Procedura : 2018/0267(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0030/2019

Teksty złożone :

A8-0030/2019

Debaty :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Głosowanie :

PV 12/02/2019 - 9.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0063

ZALECENIE     ***
PDF 214kWORD 66k
28.1.2019
PE 629.693v02-00 A8-0030/2019

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2018–2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawca: João Ferreira

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Budżetowej
 OPINIA Komisji Rozwoju
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2018–2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (10858/2018),

–  uwzględniając protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (2018–2024) (10856/2018),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0387/2018),

–  uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia … w sprawie projektu decyzji(1),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej (A8-0030/2019),

1.  wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej.

(1)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(0000)0000.


ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wybrzeże Kości Słoniowej to kraj liczący ponad 20 mln mieszkańców należących do ponad 60 różnych grup etnicznych. W ostatnich latach ogarnięty był burzliwą wojną domową, która uwidoczniła ogromne nierówności społeczne. Wskaźniki rozwoju oraz inne wskaźniki społeczne wskazują na to, że sytuacja jest alarmująca – przykładowo, wskaźnik śmiertelności noworodków plasuje się wśród najwyższych na świecie (85 zgonów na tysiąc urodzeń), stopień analfabetyzmu przekracza 50 %, a nierejestrowane zatrudnienie stanowi niemal 90 % ogółu zatrudnienia.

Sektor rybołówstwa, mający niewielkie znaczenie gospodarcze jako wytwarzający poniżej 1 % PKB, jest istotny pod względem zasobów żywnościowych i ważny dla całego społeczeństwa. Wybrzeże Kości Słoniowej jest uzależnione od przywozu produktów rybołówstwa w celu wyżywienia ludności kraju. Nawet przy założeniu ponownego wzrostu połowów prowadzonych przez flotę lokalną poziom połowów nadal nie pokrywa zapotrzebowania tego kraju na produkty rybołówstwa.

Sektor tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i śródlądowego stanowi 2/3 połowów. Wykorzystuje się w nim głównie pirogi o długości od 6 do 20 metrów, przy czym w 2014 r. w kraju było zarejestrowanych 13 tys. tego rodzaju łodzi. Sektor rybołówstwa, w szczególności prowadzonego na małą skalę, wymaga zatem wsparcia strukturalnego umożliwiającego skuteczniejszy wkład tego sektora w rozwój i zaspokojenie potrzeb żywnościowych w tym kraju.

Pierwsza umowa w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Wspólnotą Europejską weszła w życie w 1990 r. Obecnie obowiązująca umowa o partnerstwie w sprawie połowów została zawarta w 2007 r. na okres sześciu lat i jest automatycznie odnawiana na kolejne okresy sześcioletnie. Jest to umowa dotycząca połowów tuńczyka, na podstawie której statki UE mogą prowadzić połowy na wodach Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, i należy do pakietu umów o partnerstwie w sprawie połowów tuńczyka w Afryce Zachodniej.

Zawarty pięć lat temu protokół, który wygasł z dniem 30 czerwca 2018 r., zapewniał uprawnienia do połowów w wodach Wybrzeża Kości Słoniowej dla statków unijnych w liczbie 28 sejnerów tuńczykowych (16 z Hiszpanii i 12 z Francji) oraz 10 taklowców powierzchniowych (7 z Hiszpanii i 3 z Portugalii). Roczna rekompensata finansowa wynosiła 680 000 EUR, w tym 257 500 EUR rocznie (37,8 % łącznej wartości) na wsparcie sektora rybołówstwa Wybrzeża Kości Słoniowej.

Podczas drugiej rundy negocjacji, która odbyła się w dniach 13–16 marca 2018 r., UE i Republika Wybrzeża Kości Słoniowej zakończyły negocjacje w sprawie nowego sześcioletniego protokołu (na lata 2018–2024) obowiązującego od daty jego tymczasowego stosowania, tj. od dnia podpisania dokumentu.

Nowy protokół uwzględnia wyniki ocen ex ante i ex post poprzedniego protokołu (na lata 2013–2018). W ocenie stwierdzono, że unijny sektor połowów tuńczyka wykazuje duże zainteresowanie połowami w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej i że odnowienie protokołu przyczyniłoby się do wzmocnienia monitorowania, kontroli i nadzoru oraz do poprawy zarządzania połowami w tym regionie. Znaczenie Abidżanu jako jednego z głównych portów wyładunku i miejsc przetwarzania w Afryce Zachodniej podnosi znaczenie planowanego nowego protokołu, zarówno dla unijnego sektora połowów tuńczyka, jak i dla państwa partnerskiego.

Podobnie jak w poprzednich protokołach, głównym celem nowego protokołu jest zapewnienie statkom unijnym uprawnień do połowów w wodach Wybrzeża Kości Słoniowej na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych i z uwzględnieniem zaleceń Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT). Nowy protokół umożliwi także Unii Europejskiej oraz Republice Wybrzeża Kości Słoniowej zacieśnienie współpracy w celu propagowania rozsądnej eksploatacji zasobów ryb w wodach Wybrzeża Kości Słoniowej oraz wsparcie wysiłków tego państwa na rzecz rozwoju niebieskiej gospodarki, co leży w interesie obu stron.

Nowy protokół zapewnia uprawnienia do połowów w wodach Wybrzeża Kości Słoniowej dla statków unijnych w liczbie 28 sejnerów-zamrażalni do połowu tuńczyka i 8 taklowców powierzchniowych.

Roczną rekompensatę finansową w wysokości 682 000 EUR wyliczono na podstawie:

a)  pojemności referencyjnej wynoszącej 5500 ton, w odniesieniu do której roczną kwotę związaną z dostępem określono na 330 000 EUR w pierwszych dwóch latach stosowania protokołu oraz na 275 000 EUR w pozostałych latach (od trzeciego do szóstego roku);

b)  wsparcia na rozwój sektorowej polityki rybołówstwa Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej w wysokości 352 000 EUR rocznie w pierwszych dwóch latach stosowania protokołu oraz na 407 000 EUR w kolejnych latach (od trzeciego do szóstego roku). Wsparcie to jest zgodne z celami polityki krajowej w dziedzinie zrównoważonego zarządzania śródlądowymi i morskimi zasobami ryb Wybrzeża Kości Słoniowej.

Tabela porównawcza protokołów zawartych pomiędzy Unią Europejską a Wybrzeżem Kości Słoniowej na lata 2013–2018 i 2018–2024

 

Protokół na lata 2013–2018

Protokół na lata 2018-2024

 

Rekompensata finansowa

680 000 EUR rocznie

682 000 EUR rocznie

 

Pojemność referencyjna

6500 ton rocznie

5500 ton rocznie

 

Kategorie statków

28 sejnerów-zamrażalni do połowu tuńczyka

10 taklowców powierzchniowych

28 sejnerów-zamrażalni do połowu tuńczyka

8 taklowców powierzchniowych

 

Sprawozdawca pragnie podkreślić fakt, że rekompensaty mające na celu wsparcie rozwoju sektorowej polityki rybołówstwa Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej sięgają od 51,6 do 59,7 % łącznej przekazanej kwoty, co w ujęciu procentowym stanowi istotną, zwiększającą się rekompensatę w porównaniu z poprzednim protokołem. Wsparcie dla rozwoju sektorowego stanowi realny wkład na rzecz zrównoważonego rozwoju kraju partnerskiego, gdyż przyczynia się do poprawy jego niezależności operacyjnej, stanowi podstawę jego strategii rozwoju oraz gwarantuje suwerenność. Podąża w kierunku przeciwnym do podejścia neokolonialnego „zapłać i zabierz”, do granic wykorzystującego zasoby i społeczności miejscowe, które często określa rzeczywisty charakter partnerstwa w umowach zawieranych z państwami trzecimi.

Podczas oceny wdrażania protokołu Komisja powinna zawsze mieć na uwadze, że Republika Wybrzeża Kości Słoniowej dąży do realizacji wyraźnie określonej polityki strategicznej z myślą o zwiększeniu zdolności do monitorowania, kontroli i nadzorowania własnych zasobów ryb i połowów dokonywanych w jej wodach, ze szczególnym naciskiem na środki zwalczania połowów NNN, poprawę dostępnej wiedzy naukowej na temat lokalnych ekosystemów morskich i zasobów ryb w jej wodach, a także rozwój lokalnego tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i społeczności zależnych od tego rodzaju rybołówstwa, aby zwiększyć ich wkład w lokalną gospodarkę, przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na pokładzie oraz zwiększenia dochodów rybaków, a także wspierać rozwój lokalnej infrastruktury do celów przetwórstwa ryb i wprowadzania ich do obrotu zarówno na potrzeby dostaw na rynek krajowy, jak i na potrzeby eksportu.

Sprawozdawca zaleca, aby Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu z uwagi na jego duże znaczenie zarówno dla Wybrzeża Kości Słoniowej, jak i dla flot UE poławiających w wodach tego kraju.

Jednak sprawozdawca uważa, że konieczne jest dokonanie bardziej szczegółowej oceny i analizy tej umowy, jej historii i perspektyw na przyszłość. Uwzględniając rolę i kompetencje Parlamentu Europejskiego w tej dziedzinie, sprawozdawca uważa za właściwe i konieczne przyjęcie rezolucji nieustawodawczej w sprawie przedmiotowej umowy, w której zawarte zostaną uwagi i zalecenia, które Komisja weźmie pod uwagę w czasie obowiązywania protokołu i w ramach ewentualnych negocjacji dotyczących go w przyszłości.

Sprawozdawca pragnie podkreślić pewne aspekty, które zasługują na szczególną uwagę.

Chociaż pierwszą umowę w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej podpisano 28 lat temu, wyniki wypracowane do dzisiaj w dziedzinie współpracy sektorowej są niestety bardzo niewielkie. Należy pilnie zaradzić tej sytuacji. Umowa musi sprzyjać rzeczywistemu trwałemu rozwojowi sektora rybołówstwa Wybrzeża Kości Słoniowej, a także przemysłu i działalności związanych z nim, zwiększając wartość dodaną pozostającą w kraju w wyniku eksploatacji jego zasobów naturalnych.

Konieczna jest lepsza koordynacja wsparcia sektorowego udzielanego w ramach umowy w sprawie połowów z instrumentami dostępnymi w ramach współpracy na rzecz rozwoju, a w szczególności Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), poprzez zarówno odpowiednie planowanie krajowe, jak i planowanie regionalne na rzecz Afryki Zachodniej.

Sprawozdawca uważa, że Komisja musi podjąć niezbędne działania – w tym ewentualny przegląd i poprawienie części umowy dotyczącej wsparcia sektorowego, a ponadto znaleźć nowe lepsze sposoby zwiększenia poziomu wykorzystania tego wsparcia – aby zmienić tendencję utrzymującą się w ostatnich dziesięcioleciach.

Na podobieństwo procesów, jakie zachodzą w innych krajach regionu, konieczne jest zwiększenie ilości i wiarygodności informacji na temat połowów i – ogólnie – na temat stanu zachowania zasobów rybnych oraz wsparcia Wybrzeża Kości Słoniowej w rozwijaniu zdolności do pozyskiwania takich danych.

Na zakończenie sprawozdawca podkreśla, że Parlament musi być niezwłocznie i szczegółowo informowany o procedurach dotyczących protokołu lub jego przedłużenia na wszystkich etapach procesu. Proponuje się coroczne przedkładanie Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie sprawozdania dotyczącego wyników wieloletniego planu sektorowego określonego w art. 4 protokołu, jak również spełnienia wymogu sprawozdawczości w zakresie połowów.


OPINIA Komisji Budżetowej (11.12.2018)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2018–2024)

(COM(2018)503 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Heidi Hautala

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Na podstawie odpowiednich wytycznych negocjacyjnych Komisja przeprowadziła negocjacje z rządem Wybrzeża Kości Słoniowej w celu zawarcia nowego protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej. W wyniku tych negocjacji nowy Protokół parafowano 16 marca 2018 r. Protokół obejmuje okres sześciu lat, począwszy od daty rozpoczęcia jego tymczasowego stosowania, tj. od daty jego podpisania, jak stwierdzono w art. 13.

Poprzedni protokół do umowy wszedł w życie 1 lipca 2013 r. i wygasł 30 czerwca 2018 r.

Głównym celem nowego protokołu jest zapewnienie statkom unijnym uprawnień do połowów w wodach Wybrzeża Kości Słoniowej na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych i z uwzględnieniem zaleceń Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT). Ten nowy protokół uwzględnia wyniki oceny poprzedniego protokołu (na lata 2013–2018) i perspektywicznej oceny dotyczącej potrzeby zawarcia nowego protokołu. Obie oceny przeprowadzili eksperci zewnętrzni. Protokół ten umożliwi także UE i Republice Wybrzeża Kości Słoniowej bliższą współpracę w celu propagowania zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych w wodach Wybrzeża Kości Słoniowej oraz wsparcia wysiłków tego państwa na rzecz rozwoju niebieskiej gospodarki, w interesie obu stron.

Nowy protokół przewiduje roczną rekompensatę finansową w wysokości 682 000 EUR, którą wyliczono na podstawie:

•  pojemności referencyjnej wynoszącej 5500 ton, w odniesieniu do której roczną kwotę związaną z dostępem określono na 330 000 EUR w pierwszych dwóch latach stosowania protokołu oraz na 275 000 EUR w pozostałych latach (od trzeciego do szóstego roku);

•  wsparcia przeznaczonego na rozwój sektorowej polityki rybołówstwa Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej w wysokości 352 000 EUR rocznie w pierwszych dwóch latach stosowania protokołu oraz na 407 000 EUR w pozostałych latach (od trzeciego do szóstego roku). Wsparcie to jest zgodne z celami polityki krajowej w dziedzinie zrównoważonego zarządzania śródlądowymi i morskimi zasobami ryb Wybrzeża Kości Słoniowej.

******

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody na przyjęcie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2018–2024).

Ponadto domaga się, by w dialogu z władzami lokalnymi Komisja Europejska skoncentrowała się na zadbaniu o to, by w szczególności miejscowe kobiety trudniące się przetwórstwem rybnym odniosły korzyści z porozumienia, były w stanie utrzymać się z pracy i mogły przyczyniać się w pełni do bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju na poziomie lokalnym. 

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Wspólnotą Europejską (lata 2018–2024)

Odsyłacze

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

PECH

 

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

10.9.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Heidi Hautala

9.7.2018

Rozpatrzenie w komisji

5.11.2018

 

 

 

Data przyjęcia

10.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

26

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

1

0

ENF

Marco Zanni

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Rozwoju (18.12.2018)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2018–2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Eleni Theocharous

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przedmiotowy protokół zawarty między UE i Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej musi być zgodny z nowym rozporządzeniem w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, w którym kładzie się szczególny nacisk na zrównoważone rybołówstwo i dobre zarządzanie, podkreślając też znaczenie spójności polityki w odniesieniu do wspólnej polityki rybołówstwa i celów UE w zakresie współpracy na rzecz rozwoju.

Protokół obejmuje okres sześciu lat, gwarantując w ten sposób pewną stabilność.

Uprawnienia połowowe przyznane statkom UE są, zdaniem Komisji, zgodne z najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi i zaleceniami Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) oraz pozostają w zgodzie z zasadą „dostępnej nadwyżki”.

W nowym protokole ustanowiono tonaż referencyjny wynoszący 5 500 ton rocznie, który jest niższy niż w ramach poprzedniego protokołu (6 500 ton rocznie). Poziom połowu jest zatem kontrolowany, ale zapewnia statkom europejskim dobre połączenie łowisk dzięki porozumieniom w sprawie połowów, zawartym przez UE z kilkoma innymi krajami Afryki Zachodniej, co pozwala na wpisanie tego porozumienia do „regionalnej sieci aktywnych umów o partnerstwie w sprawie połowów”.

Rekompensata finansowa przewidziana w niniejszym protokole wynosi 682 000 EUR rocznie, co stanowi niewielki wzrost w stosunku do poprzedniego protokołu. Przez pierwsze dwa lata kwota ta zostanie podzielona na kwoty roczne w wysokości 330 000 EUR na dostęp do obszaru połowowego Wybrzeża Kości Słoniowej i 352 000 EUR na konkretny cel wspierania wdrażania polityki rybołówstwa w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej. W pozostałym okresie podział będzie wynosił odpowiednio 275 000 EUR i 407 000 EUR. Stanowi to znaczne i pożądane zwiększenie budżetu sektorowego, pozwalające na promowanie odpowiedzialnego rybołówstwa i zrównoważonej eksploatacji łowisk oraz mające w szczególności na celu poprawę sytuacji w zakresie monitorowania, kontroli i nadzoru, wspieranie tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, poprawę stanu wiedzy na temat zasobów rybnych, wspieranie niebieskiej gospodarki i rozwój akwakultury.

Sprawozdawczyni jest zdania, że protokół będzie promował odpowiedzialną i zrównoważoną eksploatację zasobów rybnych w wodach Wybrzeża Kości Słoniowej w interesie obu stron, a zatem jest spójny z celami porozumień w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem i współpracy na rzecz rozwoju. W związku z tym sprawozdawczyni proponuje przyjęcie protokołu.

******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody na przyjęcie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2018–2024).

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Wspólnotą Europejską (lata 2018–2024)

Odsyłacze

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

PECH

 

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

10.9.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Eleni Theocharous

19.9.2018

Rozpatrzenie w komisji

20.11.2018

 

 

 

Data przyjęcia

13.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

14

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Frank Engel

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Miguel Urbán Crespo

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

PPE

Joachim Zeller

1

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Wspólnotą Europejską (lata 2018–2024)

Odsyłacze

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

2.8.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

10.9.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

10.9.2018

BUDG

10.9.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Data przyjęcia

23.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Data złożenia

28.1.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

3

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności