Procedură : 2018/0267(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0030/2019

Texte depuse :

A8-0030/2019

Dezbateri :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Voturi :

PV 12/02/2019 - 9.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0063

RECOMANDARE     ***
PDF 205kWORD 68k
28.1.2019
PE 629.693v02-00 A8-0030/2019

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Comisia pentru pescuit

Raportor: João Ferreira

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 JUSTIFICARE SUCCINTĂ
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10858/2018),

–  având în vedere Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024) (10856/2018),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și cu articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0387/2018),

–  având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din ... referitoare la proiectul de decizie(1),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru dezvoltare, precum și cel al Comisiei pentru bugete (A8-0030/2019),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Côte d'Ivoire.

(1)

Texte adoptate la această dată, P8_TA(0000)0000.


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Côte d’Ivoire este o țară cu peste 20 de milioane de locuitori și peste 60 de grupuri etnice. Recent, a trecut printr-un război civil turbulent, care a exacerbat inegalitatea socială îngrozitoare. Indicele său de dezvoltare și alți indicatori sociali prezintă o imagine alarmantă — de exemplu, are una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității infantile în lume (85 de decese la mia de nașteri), mai mult de 50 % din populație este analfabetă și aproape 90 % din locurile de muncă sunt informale.

În timp ce sectorul său de pescuit contribuie foarte puțin la economie și reprezintă mai puțin de 1 % din PIB, este important ca resursă alimentară și pentru societate în ansamblu. Côte d’Ivoire depinde de importurile de produse pescărești pentru a-și hrăni populația. Într-adevăr, chiar dacă capturile realizate de flota locală cresc din nou, nivelurile de captură nu vor fi totuși suficiente pentru a satisface nevoile de pește ale țării.

Pescuitul artizanal, costier și în apele interioare reprezintă două treimi din capturi. Flotele locale constau în principal în pirogi de la 6 la 20 metri lungime. În 2014, au fost înregistrate 13 000. Sectorul pescuitului din țară, în special pescuitul la scară mică, necesită, prin urmare, sprijin structural pentru a le permite să contribuie mai eficient la nevoile naționale în materie de dezvoltare și alimentație.

Primul acord în domeniul pescuitului încheiat între Republica Côte d’Ivoire și Comunitatea Europeană a intrat în vigoare în 1990. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului în vigoare a fost încheiat în 2007, pentru o perioadă de 6 ani, și este reînnoit în mod tacit pentru perioade de 6 ani. Acesta este un acord privind tonul, care permite navelor UE să pescuiască în apele Republicii Côte d’Ivoire și face parte din acordurile privind pescuitul în rețeaua de pescuit de ton din Africa de Vest.

Protocolul anterior de 5 ani, care a expirat la 30 iunie 2018, a oferit posibilități de pescuit pentru navele din Uniune în apele Republicii Côte d’Ivoire pentru 28 de nave de pescuit ton cu plasă-pungă (16 pentru Spania și 12 pentru Franța) și pentru 10 nave de pescuit cu paragate plutitoare (7 pentru Spania și 3 pentru Portugalia). Contribuția financiară anuală a fost de 680 000 EUR/an, din care 257 500 EUR/an (37,8 % din total) în sprijinul sectorului pescuitului din Côte d’Ivoire.

În timpul celei de-a doua runde de negocieri, care a avut loc în perioada 13-16 martie 2018, UE și Republica Côte d’Ivoire au încheiat negocierile pentru un nou protocol de 6 ani (2018-2024) de la data aplicării sale provizorii, și anume de la data semnării sale.

Acest nou protocol ia în considerare rezultatele evaluărilor ex ante și ex post ale protocolului anterior (2013-2018). Evaluarea a concluzionat că sectorul pescuitului de ton din Uniune are un puternic interes de a-și desfășura activitatea în Côte d’Ivoire și că reînnoirea protocolului ar contribui la consolidarea capacităților de monitorizare, de control și de supraveghere și la îmbunătățirea guvernanței activităților de pescuit din regiune. Importanța portului Abidjan, care este unul dintre principalele porturi de debarcare și locuri de prelucrare din Africa de Vest, contribuie la relevanța noului protocol preconizat, atât pentru sectorul pescuitului de ton din Uniune, cât și pentru țara parteneră.

Ca în cazul protocoalelor anterioare, obiectivul principal al noului protocol este să ofere posibilități de pescuit navelor Uniunii în apele Republicii Côte d’Ivoire, ținând cont de cele mai bune avize științifice disponibile și respectând recomandările Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT). Noul protocol va permite, de asemenea, Uniunii Europene și Republicii Côte d’Ivoire să colaboreze mai strâns în vederea promovării unei exploatări sustenabile a resurselor piscicole din apele Republicii Côte d’Ivoire și a sprijinirii eforturilor Republicii Côte d’Ivoire de a-și dezvolta economia albastră, în interesul ambelor părți.

Noul protocol oferă navelor din Uniune posibilități de pescuit în apele Republicii Côte d’Ivoire pentru 28 de nave de pescuit ton frigorifice cu plasă-pungă și 8 nave de pescuit cu paragate plutitoare.

Contribuția financiară anuală este de 682 000 EUR și se bazează pe:

(a)  un tonaj de referință de 5 500 de tone, pentru care a fost stabilită o sumă anuală pentru acces de 330 000 EUR pentru primii doi ani de aplicare a protocolului și de 275 000 EUR pentru anii următori (de la al treilea la al șaselea);

(b)  un sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale a pescuitului din Republica Côte d’Ivoire în valoare de 352 000 EUR pe an pentru primii doi ani de aplicare a protocolului și de 407 000 EUR pentru anii următori (de la al treilea la al șaselea). Acest sprijin răspunde obiectivelor politicii naționale în materie de gestionare sustenabilă a resurselor piscicole continentale și maritime ale Republicii Côte d’Ivoire.

Tabel comparativ al Protocoalelor dintre Uniunea Europeană și Côte d’Ivoire 2013-2018 și 2018-2024

 

Protocolul 2013-2018

Protocolul 2018-2024

 

Compensare financiară

680 000 EUR/an

682 000 EUR/an

 

Tonaj de referință

6 500 de tone/an

5 500 de tone/an

 

Categorii de nave

28 de nave de pescuit ton frigorifice cu plasă-pungă

10 nave de pescuit cu paragate plutitoare

28 de nave de pescuit ton frigorifice cu plasă-pungă

8 nave de pescuit cu paragate plutitoare

 

Un aspect pe care raportorul ar dori să îl sublinieze este faptul că contribuțiile destinate să sprijine dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului din Côte d’Ivoire se situează între 51,6 % și 59,7 % din totalul ce urmează a fi transferat, ceea ce, în termeni procentuali, reprezintă o contribuție majoră și în creștere în comparație cu protocolul anterior. Sprijinul pentru dezvoltarea sectorială este o contribuție autentică la sustenabilitatea unei țări partenere, potențând capacitățile acesteia de autonomie tehnică, consolidând strategia sa de dezvoltare și asigurându-i suveranitatea, spre deosebire de abordarea neocolonială de tipul „plătim și ne servim”, prin care se exploatează până la epuizare resursele și comunitățile și care adesea stabilește orientarea reală a parteneriatului în acordurile cu țările terțe.

Atunci când evaluează punerea în aplicare a protocolului, Comisia ar trebui să țină întotdeauna seama de faptul că Republica Côte d’Ivoire urmărește o politică strategică clar definită în vederea creșterii capacității lor de monitorizare, control și supraveghere a stocurilor lor de pește, precum și a activităților de pescuit desfășurate în apele lor, cu un accent special pe măsurile de combatere a pescuitului INN, de îmbunătățire a cunoștințelor științifice disponibile privind ecosistemele marine locale și stocurile de pește din apele lor și de dezvoltare a pescuitului artizanal local și a comunităților care depind de acesta pentru a-și spori contribuția la economia locală, a contribui la îmbunătățirea siguranței la bord și a veniturilor pescarilor și a sprijini dezvoltarea facilităților locale pentru prelucrarea și comercializarea peștelui, fie că este vorba de aprovizionarea pieței interne sau de exporturi.

Raportorul recomandă ca Parlamentul să aprobe încheierea prezentului protocol, având în vedere că acesta are o mare importanță, atât pentru Côte d’Ivoire, cât și pentru flotele UE care își desfășoară activitatea în apele acestei țări.

Cu toate acestea, raportorul consideră că este necesar să aibă loc o evaluare și o analiză mai detaliată a acestui acord, a istoricului său și a perspectivelor sale pentru viitor. Având în vedere rolul și competențele Parlamentului European în acest domeniu, raportorul consideră că este oportună și necesară aprobarea unei rezoluții fără caracter legislativ referitoare la acest acord, care să conțină observațiile și recomandările de care se speră că va ține seama Comisia Europeană în perioada în care acest protocol va fi în vigoare și în cazul unei eventuale negocieri a acestuia în viitor.

Raportorul dorește să sublinieze câteva aspecte cărora trebuie să li se acorde o atenție deosebită.

Cu toate că primul acord în domeniul pescuitului dintre UE și Republica Côte d’Ivoire a fost semnat cu 28 de ani în urmă, rezultatele obținute până în prezent în domeniul cooperării sectoriale sunt, în mod regretabil, limitate. Această situație trebuie să se schimbe. Acordul trebuie să promoveze o reală dezvoltare sustenabilă a sectorului pescuitului din Côte d’Ivoire și a industriilor și activităților conexe, crescând valoarea adăugată care rămâne în țară în urma exploatării resurselor sale naturale.

Este nevoie de o mai bună coordonare între sprijinul sectorial oferit în contextul acordului în domeniul pescuitului și instrumentele disponibile în contextul cooperării pentru dezvoltare, și anume Fondul european de dezvoltare (FED), prin intermediul fie al programării naționale, fie al programării regionale pentru Africa de Vest.

Raportorul consideră că trebuie luate de către Comisia Europeană măsurile necesare, inclusiv posibila revizuire și majorare a componentei din acord referitoare la sprijinul sectorial, pe lângă găsirea unor modalități noi și mai bune în vederea măririi ratei de absorbție a acestui sprijin, pentru a inversa tendința din ultimele decenii.

La fel ca în cazul altor țări din regiune, este necesară o creștere a volumului și fiabilității informațiilor privind capturile și, în general, privind starea de conservare a resurselor piscicole, precum și acordarea de sprijin pentru dezvoltarea capacităților proprii de obținere a acestor informații de către Côte d’Ivoire.

În final, raportorul subliniază că Parlamentul trebuie să fie informat imediat și pe deplin, în toate etapele, cu privire la procedurile referitoare la protocol sau la reînnoirea sa. Ar trebui să se prezinte anual Parlamentului și Consiliului un raport privind rezultatele programului sectorial multianual descris la articolul 4 din protocol, precum și privind respectarea cerințelor de raportare privind capturile.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (11.12.2018)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la decizia Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024)

(COM(2018)503 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Raportoare pentru aviz: Heidi Hautala

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Pe baza directivelor de negociere pertinente, Comisia a purtat negocieri cu guvernul Republicii Côte d’Ivoire, în scopul încheierii unui nou protocol la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d’Ivoire. După încheierea acestor negocieri, a fost parafat un nou protocol, la 16 martie 2018. Protocolul acoperă o perioadă de șase ani de la data aplicării sale provizorii, și anume de la data la care a fost semnat, așa cum se prevede la articolul 13.

Ultimul protocol la acord a intrat în vigoare la 1 iulie 2013 și a expirat la 30 iunie 2018.

Obiectivul principal al noului protocol este să ofere posibilități de pescuit navelor Uniunii în apele Republicii Côte d’Ivoire, ținând cont de cele mai bune avize științifice disponibile și respectând recomandările Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT). Acest nou protocol ține cont de rezultatele unei evaluări a protocolului anterior (2013-2018) și ale unei evaluări prospective privind necesitatea încheierii unui nou protocol. Ambele evaluări au fost realizate de experți externi. Protocolul va permite, de asemenea, Uniunii Europene și Republicii Côte d’Ivoire să colaboreze mai strâns în vederea promovării unei exploatări sustenabile a resurselor piscicole din apele Republicii Côte d’Ivoire și a sprijinirii eforturilor Republicii Côte d’Ivoire de a-și dezvolta economia albastră, în interesul ambelor părți.

Noul protocol prevede o contribuție financiară anuală de 682 000 EUR, care se bazează pe:

•  un tonaj de referință de 5 500 de tone, pentru care a fost stabilită o sumă anuală pentru acces de 330 000 EUR pentru primii doi ani de aplicare a protocolului și de 275 000 EUR pentru anii următori (de la al treilea la al șaselea);

•  un sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale a pescuitului din Republica Côte d’Ivoire în valoare de 352 000 EUR pe an pentru primii doi ani de aplicare a protocolului și de 407 000 EUR pentru anii următori (de la al treilea la al șaselea). Acest sprijin răspunde obiectivelor politicii naționale în materie de gestionare sustenabilă a resurselor piscicole continentale și maritime ale Republicii Côte d’Ivoire.

******

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, care este comisie competentă, să recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024).

În plus, Comisia Europeană este invitată să depună în continuare eforturi - prin menținerea unui dialog cu autoritățile locale în acest sens - pentru a garanta că punerea în aplicare a acordului aduce beneficii în special femeilor care sunt angajate la nivel local în sectorul procesării peștelui, permițându-le, astfel, să își asigure subzistența și să contribuie pe deplin la securitatea alimentară și la dezvoltarea regiunii. 

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Acord de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Republica Côte d’Ivoire și Comunitatea Europeană (2018-2024)

Referințe

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Comisie competentă

 

PECH

 

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

10.9.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Heidi Hautala

9.7.2018

Examinare în comisie

5.11.2018

 

 

 

Data adoptării

10.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureșan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

26

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

1

0

ENF

Marco Zanni

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (18.12.2018)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Raportoare pentru aviz: Eleni Theocharous

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezentul protocol dintre UE și Republica Côte d'Ivoire trebuie să respecte noul Regulament privind politica comună în domeniul pescuitului (PCP), care pune în special accentul pe sustenabilitatea pescuitului și pe buna guvernanță, recunoscând totodată importanța coerenței dintre PCP și obiectivele UE în materie de cooperare pentru dezvoltare.

Protocolul acoperă o perioadă de șase ani, asigurând astfel o oarecare stabilitate.

Posibilitățile de pescuit acordate navelor UE respectă, potrivit Comisiei, cele mai bune avize științifice disponibile și recomandările Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic, precum și principiul „surplusului disponibil”.

Noul protocol stabilește un tonaj de referință de 5 500 de tone pe an, mai mic decât în protocolul anterior (6 500 de tone pe an). Prin urmare, nivelul capturilor este controlat, dar permite totuși existența unei bune rețele de zone de pescuit pentru navele europene datorită acordurilor în domeniul pescuitului încheiate de UE cu alte țări din Africa de Vest, fapt care permite includerea sa într-o „rețea regională de APP active”.

Contribuția financiară prevăzută de prezentul protocol se ridică la 682 000 EUR pe an — o creștere ușoară față de protocolul anterior. În primii doi ani, acest total va fi divizat în sume anuale de 330 000 EUR pentru accesul la zona de pescuit ivoriană și de 352 000 EUR pentru obiectivul specific de sprijinire a punerii în aplicare a politicii în domeniul pescuitului în Côte d’Ivoire. Pentru perioada rămasă, diviziunea va fi de 275 000 EUR și, respectiv, de 407 000 EUR. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă și binevenită a bugetului sectorial, promovând pescuitul responsabil și exploatarea sustenabilă a resurselor piscicole și vizând în special îmbunătățirea monitorizării, controlului și supravegherii, sprijinirea pescuitului la scară mică, îmbunătățirea cunoștințelor științifice cu privire la stocurile de pește, sprijinirea economiei albastre și dezvoltarea acvaculturii.

Raportoarea consideră că protocolul va promova exploatarea responsabilă și sustenabilă a resurselor piscicole din Côte d’Ivoire în interesul ambelor părți și că, prin urmare, este în concordanță cu obiectivele acordurilor pentru pescuit sustenabil și ale cooperării pentru dezvoltare. Din aceste motive, raportoarea propune aprobarea protocolului.

******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru pescuit, care este comisie competentă, să recomande aprobarea de către Parlament a proiectului de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024).

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Acord de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Republica Côte d’Ivoire și Comunitatea Europeană (2018-2024)

Referințe

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Comisie competentă

 

PECH

 

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

DEVE

10.9.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Eleni Theocharous

19.9.2018

Examinare în comisie

20.11.2018

 

 

 

Data adoptării

13.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

14

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Frank Engel

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Miguel Urbán Crespo

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

PPE

Joachim Zeller

1

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acord de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Republica Côte d’Ivoire și Comunitatea Europeană (2018-2024)

Referințe

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Data sesizării

2.8.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

PECH

10.9.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

DEVE

10.9.2018

BUDG

10.9.2018

 

 

Raportori

Data numirii

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Examinare în comisie

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Data adoptării

23.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Data depunerii

28.1.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

3

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 8 februarie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate