Menettely : 2018/0267(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0030/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0030/2019

Keskustelut :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Äänestykset :

PV 12/02/2019 - 9.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0063

SUOSITUS     ***
PDF 189kWORD 65k
28.1.2019
PE 629.693v02-00 A8-0030/2019

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: João Ferreira

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LYHYET PERUSTELUT
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (10858/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) (10856/2018),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0387/2018),

–  ottaa huomioon ... antamansa päätöslauselman(1), joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön sekä kehitysvaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A8-0030/2019),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Norsunluurannikon tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(0000)0000.


LYHYET PERUSTELUT

Norsunluurannikko on maa, jossa on yli 20 miljoonaa asukasta ja yli 60 etnistä ryhmää. Maassa käytiin vielä äskettäin tuhoisaa sisällissotaa, joka pahensi maan järkyttävää sosiaalista eriarvoisuutta. Norsunluurannikon kehitysindeksi ja muut sosiaaliset indikaattorit maalaavat hälyttävän kuvan: esimerkiksi maan lapsikuolleisuus on maailman korkeimpia (85 kuolemantapausta tuhatta syntyvää lasta kohti), yli 50 prosenttia väestöstä on lukutaidotonta, ja lähes 90 prosenttia työpaikoista on epävirallisia.

Vaikka kalastusala edistää taloutta vain vähän ja sen osuus on alle prosentti BKT:stä, se on ravinnonlähteenä ja koko yhteiskunnan kannalta tärkeä. Norsunluurannikko on väestön ruokkimisen suhteen riippuvainen kalastustuotteiden tuonnista. Vaikka paikallisen kalastuslaivaston saaliit jälleen kasvavat, maan saalistaso ei edelleenkään riitä sen tarpeiden tyydyttämiseen kalojen osalta.

Pienimuotoisen kalastuksen, rannikkokalastuksen ja sisävesikalastuksen osuus saaliista on kaksi kolmasosaa. Paikalliset laivastot koostuvat enimmäkseen 6–20 metrin pituisista kanooteista. Vuonna 2014 rekisteröitiin 13 000 kanoottia. Maan kalastusala, erityisesti pienimuotoinen kalastus, tarvitsee sen vuoksi rakenteellista tukea, jotta se voi edistää entistä tehokkaammin kansallista kehitystä ja tyydyttää elintarvikkeisiin liittyviä tarpeita.

Norsunluurannikon tasavallan ja Euroopan yhteisön välinen ensimmäinen kalastuskumppanuussopimus tehtiin vuonna 1990. Tällä hetkellä voimassa oleva kalastuskumppanuussopimus tehtiin vuonna 2007 kuudeksi vuodeksi, ja se on uusittu ilman eri toimenpiteitä kuuden vuoden jaksoissa. Kyseessä on tonnikalasopimus, jonka nojalla EU:n alukset voivat kalastaa Norsunluurannikon vesillä, ja se kuuluu tonnikalan kalastusta Länsi-Afrikassa säänteleviin kalastussopimuksiin.

Aikaisempi viisivuotinen pöytäkirja, jonka voimassaolo päättyi 30. kesäkuuta 2018, tarjosi unionin aluksille kalastusmahdollisuuksia Norsunluurannikon vesillä 28:lle nuottaa käyttävälle tonnikala-alukselle (Espanja 16 ja Ranska 12) ja kymmenelle pintasiima-alukselle (Espanja 7 ja Portugali 3). Taloudellinen korvaus oli 680 000 euroa vuodessa, mukaan lukien 257 500 euroa vuodessa (37,8 prosenttia kokonaismäärästä) Norsunluurannikon kalastusalan tukemiseen.

Toisen neuvottelukierroksen aikana 13.–16. maaliskuuta 2018 EU ja Norsunluurannikon tasavalta ovat saaneet päätökseen neuvottelut uudesta pöytäkirjasta (2018–2024), joka on voimassa kuusi vuotta sen väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä eli sen allekirjoittamispäivästä.

Uudessa pöytäkirjassa otetaan huomioon edellisen pöytäkirjan (2013–2018) ennakko- ja jälkiarviointien tulokset. Arvioinnissa pääteltiin, että tonnikalan pyyntiä harjoittava unionin kalastussektori on erittäin kiinnostunut kalastamaan Norsunluurannikon alueella ja että uuden pöytäkirjan avulla voitaisiin tehostaa seurantaa, valvontaa ja tarkkailua ja parantaa kalastuksen hallintaa kyseisellä alueella. Abidjanin merkitys yhtenä tärkeimmistä saaliiden purkusatamista ja jalostuspaikoista Länsi-Afrikassa vahvistaa suunnitellun uuden pöytäkirjan merkitystä sekä EU:n tonnikalanpyyntialan että kyseisen kumppanuusmaan kannalta.

Aikaisempien pöytäkirjojen tavoin uuden pöytäkirjan päätavoitteena on tarjota unionin aluksille kalastusmahdollisuuksia Norsunluurannikon vesillä parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella ja Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suositusten mukaisesti. Uuden pöytäkirjan ansiosta EU ja Norsunluurannikon tasavalta voivat tehdä tiiviimpää yhteistyötä kalavarojen vastuuntuntoisen hyödyntämisen edistämiseksi Norsunluurannikon vesialueilla ja tukeakseen Norsunluurannikon pyrkimyksiä kehittää sinistä taloutta kummankin sopimuspuolen edun mukaisesti.

Uusi pöytäkirja tarjoaa unionin aluksille kalastusmahdollisuuksia Norsunluurannikon vesillä 28:lle nuottaa käyttävälle tonnikalan pakastusalukselle ja 8 pintasiima-alukselle.

Vuosittainen taloudellinen korvaus 682 000 euroa jakautuu seuraavasti:

a)  5 500 tonnin viitemäärä, jonka osalta kalastusalueelle pääsyä koskevan vuosimaksun määräksi on vahvistettu 330 000 euroa pöytäkirjan kahtena ensimmäisenä soveltamisvuonna ja 275 000 euroa seuraavina vuosina (kolmannesta kuudenteen);

b)  Norsunluurannikon tasavallan alakohtaisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon edistämiseen myönnettävä tuki, joka on 352 000 euroa pöytäkirjan kahtena ensimmäisenä soveltamisvuonna ja 407 000 euroa seuraavina vuosina (kolmannesta kuudenteen). Tämä tuki on Norsunluurannikon sisävesi- ja merikalakantojen kestävää hoitoa koskevan kansallisen politiikan tavoitteiden mukaista.

Unionin ja Norsunluurannikon pöytäkirjan 2013–2018 ja pöytäkirjan 2018–2024 vertailu

 

Pöytäkirja 2013-2018

Pöytäkirja 2018-2024

 

Taloudellinen korvaus

680 000 euroa vuodessa

682 000 euroa vuodessa

 

Viitesaalismäärä

6 500 tonnia vuodessa

5 500 tonnia vuodessa

 

Alusluokat

28 nuottaa käyttävää tonnikalan pakastusalusta

10 pintasiima-alusta

28 nuottaa käyttävää tonnikalan pakastusalusta

8 pintasiima-alusta

 

Tämän osalta esittelijä haluaisi korostaa Norsunluurannikon alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämisen tukemiseen tarkoitettuja korvauksia, joiden osuus kaikista siirretyistä määristä on 51,6–59,7 prosenttia, sillä kyseessä on prosenttiosuus huomioon ottaen merkittävä ja kasvava korvaus edelliseen pöytäkirjaan verrattuna. Alakohtaiseen kehittämiseen myönnetyllä tuella edistetään aidosti kumppanimaan kestävyyttä, parannetaan sen tekniseen itsenäisyyteen liittyviä valmiuksia, vahvistetaan sen kehittämisstrategiaa ja varmistetaan sen suvereniteetti ja torjutaan uuskolonialistista ”maksa ja vie mukanasi” -asennetta, jonka mukaisesti luonnonvaroja ja yhteisöjä hyödynnetään maksimaalisesti – mikä on usein kolmansien maiden kanssa tehdyissä sopimuksissa kumppanuuden todellisuus.

Pöytäkirjan täytäntöönpanoa arvioidessaan komission olisi aina pidettävä mielessä, että Norsunluurannikko noudattaa selkeää strategista toimintapolitiikkaa, johon kuuluu erityisesti Norsunluurannikon kalavarojen ja maan vesialueilla harjoitettavan kalastustoiminnan seurantaan, valvontaan ja tarkastamiseen liittyvien valmiuksien tehostaminen keskittymällä erityisesti LIS-kalastuksen torjuntaan, paikallisten meriekosysteemien tilaa sekä Norsunluurannikon vesialueen kalavarojen kehitystä koskevien käytettävissä olevien tieteellisten tietojen parantaminen sekä paikallisen pienimuotoisen kalastuksen ja siitä riippuvaisten yhteisöjen kehittämisen tukeminen, jotta voidaan lisätä sen osuutta paikallisessa taloudessa, auttaa parantamaan alusten turvallisuutta ja kalastajien tuloja sekä tukea omille markkinoille tai vientiin tarkoitetun kalan jalostustoimintaan ja markkinointiin liittyvien paikallisten infrastruktuurien kehittämistä.

Esittelijä suosittelee, että parlamentti hyväksyy tämän pöytäkirjan tekemisen, ja katsoo, että sillä on suuri merkitys Norsunluurannikolle ja kyseisen maan vesialueella kalastaville EU:n laivastoille.

Esittelijä kuitenkin katsoo, että tätä sopimusta, sen tuloshistoriaa ja tulevaisuudennäkymiä on arvioitava ja tarkasteltava entistä yksityiskohtaisemmin. Euroopan parlamentin rooli ja toimivaltuudet tällä alalla huomioon ottaen esittelijä katsoo, että tästä sopimuksesta on asianmukaista ja tarpeellista antaa päätöslauselma, joka ei liity lainsäädäntöön ja johon sisältyy huomioita ja suosituksia, jotka komission toivotaan ottavan huomioon tämän pöytäkirjan voimassaolon aikana ja siitä mahdollisesti käytävien tulevien neuvottelujen yhteydessä.

Esittelijä haluaa korostaa joitakin seikkoja, jotka edellyttävät erityistä huomiota.

Vaikka ensimmäinen EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastussopimus allekirjoitettiin 28 vuotta sitten, alakohtaisen yhteistyön puitteissa tähän mennessä saavutetut tulokset ovat valitettavasti vähäisiä. Tilanteen on muututtava. Sopimuksella on edistettävä Norsunluurannikon kalastusalan sekä siihen liittyvien elinkeinojen ja toimintojen tosiasiallista kestävää kehitystä ja tuotettava siten maalle pysyvää lisäarvoa sen luonnonvarojen hyödyntämisen ansiosta.

Kalastussopimusten nojalla myönnettävä alakohtainen tuki ja erityisesti Euroopan kehitysrahastosta (EKR) käytettävissä olevien kehitysyhteistyön välineiden tuki on nivellettävä yhteen entistä paremmin Länsi-Afrikan alueella joko asiaan liittyvän kansallisen tai alueellisen ohjelmasuunnittelun avulla.

Esittelijän mielestä komission olisi ryhdyttävä tarvittaviin toimiin, joihin sisältyy sopimuksen alakohtaista tukea koskevan osuuden mahdollinen tarkistus ja lisäys, samalla kun pyritään löytämään uusia ja parempia tapoja lisätä tuen käyttöastetta, jotta viime vuosikymmenten aikainen suuntaus saadaan käännettyä.

Kuten alueen muissa maissa on tehty, on välttämättä lisättävä saaliita ja yleisesti ottaen kalavarojen tilaa ja säilyttämistä koskevien tietojen määrää ja parannettava niiden luotettavuutta. Norsunluurannikkoa olisi myös tuettava tällaisten tietojen hankintaa koskevien valmiuksien kehittämisessä.

Lopuksi esittelijä korostaa, että parlamentille on tiedotettava täysimääräisesti ja välittömästi pöytäkirjaan tai sen uusimiseen liittyvien menettelyjen kaikista vaiheista. Parlamentille ja neuvostolle olisi esitettävä vuosittain kertomus pöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitetun monivuotisen alakohtaisen ohjelman tuloksista sekä siitä, miten saaliiden raportointivaatimuksia on noudatettu.


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.12.2018)

kalatalousvaliokunnalle

neuvoston päätöksestä Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä

(COM(2018)503 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Valmistelija: Heidi Hautala

LYHYET PERUSTELUT

Komissio on asiaa koskevien neuvotteluohjeiden perusteella neuvotellut Norsunluurannikon hallituksen kanssa Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen uuden pöytäkirjan tekemisestä. Neuvottelujen päätteeksi parafoitiin 16. maaliskuuta 2018 uusi pöytäkirja. Pöytäkirja on voimassa kuusi vuotta sen väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä eli sen allekirjoittamispäivästä, kuten sen 13 artiklassa esitetään.

Sopimuksen aiempi pöytäkirja tuli voimaan 1. heinäkuuta 2013, ja sen voimassaolo päättyi 30. kesäkuuta 2018.

Uuden pöytäkirjan päätavoitteena on tarjota unionin aluksille kalastusmahdollisuuksia Norsunluurannikon vesillä parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella ja Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suositusten mukaisesti. Uudessa pöytäkirjassa otetaan huomioon aiemman pöytäkirjan (2013–2018) arvioinnin tulokset ja ennakoiva arviointi siitä, onko uuden pöytäkirjan tekeminen tarpeen. Molemmat arvioinnit teetettiin ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Pöytäkirjan ansiosta Euroopan unioni ja Norsunluurannikon tasavalta voivat tehdä tiiviimpää yhteistyötä kalavarojen vastuuntuntoisen hyödyntämisen edistämiseksi Norsunluurannikon vesialueilla ja tukeakseen Norsunluurannikon pyrkimyksiä kehittää sinistä taloutta kummankin sopimuspuolen edun mukaisesti.

Uuden pöytäkirjan mukainen vuotuinen taloudellinen korvaus, 682 000 euroa, jakautuu seuraavasti:

•  5 500 tonnin viitemäärä, jonka osalta kalastusalueelle pääsyä koskevan vuosimaksun määräksi on vahvistettu 330 000 euroa pöytäkirjan kahtena ensimmäisenä soveltamisvuonna ja 275 000 euroa seuraavina vuosina (kolmannesta kuudenteen);

•  Norsunluurannikon tasavallan alakohtaisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon edistämiseen myönnettävä tuki, joka on pöytäkirjan kahtena ensimmäisenä soveltamisvuonna 352 000 euroa ja seuraavina vuosina (kolmannesta kuudenteen) 407 000 euroa. Tämä tuki on Norsunluurannikon sisävesi- ja merikalakantojen kestävää hoitoa koskevan kansallisen politiikan tavoitteiden mukaista.

******

Budjettivaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä.

Lisäksi komissiota kehotetaan varmistamaan vuoropuhelussa paikallisviranomaisten kanssa, että erityisesti kalanjalostajina työskentelevät paikalliset naiset hyötyvät sopimuksesta, saavat elantonsa ammatistaan ja voivat edistää täysipainoisesti paikallista elintarviketurvaa ja elintarvikkeiden kehittämistä. 

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Norsunluurannikon tasavallan ja Euroopan yhteisön välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024)

Viiteasiakirjat

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

PECH

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

10.9.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Heidi Hautala

9.7.2018

Valiokuntakäsittely

5.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

26

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

1

0

ENF

Marco Zanni

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (18.12.2018)

kalatalousvaliokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Valmistelija: Eleni Theocharous

LYHYET PERUSTELUT

Tämän EU:n ja Norsunluurannikon tasavallan välisen pöytäkirjan on noudatettava yhteisestä kalastuspolitiikasta (YKP) annettua uutta asetusta, jossa korostetaan kestävää kalataloutta ja hyvää hallintotapaa ja tunnustetaan YKP:n toimintapolitiikan ja EU:n kehitysyhteistyötavoitteiden välisen johdonmukaisuuden merkitys.

Pöytäkirja on voimassa kuusi vuotta, mikä tuo tilanteeseen vakautta.

EU:n aluksille myönnetyt kalastusmahdollisuudet ovat komission mukaan parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen sekä kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission ICCAT:n suositusten mukaisia ja noudattavat ”käytettävissä olevan ylijäämän” periaatetta.

Uudessa pöytäkirjassa määrätään 5 500 tonnin vuosittainen viitesaalismäärästä, joka on pienempi kuin aikaisemmassa pöytäkirjassa (6 500 tonnia vuodessa). Saalistasoa siis valvotaan, mutta eurooppalaisilla aluksilla on kuitenkin käytettävissään laajat kalastusalueet EU:n useiden muiden Länsi-Afrikan maiden kanssa tekemien kalastussopimusten ansiosta, jolloin niiden voidaan katsoa kuuluvan ”aktiivisten kalastuskumppanuussopimusten alueverkostoon”.

Tässä pöytäkirjassa määrätty taloudellinen korvaus on 682 000 vuodessa, mikä merkitsee hienoista nousua aikaisempaan pöytäkirjaan verrattuna. Kahden ensimmäisen vuoden aikana kokonaismäärä jaetaan 330 000 euron vuotuiseen määrään vastineeksi Norsunluurannikon kalastusalueelle pääsystä ja 352 000 euron määrään, jolla tuetaan erityisesti Norsunluurannikon kalastuspolitiikkaa. Jäljellä olevan ajanjakson osalta jaettavat määrät ovat 275 000 euroa ja 407 000 euroa. Tämä merkitsee huomattavaa ja tervetullutta korostusta alakohtaiseen maksuun, jolla edistetään vastuullista kalastusta ja kalastuksen kestävää hyödyntämistä ja jolla pyritään parantamaan merkittävästi seurantaa ja valvontaa, tuetaan pienimuotoista kalastusta, parannetaan kalakantoja koskevaa tieteellistä tietämystä, tuetaan sinistä taloutta ja kehitetään vesiviljelyä.

Valmistelija katsoo, että pöytäkirjalla edistetään vastuullista ja kestävää kalavarojen hyödyntämistä Norsunluurannikolla kummankin osapuolen eduksi ja se on siksi johdonmukainen kestävää kalastusta koskevien sopimusten ja kehitysyhteistyön tavoitteiden kanssa. Näistä syistä valmistelija ehdottaa pöytäkirjan hyväksymistä.

******

Kehitysvaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024)

Viiteasiakirjat

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

PECH

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

10.9.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Eleni Theocharous

19.9.2018

Valiokuntakäsittely

20.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

14

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Frank Engel

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Miguel Urbán Crespo

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

PPE

Joachim Zeller

1

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Norsunluurannikon tasavallan ja Euroopan yhteisön välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024)

Viiteasiakirjat

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

2.8.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

10.9.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

10.9.2018

BUDG

10.9.2018

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.1.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

3

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö