Förfarande : 2018/0090(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0029/2019

Ingivna texter :

A8-0029/2019

Debatter :

PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 23

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 8.7
CRE 17/04/2019 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0399

BETÄNKANDE     ***I
PDF 320kWORD 129k
25.1.2019
PE 625.551v02-00 A8-0029/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler

(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Daniel Dalton

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler

(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0185),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0143/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttranden från det österrikiska förbundsrådet och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 20 september 2018(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0029/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Konsumentskyddslagstiftningen bör tillämpas på ett effektivt sätt i hela unionen. I den övergripande kontroll av ändamålsenligheten i direktiven om konsumentskydd och marknadsföring som kommissionen utförde under 2016 och 2017 inom ramen för programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet) slogs det fast att ändamålsenligheten i unionens konsumentlagstiftning äventyras på grund av en bristande medvetenhet hos både näringsidkare och konsumenter, en bristande tillsyn och konsumenternas begränsade tillgång till rättsmedel.

(2)  Konsumentskyddslagstiftningen bör tillämpas på ett effektivt sätt i hela unionen. I den övergripande kontroll av ändamålsenligheten i direktiven om konsumentskydd och marknadsföring som kommissionen utförde under 2016 och 2017 inom ramen för programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet) slogs det fast att ändamålsenligheten i unionens konsumentlagstiftning äventyras på grund av en bristande medvetenhet hos både näringsidkare och konsumenter och av att befintliga rättsmedel inte utnyttjas i tillräcklig utsträckning.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  För att underlätta en mer konsekvent tillämpning av påföljder, särskilt vid överträdelser inom unionen, utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension som avses i förordning (EU) 2017/2394, bör det införas gemensamma icke uttömmande kriterier för tillämpning av böter. Dessa kriterier bör inbegripa överträdelsens gränsöverskridande karaktär, nämligen huruvida överträdelsen har skadat konsumenter även i andra medlemsstater. Eventuell gottgörelse som näringsidkaren gett konsumenter för den skada som orsakats bör också beaktas. Upprepade överträdelser av samma förövare visar på en benägenhet att begå sådana överträdelser och är därför en mycket viktig indikator på agerandets svårighetsgrad och följaktligen behovet av att höja nivån på påföljden för att uppnå en effektivt avskräckande verkan. Kriteriet på den ekonomiska vinst som erhållits eller förlust som undvikits till följd av överträdelsen är särskilt relevant när det i nationell lagstiftning föreskrivs böter som påföljder och det högsta bötesbeloppet fastställs som en procentandel av näringsidkarens omsättning och om överträdelsen gäller endast en eller vissa av de marknader där näringsidkaren är verksam.

(6)  För att underlätta en mer konsekvent tillämpning av påföljder, särskilt vid överträdelser inom unionen, utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension enligt definitionerna i förordning (EU) 2017/2394, bör det införas gemensamma icke uttömmande kriterier för tillämpning av böter. Dessa kriterier bör inbegripa överträdelsens gränsöverskridande karaktär, nämligen huruvida överträdelsen har skadat konsumenter även i andra medlemsstater i den händelse att denna information finns tillgänglig genom bestämmelserna i förordning (EU) 2017/2394 i samband med utbyte av information. Eventuell gottgörelse som näringsidkaren gett konsumenter för den skada som orsakats, liksom i vilken utsträckning näringsidkaren har agerat för att komma till rätta med konsekvenserna av överträdelsen i fråga och mildra dess potentiella negativa effekter, bör också beaktas. Upprepade överträdelser av samma förövare visar på en benägenhet att begå sådana överträdelser och är därför en mycket viktig indikator på agerandets svårighetsgrad och följaktligen behovet av att höja nivån på påföljden för att uppnå en effektivt avskräckande verkan. Kriteriet på den ekonomiska vinst som erhållits eller förlust som undvikits till följd av överträdelsen är särskilt relevant när det i nationell lagstiftning föreskrivs böter som påföljder och det högsta bötesbeloppet fastställs som en procentandel av näringsidkarens omsättning och om överträdelsen gäller endast en eller vissa av de marknader där näringsidkaren är verksam.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Dessutom bör man, då det åläggs böter som påföljder, ta hänsyn till den årliga omsättningen och vinsten hos den näringsidkare som begått överträdelsen och eventuella böter som har ålagts näringsidkaren i andra medlemsstater för samma överträdelse, i synnerhet mot bakgrund av utbredda överträdelser i konsumentlagstiftningen och utbredda överträdelser med en unionsdimension som är föremål för samordnad utredning och tillsyn i enlighet med förordning (EU) 2017/2394.

(7)  Dessutom bör man vid påföljder ta hänsyn till eventuella böter som har ålagts näringsidkaren i andra medlemsstater för samma överträdelse, i synnerhet mot bakgrund av utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension som är föremål för samordnad utredning och tillsyn i enlighet med förordning (EU) 2017/2394.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Det är möjligt att dessa gemensamma icke uttömmande kriterier för tillämpning av påföljder inte är relevanta när det beslutas om påföljder avseende varje överträdelse, särskilt i fråga om överträdelser som inte är allvarliga. Medlemsstaterna bör också ta hänsyn till andra allmänna rättsprinciper som är tillämpliga vid åläggande av påföljder, såsom principen om non bis in idem.

(8)  Det är möjligt att dessa gemensamma icke uttömmande kriterier för tillämpning av påföljder inte är relevanta när det beslutas om påföljder avseende varje överträdelse, särskilt i fråga om överträdelser som inte är allvarliga. Medlemsstaterna bör också ta hänsyn till andra allmänna rättsprinciper som är tillämpliga vid åläggande av påföljder, såsom principen om non bis in idem samt tillämpliga rättssäkerhetsgarantier och garantier för uppgiftsskydd i EU-rätt och nationell rätt samt i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  För att säkerställa att medlemsstaternas myndigheter kan ålägga effektiva, proportionella och avskräckande påföljder vid utbredda överträdelser av konsumentlagstiftningen och utbredda överträdelser med en unionsdimension som är föremål för samordnad utredning och tillsyn i enlighet med förordning (EU) 2017/2394, bör böter obligatoriskt utgöra en av påföljderna för sådana överträdelser. I syfte att säkerställa böternas avskräckande effekt bör medlemsstaterna i sin nationella lagstiftning fastställa den maximala bötesnivån för sådana överträdelser till minst 4 % av näringsidkarens årliga omsättning i den berörda medlemsstaten.

(9)  För att säkerställa att medlemsstaternas myndigheter kan ålägga effektiva, proportionella och avskräckande påföljder vid utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension som är föremål för samordnad utredning och tillsyn i enlighet med förordning (EU) 2017/2394, bör böter obligatoriskt utgöra en av påföljderna för sådana överträdelser. I syfte att säkerställa böternas avskräckande effekt bör medlemsstaterna i sin nationella lagstiftning fastställa den maximala bötesnivån för sådana överträdelser till 10 000 000 EUR eller minst 4 % av näringsidkarens årliga omsättning för föregående räkenskapsår i den berörda medlemsstaten, varvid det högsta beloppet ska tillämpas.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  När en nationell behörig myndighet i den mening som avses i förordning (EU) 2017/2394 till följd av samordningsmekanismen enligt denna förordning ålägger böter avseende den näringsidkare som är ansvarig för den utbredda överträdelsen eller den utbredda överträdelsen med en unionsdimension, bör den kunna ålägga böter på minst 4% av näringsidkarens årliga omsättning i alla medlemsstater som berörs av den samordnade tillsynsåtgärden.

(10)  När en nationell behörig myndighet i den mening som avses i förordning (EU) 2017/2394 till följd av samordningsmekanismen enligt denna förordning ålägger böter avseende den näringsidkare som är ansvarig för den utbredda överträdelsen eller den utbredda överträdelsen med en unionsdimension, bör den kunna ålägga böter på upp till 10 000 000 EUR eller minst 4% av näringsidkarens årliga omsättning från föregående räkenskapsår i alla medlemsstater som berörs, varvid det högsta beloppet ska tillämpas.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Medlemsstaterna bör inte hindras från att behålla eller i nationell lagstiftning införa högre maximala omsättningsbaserade böter för utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension av konsumentlagstiftningen, enligt definitionen i förordning (EU) 2017/2394. Kravet på att böterna ska fastställas till en nivå som inte understiger 4 % av näringsidkarens omsättning bör inte tillämpas på medlemsstaternas eventuella kompletterande regler om viten, såsom dagsböter, regler om underlåtenhet att följa ett beslut, ett föreläggande, en interimistisk åtgärd, ett åtagande från näringsidkaren eller någon annan åtgärd i syfte att avbryta överträdelsen.

utgår

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  När medlemsstaterna beslutar om för vilka ändamål bötesintäkter används bör de beakta själva målet för konsumentlagstiftningen, det vill säga att skydda det allmänna konsumentintresset, och tillsynen av denna. Medlemsstaterna bör därför överväga att avsätta minst en del av bötesintäkterna till att förbättra konsumentskyddet inom sina jurisdiktioner, exempelvis genom stöd till konsumentrörelser eller till verksamhet som ska stärka konsumenternas ställning.

(12)  När medlemsstaterna beslutar om för vilka ändamål bötesintäkter används bör de beakta själva målet för konsumentlagstiftningen, det vill säga att skydda det allmänna konsumentintresset, och tillsynen av denna. Medlemsstaterna bör därför avsätta bötesintäkterna till en fond avsedd att tillhandahålla gottgörelse i händelse av skada som drabbat konsumenter eller till att förbättra konsumentskyddet eller skyddet av andra allmänna intressen inom sina jurisdiktioner, bland annat genom att tilldela dem till verksamhet som ska stärka konsumenternas ställning, som tillhandahålls antingen direkt av medlemsstaten eller genom nationella eller europeiska konsumentorganisationer.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Medlemsstaterna bör säkerställa att det finns rättsmedel för de konsumenter som skadats av otillbörliga affärsmetoder i syfte att undanröja samtliga följder av dessa otillbörliga metoder. För att detta mål ska kunna uppnås bör medlemsstaterna ställa både avtalsenliga och utomobligatoriska rättsmedel till förfogande. De avtalsenliga rättsmedel som medlemsstaterna tillhandahåller bör minst inbegripa rätt att häva avtalet. Utomobligatoriska rättsmedel enligt nationell lagstiftning bör minst omfatta rätt till skadestånd. Medlemsstaterna skulle inte hindras från att behålla eller införa rättigheter till ytterligare rättsmedel för de konsumenter som skadats av otillbörliga affärsmetoder i syfte att säkerställa att följderna av sådan praxis undanröjs fullständigt.

(15)  Medlemsstaterna bör säkerställa att det finns rättsmedel för de konsumenter som skadats av otillbörliga affärsmetoder. För att detta mål ska kunna uppnås bör medlemsstaterna ställa både avtalsenliga och utomobligatoriska rättsmedel till förfogande i sin nationella lagstiftning. De avtalsenliga rättsmedel som medlemsstaterna tillhandahåller bör inbegripa rätt att häva ett avtal och andra åtgärder som speglar den varierande graden av potentiell skada, inbegripet rätten till prisnedsättning eller skadestånd. Utomobligatoriska rättsmedel enligt nationell lagstiftning bör omfatta rätt till skadestånd. Medlemsstaterna skulle inte hindras från att behålla eller införa rättigheter till ytterligare rättsmedel för de konsumenter som skadats av otillbörliga affärsmetoder i syfte att säkerställa att följderna av sådan praxis undanröjs fullständigt.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Det bör därför anges särskilda tranparenskrav för e-marknadsplatser i direktiv 2011/83/EU för att informera konsumenter via e-marknadsplatser om de huvudsakliga parametrar som avgör rankningen av erbjudanden, huruvida de ingår ett avtal med en näringsidkare eller någon som inte är näringsidkare (t.ex. en annan konsument), om konsumentskyddslagstiftningen tillämpas och vilken näringsidkare som är ansvarig för att fullgöra avtalet och säkerställa konsumenternas rättigheter när dessa rättigheter är tillämpliga. Denna information bör tillhandahållas på ett tydligt och begripligt sätt och inte bara genom en hänvisning i den standardvillkoren eller i ett liknande avtal. Informationskraven för e-marknadsplatser bör vara proportionella och det bör göras en avvägning mellan en hög konsumentskyddsnivå och konkurrenskraften för e-marknadsplatser. E-marknadsplatser bör inte vara skyldiga att ange särskilda konsumenträttigheter när de informerar konsumenter om huruvida de är tillämpliga eller inte. Den information som ska lämnas om ansvaret att säkerställa konsumenträttigheterna beror på avtalsarrangemangen mellan e‑marknadsplatsen och de berörda utomstående tredjepartsnäringsidkarna. E‑marknadsplatsen får hänvisa till att tredjepartsnäringsidkaren ensam ansvarar för att säkerställa konsumenträttigheterna eller beskriva sitt särskilda ansvar när den åtar sig ansvaret för vissa aspekter av avtalet, till exempel leverans eller utövande av ångerrätten. Skyldigheten att tillhandahålla information om de huvudsakliga parametrar som avgör rankningen av sökresultaten påverkar inte eventuella affärshemligheter rörande de underliggande algoritmerna. Denna information bör beskriva de huvudsakliga parametrar som används av marknadsplatsen men måste inte presenteras på ett anpassat sätt för varje enskild sökning.

(19)  Det bör därför anges särskilda tranparenskrav för e-marknadsplatser i direktiv 2005/29/EU och direktiv 2011/83/EU för att informera konsumenter via e-marknadsplatser om de huvudsakliga parametrar (i ordningsföljd efter relativ betydelse) som avgör rankningen av erbjudanden, huruvida de ingår ett avtal med en näringsidkare eller någon som inte är näringsidkare (t.ex. en annan konsument), om konsumentskyddslagstiftningen tillämpas och vilken näringsidkare som är ansvarig för att fullgöra avtalet och säkerställa konsumenternas rättigheter när dessa rättigheter är tillämpliga. Denna information bör tillhandahållas på ett tydligt och begripligt sätt och inte bara genom en hänvisning i standardvillkoren eller i ett liknande avtal. Informationskraven för e-marknadsplatser bör vara proportionella och det bör göras en avvägning mellan en hög konsumentskyddsnivå och konkurrenskraften för e-marknadsplatser. E-marknadsplatser bör inte vara skyldiga att ange särskilda konsumenträttigheter när de informerar konsumenter om huruvida de är tillämpliga eller inte. Den information som ska lämnas om ansvaret att säkerställa konsumenträttigheterna beror på avtalsarrangemangen mellan e‑marknadsplatsen och de berörda utomstående tredjepartsnäringsidkarna. E‑marknadsplatsen får hänvisa till att tredjepartsnäringsidkaren ensam ansvarar för att säkerställa konsumenträttigheterna eller beskriva sitt särskilda ansvar när den åtar sig ansvaret för vissa aspekter av avtalet, till exempel leverans eller utövande av ångerrätten. Skyldigheten att tillhandahålla information om de huvudsakliga parametrar som avgör rankningen av sökresultaten påverkar inte eventuella affärshemligheter, i enlighet med direktiv 2016/943, rörande de underliggande algoritmerna. Denna information bör beskriva de huvudsakliga parametrar som används av marknadsplatsen men måste inte presenteras på ett anpassat sätt för varje enskild sökning.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a)  Transparenskraven för e-marknadsplatser måste vara stränga för att skydda konsumenten även efter det att konsumenten blir bunden av ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler, eller ett motsvarande erbjudande, om ytterligare väsentlig information blir tillgänglig efter försäljningen. Konsumenterna bör skyddas mot att köpa eller använda olagligt innehåll som kan utgöra ett hot mot deras hälsa och säkerhet samt ha rätt att utnyttja alla tillgängliga rättsmedel, inbegripet genom de alternativa tvistlösningsmekanismer som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU1a. De bör därför underrättas när de har köpt en olaglig produkt eller tjänst, eller om erbjudandet var vilseledande. E-marknadsplatser vet inte alltid när ett erbjudande eller en produkt är olaglig. När de får kännedom om sådan information efter försäljningen bör de dock inte bara dela med sig av den till näringsidkarna utan även till konsumenterna. Detta krav överensstämmer med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG1b, eftersom det bara skulle gälla efter det att en e-marknadsplats har mottagit en underrättelse, bekräftat giltigheten hos denna och sedan tagit bort det olagliga erbjudandet eller den olagliga produkten eller tjänsten.

 

_____________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktivet om alternativ tvistlösning) (EUT L 165, 18.6.2013, s. 63).

 

1b Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19b)  Det bör noteras att jämförelsewebbplatser inte nödvändigtvis rankar och visar produkter på ett objektivt sätt utifrån pris och kvalitet, och att konsumenter kanske inte är medvetna om att e-marknadsplatser kan få betalt för att otillbörligen framhäva en viss produkt eller en viss tjänst. Därför bör nationella tillsynsmyndigheter övervaka sektorer där konsumenter tenderar att använda jämförelsewebbplatser och bedriva forskning för att ta reda på om konsumenters förståelse av rankningar på marknadsplatser är korrekt. Om det finns avvikelser bör sektorsspecifika åtgärder vidtas.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  I enlighet med artikel 15.1 i direktiv 2000/31/EG45 bör e-marknadsplatser inte vara skyldiga att kontrollera tredjepartsleverantörers rättsliga status. I stället bör e-marknadsplatsen kräva att tredjepartsleverantörer av produkter på e-marknadsplatsen anger sin status som näringsidkare eller icke-näringsidkare avseende tillämpning av konsumentlagstiftningen och att de lämnar denna information till e-marknadsplatsen.

(20)  E-marknadsplatser bör vara skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att de tjänster som de tillhandahåller inte missbrukas och gör konsumenterna sårbara. Det bör finnas en lämplig skyddsnivå som motsvarar arten av de varor eller tjänster som säljs och eventuell faktisk information om skada till följd av försäljningen. Närmare bestämt bör marknadsplatserna övervaka verksamhet som tyder på att en näringsidkare utger sig för att inte vara näringsidkare, i syfte att påverka konsumenters val och förväntningar på kvaliteten på den produkt eller tjänst som de köper.

__________________

 

45 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

 

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Digitalt innehåll och digitala tjänster tillhandahålls ofta på internet enligt avtal där konsumenten inte betalar ett pris utan tillhandahåller näringsidkaren personuppgifter. Digitala tjänster kännetecknas av att näringsidkaren kontinuerligt är involverad under avtalets löptid för att konsumenten ska kunna använda tjänsten, till exempel genom tillgång till skapande, behandling, lagring och delning av data i digital form. Exempel på digitala tjänster är abonnemangsavtal till plattformar, molnlagring, webbaserad e-post, sociala medier och molnapplikationer. Tjänsteleverantörens kontinuerliga engagemang berättigar tillämpningen av bestämmelserna om ångerrätt i direktiv 2011/83/EU som gör det möjligt för konsumenter att prova tjänsten och, under en 14-dagarspeiod från det att avtalet ingåtts, besluta om de vill behålla den eller inte. I motsats till detta kännetecknas avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium, av att näringsidkaren vidtar en engångsåtgärd för att tillhandahålla konsumenten ett särskilt digitalt innehåll, t.ex. specifika musik- eller videofiler. Denna typ av engångsåtgärd för att tillhandahålla digitalt innehåll grundas på undantaget från ångerrätten enligt artikel 16 m i direktiv 2011/83/EU varigenom konsumenten förlorar sin ångerrätt när fullgörandet av avtalet påbörjas, såsom nedladdning eller strömning av innehållet.

(21)  Digitalt innehåll och digitala tjänster tillhandahålls ofta på internet enligt avtal där konsumenten inte betalar ett pris utan tillhandahåller näringsidkaren personuppgifter. Digitala tjänster kännetecknas av att näringsidkaren kontinuerligt är involverad under avtalets löptid för att konsumenten ska kunna använda tjänsten som möjliggör skapande, behandling, tillgång till eller lagring av data i digital form. Exempel på digitala tjänster är video- och ljuddelningstjänster och annan fillagring, ordbehandling eller spel som erbjuds i molntjänster och sociala medier. Tjänsteleverantörens kontinuerliga engagemang berättigar tillämpningen av bestämmelserna om ångerrätt i direktiv 2011/83/EU som gör det möjligt för konsumenter att prova tjänsten och, under en 14-dagarspeiod från det att avtalet ingåtts, besluta om de vill behålla den eller inte. I motsats till detta kännetecknas avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll av att näringsidkaren vidtar en engångsåtgärd för att tillhandahålla konsumenten ett särskilt digitalt innehåll, t.ex. specifika musik- eller videofiler. Denna typ av engångsåtgärd för att tillhandahålla digitalt innehåll grundas på undantaget från ångerrätten enligt artikel 16 m i direktiv 2011/83/EU varigenom konsumenten förlorar sin ångerrätt när fullgörandet av avtalet påbörjas, såsom nedladdning eller strömning av innehållet.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Direktiv 2011/83/EU tillämpas redan på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium (dvs. tillhandahållande av digitalt innehåll på internet), oavsett om konsumenten betalar ett pris i pengar eller tillhandahåller personuppgifter. I kontrast till detta tillämpas direktiv 2011/83/EU endast på tjänsteavtal, inbegripet avtal om digitala tjänster, där konsumenten betalar eller åtar sig att betala ett pris. Följaktligen tillämpas det direktivet inte på avtal om digitala tjänster där konsumenten tillhandahåller näringsidkaren personuppgifter utan att betala ett pris. Med tanke på likheterna och utbytbarheten mellan betaldigitaltjänster och digitala tjänster som tillhandahålls i utbyte mot personuppgifter bör de omfattas av samma bestämmelser enligt direktiv 2011/83/EU.

(22)  Direktiv 2011/83/EU tillämpas redan på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll, oavsett om konsumenten betalar ett pris i pengar eller tillhandahåller personuppgifter. I kontrast till detta tillämpas direktiv 2011/83/EU endast på tjänsteavtal, inbegripet avtal om digitala tjänster, där konsumenten betalar eller åtar sig att betala ett pris. Följaktligen tillämpas det direktivet inte på avtal om digitala tjänster där konsumenten tillhandahåller näringsidkaren personuppgifter utan att betala ett pris. Med tanke på likheterna och utbytbarheten mellan betaldigitaltjänster och digitala tjänster som tillhandahålls i utbyte mot personuppgifter bör de omfattas av samma bestämmelser enligt direktiv 2011/83/EU.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Samstämmighet bör säkerställas mellan tillämpningsområdet för direktiv 2011/83/EU och [direktivet om digitalt innehåll] som tillämpas på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster där konsumenten tillhandahåller näringsidkaren personuppgifter.

(23)  Samstämmighet bör säkerställas mellan tillämpningsområdet för direktiv 2011/83/EU och [direktivet om digitalt innehåll] som tillämpas på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster där konsumenten tillhandahåller eller åtar sig att tillhandahålla näringsidkaren personuppgifter.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Därför bör tillämpningsområdet för direktiv 2011/83/EU utvidgas till att även omfatta avtal där näringsidkaren tillhandahåller eller åtar sig att tillhandahålla konsumenten en digital tjänst och konsumenten tillhandahåller eller åtar sig att tillhandahålla personuppgifter. På ett liknande sätt som avseende avtal för tillhandahållande av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium bör direktivet alltid tillämpas när konsumenten tillhandahåller eller åtar sig att tillhandahålla näringsidkaren personuppgifter, utom när de personuppgifter som konsumenten har tillhandahållit enbart behandlas av näringsidkaren för att tillhandahålla digitalt innehåll eller digitala tjänster, och näringsidkaren inte behandlar dessa uppgifter för något annat ändamål. All behandling av personuppgifter bör följa förordning (EU) 2016/679.

(24)  Därför bör tillämpningsområdet för direktiv 2011/83/EU utvidgas till att även omfatta avtal där näringsidkaren tillhandahåller eller åtar sig att tillhandahålla konsumenten en digital tjänst och konsumenten tillhandahåller eller åtar sig att tillhandahålla personuppgifter. På ett liknande sätt som avseende avtal för tillhandahållande av digitalt innehåll bör direktivet alltid tillämpas när konsumenten tillhandahåller eller åtar sig att tillhandahålla näringsidkaren personuppgifter, utom när de personuppgifter som konsumenten har tillhandahållit enbart behandlas av näringsidkaren för att tillhandahålla digitalt innehåll eller digitala tjänster i enlighet med [direktivet om digitalt innehåll], och näringsidkaren inte behandlar dessa uppgifter för något annat ändamål. Unionslagstiftningen om skydd av personuppgifter är tillämplig på alla personuppgifter som behandlas i samband med avtal för leverans av digitalt innehåll eller digitala tjänster.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  När digitalt innehåll och digitala tjänster inte tillhandahålls mot ett pris bör direktiv 2011/83/EU inte heller tillämpas på situationer där näringsidkaren samlar in personuppgifter endast för att säkerställa det digitala innehållets eller den digitala tjänstens avtalsenlighet eller enbart för att uppfylla de rättsliga kraven. Sådana situationer kan inbegripa fall där det enligt tillämpliga lagar krävs att konsumenten registreras i säkerhets- och identifieringssyfte eller fall där utvecklaren av programvara med öppen källkod endast samlar in uppgifter från användarna för att säkerställa kompatibilitet och driftskompatibilitet hos programvaran med öppen källkod.

(25)  För att säkerställa fullständig anpassning till direktivet om digitalt innehåll, när digitalt innehåll och digitala tjänster inte tillhandahålls mot ett pris, bör direktiv 2011/83/EU inte heller tillämpas på situationer där näringsidkaren samlar in personuppgifter enbart för att uppfylla de rättsliga krav som näringsidkaren omfattas av. Sådana situationer kan inbegripa fall där det enligt tillämpliga lagar krävs att konsumenten registreras i säkerhets- och identifieringssyfte.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Direktiv 2011/83/EU bör inte heller tillämpas på situationer där näringsidkaren endast samlar in metadata, såsom IP-adress, webbhistorik eller annan information som samlas in och överförs till exempel med hjälp av kakor utom när denna situation anses utgöra ett avtal enligt nationell lagstiftning. Det bör inte heller tillämpas på situationer där konsumenten, utan att ha ingått ett avtal med en näringsidkare, utsätts för reklam uteslutande i syfte att få tillgång till digitalt innehåll eller en digital tjänst. Det bör emellertid stå medlemsstaterna fritt att utvidga tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2011/83/EU till sådana situationer eller att på annat sätt reglera sådana situationer som är undantagna från tillämpningsområdet för detta direktiv.

(26)  Direktiv 2011/83/EU bör inte heller tillämpas på situationer där näringsidkaren endast samlar in metadata, information som gäller konsumentens utrustning eller webbhistorik, utom när denna situation anses utgöra ett avtal enligt nationell lagstiftning. Det bör inte heller tillämpas på situationer där konsumenten, utan att ha ingått ett avtal med en näringsidkare, utsätts för reklam uteslutande i syfte att få tillgång till digitalt innehåll eller en digital tjänst. Det bör emellertid stå medlemsstaterna fritt att utvidga tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2011/83/EU till sådana situationer eller att på annat sätt reglera sådana situationer som är undantagna från tillämpningsområdet för detta direktiv.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32a)  Avtal om enstaka leveranser av icke nätbunden energi bör undantas från ångerrätten. På grund av marknadsprisernas svängningar uppbär näringsidkaren annars en oberäknelig återförsäljningsrisk.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  I direktiv 2011/83/EU finns fullständigt harmoniserade regler om ångerrätt vid distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler. I detta sammanhang har två konkreta skyldigheter visat sig utgöra en oproportionell börda för näringsidkarna och bör strykas.

utgår

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Den första avser konsumentens rätt att frånträda ett köpeavtal som ingåtts på distans eller utanför de fasta affärslokalerna även efter det att varorna har använts mer än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Enligt artikel 14.2 i direktiv 2011/83/EU kan en konsument frånträda ett inköp på internet eller utanför fasta affärslokaler även om konsumenten har använt varan mer än vad som är tillåtet. I ett sådant fall kan konsumenten dock hållas ansvarig för varans minskade värde.

utgår

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Skyldigheten att återta sådana varor skapar svårigheter för näringsidkarna som är skyldiga att bedöma de återlämnade varornas minskade värde och sälja dem som begagnade varor eller kassera dem. Det rubbar balansen mellan en hög konsumentskyddsnivå och konkurrenskraftiga företag vilket eftersträvas i direktiv 2011/83/EU. Konsumenternas rätt att återlämna varor i sådana situationer bör därför strykas. Bilaga I till direktiv 2011/83/EU ”Information om utövandet av ångerrätten” bör också anpassas i enlighet med denna ändring.

utgår

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Den andra skyldigheten avser artikel 13 i direktiv 2011/83/EU enligt vilken näringsidkaren får hålla inne med återbetalningen tills näringsidkaren har fått tillbaka varorna, eller tills konsumenten har styrkt att han eller hon har skickat tillbaka dem, beroende på vad som inträffar tidigast. Det senare alternativet kan under vissa omständigheter innebära att näringsidkare är skyldiga att ersätta konsumenter innan de har fått tillbaka de varor som återlämnats och haft möjlighet att kontrollera dem. Det rubbar balansen mellan en hög konsumentskyddsnivå och konkurrenskraftiga företag vilket eftersträvas i direktiv 2011/83/EU. Skyldigheten för näringsidkare att ersätta konsumenten enbart på grund av att varorna har skickats tillbaka till näringsidkaren bör utgå. Bilaga I till direktiv 2011/83/EU ”Information om utövandet av ångerrätten” bör också anpassas i enlighet med denna ändring.

utgår

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Med tanke på den tekniska utvecklingen är det nödvändigt att stryka hänvisningen till faxnummer från förteckningen över de kommunikationsmedel som finns i artikel 6.1 c i direktiv 2011/83/EU eftersom fax sällan används och har blivit inaktuell. Näringsidkarna bör dessutom kunna erbjuda alternativ till e-post för att kommunicera med konsumenter på internet, exempelvis elektroniska formulär och chattar, under förutsättning att dessa alternativa medel gör det möjligt för konsumenten att lagra innehållet i kommunikationen på ett varaktigt medium på liknande sätt som e-post. Bilaga I till direktivet ”Information om utövandet av ångerrätten” bör också anpassas i enlighet med denna ändring.

(38)  Med tanke på den tekniska utvecklingen är det nödvändigt att stryka hänvisningen till faxnummer från förteckningen över de kommunikationsmedel som finns i artikel 6.1 c i direktiv 2011/83/EU eftersom fax sällan används och har blivit inaktuell. Med tanke på de olika slag av företag som bedriver handel anses det inte nödvändigt att föreskriva användning av kommunikation online vid alla tillfällen och från alla näringsidkares sida. Icke desto mindre, om näringsidkaren använder onlinebaserad kommunikation bör dessa uppgifter tillhandahållas konsumenten. Näringsidkarna bör dessutom kunna välja att använda andra alternativ för att kommunicera med konsumenter på internet, exempelvis elektroniska formulär och chattar, under förutsättning att dessa alternativa medel gör det möjligt för konsumenten att lagra innehållet i kommunikationen på ett varaktigt medium på liknande sätt som e-post. Bilaga I till direktivet ”Information om utövandet av ångerrätten” bör också anpassas i överensstämmelse härmed.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Punkt 11 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG med förbud mot dold reklam i redaktionellt innehåll i medierna bör anpassas för att förtydliga att samma förbud är tillämpligt även när en näringsidkare tillhandahåller en konsument information i form av sökresultat som svar på konsumentens sökning på internet.

(40)  Punkt 11 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG med förbud mot dold reklam i redaktionellt innehåll i medierna bör anpassas för att förtydliga att samma förbud är tillämpligt även när en näringsidkare tillhandahåller en konsument information i form av resultat som visas på ett framskjutet sätt som de annars inte skulle erhålla om resultaten visades som en del av den huvudsakliga uppsättningen sökresultat som svar på konsumentens sökning på internet. En sådan framskjuten placering bör vara tydligt markerad.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40a)  Konsumenter förlitar sig i allt högre grad på konsumentrecensioner och konsumentrekommendationer när de fattar köpbeslut. Det bör därför anses vara en otillbörlig affärsmetod att vilseleda konsumenter genom att uppge att en recension är sanningsenlig när inga rimliga och proportionella steg har tagits för att säkerställa att denna recension återspeglar verkliga konsumenters erfarenheter. Sådana steg skulle exempelvis kunna inkludera tekniska medel för att kontrollera tillförlitligheten hos den person som lägger ut en recension, begäran av information för att kontrollera att konsumenten faktiskt har använt produkten och tydlig information till konsumenter om hur recensioner behandlas, till exempel om alla recensioner, vare sig de är positiva eller negativa, läggs ut eller om dessa recensioner har sponsrats eller påverkats av en avtalsförbindelse med en näringsidkare.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Skäl 40b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40b)  Av samma skäl bör bilaga I till direktiv 2005/29/EG uppdateras för att inkludera annonser eller rekommendationer som ger ett felaktigt intryck av att vänner eller bekanta har köpt, använt eller rekommenderat en produkt eller tjänst eller digitalt innehåll.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  I artikel 16 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna garanteras näringsfriheten i enlighet med unionsrätten samt nationell lagstiftning och praxis. Marknadsföring i alla medlemsstater av produkter som att de är identiska när de i själva verket har en helt annan sammansättning eller andra egenskaper kan emellertid vilseleda konsumenterna och medföra att de fattar ett affärsbeslut som de annars inte skulle ha fattat.

(41)  Marknadsföring av en produkt med identisk eller synbarligen identisk presentation som en produkt, som marknadsförs under samma märke men uppvisar skillnader i sammansättning eller egenskaper, och när en sådan skillnad inte är tydligt och begripligt markerad så att den är omedelbart synlig för konsumenten, utgör en vilseledande metod. Sådana metoder bör betraktas som otillbörliga och därför läggas till i förteckningen över vilseledande affärsmetoder som under alla omständigheter är otillbörliga enligt bilaga I till direktiv 2005/29/EG. En näringsidkare kan dock anpassa produkter av samma märke för olika geografiska marknader på grund av legitima faktorer, nämligen användning av lokala ingredienser, krav i nationell lagstiftning, omformuleringsmål, eller påvisbara konsumentpreferenser, samtidigt som dessa preferenser måste beläggas genom tillfredsställande bevis. Möjliga bevis kan utgöras av konsumentförsök med användning av blindprovsmakning eller testning av produkter och andra metoder som fastställer en tydlig preferens som uppvisats i konsumenternas val. I fall där varor är väsentligt annorlunda i sin sammansättning eller sina egenskaper, samtidigt som de, genom sitt utseende, sin beskrivning eller bildrepresentation ger intryck av att vara identiska med andra varor som marknadsförs i en annan medlemsstat, bör denna skillnad utmärkas på ett så tydligt och begripligt sätt att det är omedelbart synligt för konsumenten. Särskilt när det gäller produkter som marknadsförs för användning av spädbarn eller unga barn, såsom barnmat, förutsätts dock här att regionala skillnader eller smakskillnader med mycket liten sannolikhet skulle visas på ett sådant tydligt sätt och det sålunda inte är möjligt att förlita sig på dessa när en näringsidkare marknadsför produkter med väsentligt annan sammansättning eller andra egenskaper.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  En sådan praxis kan därför anses strida mot direktiv 2005/29/EG på grundval av en bedömning från fall till fall av relevanta delar. För att underlätta för medlemsstaternas konsument- och livsmedelsmyndigheter att tillämpa den befintliga lagstiftningen tillhandahölls vägledning om tillämpningen av EU:s nuvarande regler på situationer med kvalitetsskillnader mellan livsmedel i kommissionens tillkännagivande av den 26 september 2017 Tillämpningen av EU:s livsmedels- och konsumentskyddslagstiftning på produkter med kvalitetsskillnader – Det specifika fallet livsmedel46. I detta sammanhang utarbetar kommissionens gemensamma forskningscentrum en gemensam metod för jämförande undersökningar av livsmedel.

utgår

__________________

 

46 C(2017)6532.

 

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  Erfarenheterna från tillsynen har visat att det kan vara oklart för konsumenter, näringsidkare och nationella behöriga myndigheter vilka affärsmetoder som kan strida mot direktiv 2005/29/EG när det saknas en uttrycklig bestämmelse. Därför bör direktiv 2005/29/EG ändras för att säkerställa rättssäkerhet för både näringsidkare och tillsynsmyndigheter genom att uttryckligen omfatta marknadsföring av en produkt som att den är identisk med en produkt som marknadsförs i flera andra medlemsstater, även om dessa produkter har avsevärt olika sammansättning eller egenskaper. De behöriga myndigheterna bör bedöma och hantera sådan praxis från fall till fall i enlighet med bestämmelserna i direktivet. Vid sin bedömning bör den behöriga myndigheten ta hänsyn till huruvida en sådan åtskillnad lätt kan identifieras av konsumenterna, en näringsidkares rätt att anpassa produkter av samma märke till olika geografiska marknader på grund av berättigade faktorer, såsom tillgång till råvaror eller beroende på säsong, definierade konsumentpreferenser eller frivilliga strategier som syftar till att förbättra tillgången till hälsosamma och näringsriktiga livsmedel samt näringsidkarnas rätt att erbjuda produkter av samma märke i förpackningar med olika vikt eller volym på olika geografiska marknader.

utgår

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  Försäljning utanför fasta affärslokaler utgör visserligen en berättigad och väletablerad försäljningskanal, t.ex. försäljning i näringsidkarens fasta affärslokaler och distansförsäljning, kan vissa särskilt aggressiva och vilseledande marknadsföringsmetoder i samband med besök i konsumentens hem utan konsumentens förhandsgodkännande eller under kommersiella utflykter kan utsätta konsumenterna för påtryckningar att köpa varor som de annars inte skulle köpa och/eller inköp till mycket höga priser som ofta betalas omedelbart. Sådan praxis riktar sig ofta mot äldre personer eller andra utsatta konsumenter. Vissa medlemsstater anser att dessa metoder inte är önskvärda och bedömer att det är nödvändigt att begränsa vissa former och aspekter av försäljning utanför fasta affärslokaler i den mening som avses i direktiv 2011/83/EU, såsom aggressiv och vilseledande marknadsföring eller försäljning av en produkt i samband med ett icke begärt besök i konsumentens hem eller kommersiella utflykter på grundval av allmän ordning eller respekten för konsumenternas privatliv som skyddas genom artikel 7 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. I enlighet med subsidiaritetsprincipen och för att underlätta verkställighet bör det därför förtydligas att direktiv 2005/29/EG inte påverkar medlemsstaternas frihet att vidta arrangemang utan att det krävs en bedömning från fall till fall av denna särskilda praxis för att skydda konsumenternas legitima intressen när det gäller näringsidkares icke begärda besök i deras privatbostad i syfte att erbjuda eller sälja produkter eller i samband med kommersiella utflykter som anordnas av näringsidkaren i syfte att marknadsföra eller sälja produkter till konsumenter när sådana arrangemang är berättigade på grundval av allmän ordning eller skyddet för privatlivet. Alla sådana bestämmelser ska vara proportionella och icke-diskriminerande. Medlemsstaterna bör vara skyldiga att underrätta kommissionen om alla nationella bestämmelser som antagits i detta avseende så att kommissionen kan göra denna information tillgänglig för alla berörda parter och övervaka huruvida dessa rättsakter är proportionella och lagenliga.

(44)  Försäljning utanför fasta affärslokaler utgör visserligen en berättigad och väletablerad försäljningskanal kan vissa särskilt aggressiva och vilseledande marknadsföringsmetoder i samband med ihållande och oönskade uppmaningar i konsumentens hem utan konsumentens förhandsgodkännande eller under kommersiella utflykter kan utsätta konsumenterna för påtryckningar att köpa produkter som de annars inte skulle köpa och/eller inköp till mycket höga priser som ofta betalas omedelbart. Sådan praxis riktar sig ofta mot äldre personer eller andra utsatta konsumenter. I enlighet med subsidiaritetsprincipen och för att underlätta verkställighet bör det därför förtydligas att direktiv 2005/29/EG inte påverkar medlemsstaternas frihet att anta bestämmelser för att skydda konsumenternas legitima intressen när det gäller specifika metoder med ihållande och oönskade uppmaningar i deras privatbostad eller i samband med kommersiella utflykter som anordnas av näringsidkaren i syfte att marknadsföra eller sälja produkter till konsumenter när sådana bestämmelser är proportionella, icke-diskriminerande och berättigade på grundval av tvingande hänsyn till allmänintresset. Medlemsstaterna bör vara skyldiga att underrätta kommissionen om alla nationella bestämmelser som antagits i detta avseende så att kommissionen kan göra denna information tillgänglig för alla berörda parter och övervaka metoder som är föremål för dessa nationella bestämmelser, samt huruvida de är proportionella och lagenliga.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – leden la, lb och lc (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)  I artikel 2.1 ska följande led läggas till:

 

la)  e-marknadsplats: en tjänsteleverantör som gör det möjligt för konsumenter att ingå onlineavtal med näringsidkare och konsumenter på e-marknadsplatsens onlinegränssnitt.

 

lb)  prisjämförelsetjänst: en tjänst som erbjuder konsumenter jämförelser av olika erbjudanden från näringsidkare om varor eller tjänster på grundval av kriterier, inbegripet pris, egenskaper eller recensioner, eller som identifierar relevanta näringsidkare som tillhandahåller varor, tjänster eller digitalt innehåll till konsumenter, i syfte att främja inledandet av direkttransaktioner mellan dessa näringsidkare och konsumenter, oavsett var dessa transaktioner till sist slutförs.

 

lc)  onlinegränssnitt: onlinegränssnitt enligt definitionen i artikel 2.16 i förordning (EU) 2018/302.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led a

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 3 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta direktiv hindrar inte medlemsstaterna från att anta bestämmelser för att skydda konsumenternas legitima intressen vad gäller aggressiv och vilseledande marknadsföring eller aggressiva och vilseledande försäljningsmetoder i samband med en näringsidkares icke begärda besök i konsumentens hem, eller kommersiella utflykter som organiseras av näringsidkaren i syfte att marknadsföra eller sälja produkter till konsumenter, under förutsättning att sådana bestämmelser är motiverade med hänsyn till allmän ordning eller skyddet av respekten för privatliv.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 6 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I artikel 6.2 ska följande led läggas till som led c:

utgår

c)  All marknadsföring av en produkt som att den är identisk med en produkt som marknadsförs i flera andra medlemsstater, även om dessa produkter har avsevärt olika sammansättning eller egenskaper.

 

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 7 – punkt 4 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  I artikel 7.4 ska följande led läggas till:

 

”ea)  För produkter eller tjänster som erbjuds på e-marknadsplatser, vare sig den tredje part som erbjuder varor eller tjänster är näringsidkare eller inte.”

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 7 – punkterna 5a och 5b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  I artikel 7 ska följande punkter läggas till:

 

”5a.  Om en e-marknadsplats eller en jämförelsetjänst ger tillgång till konsumentrecensioner av produkter ska följande information betraktas som väsentlig:

 

a)  En beskrivning av de förfaranden som används för att efterfråga och presentera konsumentrecensioner och huruvida äktheten hos dessa recensioner kontrolleras.

 

b)  Om sådana kontroller sker, en beskrivning av kontrollens huvudsakliga egenskaper.

 

5b.  När konsumenter ges möjlighet att söka efter produkter på grundval av en sökning i form av ett nyckelord, en fras eller annan input, ska e-marknadsplatser och jämförelsetjänster ge information om de viktigaste parametrarna, presenterade i ordning efter relativ betydelse, vilka bestämmer rankningen av de erbjudanden som presenteras för konsumenten till följd av dennes sökning.”

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 11a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utöver kravet i artikel 11 på att säkerställa adekvata och effektiva metoder för att säkra efterlevnaden ska medlemsstaterna säkerställa att även avtalsenliga och utomobligatoriska rättsmedel finns tillgängliga för konsumenter som utsätts för otillbörliga affärsmetoder i syfte att undanröja samtliga konsekvenser av dessa otillbörliga affärsmetoder i enlighet med den nationella lagstiftningen.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att avtalsenliga och utomobligatoriska rättsmedel finns tillgängliga för konsumenter som utsätts för otillbörliga affärsmetoder, i enlighet med den nationella lagstiftningen.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 11a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Avtalsenliga rättsmedel ska minst inbegripa möjlighet för konsumenten att ensidigt häva avtalet.

2.  Avtalsenliga rättsmedel ska inbegripa möjlighet för konsumenten att ensidigt häva avtalet. Ytterligare avtalsvillkor om rättsmedel, som speglar karaktären av och graden av bristande efterlevnad ska också tillhandahållas, inbegripet rätten att erhålla prisnedsättning eller rätten att erhålla kompensation för skada. Dessa rättsmedel ska inte påverka unionsrätten eller den nationella rätt som reglerar tillämpningen av rättsmedel.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 11a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utomobligatoriska rättsmedel ska minst inbegripa möjlighet till ersättning för de skador som konsumenten drabbats av.

3.  Utomobligatoriska rättsmedel ska inbegripa möjlighet till ersättning för de skador som konsumenten drabbats av.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 13 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Antalet konsumenter som berörs, inbegripet i andra medlemsstater.

(b)  Antalet konsumenter som har lidit skada i medlemsstaten i fråga och i andra medlemsstater, där sådan information gjorts tillgänglig i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) 2017/2394.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 13 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Eventuella åtgärder som vidtagits av näringsidkaren för att mildra eller avhjälpa den skada som konsumenterna drabbats av.

(c)  Eventuella åtgärder som vidtagits av näringsidkaren för att mildra eller avhjälpa den skada som konsumenterna drabbats av, inbegripet åtgärder som vidtagits av näringsidkaren för att rapportera överträdelsen eller samarbeta med behöriga domstolar eller administrativa myndigheter.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 13 – punkt 2 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  I förekommande fall, om överträdelsen skett med uppsåt eller genom oaktsamhet.

(d)  Om överträdelsen skett med uppsåt eller genom oaktsamhet.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 13 – punkt 2 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Huruvida näringsidkaren hävdar att de har följt relevanta uppförandekoder eller kvalifikationer.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 13 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska utöva de befogenheter som fastställs enligt denna artikel proportionellt, effektivt och ändamålsenligt i enlighet med unionsrätten, inbegripet i enlighet med principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tillämpliga rättssäkerhetsgarantier och unionens regler om dataskydd, i synnerhet Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791a och nationell rätt.

 

_____________________

 

1aEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 13 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om den påföljd som åläggs är böter, ska årsomsättningen och nettovinsten för den näringsidkare som begått överträdelsen samt eventuella böter som utdömts för samma eller andra överträdelser av detta direktiv i andra medlemsstater, också beaktas vid fastställandet av bötesbeloppet.

3.  Eventuella böter som utdömts för samma överträdelser av detta direktiv i andra medlemsstater ska också beaktas vid fastställandet av påföljdsnivån.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 13 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att påföljderna för utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension i den mening som avses i förordning (EU) 2017/2934 inbegriper möjlighet att ålägga böter, där det högsta beloppet ska vara minst 4 % av näringsidkarens årliga omsättning i den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att påföljderna för utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension som ska åläggas till följd av en samordnad åtgärd i enlighet med kapitel IV i förordning (EU) 2017/2394 inbegriper möjlighet att ålägga böter, där det högsta beloppet ska vara 10 000 000 EUR eller minst 4 % av näringsidkarens årliga omsättning från föregående räkenskapsår i den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna, varvid det högsta beloppet ska tillämpas.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 13 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  När det beslutas om fördelningen av intäkter från böter ska medlemsstaterna beakta det allmänna konsumentintresset.

5.  Medlemsstaterna ska använda intäkter från böter för att stärka skyddet för det allmänna konsumentintresset, inklusive genom att inrätta en fond som ska tillhandahålla gottgörelse i fall där konsumenter lidit skada och, om tillämpligt, i fall av annan skada, t.ex. skada på miljöintressen eller skada på andra skyddade allmänna intressen, till följd av överträdelsen.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 13 – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Det ska inte krävas att medlemsstaterna inrättar ett heltäckande system för offentlig kontroll för att verkställa påföljder enligt detta direktiv.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -6 (nytt)

Direktiv 2005/29/EG

Bilaga I – led 6a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-6)  I bilaga I ska följande led läggas till:

 

”6a)  Visa en prissänkning utan att ange det referenspris utifrån vilket prissänkningen tillkännages och utan att kunna bevisa korrektheten hos detta referenspris under de 30 dagar som föregick tillkännagivandet.”

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2005/29/EG

Bilaga I – led 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11)  Använda material från medierna, eller tillhandahålla information till en onlinesökning som görs av konsumenten, för att göra reklam för en produkt om näringsidkaren själv har betalat för materialet och detta inte framgår av reklamen eller sökresultaten eller av bilder eller ljud som tydligt kan identifieras av konsumenten (annons i redaktionell form, betald placering eller betald listning). Detta ska inte påverka tillämpningen av direktiv 2010/13/EU48.

11)  Använda material från medierna, eller tillhandahålla information till en onlinesökning som görs av konsumenten, för att göra reklam för en produkt om näringsidkaren direkt eller indirekt har betalat för materialet eller en framskjuten placering som kringgår huvuddelen av sökresultaten och detta inte framgår på ett koncist, lättillgängligt och begripligt sätt av reklamen eller sökresultaten eller av bilder eller ljud som tydligt kan identifieras av konsumenten (annons i redaktionell form, betald placering eller betald listning). Detta ska inte påverka tillämpningen av direktiv 2010/13/EU48.

__________________

__________________

48 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 15.4.2010, s. 1).

48 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 15.4.2010, s. 1).

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6a (nytt)

Direktiv 2005/29/EG

Bilaga I – led 13a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  I bilaga I ska följande led läggas till:

 

”13a) Att uppge eller på annat sätt skapa intrycket genom en varas utseende, beskrivning eller bildliga representation att den är identisk eller synbarligen identisk med en annan vara som marknadsförs i en annan medlemsstat, när så inte är fallet, om inte dessa varor skiljer sig på grund av tydliga och påvisbara regionala konsumentpreferenser, användning av lokala ingredienser eller krav i nationell lagstiftning, samtidigt som denna skillnad är tydligt och på begripligt sätt utmärkt så att den är omedelbart synlig för konsumenten.”

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6b (nytt)

Direktiv 2005/29/EG

Bilaga I – led 23a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  I bilaga I ska följande led läggas till:

 

”23a)  Använda olika tekniker som möjliggör stora inköp av evenemangsbiljetter, bland annat genom automatiserad mjukvara, för att återförsälja evenemangsbiljetterna till ett högre pris än deras nominella värde.”

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6c (nytt)

Direktiv 2005/29/EG

Bilaga I – led 23b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6c)  I bilaga I ska följande led läggas till:

 

”23b)  Uppge eller på annat sätt skapa intrycket att en recension av en produkt lämnats in av en konsument som faktiskt har använt produkten utan att vidta rimliga och proportionella steg för att säkerställa att denna recension speglar verkliga konsumenters erfarenheter.”

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6d (nytt)

Direktiv 2005/29/EG

Bilaga I – led 23c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6d)  I bilaga I ska följande led läggas till:

 

”23c)  Ge ett felaktigt intryck av att andra konsumenter har köpt, använt eller rekommenderat en specifik produkt, tjänst eller ett särskilt digitalt innehåll på grundval av orelaterade parametrar, såsom märkespreferenser och geografisk plats.”

Motivering

Konsumenter förlitar sig i allt högre grad på konsumentrecensioner och konsumentrekommendationer när de fattar köpbeslut. Bilaga I bör därför ändras för att inkludera sådana vilseledande metoder.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led d

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 2 – punkt 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”16.  avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll som inte levereras i ett fysiskt medium: ett avtal där en näringsidkare tillhandahåller eller åtar sig att tillhandahålla ett särskilt digitalt innehåll till konsumenten och där konsumenten betalar eller åtar sig att betala priset för detta. Detta omfattar också avtal där konsumenten tillhandahåller eller åtar sig att tillhandahålla personuppgifter till näringsidkaren, utom när de personuppgifter som konsumenten tillhandahåller behandlas av näringsidkaren endast i syfte att tillhandahålla det digitala innehållet eller för att näringsidkaren ska uppfylla de rättsliga krav som denna omfattas av, och näringsidkaren inte behandlar dessa uppgifter för något annat ändamål.

”16.  avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll: ett avtal där en näringsidkare tillhandahåller eller åtar sig att tillhandahålla digitalt innehåll till konsumenten och där konsumenten betalar eller åtar sig att betala ett pris. Detta omfattar också avtal där konsumenten tillhandahåller eller åtar sig att tillhandahålla personuppgifter till näringsidkaren, utom när de personuppgifter som konsumenten tillhandahåller behandlas av näringsidkaren i syfte att tillhandahålla det digitala innehållet i enlighet med [direktivet om digitalt innehåll] eller för att näringsidkaren ska uppfylla de rättsliga krav som denna omfattas av, och näringsidkaren inte behandlar dessa uppgifter för något annat ändamål.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led d

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 2 – punkt 17

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

17.  digital tjänst: a) en tjänst som gör det möjligt för konsumenten att skapa, behandla, lagra eller få tillgång till uppgifter i digital form eller b) en tjänst som gör det möjligt att utbyta eller på annat sätt interagera med hjälp av uppgifter i digital form som laddas upp eller skapas av konsumenten och andra användare av den tjänsten, inbegripet video- och ljuddelning och annan fillagring, ordbehandling eller spel som erbjuds genom datatjänster i molnmiljö och sociala medier.

17.  digital tjänst: a) en tjänst som gör det möjligt för konsumenten att skapa, behandla, lagra eller få tillgång till uppgifter i digital form eller b) en tjänst som gör det möjligt att utbyta eller på annat sätt interagera med hjälp av uppgifter i digital form som laddas upp eller skapas av konsumenten eller andra användare av den tjänsten.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led d

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 2 – punkt 18

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

18.  avtal om digitala tjänster: ett avtal där näringsidkaren tillhandahåller eller åtar sig att tillhandahålla en digital tjänst till konsumenten och där konsumenten betalar eller åtar sig att betala priset för denna. Detta omfattar också avtal där konsumenten tillhandahåller eller åtar sig att tillhandahålla personuppgifter till näringsidkaren, utom när de personuppgifter som konsumenten tillhandahåller behandlas av näringsidkaren endast i syfte att tillhandahålla den digitala tjänsten eller för att näringsidkaren ska uppfylla de rättsliga krav som denna omfattas av, och näringsidkaren inte behandlar dessa uppgifter för något annat ändamål.

18.  avtal om digitala tjänster: ett avtal där näringsidkaren tillhandahåller eller åtar sig att tillhandahålla en digital tjänst till konsumenten och där konsumenten betalar eller åtar sig att betala ett pris. Detta omfattar också avtal där konsumenten tillhandahåller eller åtar sig att tillhandahålla personuppgifter till näringsidkaren, utom när de personuppgifter som konsumenten tillhandahåller behandlas av näringsidkaren i syfte att tillhandahålla den digitala tjänsten i enlighet med [direktivet om digitalt innehåll] eller för att näringsidkaren ska uppfylla de rättsliga krav som denna omfattas av, och näringsidkaren inte behandlar dessa uppgifter för något annat ändamål.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 3 – punkt 3 – led k

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1a)  I artikel 3.3 ska led k ersättas med följande:

k)  om passagerartransporttjänster, med undantag för artiklarna 8.2, 19 och 22,

k)  om passagerartransporttjänster, med undantag för artiklarna 8.2, 19, 21 och 22,

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537797342987&from=EN)

Motivering

Denna ändring är nödvändig för textens logiska överensstämmelse och har därför direkt anknytning till andra tillåtliga ändringar.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 5 – punkt 1 – led h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h)  Om tillämpligt, det digitala innehållets och de digitala tjänsternas relevanta driftskompatibilitet med maskin- och programvara enligt vad näringsidkaren känner till eller rimligen kan förväntas ha känt till.

h)  Om tillämpligt, det digitala innehållets och de digitala tjänsternas relevanta driftskompatibilitet med annan maskin- eller programvara än den med vilken digitalt innehåll eller digitala tjänster av samma slag vanligen används.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6 – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”c)  Geografisk adress där näringsidkaren är etablerad samt näringsidkarens telefonnummer, e-postadress eller annat sätt för kommunikation via internet som garanterar att konsumenten kan lagra korrespondens med näringsidkaren på ett varaktigt medium för att konsumenten snabbt ska kunna kontakta näringsidkaren och kommunicera effektivt med denna. I förekommande fall ska näringsidkaren tillhandahålla geografisk adress och identitet för den näringsidkare för vars räkning denna agerar.

”c)  Geografisk adress där näringsidkaren är etablerad samt näringsidkarens telefonnummer, e-postadress och annat sätt för kommunikation via internet, när tillgängligt, som garanterar att konsumenten kan lagra en kontaktlogg med näringsidkaren och behålla kopior på skriftlig korrespondens med näringsidkaren på ett varaktigt medium för att konsumenten snabbt ska kunna kontakta näringsidkaren och kommunicera effektivt med denna. I förekommande fall ska näringsidkaren tillhandahålla geografisk adress och identitet för den näringsidkare för vars räkning denna agerar.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6 – punkt 1 – led s

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

s)  Om tillämpligt, det digitala innehållets och de digitala tjänsternas relevanta driftskompatibilitet med maskin- och programvara enligt vad näringsidkaren känner till eller rimligen kan förväntas ha känt till.

s)  Om tillämpligt, det digitala innehållets och de digitala tjänsternas relevanta driftskompatibilitet med annan maskin- eller programvara än den med vilken digitalt innehåll eller digitala tjänster av samma slag vanligen används.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6a – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innan en konsument blir bunden av ett distansavtal eller ett motsvarande erbjudande på en e-marknadsplats ska e-marknadsplatsen dessutom tillhandahålla följande information:

Innan en konsument blir bunden av ett distansavtal eller ett motsvarande erbjudande på en e-marknadsplats ska e-marknadsplatsen, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2005/29/EG, dessutom tillhandahålla följande information på ett tydligt och användarvänligt sätt:

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6a – stycke 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  De huvudsakliga parametrar som avgör rankningen av de erbjudanden som presenteras för konsumenten till följd av sökningen på e-marknadsplatsen.

utgår

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6a – stycke 1 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Huruvida och på vilket sätt algoritmer eller ett automatiserat beslutsfattande användes för att presentera erbjudanden eller fastställa priser, inbegripet personanpassade prissättningstekniker.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6a – stycke 1 – led db (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db)  Beräkningsgrunden för eventuella prissänkningar för den produkt eller tjänst som visas i sökningen på e-marknadsplatsen.

Motivering

Prissänkningar som erbjuds på e-marknadsplatser för exempelvis resor finns i många fall inte när det gäller de specifika datum som konsumenten letar efter. Korrekt information om prissänkningar bör därför tillhandahållas i sökresultaten på e-marknadsplatser.

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6a – stycke 1 – led dc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(dc)  I förekommande fall, en produkts officiella klassificering, kategorisering eller kvalitetsklass.

Motivering

I vissa sektorer finns det officiella klassificeringssystem (t.ex. systemet med stjärnor på hotell i resebranschen). E-marknadsplatser bör ange den officiella klassificeringen av en produkt eller tjänst om en sådan finns.

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6a – stycke 1 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna får i sin nationella lagstiftning behålla eller införa ytterligare informationskrav.

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6a – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Efter det att konsumenten blivit bunden av ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler eller varje motsvarande erbjudande på en e-marknadsplats, och om erbjudandet om den vara eller tjänst som såldes har anmälts till och tagits bort av e-marknadsplatsen för att det var olagligt, ska e-marknadsplatsen omgående tillhandahålla konsumenten följande information på ett klart och begripligt sätt:

 

a)  Uppgift om att den produkt eller tjänst som såldes eller erbjudandet om denna bröt mot lagen eller föreföll göra det och har tagits bort.

 

b)  Identiteten på den näringsidkare som lade ut det erbjudande som togs bort.

 

c)  Anledningen till att erbjudandet togs bort.

Motivering

E-marknadsplatser som inser att ett erbjudande, en produkt eller en tjänst på deras plattform bryter mot lagen ska informera konsumenterna om att det erbjudande, den produkt eller den tjänst som de köpt kan bryta mot lagen. En sådan skyldighet skulle ge ett bättre konsumentskydd genom potentiellt ökad transparens.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4a (nytt)

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 6b

 

Övervakningskrav för operatörer av e-marknadsplatser

 

Operatörer av e-marknadsplatser ska vara skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att de tjänster de tillhandahåller inte missbrukas så att konsumenterna blir sårbara. Det ska finnas en lämplig skyddsnivå som motsvarar arten av de varor eller tjänster som säljs och eventuella belägg för skador till följd av försäljningen. Närmare bestämt ska operatörerna övervaka verksamhet som tyder på att en näringsidkare utger sig för att inte vara näringsidkare, i syfte att påverka konsumenters val och förväntningar på kvaliteten på den produkt eller tjänst som de köper.”

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led -5 (nytt)

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 7 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-5)  Artikel 7.1 ska ersättas med följande:

1.  Vid avtal utanför fasta affärslokaler ska den information som föreskrivs i artikel 6.1 lämnas av näringsidkaren till konsumenten som papperskopia eller, om konsumenten samtycker, på ett annat varaktigt medium. Informationen ska vara väl läsbar och avfattad på ett klart och begripligt språk.

1.  Vid avtal utanför fasta affärslokaler ska den information som föreskrivs i artikel 6.1 lämnas av näringsidkaren till konsumenten på ett varaktigt medium. Informationen ska vara väl läsbar och avfattad på ett klart och begripligt språk.”

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23770&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96674)

Motivering

Detta ändringsförslag krävs för textens inre logik och på grund av att det är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag. I den digitala tidsåldern är det onödigt att föreskriva att all information som standard måste lämnas i pappersform.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led -5a (nytt)

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 7 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-5a)  Artikel 7.2 ska ersättas med följande:

2.  Näringsidkaren ska tillhandahålla konsumenten en kopia av det undertecknade avtalet eller bekräftelse av avtalet i pappersform eller, om konsumenten samtycker, på ett annat varaktigt medium, och där ska i tillämpliga fall ingå bekräftelse av konsumentens uttryckliga förhandssamtycke och medgivande i enlighet med artikel 16 m.

2.  Näringsidkaren ska tillhandahålla konsumenten en kopia av det undertecknade avtalet på ett varaktigt medium, och där ska i tillämpliga fall ingå bekräftelse av konsumentens uttryckliga förhandssamtycke och medgivande i enlighet med artikel 16 m.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=EN)

Motivering

Detta ändringsförslag krävs för textens inre logik och på grund av att det är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag. I den digitala tidsåldern är det onödigt att föreskriva att all information som standard måste lämnas i pappersform.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 7 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 13 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

utgår

”3.  Såvida inte näringsidkaren har erbjudit sig att hämta varorna får näringsidkaren vid köpeavtal hålla inne med återbetalningen till dess att näringsidkaren har fått tillbaka varorna.”

 

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 7 – led b

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 13 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Vad gäller digitalt innehåll i den mån det inte utgör personuppgifter, som har laddats upp eller skapats av konsumenten vid användning av det digitala innehåll eller den digitala tjänst som näringsidkaren har tillhandahållit, ska näringsidkaren fullgöra de skyldigheter och kan utöva de rättigheter som anges i [direktivet om digitalt innehåll].”

5.  Vad gäller digitalt innehåll i den mån det inte utgör personuppgifter, som har tillhandahållits eller skapats av konsumenten vid användning av det digitala innehåll eller den digitala tjänst som näringsidkaren har tillhandahållit, ska näringsidkaren fullgöra de skyldigheter och kan utöva de rättigheter som anges i [direktivet om digitalt innehåll].”

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 8 – led 1

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 14 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

utgår

”Efter uppsägning av avtalet ska konsumenten avhålla sig från att använda det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och från att göra detta tillgängligt för tredje parter.”

 

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 2– led 8 – led 1a (nytt)

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 14 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Följande punkt ska läggas till:

 

”2a.  Efter hävning av avtalet ska konsumenten avhålla sig från att använda det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och från att tillgängliggöra detta för tredje parter.”

(Se ändringen rörande artikel 14.2 i direktiv 2011/83/EU.)

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 9 – led 1a (nytt)

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 16 – led b

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1a)  I punkt 1 ska led b ersättas med följande:

b)  Tillhandahållande av varor eller tjänster vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan uppstå under den tid då ångerfristen löper.

b)  Tillhandahållande av varor, tjänster eller icke nätbunden energi vars pris beror på sådana svängningar på den finansiella marknaden eller på råvaru- eller energimarknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan uppstå under den tid då ångerfristen löper.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537955310239&from=FR)

Motivering

Detta ändringsförslag krävs för textens interna logik och för att det är direkt kopplat till andra tillåtna ändringsförslag.

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 9 – led 1b (nytt)

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 16 – led h

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1b)  I punkt 1 ska led h ersättas med följande:

h)  Avtal där konsumenten uttryckligen uppmanat näringsidkaren att uppsöka konsumenten i bostaden för att där vidta brådskande reparations- eller underhållsåtgärder. Om näringsidkaren vid ett sådant hembesök tillhandahåller andra tjänster än de som konsumenten uttryckligen begärt att få eller andra varor än reservdelar som är nödvändiga för utförandet av underhållet eller reparationerna ska ångerrätten gälla för dessa andra tjänster eller varor.

h)  Avtal där konsumenten uttryckligen uppmanat näringsidkaren att uppsöka konsumenten i bostaden för att där vidta brådskande reparations- eller underhållsåtgärder eller utföra andra brådskande tjänster som krävs med kort varsel. Om näringsidkaren vid ett sådant hembesök tillhandahåller andra tjänster än de som konsumenten uttryckligen begärt att få eller andra varor än reservdelar som är nödvändiga för utförandet av underhållet eller reparationerna ska ångerrätten gälla för dessa andra tjänster eller varor.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537446850688&from=EN)

Motivering

Detta ändringsförslag krävs för textens interna logik och för att det är direkt kopplat till andra tillåtna ändringsförslag.

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 9 – led 3

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 16 – punkt 1 – led n

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Följande led ska läggas till:

utgår

”n)  tillhandahållande av varor som konsumenten har hanterat under ångerrättsperioden på annat sätt än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.”

 

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 10

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 24 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Antalet konsumenter som berörs, inbegripet i andra medlemsstater.

(b)  Antalet konsumenter som har lidit skada i medlemsstaten i fråga och i andra medlemsstater, där sådan information gjorts tillgänglig i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) 2017/2394.

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 10

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 24 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Eventuella åtgärder som vidtagits av näringsidkaren för att mildra eller avhjälpa den skada som konsumenterna drabbats av.

(c)  Eventuella åtgärder som vidtagits av näringsidkaren för att mildra eller avhjälpa den skada som konsumenterna drabbats av, inbegripet åtgärder som vidtagits av näringsidkaren för att rapportera överträdelsen eller samarbeta med behöriga domstolar eller administrativa myndigheter.

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 10

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 24 – punkt 2 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  I förekommande fall, om överträdelsen skett med uppsåt eller genom oaktsamhet.

(d)  Om överträdelsen skett med uppsåt eller genom oaktsamhet.

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 10

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 24 – punkt 2 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Huruvida näringsidkaren hävdar att de har följt relevanta uppförandekoder eller kvalifikationer.

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 10

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 24 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska utöva de befogenheter som fastställs enligt denna artikel proportionellt, effektivt och ändamålsenligt i enlighet med unionsrätten, inbegripet i enlighet med principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tillämpliga rättssäkerhetsgarantier och unionens regler om dataskydd, i synnerhet förordning (EU) 2016/679 och nationell rätt.

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 10

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 24 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om den påföljd som åläggs är böter, ska årsomsättningen och nettovinsten för den näringsidkare som begått överträdelsen samt eventuella böter som utdömts för samma eller andra överträdelser av detta direktiv i andra medlemsstater, också beaktas vid fastställandet av bötesbeloppet.

3.  Eventuella böter som utdömts för samma överträdelser av detta direktiv i andra medlemsstater ska också beaktas vid fastställandet av påföljdsnivån.

Ändringsförslag    86

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 10

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 24 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att påföljderna för utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension i den mening som avses i förordning (EU) 2017/2934 inbegriper möjlighet att ålägga böter, där det högsta beloppet ska vara minst 4 % av näringsidkarens årliga omsättning i den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de påföljder för utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension som ska åläggas till följd av en samordnad åtgärd i enlighet med kapitel IV i förordning (EU) 2017/2394 inbegriper möjlighet att ålägga böter, där det högsta beloppet ska vara 10 000 000 EUR eller minst 4 % av näringsidkarens årliga omsättning från föregående räkenskapsår i den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna, varvid det högsta beloppet ska tillämpas.

Ändringsförslag    87

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 10

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 24 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.   När det beslutas om fördelningen av intäkter från böter ska medlemsstaterna beakta det allmänna konsumentintresset.

5.  Medlemsstaterna ska använda intäkter från böter för att stärka skyddet för det allmänna konsumentintresset, inklusive genom att inrätta en fond som ska tillhandahålla gottgörelse i fall där konsumenter lidit skada och, om tillämpligt, i fall av annan skada, t.ex. skada på miljöintressen eller skada på andra skyddade allmänna intressen, till följd av överträdelsen.

Ändringsförslag    88

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 10

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 24 – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Det ska inte krävas att medlemsstaterna inrättar ett heltäckande system för offentlig tillsyn för att verkställa påföljder enligt detta direktiv.

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 11 – led 1 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Bilaga I – punkt A

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Punkt A tredje stycket under rubriken ”Ångerrätt” ska ersättas med följande:

utgår

”Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka [2] ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men det är inte ett krav. [3]”

 

Ändringsförslag    90

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 11 – led 1 – led c

Direktiv 2011/83/EU

Bilaga I – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Fjärde stycket under ”Instruktioner för komplettering av blanketten” ska ersättas med följande:

utgår

”[4.]  Vid köpeavtal om du inte erbjudit dig att hämta tillbaka varan i händelse av att kunden vill frånträda avtalet, ska följande skrivas in: ”Vi får vänta med återbetalningen till dess att vi fått tillbaka varan från dig.”

 

Ändringsförslag    91

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 11 – led 1 – led d

Direktiv 2011/83/EU

Bilaga I – stycke 5 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Femte stycket led c under ”Instruktioner för komplettering av blanketten” ska utgå.

utgår

Ändringsförslag    92

Förslag till direktiv

Artikel 3

Direktiv 93/13/EEG

Artikel 8b – punkt 2 – led b (SV: led c)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Antalet konsumenter som berörs, inbegripet i andra medlemsstater.

(b)  Antalet konsumenter som har lidit skada i medlemsstaten i fråga och i andra medlemsstater, där sådan information görs tillgänglig i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) 2017/2394.

(Hänvisningen i rubriken gällande ändringsakten (Artikel 8b – punkt 2 – led b) motsvarar artikel 8b.2 c i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av felaktig numrering i kommissionens förslag i den engelska språkversionen.)

Ändringsförslag    93

Förslag till direktiv

Artikel 3

Direktiv 93/13/EEG

Artikel 8b – punkt 2 – led c (SV – led d)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Eventuella åtgärder som vidtagits av näringsidkaren för att mildra eller avhjälpa den skada som konsumenterna drabbats av.

(c)  Eventuella åtgärder som vidtagits av näringsidkaren för att mildra eller avhjälpa den skada som konsumenterna drabbats av, inbegripet åtgärder som vidtagits av näringsidkaren för att rapportera överträdelsen eller samarbeta med behöriga domstolar eller administrativa myndigheter.

(Hänvisningen i rubriken gällande ändringsakten (Artikel 8b – punkt 2 – led c) motsvarar artikel 8b.2 d i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av felaktig numrering i kommissionens förslag i den engelska språkversionen.)

Ändringsförslag    94

Förslag till direktiv

Artikel 3

Direktiv 93/13/EEG

Artikel 8b – punkt 2 – led d (SV: led e)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  I förekommande fall, om överträdelsen skett med uppsåt eller genom oaktsamhet.

(d)  Om överträdelsen skett med uppsåt eller genom oaktsamhet.

(Hänvisningen i rubriken gällande ändringsakten (Artikel 8b – punkt 2 – led d) motsvarar artikel 8b.2 e i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av felaktig numrering i kommissionens förslag i den engelska språkversionen.)

Ändringsförslag    95

Förslag till direktiv

Artikel 3

Direktiv 93/13/EEG

Artikel 8b – punkt 2 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Huruvida näringsidkaren hävdar att de har följt relevanta uppförandekoder eller kvalifikationer.

Ändringsförslag    96

Förslag till direktiv

Artikel 3

Direktiv 93/13/EEG

Artikel 8b – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska utöva de befogenheter som fastställs enligt denna artikel proportionellt, effektivt och ändamålsenligt i enlighet med unionsrätten, inbegripet i enlighet med principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tillämpliga rättssäkerhetsgarantier och unionens regler om dataskydd, i synnerhet förordning (EU) 2016/679 och nationell rätt.

Ändringsförslag    97

Förslag till direktiv

Artikel 3

Direktiv 93/13/EEG

Artikel 8b – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om den påföljd som åläggs är böter, ska årsomsättningen och nettovinsten för den näringsidkare som begått överträdelsen samt eventuella böter som utdömts för samma eller andra överträdelser av detta direktiv i andra medlemsstater, också beaktas vid fastställandet av bötesbeloppet.

3.  Eventuella böter som utdömts för samma överträdelser av detta direktiv i andra medlemsstater ska också beaktas vid fastställandet av påföljdsnivån.

Ändringsförslag    98

Förslag till direktiv

Artikel 3

Direktiv 93/13/EEG

Artikel 8b – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att påföljderna för utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension i den mening som avses i förordning (EU) 2017/2934 inbegriper möjlighet att ålägga böter, där det högsta beloppet ska vara minst 4 % av näringsidkarens årliga omsättning i den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att påföljderna för utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension som ska åläggas till följd av en samordnad åtgärd i enlighet med kapitel IV i förordning (EU) 2017/2394 inbegriper möjlighet att ålägga böter, där det högsta beloppet ska vara 10 000 000 EUR eller minst 4 % av näringsidkarens årliga omsättning från föregående räkenskapsår i den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna, varvid det högsta beloppet ska tillämpas.

Ändringsförslag    99

Förslag till direktiv

Artikel 3

Direktiv 93/13/EEG

Artikel 8b – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.   När det beslutas om fördelningen av intäkter från böter ska medlemsstaterna beakta det allmänna konsumentintresset.

5.  Medlemsstaterna ska använda intäkter från böter för att stärka skyddet för det allmänna konsumentintresset, bland annat genom att inrätta en fond som ska tillhandahålla gottgörelse i fall där konsumenter lidit skada och, om tillämpligt, i fall av annan skada, t.ex. skada på miljöintressen eller skada på andra skyddade allmänna intressen, till följd av överträdelsen.

Ändringsförslag    100

Förslag till direktiv

Artikel 3

Direktiv 93/13/EEG

Artikel 8b – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Det ska inte krävas att medlemsstaterna inrättar ett heltäckande system för offentlig tillsyn för att verkställa påföljder enligt detta direktiv.

Ändringsförslag    101

Förslag till direktiv

Artikel 4

Direktiv 98/6/EG

Artikel 8 – punkt 2 – led b (SV: led j)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Antalet konsumenter som berörs, inbegripet i andra medlemsstater.

(b)  Antalet konsumenter som har lidit skada i medlemsstaten i fråga och i andra medlemsstater, där sådan information gjorts tillgänglig i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) 2017/2394.

(Hänvisningen i rubriken gällande ändringsakten (Artikel 8 – punkt 2 – led b) motsvarar artikel 8.2 j kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av felaktig numrering i kommissionens förslag i den engelska språkversionen.)

Ändringsförslag    102

Förslag till direktiv

Artikel 4

Direktiv 98/6/EG

Artikel 8 – punkt 2 – led c (SV: led k)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  Eventuella åtgärder som vidtagits av näringsidkaren för att mildra eller avhjälpa den skada som konsumenterna drabbats av.

(c)  Eventuella åtgärder som vidtagits av näringsidkaren för att mildra eller avhjälpa den skada som konsumenterna drabbats av, inbegripet åtgärder som vidtagits av näringsidkaren för att rapportera överträdelsen eller samarbeta med behöriga domstolar eller administrativa myndigheter.

(Hänvisningen i rubriken gällande ändringsakten (”Artikel 8 – punkt 2 – led c”) motsvarar artikel 8.2 c k kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av felaktig numrering i kommissionens förslag i den engelska språkversionen.

Ändringsförslag    103

Förslag till direktiv

Artikel 4

Direktiv 98/6/EG

Artikel 8 – punkt 2 – led c (SV: led l)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  I förekommande fall, om överträdelsen skett med uppsåt eller genom oaktsamhet.

(d)  Om överträdelsen skett med uppsåt eller genom oaktsamhet.

(Hänvisningen i rubriken gällande ändringsakten (Artikel 8 – punkt 2 – led d) motsvarar artikel 8.2 l kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av felaktig numrering i kommissionens förslag i den engelska språkversionen.)

Ändringsförslag    104

Förslag till direktiv

Artikel 4

Direktiv 98/6/EG

Artikel 8 – punkt 2 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Huruvida näringsidkaren hävdar att de har följt relevanta uppförandekoder eller kvalifikationer.

Ändringsförslag    105

Förslag till direktiv

Artikel 4

Direktiv 98/6/EG

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska utöva de befogenheter som fastställs enligt denna artikel proportionellt, effektivt och ändamålsenligt i enlighet med unionsrätten, inbegripet i enlighet med principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tillämpliga rättssäkerhetsgarantier och unionens regler om dataskydd, i synnerhet förordning (EU) 2016/679 och nationell rätt.

Ändringsförslag    106

Förslag till direktiv

Artikel 4

Direktiv 98/6/EG

Artikel 8 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om den påföljd som åläggs är böter, ska årsomsättningen och nettovinsten för den näringsidkare som begått överträdelsen samt eventuella böter som utdömts för samma eller andra överträdelser av detta direktiv i andra medlemsstater, också beaktas vid fastställandet av bötesbeloppet.

3.  Eventuella böter som utdömts för samma överträdelser av detta direktiv i andra medlemsstater ska också beaktas vid fastställandet av påföljdsnivån.

Ändringsförslag    107

Förslag till direktiv

Artikel 4

Direktiv 98/6/EG

Artikel 8 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att påföljderna för utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension i den mening som avses i förordning (EU) 2017/2934 inbegriper möjlighet att ålägga böter, där det högsta beloppet ska vara minst 4 % av näringsidkarens årliga omsättning i den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att påföljderna för utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension som ska åläggas till följd av en samordnad åtgärd i enlighet med kapitel IV i förordning (EU) 2017/2394 inbegriper möjlighet att ålägga böter, där det högsta beloppet ska vara 10 000 000 EUR eller minst 4 % av näringsidkarens årliga omsättning från föregående räkenskapsår i den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna, varvid det högsta beloppet ska tillämpas.

Ändringsförslag    108

Förslag till direktiv

Artikel 4

Direktiv 98/6/EG

Artikel 8 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.   När det beslutas om fördelningen av intäkter från böter ska medlemsstaterna beakta det allmänna konsumentintresset.

5.  Medlemsstaterna ska använda intäkter från böter för att stärka skyddet för det allmänna konsumentintresset, inklusive genom att inrätta en fond som ska tillhandahålla rättsmedel i fall där konsumenter lidit skada och, om tillämpligt, i fall av annan skada, t.ex. skada på miljöintressen eller skada på andra skyddade allmänna intressen, till följd av överträdelsen.

Ändringsförslag    109

Förslag till direktiv

Artikel 4

Direktiv 98/6/EG

Artikel 8 – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Det ska inte krävas att medlemsstaterna inrättar ett heltäckande system för offentlig tillsyn för att verkställa påföljder enligt detta direktiv.

Ändringsförslag    110

Förslag till direktiv

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Mobilapplikation för konsumenträttigheter inom unionen

 

1.  Senast den 1 januari 2021 ska kommissionen ha utvecklat en mobilapplikation som ska fungera som en kontaktpunkt för medborgare som söker information om sina konsumenträttigheter och för konsumenter som söker en lösning utanför domstol av tvister som omfattas av förordning (EU) nr 524/2013 och stöd i samband med klagomål som lämnats in genom nätverket av europeiska konsumentcentrum.

 

2.  Den mobilapplikation som avses i punkt 1 ska ha följande funktioner:

 

a)  Tillhandahållande av ett elektroniskt mallformulär för klagomål som konsumenten kan fylla i.

 

b)  Inskickning av det ifyllda klagomålsformuläret till den plattform för tvistlösning online som inrättats enligt förordning (EU) nr 524/2013 eller till det europeiska konsumentcentrum som har behörighet, baserat på vilka parter som är involverade.

 

c)  Tillhandahållande av tydlig, begriplig och lättillgänglig information som är korrekt och uppdaterad i fråga om konsumenträttigheter och garantier i samband med köp av varor och tjänster.

(1)

EUT C 440, 6.12.2018, s. 66.


MOTIVERING

Föredraganden anser att kommissionens förslag på många områden utgör en god grund, genom vilken tillfredsställande reformer införs till följd av resultatet av Refit-programmet.

Förslaget till betänkande innehåller därför inte många förslag på väsentliga ändringar i förhållande till kommissionens ursprungliga ansats, bortsett från en av de mest omtvistade frågorna: ändringarna av ångerrätten.

Föredraganden förstår och anser också att det är viktigt att finna en balans mellan å ena sidan de rättigheter som tilldelas konsumenterna och å andra sidan de förväntningar som näringsidkarna har. När det gäller ångerrätten finns det exempel på hur den befintliga rätten missbrukats av ett fåtal konsumenter. Detta kan utgöra en utmaning för små företag, och föredraganden ställer sig fortsatt öppen till alternativa begränsningsåtgärder som kan införas för sådana företag.

Samtidigt sänder kommissionens förslag emellertid negativa signaler till konsumenterna och undergräver enligt föredraganden möjligheterna till tillväxt inom e-handeln. I takt med att vi går vidare med strategin för den digitala inre marknaden, anser föredraganden att vi även måste säkerställa att de rättsliga grunderna inom andra områden utgör ett stöd för medborgare och företag när de beger sig ut på nätet. I synnerhet inom detta område underlättas försäljning av varor på internet genom att konsumenterna lätt kan utöva ångerrätten på ett smidigt sätt. Varje förskjutning av rollerna riskerar att avskräcka från köp genom onlinekanalen, och föredraganden anser att detta vore negativt för alla berörda parter.

När det gäller påföljder föreslår föredraganden för tydlighets skull flera ändringar. Framför allt föreslår föredraganden att man i artikeldelen tydligare speglar den ståndpunkt som kommer till uttryck i skälen med avseende på när böter som bygger på omsättning får åläggas. I de relevanta artiklarna är detta inte entydigt kopplat till sammanhang där det gjorts framgångsrika insatser inom ramen för förordningen om konsumentskyddssamarbete, så detta har nu förtydligats.

Föredraganden föreslår även att man utvecklar kommissionens tankar om hur det går att säkerställa att påföljder används för att främja konsumenternas intressen. Enligt föredraganden kommer påföljder i många fall bara marginellt – om över huvud taget – de skadelidande personerna till godo. Ett aktuellt exempel på detta är att innehavare av berörda Volkswagenbilar kanske inte kommer att märka om en nationell regering ålägger böter eller inte, och inte heller skulle miljöskadan åtgärdas direkt som ett resultat av böterna. Föredraganden föreslår därför att intäkter från böter tydligare kopplas till konkreta åtgärder till stöd för berörda konsumenter.

Föredraganden föreslår en del nya klargöranden i fråga om bestämmelser som rör icke begärda besök och kommersiella utflykter, för att åstadkomma en bättre ram för de villkor under vilka medlemsstaterna får välja att införa begränsningar. Det bör klargöras att detta inte är en diskussion om för- och nackdelar med hemförsäljning i sig, utan snarast en riktad bestämmelse för att ta itu med aggressiva eller vilseledande metoder som kan förekomma.

Vad avser produkter med kvalitetsskillnader har föredraganden noggrant följt de preliminära resultaten i samband med IMCO-utskottets initiativbetänkande om olika kvalitet på produkter. Där noterade man att vissa av kommissionens förslag skulle kunna förbättras, men inga konkreta rekommendationer framfördes i fråga om själva förbättringarna. Föredraganden anser att texten skulle kunna förbättras genom tydligare hänvisningar till unionsövergripande metoder, och denna ändring införs nu i skälen.

När det gäller transparenskrav för e-marknadsplatser inför föredraganden två klargöranden.

Det första rör reklam som kan ses mitt bland sökresultaten. Föredraganden håller med kommissionen om att detta bör klargöras, men det finns också fall där gjorda betalningar bara utgör ett av kriterierna för rankningen av sökresultaten. I dessa fall är betalningen inte den dominerande parametern, vilket gör att det inte framstår som lämpligt att behandla dem på samma sätt som sponsrad reklam. För reklam säkerställer sponsringen att reklamen i fråga, baserat på vissa nyckelord, kommer att förekomma på sidan oberoende av hur marknadsplatsens algoritm fungerar. Föredragandens förslag syftar till att komma till rätta med det sistnämnda exemplet, och så uppfattar han också kommissionens syfte.

Det andra klargörandet införs med avseende på den sammanfattning som e-marknadsplatserna ska tillhandahålla av de huvudsakliga parametrar som avgör rankningen av sökresultaten. I detta sammanhang anser föredraganden att koncishet är en dygd. Information som görs tillgänglig för konsumenterna bör vara lätt att förstå och lätt att tillämpa på det som de ser på skärmen. Det är inte av något större värde för konsumenten att ställas inför tolv sidor med beskrivningar av hur sökmotorn kan tänkas fungera, särskilt inte om de är ute efter en snabbkoll. Dessutom har konsumenten normalt möjlighet att omstrukturera sökresultaten efter egna önskemål genom att tillämpa filter och andra omstruktureringsverktyg på webbplatsen i fråga. Föredraganden anser därför att det vore tillräckligt om e-marknadsplatser förtecknar dessa huvudsakliga parametrar, medan en detaljerad beskrivning vore överflödig.

Slutligen har föredraganden infört ett förslag som rör funktionssättet för plattformen för tvistlösning online samt det arbete som de europeiska konsumentcentrumen bedriver. Föredraganden anser att synligheten för och utövandet av konsumenträttigheter skulle kunna stärkas genom införande av en mobilapplikation. Denna mobilapplikation skulle ha följande två syften: a) Fungera som en enkel referenspunkt för konsumenter som vill förstå och tillämpa sina konsumenträttigheter, och b) fungera som en andra kontaktpunkt för den tvistlösning och de stödtjänster som erbjuds av plattformen för tvistlösning online samt de europeiska konsumentcentrumen. Mobilapplikationen skulle inte utföra några senare uppgifter utöver att dirigera klagomål till lämplig enhet, men för många konsumenter är ovan nämnda system och tjänster relativt okända, vilket innebär att denna tjänst med vägledning och hänvisningar skulle ge ett mervärde för dem.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler

Referensnummer

COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)

Framläggande för parlamentet

11.4.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

2.5.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

2.5.2018

ENVI

2.5.2018

JURI

2.5.2018

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

31.5.2018

ENVI

16.5.2018

JURI

23.4.2018

 

Föredragande

       Utnämning

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Behandling i utskott

11.7.2018

3.9.2018

10.10.2018

21.11.2018

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Biljana Borzan, Edward Czesak, Martin Schirdewan, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

David Borrelli

Ingivande

28.1.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong, Martin Schirdewan

NI

David Borrelli

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

ENF

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 11 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy