Postopek : 2018/0090(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0029/2019

Predložena besedila :

A8-0029/2019

Razprave :

PV 16/04/2019 - 22
CRE 16/04/2019 - 23

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 8.7
CRE 17/04/2019 - 8.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0399

POROČILO     ***I
PDF 327kWORD 114k
25.1.2019
PE 625.551v02-00 A8-0029/2019

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993, Direktive 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil EU o varstvu potrošnikov

(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalec: Daniel Dalton

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993, Direktive 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil EU o varstvu potrošnikov

(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0185),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0143/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj avstrijskega zveznega sveta in švedskega parlamenta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavljata, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 20. septembra 2018(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0029/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Zakonodajo o varstvu potrošnikov je treba učinkovito izvajati po vsej Uniji. Vendar je bilo v celovitem preverjanju ustreznosti direktiv o pravu EU na področju varstva potrošnikov in trženja, ki jih je izvedla Komisija v letih 2016 in 2017 v okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT), ugotovljeno, da je uspešnost zakonodaje Unije o varstvu potrošnikov ogrožena zaradi pomanjkanja ozaveščenosti trgovcev in potrošnikov ter nezadostnega izvrševanja in omejene možnosti pravnega varstva potrošnikov.

(2)  Zakonodajo o varstvu potrošnikov je treba učinkovito izvajati po vsej Uniji. Vendar je bilo v celovitem preverjanju ustreznosti direktiv o pravu EU na področju varstva potrošnikov in trženja, ki jih je izvedla Komisija v letih 2016 in 2017 v okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT), ugotovljeno, da je uspešnost zakonodaje Unije o varstvu potrošnikov ogrožena zaradi pomanjkanja ozaveščenosti trgovcev in potrošnikov ter nezadostnega izkoriščanja obstoječih možnosti pravnih sredstev.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Za spodbujanje doslednejše uporabe kazni, zlasti za kršitve znotraj Unije, močno razširjene kršitve in močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije, navedene v Uredbi (EU) 2017/2394, bi bilo treba določiti skupna neizčrpna merila za uporabo glob. Ta merila morajo vključevati čezmejno naravo kršitve, predvsem opredelitev, ali je kršitev oškodovala tudi potrošnike v drugih državah članicah. Upoštevati bi bilo treba tudi vsa pravna sredstva, ki jih trgovec zagotovi potrošnikom za povzročeno škodo. Ponavljajoče se kršitve istega storilca kažejo nagnjenost k takim kršitvam, zato so pomemben pokazatelj teže zadevnega ravnanja, s tem pa tudi potrebe po povečanju ravni kazni za doseganje učinkovitega odvračanja. Merilo pridobljene finančne koristi ali preprečene izgube zaradi kršitve je zlasti pomembno, kadar nacionalna zakonodaja določa kazni v obliki glob in določa najvišjo globo kot odstotek prometa trgovca in kadar kršitev zadeva le enega ali le nekatere trge, na katerih trgovec deluje.

(6)  Za spodbujanje doslednejše uporabe kazni, zlasti za kršitve znotraj Unije, močno razširjene kršitve in močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije, kot je določeno v Uredbi (EU) 2017/2394, bi bilo treba določiti skupna neizčrpna merila za uporabo glob. Ta merila morajo vključevati čezmejno naravo kršitve, predvsem opredelitev, ali je kršitev oškodovala tudi potrošnike v drugih državah članicah, če je ta informacija na voljo v določbah iz Uredbe (EU) 2017/2394 v zvezi z izmenjavo informacij. Upoštevati bi bilo treba tudi vsa pravna sredstva, ki jih trgovec zagotovi potrošnikom za povzročeno škodo, in v kolikšni meri si trgovec prizadeva za odpravo posledic kršitve in ublažitev njenih morebitnih negativnih učinkov. Ponavljajoče se kršitve istega storilca kažejo nagnjenost k takim kršitvam, zato so pomemben pokazatelj teže zadevnega ravnanja, s tem pa tudi potrebe po povečanju ravni kazni za doseganje učinkovitega odvračanja. Merilo pridobljene finančne koristi ali preprečene izgube zaradi kršitve je zlasti pomembno, kadar nacionalna zakonodaja določa kazni v obliki glob in določa najvišjo globo kot odstotek prometa trgovca in kadar kršitev zadeva le enega ali le nekatere trge, na katerih trgovec deluje.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Poleg tega bi bilo treba pri vseh globah, izrečenih kot kazni, upoštevati letni promet in dobiček trgovca, ki je storil kršitev, in vse globe, naložene trgovcu v drugih državah članicah za isto kršitev, zlasti za močno razširjene kršitve potrošniškega prava in močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije, ki so predmet usklajene preiskave in pregona v skladu z Uredbo (EU) 2017/2394.

(7)  Poleg tega bi bilo treba pri kaznih upoštevati vse globe, naložene trgovcu v drugih državah članicah za isto kršitev, zlasti za močno razširjene kršitve in močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije, ki so predmet usklajene preiskave in pregona v skladu z Uredbo (EU) 2017/2394.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Ta skupna neizčrpna merila za uporabo kazni morda niso ustrezna pri odločanju o kaznih glede vsake posamezne kršitve, zlasti pri kršitvah, ki niso hude. Države članice bi morale upoštevati tudi druga splošna pravna načela, ki se uporabljajo za nalaganje kazni, kot je načelo non bis in idem.

(8)  Ta skupna neizčrpna merila za uporabo kazni morda niso ustrezna pri odločanju o kaznih glede vsake posamezne kršitve, zlasti pri kršitvah, ki niso hude. Države članice bi morale upoštevati tudi druga splošna pravna načela, ki se uporabljajo za nalaganje kazni, kot je načelo non bis in idem, ter ustrezne postopkovne zaščitne ukrepe in zaščitne ukrepe za varstvo podatkov iz prava Unije in nacionalnega prava ter Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da se organom držav članic zagotovi možnost naložitve učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih kazni za močno razširjene kršitve potrošniškega prava in močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije, ki so predmet usklajene preiskave in pregona v skladu z Uredbo (EU) 2017/2394, bi bilo treba globe uvesti kot obvezen element kazni za take kršitve. Za zagotavljanje odvračilnega učinka glob bi morale države članice v svojem nacionalnem pravu določiti najvišje denarne kazni za take kršitve v višini najmanj 4 % letnega prometa trgovca v zadevni državi članici.

(9)  Da se organom držav članic zagotovi možnost naložitve učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih kazni za močno razširjene kršitve in močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije, ki so predmet usklajene preiskave in pregona v skladu z Uredbo (EU) 2017/2394, bi bilo treba globe uvesti kot obvezen element kazni za take kršitve. Za zagotavljanje odvračilnega učinka glob bi morale države članice v svojem nacionalnem pravu določiti najvišji znesek denarne kazni za take kršitvev višini 10 000 000 EUR ali najmanj 4 % letnega prometa trgovca v predhodnem finančnem letu v zadevni državi članici, če bi bil ta višji.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Kadar v okviru mehanizma za usklajevanje v okviru Uredbe (EU) 2017/2394 enotni nacionalni pristojni organ v smislu navedene uredbe naloži globo trgovcu, ki je odgovoren za močno razširjeno kršitev ali močno razširjeno kršitev z razsežnostjo Unije, bi moral imeti možnost, da naloži globo v višini najmanj 4% letnega prometa trgovca v vseh državah članicah, ki jih zadeva usklajeni izvršilni ukrep.

(10)  Kadar v okviru mehanizma za usklajevanje v okviru Uredbe (EU) 2017/2394 enotni nacionalni pristojni organ v smislu navedene uredbe naloži globo trgovcu, ki je odgovoren za močno razširjeno kršitev ali močno razširjeno kršitev z razsežnostjo Unije, bi moral imeti možnost, da naloži globo v višini do 10 000 000 EUR ali najmanj 4% letnega prometa trgovca v predhodnem finančnem letu v vseh zadevnih državah članicah, če bi bil ta višji.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Državam članicam se ne bi smelo preprečiti, da ohranijo ali uvedejo v svoje nacionalno pravo čim višje globe na podlagi prometa za močno razširjene kršitve potrošniškega prava in močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije, kot je opredeljeno v Uredbi (EU) 2017/2394. Zahteva, da se znesek globe določi pri najmanj 4 % prometa trgovca, ne bi smela veljati za morebitna dodatna pravila držav članic glede občasnih denarnih kazni, kot so dnevne kazni za nespoštovanje katerega koli sklepa, odredbe, začasnega ukrepa, zaveze trgovca ali drugega ukrepa z namenom zaustavitve kršitve.

črtano

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Pri odločanju o namenu uporabe prihodkov iz glob bi morale države članice upoštevati končni cilj zakonodaje o varstvu potrošnikov in njenega izvrševanja, to pa je varstvo splošnih interesov potrošnikov. Države članice bi morale zato vsaj del prihodkov od glob nameniti krepitvi varstva potrošnikov v okviru svojih jurisdikcij, na primer podpiranju potrošniškega gibanja ali dejavnosti, katerih namen je krepitev moči potrošnikov.

(12)  Pri odločanju o namenu uporabe prihodkov iz glob bi morale države članice upoštevati končni cilj zakonodaje o varstvu potrošnikov in njenega izvrševanja, to pa je varstvo splošnih interesov potrošnikov. Države članice bi morale zato prihodke od glob nameniti skladu za zagotavljanje pravnih sredstev v primeru oškodovanja potrošnikov ali krepitvi varstva potrošnikov ali zaščite drugih javnih interesov v okviru svojih jurisdikcij, tudi dejavnostim, katerih namen je krepitev vloge potrošnikov in ki jih neposredno izvajajo države članice ali se izvajajo prek nacionalnih ali evropskih potrošniških organizacij.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Države članice bi morale zagotoviti, da so pravna sredstva na voljo potrošnikom, oškodovanim zaradi nepoštenih poslovnih praks, da se odpravijo vsi učinki tovrstnih nepoštenih praks. Za doseganje tega cilja bi morale države članice zagotoviti razpoložljivost pogodbenih in nepogodbenih pravnih sredstev. Pogodbena pravna sredstva, ki jih zagotovijo države članice, bi morala vključevati najmanj pravico do prekinitve pogodbe. Nepogodbena pravna sredstva v okviru nacionalnega prava bi morala vključevati najmanj pravico do odškodnine za povzročeno škodo. Državam članicam se ne bi preprečilo ohranjanje ali uvedba pravic do dodatnih pravnih sredstev za potrošnike, oškodovane zaradi nepoštenih poslovnih praks, da se zagotovi popolna odprava učinkov teh praks.

(15)  Države članice bi morale zagotoviti, da so pravna sredstva na voljo potrošnikom, oškodovanim zaradi nepoštenih poslovnih praks. Za doseganje tega cilja bi morale države članice zagotoviti, da so v nacionalnem pravu na voljo pogodbena in nepogodbena pravna sredstva. Pogodbena pravna sredstva, ki jih zagotovijo države članice, bi morala vključevati pravico do prekinitve pogodbe in druga pravna sredstva, prilagojena resnosti morebitne škode, vključno s pravico do znižanja kupnine ali odškodnine za povzročeno škodo. Nepogodbena pravna sredstva v okviru nacionalnega prava bi morala vključevati pravico do odškodnine za povzročeno škodo. Državam članicam se ne bi preprečilo ohranjanje ali uvedba pravic do dodatnih pravnih sredstev za potrošnike, oškodovane zaradi nepoštenih poslovnih praks, da se zagotovi popolna odprava učinkov teh praks.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  V Direktivi 2011/83/EU bi bilo treba zato zagotoviti posebne zahteve glede preglednosti spletnih trgov pri obveščanju potrošnikov, ki uporabljajo spletne trge, o glavnih parametrih razvrščanja ponudb, o tem, ali sklenejo pogodbo s trgovcem ali drugo osebo, ki ni trgovec (kot je drug potrošnik), ali velja zakonodaja o varstvu potrošnikov in kateri trgovec je odgovoren za izvedbo pogodbe, ter zagotavljanju pravic potrošnikov, kadar te pravice veljajo. Te podatke bi bilo treba zagotoviti na jasen in razumljiv način, ne samo s sklicevanjem v standardnih pogojih uporabe ali podobnem pogodbenem dokumentu. Zahteve glede informacij za spletne trge bi morale biti sorazmerne ter vzpostaviti morajo pravo ravnovesje med visoko ravnjo varstva potrošnikov in konkurenčnostjo spletnih trgov. Od spletnih trgov se ne bi smelo zahtevati, da navedejo specifične pravice potrošnikov, kadar potrošnike obveščajo o njihovi veljavnosti ali neveljavnosti. Informacije, ki jih je treba zagotoviti o odgovornosti za zagotavljanje pravic potrošnikov, so odvisne od pogodbenih dogovorov med spletnimi trgi in zadevnimi tretjimi trgovci. Spletni trg lahko tretjega trgovca navede kot edino odgovorno osebo za pravice potrošnikov ali opiše svoje specifične odgovornosti, kadar prevzame odgovornost za določene vidike pogodbe, kot je na primer dobava ali uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe. Obveznost zagotavljanja informacij o glavnih parametrih, ki določajo razvrstitev rezultatov iskanja, ne posega v nobene poslovne skrivnosti glede osnovnih algoritmov. Te informacije bi morale pojasniti glavne privzete parametre, ki se uporabljajo na trgu, vendar jih ni treba predložiti na način, ki je prilagojen za vsako posamezno iskalno poizvedbo.

(19)  V Direktivi 2005/29/EU in Direktivi 2011/83/EU bi bilo treba zato zagotoviti posebne zahteve glede preglednosti spletnih trgov pri obveščanju potrošnikov, ki uporabljajo spletne trge, o glavnih parametrih, prikazanih v vrstnem redu glede na njihovo relativno pomembnost in na podlagi katerih se določi razvrstitev ponudb o tem, ali sklenejo pogodbo s trgovcem ali drugo osebo, ki ni trgovec (kot je drug potrošnik), ali velja zakonodaja o varstvu potrošnikov in kateri trgovec je odgovoren za izvedbo pogodbe, ter zagotavljanju pravic potrošnikov, kadar te pravice veljajo. Te podatke bi bilo treba zagotoviti na jasen in razumljiv način, ne samo s sklicevanjem v standardnih pogojih uporabe ali podobnem pogodbenem dokumentu. Zahteve glede informacij za spletne trge bi morale biti sorazmerne ter vzpostaviti morajo pravo ravnovesje med visoko ravnjo varstva potrošnikov in konkurenčnostjo spletnih trgov. Od spletnih trgov se ne bi smelo zahtevati, da navedejo specifične pravice potrošnikov, kadar potrošnike obveščajo o njihovi veljavnosti ali neveljavnosti. Informacije, ki jih je treba zagotoviti o odgovornosti za zagotavljanje pravic potrošnikov, so odvisne od pogodbenih dogovorov med spletnimi trgi in zadevnimi tretjimi trgovci. Spletni trg lahko tretjega trgovca navede kot edino odgovorno osebo za pravice potrošnikov ali opiše svoje specifične odgovornosti, kadar prevzame odgovornost za določene vidike pogodbe, kot je na primer dobava ali uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe. Obveznost zagotavljanja informacij o glavnih parametrih, ki določajo razvrstitev rezultatov iskanja, v skladu z Direktivo 2016/943 ne posega v nobene poslovne skrivnosti glede osnovnih algoritmov. Te informacije bi morale pojasniti glavne privzete parametre, ki se uporabljajo na trgu, vendar jih ni treba predložiti na način, ki je prilagojen za vsako posamezno iskalno poizvedbo.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a)  Zahteve glede preglednosti za spletne trge morajo biti zanesljive, da varujejo potrošnika tudi, kadar sklene pogodbo na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov ali sprejme katero koli ustrezno ponudbo, če so dodatne bistvene informacije na voljo šele po prodaji. Potrošnike bi bilo treba varovati pred nakupom ali uporabo nezakonite vsebine, ki lahko ogroža njihovo zdravje in varnost, ter jim omogočiti uveljavljanje vseh razpoložljivih pravnih sredstev, tudi prek mehanizmov alternativnega reševanja sporov, določenih v Direktivi 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a. Zato bi jih bilo treba obvestiti, kadar so kupili nezakonit izdelek ali storitev ali kadar je bila ponudba zavajajoča. Spletni trgi ne vedo vedno, da je neka ponudba ali izdelek nezakonit. Kadar pa se s takimi informacijami seznanijo po prodaji, bi jih morali posredovati ne le trgovcem, temveč tudi potrošnikom. Taka zahteva je v skladu z Direktivo 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta1b, saj bi veljala le, kadar bi spletni trg prejel prijavo, potrdil njeno veljavnost in odstranil nezakonito ponudbo, izdelek ali storitev.

 

_____________

 

1a Direktiva 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov) (UL L 165, 18.6.2013, str. 63).

 

1b Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19b)  Poudariti je treba, da spletna mesta za primerjanje izdelkov ne razvrščajo in ne prikazujejo nujno objektivno po ceni in kakovosti ter da potrošniki morda niso seznanjeni, da spletni trgi lahko prejemajo plačilo, da neutemeljeno izpostavljajo posamezen izdelek ali storitev. Zato bi morali nacionalni regulativni organi spremljati sektorje, v katerih potrošniki pogosto uporabljajo spletna mesta za primerjanje, in raziskati, ali potrošniki pravilno razumejo razvrščanje na spletnih trgih. V primeru razhajanja bi bilo treba sprejeti ukrepe, prilagojene posameznim sektorjem.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  V skladu s členom 15(1) Direktive 2000/31/ES45 se od spletnih trgov ne bi smelo zahtevati, da preverijo pravni status tretjih dobaviteljev. Namesto tega bi moral spletni trg od drugih dobaviteljev izdelkov na spletnem trgu zahtevati, da navedejo svoj status kot trgovci ali netrgovci za namene potrošniškega prava in te informacije predložijo spletnemu trgu.

(20)  Za spletne trge bi morala veljati obveznost, da sprejmejo razumne ukrepe za zagotavljanje, da se storitve, ki jih ponujajo, ne zlorabljajo, s čimer bi bili potrošniki v ranljivem položaju. Vzpostavljena bi morala biti ustrezna raven varstva, skladna z naravo blaga ali storitev, ki se prodajajo, in morebitnimi dejanskimi dokazi o škodi, nastali pri prodaji. Še posebej bi morali spremljati dejavnosti, ki nakazujejo, da se trgovec predstavlja kot netrgovec, da bi vplival na izbiro potrošnikov in na njihova pričakovanja glede kakovosti izdelka ali storitve, ki jo kupujejo.

__________________

 

45 Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).

 

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Digitalne vsebine in digitalne storitve se pogosto dobavijo prek spleta na podlagi pogodb, pri katerih potrošnik ne plača kupnine, temveč trgovcu predloži osebne podatke. Za digitalne storitve je značilna stalna vključenost trgovca v obdobju trajanja pogodbe, da potrošniku omogoči uporabo storitev, na primer dostop do podatkov v digitalni obliki, njihovo ustvarjanje, obdelavo, shranjevanje ali izmenjavo. Primeri digitalnih storitev so pogodbe o naročniških razmerjih za uporabo vsebinskih portalov, shranjevanja v oblaku, spletne pošte, družbenih medijev in aplikacij v oblaku. Stalna vključenost ponudnika storitev upravičuje uporabo pravil o pravici do odstopa od pogodbe iz Direktive 2011/83/EU, ki potrošniku učinkovito omogočajo, da preizkusi storitev in se v 14-dnevnem obdobju po sklenitvi pogodbe odloči, ali jo obdrži. Nasprotno pa so za pogodbe za dobavo digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, značilni enkratni ukrepi trgovca, da potrošniku dobavi določeno digitalno vsebino ali več vsebin, kot so določene glasbene ali video datoteke. Ta enkratna narava zagotavljanja digitalnih vsebin je podlaga za izvzem iz pravice do odstopa od pogodbe v skladu s členom 16(m) Direktive 2011/83/EU, v skladu s katero potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe, kadar se izvajanje pogodbe začne, kot velja pri prenosu ali pretočnem predvajanju določenih vsebin.

(21)  Digitalne vsebine in digitalne storitve se pogosto dobavijo prek spleta na podlagi pogodb, pri katerih potrošnik ne plača kupnine, temveč trgovcu predloži osebne podatke. Za digitalne storitve je značilna stalna vključenost trgovca v obdobju trajanja pogodbe, da potrošniku omogoči uporabo storitve, ki omogoča dostop do ali shranjevanje podatkov v digitalni obliki, njihovo ustvarjanje in obdelavo. Primeri digitalnih storitev so izmenjava video in avdio vsebin ter drugo gostovanje datotek, obdelava besedil ali igre, ki so na voljo v računalniškem okolju v oblaku in v družbenih medijih. Stalna vključenost ponudnika storitev upravičuje uporabo pravil o pravici do odstopa od pogodbe iz Direktive 2011/83/EU, ki potrošniku učinkovito omogočajo, da preizkusi storitev in se v 14-dnevnem obdobju po sklenitvi pogodbe odloči, ali jo obdrži. Nasprotno pa so za pogodbe za dobavo digitalne vsebine značilni enkratni ukrepi trgovca, da potrošniku dobavi določeno digitalno vsebino ali več vsebin, kot so določene glasbene ali video datoteke. Ta enkratna narava zagotavljanja digitalnih vsebin je podlaga za izvzem iz pravice do odstopa od pogodbe v skladu s členom 16(m) Direktive 2011/83/EU, v skladu s katero potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe, kadar se izvajanje pogodbe začne, kot velja pri prenosu ali pretočnem predvajanju določenih vsebin.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Direktiva 2011/83/EU že velja za pogodbe o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dobavi na otipljivem nosilcu podatkov (tj. ponudbo spletnih digitalnih vsebin), ne glede na to, ali potrošnik plača ceno v denarju ali predloži osebne podatke. V nasprotju s tem se Direktiva 2011/83/EU uporablja le za pogodbe o opravljanju storitev, vključno s pogodbami za digitalne storitve, skladno s katerimi potrošnik plača ceno ali se temu zaveže. Zato se ta direktiva ne uporablja za pogodbe za digitalne storitve, pri katerih potrošnik predloži osebne podatke trgovcu, ne da bi plačal ceno. Zaradi svoje podobnosti in medsebojne zamenljivosti plačanih digitalnih storitev in digitalnih storitev, zagotovljenih v zameno za osebne podatke, bi morala zanje veljati ista pravila v skladu z Direktivo 2011/83/EU.

(22)  Direktiva 2011/83/EU že velja za pogodbe o dobavi digitalne vsebine ne glede na to, ali potrošnik plača ceno v denarju ali predloži osebne podatke. V nasprotju s tem se Direktiva 2011/83/EU uporablja le za pogodbe o opravljanju storitev, vključno s pogodbami za digitalne storitve, skladno s katerimi potrošnik plača ceno ali se temu zaveže. Zato se ta direktiva ne uporablja za pogodbe za digitalne storitve, pri katerih potrošnik predloži osebne podatke trgovcu, ne da bi plačal ceno. Zaradi svoje podobnosti in medsebojne zamenljivosti plačanih digitalnih storitev in digitalnih storitev, zagotovljenih v zameno za osebne podatke, bi morala zanje veljati ista pravila v skladu z Direktivo 2011/83/EU.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Zagotoviti bi bilo treba skladnost med področjem uporabe Direktive 2011/83/EU in [direktive o digitalni vsebini], ki se uporablja za pogodbe o dobavi digitalnih vsebin v okviru digitalnih storitev, pri katerih potrošnik trgovcu predloži osebne podatke.

(23)  Zagotoviti bi bilo treba skladnost med področjem uporabe Direktive 2011/83/EU in [direktive o digitalni vsebini], ki se uporablja za pogodbe o dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, pri katerih potrošnik trgovcu predloži ali se zaveže, da bo predložil, osebne podatke.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Zato bi bilo treba področje uporabe Direktive 2011/83/EU razširiti tako, da bo zajemala tudi pogodbe, na podlagi katerih trgovec opravi digitalno storitev za potrošnika ali se zaveže, da jo bo opravil, potrošnik pa predloži osebne podatke ali se zaveže, da jih bo predložil. Podobno kot pri pogodbah za dobavo digitalne vsebine, ki se ne dobavi na otipljivem nosilcu podatkov, bi se Direktiva morala uporabljati, kadar potrošnik predloži osebne podatke ali se zaveže, da jih bo predložil, razen če se osebni podatki, ki jih je zagotovil potrošnik, pri trgovcu obdelajo izključno za dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve in jih trgovec ne obdeluje za noben drug namen. Vsaka obdelava osebnih podatkov bi morala biti skladna z Uredbo (EU) 2016/679.

(24)  Zato bi bilo treba področje uporabe Direktive 2011/83/EU razširiti tako, da bo zajemala tudi pogodbe, na podlagi katerih trgovec opravi digitalno storitev za potrošnika ali se zaveže, da jo bo opravil, potrošnik pa predloži osebne podatke ali se zaveže, da jih bo predložil. Podobno kot pri pogodbah za dobavo digitalne vsebine bi se Direktiva morala uporabljati, kadar potrošnik predloži osebne podatke ali se zaveže, da jih bo predložil, razen če se osebni podatki, ki jih je zagotovil potrošnik, pri trgovcu obdelajo izključno za dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v skladu z [direktivo o digitalni vsebini] in jih trgovec ne obdeluje za noben drug namen. Za vse osebne podatke, ki se obdelujejo v povezavi s pogodbami za dobavo digitalne vsebine ali digitalnih storitev, se uporablja pravo Unije o varstvu osebnih podatkov.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Kadar se digitalne vsebine in digitalne storitve ne dobavljajo proti plačilu, se tudi Direktiva 2011/83/EU ne bi smela uporabljati za primere, ko trgovec zbira osebne podatke izključno za ohranitev skladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve ali izključno zaradi izpolnjevanja zakonskih zahtev. To lahko vključuje primere, v katerih registracijo potrošnika zahteva veljavna zakonodaja za namene varnosti in identifikacije, ali primere, v katerih razvijalec odprtokodne programske opreme od uporabnikov zbira podatke samo za zagotavljanje združljivosti in interoperabilnosti odprtokodne programske opreme.

(25)  Kadar se digitalne vsebine in digitalne storitve ne dobavljajo proti plačilu, se za zagotovitev popolne usklajenosti z direktivo o digitalni vsebini tudi Direktiva 2011/83/EU ne bi smela uporabljati za primere, ko trgovec zbira osebne podatke izključno zaradi izpolnjevanja zakonskih zahtev, ki veljajo za trgovca. To lahko vključuje primere, v katerih registracijo potrošnika zahteva veljavna zakonodaja za namene varnosti in identifikacije.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Direktiva 2011/83/EU se ne bi smela uporabljati niti v primerih, ko trgovec zbira samo metapodatke, kot so naslov IP, zgodovina brskanja ali druge informacije, ki se zbirajo in prenašajo s piškotki, razen če to stanje pomeni sklenitev pogodbe v skladu z nacionalno zakonodajo. Prav tako se ne bi smela uporabljati v primerih, ko je potrošnik, ne da bi sklenil pogodbo s trgovcem, izpostavljen oglasnim sporočilom izključno z namenom pridobivanja dostopa do digitalnih vsebin ali digitalnih storitev. Vendar bi morale države članice ohraniti možnost, da razširijo uporabo pravil iz Direktive 2011/83/EU za te primere ali da drugače urejajo primere, ki so izključeni iz področja uporabe te direktive.

(26)  Direktiva 2011/83/EU se ne bi smela uporabljati niti v primerih, ko trgovec zbira samo metapodatke, informacije v zvezi s potrošnikovo napravo ali zgodovino brskanja, razen če to stanje pomeni sklenitev pogodbe v skladu z nacionalno zakonodajo. Prav tako se ne bi smela uporabljati v primerih, ko je potrošnik, ne da bi sklenil pogodbo s trgovcem, izpostavljen oglasnim sporočilom izključno z namenom pridobivanja dostopa do digitalnih vsebin ali digitalnih storitev. Vendar bi morale države članice ohraniti možnost, da razširijo uporabo pravil iz Direktive 2011/83/EU za te primere ali da drugače urejajo primere, ki so izključeni iz področja uporabe te direktive.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(32a)  Pogodbe o individualni dobavi energije, ki ne prihaja iz omrežja, bi bilo treba izvzeti iz pravice do odstopa. Zaradi nihanja tržnih cen bi bil sicer trgovec izpostavljen tveganju nepredvidljive nadaljnje prodaje.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Direktiva 2011/83/EU določa popolnoma usklajena pravila glede pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, in pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov. V zvezi s tem se je izkazalo, da dve konkretni obveznosti trgovcem nalagata nesorazmerno breme, zaradi česar bi ju bilo treba črtati.

črtano

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Prva se nanaša na pravice potrošnika do odstopa od prodajne pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, tudi če je bilo blago uporabljeno bolj, kot je bilo nujno potrebno za ugotavljanje njegove narave, značilnosti in delovanja. V skladu s členom 14(2) Direktive 2011/83/EU lahko potrošnik še vedno izkoristi pravico do odstopa od spletnega nakupa/nakupa zunaj poslovnih prostorov, tudi če je blago pretirano uporabljeno, vendar je v takšnem primeru lahko odgovoren za vsako zmanjšano vrednost blaga.

črtano

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Obveznost, da se sprejme vrnitev takšnega blaga, ustvarja težave trgovcem, ki morajo oceniti „zmanjšano vrednost“ vrnjenega blaga in ga prodati naprej kot rabljeno blago ali ga zavreči. To izkrivlja ravnovesje med visoko ravnjo varstva potrošnikov in konkurenčnostjo podjetij, kar je cilj Direktive 2011/83/EU. Pravico potrošnika do vračila blaga v takih primerih bi bilo zato treba črtati. Prilogo I k Direktivi 2011/83/EU „Informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe“ bi bilo treba prilagoditi v skladu s to spremembo.

črtano

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Druga obveznost se nanaša na člen 13 Direktive 2011/83/EU, v skladu s katerim trgovci lahko plačilo zadržijo, dokler ne prejmejo vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokaza, da ga je poslal nazaj, kar koli nastopi prej. Slednje lahko v nekaterih primerih od trgovcev dejansko zahteva, da potrošnikom povrnejo plačilo, preden dejansko prejmejo vrnjeno blago in preden ga imajo možnost pregledati. To izkrivlja ravnovesje med visoko ravnjo varstva potrošnikov in konkurenčnostjo podjetij, kar je cilj Direktive 2011/83/EU. Obveznost, da trgovci potrošniku vrnejo kupnino zgolj na podlagi dokazila, da je blago poslal nazaj trgovcu, bi bilo zato treba črtati. Prilogo I k Direktivi 2011/83/EU „Informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe“ bi bilo treba prilagoditi v skladu s to spremembo.

črtano

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  Ob upoštevanju tehnološkega razvoja je treba s seznama sredstev komuniciranja iz člena 6(1)(c) Direktive 2011/83/EU črtati navedbo številk telefaksa, ker se slednji redko uporablja in je v veliki meri zastarel. Poleg tega bi morali imeti trgovci možnost, da namesto elektronskega naslova uporabijo druga sredstva spletnega komuniciranja s potrošniki, kot so na primer spletni obrazci in klepeti, če takšna nadomestna sredstva potrošniku omogočajo, da obdrži vsebine komuniciranja na trajnem nosilcu podatkov na podoben način kot pri elektronski pošti. Prilogo I k Direktivi „Informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe“ bi bilo treba prilagoditi v skladu s to spremembo.

(38)  Ob upoštevanju tehnološkega razvoja je treba s seznama sredstev komuniciranja iz člena 6(1)(c) Direktive 2011/83/EU črtati navedbo številk telefaksa, ker se slednji redko uporablja in je v veliki meri zastarel. Glede na raznolikost podjetij, ki se ukvarjajo s trgovino, ni treba, da so vsi trgovci v vseh primerih obvezani spletno komunicirati. Če pa trgovec uporablja spletno komunikacijo, je treba te podatke posredovati potrošniku. Poleg tega bi morali imeti trgovci možnost, da izberejo, da bodo namesto elektronskega naslova uporabili druga sredstva spletnega komuniciranja s potrošniki, kot so na primer spletni obrazci in klepeti, če takšna nadomestna sredstva potrošniku omogočajo, da obdrži vsebine komuniciranja na trajnem nosilcu podatkov na podoben način kot pri elektronski pošti. Prilogo I k Direktivi „Informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe“ bi bilo treba ustrezno prilagoditi.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Točko 11 Priloge I k Direktivi 2005/29/ES, ki prepoveduje prikrito oglaševanje v uredniški vsebini v medijih, bi bilo treba prilagoditi tako, da je jasno, da enaka prepoved velja tudi, kadar trgovec zagotovi informacije za potrošnika v obliki rezultatov iskanja v odgovoru na poizvedbe potrošnikov na spletu.

(40)  Točko 11 Priloge I k Direktivi 2005/29/ES, ki prepoveduje prikrito oglaševanje v uredniški vsebini v medijih, bi bilo treba prilagoditi tako, da bi bilo jasno, da enaka prepoved velja tudi, kadar trgovec zagotovi informacije za potrošnika v obliki rezultatov, prikazanih na viden način, ki jih ne bi odkrili, če bi bili prikazani v glavnem delu rezultatov iskanja v odgovoru na poizvedbe potrošnikov na spletu. To vidno promocijsko umeščanje bi moralo biti jasno označeno.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Uvodna izjava 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(40a)  Potrošniki se pri sprejemanju odločitev o nakupu vse bolj zanašajo na ocene potrošnikov in priporočila. Zato bi se moralo zavajanje potrošnikov z navedbo, da je ocena resnična, čeprav ni bilo sprejetih nobenih razumnih in sorazmernih ukrepov, s katerimi bi zagotovili, da ocena odraža dejanske izkušnje potrošnikov, obravnavati kot nepoštena poslovna praksa. Ti ukrepi bi lahko na primer vključevali tehnična sredstva za preverjanje zanesljivosti osebe, ki objavi oceno, zahtevanje informacij, da se preveri, ali je potrošnik dejansko uporabil izdelek, in predložitev jasnih informacij potrošniku o tem, kako se ocene obdelujejo, na primer ali se vse ocene objavijo, ne glede na to, ali so pozitivne ali negativne, oziroma ali so ocene sponzorirane in ali nanje vpliva pogodbeno razmerje s trgovcem.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Uvodna izjava 40 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(40b)  Iz istega razloga bi bilo treba Prilogo I k Direktivi 2005/29/ES posodobiti, da bi vključevala oglase ali priporočila, ki dajejo napačen vtis, da so prijatelji ali znanci kupili, uporabljali ali priporočili izdelek, storitev ali digitalno vsebino.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41)  Člen 16 Listine EU o temeljnih pravicah zagotavlja svobodo opravljanja dejavnosti v skladu s pravom Unije ter nacionalnimi zakonodajami in praksami. Vendar trženje izdelkov v državah članicah kot enakih, kadar imajo v resnici bistveno drugačno sestavo ali značilnosti, lahko zavaja potrošnike in povzroči, da sprejmejo odločitev o nakupu, ki je sicer ne bi sprejeli.

(41)  Trženje izdelka z identičnim ali navidezno identičnim videzom, ki se trži pod isto znamko, čeprav nima iste sestave ali značilnosti, in kadar takšna razlika ni jasno in celovito označena, da bi jo potrošnik lahko takoj opazil, je zavajajoča praksa. Takšno prakso bi morali obravnavati kot nepošteno in bi jo morali dodati na seznam zavajajočih poslovnih praks, ki se v skladu s Prilogo I k Direktivi 2005/29/ES v vseh primerih štejejo za nepoštene. Vendar lahko trgovec prilagodi izdelke iste znamke za različne zemljepisne trge zaradi legitimnih dejavnikov, kot so uporaba lokalnih sestavin, zahteve nacionalne zakonodaje, cilji glede spremembe sestave ali dokazljive preference potrošnikov, pri čemer morajo biti te podprte z zadovoljivimi dokazi. Možni dokazi so lahko potrošniški preskusi slepe degustacije ali testiranja izdelkov in druge metode za določanje jasnih preferenc, ki se kažejo v izbiri potrošnikov. Če se izdelki po sestavi ali značilnostih močno razlikujejo, njihov videz, opis ali slikovni prikaz pa dajejo vtis, da so ti izdelki identični izdelkom, ki se tržijo v drugi državi članici, bi morale biti te razlike jasno in celovito označene, da jih potrošnik lahko takoj opazi. Vendar se v primeru izdelkov, namenjenih dojenčkom ali malim otrokom, kot je hrana za dojenčke, razume, da ni zelo verjetno, da bodo regionalne razlike ali preference glede okusa jasno prišle do izraza, in zato ni mogoče, da bi trgovec to izpostavljal kot razlog za trženje izdelkov, ki se močno razlikujejo po sestavi ali značilnostih.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42)  Taka praksa je zato lahko v nasprotju z Direktivo 2005/29/ES, odvisno od ocene ustreznih elementov v vsakem posameznem primeru. Da se organom držav članic za varstvo potrošnikov in kakovosti živil olajša uporaba obstoječe zakonodaje, so bile v Obvestilu Komisije z dne 26. septembra 2017 o uporabi živilske zakonodaje EU in zakonodaje EU o varstvu potrošnikov pri vprašanju neenotne kakovosti izdelkov – posebni primer hrane zagotovljene smernice o uporabi sedanjih pravil EU v primerih neenotne kakovosti živilskih izdelkov46.V tem smislu Skupno raziskovalno središče Komisije sedaj razvija skupni pristop za primerjalno preskušanje živil.

črtano

__________________

 

46 C(2017)6532.

 

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43)  Vendar so izkušnje pri izvrševanju pokazale, da je lahko včasih potrošnikom, trgovcem in pristojnim nacionalnim organom nejasno, katere poslovne prakse bi lahko bile v nasprotju z Direktivo 2005/29/ES, če ni izrecne določbe. Direktivo 2005/29/ES bi bilo zato treba spremeniti tako, da se zagotovi pravna varnost trgovcem in izvršilnim organom, in sicer tako, da se izrecno obravnava trženje izdelka kot enakega izdelku, ki se trži v več drugih državah članicah, kadar se ti izdelki bistveno razlikujejo po svoji sestavi ali značilnostih. Pristojni organi bi morali takšne prakse oceniti in obravnavati od primera do primera v skladu z določbami Direktive. V svoji oceni bi moral pristojni organ upoštevati, ali je potrošnikom takšno razliko mogoče preprosto ugotoviti, pravico trgovca, da zaradi legitimnih dejavnikov, kot so razpoložljivost ali sezonska dostopnost surovin, opredeljene potrošniške želje ali prostovoljne strategije, katerih cilj je izboljšanje dostopa do zdravih in hranljivih živil, prilagodi izdelke iste znamke za različne zemljepisne trge, kot tudi pravico trgovcev, da na različnih zemljepisnih trgih ponudijo izdelke iste znamke v pakiranjih z različno težo ali prostornino.

črtano

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44)  Medtem ko prodaja zunaj poslovnih prostorov predstavlja legitimno in dobro uveljavljeno prodajno pot, kot so prodaje na daljavo in zunaj poslovnih prostorov trgovca, lahko nekatere posebno agresivne ali zavajajoče tržne prakse v smislu obiskov na domu potrošnika brez predhodnega soglasja potrošnika ali med komercialnimi izleti povzročijo pritisk na potrošnike, da opravijo nakupe blaga, ki ga sicer ne bi kupili, in/ali nakupe po previsokih cenah, kar pogosto vključuje takojšnje plačilo. Takšne prakse so pogosto usmerjene na starejše ali druge ranljive potrošnike. Nekatere države članice te prakse štejejo za nezaželene in menijo, da je treba omejiti nekatere oblike in vidike prodaje zunaj poslovnih prostorov v smislu Direktive 2011/83/EU, kot so nasilno in zavajajoče trženje ali prodaja izdelka v obliki nenaročenih obiskov na potrošnikovem domu ali komercialnih izletov, zaradi javnega reda ali spoštovanja zasebnega življenja potrošnikov, ki ga varuje člen 7 Listine EU o temeljnih pravicah. Zato bi bilo treba v skladu z načelom subsidiarnosti in za olajšanje izvrševanja pojasniti, da Direktiva 2005/29/ES ne vpliva na svobodo držav članic, da brez potrebe po oceni specifične prakse za vsak primer posebej določijo ureditev za varstvo legitimnih interesov potrošnikov v zvezi z nenaročenimi obiski trgovca na potrošnikovem domu z namenom ponujanja ali prodaje izdelkov ali komercialnimi izleti, ki jih je trgovec organiziral z namenom ali učinkom oglaševanja ali prodaje izdelkov potrošnikom, če je taka ureditev utemeljena zaradi javnega reda ali varstva zasebnosti. Takšne določbe bi morale biti sorazmerne in nediskriminatorne. Države članice bi morale uradno obvestiti Komisijo o vsaki nacionalni določbi, sprejeti v zvezi s tem, da lahko Komisija te informacije zagotovi vsem zainteresiranim stranem ter spremlja sorazmernost in zakonitost teh ukrepov.

(44)  Medtem ko prodaja zunaj poslovnih prostorov predstavlja legitimno in dobro uveljavljeno prodajno pot, lahko nekatere posebno agresivne ali zavajajoče tržne prakse v smislu vztrajnega in nezaželenega nagovarjanja potrošnika na njegovem domu in brez njegovega predhodnega soglasja ali med komercialnimi izleti povzročijo pritisk na potrošnike, da opravijo nakupe izdelkov, ki jih sicer ne bi kupili, in/ali nakupe po previsokih cenah, kar pogosto vključuje takojšnje plačilo. Takšne prakse so pogosto usmerjene na starejše ali druge ranljive potrošnike. Zato bi bilo treba v skladu z načelom subsidiarnosti in za olajšanje izvrševanja pojasniti, da Direktiva 2005/29/ES ne vpliva na svobodo držav članic, da sprejmejo določbe za zaščito legitimnih interesov potrošnikov v zvezi s določenimi praksami, povezanimi z vztrajnim in nezaželenim nagovarjanjem trgovca na potrošnikovem domu ali komercialnimi izleti, ki jih je trgovec organiziral z namenom ali učinkom oglaševanja ali prodaje izdelkov potrošnikom, če so take določbe sorazmerne, nediskriminacijske in utemeljene s prevladujočimi razlogi javnega interesa. Države članice bi morale uradno obvestiti Komisijo o vsaki nacionalni določbi, sprejeti v zvezi s tem, da lahko Komisija te informacije zagotovi vsem zainteresiranim stranem ter spremlja prakse, za katere veljajo nacionalne določbe, pa tudi ali so sorazmerne in zakonite.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Direktiva 2005/29/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točke l a, l b in l c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1)  v členu 2(1) se vstavijo naslednje točke:

 

(la)  „spletni trg“ pomeni ponudnika storitev, ki potrošnikom omogoča sklepanje spletnih pogodb s trgovci in potrošniki prek spletnega vmesnika spletnega trga;

 

(lb)  „storitev primerjave“ pomeni storitev, ki potrošnikom ponuja primerjavo različnih ponudb blaga ali storitev, ki jih ponujajo trgovci, na osnovi meril, vključno s ceno, lastnosti ali ocene ali s katerimi se iščejo ustrezni trgovci z blagom, storitvami ali digitalnimi vsebinami, z namenom lajšanja začetka neposrednih poslov med trgovcem in potrošnikom, ne glede na to, ali so posli nato sklenjeni;

 

(lc)  „spletni vmesnik“ pomeni spletni vmesnik, kot je opredeljen v členu (16)2 Uredbe (EU) 2018/302.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Direktiva 2005/29/ES

Člen 3 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Ta direktiva državam članicam ne preprečuje sprejetja določb za varstvo legitimnih interesov potrošnikov v zvezi z agresivnimi ali zavajajočimi tržnimi ali prodajnimi praksami v obliki nenaročenih obiskov trgovca na domu potrošnika ali komercialnimi izleti, ki jih trgovec organizira z namenom ali učinkom oglaševanja ali prodaje izdelkov potrošnikom, če so take določbe utemeljene zaradi javnega reda ali varstva zasebnosti.“;

Ta direktiva državam članicam ne preprečuje sprejetja določb za zaščito legitimnih interesov potrošnikov v zvezi z določenimi tržnimi ali prodajnimi praksami, ki veljajo za agresivne ali zavajajoče, v obliki vztrajnega in nezaželenega nagovarjanja trgovca na domu potrošnika ali komercialnimi izleti, ki jih trgovec organizira z namenom ali učinkom oglaševanja ali prodaje izdelkov potrošnikom, če so take določbe sorazmerne, nediskriminacijske in utemeljene s prevladujočimi razlogi javnega interesa.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2005/29/ES

Člen 6 – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  v odstavku 2 člena 6 se vstavi naslednja točka (c):

črtano

„(c)  vsako trženje izdelka kot enakega izdelku, ki se trži v več drugih državah članicah, pri čemer imata izdelka bistveno različno sestavo ali značilnosti; “

 

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Direktiva 2005/29/ES

Člen 7 – odstavek 4 – točka e a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  v členu 7(4) se doda naslednja točka:

 

„(ea)  za izdelke in storitve, ponujene na spletnih trgih, ali je tretja oseba, ki ponuja izdelke oziroma storitve, trgovec ali ne.“

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)

Direktiva 2005/29/ES

Člen 7 – odstavka 5 a in 5 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)  v členu 7 se dodata naslednja odstavka:

 

„5a.  Kadar spletni trg ali storitev primerjave zagotovi dostop do ocen izdelkov, ki so jih opravili potrošniki, se štejejo za bistvene naslednje informacije:

 

(a)  opis postopkov, ki se uporabljajo za pridobivanje in prikaz ocen potrošnikov, in ali se preverja pristnost ocen ter

 

(b)  v primeru opravljanja takih preverjanj, opis glavnih značilnosti preverjanja.

 

5b.  Pri zagotavljanju možnosti strankam, da izdelke iščejo na podlagi poizvedbe v obliki ključne besede, besedne zveze ali drugega vnosa, spletni trgi in storitve primerjave zagotovijo informacije o glavnih parametrih, prikazanih v vrstnem redu glede na njihovo relativno pomembnost in na podlagi katerih se določi razvrstitev ponudb, predstavljenih potrošniku kot odgovor na njegovo poizvedbo.“

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2005/29/ES

Člen 11 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Poleg zahteve iz člena 11, da se zagotovijo ustrezna in učinkovita sredstva za uveljavitev skladnosti, države članice zagotovijo, da so potrošnikom, oškodovanim zaradi nepoštenih poslovnih praks, na voljo tudi pogodbena in nepogodbena pravna sredstva, da se v skladu z njihovim nacionalnim pravom odpravijo vsi učinki nepoštenih poslovnih praks.

1.  Države članice zagotovijo, da so potrošnikom, oškodovanim zaradi nepoštenih poslovnih praks, v skladu z njihovim nacionalnim pravom na voljo pogodbena in nepogodbena pravna sredstva.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2005/29/ES

Člen 11 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pogodbena pravna sredstva vključujejo najmanj možnost, da potrošnik enostransko odstopi od pogodbe.

2.  Pogodbena pravna sredstva vključujejo možnost, da potrošnik enostransko odstopi od pogodbe. Zagotovijo se tudi dodatna pogodbena pravna sredstva, ki odražajo značilnosti in resnost neskladnosti in vključujejo pravico do znižanja kupnine ali odškodnine za povzročeno škodo. Ta pravna sredstva ne posegajo v zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo o uporabi pravnih sredstev.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2005/29/ES

Člen 11 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Nepogodbena pravna sredstva vključujejo najmanj možnost nadomestila za škodo, povzročeno potrošnikom.“;

3.  Nepogodbena pravna sredstva vključujejo možnost nadomestila za škodo, povzročeno potrošnikom.“

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2005/29/ES

Člen 13 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  število prizadetih potrošnikov, vključno s tistimi v drugih državah članicah;

(b)  število potrošnikov, ki so utrpeli škodo v zadevni državi članici in v drugih državah članicah, kadar so te informacije na voljo v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 2017/2394;

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2005/29/ES

Člen 13 – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  ukrepe trgovca za ublažitev ali odpravo škode, ki so jo utrpeli potrošniki;

(c)  ukrepe trgovca za ublažitev ali odpravo škode, ki so jo utrpeli potrošniki, vključno z ukrepi trgovca za prijavo kršitve ali sodelovanje s pristojnimi sodišči ali upravnimi organi;

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2005/29/ES

Člen 13 – odstavek 2 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  če je primerno, ali je kršitev namerna ali posledica malomarnosti;

(d)  ali je kršitev namerna ali posledica malomarnosti;

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2005/29/ES

Člen 13 – odstavek 2 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  ali trgovec trdi, da je spoštoval vse ustrezne kodekse ravnanja ali kvalifikacije;

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2005/29/ES

Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice izvajajo pooblastila iz tega člena sorazmerno, uspešno in učinkovito v skladu s pravom Unije in z načeli Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ustreznimi postopkovnimi jamstvi in pravili Unije o varstvu podatkov, predvsem Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1a, ter nacionalno zakonodajo.

 

_____________________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2005/29/ES

Člen 13 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar je naložena kazen globa, se pri določanju zneska globe upoštevajo letni promet in čisti dobiček trgovca, ki je storil kršitev, ter morebitne globe, naložene za enake ali podobne kršitve te direktive v drugih državah članicah.

3.  Pri določanju ravni kazni se upoštevajo morebitne globe, naložene za enake kršitve te direktive v drugih državah članicah.

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2005/29/ES

Člen 13 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice zagotovijo, da kazni za močno razširjene kršitve in močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije v smislu Uredbe (EU) 2017/2934 vključujejo možnost naložitve globe, katere najvišji znesek znaša najmanj 4 % letnega prometa trgovca v zadevni državi članici ali državah članicah.

4.  Države članice zagotovijo, da kazni za močno razširjene kršitve in močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije, ki se naložijo kot rezultat usklajenega ukrepanja v skladu s Poglavjem IV Uredbe (EU) 2017/2394, vključujejo možnost naložitve globe in da je najvišji znesek te globe 10 000 000 EUR ali 4 % letnega prometa trgovca v prejšnjem poslovnem letu v zadevni državi članici ali državah članicah, kar je višje.

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2005/29/ES

Člen 13 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice pri odločanju o porazdelitvi prihodkov od glob upoštevajo splošne interese potrošnikov.

5.  Države članice prihodke od glob uporabljajo za krepitev zaščite splošnega interesa potrošnikov, tudi z ustanovitvijo sklada za zagotavljanje pravnih sredstev v primerih škode, ki so jo utrpeli potrošniki, in po potrebi v primerih druge škode, kot je škoda za okoljske interese ali druge zaščitene javne interese, ki je posledica kršitve.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2005/29/ES

Člen 13 – odstavek 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Od držav članic se ne zahteva, da vzpostavijo celovit sistem javnega izvrševanja za izvrševanje kazni v skladu s to direktivo.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka -6 (novo)

Direktiva 2005/29/ES

Priloga I – točka 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-6)  v Prilogi I se doda naslednja točka:

 

„6a.  Prikazovati znižano ceno, ne da bi se navedla referenčna cena, na katero se nanaša objava o znižanju, in ne da bi se lahko dokazala točnost te referenčne cene v 30 dneh pred zadevno objavo.“

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 2005/29/ES

Priloga I – točka 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11.  Uporabiti uredniško vsebino v medijih ali zagotavljati informacije za potrošnikovo spletno poizvedbo za promocijo izdelka, če je trgovec plačal za promocijo izdelka, ne da bi to bilo jasno označeno v vsebini ali rezultatih iskanja ali slikah ali zvokih, ki jih potrošnik z lahkoto prepozna („advertorial“, plačana uvrstitev ali plačana vključitev). To ne posega v Direktivo 2010/13/EU48.

11.  Uporabiti uredniško vsebino v medijih ali zagotavljati informacije za potrošnikovo spletno poizvedbo za promocijo izdelka, če je trgovec za promocijo izdelka ali promocijsko umestitev, ki se prikaže pred glavnim delom rezultatov poizvedbe, zagotovil neposredno ali posredno plačilo, ne da bi to bilo jedrnato, preprosto in razumljivo označeno v vsebini ali rezultatih iskanja ali slikah ali zvokih, ki jih potrošnik z lahkoto prepozna („advertorial“, plačana uvrstitev ali plačana vključitev). To ne posega v Direktivo 2010/13/EU48.

__________________

__________________

48 Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic, ki jih določajo pravni, uredbeni ali sodni postopki v državah članicah o zagotavljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).

48 Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic, ki jih določajo pravni, uredbeni ali sodni postopki v državah članicah o zagotavljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Direktiva 2005/29/ES

Priloga I – točka 13 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  v Prilogi I se doda naslednja točka:

 

„13a. Navajati ali drugače ustvarjati vtis z videzom, opisom ali slikovnim prikazom, da je blago identično ali navidezno identično drugemu blagu, ki se trži v drugi državi članici, kadar to ni, razen če se to blago razlikuje na podlagi jasnih in dokazljivih regionalnih želja potrošnikov, uporabe lokalnih sestavin ali zahtev nacionalnega prava, ta razlika pa je jasno in razumljivo označena, da je nemudoma vidna potrošniku.“

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 b (novo)

Direktiva 2005/29/ES

Priloga I – točka 23 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  v Prilogi I se doda naslednja točka:

 

„23a.  Z različnimi tehnikami, vključno z avtomatizirano programsko opremo, kupovati veliko število vstopnic za prireditve z namenom njihove nadaljnje prodaje po ceni, višji od njihove nominalne vrednosti.“

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 c (novo)

Direktiva 2005/29/ES

Priloga I – točka 23 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6c)  v Prilogi I se doda naslednja točka:

 

„23b. Navajati ali drugače ustvarjati vtis, da je oceno proizvoda predložil potrošnik, ki ga je dejansko uporabil, ne da bi pri tem bili sprejeti razumni in sorazmerni ukrepi, da se zagotovi, da ocena odraža dejanske izkušnje potrošnikov.“

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 d (novo)

Direktiva 2005/29/ES

Priloga I – točka 23 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6d)  v Prilogi I se doda naslednja točka:

 

„23c.  Ustvarjati lažen vtis, da so drugi potrošniki kupili, uporabljali ali priporočili posamezen izdelek, storitev ali digitalno vsebino, in sicer na podlagi nepovezanih parametrov, kot sta izbira blagovnih znamk in geografska lokacija.“

Obrazložitev

Potrošniki se pri sprejemanju odločitev o nakupu vse bolj zanašajo na ocene in priporočila potrošnikov, zato bi bilo treba spremeniti Prilogo I, da bi vključevala tako zavajajočo prakso.

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka d

Direktiva 2011/83/EU

Člen 2 – odstavek 1 – točka 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  „pogodba o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dobavi na otipljivem nosilcu podatkov“ pomeni pogodbo, na podlagi katere trgovec dobavi potrošniku določeno digitalno vsebino ali se temu zaveže, potrošnik pa za to plača ceno ali se temu zaveže. To vključuje tudi pogodbe, pri katerih potrošnik zagotovi osebne podatke trgovcu ali se temu zaveže, razen kadar se osebni podatki, ki jih zagotovi potrošnik, pri trgovcu obdelujejo izključno za namen dobave digitalne vsebine ali za to, da trgovec zagotovi skladnost s pravnimi zahtevami, ki zanj veljajo, ter kadar trgovec ne obdeluje teh podatkov v noben drug namen;

(16)  „pogodba o dobavi digitalne vsebine pomeni pogodbo, na podlagi katere trgovec dobavi potrošniku digitalno vsebino ali se temu zaveže, potrošnik pa plača ceno ali se temu zaveže. To vključuje tudi pogodbe, pri katerih potrošnik zagotovi osebne podatke trgovcu ali se temu zaveže, razen kadar se osebni podatki, ki jih zagotovi potrošnik, pri trgovcu obdelujejo izključno za dobavo digitalne vsebine v skladu z [direktivo o digitalnih vsebinah] ali za to, da trgovec zagotovi skladnost s pravnimi zahtevami, ki zanj veljajo, ter kadar trgovec ne obdeluje teh podatkov v noben drug namen;

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka d

Direktiva 2011/83/EU

Člen 2 – odstavek 1 – točka 17

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  „digitalna storitev“ pomeni (a) storitev, ki potrošniku omogoča ustvarjanje, obdelavo, shranjevanje ali dostop do podatkov v digitalni obliki, ali (b) storitev, ki omogoča izmenjavo ali drugo interakcijo s podatki v digitalni obliki, ki so jih naložili ali ustvarili potrošnik in drugi uporabniki te storitve, vključno z izmenjavo video in avdio datotek ter gostovanjem drugih datotek, obdelavo besedil ali iger, ki so na voljo v računalniškem okolju v oblaku in v družbenih medijih;

(17)  „digitalna storitev“ pomeni (a) storitev, ki potrošniku omogoča, da ustvarja in shranjuje podatke v digitalni obliki ali dostopa do njih ali (b) storitev, ki omogoča izmenjavo ali drugo interakcijo s podatki v digitalni obliki, ki so jih naložili ali ustvarili potrošnik ali drugi uporabniki te storitve;

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka d

Direktiva 2011/83/EU

Člen 2 – odstavek 1 – točka 18

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  „pogodba o opravljanju digitalnih storitev“ pomeni pogodbo, na podlagi katere trgovec opravi digitalno storitev za potrošnika ali se temu zaveže, potrošnik pa za to plača ceno ali se temu zaveže. To vključuje tudi pogodbe, pri katerih potrošnik zagotovi osebne podatke trgovcu ali se temu zaveže, razen kadar se osebni podatki, ki jih zagotovi potrošnik, pri trgovcu obdelujejo izključno za opravljanje digitalne storitve ali za to, da trgovec zagotovi skladnost s pravnimi zahtevami, ki zanj veljajo, ter kadar trgovec ne obdeluje teh podatkov v noben drug namen;

(18)  „pogodba o opravljanju digitalnih storitev“ pomeni pogodbo, na podlagi katere trgovec opravi digitalno storitev za potrošnika ali se temu zaveže, potrošnik pa plača ceno ali se temu zaveže. To vključuje tudi pogodbe, pri katerih potrošnik zagotovi osebne podatke trgovcu ali se temu zaveže, razen kadar se osebni podatki, ki jih zagotovi potrošnik, pri trgovcu obdelujejo izključno za opravljanje digitalne storitve v skladu z [direktivo o digitalnih vsebinah] ali za to, da trgovec zagotovi skladnost s pravnimi zahtevami, ki zanj veljajo, ter kadar trgovec ne obdeluje teh podatkov v noben drug namen;

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Direktiva 2011/83/EU

Člen 3 – odstavek 3 – točka k

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1a)  v členu 3(3) se točka (k) nadomesti z naslednjim:

(k)  za storitve potniškega prevoza, z izjemo člena 8(2) ter členov 19 in 22;

(k)  za storitve potniškega prevoza, z izjemo člena 8(2) ter členov 19, 21 in 22;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537797342987&from=EN)

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben za smiselnost besedila, saj je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2011/83/EU

Člen 5 – odstavek 1 – točka h

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  kadar je to primerno, vsako pomembno medsebojno povezljivost digitalne vsebine in digitalnih storitev s strojno in programsko opremo, s katero je trgovec seznanjen ali bi z njo razumno moral biti seznanjen.

(h)  kadar je to primerno, vsako pomembno medsebojno povezljivost digitalne vsebine in digitalnih storitev s strojno ali programsko opremo, ki se razlikuje od tiste, ki se po navadi uporablja za digitalne vsebine ali storitve iste vrste.

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2011/83/EU

Člen 6 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  fizični naslov sedeža podjetja trgovca ter njegovo telefonsko številko, elektronski naslov ali drugo sredstvo spletnega komuniciranja, ki zagotavlja, da lahko potrošnik vodi korespondenco s trgovcem na trajnem nosilcu podatkov, da bi lahko potrošnik hitro stopil v stik s trgovcem in učinkovito komuniciral z njim. Kadar je to primerno, trgovec predloži tudi fizični naslov in identiteto trgovca, v imenu katerega deluje;

(c)  fizični naslov sedeža podjetja trgovca ter njegovo telefonsko številko, elektronski naslov in, če je na voljo, drugo sredstvo spletnega komuniciranja, ki zagotavlja, da lahko potrošnik vodi dnevnik stikov s trgovcem in ohrani kopije pisne korespondence s trgovcem na trajnem nosilcu podatkov, da bi lahko potrošnik hitro stopil v stik s trgovcem in učinkovito komuniciral z njim. Kadar je to primerno, trgovec predloži tudi fizični naslov in identiteto trgovca, v imenu katerega deluje;

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2011/83/EU

Člen 6 – odstavek l – točka s

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(s)  kadar je to primerno, vsako pomembno medsebojno povezljivost digitalne vsebine in digitalnih storitev s strojno in programsko opremo, s katero je trgovec seznanjen ali bi z njo razumno moral biti seznanjen.

(s)  kadar je to primerno, vsako pomembno medsebojno povezljivost digitalne vsebine in digitalnih storitev s strojno ali programsko opremo, ki se razlikuje od tiste, ki se po navadi uporablja za digitalne vsebine ali storitve iste vrste.

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2011/83/EU

Člen 6 a – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preden se potrošnik zaveže s pogodbo, sklenjeno na daljavo, ali kakršno koli drugo podobno ponudbo na spletnem trgu, slednji zagotovi tudi naslednje informacije:

Preden se potrošnik zaveže s pogodbo, sklenjeno na daljavo, ali kakršno koli drugo podobno ponudbo na spletnem trgu, slednji brez poseganja v določbe Direktive 2005/29/ES na jasen in uporabnikom prijazen način zagotovi tudi naslednje informacije:

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2011/83/EU

Člen 6 a – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  glavne parametre, ki določajo razvrstitev ponudb, predstavljenih potrošniku kot rezultat njegove iskalne poizvedbe na spletnem trgu;

črtano

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2011/83/EU

Člen 6 a – odstavek 1 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  ali in kako so bili za predstavitev ponudb ali določitev cen uporabljeni algoritmi ali samodejno odločanje, vključno s prilagojenimi tehnikami njihovega določanja.

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2011/83/EU

Člen 6 a – odstavek 1 – točka d b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  podlaga za izračun kakršnega koli znižanja cen izdelka ali storitve iz poizvedbe na spletnem trgu;

Obrazložitev

Znižane cene, ki jih spletni trgi ponujajo na primer za potovanja, pogosto ne obstajajo za tiste dneve, ki jih izbere potrošnik. Zato bi bilo treba natančnejše informacije o tem znižanju cen vnesti že v rezultate iskanja.

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2011/83/EU

Člen 6 a – odstavek 1 – točka d c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dc)  kadar je to primerno, uradno klasifikacijo, kategorizacijo ali stopnjo kakovosti izdelka.

Obrazložitev

V nekaterih sektorjih obstajajo uradni sistemi za razvrščanje (na primer sistem zvezdic za hotele v sektorju potovanj). Spletni trgi bi morali navesti uradno klasifikacijo izdelka ali storitve, kadar je to primerno.

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2011/83/EU

Člen 6 a – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice lahko v svojem nacionalnem pravu ohranijo ali uvedejo zahteve po informacijah.

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2011/83/EU

Člen 6 a – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Potem ko potrošnika zavezuje pogodba, sklenjena na daljavo, ali pogodba, sklenjena zunaj poslovnih prostorov, ali kakršna koli druga podobna ponudba na spletnem trgu in je bil spletni trg obveščen o ponudbi blaga ali storitve in jo zaradi nezakonitosti umakne, slednji potrošniku čim prej na jasen in uporabnikom prijazen način zagotovi naslednje informacije:

 

(a)  da sta izdelek ali storitev, ki sta mu bila prodana, ali njuna ponudba nezakonita ali očitno nezakonita in sta bila odstranjena;

 

(b)  identiteto trgovca, ki je odstranjeno ponudbo objavil;

 

(c)  razlog, zakaj je bila ponudba odstranjena.

Obrazložitev

Spletni trgi, ki prepoznajo nezakonitost neke ponudbe, izdelka ali storitve na svoji platformi, bi morali o njihovi morebitni nezakonitosti obvestiti potrošnike, ki so jih kupili. S to obveznostjo bi zaradi večje preglednosti bolje zaščitili potrošnike.

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Direktiva 2011/83/EU

Člen 6 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 6b

 

Zahteve spremljanja za upravljavce spletnih trgov

 

Upravljavci spletnih trgov morajo razumno ukrepati, da se storitve, ki jih ponujajo, ne bi zlorabljale, čemur so lahko izpostavljeni potrošniki. Obstajati mora ustrezna raven zaščite, ki je skladna z naravo prodanega blaga ali storitev in dejanskimi dokazi o škodi zaradi prodaje. Upravljavci spremljajo posebej dejavnost, pri kateri bi trgovec lahko trdil, da ni trgovec, s tem pa vplival na odločitve in pričakovanja potrošnikov glede kakovosti izdelka ali storitve, ki ju nakupuje.“

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka -5 (novo)

Direktiva 2011/83/EU

Člen 7 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-5)  v členu 7 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1.  Pri pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, trgovec potrošniku zagotovi informacije iz člena 6(1) na papirju ali, če se potrošnik strinja, na kakem drugem trajnem nosilcu podatkov. Informacije so podane v razumljivem in preprostem jeziku ter so čitljive.

„1.  Pri pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, trgovec potrošniku zagotovi informacije iz člena 6(1) na trajnem nosilcu podatkov. Informacije so podane v razumljivem in preprostem jeziku ter so čitljive.

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23770&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96674)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi notranje smiselnosti besedila in ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb. V digitalni dobi ni treba določati, da je treba vse informacije dajati vedno tudi na papirju.

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka -5 a (novo)

Direktiva 2011/83/EU

Člen 7 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-5a)  v členu 7 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2.  Trgovec potrošniku posreduje izvod podpisane pogodbe ali potrdilo o pogodbi na papirju ali, če se potrošnik strinja, na drugem trajnem nosilcu podatkov, vključno s potrdilom o predhodnem izrecnem soglasju in strinjanju potrošnika v skladu s točko (m) člena 16, kadar je primerno.

„2.  Trgovec potrošniku posreduje izvod podpisane pogodbe na trajnem nosilcu podatkov, vključno s potrdilom o predhodnem izrecnem soglasju in strinjanju potrošnika v skladu s točko (m) člena 16, kadar je primerno.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=SL)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi notranje smiselnosti besedila in ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb. V digitalni dobi ni treba določati, da je treba vse informacije dajati vedno tudi na papirju.

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 – točka a

Direktiva 2011/83/EU

Člen 13 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

črtano

„3.  Pri prodajnih pogodbah lahko trgovec plačilo zadrži, dokler ne prevzame vrnjenega blaga, razen če ponudi, da bo vrnjeno blago prevzel sam.“;

 

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 – točka b

Direktiva 2011/83/EU

Člen 13 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kar zadeva digitalno vsebino, pri kateri ne gre za osebne podatke, ki jo je potrošnik naložil ali ustvaril, ko je uporabljal digitalno vsebino ali digitalne storitve, ki jih dobavlja trgovec, trgovec izpolnjuje obveznosti in lahko uveljavlja pravice, ki jih določa [direktiva o digitalni vsebini].

5.  Kar zadeva digitalno vsebino, pri kateri ne gre za osebne podatke, ki jo je potrošnik dal na voljo ali ustvaril, ko je uporabljal digitalno vsebino ali digitalne storitve, ki jih dobavlja trgovec, trgovec izpolnjuje obveznosti in lahko uveljavlja pravice, ki jih določa [direktiva o digitalni vsebini].

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 – točka 1

Direktiva 2011/83/EU

Člen 14 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

črtano

„Po prenehanju pogodbe se potrošnik vzdrži uporabe digitalne vsebine ali digitalnih storitev in jih ne daje na voljo tretjim osebam.“;

 

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 – točka 1 a (novo)

Direktiva 2011/83/EU

Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  doda se naslednji odstavek:

 

„2a. Po prenehanju pogodbe se potrošnik vzdrži uporabe digitalne vsebine ali digitalnih storitev in jih ne daje na voljo tretjim osebam.“

(Glej predlog spremembe člena 14(2) Direktive 2011/83/EU.)

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9 – točka 1 a (novo)

Direktiva 2011/83/EU

Člen 16 – odstavek 1 – točka b

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1a)  v odstavku 1 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

(b)  dobavo blaga ali izvedbo storitev, katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, nad katerimi trgovec nima nobenega nadzora, in ki se lahko pojavijo v odstopnem roku;

„(b)  dobavo blaga ali energije, ki ne prihaja iz omrežja, izvedbo storitev, katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, trgu surovin ali energije, nad katerimi trgovec nima nobenega nadzora, in ki se lahko pojavijo v odstopnem roku;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537955310239&from=SL

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben za smiselnost besedila, saj je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9 – točka 1 b (novo)

Direktiva 2011/83/EU

Člen 16 – odstavek 1 – točka h

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1b)  v odstavku 1 se točka (h) nadomesti z naslednjim:

(h)  pogodbe, v katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk trgovca zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če ob priložnosti takega obiska trgovec opravi dodatne storitve poleg tistih, ki jih je potrošnik izrecno zahteval, ali zagotovi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, ki so nujno potrebni za izvedbo vzdrževalnih del ali popravila, se pravica do odstopa od pogodbe uporablja za navedene dodatne storitve ali blago;

„(h)  pogodbe, v katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk trgovca zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja ali drugih storitev, ki jih je treba hitro in nujno opraviti. Če ob priložnosti takega obiska trgovec opravi dodatne storitve poleg tistih, ki jih je potrošnik izrecno zahteval, ali zagotovi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, ki so nujno potrebni za izvedbo vzdrževalnih del ali popravila, se pravica do odstopa od pogodbe uporablja za navedene dodatne storitve ali blago;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537446850688&from=SL)

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben za smiselnost besedila, saj je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    79

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9 – točka 3

Direktiva 2011/83/EU

Člen 16 – odstavek 1 – točka n

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  doda se naslednja točka:

črtano

„(n)  dobavo blaga, ki ga je potrošnik v odstopnem roku uporabil bolj, kot je nujno potrebno za ugotavljanje njegove narave, značilnosti in delovanja.“;

 

Predlog spremembe    80

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Direktiva 2011/83/EU

Člen 24 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  število prizadetih potrošnikov, vključno s tistimi v drugih državah članicah;

(b)  število potrošnikov, ki so utrpeli škodo v zadevni državi članici in v drugih državah članicah, kadar so te informacije na voljo v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 2017/2394;

Predlog spremembe    81

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Direktiva 2011/83/EU

Člen 24 – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  ukrepe trgovca za ublažitev ali odpravo škode, ki so jo utrpeli potrošniki;

(c)  ukrepe trgovca za ublažitev ali odpravo škode, ki so jo utrpeli potrošniki, vključno z ukrepi trgovca za prijavo kršitve ali sodelovanje s pristojnimi sodišči ali upravnimi organi;

Predlog spremembe    82

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Direktiva 2011/83/EU

Člen 24 – odstavek 2 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  če je primerno, ali je kršitev namerna ali posledica malomarnosti;

(d)  ali je kršitev namerna ali posledica malomarnosti;

Predlog spremembe    83

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Direktiva 2011/83/EU

Člen 24 – odstavek 2 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  ali trgovec trdi, da je spoštoval vse ustrezne kodekse ravnanja ali kvalifikacije;

Predlog spremembe    84

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Direktiva 2011/83/EU

Člen 24 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice izvajajo pooblastila iz tega člena sorazmerno, uspešno in učinkovito v skladu z zakonodajo Unije, vključno z načeli Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ustreznimi postopkovnimi jamstvi in pravili Unije o varstvu podatkov, predvsem Uredbo (EU) 2016/679 ter nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe    85

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Direktiva 2011/83/EU

Člen 24 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar je naložena kazen globa, se pri določanju zneska globe upoštevajo letni promet in čisti dobiček trgovca, ki je storil kršitev, ter morebitne globe, naložene za enake ali podobne kršitve te direktive v drugih državah članicah.

3.  Pri določanju ravni kazni se upoštevajo morebitne globe, naložene za enake kršitve te direktive v drugih državah članicah.

Predlog spremembe    86

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Direktiva 2011/83/EU

Člen 24 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice zagotovijo, da kazni za močno razširjene kršitve in močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije v smislu Uredbe (EU) 2017/2934 vključujejo možnost naložitve globe, katere najvišji znesek znaša najmanj 4 % letnega prometa trgovca v zadevni državi članici ali državah članicah.

4.  Države članice zagotovijo, da kazni za močno razširjene kršitve in močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije, ki se naložijo kot rezultat usklajenega ukrepanja v skladu s Poglavjem IV Uredbe (EU) 2017/2394, vključujejo možnost naložitve globe in da je najvišji znesek te globe 10 000 000 EUR ali 4 % letnega prometa trgovca v prejšnjem poslovnem letu v zadevni državi članici ali državah članicah, kar je višje.

Predlog spremembe    87

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Direktiva 2011/83/EU

Člen 24 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.   Države članice pri odločanju o porazdelitvi prihodkov od glob upoštevajo splošne interese potrošnikov.

5.  Države članice prihodke od glob uporabljajo za krepitev zaščite splošnega interesa potrošnikov, tudi z ustanovitvijo sklada za zagotavljanje pravnih sredstev v primerih škode, ki so jo utrpeli potrošniki, in po potrebi v primerih druge škode, kot je škoda za okoljske interese ali druge zaščitene javne interese, ki je posledica kršitve.

Predlog spremembe    88

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Direktiva 2011/83/EU

Člen 24 – odstavek 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Od držav članic se ne zahteva, da vzpostavijo celovit sistem javnega izvrševanja za izvrševanje kazni v skladu s to direktivo.

Predlog spremembe    89

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 11 – točka 1 – točka a

Direktiva 2011/83/EU

Priloga I – točka A

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v tretjem odstavku točke A pod naslovom „Pravica do odstopa od pogodbe“ se nadomesti z naslednjim:

črtano

„Za uveljavitev pravice do odstopa nas [2] morate o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe obvestiti z nedvoumno izjavo (npr. s pismom, poslanim po pošti, ali po elektronski pošti). V ta namen lahko uporabite priloženi vzorčni odstopni obrazec, vendar to ni obvezno. [3]“

 

Predlog spremembe    90

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 11 – točka 1 – točka c

Direktiva 2011/83/EU

Priloga I – točka 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  točka 4 pod naslovom „Navodila za izpolnjevanje“ se nadomesti z naslednjim:

črtano

„ [4.] V primeru prodajnih pogodb, pri katerih v primeru odstopa od pogodbe niste ponudili lastnega prevzema blaga, vstavite naslednje besedilo: „Plačilo lahko zadržimo, dokler ne prejmemo vrnjenega blaga“.“;

 

Predlog spremembe    91

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 11 – točka 1 – točka d

Direktiva 2011/83/EU

Priloga I – točka 5 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  podtočka (c) točke 5 pod naslovom „Navodila za izpolnjevanje“ se črta;

črtano

Predlog spremembe    92

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Direktiva 93/13/EGS

Člen 8 b – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  število prizadetih potrošnikov, vključno s tistimi v drugih državah članicah;

(b)  število potrošnikov, ki so utrpeli škodo v zadevni državi članici in v drugih državah članicah, kadar so te informacije na voljo v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 2017/2394;

(Sklic v glavi besedila na spremenjen akt (člen 8b – odstavek 2 – točka b) ustreza sklicu na člen 8b – odstavek 2 – točka c predloga Komisije. Do neskladja je prišlo zaradi nepravilnega številčenja v angleški različici predloga Komisije.)

Predlog spremembe    93

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Direktiva 93/13/EGS

Člen 8 b – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  ukrepe trgovca za ublažitev ali odpravo škode, ki so jo utrpeli potrošniki;

(c)  ukrepe trgovca za ublažitev ali odpravo škode, ki so jo utrpeli potrošniki, vključno z ukrepi trgovca za prijavo kršitve ali sodelovanje s pristojnimi sodišči ali upravnimi organi;

(Sklic v glavi besedila na spremenjen akt (člen 8b – odstavek 2 – točka c) ustreza sklicu na člen 8b – odstavek 2 – točka d predloga Komisije. Do neskladja je prišlo zaradi nepravilnega številčenja v angleški različici predloga Komisije.)

Predlog spremembe    94

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Direktiva 93/13/EGS

Člen 8 b – odstavek 2 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  če je primerno, ali je kršitev namerna ali posledica malomarnosti;

(d)  ali je kršitev namerna ali posledica malomarnosti;

(Sklic v glavi besedila na spremenjen akt (člen 8b – odstavek 2 – točka d) ustreza sklicu na člen 8b – odstavek 2 – točka e predloga Komisije. Do neskladja je prišlo zaradi nepravilnega številčenja v angleški različici predloga Komisije.

Predlog spremembe    95

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Direktiva 93/13/EGS

Člen 8 b – odstavek 2 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  ali trgovec trdi, da je spoštoval vse ustrezne kodekse ravnanja ali kvalifikacije;

Predlog spremembe    96

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Direktiva 93/13/EGS

Člen 8 b – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice izvajajo pooblastila iz tega člena sorazmerno, uspešno in učinkovito v skladu z zakonodajo Unije, vključno z načeli Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ustreznimi postopkovnimi jamstvi in pravili Unije o varstvu podatkov, predvsem Uredbo (EU) 2016/679 ter nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe    97

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Direktiva 93/13/EGS

Člen 8 b – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar je naložena kazen globa, se pri določanju zneska globe upoštevajo letni promet in čisti dobiček trgovca, ki je storil kršitev, ter morebitne globe, naložene za enake ali podobne kršitve te direktive v drugih državah članicah.

3.  Pri določanju ravni kazni se upoštevajo morebitne globe, naložene za enake kršitve te direktive v drugih državah članicah.

Predlog spremembe    98

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Direktiva 93/13/EGS

Člen 8 b – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice zagotovijo, da kazni za močno razširjene kršitve in močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije v smislu Uredbe (EU) 2017/2934 vključujejo možnost naložitve globe, katere najvišji znesek znaša najmanj 4 % letnega prometa trgovca v zadevni državi članici ali državah članicah.

4.  Države članice zagotovijo, da kazni za močno razširjene kršitve in močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije, ki se naložijo kot rezultat usklajenega ukrepanja v skladu s Poglavjem IV Uredbe (EU) 2017/2394, vključujejo možnost naložitve globe in da je najvišji znesek te globe 10 000 000 EUR ali 4 % letnega prometa trgovca v prejšnjem poslovnem letu v zadevni državi članici ali državah članicah, kar je višje.

Predlog spremembe    99

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Direktiva 93/13/EGS

Člen 8 b – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.   Države članice pri odločanju o porazdelitvi prihodkov od glob upoštevajo splošne interese potrošnikov.

5.  Države članice prihodke od glob uporabljajo za krepitev zaščite splošnega interesa potrošnikov, tudi z ustanovitvijo sklada za zagotavljanje pravnih sredstev v primerih škode, ki so jo utrpeli potrošniki, in po potrebi v primerih druge škode, kot je škoda za okoljske interese ali druge zaščitene javne interese, ki je posledica kršitve.

Predlog spremembe    100

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Direktiva 93/13/EGS

Člen 8 b – odstavek 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Od držav članic se ne zahteva, da vzpostavijo celovit sistem javnega izvrševanja za izvrševanje kazni v skladu s to direktivo.

Predlog spremembe    101

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Direktiva 98/6/ES

Člen 8 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  število prizadetih potrošnikov, vključno s tistimi v drugih državah članicah;

(b)  število potrošnikov, ki so utrpeli škodo v zadevni državi članici in v drugih državah članicah, kadar so te informacije na voljo v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 2017/2394;

(Sklic v glavi besedila na spremenjen akt (člen 8b – odstavek 2 – točka b) ustreza sklicu na člen 8b – odstavek 2 – točka j predloga Komisije. Do neskladja je prišlo zaradi nepravilnega številčenja v angleški različici predloga Komisije.)

Predlog spremembe    102

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Direktiva 98/6/ES

Člen 8 – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  ukrepe trgovca za ublažitev ali odpravo škode, ki so jo utrpeli potrošniki;

(c)  ukrepe trgovca za ublažitev ali odpravo škode, ki so jo utrpeli potrošniki, vključno z ukrepi trgovca za prijavo kršitve ali sodelovanje s pristojnimi sodišči ali upravnimi organi;

Sklic v glavi besedila na spremenjen akt (člen 8 – odstavek 2 – točka c) ustreza sklicu na člen 8b – odstavek 2 – točka k predloga Komisije. Do neskladja je prišlo zaradi nepravilnega številčenja v angleški različici predloga Komisije.)

Predlog spremembe    103

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Direktiva 98/6/ES

Člen 8 – odstavek 2 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  če je primerno, ali je kršitev namerna ali posledica malomarnosti;

(d)  ali je kršitev namerna ali posledica malomarnosti;

(Sklic v glavi besedila na spremenjen akt (člen 8b – odstavek 2 – točka d) ustreza sklicu na člen 8b – odstavek 2 – točka l predloga Komisije. Do neskladja je prišlo zaradi nepravilnega številčenja v angleški različici predloga Komisije.)

Predlog spremembe    104

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Direktiva 98/6/ES

Člen 8 – odstavek 2 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  ali trgovec trdi, da je spoštoval vse ustrezne kodekse ravnanja ali kvalifikacije;

Predlog spremembe    105

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Direktiva 98/6/ES

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice izvajajo pooblastila iz tega člena sorazmerno, uspešno in učinkovito v skladu z zakonodajo Unije, vključno z načeli Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ustreznimi postopkovnimi jamstvi in pravili Unije o varstvu podatkov, predvsem Uredbo (EU) 2016/679 ter nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe    106

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Direktiva 98/6/ES

Člen 8 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar je naložena kazen globa, se pri določanju zneska globe upoštevajo letni promet in čisti dobiček trgovca, ki je storil kršitev, ter morebitne globe, naložene za enake ali podobne kršitve te direktive v drugih državah članicah.

3.  Pri določanju ravni kazni se upoštevajo morebitne globe, naložene za enake kršitve te direktive v drugih državah članicah.

Predlog spremembe    107

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Direktiva 98/6/ES

Člen 8 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice zagotovijo, da kazni za močno razširjene kršitve in močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije v smislu Uredbe (EU) 2017/2934 vključujejo možnost naložitve globe, katere najvišji znesek znaša najmanj 4 % letnega prometa trgovca v zadevni državi članici ali državah članicah.

4.  Države članice zagotovijo, da kazni za močno razširjene kršitve in močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije, ki se naložijo kot rezultat usklajenega ukrepanja v skladu s Poglavjem IV Uredbe (EU) 2017/2394, vključujejo možnost naložitve globe in da je najvišji znesek te globe 10 000 000 EUR ali 4 % letnega prometa trgovca v prejšnjem poslovnem letu v zadevni državi članici ali državah članicah, kar je višje.

Predlog spremembe    108

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Direktiva 98/6/ES

Člen 8 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.   Države članice pri odločanju o porazdelitvi prihodkov od glob upoštevajo splošne interese potrošnikov.

5.  Države članice prihodke od glob uporabljajo za krepitev zaščite splošnega interesa potrošnikov, tudi z ustanovitvijo sklada za zagotavljanje pravnih sredstev v primerih škode, ki so jo utrpeli potrošniki, in po potrebi v primerih druge škode, kot je škoda za okoljske interese ali druge zaščitene javne interese, ki je posledica kršitve.

Predlog spremembe    109

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Direktiva 98/6/ES

Člen 8 – odstavek 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Od držav članic se ne zahteva, da vzpostavijo celovit sistem javnega izvrševanja za izvrševanje kazni v skladu s to direktivo.

Predlog spremembe    110

Predlog direktive

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4a

 

Uporaba evropskih pravic potrošnikov

 

1.  Komisija do 1. januarja 2021 razvije mobilno aplikacijo kot vstopno točko za državljane, ki potrebujejo informacije o svojih potrošniških pravicah, in za potrošnike, ki želijo spore reševati izvensodno, kot ureja Uredba (EU) št. 524/2013, in podporo pri pritožbah, vloženih prek Evropske mreže potrošniških centrov.

 

2.  Mobilna aplikacija iz odstavka 1 ima naslednje funkcije:

 

(a)  zagotoviti vzorec elektronskega obrazca za pritožbe, ki ga lahko izpolni potrošnik;

 

(b)  vložiti izpolnjeni obrazec za pritožbe na platformi za spletno reševanje potrošniških sporov, vzpostavljeni z Uredbo (EU) št. 524/2013 ali pri pristojnem evropskem potrošniškem centru, odvisno od vpletenih strani;

 

(c)  zagotoviti o pravicah potrošnikov in jamstvih pri nakupu blaga in storitev točne in posodobljene informacije na jasen, razumljiv in lahko dostopen način.

(1)

UL C 440, 6.12.2018, str. 66.


OBRAZLOŽITEV

Poročevalec meni, da je predlog Komisije dobra podlaga za številna področja, saj uvaja zadovoljive spremembe na podlagi rezultatov programa REFIT.

Zato osnutek poročila ne vsebuje predlogov za večje spremembe prvotnega pristopa Komisije razen najbolj spornega vprašanja: spremembe pravice do odstopa.

Poročevalec razume, da je treba najti ravnovesje med pravicami, ki jih imajo potrošniki, in pričakovanji podjetij in to podpira. V primeru pravice do odstopa so primeri, v katerih je manjše število potrošnikov zlorabilo obstoječe pravice. Za mala podjetja je to lahko izziv in poročevalec je odprt za nadomestne ukrepe, ki bi jih lahko zanje uvedli.

Predlog Komisije pa pošilja negativno sporočilo potrošnikom in po mnenju poročevalca spodkopava rast e-trgovine. Poročevalec meni, da je treba pri nadaljevanju strategije za enotni digitalni trg tudi poskrbeti, da bo državljane in podjetja pri prehodu na splet tudi drugod podpirala ustrezna pravna podlaga. Zlasti na tem področju spletno prodajo blaga omogoča možnost, da potrošniki preprosto in enostavno uveljavljajo pravico do odstopa. S spremembo vlog obstaja nevarnost, da se bo spletna prodaja zmanjšala, kar je po mnenju poročevalca slabo za vse strani.

V zvezi s kaznimi poročevalec predlaga več sprememb zaradi jasnosti. Predlaga predvsem, da bi se v členih jasneje odražalo stališče, izraženo v uvodnih izjavah glede tega, kdaj se lahko naloži globa zaradi prometa. V ustreznih členih to ni jasno povezano s primeri uspešnih tožb v skladu z uredbo o sodelovanju na področju varstva potrošnikov, kar je zdaj izrecno navedeno.

Poročevalec tudi predlaga, da bi nadgradili razmišljanje Komisije o tem, kako bi kazni lahko uporabili za spodbujanje interesov potrošnikov. Po mnenju poročevalca so kazni pogosto – če sploh – otipljive le za oškodovance. Če vzamemo aktualen primer – lastnikom avtomobilov znamke Volkswagen je vseeno, ali bo nacionalna vlada naložila podjetju kazen ali ne, s kaznijo pa tudi ne bo neposredno odpravljena okoljska škoda. Zato poročevalec predlaga, da bi prihodke od glob jasneje povezali s konkretnimi ukrepi, s katerimi bi pomagali prizadetim potrošnikom.

Predlaga nekaj pojasnitev določb v zvezi z nepovabljenimi obiski in komercialnimi izleti, da bi bolje določili pogoje, po katerih se lahko države članic odločijo za uvedbo omejitev. Jasno bi moralo biti, da ne gre za razpravo o prednostih ali slabostih prodaje od vrat do vrat kot take, temveč za ciljno določbo, s katero bi odpravili napadalno ali zavajajočo prakso, ki se lahko pri tem pojavi.

V zvezi z dvojno kakovostjo blaga je poročevalec natančno upošteval predhodne rezultate samoiniciativnega poročila o dvojni kakovosti Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov. V njem piše, da bi lahko nekatere predloge Komisije izboljšali, vendar v poročilu ni konkretnih priporočil glede samih izboljšav. Poročevalec meni, da bi lahko besedilo izboljšali z izrecnim sklicevanjem na vseevropske metodologije in je to spremembo vključil v uvodne izjave.

V zvezi z obveznostmi preglednosti spletnih trgov uvaja dvoje pojasnil.

Prvo je povezano z oglasi, ki se pojavljajo pri rezultatih iskanja. Poročevalec se strinja s Komisijo, da je treba to pojasniti, vendar so primeri, ko bi bila „izvršena plačila“ eno od meril za razvrščanje rezultatov iskanja. V teh primerih plačilo ni odločilni parameter, zato se ne zdi primerno, da bi jih obravnavali enako kot plačane oglase. V primeru oglasa, plačilo zagotavlja, da se oglas ob nekaterih ključnih besedah pojavi na spletnem mestu, ne glede to, kako deluje algoritem spletnega trga. Poročevalec želi s svojim predlogom zajeti primere, kot je navedeni, kar je po njegovem tudi cilj Komisije.

Drugo pojasnilo je povezano s povzetkom glavnih parametrov za razvrščanje rezultatov iskanja, ki ga zagotavlja spletni trg. Poročevalec meni, da bi moralo pri tem veljati načelo „kratko in jedrnato“. Informacije za potrošnike bi morale biti lahko razumljive in povezane s tem, kar vidijo na ekranu. Potrošniku ne koristi, da ima na voljo dvanajst strani opisa o delovanju iskalnika, še zlasti če želi nekaj le na hitro preveriti. Prav tako ima potrošnik po navadi možnost, da rezultate iskanja na spletnem mestu poljubno spreminja s filtri in orodji za prerazporeditev. Zato poročevalec meni, da je dovolj, če so na spletnem trgu navedeni glavni parametri, podroben opis pa ni potreben.

Poročevalec je predstavil tudi predlog v zvezi z delovanjem platforme za spletno reševanje potrošniških sporov in delom evropskih potrošniških centrov. Meni, da bi lahko prepoznavnost in uveljavljanje pravic potrošnikov podprli z uvedbo mobilne aplikacije, ki bi imela dvojni namen: (a) delovala bi kot preprosta referenčna točka za potrošnike, ki želijo razumeti in uporabljati svoje pravice, in (b) služila kot druga vstopna točka za reševanje sporov in storitve pomoči, ki jih ponujajo platforma za spletno reševanje potrošniških sporov in evropski potrošniški centri. Aplikacija ne bi izvajala zalednih funkcij, ampak bi le posredovala pritožbe pristojnim subjektom. Mnogi potrošniki pa teh sistemov in storitev ne poznajo preveč dobro, zato bi imela ta storitev „signaliziranja in usmerjanja“ zanje dodano vrednost.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov

Referenčni dokumenti

COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)

Datum predložitve EP

11.4.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

2.5.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

2.5.2018

ENVI

2.5.2018

JURI

2.5.2018

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

ECON

31.5.2018

ENVI

16.5.2018

JURI

23.4.2018

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

11.7.2018

3.9.2018

10.10.2018

21.11.2018

Datum sprejetja

22.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Biljana Borzan, Edward Czesak, Martin Schirdewan, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

David Borrelli

Datum predložitve

28.1.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong, Martin Schirdewan

NI

David Borrelli

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

ENF

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 11. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov