DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou Unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)

28.1.2019 - (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE)) - ***

Výbor pro rybolov
Zpravodaj: João Ferreira

Postup : 2018/0267(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0030/2019
Předložené texty :
A8-0030/2019
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou Unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10858/2018),

–  s ohledem na Protokol o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (10856/2018),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0387/2018),

–  s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne ... o návrhu rozhodnutí[1],

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov a stanoviska Výboru pro rozvoj a Rozpočtového výboru (A8-0030/2019),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Republiky Pobřeží slonoviny.

  • [1]  Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Pobřeží slonoviny je zemí s více než 20 miliony obyvatel, v níž žije přes 60 etnických skupin. Nedávno si prošla bouřlivým obdobím občanské války, které dále prohloubilo již tak obrovské sociální nerovnosti v zemi. Index jejího rozvoje a další sociální ukazatele vysílají varovný signál – míra kojenecké úmrtnosti v Pobřeží slonoviny patří k nejvyšším na světě (85 úmrtí na tisíc živě narozených dětí), více než polovina obyvatel země je negramotná a téměř 90 % zaměstnanosti tvoří neformální zaměstnávání.

Rybolovné odvětví přispívá k hospodářství země malou částí (méně než 1 % HDP), ale je důležitým zdrojem potravin a významně napomáhá společnosti jako takové. Pobřeží slonoviny je při zabezpečování potravin pro své obyvatele závislé na dovozu produktů rybolovu. V podstatě i kdyby se místní rybolov znovu postavil na nohy, objemy úlovků by stále nestačily na pokrytí potřeb země, pokud jde o ryby.

Dvě třetiny úlovků zajišťuje tradiční pobřežní a vnitrozemský rybolov. Místní rybáři mají k dispozici převážně kánoe dlouhé 6 až 20 metrů. V roce 2014 jich bylo zaregistrováno na 13 000. Odvětví rybolovu v této zemi, a to zejména drobný rybolov, proto potřebuje strukturální podporu, která mu umožní účinněji přispívat k plnění potřeb národního rozvoje a zabezpečení potravin.

První dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o rybolovu vstoupila v platnost v roce 1990. V současnosti platná dohoda o partnerství v oblasti rybolovu byla uzavřena v roce 2007 na 6 let a její platnost je automaticky prodlužována na další 6letá období. Lodě EU mohou lovit ve vodách Pobřeží slonoviny na základě dohody o lovu tuňáků, která je součástí série dohod o lovu tuňáka uzavřených se zeměmi západní Afriky.

5 let starý protokol, jehož platnost skončila dne 30. června 2018, umožňoval rybolov ve vodách Pobřeží slonoviny 28 mrazírenským plavidlům Unie lovícím tuňáky vlečnou sítí (16 španělským a 12 francouzským) a 10 plavidlům Unie pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru (7 španělským a 3 portugalským). Roční finanční příspěvek byl 680 000 EUR, včetně 257 500 EUR (37,8 % z celkové částky) určených na podporu rybolovného odvětví Pobřeží slonoviny.

Při druhém kole jednání, které se uskutečnilo ve dnech 13.–16. března 2018, EU a Republika Pobřeží slonoviny uzavřely jednání o novém protokolu, který se vztahuje na období šesti let (2018–2024) od data jeho prozatímního provádění, tj. od data jeho podpisu.

Tento nový protokol zohledňuje výsledky hodnocení ex ante a ex post předchozího protokolu (2013–2018). Hodnocení dospělo k závěru, že unijní odvětví lovu tuňáka má o rybolov v Pobřeží slonoviny velký zájem a že obnovení protokolu by pomohlo posílit monitorování, kontrolu a dohled a přispělo by k lepšímu řízení rybolovu v tomto regionu. Význam zamýšleného nového protokolu, a to jak pro unijní odvětví lovu tuňáka, tak pro předmětnou partnerskou zemi, je o to větší, že Abidžan je jedním z hlavních západoafrických přístavů, kde probíhá vykládka a zpracování.

Stejně jako tomu bylo i u předchozích protokolů, je hlavním cílem nového protokolu zajistit rybolovná práva pro plavidla Unie ve vodách Pobřeží slonoviny na základě nejlepších dostupných vědeckých doporučení a na základě doporučení Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT). Nový protokol Evropské unii a Republice Pobřeží slonoviny rovněž v zájmu obou stran umožní užší spolupráci při podpoře odpovědného využívání rybolovných zdrojů ve vodách Pobřeží slonoviny a podpoře úsilí Pobřeží slonoviny v oblasti rozvoje modré ekonomiky.

Díky novému protokolu bude moci ve vodách Pobřeží slonoviny lovit 28 mrazírenských plavidel Unie lovících tuňáky vlečnou sítí a 10 plavidel Unie pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru.

Roční finanční příspěvek dosahuje 682 000 EUR a vychází z:

a)  referenčního množství 5 500 tun, k němuž byla stanovena roční částka spojená s přístupem ve výši 330 000 EUR na první dva roky používání protokolu a ve výši 275 000 EUR na zbývající roky (třetí až šestý);

b)  podpory pro rozvoj odvětvové politiky rybolovu Republiky Pobřeží slonoviny ve výši 352 000 EUR ročně na první na první dva roky používání protokolu a ve výši 407 000 na zbývající roky (třetí až šestý). Tato podpora splňuje cíle vnitrostátní politiky v oblasti udržitelného řízení rybolovných zdrojů v kontinentálních či mořských lovištích Pobřeží slonoviny.

Srovnávací tabulka protokolů uzavřených mezi Evropskou unií a Pobřežím slonoviny na období 2013–2018 a 2018–2024

 

Protokol na období 2013–2018

Protokol na období 2018–2024

 

Finanční příspěvek

680 000 EUR ročně

682 000 EUR ročně

 

Referenční množství

6 500 tun ročně

5 500 tun ročně

 

Kategorie plavidel

28 mrazírenských plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí

10 plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru

28 mrazírenských plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí

8 plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru

 

Zpravodaj by rád zdůraznil, že příspěvky určené na podporu rozvoje politiky Pobřeží slonoviny v odvětví rybolovu se nacházejí v rozmezí 51,6 % až 59,7 % celkové převáděné částky, což, vyjádřeno takto v procentech, svědčí o významném příspěvku, který se ve srovnání s předchozím protokolem zvyšuje. Podpora pro rozvoj odvětví představuje skutečný přínos k udržitelnosti partnerské země, neboť jí pomáhá dosáhnout technické samostatnosti, podporuje její rozvojovou strategii a zajišťuje její svrchovanost. Je protikladem neokoloniálního přístupu založeného na zásadě „zaplatit a odvézt“, který využívá zdroje a komunity až po nejzazší limit a kterým se ve skutečnosti často řídí partnerství se třetími zeměmi.

Komise by při posuzování provádění protokolu měla mít vždy na mysli skutečnost, že Republika Pobřeží slonoviny uplatňuje jasně definovanou strategickou politiku s cílem zvýšit svou kapacitu v oblasti monitorování a kontroly rybích populací a rybolovu v jejích vodách a dohledu nad nimi, se zvláštním důrazem na opatření proti rybolovu NNN, zlepšit dostupné vědecké poznatky o místních mořských ekosystémech a rybích populacích v jejích vodách a rozvíjet místní neprůmyslový rybolov a komunity, které jsou na něm závislé, aby se tak zvýšil jejich příspěvek k místnímu hospodářství, zlepšila se bezpečnost na plavidlech a odměňování rybářů a podpořil rozvoj místních zařízení na zpracování ryb a jejich uvádění na trh, ať už pro zásobování domácího trhu, či pro export.

Zpravodaj doporučuje, aby Parlament schválil uzavření tohoto protokolu, jelikož má klíčový význam jak pro Pobřeží slonoviny, tak i pro evropská loďstva, jež loví ve vodách této země.

Zpravodaj je však přesvědčen, že je potřeba přikročit k podrobnějšímu zhodnocení a prozkoumání této dohody, její historie a vyhlídek do budoucnosti. S ohledem na roli a pravomoci Evropského parlamentu v této oblasti pokládá zpravodaj za vhodné a nutné přijmout nelegislativní usnesení týkající se této dohody, jež bude obsahovat stanoviska a doporučení, na něž by Evropská komise, doufejme, brala zřetel po celou dobu platnosti tohoto protokolu, jakož i při všech příslušných jednáních v budoucnu.

Zpravodaj by rád poukázal na několik bodů, kterým je podle jeho mínění potřeba věnovat zvláštní pozornost.

Ač byla první smlouva o rybolovu mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny podepsána před 28 lety, jsou výsledky spolupráce v tomto odvětví bohužel dodnes omezené. To se musí změnit. Dohoda musí podporovat skutečný udržitelný rozvoj rybolovného odvětví Pobřeží slonoviny a s ním spojený průmysl a činnosti, přičemž by měla zvyšovat přidanou hodnotu, která v zemi zůstává z využívání jejích přírodních zdrojů.

Je potřeba lepší koordinace mezi podporou odvětví poskytovanou v rámci dohody o rybolovu a nástrojů, jež jsou dostupné v rámci rozvojové spolupráce, zejména Evropského rozvojového fondu, a to jak v příslušném národním programu, tak i v rámci regionálního programu pro země západní Afriky.

Zpravodaj zastává názor, že Komise by měla přijmout nezbytná opatření, včetně případného přezkoumání a posílení složky dohody o podpoře daného odvětví a nalezení nových a lepších způsobů, jak zvýšit míru čerpání této pomoci, aby byl zajištěn opravdový obrat trendu z posledních desetiletí.

Po příkladu jiných zemí v regionu se jeví nezbytné zlepšit množství a spolehlivost informací o úlovcích a obecně informací o stavu zachování mořských zdrojů, ale i podporovat rozvoj vlastních kapacit získávání těchto informací ze strany Pobřeží slonoviny.

A konečně, zpravodaj poukazuje na to, že Parlament musí být ve všech etapách okamžitě a plně informován o postupech týkajících se protokolu či prodloužení jeho platnosti. Evropskému parlamentu a Radě by měla být každoročně předložena zpráva o výsledcích víceletého odvětvového programu uvedeného v článku 4 protokolu a o plnění požadavků na hlášení úlovků.

STANOVISKO Rozpočtového výboru (11.12.2018)

pro Výbor pro rybolov

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou Unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)
(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Zpravodajka: Heidi Hautala

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Na základě příslušných směrnic pro jednání vedla Komise jednání s vládou Pobřeží slonoviny za účelem uzavření nového protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu. Po těchto jednáních byl dne 16. března 2018 parafován nový protokol. Protokol se vztahuje na období šesti let od data jeho prozatímního provádění, tj. od data jeho podpisu, jak je uvedeno v jeho článku 13.

Poslední protokol k této dohodě vstoupil v platnost dne 1. července 2013 a jeho platnost skončí dne 30. června 2018.

Hlavním cílem nového protokolu je zajistit rybolovná práva pro plavidla Unie ve vodách Pobřeží slonoviny na základě nejlepších dostupných vědeckých doporučení a na základě doporučení Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT). Tento nový protokol zohlední výsledky hodnocení posledního protokolu (2013–2018) a do budoucnosti zaměřeného posouzení toho, zda by měl být uzavřen nový protokol. Obě hodnocení byla provedena externími odborníky. Protokol Evropské unii a Republice Pobřeží slonoviny rovněž v zájmu obou stran umožní užší spolupráci při podpoře odpovědného využívání rybolovných zdrojů ve vodách Pobřeží slonoviny a podpoře úsilí Pobřeží slonoviny v oblasti rozvoje její modré ekonomiky.

Nový protokol poskytuje roční finanční příspěvek dosahující 682 000 EUR a vychází z:

•  referenčního množství 5 500 tun, k němuž byla stanovena roční částka spojená s přístupem ve výši 330 000 EUR na první dva roky používání protokolu a ve výši 275 000 EUR na zbývající roky (třetí až šestý);

•  podpory pro rozvoj odvětvové politiky rybolovu Republiky Pobřeží slonoviny ve výši 352 000 EUR ročně na první dva roky používání protokolu a ve výši 407 000 na zbývající roky (třetí až šestý). Tato podpora splňuje cíle vnitrostátní politiky v oblasti udržitelného řízení rybolovných zdrojů v kontinentálních či mořských lovištích Pobřeží slonoviny.

******

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, jímž se provádí Dohoda mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024).

Evropská komise se navíc naléhavě vyzývá, aby se prostřednictvím dialogu s místními orgány nadále snažila zabezpečit, aby z dohody měly prospěch zejména místní ženy, které se věnují zpracování ryb, aby dokázaly ze své práce žít a bylo jim umožněno plnohodnotně se podílet na zajištění místní potravinové bezpečnosti a rozvoje. 

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)

Referenční údaje

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

PECH

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

10.9.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Heidi Hautala

9.7.2018

Projednání ve výboru

5.11.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

26

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

1

0

ENF

Marco Zanni

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro rozvoj (18.12.2018)

pro Výbor pro rybolov

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou Unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)
(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Zpravodajka: Eleni Theocharous

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento protokol mezi Evropskou Unií a Republikou Pobřeží slonoviny musí být v souladu s novým nařízením o společné rybářské politice, jež klade mimo jiné důraz na udržitelný rybolov a řádnou správu a současně uznává význam politické soudržnosti mezi cíli společné rybářské politiky a cíli EU v oblasti rozvojové pomoci.

Tento protokol pokrývá období šesti let a poskytuje tedy určitou stabilitu.

Podle Komise jsou rybolovná práva udělená plavidlům EU v souladu s nejlepšími dostupnými vědeckými stanovisky a s doporučeními Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku i se zásadou „disponibilního přebytku“.

Tento nový protokol stanoví referenční množství 5 500 tun ročně, což je ve srovnání s předchozím protokolem (6 500 tun ročně) menší množství. Kontroluje tedy úroveň úlovků, ale zároveň umožňuje dobré propojení rybolovných oblastí dostupných pro evropská plavidla díky dohodám v oblasti rybolovu, které EU uzavřela dalšími zeměmi západní Afriky, a proto je možné tuto dohodu začlenit do „regionální sítě aktivních dohod o partnerství v odvětví rybolovu“.

Finanční příspěvek stanovený v tomto protokolu činí 682 000 EUR ročně, což je ve srovnání s předchozím protokolem mírné navýšení. V prvních dvou letech bude tato celková částka rozdělena do dvou ročních částek, tj. 330 000 EUR za přístup do rybolovné zóny Pobřeží slonoviny a 352 000 EUR pro zvláštní účel, kterým je podpora provádění rybářské politiky v Republice Pobřeží slonoviny. Ve zbývajících letech budou prostředky rozděleny na částku 275 000 EUR a 407 000 EUR. Tyto prostředky představují výrazné a vítané navýšení odvětvového rozpočtu a podpoří odpovědný rybolov a udržitelné využívání rybolovných zdrojů, přičemž bude pozornost věnována zlepšení monitoringu, kontroly a dohledu, podpoře drobného rybolovu, zlepšení vědeckých poznatků o populacích ryb, podpoře modré ekonomiky a rozvoji akvakultury.

Zpravodajka se domnívá, že tento protokol bude podporovat odpovědné a udržitelné využívání rybolovných zdrojů Pobřeží slonoviny v zájmu obou smluvních stran, a je proto v souladu s cíli dohod o udržitelném rybolovu a rozvojové spolupráci. Z těchto důvodů zpravodajka navrhuje, aby byl tento protokol schválen.

******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, jímž se provádí Dohoda mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024).

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)

Referenční údaje

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

PECH

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

10.9.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Eleni Theocharous

19.9.2018

Projednání ve výboru

20.11.2018

 

 

 

Datum přijetí

13.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Frank Engel

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Miguel Urbán Crespo

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

PPE

Joachim Zeller

1

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)

Referenční údaje

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

2.8.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

10.9.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

10.9.2018

BUDG

10.9.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Datum přijetí

23.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Datum předložení

28.1.2019

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

3

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 7. února 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí