SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta

28.1.2019 - (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE)) - ***

Kalanduskomisjon
Raportöör: João Ferreira

Menetlus : 2018/0267(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0030/2019
Esitatud tekstid :
A8-0030/2019
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (10858/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) (10856/2018),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 43 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ning lõikele 7 (C8-0387/2018),

–  võttes arvesse oma ... muud kui seadusandlikku resolutsiooni[1], mis käsitleb otsuse eelnõu,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust ning arengukomisjoni ja eelarvekomisjoni arvamusi (A8-0030/2019),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Côte d’Ivoire’i Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

  • [1]  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(0000)0000.

LÜHISELGITUS

Côte d’Ivoire’i riigis on rohkem kui 20 miljonit elanikku ja rohkem kui 60 etnilist rühma. Hiljuti toimus seal äge kodusõda, mis süvendas riigi hukkamõistu väärivat sotsiaalset ebavõrdsust. Riigi arenguindeks ja muud sotsiaalsed näitajad loovad murettekitava pildi, näiteks on seal üks maailma kõige kõrgemaid imikute suremuse määrasid (85 surma tuhande sünni kohta), rohkem kui 50 % elanikest on kirjaoskamatud ning ligikaudu 90 % tööhõivest on mitteametlik.

Kuigi kalandussektor aitab riigi majandusele vaid vähesel määral kaasa ja moodustab vähem kui 1 % selle SKPst, on see oluline nii toiduga varustamise allikana kui ka ühiskonnale üldiselt. Côte d’Ivoire sõltub oma elanikkonna toiduga varustamisel kalandustoodete impordist. Isegi kui kohaliku kalalaevastiku püük uuesti suureneb, siis ei ole selle püügitase piisav riigi kalandusvajaduste täitmiseks.

Väikesemahuline, ranna- ja sisevetekalandus moodustab püügist kaks kolmandikku. Kohalik laevastik koosneb peamiselt 6 kuni 20 meetri pikkustest kanuudest. 2014. aastal oli registreeritud 13 000 kanuud. Riigi kalandustööstus, eeskätt väikesemahuline kalapüük vajab seetõttu struktuurset toetust, et see saaks riigi arengule ja toiduga seotud vajaduste täitmisele tõhusamalt kaasa aidata.

Euroopa Ühenduse ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vaheline esimene kalanduskokkulepe sõlmiti 1990. aastal. Praegu kehtiv kalandusalane partnerlusleping sõlmiti 2007. aastal kuueks aastaks ja seda pikendatakse automaatselt 6-aastasteks perioodideks. Tegemist on tuunipüügilepinguga, mis lubab ELi laevadel Côte d’Ivoire’i vetes kala püüda ja on osa Lääne-Aafrika tuunipüüki käsitlevatest kalanduskokkulepetest.

Esialgne viieaastane protokoll, mis kaotas kehtivuse 30. juunil 2018, pakkus Côte d’Ivoire’i vetes kala püüdvatele liidu laevadele kalapüügivõimalusi 28 tuunipüügiseineri (16 Hispaania ja 12 Prantsusmaa jaoks) ja 10 triivõngelaeva (7 Hispaania ja 3 Portugali jaoks) näol. Aastane rahaline toetus oli 680 000 eurot, sh 257 500 eurot (37,8 % kogusummast) Côte d’Ivoire’i kalandussektori jaoks.

Läbirääkimiste teise vooru jooksul, mis toimus 13.–16. märtsil 2018, lõpetasid EL ja Côte d’Ivoire’i Vabariik läbirääkimised uue kuueaastase protokolli (2018–2024) koostamiseks alates selle ajutise kohaldamise kuupäevast, st kuupäevast, mil see allkirjastati.

Uue protokolli puhul on arvesse võetud eelmise protokolli (2013–2018) eel- ja järelhindamise tulemusi. Hindamise tulemusena jõuti järeldusele, et liidu tuunipüügisektor on väga huvitatud püügitegevusest Côte d’Ivoire’is ning protokolli uuendamine aitaks tugevdada kalapüügikontrolli ja järelevalvet ning tõhustaks selle piirkonna kalavarude majandamist. Abidjani tähtsus Lääne-Aafrika ühe peamise lossimissadama ja töötlemiskohana muudab uue kavandatud protokolli nii liidu tuunipüügisektori kui ka partnerriigi jaoks oluliseks.

Nagu eelmiste protokollide puhul, on uue protokolli peamine eesmärk pakkuda liidu laevadele kalapüügivõimalusi Côte d’Ivoire’i vetes, lähtudes parimatest saadaolevatest teaduslikest nõuannetest ja järgides Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) soovitusi. Uus protokoll võimaldab ka tihendada Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi koostööd, et edendada kalavarude jätkusuutlikku kasutamist Côte d’Ivoire’i vetes ning toetada Côte d’Ivoire’i jõupingutusi oma meremajanduse arendamisel, võttes arvesse mõlema lepinguosalise huvisid.

Uue protokolliga pakutakse liidu laevadele, täpsemalt 28 tuunikülmutusseinerile ja 8 triivõngelaevale kalapüügivõimalusi Côte d’Ivoire’i vetes.

Protokollis sätestatud 682 000 euro suurune aastane rahaline toetus jaguneb järgmiselt:

a)  330 000 euro suurune aastane summa juurdepääsu eest 5500 tonni suurusele võrdluskogusele protokolli rakendamise kahel esimesel aastal ja 275 000 euro suurune aastane summa järgnevatel aastatel (kolmandal kuni kuuendal aastal);

b)  352 000 euro suurune aastane toetus Côte d’Ivoire’i Vabariigi kalandussektori arenguks protokolli rakendamise kahel esimesel aastal ja 407 000 euro suurune aastane toetus järgnevatel aastatel (kolmandal kuni kuuendal aastal). Toetus vastab riikliku poliitika eesmärkidele edendada Côte d'Ivoire’i sisevete ja merekalavarude säästlikku majandamist.

Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi 2013.–2018. aasta protokolli ning 2018.–2024. aasta protokolli võrdlemise tabel

 

Protokoll 2013–2018

Protokoll 2018-2024

 

Rahaline hüvitis

680 000 eurot aastas

682 000 eurot aastas

 

Võrdluskogus

6500 tonni aastas

5500 tonni aastas

 

Laevakategooriad

28 tuunikülmutusseinerit

10 triivõngelaeva

28 tuunikülmutusseinerit

8 triivõngelaeva

 

Raportöör soovib rõhutada, et Côte d’Ivoire’i kalandussektori arenguks mõeldud rahalise toetuse osakaal kogu üleantavast summast on 51,6 kuni 59,7 %, mis on võrreldes eelmise protokolliga suur ja kasvav panus. Tõeline panus partnerriigi säästvasse arengusse antakse valdkondliku arengu edendamisega, kuna selle kaudu edendatakse riigi funktsionaalset sõltumatust ja seeläbi toetatakse arengustrateegiat ning tagatakse suveräänsus. Selline lähenemine on vastupidine neokoloniaalsele hoiakule põhimõttel „makstakse, et end teenindada“ – see on hoiak, mis määratleb tihti tegeliku partnerluse kolmandate riikidega sõlmitud lepingutes ja millega kasutatakse viimseni ära kogukondade ressursid.

Protokolli rakendamise hindamisel peaks komisjon alati meeles pidama, et Côte d’Ivoire’i Vabariik soovib järgida selgelt määratletud poliitikastrateegiat, mille eesmärk on parandada oma suutlikkust kalavarude ja nendes vetes tehtava kalapüügi jälgimisel, kontrollimisel ning järelevalvel, rõhutades eriti meetmeid ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemisel, nende vete kohaliku mereökosüsteemi ja kalavarude kohta olemasolevate teaduslike andmete täiustamisel ning kohaliku väikesemahulise kalapüügi ja nendest sõltuvate kogukondade arendamisel, et suurendada panust kohalikku majandusse, aidata parandada ohutust laevadel ja kalurite sissetulekut ning toetada kalu töötlevate ja turustavate kohalike rajatiste arendamist nii riigisisese turu kui ka ekspordi jaoks.

Raportöör soovitab Euroopa Parlamendil protokolli sõlmimine heaks kiita, kuna see on väga tähtis nii Côte d’Ivoire’i kui ka tema vetes tegutsevate liidu laevastike jaoks.

Samas peab raportöör vajalikuks põhjalikult hinnata ja analüüsida kogu lepingut, nii selle senist täitmist kui ka tulevikuväljavaateid. Euroopa Parlamendi sellealast rolli ja pädevust arvestades peab raportöör asjakohaseks ja vajalikuks võtta vastu lepingut käsitlev muu kui seadusandlik resolutsioon, mis sisaldab parlamendi seisukohti ja soovitusi, mida komisjon loodetavasti protokolli kehtivusajal ja võimalikel tulevastel läbirääkimistel arvesse võtab.

Raportöör rõhutab mõningaid küsimusi, mis tema arvates vajavad erilist tähelepanu.

Ehkki esimene Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vaheline kalanduskokkulepe sõlmiti juba 28 aasta eest, on valdkondlikus koostöös siiani saavutatud tulemused selgelt tagasihoidlikud. See peab muutuma. Leping peab edendama Côte d’Ivoire’i kalandussektori ja sellega seotud valdkondade ja tegevuste jätkusuutlikku arengut ning suurendama kohalike loodusvarade kasutamise tulemusena riiki jäävat lisaväärtust.

Kalanduskokkuleppe raames sektorile antav rahaline toetus tuleb paremini siduda olemasolevate arengukoostöö rahastamisvahenditega, eelkõige Euroopa Arengufondiga, seda nii riigisisese kui ka Lääne-Aafrikat hõlmava piirkondliku programmitöö kaudu.

Raportööri arvates peab komisjon läinud kümnenditel ilmnenud suundumuste muutmiseks võtma vajalikud meetmed, muu hulgas võib-olla kalandussektorile antavat toetust käsitleva osa läbi vaatama ja seda tugevdama, samuti kehtestama uued ja paremad tingimused, mis soodustaksid nimetatud toetuse paremat ärakasutamist.

Sarnaselt teiste piirkonna riikidega on vaja saada rohkem andmeid püükide ning kalavarude üldise kaitsestaatuse kohta ja suurendada nende andmete usaldusväärsust, samuti aidata arendada Côte d’Ivoire’i suutlikkust ise selliseid andmeid koguda.

Lõpetuseks rõhutab raportöör, et Euroopa Parlamenti tuleb igas etapis viivitamata ja täielikult teavitada protokolli või selle uuendamisega seotud menetlustest. Igal aastal tuleks Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitada aruanne protokolli artiklis 4 nimetatud mitmeaastase valdkondliku programmi tulemuste ja püügiga seotud aruandluskohustuste täitmise kohta.

EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (11.12.2018)

kalanduskomisjonile

mis käsitleb nõukogu otsust Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta
(COM(2018)503 – C8‑0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Arvamuse koostaja: Heidi Hautala

LÜHISELGITUS

Vastavalt asjakohastele läbirääkimisjuhistele pidas Euroopa Komisjon Côte d’Ivoire’i valitsusega läbirääkimisi, et sõlmida Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu uus protokoll. Nende läbirääkimiste tulemusena parafeeriti uus protokoll 16. märtsil 2018. aastal. Protokoll kehtib kuus aastat alates selle ajutise kohaldamise kuupäevast, st kuupäevast, mil see allkirjastati, nagu on osutatud artiklis 13.

Lepingu eelmine protokoll jõustus 1. juulil 2013. aastal ning kaotas kehtivuse 30. juunil 2018. aastal.

Uue protokolli peamine eesmärk on pakkuda liidu laevadele kalapüügivõimalusi Côte d’Ivoire’i vetes, lähtudes parimatest saadaolevatest teaduslikest nõuannetest ja järgides Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) soovitusi. Uue protokolli puhul on arvesse võetud eelmise protokolli (2013–2018) hindamise tulemusi ning uue protokolli sõlmimist käsitlevat ettevaatavat hinnangut. Mõlema hinnangu koostajaks olid väliseksperdid. Protokoll võimaldab ka tihendada ELi ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi koostööd, et edendada kalavarude säästvat kasutamist Côte d’Ivoire’i vetes ning toetada Côte d’Ivoire’i jõupingutusi oma meremajanduse arendamisel, võttes arvesse mõlema lepinguosalise huvisid.

Protokollis nähakse ette 682 000 euro suurune aastane rahaline toetus, mis jaguneb järgmiselt:

•  330 000 euro suurune aastane summa juurdepääsu eest 5 500 tonni suurusele võrdluskogusele protokolli rakendamise kahel esimesel aastal ja 275 000 euro suurune aastane summa ülejäänud aastatel (kolmandal kuni kuuendal aastal);

•  352 000 euro suurune aastane toetus Côte d’Ivoire’i Vabariigi kalandussektori arenguks protokolli rakendamise kahel esimesel aastal ja 407 000 euro suurune aastane toetus ülejäänud aastatel (kolmandal kuni kuuendal aastal). Toetus vastab Côte d'Ivoire’i riikliku poliitika eesmärkidele edendada sisevete ja merekalavarude säästvat majandamist.

******

Eelarvekomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil soovitada, et Euroopa Parlament annaks oma nõusoleku nõukogu otsuse eelnõule Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta.

Lisaks nõutakse tungivalt, et Euroopa Komisjon keskenduks (dialoogis kohalike omavalitsustega) selle tagamisele, et kalatööstuses töötavad kohalikud naised saaksid lepingust kindlasti kasu, suudaksid end oma tööga ära elatada ning oleksid võimelised täiel määral panustama kohalikku majandusarengusse ning toiduga kindlustatusse. 

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Ühenduse ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024)

Viited

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Vastutav komisjon

 

PECH

 

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

10.9.2018

Raportöör

       nimetamise kuupäev

Heidi Hautala

9.7.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

5.11.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.12.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

26

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

ALDE

Nedzhmi Ali

1

0

ENF

Marco Zanni

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

ARENGUKOMISJONI ARVAMUS (18.12.2018)

kalanduskomisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta
(10858/2018 – C8‑0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Arvamuse koostaja: Eleni Theocharous

LÜHISELGITUS

Kõnealune ELi ja Côte d’Ivoire’i vaheline protokoll peab olema kooskõlas uue ühise kalanduspoliitika määrusega, mille kohaselt tuleb põhirõhk asetada säästvale kalandusele ja heale juhtimistavale, pidades seejuures oluliseks ka ühise kalanduspoliitika ja ELi arengukoostöö poliitika eesmärkide vahelist kooskõla.

Protokoll hõlmab kuueaastast ajavahemikku, pakkudes sellega teatavat stabiilsust.

Komisjoni arvates lähtutakse Euroopa Liidu laevadele kalavarude kasutamata ülejäägi piires kalapüügivõimaluste andmisel parimatest olemasolevatest teadusuuringutest ja Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni soovitustest.

Uue protokolliga määratakse aastaseks võrdluskoguseks 5500 tonni, mis on vähem kui eelmise protokolli 6500 tonni aastas. Seega on püügimaht kontrolli all, kuid tänu ELi poolt mitmete teiste Lääne-Aafrika riikidega sõlmitud kalanduskokkulepetele on kõnealune leping vaid üks mitmetest piirkonnas sõlmitud kalandusalastest partnerluslepingutest, ja need üheskoos võimaldavad Euroopa kalalaevadel tegutseda laialdastes püügipiirkondades.

Protokollis sätestatud rahalise makse suurus on 682 000 eurot aastas, mis on eelmises protokollis sätestatud summast veidi suurem. Esimesel kahel aastal jaguneb see summa järgmiselt: 330 000 eurot tasutakse Côte d’Ivoire’i püügipiirkonnale juurdepääsu eest ning 352 000 eurot eraldatakse riigi kalanduspoliitika toetamiseks. Järgnevatel aastatel eraldatakse nendeks eesmärkideks vastavalt 275 000 ja 407 000 eurot aastas. Selline summa on märkimisväärne ja teretulnud lisa sektori eelarvele, mis aitab edendada vastutustundlikku kalapüüki ja kalavarude säästvat kasutamist, kusjuures eesmärk on eelkõige parem seire, kontroll ja järelevalve, väikesemahulise kalapüügi toetamine, kalavarude teaduslik uurimine, meremajanduse toetamine ja vesiviljeluse arendamine.

Arvamuse koostaja arvates edendatakse protokolliga Côte d’Ivoire’i kalavarude säästvat ja vastutustundlikku kasutamist mõlema osapoole huvides, mistõttu see on kooskõlas säästva kalanduse alaste kokkulepete ja arengukoostöö eesmärkidega. Seetõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku protokolli sõlmimine heaks kiita.

******

Arengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil soovitada, et Euroopa Parlament annaks oma nõusoleku nõukogu otsuse eelnõule Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Ühenduse ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024)

Viited

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Vastutav komisjon

 

PECH

 

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

10.9.2018

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Eleni Theocharous

19.9.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

20.11.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

13.12.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

14

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Frank Engel

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Miguel Urbán Crespo

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

PPE

Joachim Zeller

1

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Ühenduse ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024)

Viited

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

2.8.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

PECH

10.9.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

10.9.2018

BUDG

10.9.2018

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Esitamise kuupäev

28.1.2019

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

3

EFDD

Tim Aker, David Coburn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika