Процедура : 2018/0267(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0030/2019

Внесени текстове :

A8-0030/2019

Разисквания :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0063

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 227kWORD 69k
28.1.2019
PE 629.693v02-00 A8-0030/2019

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Жуан Ферейра

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10858/2018),

–  като взе предвид Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д'Ивоар (2018 – 2024 г.) (10856/2018),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C8-0387/2018),

–  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от … относно проекта на решение(1),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становищата на комисията по развитие и на комисията по бюджети (A8-0030/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Кот д'Ивоар.

(1)

Приети текстове от съответната дата, P8_TA(0000)0000.


КРАТКА ОБОСНОВКА

Кот д’Ивоар е държава с повече от 20 милиона жители и с над 60 етнически групи. Неотдавна тя премина през бурна гражданска война, която изостри ужасните социални неравенства. Индексът за развитие и другите социални показатели обрисуват тревожна картина — например в страната се наблюдава едно от най-високите равнища на детска смъртност в света (85 смъртни случая на хиляда раждания), повече от 50% от хората са неграмотни и почти 90% от заетостта е неформална.

Въпреки че секторът на рибарството допринася малко за икономиката и представлява по-малко от 1% от БВП, той е важен като ресурс за прехрана и за обществото като цяло. Кот д’Ивоар зависи от вноса на рибни продукти, за да изхранва своето население. Дори уловът от местния флот отново да се възстанови, равнищата на улов няма да бъдат достатъчни, за да се отговори на нуждите на страната от риба.

С непромишлен и крайбрежен риболов и с риболов във вътрешни водоеми се извършват две трети от улова. Местните флотове се състоят предимно от канута с дължина от 6 до 20 метра. През 2014 г. са регистрирани 13 000 такива канута. Следователно риболовната промишленост на страната, особено дребномащабният риболов, се нуждаят от структурна подкрепа, за да могат да допринасят по-ефективно за националното развитие и задоволяването на нуждите от храна.

Първото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Република Кот д’Ивоар и Европейската общност датира от 1990 г. Споразумението за партньорство в областта на рибарството, което е в сила понастоящем, е сключено през 2007 г. за 6 години и се подновява с мълчаливо съгласие за периоди от 6 години. Това е споразумение за улов на риба тон, което позволява на корабите от ЕС да извършват риболов във водите на Кот д’Ивоар и е част от споразуменията за риболов на риба тон в Западна Африка.

Предходният протокол за 5 години, чието действие изтече на 30 юни 2018 г., предоставяше възможности за риболов за корабите на Съюза във водите на Кот д’Ивоар за 28 кораба с мрежи гъргър за улов на риба тон (16 за Испания и 12 за Франция) и 10 кораба с парагади за улов на повърхността (7 за Испания и 3 за Португалия). Годишното финансово участие беше в размер на 680 000 евро/годишно, от които 257 500 евро годишно (37,8% от общата сума на средствата) за подкрепа на сектора на рибарството в Кот д’Ивоар.

По време на втория кръг от преговори, състоял се от 13 до 16 март 2018 г., ЕС и Република Кот д’Ивоар приключиха преговорите за нов протокол със срок на действие 6 години (2018—2024 г.), считано от датата на временното му прилагане, т.е. от датата на подписването му.

С новия протокол се вземат предвид резултатите от предварителните и последващите оценки на предходния протокол (2013 – 2018 г.). В заключенията от оценката се посочва, че в сектора на ЕС за улов на риба тон съществува силен интерес към извършването на риболов в Кот д’Ивоар и че подновяването на протокола ще допринесе за засилване на мониторинга, контрола и надзора, както и за по-доброто управление на рибарството в региона. Значението на Абиджан като едно от основните пристанища за разтоварване и места за преработване в Западна Африка допринася за важността на предвидения нов протокол както за сектора за улов на риба тон на Съюза, така и за държавата партньор.

Както и при предходните протоколи, основната цел на новия протокол е да се предоставят възможности за риболов на корабите на Съюза във водите на Кот д’Ивоар въз основа на най-добрите налични научни становища и при спазване на препоръките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT). Протоколът също така ще позволи на ЕС и на Република Кот д’Ивоар да работят в по-тясно сътрудничество, за да насърчават отговорното използване на рибните ресурси във водите на Кот д’Ивоар и да подкрепят усилията на тази държава за развитието на нейната синя икономика в интерес и на двете страни.

С новия протокол се предоставят възможности за риболов за корабите на Съюза във водите на Кот д’Ивоар за 28 кораба с мрежи гъргър за улов на риба тон и за 8 кораба с парагади за улов на повърхността.

Годишното финансово участие възлиза на 682 000 евро и е въз основа на:

a)  референтен тонаж от 5 500 тона, за който е определена годишна сума за достъп в размер на 330 000 евро за първите две години от прилагането на протокола и 275 000 евро за оставащите години (от третата до шестата);

б)  подкрепа за развитието на секторната политика на Република Кот д’Ивоар в областта на рибарството в размер на 352 000 евро годишно за първите две години от прилагането на протокола и 407 000 евро за оставащите години (от третата до шестата). Тази подкрепа отговаря на целите на националната политика в областта на устойчивото управление на сладководните и морските рибни ресурси на Кот д’Ивоар.

Сравнителна таблица на протоколите между Европейския съюз и Кот д'Ивоар за периодите 2013 – 2018 г. и 2018 – 2024 г.

 

Протокол за периода 2013 – 2018 г.

Протокол за периода 2018 – 2024 г.

 

Финансова компенсация

680 000 евро/годишно

682 000 евро/годишно

 

Референтен тонаж

6 500 тона/годишно

5 500 тона/годишно

 

Категории на плавателните съдове

28 кораба с мрежи гъргър за улов на риба тон с оборудване за дълбоко замразяване

10 кораба с парагади за улов на повърхността

28 кораба с мрежи гъргър за улов на риба тон с оборудване за дълбоко замразяване

8 кораба с парагади за улов на повърхността

 

Един от въпросите, които докладчикът би желал да подчертае, е, че приносът, предназначен за подкрепа на развитието на секторната политика на Кот д’Ивоар в областта на рибарството, варира между 51,6% и 59,7% от общия размер на средствата, които трябва да бъдат прехвърлени, което в процентно изражение представлява значителен и нарастващ принос в сравнение с предишния протокол. На практика приносът за устойчивост на страна партньор се осъществява чрез подпомагане на развитието на сектора, тъй като чрез него се стимулира функционалната независимост на страната и по този начин се подкрепя нейната стратегия за развитие и се гарантира нейният суверенитет. Този подход е обратен на неоколониалния подход с мотото „плащаме, за да се обслужваме“, който често определя на практика партньорството в споразуменията, сключени с трети държави, и чрез който ресурсите и общностите се експлоатират до краен предел.

При оценяването на прилагането на протокола Комисията следва винаги да има предвид, че Република Кот д’Ивоар следва ясно определена стратегическа политика чрез която цели да увеличи своя капацитет за надзор, контрол и наблюдение на рибните си запаси и на риболова, извършван в нейни води, като се обръща особено внимание на мерките за борба с ННН риболов, на подобряването на наличните научни знания относно местните морски екосистеми и рибните запаси в нейните води и на развитието на непромишления риболов на местно равнище и на общностите, които зависят от тях, за да се увеличи нейният принос към местната икономика, да се спомогне за подобряване на безопасността на борда и увеличаване на доходите на рибарите, както и да се подпомогне развитието на местни съоръжения за преработване и предлагане на пазара на риба, било то за снабдяване на вътрешния пазар или за износ.

Докладчика препоръчва Парламентът да одобри подписването на настоящия протокол, като се има предвид изключителното му значение едновременно за флотовете на Кот д’Ивоар и на ЕС, извършващи дейност във водите на тази държава.

Въпреки това докладчикът счита, че е необходимо да се извърши по-задълбочена оценка и проучване на настоящото споразумение, на неговата история и бъдещи перспективи. С оглед на ролята и правомощията на Европейския парламент в тази област, той счита за уместно и необходимо приемането на незаконодателна резолюция относно настоящото споразумение, която да съдържа съображения и препоръки, които се очаква Европейската комисията да вземе предвид по време на периода на действие на този протокол, както и при бъдещи преговори във връзка със същия.

Докладчикът желае да подчертае някои аспекти, на които трябва да се обърне специално внимание.

Въпреки че първото споразумение в областта на рибарството между ЕС и Република Кот д’Ивоар е подписано преди 28 години, резултатите, постигнати към момента в областта на секторното сътрудничество, са твърде слаби. Това трябва да се промени. Споразумението трябва да насърчава ефективно устойчиво развитие на сектора на рибарството в Кот д’Ивоар, както и на свързаните с него дейности и отрасли, увеличавайки добавената стойност, оставаща в страната, в резултат на експлоатацията на нейните природни ресурси.

Необходимо е по-добро сътрудничество между секторната подкрепа, предоставена съгласно споразумението в областта на рибарството, и наличните инструменти в областта на сътрудничеството за развитие, по-специално Европейския фонд за развитие (ЕФР), както чрез съответната национална програма, така и чрез регионалната програма в рамките на региона на Западна Африка.

Докладчикът счита, че Европейската комисия трябва да предприеме необходимите мерки, включително евентуалното преразглеждане и укрепване на компонента от споразумението, свързан със секторната подкрепа, в допълнение към намирането на нови и други по-добри начини за подобряване на усвояването на тази подкрепа, за да се обърне тенденцията от последните десетилетия.

Както и в други държави в региона, налага се подобряване на количеството и надеждността на данните относно улова и най-общо относно състоянието на опазване на рибните ресурси, успоредно с подкрепа за Кот д’Ивоар да разработи собствен капацитет за получаване на тази информация.

На последно място докладчикът подчертава, че Парламентът трябва да получава незабавно изчерпателна информация на всички етапи относно съответните процедури, свързани с протокола или с неговото подновяване. На Европейския парламент и на Съвета следва да се представя годишен доклад относно резултатите от многогодишната секторна програма, посочена в член 4 от протокола, както и относно спазването на изискването за деклариране на улова.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (11.12.2018)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно решението на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.)

(COM(2018)503 – C8‑0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Докладчик по становище: Хейди Хаутала

КРАТКА ОБОСНОВКА

Въз основа на съответните указания за водене на преговори Комисията проведе преговори с правителството на Кот д’Ивоар с оглед на сключването на нов протокол към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар. След като приключиха тези преговори, на 16 март 2018 г. беше парафиран нов протокол. Протоколът обхваща период от шест години, считано от датата на започване на временното му прилагане, т.е. датата на подписването му, както е посочено в член 13 от него.

Последният протокол към Споразумението влезе в сила на 1 юли 2013 г. и неговият срок на действие изтече на 30 юни 2018 г.

Основната цел на новия протокол е да се предоставят възможности за риболов на корабите на Съюза във водите на Кот д’Ивоар въз основа на най-добрите налични научни становища и при спазване на препоръките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT). С новия протокол се вземат предвид резултатите от оценката на предишния протокол (2013 – 2018 г.) и прогнозната оценка на възможността да се сключи нов протокол. И двете оценки са извършени от външни експерти. Протоколът също така ще позволи на ЕС и на Република Кот д’Ивоар да работят в по-тясно сътрудничество, за да насърчават отговорното използване на рибните ресурси във водите на Кот д’Ивоар и да подкрепят усилията на тази държава за развитието на нейната синя икономика в интерес и на двете страни.

Новият протокол предоставя годишно финансово участие възлизащо на 682 000 EUR, което е въз основа на:

•  референтен тонаж от 5 500 тона, за който е определена годишна сума за достъп в размер на 330 000 EUR за първите две години от прилагането на протокола и 275 000 EUR за оставащите години (от третата до шестата);

•  подкрепа за развитието на секторната политика на Република Кот д’Ивоар в областта на рибарството в размер на 352 000 EUR годишно за първите две години от прилагането на протокола и 407 000 EUR за оставащите години (от третата до шестата). Тази подкрепа отговаря на целите на националната политика в областта на устойчивото управление на сладководните и морските рибни ресурси на Кот д’Ивоар.

******

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча Парламентът да даде своето одобрение за проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.).

Освен това Европейската комисия е приканена да запази акцент – в диалог с местните органи – върху гарантирането на това жените – преработватели на риба на местно равнище, да се възползват от споразумението, да могат да се прехранват и да имат възможност да допринасят пълноценно за местните продоволствена сигурност и развитие. 

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение в областта на рибарството между Република Кот д’Ивоар и Европейската общност (2018 – 2024 г.)

Позовавания

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Водеща комисия

 

PECH

 

 

 

 

Дадено становище

Дата на обявяване в заседание

BUDG

10.9.2018

Докладчик по становище

Дата на назначаване

Heidi Hautala

9.7.2018

Разглеждане в комисия

5.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (18.12.2018)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.)

(10858/2018 – C8‑0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Докладчик по становище: Елени Теохарус

КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящият протокол между ЕС и Република Кот д’Ивоар трябва да е съобразен с новия регламент за общата политика в областта на рибарството (ОПОР), който поставя по-специално акцент върху устойчивото рибарство и доброто управление, като същевременно признава значението на политическата съгласуваност между ОПОР и целите на ЕС за сътрудничеството за развитие.

Протоколът обхваща период от шест години и по този начин осигурява определена стабилност.

Според Комисията предоставените на корабите на ЕС възможности за риболов зачитат най-добрите съществуващи научни становища и препоръките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), като същевременно спазват принципа на „наличния излишък“.

Новият протокол определя референтен тонаж от 5 500 тона годишно, който е по-малък в сравнение с предишния протокол (6 500 тона годишно). Следователно равнището на улова се контролира, но въпреки това позволява добро структуриране на мрежата на риболовните зони за корабите на ЕС благодарение на споразуменията в областта на рибарството, сключени от ЕС с няколко други държави в Западна Африка, което позволява включването на споразумението в „регионална мрежа на активните споразумения за партньорство в областта на рибарството“.

Финансовото участие, предвидено в настоящия протокол, възлиза на 682 000 EUR годишно — леко увеличение спрямо предишния протокол. За първите две години тази обща сума ще бъде разделена на годишни суми в размер на 330 000 EUR за достъп до риболовната зона на Кот д’Ивоар и 352 000 EUR за конкретната цел за подкрепа на прилагането на политиката в областта на рибарството в Кот д’Ивоар. За оставащия период разделението ще бъде съответно 275 000 EUR и 407 000 EUR. Това представлява значително и положително увеличение на секторния бюджет, което позволява насърчаване на отговорния риболов и устойчивата експлоатация на рибните ресурси и цели по-конкретно подобряване на наблюдението, контрола и надзора, подпомагане на дребномащабния риболов, подобряване на научните знания за рибните запаси, подпомагане на синята икономика и развитие на аквакултурите.

Докладчикът счита, че протоколът ще насърчи отговорната и устойчива експлоатация на рибните ресурси в Кот д’Ивоар в интерес и на двете страни и че следователно той е в съответствие с целите на споразуменията за устойчиво рибарство и сътрудничеството за развитие. Поради тези причини докладчикът предлага протоколът да бъде одобрен.

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча Парламентът да даде своето одобрение за проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.).

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Република Кот д’Ивоар и Европейската общност (2018 – 2024 г.)

Позовавания

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Водеща комисия

 

PECH

 

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

10.9.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Eleni Theocharous

19.9.2018

Разглеждане в комисия

20.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

13.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Frank Engel

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Miguel Urbán Crespo

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

PPE

Joachim Zeller

1

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

26

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

1

0

ENF

Marco Zanni

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ ()

Заглавие

Споразумение в областта на рибарството между Република Кот д’Ивоар и Европейската общност (2018 – 2024 г.)

Позовавания

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

2.8.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

10.9.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

10.9.2018

BUDG

10.9.2018

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Дата на приемане

23.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Дата на внасяне

28.1.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

3

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност