháin sna Ballstáit i dtaobh seirbhísí meán closamhairc a sholáthar (Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc) (IO L 95, 15.4.2010, lch. 1).

48 Treoir 2010/13/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Márta 2010 maidir le comhordú forálacha áirithe atá leagtha síos leis an dlí, le Rialachán nó le gníomhaíocht riaracháin sna Ballstáit i dtaobh seirbhísí meán closamhairc a sholáthar (Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc) (IO L 95, 15.4.2010, lch. 1).

Leasú    52

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6 a (nua)

Treoir 2005/29/CE

Iarscríbhinn I – pointe 13 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6a)  Cuirtear an pointe seo a leanas le hIarscríbhinn I:

 

'13a. A lua nó a thabhairt le tuiscint ar bhealach eile trína chuma, trína chur síos nó trína léiriú pictiúrtha go bhfuil earra mar a chéile nó go bhfuil an chuma air go bhfuil earra mar a chéile le hearra eile a ndéantar margaíocht air i mBallstát eile nuair nach amhlaidh atá, ach amháin má tá difear idir na hearraí sin mar gheall ar roghanna soiléire, follasacha agus réigiúnacha an tomhaltóra, fhoinsiú na gcomhábhar áitiúil nó cheanglais an dlí náisiúnta, fad atá an sonrú sin soiléir agus marcáilte go hintuigthe ionas go mbeidh sé infheicthe don tomhaltóir láithreach.'

Leasú    53

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6 b (nua)

Treoir 2005/29/CE

Iarscríbhinn I – pointe 23 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6b)  Cuirtear an pointe seo a leanas le hIarscríbhinn I:

 

'23a.  Teicnící difriúla a úsáid lena bhféadfaí ticéid imeachta a cheannach ar mórscála, lena n-áirítear trí bhogearraí uathoibrithe chun ticéid imeachta a athdhíol ar phraghas níos mó ná a luach ainmniúil.’

Leasú    54

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6 c (nua)

Treoir 2005/29/CE

Iarscríbhinn I – pointe 23 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6c)  Cuirtear an pointe seo a leanas le hIarscríbhinn I:

 

'23b. A lua nó a thabhairt le tuiscint ar bhealach eile go bhfuil léirmheas ar an táirge tíolactha ag tomhaltóir a bhfuil an táirge úsáidte aige nó aici gan céimeanna réasúnacha agus comhréireacha a ghlacadh chun a áirithiú go léirítear sa léirmheas taithí chéad láimhe na dtomhaltóirí.'

Leasú    55

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6 d (nua)

Treoir 2005/29/CE

Iarscríbhinn I – pointe 23 c (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6d)  Cuirtear an pointe seo a leanas le hIarscríbhinn I:

 

'23c.  Tuiscint bhréige a chruthú gur cheannaigh, gur úsáid nó gur mhol tomhaltóirí eile táirge, seirbhís nó ábhar digiteach sonrach eile bunaithe ar pharaiméadair neamhghaolmhara lena n-áirítear roghanna branda agus suíomh geografach.'

Réasúnú

Tá tomhaltóirí ag brath níos mó ar léirmheasanna agus moltaí tomhaltóirí agus cinneadh á dhéanamh acu maidir le táirge a cheannach. Ba cheart Iarscríbhinn I a leasú mar sin chun an cleachtas míthreorach sin a chur san áireamh.

Leasú    56

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1 – pointe d

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 16

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(16)  ciallaíonn ‘conradh le haghaidh ábhar digiteach nach soláthraítear ar mheán inláimhsithe a sholáthar’ conradh ar faoina bhun a sholáthraíonn trádálaí ábhar digiteach sonrach don tomhaltóir, nó a gheallann sé ábhar digiteach sonrach a sholáthar dó, agus a íocann an tomhaltóir an praghas, nó a gheallann sé an praghas a íoc, i leith an ábhair sin. Áirítear leis sin freisin conarthaí ina dtugann an tomhaltóir sonraí pearsanta don trádálaí, nó a gheallann sé sonraí pearsanta a thabhairt dó, ach amháin i gcás ina ndéanann an trádálaí na sonraí pearsanta a thug an tomhaltóir a phróiseáil go heisiach chun críche an t-ábhar digiteach a sholáthar nó chun gur féidir leis an trádálaí ceanglais dlí a bhfuil sé faoina réir a chomhlíonadh agus i gcás nach ndéanann an trádálaí na sonraí sin a phróiseáil chun aon chríche eile;

(16)  ciallaíonn ‘conradh le haghaidh ábhar digiteach’ conradh ar faoina bhun a sholáthraíonn trádálaí ábhar digiteach don tomhaltóir, nó a gheallann sé ábhar digiteach a sholáthar dó, agus a íocann an tomhaltóir praghas, nó a gheallann sé praghas a íoc. Áirítear leis sin freisin conarthaí ina dtugann an tomhaltóir sonraí pearsanta don trádálaí, nó a gheallann sé sonraí pearsanta a thabhairt dó, ach amháin i gcás ina ndéanann an trádálaí na sonraí pearsanta a thug an tomhaltóir a phróiseáil go heisiach chun an t-ábhar digiteach a sholáthar i gcomhréir leis an [Treoir maidir le hÁbhar Digiteach] nó chun gur féidir leis an trádálaí ceanglais dlí a bhfuil sé faoina réir a chomhlíonadh agus i gcás nach ndéanann an trádálaí na sonraí sin a phróiseáil chun aon chríche eile;

Leasú    57

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1 – pointe d

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 17

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(17)  ciallaíonn ‘seirbhís dhigiteach’ (a) seirbhís lena gcumasaítear don tomhaltóir sonraí a chruthú, a phróiseáil, a stóráil nó a rochtain i bhfoirm dhigiteach; nó (b) seirbhís lena gcumasaítear comhroinnt sonraí i bhfoirm dhigiteach nó aon idirghníomhaíocht eile le sonraí i bhfoirm dhigiteach arna n-uaslódáil nó arna gcruthú ag an tomhaltóir agus ag úsáideoirí eile na seirbhíse sin, lena n-áirítear comhroinnt comhad físe agus fuaime agus óstáil comhad eile, próiseáil focal nó cluichí a thairgtear sa timpeallacht néalríomhaireachta agus sna meáin shóisialta.

(17)  ciallaíonn ‘seirbhís dhigiteach’ (a) seirbhís lenar féidir leis an tomhaltóir sonraí a chruthú, a stóráil nó a rochtain i bhfoirm dhigiteach; nó (b) seirbhís lenar féidir sonraí a chomhroinnt nó aon idirghníomhaíocht eile a dhéanamh le sonraí i bhfoirm dhigiteach arna n-uaslódáil nó arna gcruthú ag an tomhaltóir ag úsáideoirí eile na seirbhíse sin;

Leasú    58

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1 – pointe d

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 18

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(18)  ciallaíonn ‘conradh seirbhíse digití’ conradh ar faoina bhun a sholáthraíonn trádálaí seirbhís dhigiteach don tomhaltóir, nó a gheallann sé seirbhís dhigiteach a sholáthar dó, agus a íocann an tomhaltóir an praghas, nó a gheallann sé an praghas a íoc, i leith na seirbhíse digití sin. Áirítear leis sin freisin conarthaí ina dtugann an tomhaltóir sonraí pearsanta don trádálaí, nó a gheallann sé sonraí pearsanta a thabhairt dó, ach amháin i gcás ina ndéanann an trádálaí na sonraí pearsanta a thug an tomhaltóir a phróiseáil go heisiach chun críche tseirbhís dhigiteach a sholáthar nó chun gur féidir leis an trádálaí ceanglais dlí a bhfuil sé faoina réir a chomhlíonadh agus i gcás nach ndéanann an trádálaí na sonraí sin a phróiseáil chun aon chríche eile;

(18)  ciallaíonn ‘conradh seirbhíse digití’ conradh ar faoina bhun a sholáthraíonn trádálaí seirbhís dhigiteach don tomhaltóir, nó a gheallann sé seirbhís dhigiteach a sholáthar dó, agus a íocann an tomhaltóir praghas, nó a gheallann sé praghas a íoc. Áirítear leis sin freisin conarthaí ina dtugann an tomhaltóir sonraí pearsanta don trádálaí, nó a gheallann sé sonraí pearsanta a thabhairt dó, ach amháin i gcás ina ndéanann an trádálaí na sonraí pearsanta a thug an tomhaltóir a phróiseáil go heisiach chun an t-ábhar digiteach a sholáthar i gcomhréir leis an [Treoir maidir le hÁbhar Digiteach] nó chun gur féidir leis an trádálaí ceanglais dlí a bhfuil sé faoina réir a chomhlíonadh agus i gcás nach ndéanann an trádálaí na sonraí sin a phróiseáil chun aon chríche eile;

Leasú    59

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1 a (nua)

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 3 – mír 3 – pointe k

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(1a)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (k) d’Airteagal 3(3):

(k)  for passenger transport services, with the exception of Article 8(2) and Articles 19 and 22;

(k)  le haghaidh seirbhísí iompair, cé is moite d’Airteagal 8(2) agus Airteagail 19, 21 agus 22;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537797342987&from=GA)

Réasúnú

Tá gá leis an leasú sin le haghaidh comhsheasmhacht inmheánach an téacs toisc go bhfuil dlúthbhaint idir é agus leasuithe inghlactha eile.

Leasú    60

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 5 – mír 1 – pointe h

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(h)  nuair is infheidhme, aon idir-inoibritheacht ábhartha idir ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha agus crua-earraí agus bogearraí a bhfuil an trádálaí ar an eolas fúthu nó a bhféadfaí a bheith ag súil leis le réasún go mbeadh an trádálaí ar an eolas fúthu.

(h)  i gcás inarb infheidhme, aon idir-inoibritheacht ábhartha idir ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha agus crua-earraí bogearraí atá éagsúil leis na cinn lena n-úsáidtear ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha den chineál céanna de ghnáth.

Leasú    61

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 6 –mír 1 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  an seoladh geografach ag a bhfuil an trádálaí bunaithe, mar aon le huimhir theileafóin, seoladh ríomhphoist modhanna eile cumarsáide ar líne an trádálaí lena ráthaítear gur féidir leis an tomhaltóir an comhfhreagras leis an trádálaí a choinneáil ar mheán marthanach, chun an tomhaltóir a chumasú teagmháil a dhéanamh leis an trádálaí go tapa agus cumarsáid a dhéanamh leis go héifeachtúil. Nuair is infheidhme, tabharfaidh an trádálaí seoladh geografach agus aitheantas an trádálaí a bhfuil sé ag gníomhú thar a cheann freisin.

(c)  an seoladh geografach ag a bhfuil an trádálaí bunaithe, mar aon le huimhir theileafóin, seoladh ríomhphoist agus modhanna eile cumarsáide ar líne an trádálaí, i gcás ina mbeidh fáil ar mhodhanna cumarsáide eile, lena ráthaítear gur féidir leis an tomhaltóir taifead ar an teagmháil leis an trádálaí a choimeád agus cóipeanna den chomhfhreagras scríofa leis an trádálaí a choinneáil ar mheán marthanach, chun an tomhaltóir a chumasú teagmháil a dhéanamh leis an trádálaí go tapa agus cumarsáid a dhéanamh leis go héifeachtúil. Nuair is infheidhme, tabharfaidh an trádálaí seoladh geografach agus aitheantas an trádálaí a bhfuil sé ag gníomhú thar a cheann freisin.

Leasú    62

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 6 – mír 1 – pointe s

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(s)  nuair is infheidhme, aon idir-inoibritheacht ábhartha idir ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha agus crua-earraí agus bogearraí a bhfuil an trádálaí ar an eolas fúthu nó a bhféadfaí a bheith ag súil leis le réasún go mbeadh an trádálaí ar an eolas fúthu.

(s)  i gcás inarb infheidhme, aon idir-inoibritheacht ábhartha idir ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha agus crua-earraí bogearraí atá éagsúil leis na cinn lena n-úsáidtear ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha den chineál céanna de ghnáth.

Leasú    63

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 4

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 6a – mír 1 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Sula gcuirfear tomhaltóir faoi cheangal ag cianchonradh, nó ag aon tairiscint chomhfhreagrach, i margadh ar líne, tabharfaidh an margadh ar líne an fhaisnéis seo a leanas freisin:

Sula gcuirfear tomhaltóir faoi cheangal ag cianchonradh, nó ag aon tairiscint chomhfhreagrach, i margadh ar líne, tabharfaidh an margadh ar líne an fhaisnéis seo a leanas freisin ar bhealach soiléir agus oiriúnach don úsáideoir gan dochar d’fhorálacha de Threoir 2005/29/CE:

Leasú    64

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 4

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 6a – mír 1 – pointe 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  na príomhpharaiméadair lena socraítear tairiscintí a chuirtear i láthair an tomhaltóra mar thoradh ar a chuardach ar an margadh ar líne;

scriosta

Leasú    65

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 4

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 6a – mír 1 – pointe d a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(da)  ar baineadh úsáid as algartaim nó cinnteoireacht uathoibrithe, chun tairiscintí a dhéanamh nó praghsanna a chinneadh, lena n-áirítear teicnící praghsála pearsanta.

Leasú    66

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 4

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 6a – mír 1 – pointe d b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(db)  an bonn ar a ríomhtar aon laghdú ar phraghas le haghaidh an táirge nó na seirbhíse a léirítear sa chuardach sa mhargadh ar líne;

Réasúnú

Is minic nach ann do na praghsanna lascainithe a thairgtear i margaí ar líne le haghaidh taistil mar shampla do na dátaí sonracha atá á lorg ag an tomhaltóir. Dá bhrí sin, ba cheart faisnéis chruinn faoi laghdú ar phraghsanna a sholáthar sna torthaí cuardaigh i margaí ar líne.

Leasú    67

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 4

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 6a – mír 1 – pointe d c (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(dc)  aicmiú oifigiúil, catagóiriú, nó cáilíocht an ghráid i dtaca le táirge, nuair is infheidhme.

Réasúnú

I roinnt earnálacha, is ann do scéimeanna aicmiúcháin oifigiúla (an réaltchóras óstáin in earnáil an taistil, mar shampla). Ba cheart go sonrófaí an t-aicmiú oifigiúil i dtaca le táirge nó seirbhís i margaí ar líne, nuair is infheidhme.

Leasú    68

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 4

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 6a – mír 1 – fomhír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Féadfaidh na Ballstáit ceanglais faisnéise bhreise a chaomhnú nó a thabhairt isteach ina ndlí náisiúnta.

Leasú    69

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 4

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 6a – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Tar éis don tomhaltóir a bheith faoi cheangal ag cianchonradh nó ag conradh seacháitribh, nó ag aon tairiscint chomhfhreagrach eile, i margadh ar líne, agus i gcás inar tugadh fógra don mhargadh ar líne faoin tairiscint maidir leis an earra nó an tseirbhís a díoladh nó inar bhain an margadh ar líne an t-earra nó an tseirbhís sin ar na forais go bhfuil sé nó sí mídhleathach, soláthróidh an margadh ar líne an fhaisnéis seo a leanas don tomhaltóir go pras ar bhealach soiléir agus intuigthe:

 

(a)  go bhfuil an táirge nó an tseirbhís a dhíoltar nó an tairiscint a ghabhann leis nó léi mídhleathach nó go bhfuil an chuma air go bhfuil sé nó sí mídhleathach agus gur baineadh é nó í;

 

(b)  céannacht an trádálaí a rinne an tairiscint a baineadh;

 

(c)  an chúis ar baineadh an tairiscint.

Réasúnú

Ba cheart do mhargaí ar líne, a aithníonn go bhfuil tairiscint, táirge nó seirbhís ar a n-ardán mídhleathach, tomhaltóirí a chur ar an eolas faoi neamhdhleathacht fhéideartha na tairisceana, an táirge nó na seirbhíse atá ceannaithe acu. Le hoibleagáid den sórt sin, dhéanfaí cosaint níos fearr a sholáthar do thomhaltóirí, trí thrédhearcacht mhéadaithe.

Leasú    70

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 4 a (nua)

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 6 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4a)  Cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:

 

“Airteagal 6b

 

Ceanglais faireacháin le haghaidh oibreoirí margaidh ar líne

 

Beidh sé de cheangal ar oibreoirí margaidh ar líne céimeanna réasúnacha a ghlacadh chun a áirithiú nach bhfuil na seirbhísí a sholáthraíonn siad faoi réir mí-úsáide, rud a d’fhágfadh go mbeadh tomhaltóirí leochaileach. Beidh leibhéal leordhóthanach cosanta comhsheasmhach le nádúr na n-earraí nó na seirbhísí a dhíoltar agus aon fhianaise iarbhír i ndáil le díobháil a thagann as an díolachán. Go sonrach, déanfaidh oibreoirí faireachán ar ghníomhaíocht a thugann le fios go n-airbheartaíonn trádálaí nach trádálaí é chun dul i bhfeidhm ar roghanna tomhaltóirí agus ar ionchais i ndáil le cáilíocht an táirge nó na seirbhíse atá á cheannach nó atá á ceannach acu.’

Leasú    71

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe -5 (nua)

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 7 – mír 1

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(-5)  In Airteagal 7, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

1.  With respect to off-premises contracts, the trader shall give the information provided for in Article 6(1) to the consumer on paper or, if the consumer agrees, on another durable medium. That information shall be legible and in plain, intelligible language.

1.  Maidir le conarthaí seacháitribh, tabharfaidh an trádálaí an fhaisnéis dá bhforáiltear in Airteagal 6(1) don tomhaltóir ar mheán marthanach. Beidh an fhaisnéis sin inléite agus i bhfriotal soiléir sothuigthe.

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23770&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96674)

Réasúnú

Tá gá leis an leasú sin i bhfianaise loighic inmheánach an téacs agus toisc go bhfuil dlúthcheangal idir é agus leasuithe inghlactha eile. Sa ré dhigiteach seo, ní gá go sonrófar gur gá an fhaisnéis uile a sholáthar ar pháipéar mar réamhshocrú.

Leasú    72

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe -5 a (nua)

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 7 – mír 2

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(-5a)  In Airteagal 7, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

2.  Déanfaidh an trádálaí cóip den chonradh sínithe a sholáthar don tomhaltóir nó dearbhú an chonartha ar pháipéar nó, má aontaíonn an tomhaltóir ar mheán marthanach, lena n-áirítear, nuair is infheidhme, dearbhú maidir le toiliú agus admháil shainráite an tomhaltóra roimh ré i gcomhréir le pointe (m) d’Airteagal 16.

2.  Déanfaidh an trádálaí cóip den chonradh sínithe a sholáthar don tomhaltóir ar mheán marthanach, lena n-áirítear, nuair is infheidhme, dearbhú maidir le toiliú agus admháil shainráite an tomhaltóra roimh ré i gcomhréir le pointe (m) d’Airteagal 16.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=EN)

Réasúnú

Tá gá leis an leasú sin i bhfianaise loighic inmheánach an téacs agus toisc go bhfuil dlúthcheangal idir é agus leasuithe inghlactha eile. Sa ré dhigiteach seo, ní gá go sonrófar gur gá an fhaisnéis uile a sholáthar ar pháipéar mar réamhshocrú.

Leasú    73

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 7 – pointe a

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 13 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

scriosta

‘3.  Ach amháin i gcás inar thairg an trádálaí na hearraí a bhailiú é féin, féadfaidh an trádálaí, i gcás conarthaí díolacháin, an aisíocaíocht a choinneáil siar go dtí go mbeidh na hearraí faighte ar ais aige.’

 

Leasú    74

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 7 – pointe b

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 13 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Maidir le haon ábhar digiteach, a mhéid nach ionann é agus sonraí pearsanta, a ndearna an tomhaltóir é a uaslódáil nó a chruthú agus úsáid á baint aige as an ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar an trádálaí, comhlíonfaidh an trádálaí na hoibleagáidí faoin [Treoir maidir le hÁbhar Digiteach] agus féadfaidh sé na cearta a thugtar fúithi a fheidhmiú.’

5.  Maidir le haon ábhar digiteach, a mhéid nach ionann é agus sonraí pearsanta, a ndearna an tomhaltóir é a sholáthar nó a chruthú agus úsáid á baint aige as an ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthair an trádálaí, comhlíonfaidh an trádálaí na hoibleagáidí faoin [Treoir maidir le hÁbhar Digiteach] agus féadfaidh sé na cearta dá bhforáiltear fúithi a fheidhmiú.

Leasú    75

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 8 – pointe 1

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 14 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

scriosta

‘Tar éis fhoirceannadh an chonartha, staonfaidh an tomhaltóir ó úsáid a bhaint as an ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach agus ón ábhar nó an tseirbhís sin a chur ar fáil do thríú páirtithe.’

 

Leasú    76

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 8 – pointe 1 a (nua)

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 14 – mír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1a)  cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

 

‘2a. Tar éis fhoirceannadh an chonartha, staonfaidh an tomhaltóir ó úsáid a bhaint as an ábhar digiteach nó as an tseirbhís dhigiteach agus ón ábhar nó ón tseirbhís sin a chur ar fáil do thríú páirtithe.’

(féach an leasú a bhaineann le hAirteagal 14(2) de Threoir 2011/83/AE)

Leasú    77

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 9 – pointe 1 a (nua)

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 16 – mír 1 – pointe b

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(1a)  I mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):

(b)  conradh chun earraí seirbhísí gaolmhara a sholáthar a bhfuil a bpraghas ag brath ar luaineachtaí sa mhargadh airgeadais nach féidir leis an trádálaí a rialú agus a d'fhéadfadh titim amach le linn na tréimhse tarraingthe siar;

(b)  earraí, seirbhísí nó fuinneamh nach fuinneamh líonra é a sholáthar a bhfuil a bpraghas ag brath ar luaineachtaí sa mhargadh airgeadais, sa mhargadh tráchtearraí nó sa mhargadh fuinnimh nach féidir leis an trádálaí a rialú agus a d'fhéadfadh titim amach le linn na tréimhse tarraingthe siar;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537955310239&from=FR)

Réasúnú

Tá gá leis an leasú sin mar gheall ar loighic inmheánach an téacs mar tá dlúthbhaint idir é agus leasuithe inghlactha eile.

Leasú    78

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 9 – pointe 1 b (nua)

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 16 – mír 1 – pointe h

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(1b)  I mír 1, cuirfear an méid seo a leanas in ionad phointe (h):

(h)  conarthaí ina n-iarrann an tomhaltóir go sonrach ar an trádálaí cuairt a thabhairt air chun deisiúcháin phráinneacha nó obair chothabhála a dhéanamh. Más rud é, le linn cuairte den chineál sin, go soláthraíonn an trádálaí seirbhísí de bhreis ar na seirbhísí sin a d'iarr an tomhaltóir go sonrach nó go soláthraíonn sé earraí seachas páirteanna athsholáthair a úsáidtear chun obair chothabhála nó deisiúcháin a dhéanamh, beidh feidhm ag an gceart chun tarraingt siar maidir leis na seirbhísí breise nó na maidir leis na hearraí breise sin.

(h)  conarthaí ina n-iarrann an tomhaltóir go sonrach ar an trádálaí cuairt a thabhairt air chun críche deisiúcháin phráinneacha nó obair chothabhála a dhéanamh nó chun críche seirbhíse práinneacha eile is gá a dhéanamh ar gearrfhógra. Más rud é, le linn cuairte den chineál sin, go soláthraíonn an trádálaí seirbhísí de bhreis ar na seirbhísí sin a d'iarr an tomhaltóir go sonrach nó go soláthraíonn sé earraí seachas páirteanna athsholáthair is gá a úsáid chun an obair chothabhála nó na deisiúcháin a dhéanamh, beidh feidhm ag an gceart chun tarraingt siar maidir leis na seirbhísí breise nó na maidir leis na hearraí breise sin;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537446850688&from=EN)

Réasúnú

Tá gá leis an leasú sin mar gheall ar loighic inmheánach an téacs mar tá dlúthbhaint idir é agus leasuithe inghlactha eile.

Leasú    79

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 9 – pointe 3

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 16 – mír 1 – pointe n

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  cuirtear an pointe seo a leanas isteach:

scriosta

‘(n)  an soláthar earraí ar láimhseáil an tomhaltóir iad, le linn na tréimhse tarraingt siar, níos mó ná mar a bhí riachtanach chun cineál, saintréithe agus feidhmiú na n-earraí a dhéanamh amach.’

 

Leasú    80

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 10

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 24 – mír 2 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  an líon tomhaltóirí a ndearnadh difear dóibh, lena n-áirítear iad sin i mBallstá(i)t eile;

(b)  líon na dtomhaltóirí a ndearnadh damáiste dóibh sa Bhallstát lena mbaineann agus i mBallstáit eile, i gcás ina gcuirfear faisnéis den sórt sin ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 35 de Rialachán (AE) 2017/2394;

Leasú    81

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 10

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 24 – mír 2 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  aon ghníomhaíocht a rinne an trádálaí chun an damáiste a bhain do thomhaltóirí a mhaolú nó a leigheas;

(c)  aon ghníomhaíocht a rinne an trádálaí chun an damáiste a bhain do thomhaltóirí a mhaolú nó a leigheas, lena n-áirítear gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag an trádálaí chun tuairisciú a dhéanamh ar an sárú nó chun comhoibriú leis na cúirteanna inniúla nó leis na húdaráis riaracháin;

Leasú    82

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 10

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 24 – mír 2 – pointe d

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  nuair is iomchuí, cineál an tsáraithe a bheith déanta d’aon ghnó nó le faillí;

(d)  cineál an tsáraithe a bheith déanta d’aon ghnó nó trí fhaillí;

Leasú    83

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 10

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 24 – mír 2 – pointe f a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(fa)  i dtaobh an maíonn an trádálaí gur chomhlíon siad cóid ábhartha iompair nó na cáilíochtaí ábhartha;

Leasú    84

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 10

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 24 – mír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  Déanfaidh na Ballstáit na cumhachtaí a leagtar síos san Airteagal seo a fheidhmiú go comhréireach, go héifeachtach agus go héifeachtúil i gcomhréir le dlí an Aontais, lena n-áirítear i gcomhréir le prionsabail na Cairte um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, le coimircí nós imeachta is infheidhme agus le rialacha an Aontais maidir le cosaint sonraí, go háirithe Rialachán (AE) 2016/679, agus leis an dlí náisiúnta.

Leasú    85

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 10

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 24 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  I gcás inar fíneáil é an pionós a fhorchuirfear, tabharfar aird ar láimhdeachas agus glanbhrabús bliantúil an trádálaí is sáraitheoir agus ar aon fhíneálacha a forchuireadh i leith an tsáraithe chéanna nó sáruithe eile faoin Treoir seo i mBallstáit eile freisin agus méid na fíneála á chinneadh.

3.  Cuirfear san áireamh freisin aon fhíneálacha a forchuireadh i leith na sáruithe céanna faoin Treoir seo i mBallstáit eile agus leibhéal an phionóis á chinneadh.

Leasú    86

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 10

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 24 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an fhéidearthacht atá ann fíneálacha a fhorchur ar áireamh sna pionóis i leith sáruithe forleathana agus sáruithe forleathana lena mbaineann gné Aontais de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 2017/2934, ar fíneálacha iad a mbeidh an fhíneáil uasta díobh cothrom le 4 % ar a laghad de láimhdeachas bliantúil an trádálaí sa Bhallstát nó sna Ballstáit lena mbaineann.

4.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an fhéidearthacht atá ann fíneálacha a fhorchur ar áireamh sna pionóis i leith sáruithe forleathana agus i leith sáruithe forleathana lena mbaineann gné Aontais a fhorchuirfear mar thoradh ar ghníomhaíocht chomhordaithe arna seoladh i gcomhréir le Caibidil IV de Rialachán (AE) Uimh. 2017/2394, ar fíneálacha iad a mbeidh an fhíneáil uasta díobh cothrom le EUR 10 000 000 nó ar a laghad 4 % de láimhdeachas bliantúil an trádálaí ón mbliain airgeadais roimhe sin sa Bhallstát nó sna Ballstáit lena mbaineann, cé acu atá níos airde.

Leasú    87

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 10

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 24 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.   Le linn dóibh a chinneadh conas a leithdháilfear an t-ioncam ó fhíneálacha, tabharfaidh na Ballstáit aird ar leas ginearálta tomhaltóirí.

5.  Bainfidh na Ballstáit leas as ioncam ó fhíneálacha chun cosaint leas ginearálta na dtomhaltóirí a fheabhsú, lena n-áirítear trí chiste a bhunú atá tiomnaithe do shásamh a sholáthar i leith cásanna maidir le díobháil do thomhaltóirí, agus, i gcás inarb infheidhme, i leith aon díobháil eile, amhail díobháil do leasanna comhshaoil nó díobháil do leasanna poiblí cosanta eile, arbh é an sárú ba chúis leo.

Leasú    88

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 10

Treoir 2011/83/AE

Airteagal 24 – mír 6 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

6a.  Ní cheanglófar ar na Ballstáit córas cuimsitheach forfheidhmiúcháin phoiblí a bhunú chun pionóis a fhorfheidhmiú faoin Treoir seo.

Leasú    89

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 11 – pointe 1 – pointe a

Treoir 2011/83/AE

Iarscríbhinn I – pointe A

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tríú mír de phointe A faoin teideal ‘An ceart tarraingt siar’:

scriosta

‘Chun an ceart tarraingt siar a fheidhmiú, ní mór duit fógra a thabhairt dúinn [2] faoin gcinneadh uait tarraingt siar as an gconradh seo le ráiteas aonchiallach (e.g. litir arna seoladh tríd an bpost nó le ríomhphost). Cé go bhféadfaidh tú an fhoirm shamplach tarraingt siar faoi iamh a úsáid, níl sé éigeantach sin a dhéanamh. [3]’

 

Leasú    90

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 11 – pointe 1 – pointe c

Treoir 2011/83/AE

Iarscríbhinn I – pointe 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 4 faoin teideal ‘Treoracha le haghaidh comhlánú’:

scriosta

‘[4.] I gcás conarthaí díolacháin nár thairg tú iontu na hearraí a bhailiú i gcás tarraingt siar, cuir isteach an méid seo a leanas: ‘“Féadfaimid aisíocaíocht a choinneáil siar go dtí go mbeidh na hearraí faighte ar ais againn.”’

 

Leasú    91

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 11 – pointe 1 – pointe d

Treoir 2011/83/AE

Iarscríbhinn I – pointe 5 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  Scriostar fophointe (c) de phointe 5 faoin teideal ‘Treoracha le haghaidh comhlánú’.

scriosta

Leasú    92

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 1 – fomhír 1

Treoir 93/13/CEE

Airteagal 8b – mír 2 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  an líon tomhaltóirí a ndearnadh difear dóibh, lena n-áirítear iad sin i mBallstá(i)t eile;

(b)  líon na dtomhaltóirí a ndearnadh damáiste dóibh sa Bhallstát lena mbaineann agus i mBallstáit eile, i gcás ina gcuirfear faisnéis den sórt sin ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 35 de Rialachán (AE) 2017/2394;

(Comhfhreagraíonn an tagairt sa cheannteideal a bhaineann le gníomh a leasaíodh (Airteagal 8b – mír 2 – pointe b) d’Airteagal 8b – mír 2 – pointe c sa togra ón gCoimisiún. An t-uimhriú mícheart is cúis leis an neamhréireacht sa leagan EN den togra ón gCoimisiún.)

Leasú    93

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 1 – fomhír 1

Treoir 93/13/CEE

Airteagal 8b – mír 2 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  aon ghníomhaíocht a rinne an trádálaí chun an damáiste a bhain do thomhaltóirí a mhaolú nó a leigheas;

(c)  aon ghníomhaíocht a rinne an trádálaí chun an damáiste a bhain do thomhaltóirí a mhaolú nó a leigheas, lena n-áirítear gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag an trádálaí chun tuairisciú a dhéanamh ar an sárú nó chun comhoibriú leis na cúirteanna inniúla nó leis na húdaráis riaracháin;

(Comhfhreagraíonn an tagairt sa cheannteideal a bhaineann le gníomh a leasaíodh (Airteagal 8b – mír 2 – pointe c) d’Airteagal 8b – mír 2 – pointe d sa togra ón gCoimisiún. An t-uimhriú mhícheart is cúis leis an neamhréireacht sa leagan EN den togra ón gCoimisiún.)

Leasú    94

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 1 – fomhír 1

Treoir 93/13/CEE

Airteagal 8b – mír 2 – pointe d

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  nuair is iomchuí, cineál an tsáraithe a bheith déanta d’aon ghnó nó le faillí;

(d)  cineál an tsáraithe a bheith déanta d’aon ghnó nó trí fhaillí;

(Comhfhreagraíonn an tagairt sa cheannteideal a bhaineann leis an ngníomh leasaitheach (Airteagal 8b – mír 2 – pointe d) d’Airteagal 8b – mír 2 – pointe e sa togra ón gCoimisiún. An t-uimhriú mhícheart is cúis leis an neamhréireacht sa leagan EN den togra ón gCoimisiún.)

Leasú    95

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 1 – fomhír 1

Treoir 93/13/CEE

Airteagal 8b – mír 2 – pointe f a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(fa)  i dtaobh an maíonn an trádálaí gur chomhlíon siad cóid ábhartha iompair nó na cáilíochtaí ábhartha;

Leasú    96

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 1 – fomhír 1

Treoir 93/13/CEE

Airteagal 8b – mír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  Déanfaidh na Ballstáit na cumhachtaí a leagtar síos san Airteagal seo a fheidhmiú go comhréireach, go héifeachtach agus go héifeachtúil i gcomhréir le dlí an Aontais, lena n-áirítear i gcomhréir le prionsabail na Cairte um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, le coimircí nós imeachta is infheidhme agus le rialacha an Aontais maidir le cosaint sonraí, go háirithe Rialachán (AE) 2016/679, agus leis an dlí náisiúnta.

Leasú    97

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 1 – fomhír 1

Treoir 93/13/CEE

Airteagal 8b – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  I gcás inar fíneáil é an pionós a fhorchuirfear, tabharfar aird ar láimhdeachas agus glanbhrabús bliantúil an trádálaí is sáraitheoir agus ar aon fhíneálacha a forchuireadh i leith an tsáraithe chéanna nó sáruithe eile faoin Treoir seo i mBallstáit eile freisin agus méid na fíneála á chinneadh.

3.  Cuirfear san áireamh freisin aon fhíneálacha a forchuireadh i leith na sáruithe céanna faoin Treoir seo i mBallstáit eile agus leibhéal an phionóis á chinneadh.

Leasú    98

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 1 – fomhír 1

Treoir 93/13/CEE

Airteagal 8b – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an fhéidearthacht atá ann fíneálacha a fhorchur ar áireamh sna pionóis i leith sáruithe forleathana agus sáruithe forleathana lena mbaineann gné Aontais de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 2017/2934, ar fíneálacha iad a mbeidh an fhíneáil uasta díobh cothrom le 4 % ar a laghad de láimhdeachas bliantúil an trádálaí sa Bhallstát nó sna Ballstáit lena mbaineann.

4.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an fhéidearthacht atá ann fíneálacha a fhorchur ar áireamh sna pionóis i leith sáruithe forleathana agus i leith sáruithe forleathana lena mbaineann gné Aontais a fhorchuirfear mar thoradh ar ghníomhaíocht chomhordaithe arna seoladh i gcomhréir le Caibidil IV de Rialachán (AE) Uimh. 2017/2394, ar fíneálacha iad a mbeidh an fhíneáil uasta díobh cothrom le EUR 10 000 000 nó ar a laghad 4 % de láimhdeachas bliantúil an trádálaí ón mbliain airgeadais roimhe sin sa Bhallstát nó sna Ballstáit lena mbaineann, cé acu atá níos airde.

Leasú    99

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 1 – fomhír 1

Treoir 93/13/CEE

Airteagal 8b – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.   Le linn dóibh a chinneadh conas a leithdháilfear an t-ioncam ó fhíneálacha, tabharfaidh na Ballstáit aird ar leas ginearálta tomhaltóirí.

5.  Bainfidh na Ballstáit leas as ioncam ó fhíneálacha chun cosaint leas ginearálta na dtomhaltóirí a fheabhsú, lena n-áirítear trí chiste a bhunú atá tiomnaithe do shásamh a sholáthar i leith cásanna maidir le díobháil do thomhaltóirí, agus, i gcás inarb infheidhme, i leith aon díobháil eile, amhail díobháil do leasanna comhshaoil nó díobháil do leasanna poiblí cosanta eile, arbh é an sárú ba chúis leo.

Leasú    100

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 1 – fomhír 1

Treoir 93/13/CEE

Airteagal 8b – mír 6 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

6a.  Ní cheanglófar ar na Ballstáit córas cuimsitheach forfheidhmiúcháin phoiblí a bhunú chun pionóis a fhorfheidhmiú faoin Treoir seo.

Leasú    101

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1

Treoir 98/6/CE

Airteagal 8 - mír 2 - pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  an líon tomhaltóirí a ndearnadh difear dóibh, lena n-áirítear iad sin i mBallstá(i)t eile;

(b)  líon na dtomhaltóirí a ndearnadh damáiste dóibh sa Bhallstát lena mbaineann agus i mBallstáit eile, i gcás ina gcuirfear faisnéis den sórt sin ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 35 de Rialachán (AE) 2017/2394;

(Comhfhreagraíonn an tagairt sa cheannteideal a bhaineann le gníomh a leasaíodh (Airteagal 8 – mír 2 – pointe b) d’Airteagal 8 – mír 2 – pointe j sa togra ón gCoimisiún. An t-uimhriú mhícheart is cúis leis an neamhréireacht sa leagan EN den togra ón gCoimisiún.)

Leasú    102

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1

Treoir 98/6/CE

Airteagal 8 –mír 2 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  aon ghníomhaíocht a rinne an trádálaí chun an damáiste a bhain do thomhaltóirí a mhaolú nó a leigheas;

(c)  aon ghníomhaíocht a rinne an trádálaí chun an damáiste a bhain do thomhaltóirí a mhaolú nó a leigheas, lena n-áirítear gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag an trádálaí chun tuairisciú a dhéanamh ar an sárú nó chun comhoibriú leis na cúirteanna inniúla nó leis na húdaráis riaracháin;

(Comhfhreagraíonn an tagairt sa cheannteideal a bhaineann le gníomh a leasaíodh (Airteagal 8 – mír 2 – pointe c) d’Airteagal 8 – mír 2 – pointe k sa togra ón gCoimisiún. An t-uimhriú mhícheart is cúis leis an neamhréireacht sa leagan EN den togra ón gCoimisiún.)

Leasú    103

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1

Treoir 98/6/CE

Airteagal 8 – mír 2 – pointe d

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  nuair is iomchuí, cineál an tsáraithe a bheith déanta d’aon ghnó nó le faillí;

(d)  cineál an tsáraithe a bheith déanta d’aon ghnó nó trí fhaillí;

(Comhfhreagraíonn an tagairt sa cheannteideal a bhaineann le gníomh a leasaíodh (Airteagal 8 – mír 2 – pointe d) d’Airteagal 8 – mír 2 – pointe l sa togra ón gCoimisiún. An t-uimhriú mhícheart is cúis leis an neamhréireacht sa leagan EN den togra ón gCoimisiún.)

Leasú    104

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1

Treoir 98/6/CE

Airteagal 8 – mír 2 – pointe f a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(fa)  i dtaobh an maíonn an trádálaí gur chomhlíon siad cóid ábhartha iompair nó na cáilíochtaí ábhartha;

Leasú    105

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1

Treoir 98/6/CE

Airteagal 8 – mír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  Déanfaidh na Ballstáit na cumhachtaí a leagtar síos san Airteagal seo a fheidhmiú go comhréireach, go héifeachtach agus go héifeachtúil i gcomhréir le dlí an Aontais, lena n-áirítear i gcomhréir le prionsabail na Cairte um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, le coimircí nós imeachta is infheidhme agus le rialacha an Aontais maidir le cosaint sonraí, go háirithe Rialachán (AE) 2016/679, agus leis an dlí náisiúnta.

Leasú    106

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1

Treoir 98/6/CE

Airteagal 8 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  I gcás inar fíneáil é an pionós a fhorchuirfear, tabharfar aird ar láimhdeachas agus glanbhrabús bliantúil an trádálaí is sáraitheoir agus ar aon fhíneálacha a forchuireadh i leith an tsáraithe chéanna sáruithe eile faoin Treoir seo i mBallstáit eile freisin le linn méid na fíneála a shocrú.

3.  Cuirfear san áireamh freisin aon fhíneálacha a forchuireadh i leith na sáruithe céanna faoin Treoir seo i mBallstáit eile agus leibhéal an phionóis á chinneadh.

Leasú    107

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1

Treoir 98/6/CE

Airteagal 8 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an fhéidearthacht atá ann fíneálacha a fhorchur ar áireamh sna pionóis i leith sáruithe forleathana agus sáruithe forleathana lena mbaineann gné Aontais de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 2017/2934, ar fíneálacha iad a mbeidh an fhíneáil uasta díobh cothrom le 4 % ar a laghad de láimhdeachas bliantúil an trádálaí sa Bhallstát nó sna Ballstáit lena mbaineann.

4.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an fhéidearthacht atá ann fíneálacha a fhorchur ar áireamh sna pionóis i leith sáruithe forleathana agus i leith sáruithe forleathana lena mbaineann gné Aontais a fhorchuirfear mar thoradh ar ghníomhaíocht chomhordaithe arna seoladh i gcomhréir le Caibidil IV de Rialachán (AE) Uimh. 2017/2394, ar fíneálacha iad a mbeidh an fhíneáil uasta díobh cothrom le EUR 10 000 000 ar a laghad 4 % de láimhdeachas bliantúil an trádálaí ón mbliain airgeadais roimhe sin sa Bhallstát nó sna Ballstáit lena mbaineann, cé acu atá níos airde.

Leasú    108

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1

Treoir 98/6/CE

Airteagal 8 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.   Le linn dóibh a chinneadh conas a leithdháilfear an t-ioncam ó fhíneálacha, tabharfaidh na Ballstáit aird ar leas ginearálta tomhaltóirí.

5.  Bainfidh na Ballstáit leas as ioncam ó fhíneálacha chun cosaint leas ginearálta na dtomhaltóirí a fheabhsú, lena n-áirítear trí chiste a bhunú atá tiomnaithe do shásamh a sholáthar i leith cásanna maidir le díobháil do thomhaltóirí, agus, i gcás inarb infheidhme, i leith aon díobháil eile, amhail díobháil do leasanna comhshaoil nó díobháil do leasanna poiblí cosanta eile, arbh é an sárú ba chúis leo.

Leasú    109

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1

Treoir 98/6/CE

Airteagal 8 – mír 6 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

6a.  Ní cheanglófar ar na Ballstáit córas cuimsitheach forfheidhmiúcháin phoiblí a bhunú chun pionóis a fhorfheidhmiú faoin Treoir seo.

Leasú    110

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 4a

 

Feidhmchlár um Chearta Thomhaltóirí na hEorpa

 

1.  Faoin 1 Eanáir 2021, cruthóidh an Coimisiún feidhmchlár móibíleach a bheidh ina phointe iontrála do shaoránaigh a bheidh ag lorg faisnéise maidir lena gcearta tomhaltóirí agus do thomhaltóirí a bheidh ag lorg réiteach lasmuigh den chúirt ar dhíospóidí a chumhdaítear le Rialachán (AE) Uimh. 524/2013, agus a bheidh ina thacú le gearáin arna ndéanamh trí Líonra na Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí.

 

2.  Beidh na feidhmeanna a leanas ag baint leis an bhfeidhmchlár móibíleach dá dtagraítear i mír 1:

 

(a)  samhailfhoirm um ghearáin leictreonacha a sholáthar ar féidir leis an tomhaltóir í a chomhlánú;

 

(b)  an fhoirm ghearáin chomhlánaithe a thíolacadh don chlár ODR a bhunaítear faoi Rialachán (AE) Uimh. 524/2013, nó don Lárionad Eorpach inniúil do Thomhaltóirí, bunaithe ar na páirtithe lena mbaineann;

 

(c)  faisnéis chruinn agus chothrom le dáta maidir le cearta tomhaltóirí agus le ráthaíochtaí a bhaineann le ceannach earraí agus seirbhísí a sholáthar ar bhealach soiléir, intuigthe agus sorochtana.

(1)

IO C 440, 6.12.2018, lch. 66.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tá an rapóirtéir den tuairim gur bonn maith in go leor réimsí é an togra ón gCoimisiún, lena dtugtar isteach athchóirithe sásúla tar éis thoradh chleachtadh REFIT.

Dá bhrí sin, ní mholtar sa dréacht-tuarascáil go ndéanfaí mórán athruithe sonracha ar chur chuige tosaigh an Choimisiúin, seachas ar cheann de na saincheisteanna is conspóidí: athruithe ar an gceart chun tarraingt siar.

Tuigeann an rapóirtéir an gá atá le cothromaíocht a fháil idir na cearta a thugtar do thomhaltóirí agus an rud lena mbítear ag súil ó ghnólachtaí, agus tá sé fabhrach ina leith freisin. Maidir leis an gceart chun tarraingt siar, tá samplaí ann den dóigh a mbíonn mí-úsáid á baint ag mionlach tomhaltóirí as an gceart atá ann cheana. Is féidir leis sin a bheith ina dhúshlán do ghnólachtaí beaga agus tá an rapóirtéir fabhrach i gcónaí i leith maoluithe malartacha a d'fhéadfaí a thabhairt isteach ina dtaobh.

Mar sin féin, leis an togra ón gCoimisiún, tugtar teachtaireacht dhiúltach do thomhaltóirí agus i dtuairim an rapóirtéara baintear an bonn ón gcúis don fhás sa ríomhthráchtáil. Agus muid ag dul ar aghaidh leis an straitéis maidir le Margadh Aonair Digiteach, creideann an rapóirtéir nach mór dúinn a áirithiú freisin go dtacóidh na boinn reachtacha i réimsí eile le saoránaigh agus le gnólachtaí agus iad ag dul ar líne. Sa réimse sin go háirithe, éascaítear earraí a dhíol ar líne trí chumas na gcustaiméirí an ceart chun tarraingt siar a fheidhmiú go simplí agus go héasca. Dá ndéanfaí aon athrú ar róil, bheadh an baol ann go ndéanfaí ceannacháin ón mbealach díolacháin ar líne a dhíspreagadh, rud a bheadh níos measa do gach páirtí i dtuairim an rapóirtéara.

Maidir le pionóis, molann an rapóirtéir roinnt leasuithe ar mhaithe le soiléireacht. Go háirithe, molann an rapóirtéir go mbeadh léiriú níos soiléire sna hairteagail ar an seasamh a chuirtear in iúl sna haithris maidir leis na cásanna inar féidir fíneáil atá bunaithe ar láimhdeachas a fhorchur. Sna hairteagail ábhartha ní bhaineann sé sin go soiléir le cásanna ina raibh gníomhaíocht rathúil faoi Rialachán CPC agus soiléirítear an méid sin, dá thoradh.

Molann an rapóirtéir freisin smaointeoireacht an Choimisiúin a fhorbairt maidir le conas a áirithiú go n-úsáidfear pionóis chun leasanna na dtomhaltóirí a chur chun cinn. I dtuairim an rapóirtéara, is minic nach dtéann pionóis ach beagán beag chun tairbhe na ndaoine a ndearnadh díobháil dóibh, má théann siad chun tairbhe dóibh in aon chor. Mar shampla, b'fhéidir nach ndéanfaí difear ar bith d'úinéirí na Volkswagen lena mbaineann dá ngearrfadh rialtas náisiúnta amháin fíneáil nó mura ngearrfadh, ná níor ghá go ndéanfaí an dochar don chomhshaol a leigheas go díreach mar thoradh ar an bhfíneáil. Dá bhrí sin, molann an rapóirtéir an t-ioncam ó fhíneálacha a nascadh le gníomhaíocht nithiúil ar bhealach níos soiléire chun tacú leis na tomhaltóirí lena mbaineann.

Molann an rapóirtéir roinnt soiléirithe nua maidir leis na forálacha a bhaineann le cuairteanna gan iarraidh agus le turais tráchtála, chun sainiú níos fearr a dhéanamh ar na coinníollacha faoina bhféadfaidh na Ballstáit rogha a dhéanamh srianta a thabhairt isteach. Ba cheart go mbeadh sé soiléir nach plé é sin ar na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann leis an díolachán ó dhoras go doras féin, ach foráil spriocdhírithe chun aghaidh a thabhairt ar chásanna cleachtas ionsaitheach nó mhíthreorach a d'fhéadfadh tarlú.

I gcás décháilíocht táirgí, tá aird ar leith tugtha ag an rapóirtéir don réamhthoradh ar an tuarascáil féintionscnaimh maidir le décháilíocht táirgí i gCoiste IMCO. Tugadh ar aird sa tuarascáil sin go bhféadfaí roinnt de na tograí ón gCoimisiúin a feabhsú; ní dhearnadh aon mholadh nithiúil sa tuarascáil, áfach, maidir leis na feabhsúcháin féin. Measann an rapóirtéir go bhféadfaí an téacs a fheabhsú trí thagairt níos follasaí a dhéanamh do mhodheolaíochtaí uile-Eorpacha agus tugtar an t-athrú sin isteach sna haithris.

Maidir le hoibleagáidí trédhearcachta do mhargaí ar líne, tugann an rapóirtéir dhá shoiléiriú isteach ina leith.

Baineann an chéad cheann le fógraí a thagann aníos laistigh de thorthaí cuardaigh. Aontaíonn an Rapóirtéir leis an gCoimisiún gur cheart é sin a shoiléiriú; tá cásanna ann, áfach, ina mbeadh ‘íocaíochtaí arna ndéanamh’ ar cheann de na critéir chun torthaí cuardaigh a rangú. Sna cásanna sin, ní hí íocaíocht an paraiméadar ceannasach agus, dá bhrí sin, ní mheastar gurb iomchuí caitheamh leo ar an mbealach céanna le fógraí arna n-íoc. I gcás an fhógra, áirithíonn an íocaíocht go dtiocfaidh an fógra aníos ar an leathanach le haghaidh eochairfhocail áirithe, gan beann ar oibriú algartam an mhargaidh. Tá sé mar aidhm le moladh an rapóirtéara an dara sampla a chur in iúl, agus tuigtear dó gurb in é atá mar aidhm ag an gCoimisiún freisin.

Tá an dara soiléiriú a thugtar isteach bainteach leis an achoimre a bheidh le soláthar ag an margadh ar líne, ar achoimre í ar na príomhpharaiméadair lena gcinntear rangú na dtorthaí cuardaigh. Creideann an rapóirtéir sa chás sin gur bua í an ghontacht. Ba cheart go mbeadh faisnéis a chuirtear ar fáil do thomhaltóirí éasca a thuiscint agus bainteach leis an rud atá le feiceáil acu ar an scáileán. Níl buntáiste mór don tomhaltóir é dhá leathanach déag a chur faoina bhráid ina bhfuil cur síos ar an mbealach a bhféadfadh an t-inneall cuardach feidhmiú, go háirithe má bhíonn cuardach á dhéanamh acu faoi dheifir. Ar an gcaoi chéanna, is gnách go mbíonn sé de rogha ag na tomhaltóirí na torthaí cuardaigh a athmhúnlú de réir mar is mian leo trí scagairí agus uirlisí athordaithe ar an suíomh gréasáin. Dá bhrí sin, creideann an rapóirtéir gur leordhóthanach na príomhpharaiméadair sin a liostú ar mhargaí ar líne, agus nach mbeadh gá le cur síos mionsonraithe.

Ar deireadh, tá togra tugtha isteach ag an rapóirtéir a bhaineann le feidhmiú an chláir ODR agus le hobair na Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí. Tá an rapóirtéir den tuairim go bhféadfaí tacú le hinfheictheacht agus feidhmiú cearta tomhaltóirí trí fheidhmchlár móibíleach a thabhairt isteach. Bheadh dhá chuspóir leis an bhfeidhmchlár: (a) gníomhú mar phointe tagartha éasca do thomhaltóirí atá ag iarraidh na cearta atá acu mar thomhaltóirí a thuiscint agus a chur i bhfeidhm; agus (b) feidhmiú mar dhara pointe iontrála do na seirbhísí um réiteach díospóidí agus um chúnamh a thairgtear tríd an gclár ODR agus na Lárionaid Eorpacha do Thomhaltóirí. Ní dhéanfadh an feidhmchlár aon fheidhmeanna cúil seachas gearáin a dhíriú ar an eintiteas iomchuí; tá mórán tomhaltóirí ann, áfach, nach bhfuil go maith ar an eolas faoi na córais agus na seirbhísí sin, agus bheadh breisluach ag an tseirbhís seo maidir le ‘treoir agus stiúrthóireacht’ dóibh, dá thoradh sin.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Forfheidhmiú agus nuachóiriú níos fearr ar rialacha an Aontais maidir le cosaint tomhaltóirí.

Tagairtí

COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)

Dáta tíolactha chun PE

11.4.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

IMCO

2.5.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ECON

2.5.2018

ENVI

2.5.2018

JURI

2.5.2018

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

ECON

31.5.2018

ENVI

16.5.2018

JURI

23.4.2018

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

11.7.2018

3.9.2018

10.10.2018

21.11.2018

Dáta an ghlactha

22.1.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

37

1

1

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Biljana Borzan, Edward Czesak, Martin Schirdewan, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

David Borrelli

Dáta don chur síos

28.1.2019


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong, Martin Schirdewan

NI

David Borrelli

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

ENF

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 11 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais