Διαδικασία : 2018/0267(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0030/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0030/2019

Συζήτηση :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2019 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0063

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 222kWORD 69k
28.1.2019
PE 629.693v02-00 A8-0030/2019

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγητής: João Ferreira

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (10858/2018),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (10856/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0387/2018),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της ... σχετικά με το σχέδιο απόφασης(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0030/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στη Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(0000)0000.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ακτή του Ελεφαντοστού είναι χώρα με πληθυσμό άνω των 20 εκατομμυρίων κατοίκων και με περισσότερες από 60 εθνοτικές ομάδες. Πρόσφατα βίωσε έναν ταραχώδη εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος επιδείνωσε την τεράστια κοινωνική ανισότητα. Ο δείκτης ανάπτυξής της και άλλοι κοινωνικοί δείκτες δίνουν μια ανησυχητική εικόνα – για παράδειγμα, έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας στον κόσμο (85 θάνατοι ανά χίλιες γεννήσεις), πάνω από το 50 % του πληθυσμού του είναι αναλφάβητο και σχεδόν το 90 % της απασχόλησης είναι άτυπη.

Ενώ ο αλιευτικός της τομέας συμβάλλει ελάχιστα στην οικονομία και αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1 % του ΑΕγχΠ, είναι σημαντικός ως πόρος τροφίμων και για την κοινωνία στο σύνολό της. Η Ακτή του Ελεφαντοστού για τη διατροφή του πληθυσμού της εξαρτάται από τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων. Πράγματι, μολονότι τα αλιεύματα από τον τοπικό στόλο αυξάνονται και πάλι, τα επίπεδα αλιευμάτων της θα εξακολουθήσουν να μην καλύπτουν τις ανάγκες της χώρας σε αλιεύματα.

Η αλιεία μικρής κλίμακας, η παράκτια αλιεία και η αλιεία εσωτερικών υδάτων αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα των αλιευμάτων. Οι τοπικοί στόλοι αποτελούνται κυρίως από μονόξυλα μήκους 6 έως 20 μέτρων. Το 2014, ο αριθμός των καταχωρισμένων μονόξυλων ανερχόταν σε 13 000. Συνεπώς, η αλιευτική βιομηχανία της χώρας, και ιδίως η αλιεία μικρής κλίμακας, χρειάζονται διαρθρωτική στήριξη που θα τους επιτρέψει να συμβάλουν με αποτελεσματικότερο τρόπο στις αναπτυξιακές και επισιτιστικές ανάγκες της χώρας.

Η πρώτη αλιευτική συμφωνία που συνήφθη μεταξύ της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ανάγεται στο 1990. Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης που ισχύει σήμερα συνήφθη το 2007 για έξι έτη και ανανεώνεται σιωπηρά για εξαετείς περιόδους. Πρόκειται για συμφωνία για την αλιεία τόνου που επιτρέπει στα σκάφη της ΕΕ να αλιεύουν στα ύδατα της Ακτής του Ελεφαντοστού και αποτελεί μέρος των συμφωνιών αλιείας τόνου στη Δυτική Αφρική.

Το προηγούμενο πενταετές πρωτόκολλο, που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018, παρείχε αλιευτικές δυνατότητες για τα ενωσιακά σκάφη στα ύδατα της Ακτής του Ελεφαντοστού για 28 θυννοειδή γρι-γρι (16 για την Ισπανία και 12 για τη Γαλλία) και 10 παραγαδιάρικα (7 για την Ισπανία και 3 για την Πορτογαλία). Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή ανερχόταν σε 680 000 EUR ανά έτος, εκ των οποίων 257 500 EUR ανά έτος (37,8 % του συνόλου) για τη στήριξη του αλιευτικού τομέα της Ακτής του Ελεφαντοστού.

Στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων, που πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 16 Μαρτίου 2018, η ΕΕ και η Δημοκρατία της Ακτής Ελεφαντοστού ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για ένα νέο εξαετές πρωτόκολλο (2018-2024) από την ημερομηνία της προσωρινής εφαρμογής του, δηλαδή από την ημερομηνία της υπογραφής του.

Το νέο πρωτόκολλο συνεκτιμά τα αποτελέσματα των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων του προηγούμενου πρωτοκόλλου (2013-2018). Η αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ενδιαφέρον του ενωσιακού τομέα αλιείας τόνου για αλιευτικές δραστηριότητες στην Ακτή του Ελεφαντοστού παραμένει σταθερό και ότι η ανανέωση του πρωτοκόλλου θα συνέβαλλε στην ενίσχυση των ικανοτήτων παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης, καθώς και στη βελτίωση της διακυβέρνησης της αλιείας στην περιοχή. Η σημασία του Αμπιτζάν ως ενός από τους κύριους λιμένες εκφόρτωσης και τόπους μεταποίησης στη Δυτική Αφρική συμβάλλει στη συνάφεια του προβλεπόμενου νέου πρωτοκόλλου, τόσο για τον ενωσιακό κλάδο αλιείας τόνου όσο και για τη χώρα εταίρο.

Όπως και με τα προηγούμενα πρωτόκολλα, κύριος στόχος του νέου πρωτοκόλλου είναι η παροχή αλιευτικών δυνατοτήτων για τα ενωσιακά σκάφη στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT). Το νέο πρωτόκολλο θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού να συνεργαστούν στενότερα με σκοπό την προώθηση της υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού και τη στήριξη των προσπαθειών της Ακτής Ελεφαντοστού για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας της, προς το συμφέρον και των δύο μερών.

Το νέο πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες για τα ενωσιακά σκάφη στα ύδατα της Ακτής του Ελεφαντοστού για 28 θυνναλιευτικά γρι-γρι με ψυκτικές εγκαταστάσεις και οκτώ παραγαδιάρικα επιφανείας.

Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή ύψους 682 000 EUR βασίζεται στα εξής:

α)  βάρος αναφοράς 5 500 τόνων, για το οποίο έχει οριστεί ένα συνδεδεμένο με την πρόσβαση ετήσιο ποσό ύψους 330 000 EUR για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του πρωτοκόλλου και 275 000 EUR για τα επόμενα έτη (τρίτο έως έκτο)·

β)  στήριξη της ανάπτυξης της τομεακής πολιτικής αλιείας της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού ύψους 352 000 EUR ετησίως για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του πρωτοκόλλου και 407 000 EUR για τα επόμενα έτη (τρίτο έως έκτο). Η εν λόγω στήριξη ανταποκρίνεται στους στόχους της εθνικής πολιτικής στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των αλιευτικών πόρων εσωτερικών υδάτων και των θαλάσσιων αλιευτικών πόρων της Ακτής του Ελεφαντοστού.

Συγκριτικός πίνακας των πρωτοκόλλων 2013-2018 και 2018-2024 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ακτής του Ελεφαντοστού

 

Πρωτόκολλο 2013-2018

Πρωτόκολλο 2018-2024

 

Χρηματική αντιστάθμιση

680 000 EUR ετησίως

682 000 EUR ετησίως

 

Βάρος αναφοράς

6 500 τόνοι/έτος

5 500 τόνοι/έτος

 

Κατηγορίες πλοίων

28 θυνναλιευτικά γρι-γρι με εγκαταστάσεις κατάψυξης

10 παραγαδιάρικα επιφανείας

28 θυνναλιευτικά γρι-γρι με εγκαταστάσεις κατάψυξης

8 παραγαδιάρικα επιφανείας

 

Ένα σημείο το οποίο ο εισηγητής επιθυμεί να τονίσει είναι ότι οι αντιπαροχές που προορίζονται για τη στήριξη της ανάπτυξης της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Ακτής του Ελεφαντοστού κυμαίνονται από 51,6 % έως 59,7 % του συνόλου που πρόκειται να μεταφερθεί, ποσοστό το οποίο, σε ποσοστιαία αναλογία, αντιστοιχεί σε σημαντική και αυξανόμενη αντιπαροχή σε σχέση με το προηγούμενο πρωτόκολλο. H στήριξη της τομεακής ανάπτυξης είναι η πραγματική συμβολή στη βιωσιμότητα μιας χώρας εταίρου, μέσω της ενίσχυσης της ικανότητάς της για τεχνική αυτονομία, της επιβεβαίωσης της αναπτυξιακής στρατηγικής της και της διασφάλισης της κυριαρχίας της, σε αντιδιαστολή με μια νεοαποικιακή λογική του τύπου «πληρώνω για να παίρνω» – που εκμεταλλεύεται μέχρις ορίων τους πόρους και τις κοινότητες – η οποία συχνά υπονομεύει την πραγματική σύμπραξη στις συμφωνίες που συνάπτονται με τρίτες χώρες.

Κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής του πρωτοκόλλου, η Επιτροπή θα πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη ότι η Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού ακολουθεί μια σαφώς καθορισμένη στρατηγική πολιτική με στόχο την αύξηση της ικανότητάς της για παρακολούθηση, έλεγχο και επιτήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων της και της αλιείας που ασκείται στα ύδατά της, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, τη βελτίωση των διαθέσιμων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τα τοπικά θαλάσσια οικοσυστήματα και τα ιχθυαποθέματα στα ύδατά της, καθώς και την εντόπια ανάπτυξη της μη παράκτιας αλιείας και των κοινοτήτων που εξαρτώνται από αυτή, με σκοπό την αύξηση της συμβολής της στην τοπική οικονομία, τη συμβολή στη βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους και του εισοδήματος των αλιέων, καθώς και τη στήριξη της ανάπτυξης τοπικών εγκαταστάσεων για τη μεταποίηση και εμπορία των αλιευμάτων, είτε για τον εφοδιασμό της εγχώριας αγοράς είτε για τις εξαγωγές.

Ο εισηγητής συνιστά στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την υπογραφή του υπό εξέταση πρωτοκόλλου, θεωρώντας ότι είναι πολύ σημαντικό τόσο για την Ακτή του Ελεφαντοστού όσο και για τον αλιευτικό στόλο της ΕΕ να αναπτύξει δραστηριότητες στα ύδατα αυτής της χώρας.

Εκτιμά, ωστόσο, ότι απαιτείται λεπτομερέστερη αξιολόγηση και στάθμιση της συμφωνίας, του ιστορικού και των προοπτικών της. Λαμβανομένων υπόψη του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα αυτό, ο εισηγητής θεωρεί σκόπιμο και απαραίτητο να εγκριθεί μη νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με τη συμφωνία που θα περιλαμβάνει εκτιμήσεις και συστάσεις τις οποίες ευελπιστούμε ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη για τη διάρκεια ισχύος του πρωτοκόλλου, καθώς και σε ενδεχόμενη μελλοντική διαπραγμάτευσή του.

Ο εισηγητής επιθυμεί να επισημάνει ορισμένες πτυχές που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Παρά το γεγονός ότι η πρώτη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Ακτής του Ελεφαντοστού συνήφθη προ εικοσιοκταετίας, δυστυχώς ελάχιστα έχουν επιτευχθεί έως σήμερα στον τομέα της τομεακής συνεργασίας. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Η συμφωνία αναμένεται ότι θα προωθήσει την πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα της Ακτής του Ελεφαντοστού καθώς και των συναφών βιομηχανιών και δραστηριοτήτων, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία που παραμένει στη χώρα, ως αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης των δικών της φυσικών πόρων.

Επιβάλλεται καλύτερη διάρθρωση μεταξύ της τομεακής ενίσχυσης που παρέχεται στο πλαίσιο της αλιευτικής συμφωνίας και των διαθέσιμων μέσων στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη, συγκεκριμένα δε του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου (ΕΤΑ), μέσω είτε του αντίστοιχου εθνικού προγραμματισμού είτε του περιφερειακού προγραμματισμού, στο πλαίσιο της περιφέρειας της Δυτικής Αφρικής.

Ο εισηγητής εκτιμά ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα – συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης αναθεώρησης και αύξησης της συνιστώσας της συμφωνίας που αφορά την τομεακή ενίσχυση, επιπροσθέτως της εξεύρεσης νέων και καλύτερων όρων για τη βελτίωση του ποσοστού απορρόφησης της ενίσχυσης αυτής – προκειμένου να ακολουθηθεί εντελώς αντίστροφη πορεία από αυτή των τελευταίων δεκαετιών.

Όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της περιοχής, θεωρείται απαραίτητη η βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της ενημέρωσης σχετικά με τα αλιεύματα και, γενικά, σχετικά με την κατάσταση διατήρησης των αλιευτικών πόρων, ενώ ταυτόχρονα από την πλευρά της Ακτής του Ελεφαντοστού πρέπει να αναπτυχθούν οι δικές της ικανότητες για την απόκτηση των στοιχείων αυτών.

Τέλος, ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει άμεση και πλήρη ενημέρωση, σε όλα τα στάδια, για τις διαδικασίες σχετικά με το πρωτόκολλο ή την ανανέωσή του. Θα πρέπει να υποβάλλεται ανά έτος έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα του πολυετούς τομεακού προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου, καθώς και για τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τα αλιεύματα.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (11.12.2018)

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού(2018-2024)

(COM(2018)503 – C8 0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Heidi Hautala

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Βάσει των σχετικών διαπραγματευτικών οδηγιών, η Επιτροπή διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της Ακτής Ελεφαντοστού, με σκοπό τη σύναψη νέου πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού. Μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων, μονογραφήθηκε νέο πρωτόκολλο στις 16 Μαρτίου 2018. Το πρωτόκολλο καλύπτει περίοδο έξι ετών από την ημερομηνία έναρξης της προσωρινής του εφαρμογής, ήτοι από την ημερομηνία της υπογραφής του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13.

Το τελευταίο πρωτόκολλο της συμφωνίας άρχισε να ισχύει την 1η Ιουλίου 2013 και έληξε στις 30 Ιουνίου 2018.

Κύριος στόχος του νέου πρωτοκόλλου είναι η παροχή αλιευτικών δυνατοτήτων για τα ενωσιακά σκάφη στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT). Στο νέο αυτό πρωτόκολλο λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα αξιολόγησης του προηγούμενου πρωτοκόλλου (2013-2018) και αξιολόγησης προοπτικών σχετικά με το ενδεχόμενο σύναψης νέου πρωτοκόλλου. Και οι δύο αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Το πρωτόκολλο θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού να συνεργαστούν πιο στενά με σκοπό την προώθηση της υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού και τη στήριξη των προσπαθειών της Ακτής Ελεφαντοστού για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας της, προς το συμφέρον και των δύο μερών.

Το νέο πρωτόκολλο προβλέπει ετήσια χρηματική αντιπαροχή ύψους 682 000 EUR, βάσει των εξής:

•  βάρος αναφοράς 5 500 τόνων, για το οποίο έχει οριστεί ένα συνδεδεμένο με την πρόσβαση ετήσιο ποσό ύψους 330 000 EUR για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του πρωτοκόλλου και 275 000 EUR για τα επόμενα έτη (τρίτο έως έκτο)·

•  στήριξη της ανάπτυξης της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού με ποσό ύψους 352 000 EUR ετησίως για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του πρωτοκόλλου και 407 000 EUR για τα επόμενα έτη (τρίτο έως έκτο). Η εν λόγω στήριξη ανταποκρίνεται στους στόχους της εθνικής πολιτικής στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των αλιευτικών πόρων εσωτερικών υδάτων και των θαλάσσιων αλιευτικών πόρων της Ακτής Ελεφαντοστού.

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024).

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να συνεχίσει να εστιάζει –στο πλαίσιο διαλόγου με τις τοπικές αρχές– στο να εξασφαλιστεί ότι ιδίως οι γυναίκες της περιοχής που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση αλιευμάτων επωφελούνται από τη συμφωνία, μπορούν να βιοπορίζονται και είναι σε θέση να συμβάλλουν πλήρως στην τοπική επισιτιστική ασφάλεια και ανάπτυξη. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2018-2024)

Έγγραφα αναφοράς

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

PECH

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

10.9.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Heidi Hautala

9.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή

5.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Λευτέρης Χριστοφόρου, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

(Πράσινοι/ALE)

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

1

0

ENF

Marco Zanni

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (18.12.2018)

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ελένη Θεοχάρους

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το παρόν πρωτόκολλο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τον νέο κανονισμό περί Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), ο οποίος δίδει έμφαση στη βιωσιμότητα της αλιείας και στη χρηστή διακυβέρνηση, και να αναγνωρίζει παράλληλα τη μεγάλη σημασία της συνεκτικότητας μεταξύ της πολιτικής της ΚΑλΠ και των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία.

Το πρωτόκολλο καλύπτει εξαετή περίοδο και παρέχει ως εκ τούτου μια ορισμένη σταθερότητα.

Οι αλιευτικές δυνατότητες που παραχωρούνται στην ΕΕ συμμορφώνονται, σύμφωνα με την Επιτροπή, τόσο με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις όσο και με τις συστάσεις της Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), ενώ τηρούν παράλληλα την αρχή του «διαθέσιμου πλεονάσματος».

Το νέο πρωτόκολλο ορίζει ως βάρος αναφοράς τους 5 500 τόνους ετησίως, το οποίο είναι χαμηλότερο από το ισχύον με βάση το προηγούμενο πρωτόκολλο (6 500 τόνοι ετησίως). Το επίπεδο των αλιευμάτων είναι συνεπώς ελεγχόμενο αλλά εξασφαλίζει εντούτοις καλή κάλυψη των αλιευτικών ζωνών από τα ευρωπαϊκά σκάφη χάρη στις αλιευτικές συμφωνίες που έχει συνάψει η ΕΕ με διάφορες χώρες της Δυτικής Αφρικής, γεγονός που εντάσσει τη συμφωνία σε ένα «περιφερειακό δίκτυο ενεργών αλιευτικών συμπράξεων».

Η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπεται στο παρόν πρωτόκολλο ανέρχεται σε 682 000 EUR ετησίως – ελαφρά αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο πρωτόκολλο. Κατά τα δύο πρώτα έτη, το σύνολο αυτό θα κατανεμηθεί σε ετήσια ποσά 330 000 EUR για την πρόσβαση στην αλιευτική ζώνη της Ακτής του Ελεφαντοστού και 352 000 EUR για τον ειδικό σκοπό της στήριξης της εφαρμογής της αλιευτικής πολιτικής στην Ακτή του Ελεφαντοστού. Για την υπόλοιπη περίοδο, το ποσό θα είναι 275 000 EUR και 407 000 EUR αντίστοιχα. Πρόκειται για σημαντική και ευπρόσδεκτη αύξηση του τομεακού προϋπολογισμού, που προάγει την υπεύθυνη αλιεία και τη βιώσιμη εκμετάλλευση της αλιείας, με στόχο κυρίως τη βελτίωση της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιτήρησης, την υποστήριξη της αλιείας μικρής κλίμακας, τη βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων για τα ιχθυαποθέματα, τη στήριξη της γαλάζιας οικονομίας και την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης εκτιμά ότι το πρωτόκολλο θα προαγάγει την υπεύθυνη και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην Ακτή του Ελεφαντοστού προς το συμφέρον και των δύο μερών και ότι, ως εκ τούτου, συνάδει με τους στόχους των συμφωνιών βιώσιμης αλιείας και της αναπτυξιακής συνεργασίας. Για τους λόγους αυτούς, η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει την έγκριση του πρωτοκόλλου.

******

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2018-2024)

Έγγραφα αναφοράς

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

PECH

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

10.9.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Ελένη Θεοχάρους

19.9.2018

Εξέταση στην επιτροπή

20.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Ελένη Θεοχάρους, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Frank Engel

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Miguel Urbán Crespo

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

PPE

Joachim Zeller

1

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2018-2024)

Έγγραφα αναφοράς

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

2.8.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

10.9.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

10.9.2018

BUDG

10.9.2018

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Ημερομηνία κατάθεσης

28.1.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

3

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 1 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου