Procedure : 2018/0267(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0030/2019

Indgivne tekster :

A8-0030/2019

Forhandlinger :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Afstemninger :

PV 12/02/2019 - 9.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0063

HENSTILLING     ***
PDF 196kWORD 65k
28.1.2019
PE 629.693v02-00 A8-0030/2019

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2018-2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Fiskeriudvalget

Ordfører: João Ferreira

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2018-2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (10858/2018),

–  der henviser til protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2018-2024) (10856/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0387/2018),

–  der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af ... om udkastet til afgørelse(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget og Budgetudvalget (A8-0030/2019),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Elfenbenskystens regering og parlament.

(1)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(0000)0000.


KORT BEGRUNDELSE

Elfenbenskysten er et land med mere end 20 mio. indbyggere og mere end 60 etniske grupper. Det har for nylig gennemgået en turbulent borgerkrig, som har forværret den rystende sociale ulighed. Dets udviklingsindeks og andre sociale indikatorer tegner et alarmerende billede – f.eks. er børnedødeligheden i landet blandt de højeste i verden (85 dødsfald pr. 1 000 fødsler), over 50 % af befolkningen er analfabeter, og næsten 90 % af beskæftigelsen er uformel.

Selv om fiskerisektoren kun i ringe grad bidrager til økonomien og tegner sig for mindre end 1 % af BNP, er den vigtig som en fødevareressource og for samfundet som helhed. Elfenbenskysten er afhængig af import af fiskevarer for at brødføde landets befolkning. Selv hvis den lokale fiskeflådes fangst skulle stige igen, vil dens fangstniveau stadig ikke være tilstrækkeligt til at opfylde landets fiskebehov.

Ikkeindustrielt fiskeri, kystfiskeri og indlandsfiskeri står for to tredjedele af fangsterne. De lokale fiskeflåder består hovedsagelig af kanoer med en længde på mellem 6 og 20 meter. I 2014 blev der registreret 13 000 kanoer. Landets fiskeindustri, og navnlig småfiskeriet, har derfor brug for strukturel støtte, så de kan bidrage mere effektivt til den nationale udvikling og fødevarebehovene.

Den første fiskeriaftale mellem Republikken Elfenbenskysten og Det Europæiske Fællesskab blev indgået i 1990. Den fiskeripartnerskabsaftale, der på nuværende tidspunkt er i kraft, blev indgået i 2007 for en periode på seks år og forlænges stiltiende for yderligere perioder på seks år. Det er en aftale om tun, der giver EU-fartøjer mulighed for at fiske i Elfenbenskystens farvande, og som er en del af nettet af aftaler om fiskeri efter tun i Vestafrika.

I den foregående femårige protokol, som udløb den 30. juni 2018, var der fastsat fiskerimuligheder i Elfenbenskystens farvande for følgende EU-fartøjer: 28 notfartøjer til tunfiskeri (16 spanske og 12 franske) og 10 langlinefartøjer med flydeline (7 spanske og 3 portugisiske). Den årlige finansielle modydelse var på 680 000 EUR/år, herunder 257 500 EUR/år (37,8 % af det samlede beløb) til støtte for Elfenbenskystens fiskerisektor.

Under den anden forhandlingsrunde den 13.-16. marts 2018 afsluttede EU og Republikken Elfenbenskysten forhandlingerne om en ny protokol, der omfatter en periode på 6 år (2018-2024) fra datoen for dens midlertidige anvendelse, dvs. fra den dato, hvor den er undertegnet.

Der tages i denne nye protokol hensyn til resultaterne af forudgående og efterfølgende evalueringer af den forrige protokol (2014-2018). Det blev i evalueringen konkluderet, at EU's tunfiskerisektor er klart interesseret i at kunne fiske i Elfenbenskystens farvande, og at en ny protokol vil styrke overvågningen og kontrollen og bidrage til en bedre forvaltning af fiskeriet i regionen. Abidjans betydning som en af de største landingshavne og et af de største forarbejdningssteder i Vestafrika bidrager til den planlagte nye protokols relevans for både EU's tunfiskerisektor og for partnerlandet.

Ligesom med de foregående protokoller er hovedformålet med den nye protokol at skabe fiskerimuligheder for EU-fartøjer i Elfenbenskystens farvande på grundlag af den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning og under hensyntagen til henstillingerne fra Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT). Den nye protokol vil endvidere muliggøre et tættere samarbejde mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten med henblik på at fremme en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Elfenbenskystens farvande og støtte Elfenbenskystens bestræbelser på at udvikle sin blå økonomi, hvilket er i begge parters interesse.

I den nye protokol er der fastsat fiskerimuligheder i Elfenbenskystens farvande for følgende EU-fartøjer: 28 notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri og 8 langlinefartøjer med flydeline.

Den årlige finansielle modydelse på 682 000 EUR er baseret på:

a)  en referencemængde på 5 500 ton til et årligt beløb for adgang på 330 000 EUR for de første to år af protokollens anvendelsesperiode og 275 000 EUR for de efterfølgende år (tredje til sjette år)

b)  støtte til udvikling af Republikken Elfenbenskystens sektorpolitikker for fiskeri til et årligt beløb på 352 000 EUR for de første to år af protokollens anvendelsesperiode og 407 000 EUR for de efterfølgende år (tredje til sjette år). Denne støtte stemmer overens med målene for Elfenbenskystens nationale politik hvad angår en bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne i Elfenbenskystens kyst- og havområder.

Sammenlignende tabel for protokollerne mellem Den Europæiske Union og Elfenbenskysten 2013-2018 og 2018-2024

 

Protokol 2013-2018

Protokol 2018-2024

 

Finansiel modydelse

680 000 EUR/år

682 000 EUR/år

 

Referencemængde

6 500 ton/år

5 500 ton/år

 

Fartøjskategorier

28 notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri

10 langlinefartøjer med flydeline

28 notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri

8 langlinefartøjer med flydeline

 

Ordføreren vil gerne understrege, at den modydelse, der skal støtte udviklingen af Elfenbenskystens sektorpolitikker for fiskeri, ligger på mellem 51,6 % og 59,7 % af det samlede beløb, der skal overføres, hvilket i procent svarer til en større og voksende modydelse i forhold til den tidligere protokol. Støtten til udviklingen af sektorpolitikken er det egentlige bidrag til bæredygtigheden i et partnerland, idet den styrker landets operationelle uafhængighed, understøtter dets udviklingsstrategi og sikrer dets suverænitet. Denne fremgangsmåde står i kontrast til den neokoloniale holdning "betal og forsyn dig", hvor ressourcer og samfund udnyttes til det yderste – hvilket ofte præger det reelle partnerskab i de aftaler, der indgås med tredjelande.

Når Kommissionen vurderer gennemførelsen af protokollen, bør den altid tage hensyn til, at Elfenbenskysten har en klar defineret politisk strategi med følgende mål: forøgelse af kapaciteten med hensyn til overvågning af og kontrol med Elfenbenskystens fiskeressourcer og fiskerivirksomheden i landets farvande med særlig vægt på foranstaltninger til bekæmpelse af IUU-fiskeriet, forbedring af den tilgængelige videnskabelige viden om de lokale marine økosystemer og fiskebestandene i Elfenbenskystens farvande og udvikling af det lokale ikkeindustrielle fiskeri samt deraf afhængige samfund, således at bidraget til lokaløkonomien forøges, sikkerheden om bord og fiskernes indtægt forbedres, og udviklingen af lokal infrastruktur til forarbejdning og markedsføring af fiskeriprodukter – både til hjemmemarkedet og til eksport – fremmes.

Ordføreren anbefaler, at Parlamentet godkender undertegnelsen af den foreliggende protokol, i betragtning af at den har stor betydning både for Elfenbenskysten og for den del af EU's fiskerflåde, der fisker i landets farvande.

Ordføreren mener imidlertid, at det er nødvendigt at foretage en nøjere vurdering og undersøgelse af denne aftale, dens baggrund og de fremtidige aspekter ved den. I betragtning af Europa-Parlamentets rolle og kompetence på dette område finder ordføreren det hensigtsmæssigt og nødvendigt at vedtage en ikke-lovgivningsmæssig beslutning om denne aftale, hvoraf det fremgår, hvilke overvejelser og henstillinger Kommissionen forventes at tage hensyn til i løbet af denne protokols gyldighedsperiode og under eventuelle fremtidige forhandlinger herom.

Ordføreren ønsker at fremhæve visse aspekter, som der bør lægges særlig vægt på.

Selv om den første fiskeriaftale mellem EU og Republikken Elfenbenskysten blev undertegnet for 28 år siden, er de resultater, der indtil dato er blevet opnået med hensyn til sektorsamarbejdet, beklageligt små. Dette skal ændres. Aftalen bør fremme en effektiv bæredygtig udvikling af Elfenbenskystens fiskerisektor samt af den dermed forbundne industri og virksomhed, således at den merværdi, som udnyttelsen af Elfenbenskystens naturressourcer skaber, forbliver i landet.

Det er nødvendigt med en bedre koordination mellem den sektorstøtte, der ydes inden for fiskeriaftalens rammer, og de instrumenter, der findes i forbindelse med udviklingssamarbejdet, navnlig Den Europæiske Udviklingsfond (EUF), enten via den relevante nationale programmering eller via den regionale programmering for Vestafrika.

Ordføreren mener, at Kommissionen bør træffe de nødvendige foranstaltninger – herunder en mulig revision og forhøjelse af den komponent i aftalen, der vedrører sektorstøtte, samt tilvejebringelse af nye og bedre måder til at forhøje absorptionsraten for denne støtte – for effektivt at vende den tendens, der har været i de seneste årtier.

I lighed med hvad der gælder for andre lande i regionen, er der brug for flere og mere pålidelige oplysninger om fangster og fiskebestandenes bevaringsstatus, og der er brug for støtte til Elfenbenskysten, så landet kan udvikle sin egen kapacitet til at erhverve disse oplysninger.

Endelig vil ordføreren gerne understrege, at Parlamentet i alle faser straks skal underrettes fuld ud om procedurerne i forbindelse med protokollen eller fornyelsen af den. Hvert år bør der forelægges en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af det flerårige sektorprogram, der er omhandlet i protokollens artikel 4, samt om overholdelsen af rapporteringskravene.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (11.12.2018)

til Fiskeriudvalget

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2018-2024)

(COM(2018)0503 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Ordfører for udtalelse: Heidi Hautala

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har på grundlag af de relevante forhandlingsdirektiver ført forhandlinger med Elfenbenskystens regering med henblik på at indgå en ny protokol til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten. I forlængelse af disse forhandlinger blev der den 16. marts 2018 paraferet en ny protokol. Protokollen dækker en periode på seks år fra datoen for dens midlertidige anvendelse, dvs. fra den dato, hvor den er undertegnet, jf. artikel 13.

Den seneste protokol til aftalen trådte i kraft den 1. juli 2013 og udløb den 30. juni 2018.

Hovedformålet med den nye protokol er at skabe fiskerimuligheder for EU-fartøjer i Elfenbenskystens farvande på grundlag af den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning og under hensyntagen til henstillingerne fra Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT). Der tages i den nye protokol hensyn til resultaterne af en evaluering af den foregående protokol (2013-2018) og en undersøgelse af mulighederne for at indgå en ny protokol. Begge blev foretaget af eksterne eksperter. Protokollen vil endvidere muliggøre et tættere samarbejde mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten om at fremme en ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i Elfenbenskystens farvande og støtte Elfenbenskystens bestræbelser på at udvikle sin blå økonomi, hvilket er i begge parters interesse.

Den nye protokol indebærer en årlig finansiel ydelse på 682 000 EUR baseret på:

•  en referencemængde på 5 500 ton til et årligt beløb for adgang på 330 000 EUR for de første to år af protokollens anvendelsesperiode og 275 000 EUR for de efterfølgende år (tredje til sjette år)

•  støtte til udvikling af Republikken Elfenbenskystens sektorpolitikker for fiskeri til et årligt beløb på 352 000 EUR for de første to år af protokollens anvendelsesperiode og 407 000 EUR for de efterfølgende år (tredje til sjette år). Denne støtte stemmer overens med målene for Elfenbenskystens nationale politik hvad angår en bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne i Elfenbenskystens kyst- og havområder.

******

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2018-2024) godkendes.

Endvidere opfordres Kommissionen indtrængende til – i dialog med de lokale myndigheder – at sikre, at især de lokale fiskeforarbejdningsvirksomheder, der drives af kvinder, drager fordel af aftalen, kan skabe sig en tilværelse, og sættes i stand til fuldt ud at bidrage til den lokale fødevaresikkerhed og udvikling.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2018-2024)

Referencer

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Korresponderende udvalg

 

PECH

 

 

 

 

Udtalelse fra

  Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

10.9.2018

Ordfører for udtalelse

  Dato for valg

Heidi Hautala

9.7.2018

Behandling i udvalg

5.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

26

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

1

0

ENF

Marco Zanni

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (18.12.2018)

til Fiskeriudvalget

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2018-2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Ordfører for udtalelse: Eleni Theocharous

KORT BEGRUNDELSE

Denne protokol mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten skal være i overensstemmelse med den nye forordning om den fælles fiskeripolitik, hvori der især lægges vægt på bæredygtigt fiskeri og god regeringsførelse, samtidig med at vigtigheden af at sikre sammenhæng mellem den fælles fiskeripolitik og EU's mål for udviklingssamarbejde anerkendes.

Protokollen dækker en periode på seks år, hvilket giver en vis stabilitet.

De fiskerimuligheder, som EU-fartøjer har fået tildelt, er ifølge Kommissionen i overensstemmelse med den bedste videnskabelige rådgivning og henstillingerne fra Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet og med princippet om "det disponible overskud".

I den nye protokol fastsættes der en referencemængde på 5 500 tons pr. år, hvilket er lavere end i den tidligere protokol (6 500 tons pr. år). Fangstmængden er således kontrolleret, men giver ikke desto mindre EU-fartøjer et godt netværk af fiskeområder takket være de fiskeriaftaler, som EU har indgået med mange andre vestafrikanske lande, hvilket gør denne aftale til en del af et "regionalt netværk af aktive fiskeripartnerskabsaftaler".

Den finansielle modydelse, der er fastsat i denne protokol, beløber sig til 682 000 EUR pr. år – en mindre stigning i forhold til den tidligere protokol. I de første to år vil dette samlede beløb blive opdelt i årlige beløb på 330 000 EUR for adgangen til Elfenbenskystens fiskerizone og 352 000 EUR til det specifikke formål at støtte gennemførelsen af fiskeripolitikken i Elfenbenskysten. I den resterende periode vil opdelingen lyde på henholdsvis 275 000 EUR og 407 000 EUR. Dette er en betydelig og velkommen forhøjelse af sektorbudgettet, der fremmer ansvarligt fiskeri og bæredygtig udnyttelse af fiskeriet, og som navnlig tager sigte på at forbedre tilsyn, overvågning og kontrol, støtte småfiskeri, forbedre den videnskabelige viden om fiskebestande, støtte den blå økonomi og udvikle akvakultur.

Ordføreren mener, at protokollen vil fremme en ansvarlig og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Elfenbenskysten i begge parters interesse, og at den derfor er i overensstemmelse med målene for bæredygtige fiskeriaftaler og udviklingssamarbejde. Ordføreren foreslår derfor, at protokollen godkendes.

******

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten, godkendes.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Fiskeripartnerskabsaftale mellem Republikken Elfenbenskysten og Det Europæiske Fællesskab (2018-2024)

Referencer

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Korresponderende udvalg

 

PECH

 

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

10.9.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Eleni Theocharous

19.9.2018

Behandling i udvalg

20.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

13.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

14

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Frank Engel

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Miguel Urbán Crespo

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

PPE

Joachim Zeller

1

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fiskeripartnerskabsaftale mellem Republikken Elfenbenskysten og Det Europæiske Fællesskab (2018-2024)

Referencer

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

2.8.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

10.9.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

10.9.2018

BUDG

10.9.2018

 

 

Ordførere

       Dato for valg

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Dato for vedtagelse

23.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Dato for indgivelse

28.1.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

3

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik