Procedūra : 2018/0090(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0029/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0029/2019

Debates :

PV 16/04/2019 - 22
CRE 16/04/2019 - 23

Balsojumi :

PV 17/04/2019 - 8.7
CRE 17/04/2019 - 8.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0399

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 363kWORD 114k
25.1.2019
PE 625.551v02-00 A8-0029/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu groza Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvu 93/13/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/6/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/29/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES

(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referents: Daniel Dalton

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu groza Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvu 93/13/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/6/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/29/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES

(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0185),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0143/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā argumentētos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu iesniedza Austrijas Federālā padome un Zviedrijas Riksdāgs un kuros apgalvots, ka šis leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 20. septembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A8-0029/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Patērētāju tiesību aizsardzības tiesību akti būtu efektīvi jāpiemēro visā Savienībā. Tomēr visaptverošā patērētāju tiesību aizsardzības un tirgvedības tiesību direktīvu atbilstības pārbaudē, kuru Komisija veica 2016. un 2017. gadā saistībā ar Normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT), tika secināts, ka Savienības patērētāju aizsardzības tiesību aktu efektivitāti apdraud informētības trūkums gan tirgotāju, gan patērētāju vidū, kā arī nepietiekama izpilde un ierobežotas patērētāju tiesiskās aizsardzības iespējas.

(2)  Patērētāju tiesību aizsardzības tiesību akti būtu efektīvi jāpiemēro visā Savienībā. Tomēr visaptverošā patērētāju tiesību aizsardzības un tirgvedības tiesību direktīvu atbilstības pārbaudē, kuru Komisija veica 2016. un 2017. gadā saistībā ar Normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT), tika secināts, ka Savienības patērētāju aizsardzības tiesību aktu efektivitāti apdraud informētības trūkums gan tirgotāju, gan patērētāju vidū un ka spēkā esošās tiesiskās aizsardzības iespējas netiek pietiekami izmantotas.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Lai atvieglinātu sodu konsekventu piemērošanu, jo īpaši Savienībā izdarītiem pārkāpumiem, plaši izplatītiem pārkāpumiem un Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem, kas minēti Regulā (ES) 2017/2394, būtu jāievieš vienoti neizsmeļoši kritēriji naudas sodu piemērošanai. Šajos kritērijos būtu jāiekļauj pārkāpuma pārrobežu būtība, proti, vai ar pārkāpumu ir nodarīts kaitējums arī patērētājiem citās dalībvalstīs. Būtu jāņem vērā arī jebkura tiesiskā aizsardzība, kuru tirgotājs nodrošinājis patērētājiem par nodarīto kaitējumu. Viena un tā paša noteikumu pārkāpēja atkārtoti izdarīti pārkāpumi liecina par tendenci izdarīt šādus pārkāpumus un tāpēc ir nozīmīgs rādītājs attiecībā uz pārkāpuma smagumu, un attiecīgi liecina par nepieciešamību palielināt soda apmēru, lai efektīvi panāktu atturošo iedarbību. Kritērijs par gūto finansiālo labumu vai novērstajiem zaudējumiem saistībā ar pārkāpumu ir īpaši svarīgs, ja valsts tiesību aktos kā sodi paredzēti naudas sodi un noteikts maksimālais naudas soda apmērs procentos no tirgotāja apgrozījuma un ja pārkāpums skar tikai vienu vai dažus tirgus, kuros tirgotājs darbojas.

(6)  Lai atvieglinātu sodu konsekventu piemērošanu, jo īpaši par Savienībā izdarītiem pārkāpumiem, plaši izplatītiem pārkāpumiem un Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem, noteikts Regulā (ES) 2017/2394, būtu jāievieš vienoti neizsmeļoši kritēriji naudas sodu piemērošanai. Šajos kritērijos būtu jāiekļauj pārkāpuma pārrobežu būtība, proti, vai ar pārkāpumu ir nodarīts kaitējums arī patērētājiem citās dalībvalstīs, ja šāda informācija ir pieejama, izmantojot Regulas (ES) 2017/2394 noteikumus par informācijas apmaiņu. Būtu jāņem vērā arī jebkura tiesiskā aizsardzība, kuru tirgotājs nodrošinājis patērētājiem par nodarīto kaitējumu, kā arī tas, cik lielā mērā tirgotājs ir darbojies, lai novērstu attiecīgā pārkāpuma sekas un mazinātu tā iespējamo nelabvēlīgo ietekmi. Viena un tā paša noteikumu pārkāpēja atkārtoti izdarīti pārkāpumi liecina par tendenci izdarīt šādus pārkāpumus un tāpēc ir nozīmīgs rādītājs attiecībā uz pārkāpuma smagumu, un attiecīgi liecina par nepieciešamību palielināt soda apmēru, lai efektīvi panāktu atturošo iedarbību. Kritērijs par gūto finansiālo labumu vai novērstajiem zaudējumiem saistībā ar pārkāpumu ir īpaši svarīgs, ja valsts tiesību aktos kā sodi paredzēti naudas sodi un noteikts maksimālais naudas soda apmērs procentos no tirgotāja apgrozījuma un ja pārkāpums skar tikai vienu vai dažus tirgus, kuros tirgotājs darbojas.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Turklāt attiecībā uz visiem naudas sodiem, kas piemēroti kā sodi, būtu jāņem vērā pārkāpumu izdarījušā tirgotāja gada apgrozījums un peļņa, un visi naudas sodi, kas tirgotājam piemēroti citās dalībvalstīs par vienu un to pašu pārkāpumu, īpaši saistībā ar patērētāju aizsardzības tiesību aktu plaši izplatītiem pārkāpumiem un Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem, kuriem jāveic koordinēta izmeklēšana un izpilde saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2394.

(7)  Turklāt attiecībā uz visiem sodiem būtu jāņem vērā visi naudas sodi, kas tirgotājam piemēroti citās dalībvalstīs par vienu un to pašu pārkāpumu, īpaši saistībā ar plaši izplatītiem pārkāpumiem un Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem, kuriem jāveic koordinēta izmeklēšana un izpilde saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2394.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Šie vienotie neizsmeļošie kritēriji sodu piemērošanai var nebūt svarīgi, lemjot par sodiem attiecībā uz katru pārkāpumu, īpaši attiecībā uz mazāk nopietniem pārkāpumiem. Dalībvalstīm būtu jāņem vērā arī citi sodu noteikšanai piemērojamo tiesību aktu vispārīgie principi, piemēram, princips non bis in idem.

(8)  Šie vienotie neizsmeļošie kritēriji sodu piemērošanai var nebūt svarīgi, lemjot par sodiem attiecībā uz katru pārkāpumu, īpaši attiecībā uz mazāk nopietniem pārkāpumiem. Dalībvalstīm būtu jāņem vērā arī citi sodu noteikšanai piemērojamo tiesību aktu vispārīgie principi, piemēram, princips non bis in idem, un Savienības, dalībvalstu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā iekļautās piemērojamās procesuālās garantijas un noteikumi par datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Lai nodrošinātu, ka dalībvalsts iestādes var piemērot iedarbīgus, samērīgus un atturošus sodus par patērētāju aizsardzības tiesību aktu plaši izplatītiem pārkāpumiem un Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem, kuriem jāveic koordinēta izmeklēšana un izpilde saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2394, naudas sodi būtu jāievieš kā obligāts šādu pārkāpumu sodu elements. Lai nodrošinātu naudas sodu atturošu iedarbību, dalībvalstīm savos valstu tiesību aktos būtu jānosaka maksimālais naudas sods par šādiem pārkāpumiem tādā līmenī, kas ir vismaz 4 % no tirgotāja gada apgrozījuma attiecīgajā dalībvalstī.

(9)  Lai nodrošinātu, ka dalībvalsts iestādes var piemērot iedarbīgus, samērīgus un atturošus sodus par plaši izplatītiem pārkāpumiem un Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem, kuriem jāveic koordinēta izmeklēšana un izpilde saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2394, naudas sodi būtu jāievieš kā obligāts šādu pārkāpumu sodu elements. Lai nodrošinātu naudas sodu atturošu iedarbību, dalībvalstīm savos valstu tiesību aktos būtu jānosaka maksimālais naudas soda apjoms par šādiem pārkāpumiem vismaz tādā līmenī, kas ir 10 000 000 EUR vai vismaz 4 % no tirgotāja gada apgrozījuma iepriekšējā finanšu gadā attiecīgajā dalībvalstī, izvēloties lielāko summu.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Ja koordinācijas mehānisma rezultātā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2394 viena valsts kompetentā iestāde minētās regulas nozīmē piemēro naudas sodu tirgotājam, kas ir atbildīgs par plaši izplatītu pārkāpumu vai Savienības mēroga plaši izplatītu pārkāpumu, tai vajadzētu būt iespējai piemērot naudas sodu, kura apmērs ir vismaz 4% no tirgotāja gada apgrozījuma visās dalībvalstīs, uz kurām attiecas koordinētā izpildes darbība.

(10)  Ja koordinācijas mehānisma rezultātā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2394 viena valsts kompetentā iestāde minētās regulas nozīmē piemēro naudas sodu tirgotājam, kas ir atbildīgs par plaši izplatītu pārkāpumu vai Savienības mēroga plaši izplatītu pārkāpumu, tai vajadzētu būt iespējai piemērot naudas sodu, kura apmērs ir līdz 10 000 000 EUR vai vismaz 4 % no tirgotāja gada apgrozījuma iepriekšējā finanšu gadā attiecīgajā dalībvalstī, izvēloties lielāko summu.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Dalībvalstīm nevajadzētu liegt saglabāt vai ieviest savos valsts tiesību aktos naudas sodus, kuri pamatojas uz lielāku maksimālo apgrozījumu, par patērētāju aizsardzības tiesību aktu plaši izplatītiem pārkāpumiem vai Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem, kas definēti Regulā (ES) 2017/2394. Prasība noteikt naudas sodu tādā apmērā, kas nav mazāks par 4 % no tirgotāja apgrozījuma, nebūtu jāpiemēro dalībvalstu papildu noteikumiem par periodiskiem soda maksājumiem, piemēram, dienas naudas sodiem, par neatbilstību jebkuram lēmumam, rīkojumam, pagaidu pasākumam, tirgotāja saistībām vai citam pasākumam ar mērķi pārtraukt pārkāpumu.

svītrots

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lemjot par to, kādam nolūkam izmantot ieņēmumus no naudas sodiem, dalībvalstīm būtu jāņem vērā galvenais patērētāju aizsardzības tiesību aktu un to izpildes mērķis, proti, aizsargāt patērētāju vispārējās intereses. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāapsver iespēja novirzīt vismaz daļu no ieņēmumiem no naudas sodiem, lai uzlabotu patērētāju aizsardzību savās jurisdikcijās, piemēram, atbalstītu patērētāju kustību vai darbības, kuru mērķis ir iespēju nodrošināšana patērētājiem.

(12)  Lemjot par to, kādam nolūkam izmantot ieņēmumus no naudas sodiem, dalībvalstīm būtu jāņem vērā galvenais patērētāju aizsardzības tiesību aktu un to izpildes mērķis, proti, aizsargāt patērētāju vispārējās intereses. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāpiešķir ieņēmumi, kas gūti no naudas sodiem, fondam, kurš paredzēts, lai sniegtu tiesisko aizsardzību gadījumos, kad patērētājiem ir nodarīts kaitējums, vai lai uzlabotu patērētāju vai publisko interešu aizsardzību savās jurisdikcijās, cita starpā piešķirot šos līdzekļus darbībām, kuru mērķis ir iespēju nodrošināšana patērētājiem, un tos tieši izmaksātu vai nu konkrētā dalībvalsts, vai arī ar valsts vai Eiropas patērētāju organizāciju starpniecību.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka patērētājiem, kuriem kaitējumu nodarījusi negodīga komercprakse, ir pieejami tiesiskās aizsardzības līdzekļi, lai novērstu minētās negodīgās komercprakses ietekmi. Lai sasniegtu minēto mērķi, dalībvalstīm būtu jānodrošina gan līgumisko, gan ārpuslīgumisko tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieejamība. Dalībvalstu nodrošinātajos līgumiskajos tiesiskās aizsardzības līdzekļos būtu jāietver vismaz tiesības uz līguma izbeigšanu. Ārpuslīgumiskajos tiesiskās aizsardzības līdzekļos, kas nodrošināti saskaņā ar valstu tiesību aktiem, būtu jāietver vismaz tiesības uz zaudējumu atlīdzināšanu. Dalībvalstīm nevajadzētu liegt saglabāt vai ieviest tiesības uz papildu tiesiskās aizsardzības līdzekļiem patērētājiem, kuriem kaitējumu nodarījusi negodīga komercprakse, lai nodrošinātu, ka pilnībā tiek novērsta šādas prakses ietekme.

(15)  Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka patērētājiem, kuriem kaitējumu nodarījusi negodīga komercprakse, ir pieejami tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Lai sasniegtu minēto mērķi, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to valsts tiesību aktos ir pieejami gan līgumiskie, gan ārpuslīgumiskie tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Dalībvalstu nodrošinātajos līgumiskajos tiesiskās aizsardzības līdzekļos būtu jāietver vismaz tiesības uz līguma izbeigšanu un citi tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kuros ir ņemta vērā iespējamā kaitējuma atšķirīgā nopietnība, tostarp tiesības uz cenas samazinājumu vai zaudējumu atlīdzību. Ārpuslīgumiskajos tiesiskās aizsardzības līdzekļos, kas nodrošināti saskaņā ar valstu tiesību aktiem, būtu jāietver tiesības uz zaudējumu atlīdzināšanu. Dalībvalstīm nevajadzētu liegt saglabāt vai ieviest tiesības uz papildu tiesiskās aizsardzības līdzekļiem patērētājiem, kuriem kaitējumu nodarījusi negodīga komercprakse, lai nodrošinātu, ka pilnībā tiek novērsta šādas prakses ietekme.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Tāpēc Direktīvā 2011/83/ES būtu jāparedz konkrētas pārredzamības prasības attiecībā uz tiešsaistes tirdzniecības vietām, lai, izmantojot tiešsaistes tirdzniecības vietas, informētu patērētājus par galvenajiem parametriem, kas nosaka piedāvājumu sarindošanas kārtību, vai patērētāji noslēdz līgumu ar tirgotāju vai personu, kas nav tirgotājs (piemēram, citu patērētāju), vai tiek piemēroti patērētāju aizsardzības tiesību akti un kurš tirgotājs ir atbildīgs par līguma izpildi un patērētāju tiesību nodrošināšanu gadījumos, kad piemēro šīs tiesības. Šī informācija būtu jāsniedz skaidri un saprotami un ne tikai ar atsauci uz standarta noteikumiem un nosacījumiem vai līdzīgu līguma dokumentu. Informācijas prasībām attiecībā uz tiešsaistes tirdzniecības vietām vajadzētu būt samērīgām, un tajās vajadzētu mēģināt panākt līdzsvaru starp augstu līmeni patērētāju tiesību aizsardzībā un tiešsaistes tirdzniecības vietu konkurētspēju. Nevajadzētu pieprasīt, lai tiešsaistes tirdzniecības vietas uzskaitītu konkrētās patērētāju tiesības, informējot patērētājus par to piemērojamību vai nepiemērojamību. Informācija, kas sniedzama par atbildību par patērētāju tiesību nodrošināšanu, ir atkarīga no līguma noteikumiem starp tiešsaistes tirdzniecības vietu un attiecīgajām trešajām personām-tirgotājiem. Tiešsaistes tirdzniecības vieta var atsaukties uz trešo personu kā vienīgo atbildīgo par patērētāju tiesību nodrošināšanu vai aprakstīt tās konkrētos pienākumus, ja tā uzņemas atbildību par konkrētiem līguma aspektiem, piemēram, piegādi vai atteikuma tiesību izmantošanu. Pienākums sniegt informāciju par galvenajiem parametriem, kas nosaka meklēšanas rezultātu sarindošanas kārtību, neskar tirdzniecības noslēpumus saistībā ar pamatā esošajiem algoritmiem. Šajā informācijā būtu jāizskaidro galvenie noklusējuma parametri, ko izmanto tirdzniecības vieta, bet tā nav pielāgotā veidā jāizklāsta attiecībā uz katru atsevišķo meklēšanas vaicājumu.

(19)  Tāpēc Direktīvā 2005/29/ES un Direktīvā 2011/83/ES būtu jāparedz konkrētas pārredzamības prasības attiecībā uz tiešsaistes tirdzniecības vietām, lai, izmantojot tiešsaistes tirdzniecības vietas, informētu patērētājus par galvenajiem parametriem, kas sniegti atbilstīgi to relatīvajam nozīmīgumam, kurš nosaka piedāvājumu sarindošanas kārtību, vai patērētāji noslēdz līgumu ar tirgotāju vai personu, kas nav tirgotājs (piemēram, citu patērētāju), vai tiek piemēroti patērētāju aizsardzības tiesību akti un kurš tirgotājs ir atbildīgs par līguma izpildi un patērētāju tiesību nodrošināšanu gadījumos, kad piemēro šīs tiesības. Šī informācija būtu jāsniedz skaidri un saprotami un ne tikai ar atsauci uz standarta noteikumiem un nosacījumiem vai līdzīgu līguma dokumentu. Informācijas prasībām attiecībā uz tiešsaistes tirdzniecības vietām vajadzētu būt samērīgām, un tajās vajadzētu mēģināt panākt līdzsvaru starp augstu līmeni patērētāju tiesību aizsardzībā un tiešsaistes tirdzniecības vietu konkurētspēju. Nevajadzētu pieprasīt, lai tiešsaistes tirdzniecības vietas uzskaitītu konkrētās patērētāju tiesības, informējot patērētājus par to piemērojamību vai nepiemērojamību. Informācija, kas sniedzama par atbildību par patērētāju tiesību nodrošināšanu, ir atkarīga no līguma noteikumiem starp tiešsaistes tirdzniecības vietu un attiecīgajām trešajām personām-tirgotājiem. Tiešsaistes tirdzniecības vieta var atsaukties uz trešo personu kā vienīgo atbildīgo par patērētāju tiesību nodrošināšanu vai aprakstīt tās konkrētos pienākumus, ja tā uzņemas atbildību par konkrētiem līguma aspektiem, piemēram, piegādi vai atteikuma tiesību izmantošanu. Pienākums sniegt informāciju par galvenajiem parametriem, kas nosaka meklēšanas rezultātu sarindošanas kārtību, saskaņā ar Direktīvu 2016/943 neskar tirdzniecības noslēpumus saistībā ar pamatā esošajiem algoritmiem. Šajā informācijā būtu jāizskaidro galvenie noklusējuma parametri, ko izmanto tirdzniecības vieta, bet tā nav pielāgotā veidā jāizklāsta attiecībā uz katru atsevišķo meklēšanas vaicājumu.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a)  Tiešsaistes tirdzniecības vietām izvirzītajām pārredzamības prasībām jābūt pietiekami izturīgām, lai aizsargātu patērētāju arī pēc tam, kad patērētājam ir saistošs distances līgums vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgts līgums vai arī jebkāds attiecīgs piedāvājums, ja pēc pārdošanas kļūst pieejama būtiska papildu informācija. Patērētājiem vajadzētu būt aizsargātiem no nelikumīgu preču pirkšanas vai izmantošanas, jo tās var apdraudēt viņu veselību vai drošību, un viņiem būtu jāatļauj izmantot jebkādus pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus, tostarp strīdu alternatīvas izšķiršanas mehānismus, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2013/11/ES1a. Tāpēc patērētāji būtu jāinformē, ja tie ir nopirkuši nelikumīgu produktu vai pakalpojumu, vai arī gadījumā, ja piedāvājums ir bijis maldinošs. Tiešsaistes tirdzniecības vietas ne vienmēr zina, kad piedāvājums vai produkts ir nelikumīgs. Tomēr, kad tās pēc pārdošanas uzzina šādu informāciju, šīm vietām attiecīgā informācija būtu jādara zināma ne tikai ar tirgotājiem, bet arī ar patērētājiem. Šāda prasība atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/31/EK1b noteikumiem, jo tā tiktu piemērota tikai tad, kad tiešsaistes tirdzniecības vieta ir saņēmusi paziņojumu, apstiprinājusi tā derīgumu un uzsākusi nelikumīgā piedāvājuma, produkta vai pakalpojuma izņemšanu no aprites.

 

_____________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Direktīva 2013/11/ES par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju SAI) (OV L 165, 18.6.2013., 63. lpp.).

 

1b Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) (OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19b)  Būtu jāatzīmē, ka salīdzināšanas tīmekļa vietnēs ne vienmēr produktus sarindo un uzrāda objektīvi pēc to cenas un kvalitātes, un ka patērētāji varētu nebūt informēti par to, ka tiešsaistes tirdzniecības vietas var saņemt maksājumu, lai konkrētam produktam vai pakalpojumam piešķirtu nepelnītu nozīmi. Tādēļ valstu regulatīvajām iestādēm būtu jāuzrauga nozares, kurās patērētāji cenšas izmantot salīdzināšanas tīmekļa vietnes, un veikt pētījumus, lai pārliecinātos, vai patērētāju izpratne par tirgū veiktu produktu salīdzināšanas kārtību ir pareiza. Gadījumā, ja pastāv neatbilstības, būtu jāveic katrai nozarei specifiski pasākumi.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Saskaņā ar Direktīvas 2000/31/EK45 15. panta 1. punktu nebūtu jāpieprasa, lai tiešsaistes tirdzniecības vietas pārbaudītu trešo personu-piegādātāju juridisko statusu. Tā vietā tiešsaistes tirdzniecības vietām būtu jāpieprasa, lai trešās personas-piegādātāji, kas veic produktu piegādes tiešsaistes tirdzniecības vietā, patērētāju aizsardzības tiesību aktu vajadzībām norādītu savu statusu “tirgotāji” vai “personas, kas nav tirgotāji”, un sniegtu šo informāciju tiešsaistes tirdzniecības vietai.

(20)  Tiešsaistes tirdzniecības vietām obligāti būtu jāveic saprātīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka to sniegtie pakalpojumi netiek izmantoti ļaunprātīgi, tādējādi liedzot patērētājiem nepieciešamo aizsardzību. Vajadzētu pastāvēt pietiekamam aizsardzības līmenim, kas atbilst pārdoto preču vai pakalpojumu veidam un jebkādiem faktiskiem pierādījumiem par to pārdošanas rezultātā nodarītu kaitējumu. Konkrētāk, tām būtu jāuzrauga darbība, kas liek domāt, ka tirgotājs ir uzskatāms par tādu, kurš izliekas, ka nav tirgotājs, lai ietekmētu patērētāju izvēli un cerības attiecībā uz to ražojumu vai pakalpojumu kvalitāti, kurus tie iegādājas.

__________________

 

45 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/31/EK (2000. gada 8. jūnijs) par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) (OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).

 

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Digitālo saturu un digitālos pakalpojumus bieži sniedz tiešsaistē saskaņā ar līgumiem, saskaņā ar kuriem patērētājs nemaksā cenu, bet sniedz tirgotājam personas datus. Digitālajiem pakalpojumiem ir raksturīga nepārtraukta tirgotāja iesaistīšanās visā līguma darbības laikā, lai ļautu patērētājam izmantot pakalpojumu, piemēram, piekļuvi datiem, datu izveidošanu, apstrādi, uzglabāšanu vai koplietošanu digitālā formā. Digitālo pakalpojumu piemēri ir abonēšanas līgumi satura platformās, mākoņglabāšana, tīmekļa e-pasts, sociālie plašsaziņas līdzekļi un mākoņdatošanas lietotnes. Nepārtrauktā pakalpojuma sniedzēja iesaiste attaisno noteikumu piemērošanu par atteikuma tiesībām, kas paredzētas Direktīvā 2011/83/ES un kas efektīvi ļauj patērētājam pārbaudīt pakalpojumu un 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas pieņemt lēmumu, vai to saglabāt vai ne. Savukārt tāda digitālā satura piegādes līgumus, kas netiek sniegts materiālā datu nesējā, raksturo tirgotāja vienreizēja darbība, lai sniegtu patērētājam konkrēto digitālā satura vienību vai vienības, piemēram, konkrētu mūziku vai video datnes. Šā digitālā satura piegādes vienreizējā būtība ir pamatā atbrīvojumam no atteikuma tiesībām saskaņā ar Direktīvas 2011/83/ES 16. panta m) punktu, saskaņā ar kuru patērētājs zaudē atteikuma tiesības, ja ir sākusies līguma izpilde, piemēram, konkrēta satura lejupielāde vai straumēšana. Direktīvu 2011/83/ES jau piemēro tāda digitālā satura piegādes līgumiem, kas netiek piegādāts materiālā datu nesējā (piemēram, tiešsaistes digitālā satura piegāde), neatkarīgi no tā, vai patērētājs maksā cenu naudā vai sniedz personas datus.

(21)  Digitālo saturu un digitālos pakalpojumus bieži sniedz tiešsaistē saskaņā ar līgumiem, saskaņā ar kuriem patērētājs nemaksā cenu, bet sniedz tirgotājam personas datus. Digitālajiem pakalpojumiem ir raksturīga nepārtraukta tirgotāja iesaistīšanās visā līguma darbības laikā, lai ļautu patērētājam izmantot pakalpojumu, kas ļauj digitālā formā veidot datus, tiem piekļūt, kā arī tos apstrādāt un uzglabāt. Digitālo pakalpojumu piemēri ir video un audio koplietošanas pakalpojumi un cita veida datņu mitināšana, tekstapstrāde vai spēles, ko piedāvā mākoņdatošanas vidē un sociālajos plašsaziņas līdzekļos. Nepārtrauktā pakalpojuma sniedzēja iesaiste attaisno noteikumu piemērošanu par atteikuma tiesībām, kas paredzētas Direktīvā 2011/83/ES un kas efektīvi ļauj patērētājam pārbaudīt pakalpojumu un 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas pieņemt lēmumu, vai to saglabāt vai ne. Savukārt tāda digitālā satura piegādes līgumus raksturo tirgotāja vienreizēja darbība, lai sniegtu patērētājam konkrēto digitālā satura vienību vai vienības, piemēram, konkrētu mūziku vai video datnes. Šā digitālā satura piegādes vienreizējā būtība ir pamatā atbrīvojumam no atteikuma tiesībām saskaņā ar Direktīvas 2011/83/ES 16. panta m) punktu, saskaņā ar kuru patērētājs zaudē atteikuma tiesības, ja ir sākusies līguma izpilde, piemēram, konkrēta satura lejupielāde vai straumēšana.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Direktīvu 2011/83/ES jau piemēro tāda digitālā satura piegādes līgumiem, kas netiek piegādāts materiālā datu nesējā (piemēram, tiešsaistes digitālā satura piegāde), neatkarīgi no tā, vai patērētājs maksā cenu naudā vai sniedz personas datus. Pretstatā tam Direktīvu 2011/83/ES piemēro tikai tādiem pakalpojumu līgumiem, tostarp digitālo pakalpojumu līgumiem, saskaņā ar kuriem patērētājs maksā vai apņemas maksāt to cenu. Līdz ar to Direktīvu 2011/83/ES nepiemēro digitālo pakalpojumu līgumiem, saskaņā ar kuriem patērētājs sniedz tirgotājam personas datus, nemaksājot cenu. Ņemot vērā līdzības un savstarpējo aizstājamību, kas piemīt maksas digitālajiem pakalpojumiem un digitālajiem pakalpojumiem apmaiņā pret personas datiem, tiem būtu jāpiemēro vieni un tie paši noteikumi saskaņā ar Direktīvu 2011/83/ES.

(22)  Direktīvu 2011/83/ES jau piemēro digitālā satura piegādes līgumiem neatkarīgi no tā, vai patērētājs maksā cenu naudā vai sniedz personas datus. Pretstatā tam Direktīvu 2011/83/ES piemēro tikai tādiem pakalpojumu līgumiem, tostarp digitālo pakalpojumu līgumiem, saskaņā ar kuriem patērētājs maksā vai apņemas maksāt to cenu. Līdz ar to Direktīvu 2011/83/ES nepiemēro digitālo pakalpojumu līgumiem, saskaņā ar kuriem patērētājs sniedz tirgotājam personas datus, nemaksājot cenu. Ņemot vērā līdzības un savstarpējo aizstājamību, kas piemīt maksas digitālajiem pakalpojumiem un digitālajiem pakalpojumiem apmaiņā pret personas datiem, tiem būtu jāpiemēro vieni un tie paši noteikumi saskaņā ar Direktīvu 2011/83/ES.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Konsekvence būtu jānodrošina starp Direktīvas 2011/83/ES un [Digitālā satura direktīvas] piemērošanas jomu, ko piemēro digitālā satura piegādes līgumiem vai digitālajiem pakalpojumiem, saskaņā ar kuriem patērētājs sniedz tirgotājam personas datus.

(23)  Konsekvence būtu jānodrošina starp Direktīvas 2011/83/ES un [Digitālā satura direktīvas] piemērošanas jomu, ko piemēro digitālā satura piegādes līgumiem vai digitālajiem pakalpojumiem, saskaņā ar kuriem patērētājs sniedz vai apņemas sniegt tirgotājam personas datus.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Tāpēc Direktīvas 2011/83/ES darbības joma būtu jāpaplašina, lai ietvertu arī tos līgumus, saskaņā ar kuriem tirgotājs patērētājam sniedz vai apņemas sniegt digitālo pakalpojumu un patērētājs sniedz vai apņemas sniegt personas datus. Līdzīgi tāda digitālā satura piegādes līgumiem, kas netiek sniegts materiālā datu nesējā, direktīva būtu jāpiemēro gadījumos, kad patērētājs tirgotājam sniedz vai apņemas sniegt personas datus, izņemot gadījumus, kad patērētāja sniegtos personas datus tirgotājs apstrādā tikai un vienīgi, lai piegādātu digitālo saturu vai sniegtu digitālo pakalpojumu, un tirgotājs neapstrādā šos datus citiem mērķiem. Jebkurai personas datu apstrādei būtu jāatbilst Regulai (ES) 2016/679.

(24)  Tāpēc Direktīvas 2011/83/ES darbības joma būtu jāpaplašina, lai ietvertu arī tos līgumus, saskaņā ar kuriem tirgotājs patērētājam sniedz vai apņemas sniegt digitālo pakalpojumu un patērētājs sniedz vai apņemas sniegt personas datus. Līdzīgi tāda digitālā satura piegādes līgumiem būtu jāpiemēro gadījumos, kad patērētājs tirgotājam sniedz vai apņemas sniegt personas datus, izņemot gadījumus, kad patērētāja sniegtos personas datus tirgotājs apstrādā tikai un vienīgi, lai piegādātu digitālo saturu vai sniegtu digitālo pakalpojumu saskaņā ar [Digitālā satura direktīvu], un tirgotājs neapstrādā šos datus citiem mērķiem. Savienības tiesību akti par personas datu aizsardzību attiecas uz visiem personas datiem, kas tiek apstrādāti saistībā ar līgumiem par digitālā satura vai digitālo pakalpojumu piegādi.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Ja digitālo saturu nepiegādā un digitālos pakalpojumus nesniedz pret cenas samaksu, Direktīva 2011/83/ES nebūtu jāpiemēro arī situācijās, kad tirgotājs vāc personas datus tikai un vienīgi, lai saglabātu digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstību vai vienīgi ar nolūku izpildīt juridiskās prasības. Šādas situācijas varētu ietvert gadījumus, kad patērētāja reģistrācija tiek prasīta piemērojamajos tiesību aktos drošībai un identifikācijai, vai gadījumus, kad atklātā pirmkoda programmatūras izstrādātājs vāc datus no lietotājiem, lai vienīgi nodrošinātu atklātā pirmkoda programmatūras saderību un sadarbspēju.

(25)  Lai nodrošinātu pilnīgu saskaņošanu ar Digitālā satura direktīvu gadījumos, kad digitālo saturu nepiegādā un digitālos pakalpojumus nesniedz pret cenas samaksu, Direktīva 2011/83/ES nebūtu jāpiemēro arī situācijās, kad tirgotājs vāc personas datus tikai ar nolūku izpildīt juridiskās prasības, kas uz šo tirgotāju attiecas. Šādas situācijas varētu ietvert gadījumus, kad patērētāja reģistrācija tiek prasīta piemērojamajos tiesību aktos drošībai un identifikācijai.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Direktīvu 2011/82/ES nebūtu jāpiemēro arī situācijās, kad tirgotājs vāc vienīgi metadatus, piemēram, IP adresi, pārlūkošanas vēsturi vai citu informāciju, ko vāc un nosūta, piemēram ar sīkdatnēm, izņemot, ja šādu situāciju uzskata par līgumu saskaņā ar valstu tiesību aktiem. Tā nebūtu jāpiemēro arī situācijās, kad patērētājs, kas nav noslēdzis līgumu ar tirgotāju, ir pakļauts reklāmām tikai un vienīgi, lai piekļūtu digitālajam saturam vai digitālajam pakalpojumam. Tomēr dalībvalstīm vajadzētu saglabāt iespēju attiecināt Direktīvas 2011/83/ES noteikumu piemērošanu uz šādām situācijām vai citādi reglamentēt šādas situācijas, kas ir izslēgtas no minētās direktīvas darbības jomas.

(26)  Direktīvu 2011/82/ES nebūtu jāpiemēro arī situācijās, kad tirgotājs vāc vienīgi metadatus, piemēram, informāciju par lietotāja ierīci vai pārlūkošanas vēsturi, izņemot, ja šādu situāciju uzskata par līgumu saskaņā ar valstu tiesību aktiem. Tā nebūtu jāpiemēro arī situācijās, kad patērētājs, kas nav noslēdzis līgumu ar tirgotāju, ir pakļauts reklāmām tikai un vienīgi, lai piekļūtu digitālajam saturam vai digitālajam pakalpojumam. Tomēr dalībvalstīm vajadzētu saglabāt iespēju attiecināt Direktīvas 2011/83/ES noteikumu piemērošanu uz šādām situācijām vai citādi reglamentēt šādas situācijas, kas ir izslēgtas no minētās direktīvas darbības jomas.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

32. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(32a)  Līgumi par enerģijas atsevišķām piegādēm ārpus enerģijas tīkla būtu jāizslēdz no atteikuma tiesībām. Pretējā gadījumā tirgotājs būtu pakļauts neaprēķināmam tālākpārdošanas riskam, kas saistīts ar cenu svārstībām tirgū.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33)  Direktīvā 2011/83/ES paredzēti pilnībā saskaņoti noteikumi par atteikuma tiesībām no distances līgumiem un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem. Šajā kontekstā ir parādīti divi konkrēti pienākumi, kas rada nesamērīgu slogu tirgotājiem un būtu jāsvītro.

svītrots

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Pirmais attiecas uz patērētāju tiesībām atteikties no distances līgumiem, kas noslēgti no attāluma, vai līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, pat pēc tam, kad tie lietojuši preces ilgāk, nekā būtu nepieciešams, lai noteiktu šo preču veidu, īpašības un darbību. Saskaņā ar Direktīvas 2011/83/ES 14. panta 2. punktu patērētājs joprojām var atteikties no tiešsaistes/ārpus uzņēmuma telpām izdarīta pirkuma, pat ja viņš vai viņa ir lietojusi preci ilgāk, nekā atļauts; tomēr šādā gadījumā patērētājam var tikt prasīta atbildība par preces vērtības jebkādu mazināšanos.

svītrots

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  Pienākums pieņemt atpakaļ šādas preces rada grūtības tirgotājiem, kuriem ir jānovērtē atpakaļnosūtīto preču “vērtības mazināšanās” un jāpārdod tās tālāk kā lietotas preces vai jāatbrīvojas no tām. Tas izjauc līdzsvaru starp augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni un uzņēmumu konkurētspēju, proti, Direktīvā 2011/83/ES izvirzītajiem mērķiem. Tāpēc būtu jāsvītro patērētāju tiesības šādās situācijās nosūtīt atpakaļ preces. Saskaņā ar šo grozījumu būtu jākoriģē arī Direktīvas 2011/83/ES I pielikums “Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu”.

svītrots

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(36)  Otrais pienākums attiecas uz Direktīvas 2011/83/ES 13. pantu, saskaņā ar kuru tirgotāji var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad ir saņēmuši preces atpakaļ vai kad patērētājs ir iesniedzis apliecinājumu par to, ka tās ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk. Pēdējā iespēja konkrētos apstākļos var faktiski nozīmēt, ka tirgotājiem jāatmaksā nauda patērētājiem, pirms tirgotāji ir saņēmuši atpakaļnosūtītās preces un tiem ir bijusi iespēja tās pārbaudīt. Tas izjauc līdzsvaru starp augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni un uzņēmumu konkurētspēju, proti, Direktīvā 2011/83/ES izvirzītajiem mērķiem. Tāpēc būtu jāsvītro tirgotāju pienākums atmaksāt naudu patērētājam, pamatojoties tikai uz apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ tirgotājam. Saskaņā ar šo grozījumu būtu jākoriģē arī Direktīvas 2011/83/ES I pielikums “Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu”.

svītrots

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38)  Ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, jāsvītro atsauce uz faksa numuru no saziņas līdzekļu saraksta Direktīvas 2011/83/ES 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā, jo fakss tiek reti izmantots un ir lielā mērā novecojis. Turklāt tirgotājiem vajadzētu būt spējīgiem kā alternatīvu e-pasta adresei nodrošināt citus tiešsaistes saziņas līdzekļus ar patērētājiem, piemēram, tiešsaistes veidlapas un tērzēšanu, ja šādi alternatīvi līdzekļi ļauj patērētājam saglabāt paziņojuma saturu pastāvīgā informācijas nesējā līdzīgi kā e-pastā. Saskaņā ar šo grozījumu būtu jākoriģē arī direktīvas I pielikums “Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu”.

(38)  Ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, jāsvītro atsauce uz faksa numuru no saziņas līdzekļu saraksta Direktīvas 2011/83/ES 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā, jo fakss tiek reti izmantots un ir lielā mērā novecojis. Ņemot vērā tirdzniecībā iesaistīto uzņēmumu dažādos veidus, tiek uzskatīts, ka nav nepieciešams visos gadījumos visiem tirgotājiem noteikt par pienākumu izmantot tiešsaistes saziņu. Tomēr, ja tirgotājs izmanto tiešsaistes saziņu, šī informācija būtu jādara zināma patērētājam Turklāt tirgotājiem vajadzētu būt spējīgiem saziņai ar patērētājiem izvēlēties citus tiešsaistes saziņas līdzekļus, piemēram, tiešsaistes veidlapas un tērzēšanu, ja šādi alternatīvi līdzekļi ļauj patērētājam saglabāt paziņojuma saturu pastāvīgā informācijas nesējā līdzīgi kā e-pastā. Būtu atbilstīgi jākoriģē arī direktīvas I pielikums “Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu”.

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40)  Tāpēc būtu jākoriģē Direktīvas 2005/29/EK I pielikuma 11. punkts, kurā aizliegta slēpta reklāma plašsaziņas līdzekļu redakcionālajā saturā, lai skaidri norādītu, ka tas pats aizliegums attiecas uz gadījumiem, kad tirgotājs sniedz informāciju patērētājam meklēšanas rezultātu veidā, atbildot uz patērētāja tiešsaistes meklēšanas vaicājumu.

(40)  Tāpēc būtu jākoriģē Direktīvas 2005/29/EK I pielikuma 11. punkts, kurā aizliegta slēpta reklāma plašsaziņas līdzekļu redakcionālajā saturā, lai skaidri norādītu, ka tas pats aizliegums attiecas uz gadījumiem, kad tirgotājs uzskatāmā veidā sniedz patērētājam informāciju kā rezultātus, kas citādi netiktu iegūti, ja, atbildot uz patērētāja tiešsaistes meklēšanas vaicājumu, šie rezultāti tiktu rādīti kā daļa no galvenā meklēšanas rezultātu kopuma. Šādai pamanāmai izvietošanai vajadzētu būt skaidri iezīmētai.

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(40a)  Patērētāji, pieņemot, lēmumus par pirkumiem, arvien vairāk paļaujas uz patērētāju atsauksmēm un ieteikumiem. Tāpēc par negodīgu komercpraksi būtu jāuzskata prakse, kad patērētāji tiek maldināti, norādot, ka kāda atsauksme ir patiesa, lai gan nav veikti pamatoti un samērīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka atsauksme atspoguļo reālu patērētāju pieredzi. Šādi pasākumi varētu ietvert, piemēram, tehniskos līdzekļus, ar kuriem pārbauda tās personas uzticamību, kura ievieto atsauksmi, pieprasot informāciju, kas nepieciešama, lai pārbaudītu, vai patērētājs ir faktiski izmantojis šo produktu, un sniedzot patērētājiem skaidru informāciju par to, kā atsauksmes tiek pārskatītas, piemēram, vai visas atsauksmes, gan pozitīvās, gan negatīvās, ir ievietotas, vai šīs atsauksmes ir sponsorētas vai arī tās ir ietekmējušas līgumattiecības ar tirgotāju.

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

40.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(40b)  Tā paša iemesla dēļ Direktīvas 2005/29/EK I pielikums būtu jāatjaunina, lai iekļautu reklāmas vai ieteikumus, kas rada maldīgu priekšstatu par to, ka draugi vai paziņas ir iegādājušies, izmantojuši vai atzinīgi novērtējuši produktu, pakalpojumu vai digitālo saturu.

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(41)  ES Pamattiesību hartas 16. pants garantē darījumdarbības brīvību saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un valstu tiesību aktiem un praksi. Tomēr dalībvalstīs veiktā produktu kā tādu produktu tirgvedība, kuri ir identiski, bet patiesībā tiem ir ievērojami atšķirīgs sastāvs vai īpašības, var maldināt patērētājus un likt viņiem pieņemt tādu darījuma lēmumu, kādu tie citādi nebūtu pieņēmuši.

(41)  Tāda produkta pārdošana, kam ir identisks vai šķietami identisks noformējums produktam, kuru tirgo ar vienu un to pašu zīmolu, bet kurš ir atšķirīgs sastāva vai īpašību ziņā, un ja šāds atšķirīgums nav skaidri un visaptveroši marķēts, lai to uzreiz pamanītu patērētājs, ir maldinoša prakse. Šāda prakse būtu jāuzskata par negodīgu un tāpēc ir jāpievieno to maldinošo komercprakšu sarakstam, kuras jebkuros apstākļos ir uzskatāmas par negodīgām saskaņā ar Direktīvas 2005/29/EK I pielikumu. Tomēr tirgotājs var pielāgot viena un tā paša zīmola produktus dažādiem ģeogrāfiskajiem tirgiem, pamatojoties uz leģitīmiem faktoriem, proti, vietējo izejvielu izmantošanu, valsts tiesību aktu prasībām, sastāva izmainīšanas mērķiem vai pierādāmām patērētāju izvēlēm, bet šādas izvēles ir jāpamato ar pietiekamiem pierādījumiem. Iespējamos pierādījumus var gūt, ļaujot patērētājiem pagaršot šo produktu, izmantojot produktu aklo degustāciju vai testēšanu un citas metodes, noteikt patērētāju skaidri pausto izvēli. Gadījumos, kad preces sastāva vai īpašību ziņā būtiski atšķiras, vienlaikus ar savu izskatu, aprakstu vai attēlu radot iespaidu, ka tās ir identiskas citām precēm, ko tirgo citā dalībvalstī, šai atšķirībai vajadzētu būt skaidri un saprotami iezīmētai, lai patērētājam tā būtu uzreiz pamanāma. Tomēr jo īpaši attiecībā uz produktiem, ko pārdod zīdaiņiem vai maziem bērniem, piemēram, zīdaiņu pārtiku, ir saprotams, ka reģionālās atšķirības vai garšas preferences diezin vai būs skaidri izteiktas, un tādēļ uz tām nevar paļauties, ja tirgotājs tirgo produktus, kuriem ir būtiski atšķirīgs sastāvs vai īpašības.

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(42)  Tāpēc šādu praksi var kvalificēt kā pretrunīgu Direktīvai 2005/29/EK, pamatojoties uz attiecīgo elementu atsevišķu novērtējumu. Lai atvieglotu dalībvalstu patērētāju un pārtikas jomas iestādēm spēkā esošo tiesību aktu piemērošanu, Komisijas 2017. gada 26. septembra paziņojumā “ES pārtikas aprites un patērētāju tiesību aizsardzības jomu tiesību aktu piemērošana divējādas kvalitātes produktu jautājumos — īpašie aspekti saistībā ar pārtiku”46 tika sniegtas vadlīnijas par spēkā esošo ES noteikumu piemērošanu divējādas kvalitātes pārtikas produktu gadījumiem.Šajā sakarā Komisijas Kopīgais pētniecības centrs patlaban izstrādā kopīgu pieeju pārtikas produktu salīdzinošām pārbaudēm.

svītrots

__________________

 

46 C(2017)6532.

 

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(43)  Tomēr izpildes pieredze ir parādījusi, ka patērētājiem, tirgotājiem un valstu kompetentajām iestādēm var nebūt skaidrs, kura komercprakse varētu būt pretrunā Direktīvai 2005/29/EK, jo nav skaidru noteikumu. Tāpēc Direktīva 2005/29/EK būtu jāgroza, lai nodrošinātu juridisko noteiktību gan tirgotājiem, gan tiesībaizsardzības iestādēm, lai nepārprotami reglamentētu produkta kā tāda produkta tirgvedību, kurš ir identisks tādam pašam produktam, kas tiek laists tirgū vairākās citās dalībvalstīs, ja minētajiem produktiem ir ievērojami atšķirīgs sastāvs vai īpašības. Kompetentajām iestādēm būtu atsevišķi jānovērtē un jāizskata šāda prakse saskaņā ar direktīvas noteikumiem. Veicot novērtējumu, kompetentajai iestādei būtu jāņem vērā, vai patērētāji var viegli noteikt šādu diferenciāciju, tirgotāja tiesības viena un tā un paša zīmola produktus pielāgot dažādiem ģeogrāfiskajiem tirgiem leģitīmu faktoru dēļ, piemēram, izejvielu pieejamība vai sezonalitāte, definētās patērētāju vēlmes vai brīvprātīgas stratēģijas, kuru mērķis ir uzlabot piekļuvi veselīgai un uzturvielām bagātai pārtikai, kā arī tirgotāju tiesības dažādos ģeogrāfiskajos tirgos piedāvāt viena un tā paša zīmola produktus dažādos svara vai tilpuma iepakojumos.

svītrots

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(44)  Lai gan tirdzniecība ārpus uzņēmuma telpām ir leģitīms un nostiprinājies pārdošanas kanāls, piemēram, tirdzniecība tirgotāja uzņēmuma telpās un tālpārdošana, daži īpaši agresīvi vai maldinoši tirgvedības prakses veidi saistībā ar apmeklējumiem pie patērētāja mājās bez viņa iepriekšējas piekrišanas vai komerciālu ekskursiju laikā var radīt spiedienu uz patērētājiem veikt tādu preču pirkumus, kuras tie citādi nebūtu pirkuši, un/vai pirkumus par pārmērīgām cenām, kas bieži ir ar tūlītēju samaksu. Šāda prakse bieži vien skar vecāka gadagājuma un citus neaizsargātus patērētājus. Dažas dalībvalstis uzskata minēto praksi par nevēlamu un atzīst, ka, pamatojoties uz sabiedriskās kārtības ievērošanu vai tiesībām uz patērētāju privātās dzīves neaizskaramību, ko aizsargā ar ES Pamattiesību hartas 7. pantu, nepieciešams ierobežot ārpus uzņēmuma telpām veiktas tirdzniecības konkrētus veidus un aspektus Direktīvas 2011/83/ES nozīmē, piemēram, agresīva un maldinoša tirgvedība vai produkta tirdzniecība nelūgtu apmeklējumu laikā patērētāja mājās, vai komerciālas ekskursijas. Tāpēc saskaņā ar subsidiaritātes principu un lai atvieglotu izpildi, būtu jāprecizē, ka Direktīva 2005/29/EK neskar dalībvalstu brīvību veikt pasākumus bez vajadzības atsevišķi novērtēt konkrēto praksi, lai aizsargātu patērētāju leģitīmās intereses saistībā ar nelūgtiem apmeklējumiem, ko tirgotājs veic viņu mājās, lai piedāvātu vai pārdotu produktus, vai saistībā ar komerciālām ekskursijām, ko tirgotājs organizē ar mērķi reklamēt vai pārdot produktus patērētājiem, ja šādi pasākumi ir pamatoti ar sabiedriskās kārtības ievērošanu vai privātās dzīves aizsardzību. Visiem šādiem noteikumiem vajadzētu būt samērīgiem un nediskriminējošiem. Būtu jāpieprasa, lai dalībvalstis paziņo Komisijai par visiem valsts tiesību aktiem, kas pieņemti šajā sakarā, lai Komisija varētu darīt šo informāciju pieejamu visām ieinteresētajām personām un uzraudzīt minēto pasākumu samērīgumu un likumību.

(44)  Lai gan tirdzniecība ārpus uzņēmuma telpām ir leģitīms un nostiprinājies pārdošanas kanāls, daži īpaši agresīvi vai maldinoši tirgvedības prakses veidi saistībā ar uzstājīgiem un nevēlamiem piedāvājumiem patērētāja mājās bez viņa iepriekšējas piekrišanas vai komerciālu ekskursiju laikā var radīt spiedienu uz patērētājiem veikt tādu produktu pirkumus, kuras tie citādi nebūtu pirkuši, un/vai pirkumus par pārmērīgām cenām, kas bieži ir ar tūlītēju samaksu. Šāda prakse bieži vien skar vecāka gadagājuma un citus neaizsargātus patērētājus. Tāpēc saskaņā ar subsidiaritātes principu un lai atvieglotu izpildi, būtu jāprecizē, ka Direktīva 2005/29/EK neskar dalībvalstu brīvību pieņemt noteikumus, lai aizsargātu patērētāju leģitīmās intereses saistībā ar īpašām praksēm, kas saistās ar uzstājīgiem un nevēlamiem piedāvājumiem, ko tirgotājs veic viņu mājās, lai piedāvātu vai pārdotu produktus, vai saistībā ar komerciālām ekskursijām, ko tirgotājs organizē ar mērķi reklamēt vai pārdot produktus patērētājiem, ja šādi noteikumi ir samērīgi, nediskriminējoši un tos attaisno sevišķi svarīgi ar sabiedrības interesēm saistīti iemesli. Būtu jāpieprasa, lai dalībvalstis paziņo Komisijai par visiem valsts tiesību aktiem, kas pieņemti šajā sakarā, lai Komisija varētu darīt šo informāciju pieejamu visām ieinteresētajām personām un uzraudzīt prakses, uz kurām attiecas šie valsts noteikumi, kā arī vai tās ir samērīgas un likumīgas.

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts (jauns)

Direktīva 2005/29/EK

2. pants – 1. daļa – la, lb un lc punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1)  direktīvas 2. panta 1. punktam pievieno šādus apakšpunktus:

 

(la)  “tiešsaistes tirdzniecības vieta” ir pakalpojumu sniedzējs, kas ļauj patērētājiem slēgt tiešsaistes līgumus ar tirgotājiem un patērētājiem tiešsaistes tirdzniecības vietas tiešsaistes saskarnē;

 

(lb)  “salīdzināšanas pakalpojums” ir pakalpojums, kas piedāvā patērētājiem dažādu tirgotāju piedāvāto preču vai pakalpojumu salīdzināšanu, pamatojoties uz tādiem kritērijiem kā cena, īpašības vai atsauksmes, vai kas identificē attiecīgos preču, pakalpojumu vai digitālā satura tirgotājus, lai atvieglotu tiešo darījumu uzsākšanu starp šiem tirgotājiem un patērētājiem, neatkarīgi no tā, kur šie darījumi galu galā tiek veikti;

 

(lc)  “tiešsaistes saskarne” ir tiešsaistes saskarne, kas definēta Regulas (ES) 2018/302 2. panta 16. punktā.

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2005/29/EK

3. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Šī direktīva neliedz dalībvalstīm pieņemt noteikumus, lai aizsargātu patērētāju leģitīmās intereses, attiecībā uz agresīvu vai maldinošu tirgvedības vai pārdošanas praksi saistībā ar nelūgtiem apmeklējumiem, ko tirgotājs veic patērētāja mājās, vai saistībā ar komerciālām ekskursijām, ko tirgotājs organizē ar mērķi reklamēt vai pārdot produktus patērētājiem, ja šādi ierobežojumi ir pamatoti ar sabiedriskās kārtības ievērošanu vai privātās dzīves neaizskaramības aizsardzību.”;

“Šī direktīva neliedz dalībvalstīm pieņemt noteikumus, lai aizsargātu patērētāju leģitīmās intereses, attiecībā uz īpašu tirdzniecības praksi, kas ir atzīta par agresīvu vai maldinošu un kas saistās ar uzstājīgiem un nevēlamiem piedāvājumiem, ko tirgotājs veic patērētāja mājās, vai saistībā ar komerciālām ekskursijām, ko tirgotājs organizē ar mērķi reklamēt vai pārdot produktus patērētājiem, ja šādi noteikumi ir samērīgi, nediskriminējoši un tos attaisno sevišķi svarīgi ar sabiedrības interesēm saistīti iemesli.

Grozījums Nr.    35

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2005/29/EK

6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  direktīvas 6. panta 2. punktam pievieno šādu c) apakšpunktu:

svītrots

“c)  jebkuru produkta kā tāda produkta tirgvedību, kurš ir identisks tādam pašam produktam, kas tiek laists tirgū vairākās citās dalībvalstīs, ja minētajiem produktiem ir ievērojami atšķirīgs sastāvs vai īpašības:

 

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Direktīva 2005/29/EK

7. pants – 4. punkts – ea punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  direktīvas 7. panta 4. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

 

“ea)  par precēm vai pakalpojumiem, ko piedāvā tiešsaistes tirdzniecības vietās, — vai trešā persona, kas piedāvā šīs preces vai pakalpojumus, ir vai nav tirgotājs.”

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)

Direktīva 2005/29/EK

7. pants – 5.a un 5.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3b)  direktīvas 7. pantu papildina ar šādām daļām:

 

“5.a  Ja tiešsaistes tirdzniecības vieta vai salīdzināšanas pakalpojums nodrošina piekļuvi patērētāju atsauksmēm par precēm, par būtisku uzskata šādu informāciju:

 

a)  to procesu apraksts, ko izmanto, lai lūgtu patērētājiem sniegt atsauksmes un iepazīstinātu ar tām, un to, vai šo atsauksmju autentiskums tiek pārbaudīts; un

 

b)  ja tiek veiktas šādas pārbaudes, pārbaudes galveno raksturlielumu apraksts.

 

5.b  Ja patērētājiem sniedz iespēju meklēt produktus, pamatojoties uz meklēšanu pēc atslēgvārda, frāzes vai citas ievades, tiešsaistes tirdzniecības vietas un salīdzināšanas pakalpojumi sniedz informāciju par galvenajiem parametriem, kas sarindoti pēc to relatīvās nozīmes, nosakot to piedāvājumu sarindošanas kārtību, kuri sniegti patērētājam viņa meklēšanas vaicājuma rezultātā.”

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2005/29/EK

11.a pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Papildus prasībai nodrošināt piemērotus un efektīvus līdzekļus, lai panāktu atbilstību 11. pantā, dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem, kuriem kaitējumu nodarījusi negodīga komercprakse, ir pieejami arī līgumiskie un ārpuslīgumiskie tiesiskās aizsardzības līdzekļi, lai novērstu minētās negodīgās komercprakses ietekmi saskaņā ar to valsts tiesību aktiem.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem, kuriem kaitējumu nodarījusi negodīga komercprakse, ir pieejami līgumiskie un ārpuslīgumiskie tiesiskās aizsardzības līdzekļi saskaņā ar to valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2005/29/EK

11.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Līgumiskajos tiesiskās aizsardzības līdzekļos ietver vismaz iespēju, ka patērētājs var vienpusēji izbeigt līgumu.

2.  Līgumiskajos tiesiskās aizsardzības līdzekļos ietver iespēju, ka patērētājs var vienpusēji izbeigt līgumu. Tiek sniegti arī papildu līgumiskie tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas atspoguļo neatbilstības veidu un smagumu, tostarp tiesības panākt cenas samazinājumu vai tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību. Šie tiesiskās aizsardzības līdzekļi neskar Savienības vai valstu tiesību aktus, kas reglamentē tiesiskās aizsardzības līdzekļu piemērošanu.

Grozījums Nr.    40

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2005/29/EK

11.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ārpuslīgumiskajos tiesiskās aizsardzības līdzekļos ietver vismaz patērētājam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas iespēju.”;

3.  Ārpuslīgumiskajos tiesiskās aizsardzības līdzekļos ietver patērētājam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas iespēju.”

Grozījums Nr.    41

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva 2005/29/EK

13. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  skarto patērētāju skaits, tostarp citā(-s) dalībvalstī(-s);

(b)  to patērētāju skaits, kuriem nodarīts kaitējums attiecīgajā dalībvalstī un citās dalībvalstīs, ja šāda informācija ir darīta pieejama saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2394 35. pantu;

Grozījums Nr.    42

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva 2005/29/EK

13. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  jebkura rīcība, kuru tirgotājs veicis, lai mazinātu vai novērstu kaitējumu, kas nodarīts patērētājiem;

(c)  jebkura rīcība, kuru tirgotājs veicis, lai mazinātu vai novērstu kaitējumu, kas nodarīts patērētājiem, tostarp darbības, ko tirgotājs veicis, lai ziņotu par pārkāpumu vai sadarbotos ar kompetentajām tiesām vai administratīvām iestādēm;

Grozījums Nr.    43

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva 2005/29/EK

13. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  vajadzīgas gadījumā tas, vai pārkāpums izdarīts tīši vai nolaidības dēļ;

(d)  tas, vai pārkāpums izdarīts tīši vai nolaidības dēļ;

Grozījums Nr.    44

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva 2005/29/EK

13. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  vai tirgotājs apgalvo, ka ir ievērojis attiecīgos rīcības vai kvalifikācijas kodeksus;

Grozījums Nr.    45

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva 2005/29/EK

13. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis īsteno šajā pantā izklāstītās pilnvaras samērīgi, efektīvi un lietpratīgi saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, tostarp ievērojot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas principus, piemērojamās procesuālās garantijas un Savienības noteikumus par datu aizsardzību, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/6791a, kā arī dalībvalstu tiesību aktus.

 

_____________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.)

Grozījums Nr.    46

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva 2005/29/EK

13. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja piemērojamais sods ir naudas sods, tā apmēra noteikšanā ņem vērā arī pārkāpumu izdarījušā tirgotāja gada apgrozījumu un neto peļņu, kā arī visus naudas sodus, kas piemēroti par to pašu vai citiem šīs direktīvas pārkāpumiem citās dalībvalstīs.

3.  Soda līmeņa noteikšanā ņem vērā arī visus naudas sodus, kas piemēroti par to pašu vai citiem šīs direktīvas pārkāpumiem citās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    47

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva 2005/29/EK

13. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka sodi par plaši izplatītiem pārkāpumiem un Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem Regulas (ES) 2017/2934 nozīmē ietver iespēju piemērot naudas sodus, kuru maksimālais apmērs ir vismaz 4 % no tirgotāja gada apgrozījuma attiecīgajā dalībvalstī vai dalībvalstīs.

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka sodi par plaši izplatītiem pārkāpumiem un Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem, kādi jāpiemēro pēc tam, kad ir pabeigta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2394 IV nodaļu uzsākta koordinēta rīcība, ietver iespēju piemērot naudas sodus, un ka maksimālais apmērs ir 10 000 000 EUR vai 4 % no tirgotāja gada apgrozījuma iepriekšējā finanšu gadā attiecīgajā dalībvalstī vai dalībvalstīs, izvēloties lielāko summu.

Grozījums Nr.    48

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva 2005/29/EK

13. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Lemjot par ieņēmumu no naudas sodiem piešķiršanu, dalībvalstis ņem vērā patērētāju vispārējās intereses.

5.  Dalībvalstis izmanto ieņēmumus no naudas sodiem, lai stiprinātu patērētāju vispārējo interešu aizsardzību, tostarp izveidojot fondu, kas paredzēts, lai sniegtu tiesisko aizsardzību gadījumos, kad patērētājiem ir nodarīts kaitējums, un vajadzības gadījumā ja šā pārkāpuma rezultātā ir nodarīts jebkāds cits kaitējums, piemēram, kaitējums vides interesēm vai kaitējums citām aizsargājamām sabiedrības interesēm.

Grozījums Nr.    49

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva 2005/29/EK

13. pants – 6.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Dalībvalstīm neprasa izveidot visaptverošu publiskas izpildes sistēmu, lai piemērotu sankcijas saskaņā ar šo direktīvu.

Grozījums Nr.    50

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -6. punkts (jauns)

Direktīva 2005/29/EK

I pielikums – 6.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-6)  direktīvas I pielikumā iekļauj šādu punktu:

 

“6.a  Ja uzrāda cenas samazinājumu, nenorādot atsauces cenu, uz kuru ir balstīts izziņotais cenas samazinājums, un nespējot pierādīt, ka šāda atsauces cena ir pastāvējusi pēdējo 30 dienu laikā pirms cenas samazinājuma izziņošanas.”

Grozījums Nr.    51

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Direktīva 2005/29/EK

I pielikums – 11. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11.  Ja saziņas līdzekļos vai informācijā, ko sniedz, atbildot uz patērētāja tiešsaistes meklēšanas vaicājumu, izmanto redakcionālu saturu produkta pārdošanas veicināšanai, ja tirgotājs ir samaksājis par pārdošanas veicināšanu, nenorādot uz to saturā vai meklēšanas rezultātos, vai ar patērētājiem skaidri saprotamu attēlu vai skaņu palīdzību (reklāmraksts; apmaksāta izvietošana vai apmaksāta iekļaušana). Tas neskar Direktīvu 2010/13/ES48.

11.  Ja saziņas līdzekļos vai informācijā, ko sniedz, atbildot uz patērētāja tiešsaistes meklēšanas vaicājumu, izmanto redakcionālu saturu produkta pārdošanas veicināšanai, ja tirgotājs ir tieši vai netieši samaksājis par pārdošanas veicināšanu vai pamanāmu izvietošanu, kas apiet algoritmiski noteiktos meklēšanas rezultātus, īsā, vieglā un saprotamā veidā nenorādot uz to saturā vai meklēšanas rezultātos, vai ar patērētājiem skaidri saprotamu attēlu vai skaņu palīdzību (reklāmraksts; apmaksāta izvietošana vai apmaksāta iekļaušana). Tas neskar Direktīvu 2010/13/ES48.

__________________

__________________

48 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/13/ES (2010. gada 10. marts) par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva) (OV L 95, 15.4.2010., 1. lpp.).

48 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 10. marta Direktīva 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva) (OV L 95, 15.4.2010., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    52

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Direktīva 2005/29/EK

I pielikums – 13.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  direktīvas I pielikumā iekļauj šādu punktu:

 

“13.a Ja apgalvojot vai kā citādi ar preces izskatu, aprakstu vai attēlojumu radot iespaidu, ka minētā prece ir identiska vai šķietami identiska citai precei, ko tirgo citā dalībvalstī, bet tas tā nav, ja vien šīs preces neatšķiras skaidru un pierādāmu reģionālo patērētāju vēlmju dēļ, vietējo sastāvdaļu piegādes avotu vai valsts tiesību aktu prasību dēļ, un šis dalījums ir skaidrs un pilnīgi marķēts, lai tas patērētājam būtu uzreiz redzams.”

Grozījums Nr.    53

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6.b punkts (jauns)

Direktīva 2005/29/EK

I pielikums – 23.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b)  direktīvas I pielikumā iekļauj šādu punktu:

 

“23.a  Dažādu paņēmienu izmantošana, kas ļauj iegādāties pasākumu biļetes lielā apjomā, tostarp ar automatizētas programmatūras starpniecību, lai tās pārdotu tālāk par vērtību, kas pārsniedz to nominālvērtību.”

Grozījums Nr.    54

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6.c punkts (jauns)

Direktīva 2005/29/EK

I pielikums – 23.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6c)  direktīvas I pielikumā iekļauj šādu punktu:

 

“23.b Ja apgalvo vai citādi rada iespaidu, ka atsauksmi par produktu ir sniedzis patērētājs, kas faktiski izmantojis šo produktu, neveicot pamatotus un samērīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka atsauksmes atspoguļo reālu patērētāju pieredzi.”

Grozījums Nr.    55

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6.d punkts (jauns)

Direktīva 2005/29/EK

I pielikums – 23.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6d)  direktīvas I pielikumā iekļauj šādu punktu:

 

“23.c  Ja rada maldīgu priekšstatu, ka citi patērētāji ir iegādājušies, lieto vai iesaka konkrētu produktu, pakalpojumu vai digitālo saturu, pamatojoties uz nesaistītiem parametriem, tostarp zīmola preferencēm un ģeogrāfisko atrašanās vietu.”

Pamatojums

Patērētāji, pieņemot lēmumu par pirkumu, arvien vairāk paļaujas uz patērētāju atsauksmēm un ieteikumiem. Tādēļ būtu jāgroza I pielikums, lai tajā iekļautu šādu maldinošu praksi.

Grozījums Nr.    56

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts

Direktīva 2011/83/ES

2. pants – 1. daļa – 16. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

16)  tāda “digitālā satura piegādes līgums, kas netiek piegādāts materiālā datu nesējā”, ir līgums, saskaņā ar kuru tirgotājs piegādā vai apņemas piegādāt patērētājam konkrētu digitālu saturu un patērētājs maksā vai apņemas maksāt cenu. Tas ietver arī tos līgumus, kuros patērētājs tirgotājam sniedz vai apņemas sniegt personas datus, izņemot gadījumus, kad patērētāja sniegtos personas datus tirgotājs apstrādā tikai un vienīgi, lai piegādātu digitālo saturu vai izpildītu juridiskās prasības, kuras attiecas uz tirgotāju, un tirgotājs neapstrādā šos datus citiem mērķiem;

16)  tāda “digitālā satura piegādes līgums ir līgums, saskaņā ar kuru tirgotājs piegādā vai apņemas piegādāt patērētājam digitālu saturu un patērētājs maksā vai apņemas maksāt noteiktu cenu. Tas ietver arī tos līgumus, kuros patērētājs tirgotājam sniedz vai apņemas sniegt personas datus, izņemot gadījumus, kad patērētāja sniegtos personas datus tirgotājs apstrādā tikai un vienīgi, lai piegādātu digitālo saturu saskaņā ar [Digitālā satura direktīvu] vai izpildītu juridiskās prasības, kuras attiecas uz tirgotāju, un tirgotājs neapstrādā šos datus citiem mērķiem;

Grozījums Nr.    57

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts

Direktīva 2011/83/ES

2. pants – 1. daļa – 17. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

17)  “digitālais pakalpojums” ir a) pakalpojums, kas patērētājam ļauj izveidot, apstrādāt vai uzglabāt datus digitālā formātā vai piekļūt tiem, vai b) pakalpojums, kas ļauj koplietot tādus datus digitālā formātā vai citā veidā mijiedarboties, kurus augšupielādējis vai izveidojis patērētājs un citi minētā pakalpojuma lietotāji, tostarp video un audio koplietošana un citu veidu datņu mitināšana, tekstapstrāde vai spēles, ko piedāvā mākoņdatošanas vidē un sociālajos plašsaziņas līdzekļos;

17)  “digitālais pakalpojums” ir a) pakalpojums, kas patērētājam ļauj izveidot un uzglabāt datus digitālā formātā vai piekļūt tiem, vai b) pakalpojums, kas ļauj koplietot tādus datus digitālā formātā vai citā veidā mijiedarboties, kurus augšupielādējis vai izveidojis patērētājs vai citi minētā pakalpojuma lietotāji;

Grozījums Nr.    58

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts

Direktīva 2011/83/ES

2. pants – 1. daļa – 18. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

18)  “digitālā pakalpojuma līgums” ir līgums, saskaņā ar kuru tirgotājs sniedz vai apņemas sniegt digitālu pakalpojumu patērētājam un patērētājs maksā vai apņemas maksāt cenu. Tas ietver arī tos līgumus, kuros patērētājs tirgotājam sniedz vai apņemas sniegt personas datus, izņemot gadījumus, kad patērētāja sniegtos personas datus tirgotājs apstrādā tikai un vienīgi, lai piegādātu digitālo pakalpojumu vai izpildītu juridiskās prasības, kuras attiecas uz tirgotāju, un tirgotājs neapstrādā šos datus citiem mērķiem;

18)  “digitālā pakalpojuma līgums” ir līgums, saskaņā ar kuru tirgotājs sniedz vai apņemas sniegt digitālu pakalpojumu patērētājam un patērētājs maksā vai apņemas maksāt noteiktu cenu. Tas ietver arī tos līgumus, kuros patērētājs tirgotājam sniedz vai apņemas sniegt personas datus, izņemot gadījumus, kad patērētāja sniegtos personas datus tirgotājs apstrādā tikai un vienīgi, lai piegādātu digitālo pakalpojumu saskaņā ar [Digitālā satura direktīvu] vai izpildītu juridiskās prasības, kuras attiecas uz tirgotāju, un tirgotājs neapstrādā šos datus citiem mērķiem;

Grozījums Nr.    59

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Direktīva 2011/83/ES

3. pants – 3. punkts – k apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1a)  direktīvas 3. panta 3. punkta k) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

k)  par pasažieru pārvadāšanas pakalpojumiem, izņemot 8. panta 2. punktu un 19. un 22. pantu;

“k)  par pasažieru pārvadāšanas pakalpojumiem, izņemot 8. panta 2. punktu un 19., 21. un 22. pantu;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537797342987&from=LV)

Pamatojums

Grozījums nepieciešams teksta loģikas dēļ un tāpēc, ka ir tieši saistīts ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    60

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2011/83/ES

5. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h)  attiecīgā gadījumā būtiska informācija, kas tirgotājam ir zināma vai ko viņš pamatoti būtu varējis zināt, par digitālā satura un digitālo pakalpojumu savietojamību ar aparatūru un programmatūru;”

h)  attiecīgā gadījumā būtiska informācija par digitālā satura un digitālo pakalpojumu savietojamību ar aparatūru vai programmatūru, kura atšķiras no tām, ar kurām parasti izmanto tāda paša tipa digitālo saturu vai digitālos pakalpojumus.

Grozījums Nr.    61

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2011/83/ES

6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  fiziskā adrese, kurā tirgotājs ir reģistrēts, kā arī tirgotāja tālruņa numurs, e-pasta adrese vai citi tiešsaistes saziņas līdzekļi, kas garantē, ka patērētājs var saglabāt korespondenci ar tirgotāju pastāvīgā informācijas nesējā, lai patērētājs varētu ātri kontaktēties ar tirgotāju un efektīvi sazināties ar viņu. Attiecīgā gadījumā tirgotājs sniedz arī tā tirgotāja fizisko adresi un identitāti, kura vārdā viņš darbojas;

c)  fiziskā adrese, kurā tirgotājs ir reģistrēts, kā arī tirgotāja tālruņa numurs, e-pasta adrese un citi tiešsaistes saziņas līdzekļi (ja tādi ir pieejami), kas garantē, ka patērētājs var saglabāt ar tirgotāju veikto darījumu sarakstu un rakstiskās korespondences kopijas pastāvīgā informācijas nesējā, lai patērētājs varētu ātri kontaktēties ar tirgotāju un efektīvi sazināties ar viņu. Attiecīgā gadījumā tirgotājs sniedz arī tā tirgotāja fizisko adresi un identitāti, kura vārdā viņš darbojas;

Grozījums Nr.    62

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2011/83/ES

6. pants – 1. punkts – s apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(s)  attiecīgā gadījumā būtiska informācija, kas tirgotājam ir zināma vai ko viņš pamatoti būtu varējis zināt, par digitālā satura un digitālo pakalpojumu savietojamību ar aparatūru un programmatūru;”

s)  attiecīgā gadījumā būtiska informācija par digitālā satura un digitālo pakalpojumu savietojamību ar aparatūru vai programmatūru, kuras atšķiras no tām, ar kurām parasti izmanto tāda paša tipa digitālo saturu vai digitālos pakalpojumus.

Grozījums Nr.    63

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2011/83/ES

6.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirms patērētājs ir uzņēmies distances līguma vai arī jebkāda tamlīdzīga piedāvājuma saistības tiešsaistes tirdzniecības vietā, tiešsaistes tirdzniecības vieta papildus sniedz šādu informāciju:

Pirms patērētājs ir uzņēmies distances līguma vai arī jebkāda tamlīdzīga piedāvājuma saistības tiešsaistes tirdzniecības vietā, tiešsaistes tirdzniecības vieta, neskarot Direktīvas 2005/29/EK noteikumus, skaidrā un lietotājdraudzīgā veidā papildus sniedz šādu informāciju:

Grozījums Nr.    64

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2011/83/ES

6.a pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  galvenie parametri, kas nosaka to piedāvājumu sarindošanas kārtību, kurus patērētājs tiešsaistes tirdzniecības vietā iegūst sava meklēšanas vaicājuma rezultātā;

svītrots

Grozījums Nr.    65

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2011/83/ES

6.a pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  to, vai un kā tika izmantoti algoritmi vai automatizēta lēmumu pieņemšana, lai iesniegtu piedāvājumus vai noteiktu cenas, tostarp personalizētas cenu noteikšanas metodes.

Grozījums Nr.    66

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2011/83/ES

6.a pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(db)  aprēķināšanas bāze jebkuram produkta vai pakalpojuma cenas samazinājumam, kas norādīts meklēšanas vaicājumā tiešsaistes tirdzniecības vietā;

Pamatojums

Cenu atlaides, ko piedāvā, piemēram, ceļojumu tiešsaistes tirdzniecības vietas, bieži vien nepastāv konkrētajos datumos, kurus meklē patērētājs. Tāpēc tiešsaistes tirdzniecības vietu meklēšanas rezultātos būtu jāsniedz precīza informācija par cenu samazinājumiem.

Grozījums Nr.    67

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2011/83/ES

6.a pants – 1. punkts – dc apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(dc)  attiecīgā gadījumā produkta oficiālā klasifikācija, kategorizācija vai kvalitātes pakāpe.

Pamatojums

Dažās nozarēs ir oficiālas klasifikācijas shēmas (piemēram, viesnīcu zvaigžņu sistēma ceļojumu nozarē). Tiešsaistes tirdzniecības vietās attiecīgā gadījumā būtu jānorāda produkta vai pakalpojuma oficiālā klasifikācija.

Grozījums Nr.    68

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2011/83/ES

6.a pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis savos tiesību aktos var saglabāt vai ieviest papildu informācijas prasības.

Grozījums Nr.    69

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2011/83/ES

6.a pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pēc tam, kad patērētājam tiešsaistes tirdzniecības vietā ir kļuvis saistošs distances līgums vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgts līgums vai attiecīgs piedāvājums, un ja par pārdotās preces vai pakalpojuma piedāvājumu ir ziņots un tiešsaistes tirdzniecības vieta to ir atcēlusi, pamatojoties uz tā nelikumību, tiešsaistes tirdzniecības vieta nekavējoties skaidrā un saprotamā sniedz veidā patērētājam šādu informāciju:

 

(a)  ka pārdotais produkts vai pakalpojums vai tā piedāvājums ir nelikumīgs vai acīmredzami nelikumīgs un ir atcelts;

 

(b)  tā tirgotāja identitāti, kurš iesniedza piedāvājumu, kas tika atcelts;

 

(c)  iemeslu, kāpēc piedāvājums tika atcelts.

Pamatojums

Tiešsaistes tirdzniecības vietām, kas uzzina, ka kāds piedāvājums, produkts vai pakalpojums to platformā ir nelikumīgs, būtu jāinformē patērētāji par piedāvājuma vai nopirktā produkta vai pakalpojuma potenciālo nelikumību. Šāds pienākums nodrošinātu labāku aizsardzību patērētājiem, palielinot pārredzamību.

Grozījums Nr.    70

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Direktīva 2011/83/ES

6.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  direktīvā iekļauj šādu pantu:

 

“6.b pants

 

Tiešsaistes tirdzniecības vietu operatoriem izvirzītās uzraudzības prasības

 

Tiešsaistes tirdzniecības vietu operatoriem ir pienākums veikt saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka to sniegtie pakalpojumi netiek izmantoti ļaunprātīgi, tādējādi liedzot patērētājiem nepieciešamo aizsardzību. Tiek nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis, kas atbilst pārdoto preču vai pakalpojumu veidam un jebkādiem faktiskiem pierādījumiem par to pārdošanas rezultātā nodarītu kaitējumu. Konkrētāk, operatori uzrauga darbības, kas liek domāt, ka tirgotājs izliekas, ka nav tirgotājs, lai ietekmētu patērētāju izvēli un cerības attiecībā uz to ražojumu vai pakalpojumu kvalitāti, kurus tie iegādājas.”

Grozījums Nr.    71

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts (jauns)

Direktīva 2011/83/ES

7. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-5)  direktīvas 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.  Attiecībā uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem tirgotājs 6. panta 1. punktā paredzēto informāciju patērētājam sniedz papīra formā vai, ja patērētājs tam piekrīt, uz kāda cita pastāvīga informācijas nesēja. Šāda informācija ir salasāma, vienkāršā un skaidri saprotamā valodā.

1.  Attiecībā uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem tirgotājs 6. panta 1. punktā paredzēto informāciju patērētājam sniedz uz pastāvīga informācijas nesēja. Šāda informācija ir salasāma, vienkāršā un skaidri saprotamā valodā.

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23770&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96674)

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās loģikas nodrošināšanai, jo tas ir cieši saistīts ar citiem pieņemamiem grozījumiem. Digitālajā laikmetā nav nepieciešams noteikt, ka pēc noklusējuma visa informācija ir jāsniedz papīra formātā.

Grozījums Nr.    72

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – -5.a punkts (jauns)

Direktīva 2011/83/ES

7. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-5a)  direktīvas 7. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Tirgotājs iedod patērētājam parakstīta līguma vai līguma apstiprinājuma kopiju uz papīra vai, ja patērētājs tam piekrīt, uz kāda cita pastāvīga informācijas nesēja, tostarp attiecīgā gadījumā patērētāja iepriekšējas skaidras piekrišanas un apliecinājuma apstiprinājumu saskaņā ar 16. panta m) punktu.

2.  Tirgotājs iedod patērētājam parakstīta līguma kopiju uz kāda pastāvīga informācijas nesēja, tostarp attiecīgā gadījumā patērētāja iepriekšējas skaidras piekrišanas un apliecinājuma apstiprinājumu saskaņā ar 16. panta m) punktu.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=LV)

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās loģikas nodrošināšanai, jo tas ir cieši saistīts ar citiem pieņemamiem grozījumiem. Digitālajā laikmetā nav nepieciešams noteikt, ka pēc noklusējuma visa informācija ir jāsniedz papīra formātā.

Grozījums Nr.    73

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2011/83/ES

13. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

svītrots

“3.  Ja vien tirgotājs nav piedāvājis pats paņemt preces, attiecībā uz pārdošanas līgumiem viņš var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad ir saņēmis preces atpakaļ.”;

 

Grozījums Nr.    74

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2011/83/ES

13. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Attiecībā uz digitālo saturu (ciktāl tie nav personas dati), ko patērētājs ir augšupielādējis vai izveidojis, izmantojot tirgotāja piegādāto digitālo saturu vai sniegto digitālo pakalpojumu, tirgotājs izpilda pienākumus un var izmantot tiesības saskaņā ar [Digitālā satura direktīvu].”;

5.  Attiecībā uz digitālo saturu (ciktāl tie nav personas dati), ko patērētājs ir sniedzis vai izveidojis, izmantojot tirgotāja piegādāto digitālo saturu vai sniegto digitālo pakalpojumu, tirgotājs izpilda pienākumus un var izmantot tiesības saskaņā ar [Digitālā satura direktīvu].”;

Grozījums Nr.    75

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8. punkts – 1. apakšpunkts

Direktīva 2011/83/ES

14. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

svītrots

“Pēc līguma izbeigšanas patērētājs atturas no digitālā satura vai digitālā pakalpojuma izmantošanas un atturas darīt to pieejamu trešām personām.”;

 

Grozījums Nr.    76

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2011/83/ES

14. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  iekļauj šādu punktu:

 

“2.a Pēc līguma izbeigšanas patērētājs atturas no digitālā satura vai digitālā pakalpojuma izmantošanas un atturas darīt to pieejamu trešām personām.”

(skat. grozījumu saistībā ar Direktīvas 2011/83/ES 14. panta 2. punktu.)

Grozījums Nr.    77

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 9. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2011/83/ES

16. pants – 1. daļa – b punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1a)  panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

b)  tādu preču piegādei vai pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, ko tirgotājs nevar kontrolēt un kas var rasties atteikuma termiņā;

“b)  tādu preču, pakalpojumu vai enerģijas piegādei ārpus tīkla, kuru cena ir atkarīga no svārstībām finanšu, izejvielu vai enerģētikas tirgū, ko tirgotājs nevar kontrolēt un kas var rasties atteikuma termiņā;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537955310239&from=LV)

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai un, jo tas ir cieši saistīts ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    78

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 9. punkts – 1.b apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2011/83/ES

16. pants – 1. daļa – h punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1b)  panta 1. punkta h) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

h)  līgumiem, kuros patērētājs ir īpaši prasījis tirgotāja ierašanos, lai veiktu steidzamus remontdarbus vai tehnisko apkopi. Ja tirgotājs šāda apmeklējuma laikā sniedz pakalpojumus papildus tiem, kurus patērētājs ir īpaši pieprasījis, vai piegādā preces, kas nav rezerves daļas, kuras ir noteikti nepieciešamas, lai veiktu tehnisko apkopi vai remontdarbus, atteikuma tiesības piemēro šiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

h)  līgumiem, kuros patērētājs ir īpaši prasījis tirgotāja ierašanos, lai veiktu steidzamus remontdarbus vai tehnisko apkopi vai īsā laikā veiktu citus steidzami nepieciešamus pakalpojumus. Ja tirgotājs šāda apmeklējuma laikā sniedz pakalpojumus papildus tiem, kurus patērētājs ir īpaši pieprasījis, vai piegādā preces, kas nav rezerves daļas, kuras ir noteikti nepieciešamas, lai veiktu tehnisko apkopi vai remontdarbus, atteikuma tiesības piemēro šiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537446850688&from=LV)

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai un, jo tas ir cieši saistīts ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    79

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 9. punkts – 3. apakšpunkts

Direktīva 2011/83/ES

16. pants – 1. daļa – n punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  pievieno šādu punktu:

svītrots

“n)  tādu preču piegādei, ar kurām patērētājs atteikuma tiesību perioda laikā ir rīkojies citādi, nekā tas ir vajadzīgs, lai noteiktu preču veidu, īpašības un darbību.”;

 

Grozījums Nr.    80

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Direktīva 2011/83/ES

24. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  skarto patērētāju skaits, tostarp citā(-s) dalībvalstī(-s);

(b)  to patērētāju skaits, kuriem nodarīts kaitējums attiecīgajā dalībvalstī un citās dalībvalstīs, ja šāda informācija ir darīta pieejama saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2394 35. pantu;

Grozījums Nr.    81

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Direktīva 2011/83/ES

24. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  jebkura rīcība, kuru tirgotājs veicis, lai mazinātu vai novērstu kaitējumu, kas nodarīts patērētājiem;

(c)  jebkura rīcība, kuru tirgotājs veicis, lai mazinātu vai novērstu kaitējumu, kas nodarīts patērētājiem, tostarp darbības, ko tirgotājs veicis, lai ziņotu par pārkāpumu vai sadarbotos ar kompetentajām tiesām vai administratīvām iestādēm;

Grozījums Nr.    82

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Direktīva 2011/83/ES

24. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  vajadzīgas gadījumā tas, vai pārkāpums izdarīts tīši vai nolaidības dēļ;

(d)  tas, vai pārkāpums izdarīts tīši vai nolaidības dēļ;

Grozījums Nr.    83

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Direktīva 2011/83/ES

24. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  vai tirgotājs apgalvo, ka ir ievērojis attiecīgos rīcības vai kvalifikācijas kodeksus;

Grozījums Nr.    84

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Direktīva 2011/83/ES

24. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis īsteno šajā pantā izklāstītās pilnvaras samērīgi, efektīvi un lietpratīgi saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, tostarp ievērojot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas principus, piemērojamās procesuālās garantijas un Savienības noteikumus par datu aizsardzību, jo īpaši Regulu (ES) 2016/679, kā arī dalībvalstu tiesību aktus.

Grozījums Nr.    85

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Direktīva 2011/83/ES

24. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja piemērojamais sods ir naudas sods, tā apmēra noteikšanā ņem vērā arī pārkāpumu izdarījušā tirgotāja gada apgrozījumu un neto peļņu, kā arī visus naudas sodus, kas piemēroti par to pašu vai citiem šīs direktīvas pārkāpumiem citās dalībvalstīs.

3.  Soda līmeņa noteikšanā ņem vērā arī visus naudas sodus, kas piemēroti par to pašu vai citiem šīs direktīvas pārkāpumiem citās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    86

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Direktīva 2011/83/ES

24. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka sodi par plaši izplatītiem pārkāpumiem un Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem Regulas (ES) 2017/2934 nozīmē ietver iespēju piemērot naudas sodus, kuru maksimālais apmērs ir vismaz 4 % no tirgotāja gada apgrozījuma attiecīgajā dalībvalstī vai dalībvalstīs.

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka sodi par plaši izplatītiem pārkāpumiem un Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem, kādi jāpiemēro pēc tam, kad ir pabeigta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2394 IV nodaļu uzsākta koordinēta rīcība, ietver iespēju piemērot naudas sodus un ka to maksimālais apmērs ir 10 000 000 EUR vai 4 % no tirgotāja gada apgrozījuma iepriekšējā finanšu gadā attiecīgajā dalībvalstī vai dalībvalstīs, izvēloties lielāko summu.

Grozījums Nr.    87

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Direktīva 2011/83/ES

24. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.   Lemjot par ieņēmumu no naudas sodiem piešķiršanu, dalībvalstis ņem vērā patērētāju vispārējās intereses.

5.  Dalībvalstis izmanto ieņēmumus no naudas sodiem, lai veicinātu patērētāju vispārējo interešu aizsardzību, tostarp izveidojot fondu, kas paredzēts, lai sniegtu tiesisko aizsardzību gadījumos, kad patērētājiem ir nodarīts kaitējums, un attiecīgā gadījumā, ja ir nodarīts kāds cits kaitējums, piemēram, kaitējums vides interesēm vai kaitējums citām aizsargājamām sabiedrības interesēm, kas radies šā pārkāpuma rezultātā.

Grozījums Nr.    88

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Direktīva 2011/83/ES

24. pants – 6.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Dalībvalstīm neprasa izveidot visaptverošu publiskas izpildes sistēmu, lai piemērotu sankcijas saskaņā ar šo direktīvu.

Grozījums Nr.    89

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 11. punkts – 1. apakšpunkts – a punkts

Direktīva 2011/83/ES

I pielikums – A punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  pielikuma A daļas “Atteikuma tiesību” trešo daļu aizstāj ar šādu:

svītrots

“Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs [2] ir jāinformē par lēmumu atteikties no šā līguma. Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti. [3]”;

 

Grozījums Nr.    90

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 11. punkts – 1. apakšpunkts – c punkts

Direktīva 2011/83/ES

I pielikums – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  “Aizpildīšanas norādījumu” 4. punktu aizstāj ar šādu:

svītrots

“[4.] Ja tie ir preču pārdošanas līgumi, kuros jūs neesat piedāvājis paņemt preces atteikuma gadījumā, ievietojiet šādu tekstu: “Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ.”;

 

Grozījums Nr.    91

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 11. punkts – 1. apakšpunkts – d punkts

Direktīva 2011/83/ES

I pielikums – 5. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  “Aizpildīšanas norādījumu” 5. punkta c) apakšpunktu svītro;

svītrots

Grozījums Nr.    92

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 1. apakšdaļa

Direktīva 93/13/EEK

8.b pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  skarto patērētāju skaits, tostarp citā(-s) dalībvalstī(-s);

(b)  to patērētāju skaits, kuriem nodarīts kaitējums attiecīgajā dalībvalstī un citās dalībvalstīs, ja šāda informācija ir darīta pieejama saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2394 35. pantu;

(Galvenē atsauce uz grozīto tiesību aktu (8.b panta 2. punkta b. apakšpunkts) Komisijas priekšlikumā atbilst 8.b panta 2. punkta c. apakšpunktam. Šo neatbilstību ir izraisījusi nepareiza numerācija Komisijas priekšlikuma angļu valodas variantā.)

Grozījums Nr.    93

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 1. apakšdaļa

Direktīva 93/13/EEK

8.b pants – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  jebkura rīcība, kuru tirgotājs veicis, lai mazinātu vai novērstu kaitējumu, kas nodarīts patērētājiem;

(c)  jebkura rīcība, kuru tirgotājs veicis, lai mazinātu vai novērstu kaitējumu, kas nodarīts patērētājiem, tostarp darbības, ko tirgotājs veicis, lai ziņotu par pārkāpumu vai sadarbotos ar kompetentajām tiesām vai administratīvām iestādēm;

(Galvenē atsauce uz grozījumu tiesību aktā (8.b panta 2. punkta c) apakšpunkts) Komisijas priekšlikumā atbilst 8.b panta 2. punkta d) apakšpunktam. Šo neatbilstību ir izraisījusi nepareiza numerācija Komisijas priekšlikuma angļu valodas variantā.)

Grozījums Nr.    94

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 1. apakšdaļa

Direktīva 93/13/EEK

8.b pants – 2. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  vajadzīgas gadījumā tas, vai pārkāpums izdarīts tīši vai nolaidības dēļ;

(d)  tas, vai pārkāpums izdarīts tīši vai nolaidības dēļ;

(Galvenē atsauce uz grozījumu tiesību aktā (8.b panta 2. punkta d) apakšpunkts) Komisijas priekšlikumā atbilst 8.b panta 2. punkta e) apakšpunktam. Šo neatbilstību ir izraisījusi nepareiza numerācija Komisijas priekšlikuma angļu valodas variantā.)

Grozījums Nr.    95

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 1. apakšdaļa

Direktīva 93/13/EEK

8.b pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  vai tirgotājs apgalvo, ka ir ievērojis attiecīgos rīcības vai kvalifikācijas kodeksus;

Grozījums Nr.    96

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 1. apakšdaļa

Direktīva 93/13/EEK

8.b pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis īsteno šajā pantā izklāstītās pilnvaras samērīgi, efektīvi un lietpratīgi saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, tostarp ievērojot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas principus, piemērojamās procesuālās garantijas un Savienības noteikumus par datu aizsardzību, jo īpaši Regulu (ES) 2016/679, kā arī dalībvalstu tiesību aktus.

Grozījums Nr.    97

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 1. apakšdaļa

Direktīva 93/13/EEK

8.b pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja piemērojamais sods ir naudas sods, tā apmēra noteikšanā ņem vērā arī pārkāpumu izdarījušā tirgotāja gada apgrozījumu un neto peļņu, kā arī visus naudas sodus, kas piemēroti par to pašu vai citiem šīs direktīvas pārkāpumiem citās dalībvalstīs.

3.  Soda līmeņa noteikšanā ņem vērā arī visus naudas sodus, kas piemēroti par to pašu vai citiem šīs direktīvas pārkāpumiem citās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    98

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 1. apakšdaļa

Direktīva 93/13/EEK

8.b pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka sodi par plaši izplatītiem pārkāpumiem un Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem Regulas (ES) 2017/2934 nozīmē ietver iespēju piemērot naudas sodus, kuru maksimālais apmērs ir vismaz 4 % no tirgotāja gada apgrozījuma attiecīgajā dalībvalstī vai dalībvalstīs.

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka sodi par plaši izplatītiem pārkāpumiem un Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem, kādi jāpiemēro pēc tam, kad ir pabeigta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2394 IV nodaļu uzsākta koordinēta rīcība, ietver iespēju piemērot naudas sodus un ka to maksimālais apmērs ir 10 000 000 EUR vai 4 % no tirgotāja gada apgrozījuma iepriekšējā finanšu gadā attiecīgajā dalībvalstī vai dalībvalstīs, izvēloties lielāko summu.

Grozījums Nr.    99

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 1. apakšdaļa

Direktīva 93/13/EEK

8.b pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.   Lemjot par ieņēmumu no naudas sodiem piešķiršanu, dalībvalstis ņem vērā patērētāju vispārējās intereses.

5.  Dalībvalstis izmanto ieņēmumus no naudas sodiem, lai veicinātu patērētāju vispārējo interešu aizsardzību, tostarp izveidojot fondu, kas paredzēts, lai sniegtu tiesisko aizsardzību gadījumos, kad patērētājiem ir nodarīts kaitējums, un attiecīgā gadījumā, ja ir nodarīts kāds cits kaitējums, piemēram, kaitējums vides interesēm vai kaitējums citām aizsargājamām sabiedrības interesēm, kas radies šā pārkāpuma rezultātā.

Grozījums Nr.    100

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 1. apakšdaļa

Direktīva 93/13/EEK

8.b pants – 6.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Dalībvalstīm neprasa izveidot visaptverošu publiskas izpildes sistēmu, lai piemērotu sankcijas saskaņā ar šo direktīvu.

Grozījums Nr.    101

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 1. apakšdaļa

Direktīva 98/6/EK

8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  skarto patērētāju skaits, tostarp citā(-s) dalībvalstī(-s);

(b)  to patērētāju skaits, kuriem nodarīts kaitējums attiecīgajā dalībvalstī un citās dalībvalstīs, ja šāda informācija ir darīta pieejama saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2394 35. pantu;

(Galvenē atsauce uz grozījumu tiesību aktā (8. panta 2. punkta b) apakšpunkts) Komisijas priekšlikumā atbilst 8. panta 2. punkta j) apakšpunktam. Šo neatbilstību ir izraisījusi nepareiza numerācija Komisijas priekšlikuma angļu valodas variantā.)

Grozījums Nr.    102

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 1. apakšdaļa

Direktīva 98/6/EK

8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  jebkura rīcība, kuru tirgotājs veicis, lai mazinātu vai novērstu kaitējumu, kas nodarīts patērētājiem;

(c)  jebkura rīcība, kuru tirgotājs veicis, lai mazinātu vai novērstu kaitējumu, kas nodarīts patērētājiem, tostarp darbības, ko tirgotājs veicis, lai ziņotu par pārkāpumu vai sadarbotos ar kompetentajām tiesām vai administratīvām iestādēm;

(Galvenē atsauce uz grozījumu tiesību aktā (8. panta 2. punkta c) apakšpunkts) Komisijas priekšlikumā atbilst 8. panta 2. punkta k) apakšpunktam. Šo neatbilstību ir izraisījusi nepareiza numerācija Komisijas priekšlikuma angļu valodas variantā.)

Grozījums Nr.    103

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 1. apakšdaļa

Direktīva 98/6/EK

8. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  vajadzīgas gadījumā tas, vai pārkāpums izdarīts tīši vai nolaidības dēļ;

(d)  tas, vai pārkāpums izdarīts tīši vai nolaidības dēļ;

(Galvenē atsauce uz grozījumu tiesību aktā (8. panta 2. punkta d) apakšpunkts) Komisijas priekšlikumā atbilst 8. panta 2. punkta l) apakšpunktam. Šo neatbilstību ir izraisījusi nepareiza numerācija Komisijas priekšlikuma angļu valodas variantā.)

Grozījums Nr.    104

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 1. apakšdaļa

Direktīva 98/6/EK

8. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  vai tirgotājs apgalvo, ka ir ievērojis attiecīgos rīcības vai kvalifikācijas kodeksus;

Grozījums Nr.    105

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 1. apakšdaļa

Direktīva 98/6/EK

8. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis īsteno šajā pantā izklāstītās pilnvaras samērīgi, efektīvi un lietpratīgi saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, tostarp ievērojot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas principus, piemērojamās procesuālās garantijas un Savienības noteikumus par datu aizsardzību, jo īpaši Regulu (ES) 2016/679, kā arī dalībvalstu tiesību aktus.

Grozījums Nr.    106

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 1. apakšdaļa

Direktīva 98/6/EK

8. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja piemērojamais sods ir naudas sods, tā apmēra noteikšanā ņem vērā arī pārkāpumu izdarījušā tirgotāja gada apgrozījumu un neto peļņu, kā arī visus naudas sodus, kas piemēroti par to pašu vai citiem šīs direktīvas pārkāpumiem citās dalībvalstīs.

3.  Soda līmeņa noteikšanā ņem vērā arī visus naudas sodus, kas piemēroti par to pašu vai citiem šīs direktīvas pārkāpumiem citās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    107

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 1. apakšdaļa

Direktīva 98/6/EK

8. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka sodi par plaši izplatītiem pārkāpumiem un Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem Regulas (ES) 2017/2934 nozīmē ietver iespēju piemērot naudas sodus, kuru maksimālais apmērs ir vismaz 4 % no tirgotāja gada apgrozījuma attiecīgajā dalībvalstī vai dalībvalstīs.

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka sodi par plaši izplatītiem pārkāpumiem un Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem, kādi jāpiemēro pēc tam, kad ir pabeigta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2394 IV nodaļu uzsākta koordinēta rīcība, ietver iespēju piemērot naudas sodus un ka to maksimālais apmērs ir 10 000 000 EUR vai 4 % no tirgotāja gada apgrozījuma iepriekšējā finanšu gadā attiecīgajā dalībvalstī vai dalībvalstīs, izvēloties lielāko summu.

Grozījums Nr.    108

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 1. apakšdaļa

Direktīva 98/6/EK

8. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.   Lemjot par ieņēmumu no naudas sodiem piešķiršanu, dalībvalstis ņem vērā patērētāju vispārējās intereses.

5.  Dalībvalstis izmanto ieņēmumus no naudas sodiem, lai veicinātu patērētāju vispārējo interešu aizsardzību, tostarp izveidojot fondu, kas paredzēts, lai sniegtu tiesisko aizsardzību gadījumos, kad patērētājiem ir nodarīts kaitējums, un attiecīgā gadījumā, ja ir nodarīts kāds cits kaitējums, piemēram, kaitējums vides interesēm vai kaitējums citām aizsargājamām sabiedrības interesēm, kas radies šā pārkāpuma rezultātā.

Grozījums Nr.    109

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 1. apakšdaļa

Direktīva 98/6/EK

8. pants – 6.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Dalībvalstīm neprasa izveidot visaptverošu publiskas izpildes sistēmu, lai piemērotu sankcijas saskaņā ar šo direktīvu.

Grozījums Nr.    110

Direktīvas priekšlikums

4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a pants

 

Eiropas Patērētāju tiesību piemērošana

 

1.  Līdz 2021. gada 1. janvārim Komisija izstrādās mobilo lietotni, kas kalpos kā piekļuves punkts iedzīvotājiem, kuri meklē informāciju par savām patērētāju tiesībām, un patērētājiem, kas vēlas panākt tādu strīdu izšķiršanu ārpustiesas kārtībā, uz kuriem attiecas Regula (ES) Nr. 524/2013, un sūdzību izskatīšanas gadījumos meklē caur Eiropas Patērētāju centru tīklu sniegto atbalstu.

 

2.  Šā panta 1. punktā minētajai mobilajai lietotnei ir šādas funkcijas:

 

(a)  nodrošināt elektronisku sūdzību paraugveidlapu, ko var aizpildīt patērētājs;

 

(b)  iesniegt aizpildīto sūdzības veidlapu Strīdu izšķiršanas tiešsaistē platformai, kas izveidota saskaņā ar Regulu (ES) 524/2013, vai kompetentajam Eiropas Patērētāju centram, atkarībā no iesaistītajām pusēm;

 

(c)  sniegt precīzu un atjauninātu informāciju skaidrā, saprotamā un viegli pieejamā veidā par patērētāju tiesībām un garantijām saistībā ar preču un pakalpojumu iegādi.

(1)

OV C 440, 6.12, 2018. 66. lpp.


PASKAIDROJUMS

Referents uzskata, ka daudzās jomās Komisijas priekšlikums ir labs pamats, lai ieviestu apmierinošas reformas pēc tam, kad būs saņemti REFIT novērtējuma rezultāti.

Tāpēc ziņojuma projektā nav ierosinātas daudzas būtiskas izmaiņas, kas atšķirtos no Komisijas sākotnējās pieejas, izņemot vienā no visstrīdīgākajiem jautājumiem — izmaiņās atteikuma tiesībās.

Referents izprot un atbalsta vajadzību rast līdzsvaru starp patērētājiem piešķirtajām tiesībām un to, ko sagaida uzņēmumi. Saistībā ar atteikuma tiesībām ir piemēri tam, kā neliela daļa patērētāju ļaunprātīgi izmanto pastāvošās tiesības. Tas var radīt grūtības maziem uzņēmumiem, un referents ir gatavs apsvērt alternatīvus seku mazināšanas pasākumus, ko šajā gadījumā varētu ieviest.

Tomēr Komisijas iesniegtais priekšlikums sūta negatīvu signālu patērētājiem, un, pēc referenta domām, tas negatīvi ietekmē e-komercijas izaugsmi. Tā kā turpinās digitālā vienotā tirgus stratēģijas īstenošana, referents uzskata, ka ir arī jānodrošina, ka likumdošanas pamati visur atbalsta iedzīvotājus un uzņēmumus, kad viņi sāk plašāk darboties tiešsaistē. Jo īpaši šajā jomā tiešsaistē pieejamo preču pārdošanu veicina patērētāju spēja vienkārši un viegli izmantot savas atteikuma tiesības. Jebkāda lomu maiņa varētu atturēt patērētājus no pirkumu veikšanas tiešsaistes pārdošanas kanālā, un referents uzskata, ka tas būtu sliktāks variants visām iesaistītajām pusēm.

Attiecībā uz sodiem referents skaidrības labad ierosina vairākus grozījumus. Jo īpaši referents ierosina šajos pantos skaidrāk atspoguļot apsvērumos pausto nostāju saistībā ar to, kad var piespriest naudas sodu, pamatojoties uz apgrozījumu. Attiecīgajos pantos tas nav skaidri saistīts ar gadījumiem, kad notikusi sekmīga darbība saskaņā ar Regulu par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā, un tāpēc tagad tā ir skaidri izteikta.

Referents vēl ierosina pilnveidot Komisijas viedokli saistībā ar to, kā nodrošināt, lai piespriesti naudas sodu tiktu izmantoti patērētāju interešu ievērošanas veicināšanai. Referents uzskata, ka naudas sodi bieži vien ir tikai virspusēji — ja vispār tiek piemēroti — un nedod lielu labu personām, kam nodarīts kaitējums. Ņemot vērā aktuālāko piemēru, Volkswagen automašīnu, kurām bija uzstādīta izmešu falsificēšanas programmatūra, īpašniekiem ir vienalga, vai kādas valsts valdība iekasē naudas sodu vai ne, un diez vai šā soda iekasēšanas rezultātā tiks novērsts videi nodarītais kaitējums. Tādēļ referents ierosina skaidrāk saistīt no soda naudām gūtos ieņēmumus ar konkrētu, skarto patērētāju atbalstam veiktu darbību.

Referents ierosina dažus jaunus skaidrojumus noteikumiem, kas attiecas uz nelūgtiem apmeklējumiem un komerciālām ekskursijām, lai labāk izstrādātu nosacījumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstis var pieņemt lēmumu ieviest ierobežojumus. Būtu skaidri jānorāda, ka tā nav diskusija par tiešās tirdzniecības mājās kā koncepta priekšrocībām vai negatīvajām pusēm, bet gan par mērķtiecīgiem noteikumiem, lai novērstu iespējamos agresīvas vai maldinošas prakses gadījumus.

Attiecībā uz preču divējādo kvalitāti referents ir ņēmis vērā sākotnējos rezultātus, ko deva IMCO komitejas patstāvīgais ziņojums par preču divējādu kvalitāti. Tur tika norādīts, ka dažus Komisijas priekšlikumus varētu uzlabot; tomēr šajā ziņojumā nebija ietverti konkrēti ieteikumi attiecībā uz pašiem uzlabojumiem. Referents uzskata, ka tekstu varētu uzlabot, izmantojot stingrāku atsauci uz Eiropas mēroga metodikām, un šī izmaiņa ir ieviesta apsvērumos.

Saistībā ar pārredzamības pienākumiem tiešsaistes tirdzniecības vietās referents ievieš divus skaidrojumus.

Pirmais attiecas uz reklāmām, kas parādās meklēšanas rezultātos. Referents piekrīt Komisijai, ka tas būtu jāprecizē; tomēr ir gadījumi, kad “veiktie maksājumi” būtu viens no kritērijiem, kas nosaka, kādā kārtībā tiek sarindoti meklēšanas rezultāti. Šādos gadījumos maksājums nav dominējošais parametrs un tāpēc šķiet nepiemēroti, ka tos ielīdzina apmaksātai reklāmai. Reklāmas gadījumā maksājums nodrošina, ka, reaģējot uz atsevišķiem atslēgvārdiem, ekrānā neatkarīgi no tā, kā darbojas tirdzniecības vietas algoritms, parādās reklāma. Referenta priekšlikuma mērķis ir iekļaut pēdējo piemēru, kas, kā viņš saprot, ir arī Komisijas mērķis.

Otrais ieviestais precizējums ir saistīts ar kopsavilkumu, kas tiešsaistes tirdzniecības vietai ir jāsniedz par galvenajiem parametriem, kuri nosaka tās meklēšanas rezultātu secību. Šeit referents uzskata, ka pamatnosacījums ir informācijas kodolīgums. Patērētājiem pieejamai informācijai vajadzētu būt viegli saprotamai, un tai būtu jāattiecas uz to, ko viņi redz uz ekrāna. Patērētājam ir apgrūtinoši, ka viņiem jālasa 12 lappuses apraksta par to, kā meklētājprogramma varētu strādāt, jo īpaši tad, ja viņiem šī informācija ir nepieciešama nekavējoties. Tāpat patērētājam parasti ir iespēja pēc saviem ieskatiem no jauna formulēt meklēšanas rezultātus, izmantojot filtrus un tīmekļa vietnē pārkārtojot rīkus. Tāpēc referents uzskata par pietiekamu to, ka tiešsaistes tirdzniecības vietas uzskaita šos galvenos parametrus un ka detalizēts apraksts nav nepieciešams.

Visbeidzot, referents ir iesniedzis priekšlikumu par Strīdu izšķiršanas tiešsaistē platformas darbību un Eiropas Patērētāju centru darbu. Viņš uzskata, ka patērētāju tiesību atpazīstamību un īstenošanu varētu atbalstīt, ieviešot mobilo lietotni. Šī lietotne kalpotu diviem mērķiem: a) būtu vienkāršs atsauces punkts patērētājiem, kuri vēlas izprast un īstenot savas patērētāja tiesības; un b) būtu otrs piekļuves punkts strīdu izšķiršanas un palīdzības dienestiem, ko piedāvā Strīdu izšķiršanas tiešsaistē platforma un Eiropas Patērētāju centri. Lietotne neveiktu nekādas atbalsta funkcijas, tikai nosūtītu sūdzības attiecīgajai struktūrvienībai; tomēr daudziem patērētājiem šīs sistēmas un pakalpojumi nav labi zināmi, un tādējādi šis “norāžu un virzības” pakalpojums būtu viņiem ļoti noderīgs.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāka izpilde un modernizēšana

Atsauces

COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

11.4.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

2.5.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

2.5.2018

ENVI

2.5.2018

JURI

2.5.2018

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Lēmuma datums

ECON

31.5.2018

ENVI

16.5.2018

JURI

23.4.2018

 

Referenti

Iecelšanas datums

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

11.7.2018

3.9.2018

10.10.2018

21.11.2018

Pieņemšanas datums

22.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

37

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Biljana Borzan, Edward Czesak, Martin Schirdewan, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

David Borrelli

Iesniegšanas datums

28.1.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong, Martin Schirdewan

NI

David Borrelli

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

ENF

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 11. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika