JELENTÉS az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése érdekében a 93/13/EGK irányelv (1993. április 5.), a 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

  25.1.2019 - (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)) - ***I

  Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
  Előadó: Daniel Dalton


  Eljárás : 2018/0090(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0029/2019
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0029/2019
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése érdekében a 93/13/EGK irányelv (1993. április 5.), a 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

  (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0185),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0143/2018),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  –  tekintettel az osztrák szövetségi tanács és a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. Jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményekre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

  –  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. szeptember 20-i véleményére[1],

  –  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

  –  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A8-0029/2019),

  1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  Módosítás    1

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az Unió egész területén biztosítani kell a fogyasztóvédelmi jogszabályok hatékony alkalmazását. Azonban a fogyasztóvédelmi és marketingjogra vonatkozó irányelvek átfogó célravezetőségi vizsgálata, amelyet a Bizottság 2016 és 2017 között végzett a Célravezető és hatásos szabályozás (REFIT) program keretében, megállapította, hogy az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok hatékonyságát veszélyezteti a tudatosság kereskedők és a fogyasztók körében tapasztalható hiánya, a nem megfelelő végrehajtás és a fogyasztók számára elérhető jogorvoslati lehetőségek korlátozott száma.

  (2)  Az Unió egész területén biztosítani kell a fogyasztóvédelmi jogszabályok hatékony alkalmazását. Azonban a fogyasztóvédelmi és marketingjogra vonatkozó irányelvek átfogó célravezetőségi vizsgálata, amelyet a Bizottság 2016 és 2017 között végzett a Célravezető és hatásos szabályozás (REFIT) program keretében, megállapította, hogy az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok hatékonyságát veszélyezteti a tudatosság kereskedők és a fogyasztók körében tapasztalható hiánya, valamint a létező jogorvoslati lehetőségek nem megfelelő kihasználása.

  Módosítás    2

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  A szankciók következetesebb alkalmazásának megkönnyítése érdekében szükség van a bírságok alkalmazására vonatkozó közös és nem kimerítő jellegű kritériumok meghatározására, különösen az (EU) 2017/2394 rendeletben említett Unión belüli jogsértésekre, kiterjedt jogsértésekre és uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésekre vonatkozóan. Ezeknek a kritériumoknak ki kell terjedniük a jogsértés határokon átnyúló jellegére, vagyis arra, hogy a jogsértés egyéb tagállamok fogyasztóit is megkárosította-e. Emellett azt is figyelembe kell venni, hogy az okozott kárt illetően a kereskedő milyen jogorvoslati lehetőségeket biztosít a fogyasztók számára. Az ugyanazon tettes által elkövetett ismételt jogsértések az ilyen jogsértések elkövetése iránti hajlamról tanúskodnak, következésképpen egyértelműen rávilágítanak a magatartás súlyosságára, és annak szükségességére, hogy a szankció mértékét megfelelő elrettentő erővel bíró szintre kell emelni. A jogsértés nyomán elért pénzügyi előnyökre vagy a jogsértés útján elkerült veszteségekre vonatkozó kritérium különösen lényeges, ha a nemzeti jogszabály szankcióként bírságokat határoz meg, és a bírság maximális összegét a kereskedő által bonyolított forgalom százalékában határozza meg, és amikor a jogsértés egy vagy több olyan piacot érint, amelyeken a kereskedő tevékenységet folytat.

  (6)  A szankciók következetesebb alkalmazásának megkönnyítése érdekében szükség van a bírságok alkalmazására vonatkozó közös és nem kimerítő jellegű kritériumok meghatározására, különösen az (EU) 2017/2394 rendeletben meghatározott Unión belüli jogsértésekre, kiterjedt jogsértésekre és uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésekre vonatkozóan. Ezeknek a kritériumoknak ki kell terjedniük a jogsértés határokon átnyúló jellegére, vagyis arra, hogy a jogsértés egyéb tagállamok fogyasztóit is megkárosította-e, amennyiben ez az információ az információcseréről szóló (EU) 2017/2394 rendelet rendelkezései révén rendelkezésre áll. Emellett azt is figyelembe kell venni, hogy az okozott kárt illetően a kereskedő milyen jogorvoslati lehetőségeket biztosít a fogyasztók számára, valamint hogy fellépése milyen mértékben járult hozzá a szóban forgó jogsértés következményeinek orvoslásához és esetleges kedvezőtlen hatásainak enyhítéséhez. Az ugyanazon tettes által elkövetett ismételt jogsértések az ilyen jogsértések elkövetése iránti hajlamról tanúskodnak, következésképpen egyértelműen rávilágítanak a magatartás súlyosságára, és annak szükségességére, hogy a szankció mértékét megfelelő elrettentő erővel bíró szintre kell emelni. A jogsértés nyomán elért pénzügyi előnyökre vagy a jogsértés útján elkerült veszteségekre vonatkozó kritérium különösen lényeges, ha a nemzeti jogszabály szankcióként bírságokat határoz meg, és a bírság maximális összegét a kereskedő által bonyolított forgalom százalékában határozza meg, és amikor a jogsértés egy vagy több olyan piacot érint, amelyeken a kereskedő tevékenységet folytat.

  Módosítás    3

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7)  Emellett a bírságok formájában kiszabott szankcióknak figyelembe kell venniük a jogsértő kereskedő éves forgalmát és nyereségeit, valamint azokat a bírságokat, amelyeket az egyéb tagállamok ugyanazért a jogsértésért szabtak ki a kereskedőre, különösen a fogyasztóvédelmi jog olyan kiterjedt megsértésének és uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt megsértésének esetében, amelyek az (EU) 2017/2394 rendeletének megfelelően összehangolt vizsgálat és végrehajtás tárgyát képezik.

  (7)  Emellett a szankcióknak figyelembe kell venniük azokat a bírságokat, amelyeket az egyéb tagállamok ugyanazért a jogsértésért szabtak ki a kereskedőre, különösen az olyan kiterjedt jogsértések és uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések esetében, amelyek az (EU) 2017/2394 rendeletének megfelelően összehangolt vizsgálat és végrehajtás tárgyát képezik.

  Módosítás    4

  Irányelvre irányuló javaslat

  8 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8)  Előfordulhat, hogy a szankciók alkalmazására vonatkozó közös és nem kimerítő jellegű kritériumok nem minden jogsértés esetén alkalmazhatók a szankciókkal kapcsolatos döntés meghozatalában, különösen a nem súlyos jogsértések esetében. A tagállamoknak a szankciók kiszabására vonatkozó egyéb jogi alapelveket is figyelembe kell venniük, mint például a non bis in idem elvét.

  (8)  Előfordulhat, hogy a szankciók alkalmazására vonatkozó közös és nem kimerítő jellegű kritériumok nem minden jogsértés esetén alkalmazhatók a szankciókkal kapcsolatos döntés meghozatalában, különösen a nem súlyos jogsértések esetében. A tagállamoknak a szankciók kiszabására vonatkozó egyéb jogi alapelveket is figyelembe kell venniük, mint például a non bis in idem elvét, valamint az uniós és nemzeti jogban, illetve az Alapjogi Chartában foglalt alkalmazandó eljárási és adatvédelmi biztosítékokat.

  Módosítás    5

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (9)  Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállami hatóságok hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat szabhatnak ki a fogyasztóvédelmi jog olyan kiterjedt megsértésének és uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt megsértésének esetében, amelyek az (EU) 2017/2394 rendeletének megfelelően összehangolt vizsgálat és végrehajtás tárgyát képezik, a bírságoknak kötelező módon szerepelniük kell az ilyen jogsértésekért kiszabható szankciók között. A bírságok elrettentő erejének biztosítása érdekében a tagállamoknak az ilyen jogsértésekért kiszabható bírság maximális összegét legkevesebb a kereskedő által az adott tagállamban bonyolított forgalom 4%-ában kell meghatározniuk a nemzeti jogszabályaikban.

  (9)  Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállami hatóságok hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat szabhatnak ki az olyan kiterjedt jogsértések és uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések esetében, amelyek az (EU) 2017/2394 rendeletének megfelelően összehangolt vizsgálat és végrehajtás tárgyát képezik, a bírságoknak kötelező módon szerepelniük kell az ilyen jogsértésekért kiszabható szankciók között. A bírságok elrettentő erejének biztosítása érdekében a tagállamoknak nemzeti jogszabályaikban az ilyen jogsértésekért kiszabható bírság maximális összegét 10 000 000 euróban vagy legalább a kereskedő által az adott tagállamban bonyolított előző évi forgalom 4%-ában kell meghatározniuk, attól függően, hogy melyik a magasabb összeg.

  Módosítás    6

  Irányelvre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10)  Azokban az esetekben, amikor az (EU) 2017/2394 rendelet szerinti összehangolási mechanizmus alkalmazásának eredményeképp a szóban forgó rendelet szerinti egyetlen illetékes nemzeti hatóság szab ki bírságot a kiterjedt jogsértésért vagy az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésért felelős kereskedőre, akkor ennek a hatóságnak képesnek kell lennie a kereskedő által az összehangolt végrehajtási fellépés által érintett minden tagállamban bonyolított éves forgalom legalább 4%-nak megfelelő bírság kiszabására.

  (10)  Azokban az esetekben, amikor az (EU) 2017/2394 rendelet szerinti összehangolási mechanizmus alkalmazásának eredményeképp a szóban forgó rendelet szerinti egyetlen illetékes nemzeti hatóság szab ki bírságot a kiterjedt jogsértésért vagy az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésért felelős kereskedőre, akkor ennek a hatóságnak képesnek kell lennie 10 000 000 EUR vagy a kereskedő által minden érintett tagállamban bonyolított, előző évi éves forgalom legalább 4%-ának megfelelő bírság kiszabására, attól függően, hogy melyik a magasabb összeg.

  Módosítás    7

  Irányelvre irányuló javaslat

  11 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11)  A tagállamok nem akadályozhatók meg abban, hogy nemzeti jogszabályaikban magasabb maximális forgalomalapú bírságokat tartsanak fenn vagy vezessenek be a fogyasztóvédelmi joggal kapcsolatos és az (EU) 2017/2394 rendeletben meghatározott kiterjedt jogsértésekért vagy uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésekért. Az a követelmény, amelynek értelmében a bírság mértékét legkevesebb a kereskedő által bonyolított forgalom 4 %-ában kell megállapítani, nem alkalmazandó a tagállamok jogsértés beszüntetését célzó kényszerítő bírságaira, például a határozatok, végzések, ideiglenes intézkedések, kereskedői kötelezettségvállalások vagy egyéb intézkedések betartásának elmulasztásáért kiszabott napi bírságokra vonatkozó kiegészítő szabályokra.

  törölve

  Módosítás    8

  Irányelvre irányuló javaslat

  12 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (12)  A bírságokból befolyó összegek felhasználásának meghatározásakor a tagállamoknak figyelembe kell venniük a fogyasztóvédelmi jogszabály és a végrehajtás alapvető célkitűzését, ami a fogyasztók általános érdekeinek védelme. Ezért a tagállamoknak mérlegelniük kell, hogy a bírságokból befolyó összegek legalább egy részét a joghatóságukon belüli fogyasztóvédelem javítására fordítsák, például fogyasztóvédelmi mozgalmak vagy a fogyasztók pozíciójának erősítését célzó tevékenységek támogatásával.

  (12)  A bírságokból befolyó összegek felhasználásának meghatározásakor a tagállamoknak figyelembe kell venniük a fogyasztóvédelmi jogszabály és a végrehajtás alapvető célkitűzését, ami a fogyasztók általános érdekeinek védelme. Ezért a tagállamoknak a bírságokból befolyó összegekkel a fogyasztók által elszenvedett károk esetében nyújtandó jogorvoslatra szánt alapot kell támogatniuk, vagy azokat a joghatságukon belüli fogyasztóvédelem javítására vagy egyéb közérdekek védelmére kell fordítaniuk, például a fogyasztók pozíciójának erősítését célzó tevékenységek számára kell eljuttatniuk vagy közvetlenül, vagy a nemzeti vagy európai fogyasztói szervezeteken keresztül.

  Módosítás    9

  Irányelvre irányuló javaslat

  15 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (15)  A tisztességtelen gyakorlatok minden hatásának megszüntetése érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy megfelelő jogorvoslatok állnak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok által megkárosított fogyasztók rendelkezésére. Ennek a célkitűzésnek az elérése érdekében a tagállamoknak a szerződéses és nem szerződéses jogorvoslatokra egyaránt meg kell teremteniük a lehetőséget. A tagállamok által biztosított szerződéses jogorvoslatoknak tartalmazniuk kell legalább a szerződés felbontásának jogát. A nemzeti jogszabályok szerinti nem szerződéses jogorvoslatoknak magukban kell foglalniuk legkevesebb a kártérítéshez való jogot. A tagállamok nem lesznek megakadályozva abban, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok által megkárosított fogyasztók számára további jogorvoslatokra vonatkozó jogokat tartsanak fenn vagy vezessenek be az ilyen gyakorlatok hatásainak teljes megszüntetése érdekében.

  (15)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy megfelelő jogorvoslatok állnak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok által megkárosított fogyasztók rendelkezésére. Ennek a célkitűzésnek az elérése érdekében a tagállamoknak szerződéses és nem szerződéses jogorvoslatokra egyaránt meg kell teremteniük a lehetőséget nemzeti jogukban. A tagállamok által biztosított szerződéses jogorvoslatoknak tartalmazniuk kell a szerződés felbontásának jogát, valamint egyéb olyan jogorvoslatokat, amelyek tükrözik a potenciális károk eltérő súlyosságát, beleértve az árcsökkentéshez vagy a kárpótláshoz való jogot. A nemzeti jogszabályok szerinti nem szerződéses jogorvoslatoknak magukban kell foglalniuk a kártérítéshez való jogot. A tagállamok nem lesznek megakadályozva abban, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok által megkárosított fogyasztók számára további jogorvoslatokra vonatkozó jogokat tartsanak fenn vagy vezessenek be az ilyen gyakorlatok hatásainak teljes megszüntetése érdekében.

  Módosítás    10

  Irányelvre irányuló javaslat

  19 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (19)  Ezért a 2011/83/EU irányelvben az online piacokat érintő olyan átláthatósági követelményeket kell meghatározni, amelyek előírják az online piacokat használó fogyasztók tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy az ajánlatok rangsorolása milyen fő paraméterek alapján történik, egy kereskedővel vagy egy nem kereskedői jogállással rendelkező személlyel (például egy másik fogyasztóval) lépnek-e szerződésre, alkalmazzák-e a fogyasztóvédelmi jogot, és melyik kereskedő felelős a szerződés teljesítéséért és a fogyasztói jogok biztosításáért, amennyiben ezek a jogok alkalmazandók. Ezt a tájékoztatást egyértelmű és érthető módon kell biztosítani, nem pedig csupán az általános szerződési feltételekben vagy hasonló szerződéses dokumentumban tett utalás útján. Az online piacokra vonatkozó tájékoztatási követelményeknek arányosnak kell lenniük és megfelelő egyensúlyt kell teremteniük a fogyasztók magas szintű védelme és az online piacok versenyképessége között. Az online piacok számára nem írható elő az egyes fogyasztói jogok felsorolása, amikor tájékoztatják a fogyasztókat azok alkalmazhatóságáról vagy alkalmazhatatlanságáról. A fogyasztói jogok biztosítására vonatkozó felelősségről nyújtandó tájékoztatás tartalma az online piac és az érintett harmadik fél kereskedők közötti megállapodásoktól függ. Az online piac nyújthat olyan tájékoztatást, hogy a fogyasztói jogok biztosításáért egyedül a harmadik fél kereskedő felelős, illetve ismertetheti a piac egyes felelősségeit, azokban az esetekben, amikor vállalja a felelősséget a szerződés egyes szempontjaiért, például a kiszállításért vagy az elállási jog gyakorlásáért. A találatok rangsorolását meghatározó fő paraméterekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség nem sérti a rangsoroláshoz alkalmazott algoritmusokkal kapcsolatos kereskedelmi titkokat. Ennek a tájékoztatásnak ismertetnie kell az online piac által használt fő paramétereket, azonban nem kell minden egyes lekérdezésre lebontva egyéni módon bemutatnia azokat.

  (19)  Ezért a 2005/29/EU irányelvben és a 2011/83/EU irányelvben az online piactereket érintő olyan átláthatósági követelményeket kell meghatározni, amelyek előírják az online piactereket használó fogyasztók tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy az ajánlatok rangsorolása milyen fő paraméterek alapján történik, azok relatív fontossági sorrendje szerint, egy kereskedővel vagy egy nem kereskedői jogállással rendelkező személlyel (például egy másik fogyasztóval) lépnek-e szerződésre, alkalmazzák-e a fogyasztóvédelmi jogot, és melyik kereskedő felelős a szerződés teljesítéséért és a fogyasztói jogok biztosításáért, amennyiben ezek a jogok alkalmazandók. Ezt a tájékoztatást egyértelmű és érthető módon kell biztosítani, nem pedig csupán az általános szerződési feltételekben vagy hasonló szerződéses dokumentumban tett utalás útján. Az online piacterekre vonatkozó tájékoztatási követelményeknek arányosnak kell lenniük és megfelelő egyensúlyt kell teremteniük a fogyasztók magas szintű védelme és az online piacterek versenyképessége között. Az online piacterek számára nem írható elő az egyes fogyasztói jogok felsorolása, amikor tájékoztatják a fogyasztókat azok alkalmazhatóságáról vagy alkalmazhatatlanságáról. A fogyasztói jogok biztosítására vonatkozó felelősségről nyújtandó tájékoztatás tartalma az online piactér és az érintett harmadik fél kereskedők közötti megállapodásoktól függ. Az online piactér nyújthat olyan tájékoztatást, hogy a fogyasztói jogok biztosításáért egyedül a harmadik fél kereskedő felelős, illetve ismertetheti a piactér egyes felelősségeit, azokban az esetekben, amikor vállalja a felelősséget a szerződés egyes szempontjaiért, például a kiszállításért vagy az elállási jog gyakorlásáért. A találatok rangsorolását meghatározó fő paraméterekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség az (EU) 2016/943 irányelvvel összhangban nem sérti a rangsoroláshoz alkalmazott algoritmusokkal kapcsolatos kereskedelmi titkokat. Ennek a tájékoztatásnak ismertetnie kell az online piac által használt fő paramétereket, azonban nem kell minden egyes lekérdezésre lebontva egyéni módon bemutatnia azokat.

  Módosítás    11

  Irányelvre irányuló javaslat

  19 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (19a)  Az online piacterekre vonatkozó átláthatósági követelményeknek szilárdaknak kell lenniük ahhoz, hogy megvédjék a fogyasztót azután is, hogy az utóbbit távollévők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződés vagy bármilyen ennek megfelelő ajánlat köti, ha az értékesítést követően további lényeges információk válnak elérhetővé. A fogyasztókat meg kell védeni a jogellenes tartalom megvásárlásától vagy felhasználásától, ezek ugyanis veszélyeztethetik egészségüket és biztonságukat, és lehetővé kell tenni számukra, hogy bármilyen rendelkezésre álló jogorvoslatot gyakorolhassanak, többek között a 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben1a foglalt alternatív vitarendezési mechanizmusokat révén. Ezért tájékoztatni kell őket arról, ha jogellenes terméket vagy szolgáltatást vásároltak, vagy ha az ajánlat megtévesztő volt. Az online piacterek nem mindig tudják, hogy egy ajánlat vagy termék jogellenes-e. Ám ha az értékesítést követően ilyen információ birtokába jutnak, akkor ezt nemcsak a kereskedőkkel, hanem a fogyasztókkal is meg kell osztaniuk. Egy ilyen követelmény összhangban van a 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel1b, ugyanis csak akkor alkalmazandó, ha az online piactér értesítést kapott, ellenőrizte annak hitelességét, és megkezdte az illegális ajánlat, termék vagy szolgáltatás eltávolítását.

   

  _____________

   

  1a Az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelve (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (HL L 165., 2013.6.18., 63. o.).

   

  1b Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.).

  Módosítás    12

  Irányelvre irányuló javaslat

  19 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (19b)  Meg kell jegyezni, hogy az összehasonlító weboldalak nem feltétlenül az ár és a minőség alapján, objektíven rangsorolják és jelenítik meg a termékeket, a fogyasztók pedig nem feltétlenül vannak tudatában annak, hogy az online piacterek üzemeltetői díjazásban részesülhetnek azért, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás érdemtelenül is kiemelt helyre kerüljön. Ennek eredményeként a nemzeti szabályozási szerveknek nyomon kell követniük azokat az ágazatokat, ahol a fogyasztók összehasonlító weboldalakat használhatnak, és kutatást kell végezniük annak megállapítására, hogy a fogyasztók pontosan értelmezik-e a piacterek rangsorolását. Amennyiben eltérések vannak, ágazatspecifikus intézkedéseket kell hozni.

  Módosítás    13

  Irányelvre irányuló javaslat

  20 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (20)  A 2000/31/EK irányelv45 15. cikke (1) bekezdésének megfelelően az online piacok nem kötelezhetők a harmadik fél forgalmazók jogállásának ellenőrzésére. Ehelyett az online piacoknak fel kell kérniük az online piacon termékeket kínáló harmadik fél forgalmazókat, hogy a fogyasztóvédelmi jog szempontjából jelezzék a kereskedői vagy kereskedőtől eltérő jogállásukat, és továbbítsák ezt az információt az online piacnak.

  (20)  Az online piactereket kötelezni kell arra, hogy tegyenek észszerű lépéseket annak biztosítására, hogy az általuk nyújtott szolgáltatásokkal nem lehet visszaélni, mivel ez kiszolgáltatottá tenné a fogyasztókat. Az értékesített áruk vagy szolgáltatások jellegének és az értékesítésből származó kárra vonatkozó tényleges bizonyítéknak megfelelően megfelelő szintű védelmet kell biztosítani. Különösen nyomon kell követni azokat a tevékenységeket, amelyek arra utalnak, hogy egy kereskedő nem kereskedőnek tünteti fel magát, hogy befolyásolja a fogyasztók döntéseit és elvárásait az általuk megvásárolt termék vagy szolgáltatás minőségét illetően.

  __________________

   

  45 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.).

   

  Módosítás    14

  Irányelvre irányuló javaslat

  21 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (21)  A digitális tartalmak és digitális szolgáltatások online biztosítása gyakran olyan szerződések alapján történik, amelyek értelmében a fogyasztó nem fizet díjat, hanem személyes adatokat ad át a kereskedőnek. A digitális szolgáltatásokat a kereskedő szerződés ideje alatti folyamatos részvétele jellemzi, mivel így biztosíthatja a fogyasztó számára a szolgáltatás használatát, például a digitális adatok elérését, létrehozását, feldolgozását, tárolását és megosztását. Digitális szolgáltatások például a tartalmakat elérhetővé tevő platformokra, felhőalapú tárhelyre, webalapú e-mailre, közösségi médiára és felhőalkalmazásokra vonatkozó előfizetési szerződések. A szolgáltató folyamatos részvétele indokolja a 2011/83/EU irányelv elállási joggal kapcsolatos szabályainak alkalmazását, mivel ez ténylegesen lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy a szerződés megkötésétől számított 14 napos időszak alatt kipróbálja a szolgáltatást, és eldöntse, hogy a továbbiakban is használni kívánja-e vagy sem. Ezzel ellentétben a nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződések keretében a kereskedő egyszeri művelettel biztosítja a fogyasztó számára az adott digitális tartalmat vagy tartalmakat, például zene- vagy videofájlokat. A digitális tartalom szolgáltatásának egyszeri jellege képezi az alapját a 2011/83/EU irányelv 16. cikke m) pontja szerinti elállási jog alóli kivételnek, amelynek értelmében a szerződés teljesítésének, például az adott tartalom letöltésének vagy közvetítésének kezdetekor a fogyasztó elveszti az elálláshoz való jogát.

  (21)  A digitális tartalmak és digitális szolgáltatások online biztosítása gyakran olyan szerződések alapján történik, amelyek értelmében a fogyasztó nem fizet díjat, hanem személyes adatokat ad át a kereskedőnek. A digitális szolgáltatásokat a kereskedő szerződés ideje alatti folyamatos részvétele jellemzi, mivel így biztosíthatja a fogyasztó számára a szolgáltatás használatát, ami lehetővé teszi a digitális adatok létrehozását, feldolgozását, elérését vagy tárolását. Digitális szolgáltatások például a videó- és hanganyagok megosztását lehetővé tevő szolgáltatások, valamint az egyéb, felhőalapú számítógépes környezetben elérhető tárhelyszolgáltatás, szövegszerkesztés vagy játékok, illetve a közösségi média. A szolgáltató folyamatos részvétele indokolja a 2011/83/EU irányelv elállási joggal kapcsolatos szabályainak alkalmazását, mivel ez ténylegesen lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy a szerződés megkötésétől számított 14 napos időszak alatt kipróbálja a szolgáltatást, és eldöntse, hogy a továbbiakban is használni kívánja-e vagy sem. Ezzel ellentétben a digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződések keretében a kereskedő egyszeri művelettel biztosítja a fogyasztó számára az adott digitális tartalmat vagy tartalmakat, például zene- vagy videofájlokat. A digitális tartalom szolgáltatásának egyszeri jellege képezi az alapját a 2011/83/EU irányelv 16. cikkének m) pontja szerinti elállási jog alóli kivételnek, amelynek értelmében a szerződés teljesítésének, például az adott tartalom letöltésének vagy közvetítésének kezdetekor a fogyasztó elveszti az elálláshoz való jogát.

  Módosítás    15

  Irányelvre irányuló javaslat

  22 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (22)  A 2011/83/EU irányelv már most is kiterjed a nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződésekre (például online digitális tartalom szolgáltatása), függetlenül attól, hogy a fogyasztó fizet a szolgáltatásért vagy személyes adatokat ad át a kereskedőnek. Ezzel szemben a 2011/83/EU irányelv csak azokra a szolgáltatási szerződésekre ‒ többek között digitális szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre ‒ terjed ki, amelyek alapján a fogyasztó fizet vagy vállalja, hogy fizet a szolgáltatásokért. Következésképpen az irányelv nem terjed ki az olyan digitális szolgáltatási szerződésekre, amelyek alapján a fogyasztó személyes adatokat biztosít a kereskedő számára, anélkül hogy bármilyen díjat fizetne. Tekintettel a fizetős digitális szolgáltatások és a személyes adatok fejében nyújtott digitális szolgáltatások hasonlóságára és egymással való helyettesíthetőségére, ezekre a 2011/83/EU irányelv szerinti azonos szabályok kell, hogy vonatkozzanak.

  (22)  A 2011/83/EU irányelv már most is kiterjed a digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződésekre, függetlenül attól, hogy a fogyasztó fizet a szolgáltatásért vagy személyes adatokat ad át a kereskedőnek. Ezzel szemben a 2011/83/EU irányelv csak azokra a szolgáltatási szerződésekre ‒ többek között digitális szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre ‒ terjed ki, amelyek alapján a fogyasztó fizet vagy vállalja, hogy fizet a szolgáltatásokért. Következésképpen az irányelv nem terjed ki az olyan digitális szolgáltatási szerződésekre, amelyek alapján a fogyasztó személyes adatokat biztosít a kereskedő számára, anélkül hogy bármilyen díjat fizetne. Tekintettel a fizetős digitális szolgáltatások és a személyes adatok fejében nyújtott digitális szolgáltatások hasonlóságára és egymással való helyettesíthetőségére, ezekre a 2011/83/EU irányelv szerinti azonos szabályok kell, hogy vonatkozzanak.

  Módosítás    16

  Irányelvre irányuló javaslat

  23 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (23)  Biztosítani kell a 2011/83/EU irányelv és a [digitális tartalmakra vonatkozó irányelv] hatályainak összhangját, mely utóbbi a digitális tartalmak szolgáltatására és az olyan digitális szolgáltatási szerződésekre terjed ki, amelyek alapján a fogyasztók személyes adatokat biztosítanak a kereskedő számára.

  (23)  Biztosítani kell a 2011/83/EU irányelv és a [digitális tartalmakra vonatkozó irányelv] hatályainak összhangját, mely utóbbi a digitális tartalmak szolgáltatására vagy az olyan digitális szolgáltatási szerződésekre terjed ki, amelyek alapján a fogyasztók személyes adatokat biztosítanak a kereskedő számára, vagy vállalják ilyen adatok biztosítását.

  Módosítás    17

  Irányelvre irányuló javaslat

  24 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (24)  Ezért a 2011/83/EU irányelv hatályát ki kell terjeszteni azokra a szerződésekre is, amelyek alapján a kereskedő a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig személyes adatokat biztosít vagy személyes adatok biztosítását vállalja. A nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződésekhez hasonlóan az irányelvet minden olyan esetben alkalmazni kell, amikor a fogyasztó személyes adatokat biztosít a kereskedőnek vagy személyes adatok biztosítását vállalja, kivéve ha a fogyasztó által biztosított személyes adatokat a kereskedő csak a digitális tartalom szolgáltatásának vagy a digitális szolgáltatás nyújtásának céljából dolgozza fel, és a kereskedő semmilyen más célból nem dolgozza fel ezeket az adatokat. A személyes adatok bármilyen feldolgozására az (EU) 2016/679 rendeletnek megfelelően kell sort keríteni.

  (24)  Ezért a 2011/83/EU irányelv hatályát ki kell terjeszteni azokra a szerződésekre is, amelyek alapján a kereskedő a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig személyes adatokat biztosít vagy személyes adatok biztosítását vállalja. A digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződésekhez hasonlóan az irányelvet minden olyan esetben alkalmazni kell, amikor a fogyasztó személyes adatokat biztosít a kereskedőnek vagy személyes adatok biztosítását vállalja, kivéve ha a fogyasztó által biztosított személyes adatokat a kereskedő a [digitális tartalmakra vonatkozó irányelvvel] összhangban csak a digitális tartalom szolgáltatásának vagy a digitális szolgáltatás nyújtásának céljából dolgozza fel, és a kereskedő semmilyen más célból nem dolgozza fel ezeket az adatokat. A digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződésekkel összefüggésben kezelt valamennyi személyes adatra a személyes adatok védelméről szóló uniós jogot kell alkalmazni.

  Módosítás    18

  Irányelvre irányuló javaslat

  25 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (25)  Ha a digitális tartalmak szolgáltatása vagy a digitális szolgáltatások nyújtása nem díj ellenében történik, akkor a 2011/83/EU irányelv azokban az esetekben sem alkalmazandó, amikor a kereskedő kizárólag a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás megfelelőségének biztosítása vagy egyszerűen a jogi előírások betartásának céljából gyűjt személyes adatokat. Ide tartozhatnak például azok a esetek, amikor biztonsági vagy azonosítási okokból a vonatkozó jogszabályok kötelezővé teszik a fogyasztó regisztrációját, illetve amikor egy nyílt forráskódú szoftver fejlesztője csak a nyílt forráskódú szoftver kompatibilitásának és interoperabilitásának biztosítása céljából gyűjt adatokat a felhasználókról.

  (25)  Ha a digitális tartalmak szolgáltatása vagy a digitális szolgáltatások nyújtása nem díj ellenében történik, akkor a digitális tartalmakról szóló irányelvhez való teljes körű igazodás biztosítása érdekében a 2011/83/EU irányelv azokban az esetekben sem alkalmazandó, amikor a kereskedő csupán a rá vonatkozó jogi előírások betartásának céljából gyűjt személyes adatokat. Ide tartozhatnak például azok a esetek, amikor biztonsági vagy azonosítási okokból a vonatkozó jogszabályok kötelezővé teszik a fogyasztó regisztrációját.

  Módosítás    19

  Irányelvre irányuló javaslat

  26 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (26)  A 2011/83/EU irányelv azokban a helyzetekben sem alkalmazandó, amikor a kereskedő kizárólag metaadatokat, például IP-címet, böngészési előzményeket és például sütik által gyűjtött és továbbított egyéb adatokat gyűjt, kivéve ha a nemzeti jogszabályok ezt a helyzetet szerződéses viszonynak tekintik. Emellett azokra a helyzetekre sem alkalmazandó, amikor a fogyasztó, anélkül hogy szerződést kötött volna a kereskedővel, csak azért kénytelen reklámokat megtekinteni, hogy hozzáférhessen egy digitális tartalomhoz vagy egy digitális szolgáltatáshoz. A tagállamok számára azonban biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy a 2011/83/EU irányelv szabályainak alkalmazását ilyen helyzetekre is kiterjesszék, vagy egyéb módon szabályozzák a szóban forgó irányelv hatályán kívül eső ilyen helyzeteket.

  (26)  A 2011/83/EU irányelv azokban a helyzetekben sem alkalmazandó, amikor a kereskedő kizárólag metaadatokat, a fogyasztó eszközére vagy böngészési előzményekeire vonatkozó információkat gyűjt, kivéve ha a nemzeti jogszabályok ezt a helyzetet szerződéses viszonynak tekintik. Emellett azokra a helyzetekre sem alkalmazandó, amikor a fogyasztó, anélkül hogy szerződést kötött volna a kereskedővel, csak azért kénytelen reklámokat megtekinteni, hogy hozzáférhessen egy digitális tartalomhoz vagy egy digitális szolgáltatáshoz. A tagállamok számára azonban biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy a 2011/83/EU irányelv szabályainak alkalmazását ilyen helyzetekre is kiterjesszék, vagy egyéb módon szabályozzák a szóban forgó irányelv hatályán kívül eső ilyen helyzeteket.

  Módosítás    20

  Irányelvre irányuló javaslat

  32 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (32a)  A nem vezetékes energia egyedi szolgáltatására vonatkozó szerződéseket ki kell zárni az elállási jog hatálya alól. Ellenkező esetben a kereskedő a piaci árak ingadozása miatt kiszámíthatatlan továbbértékesítési kockázatot visel.

  Módosítás    21

  Irányelvre irányuló javaslat

  33 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (33)  A 2011/83/EU irányelv teljesen összehangolt szabályokat határoz meg a távollévők között és üzlethelyiségen kívül kötött szerződésektől való elállási jogra vonatkozóan. Ebben az összefüggésben két konkrét kötelezettségről állapították meg, hogy aránytalan terheket rónak a kereskedőkre, ezért szükség van azok törlésére.

  törölve

  Módosítás    22

  Irányelvre irányuló javaslat

  34 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (34)  Az első a fogyasztó azon jogához kapcsolódik, hogy akkor is elállhat a távollévők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött értékesítési szerződésektől, ha az árukat a jelleg, tulajdonságok és működés meghatározásához szükséges időtartamnál hosszabb ideig használta. A 2011/83/EU irányelv 14. cikke (2) bekezdésének értelmében a fogyasztó akkor is elállhat az online/üzlethelyiségen kívüli vásárlástól, ha az árut a megengedettnél hosszabb ideig használta; ilyen esetben azonban a fogyasztó felel az áru értékcsökkenéséért.

  törölve

  Módosítás    23

  Irányelvre irányuló javaslat

  35 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (35)  Az ilyen áruk visszavételére vonatkozó kötelezettség nehézségeket okoz a kereskedők számára, akiknek fel kell becsülniük a visszaküldött áruk „értékcsökkenését”, majd használt áruként kell értékesíteniük vagy ártalmatlanítaniuk kell ezeket a termékeket. Ez a 2011/83/EU irányelv célkitűzései ‒ a fogyasztók magas szintű védelme és a vállalkozások versenyképességének biztosítása ‒ közötti egyensúly torzulását okozza. Ezért meg kell szüntetni a fogyasztók arra vonatkozó jogát, hogy ilyen esetben is visszaküldhessék az árukat. A 2011/83/EU irányelv I. mellékletét, amely az elállási jog gyakorlására vonatkozó információkat tartalmaz, szintén ki kell igazítani ennek a módosításnak megfelelően.

  törölve

  Módosítás    24

  Irányelvre irányuló javaslat

  36 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (36)  A második kötelezettség a 2011/83/EU irányelv 13. cikkéhez kapcsolódik, amely kimondja, hogy a kereskedők mindaddig visszatarthatják a visszatérítést, amíg vissza nem kapták az árut, vagy amíg a fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltat arra vonatkozóan, hogy azt visszaküldte, és a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A második lehetőség bizonyos körülmények között azt eredményezheti, hogy a kereskedőknek még azt megelőzően vissza kell téríteniük a fogyasztóknak a megfelelő összegeket, hogy a visszaküldött áruk megérkeztek volna, és lehetőségük nyílt volna azok megvizsgálására. Ez a 2011/83/EU irányelv célkitűzései ‒ a fogyasztók magas szintű védelme és a vállalkozások versenyképességének biztosítása ‒ közötti egyensúly torzulását okozza. Ezért meg kell szüntetni a kereskedők arra vonatkozó kötelezettségét, hogy csupán az áruk kereskedőnek való visszaküldését igazoló bizonyíték alapján visszatérítsék a megfelelő összegeket a fogyasztónak. A 2011/83/EU irányelv I. mellékletét, amely az elállási jog gyakorlására vonatkozó információkat tartalmaz, szintén ki kell igazítani ennek a módosításnak megfelelően.

  törölve

  Módosítás    25

  Irányelvre irányuló javaslat

  38 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (38)  A technológiai fejlődés figyelembevétele érdekében a 2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) bekezdésének c) pontjában felsorolt kommunikációs eszközök közül törölni kell a faxszámot, mivel a fax ritkán használt és nagyon elavult technológiának számít. Emellett a kereskedők számára lehetővé kell tenni, hogy az e-mail-cím helyett egyéb online kommunikációs eszközöket, például internetes űrlapokat és chatprogramokat használjanak a fogyasztókkal folytatott kommunikációhoz, feltéve hogy ezek az alternatív kommunikációs eszközök az e-mailekhez hasonló módon lehetővé teszik a fogyasztók számára a kommunikáció tartalmának tartós adathordozón való megőrzését. Az irányelv I. mellékletét, amely az elállási jog gyakorlására vonatkozó információkat tartalmaz, szintén ki kell igazítani ennek a módosításnak megfelelően.

  (38)  A technológiai fejlődés figyelembevétele érdekében a 2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) bekezdésének c) pontjában felsorolt kommunikációs eszközök közül törölni kell a faxszámot, mivel a fax ritkán használt és nagyon elavult technológiának számít. Tekintettel a kereskedelemben részt vevő vállalkozások különböző típusaira, nem szükséges az online kommunikáció használatát minden esetben valamennyi kereskedő számára kötelezővé tenni. Ha azonban a kereskedő online kommunikációs csatornát használ, az arra vonatkozó információkat a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Emellett a kereskedők számára lehetővé kell tenni, hogy egyéb online kommunikációs eszközök, például internetes űrlapok és chatprogramok használata mellett dönthessenek a fogyasztókkal folytatott kommunikáció tekintetében, feltéve hogy ezek az alternatív kommunikációs eszközök az e-mailekhez hasonló módon lehetővé teszik a fogyasztók számára a kommunikáció tartalmának tartós adathordozón való megőrzését. Az irányelv I. mellékletét, amely az elállási jog gyakorlására vonatkozó információkat tartalmaz, ennek megfelelően szintén ki kell igazítani.

  Módosítás    26

  Irányelvre irányuló javaslat

  40 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (40)  Módosítani kell a 2005/29/EK irányelv I. mellékeltének 11. pontját ‒ amely tiltja a rejtett reklámozást az írott és elektronikus sajtó szerkesztői tartalmában ‒, annak egyértelműsítése érdekében, hogy ugyanez a tiltás vonatkozik azokra az esetekre is, amikor a fogyasztó online keresési lekérdezései alapján a kereskedő találatok formájában jelenít meg információkat a fogyasztó számára.

  (40)  Módosítani kell a 2005/29/EK irányelv I. mellékeltének 11. pontját ‒ amely tiltja a rejtett reklámozást az írott és elektronikus sajtó szerkesztői tartalmában ‒, annak egyértelműsítése érdekében, hogy ugyanez a tiltás vonatkozik azokra az esetekre is, amikor kereskedő olyan, szembetűnően elhelyezett eredmények formájában nyújt információt a fogyasztó számára, amelyekhez a fogyasztó nem jutott volna hozzá akkor, ha az eredmények a fogyasztó online keresési lekérdezései nyomán kapott keresési eredményeket tartalmazó fő részben jelentek volna meg. Az ilyen szemebtűnő elhelyezéseket egyértelműen jelezni kell.

  Módosítás    27

  Irányelvre irányuló javaslat

  40 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (40a)  A fogyasztók a vásárlási döntések meghozatalakor egyre jobban hagyatkoznak a fogyasztói értékelésekre és ajánlásokra. Ezért tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak kell tekinteni a fogyasztók oly módon történő félrevezetését, hogy egy értékelésről azt állítják, hogy hiteles, noha semmilyen észszerű és arányos lépést nem tettek annak biztosítása érdekében, hogy az értékelés valós fogyasztói tapasztalatokat tükrözzön. Ilyen lépés lehet például az értékelést közzétevő személy megbízhatóságának igazolására szolgáló technikai eszköz használata, információ kérése annak ellenőrzésére, hogy a fogyasztó ténylegesen használta-e a terméket, valamint egyértelmű tájékoztatás nyújtása a fogyasztóknak az értékelések feldolgozásának módjáról, ezen belül például arról, hogy minden értékelést közzétesznek-e, függetlenül attól, hogy pozitív vagy negatív, vagy hogy az adott értékeléseket támogatták-e vagy befolyásolták-e a kereskedővel való szerződéses kapcsolat révén.

  Módosítás    28

  Irányelvre irányuló javaslat

  40 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (40b)  Ugyanezért naprakésszé kell tenni a 2005/29/EK irányelv I. mellékletét, hogy az olyan hirdetésekre vagy ajánlásokra is vonatkozzon, amelyek azt a hamis benyomást keltik, hogy barátok vagy ismerősök megvásároltak, használtak vagy ajánlottak egy terméket, szolgáltatást vagy digitális tartalmat.

  Módosítás    29

  Irányelvre irányuló javaslat

  41 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (41)  Az Unió Alapjogi Chartájának 16. cikke garantálja a vállalkozás szabadságát, az uniós joggal és a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban. Ugyanakkor azok a gyakorlatok, amelyek keretében egy terméket úgy reklámoznak, mintha megegyezne az egyéb tagállamokban forgalmazott termékkel, miközben a valóságban a termékek összetételében vagy jellemzőiben jelentős eltérések vannak, megtéveszthetik a fogyasztókat, és olyan fogyasztási döntés meghozatalára késztetik vagy késztethetik őket, amit egyébként nem hoztak volna meg.

  (41)  Félrevezető gyakorlatnak minősül egy termék oly módon történő reklámozása, hogy kiszerelése azonos vagy látszólag azonos egy ugyanazon márkanév alatt forgalmazott másik termékével, miközben összetételükben vagy jellemzőikben eltérések mutatkoznak, amennyiben a különbség nincsen egyértelműen és érthetően feltüntetve úgy, hogy az a fogyasztó számára azonnal látható legyen. Az ilyen gyakorlatot tisztességtelennek kell tekinteni, és ezért fel kell venni az olyan megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok jegyzékébe, amelyek a 2005/29/EK irányelv I. melléklete értelmében minden körülmények között tisztességtelennek minősülnek. A kereskedő azonban hozzáigazíthatja az ugyanazon márkanév alatt forgalmazott termékeket a különböző földrajzi piacokhoz olyan jogos tényezők miatt, mint a helyi összetevők beszerzése, a nemzeti jog követelményei, az összetétel módosítására vonatkozó célok vagy olyan kimutatható fogyasztói preferenciák, amelyeket kielégítő bizonyítékokkal alá lehet támasztani. Ilyen bizonyíték lehet például a termékek fogyasztók általi vakon történő megkóstolása vagy kipróbálása, valamint a fogyasztói választásban megmutatkozó egyértelmű preferencia meghatározására szolgáló egyéb módszerek. Azokban az esetekben, amikor az áruk összetételükben vagy jellemzőikben lényegesen eltérnek egymástól, ugyanakkor megjelenésük, leírásuk vagy képi megjelenítésük révén azt a benyomást keltik, hogy ezek az áruk egy másik tagállamban forgalmazott áruval azonosak, a különbséget egyértelműen és érthetően fel kell tüntetni, hogy az azonnal látható legyen a fogyasztó számára. Azonban a csecsemők vagy kisgyermekek számára forgalmazott termékek, például bébiételek esetében feltételezhető, hogy a regionális különbségek vagy ízpreferenciák nagy valószínűséggel nem mutatkoznak meg ennyire egyértelműen, és ezért e tényezőkre nem lehet hivatkozni akkor, amikor a kereskedő lényegesen eltérő összetételű vagy jellemzőkkel rendelkező termékeket forgalmaz.

  Módosítás    30

  Irányelvre irányuló javaslat

  42 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (42)  Ezért az ilyen gyakorlatok a lényeges elemek eseti alapon történő értékelésének alapján a 2005/29/EK irányelvvel ellentétesnek minősülhetnek. A meglévő jog tagállami fogyasztóvédelmi és élelmiszerhatóságok általi alkalmazásának megkönnyítése érdekében az „uniós élelmiszer- és fogyasztóvédelmi jognak a termékek kettős minőségével kapcsolatos problémákra történő alkalmazásáról – az élelmiszerek egyedi esetéről” szóló 2017. szeptember 26-i bizottsági közlemény iránymutatással szolgál arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi uniós szabályok hogyan alkalmazhatók a kettős minőségű élelmiszeripari termékekre.46Ebben az összefüggésben a Bizottság Közös Kutatóközpontja jelenleg az élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos összehasonlító vizsgálatok közös megközelítésének kialakításán dolgozik.

  törölve

  __________________

   

  46 C(2017)6532.

   

  Módosítás    31

  Irányelvre irányuló javaslat

  43 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (43)  A végrehajtással kapcsolatos tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy egy kifejezett rendelkezés hiányában a fogyasztók, kereskedők és illetékes nemzeti hatóságok számára nem feltétlenül világos, hogy milyen kereskedelmi gyakorlatok minősülnek a 2005/29/EK irányelvvel ellentétesnek. Ennek okán, valamint a kereskedők és a végrehajtó hatóságok jogbiztonságának garantálása érdekében szükség van a 2005/29/EK irányelv olyan jellegű módosítására, hogy kifejezetten kitérjen azokra a kereskedelmi gyakorlatokra, amelyek keretében egy terméket úgy reklámoznak, mintha megegyezne az egyéb tagállamokban forgalmazott azonos termékkel, miközben a termékek összetételében vagy jellemzőiben jelentős eltérések vannak. Az illetékes hatóságok eseti alapon kell értékeljék és kezeljék ezeket a gyakorlatokat, az irányelv rendelkezéseinek megfelelően. Az értékelések során az illetékes hatóságnak figyelembe kell vennie a következőket: a fogyasztók számára mennyire egyszerű a termékek közötti eltérés azonosítása, a kereskedő arra vonatkozó joga, hogy az ugyanazon márka alatt forgalmazott termékeit indokolt tényezők - például az alapanyagok elérhetősége vagy szezonális jellege, meghatározott fogyasztói preferenciák vagy az egészséges és tápláló élelmiszerekhez való fokozottabb hozzáférést célzó önkéntes stratégiák - alapján különböző földrajzi piacokhoz igazítsa, valamint a kereskedő arra vonatkozó joga, hogy az ugyanazon márka alá tartozó termékeit különböző tömegű vagy volumenű kiszerelésekben forgalmazza a különböző földrajzi piacokon.

  törölve

  Módosítás    32

  Irányelvre irányuló javaslat

  44 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (44)  Bár az üzlethelyiségen kívüli értékesítések a kereskedő üzlethelyiségein belül történő értékesítésekhez és a távolsági értékesítésekhez hasonlóan törvényes és bevett értékesítési csatornának számítanak, a fogyasztók otthonának kéretlen meglátogatásakor vagy kereskedelmi kirándulások alkalmával folytatott bizonyos különösen agresszív vagy megtévesztő, gyakran a termék azonnali kifizetését feltételező marketinggyakorlatok nyomás alá helyezhetik a fogyasztókat, aminek következtében olyan árukat vásárolnak meg, amiket más körülmények között nem vettek volna meg és/vagy eltúlzott áron vásárolnak. Az ilyen gyakorlatok gyakran az időseket és az egyéb sebezhető fogyasztókat célozzák. Egyes tagállamok nem kívánatosnak tekintik ezeket a gyakorlatokat, és szükségesnek tartják a 2011/83/EU irányelv szerinti üzlethelyiségen kívüli értékesítések bizonyos formáinak és szempontjainak korlátozását - mint a termékek agresszív és megtévesztő reklámozását és értékesítését a fogyasztó otthonának kéretlen meglátogatása keretében vagy kereskedelmi kirándulások során - közrendi vagy a fogyasztók magánéletének (amelynek védelmét az Unió Alapjogi Chartájának 7. cikke biztosítja) tiszteletben tartásával kapcsolatos megfontolások alapján. Ezért a szubszidiaritás elvével összhangban és a végrehajtás megkönnyítése érdekében szükség van annak egyértelműsítésére, hogy a 2005/29/EK irányelv nem sérti a tagállamok arra vonatkozó szabadságát,hogy a fogyasztók jogos érdekeinek védelme érdekében intézkedéseket hozzanak azokra a gyakorlatokra vonatkozóan, amelyek keretében a kereskedők kéretlen látogatást tesznek a fogyasztók otthonánál termékek ajánlása vagy értékesítése céljából, illetve olyan kereskedelmi kirándulásokat szerveznek, amelyek célja vagy hatása bizonyos termékek népszerűsítése, illetve ezek fogyasztóknak történő értékesítése, amennyiben ezeket az intézkedéseket közrendi vagy a magánélet tiszteletben tartásával kapcsolatos indokok igazolják, anélkül, hogy a konkrét gyakorlatot esetenként vizsgálniuk kellene. Minden ilyen intézkedésnek arányosnak és megkülönböztetésmentesnek kell lennie. A tagállamok számára elő kell írni, hogy az ebben a tekintetben elfogadott nemzeti rendelkezésekről értesítsék a Bizottságot, amely a maga során az összes érdekelt fél számára elérhetővé teszi ezeket az információkat, valamint gondoskodik az ilyen intézkedések arányosságának és jogszerűségének nyomon követéséről.

  (44)  Bár az üzlethelyiségen kívüli értékesítés törvényes és bevett értékesítési csatornának számít, a fogyasztók otthonának ismétlődő és nem kívánt, a fogyasztó előzetes beleegyezése nélküli meglátogatásakor vagy kereskedelmi kirándulások alkalmával folytatott bizonyos különösen agresszív vagy megtévesztő, gyakran a termék azonnali kifizetését feltételező marketinggyakorlatok nyomás alá helyezhetik a fogyasztókat, aminek következtében olyan termékeket vásárolnak meg, amelyeket más körülmények között nem vettek volna meg és/vagy túl magas áron vásárolnak. Az ilyen gyakorlatok gyakran az időseket és az egyéb sebezhető fogyasztókat célozzák. Ezért a szubszidiaritás elvével összhangban és a végrehajtás megkönnyítése érdekében szükség van annak egyértelműsítésére, hogy a 2005/29/EK irányelv nem sérti a tagállamok arra vonatkozó szabadságát, hogy a fogyasztók jogos érdekeinek védelme érdekében rendelkezéseket fogadjanak el azokra a konkrét gyakorlatokra vonatkozóan, amelyek keretében a kereskedők ismétlődő és nem kívánt látogatást tesznek a fogyasztók otthonában vagy kereskedelmi kirándulásokat szerveznek, amelyek célja vagy hatása bizonyos termékek népszerűsítése, illetve ezek fogyasztóknak történő értékesítése, amennyiben ezek a rendelkezések arányosak, megkülönböztetésmentesek, valamint azokat közérdeken alapuló kényszerítő indokok igazolják. A tagállamok számára elő kell írni, hogy az ebben a tekintetben elfogadott nemzeti rendelkezésekről értesítsék a Bizottságot, hogy az az összes érdekelt fél számára elérhetővé tehesse ezeket az információkat, valamint nyomon követhesse az ilyen nemzeti rendelkezések hatálya alá tartozó gyakorlatokat, valamint azt, hogy ezek a rendelkezések arányosak és jogszerűek-e.

  Módosítás    33

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

  2005/29/EK irányelv

  2 cikk – 1 bekezdés – l a, 1 b és 1 c pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  -1.  Az 2. cikk (1) bekezdése a következő pontokkal egészül ki:

   

  la)  „online piactér”: olyan szolgáltató, amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy az online piactér online interfészén online szerződéseket kössenek a kereskedőkkel és a fogyasztókkal;

   

  lb)  „összehasonlító szolgáltatás”: olyan szolgáltatás, amely bizonyos kritériumok, például az ár, a jellemzők vagy az értékelések alapján összehasonlítja a fogyasztók számára az áruk vagy szolgáltatások értékesítői által nyújtott különböző ajánlatokat, vagy amely azonosítja az áruk, szolgáltatások vagy digitális tartalmak releváns értékesítőit a fogyasztók számára, azzal a céllal, hogy megkönnyítse az említett kereskedők és fogyasztók között a közvetlen ügyletek megkezdését, függetlenül attól, hogy az ügyletek végül hol jönnek létre;

   

  lc)  „online interfész”: az (EU) 2018/302 rendelet 2. cikkének 16. pontjában meghatározott online interfész.

  Módosítás    34

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

  2005/29/EK irányelv

  3 cikk – 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Ez az irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy a fogyasztók jogos érdekeit védő rendelkezéseket fogadjanak el az olyan agresszív vagy megtévesztő marketing- vagy értékesítési gyakorlatokra vonatkozóan, amelyeket a kereskedő a fogyasztó otthonának kéretlen meglátogatásakor folytat, vagy amelyek keretében a kereskedő olyan kereskedelmi kirándulásokat szervez, amelyek célja vagy hatása bizonyos termékek népszerűsítése, illetve ezek fogyasztóknak történő értékesítése, amennyiben ezeket a rendelkezéseket közrendi vagy a magánélet tiszteletben tartásával kapcsolatos indokok igazolják.

  Ez az irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy a fogyasztók jogos érdekeit védő rendelkezéseket fogadjanak el az olyan meghatározott, agresszívnak vagy megtévesztőnek minősülő kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozóan, amelyeket a kereskedő a fogyasztó otthonának ismétlődő és nem kívánt meglátogatásakor folytat, vagy amelyek keretében a kereskedő olyan kereskedelmi kirándulásokat szervez, amelyek célja vagy hatása bizonyos termékek népszerűsítése, illetve ezek fogyasztóknak történő értékesítése, amennyiben ezek a rendelkezések arányosak, megkülönböztetéstől mentesek, és ezeket a közérdekkel összefüggő kényszerítő indokok igazolják.

  Módosítás    35

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  2005/29/EK irányelv

  6 cikk – 2 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2.  A 6. cikk (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

  törölve

  „c)  azok a gyakorlatok, amelyek keretében egy terméket úgy reklámoznak, mintha megegyezne az egyéb tagállamokban forgalmazott azonos termékkel, miközben a termékek összetételében vagy jellemzőiben jelentős eltérések vannak; „

   

  Módosítás    36

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

  2005/29/EK irányelv

  7 cikk – 4 bekezdés – e a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  3a.  A 7. cikk (4) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

   

  „ea)  az online piactereken kínált termékek vagy szolgáltatások esetében az, hogy a termékeket vagy szolgáltatásokat kínáló harmadik fél kereskedő-e vagy sem.”

  Módosítás    37

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

  2005/29/EK irányelv

  7 cikk – 5 a és 5 b bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  3b.  A 7. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

   

  „(5a)  Amennyiben az online piactér vagy összehasonlító szolgáltatás hozzáférést biztosít a termékek fogyasztói értékeléseihez, az alábbi információk minősülnek jelentősnek:

   

  a)  a fogyasztói értékelések bekérése és bemutatása során alkalmazott folyamatok leírása, valamint az, hogy az értékelések hitelességét ellenőrizték-e; továbbá

   

  b)  amennyiben sor került ilyen ellenőrzésre, annak főbb jellemzőinek leírása.

   

  (5b)  Amikor az online piacterek és összehasonlító szolgáltatások lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fogyasztók kulcsszó, kifejezés vagy más lekérdezés alapján keressenek termékeket, tájékoztatást kell nyújtaniuk azokról a fő paraméterekről – viszonylagos fontosságuk szerinti sorrendben –, amelyek meghatározzák a fogyasztó számára a keresési lekérdezés eredményeként bemutatott ajánlatok rangsorolását.”

  Módosítás    38

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

  2005/29/EK irányelv

  11 a cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A 11. cikkben foglalt betartás kikényszerítésére alkalmas megfelelő és hatékony eszközök biztosítására vonatkozó követelmény mellett a tagállamok biztosítják a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok által megkárosított fogyasztók számára a szerződéses és nem szerződéses jogorvoslatok rendelkezésre állását, az ilyen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok összes hatásának megszüntetése érdekében a nemzeti jogszabályaikkal összhangban.

  (1)  A tagállamok biztosítják a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok által megkárosított fogyasztók számára a szerződéses és nem szerződéses jogorvoslatok rendelkezésre állását a nemzeti jogszabályaikkal összhangban.

  Módosítás    39

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

  2005/29/EK irányelv

  11 a cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A szerződéses jogorvoslatok között szerepel legalább az a lehetőség, hogy a fogyasztó egyoldalúan felmondja a szerződést.

  (2)  A szerződéses jogorvoslatok között szerepel az a lehetőség, hogy a fogyasztó egyoldalúan felmondja a szerződést. Egyéb olyan jogorvoslatokat is lehetővé kell tenni, amelyek tükrözik a jogsértés jellegét és súlyosságát, beleértve az árcsökkentéshez vagy a kárpótláshoz való jogot. E jogorvoslatok nem sérthetik a jogorvoslatok alkalmazására irányadó uniós vagy nemzeti rendelkezéseket.

  Módosítás    40

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

  2005/29/EK irányelv

  11 a cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A nem szerződéses jogorvoslatok között szerepel legalább az a lehetőség, hogy a fogyasztó kártérítésben részesül az elszenvedett károkért.

  (3)  A nem szerződéses jogorvoslatok között szerepel az a lehetőség, hogy a fogyasztó kártérítésben részesül az elszenvedett károkért.

  Módosítás    41

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

  2005/29/EK irányelv

  13 cikk – 2 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  az érintett fogyasztók száma, beleértve az egyéb tagállamok érintett fogyasztóit is;

  b)  azon fogyasztók száma, akik az érintett tagállamban és egyéb tagállamokban kárt szenvedtek, amennyiben ezek az információk az (EU) 2017/2394 rendelet 35. cikkével összhangban rendelkezésre állnak;

  Módosítás    42

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

  2005/29/EK irányelv

  13 cikk – 2 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  a kereskedő által tett intézkedések, amelyek a fogyasztók által elszenvedett kár csökkentésére vagy orvoslására irányulnak;

  c)  a kereskedő által tett intézkedések, amelyek a fogyasztók által elszenvedett kár csökkentésére vagy orvoslására irányulnak, beleértve a kereskedő által a jogsértés bejelentése vagy az illetékes bíróságokkal vagy közigazgatási hatóságokkal való együttműködés érdekében tett intézkedéseket is;

  Módosítás    43

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

  2005/29/EK irányelv

  13 cikk – 2 bekezdés – d pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d)  adott esetben a jogsértés szándékos vagy gondatlan jellege;

  d)  a jogsértés szándékos vagy gondatlan jellege;

  Módosítás    44

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

  2005/29/EK irányelv

  13 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  fa)  az, hogy a kereskedő azt állítja-e, hogy eleget tett a vonatkozó magatartási kódexeknek vagy képesítési követelményeknek;

  Módosítás    45

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

  2005/29/EK irányelv

  13 cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  A tagállamok az e cikkben meghatározott hatásköröket arányosan, hatékonyan és eredményesen gyakorolják, összhangban az uniós joggal, beleértve az Európai Unió Alapjogi Chartájának elveit, az alkalmazandó eljárási biztosítékokat és az adatvédelemre vonatkozó uniós szabályokat, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét1a, valamint a nemzeti jogot.

   

  _____________________

   

  1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

  Módosítás    46

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

  2005/29/EK irányelv

  13 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Ha a kiszabandó szankció pénzbírság, akkor a bírság összegének meghatározásakor figyelembe veszik a jogsértő kereskedő éves forgalmát és nettó nyereségét, valamint a jelen irányelv ugyanolyan vagy egyéb megsértéséért az egyéb tagállamokban kiszabott bírságokat.

  (3)  A szankció mértékének meghatározásakor figyelembe veszik a jelen irányelv ugyanolyan megsértéséért az egyéb tagállamokban kiszabott bírságokat is.

  Módosítás    47

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

  2005/29/EK irányelv

  13 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A tagállamok biztosítják, hogy az (EU) 2017/2934 rendeletben meghatározott kiterjedt jogsértések és uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések esetében alkalmazható szankciók lehetővé teszik egy olyan bírság kiszabását, amelynek maximális összege a kereskedő által az érintett tagállamban vagy tagállamokban bonyolított forgalom legalább 4 %-ának felel meg.

  (4)  A tagállamok biztosítják, hogy a kiterjedt jogsértések és uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések esetében az (EU) 2017/2934 IV. fejezetével összhangban megindított összehangolt fellépés befejezését követően kirótt szankciók lehetővé tegyék bírság kiszabását, valamint hogy e bírság maximális összege 10 000 000 EUR vagy a kereskedő által az érintett tagállamban vagy tagállamokban az előző pénzügyi évben bonyolított forgalom legalább 4%-ának feleljen meg, attól függően, hogy melyik a magasabb összeg.

  Módosítás    48

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

  2005/29/EK irányelv

  13 cikk – 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A bírságokból befolyó összegek felhasználásának meghatározásakor a tagállamok figyelembe veszik a fogyasztók általános érdekeit.

  (5)  A bírságokból befolyó összegeket a tagállamok a fogyasztók általános érdekei védelmének előmozdítására használják, többek között egy, a jogsértésből eredő, fogyasztókat érő és adott esetben bármilyen egyéb, például a környezeti értékeket vagy egyéb védett közérdeket érintő kár esetében nyújtandó jogorvoslatra szánt alap létrehozása révén.

  Módosítás    49

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

  2005/29/EK irányelv

  13 cikk – 6 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6a)  A tagállamok nem kötelesek átfogó állami végrehajtási rendszert létrehozni az ezen irányelv szerinti szankciók végrehajtása érdekében.

  Módosítás    50

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – -6 pont (új)

  2005/29/EK irányelv

  I melléklet – 6 a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  -6.  Az I. melléklet a következő ponttal egészül ki:

   

  „(6a)  Az árcsökkentés megjelenítése anélkül, hogy megjelölné az árcsökkentés bejelentésének alapjául szolgáló referenciaárat, és anélkül, hogy bizonyítani lehetne a referenciaár helyességét a bejelentést megelőző 30 napban.

  Módosítás    51

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

  2005/29/EK irányelv

  I melléklet – 11 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  11.  Az írott és elektronikus sajtóban szerkesztői tartalom használata vagy a fogyasztó online keresési lekérdezése nyomán információ biztosítása a termék eladásösztönzésére, amikor a kereskedő fizetett az eladásösztönzésért, ez azonban a fogyasztó számára nem derül ki világosan a tartalomból, a képekből, vagy a hangokból („advertorial”, szerkesztői reklám; fizetett elhelyezés vagy fizetett belefoglalás). Ez nem érinti a 2010/13/EU irányelvet48.

  11.  A sajtóban szerkesztői tartalom használata vagy a fogyasztó online keresési lekérdezése nyomán információ biztosítása a termék eladásösztönzésére, amikor a kereskedő közvetlenül vagy közvetetten fizetett az eladásösztönzésért, vagy az oldal keresési eredményeket tartalmazó fő részét elkerülő, szembetűnő elhelyezés anélkül, hogy ezt egyértelműen, tömör, könnyű és érthető formában a fogyasztó tudomására hoznák a tartalomban vagy a keresési eredményekben, vagy a fogyasztó számára egyértelműen azonosítható képek vagy hangok segítségével („advertorial”, szerkesztői reklám; fizetett elhelyezés vagy fizetett belefoglalás). Ez nem érinti a 2010/13/EU irányelvet48.

  __________________

  __________________

  48 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL L 95., 2010.4.15., 1. o.).

  48 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL L 95., 2010.4.15., 1. o.).

  Módosítás    52

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

  2005/29/EK irányelv

  I melléklet – 13 a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  6a.  Az I. melléklet a következő ponttal egészül ki:

   

  „13a. Annak valótlan állítása, illetve megjelenése, leírása vagy képi megjelenítése révén azon benyomás keltése, hogy egy adott áru egy másik tagállamban forgalmazott áruval azonos, kivéve, ha az említett áruk egyértelmű és kimutatható regionális fogyasztói preferenciák, a helyi összetevők beszerzése vagy a nemzeti jog követelményei miatt különböznek, amennyiben ez a különbség egyértelműen és érthetően fel van tüntetve, hogy az azonnal látható legyen a fogyasztó számára.”

  Módosítás    53

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 6 b pont (új)

  2005/29/EK irányelv

  I melléklet – 23 a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  6b.  Az I. melléklet a következő ponttal egészül ki:

   

  „23a.  Olyan különféle technikák használata, amelyek lehetővé teszik rendezvényre szóló jegyek tömeges megvásárlását, akár automatizált szoftver útján is, hogy aztán a rendezvényre szóló jegyeket a névértéküknél drágábban értékesítsék.”

  Módosítás    54

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 6 c pont (új)

  2005/29/EK irányelv

  I melléklet – 23 b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  6c.  Az I. melléklet a következő ponttal egészül ki:

   

  „23b. Annak állítása, illetve azon benyomás keltése, hogy a terméket olyan fogyasztó értékelte, aki ténylegesen használta a terméket, noha semmilyen észszerű és arányos lépést nem tettek annak biztosítása érdekében, hogy az értékelés valós fogyasztói tapasztalatokat tükrözzön.”

  Módosítás    55

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 6 d pont (új)

  2005/29/EK irányelv

  I melléklet – 23 c pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  6d.  Az I. melléklet a következő ponttal egészül ki:

   

  „23c.  Olyan téves benyomás keltése, hogy más fogyasztók konkrét terméket, szolgáltatást vagy digitális tartalmat vásároltak, használtak vagy ajánlottak, össze nem függő paraméterek, például márkapreferenciák és földrajzi elhelyezkedés alapján.”

  Indokolás

  A fogyasztók a vásárlási döntések meghozatalakor egyre jobban hagyatkoznak a fogyasztói értékelésekre és ajánlásokra. Az I. mellékletben ezért ilyen félrevezető gyakorlatokat is szerepeltetni kell.

  Módosítás    56

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont

  2011/83/EU irányelv

  2 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16)  „nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződés”: olyan szerződés, amelynek alapján egy kereskedő meghatározott digitális tartalmat szolgáltat vagy ilyen tartalom szolgáltatását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás árát. Ez azokat a szerződéseket is magában foglalja, amelyek alapján a fogyasztó személyes adatokat biztosít vagy ilyen adatok biztosítását vállalja, kivéve ha a fogyasztó által biztosított személyes adatokat a kereskedő kizárólag a digitális tartalom biztosításának vagy a kereskedőre vonatkozó jogi előírások betartásának céljából dolgozza fel, és a kereskedő semmilyen más célból nem dolgozza fel ezeket az adatokat;

  (16)  „digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződés”: olyan szerződés, amelynek alapján egy kereskedő digitális tartalmat szolgáltat vagy ilyen tartalom szolgáltatását vállalja, a fogyasztó pedig fizet vagy vállalja, hogy fizet a szolgáltatásokért. Ez azokat a szerződéseket is magában foglalja, amelyek alapján a fogyasztó személyes adatokat biztosít vagy ilyen adatok biztosítását vállalja, kivéve ha a fogyasztó által biztosított személyes adatokat a kereskedő a [digitális tartalmakra vonatkozó irányelvvel] összhangban kizárólag a digitális tartalom biztosításának vagy a kereskedőre vonatkozó jogi előírások betartásának céljából dolgozza fel, és a kereskedő semmilyen más célból nem dolgozza fel ezeket az adatokat;

  Módosítás    57

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont

  2011/83/EU irányelv

  2 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  17.  „digitális szolgáltatás”: olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára digitális adatok létrehozását, feldolgozását, tárolását vagy az azokhoz való hozzáférést; vagy b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás egyéb felhasználói által feltöltött vagy előállított adatok megosztását vagy azokkal való bármilyen egyéb interakciót, ideértve többek között videók és hangok megosztását és egyéb tárhelyszolgáltatásokat, szövegszerkesztést, felhőalapú számítógépes környezetben elérhető játékokat, valamint a közösségi médiát.

  17.  „digitális szolgáltatás”: a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára digitális adatok létrehozását, tárolását vagy az azokhoz való hozzáférést; vagy b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a szolgáltatás egyéb felhasználói által feltöltött vagy előállított adatok megosztását vagy azokkal való bármilyen egyéb interakciót.

  Módosítás    58

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont

  2011/83/EU irányelv

  2 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  18.  „digitális szolgáltatási szerződés”: olyan szerződés, amelynek alapján a kereskedő a fogyasztó részére digitális szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás árát; Ez azokat a szerződéseket is magában foglalja, amelyek alapján a fogyasztó személyes adatokat biztosít vagy ilyen adatok biztosítását vállalja, kivéve ha a fogyasztó által biztosított személyes adatokat a kereskedő kizárólag a digitális szolgáltatás nyújtásának vagy a kereskedőre vonatkozó jogi előírások betartásának céljából kezeli, és a kereskedő semmilyen más célból nem kezeli ezeket az adatokat;

  18.  „digitális szolgáltatási szerződés”: olyan szerződés, amelynek alapján a kereskedő a fogyasztó részére digitális szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig fizet vagy vállalja, hogy fizet a szolgáltatásért; Ez azokat a szerződéseket is magában foglalja, amelyek alapján a fogyasztó személyes adatokat biztosít vagy ilyen adatok biztosítását vállalja, kivéve ha a fogyasztó által biztosított személyes adatokat a kereskedő a [digitális tartalmakra vonatkozó irányelvvel] összhangban kizárólag a digitális szolgáltatás nyújtásának vagy a kereskedőre vonatkozó jogi előírások betartásának céljából kezeli, és a kereskedő semmilyen más célból nem kezeli ezeket az adatokat;

  Módosítás    59

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

  2011/83/EU irányelv

  3 cikk – 3 bekezdés – k pont

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  1a.  A 3. cikk (3) bekezdésének k) pontja helyébe a következő szöveg lép:

  k)  amelyek tárgya személyszállítási szolgáltatás, kivéve a 8. cikk (2) bekezdését, valamint a 19. és 22. cikket;

  k)  amelyek tárgya személyszállítási szolgáltatás, kivéve a 8. cikk (2) bekezdését, valamint a 19., 21. és 22. cikket;

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537797342987&from=HU)

  Indokolás

  Erre a módosításra a szöveg logikai következetessége miatt van szükség, valamint azért, mert közvetlen kapcsolatban áll több elfogadható módosítással is.

  Módosítás    60

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  2011/83/EU irányelv

  5 cikk – 1 bekezdés – h pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  h)  adott esetben a digitális tartalom és digitális szolgáltatás hardverrel és szoftverrel való bármilyen vonatkozó interoperabilitása a kereskedő ismereteinek vagy a kereskedőtől észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően.

  h)  adott esetben a digitális tartalom és digitális szolgáltatás olyan hardverrel vagy szoftverrel való bármilyen vonatkozó interoperabilitása, amely eltér azoktól, amelyekkel a megegyező típusú digitális tartalmakat vagy szolgáltatásokat általában használják.

  Módosítás    61

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

  2011/83/EU irányelv

  6 cikk – 1 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  a kereskedő letelepedési helyének postai címe, valamint telefonszáma, e-mail-címe vagy egyéb online kommunikációs eszközök, amelyek biztosítják, hogy a fogyasztó tartós adathordozón megőrizhesse a kereskedővel folytatott kommunikációt, és amelyek segítségével a fogyasztó gyorsan és hatékonyan kapcsolatba tud lépni a kereskedővel. Adott esetben a kereskedő tájékoztatást nyújt annak a kereskedőnek a postai címéről és azonosító adatairól is, akinek a nevében eljár.

  c)  a kereskedő letelepedési helyének postai címe, valamint telefonszáma, e-mail-címe és adott esetben egyéb online kommunikációs eszközök, amelyek biztosítják, hogy a fogyasztó rögzíthesse a kereskedővel folytatott kapcsolattartást, és tartós adathordozón megőrizhesse a kereskedővel folytatott írásos kommunikáció másolatait, és amelyek segítségével a fogyasztó gyorsan és hatékonyan kapcsolatba tud lépni a kereskedővel. Adott esetben a kereskedő tájékoztatást nyújt annak a kereskedőnek a postai címéről és azonosító adatairól is, akinek a nevében eljár.

  Módosítás    62

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

  2011/83/EU irányelv

  6 cikk – 1 bekezdés – s pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  s)  adott esetben a digitális tartalom és digitális szolgáltatás hardverrel és szoftverrel való bármilyen vonatkozó interoperabilitása a kereskedő ismereteinek vagy a kereskedőtől észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően.

  s)  adott esetben a digitális tartalom és digitális szolgáltatás olyan hardverrel vagy szoftverrel való bármilyen vonatkozó interoperabilitása, amely eltér azoktól, amelyekkel a megegyező típusú digitális tartalmakat vagy szolgáltatásokat általában használják.

  Módosítás    63

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

  2011/83/EU irányelv

  6 a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Mielőtt a fogyasztó számára kötelezővé válna egy online piaci távollévők közötti szerződés vagy bármilyen kapcsolódó ajánlat, az online piac kiegészítő tájékoztatást nyújt számára at alábbiakról:

  Mielőtt a fogyasztó számára kötelezővé válna egy online piactéren távollévők között kötött szerződés vagy bármilyen kapcsolódó ajánlat, az online piactér a 2005/29/EK irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül kiegészítő érhető és felhasználóbarát módon tájékoztatást nyújt számára az alábbiakról:

  Módosítás    64

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

  2011/83/EU irányelv

  6 a cikk – 1 bekezdés – a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  a fogyasztó számára az online piacon a keresési lekérdezése nyomán megjelenő ajánlatok rangsorolását meghatározó fő paraméterek;

  törölve

  Módosítás    65

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

  2011/83/EU irányelv

  6 a cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  da)  az ajánlatok megjelenítése vagy az árképzés céljából alkalmaztak-e algoritmusokat vagy automatizált döntéshozatalt – beleértve a személyre szabott árképzési technikákat is –, és ha igen hogyan.

  Módosítás    66

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

  2011/83/EU irányelv

  6 a cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  db)  az online piactér keresési lekérdezésében megjelenített áru vagy szolgáltatás árcsökkentésének kiszámítási alapja;

  Indokolás

  Az online piacterek kedvezményes árajánlatai – pl. utazások esetén – gyakran nem léteznek a fogyasztó által keresett konkrét dátumokra vonatkozóan. Ezért az árcsökkentéssel kapcsolatban pontos tájékoztatásra van szükség az online piactér keresési eredményeiben.

  Módosítás    67

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

  2011/83/EU irányelv

  6 a cikk – 1 bekezdés – d c pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  dc)  adott esetben az áru hivatalos osztályozása, kategorizálása és minőségi besorolása.

  Indokolás

  Egyes ágazatokban hivatalos osztályozási rendszerek működnek (például utazási ágazatban a hotelek csillaggal történő megjelölés rendszere). Adott esetben az online piactereknek meg kell jelölniük az áru vagy szolgáltatás hivatalos osztályozását.

  Módosítás    68

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

  2011/83/EU irányelv

  6 a cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A tagállamok a saját nemzeti jogukban fenntarthatnak vagy bevezethetnek további tájékoztatásra vonatkozó követelményeket.

  Módosítás    69

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

  2011/83/EU irányelv

  6 a cikk – 1 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Amennyiben a fogyasztót az online piactéren köt egy távollévők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződés vagy bármilyen kapcsolódó ajánlat, és amennyiben az értékesített árura vagy szolgáltatásra vonatkozó ajánlat – annak jogellenessége miatt – bejelentésre majd eltávolításra került, az online piactérnek haladéktalanul, egyértelmű és érthető módon tájékoztatnia kell a fogyasztót az alábbiakról:

   

  a)  hogy az értékesített áru vagy szolgáltatás, illetve maga az ajánlat jogellenes vagy nyilvánvalóan jogellenes és ezért eltávolításra került;

   

  b)  az eltávolításra került ajánlat kereskedőjének azonosító adatai;

   

  c)  az ajánlat eltávolításának oka.

  Indokolás

  Amennyiben az online piacterek platformjaikon jogellenesnek találnak egy adott ajánlatot, árut vagy szolgáltatást, értesíteniük kell a fogyasztókat az általuk igénybe vett ajánlat, áru vagy szolgáltatás lehetséges jogellenes jellegéről. Ez a követelmény a fokozott átláthatóság segítségével jobb fogyasztóvédelmet tehet lehetővé.

  Módosítás    70

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

  2011/83/EU irányelv

  6 b cikk (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  4a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

   

  „6b. cikk

   

  Az online piacterek üzemeltetőinek felügyeleti követelményei

   

  Az online piacterek üzemeltetői kötelesek észszerű lépéseket tenni annak biztosítása érdekében, hogy az általuk nyújtott szolgáltatások ne legyenek visszaélésszerűek, amelyekkel a fogyasztók kiszolgáltatott helyzetbe hozhatók. Az értékesített áruk és szolgáltatások természetével, valamint az értékesítésből eredő kár tényleges bizonyítékaival összhangban lévő megfelelő szintű védelemre van szükség. Az üzemeltetőknek kifejezetten ellenőrizniük kell az olyan tevékenységet, amikor a kereskedő azt sugallja, hogy ő nem kereskedő, annak érdekében, hogy befolyásolja a fogyasztók választásait és a megvásárolni kívánt áru vagy szolgáltatás minőségével szemben támasztott elvárásokat.”

  Módosítás    71

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – -5 pont (új)

  2011/83/EU irányelv

  7 cikk – 1 bekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  -5.  A 7. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

  (1)  Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre vonatkozóan a kereskedő a 6. cikk (1) bekezdésében előírt információt a fogyasztóval papíron vagy – amennyiben a fogyasztó beleegyezik – más tartós adathordozón közli. Az említett információt olvasható módon és egyszerű, közérthető nyelven kell rendelkezésre bocsátani.

  (1)  Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre vonatkozóan a kereskedő a 6. cikk (1) bekezdésében előírt információt a fogyasztóval tartós adathordozón közli. Az említett információt olvasható módon és egyszerű, közérthető nyelven kell rendelkezésre bocsátani.

  (http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23770&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96674)

  Indokolás

  Ezt a módosítást a szöveg belső logikája teszi szükségessé, és elválaszthatatlanul kapcsolódik más elfogadható módosításokhoz. A digitális korszakban nem szükséges előírni, hogy alapértelmezésként minden információt papíron kell megadni.

  Módosítás    72

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – -5 a pont (új)

  2011/83/EU irányelv

  7 cikk – 2 bekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  -5a.  A 7. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

  (2)  A kereskedő átadja a fogyasztónak az aláírt szerződés másolatát vagy a szerződés visszaigazolását papíron vagy – a fogyasztó beleegyezése esetén – más tartós adathordozón, valamint adott esetben átadja a fogyasztó által a 16. cikk m) pontja szerint adott előzetes kifejezett hozzájárulásra és tudomásul vevő nyilatkozatra vonatkozó visszaigazolást.

  (2)  A kereskedő átadja a fogyasztónak az aláírt szerződés másolatát egy tartós adathordozón, valamint adott esetben átadja a fogyasztó által a 16. cikk m) pontja szerint adott előzetes kifejezett hozzájárulásra és tudomásul vevő nyilatkozatra vonatkozó visszaigazolást.

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=HU)

  Indokolás

  Ezt a módosítást a szöveg belső logikája teszi szükségessé, és elválaszthatatlanul kapcsolódik más elfogadható módosításokhoz. A digitális korszakban nincs szükség olyan előírásra ami alapértelmezéskén a papíron történő tájékoztatást írja

  Módosítás    73

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont

  2011/83/EU irányelv

  13 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

  törölve

  „(3)  Adásvételi szerződések esetében a kereskedő – amennyiben nem vállalta, hogy az árut maga szállítja vissza – mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, amíg vissza nem kapta az árut.”

   

  Módosítás    74

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont

  2011/83/EU irányelv

  13 cikk – 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A személyes adatnak nem minősülő minden olyan digitális tartalom tekintetében, amit a fogyasztó a kereskedő által szolgáltatott digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata közben töltött fel vagy állított elő, a kereskedő eleget tesz a [digitális tartalmakra vonatkozó irányelvben] meghatározott kötelezettségeknek és gyakorolhatja az ott rögzített jogokat.

  (5)  A személyes adatnak nem minősülő minden olyan digitális tartalom tekintetében, amit a fogyasztó a kereskedő által szolgáltatott digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata közben bocsátott rendelkezésre vagy állított elő, a kereskedő eleget tesz a [digitális tartalmakra vonatkozó irányelvben] meghatározott kötelezettségeknek és gyakorolhatja az ott rögzített jogokat.

  Módosítás    75

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – 1 pont

  2011/83/EU irányelv

  14 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1.  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

  törölve

  „A szerződés megszűnését követően a fogyasztó tartózkodik a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik felek számára.”

   

  Módosítás    76

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – 1 a pont (új)

  2011/83/EU irányelv

  14 cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  1a.  A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(2a) A szerződés megszűnését követően a fogyasztó tartózkodik a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik felek számára.”

  (lásd a 2011/83/EU irányelv 14. cikkének (2) bekezdésével kapcsolatos módosítást)

  Módosítás    77

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – 1 a pont (új)

  2011/83/EU irányelv

  16 cikk – 1 bekezdés – b pont

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  1a.  Az (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

  b)  olyan áruk vagy szolgáltatások értékesítése esetében, amelyek ára a kereskedő által nem befolyásolható módon a pénzügyi piacoknak az elállási időszak alatt is lehetséges ingadozásaitól függ;

  „b)  olyan áruk, szolgáltatások vagy nem hálózati energiák értékesítése esetében, amelyek ára a kereskedő által nem befolyásolható módon a pénzügyi piacoknak, nyersanyagpiacoknak vagy energiapiacoknak az elállási időszak alatt is lehetséges ingadozásaitól függ;

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537955310239&from=HU)

  Indokolás

  Ezt a módosítást a szöveg belső logikája teszi szükségessé, és szorosan kapcsolódik más elfogadható módosításokhoz.

  Módosítás    78

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – 1 b pont (új)

  2011/83/EU irányelv

  16 cikk – 1 bekezdés – h pont

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  1b.  A (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő szöveg lép:

  h)  olyan szerződések esetében, amelyeknél a fogyasztó kifejezetten kérte a kereskedőt, hogy keresse fel abból a célból, hogy sürgős javítási vagy karbantartási munkálatokat végezzen. Ha az ilyen kiszállás alkalmából a kereskedő a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínál szolgáltatásokat vagy árukat, ezekre a kiegészítő szolgáltatásokra vagy árukra már vonatkozik az elállási jog;

  „h)  olyan szerződések esetében, amelyeknél a fogyasztó kifejezetten kérte a kereskedőt, hogy keresse fel abból a célból, hogy sürgős javítási vagy karbantartási munkálatokat vagy egyéb gyorsan és sürgősen teljesítendő feladatokat végezzen. Ha az ilyen kiszállás alkalmából a kereskedő a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínál szolgáltatásokat vagy árukat, ezekre a kiegészítő szolgáltatásokra vagy árukra már vonatkozik az elállási jog;

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537446850688&from=HU)

  Indokolás

  Ezt a módosítást a szöveg belső logikája teszi szükségessé, és szorosan kapcsolódik más elfogadható módosításokhoz.

  Módosítás    79

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – 3 pont

  2011/83/EU irányelv

  16 cikk – 1 bekezdés – n pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3.  A bekezdés a következő ponttal egészül ki:

  törölve

  „n)  olyan áruk értékesítése, amelyeket a fogyasztó a jellegük, a tulajdonságaik és működésük meghatározásához szükséges időtartamnál hosszabb ideig kezelt az elállási időszakban.”

   

  Módosítás    80

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

  2011/83/EU irányelv

  24 cikk – 2 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  az érintett fogyasztók száma, beleértve az egyéb tagállamok érintett fogyasztóit is;

  b)  azon fogyasztók száma, akik az érintett tagállamban és egyéb tagállamokban kárt szenvedtek, amennyiben ezek az információk az (EU) 2017/2394 rendelet 35. cikkével összhangban rendelkezésre állnak;

  Módosítás    81

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

  2011/83/EU irányelv

  24 cikk – 2 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  a kereskedő által tett intézkedések, amelyek a fogyasztók által elszenvedett kár csökkentésére vagy orvoslására irányulnak;

  c)  a kereskedő által tett intézkedések, amelyek a fogyasztók által elszenvedett kár csökkentésére vagy orvoslására irányulnak, beleértve a kereskedő által a jogsértés bejelentése vagy az illetékes bíróságokkal vagy közigazgatási hatóságokkal való együttműködés érdekében tett intézkedéseket is;

  Módosítás    82

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

  2011/83/EU irányelv

  24 cikk – 2 bekezdés – d pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d)  adott esetben a jogsértés szándékos vagy gondatlan jellege;

  d)  a jogsértés szándékos vagy gondatlan jellege;

  Módosítás    83

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

  2011/83/EU irányelv

  24 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  fa)  az, hogy a kereskedő azt állítja-e, hogy eleget tett a vonatkozó magatartási kódexeknek vagy képesítési követelményeknek;

  Módosítás    84

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

  2011/83/EU irányelv

  24 cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  A tagállamok az e cikkben meghatározott hatásköröket arányosan, hatékonyan és eredményesen gyakorolják, összhangban az uniós joggal, beleértve az Európai Unió Alapjogi Chartájának elveit, az alkalmazandó eljárási biztosítékokat és az adatvédelemre vonatkozó uniós szabályokat, különösen az (EU) 2016/679 rendeletet, valamint a nemzeti jogot.

  Módosítás    85

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

  2011/83/EU irányelv

  24 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Ha a kiszabandó szankció pénzbírság, akkor a bírság összegének meghatározásakor figyelembe veszik a jogsértő kereskedő éves forgalmát és nettó nyereségét, valamint a jelen irányelv ugyanolyan vagy egyéb megsértéséért az egyéb tagállamokban kiszabott bírságokat.

  (3)  A szankció mértékének meghatározásakor figyelembe veszik a jelen irányelv ugyanolyan megsértéséért az egyéb tagállamokban kiszabott bírságokat is.

  Módosítás    86

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

  2011/83/EU irányelv

  24 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A tagállamok biztosítják, hogy az (EU) 2017/2934 rendeletben meghatározott kiterjedt jogsértések és uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések esetében alkalmazható szankciók lehetővé teszik egy olyan bírság kiszabását, amelynek maximális összege a kereskedő által az érintett tagállamban vagy tagállamokban bonyolított forgalom legalább 4 %-ának felel meg.

  (4)  A tagállamok biztosítják, hogy a kiterjedt jogsértések és uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések esetében az (EU) 2017/2934 IV. fejezetével összhangban megindított összehangolt fellépés befejezését követően kirótt szankciók lehetővé tegyék bírság kiszabását, valamint hogy e bírság maximális összege 10 000 000 EUR vagy a kereskedő által az érintett tagállamban vagy tagállamokban az előző pénzügyi évben bonyolított forgalom legalább 4%-ának feleljen meg, attól függően, hogy melyik a magasabb összeg.

  Módosítás    87

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

  2011/83/EU irányelv

  24 cikk – 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)   A bírságokból befolyó összegek felhasználásának meghatározásakor a tagállamok figyelembe veszik a fogyasztók általános érdekeit.

  (5)  A bírságokból befolyó összegeket a tagállamok a fogyasztók általános érdekei védelmének előmozdítására használják, többek között egy, a jogsértésből eredő, fogyasztókat érő és adott esetben bármilyen egyéb, például a környezeti értékeket vagy egyéb védett közérdeket érintő kár esetében nyújtandó jogorvoslatra szánt alap létrehozása révén.

  Módosítás    88

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

  2011/83/EU irányelv

  24 cikk – 6 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6a)  A tagállamok nem kötelesek átfogó állami végrehajtási rendszert létrehozni az ezen irányelv szerinti szankciók végrehajtása érdekében.

  Módosítás    89

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – 1 pont – a pont

  2011/83/EU irányelv

  I melléklet – A pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  Az A. pont „Elállási jog” szövegrésze alatti harmadik bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

  törölve

  Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, faxon vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket 2. Ön felhasználhatja a mellékletben található elállásinyilatkozat-mintát, ez azonban nem kötelező.

   

  Módosítás    90

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – 1 pont – c pont

  2011/83/EU irányelv

  I melléklet – 4 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  A „Kiegészítési útmutató” szövegrész alatti 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

  törölve

  Olyan adásvételi szerződések esetében, amelyekben Ön nem ajánlotta fel, hogy az árukat elállás esetén Ön visszaszállítja, illessze be a következő szöveget: „A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árukat”.”

   

  Módosítás    91

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – 1 pont – d pont

  2011/83/EU irányelv

  I melléklet – 5 pont – c alpont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d)  A „Kiegészítési útmutató” szövegrész alatti 5. pont c) alpontját el kell hagyni.

  törölve

  Módosítás    92

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  93/13/EGK irányelv

  8 b cikk – 2 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  az érintett fogyasztók száma, beleértve az egyéb tagállamok érintett fogyasztóit is;

  b)  azon fogyasztók száma, akik az érintett tagállamban és egyéb tagállamokban kárt szenvedtek, amennyiben ezek az információk az (EU) 2017/2394 rendelet 35. cikkével összhangban rendelkezésre állnak;

  (A módosított jogi aktusra vonatkozó hivatkozás a címsorban („8b cikk – 2 bekezdés – b pont”) a Bizottság javaslatában szereplő „8b cikk – 2 bekezdés – c pont” címsornak felel meg. Az eltérés oka a helytelen számozás a Bizottság javaslatának EN nyelvi változatában.)

  Módosítás    93

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  93/13/EGK irányelv

  8 b cikk – 2 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  a kereskedő által tett intézkedések, amelyek a fogyasztók által elszenvedett kár csökkentésére vagy orvoslására irányulnak;

  c)  a kereskedő által tett intézkedések, amelyek a fogyasztók által elszenvedett kár csökkentésére vagy orvoslására irányulnak, beleértve a kereskedő által a jogsértés bejelentése vagy az illetékes bíróságokkal vagy közigazgatási hatóságokkal való együttműködés érdekében tett intézkedéseket is;

  (A módosított jogi aktusra vonatkozó hivatkozás a címsorban („8b cikk – 2 bekezdés – c pont”) a Bizottság javaslatában szereplő „8b cikk – 2 bekezdés – d pont” címsornak felel meg. Az eltérés oka a helytelen számozás a Bizottság javaslatának EN nyelvi változatában.)

  Módosítás    94

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  93/13/EGK irányelv

  8 b cikk – 2 bekezdés – d pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d)  adott esetben a jogsértés szándékos vagy gondatlan jellege;

  d)  a jogsértés szándékos vagy gondatlan jellege;

  (A módosított jogi aktusra vonatkozó hivatkozás a címsorban („8b cikk – 2 bekezdés – d pont”) a Bizottság javaslatában szereplő „8b cikk – 2 bekezdés – e pont” címsornak felel meg. Az eltérés oka a helytelen számozás a Bizottság javaslatának EN nyelvi változatában.)

  Módosítás    95

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  93/13/EGK irányelv

  8 b cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  fa)  az, hogy a kereskedő azt állítja-e, hogy eleget tett a vonatkozó magatartási kódexeknek vagy képesítési követelményeknek;

  Módosítás    96

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  93/13/EGK irányelv

  8 b cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  A tagállamok az e cikkben meghatározott hatásköröket arányosan, hatékonyan és eredményesen gyakorolják, összhangban az uniós joggal, beleértve az Európai Unió Alapjogi Chartájának elveit, az alkalmazandó eljárási biztosítékokat és az adatvédelemre vonatkozó uniós szabályokat, különösen az (EU) 2016/679 rendeletet, valamint a nemzeti jogot.

  Módosítás    97

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  93/13/EGK irányelv

  8 b cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Ha a kiszabandó szankció pénzbírság, akkor a bírság összegének meghatározásakor figyelembe veszik a jogsértő kereskedő éves forgalmát és nettó nyereségét, valamint a jelen irányelv ugyanolyan vagy egyéb megsértéséért az egyéb tagállamokban kiszabott bírságokat.

  (3)  A szankció mértékének meghatározásakor figyelembe veszik a jelen irányelv ugyanolyan megsértéséért az egyéb tagállamokban kiszabott bírságokat is.

  Módosítás    98

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  93/13/EGK irányelv

  8 b cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A tagállamok biztosítják, hogy az (EU) 2017/2934 rendeletben meghatározott kiterjedt jogsértések és uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések esetében alkalmazható szankciók lehetővé teszik egy olyan bírság kiszabását, amelynek maximális összege a kereskedő által az érintett tagállamban vagy tagállamokban bonyolított forgalom legalább 4 %-ának felel meg.

  (4)  A tagállamok biztosítják, hogy a kiterjedt jogsértések és uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések esetében az (EU) 2017/2934 IV. fejezetével összhangban megindított összehangolt fellépés befejezését követően kirótt szankciók lehetővé tegyék bírság kiszabását, valamint hogy e bírság maximális összege 10 000 000 EUR vagy a kereskedő által az érintett tagállamban vagy tagállamokban az előző pénzügyi évben bonyolított forgalom legalább 4%-ának feleljen meg, attól függően, hogy melyik a magasabb összeg.

  Módosítás    99

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  93/13/EGK irányelv

  8 b cikk – 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)   A bírságokból befolyó összegek felhasználásának meghatározásakor a tagállamok figyelembe veszik a fogyasztók általános érdekeit.

  (5)  A bírságokból befolyó összegeket a tagállamok a fogyasztók általános érdekei védelmének előmozdítására használják, többek között egy, a jogsértésből eredő, fogyasztókat érő és adott esetben bármilyen egyéb, például a környezeti értékeket vagy egyéb védett közérdeket érintő kár esetében nyújtandó jogorvoslatra szánt alap létrehozása révén.

  Módosítás    100

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  93/13/EGK irányelv

  8 b cikk – 6 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6a)  A tagállamok nem kötelesek átfogó állami végrehajtási rendszert létrehozni az ezen irányelv szerinti szankciók végrehajtása érdekében.

  Módosítás    101

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  98/6/EK irányelv

  8 cikk – 2 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  az érintett fogyasztók száma, beleértve az egyéb tagállamok érintett fogyasztóit is;

  b)  azon fogyasztók száma, akik az érintett tagállamban és egyéb tagállamokban kárt szenvedtek, amennyiben ezek az információk az (EU) 2017/2394 rendelet 35. cikkével összhangban rendelkezésre állnak;

  (A módosított jogi aktusra vonatkozó hivatkozás a címsorban („8 cikk – 2 bekezdés – b pont”) a Bizottság javaslatában szereplő „8 cikk – 2 bekezdés – j pont” címsornak felel meg. Az eltérés oka a helytelen számozás a Bizottság javaslatának EN nyelvi változatában.)

  Módosítás    102

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  98/6/EK irányelv

  8 cikk – 2 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  a kereskedő által tett intézkedések, amelyek a fogyasztók által elszenvedett kár csökkentésére vagy orvoslására irányulnak;

  c)  a kereskedő által tett intézkedések, amelyek a fogyasztók által elszenvedett kár csökkentésére vagy orvoslására irányulnak, beleértve a kereskedő által a jogsértés bejelentése vagy az illetékes bíróságokkal vagy közigazgatási hatóságokkal való együttműködés érdekében tett intézkedéseket is;

  (A módosított jogi aktusra vonatkozó hivatkozás a címsorban („8 cikk – 2 bekezdés – c pont”) a Bizottság javaslatában szereplő „8 cikk – 2 bekezdés – k pont” címsornak felel meg. Az eltérés oka a helytelen számozás a Bizottság javaslatának EN nyelvi változatában.)

  Módosítás    103

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  98/6/EK irányelv

  8 cikk – 2 bekezdés – d pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d)  adott esetben a jogsértés szándékos vagy gondatlan jellege;

  d)  a jogsértés szándékos vagy gondatlan jellege;

  (A módosított jogi aktusra vonatkozó hivatkozás a címsorban („8 cikk – 2 bekezdés – d pont”) a Bizottság javaslatában szereplő „8 cikk – 2 bekezdés – l pont” címsornak felel meg. Az eltérés oka a helytelen számozás a Bizottság javaslatának EN nyelvi változatában.)

  Módosítás    104

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  98/6/EK irányelv

  8 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  fa)  az, hogy a kereskedő azt állítja-e, hogy eleget tett a vonatkozó magatartási kódexeknek vagy képesítési követelményeknek;

  Módosítás    105

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  98/6/EK irányelv

  8 cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  A tagállamok az e cikkben meghatározott hatásköröket arányosan, hatékonyan és eredményesen gyakorolják, összhangban az uniós joggal, beleértve az Európai Unió Alapjogi Chartájának elveit, az alkalmazandó eljárási biztosítékokat és az adatvédelemre vonatkozó uniós szabályokat, különösen az (EU) 2016/679 rendeletet, valamint a nemzeti jogot.

  Módosítás    106

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  98/6/EK irányelv

  8 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Ha a kiszabandó szankció pénzbírság, akkor a bírság összegének meghatározásakor figyelembe veszik a jogsértő kereskedő éves forgalmát és nettó nyereségét, valamint a jelen irányelv ugyanolyan vagy egyéb megsértéséért az egyéb tagállamokban kiszabott bírságokat.

  (3)  A szankció mértékének meghatározásakor figyelembe veszik a jelen irányelv ugyanolyan megsértéséért az egyéb tagállamokban kiszabott bírságokat is.

  Módosítás    107

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  98/6/EK irányelv

  8 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A tagállamok biztosítják, hogy az (EU) 2017/2934 rendeletben meghatározott kiterjedt jogsértések és uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések esetében alkalmazható szankciók lehetővé teszik egy olyan bírság kiszabását, amelynek maximális összege a kereskedő által az érintett tagállamban vagy tagállamokban bonyolított forgalom legalább 4 %-ának felel meg.

  (4)  A tagállamok biztosítják, hogy a kiterjedt jogsértések és uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések esetében az (EU) 2017/2934 IV. fejezetével összhangban megindított összehangolt fellépés befejezését követően kirótt szankciók lehetővé tegyék bírság kiszabását, valamint hogy e bírság maximális összege 10 000 000 EUR vagy a kereskedő által az érintett tagállamban vagy tagállamokban az előző pénzügyi évben bonyolított forgalom legalább 4%-ának feleljen meg, attól függően, hogy melyik a magasabb összeg.

  Módosítás    108

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  98/6/EK irányelv

  8 cikk – 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)   A bírságokból befolyó összegek felhasználásának meghatározásakor a tagállamok figyelembe veszik a fogyasztók általános érdekeit.

  (5)  A bírságokból befolyó összegeket a tagállamok a fogyasztók általános érdekei védelmének előmozdítására használják, többek között egy, a jogsértésből eredő, fogyasztókat érő és adott esetben bármilyen egyéb, például a környezeti értékeket vagy egyéb védett közérdeket érintő kár esetében nyújtandó jogorvoslatra szánt alap létrehozása révén.

  Módosítás    109

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  98/6/EK irányelv

  8 cikk – 6 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6a)  A tagállamok nem kötelesek átfogó állami végrehajtási rendszert létrehozni az ezen irányelv szerinti szankciók végrehajtása érdekében.

  Módosítás    110

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  4a. cikk

   

  Az európai fogyasztói jogokkal foglalkozó alkalmazás

   

  (1)  A Bizottság 2021. január 1-jéig olyan mobilalkalmazást fejleszt ki, amely belépési pontként használható azon fogyasztók számára, akik fogyasztói jogaikkal kapcsolatos tájékoztatást keresnek, valamint azon fogyasztóknak, akik az 524/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó, bírósági eljáráson kívüli vitarendezést kívánnak alkalmazni és panaszaik ügyében az Európai Fogyasztói Központok Hálózatán keresztül támogatást kérnek.

   

  (2)  Az (1) bekezdésben említett mobilalkalmazás az alábbi funkciókkal rendelkezik:

   

  a)  elérhetővé teszi a panaszok bejelentésére szolgáló elektronikus űrlapot, amelyet a fogyasztó tölt ki;

   

  b)  a kitöltött panasztételi űrlapot az érintett felektől függően eljuttatja az 524/2013/EU rendelet értelmében létrehozott online vitarendezési platform vagy az illetékes európai fogyasztói központ részére;

   

  c)  egyértelmű, érthető és könnyen hozzáférhető módon pontos és friss tájékoztatást nyújt a fogyasztói jogokról, valamint az áruk és szolgáltatások vásárlásához kapcsolódó garanciákról.

  • [1]  OJ C 440, 6.12.2018, p. 66.

  INDOKOLÁS

  Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság javaslata számos területen megfelelő alapot nyújt, és a REFIT-eljárás eredményét figyelembe vevő, kielégítő reformokat vezet be.

  A jelentéstervezet ezért nem kívánja jelentősen megváltoztatni a Bizottság kezdeti megközelítését, kivéve az egyik legvitatottabb kérdésben: az elállási jog módosítása tekintetében.

  Az előadó megérti, hogy meg kell találni az egyensúlyt a fogyasztóknak biztosított jogok és a vállalkozásokkal szemben ezáltal támasztott elvárások között. Ami az elállási jogot illeti, akadnak példák arra, hogy a meglévő joggal a fogyasztók egy kis része visszaélt. Ez kihívást jelenthet a kisvállalkozások számára, és az előadó továbbra is nyitott arra, hogy számukra alternatív enyhítést vezessenek be.

  A Bizottság javaslata azonban negatív üzenetet közvetít a fogyasztók számára, és az előadó szerint aláássa az e-kereskedelem növelését támogató álláspontot. Az előadó úgy véli, hogy a digitális egységes piaccal kapcsolatos stratégia megvalósításának haladása során biztosítanunk kell, hogy az egyéb jogalkotási alapok támogassák a polgárokat és a vállalkozásokat az online felületre való átállásban. A területen különösen, az áruk online értékesítését megkönnyíti, hogy a fogyasztók egyszerűen és könnyen gyakorolhatják elállási jogukat. A szerepek bármilyen eltolódása azzal a kockázattal jár, hogy elrettenti a fogyasztókat az online kereskedelmi csatornák használatától, ami az előadó szerint minden fél számára a legrosszabb.

  Ami a szankciókat illeti, az előadó az egyértelműség kedvéért számos módosítást javasol. Konkrétabban azt javasolja, hogy a cikkekben egyértelműbben tükröződjön a preambulumbekezdésekben kifejtett álláspont arról, mikor lehet forgalomalapú bírságot kiróni. A vonatkozó cikkekben ez nincsen egyértelműen a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet értelmében tett sikeres fellépésekhez kötve. A módosításban ez egyértelmű.

  Az előadó javasolja továbbá, hogy a Bizottság gondolja alaposabban át, hogyan gondoskodik arról, hogy a szankciókat a fogyasztók érdekeinek előmozdítására használják. Az előadó véleménye szerint a szankciók gyakran csupán érintőlegesen – vagy még annyira sem – szolgálják a kárt elszenvedett személyek érdekeit. Hogy egy jelenlegi példát említsünk, a botrányban érintett Volkswagen gépjárművek tulajdonosai számára semmilyen különbséget nem jelent, hogy a nemzeti kormány kiszab-e bírságot vagy sem, és a bírságok nyomán a környezeti károkat sem szükségképpen orvosolják. Az előadó ezért javasolja, hogy a bírságokból származó bevételt egyértelműbben kapcsolják össze az érintett fogyasztókat támogató konkrét fellépésekkel.

  Az előadó új pontosításokat javasol a kéretlen látogatásokkal és kereskedelmi kirándulásokkal kapcsolatos rendelkezések tekintetében, hogy világosabbak legyenek azok a feltételek, amelyek értelmében a tagállamok korlátozásokat vezethetnek be. Egyértelművé kell tenni, hogy ez nem önmagában a házalókereskedés előnyeiről vagy hátrányairól szól, hanem inkább az esetleges agresszív vagy megtévesztő gyakorlatok eseteinek kezelését célzó rendelkezés.

  Ami a termékek eltérő minőségét illeti, az előadó alaposan figyelembe vette az IMCO bizottságnak a termékek eltérő minőségéről szóló saját kezdeményezésű jelentésének előzetes eredményeit. A jelentésben szerepelt az is, hogy a Bizottság egyes javaslatai javításra szorulnak, magukról a javításokról azonban konkrét ajánlások nem születtek. Az előadó úgy véli, hogy a szöveget az európai szintű módszerekre vonatkozó határozottabb utalással lehetne javítani, és ezt a módosítást a preambulumbekezdésekben be is vezeti.

  Az online piacterekre vonatkozó átláthatósági kötelezettségekkel kapcsolatban az előadó két pontosítást vezet be.

  Az első a keresési eredmények között megjelenő reklámokra vonatkozik. Az előadó egyetért a Bizottsággal abban, hogy ezt a kérdést tisztázni kell; vannak azonban olyan esetek, amikor a keresési eredmények sorrendjének felállítása során az egyik kritérium a „kifizetés teljesítése”. Ezekben az esetekben nem a kifizetés a domináns paraméter, és így nem tűnik helyénvalónak, hogy ezeket a fizetett reklámokkal egyenrangúként kezeljék. Reklám esetében a kifizetés biztosítja, hogy bizonyos kulcsszavakra a reklám megjelenjen az oldalon, függetlenül a piactér algoritmusának működésétől. Az előadó javaslata ez utóbbi példát kívánja megragadni, és úgy értelmezi, hogy a Bizottságnak is ez a célja.

  A második bevezetett pontosítás azt az összefoglalót érinti, amelyet az online piactér bocsát rendelkezésre a keresési eredmények sorrendjét meghatározó főbb paraméterekről. Az előadó úgy véli, itt előnyös lenne a tömörség. A fogyasztók rendelkezésére bocsátott információknak könnyen érthetőknek, illetve a képernyőn látottakra könnyen alkalmazhatóknak kellene lenniük. Nem igazán szolgálja a fogyasztók érdekét, ha egy tizenkét oldalas leírást bocsátanak a rendelkezésükre arról, hogyan működik a keresőmotor, különösen, ha sietve próbálnak valamit vásárolni. A fogyasztónak ezenkívül általában rendelkezésére áll az a lehetőség is, hogy a keresési eredményeket a weblapon található szűrők és egyéb eszközök segítségével módosítsák. Az előadó ezért úgy véli, hogy az online piactereknek csupán a főbb paramétereket kellene felsorolniuk, a részletes leírás pedig szükségtelen.

  Az előadó végezetül javaslatot terjesztett elő az online vitarendezési platform működésével és az európai fogyasztói központok munkájával kapcsolatban. Az előadó úgy véli, hogy a fogyasztói jogok láthatóságát és gyakorlását egy mobilalkalmazás bevezetésével lehetne támogatni. Az alkalmazás két célt szolgálna: a) könnyen használható referenciapont lenne a fogyasztói jogaikat megérteni és érvényesíteni kívánó fogyasztók számára; valamint b) második belépési pont lenne az online vitarendezési platform és az európai fogyasztói központok által kínált vitarendezési és segítségnyújtási szolgáltatásokhoz. Az alkalmazás azon túl, hogy a panaszokat a megfelelő szerv felé irányítaná, egyéb háttérfunkciót nem látna el. Számos fogyasztó számára azonban ezek a rendszerek és szolgáltatások nem ismertek, így ez az „útmutató és irányjelző” szolgáltatás hozzáadott értéket jelentene számukra.

  AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

  Cím

  Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése

  Hivatkozások

  COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  11.4.2018

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  IMCO

  2.5.2018

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ECON

  2.5.2018

  ENVI

  2.5.2018

  JURI

  2.5.2018

   

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  ECON

  31.5.2018

  ENVI

  16.5.2018

  JURI

  23.4.2018

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Daniel Dalton

  16.5.2018

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  11.7.2018

  3.9.2018

  10.10.2018

  21.11.2018

  Az elfogadás dátuma

  22.1.2019

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  37

  1

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Biljana Borzan, Edward Czesak, Martin Schirdewan, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  David Borrelli

  Benyújtás dátuma

  28.1.2019

  AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

  37

  +

  ALDE

  Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

  ECR

  Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

  EFDD

  Marco Zullo

  ENF

  Mylène Troszczynski

  GUE/NGL

  Dennis de Jong, Martin Schirdewan

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

  S&D

  Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Igor Šoltes

  1

  -

  ENF

  John Stuart Agnew

  1

  0

  EFDD

  Robert Jarosław Iwaszkiewicz

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodás

  Utolsó frissítés: 2019. február 11.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat