Förfarande : 2018/0267(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0030/2019

Ingivna texter :

A8-0030/2019

Debatter :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Omröstningar :

PV 12/02/2019 - 9.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0063

REKOMMENDATION     ***
PDF 193kWORD 67k
28.1.2019
PE 629.693v02-00 A8-0030/2019

om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Fiskeriutskottet

Föredragande: João Ferreira

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORTFATTAD MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetutskottet
 YTTRANDE från utskottet för utveckling
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10858/2018),

–  med beaktande av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024) (10856/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket, led a v, och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0387/2018),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den ... om utkastet till beslut(1),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A8-0030/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Elfenbenskusten.

(1)

Antagna texter, P8_TA(0000)0000.


KORTFATTAD MOTIVERING

Elfenbenskusten är ett land med mer än 20 miljoner invånare och mer än 60 etniska grupper. Nyligen genomgick det ett turbulent inbördeskrig, som förvärrade den fruktansvärda sociala ojämlikheten. Landets utvecklingsindex och andra sociala indikatorer målar upp en alarmerande bild – bland annat är barndödligheten bland de högsta i världen (85 dödsfall per tusen födslar), mer än 50 % av befolkningen kan inte läsa och nästan 90 % av sysselsättningen är informell.

Samtidigt som dess fiskerisektor inte i någon större utsträckning bidrar till ekonomin och står för mindre än 1 % av BNP, är den viktig som en livsmedelsresurs och för samhället som helhet. Elfenbenskusten är beroende av import av fiskeriprodukter för att föda sin befolkning. Även om den lokala flottans fångster ökar igen kommer dess fångstnivåer fortfarande inte att räcka för att tillgodose landets behov av fisk.

Icke-industriellt fiske, kustfiske och inlandsfiske står för två tredjedelar av fångsterna. De lokala fiskeflottorna består huvudsakligen av kanoter som är 6–20 meter långa. År 2014 registrerades 13 000 kanoter. Landets fiskerinäring, särskilt det småskaliga fisket, behöver därför strukturellt stöd för att effektivare kunna bidra till den nationella utvecklingen och livsmedelsbehoven.

Det första partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Elfenbenskusten och Europeiska gemenskapen ingicks 1990. Det partnerskapsavtal om fiske, som för närvarande är i kraft, ingicks 2007 för 6 år och förlängs automatiskt med 6 år i taget. Det är fråga om ett tonfiskavtal som tillåter EU-fartyg att fiska i Elfenbenskustens vatten, och som ingår i tonfiskavtalen i Västafrika.

I det föregåendet femåriga protokollet, som löpte ut den 30 juni 2018, fastställdes fiskemöjligheter för unionsfartyg i Elfenbenskustens vatten för 28 notfartyg för tonfiskfisk (16 för Spanien och 12 för Frankrike) och för 10 fartyg som bedriver fiske med ytlångrev (7 för Spanien och 3 för Portugal). Den årliga ekonomiska ersättningen uppgick till 680 000 EUR/år, varav 257 500 EUR/år (37,8 % av det totala beloppet) till stöd för Elfenbenskustens fiskerisektor.

Under den andra förhandlingsomgången, som ägde rum den 13–16 mars 2018, slutförde EU och Republiken Elfenbenskusten förhandlingarna om ett nytt 6-årigt protokoll (2018–2024) från och med den dag då protokollet börjar tillämpas provisoriskt, det vill säga från och med den dag då det undertecknas.

Detta protokoll beaktar resultaten från förhands- och efterhandsutvärderingarna i det föregående protokollet (2013–2018). I utvärderingen konstaterades att EU:s sektor för tonfiskfiske definitivt har intresse av att fiska i Elfenbenskustens vatten, och att ett nytt protokoll skulle förbättra uppföljningen, kontrollen och övervakningen samt bidra till en bättre förvaltning av fisket i regionen. Abidjans betydelse som en av de främsta landningshamnarna och beredningsplatserna i Västafrika bidrar till det planerade nya protokollets relevans, både för EU:s sektor för tonfiskfiske och för partnerlandet.

Liksom i tidigare protokoll är målet för det nya protokollet främst att erbjuda fiskemöjligheter för unionsfartyg i Republiken Elfenbenskustens vatten, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden och under iakttagande av de rekommendationer som utfärdas av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat). Genom det nya protokollet kommer dessutom Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten att kunna samarbeta närmare för att främja hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Republiken Elfenbenskustens vatten och för att stödja Republiken Elfenbenskustens ansträngningar att utveckla sin blåa ekonomi, i båda parters intresse.

Det nya protokollet fastställer fiskemöjligheter för unionsfartyg i Elfenbenskustens vatten för 28 notfartyg för tonfiskfiske med frysanläggning och för 8 fartyg som bedriver fiske med ytlångrev.

Den årliga ekonomiska ersättningen på 682 000 EUR består av följande delar:

a)  En referensfångstmängd på 5 500 ton, för vilken det fastställs ett årligt belopp för tillträdet på 330 000 EUR för de två första åren då protokollet tillämpas och ett årligt belopp för tillträdet på 275 000 EUR för de återstående åren (tredje till sjätte året).

b)  Ett stöd till utvecklingen av en sektoriell fiskeripolitik i Republiken Elfenbenskusten till ett belopp av 352 000 EUR för de två första åren då protokollet tillämpas och ett årligt belopp på 407 000 EUR för de återstående åren (tredje till sjätte året). Stödet bidrar till att uppfylla de mål som fastställts inom den nationella politiken för hållbar förvaltning av inlands- och havsfiskets resurser i Republiken Elfenbenskusten.

Jämförelsetabell för protokollen mellan EU och Elfenbenskusten 2013–2018 och 2018–2024

 

2013–2018 års protokoll

2018-2024 års protokoll

 

Ekonomisk ersättning

680 000 EUR per år

682 000 EUR per år

 

Referensfångstmängd

6 500 ton/år

5 500 ton/år

 

Fartygskategorier

28 notfartyg för tonfiskfiske, med frysanläggning

10 ytlångrevsfartyg

28 notfartyg för tonfiskfiske, med frysanläggning

8 ytlångrevsfartyg

 

En punkt som föredraganden vill betona är att de bidrag som är avsedda att stödja utvecklingen av Elfenbenskustens sektoriella fiskeripolitik uppgår till mellan 51,6 % och 59,7 % av det totala belopp som ska överföras, vilket procentuellt sett utgör ett betydande och växande bidrag jämfört med det föregående protokollet. Stöd till sektoriell utveckling är det verkliga bidraget till ett partnerskapslands hållbarhet, eftersom det bidrar till att öka landets operativa oberoende, underbygger dess utvecklingsstrategi och säkerställer dess suveränitet. Det är motsatsen till den nykolonialistiska strategi som går ut på att ”betala och ta hem”, genom att exploatera resurser och samhällen till bristningsgränsen, en strategi som ofta bestämmer hur partnerskap med tredjeländer egentligen fungerar.

Vid bedömningen av genomförandet av protokollet bör kommissionen alltid ha i åtanke att Republiken Elfenbenskusten följer en tydligt definierad strategisk politik för att öka sin kapacitet att övervaka, kontrollera och övervaka sina fiskbestånd och fisket i sina vatten, med särskild tonvikt på åtgärder för att bekämpa IUU-fiske, förbättra den tillgängliga vetenskapliga kunskapen om lokala marina ekosystem och fiskbestånd i sina vatten och utveckla de lokalt baserade icke-industriella fisket och samhällen som är beroende av dem, för att öka deras bidrag till den lokala ekonomin, hjälpa till med att förbättra säkerheten ombord och fiskarnas inkomster samt stödja utvecklingen av lokala anläggningar för beredning och saluföring av fisk, vare sig det är för den inhemska marknaden eller för export.

Föredraganden rekommenderar att parlamentet godkänner ingåendet av detta protokoll, med tanke på att de är mycket viktigt såväl för Elfenbenskusten som för de EU-fartyg som fiskar i detta lands vatten.

Föredraganden anser dock att detta avtal, dess resultat och dess framtidsperspektiv måste utvärderas och synas mer i detalj. Med hänsyn till Europaparlamentets roll och befogenheter på detta område anser föredraganden att en resolution som inte avser lagstiftning om detta avtal bör och måste antas, med synpunkter och rekommendationer som kommissionen förhoppningsvis kommer att beakta under hela den period som protokollet är i kraft och vid eventuella relaterade framtida förhandlingar.

Föredraganden önskar betona några aspekter som kräver särskild uppmärksamhet.

Trots att det första fiskeavtalet mellan EU och Elfenbenskusten undertecknades för 28 år sedan har det hittills uppnåtts mycket få resultat inom det sektoriella samarbetet. Detta bör ändras. Avtalet bör främja en verkligt hållbar utveckling av landets fiskerisektor samt av andra närliggande näringar och verksamheter, och det mervärde som stannar i landet som ett resultat av utnyttjandet av landets naturresurser måste höjas.

Det krävs en bättre samordning mellan det sektoriella stöd som ges inom ramen för fiskeavtalet och de instrument som är tillgängliga inom utvecklingssamarbetet, särskilt Europeiska utvecklingsfonden (EUF), antingen genom relevant nationell planering eller genom den regionala planeringen inom regionen Västafrika.

Föredraganden anser att kommissionen bör vidta nödvändiga åtgärder – bl.a. en eventuell översyn och en förstärkning av den del av avtalet som avser sektorsstödet, liksom att hitta nya och bättre sätt att förbättra utnyttjandet av detta stöd – för att garantera att man inte fortsätter i samma hjulspår som under de senaste årtiondena.

På samma sätt som i andra länder i regionen krävs det fler och mer tillförlitliga uppgifter om fångster och, i allmänhet, om fiskeresursernas tillstånd och bevarande. Elfenbenskusten måste också få hjälp med att utveckla sin kapacitet att inhämta sådana uppgifter.

Föredraganden betonar avslutningsvis att parlamentet omedelbart och i alla skeden måste hållas fullständigt informerat om de förfaranden som avser detta protokoll eller dess förnyande. Kommissionen ska årligen rapportera till parlamentet och rådet om resultaten av det fleråriga sektorsprogram som beskrivs i artikel 4 i protokollet, samt i vilken utsträckning kravet på fångstrapportering har uppfyllts.


YTTRANDE från budgetutskottet (11.12.2018)

till fiskeriutskottet

över förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024)

(COM(2018)503 – C8‑0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Föredragande av yttrande: Heidi Hautala

KORTFATTAD MOTIVERING

På grundval av relevanta förhandlingsdirektiv har kommissionen fört förhandlingar med Elfenbenskustens regering i syfte att ingå ett nytt protokoll till partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten. Förhandlingarna ledde till att ett nytt protokoll paraferades den 16 mars 2018. Protokollet omfattar en period på sex år räknat från den dag då protokollet enligt artikel 13 börjar tillämpas provisoriskt, dvs. den dag då protokollet undertecknas.

Det senaste protokollet trädde i kraft den 1 juli 2013 och löper ut den 30 juni 2018.

Målet för det nya protokollet är främst att erbjuda fiskemöjligheter för unionsfartyg i Republiken Elfenbenskustens vatten, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden och under iakttagande av de rekommendationer som utfärdas av Iccat (Internationella kommissionens för bevarande av tonfisk i Atlanten). Det nya protokollet grundas bland annat på resultaten av en utvärdering av det tidigare protokollet (2013–2018) och en framåtblickande utvärdering av möjligheterna att ingå ett nytt protokoll. Båda dessa utvärderingar har gjorts av externa experter. Genom protokollet kommer dessutom Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten att kunna samarbeta närmare kring att främja hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Republiken Elfenbenskustens vatten och kring Republiken Elfenbenskustens ansträngningar för att utveckla sin blåa ekonomi, i båda parters intresse.

Genom det nya protokollet ges en årlig ekonomisk ersättning på 682 000 EUR som består av följande delar:

•  En referensfångstmängd på 5 500 ton, för vilken det fastställs ett årligt belopp för tillträdet på 330 000 EUR för de två första åren då protokollet tillämpas och ett årligt belopp för tillträdet på 275 000 EUR för de återstående åren (tredje till sjätte året).

•  Ett stöd till utvecklingen av en sektoriell fiskeripolitik i Republiken Elfenbenskusten till ett årligt belopp av 352 000 EUR för de två första åren då protokollet tillämpas och ett årligt belopp på 407 000 EUR för de återstående åren (tredje till sjätte året). Stödet bidrar till att uppfylla de mål som fastställts inom den nationella politiken för hållbar förvaltning av inlands- och havsfiskets resurser i Republiken Elfenbenskusten.

******

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024).

Vidare uppmanas Europeiska kommissionen att i dialog med de lokala myndigheterna fortsätta fokusera på att säkerställa att särskilt kvinnor som jobbar vid lokala fiskberedningsföretag kan dra nytta av avtalet, att de kan försörja sig och att de ges möjlighet att fullt ut bidra till den lokala livsmedelstryggheten och utvecklingen. 

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Elfenbenskusten och Europeiska gemenskapen (2018–2024)

Referensnummer

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Ansvarigt utskott

 

PECH

 

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

10.9.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Heidi Hautala

9.7.2018

Behandling i utskott

5.11.2018

 

 

 

Antagande

10.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

26

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

1

0

ENF

Marco Zanni

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för utveckling (18.12.2018)

till fiskeriutskottet

över förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Föredragande av yttrande: Eleni Theocharous

KORTFATTAD MOTIVERING

Detta protokoll mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten måste vara förenligt med den nya förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken. I förordningen betonas betydelsen av hållbart fiske och god förvaltning och samtidigt erkänns vikten av samstämdhet mellan den gemensamma fiskeripolitiken och målen för EU:s utvecklingssamarbete.

Protokollet omfattar en period på sex år, vilket medför en viss stabilitet.

De fiskemöjligheter som beviljas EU-fartyg är enligt kommissionen i linje med bästa tillgängliga vetenskapliga råd och de rekommendationer som utfärdats av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten, och även med principen om ”tillgängliga överskott”.

I det nya protokollet fastställs en referensfångstmängd på 5 500 ton per år, vilket är mindre än under det förra protokollet (6 500 ton per år). Fångstnivån kontrolleras alltså, men protokollet ger ändå möjlighet att samordna ett bra nätverk av fiskezoner för EU-fartyg tack vare de fiskeavtal som ingåtts mellan EU och ett antal andra västafrikanska länder, vilket gör detta avtal till en del av ett ”regionalt nätverk av aktiva partnerskapsavtal om fiske”.

Det ekonomiska bidrag som föreskrivs i protokollet uppgår till 682 000 EUR per år – en liten ökning jämfört med det föregående protokollet. De första två åren kommer det totala beloppet att delas upp i årliga belopp på 330 000 EUR för tillträde till Elfenbenskustens fiskezon och 352 000 EUR för det specifika syftet att stödja genomförandet av fiskeripolitiken i Elfenbenskusten. Den återstående perioden kommer fördelningen att vara 275 000 EUR respektive 407 000 EUR. Detta utgör en betydande och välkommen ökning av det sektorsuppdelade budgetstödet, vilket främjar ansvarsfullt fiske och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna, med det uttalade målet att förbättra uppföljning, kontroll och övervakning, stödja småskaligt fiske, öka den vetenskapliga kunskapen om fiskbestånden, stödja blå ekonomi och utveckla vattenbruk.

Föredraganden anser att protokollet, i linje med båda parters intressen, kommer att främja ett ansvarsfullt och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Elfenbenskusten och att det därför är samstämt med målen för hållbart fiske och utvecklingssamarbete. Av dessa skäl rekommenderar föredraganden att protokollet godkänns.

******

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024).

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Elfenbenskusten och Europeiska gemenskapen (2018–2024)

Referensnummer

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Ansvarigt utskott

 

PECH

 

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

10.9.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Eleni Theocharous

19.9.2018

Behandling i utskott

20.11.2018

 

 

 

Antagande

13.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

14

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Frank Engel

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Miguel Urbán Crespo

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

26

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

1

0

ENF

Marco Zanni

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Elfenbenskusten och Europeiska gemenskapen (2018–2024)

Referensnummer

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

2.8.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

10.9.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

10.9.2018

BUDG

10.9.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Behandling i utskott

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Antagande

23.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Ingivande

28.1.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

3

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy