Procedūra : 2018/0267(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0030/2019

Pateikti tekstai :

A8-0030/2019

Debatai :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Balsavimas :

PV 12/02/2019 - 9.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0063

REKOMENDACIJA     ***
PDF 207kWORD 65k
28.1.2019
PE 629.693v02-00 A8-0030/2019

dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), sudarymo projekto

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėjas: João Ferreira

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TRUMPAS PAGRINDIMAS
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 Vystymosi komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), sudarymo projekto

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10858/2018),

–  atsižvelgdamas į protokolą, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024) (10856/2018),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C8-0387/2018),

–  atsižvelgdamas į ... m. ... ... d. ne teisėkūros rezoliuciją dėl sprendimo projekto(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją ir Vystymosi komiteto bei Biudžeto komiteto nuomones (A8-0030/2019),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Dramblio Kaulo Kranto Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

(1)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(0000)0000.


TRUMPAS PAGRINDIMAS

Dramblio Kaulo Krante gyvena daugiau kaip 20 mln. gyventojų ir yra daugiau kaip 60 etninių grupių. Neseniai joje vyko pilietinis karas, jam pasibaigus šalyje dar labiau padidėjo ir taip labai didelė socialinė nelygybė. Šalies socialinės raidos indeksas ir kiti socialiniai rodikliai kelia didelį nerimą – pvz., kūdikių mirtingumo rodiklis yra vienas didžiausių pasaulyje (iš tūkstančio gimstančių kūdikių miršta 85), daugiau kaip 50 proc. gyventojų neraštingi ir beveik 90 proc. darbo vietų neoficialios.

Nors šalies žvejybos sektorius prie ekonomikos prisideda nedaug ir sudaro mažiau kaip 1 proc. BVP, jis svarbus kaip visos visuomenės maisto šaltinis. Dramblio Kaulo Krantas yra priklausomas nuo žuvininkystės produktų importo – tokie produktai yra svarbus gyventojų mitybos šaltinis. Tiesą sakant, net jei vietos laivynas vėl imtų sužvejoti daugiau žuvų, jo laimikio vis tiek nepakaktų šalies žuvies poreikiams patenkinti.

Smulkioji, pakrantės ir vidaus vandenų žvejyba sudaro du trečdalius šalies žvejybos laimikio. Vietos laivyną daugiausia sudaro 6–20 metrų ilgio kanojos. 2014 m. jų užregistruota 13 000. Todėl šalies žuvininkystės pramonei, ypač nedidelio masto žvejybai, reikia struktūrinės paramos, kad ji galėtų veiksmingiau prisidėti prie nacionalinio vystymosi ir mitybos poreikių tenkinimo.

Pirmasis Dramblio Kaulo Kranto Respublikos ir Europos bendrijos žvejybos susitarimas sudarytas 1990 metais. Šiuo metu galiojantis žvejybos partnerystės susitarimas sudarytas 2007 metais 6 metų laikotarpiui ir savaime pratęsiamas 6 metų laikotarpiams. ES laivams Dramblio Kaulo Kranto vandenyse leidžiama žvejoti pagal tunų žvejybos susitarimą, kuris yra tunų žvejybos susitarimų Vakarų Afrikoje tinklo dalis.

Pagal ankstesnį 5 metų trukmės protokolą, kurio galiojimas baigėsi 2018 m. birželio 30 d., Dramblio Kaulo Kranto vandenyse galėjo žvejoti Sąjungos 28 tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai (16 Ispanijos ir 12 Prancūzijos) ir 10 paviršinėmis ūdomis žvejojančių laivų (7 Ispanijos ir 3 Portugalijos). Metinis finansinis įnašas buvo 680 000 EUR per metus, iš kurių 257 500 EUR per metus (37 proc. bendros sumos) skiriama paramai Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriui.

Per antrąjį derybų etapą, vykusį 2018 m. kovo 13–16 d., ES ir Dramblio Kaulo Kranto Respublika baigė derybas dėl naujo 6 metų protokolo (2018–2024 m.), kuris galios nuo jo laikino taikymo pradžios dienos, t. y. nuo jo pasirašymo dienos.

Naujajame protokole atsižvelgiama į ankstesnio Protokolo (2013–2018 m.) ex ante ir ex post vertinimo rezultatus. Vertinant padaryta išvada, kad ES tunų žvejybos sektorius itin suinteresuotas žvejyba Dramblio Kaulo Krante ir kad atnaujinus protokolą regione sustiprėtų žvejybos stebėsenos, kontrolės bei priežiūros pajėgumai ir pagerėtų žvejybos valdymas. Dėl to, kad Abidžanas yra vienas iš pagrindinių Vakarų Afrikos iškrovimo uostų ir perdirbimo vietų, numatomas naujasis Protokolas tampa dar svarbesnis tiek ES tunų žvejybos sektoriui, tiek šaliai partnerei.

Pagrindinis ankstesnių protokolų ir naujojo Protokolo tikslas – sudaryti galimybes Sąjungos laivams žvejoti Dramblio Kaulo Kranto vandenyse, remiantis patikimiausiais turimais moksliniais patarimais ir laikantis Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) rekomendacijų. Naujuoju Protokolu taip pat bus sudarytos galimybės Europos Sąjungai ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikai, atsižvelgiant į abiejų šalių interesus, artimiau bendradarbiauti remiant tausų Dramblio Kaulo Kranto vandenyse esančių žuvininkystės išteklių naudojimą ir Dramblio Kaulo Kranto pastangas plėtoti mėlynąją ekonomiką.

Naujajame Protokole numatoma, kad Dramblio Kaulo Kranto vandenyse galės žvejoti Sąjungos laivai – 28 tunų žvejybos seineriai-šaldikliai ir 8 paviršinėmis ūdomis žvejojantys laivai.

Metinis finansinis įnašas yra 682 000 EUR ir jį sudaro:

a)  suma už 5 500 tonų orientacinį kiekį: pirmaisiais dvejais Protokolo taikymo metais už jį yra nustatyta 330 000 EUR metinė suma, o vėlesniais (trečiaisiais–šeštaisiais) metais – 275 000 EUR;

b)  parama Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus politikos plėtrai – 352 000 EUR per metus pirmaisiais dvejais protokolo taikymo metais ir 407 000 EUR vėlesniais (trečiaisiais–šeštaisiais) metais. Ši parama atitinka Dramblio Kaulo Kranto nacionalinės politikos tikslus, susijusius su tvariu vidaus vandenų ir jūros žuvininkystės išteklių valdymu.

Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto 2013–2018 m. protokolo ir 2018–2024 m. protokolo lyginamoji lentelė

 

2013–2018 m. protokolas

2018–2024 m. protokolas

 

Finansinė kompensacija

680 000 EUR per metus

682 000 EUR per metus

 

Orientacinis kiekis tonomis

6 500 tonų per metus

5 500 tonų per metus

 

Laivų kategorijos

28 tunų žvejybos seineriai-šaldikliai

10 paviršinėmis ūdomis žvejojančių laivų

28 tunų žvejybos seineriai-šaldikliai

8 paviršinėmis ūdomis žvejojantys laivai

 

Pranešėjas norėtų pabrėžti vieną aspektą – įnašai, skirti Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus politikos plėtrai remti, sudaro nuo 51,6 proc. iki 59,7 proc. visos sumos, kuri turi būti išmokėta, o tai, vertinant procentais, sudaro didelį įnašą, kuris išaugo palyginti su ankstesniu protokolu. Parama sektoriaus plėtrai yra tikrasis indėlis į šalies partnerės tvarumą, nes didina jos veiklos savarankiškumą, prisideda prie jos plėtros strategijos įgyvendinimo ir užtikrina jos suverenumą. Tai labai skiriasi nuo neokolonijinio principo „sumokėti, kad pats pasinaudotum“, kai ištekliai ir bendruomenės išnaudojami iki paskutinio lašo, – dažnai tai yra tikrasis su trečiosiomis šalimis sudaromų susitarimų motyvas.

Vertindama protokolo įgyvendinimą Komisija visada turėtų atsižvelgti į tai, kad Dramblio Kaulo Kranto Respublika vykdo aiškiai apibrėžtą strateginę politiką, siekdama padidinti savo žuvų išteklių ir savo vandenyse vykdomos žvejybos stebėsenos, kontrolės ir priežiūros pajėgumus, ypatingą dėmesį sutelkdama į kovos su NNN žvejyba priemones, gerindama turimas mokslines žinias apie vietos jūrų ekosistemas ir žuvų išteklius savo vandenyse ir plėtodama vietos nepramoninę žvejybą bei padėdama nuo jos priklausomų bendruomenių vystymuisi, kad padidintų savo indėlį į vietos ekonomiką, pagerintų saugą laivuose bei padidintų žvejų pajamas ir remtų vietos žuvų perdirbimo ir prekybos infrastruktūros plėtrą, nesvarbu, ar ji būtų skirta vidaus rinkos aprūpinimui ar eksportui.

Pranešėjas rekomenduoja Parlamentui pritarti šio protokolo pasirašymui, kadangi jis labai svarbus ir Dramblio Kaulo Krantui, ir šios šalies vandenyse žvejojančiam ES laivynui.

Vis dėlto pranešėjas mano, kad reikia atlikti išsamesnį šio susitarimo, jo aplinkybių ir ateities perspektyvų vertinimą ir tyrimą. Atsižvelgdamas į Parlamento vaidmenį ir kompetenciją šioje srityje, pranešėjas mano, kad galima ir būtina priimti ne teisėkūros rezoliuciją dėl šio susitarimo, joje pateikiant nuomonę ir rekomendacijas, į kurias, reikia tikėtis, Komisija atsižvelgs visu šio Protokolo galiojimo metu ir per bet kokias naujas su juo susijusias derybas.

Pranešėjas norėtų pabrėžti kai kuriuos dalykus, į kuriuos, jo nuomone, reiktų ypač atkreipti dėmesį.

Nors pirmasis ES ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės susitarimas buvo pasirašytas prieš 28 metus, deja, iki šiol sektorių bendradarbiavimo srities rezultatai yra labai menki. Tokia padėtis turi keistis. Susitarimu būtina skatinti tikrą Dramblio Kaulo Kranto žvejybos sektoriaus ir su juo susijusios pramonės ir veiklos darnų vystymąsi, didinant šalyje liekančią pridėtinę vertę, gaunamą naudojant savo gamtos išteklius.

Reikia geriau koordinuoti pagal žuvininkystės susitarimą šiam sektoriui teikiamą paramą ir vystomojo bendradarbiavimo priemones, visų pirma Europos plėtros fondo (EPF) priemones, įgyvendinamas pagal atitinkamas nacionalines programas arba pagal Vakarų Afrikos regionui skirtą regioninę programą.

Pranešėjas mano, kad Komisija turėtų imtis reikiamų veiksmų, be kita ko, galbūt persvarstyti susitarimo dalį dėl paramos sektoriui ir tą paramą padidinti, ir rasti naujų veiksmingesnių būdų padidinti šios paramos įsisavinimo lygį, kad pastarųjų dešimtmečių tendencijos pasikeistų.

Kaip ir kitose regiono šalyse, būtina gauti daugiau duomenų apie laimikį ir apie jūrų išteklių išsaugojimo padėtį apskritai, pagerinti tokių duomenų patikimumą ir padėti Dramblio Kaulo Krantui plėtoti nuosavus pajėgumus rinkti tokius duomenis.

Be to, pranešėjas pabrėžia, kad Parlamentas visais etapais turi būti nedelsiant ir išsamiai informuojamas apie procedūras, susijusias su Protokolu ar jo atnaujinimu. Kiekvienais metais Komisija turėtų teikti Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje būtų aptariami Protokolo 4 straipsnyje nurodytos daugiametės sektoriaus programos rezultatai ir tai, kaip vykdomi reikalavimai teikti laimikio ataskaitas.


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (11.12.2018)

pateikta Žuvininkystės komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), sudarymo projekto

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Nuomonės referentė: Heidi Hautala

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Remdamasi atitinkamais derybų nurodymais, Komisija derėjosi su Dramblio Kaulo Kranto vyriausybe dėl naujo Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo protokolo sudarymo. Pasibaigus šioms deryboms, 2018 m. kovo 16 d. parafuotas naujas protokolas. Protokolas bus taikomas šešerius metus nuo jo laikino taikymo pradžios, t. y. nuo jo pasirašymo dienos, kaip nurodyta jo 13 straipsnyje.

Ankstesnis susitarimo protokolas įsigaliojo 2013 m. liepos 1 d. ir baigė galioti 2018 m. birželio 30 d.

Pagrindinis naujojo protokolo tikslas – remiantis patikimiausia turima moksline informacija ir laikantis Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) rekomendacijų suteikti galimybių Sąjungos laivams žvejoti Dramblio Kaulo Kranto vandenyse. Rengiant naująjį protokolą atsižvelgta į ankstesnio protokolo (2013–2018 m.) vertinimo ir perspektyvų vertinimo, ar reikėtų sudaryti naują protokolą, rezultatus. Abu vertinimus atliko išorės ekspertai. Protokolu taip pat bus suteiktos galimybės Europos Sąjungai ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikai, atsižvelgiant į abiejų šalių interesus, artimiau bendradarbiauti remiant tausų žvejybos išteklių naudojimą Dramblio Kaulo Kranto vandenyse ir Dramblio Kaulo Kranto pastangas plėtoti mėlynąją ekonomiką.

Pagal naują protokolą numatytas 682 000 EUR metinis finansinis įnašas, kurį sudaro:

•  suma už 5 500 tonų orientacinį kiekį: nustatyta 330 000 EUR metinė suma už prieigą prie išteklių per pirmuosius dvejus protokolo taikymo metus, o per likusius (trečiuosius–šeštuosius) metus – 275 000 EUR;

•  parama Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus politikos plėtrai: 352 000 EUR per metus per pirmuosius dvejus protokolo taikymo metus ir 407 000 EUR per likusius (trečiuosius–šeštuosius) metus. Ši parama atitinka Dramblio Kaulo Kranto nacionalinės politikos tikslus, susijusius su darniu vidaus vandenų ir jūrų žvejybos išteklių valdymu.

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), sudarymo projektui.

Be to, Europos Komisija raginama toliau, vykdant dialogą su vietos valdžios institucijomis, skirti daug dėmesio tam, kad susitarimas būtų naudingas ir sudarytų sąlygas gauti pragyvenimo pajamų visų pirma moterims, dirbančioms žuvies perdirbimo sektoriuje, ir kad jos galėtų visapusiškai prisidėti prie vietos aprūpinimo maistu užtikrinimo ir vystymosi. 

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bendrijos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.)

Nuorodos

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Atsakingas komitetas

 

PECH

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

10.9.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Heidi Hautala

9.7.2018

Svarstymas komitete

5.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

26

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

1

0

ENF

Marco Zanni

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Vystymosi komiteto NUOMONĖ (18.12.2018)

pateikta Žuvininkystės komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), sudarymo projekto

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Nuomonės referentė: Eleni Theocharous

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šis ES ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos protokolas turi derėti su naujuoju Bendros žuvininkystės politikos reglamentu, pagal kurį itin didelis dėmesys skiriamas visų pirma tvariai žuvininkystei ir geram valdymui, kartu pripažįstant bendros žuvininkystės politikos ir ES vystomojo bendradarbiavimo tikslų suderinamumą.

Protokolas apima šešerių metų laikotarpį, taigi pagal jį užtikrinamas tam tikras stabilumas.

ES laivams suteiktos žvejybos galimybės, anot Komisijos, dera su naujausia moksline informacija ir su Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos rekomendacijomis, taip pat pagal jį laikomasi vadinamojo esamo perviršio principo.

Pagal naująjį protokolą nustatomas orientacinis 5 500 tonų per metus kiekis, kuris yra mažesnis už buvusį ankstesniame protokole (6 500 tonų per metus). Todėl laimikio dydis yra kontroliuojamas, tačiau vis dėlto leidžiama integruoti ES laivų žvejybos zonas dėl žvejybos susitarimų, sudarytų tarp ES su keliomis kitomis Vakarų Afrikos valstybėmis, dėl kurių šis susitarimas tampa aktyvių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimų regioninio tinklo dalimi.

Šiame protokole numatytas finansinis įnašas sudaro 682 000 EUR per metus ir ši suma yra šiek tiek didesnė, palyginti su praėjusiais metais. Per pirmuosius dvejus metus minėta metinė suma bus dalijama į dvi metines sumas, o būtent į 330 000 EUR sumą už galimybę naudotis Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žvejybos zona ir 352 000 EUR specialią sumą, skirtą Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės politikos įgyvendinimui remti. Likusiu laikotarpiu metinės lėšos bus dalijamos atitinkamai į 275 000 EUR ir 407 000 EUR sumas. Tai užtikrins reikšmingą ir palankiai vertinamą sektoriaus biudžeto padidėjimą, kartu bus skatinama atsakinga žvejyba ir tausus žuvininkystės išteklių naudojimas, taip pat visų pirma siekiama gerinti stebėseną, kontrolę ir priežiūrą, remti mažos apimties žvejybą, tobulinti mokslines žinias apie žuvų išteklius, remti mėlynąją ekonomiką ir plėtoti akvakultūrą.

Nuomonės referentė mano, kad šiuo protokolu bus skatinamas atsakingas ir tausus žuvininkystės išteklių naudojimas Dramblio Kaulo Kranto Respublikoje abiejų susitarimo šalių labui ir todėl minėtas protokolas dera su tvarios žuvininkystės susitarimų ir vystomojo bendradarbiavimo tikslais. Todėl nuomonės referentė siūlo patvirtinti šį protokolą.

******

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti pritarti Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), sudarymo projektui.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dramblio Kaulo Kranto Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.)

Nuorodos

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Atsakingas komitetas

 

PECH

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

10.9.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Eleni Theocharous

19.9.2018

Svarstymas komitete

20.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

13.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

14

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Frank Engel

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Miguel Urbán Crespo

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

PPE

Joachim Zeller

1

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bendrijos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.)

Nuorodos

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

2.8.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

10.9.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

10.9.2018

BUDG

10.9.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Priėmimo data

23.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Pateikimo data

28.1.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

3

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. vasario 6 d.Teisinė informacija - Privatumo politika