Procedūra : 2018/0267(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0030/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0030/2019

Debates :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Balsojumi :

PV 12/02/2019 - 9.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0063

IETEIKUMS     ***
PDF 212kWORD 65k
28.1.2019
PE 629.693v02-00 A8-0030/2019

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Zivsaimniecības komiteja

Referents: João Ferreira

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 Budžeta komitejaS ATZINUMS
 Attīstības komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (10858/2018),

–  ņemot vērā protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024) (10856/2018),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu un 218. panta 7. punktu (C8-0387/2018),

–  ņemot vērā ... nenormatīvo rezolūciju par lēmuma priekšlikumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu, kā arī Attīstības komitejas un Budžeta komitejas atzinumus (A8-0030/2019),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Kotdivuāras Republikas valdībai un parlamentam.

(1)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(0000)0000.


ĪSS PAMATOJUMS

Kotdivuāra ir valsts, kurā mīt vairāk nekā 20 miljoni iedzīvotāju, kas pieder pie vairāk nekā 60 etniskajām grupām. Tā nesen piedzīvoja pilsoņu karu, kas vēl vairāk pastiprināja jau tā lielo sociālo nevienlīdzību. Tās attīstības indekss un citi sociālie rādītāji liecina par satraucošu situāciju — šai valstij, piemēram, ir viens no pasaulē augstākajiem zīdaiņu mirstības rādītājiem (85 nāves gadījumi uz 1000 dzemdībām), vairāk nekā 50 % tās iedzīvotāju ir analfabēti un vairāk nekā 90 % darba ņēmēju ir nodarbināti neoficiāli.

Lai arī zvejas nozare sniedz tikai nelielu ieguldījumu šīs valsts ekonomikā un aizņem mazāk par 1 % no IKP, tā ir svarīgs pārtikas resurss un dod labumu sabiedrībai kopumā. Kotdivuāra ir atkarīga no zvejas produktu importa, lai varētu pabarot savus iedzīvotājus. Pat ja vietējās flotes atkal palielinātu nozvejas apjomu, ar to joprojām nepietiktu, lai apmierinātu valsts vajadzību pēc zivīm.

Nerūpnieciskā zveja, piekrastes zveja un zveja iekšējos ūdeņos veido divas trešdaļas no nozvejas apjoma. Vietējās flotes lielākoties veido 6–20 metru garas kanoe laivas. 2014. gadā bija reģistrētas 13 000 šādu laivu. Tādēļ valsts zvejas nozarei un jo īpaši mazapjoma zvejniecībām ir nepieciešams strukturālais atbalst, lai tās varētu efektīvāk nodrošināt valsts attīstības un pārtikas vajadzības.

Pirmais partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāras Republiku un Eiropas Kopienu tika noslēgts 1990. gadā. Pašreiz spēkā esošo partnerattiecību nolīgumu noslēdza 2007. gadā uz 6 gadiem, un tas ir ticis automātiski pagarināts uz 6 gadu laikposmiem. Tas ir nolīgums par tunzivju zveju, kas ļauj ES kuģiem zvejot Kotdivuāras ūdeņos un ir daļa no Rietumāfrikas tunzivju zvejas nolīgumu tīkla.

Iepriekšējais 5 gadu protokols, kura termiņš beidzās 2018. gada 30. jūnijā, paredzēja zvejas iespējas Kotdivuāras ūdeņos Savienības zvejas kuģiem, proti, 28 tunzivju seineriem (16 Spānijai un 12 Francijai) un 10 kuģiem zvejai ar dreifējošām āķu jedām (7 Spānijai un 3 Portugālei). Ikgadējais finansiālais ieguldījums bija 680 000 € gadā, tostarp 257 500 € gadā (37,8 % no kopējā ieguldījuma) ar mērķi atbalstīt Kotdivuāras zivsaimniecības nozari.

Otrajā sarunu kārtā, kas norisinājās 2018. gada 13.–16. martā, ES un Kotdivuāras Republika vienojās par jaunu 6 gadu protokolu (2018–2024), sākot no tās pagaidu piemērošanas dienas, proti, parakstīšanas dienas.

Jaunajā protokolā ir ņemti vērā iepriekšējā protokola (2013–2018) ex ante un ex post novērtējumi. Kopumā secināts, ka ES tunzivju zvejas nozarei ir liela interese par zvejošanu Kotdivuāras ūdeņos un ka protokola atjaunošana palīdzētu stiprināt reģiona zvejniecību uzraudzību, kontroli un pārraudzību un veicinātu to labāku pārvaldību. Paredzētais jaunais protokols Savienības tunzivju zvejas sektoram un partnervalstij ir svarīgs arī tāpēc, ka Abidžana ir viena no galvenajām izkraušanas ostām un apstrādes vietām Rietumāfrikā.

Tāpat kā iepriekšējo protokolu, arī jaunā protokola galvenais mērķis ir, pamatojoties uz labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem ieteikumiem un ievērojot Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) ieteikumus, piešķirt zvejas iespējas Savienības kuģiem Kotdivuāras ūdeņos. Jaunais protokols turklāt ļaus Eiropas Savienībai un Kotdivuāras Republikai ciešāk sadarboties, lai veicinātu zvejas resursu atbildīgu izmantošanu Kotdivuāras ūdeņos, un atbalstīt Kotdivuāras centienus attīstīt savu jūras nozaru ekonomiku, kas ir abu pušu interesēs.

Jaunais protokols paredz zvejas iespējas Kotdivuāras ūdeņos Savienības zvejas kuģiem, proti, 28 tunzivju saldētājseineriem un 8 kuģiem zvejai ar dreifējošām āķu jedām.

Ikgadējais finansiālais ieguldījums ir 682 000 EUR, un tas pamatojas uz:

(a)  5500 tonnu lielu atsauces daudzumu, par kuru noteikta ikgadēja piekļuves maksa: 330 000 EUR pirmajos divos protokola piemērošanas gados un 275 000 EUR turpmākajos gados (trešajā līdz sestajā gadā);

(b)  ikgadēju atbalstu Kotdivuāras Republikas zvejniecības sektorpolitikas izstrādei: 352 000 EUR pirmajos divos protokola piemērošanas gados un 407 000 EUR turpmākajos gados (trešajā līdz sestajā gadā). Šis atbalsts ir saskaņā ar valsts politikas mērķiem par ilgtspējīgu Kotdivuāras kontinentālo un jūras zvejas resursu pārvaldību.

Tabula, kurā salīdzināts Eiropas Savienības un Kotdivuāras noslēgtais protokols 2013.–2018. gada laikposmam un 2018.–2024. gada laikposmam

 

2013.–2018. gada protokols

2018.–2024. gada protokols

 

Finansiāla kompensācija

680 000 EUR gadā

682 000 EUR gadā

 

Atsauces daudzums

6500 tonnas gadā

5500 tonnas gadā

 

Kuģu kategorijas

28 tunzivju saldētājseineri

10 kuģi zvejai ar dreifējošām āķu jedām

28 tunzivju saldētājseineri

8 kuģi zvejai ar dreifējošām āķu jedām

 

Referents vēlētos uzsvērt, ka Kotdivuāras zivsaimniecības nozares politikas attīstības atbalstam paredzētais ieguldījums veido 51,6 %–59,7 % no kopējā maksājuma apjoma, kas procentuāli ir ievērojams un aizvien pieaugošs ieguldījums salīdzinājumā ar iepriekšējo protokolu. Atbalsts nozares attīstībai ir patiess ieguldījums partnervalsts ilgtspējā, veicinot tās tehniskās autonomijas spējas, nostiprinot attīstības stratēģiju un nodrošināt tās suverenitāti. Tas krasi atšķiras no neokoloniālās attieksmes “samaksāt un paņemt”, proti, ar šādām darbībām līdz izsīkumam ekspluatēt resursus un kopienas, kas bieži vien ir raksturīga ar trešām valstīm noslēgtajiem nolīgumiem īstenotajai reālajai partnerībai.

Komisijai, izvērtējot protokola īstenošanu, būtu vienmēr jāpatur prātā, ka Kotdivuāras Republika ievēro skaidri noteiktu stratēģisko politiku ar mērķi palielināt tās spēju uzraudzīt, kontrolēt un pārraudzīt savus zivju krājumus un tās ūdeņos veikto zveju, ar īpašu uzsvaru uz pasākumiem ar mērķi apkarot NNN zveju, palielināt pieejamos zinātniskos datus par vietējām jūras ekosistēmām un tās ūdeņos sastopamajiem zivju krājumiem, kā arī attīstīt vietējās nerūpnieciskās zvejniecības un no tām atkarīgās kopienas, lai palielinātu ieguldījumu vietējā tautsaimniecībā, veicinātu lielāku drošību uz kuģiem un augstāku atalgojumu zvejniekiem un atbalstītu vietējo zivju apstrādes un tirdzniecības infrastruktūru izveidi gan vietējā tirgus vajadzībām, gan eksportam.

Referents ierosina Parlamentam sniegt piekrišanu šā protokola noslēgšanai, ņemot vērā, ka tas ir ļoti svarīgs gan Kotdivuārai, gan tās ūdeņos zvejojošajām ES zvejas flotēm.

Tomēr referents uzskata, ka būtu detalizētāk jānovērtē un jāizanalizē attiecīgais nolīgums, tā vēsture un turpmākā attīstība. Ņemot vērā Parlamenta lomu un kompetences šajā jomā, referents uzskata, ka būtu vēlams un nepieciešams par šo nolīgumu pieņemt nenormatīvu rezolūciju, kurā norādīt apsvērumus un ieteikumus, kas Komisijai būtu jāņem vērā šā protokola piemērošanas laikposmā un attiecībā uz iespējamu turpmāku protokolu noslēgšanu.

Referents vēlas norādīt dažus aspektus, kuriem būtu jāpiešķir īpaša uzmanība.

Lai arī pirmais ES un Kotdivuāras Republikas nolīgums zivsaimniecības nozarē tika noslēgts pirms 28 gadiem, līdz šim nozaru sadarbības jomā ir panākti pārsteidzoši nenozīmīgi rezultāti. Tam jāmainās. Ar šo nolīgumu būtu jāveicina Kotdivuāras zivsaimniecības nozares, kā arī ar to saistītās rūpniecības un pārējo darbību reāla ilgtspējīga attīstība, tādējādi palielinot valstī paliekošo palielināto vērtību, kas gūta no dabas resursu izmantošanas.

Gan valsts programmu, gan Rietumāfrikas reģionam paredzēto reģionālo programmu izstrādē ir labāk jākoordinē nozares atbalsts, ko nodrošina ar nolīgumu zivsaimniecības nozarē, un attīstības sadarbībai pieejamie instrumenti, jo īpaši Eiropas Attīstības fonds (EAF).

Referents uzskata, ka Komisijai būtu jāveic nepieciešamie pasākumi — tostarp, iespējams, jāpārskata un jāpalielina nolīgumā paredzētais nozares atbalsts un jārod jauni un labāki veidi, kā palielināt šā atbalsta apguves rādītājus — , lai varētu reāli mainīt pēdējās desmitgadēs iestrādājušos tendenci.

Līdzīgi kā attiecībā uz pārējām šā reģiona valstīm, arī Kotdivuāras gadījumā būtu vajadzīga lielāka un uzticamāka informācija par nozveju un kopumā par zvejas resursu stāvokli un līdztekus būtu jānodrošina atbalsts, lai varētu attīstīt pašas Kotdivuāras spēju ievākt šo informāciju.

Visbeidzot referents uzsver, ka Parlaments ir nekavējoties un pilnīgi jāinformē visos ar protokolu vai tā atjaunošanu saistītās procedūras posmos. Katru gadu būtu jāiesniedz Parlamentam un Padomei ziņojums par protokola 4. pantā izklāstītās nozaru daudzgadu programmas rezultātiem, kā arī par to, kā tiek ievērotas nozvejas datu paziņošanas prasības.


Budžeta komitejaS ATZINUMS  (11.12.2018)

Zivsaimniecības komitejai

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024)

(COM(2018)503 – C8‑0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Atzinuma sagatavotāja: Heidi Hautala

ĪSS PAMATOJUMS

Komisija, pamatodamās uz attiecīgajām sarunu norādēm, ar Kotdivuāras valdību ir risinājusi sarunas par to, lai noslēgtu jaunu protokolu, kas pievienojams partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku. Šo sarunu rezultātā 2018. gada 16. martā tika parafēts jauns protokols.. Protokols aptver sešu gadu laikposmu no tā provizoriskās piemērošanas sākuma dienas, t. i., no parakstīšanas dienas, kā noteikts protokola 13. pantā.

Nolīguma iepriekšējais protokols bija spēkā no 2013. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 30. jūnijam.

Jaunā protokola galvenais mērķis ir, pamatojoties uz labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem ieteikumiem un ievērojot Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) ieteikumus, piešķirt zvejas iespējas Savienības kuģiem Kotdivuāras ūdeņos. Jaunajā protokolā ņemti vērā iepriekšējā, 2013.–2018. gada protokola izvērtējuma rezultāti un provizorisks novērtējums par to, vai jauna protokola noslēgšana būtu lietderīga. Gan izvērtējumu, gan novērtējumu veica ārēji eksperti. Protokols turklāt ļaus Eiropas Savienībai un Kotdivuāras Republikai ciešāk sadarboties, lai veicinātu zvejas resursu atbildīgu izmantošanu Kotdivuāras ūdeņos, un atbalstīt Kotdivuāras centienus attīstīt savu jūras nozaru ekonomiku — tas ir abu pušu interesēs.

Jaunais protokols paredz ikgadējo finansiālo ieguldījumu 682 000 EUR, un tas pamatojas uz:

•  5500 tonnu lielu atsauces daudzumu, par kuru noteikta ikgadēja piekļuves maksa: 330 000 EUR pirmajos divos protokola piemērošanas gados un 275 000 EUR turpmākajos gados (trešajā līdz sestajā gadā);

•  ikgadēju atbalstu Kotdivuāras Republikas zvejniecības sektorpolitikas izstrādei: 352 000 EUR pirmajos divos protokola piemērošanas gados un 407 000 EUR turpmākajos gados (trešajā līdz sestajā gadā). Šis atbalsts ir saskaņā ar valsts politikas mērķiem par ilgtspējīgu Kotdivuāras kontinentālo un jūras zvejas resursu pārvaldību.

******

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ieteikt sniegt piekrišanu Padomes lēmuma projektam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024).

Turklāt Eiropas Komisija tiek mudināta arī turpmāk galveno uzmanību — dialogā ar vietējām iestādēm — pievērst tam, lai nodrošinātu, ka jo īpaši vietējās zivju apstrādē nodarbinātās sievietes gūst labumu no nolīguma, var nodrošināt sev iztiku un gūst iespēju pilnībā dot ieguldījumu vietējā pārtikas nodrošinājumā un attīstībā.  

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāras Republiku un Eiropas Kopienu (2018–2024)

Atsauces

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

PECH

 

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

10.9.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Heidi Hautala

9.7.2018

Izskatīšana komitejā

5.11.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

26

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

26

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

1

0

ENF

Marco Zanni

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Attīstības komitejaS ATZINUMS (18.12.2018)

Zivsaimniecības komitejai

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Atzinuma sagatavotāja: Eleni Theocharous

ĪSS PAMATOJUMS

Protokolam starp ES un Kotdivuāras Republiku ir jāatbilst jaunajai kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) regulai, kurā jo īpaši ir likts uzsvars uz ilgtspējīgu zvejniecību un labu pārvaldību, vienlaikus atzīstot, ka ir ļoti svarīgi īstenot konsekventu politiku attiecībā uz KZP un ES attīstības sadarbības mērķiem.

Protokols aptver sešu gadu laikposmu, tādējādi nodrošinot zināmu stabilitāti.

Komisija norāda, ka ES kuģiem piešķirtās zvejas iespējas atbilst labākajam pieejamajam zinātniskajam ieteikumam un Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas ieteikumiem, kā arī ievēro pieejamā pārpalikuma principu.

Jaunajā protokolā paredzētais atsauces daudzums ir 5500 tonnas gadā, kas ir mazāk nekā iepriekšējos protokolos (6500 tonnas gadā). Tātad nozvejas līmenis tiek kontrolēts, taču, pateicoties zivsaimniecības nolīgumiem, ko ES ir noslēgusi ar vairākām citām Rietumāfikas valstīm, ES kuģiem tik un tā ir nodrošināta laba zvejas zonu struktūra, tādējādi šis nolīgums kļūst par daļu no aktīvu zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu reģionālā tīkla.

Šajā protokolā paredzētais finansiālais ieguldījums sasniedz 682 000 EUR gadā, kas ir nedaudz vairāk par iepriekšējā protokolā paredzēto summu. Pirmajos divos gados šis ieguldījums tiks sadalīts ikgadējos maksājumos 330 000 EUR apjomā par piekļuvi Kotdivuāras zvejas zonai un 352 000 EUR apjomā konkrētajam mērķim atbalstīt Kotdivuāras zvejniecības politikas īstenošanu. Pārējam laikposmam attiecīgais sadalījums būs 275 000 EUR un 407 000 EUR. Tas veido būtisku un atzinīgi novērtētu papildinājumu nozares budžetā, ar ko veicina atbildīgu zveju un ilgtspējīgu zvejniecības izmantošanu un īpaši paredz uzlabot uzraudzību, kontroli un novērošanu, atbalstīt mazapjoma zveju, uzlabot zinātnisko informāciju par zivju krājumiem, atbalstīt zilo ekonomiku un attīstīt akvakultūru.

Referente uzskata, ka šis protokols veicinās Kotdivuāras zvejas resursu atbildīgu un ilgtspējīgu izmantošanu abu pušu interesēs un ka tas tādējādi atbilst ilgtspējīgas zvejniecības nolīgumu un attīstības sadarbības mērķiem. Šo iemeslu dēļ referente ierosina šo protokolu apstiprināt.

******

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ieteikt sniegt piekrišanu Padomes lēmuma projektam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024).

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāras Republiku un Eiropas Kopienu (2018–2024)

Atsauces

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

PECH

 

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

10.9.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Eleni Theocharous

19.9.2018

Izskatīšana komitejā

20.11.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

13.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

14

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Frank Engel

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Miguel Urbán Crespo

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

PPE

Joachim Zeller

1

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāras Republiku un Eiropas Kopienu (2018–2024)

Atsauces

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

2.8.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

10.9.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

10.9.2018

BUDG

10.9.2018

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Pieņemšanas datums

23.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Iesniegšanas datums

28.1.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

3

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika