ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024)

28.1.2019 - (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE)) - ***

Výbor pre rybárstvo
Spravodajca: João Ferreira

Postup : 2018/0267(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0030/2019
Predkladané texty :
A8-0030/2019
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10858/2018),

–  so zreteľom na Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024) (10856/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0387/2018),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z ... o návrhu rozhodnutia[1],

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet (A8-0030/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Republiky Pobrežia Slonoviny.

  • [1]  Prijaté texty z tohto dňa, , P8_TA(0000)0000.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Pobrežie Slonoviny je krajinou s viac ako 20 miliónmi obyvateľov a viac ako 60 etnickými skupinami. Nedávno prešlo búrlivou občianskou vojnou, ktorá prehĺbila obrovskú sociálnu nerovnosť v krajine. Jeho index rozvoja a iné sociálne ukazovatele poskytujú alarmujúci obraz – krajina sa napríklad vyznačuje jednou z najvyšších mier úmrtnosti detí na svete (85 úmrtí na tisíc pôrodov), pričom viac ako 50 % ľudí je negramotných a takmer 90 % pracovných miest je neformálnych.

Hoci odvetvie rybolovu prispieva k hospodárstvu len málo a vytvára menej ako 1 % HDP, má spoločenský význam a zohráva dôležitú úlohu ako zdroj potravín. Pobrežie Slonoviny závisí od dovozu produktov rybolovu, aby nasýtilo svoje obyvateľstvo. Aj v prípade, že by sa úlovky miestnej flotily opäť zvýšili, stále nebudú postačovať na uspokojenie potrieb krajiny, pokiaľ ide o ryby.

Dve tretiny úlovkov pripadajú na drobný, pobrežný a vnútrozemský rybolov. Miestne flotily pozostávajú najmä z člnov od 6 do 20 metrov. V roku 2014 bolo zaregistrovaných 13 000 člnov. Odvetvie rybolovu v krajine, najmä maloobjemový rybolov, preto potrebuje štrukturálnu podporu, ktorá by mu umožnila účinnejšie prispievať k národnému rozvoju a potravinovým potrebám.

Prvá dohoda o partnerstve v sektore rybolovu uzavretá medzi Republikou Pobrežia Slonoviny a Európskym spoločenstvom pochádza z roku 1990. V súčasnosti platná dohoda o partnerstve v sektore rybolovu bola uzavretá v roku 2007 na obdobie 6 rokov a jej platnosť sa automaticky predlžuje na ďalšie šesťročné obdobia. Ide o dohodu týkajúcu sa lovu tuniaka, ktorá umožňuje plavidlám EÚ loviť ryby vo vodách Pobrežia Slonoviny a je súčasťou sietí na lov tuniakov v západnej Afrike.

Tento 5-ročný protokol, ktorého platnosť sa skončila 30. júna 2018, poskytoval rybolovné možnosti plavidlám Únie vo vodách Pobrežia Slonoviny v prípade 28 plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou (16 pre Španielsko a 12 pre Francúzsko) a 10 plavidiel na lov pelagickými lovnými šnúrami (7 pre Španielsko a 3 pre Portugalsko). Ročný finančný príspevok predstavoval 680 000 EUR vrátane 257 500 EUR (37,8 % z celkovej sumy) na podporu odvetvia rybolovu Pobrežia Slonoviny.

Počas druhého kola rokovaní, ktoré sa konalo 13. – 16. marca 2018, EÚ a Republika Pobrežia Slonoviny ukončili rokovania o novom protokole trvajúcom 6 rokov (2018 – 2024) odo dňa jeho predbežného uplatňovania, t. j. od dátumu jeho podpísania.

V tomto novom protokole sa zohľadňujú výsledky hodnotení ex ante a ex post predchádzajúceho protokolu (2013 – 2018). Z hodnotenia vyplynulo, že odvetvie lovu tuniaka v EÚ má veľký záujem o rybolov v oblastiach Pobrežia Slonoviny a obnovenie protokolu by pomohlo posilniť monitorovanie, kontrolu a dohľad a prispieť k lepšiemu riadeniu rybárstva v tomto regióne. Význam Abidžanu ako jedného z hlavných prístavov vylodenia a spracovateľských miest v západnej Afrike prispieva k dôležitosti plánovaného nového protokolu pre odvetvie lovu tuniaka v EÚ aj v partnerskej krajine.

Čo sa týka predchádzajúcich protokolov, hlavným cieľom nového protokolu je poskytnúť rybolovné možnosti plavidlám Únie vo vodách Pobrežia Slonoviny na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní a v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT). Nový protokol takisto umožní EÚ a Republike Pobrežia Slonoviny, aby užšie spolupracovali v oblasti podpory udržateľného využívania rybolovných zdrojov vo vodách Pobrežia Slonoviny a úsilia Pobrežia Slonoviny rozvíjať modré hospodárstvo, a to v záujme oboch strán.

V novom protokole sa stanovujú rybolovné možnosti pre plavidlá Únie vo vodách Pobrežia Slonoviny v prípade 28 mraziarenských plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou a 8 plavidiel na lov pelagickými lovnými šnúrami.

Ročný finančný príspevok predstavuje 682 000 EUR a pozostáva z týchto položiek:

a)  referenčnej tonáže 5 500 ton, pri ktorej bola ročná suma súvisiaca s prístupom k zdrojom stanovená na 330 000 EUR na prvé dva roky uplatňovania protokolu a na 275 000 EUR na nasledujúce roky (tretí až šiesty);

b)  podpory rozvoja odvetvovej politiky rybolovu Republiky Pobrežia Slonoviny vo výške 352 000 EUR ročne na prvé dva roky uplatňovania protokolu a 407 000 EUR na nasledujúce roky (tretí až šiesty). Táto podpora je v súlade s cieľmi vnútroštátnej politiky v oblasti udržateľného riadenia vnútrozemských a morských rybolovných zdrojov Pobrežia Slonoviny.

Porovnávacia tabuľka protokolov medzi Európskou úniou a Pobrežím Slonoviny na obdobia 2013 – 2018 a 2018 – 2024

 

Protokol 2013 – 2018

Protokol 2018 – 2024

 

Finančná kompenzácia

680 000 EUR ročne

682 000 EUR ročne

 

Referenčná tonáž

6 500 ton ročne

5 500 ton ročne

 

Kategórie plavidiel

28 mraziarenských plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou

10 plavidiel na lov pelagickými lovnými šnúrami

28 mraziarenských plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou

8 plavidiel na lov pelagickými lovnými šnúrami

 

Spravodajca by rád zdôraznil, že príspevky určené na podporu rozvoja sektorovej politiky rybolovu Pobrežia Slonoviny sa pohybujú od 51,6 % do 59,7 % z celkového objemu, ktorý sa má previesť, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje významný a rastúci príspevok v porovnaní s predchádzajúcim protokolom. Podpora rozvoja sektora je skutočným príspevkom k udržateľnosti v partnerskej krajine, ktorým sa zvyšuje jej vlastná operačná nezávislosť a podporuje sa jej stratégia rozvoja a zaručuje sa jej zvrchovanosť. Je to rozdiel oproti neokoloniálnemu prístupu založenému na zásade „zaplať a ber“, ktorým sa až po hranicu únosnosti vyčerpávajú zdroje a vykorisťujú komunity a ktorým sa častokrát riadi realita partnerstiev s nečlenskými krajinami.

Pri posudzovaní vykonávania protokolu by Komisia mala mať vždy na pamäti, že Republika Pobrežia Slonoviny presadzuje jasne vymedzenú strategickú politiku s cieľom zvýšiť svoju kapacitu na monitorovanie a kontrolu svojich populácií rýb a rybolovu vykonávaného v jej vodách a dohľadu nad nimi, s osobitným dôrazom na opatrenia na boj proti NNN rybolovu, na zlepšenie dostupných vedeckých poznatkov o miestnych morských ekosystémoch a populáciách rýb v jej vodách a na rozvoj miestneho remeselného rybolovu a komunít, ktoré sú závislé od rybolovu, s cieľom zvýšiť ich príspevok k miestnemu hospodárstvu, pomôcť zlepšiť bezpečnosť na palube a príjmy rybárov a podporiť rozvoj miestnych zariadení na spracovanie a komercializáciu rýb, či už na domácom trhu alebo na vývoz.

Spravodajca odporúča, aby Parlament schválil podpísanie tohto protokolu, keďže má veľký význam tak pre Pobrežie Slonoviny, ako aj pre flotilu EÚ, ktorá má pôsobiť v jeho vodách.

Spravodajca však považuje za nevyhnutné uskutočniť podrobnejšie posúdenie a preskúmanie tejto dohody, jej kontextu a vyhliadok do budúcnosti. Vzhľadom na úlohu a právomoci Parlamentu v tejto oblasti spravodajca považuje za vhodné a potrebné, aby sa prijalo nelegislatívne uznesenie o tejto dohode, z ktorého vyplynú závery a odporúčania, ktoré Komisia zohľadní po celú dobu platnosti tohto protokolu, ako aj pri prípadných budúcich rokovaniach.

Spravodajca by rád upozornil na niektoré aspekty, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť.

Napriek skutočnosti, že prvá dohoda o rybolove medzi EÚ a Republikou Pobrežia Slonoviny bola podpísaná už pred 28 rokmi, dosiahnuté výsledky v oblasti sektorovej spolupráce sú, bohužiaľ, slabé. Toto sa musí zmeniť. Dohoda by mala presadzovať skutočný udržateľný rozvoj sektora rybolovu Pobrežia Slonoviny, ako aj súvisiaceho priemyslu a činností a zvýšiť tak pridanú hodnotu, ktorá ostáva v krajine z využívania vlastných prírodných zdrojov.

Je potrebná lepšia koordinácia medzi poskytovanou sektorovou podporou v rámci dohody o rybolove a nástrojmi, ktoré sú k dispozícii v rámci rozvojovej spolupráce, najmä Európskeho rozvojového fondu, buď prostredníctvom príslušných národných programov, alebo regionálnych programov v rámci regiónu východnej Afriky.

Spravodajca sa domnieva, že Komisia by mala popri nájdení nových a lepších spôsobov zvýšenia miery čerpania tejto podpory prijať potrebné opatrenia – vrátane možnej revízie bodu dohody týkajúceho sa sektorovej podpory a jej zvýšenia, a to s cieľom zvrátiť trend z posledných desaťročí.

Podobne ako v prípade iných krajín v regióne je potrebné zlepšiť množstvo a spoľahlivosť informácií o úlovkoch a vo všeobecnosti o stave zachovania rybolovných zdrojov a podporovať Pobrežie Slonoviny pri rozvíjaní vlastných kapacít na získavanie týchto údajov.

Na záver spravodajca zdôrazňuje, že Parlament musí byť vo všetkých štádiách plne a ihneď informovaný o postupoch týkajúcich sa protokolu alebo jeho obnovenia. Každoročne by sa mala predkladať Parlamentu a Rade správa o výsledkoch viacročného sektorového programu uvedeného v článku 4 protokolu, ako aj o dodržiavaní požiadaviek v oblasti podávania hlásení o úlovkoch.

STANOVISKO Výboru pre rozpočet (11.12.2018)

pre Výbor pre rybárstvo

k rozhodnutiu Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežie Slonoviny (2018 – 2024)
(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Heidi Hautala

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia na základe príslušných smerníc na rokovania uskutočnila s vládou Pobrežia Slonoviny rokovania s cieľom uzavrieť nový protokol k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny. V nadväznosti na tieto rokovania bol 16. marca 2018 parafovaný nový protokol. Protokol sa vzťahuje na obdobie šiestich rokov odo dňa jeho predbežného uplatňovania, t. j. odo dňa jeho podpisu, ako sa uvádza v článku 13.

Predchádzajúci protokol k dohode nadobudol platnosť 1. júla 2013 a jeho platnosť uplynula 30. júna 2018.

Hlavným cieľom nového protokolu je poskytnúť rybolovné možnosti plavidlám Únie vo vodách Pobrežia Slonoviny na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní a v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT). V tomto novom protokole sa zohľadňujú výsledky hodnotenia predchádzajúceho protokolu (2013 – 2018) a perspektívneho posúdenia možnosti uzavretia nového protokolu. Obe vykonali externí odborníci. Protokol takisto umožní EÚ a Republike Pobrežia Slonoviny, aby užšie spolupracovali v oblasti podpory udržateľného využívania rybolovných zdrojov vo vodách Pobrežia Slonoviny a úsilia Pobrežia Slonoviny rozvíjať modré hospodárstvo, a to v záujme oboch strán.

Nový protokol poskytne ročný finančný príspevok vo výške 682 000 EUR a pozostáva z týchto položiek:

•  referenčnej tonáže 5 500 ton, pri ktorej bola ročná suma súvisiaca s prístupom k zdrojom stanovená na 330 000 EUR na prvé dva roky uplatňovania protokolu a na 275 000 EUR na nasledujúce roky (tretí až šiesty);

•  podpory rozvoja odvetvovej politiky rybolovu Republiky Pobrežia Slonoviny vo výške 352 000 EUR ročne na prvé dva roky uplatňovania protokolu a 407 000 EUR na nasledujúce roky (tretí až šiesty). Táto podpora je v súlade s cieľmi vnútroštátnej politiky v oblasti udržateľného riadenia vnútrozemských a morských rybolovných zdrojov Pobrežia Slonoviny.

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežie Slonoviny (2018 – 2024).

Okrem toho je Európska komisia naliehavo vyzvaná, aby sa prostredníctvom dialógu s miestnymi orgánmi naďalej snažila zabezpečiť, aby najmä miestne ženy, ktoré sa venujú spracovaniu rýb, mali z dohody prospech, dokázali zo svojej práce vyžiť a bolo im umožnené plnohodnotne sa podieľať na zaistení miestnej potravinovej bezpečnosti a rozvoja. 

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Republikou Pobrežie Slonoviny a Európskym spoločenstvom (2018 – 2024)

Referenčné čísla

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Gestorský výbor

 

PECH

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

10.9.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Heidi Hautala

9.7.2018

Prerokovanie vo výbore

5.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

26

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

1

0

ENF

Marco Zanni

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre rozvoj (18.12.2018)

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežie Slonoviny (2018 – 2024)
(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eleni Theocharous

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Tento protokol medzi EÚ a Republikou Pobrežia Slonoviny musí byť v súlade s novým nariadením o spoločnej rybárskej politike (SRP), ktorá kladie dôraz najmä na udržateľnosť rybolovu a dobrú správu a zároveň uznáva dôležitosť politickej súdržnosti medzi cieľmi SRP a cieľmi EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce.

Protokol sa vzťahuje na obdobie šiestich rokov, čím zaručuje určitú stabilitu.

Podľa Komisie sú rybolovné možnosti priznané námorným plavidlám EÚ v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými stanoviskami, ako aj s odporúčaniami Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT), pričom zároveň rešpektujú zásadu „dostupného nadbytku“.

V novom protokole sa stanovuje referenčná tonáž vo výške 5 500 ton ročne, čo je menej ako v predchádzajúcom protokole (6 500 ton ročne). Úroveň úlovku sa teda kontroluje, i tak to však umožňuje dobré prepojenie rybolovných oblastí pre európske plavidlá vďaka rybárskym dohodám, ktoré EÚ uzatvorila s niekoľkými ďalšími krajinami západnej Afriky, čím sa táto dohoda stáva súčasťou tzv. regionálnej siete aktívnych dohôd o partnerstve v sektore rybolovu.

Finančný príspevok stanovený v tomto protokole predstavuje 682 000 EUR ročne, čo je mierny nárast v porovnaní s predchádzajúcim protokolom. V prvých dvoch rokoch sa táto celková suma rozdelí na dve ročné sumy vo výške 330 000 EUR na prístup do rybolovnej oblasti Pobrežia Slonoviny a 352 000 EUR na špeciálny účel, ktorým je podpora vykonávania rybárskej politiky na Pobreží Slonoviny. Na zostávajúce obdobie sa prostriedky rozdelia na sumu 275 000 EUR a 407 000 EUR. Tieto prostriedky predstavujú výrazné a vítané zvýšenie v rámci sektorového rozpočtu, ktorým sa podporí zodpovedný rybolov a udržateľné využívania rybolovných zdrojov a ktoré sa bude zameriavať najmä na zlepšenie monitorovania, kontroly a dohľadu, podporu drobného rybolovu, zlepšenie vedeckých poznatky o populáciách rýb, podporu modrého hospodárstva a rozvoj akvakultúry.

Spravodajkyňa sa domnieva, že protokol podporí zodpovedné a udržateľné využívanie rybolovných zdrojov na Pobreží Slonoviny v záujme oboch strán, a preto je v súlade s cieľmi dohôd o udržateľnom rybárstve a rozvojovej spolupráci. Z týchto dôvodov spravodajkyňa navrhuje, aby bol protokol schválený.

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil schválenie návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežie Slonoviny (2018 – 2024).

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Republikou Pobrežie Slonoviny a Európskym spoločenstvom (2018 – 2024)

Referenčné čísla

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Gestorský výbor

 

PECH

 

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

10.9.2018

Spravodajca

       dátum vymenovania

Eleni Theocharous

19.9.2018

Prerokovanie vo výbore

20.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

13.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

14

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Frank Engel

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Miguel Urbán Crespo

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

PPE

Joachim Zeller

1

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Republikou Pobrežie Slonoviny a Európskym spoločenstvom (2018 – 2024)

Referenčné čísla

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

2.8.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

10.9.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

10.9.2018

BUDG

10.9.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Dátum prijatia

23.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Dátum predloženia

28.1.2019

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

3

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 7. februára 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia