SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993, smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa

  25.1.2019 - (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)) - ***I

  Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  Spravodajca: Daniel Dalton


  Postup : 2018/0090(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0029/2019

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993, smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa

  (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

  (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0185),

  –  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0143/2018),

  –  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality rakúskou Spolkovou radou a švédskym Parlamentom, ktorí tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

  –  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. septembra 2018[1],

  –  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0029/2019),

  1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

  2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  Pozmeňujúci návrh    1

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (2)  Právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa by sa mali uplatňovať účinne v celej Únii. Napriek tomu však z komplexnej kontroly vhodnosti smerníc v oblasti spotrebiteľského práva a marketingu, ktorú uskutočnila Komisia v rokoch 2016 a 2017 v rámci Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT), vyplynulo, že účinnosť právnych predpisov Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa je ohrozená nedostatočnou informovanosťou obchodníkov a spotrebiteľov a nedostatočným presadzovaním práva, ako aj obmedzenými možnosťami nápravy pre spotrebiteľov.

  (2)  Právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa by sa mali uplatňovať účinne v celej Únii. Napriek tomu však z komplexnej kontroly vhodnosti smerníc v oblasti spotrebiteľského práva a marketingu, ktorú uskutočnila Komisia v rokoch 2016 a 2017 v rámci Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT), vyplynulo, že účinnosť právnych predpisov Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa je ohrozená nedostatočnou informovanosťou obchodníkov a spotrebiteľov a nedostatočným využívaním existujúcich prostriedkov nápravy.

  Pozmeňujúci návrh    2

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (6)  S cieľom umožniť konzistentnejšie uplatňovanie sankcií, najmä pri porušovaní právnych predpisov v rámci Únie, rozšírenom porušovaní právnych predpisov a rozšírenom porušovaní právnych predpisov s rozmerom Únie, ktoréuvedené v nariadení (EÚ) 2017/2394, by sa mali do uplatňovania pokút zaviesť spoločné neúplné kritériá. Tieto kritériá by mali obsahovať cezhraničnú povahu porušenia právnych predpisov, konkrétne to, či sa porušením právnych predpisov spôsobila ujma spotrebiteľom aj v iných členských štátoch. Zohľadniť by sa mala aj akákoľvek náprava nápravy, ktorú obchodník poskytol spotrebiteľom za spôsobenú škodu. Opakované porušenia právnych predpisov tým istým páchateľom svedčia o jeho sklone dopúšťať sa porušovania právnych predpisov, a sú preto významným ukazovateľom závažnosti predmetného správania, ako aj potreby uložiť vyššie sankcie v záujme dosiahnutia odrádzajúceho účinku. Kritérium získaných finančných výhod alebo strát, ktorým sa podarilo zabrániť, vyplývajúcich z porušenia právnych predpisov je významné najmä vtedy, ak sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch uvádzajú ako sankcie pokuty a stanovuje maximálna pokuta ako percento obratu obchodníka a ak sa porušenie právnych predpisov týka iba jedného alebo niektorých trhov, na ktorých obchodník pôsobí.

  (6)  S cieľom umožniť konzistentnejšie uplatňovanie sankcií, najmä pri porušovaní právnych predpisov v rámci Únie, rozšírenom porušovaní právnych predpisov a rozšírenom porušovaní právnych predpisov s rozmerom Únie, akovymedzené v nariadení (EÚ) 2017/2394, by sa mali do uplatňovania pokút zaviesť spoločné neúplné kritériá. Tieto kritériá by mali zahŕňať cezhraničnú povahu porušenia právnych predpisov, konkrétne to, či sa porušením právnych predpisov spôsobila ujma spotrebiteľom aj v iných členských štátoch, pokiaľ sú tieto informácie dostupné prostredníctvom ustanovení obsiahnutých v nariadení (EÚ) 2017/2394, ktoré sa týkajú výmeny informácií. Zohľadniť by sa mala aj akákoľvek náprava, ktorú obchodník poskytol spotrebiteľom za spôsobenú škodu, ako aj rozsah opatrení, ktoré prijal obchodník s cieľom napraviť dôsledky daného porušenia a zmierniť jeho možné nepriaznivé účinky. Opakované porušenia právnych predpisov tým istým páchateľom svedčia o jeho sklone dopúšťať sa porušovania právnych predpisov, a sú preto významným ukazovateľom závažnosti predmetného správania, ako aj potreby uložiť vyššie sankcie v záujme dosiahnutia odrádzajúceho účinku. Kritérium získaných finančných výhod alebo strát, ktorým sa podarilo zabrániť, vyplývajúcich z porušenia právnych predpisov je významné najmä vtedy, ak sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch uvádzajú ako sankcie pokuty a stanovuje maximálna pokuta ako percento obratu obchodníka a ak sa porušenie právnych predpisov týka iba jedného alebo niektorých trhov, na ktorých obchodník pôsobí.

  Pozmeňujúci návrh    3

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (7)  Okrem toho by sa pri ukladaní sankcií v podobe pokút mal brať do úvahy ročný obrat a zisk obchodníka porušujúceho právne predpisy a všetky pokuty, ktoré mu boli uložené v iných členských štátoch za rovnaké porušenie právnych predpisov, a to najmä v súvislosti s rozšíreným porušovaním práva v oblasti ochrany spotrebiteľa a rozšíreným porušovaním s rozmerom Únie, ktoré sú predmetom koordinovaného vyšetrovania a presadzovania práva v súlade s nariadením (EÚ) 2017/2394.

  (7)  Okrem toho by sa pri ukladaní sankcií mali brať do úvahy všetky pokuty, ktoré boli obchodníkovi uložené v iných členských štátoch za rovnaké porušenie právnych predpisov, a to najmä v súvislosti s rozšíreným porušovaním práva a rozšíreným porušovaním s rozmerom Únie, ktoré sú predmetom koordinovaného vyšetrovania a presadzovania práva v súlade s nariadením (EÚ) 2017/2394.

  Pozmeňujúci návrh    4

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 8

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (8)  Tieto spoločné neúplné kritériá uplatňovania sankcií nemusia byť relevantné pri rozhodovaní o sankciách týkajúcich sa každého porušenia právnych predpisov, najmä ak ide o nezávažné porušenia právnych predpisov. Členské štáty by mali zohľadniť aj ďalšie všeobecné právne zásady platné na ukladanie sankcií, ako je zásada ne bis in idem.

  (8)  Tieto spoločné neúplné kritériá uplatňovania sankcií nemusia byť relevantné pri rozhodovaní o sankciách týkajúcich sa každého porušenia právnych predpisov, najmä ak ide o nezávažné porušenia právnych predpisov. Členské štáty by mali zohľadniť aj ďalšie všeobecné právne zásady vzťahujúce sa na ukladanie sankcií, ako je zásada non bis in idem, a príslušné procesné záruky a záruky ochrany údajov obsiahnuté v právnych predpisoch Únie a vnútroštátnych právnych predpisoch a v Charte základných práv.

  Pozmeňujúci návrh    5

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 9

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (9)  S cieľom zabezpečiť, aby mohli orgány členského štátu ukladať účinné, primerané a odrádzajúce sankcie v súvislosti s rozšíreným porušovaním práva v oblasti ochrany spotrebiteľa a rozšíreným porušovaním s rozmerom Únie, ktoré sú predmetom koordinovaného vyšetrovania a presadzovania práva v súlade s nariadením (EÚ) 2017/2394, by sa mali pokuty zaviesť ako povinný prvok sankcií za takéto porušenia právnych predpisov. S cieľom zabezpečiť odrádzajúci účinok pokút by mali členské štáty vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanoviť maximálnu výšku pokuty za takéto porušovanie právnych predpisov na úrovni aspoň 4 % ročného obratu obchodníka v dotknutom členskom štáte.

  (9)  S cieľom zabezpečiť, aby mohli orgány členského štátu ukladať účinné, primerané a odrádzajúce sankcie v súvislosti s rozšíreným porušovaním práva a rozšíreným porušovaním s rozmerom Únie, ktoré sú predmetom koordinovaného vyšetrovania a presadzovania práva v súlade s nariadením (EÚ) 2017/2394, by sa mali pokuty zaviesť ako povinný prvok sankcií za takéto porušenia právnych predpisov. S cieľom zabezpečiť odrádzajúci účinok pokút by mali členské štáty vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanoviť maximálnu výšku pokuty za takéto porušovanie právnych predpisov na úrovni 10 000 000 EUR alebo aspoň 4 % ročného obratu obchodníka za predchádzajúci rozpočtový rok v dotknutom členskom štáte, podľa toho, ktorá suma je vyššia.

  Pozmeňujúci návrh    6

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 10

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (10)  Ak na základe mechanizmu koordinácie podľa nariadenia (EÚ) 2017/2394 jeden príslušný vnútroštátny orgán v zmysle uvedeného nariadenia udelí pokutu obchodníkovi zodpovednému za rozšírené porušovanie alebo rozšírené porušovanie s rozmerom Únie, mal by byť schopný uložiť pokutu vo výške minimálne 4% ročného obratu obchodníka vo všetkých dotknutých členských štátoch na základe koordinovaného opatrenia na presadzovanie práva.

  (10)  Ak na základe mechanizmu koordinácie podľa nariadenia (EÚ) 2017/2394 jeden príslušný vnútroštátny orgán v zmysle uvedeného nariadenia udelí pokutu obchodníkovi zodpovednému za rozšírené porušovanie alebo rozšírené porušovanie s rozmerom Únie, mal by byť schopný uložiť pokutu vo výške až do 10 000 000 EUR alebo minimálne 4 % ročného obratu obchodníka za predchádzajúci rozpočtový rok vo všetkých dotknutých členských štátoch, podľa toho, ktorá suma je vyššia.

  Pozmeňujúci návrh    7

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 11

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (11)  Členským štátom by sa nemalo brániť zachovať alebo zaviesť do svojich vnútroštátnych právnych predpisov vyššie pokuty vychádzajúce z maximálneho obratu za rozšírené porušovanie a rozšírené porušovanie s rozmerom Únie právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa, ako je vymedzené v nariadení (EÚ) 2017/2394. Požiadavka na stanovenie pokuty na úrovni minimálne 4 % obratu obchodníka by sa nemala uplatňovať na žiadne ďalšie pravidlá členských štátov v oblasti pravidelných penále, ako sú denné pokuty za nedodržanie akéhokoľvek rozhodnutia, výnosu, predbežného opatrenia, záväzku obchodníka alebo iného opatrenia s cieľom zastaviť porušovanie právnych predpisov.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    8

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 12

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (12)  Pri rozhodovaní o tom, na aký účel sa výnosy z pokút použijú, by mali členské štáty zohľadniť celkový cieľ právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa a ich presadzovania, ktorým je ochrana všeobecných záujmov spotrebiteľov. Členské štáty by preto mali zvážiť, v rámci svojich právomocí, vyčlenenie minimálne časti výnosov z pokút na zlepšenie ochrany spotrebiteľa, napríklad na podporu spotrebiteľského hnutia alebo činností zameraných na posilnenie postavenia spotrebiteľov.

  (12)  Pri rozhodovaní o tom, na aký účel sa výnosy z pokút použijú, by mali členské štáty zohľadniť celkový cieľ právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa a ich presadzovania, ktorým je ochrana všeobecných záujmov spotrebiteľov. Členské štáty by preto mali v rámci svojich právomocí prideliť výnosy z pokút do fondu určeného na poskytovanie nápravy v prípade škody spôsobenej spotrebiteľom alebo zlepšenie ochrany spotrebiteľa alebo ochrany iných verejných záujmov, a to aj na činnosti zamerané na posilnenie postavenia spotrebiteľov, vykonávané buď priamo členskými štátmi alebo prostredníctvom vnútroštátnych alebo európskych spotrebiteľských organizácií.

  Pozmeňujúci návrh    9

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 15

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (15)  Členské štáty by mali zaručiť dostupnosť prostriedkov nápravy na odstránenie všetkých účinkov nekalých praktík pre spotrebiteľov poškodeným týmito praktikami. Na dosiahnutie tohto cieľa by mali členské štáty sprístupniť zmluvné aj mimozmluvné prostriedky nápravy. Zmluvné prostriedky nápravy poskytované členskými štátmi by mali minimálne zahŕňať právo na vypovedanie zmluvy. Mimozmluvné prostriedky nápravy poskytované vo vnútroštátnych právnych predpisoch by mali minimálne zahŕňať právo na náhradu škody. Členským štátom sa nebráni zachovať alebo zaviesť práva na dodatočné prostriedky nápravy na odstránenie všetkých účinkov nekalých praktík pre spotrebiteľov poškodených týmito praktikami.

  (15)  Členské štáty by mali zaručiť dostupnosť prostriedkov nápravy pre spotrebiteľov poškodených nekalými obchodnými praktikami. Na dosiahnutie tohto cieľa by mali členské štáty sprístupniť vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch zmluvné aj mimozmluvné prostriedky nápravy. Zmluvné prostriedky nápravy poskytované členskými štátmi by mali zahŕňať právo na vypovedanie zmluvy a ďalšie prostriedky nápravy, ktoré odrážajú rôznu závažnosť potenciálnych škôd, vrátane práva na zníženie ceny alebo náhradu škody. Mimozmluvné prostriedky nápravy poskytované vo vnútroštátnych právnych predpisoch by mali zahŕňať právo na náhradu škody. Členským štátom sa nebráni zachovať alebo zaviesť práva na dodatočné prostriedky nápravy na odstránenie všetkých účinkov nekalých praktík pre spotrebiteľov poškodených týmito praktikami.

  Pozmeňujúci návrh    10

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 19

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (19)  V smernici 2011/83/EÚ by sa preto mali stanoviť konkrétne požiadavky na transparentnosť online trhov, aby boli spotrebitelia využívajúci online trhy informovaní o hlavných parametroch, ktoré určujú miesto v poradí rozličných ponúk, či uzatvárajú zmluvu s obchodníkom alebo so subjektom, ktorý nie je obchodníkom (napríklad iným spotrebiteľom), či sa na nich uplatňuje právo v oblasti ochrany spotrebiteľa a ktorý obchodník je zodpovedný za plnenie zmluvy a zabezpečovanie práv spotrebiteľa, ak sa tieto práva uplatňujú. Tieto informácie by sa mali poskytovať jednoznačne a komplexne, a nie iba prostredníctvom odkazu v štandardných zmluvných podmienkach alebo podobnom zmluvnom dokumente. Požiadavky na informácie pre online trhy by mali byť primerané, pričom treba nájsť rovnováhu medzi vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa a konkurencieschopnosťou online trhov. Od online trhov by sa nemalo vyžadovať, aby uvádzali konkrétne práva spotrebiteľa pri informovaní spotrebiteľov o ich uplatniteľnosti alebo neuplatniteľnosti. Poskytnutie informácií o zodpovednosti za zabezpečenie práv spotrebiteľa závisí od zmluvných podmienok medzi online trhom a príslušnými obchodníkmi tretích strán. Online trh môže odkázať na obchodníka tretej strany, ktorý je ako taký zodpovedný za zabezpečenie práv spotrebiteľa, alebo opísať svoje konkrétne povinnosti v prípade, ak preberá zodpovednosť za niektoré aspekty zmluvy, napríklad za doručenie alebo uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. Povinnosťou poskytovať informácie o hlavných parametroch, ktoré určujú miesto v poradí výsledkov vyhľadávania, nie sú dotknuté žiadne obchodné tajomstvá, pokiaľ ide o základné algoritmy. V týchto informáciách by sa mali vysvetliť hlavné štandardné parametre používané online trhom, ale nemusia byť poskytované spôsobom prispôsobeným pre každý jednotlivý dopyt vyhľadávania.

  (19)  V smernici 2005/29/EÚ a smernici 2011/83/EÚ by sa preto mali stanoviť konkrétne požiadavky na transparentnosť online trhov, aby boli spotrebitelia využívajúci online trhy informovaní o hlavných parametroch, zoradených podľa ich pomernej dôležitosti, ktoré určujú miesto v poradí rozličných ponúk, či uzatvárajú zmluvu s obchodníkom alebo so subjektom, ktorý nie je obchodníkom (napríklad iným spotrebiteľom), či sa na nich uplatňuje právo v oblasti ochrany spotrebiteľa a ktorý obchodník je zodpovedný za plnenie zmluvy a zabezpečovanie práv spotrebiteľa, ak sa tieto práva uplatňujú. Tieto informácie by sa mali poskytovať jednoznačne a komplexne, a nie iba prostredníctvom odkazu v štandardných zmluvných podmienkach alebo podobnom zmluvnom dokumente. Požiadavky na informácie pre online trhy by mali byť primerané, pričom treba nájsť rovnováhu medzi vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa a konkurencieschopnosťou online trhov. Od online trhov by sa nemalo vyžadovať, aby uvádzali konkrétne práva spotrebiteľa pri informovaní spotrebiteľov o ich uplatniteľnosti alebo neuplatniteľnosti. Poskytnutie informácií o zodpovednosti za zabezpečenie práv spotrebiteľa závisí od zmluvných podmienok medzi online trhom a príslušnými obchodníkmi tretích strán. Online trh môže odkázať na obchodníka tretej strany, ktorý je ako taký zodpovedný za zabezpečenie práv spotrebiteľa, alebo opísať svoje konkrétne povinnosti v prípade, ak preberá zodpovednosť za niektoré aspekty zmluvy, napríklad za doručenie alebo uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. Povinnosťou poskytovať informácie o hlavných parametroch, ktoré určujú miesto v poradí výsledkov vyhľadávania, nie sú dotknuté žiadne obchodné tajomstvá v súlade so smernicou 2016/943, pokiaľ ide o základné algoritmy. V týchto informáciách by sa mali vysvetliť hlavné štandardné parametre používané online trhom, ale nemusia byť poskytované spôsobom prispôsobeným pre každý jednotlivý dopyt vyhľadávania.

  Pozmeňujúci návrh    11

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 19 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (19a)  Požiadavky na transparentnosť online trhov musia zaručovať spoľahlivú ochranu spotrebiteľa aj po tom, ako spotrebiteľ uzatvorí zmluvu na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov alebo je viazaný akoukoľvek zodpovedajúcou ponukou, ak sú po predaji k dispozícii ďalšie dôležité informácie. Spotrebitelia by mali byť chránení pred kúpou alebo používaním nezákonného obsahu, ktorý môže ohrozovať ich zdravie a bezpečnosť, a mali by mať nárok uplatniť akékoľvek dostupné prostriedky nápravy, a to aj prostredníctvom mechanizmu alternatívneho riešenia sporov, ktorý zaručuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ1a. V prípade zakúpenia nezákonného výrobku alebo služby alebo v prípade zavádzajúcej ponuky by o tom mali byť informovaní. Online trhy nie vždy vedia, či je ponuka alebo výrobok nezákonný. Keď sa však dozvedia o takýchto informáciách po predaji, mali by ich zdieľať nielen s obchodníkmi, ale aj so spotrebiteľmi. Takáto požiadavka je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES1b, pretože by sa uplatňovala len vtedy, keď online trh prijme oznámenie, potvrdí jeho platnosť a pristúpi k odstráneniu nezákonnej ponuky, výrobku alebo služby.

   

  _____________

   

  1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 63).

   

  1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

  Pozmeňujúci návrh    12

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 19 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (19b)  Treba poznamenať, že porovnávacie webové stránky nemusia nevyhnutne zoraďovať a zobrazovať výrobky objektívne podľa ceny a kvality a že spotrebitelia si nemusia byť vedomí toho, že online trhy môžu za finančnú odmenu nepatrične zvýhodňovať konkrétny výrobok alebo službu. V dôsledku toho by národné regulačné orgány mali monitorovať odvetvia, v ktorých majú spotrebitelia tendenciu používať porovnávacie webové stránky, a vykonať prieskum, aby zistili, či spotrebitelia správne chápu, ako sa zoraďujú výrobky na online trhoch. V prípade nezrovnalostí by sa mali prijať opatrenia špecifické pre jednotlivé sektory.

  Pozmeňujúci návrh    13

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 20

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (20)  V súlade s článkom 15 ods. 1 smernice 2000/31/ES45 by sa od online trhov nemalo vyžadovať overenie právneho postavenia dodávateľov tretích strán. Namiesto toho by mali online trhy od dodávateľov tretích strán, ktorí dodávajú výrobky na online trh, vyžadovať uvedenie svojho postavenia obchodníka alebo postavenia subjektu, ktorý nie je obchodníkom, na účely práva v oblasti ochrany spotrebiteľa a poskytnutie tejto informácie na online trhu.

  (20)  Online trhy by mali byť povinné prijať primerané opatrenia, aby zabezpečili, že služby, ktoré poskytujú, nie sú predmetom zneužitia a neprivádzajú tak spotrebiteľov do zraniteľného postavenia. Úroveň ochrany by mala zodpovedať povahe predávaného tovaru alebo služieb a akejkoľvek skutočne preukázanej škode vzniknutej pri predaji. Konkrétne by mali monitorovať činnosť, na základe ktorej existuje predpoklad, že obchodník sa vydáva za neobchodníka, aby ovplyvnil výber spotrebiteľov a ich očakávania týkajúce sa kvality výrobku alebo služby, ktorú si kupujú.

  __________________

   

  45 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

   

  Pozmeňujúci návrh    14

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 21

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (21)  Digitálny obsah a digitálne služby sa často poskytujú online na základe zmlúv, podľa ktorých spotrebiteľ neplatí peňažnú úhradu za cenu, ale poskytuje obchodníkovi svoje osobné údaje. Pre digitálne služby je typická neustála účasť obchodníka počas celého obdobia platnosti zmluvy, ktorá spotrebiteľovi umožňuje využívať službu, ako napríklad prístup k údajom v digitálnej podobe, ich vytváranie, spracovanie, ukladanie alebo spoločné využívanie. Medzi digitálne služby patria napríklad zmluvy na predplatné platforiem obsahu, cloudového úložiska, webmailu, sociálnych médiícloudových aplikácií. Neustála účasť poskytovateľa služby opodstatňuje uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa práva na odstúpenie od zmluvy podľa smernice 2011/83/EÚ, ktoré spotrebiteľovi účinne umožňuje odskúšať službu a v lehote 14 dní od uzavretia zmluvy sa rozhodnúť, či ju bude ďalej využívať alebo nie. Na rozdiel od toho je pre zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, typický jednorazový úkon obchodníka, ktorý dodá spotrebiteľovi konkrétny digitálny obsah, ako napríklad konkrétny hudobný alebo obrazový súbor. Táto jednorazová povaha poskytovania digitálneho obsahu je hlavným dôvodom existencie výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy podľa článku 16 písm. m) smernice 2011/83/EÚ, keď spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy po začatí plnenia zmluvy, ktorým môže byť napríklad stiahnutie alebo stríming konkrétneho obsahu.

  (21)  Digitálny obsah a digitálne služby sa často poskytujú online na základe zmlúv, podľa ktorých spotrebiteľ neplatí peňažnú úhradu za cenu, ale poskytuje obchodníkovi svoje osobné údaje. Pre digitálne služby je typická neustála účasť obchodníka počas celého obdobia platnosti zmluvy, aby spotrebiteľovi umožnil využívať službu, ktorá umožňuje vytváranie alebo spracovanie údajov v digitálnej podobe, prístup k nim alebo ich ukladanie. Medzi digitálne služby patria napríklad služby spoločného využívania videosúborov a zvukových súborov a iné hostiteľské služby pre iné súbory, textové editovanie alebo hry ponúkané v prostredí cloud computingusociálnych médiách. Neustála účasť poskytovateľa služby opodstatňuje uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa práva na odstúpenie od zmluvy podľa smernice 2011/83/EÚ, ktoré spotrebiteľovi účinne umožňuje odskúšať službu a v lehote 14 dní od uzavretia zmluvy sa rozhodnúť, či ju bude ďalej využívať alebo nie. Na rozdiel od toho je pre zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu typický jednorazový úkon obchodníka, ktorý dodá spotrebiteľovi konkrétny digitálny obsah, ako napríklad konkrétny hudobný alebo obrazový súbor. Táto jednorazová povaha poskytovania digitálneho obsahu je hlavným dôvodom existencie výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy podľa článku 16 písm. m) smernice 2011/83/EÚ, keď spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy po začatí plnenia zmluvy, ktorým môže byť napríklad stiahnutie alebo stríming konkrétneho obsahu.

  Pozmeňujúci návrh    15

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 22

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (22)  Smernica 2011/83/EÚ sa už uplatňuje na zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči (t. j. poskytovanie online digitálneho obsahu), bez ohľadu na to, či spotrebiteľ zaplatil peňažnú úhradu ceny alebo poskytol osobné údaje. Na rozdiel od toho sa smernica 2011/83/EÚ uplatňuje iba na zmluvy o službách vrátane obchodných zmlúv na digitálne služby, podľa ktorých spotrebiteľ zaplatí alebo sa zaväzuje zaplatiť peňažnú úhradu ceny. Uvedená smernica sa teda neuplatňuje na obchodné zmluvy na digitálne služby, podľa ktorých spotrebiteľ poskytuje obchodníkovi osobné údaje bez peňažnej úhrady ceny. Vzhľadom na podobnosti medzi nimi a zameniteľnosť platených digitálnych služieb a digitálnych služieb poskytovaných výmenou za osobné údaje, by sa na ne mali vzťahovať rovnaké pravidlá podľa smernice 2011/83/EÚ.

  (22)  Smernica 2011/83/EÚ sa už uplatňuje na zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu bez ohľadu na to, či spotrebiteľ zaplatil peňažnú úhradu ceny alebo poskytol osobné údaje. Na rozdiel od toho sa smernica 2011/83/EÚ uplatňuje iba na zmluvy o službách vrátane obchodných zmlúv na digitálne služby, podľa ktorých spotrebiteľ zaplatí alebo sa zaväzuje zaplatiť peňažnú úhradu ceny. Uvedená smernica sa teda neuplatňuje na obchodné zmluvy na digitálne služby, podľa ktorých spotrebiteľ poskytuje obchodníkovi osobné údaje bez peňažnej úhrady ceny. Vzhľadom na podobnosti medzi nimi a zameniteľnosť platených digitálnych služieb a digitálnych služieb poskytovaných výmenou za osobné údaje by sa na ne mali vzťahovať rovnaké pravidlá podľa smernice 2011/83/EÚ.

  Pozmeňujúci návrh    16

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 23

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (23)  Medzi rozsahom pôsobnosti smernice 2011/83/EÚ a [smernice o digitálnom obsahu], ktorý sa týka zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb, na základe ktorých spotrebiteľ poskytuje obchodníkovi osobné údaje, by sa mala zabezpečiť jednotnosť.

  (23)  Medzi rozsahom pôsobnosti smernice 2011/83/EÚ a [smernice o digitálnom obsahu], ktorý sa týka zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb, na základe ktorých spotrebiteľ poskytuje alebo sa zaväzuje poskytovať obchodníkovi osobné údaje, by sa mala zabezpečiť jednotnosť.

  Pozmeňujúci návrh    17

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 24

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (24)  Rozsah pôsobnosti smernice 2011/83/EÚ by sa mal preto rozšíriť tak, aby sa týkal aj zmlúv, na základe ktorých obchodník poskytuje alebo sa zaväzuje poskytovať digitálnu službu spotrebiteľovi a spotrebiteľ poskytuje alebo sa zaväzuje poskytovať osobné údaje. Podobne ako v prípade zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, by sa smernica mala uplatňovať vždy vtedy, keď spotrebiteľ poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť obchodníkovi osobné údaje, okrem prípadov, keď osobné údaje poskytnuté spotrebiteľom spracúva výlučne obchodník na účely poskytovania digitálneho obsahu alebo digitálnej služby a obchodník tieto údaje nespracúva na žiadny iný účel. Každé spracovanie osobných údajov by malo byť v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.

  (24)  Rozsah pôsobnosti smernice 2011/83/EÚ by sa mal preto rozšíriť tak, aby sa týkal aj zmlúv, na základe ktorých obchodník poskytuje alebo sa zaväzuje poskytovať digitálnu službu spotrebiteľovi a spotrebiteľ poskytuje alebo sa zaväzuje poskytovať osobné údaje. Podobne ako v prípade zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu by sa smernica mala uplatňovať vždy vtedy, keď spotrebiteľ poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť obchodníkovi osobné údaje, okrem prípadov, keď osobné údaje poskytnuté spotrebiteľom spracúva výlučne obchodník na účely poskytovania digitálneho obsahu alebo digitálnej služby v súlade so [smernicou o digitálnom obsahu] a obchodník tieto údaje nespracúva na žiadny iný účel. Právo Únie vzťahujúce sa na ochranu osobných údajov sa uplatňuje na všetky osobné údaje spracúvané v súvislosti so zmluvami o dodávaní digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb.

  Pozmeňujúci návrh    18

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 25

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (25)  Keď sa digitálny obsah a digitálne služby neposkytujú výmenou za cenu, smernica 2011/83/EÚ by sa nemala uplatňovať ani na situácie, v ktorých obchodník zbiera osobné údaje výlučne s cieľom dodržať súlad digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb s právnymi požiadavkami alebo výlučne na účely dodržania právnych požiadaviek. Medzi takéto situácie môžu patriť prípady, v ktorých sa podľa platných právnych predpisov vyžaduje na účely zabezpečenia a identifikácie registrácia spotrebiteľa, alebo prípady, v ktorých vývojár softvéru s otvoreným zdrojovým kódom zbiera údaje od používateľov iba s cieľom zabezpečiť kompatibilitu a interoperabilitu softvéru s otvoreným zdrojovým kódom.

  (25)  S cieľom zaručiť úplný súlad so smernicou o digitálnom obsahu, keď sa digitálny obsah a digitálne služby neposkytujú výmenou za cenu, smernica 2011/83/EÚ by sa nemala uplatňovať ani na situácie, v ktorých obchodník zbiera osobné údaje výlučne na účely dodržania právnych požiadaviek, ktoré sa naňho vzťahujú. Medzi takéto situácie môžu patriť prípady, v ktorých sa podľa platných právnych predpisov vyžaduje na účely zabezpečenia a identifikácie registrácia spotrebiteľa.

  Pozmeňujúci návrh    19

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 26

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (26)  Smernica 2011/83/EÚ by sa nemala uplatňovať ani na situácie, v ktorých obchodník zbiera iba metaúdaje, ako napríklad IP adresu, históriu prehľadávania alebo iné informácie zbierané a prenášané napríklad súbormi cookie, s výnimkou prípadu, keď sa takáto situácia považuje podľa vnútroštátnych právnych predpisov za zmluvu. Nemala by sa uplatňovať ani na situácie, v ktorých je spotrebiteľ bez uzavretia zmluvy s obchodníkom vystavený reklamám výlučne s cieľom získať prístup k digitálnemu obsahu alebo digitálnej službe. Členské štáty by však mali mať naďalej slobodnú možnosť rozšíriť uplatňovanie pravidiel smernice 2011/83/EÚ na takéto situácie alebo inak regulovať situácie, ktoré sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice.

  (26)  Smernica 2011/83/EÚ by sa nemala uplatňovať ani na situácie, v ktorých obchodník zbiera iba metaúdaje, informácie týkajúce sa zariadenia spotrebiteľa alebo históriu prehľadávania s výnimkou prípadu, keď sa takáto situácia považuje podľa vnútroštátnych právnych predpisov za zmluvu. Nemala by sa uplatňovať ani na situácie, v ktorých je spotrebiteľ bez uzavretia zmluvy s obchodníkom vystavený reklamám výlučne s cieľom získať prístup k digitálnemu obsahu alebo digitálnej službe. Členské štáty by však mali mať naďalej slobodnú možnosť rozšíriť uplatňovanie pravidiel smernice 2011/83/EÚ na takéto situácie alebo inak regulovať situácie, ktoré sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice.

  Pozmeňujúci návrh    20

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 32 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (32a)  Zmluvy o individuálnych dodávkach nesieťovej energie by mali byť vyňaté z práva na odstúpenie od zmluvy. V dôsledku kolísania trhových cien by obchodníkovi inak hrozilo nevyčísliteľné riziko spojené s ďalším predajom.

  Pozmeňujúci návrh    21

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 33

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (33)  V smernici 2011/83/EÚ sa uvádzajú plne harmonizované pravidlá týkajúce sa práva na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov. V tejto súvislosti sa dve konkrétne povinnosti považujú za neprimerané zaťaženie obchodníkov a mali by byť odstránené.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    22

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 34

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (34)  Prvá sa týka práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnych zmlúv uzavretých na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, a to aj po použití tovaru viac, než je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti. Podľa článku 14 ods. 2 smernice 2011/83/EÚ môže spotrebiteľ odstúpiť od online kúpy/kúpy mimo prevádzkových priestorov aj vtedy, ak tovar použil viac, než je povolené; v takom prípade sa však spotrebiteľovi môže pripísať zodpovednosť za zníženú hodnotu tovaru.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    23

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 35

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (35)  Povinnosť akceptovať vrátenie takéhoto tovaru spôsobuje ťažkosti obchodníkom, ktorí musia posúdiť „zníženú hodnotu“ vráteného tovaru a znovu ho predať ako použitý tovar alebo ho znehodnotiť. Narúša sa tým rovnováha medzi vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa a konkurencieschopnosťou podnikov, ktorá sa presadzuje v smernici 2011/83/EÚ. Právo spotrebiteľov na vrátenie tovaru v takýchto situáciách by sa preto malo zrušiť. Podľa tejto zmeny by sa mala upraviť aj príloha I Informácie o uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy k smernici 2011/83/EÚ.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    24

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 36

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (36)  Druhá povinnosť sa týka článku 13 smernice 2011/83/EÚ, podľa ktorého obchodníci môžu počkať s vrátením platby dovtedy, kým nedostanú tovar späť alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Podľa druhej možnosti sa môže za určitých okolností od obchodníkov vyžadovať, aby vrátili platbu spotrebiteľom pred prijatím vráteného tovaru a pred tým, než budú mať možnosť ho skontrolovať. Narúša sa tým rovnováha medzi vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa a konkurencieschopnosťou podnikov, ktorá sa presadzuje v smernici 2011/83/EÚ. Preto by sa mala povinnosť obchodníkov vrátiť platbu spotrebiteľovi len na základe dôkazu, že tovar bol odoslaný späť obchodníkovi, odstrániť. Podľa tejto zmeny by sa mala upraviť aj príloha I Informácie o uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy k smernici 2011/83/EÚ.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    25

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 38

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (38)  Vzhľadom na technologický vývoj je potrebné odstrániť odkaz na číslo faxu zo zoznamu prostriedkov komunikácie v článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 2011/83/EÚ, keďže fax sa už používa zriedka a je do veľkej miery zastaraný. Okrem toho by obchodníci mali mať možnosť ako alternatívu k e-mailovej adrese poskytnúť iné prostriedky komunikácie so spotrebiteľmi, ako napríklad online formuláre a chaty, za predpokladu, že tieto alternatívne prostriedky umožňujú spotrebiteľom uchovať si obsah komunikácie na trvalom nosiči podobne ako e-mail. Podľa tejto zmeny by sa mala upraviť aj príloha I Informácie o uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy k smernici.

  (38)  Vzhľadom na technologický vývoj je potrebné odstrániť odkaz na číslo faxu zo zoznamu prostriedkov komunikácie v článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 2011/83/EÚ, keďže fax sa už používa zriedka a je do veľkej miery zastaraný. Vzhľadom na rôznorodosť typov podnikov zapojených do obchodu sa nepovažuje za potrebné vyžadovať, aby všetci obchodníci používali vo všetkých prípadoch online komunikáciu. Ak však obchodník používa online komunikáciu, tieto údaje by sa mali poskytnúť spotrebiteľovi. Okrem toho by obchodníci mali mať možnosť zvoliť si iné prostriedky online komunikácie so spotrebiteľmi, ako napríklad online formuláre a chaty, za predpokladu, že tieto alternatívne prostriedky umožňujú spotrebiteľom uchovať si obsah komunikácie na trvalom nosiči podobne ako e-mail. Zodpovedajúcim spôsobom by sa mala upraviť aj príloha I Informácie o uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy k smernici.

  Pozmeňujúci návrh    26

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 40

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (40)  Bod 11 prílohy I k smernici 2005/29/ES, v ktorom sa zakazuje skrytá reklama v redakčnom priestore v médiách, by sa mal upraviť s cieľom objasniť, že ten istý zákaz sa uplatňuje aj vtedy, keď obchodník poskytuje informácie spotrebiteľovi v podobe výsledkov vyhľadávania po zadaní online dopytu vyhľadávania spotrebiteľom.

  (40)  Bod 11 prílohy I k smernici 2005/29/ES, v ktorom sa zakazuje skrytá reklama v redakčnom priestore v médiách, by sa mal upraviť s cieľom objasniť, že ten istý zákaz sa uplatňuje aj vtedy, keď obchodník poskytuje informácie spotrebiteľovi v podobe výsledkov, ktoré sú zobrazené na poprednom mieste, čo by nebolo možné, ak by výsledky boli zobrazené ako súčasť hlavného súboru výsledkov vyhľadávania po zadaní online dopytu vyhľadávania spotrebiteľom. Takéto popredné umiestnenie by malo byť jasne označené.

  Pozmeňujúci návrh    27

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 40 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (40a)  Spotrebitelia sa pri rozhodovaní o kúpe čoraz viac spoliehajú na recenzie a odporúčania spotrebiteľov. Zavádzanie spotrebiteľov tvrdením, že recenzia je pravdivá, hoci sa nepodnikli žiadne odôvodnené a primerané kroky na zabezpečenie toho, aby táto recenzia odzrkadľovala skutočné skúsenosti spotrebiteľov, by sa preto malo považovať za nekalú obchodnú praktiku. Takéto kroky by mohli zahŕňať napríklad technické prostriedky na overenie spoľahlivosti osoby, ktorá recenziu zverejnila, požiadanie o informácie na overenie toho, či spotrebiteľ skutočne výrobok použil, a poskytnutie jasných informácií spotrebiteľom o tom, ako sa recenzie spracúvajú, napríklad, či sú zverejnené všetky recenzie, či už pozitívne alebo negatívne, alebo či boli tieto recenzie sponzorované alebo ovplyvnené zmluvným vzťahom s obchodníkom.

  Pozmeňujúci návrh    28

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 40 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (40b)  Z rovnakého dôvodu by sa mala aktualizovať príloha I k smernici 2005/29/ES tak, aby zahŕňala reklamy alebo odporúčania, ktoré vyvolávajú mylný dojem, že priatelia alebo známi si zakúpili, používajú alebo odporúčajú konkrétny výrobok, službu alebo digitálny obsah.

  Pozmeňujúci návrh    29

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 41

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (41)  V článku 16 Charty základných práv EÚ sa zaručuje sloboda podnikania v súlade s právom Únie a vnútroštátnymi predpismi a postupmi. Marketing výrobkov v členských štátoch ako identické, ak majú v skutočnosti podstatne odlišné zloženie alebo vlastnosti, môže zavádzať spotrebiteľov a priviesť ich prijatiu rozhodnutia o obchodnej transakcii, ktoré by inak neprijali.

  (41)  Uvádzanie na trh výrobku s rovnakou alebo zdanlivo rovnakou prezentáciou, ako má iný výrobok, ktorý sa uvádza na trh pod rovnakou značkou, ale vykazuje rozdiely v zložení alebo charakteristikách, a ak takéto rozlíšenie nie je jasne a komplexne označené tak, aby bolo spotrebiteľovi okamžite viditeľné, je klamlivá praktika. Takáto praktika by sa mala považovať za nekalú, a preto by sa mala doplniť do zoznamu klamlivých obchodných praktík, ktoré sa za každých okolností považujú za nekalé podľa prílohy I k smernici 2005/29/ES. Obchodník však môže prispôsobiť výrobky tej istej značky rôznym geografickým trhom z dôvodu legitímnych faktorov, ako je získavanie miestnych zložiek, požiadavky vnútroštátneho práva, ciele zmeny zloženia alebo preukázateľné preferencie spotrebiteľov, pričom tieto preferencie sa musia preukázať uspokojivými dôkazmi. Možné dôkazy môžu vyplynúť zo spotrebiteľských testov ochutnávania naslepo alebo testovania výrobkov a iných metód určenia jasnej preferencie spotrebiteľov. V prípadoch, keď sa výrobky podstatne líšia svojim zložením alebo vlastnosťami, pričom na základe ich vzhľadu, popisu alebo grafického zobrazenia vzniká dojem, že tieto výrobky sú identické s inými výrobkami uvádzanými na trh v inom členskom štáte, tento rozdiel by mal byť jasne a zrozumiteľne označený tak, aby bol pre spotrebiteľa okamžite viditeľný. Najmä v prípade výrobkov určených pre dojčatá alebo malé deti, ako sú detské potraviny, je však zrejmé, že takéto regionálne rozdiely alebo chuťové preferencie sa pravdepodobne tak jasne neprejavia, a preto nie je možné sa na ne spoľahnúť, ak obchodník uvádza na trh výrobky s podstatne odlišným zložením alebo vlastnosťami.

  Pozmeňujúci návrh    30

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 42

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (42)  Takáto praktika sa teda môže na základe individuálneho posúdenia príslušných prvkov kvalifikovať ako praktika v rozpore so smernicou 2005/29/ES. S cieľom uľahčiť orgánom členských štátov pre ochranu spotrebiteľa a bezpečnosť potravín uplatňovanie existujúcich právnych predpisov sa v oznámení Komisie z 26. septembra 2017 o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľov v prípadoch dvojakej kvality výrobkov – konkrétny prípad potravín46 poskytlo usmernenie týkajúce sa uplatňovania súčasných právnych predpisov EÚ na problémy s potravinovými výrobkami s dvojakou kvalitou. V tejto súvislosti Spoločné výskumné centrum Komisie v súčasnosti pripravuje spoločný prístup k porovnávacím skúškam potravinových výrobkov.

  vypúšťa sa

  __________________

   

  46 C(2017)6532.

   

  Pozmeňujúci návrh    31

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 43

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (43)  Pri presadzovaní práva sa však ukázalo, že v prípade neexistencie jasného ustanovenia nemusí byť spotrebiteľom, obchodníkom a príslušným vnútroštátnym orgánom jasné, ktoré obchodné praktiky by mohli byť v rozpore so smernicou 2005/29/ES. Preto by sa smernica 2005/29/ES mala zmeniť tak, aby sa ňou obchodníkom aj orgánom na presadzovanie práva zabezpečovala právna istota, a to jasným zákazom uvádzania na trh výrobku ako identického s výrobkom uvádzaným na trh v niekoľkých ďalších členských štátoch, v ktorých má takýto výrobok podstatne odlišné zloženie alebo vlastnosti. Príslušné orgány by mali individuálne posudzovať a riešiť takéto praktiky podľa ustanovení smernice. Pri uskutočňovaní posúdenia by mal príslušný orgán zohľadniť, či takéto rozlíšenie je pre spotrebiteľa ľahko rozpoznateľné, právo obchodníka na úpravu výrobkov rovnakej značky pre rôzne geografické trhy v dôsledku legitímnych faktorov, ako sú dostupnosť alebo sezónnosť surovín, stanovené spotrebiteľské preferencie alebo dobrovoľné stratégie zamerané na zlepšovanie prístupu k zdravým a výživným potravinám, ako aj právo obchodníka ponúkať výrobky rovnakej značky na rôznych geografických trhoch v baleniach rôznej hmotnosti alebo objemu.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    32

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 44

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (44)  Hoci je predaj mimo prevádzkových priestorov legitímnym a zavedeným predajným kanálom rovnako ako predaj v prevádzkových priestoroch obchodníka a predaj na diaľku, niektoré osobitne agresívne alebo klamlivé marketingové praktiky v súvislosti s návštevami v domácnosti spotrebiteľa bez predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa alebo obchodnými zájazdmi môžu na spotrebiteľov vyvíjať nátlak na zakúpenie tovaru, ktorý by si inak nekúpili, a/alebo na zakúpenie predraženého tovaru, pri ktorom sa vyžaduje okamžitá platba. Takéto praktiky sú často zacielené na starších alebo inak zraniteľných spotrebiteľov. Niektoré členské štáty vnímajú tieto praktiky ako neželané a považujú za potrebné obmedziť určité formy a aspekty predaja mimo prevádzkových priestorov v zmysle smernice 2011/83/EÚ, ako sú agresívny a klamlivý marketing alebo predaj výrobku v súvislosti s nevyžiadanými návštevami v domácnosti spotrebiteľa alebo obchodnými zájazdmi, na základe verejnej politiky alebo rešpektovania súkromného života spotrebiteľov chráneného článkom 7 Charty základných práv EÚ. V súlade so zásadou subsidiarity a na uľahčenie presadzovania práva by sa preto malo objasniť, že smernicou 2005/29/ES nie je dotknutá sloboda členských štátov prijímať opatrenia bez potreby posúdenia jednotlivých prípadov konkrétnej praktiky, a to s cieľom chrániť oprávnené záujmy spotrebiteľov, pokiaľ ide o nevyžiadané návštevy obchodníka v súkromnom obydlí spotrebiteľa na účely ponúkania alebo predaja výrobkov alebo v súvislosti s obchodnými zájazdmi organizovanými obchodníkom s cieľom alebo účinkom propagácie alebo predaja výrobkov spotrebiteľom, ak sú takéto podmienky opodstatnené verejnou politikou alebo ochranou súkromného života. Všetky takéto ustanovenia by mali byť primerané a nediskriminačné. Od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby všetky vnútroštátne ustanovenia prijaté v tomto zmysle oznámili Komisii, takže Komisia bude môcť tieto informácie sprístupniť všetkým zainteresovaným stranám a monitorovať primeranosť a zákonnosť týchto opatrení.

  (44)  Hoci je predaj mimo prevádzkových priestorov legitímnym a zavedeným predajným kanálom, niektoré osobitne agresívne alebo klamlivé marketingové praktiky v súvislosti s vytrvalým a nechceným ponúkaním tovaru v domácnosti spotrebiteľa bez predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa alebo obchodnými zájazdmi môžu na spotrebiteľov vyvíjať nátlak na zakúpenie výrobkov, ktoré by si inak nekúpili, a/alebo na zakúpenie predraženého tovaru, pri ktorom sa vyžaduje okamžitá platba. Takéto praktiky sú často zacielené na starších alebo inak zraniteľných spotrebiteľov. V súlade so zásadou subsidiarity a na uľahčenie presadzovania práva by sa preto malo objasniť, že smernicou 2005/29/ES nie je dotknutá sloboda členských štátov prijať ustanovenia s cieľom chrániť oprávnené záujmy spotrebiteľov, pokiaľ ide o osobitné praktiky spojené s vytrvalým a nechceným ponúkaním tovaru v súkromnom obydlí spotrebiteľa alebo v súvislosti s obchodnými zájazdmi organizovanými obchodníkom s cieľom alebo účinkom propagácie alebo predaja výrobkov spotrebiteľom, ak sú takéto ustanovenia primerané, nediskriminačné a opodstatnené naliehavými dôvodmi verejného záujmu. Od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby všetky vnútroštátne ustanovenia prijaté v tomto zmysle oznámili Komisii, takže Komisia bude môcť tieto informácie sprístupniť všetkým zainteresovaným stranám a monitorovať praktiky, na ktoré sa tieto vnútroštátne ustanovenia vzťahujú, ako aj na to, či sú primerané a zákonné.

  Pozmeňujúci návrh    33

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

  Smernica 2005/29/ES

  Článok 2 – odsek 1 – body 1 a, 1 b a 1 c (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  -1.  Do článku 2 ods. 1 sa dopĺňajú tieto body:

   

  la.  „online trh“ je poskytovateľ služieb, ktorý umožňuje spotrebiteľom uzatvárať online zmluvy s obchodníkmi a so spotrebiteľmi v online rozhraní online trhu;

   

  lb.  „porovnávacia služba“ je služba, ktorá ponúka porovnanie rôznych ponúk tovaru alebo služieb pre spotrebiteľov založené na kritériách, ako je cena, vlastnosti alebo recenzie, alebo ktorá informuje spotrebiteľov o príslušných obchodníkoch s tovarom, službami alebo digitálnym obsahom s cieľom uľahčiť začatie priamych transakcií medzi týmito obchodníkmi a spotrebiteľmi bez ohľadu na to, či sa tieto transakcie v konečnom dôsledku uzavrú;

   

  lc.  „online rozhranie“ je online rozhranie vymedzené v článku 2 ods. 16 nariadenia (EÚ) 2018/302.

  Pozmeňujúci návrh    34

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

  Smernica 2005/29/ES

  Článok 3 – odsek 5

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Touto smernicou sa členským štátom nebráni prijať ustanovenia na ochranu oprávnených záujmov spotrebiteľov, pokiaľ ide o agresívne alebo klamlivé marketingové či predajné praktiky v súvislosti s nevyžiadanými návštevami obchodníka v domácnosti spotrebiteľa alebo obchodnými zájazdmi organizovanými obchodníkom s cieľom alebo účinkom propagovať alebo predať výrobky spotrebiteľom, za predpokladu, že takéto obmedzeniaopodstatnené verejnou politikou alebo rešpektovaním súkromného života.

  Touto smernicou sa členským štátom nebráni prijať ustanovenia na ochranu oprávnených záujmov spotrebiteľov, pokiaľ ide o osobitné marketingové či predajné praktiky, ktoré sa považujú za agresívne alebo klamlivé, v súvislosti s vytrvalým a nechceným ponúkaním tovaru obchodníkom v domácnosti spotrebiteľa alebo obchodnými zájazdmi organizovanými obchodníkom s cieľom alebo účinkom propagovať alebo predať výrobky spotrebiteľom, za predpokladu, že takéto ustanoveniaprimerané, nediskriminačné a opodstatnené naliehavými dôvodmi verejného záujmu.

  Pozmeňujúci návrh    35

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Smernica 2005/29/ES

  Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Do článku 6 ods. 2 sa vkladá nasledujúce písmeno c):

  vypúšťa sa

  „c)  akýkoľvek marketing výrobku ako identický s rovnakým výrobkom uvádzaným na trh v niekoľkých ďalších členských štátoch, kde majú tieto výrobky podstatne odlišné zloženie alebo vlastnosti; “

   

  Pozmeňujúci návrh    36

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

  Smernica 2005/29/ES

  Článok 7 – odsek 4 – písmeno e a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  3a.  V článku 7 ods. 4 sa dopĺňa toto písmeno:

   

  „ea)  v prípade výrobkov alebo služieb ponúkaných na online trhoch informácia, či tretia strana ponúkajúca tovar alebo služby je obchodníkom alebo nie.“

  Pozmeňujúci návrh    37

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

  Smernica 2005/29/ES

  Článok 7 – odseky 5 a a 5 b (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  3b.  V článku 7 sa dopĺňajú tieto odseky:

   

  „5a.  Ak online trh alebo porovnávacia služba umožňuje prístup k spotrebiteľským recenziám výrobkov, za podstatné sa považujú tieto informácie:

   

  a)  popis postupov na získavanie a prezentáciu recenzií spotrebiteľov a či sa overuje pravosť týchto recenzií, a

   

  b)  ak sa takéto overovanie uskutočňuje, popis hlavných charakteristík takejto kontroly.

   

  5b.  Pokiaľ online trhy a porovnávacie služby umožňujú spotrebiteľom vyhľadávať výrobky na základe kľúčového slova, frázy alebo iného vstupu, poskytujú tiež informácie o hlavným parametroch zoradených podľa pomernej dôležitosti, ktoré určujú poradie ponúk, v akom sa zobrazia spotrebiteľovi ako výsledok jeho vyhľadávania.“

  Pozmeňujúci návrh    38

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod 4

  Smernica 2005/29/ES

  Článok 11a – odsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Okrem požiadavky na zabezpečenie vhodných a účinných prostriedkov na presadzovanie súladu uvedených v článku 11 členské štáty zabezpečia dostupnosť zmluvných aj mimozmluvných prostriedkov nápravy spotrebiteľom, ktorí boli poškodení nekalými obchodnými praktikami, s cieľom odstrániť všetky účinky týchto nekalých obchodných praktík v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.

  1.  Členské štáty zabezpečia dostupnosť zmluvných aj mimozmluvných prostriedkov nápravy spotrebiteľom, ktorí boli poškodení nekalými obchodnými praktikami, v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.

  Pozmeňujúci návrh    39

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod 4

  Smernica 2005/29/ES

  Článok 11 a – odsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Zmluvné prostriedky nápravy obsahujú minimálne možnosť spotrebiteľa jednostranne vypovedať zmluvu.

  2.  Zmluvné prostriedky nápravy obsahujú možnosť spotrebiteľa jednostranne vypovedať zmluvu. Takisto sa poskytnú aj ďalšie zmluvné prostriedky nápravy, ktoré odrážajú povahu a závažnosť nedodržania predpisov, vrátane práva na zníženie ceny alebo práva na náhradu škody. Týmito prostriedkami nápravy nie sú dotknuté právne predpisy Únie ani vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa uplatňovania prostriedkov nápravy.

  Pozmeňujúci návrh    40

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod 4

  Smernica 2005/29/ES

  Článok 11a – odsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Mimozmluvné prostriedky nápravy obsahujú minimálne možnosť náhrady škody, ktorú utrpel spotrebiteľ.“

  3.  Mimozmluvné prostriedky nápravy obsahujú možnosť náhrady škody, ktorú utrpel spotrebiteľ.“

  Pozmeňujúci návrh    41

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod 5

  Smernica 2005/29/ES

  Článok 13 – odsek 2 – písmeno b

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  počet postihnutých spotrebiteľov vrátane spotrebiteľov v iných členských štátoch;

  b)  počet spotrebiteľov, ktorí utrpeli škodu v dotknutom členskom štáte a iných členských štátoch, ak sú takéto informácie dostupné v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) 2017/2394;

  Pozmeňujúci návrh    42

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod 5

  Smernica 2005/29/ES

  Článok 13 – odsek 2 – písmeno c

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  akékoľvek opatrenie prijaté obchodníkom na zmiernenie škody, ktorú utrpeli spotrebitelia, alebo na jej nápravu;

  c)  akékoľvek opatrenie prijaté obchodníkom s cieľom zmierniť alebo napraviť škody, ktoré spotrebitelia utrpeli, vrátane opatrení, ktoré obchodník prijal s cieľom oznámiť porušenie právnych predpisov alebo spolupracovať s príslušnými súdmi či správnymi orgánmi;

  Pozmeňujúci návrh    43

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod 5

  Smernica 2005/29/ES

  Článok 13 – odsek 2 – písmeno d

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  d)  v prípade potreby zámernosť alebo nedbanlivosť, ktorou je charakterizované porušenie právnych predpisov;

  d)  zámernosť alebo nedbanlivosť, ktorou je charakterizované porušenie právnych predpisov;

  Pozmeňujúci návrh    44

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod 5

  Smernica 2005/29/ES

  Článok 13 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  fa)  či obchodník tvrdí, že dodržal príslušné kódexy správania alebo splnil príslušné podmienky;

  Pozmeňujúci návrh    45

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod 5

  Smernica 2005/29/ES

  Článok 13 – odsek 2 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  2a.  Členské štáty vykonávajú právomoci stanovené v tomto článku primerane, účinne a efektívne v súlade s právnymi predpismi Únie vrátane zásad Charty základných práv Európskej únie, platných procesných záruk a pravidiel Únie v oblasti ochrany osobných údajov, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a, a vnútroštátnych právnych predpisov.

   

  _____________________

   

  1aNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

  Pozmeňujúci návrh    46

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod 5

  Smernica 2005/29/ES

  Článok 13 – odsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Ak sa sankcia ukladá v podobe pokuty, pri určovaní jej výšky sa zohľadnia aj ročný obrat obchodníka porušujúceho predpisy, jeho čistý zisk a všetky pokuty, ktoré mu boli uložené za rovnaké alebo iné porušenia tejto smernice v iných členských štátoch.

  3.  Pri určovaní úrovne sankcie sa zohľadnia aj všetky pokuty, ktoré boli uložené za rovnaké porušenia tejto smernice v iných členských štátoch.

  Pozmeňujúci návrh    47

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod 5

  Smernica 2005/29/ES

  Článok 13 – odsek 4

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Členské štáty zabezpečia, aby sankcie za rozšírené porušovanie právnych predpisov a rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie v zmysle nariadenia (EÚ) 2017/2934 obsahovali možnosť uložiť pokuty, ktorých maximálna výška bude minimálne 4 % ročného obratu obchodníka v dotknutom členskom štáte alebo dotknutých členských štátoch.

  4.  Členské štáty zabezpečia, aby sankcie za rozšírené porušovanie právnych predpisov a rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie, ktoré sa majú uložiť na základe koordinovaného opatrenia začatého v súlade s kapitolou IV nariadenia (EÚ) 2017/2394, obsahovali možnosť uložiť pokuty, ktorých maximálna výška bude 10 000 000 EUR alebo minimálne 4 % ročného obratu obchodníka za predchádzajúci rozpočtový rok v dotknutom členskom štáte alebo dotknutých členských štátoch, podľa toho, ktorá suma je vyššia.

  Pozmeňujúci návrh    48

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod 5

  Smernica 2005/29/ES

  Článok 13 – odsek 5

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Pri rozhodovaní o rozdelení výnosov z pokút členské štáty zohľadnia všeobecné záujmy spotrebiteľov.

  5.  Členské štáty využívajú výnosy z pokút na podporu ochrany všeobecného záujmu spotrebiteľov, a to aj prostredníctvom zriadenia fondu určeného na nápravu v prípadoch poškodenia spotrebiteľov a prípadne aj iných škôd, ako je poškodenie záujmov v oblasti životného prostredia alebo poškodenie iných chránených verejných záujmov v dôsledku porušenia právnych predpisov.

  Pozmeňujúci návrh    49

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod 5

  Smernica 2005/29/ES

  Článok 13 – odsek 6 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  6a.  Od členských štátov sa nevyžaduje, aby zaviedli komplexný systém verejného presadzovania práva, aby mohli uplatňovať sankcie podľa tejto smernice.

  Pozmeňujúci návrh    50

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod -6 (nový)

  Smernica 2005/29/ES

  Príloha I – bod 6 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  -6.  V prílohe I sa vkladá tento bod:

   

  „6a.  Oznámenie o znížení ceny bez uvedenia referenčnej ceny, z ktorej toto oznámenie vychádza, a bez toho, aby bolo možné overiť platnosť referenčnej ceny počas 30 dní pred oznámením.“

  Pozmeňujúci návrh    51

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod 6

  Smernica 2005/29/ES

  Príloha I – bod 11

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  11.  Využívanie redakčného priestoru v médiách alebo poskytovanie informácií spotrebiteľovi po zadaní online dopytu vyhľadávania spotrebiteľom na podporu produktu, keď obchodník zaplatil za podporu predaja, bez toho, že by to bolo vysvetlené v obsahu, vo výsledkoch vyhľadávania, obrazom alebo zvukom ako jasne identifikovateľné pre spotrebiteľa (skrytá reklama; platené umiestnenie alebo platené zaradenie). Toto platí bez toho, aby bola dotknutá smernica 2010/13/EÚ48.

  11.  Využívanie redakčného priestoru v médiách alebo poskytovanie informácií spotrebiteľovi po zadaní online dopytu vyhľadávania spotrebiteľom na podporu produktu, keď obchodník priamo alebo nepriamo zaplatil za podporu predaja alebo popredné umiestnenie, ktorým sa obchádza hlavný súbor výsledkov vyhľadávania, bez toho, že by to bolo stručne, jednoducho a zrozumiteľne vysvetlené v obsahu, vo výsledkoch vyhľadávania, obrazom alebo zvukom ako jasne identifikovateľné pre spotrebiteľa (skrytá reklama; platené umiestnenie alebo platené zaradenie). Toto platí bez toho, aby bola dotknutá smernica 2010/13/EÚ48.

  __________________

  __________________

  48 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

  48 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

  Pozmeňujúci návrh    52

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

  Smernica 2005/29/ES

  Príloha I – bod 13 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  6a.  V prílohe I sa vkladá tento bod:

   

  „13a. Uvedenie alebo iným spôsobom vytvorenie dojmu na základe vzhľadu, popisu alebo grafického zobrazenia, že tovar je identický alebo zdanlivo identický s iným tovarom uvedeným na trh v inom členskom štáte, pričom tomu tak nie je, pokiaľ sa tento tovar nelíši z dôvodu jasných a preukázateľných regionálnych spotrebiteľských preferencií, získavania miestnych zložiek alebo požiadaviek vnútroštátneho práva, pričom toto rozlíšenie je jasné a komplexne označené tak, aby bolo pre spotrebiteľa okamžite viditeľné.“

  Pozmeňujúci návrh    53

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod 6 b (nový)

  Smernica 2005/29/ES

  Príloha I – bod 23 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  6b.  V prílohe I sa vkladá tento bod:

   

  „23a.  Používanie rôznych techník, ktoré umožňujú kupovať vstupenky na podujatia vo veľkom rozsahu, a to aj prostredníctvom automatizovaného softvéru, ďalej predávať vstupenky, a to za viac, ako je ich nominálna hodnota.“

  Pozmeňujúci návrh    54

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod 6 c (nový)

  Smernica 2005/29/ES

  Príloha I – bod 23 b (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  6c.  V prílohe I sa vkladá tento bod:

   

  „23b. Uvedenie alebo iným spôsobom vytvorenie dojmu, že recenziu výrobku predložil spotrebiteľ, ktorý tento výrobok skutočne použil, bez toho, aby sa prijali opodstatnené a primerané kroky na zabezpečenie toho, aby táto recenzia odzrkadľovala skutočné skúsenosti spotrebiteľov.“

  Pozmeňujúci návrh    55

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod 6 d (nový)

  Smernica 2005/29/ES

  Príloha I – bod 23 c (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  6d.  V prílohe I sa vkladá tento bod:

   

  „23c.  Vytvorenie falošného dojmu, že iní spotrebitelia zakúpili, použili alebo odporučili konkrétny výrobok, službu alebo digitálny obsah na základe nesúvisiacich parametrov vrátane uprednostňovania určitej značky a zemepisnej polohy.“

  Odôvodnenie

  Spotrebitelia sa pri rozhodovaní o kúpe čoraz viac spoliehajú na recenzie a odporúčania iných spotrebiteľov. Príloha I by sa preto mala zmeniť tak, aby zahŕňala aj takúto klamlivú praktiku.

  Pozmeňujúci návrh    56

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 2 – odsek 1 – bod 16

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  16.  „zmluva o dodávaní digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči“ je zmluva, na základe ktorej obchodník dodáva alebo sa zaväzuje dodávať spotrebiteľovi konkrétny digitálny obsah a spotrebiteľ zaplatí alebo sa zaväzuje zaplatiť jeho cenu. Patria sem aj zmluvy, na základe ktorých spotrebiteľ poskytne alebo sa zaväzuje poskytnúť obchodníkovi osobné údaje, s výnimkou situácie, keď osobné údaje poskytnuté spotrebiteľom spracúva výlučne obchodník na účely dodania digitálneho obsahu alebo dodržania právnych požiadaviek, ktoré sa naňho vzťahujú, pričom ich nespracúva na žiadny iný účel;

  16.  „zmluva o dodávaní digitálneho obsahu“ je zmluva, na základe ktorej obchodník dodáva alebo sa zaväzuje dodávať spotrebiteľovi digitálny obsah a spotrebiteľ zaplatí alebo sa zaväzuje zaplatiť cenu. Patria sem aj zmluvy, na základe ktorých spotrebiteľ poskytne alebo sa zaväzuje poskytnúť obchodníkovi osobné údaje, s výnimkou situácie, keď osobné údaje poskytnuté spotrebiteľom spracúva výlučne obchodník na účely dodania digitálneho obsahu v súlade so [smernicou o digitálnom obsahu] alebo dodržania právnych požiadaviek, ktoré sa naňho vzťahujú, pričom ich nespracúva na žiadny iný účel;

  Pozmeňujúci návrh    57

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 2 – odsek 1 – bod 17

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  17.  „digitálna služba“ je a) služba umožňujúca spotrebiteľovi vytvárať, spracúvať alebo ukladať údaje v digitálnej podobe, alebo k nim získavať prístup; alebo b) služba umožňujúca spoločné využívanie údajov v digitálnej podobe, ktoré nahral alebo vytvoril spotrebiteľ alebo iní používatelia danej služby, alebo umožňujúca akúkoľvek inú interakciu s takýmito údajmi vrátane spoločného využívania videosúborov a zvukových súborov a iných hostiteľských služieb pre iné súbory, textového editovania alebo hier ponúkaných v prostredí cloud computing a sociálnych médií;

  17.  „digitálna služba“ je a) služba, ktorá umožňuje spotrebiteľovi vytvárať alebo ukladať údaje v digitálnej podobe alebo k nim získavať prístup, alebo b) služba, ktorá umožňuje spoločné využívanie údajov v digitálnej podobe, ktoré nahral alebo vytvoril spotrebiteľ alebo iní používatelia danej služby, alebo akúkoľvek inú interakciu s takýmito údajmi;

  Pozmeňujúci návrh    58

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 2 – odsek 1 – bod 18

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  18.  „zmluva o poskytovaní digitálnej služby“ je zmluva, na základe ktorej obchodník poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť spotrebiteľovi digitálnu službu a spotrebiteľ uhradí alebo sa zaviaže uhradiť jej cenu. Patria sem aj zmluvy, na základe ktorých spotrebiteľ poskytne alebo sa zaväzuje poskytnúť obchodníkovi osobné údaje, s výnimkou situácie, keď osobné údaje poskytnuté spotrebiteľom spracúva výlučne obchodník na účely dodania digitálnej služby alebo dodržania právnych požiadaviek, ktoré sa naňho vzťahujú, pričom ich nespracúva na žiadny iný účel;

  18.  „zmluva o poskytovaní digitálnej služby“ je zmluva, na základe ktorej obchodník poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť spotrebiteľovi digitálnu službu a spotrebiteľ uhradí alebo sa zaviaže uhradiť cenu. Patria sem aj zmluvy, na základe ktorých spotrebiteľ poskytne alebo sa zaväzuje poskytnúť obchodníkovi osobné údaje, s výnimkou situácie, keď osobné údaje poskytnuté spotrebiteľom spracúva výlučne obchodník na účely dodania digitálnej služby v súlade so [smernicou o digitálnom obsahu] alebo dodržania právnych požiadaviek, ktoré sa naňho vzťahujú, pričom ich nespracúva na žiadny iný účel;

  Pozmeňujúci návrh    59

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 3 – odsek 3 – písmeno k

   

  Platný text

  Pozmeňujúci návrh

   

  1a.  V článku 3 ods. 3 sa písmeno k) nahrádza takto:

  k)  o službách osobnej dopravy s výnimkou článku 8 ods. 2 a článkov 19 a 22;

  k)  o službách osobnej dopravy s výnimkou článku 8 ods. 2 a článkov 19, 21 a 22;

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537797342987&from=EN)

  Odôvodnenie

  Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na logické zosúladenie textu a je priamo spojený s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

  Pozmeňujúci návrh    60

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 2

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 5 – odsek 1 – písmeno h

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  h)  prípadne informáciu o akejkoľvek relevantnej interoperabilite digitálneho obsahu a digitálnych služieb s hardvérom a so softvérom, o ktorej obchodník vie alebo v prípade ktorej možno logicky predpokladať, že o nej vie.

  h)  prípadne informáciu o akejkoľvek relevantnej interoperabilite digitálneho obsahu a digitálnych služieb s hardvérom alebo softvérom odlišným od tých, s ktorými sa digitálny obsah alebo digitálne služby toho istého typu bežne používajú.

  Pozmeňujúci návrh    61

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 3

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  poštovú adresu, na ktorej má obchodník sídlo, ako aj jeho telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo iné prostriedky online komunikácie, ktorými sa zabezpečí, že spotrebiteľ môže uchovávať korešpondenciu s obchodníkom na trvalom nosiči, aby mohol spotrebiteľ rýchlo kontaktovať obchodníka a účinne s ním komunikovať. Prípadne obchodník poskytne aj poštovú adresu a totožnosť obchodníka, v mene ktorého koná;

  c)  poštovú adresu, na ktorej má obchodník sídlo, ako aj jeho telefónne číslo, e-mailovú adresu a prípadne iné prostriedky online komunikácie, ktorými sa zabezpečí, že spotrebiteľ môže viesť záznamy o kontaktoch s obchodníkom a uchovávať kópie písomnej korešpondencie s obchodníkom na trvalom nosiči, aby mohol spotrebiteľ rýchlo kontaktovať obchodníka a účinne s ním komunikovať. Prípadne obchodník poskytne aj poštovú adresu a totožnosť obchodníka, v mene ktorého koná;

  Pozmeňujúci návrh    62

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 3

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 6 – odsek 1 – písmeno s

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  s)  prípadne informáciu o akejkoľvek relevantnej interoperabilite digitálneho obsahu a digitálnych služieb s hardvérom a so softvérom, o ktorej obchodník vie alebo v prípade ktorej možno logicky predpokladať, že o nej vie.

  s)  prípadne informáciu o akejkoľvek relevantnej interoperabilite digitálneho obsahu a digitálnych služieb s hardvérom alebo softvérom odlišným od tých, s ktorými sa digitálny obsah alebo digitálne služby toho istého typu bežne používajú.

  Pozmeňujúci návrh    63

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 4

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 6a – odsek 1 – úvodná časť

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Predtým ako sa zmluva uzavretá na diaľku či akákoľvek zodpovedajúca ponuka na online trhu stane pre spotrebiteľa záväznou, online trh mu poskytne tieto informácie:

  Pred tým, ako sa zmluva uzavretá na diaľku či akákoľvek zodpovedajúca ponuka na online trhu stane pre spotrebiteľa záväznou, online trh mu bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 2005/29/ES, poskytne v jasnej a zrozumiteľnej forme tieto informácie:

  Pozmeňujúci návrh    64

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 4

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 6a – odsek 1 – písmeno a

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  hlavné parametre, ktoré určujú miesto v poradí ponúk poskytovaných spotrebiteľovi, ako výsledok jeho dopytu vyhľadávania na online trhu;

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    65

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 4

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 6a – odsek 1 – písmeno d a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  da)  či a ako boli použité algoritmy alebo automatizované rozhodovanie na predloženie ponúk alebo stanovenie cien vrátane metód personalizovaného stanovovania cien.

  Pozmeňujúci návrh    66

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 4

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 6a – odsek 1 – písmeno d b (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  db)  základ pre výpočet akéhokoľvek zníženia ceny za výrobok alebo službu, ktoré sa zobrazia pri vyhľadávaní na online trhu;

  Odôvodnenie

  Zľavnené ceny ponúkané na online trhoch, napríklad v oblasti cestovania, často neexistujú, pokiaľ ide o konkrétne dátumy, v rámci ktorých spotrebiteľ vykonáva vyhľadávanie. Vo výsledkoch vyhľadávania na online trhoch by sa preto mali poskytovať presné informácie o znížených cenách.

  Pozmeňujúci návrh    67

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 4

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 6a – odsek 1 – písmeno d c (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  dc)  informácie o oficiálnej klasifikácii, kategorizácii alebo triede kvality produktu, ak sú k dispozícii.

  Odôvodnenie

  V niektorých odvetviach existujú systémy oficiálnej klasifikácie (napríklad systém hodnotenia hotela hviezdičkami v cestovnom ruchu). Online trhy by mali uvádzať oficiálnu klasifikáciu výrobku alebo služby, ak je k dispozícii.

  Pozmeňujúci návrh    68

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 4

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 6a – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť do svojich vnútroštátnych právnych predpisov dodatočné požiadavky na informácie.

  Pozmeňujúci návrh    69

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 4

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 6a – odsek 1 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Ak bola online trhu oznámená nezákonnosť ponuky predaného tovaru alebo služby a ak online trh odstránil túto ponuku z dôvodu jej nezákonnosti po tom, čo spotrebiteľ uzatvoril na online trhu zmluvu na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov alebo je viazaný akoukoľvek zodpovedajúcou ponukou, online trh ihneď poskytne spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom tieto informácie:

   

  a)  skutočnosť, že predaný výrobok alebo služba alebo ich ponuka sú nezákonné alebo zrejme nezákonné a boli odstránené;

   

  b)  totožnosť obchodníka, ktorý predložil ponuku, ktorá bola odstránená;

   

  c)  dôvod, prečo bola ponuka odstránená.

  Odôvodnenie

  Keď online trhy zistia, že daná ponuka, výrobok alebo služba na ich platformách sú nezákonné, mali by informovať spotrebiteľov o potenciálnej nezákonnosti ponuky, výrobku alebo služby, ktoré zakúpili. Takáto povinnosť by zaistila lepšiu ochranu spotrebiteľov prostredníctvom zvýšenej transparentnosti.

  Pozmeňujúci návrh    70

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 6 b (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  4a.  Vkladá sa tento článok:

   

  „Článok 6b

   

  Požiadavky na monitorovanie pre prevádzkovateľov online trhov

   

  Prevádzkovatelia online trhov sú povinní prijať primerané opatrenia, aby zabezpečili, že služby, ktoré poskytujú, nie sú predmetom zneužitia a neprivádzajú spotrebiteľov do zraniteľného postavenia. Je nutné, aby existovala primeraná úroveň ochrany zodpovedajúca povahe predávaného tovaru alebo služieb a akejkoľvek skutočne preukázanej škode vzniknutej pri predaji. Prevádzkovatelia osobitne monitorujú činnosť, na základe ktorej existuje predpoklad, že sa obchodník vydáva za neobchodníka, aby ovplyvnil výber a očakávania spotrebiteľov týkajúce sa kvality výrobku alebo služby, ktorú si kupujú.“

  Pozmeňujúci návrh    71

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod -5 (nový)

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 7 – odsek 1

   

  Platný text

  Pozmeňujúci návrh

   

  -5.  V článku 7 sa odsek 1 nahrádza takto:

  1.  Pokiaľ ide o zmluvy uzatvorené mimo prevádzkových priestorov, obchodník poskytne spotrebiteľovi informácie stanovené v článku 6 ods. 1 v papierovej podobe, alebo ak spotrebiteľ súhlasí, na inom trvalom nosiči. Tieto informácie musia byť čitateľné a musia byť napísané v jasnom a zrozumiteľnom jazyku.

  „1.  Pokiaľ ide o zmluvy uzatvorené mimo prevádzkových priestorov, obchodník poskytne spotrebiteľovi informácie stanovené v článku 6 ods. 1 na trvalom nosiči. Tieto informácie musia byť čitateľné a musia byť napísané v jasnom a zrozumiteľnom jazyku.

  (http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23770&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96674)

  Odôvodnenie

  Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z hľadiska vnútornej logiky textu a zároveň je neoddeliteľne spojený s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi. V digitálnom veku nie je nutné stanoviť, že sa všetky informácie musia štandardne poskytovať v papierovej podobe.

  Pozmeňujúci návrh    72

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod -5 a (nový)

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 7 – odsek 2

   

  Platný text

  Pozmeňujúci návrh

   

  -5a.  V článku 7 sa odsek 2 nahrádza takto:

  2.  Obchodník poskytne spotrebiteľovi kópiu podpísanej zmluvy alebo potvrdenie o uzavretí zmluvy v papierovej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa na inom trvalom nosiči, pričom prípadne poskytne potvrdenie o vopred danom výslovnom súhlase spotrebiteľa a uznaní v súlade s článkom 16 písm. m).

  2.  Obchodník poskytne spotrebiteľovi kópiu podpísanej zmluvy na trvalom nosiči, pričom prípadne poskytne potvrdenie o vopred danom výslovnom súhlase spotrebiteľa a uznaní v súlade s článkom 16 písm. m).

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=SK)

  Odôvodnenie

  Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z hľadiska vnútornej logiky textu a zároveň je neoddeliteľne spojený s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi. V digitálnom veku nie je nutné stanoviť, že sa všetky informácie musia štandardne poskytovať v papierovej podobe.

  Pozmeňujúci návrh    73

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 13 – odsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

  vypúšťa sa

  „3.  Pokiaľ obchodník v prípade kúpnych zmlúv nenavrhol, že si tovar vyzdvihne sám, môže počkať s vrátením platby dovtedy, kým nedostane tovar späť.“

   

  Pozmeňujúci návrh    74

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 13 – odsek 5

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Pokiaľ ide o akýkoľvek digitálny obsah v rozsahu, v ktorom nepredstavuje osobné údaje, ktorý spotrebiteľ nahral alebo vytvoril v rámci používania digitálneho obsahu alebo digitálnej služby poskytovanej obchodníkom, obchodník dodržiava povinnosti a môže uplatňovať práva podľa [smernice o digitálnom obsahu].

  5.  Pokiaľ ide o akýkoľvek digitálny obsah v rozsahu, v ktorom nepredstavuje osobné údaje, ktorý spotrebiteľ poskytol alebo vytvoril v rámci používania digitálneho obsahu alebo digitálnej služby poskytovanej obchodníkom, obchodník dodržiava povinnosti a môže uplatňovať práva podľa [smernice o digitálnom obsahu].

  Pozmeňujúci návrh    75

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 8 – odsek 1

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 14 – odsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Odsek 2 sa nahrádza takto:

  vypúšťa sa

  „Po vypovedaní zmluvy sa spotrebiteľ zdrží používania digitálneho obsah alebo digitálnej služby a ich poskytovania tretím stranám.“

   

  Pozmeňujúci návrh    76

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 8 – bod 1 a (nový)

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 14 – odsek 2 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1a.  Vkladá sa tento odsek:

   

  „2a. Po vypovedaní zmluvy sa spotrebiteľ zdrží používania digitálneho obsahu alebo digitálnej služby a ich poskytovania tretím stranám.“

  (pozri pozmeňujúci návrh k článku 14 ods. 2 smernice 2011/83/EÚ)

  Pozmeňujúci návrh    77

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 9 – bod 1 a (nový)

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 16 – odsek 1 – písmeno b

   

  Platný text

  Pozmeňujúci návrh

   

  1a.  V odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

  b)  o dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od kolísania cien na trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť a ktoré sa môžu vyskytnúť v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy;

  b)  o dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo dodávku nesieťovej energie, ktorých cena závisí od kolísania cien na finančnom trhu, komoditnom trhu alebo trhu s energiou, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť a ktoré sa môžu vyskytnúť v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy;

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537955310239&from=SK)

  Odôvodnenie

  Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z hľadiska vnútornej logiky textu a zároveň je neoddeliteľne spojený s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

  Pozmeňujúci návrh    78

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 9 – bod 1 b (nový)

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 16 – odsek 1 – písmeno h

   

  Platný text

  Pozmeňujúci návrh

   

  1b.  V odseku 1 sa písmeno h) nahrádza takto:

  h)  o zmluvy, pri ktorých spotrebiteľ osobitne požiadal obchodníka, aby ho navštívil v záujme vykonania naliehavých opráv alebo údržby; ak pri príležitosti takejto návštevy obchodník poskytne ďalšie služby okrem tých, ktoré si spotrebiteľ osobitne vyžiadal, alebo tovar iný než náhradné diely potrebné na vykonanie údržby alebo na opravy, na tieto dodatočné služby alebo tovar sa vzťahuje právo na odstúpenie od zmluvy;

  h)  o zmluvy, pri ktorých spotrebiteľ osobitne požiadal obchodníka, aby ho navštívil v záujme vykonania naliehavých opráv alebo údržby alebo iných naliehavých služieb; ak pri príležitosti takejto návštevy obchodník poskytne ďalšie služby okrem tých, ktoré si spotrebiteľ osobitne vyžiadal, alebo tovar iný než náhradné diely potrebné na vykonanie údržby alebo na opravy, na tieto dodatočné služby alebo tovar sa vzťahuje právo na odstúpenie od zmluvy;

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537446850688&from=SK)

  Odôvodnenie

  Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z hľadiska vnútornej logiky textu a zároveň je neoddeliteľne spojený s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

  Pozmeňujúci návrh    79

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 9 – bod 3

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 16 – odsek 1 – písmeno n

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Dopĺňa sa toto písmeno:

  vypúšťa sa

  „n)  o dodávanie tovaru, s ktorým spotrebiteľ zaobchádzal počas lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy iným spôsobom, než je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

   

  Pozmeňujúci návrh    80

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 10

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 24 – odsek 2 – písmeno b

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  počet postihnutých spotrebiteľov vrátane spotrebiteľov v iných členských štátoch;

  b)  počet spotrebiteľov, ktorí utrpeli škodu v dotknutom členskom štáte a iných členských štátoch, ak sú takéto informácie dostupné v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) 2017/2394;

  Pozmeňujúci návrh    81

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 10

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 24 – odsek 2 – písmeno c

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  akékoľvek opatrenie prijaté obchodníkom na zmiernenie škody, ktorú utrpeli spotrebitelia, alebo na jej nápravu;

  c)  akékoľvek opatrenie prijaté obchodníkom s cieľom zmierniť alebo napraviť škody, ktoré spotrebitelia utrpeli, vrátane opatrení, ktoré obchodník prijal s cieľom oznámiť porušenie právnych predpisov alebo spolupracovať s príslušnými súdmi či správnymi orgánmi;

  Pozmeňujúci návrh    82

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 10

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 24 – odsek 2 – písmeno d

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  d)  v prípade potreby zámernosť alebo nedbanlivosť, ktorou je charakterizované porušenie právnych predpisov;

  d)  zámernosť alebo nedbanlivosť, ktorou je charakterizované porušenie právnych predpisov;

  Pozmeňujúci návrh    83

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 10

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 24 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  fa)  či obchodník tvrdí, že dodržal príslušné kódexy správania alebo splnil príslušné podmienky;

  Pozmeňujúci návrh    84

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 10

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 24 – odsek 2 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  2a.  Členské štáty vykonávajú právomoci stanovené v tomto článku primerane, účinne a efektívne v súlade s právnymi predpismi Únie vrátane zásad Charty základných práv Európskej únie, platných procesných záruk a pravidiel Únie v oblasti ochrany osobných údajov, najmä nariadenia (EÚ) 2016/679, a vnútroštátnych právnych predpisov.

  Pozmeňujúci návrh    85

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 10

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 24 – odsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Ak sa sankcia ukladá v podobe pokuty, pri určovaní jej výšky sa zohľadnia aj ročný obrat obchodníka porušujúceho predpisy, jeho čistý zisk a všetky pokuty, ktoré mu boli uložené za rovnaké alebo iné porušenia tejto smernice v iných členských štátoch.

  3.  Pri určovaní úrovne sankcie sa zohľadnia aj všetky pokuty, ktoré boli uložené za rovnaké porušenia tejto smernice v iných členských štátoch.

  Pozmeňujúci návrh    86

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 10

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 24 – odsek 4

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Členské štáty zabezpečia, aby sankcie za rozšírené porušovanie právnych predpisov a rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie v zmysle nariadenia (EÚ) 2017/2934 obsahovali možnosť uložiť pokuty, ktorých maximálna výška bude minimálne 4 % ročného obratu obchodníka v dotknutom členskom štáte alebo dotknutých členských štátoch.

  4.  Členské štáty zabezpečia, aby sankcie za rozšírené porušovanie právnych predpisov a rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie, ktoré sa majú uložiť na základe koordinovaného opatrenia začatého v súlade s kapitolou IV nariadenia (EÚ) 2017/2394, obsahovali možnosť uložiť pokuty, ktorých maximálna výška bude 10 000 000 EUR alebo minimálne 4 % ročného obratu obchodníka za predchádzajúci rozpočtový rok v dotknutom členskom štáte alebo dotknutých členských štátoch, podľa toho, ktorá suma je vyššia.

  Pozmeňujúci návrh    87

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 10

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 24 – odsek 5

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.   Pri rozhodovaní o rozdelení výnosov z pokút členské štáty zohľadnia všeobecné záujmy spotrebiteľov.

  5.  Členské štáty využívajú výnosy z pokút na podporu ochrany všeobecného záujmu spotrebiteľov, a to aj prostredníctvom zriadenia fondu určeného na nápravu v prípadoch poškodenia spotrebiteľov a prípadne aj iných škôd, ako je poškodenie záujmov v oblasti životného prostredia alebo poškodenie iných chránených verejných záujmov v dôsledku porušenia právnych predpisov.

  Pozmeňujúci návrh    88

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 10

  Smernica 2011/83/EÚ

  Článok 24 – odsek 6 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  6a.  Od členských štátov sa nevyžaduje, aby zaviedli komplexný systém verejného presadzovania práva, aby mohli uplatňovať sankcie podľa tejto smernice.

  Pozmeňujúci návrh    89

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 11 – pododsek 1 – písmeno a

  Smernica 2011/83/EÚ

  Príloha I – bod A

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  Bod A tretí odsek pod nadpisom Právo na odstúpenie od zmluvy sa nahrádza takto:

  vypúšťa sa

  „Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás [2] musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť pripojený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je záväzný. [3]“

   

  Pozmeňujúci návrh    90

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 11 – bod 1 – písmeno c

  Smernica 2011/83/EÚ

  Príloha I – bod 4

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  Odsek 4 pod nadpisom Pokyny na vyplnenie sa nahrádza takto:

  vypúšťa sa

  „[4.] V prípade kúpnych zmlúv, pri ktorých neponúkate vyzdvihnutie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy, doplňte toto: „S úhradou môžeme čakať dovtedy, kým nedostaneme tovar späť.“.“;

   

  Pozmeňujúci návrh    91

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – bod 11 – bod 1 - písmeno d

  Smernica 2011/83/EÚ

  Príloha I – bod 5 – písmeno c

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  d)  Odsek 5 písm. c) pod nadpisom Pokyny na vyplnenie sa vypúšťa.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    92

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

  Smernica 93/13/EHS

  Článok 8b – odsek 2 – písmeno b

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  počet postihnutých spotrebiteľov vrátane spotrebiteľov v iných členských štátoch;

  b)  počet spotrebiteľov, ktorí utrpeli škodu v dotknutom členskom štáte a iných členských štátoch, ak sú takéto informácie dostupné v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) 2017/2394;

  (Odkaz v záhlaví týkajúci sa pozmeňujúceho aktu – článok 8b ods. 2 písm. b) zodpovedá článku 8b ods. 2 písm. c) návrhu Komisie. Tento nesúlad je spôsobený nesprávnym číslovaním v návrhu Komisie v anglickej verzii.)

  Pozmeňujúci návrh    93

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

  Smernica 93/13/EHS

  Článok 8b – odsek 2 – písmeno c

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  akékoľvek opatrenie prijaté obchodníkom na zmiernenie škody, ktorú utrpeli spotrebitelia, alebo na jej nápravu;

  c)  akékoľvek opatrenie prijaté obchodníkom s cieľom zmierniť alebo napraviť škody, ktoré spotrebitelia utrpeli, vrátane opatrení, ktoré obchodník prijal s cieľom oznámiť porušenie právnych predpisov alebo spolupracovať s príslušnými súdmi či správnymi orgánmi;

  (Odkaz v záhlaví týkajúci sa pozmeňujúceho aktu – článok 8b ods. 2 písm. c) zodpovedá článku 8b ods. 2 písm. d) návrhu Komisie. Tento nesúlad je spôsobený nesprávnym číslovaním v návrhu Komisie v anglickej verzii.)

  Pozmeňujúci návrh    94

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

  Smernica 93/13/EHS

  Článok 8b – odsek 2 – písmeno d

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  d)  v prípade potreby zámernosť alebo nedbanlivosť, ktorou je charakterizované porušenie právnych predpisov;

  d)  zámernosť alebo nedbanlivosť, ktorou je charakterizované porušenie právnych predpisov;

  (Odkaz v záhlaví týkajúci sa pozmeňujúceho aktu – článok 8b ods. 2 písm. d) zodpovedá článku 8b ods. 2 písm. e) návrhu Komisie. Tento nesúlad je spôsobený nesprávnym číslovaním v návrhu Komisie v anglickej verzii.)

  Pozmeňujúci návrh    95

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

  Smernica 93/13/EHS

  Článok 8b – odsek 2 – písmeno f a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  fa)  či obchodník tvrdí, že dodržal príslušné kódexy správania alebo splnil príslušné podmienky;

  Pozmeňujúci návrh    96

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

  Smernica 93/13/EHS

  Článok 8b – odsek 2 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  2a.  Členské štáty vykonávajú právomoci stanovené v tomto článku primerane, účinne a efektívne v súlade s právnymi predpismi Únie vrátane zásad Charty základných práv Európskej únie, platných procesných záruk a pravidiel Únie v oblasti ochrany osobných údajov, najmä nariadenia (EÚ) 2016/679, a vnútroštátnych právnych predpisov.

  Pozmeňujúci návrh    97

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

  Smernica 93/13/EHS

  Článok 8b – odsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Ak sa sankcia ukladá v podobe pokuty, pri určovaní jej výšky sa zohľadnia aj ročný obrat obchodníka porušujúceho predpisy, jeho čistý zisk a všetky pokuty, ktoré mu boli uložené za rovnaké alebo iné porušenia tejto smernice v iných členských štátoch.

  3.  Pri určovaní úrovne sankcie sa zohľadnia aj všetky pokuty, ktoré boli uložené za rovnaké porušenia tejto smernice v iných členských štátoch.

  Pozmeňujúci návrh    98

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

  Smernica 93/13/EHS

  Článok 8b – odsek 4

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Členské štáty zabezpečia, aby sankcie za rozšírené porušovanie právnych predpisov a rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie v zmysle nariadenia (EÚ) 2017/2934 obsahovali možnosť uložiť pokuty, ktorých maximálna výška bude minimálne 4 % ročného obratu obchodníka v dotknutom členskom štáte alebo dotknutých členských štátoch.

  4.  Členské štáty zabezpečia, aby sankcie za rozšírené porušovanie právnych predpisov a rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie, ktoré sa majú uložiť na základe koordinovaného opatrenia začatého v súlade s kapitolou IV nariadenia (EÚ) 2017/2394, obsahovali možnosť uložiť pokuty, ktorých maximálna výška bude 10 000 000 EUR alebo minimálne 4 % ročného obratu obchodníka za predchádzajúci rozpočtový rok v dotknutom členskom štáte alebo dotknutých členských štátoch, podľa toho, ktorá suma je vyššia.

  Pozmeňujúci návrh    99

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

  Smernica 93/13/EHS

  Článok 8b – odsek 5

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.   Pri rozhodovaní o rozdelení výnosov z pokút členské štáty zohľadnia všeobecné záujmy spotrebiteľov.

  5.  Členské štáty využívajú výnosy z pokút na podporu ochrany všeobecného záujmu spotrebiteľov, a to aj prostredníctvom zriadenia fondu určeného na nápravu v prípadoch poškodenia spotrebiteľov a prípadne aj iných škôd, ako je poškodenie záujmov v oblasti životného prostredia alebo poškodenie iných chránených verejných záujmov v dôsledku porušenia právnych predpisov.

  Pozmeňujúci návrh    100

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

  Smernica 93/13/EHS

  Článok 8b – odsek 6 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  6a.  Od členských štátov sa nevyžaduje, aby zaviedli komplexný systém verejného presadzovania práva, aby mohli uplatňovať sankcie podľa tejto smernice.

  Pozmeňujúci návrh    101

  Návrh smernice

  Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

  Smernica 98/6/ES

  Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  počet postihnutých spotrebiteľov vrátane spotrebiteľov v iných členských štátoch;

  b)  počet spotrebiteľov, ktorí utrpeli škodu v dotknutom členskom štáte a iných členských štátoch, ak sú takéto informácie dostupné v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) 2017/2394;

  (Odkaz v záhlaví týkajúci sa pozmeňujúceho aktu – článok 8 ods. 2 písm. b) zodpovedá článku 8 ods. 2 písm. j) návrhu Komisie. Tento nesúlad je spôsobený nesprávnym číslovaním v návrhu Komisie v anglickej verzii.)

  Pozmeňujúci návrh    102

  Návrh smernice

  Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

  Smernica 98/6/ES

  Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  akékoľvek opatrenie prijaté obchodníkom na zmiernenie škody, ktorú utrpeli spotrebitelia, alebo na jej nápravu;

  c)  akékoľvek opatrenie prijaté obchodníkom s cieľom zmierniť alebo napraviť škody, ktoré spotrebitelia utrpeli, vrátane opatrení, ktoré obchodník prijal s cieľom oznámiť porušenie právnych predpisov alebo spolupracovať s príslušnými súdmi či správnymi orgánmi;

  (Odkaz v záhlaví týkajúci sa pozmeňujúceho aktu – článok 8 ods. 2 písm. c) zodpovedá článku 8 ods. 2 písm. k) návrhu Komisie. Tento nesúlad je spôsobený nesprávnym číslovaním v návrhu Komisie v anglickej verzii.)

  Pozmeňujúci návrh    103

  Návrh smernice

  Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

  Smernica 98/6/ES

  Článok 8 – odsek 2 – písmeno d

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  d)  v prípade potreby zámernosť alebo nedbanlivosť, ktorou je charakterizované porušenie právnych predpisov;

  d)  zámernosť alebo nedbanlivosť, ktorou je charakterizované porušenie právnych predpisov;

  (Odkaz v záhlaví týkajúci sa pozmeňujúceho aktu – článok 8 ods. 2 písm. g) zodpovedá článku 8 ods. 2 písm. l) návrhu Komisie. Tento nesúlad je spôsobený nesprávnym číslovaním v návrhu Komisie v anglickej verzii.)

  Pozmeňujúci návrh    104

  Návrh smernice

  Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

  Smernica 98/6/ES

  Článok 8 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  fa)  či obchodník tvrdí, že dodržal príslušné kódexy správania alebo splnil príslušné podmienky;

  Pozmeňujúci návrh    105

  Návrh smernice

  Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

  Smernica 98/6/ES

  Článok 8 – odsek 2 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  2a.  Členské štáty vykonávajú právomoci stanovené v tomto článku primerane, účinne a efektívne v súlade s právnymi predpismi Únie vrátane zásad Charty základných práv Európskej únie, platných procesných záruk a pravidiel Únie v oblasti ochrany osobných údajov, najmä nariadenia (EÚ) 2016/679, a vnútroštátnych právnych predpisov.

  Pozmeňujúci návrh    106

  Návrh smernice

  Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

  Smernica 98/6/ES

  Článok 8 – odsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Ak sa sankcia ukladá v podobe pokuty, pri určovaní jej výšky sa zohľadnia aj ročný obrat obchodníka porušujúceho predpisy, jeho čistý zisk a všetky pokuty, ktoré mu boli uložené za rovnaké alebo iné porušenia tejto smernice v iných členských štátoch.

  3.  Pri určovaní úrovne sankcie sa zohľadnia aj všetky pokuty, ktoré boli uložené za rovnaké porušenia tejto smernice v iných členských štátoch.

  Pozmeňujúci návrh    107

  Návrh smernice

  Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

  Smernica 98/6/ES

  Článok 8 – odsek 4

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Členské štáty zabezpečia, aby sankcie za rozšírené porušovanie právnych predpisov a rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie v zmysle nariadenia (EÚ) 2017/2934 obsahovali možnosť uložiť pokuty, ktorých maximálna výška bude minimálne 4 % ročného obratu obchodníka v dotknutom členskom štáte alebo dotknutých členských štátoch.

  4.  Členské štáty zabezpečia, aby sankcie za rozšírené porušovanie právnych predpisov a rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie, ktoré sa majú uložiť na základe koordinovaného opatrenia začatého v súlade s kapitolou IV nariadenia (EÚ) 2017/2394, obsahovali možnosť uložiť pokuty, ktorých maximálna výška bude 10 000 000 EUR alebo minimálne 4 % ročného obratu obchodníka za predchádzajúci rozpočtový rok v dotknutom členskom štáte alebo dotknutých členských štátoch, podľa toho, ktorá suma je vyššia.

  Pozmeňujúci návrh    108

  Návrh smernice

  Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

  Smernica 98/6/ES

  Článok 8 – odsek 5

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.   Pri rozhodovaní o rozdelení výnosov z pokút členské štáty zohľadnia všeobecné záujmy spotrebiteľov.

  5.  Členské štáty využívajú výnosy z pokút na podporu ochrany všeobecného záujmu spotrebiteľov, a to aj prostredníctvom zriadenia fondu určeného na nápravu v prípadoch poškodenia spotrebiteľov a prípadne aj iných škôd, ako je poškodenie záujmov v oblasti životného prostredia alebo poškodenie iných chránených verejných záujmov v dôsledku porušenia právnych predpisov.

  Pozmeňujúci návrh    109

  Návrh smernice

  Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

  Smernica 98/6/ES

  Článok 8 – odsek 6 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  6a.  Od členských štátov sa nevyžaduje, aby zaviedli komplexný systém verejného presadzovania práva, aby mohli uplatňovať sankcie podľa tejto smernice.

  Pozmeňujúci návrh    110

  Návrh smernice

  Článok 4 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 4a

   

  Aplikácia Práva európskych spotrebiteľov

   

  1.  Komisia do 1. januára 2021 vytvorí mobilnú aplikáciu, ktorá bude slúžiť ako kontaktné miesto pre občanov, ktorí hľadajú informácie o právach spotrebiteľov, a pre spotrebiteľov, ktorí hľadajú informácie o mimosúdnom riešení sporov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 524/2013, a o podpore sťažností prostredníctvom siete európskych spotrebiteľských centier.

   

  2.  Mobilná aplikácia uvedená v odseku 1 má tieto funkcie:

   

  a)  poskytovať vzorový elektronický formulár sťažnosti, ktorý môže spotrebiteľ vyplniť;

   

  b)  predložiť vyplnený formulár sťažnosti platforme na riešenie sporov online, zriadenej podľa nariadenia (EÚ) č. 524/2013, alebo európskemu spotrebiteľskému centru príslušnému podľa zúčastnených strán;

   

  c)  poskytovať jasným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom presné a aktuálne informácie o právach spotrebiteľov a zárukách týkajúcich sa nákupu tovaru a služieb.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 440, 6.12.2018, s. 66.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Spravodajca sa domnieva, že návrh Komisie je v mnohých oblastiach dobrým základom a zavádza uspokojivé reformy nadväzujúce na výsledok vykonávania programu REFIT.

  V návrhu správy sa preto nenavrhuje veľa významných zmien v porovnaní s pôvodným prístupom Komisie, okrem jednej z najspornejších otázok: zmeny práva na odstúpenie od zmluvy.

  Spravodajca chápe potrebu nájsť rovnováhu medzi právami poskytnutými spotrebiteľom a očakávaniami podnikov a vyjadruje jej podporu. V prípade práva na odstúpenie od zmluvy existujú príklady spôsobu zneužitia existujúceho práva zo strany menšiny spotrebiteľov. To môže byť pre malé podniky náročné a spravodajca zostáva otvorený alternatívnemu zmierňovaniu následkov, ktoré sa pre ne môže zaviesť.

  Napriek tomu návrh predložený Komisiou vysiela spotrebiteľovi negatívny signál a podľa názoru spravodajcu podkopáva možnosti rastu v elektronickom obchode. Keďže pokračujeme v stratégii jednotného digitálneho trhu, spravodajca sa domnieva, že musíme tiež zabezpečiť, aby právne základy na iných miestach podporovali občanov a podniky, ktorí(-é) vykonávajú rôzne činnosti online. Najmä v tejto oblasti je predaj tovaru online podporovaný schopnosťou spotrebiteľov jednoducho a ľahko uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy. Akákoľvek zmena úloh môže odradiť od nákupov z online predajného kanálu, čo by podľa spravodajcu zhoršilo situáciu pre všetky strany.

  Pokiaľ ide o sankcie, spravodajca navrhuje niekoľko pozmeňujúcich návrhov v záujme jasnosti. Spravodajca predovšetkým navrhuje, aby sa v článkoch jasnejšie odzrkadlila pozícia vyjadrená v odôvodneniach, pokiaľ ide o to, kedy môže byť uložená pokuta založená na obrate. V príslušných článkoch to nie je jasne viazané na príležitosti, keď boli úspešne vykonané opatrenia podľa nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa, a preto sa to v pozmeňujúcich návrhoch vyslovene uvádza.

  Spravodajca tiež navrhuje rozvinúť úvahy Komisie o tom, ako zabezpečiť, aby sa sankcie používali na podporu záujmov spotrebiteľov. Podľa názoru spravodajcu sú sankcie ukladané často len okrajovo – ak vôbec – v prospech osôb, ktoré utrpeli škodu. Na súčasnom príklade možno vidieť, že vlastníci dotknutých automobilov značky Volkswagen nemusia vidieť žiadny rozdiel v tom, či pokutu ukladá jedna národná vláda alebo nie, ani škoda na životnom prostredí by sa nevyhnutne nevyriešila priamo ako výsledok pokuty. Spravodajca preto navrhuje jasnejšie prepojiť výnosy z pokút s konkrétnymi opatreniami na podporu postihnutých spotrebiteľov.

  Spravodajca navrhuje niektoré nové objasnenia ustanovení týkajúcich sa nevyžiadaných návštev a obchodných zájazdov s cieľom lepšie vymedziť podmienky, za ktorých sa členské štáty môžu rozhodnúť zaviesť obmedzenia. Malo by byť jasné, že nejde o diskusiu o výhodách alebo nedostatkoch podomového predaja ako takého, ale skôr o cielené ustanovenie na riešenie prípadov agresívnych alebo klamlivých praktík, ktoré sa môžu vyskytnúť.

  Pokiaľ ide o dvojakú kvalitu tovaru, spravodajca starostlivo vzal na vedomie predbežný výsledok správy z vlastnej iniciatívy o dvojakej kvalite tovaru vo výbore IMCO. Uvádza sa v nej, že niektoré návrhy Komisie by sa mohli zlepšiť; správa však neposkytla žiadne konkrétne odporúčania týkajúce sa samotných zlepšení. Spravodajca sa domnieva, že text by sa mohol zlepšiť prostredníctvom silnejšieho odkazu na celoeurópske metodiky, a táto zmena sa zavádza v odôvodneniach.

  Pokiaľ ide o povinnosť transparentnosti pre online trhy, spravodajca predkladá dve objasnenia.

  Prvé sa týka reklamy, ktorá sa objavuje vo výsledkoch vyhľadávania. Spravodajca súhlasí s Komisiou, že by sa to malo objasniť; existujú však prípady, kedy by „uskutočnené platby“ boli jedným z kritérií pre poradie výsledkov vyhľadávania. V týchto prípadoch nie je platba dominantným parametrom, a preto sa nezdá byť vhodné, aby sa s ním zaobchádzalo rovnako ako s platenou reklamou. V prípade reklamy platí, že platba zaistí, že vzhľadom na určité kľúčové slová sa reklama objaví na stránke bez ohľadu na fungovanie algoritmu trhu. Cieľom návrhu spravodajcu je zachytiť druhý príklad, ktorý chápe aj ako cieľ Komisie.

  Druhé uvedené objasnenie súvisí so súhrnom, ktorý má online trh poskytnúť a ktorý sa týka hlavných parametrov, ktorými sa riadi poradie výsledkov vyhľadávania. Spravodajca v tejto súvislosti považuje stručnosť za prednosť. Informácie, ktoré sú k dispozícii pre spotrebiteľov, by mali byť ľahko zrozumiteľné a mali by sa vzťahovať na to, čo vidia na obrazovke. Pre spotrebiteľa nie je prínosné, aby sa mu zobrazilo dvanásť strán popisu toho, ako môže vyhľadávač fungovať, najmä ak sa snažia vyhľadávať v rýchlosti. Podobne spotrebiteľ má zvyčajne možnosť preformulovať výsledky vyhľadávania podľa vlastného uváženia prostredníctvom filtrov a reorganizácie nástrojov na webových stránkach. Spravodajca preto považuje za dostatočné, aby online trhy uvádzali zoznam hlavných parametrov, domnieva sa, že podrobný opis nie je potrebný.

  Napokon, spravodajca predstavil návrh týkajúci sa fungovania platformy na riešenie sporov online a práce európskych spotrebiteľských centier. Spravodajca sa domnieva, že zviditeľnenie a uplatňovanie práv spotrebiteľov by sa mohlo podporiť zavedením mobilnej aplikácie. Aplikácia by slúžila dvom účelom: a) pôsobiť ako ľahký referenčný bod pre spotrebiteľov, ktorí chcú porozumieť svojim právam spotrebiteľov a uplatňovať ich, a b) slúžiť ako druhé kontaktné miesto pre riešenie sporov a asistenčné služby, ktoré ponúka platforma na riešenie sporov online a európske spotrebiteľské centrá. Aplikácia by nevykonávala žiadne funkcie na pozadí okrem toho, že by smerovala sťažnosti príslušnému subjektu; pre mnohých spotrebiteľov tieto systémy a služby nie sú všeobecne známe, a preto by táto služba zameraná na „orientáciu a nasmerovanie“ pre nich predstavovala pridanú hodnotu.

  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa

  Referenčné čísla

  COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)

  Dátum predloženia v EP

  11.4.2018

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  IMCO

  2.5.2018

   

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  ECON

  2.5.2018

  ENVI

  2.5.2018

  JURI

  2.5.2018

   

  Bez predloženia stanoviska

         dátum rozhodnutia

  ECON

  31.5.2018

  ENVI

  16.5.2018

  JURI

  23.4.2018

   

  Spravodajcovia

         dátum menovania

  Daniel Dalton

  16.5.2018

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  11.7.2018

  3.9.2018

  10.10.2018

  21.11.2018

  Dátum prijatia

  22.1.2019

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  37

  1

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Biljana Borzan, Edward Czesak, Martin Schirdewan, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer

  Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

  David Borrelli

  Dátum predloženia

  28.1.2019

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

  37

  +

  ALDE

  Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

  ECR

  Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

  EFDD

  Marco Zullo

  ENF

  Mylène Troszczynski

  GUE/NGL

  Dennis de Jong, Martin Schirdewan

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

  S&D

  Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Igor Šoltes

  1

  -

  ENF

  John Stuart Agnew

  1

  0

  EFDD

  Robert Jarosław Iwaszkiewicz

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania

  Posledná úprava: 11. februára 2019
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia