Menetlus : 2018/2115(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0031/2019

Esitatud tekstid :

A8-0031/2019

Arutelud :

PV 12/03/2019 - 20
CRE 12/03/2019 - 20

Hääletused :

PV 13/03/2019 - 11.23
CRE 13/03/2019 - 11.23
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0187

RAPORT     
PDF 186kWORD 60k
28.1.2019
PE 623.704v02-00 A8-0031/2019

mis käsitleb Euroopa Parlamendi soovitust nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa välisteenistuse järelmeetmete kohta kaks aastat pärast Euroopa Parlamendi raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale

(2018/2115(INI))

Väliskomisjon

Raportöör: Anna Elżbieta Fotyga

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUSE PROJEKT
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUSE PROJEKT

nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa välisteenistuse järelmeetmete kohta kaks aastat pärast Euroopa Parlamendi raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale

(2018/2115(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 28. juuni ja 18. oktoobri 2018. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse komisjoni 26. aprilli 2018. aasta teatist „Euroopa lähenemisviis veebis leviva väärinfoga võitlemiseks“ (COM(2018)0236),

–  võttes arvesse väärinfot käsitlevat ELi tegevusjuhendit, mis avaldati 26. septembril 2018,

–  võttes arvesse oma 23. novembri 2016. aasta resolutsiooni ELi strateegilise kommunikatsiooni kohta vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale(1),

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni 6. aprilli 2016. aasta ühisteatist „Hübriidohtudega võitlemise ühine raamistik. Euroopa Liidu lahendus“ (JOIN(2016)0018),

–  võttes arvesse komisjoni 20. aprilli 2016. aasta teatist „Euroopa julgeoleku tegevuskava elluviimine, et võidelda terrorismi vastu ning liikuda tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu poole“ (COM(2016)0230),

–  võttes arvesse Euroopa demokraatia rahastu teostatavussuuringut venekeelsete meediaalgatuste kohta idapartnerluse raames ja sellest kaugemal „Bringing Plurality and Balance to the Russian Language Media Space“ („Mitmekesisuse ja tasakaalu toomine venekeelsesse meediaruumi“),

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 18. mai 2015. aasta aruannet „EL muutuvas üldises keskkonnas. Rohkem ühendatud, rohkem vaidlustatud ja keerukam maailm“ ning uue ELi üldise julgeolekustrateegia alal tehtavat tööd,

–  võttes arvesse oma 15. novembri 2017. aasta soovitust nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele, mis käsitleb idapartnerlust 2017. aasta novembri tippkohtumise eel(2),

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni 13. septembri 2017. aasta ühisteatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Vastupidavusvõime, heidutus ja kaitse: tugeva küberturvalisuse tagamine ELis“ (JOIN(2017)0450),

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni 7. juuni 2017. aasta ühisteatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Vastupanuvõime strateegiline käsitlus ELi välistegevuses“ (JOIN(2017)0021),

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 19, millega kaitstakse kõikide õigust jääda takistamatult oma veendumuste juurde ning otsida, saada ja jagada igasugust teavet ja ideid sõltumata riigipiiridest ja igasuguste meediakanalite kaudu,

–  võttes arvesse ELi ja NATO koostööd käsitlevat 10. juuli 2018. aasta juuli ühisdeklaratsiooni,

–  võttes arvesse väljendusvabadust, libauudiseid, väärinfot ja propagandat käsitlevat 3. märtsi 2017. aasta ühisdeklaratsiooni, mille avaldasid arvamus- ja väljendusvabaduse ÜRO eriraportöör, OSCE meediavabaduse esindaja, Ameerika Riikide Organisatsiooni väljendusvabaduse eriraportöör ning inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika komisjoni väljendusvabaduse ja teabele juurdepääsuga tegelev eriraportöör,

–  võttes arvesse ÜRO eriraportööri 6. aprillil 2018 esitatud aruannet arvamus- ja väljendusvabaduse edendamise ja kaitsmise kohta,

–  võttes arvesse oma 29. novembri 2018. aasta soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb akadeemilise vabaduse kaitsmist ELi välistegevuses(3),

–  võttes arvesse Europoli hiljutist, 2018. aastal avaldatud aruannet terrorismi olukorra ja suundumuse kohta, milles rõhutatakse terrorirühmituste tegevuse suurenemist küberruumis ja nende võimalikku lähenemist teistele kuritegelikele rühmitustele;

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni 5. detsembri 2018. aasta ühisteatist Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Väärinfovastane tegevuskava“ (JOIN(2018)0036) ja komisjoni samal päeval avaldatud aruannet teatise „Euroopa lähenemisviis veebis leviva väärinfoga võitlemiseks“ (COM(2018)0794) täitmise kohta,

–  võttes arvesse valimiste usaldusväärsusega tegeleva Atlandi-ülese komisjoni tööd,

–  võttes arvesse Santa Clara põhimõtteid sisu modereerimise tavade läbipaistvuse ja aruandekohustuse kohta,

–  võttes arvesse ELi 22. juuni 2015. aasta strateegilise kommunikatsiooni tegevuskava,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 113,

–  võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A8-0031/2019),

1.  soovitab nõukogul, komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal:

Olukord 2018. aastal – hübriidsõja vastu võitlemine

a)  rõhutada, et paindlikes demokraatlikes ühiskondades on sõna- ja väljendusvabadus ning massiteabevahendite mitmekesisus kesksel kohal ja tuleb tagada parimad kaitsemeetmed väärinfo kampaaniate ja vaenuliku propaganda vastu; on mures meediavabaduse halveneva olukorra ja ajakirjanike ründamise juhtumite pärast; märgib, et meediaomandi läbipaistvuse ja meedia mitmekesisuse kindlustamiseks tuleks koos kõigi asjasse puutuvate sidusrühmadega võtta uusi meetmeid, rakendamata sealjuures tsensuuri, ning kaitsta keskkonda, mis toetab teabe ja ideede mitmekesisust ning mitmekesist meediat ja kodanikuühiskonda, nagu ka pingutusi väärinfo ja propaganda tuvastamiseks ja teadlikkuse suurendamiseks nende suhtes; kaasata sellesse protsessi kõik asjaomased sidusrühmad, sh peavoolumeedia ning ajakirjanike ja meedia ühendused; rõhutab, et väga oluline on toimiv avalik-õiguslik ringhääling, mis annab eeskuju, kuidas anda ajakirjanduse parimaid tavasid ja eetikat järgides erapooletut ja objektiivset teavet;

b)  kaaluda ELi ja rahvusvahelisel tasandil hübriidohtude, sh küber- ja infosõja vastu võitlemiseks õigusraamistiku väljatöötamist, mis võimaldaks liidul jõuliselt reageerida ja millega nähtaks ette ka sanktsioonid kampaaniate juhtimise ja teoks tegemise eest vastutavate isikute suhtes, kuna riiklike ja riigiväliste jõudude vaenulik tegevus neis valdkondades on näidanud vajadust sellise raamistiku järele;

c)  võtta arvesse, et Daesh (ISIS) on muutnud oma taktikat ja on veebisaitide asemel kasutama hakanud islamistlike rühmituste seas populaarset krüpteeritud sõnumiteenust;

d)  toetada mitte ainult üha arvukamaid propaganda ja väärinfoga tegelevaid riigi tasandi institutsioone, eksperdirühmi ja vabaühendusi, vaid ka rohujuuretasandil toimuvat kübertegevust; palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjonil selles valdkonnas aktiivsemalt osaleda – teha uute õigusaktide, sh isikuandmete kaitse üldmääruse ning tulevane eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva määruse põhjalik hindamine, et kindlustada sotsiaalplatvormide kaitse pahatahtliku kasutamise eest; tagada, et ELi strateegiline kommunikatsioon saaks Euroopa tegevuskavas prioriteetseks valdkonnaks ning et liidu institutsioonid ja liikmesriigid teeksid tihedat koostööd nende negatiivsete nähtuste tõkestamiseks, pidades samal ajal meeles, et väärinfo ja propaganda vohavad polariseerunud keskkonnas, kus usaldus meedia vastu väheneb;

e)  nõuda, et liikmesriigid, kes jätkuvalt eitavad väärinfo ja vaenuliku propaganda olemasolu, väärinfo põhilisi allikaid Euroopas ning väärinfo ja propaganda mõju avalikule arvamusele, kõike seda tunnistaksid, ning kutsuda neid liikmesriike üles võtma ennetavaid meetmeid sellise propaganda vastu võitlemiseks ja selle paljastamiseks, nii et see hõlmaks ka kolmandate riikide korraldatud spionaaži juhtumeid, mis on tõendatud; kutsuda kõiki liikmesriike üles hindama olukorda oma territooriumil ja tegema vajalikke investeeringuid, et suurendada oma suutlikkust tõrjuda vaenulike kolmandate jõudude strateegilist kommunikatsiooni, ja parandama oma kodanike oskust tuvastada väärinfot, ning kutsuda liikmesriike üles tagama selles vallas hästitoimiv teabevahetus; kutsuda üles neid Euroopa liidreid, kes ei ole sellele ohule veel piisavalt tähelepanu pööranud, tunnistama, et vaenuliku infosõja vastu on vältimatult vajalik „strateegiline virgumine“;

f)  kutsuda liikmesriike üles investeerima ennetavalt haridusmeetmetesse, mis selgitavad erinevaid väärinfo loomise ja levitamise viise, et suurendada kodanike oskust väärinfot ära tunda ja sellele reageerida;

g)  innustada liikmesriike tagama hästi toimiv teabevahetus kõigi oma ametiasutuste vahel, kes võitlevad propaganda, manipuleerimise ja väärinfoga, sh küber- ja infosõjaga;

h)  suurendada teadlikkust Venemaa väärinfokampaaniatest, sest need on Euroopas peamine väärinfo allikas;

ELile ja selle naabritele suunatud eksitava teabe, väärinfo ja propaganda liigid

i)  tunnustada ELi ja selle naaberriikide vastu suunatud mõjutamismeetodite ja -vahendite liikide väljaselgitamiseks eri tasanditel tehtud tööd; tõsta teadlikkust käimasolevatest väärinfokampaaniatest ja pöörata tähelepanu nende mõju ja tulemuslikkuse põhjalikule analüüsile, et töötada välja meetmed nende ennetavaks ja kiireks tõkestamiseks; innustada liikmesriike looma alalisi struktuure, mis aitaksid tuvastada väärinfot, seda ennetada ja selle vastu võidelda; rõhutab, et väärinfokampaaniad on osa laiemast strateegiast ja tavaliselt kaasneb nendega muu vaenulik tegevus, ning et eelkõige tuleks tõsiselt võtta sõjalise rünnakuga kaasnevat infosõda ning tõrjuda seda kindlameelselt, ühtselt ja tugevalt;

j)  hoiatada tehisintellekti mõju eest ja selle kiire arengu eest väärteabe levitamisel; täheldab murelikult, et tehisintellekt on varsti võimeline iseseisvalt looma uusi tehisintellekti võimekusi; suunata tehisintellekti ja infosõja kokkupuutekohtades arvestatavaid rahalisi vahendeid teadus- ja arendustegevusse, võttes arvesse tehisintellekti kiiresti arenevat võimekust propaganda ja väärinfo levitamisel, sh süvavõltsitud videote kaudu;

k)  pöörata erilist tähelepanu väärinfo kasutamisele autoritaarset jõudude, näiteks Iraani poolt, kes libauudiseid levitades tekitab ja suurendab pingeid ebastabiilsetes konfliktipiirkondades, samal ajal on need uudised suunatud Euroopa elanikele, et pahatahtlikke kavatsusi peita; kutsub liikmesriike üles sellise tegevuse vastu võitlema, tõhustama koostööd ja kasutama ära samu seisukohti jagavate riikide ja vabaühenduste kogemusi;

l)  pöörata tähelepanu ning kohandada ELi ja selle liikmesriikide reageerimist väärinfo loomiseks ja levitamiseks kasutatavatele pidevalt täiustuvatele vahenditele, sh uutele propaganda levitamise moodustele, näiteks põhisüžee levitamiseks mitme madalama järgu veebisaidi, otsingumootorite optimeerimise, manipuleeritud heli, kujutiste või video, tehisintellekti, veebiportaalide ja telejaamade kasutamine, nagu seda teevad eelkõige arvamuskujundajad ning riigi kontrollitavad või rahastatavad institutsioonid, kes edastavad olulisi sõnumeid ja lugusid, mis on suunatud autoritaarsetele jõududele; mõistab sellega seoses karmilt hukka Venemaa, Hiina, Iraani, Põhja-Korea jt üha agressiivsemad sammud, millega püütakse õõnestada Euroopa demokraatlike riikide normatiivseid aluseid ja põhimõtteid ning kõigi idapartnerluse riikide suveräänsust, aga ka mõjutada valimisi ja toetada äärmusliikumisi, võttes arvesse, et küberrünnakute ulatus suureneb pidevalt;

m)  pöörata erilist tähelepanu sõnumitele ja sisule, millega avalikult soositakse vägivalda, rassismi, enesetapurünnakuid, nn välisvõitlejate värbamist ja mitmesuguseid kuritegusid või õhutatakse varjamatult ühte või mitut neist;

Tööstus ja sotsiaalmeedia

n)  võttes teadmiseks sotsiaalmeediaettevõtete uued pingutused väärinfo tõrjumiseks, pöörata erilist tähelepanu väärinfot käsitleva ELi tegevusjuhendi tulemuslikule rakendamisele, kutsuda ka ELi naaber- ja partnerriike üles seda tegevusjuhendit allkirjastama, pöörata erilist tähelepanu krüpteeritud sõnumiteenuste ja sotsiaalmeedia kasutamise uuele taktikale, kuna neid vahendeid peetakse nende vastupidistest püüetest hoolimata kõige levinumateks väärinfo ja vaenuliku propaganda levitamise, vaenu ja vägivalla õhutamise vahenditeks;

o)  reguleerida koos liikmesriikidega sotsiaalmeediaettevõtete ning sõnumiteenuste ja otsingumootoriteenuste osutajate tegevust ning tagada nende täielik läbipaistvus ja eelkõige vastutus, leppida selleks kokku kogu ELi hõlmav toimimisviis ja teha võimalikuks mitte üksnes esitatud poliitilise sisu autorite, vaid ka sponsorite identiteedi ja asukoha tuvastamine ning panna sotsiaalmeediaettevõtted vastutama väärinfot edastavate automaatsete soovitussüsteemide sotsiaalse mõju eest, rõhutada, et ettevõtted vastutavad süstemaatiliste libauudiste kiire eemaldamise eest; kutsuda liikmesriike, kandidaatriike ja assotsieerunud riike üles võtma vastu tõhusad ja selged õigusaktid, millega tagataks meediaomandi läbipaistvus; pöörata erilist tähelepanu nende ELis ja selle partnerriikides tegutsevate vabaühenduste rahastamisele, läbipaistvusele ja eesmärkidele, kellel on sidemed autoritaarsete riikidega;

p)  tagada, et tööstus ja e-platvormid täidaksid väärinfot käsitleva tegevusjuhendiga võetud kohustused ja lahendaksid väärinfo probleemi tõhusalt, tehes selleks järgmist: i) tagaksid sponsorite isiku hoolsa kontrolli kaudu poliitilise reklaami läbipaistvuse, ii) rakendaksid otsustavaid meetmeid nende teenustes tegutsevate võltskontode vastu, iii) teeksid kindlaks automaatsete robotprogrammide väärkasutuse ning iv) teeksid tõhusat koostööd sõltumatute faktikontrollijatega;

q)  kutsuda sotsiaalmeediaettevõtteid ja sõnumiteenuste osutajaid üles tagama ELi andmekaitse alaste õigusaktide ja teiste normide täielik täitmine ning reageerima reaalajas ja tegema tihedat koostööd pädevate asutustega kõigis uurimistes, mis puudutavad nende platvormide väidetavat kasutamist vaenulikel eesmärkidel ning kontrollima läbipaistval viisil isikuid või organisatsioone, keda kahtlustatakse eksitava teabe levitamises; nõuab, et tehnoloogiaettevõtted investeeriksid rohkem propaganda tuvastamise vahenditesse, suurendaksid internetis vastutust, tagaksid kasutajate isikusamasuse parema kontrolli, enne kui need vastava platvormiga liituvad, et kõrvaldada robotvõrgud, ning vähendaksid väärinfost kasusaajate rahalisi stiimuleid; nõuda, et sotsiaalmeediaettevõtted kiirelt reageeriksid kahtlase poliitilise sisu levitamisele, eriti kui see sisu õhutab vaenu või kuritegevust;

r)  pidada meeles, et kahtlaste kontode keelustamist või kohatu sisu kustutamist võidakse pidada tsensuuriks, ja tagada seetõttu, et sellised toimingud tehtaks läbipaistvalt koostöös liikmesriikide ja partnerriikide pädevate asutuste ja kodanikuühiskonnaga ning täielikult mõistes põhjuseid, miks neid tehakse, nõuda, et sotsiaalmeediaettevõtted annaksid kõigile kasutajatele selgelt teada, millist liiki sisu on keelatud, ning teataksid igale mõjutatud kasutajatele selgelt tema sisu eemaldamise või konto peatamise põhjuse; nõuab, et sotsiaalmeedia viiks oma kasutajatele kehtivad sisereeglid vastavusse selle riigi õiguskorraga, kus ta tegutseb;

Parimad tavad

s)  jätkuvalt arendada valitsus- ja ühiskonnakesksel lähenemisviisil põhinevat suuremat vastupanuvõimet ja suutlikkust ohtudele reaalajas reageerida, töötada välja tõkestus- ja ennetusmeetmed ja mõelda üks samm ette, selle asemel et reageerida küber- ja infovaldkonnas juba toimunud rünnetele ja neid analüüsida; pöörata tähelepanu selle valdkonna tehnilistele edusammudele ja jagada eeskujuna konkreetsete liikmesriikide rakendatud meetmetest saadud häid kogemusi, vaadata muu hulgas läbi liikmesriikides kasutusele võetud tegevusalused, samal ajal töötada välja Ühendkuningriigiga Brexiti-järgse tiheda koostöö soodustamise moodused ning teha koostööd luureorganite ja liitlastega, nagu USA ja Kanada, ja ELi luure- ja situatsioonikeskusga;

t)  pöörata erilist tähelepanu uurimistegevuse tõhustamisele, et uurida käimasolevat propaganda „sisseostmise“ protsessi ning jõu mitmekordistamise vahendite kasutamist vaenulike kolmandate osapoolte poolt, samuti sellele, et oluline on mitte üksnes selliste rünnete paljastamine ja avalikustamine ning toimepanijate tuvastamise suutlikkuse suurendamine, vaid ka rünnete toimepanijate täpse tuvastamise tagamine, sealhulgas süüdlaste ja rahastajate nimede ning taotletavate eesmärkide avalikustamine, samuti rünnete sihtrühmadele avaldatava mõju mõõtmine; avalikustada kõik paljastatud vaenuliku propaganda juhtumid koos üksikasjaliku teabelehega, et püüda avalikkust hoiatada nii, et hoiatus jõuaks nende inimesteni, kellele vaenulik propaganda oli suunatud;

u)  toetada ja püüda kaasata kodanikuühiskonda, ekspertide ringkondi, erasektori institutsioone, teadusringkondi, rohujuure tasandil tegutsevaid küberaktiviste, peavoolumeediat, ajakirjanike- ja meediaühendusi ning teisi sihikule võetud ja puudutatud toimijaid, kelle hulk üha suureneb, meetmete edendamisse, mille eesmärk on faktide kontrollimine ja väärinfo paljastamine, teadusuuringute, sealhulgas põhjalike uuringute ja sotsioloogilise uurimistöö süvendamine ja teabega manipuleerimise tõhusam analüüsimine; toetada väärinfo paljastamisega tegelevat professionaalset ja uurivat ajakirjandust ja sellekohaseid projekte, samuti kõrgtehnoloogilisi idufirmasid, mis loovad infokasutajate tarbeks digivahendeid, mis aitavad väärinfokampaaniatele vastu seista; rõhutada rahastamise ja hariduse tähtsust ja vajalikkust, sealhulgas seminare ja koolituskursusi koostöös liikmesriikide ja kodanikuühiskonnaga, näiteks meediapädevuse e-raamatukogu ja õppekeskust, mille eesmärk on teadlikkuse tõstmine ja väärinfo vastu võitlemine ning meediapädevuse suurendamine;

v)  tunnustada NATO poolt vastu võetud meetmepaketti, mille eesmärk on võidelda uut liiki hübriidohtudega, ning ELi ja NATO ühisteatist selles valdkonnas tehtava koostöö kohta; nõuda, et ELil tagaks nende soovituste tulemusliku ja kiire rakendamise ka ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika tasandil;

Euroopa tegevusalused

w)  väljendada rahulolu Euroopa välisteenistuse uute strateegilise kommunikatsiooni töörühmade loomise üle, mis koosnevad vajalike keeleliste oskuste ja teadmistega ekspertidest, nimelt Lääne-Balkani riikide töörühm ning lõunanaabruse töörühm Lähis-Ida, Põhja-Aafrika ja Pärsia lahe piirkonna riikide jaoks, millele on ülesandeks tehtud tagada kooskõlastatud ja sidus ELi kommunikatsioon nendes piirkondades ning võidelda ELi-vastase väärinfo ja propagandaga;

x)  tunnustada idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühma (East StratCom) saavutatud konkreetseid tulemusi, sealhulgas veebisaidi euvsdisinfo.eu ning Twitteri konto @EUmythbuster loomist; rõhutab, et töörühm on alates loomisest paljastanud üle 4000 väärinfokampaaniate juhtumi väga erinevatel teemadel; jätkata komisjoni, Euroopa välisteenistuse ja idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühma ühiste pingutuste toetamist pärast nende meetmete tugevate ja nõrkade külgede ja vajalike paranduste analüüsi, et muu hulgas tõsta väärinfo tuvastamise, analüüsimise ja paljastamise võimekust, varustada ELi naaberriikides tegutsevad Euroopa välisteenistuse strateegilise kommunikatsiooni töörühmad ja ELi delegatsioonid uute töötajate, vahendite ja oskustega, sh uued andmeanalüüsivahendid, rohkemate andmeanalüütikute ja väärinfo valdkonna ekspertide palkamine ning väärinfo ulatuse ja mõju alal rohkemate allikate ja keelte käsitlemine;

y)  kujundada idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühmast kiiresti täieõiguslik üksus või isegi suurem suurem struktuuriüksus Euroopa välisteenistuse raames tegutsev üksus ning toetada jätkuva rahaliste vahendite eraldamisega Euroopa Parlamendi poolt kõiki kolme Euroopa välisteenistuse strateegilise kommunikatsiooni töörühma, anda selle käsutusse piisavad rahalised vahendid ja inimressursid, mida on endiselt vaja, et töörühmade potentsiaali, efektiivsust, professionaalsust, institutsioonilist järjepidevust ja töö kvaliteeti märgatavalt tõsta ning kaitsta neid Venemaa väärinfot toetavate ametnike ja riikide poliitilise sekkumise eest;

z)  kõrvaldada idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühma praegused puudujäägid, sh vähene asjatundlikkus piirkonna kohta, töötajate suur voolavus ja institutsioonilise järjepidevuse puudumine, ning tagada piisavad rahalised vahendid, kuna vaid nii saab kindlustada täieliku professionaalsuse, tõhususe ja tulemused;

a a)  paluda neil liikmesriikidel, kes seda veel teinud ei ole, määrata kolme strateegilise kommunikatsiooni töörühma juurde oma lähetatud riiklikud eksperdid, tagada, et ELi poolt väärinfo vastu võitlemiseks kasutatavad eksperdid oleksid poliitiliselt erapooletud ega osaleks aktiivselt sihtriigi siseriiklikes poliitilistes vaidlustes; paluda lähedastel partnerriikidel lisaks nõustada töörühmi ühiste riiklike ja riigiväliste vastasjõudude poolt rakendatava taktika küsimustes ning teadvustada ELi sisese parema koordineerimise tähtust ja vajalikkust;

a b)  süvendada idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühma ja kõigi ELi institutsioonide, liikmesriikide ja samu seisukohti jagavate partnerite omavahelist koostööd; soovitada ELi esindustel ELi riikides ja ELi delegatsioonidel väljaspool ELi toetada idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühma, lõunanaabruse töörühma ja Lääne-Balkani riikide töörühma tegevust, muu hulgas jagada nendega rahvusvahelisi ja praktilisi kogemusi ning tõlkida nende väljaandeid kohalikesse keeltesse; nõuab, et strateegilise kommunikatsiooni vallas töötaks rohkem spetsialiseerunud töötajaid, eelkõige ida- ja lõunanaabruses ning Lääne-Balkani riikides asuvates ELi delegatsioonides;

a c)  keskenduda ELi naabruses asuvatele läbirääkijariikidele ja partnerriikidele, toetada nende pingutusi võitluses vaenuliku propaganda ja väärinfotegevusega, kaasata nende ELi naabruses asuvate kolmandate riikide eksperte, keda ähvardavad samasugused ohud, ning tähtsustada pikaajalise strateegilise lähenemisviisi väljakujundamist ning eelkõige idapartnerluse riikide kaasamist; suurendada ELi välisdelegatsioonide, komisjoni esinduste ja liikmesriikides asuvate Euroopa Parlamendi büroode võimekust, et arendada välja kohapealne suutlikkus väärinfo tuvastamiseks ja paljastamiseks, vahendada tulemuslikult ELi väärtusi ja poliitikapõhimõtteid, laiendada kampaaniapõhist kommunikatsiooni ning ELi institutsioonides ja liikmesriikides paremini koordineerida ja võimendada positiivseid narratiive; võtta arvesse väärinfo praegust levikut ja sellega kaasnevaid tulevasi ohte, mis ähvardavad kõigi idapartnerluse riikide sõltumatust, suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust nende rahvusvaheliselt tunnustatud piirides; võtta prioriteediks eelkõige pikaajalise strateegilise lähenemisviisi väljatöötamine ning idapartnerluse riikide kaasamine, keskenduda inimestevahelisele suhtlusele ning teha koostööd olemasolevate kodanikuühiskonna võrgustikega, kes on juba ühiskonnapõhise vastupanu allikaks;

a d)  seada prioriteediks strateegiline kommunikatsioon ja vaadata ELi poliitika selles valdkonnas regulaarselt läbi; jätkata Euroopa demokraatia rahastu tegevuse toetamist praktiliste lahenduste leidmisel demokraatliku, sõltumatu ja mitmekesise venekeelse meedia toetamiseks ja tugevdamiseks idapartnerluse riikides ja neist kaugemal; kutsuda komisjoni ning kõiki liikmesriike ja samu seisukohti jagavaid riike üles selles projektis osalema ja seda toetama; pöörata tähelepanu kõigile rahvusvahelistele toimijatele, kes praegu samamoodi käituvad;

a c)  teha järgmisele Euroopa Ülemkogule ja järgmisele komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ettepanek, et väärinfo ja vaenuliku propaganda vastane võetaks prioriteetseks ülesandeks ja selleks eraldataks piisavad vahendid, et tagada objektiivne teave ja teabe levitamine;

a f)  koondada olemasolevad riiklikud ja kohalikud spetsialiseeritud keskused, uudistemeedia, eksperdirühmad, vabaühendused ning muud toimijad ja institutsioonid, eelkõige NATO, kes tegelevad hübriidsõja küsimusega, ELi-ülesesse võrgustikku, mis aitaks nende tegevust koordineerida ja nende tähelepanekuid ja tulemusi koguda; eraldada selleks tegevuseks piisavad vahendid; rõhutab, et see võrgustik peaks olema avatud samadel seisukohtadel olevatele ELi partneritele, kes saaksid jagada oma kogemusi väärinfo ja vaenuliku propaganda sihtmärgiks olemise ja nende vastu võitlemise kohta; tagada ELi ja NATO soovituste tõhus rakendamine uute hübriidiohutüüpide vastu võitlemiseks, ka ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika tasandil, ning võtta strateegilise propaganda vastu võitlemise teema Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledži ja selle võrgustiku õppekavasse;

Valimiste kaitsmine vaenuliku propaganda eest

a g)  mõista rangelt hukka kolmandate isikute, sealhulgas eraettevõtete sekkumine valimistesse ja rahvahääletustesse ning veebirobotite, algoritmide, tehisintellekti, internetitrollide, süvavõltsingute ja võltskontode kuritahtlik kasutamine poliitilistes kampaaniates ning paluda mõjutatud liikmesriikidel viia kiiremas korras selliste vaenulike kampaaniate kohta läbi põhjalikud uurimised, vajaduse korral Eurojusti toetusel; peab murettekitavaks suurte sotsiaalsete võrgustike algoritmide hiljutist arengut ja nende võimalikku kahjulikku rolli valeandmeid või vihakõnet sisaldava sisu rõhutamisel; rõhutada sõltumatute demokraatlike ühiskondade suutlikkust teha ise suveräänseid poliitilisi otsuseid;

a h)  kutsuda liikmesriike ja samu seisukohti jagavaid riike üles jagama teavet igasuguse välise või riigisisese sekkumise kohta valimisprotsessidesse ja vahetama kogemusi selle tõkestamiseks, et suurendada vastupanuvõimet sellistele sekkumistele;

a i)  kutsuda liikmesriike üles tagama, et valimisseadustes võetaks arvesse väärinfokampaaniatest, küberrünnetest, küberkuritegudest ja hääletusel väljendusvabaduse rikkumisest tulenevaid võimalikke ohte, ja rõhutab, et neid seadusi tuleks asjakohaselt muuta, et nende abil oleks võimalik selliseid ohte tõhusalt tõkestada; kiidab sellega seoses selliseid algatusi nagu Rootsi kodanikukaitseamet; toetada ELiga assotsieerunud riike ja Lääne-Balkani riike nii kogemuste kui ka inimressursside ja tehnoloogiaga, et tagada nende valimisprotsesside kindel kaitse Venemaalt ja teistelt vaenulikelt toimijatelt lähtuva pahatahtliku kübertegevuse, väärinfo ja propaganda eest;

a j)  kutsuda liikmesriike üles kohandama oma valimisreegleid seoses veebikampaaniatega ning jälgima ja hindama veebiplatvormide avaldatavate poliitiliste reklaamide läbipaistvuse aspekte;

a k)  esitada õigusaktide eelnõusid, et reguleerida valimiskampaaniates andmete kasutamise probleemi pärast seda, kui Cambridge Analytica paljastas andmete väärkasutamise 2016. aasta Ühendkuningriigi referendumikampaanias, et tulevasi valimiskampaaniaid paremini kaitsta lubamatu mõjutamise eest;

a l)  teha kokkuvõte sellistest algatustest nagu valimiste usaldusväärsusega tegelev Atlandi-ülene kahepoolne komitee, mis ühendab poliitika-, tehnoloogia-, meedia- ja ärivaldkonna esindajaid, et kaitsta valimisprotsessi väliste sekkumiste eest;

°

°  °

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning teavitamiseks Euroopa välisteenistusele ja NATOle ning Venemaa presidendile, valitsusele ja parlamendile.

(1)

ELT C 224, 27.6.2018, lk 58.

(2)

ELT C 356, 4.10.2018, lk 130.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0483.


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

49

7

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

7

EFDD

James Carver, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios

2

0

NI

Dobromir Sośnierz

S&D

Andrejs Mamikins

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika