Nós Imeachta : 2018/0267(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0030/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0030/2019

Díospóireachtaí :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Vótaí :

PV 12/02/2019 - 9.1
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0063

MOLADH     ***
PDF 195kWORD 66k
28.1.2019
PE 629.693v02-00 A8-0030/2019

maidir leis an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le Prótacal chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh idir an tAontas Eorpach agus Poblacht an Chósta Eabhair (2018-2024) a thabhairt i gcrích

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

An Coiste um Iascach

Rapóirtéir: João Ferreira

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÉASÚNÚ GEARR
 TUAIRIM ón gCoiste um Buiséid
 TUAIRIM ón gCoiste um Fhorbairt
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le Prótacal chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh idir an tAontas Eorpach agus Poblacht an Chósta Eabhair (2018-2024) a thabhairt i gcrích

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (10858/2018),

–  ag féachaint do Phrótacal chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh idir an tAontas Eorpach agus Poblacht an Chósta Eabhair (2018-2024) (10856/2018),

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 43 agus le hAirteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a)(v), agus le hAirteagal 218(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C8-0387/2018),

–  ag féachaint dá rún neamhreachtach an ... maidir leis an dréachtchinneadh(1),

–  ag féachaint do Riail 99(1) agus (4) agus do Riail 108(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Iascach agus do na tuairimí ón gCoiste um Fhorbairt agus ón gCoiste um Buiséid (A8-0030/2019),

1.  ag tabhairt a toilithe an comhaontú a thabhairt i gcrích;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus rialtais agus parlaimintí Phoblacht an Chósta Eabhair.

(1)

Téacsanna a glacadh an dáta sin, P8_TA(0000)0000.


RÉASÚNÚ GEARR

Tá níos mó ná 20 milliún duine agus níos mó ná 60 grúpa eitneach ina gcónaí sa Chósta Eabhair. Tharla cogadh cathartha sa tír le gairid, rud a chuir leis an éagothromaíocht shóisialta uafásach ansin. Léiríonn Innéacs um Fhorbairt Dhaonna na tíre, chomh maith le táscairí sóisialta eile cúis imní mhór – mar shampla, tá ceann de na rátaí báis naíonán is airde ar domhan ag an tír (85 bás as gach míle breith), tá níos mó 50% de mhuintir na tíre neamhliteartha agus tá beagnach 90% den fhostaíocht neamhfhoirmiúil.

Cé gur beag a rannchuidíonn earnáil iascaireachta na tíre leis an ngeilleagar agus gurb ionann í agus níos lú ná 1% de OTI, tá sí tábhachtach mar acmhainn bhia agus don tsochaí ina hiomláine. Braitheann an Cósta Eabhair ar allmhairí táirgí iascaigh chun a phobal a chothú. Go deimhin, fiú má fheabhsaíonn gabhálacha an chabhlaigh iascaireachta áitiúil arís, ní leor na leibhéil gabhálacha chun riachtanais éisc na tíre a chomhlíonadh.

Is ionann iascaireacht ar mhionscála, iascaireacht chósta agus iascaireacht intíre agus dhá thrian de ghabhálacha. Is canúnna idir 6 agus 20 méadar ar fad is mó atá sna cabhlaigh áitiúla. In 2014, bhí 13 000 ceann cláraithe. Teastaíonn tacaíocht struchtúrtha ó earnáil iascaireachta na tíre, go háirithe an t-iascach ar mhionscála, chun cur ar a gcumas rannchuidiú ar bhealach níos éifeachtaí leis an bhforbairt agus na riachtanais bhia náisiúnta.

Cuireadh an chéad Chomhaontú Iascaigh idir Poblacht an Chósta Eabhair agus an Comhphobal Eorpach i gcrích in 1990. Cuireadh an Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh atá i bhfeidhm faoi láthair i gcrích in 2007 ar feadh 6 bliana agus déantar athnuachan go hintuigthe air ar feadh tréimhsí 6 bliana. Is comhaontú tuinnín é lena gceadaítear do shoithí AE a bheith ag iascaireacht in uiscí an Chósta Éabhair agus is cuid é den ghréasán comhaontaithe iascaigh tuinnín san Afraic Thiar.

Bhí an Prótacal tosaigh 5 bliana a chuaigh in éag an 30 Meitheamh 2018 ag cur deiseanna ar fáil do shoithí an Aontais in uiscí an Chósta Eabhair do 28 mbád saighne tuinnín (16 don Spáinn agus 12 don Fhrainc) agus 10 mbád spiléireachta dromchla (7 don Spáinn agus 3 don Phortaingéil). Ba é EUR 680 000 sa bhliain an ranníocaíocht bhliantúil airgeadais, lena n-áirítear EUR 257 500 sa bhliain (37,8% den iomlán) don tacaíocht d’earnáil iascaigh an Chósta Eabhair.

I rith an dara babhta caibidlíochta eatarthu, a reáchtáladh an 13-16 Márta 2018, chuir AE agus Poblacht an Chósta Eabhair caibidlíochtaí i gcrích maidir le prótacal 6 bliana nua (2018-2024) ó dháta chur i bhfeidhm sealadach an phrótacail, i.e. ón dáta a shínítear é.

Sa Phrótacal nua áirítear torthaí meastóireachtaí ex ante agus ex post ar an bPrótacal roimhe sin (2013-2018). Ba é conclúid na meastóireachta go bhfuil suim láidir ag earnáil iascaireachta tuinnín AE iascaireacht a dhéanamh sa Chósta Eabhair agus go gcuideodh athnuachan ar an bPrótacal leis an bhfaireachán, rialú agus faireachas a neartú agus go rannchuideodh sé le rialachas feabhsaithe ar an iascach sa réigiún. Cuireann tábhacht Abidjan mar cheann de na príomhchalafoirt cur i dtír agus áiteanna próiseála san Afraic Thiar le hábharthacht an Phrótacail nua atá beartaithe, d’earnáil iascaireachta tuinnín AE agus don tír chomhpháirtíochta araon.

A mhéid a bhaineann le prótacail roimhe sin, is é an príomhaidhm atá leis an bPrótacal nua ná deiseanna iascaireachta nua a chur ar fáil don Aontas in uiscí an Chósta Eabhair, bunaithe ar an gcomhairle eolaíoch is fearr atá ar fáil agus i gcomhréir le moltaí an Choimisiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT). Leis an bPrótacal nua ceadófar freisin do AE agus Poblacht an Chósta Eabhair oibriú i gcomhar níos dlúithe chun saothrú inbhuanaithe na n-acmhainní iascaigh in uiscí an Chósta Eabhair a chur chun cinn agus tacú le hiarrachtaí an Chósta Eabhair forbairt a dhéanamh ar a gheilleagar gorm, chun leas an dá Pháirtí.

Leis an bprótacal nua cuirtear deiseanna iascaireachta nua ar fáil in uiscí an Chósta Eabhair do shoithí an Aontais – do 28 mbád saighne tuinnín ina bhfuil saoráidí reoiteora agus 8 mbád spiléireachta dromchla.

Is ionann an ranníocaíocht bhliantúil airgeadais agus EUR 682 000, bunaithe ar an méid seo a leanas:

(a)  tonnáiste tagartha 5 500 tona, dá bhfuil méid bliantúil atá ceangailte le rochtain socraithe ag EUR 330 000 don chéad dá bhliain de chur i bhfeidhm an Phrótacail agus EUR 275 000 do na blianta a bheidh fágtha (trí go sé).

(b)  tacaíocht d’fhorbairt bheartas earnála iascaigh Phoblacht an Chósta Eabhair do mhéid is ionann agus EUR 352 000 sa bhliain don chéad dá bhliain de chur i bhfeidhm an Phrótacail agus EUR 407 000 do na blianta a bheidh fágtha (trí go sé). Comhlíonann an tacaíocht sin cuspóirí bheartas náisiúnta an Chósta Eabhair maidir le bainistiú inbhuanaithe na n-acmhainní iascaigh intíre agus muirí.

Tábla comparáideach de na Prótacail idir an tAontas Eorpach agus an Cósta Eabhair 2013 - 2018 agus 2018 - 2024

 

Prótacal 2013-2018

Prótacal 2018-2024

 

Cúiteamh airgeadais

EUR 680 000 sa bhliain

EUR 682 000 sa bhliain

 

Tonnáiste tagartha

6 500 tona sa bhliain

5 500 tona sa bhliain

 

Catagóirí soithí

28 mbád saighne tuinnín ina bhfuil saoráidí reoiteora

10 mbád spiléireachta dromchla

28 mbád saighne tuinnín ina bhfuil saoráidí reoiteora

8 mbád spiléireachta dromchla

 

Pointe amháin ar mhaith leis an rapóirtéir béim a chur air ná go bhfuil raon na ranníocaíochtaí, atá beartaithe chun tacú le forbairt réimse beartais earnála iascaigh an Chósta Eabhair, ag idir 51,6% agus 59,7% den iomlán atá le haistriú, agus, i dtéarmaí céatadán, gur ranníocaíocht ollmhór atá ag dul i méid í sin i gcomparáid leis an bprótacal roimhe sin. Is í an tacaíocht d’fhorbairt earnála an fíor-rannchuidiú d’inbhuanaitheacht tíre comhpháirtíochta, mar cabhraíonn sí le neamhspleáchas oibriúcháin na tíre a neartú, bíonn sí ina bonn taca lena straitéis forbartha, agus ráthaíonn sí a ceannasacht. Is malairt de chur chuige é ón gcur chuige nuachoilíneach ‘íoc as cabhrú leat féin’ – a thagann i dtír go hiomlán ar acmhainní agus pobail – agus is minic gur mar seo a bhíonn sé sna comhpháirtíochtaí le tíortha nach Ballstáit iad.

Agus é i mbun measúnaithe ar chur chun feidhme an Phrótacail, ba cheart don Choimisiún a chur san áireamh i gcónaí go bhfuil Poblacht an Chósta Eabhair ag tabhairt faoi bheartas stráitéis atá sainmhínithe go soiléir d’fhonn méadú a dhéanamh ar a cumas don fhaireachán, do rialú, agus d’fhaireachas ar a stoic éisc agus ar an iascaireacht a dhéantar ina huiscí, le béim ar leith ar bhearta chun iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe, neamhrialáilte (NNN) a chomhrac, eolas eolaíoch atá ar fáil maidir le heiceachórais mhuirí áitiúla agus stoic éisc ina huiscí a fheabhsú, agus an t-iascach neamhthionsclaíoch atá bunaithe go háitiúil agus na comhphobail a bhíonn ag brath air a fhorbairt chun a mhéid a rannchuidíonn siad leis an geilleagar áitiúil a mhéadú, chun sábháilteacht ar bord agus ioncam na n-iascairí a fheabhsú, agus tacú le forbairt saoráidí áitiúla do phróiseáil agus margú éisc, bíodh sin le cur ar fáil don mhargadh baile nó d’onnmhairiú.

Molann an rapóirtéir don Pharlaimint síniú an phrótacail seo a fhormheas, i bhfianaise a thábhacht do chabhlaigh an Chósta Eabhair agus AE araon atá ag feidhmiú in uiscí na tíre sin.

Creideann an rapóirtéir, áfach, go bhfuil gá le measúnú agus staidéar níos mionsonraithe ar an gcomhaontú seo, a chúlra agus a ionchais don todhchaí. Agus áird á tabhairt ar ról agus sainchúram na Parlaiminte sa réimse seo, measann sé go bhfuil sé iomchuí agus riachtanach rún neamhreachtach a ghlacadh maidir leis an gcomhaontú seo, ag leagan amach ceisteanna agus moltaí a chuirfidh an Coimisiún san áireamh, táthar ag súil, le linn an Phrótacail agus in aon chaibidlíochtaí amach anseo.

Is mian leis an rapóirtéir gnéithe ar leith a threisiú a bhfuil gá áird shonrach a dhíriú orthu.

Cé gur síníodh an chéad Chomhaontú Iascaigh idir AE agus Poblacht an Chósta Eabhair 28 mbliana ó shin, is beag atá bainte amach go dtí seo maidir le comhar earnála, faraor. Ní mór é seo a athrú. Ní mór don chomhaontú fíor-fhorbairt inbhuanaithe a chur chun cinn in earnáil iascaigh an Chósta Eabhair agus sna tionscail agus gníomhaíochtaí gaolmhara, ag cur leis an mbreisluach a fhanann sa tír mar thoradh ar shaothrú a hacmhainní nádúrtha.

Tá gá le comhordú níos fearr idir an tacaíocht earnála dá bhforáiltear faoin gComhaontú Iascaigh agus na hionstraimí atá ar fáil mar chuid den chomhar forbartha, eadhon an Ciste Eorpach Forbraíochta (EDF), trí chlársceidealú náisiúnta iomchuí nó trí chlársceidealú réigiúnach don Afraic Thiar.

Tá an rapóirtéir den tuairim gur cheart don Choimisiún an ghníomhaíocht is gá a dhéanamh – lena n-áirítear athbreithniú agus méadú féideartha ar an gcuid den chomhaontú maidir le tacaíocht earnála, chomh maith le bealaí nua agus níos fearr a aimsiú chun feabhas a chur ar an ráta ionsúcháin don tacaíocht sin – chun treochtaí na mblianta atá thart a aisiompú.

Mar atá amhlaidh i dtíortha eile sa réigiún, tá gá le níos mó sonraí agus sonraí níos iontaofa maidir le gabhálacha agus maidir le stádas caomhantais acmhainní iascaigh go ginearálta, chomh maith le tacaíocht don Chósta Eabhair chun forbairt a dhéanamh ar a chumais féin sonraí mar sin a shealbhú.

Ar deireadh, leagann an rapóirtéir béim air gur gá an Pharlaimint a chur ar an eolas go hiomlán agus láithreach, ag gach céim, faoi nósanna imeachta a bhaineann leis an bPrótacal nó lena athnuachan. Ba cheart tuarascáil a thíolacadh go bliantúil don Pharlaimint agus don Chomhairle maidir le toradh an chláir earnála ilbhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 4 den Phrótacail, agus maidir le comhlíonadh na gceanglas tuairiscithe gabhálacha.


TUAIRIM ón gCoiste um Buiséid (11.12.2018)

chuig an gCoiste um Iascach

ar an gcinneadh ón gComhairle maidir le Prótacal chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh idir an tAontas Eorpach agus Poblacht an Chósta Eabhair (2018-2024) a thabhairt i gcrích

(COM(2018)503 – C8‑0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Rapóirtéir don tuairim: Heidi Hautala

RÉASÚNÚ GEARR

Ar bhonn na dtreoracha caibidlíochta ábhartha, reáchtáil an Coimisiún caibidlíochtaí le Rialtas an Chósta Eabhair d’fhonn Prótacal nua a chur i gcrích don Chomhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir an tAontas Eorpach agus Poblacht an Chósta Eabhair. I ndiaidh na gcaibidlíochtaí sin, cuireadh inisealacha le Prótacal nua an 16 Márta 2018. Cumhdaíonn an Prótacal tréimhse 6 bliana ó dháta a chur i bhfeidhm shealadaigh, i.e. ón dáta a shínítear é, mar a dhearbhaítear in Airteagal 13.

Tháinig an Prótacal roimh an gComhaontú i bhfeidhm an 1 Iúil 2013 agus chuaigh sé in éag an 30 Meitheamh 2018.

Is é an phríomhaidhm atá leis an bPrótacal nua ná deiseanna iascaireachta nua a chur ar fáil don Aontas in uiscí an Chósta Eabhair, bunaithe ar an gcomhairle eolaíoch is fearr atá ar fáil agus i gcomhréir le moltaí an Choimisiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT). Sa Phrótacal nua seo áirítear torthaí meastóireachta ar an bPrótacal roimhe sin (2013-2018) agus measúnú réamhbhreathnaitheach maidir le cibé ar cheart Prótacal nua a chur i gcrích nó nár cheart. Is saineolaithe seachtracha a thug an dá cheann chun críche. Leis an bPrótacal ceadófar freisin do AE agus Poblacht an Chósta Eabhair oibriú i gcomhar níos dlúithe chun saothrú inbhuanaithe na n-acmhainní iascaigh in uiscí an Chósta Eabhair a chur chun cinn agus tacú le hiarrachtaí an Chósta Eabhair forbairt a dhéanamh ar a gheilleagar gorm, chun leasa an dá Pháirtí.

Leis an bPrótacal nua soláthrófar ranníocaíocht bhliantúil airgeadais agus EUR 682 000, bunaithe ar an méid seo a leanas:

•  tonnáiste tagartha 5 500 tona, dá bhfuil méid bliantúil atá ceangailte le rochtain socraithe ag EUR 330 000 don chéad dá bhliain de chur i bhfeidhm an Phrótacail agus EUR 275 000 do na blianta a bheidh fágtha (trí go sé).

•  tacaíocht d’fhorbairt bheartas earnála iascaigh Phoblacht an Chósta Eabhair do mhéid is ionann agus EUR 352 000 sa bhliain don chéad dá bhliain de chur i bhfeidhm an Phrótacail agus EUR 407 000 do na blianta a bheidh fágtha (trí go sé). Comhlíonann an tacaíocht sin cuspóirí bheartas náisiúnta an Chósta Eabhair maidir le bainistiú inbhuanaithe na n-acmhainní iascaigh intíre agus muirí.

******

Iarrann an Coiste um Buiséid ar an gCoiste um Iascach, mar an coiste atá freagrach, a mholadh go dtabharfadh an Pharlaimint a toiliú don dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le Prótacal chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh idir an tAontas Eorpach agus Poblacht an Chósta Eabhair (2018-2024) a thabhairt i gcrích.

Sa bhreis air sin, áitítear ar an gCoimisiún Eorpach fanacht dírithe - san idirphlé leis na húdaráis áitiúla - ar a áirithiú go mbainfidh próiseálaithe éisc áitiúla ar mná iad go háirithe leas as an gcomhaontú, gur féidir leo slí bheatha a dhéanamh, agus go gcuirfear ar a gcumas rannchuidiú go hiomlán le slándáil agus forbairt an tsoláthair bia áitiúil. 

NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir Poblacht an Chósta Eabhair agus an Comhphobal Eorpach (2018-2024)

Tagairtí

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

An Coiste freagrach

 

PECH

 

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

BUDG

10.9.2018

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Heidi Hautala

9.7.2018

Pléite sa choiste

5.11.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

10.12.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

26

1

1

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

26

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

1

0

ENF

Marco Zanni

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


TUAIRIM ón gCoiste um Fhorbairt (18.12.2018)

chuig an gCoiste um Iascach

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le Prótacal chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh idir an tAontas Eorpach agus Poblacht an Chósta Eabhair (2018-2024) a thabhairt i gcrích.

(10858/2018 – C8‑0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Rapóirtéir don tuairim: Eleni Theocharous

RÉASÚNÚ GEARR

Ní mór don Phrótacal seo idir an tAontas Eorpach agus Poblacht an Chósta Eabhair an Rialachán maidir leis an gComhbheartas Iascaigh nua (CBI) a chomhlíonadh, lena leagtar béim, go háirithe, ar an iascach inbhuanaithe agus ar dhea-rialachas agus, san am céanna, lena n-aithnítear an tábhacht a bhaineann leis an gcomhsheasmhacht bheartais idir CBI agus cuspóirí comhair forbartha AE.

Cumhdaítear tréimhse sé bliana leis an bprótacal agus, dá bhrí sin, déantar méid áirithe cobhsaíochta a sholáthar.

Tá na deiseanna iascaireachta a dheonaítear do shoithí AE i gcomhréir leis na tuairimí eolaíocha is fearr atá ar fáil agus leis na moltaí ón gCoimisiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh de réir an Choimisiúin agus tá siad ar aon dul le prionsabal an ‘bharrachais atá ar fáil’.

Leis an bprótacal nua, leagtar síos tonnáiste tagartha 5 500 tona sa bhliain atá níos lú ná an tonnáiste tagartha faoin bprótacal roimhe sin (6 500 tona sa bhliain). Déantar an leibhéal gabhála a rialú mar sin, ach tá na limistéir iascaireachta do shoithí AE nasctha le chéile go dlúth mar sin féin mar gheall ar na comhaontuithe iascaigh atá tugtha i gcrích ag AE le roinnt tíortha eile san Afraic Thiar, rud a fhágann go bhfuil an comhaontú seo mar chuid de ‘líonra réigiúnach de FPAanna gníomhacha’.

Is é EUR 682 000 sa bhliain an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa phrótacal seo - ar méadú beag é ar an bprótacal roimhe sin. Don chéad dá bhliain, roinnfear an t-iomlán sin ina shuimeanna bliantúla de EUR 330 000 le haghaidh rochtain ar limistéar iascaireachta Chósta an Eabhair agus EUR 352 000 chun na críche sonraí tacú le cur chun feidhme an bheartais iascaireachta sa Chósta Eabhair. Don tréimhse a bheidh fágtha, roinnfear an t-iomlán ina shuimeanna de EUR 275 000 agus de EUR 407 000 faoi seach. Is ionann é sin agus méadú suntasach sa bhuiséad earnálach, lena gcuirfear iascaireacht fhreagrach agus saothrú inbhuanaithe an iascaigh chun cinn agus lena ndíreofar ar fhaireachán, rialú agus faireachas a fheabhsú, ar thacaíocht a thabhairt don iascach ar mhionscála, ar eolas eolaíoch ar na stoic éisc a fheabhsú, tacú leis an ngeilleagar gorm agus an dobharshaothrú a fhorbairt.

Tá an Rapóirtéir den tuairim go ndéanfar saothrú inbhuanaithe agus freagrach na n-acmhainní iascaigh a chur chun cinn sa Chósta Eabhair chun leasa an dá Pháirtí agus go bhfuil sé i gcomhréir, dá bhrí sin, le cuspóirí na gcomhaontuithe iascaigh agus an chomhair um fhorbairt. Ar na cúiseanna sin, molann an Rapóirtéir go ndéanfaí an prótacal a fhormheas.

******

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um Iascach, mar an coiste atá freagrach, a mholadh go dtabharfadh an Pharlaimint a toiliú don dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le Prótacal chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh idir an tAontas Eorpach agus Poblacht an Chósta Eabhair (2018-2024) a thabhairt i gcrích.

NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir Poblacht an Chósta Eabhair agus an Comhphobal Eorpach (2018-2024)

Tagairtí

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

An Coiste freagrach

 

PECH

 

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

DEVE

10.9.2018

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Eleni Theocharous

19.9.2018

Pléite sa choiste

20.11.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

13.12.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

14

1

1

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Frank Engel

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Miguel Urbán Crespo

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

PPE

Joachim Zeller

1

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir Poblacht an Chósta Eabhair agus an Comhphobal Eorpach (2018-2024)

Tagairtí

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

2.8.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

PECH

10.9.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

DEVE

10.9.2018

BUDG

10.9.2018

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Dáta an ghlactha

23.1.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

23

3

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Dáta don chur síos

28.1.2019


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

3

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 8 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais