Postup : 2017/0288(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0032/2019

Předložené texty :

A8-0032/2019

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 25
CRE 13/02/2019 - 25

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0125

ZPRÁVA     ***I
PDF 293kWORD 99k
28.1.2019
PE 623.746v02-00 A8-0032/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy

(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Roberts Zīle

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy

(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0647),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0396/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené irským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. dubna 2018,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0032/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/200917 ukázalo, že provozovatelé čelí na vnitrostátních trzích překážkám týkajícím se rozvoje meziměstské autokarové dopravy. Silniční osobní doprava mimoto nedrží krok s vyvíjejícími se potřebami občanů, pokud jde o dostupnost a kvalitu, a podíl udržitelných druhů dopravy je i nadále nízký. Některé skupiny občanů jsou proto z hlediska dostupnosti osobní dopravy znevýhodněny a kvůli většímu využívání automobilů dochází k více silničním dopravním nehodám, vyšším emisím a přetížení.

(1)  Uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/200917 ukázalo, že někteří provozovatelé čelí na vnitrostátních trzích neodůvodněným překážkám týkajícím se rozvoje meziměstské autokarové dopravy ve prospěch cestujících. Silniční osobní doprava mimoto nedrží krok s vyvíjejícími se potřebami občanů, pokud jde o dostupnost a kvalitu, a podíl udržitelných druhů dopravy je i nadále nízký. Některé skupiny občanů jsou proto z hlediska dostupnosti osobní dopravy znevýhodněny a kvůli většímu využívání automobilů dochází k většímu počtu silničních dopravních nehod, vyšším emisím a přetížení a vznikají vyšší náklady na infrastrukturu.

__________________

__________________

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 88).

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 88).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  K zajištění soudržného rámce pro meziměstskou přepravu cestujících linkovou autokarovou a autobusovou dopravou v celé Unii by se nařízení (ES) č. 1073/2009 mělo vztahovat na veškerou meziměstskou linkovou dopravu. Oblast působnosti uvedeného nařízení by se proto měla rozšířit.

(2)  K zajištění soudržného rámce pro meziměstskou přepravu cestujících linkovou autokarovou a autobusovou dopravou v celé Unii by se nařízení (ES) č. 1073/2009 mělo vztahovat na veškerou meziměstskou linkovou dopravu. Oblast působnosti uvedeného nařízení by se proto měla rozšířit, ale nařízení by se nemělo vztahovat na městská či příměstská centra nebo aglomerace a jeho ustanoveními by neměla být dotčena ustanovení nařízení (ES) č. 1370/2007.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  V každém členském státě by měl být určen nezávislý a nestranný regulační orgán, aby bylo zajištěno řádné fungování trhu silniční osobní dopravy. Tento orgán může odpovídat i za jiná regulovaná odvětví, jako je železniční doprava, energetika nebo telekomunikace.

(3)  Každý členský stát by měl určit nezávislý a nestranný regulační orgán pověřený úkolem vydávat závazná stanoviska, aby bylo zajištěno řádné fungování trhu silniční osobní dopravy. Tento orgán může odpovídat i za jiná regulovaná odvětví, jako je železniční doprava, energetika nebo telekomunikace.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Komerční linková doprava by neměla narušovat ekonomickou rovnováhu stávajících smluv o veřejných službách. Z tohoto důvodu by měl mít regulační orgán možnost provádět objektivní ekonomickou analýzu, aby bylo zajištěno, že tomu tak skutečně je.

(4)  Komerční linková doprava by neměla narušovat ekonomickou rovnováhu stávajících smluv o veřejných službách nebo smluv o veřejných službách uzavřených v souladu s nařízením 1370/2007. Z tohoto důvodu by měl mít regulační orgán možnost provádět objektivní ekonomickou analýzu a měl by mít případně pravomoc navrhovat nezbytná opatření, aby bylo zajištěno, že tomu tak skutečně je. Komerční linková doprava by neměla konkurovat provozovatelům dopravy, kterým byla udělena výhradní práva k provozování některých služeb veřejné osobní dopravy výměnou za plnění závazků veřejné služby v rámci smlouvy o veřejných službách.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Provozování linkové dopravy ve formě kabotáže by mělo být podmíněno vlastnictvím licence Společenství. K usnadnění účinných kontrol této dopravy ze strany donucovacích orgánů je třeba objasnit pravidla týkající se vydávání licencí Společenství.

(5)  Provozování linkové dopravy ve formě kabotáže by mělo být podmíněno vlastnictvím licence Společenství a používáním inteligentního tachografu v souladu s kapitolou II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014. K usnadnění účinných kontrol této dopravy ze strany donucovacích orgánů je třeba objasnit pravidla týkající se vydávání licencí Společenství a vytvořit modul IMI pro zasílání prohlášení o vysílání pracovníků a elektronických žádostí, který poskytne kontrolorům při silničních kontrolách přímý přístup k údajům a informacím obsaženým v Evropském rejstříku podniků silniční dopravy (ERRU) a v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) v reálném čase, s cílem zajistit, aby byly za vysílané řidiče autobusů skutečně placeny příspěvky na sociální zabezpečení.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Za účelem zajištění spravedlivé hospodářské soutěže na trhu by provozovatelé linkové dopravy měli mít právo na přístup k terminálům v Unii za spravedlivých, nestranných, nediskriminačních a transparentních podmínek. Regulačnímu orgánu by mělo být možné podat opravné prostředky proti rozhodnutím o zamítnutí či omezení přístupu.

(6)  Za účelem zajištění spravedlivé hospodářské soutěže na trhu by provozovatelé linkové dopravy měli mít právo na přístup k terminálům v Unii za spravedlivých, nestranných, nediskriminačních a transparentních podmínek. Provozování terminálu by měl schválit vnitrostátní orgán, který by měl ověřit, které požadavky jsou nezbytné a musí být splněny. Regulačnímu orgánu by mělo být možné podat opravné prostředky proti rozhodnutím o zamítnutí či omezení přístupu. Členské státy mohou vyloučit terminály, které vlastní provozovatel terminálu, jenž je používá výhradně pro své vlastní služby v silniční osobní dopravě.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Udělení povolení pro vnitrostátní i mezinárodní linkovou dopravu by mělo podléhat povolovacímu postupu. Povolení by mělo být uděleno, ledaže existují zvláštní důvody pro zamítnutí žádosti týkající se žadatele nebo by doprava narušila ekonomickou rovnováhu smlouvy o veřejných službách. Je nutno zavést prahovou hodnotu vzdálenosti, aby bylo zajištěno, že komerční linková doprava nenarušuje ekonomickou rovnováhu stávajících smluv o veřejných službách. V případě tras, které již jsou obsluhovány na základě více než jedné smlouvy o veřejných službách, by mělo být možné tuto prahovou hodnotu zvýšit.

(8)  Udělení povolení pro vnitrostátní i mezinárodní linkovou dopravu by mělo podléhat povolovacímu postupu. Povolení by mělo být uděleno, ledaže existují zvláštní důvody pro zamítnutí žádosti týkající se žadatele nebo by doprava narušila ekonomickou rovnováhu smlouvy o veřejných službách. Je nutno zavést prahovou hodnotu vzdálenosti, kterou určí členské státy a která by v žádném případě neměla být vyšší než 100 km trasy, aby bylo zajištěno, že komerční linková doprava nenarušuje ekonomickou rovnováhu stávajících smluv o veřejných službách.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Podnikatelé v silniční osobní dopravě nerezidenti by měli mít možnost provozovat vnitrostátní linkovou dopravu za stejných podmínek jako podnikatelé v silniční osobní dopravě rezidenti.

(9)  Podnikatelé v silniční osobní dopravě nerezidenti by měli mít možnost provozovat vnitrostátní linkovou dopravu za stejných podmínek jako podnikatelé v silniční osobní dopravě rezidenti, pokud splňují vnitrostátní, unijní či mezinárodní předpisy v oblasti silniční dopravy nebo v jiné relevantní oblasti.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Je potřeba co nejvíce omezit správní formality, aniž by byly zrušeny kontroly a sankce, které zaručují řádné uplatňování a účinné prosazování nařízení (ES) č. 1073/2009. Jízdní list představuje zbytečnou administrativní zátěž, a proto by měl být zrušen.

(10)  Je potřeba omezit správní formality, kdekoli je to možné, aniž by byly zrušeny kontroly a sankce, které zaručují řádné uplatňování a účinné prosazování nařízení (ES) č. 1073/2009.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Místní výlety představují povolenou kabotáž a vztahují se na ně obecná pravidla pro kabotáž. Článek týkající se místních výletů by měl být proto zrušen.

vypouští se

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Aby se zohlednil vývoj na trhu a technický pokrok, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny příloh I a II nařízení (ES) č. 1073/2009 a o doplnění uvedeného nařízení o pravidla týkající se formátu osvědčení pro dopravu pro vlastní potřebu, formátu žádostí o povolení a samotných povolení, postupu a kritérií, jež je nutno dodržet při zjišťování toho, zda navrhovaná doprava nenaruší ekonomickou rovnováhu smlouvy o veřejných službách, a povinností členských států ohledně podávání zpráv. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů18. Za účelem zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by měly Evropský parlament a Rada obdržet veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci by měli mít automaticky přístup na zasedání odborných skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(14)  Aby se zohlednil vývoj na trhu a technický pokrok, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny příloh I a II nařízení (ES) č. 1073/2009 a o doplnění uvedeného nařízení o pravidla týkající se formátu osvědčení pro dopravu pro vlastní potřebu, formátu žádostí o povolení a samotných povolení, postupu a kritérií, jež je nutno dodržet při zjišťování toho, zda navrhovaná doprava nenaruší rovnováhu smlouvy o veřejných službách, a povinností členských států ohledně podávání zpráv. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů18. Za účelem zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by měly Evropský parlament a Rada obdržet veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci by měli mít automaticky přístup na zasedání odborných skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

_________________

_________________

18 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

18 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 1 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Toto nařízení se použije na vnitrostátní silniční osobní dopravu pro cizí potřebu provozovanou podnikatelem v silniční osobní dopravě nerezidentem podle kapitoly V.;

4.  Toto nařízení se použije na vnitrostátní meziměstskou silniční osobní dopravu pro cizí potřebu provozovanou podnikatelem v silniční osobní dopravě nerezidentem podle kapitoly V a tímto nařízením nejsou dotčena ustanovení nařízení (ES) č. 1370/2007.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  „terminálem“ se rozumí zařízení s minimální plochou 600 m2, které poskytuje parkovací místo, jež využívají autokary a autobusy pro výstup nebo nástup cestujících;

9.  „terminálem“ se rozumí povolené zařízení, které poskytuje parkovací místo, jež využívají autokary a autobusy pro výstup nebo nástup cestujících;

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.  „provozovatelem terminálu“ se rozumí subjekt odpovědný za udělení přístupu k terminálu;

10.  „provozovatelem terminálu“ se rozumí subjekt v členském státě, který odpovídá za provozování terminálu a splňuje požadavky na profesní způsobilost a finanční kapacitu.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 2 – odst. 1 – bod 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11.  „vhodnou alternativou“ se rozumí jiný terminál, který je pro podnikatele v silniční osobní dopravě z ekonomického hlediska přijatelný a který mu umožňuje provozovat dotyčnou osobní dopravu.;

11.  „vhodnou alternativou“ se rozumí jiný terminál, který je pro podnikatele v silniční osobní dopravě z ekonomického hlediska přijatelný, nabízí srovnatelnou infrastrukturu a spojení s terminálem, o nějž původně žádal, umožňuje cestujícím přístup k jiným druhům veřejné dopravy a umožňuje podnikateli v silniční osobní dopravě provozovat dotyčnou osobní dopravu obdobně, jako by to umožňoval původně požadovaný terminál.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 2 – odst. 1 – bod 11 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11a.  „smlouvou o veřejných službách“ se rozumí jeden nebo několik právně závazných aktů potvrzujících dohodu mezi příslušným orgánem a provozovatelem veřejných služeb, jejímž cílem je pověřit provozovatele veřejných služeb řízením a provozováním veřejných služeb v přepravě cestujících v rámci závazků veřejné služby; v závislosti na právních předpisech členského státu může smlouva rovněž sestávat z rozhodnutí přijatého příslušným orgánem, které má formu individuálního legislativního nebo regulačního aktu, nebo které obsahuje podmínky, za kterých příslušný orgán poskytuje služby sám nebo jejich poskytováním pověří vnitřního provozovatele;

Odůvodnění

Definice smlouvy o veřejných službách by měla být v souladu s nařízením (ES) 1370/2007.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 2 – odst. 1 – bod 11 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11b. „alternativní trasou“ se rozumí trasa mezi tímtéž výchozím a cílovým přepravním místem používaná v rámci existující linkové dopravy, kterou lze použít místo původní trasy.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 3 a – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát určí pro odvětví silniční osobní dopravy jeden vnitrostátní regulační orgán. Tento orgán je nestranný, což znamená, že je z hlediska organizace, funkcí, hierarchie a rozhodování právně samostatný a nezávislý na jiném veřejném nebo soukromém subjektu. Regulační orgán je nezávislý na jakémkoli příslušném orgánu, který se podílí na zadávání smlouvy o veřejných službách.

Příslušné orgány v každém členském státě určí pro odvětví silniční osobní dopravy vnitrostátní veřejný regulační orgán. Tento orgán je nestranný, což znamená, že je z hlediska organizace, funkcí, hierarchie a rozhodování právně samostatný, transparentní a nezávislý na jiném veřejném nebo soukromém subjektu. Regulační orgán je nezávislý na jakémkoli příslušném orgánu, který se podílí na zadávání smlouvy o veřejných službách.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 3 a – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Regulační orgán může odpovídat za jiná regulovaná odvětví.

Regulačním orgánem může být stávající orgán, který odpovídá za jiné regulované služby.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 3 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Regulační orgán pro odvětví silniční osobní dopravy má potřebnou organizační kapacitu z hlediska lidských a jiných zdrojů, která je úměrná významu daného odvětví v dotyčném členském státě.

2.  Regulační orgán pro odvětví silniční osobní dopravy má potřebnou organizační kapacitu z hlediska lidských, finančních a jiných zdrojů, jež je potřebná k plnění jeho povinností a která je úměrná významu daného odvětví v dotyčném členském státě.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 3 a – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Aniž jsou dotčeny pravomoci vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, regulační orgán má pravomoc sledovat stav hospodářské soutěže na domácím trhu se službami linkové silniční osobní dopravy s cílem zabránit diskriminaci či zneužití dominantního postavení na trhu, a to včetně subdodávek. Jeho stanoviska jsou závazná.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 3 a – odst. 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  shromažďuje a poskytuje informace o přístupu k terminálům a

b)  shromažďuje a poskytuje informace o přístupu k terminálům s cílem zajistit, aby byl přístup k terminálům provozovatelům služeb poskytován za spravedlivých, rovných, nediskriminačních a transparentních podmínek;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 3 a – odst. 3 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím provozovatelů terminálů.

c)  rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím provozovatelů terminálů a

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 3 a – odst. 3 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  zřídí veřejně přístupný elektronický registr, v němž budou uvedeny všechny povolené vnitrostátní a mezinárodní služby linkové dopravy.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 3 a – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při plnění svých úkolů si může regulační orgán vyžádat relevantní informace od příslušných orgánů, provozovatelů terminálů, žadatelů o povolení a jakékoli třetí strany působící na území dotyčného členského státu.

Při plnění svých úkolů si může regulační orgán vyžádat relevantní informace od jiných příslušných orgánů, provozovatelů terminálů, žadatelů o povolení a jakékoli třetí strany působící na území dotyčného členského státu.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 3 a – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Požadované informace jsou poskytnuty v přiměřené lhůtě, kterou stanoví regulační orgán a která nepřesáhne jeden měsíc. V odůvodněných případech může regulační orgán lhůtu pro poskytnutí informací prodloužit nejvýše o dva týdny. Regulační orgán je schopen prosazovat žádosti o informace prostřednictvím sankcí, které jsou účinné, přiměřené a odrazující.

Požadované informace jsou poskytnuty v přiměřené lhůtě, kterou stanoví regulační orgán a která nepřesáhne jeden měsíc. V náležitě odůvodněných případech může regulační orgán lhůtu pro poskytnutí informací prodloužit nejvýše o dva týdny. Regulační orgán je schopen prosazovat žádosti o informace prostřednictvím sankcí, které jsou účinné, přiměřené a odrazující.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 3 a – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy zajistí, aby rozhodnutí přijatá regulačním orgánem podléhala soudnímu přezkumu. Přezkum může mít odkladný účinek pouze tehdy, pokud by okamžitá účinnost rozhodnutí regulačního orgánu mohla u strany žádající o přezkum vést k nenapravitelným nebo zjevně nepřiměřeným škodám. Tímto ustanovením nejsou dotčeny pravomoci soudu projednávajícího žádost o přezkum rozhodnutí stanovené ústavním právem dotyčného členského státu.

5.  Členské státy zajistí, aby rozhodnutí přijatá regulačním orgánem podléhala okamžitému soudnímu přezkumu. Přezkum může mít odkladný účinek pouze tehdy, pokud by okamžitá účinnost rozhodnutí regulačního orgánu mohla u strany žádající o přezkum vést k nenapravitelným nebo zjevně nepřiměřeným škodám. Tímto ustanovením nejsou dotčeny pravomoci soudu projednávajícího žádost o přezkum rozhodnutí stanovené ústavním právem dotyčného členského státu.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 3 a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Rozhodnutí regulačního orgánu se zveřejňují.;

6.  Rozhodnutí regulačního orgánu se zveřejňují do dvou týdnů od jejich přijetí;

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 5 a – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pokud provozovatelé terminálu přístup povolí, podnikatelé v autokarové a autobusové dopravě dodržují stávající podmínky terminálu.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 5 a – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Žádosti o přístup lze zamítnout pouze z důvodu nedostatečné kapacity.

Žádosti o přístup k terminálům lze zamítnout pouze na základě náležitého odůvodnění souvisejícího s nedostatečnou kapacitou, opakovaným neplacením poplatků či s řádně prokázaným závažným a opakovaným porušením pravidel podnikatelem v silniční dopravě nebo na základě jiných vnitrostátních ustanovení za předpokladu, že tato ustanovení jsou důsledně uplatňována a nevedou k diskriminaci vůči konkrétním podnikatelům v silniční dopravě žádajícím o přístup k terminálu, ani vůči jejich přidruženým obchodních modelům. Je-li žádost zamítnuta, provozovatel terminálu své rozhodnutí oznámí také regulačnímu orgánu.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 5 a – odst. 2 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud provozovatel terminálu žádost o přístup zamítne, uvede případné vhodné alternativy.

Pokud provozovatel terminálu žádost o přístup zamítne, je vybídnut k tomu, aby uvedl nejlepší vhodné alternativy, které jsou mu známy.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 5 a – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Provozovatelé terminálu zveřejňují ve dvou či více úředních jazycích Unie alespoň tyto informace:

Provozovatelé terminálu zveřejňují v jazycích příslušné země a v jednom dalším úředním jazyce Unie alespoň tyto informace:

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 5 a – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  seznam veškeré stávající infrastruktury a technických specifikací terminálu;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 5 a – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Členské státy mohou z působnosti tohoto článku vyjmout terminály, které vlastní provozovatel terminálu, jenž je používá výhradně pro své vlastní služby v silniční osobní dopravě. Při posuzování žádosti o vyjmutí z působnosti zohlední regulační orgány dostupnost vhodných alternativ.“;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 5 b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Nelze-li přístup umožnit tak, jak se požaduje v žádosti, zahájí provozovatel terminálu se všemi zainteresovanými podnikateli v silniční osobní dopravě konzultace, aby žádosti vyhověl.

vypouští se

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 5 b – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Provozovatel terminálu rozhodne o žádosti o přístup k terminálu do dvou měsíců ode dne podání žádosti podnikatelem v silniční osobní dopravě. Rozhodnutí o přístupu musí být odůvodněna.

3.  Provozovatel terminálu rozhodne o žádosti o přístup k terminálu neprodleně, a to nejpozději měsíc ode dne podání žádosti podnikatelem v silniční osobní dopravě. Je-li přístup zamítnut, provozovatel terminálu své rozhodnutí zdůvodní.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 5 b – odst. 5 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rozhodnutí regulačního orgánu o odvolání je závazné. Regulační orgán má schopnost vynutit své rozhodnutí prostřednictvím sankcí, které jsou účinné, přiměřené a odrazující.

Rozhodnutí regulačního orgánu o odvolání je závazné a podléhá ustanovením vnitrostátních právních předpisů pro soudní přezkum. Regulační orgán má schopnost vynutit své rozhodnutí prostřednictvím sankcí, které jsou účinné, přiměřené a odrazující.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Postup pro udělení povolení pro mezinárodní přepravu cestujících na vzdálenost kratší než 100 kilometrů vzdušnou čarou

Postupy pro udělení, pozastavení platnosti a zrušení povolení pro mezinárodní přepravu cestujících na vzdálenost do 100 kilometrů trasy

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Povolení se vydávají se souhlasem příslušných orgánů všech členských států, na jejichž území cestující nastupují nebo vystupují a jsou přepravováni na vzdálenosti kratší než 100 kilometrů vzdušnou čarou. Do dvou týdnů od obdržení žádosti zašle povolující orgán těmto příslušným orgánům kopii žádosti a všech ostatních souvisejících dokladů se žádostí o souhlas. Povolující orgán současně předá tyto doklady pro informaci příslušným orgánům členských států, jejichž územím se projíždí.

1.  Povolení se vydávají se souhlasem příslušných orgánů všech členských států, na jejichž území cestující nastupují nebo vystupují a jsou přepravováni na vzdálenosti, které stanovují jednotlivé členské státy, a to do 100 kilometrů trasy. Do dvou týdnů od obdržení žádosti zašle povolující orgán těmto příslušným orgánům kopii žádosti a všech ostatních souvisejících dokladů se žádostí o souhlas. Povolující orgán současně předá tyto doklady pro informaci příslušným orgánům členských států, jejichž územím se projíždí.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány členských států, jejichž souhlas byl vyžádán, sdělí povolujícímu orgánu své rozhodnutí do tří měsíců. Tato lhůta běží ode dne obdržení žádosti o souhlas, jež se prokazuje potvrzením přijetí. Pokud příslušné orgány členských států, jejichž souhlas byl vyžádán, nesouhlasí, uvedou důvody.

Příslušné orgány členských států, jejichž souhlas byl vyžádán, sdělí povolujícímu orgánu své rozhodnutí do dvou měsíců. Tato lhůta běží ode dne obdržení žádosti o souhlas, jež se prokazuje potvrzením přijetí. Pokud příslušné orgány členských států, jejichž souhlas byl vyžádán, nesouhlasí, uvedou důvody.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Povolující orgán rozhodne o žádosti do čtyř měsíců ode dne podání žádosti podnikatelem v silniční osobní dopravě.

3.  Povolující orgán rozhodne o žádosti do tří měsíců ode dne podání žádosti podnikatelem v silniční osobní dopravě.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Povolení se vydá, ledaže lze jedním či více důvody uvedenými v čl. 8c odst. 2 písm. a) až d) odůvodnit zamítnutí žádosti.

4.  Povolení se vydá, ledaže lze jedním či více objektivními důvody veřejného zájmu uvedenými v čl. 8c odst. 2 písm. a) až d) odůvodnit zamítnutí žádosti.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  V případě, že služba linkové autobusové a autokarové dopravy naruší ekonomickou rovnováhu smlouvy o veřejných službách z výjimečných důvodů, které nebylo možné předvídat v době udělení povolení a jež nespadají pod odpovědnost vlastníka smlouvy o veřejných službách, dotčený členský stát může se souhlasem Komise a poté, co podnikatele v silniční dopravě šest měsíců předem uvědomil, pozastavit platnost povolení k poskytování služby nebo toto povolení zrušit. Podnikatel v silniční osobní dopravě má možnost podat proti takovému rozhodnutí odvolání.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Po konzultaci s členskými státy, jejichž příslušné orgány vyslovily nesouhlas, vydá Komise rozhodnutí do čtyř měsíců od obdržení sdělení povolujícího orgánu. Rozhodnutí nabývá účinnosti 30 dnů od jeho oznámení dotčeným členským státům.

6.  Po konzultaci s členskými státy, jejichž příslušné orgány vyslovily nesouhlas, vydá Komise rozhodnutí nejpozději dva měsíce od obdržení sdělení povolujícího orgánu. Rozhodnutí nabývá účinnosti 30 dnů od jeho oznámení příslušným orgánům v dotčeném členském státě.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 a – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Postup pro udělení povolení pro mezinárodní přepravu cestujících na vzdálenost 100 kilometrů a více vzdušnou čarou

Postupy pro udělení, pozastavení platnosti a zrušení povolení pro mezinárodní přepravu cestujících na vzdálenost více než100 kilometrů trasy

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Povolující orgán rozhodne o žádosti do dvou měsíců ode dne podání žádosti podnikatelem v silniční osobní dopravě.

1.  Povolující orgán rozhodne o žádosti neprodleně, a to nejpozději dva měsíce ode dne podání žádosti podnikatelem v silniční osobní dopravě.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Povolení se vydá, ledaže lze jedním či více důvody uvedenými v čl. 8c odst. 2 písm. a) až c) odůvodnit zamítnutí žádosti.

2.  Povolení se vydá, ledaže lze jedním či více důvody uvedenými v čl. 8c odst. 2 písm. a) až ca) odůvodnit zamítnutí žádosti.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Povolující orgán předloží příslušným orgánům všech členských států, na jejichž území cestující nastupují nebo vystupují, a příslušným orgánům členských států, jejichž územím se projíždí bez nástupu a výstupu cestujících, pro informaci kopii žádosti a všech ostatních souvisejících dokladů spolu se svým posouzením.

3.  Do dvou týdnů od obdržení žádosti předloží povolující orgán příslušným orgánům všech členských států, na jejichž území cestující nastupují nebo vystupují, kopii žádosti a všech ostatních souvisejících dokladů spolu se svým posouzením a požádá je o souhlas. Povolující orgán předloží pro informaci relevantní doklady také příslušným orgánům členských států, jejichž územím se projíždí bez nástupu a výstupu cestujících.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 a – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pokud jeden z příslušných orgánů členských států, na jejichž území cestující nastupují nebo vystupují, nesouhlasí s udělením povolení z jednoho z důvodů uvedených v odstavci 2, povolení udělit nelze, záležitost lze ale do jednoho měsíce od obdržení jeho odpovědi postoupit Komisi.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 a – odst. 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Po konzultaci s členskými státy, jejichž příslušné orgány vyslovily nesouhlas, vydá Komise rozhodnutí do čtyř měsíců od obdržení sdělení povolujícího orgánu. Rozhodnutí nabývá účinnosti 30 dnů od jeho oznámení dotčeným členským státům.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 a – odst. 3 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c.  Rozhodnutí Komise platí do doby, dokud členské státy nedospějí k dohodě a povolující orgán o žádosti nerozhodne.“;

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 b – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Povolující orgán rozhodne o žádosti do dvou měsíců ode dne podání žádosti podnikatelem v silniční osobní dopravě. Tuto lhůtu lze prodloužit na čtyři měsíce, vyžaduje-li se analýza v souladu s čl. 8c odst. 2 písm. d).

1.  Povolující orgán rozhodne o žádosti nejpozději dva měsíce ode dne podání žádosti podnikatelem v silniční osobní dopravě. Tuto lhůtu lze prodloužit na tři měsíce, vyžaduje-li se analýza v souladu s čl. 8c odst. 2 písm. d).

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Povolení pro vnitrostátní linkovou dopravu se vydá, ledaže lze zamítnutí žádosti odůvodnit jedním či více důvody uvedenými v čl. 8c odst. 2 písm. a) až c), a v případě přepravy cestujících na vzdálenost kratší než 100 kilometrů vzdušnou čarou důvodem uvedeným v čl. 8c odst. 2 písm. d).

2.  Povolení pro vnitrostátní linkovou dopravu se vydá, ledaže lze zamítnutí žádosti odůvodnit jedním či více důvody uvedenými v čl. 8c odst. 2 písm. a) až ca), a v případě přepravy cestujících na vzdálenost nepřesahující 100 kilometrů trasy důvodem uvedeným v čl. 8c odst. 2 písm. d).

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 b – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Vzdálenost uvedenou v odstavci 2 lze prodloužit na 120 kilometrů, bude-li linková doprava, jež má být zavedena, obsluhovat výchozí a cílový bod cesty, který je již obsluhován na základě více než jedné smlouvy o veřejných službách.

vypouští se

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 c – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti nebo o udělení povolení s omezeními musí být odůvodněna.

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti, o udělení povolení s omezeními nebo o pozastavení platnosti či zrušení povolení musí být odůvodněna a případně podložena analýzami regulačního orgánu. Žadatel nebo podnikatel v silniční dopravě provozující dotčenou dopravu má možnost podat proti rozhodnutí povolujícího orgánu odvolání.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 c – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Povolení se vydá, ledaže lze zamítnutí žádosti odůvodnit jedním či více z těchto důvodů:

Žádost o povolení může být zamítnuta pouze z jednoho či několika z těchto důvodů:

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 c – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  žadatel porušil vnitrostátní nebo mezinárodní právní předpisy o silniční dopravě, zejména podmínky a požadavky související s povolením pro mezinárodní silniční osobní dopravu, nebo se dopustil závažných porušení právních předpisů Unie týkajících se silniční dopravy, zejména norem týkajících se vozidel a doby řízení a doby odpočinku řidičů;

b)  žadatel porušil vnitrostátní nebo mezinárodní právní předpisy o silniční dopravě, zejména podmínky a požadavky související s povolením pro mezinárodní silniční osobní dopravu, nebo se dopustil závažných porušení unijních, vnitrostátních nebo ve vhodných případech regionálních právních předpisů týkajících se silniční dopravy, zejména norem týkajících se technických požadavků na vozidla a emisních norem, jakož i doby řízení a doby odpočinku řidičů;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 c – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  žadatel požádal o povolení pro linkovou dopravu na téže nebo na alternativní trase, na níž příslušný orgán udělil provozovateli veřejné služby výhradní právo provozovat veřejnou linkovou osobní dopravu výměnou za plnění závazků veřejné služby v rámci smlouvy o veřejných službách v souladu s článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007. Tímto důvodem pro zamítnutí není dotčen čl. 8d odst. 1a tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 c – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  regulační orgán na základě objektivní ekonomické analýzy zjistí, že by doprava narušila ekonomickou rovnováhu smlouvy o veřejných službách.

d)  regulační orgán na základě objektivní ekonomické analýzy zjistí, že by doprava narušila ekonomickou rovnováhu smlouvy o veřejných službách. Tato analýza posoudí relevantní strukturální a geografické charakteristiky dotčeného trhu a sítě, a zejména jejich velikosti, poptávky, charakteristik, složitosti pracovní sítě, technické a zeměpisné izolace a služeb, na něž se smlouva vztahuje, a zohlední také to, zda nová služba vede ke zlepšení kvality služby nebo vyšší nákladové efektivnosti.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 c – odst. 2 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Povolující orgány nezamítnou žádost výhradně z toho důvodu, že podnikatel v silniční osobní dopravě nabízí nižší ceny než ostatní podnikatelé v silniční osobní dopravě, nebo na základě skutečnosti, že dotyčný spoj již provozují jiní podnikatelé v silniční osobní dopravě.

Povolující orgány nezamítnou žádost výhradně z toho důvodu, že podnikatel v silniční osobní dopravě, který žádá o povolení, nabízí nižší ceny než ostatní podnikatelé v silniční osobní dopravě, ledaže regulační orgán nebo jiné příslušné vnitrostátní orgány zjistí, že žadatel usilující o vstup na trh má v úmyslu nabízet delší dobu služby pod jejich běžnou hodnotou, čímž by pravděpodobně narušil spravedlivou hospodářskou soutěž. Povolující orgány nezamítnou žádost výhradně z toho důvodu, že dotyčný spoj již provozují jiní podnikatelé v silniční osobní dopravě.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 d – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy mohou omezit právo na přístup na trh mezinárodní a vnitrostátní linkové dopravy, pokud navrhovaná linková doprava přepravuje cestující na vzdálenosti kratší než 100 kilometrů vzdušnou čarou a pokud by doprava narušila ekonomickou rovnováhu smlouvy o veřejných službách.

1.  Členské státy mohou omezit právo na přístup na trh mezinárodní a vnitrostátní linkové autobusové a autokarové dopravy, pokud navrhovaná linková doprava přepravuje cestující na vzdálenosti do 100 kilometrů trasy a pokud by doprava narušila ekonomickou rovnováhu smlouvy o veřejných službách, nebo na jakoukoli vzdálenost, pokud je navrhovaná linková doprava provozována v městském nebo příměstském centru či v aglomeraci, nebo plní požadavky na dopravu mezi tímto centrem či aglomerací a okolními oblastmi, nebo pokud žadatel nesplnil vnitrostátní, unijní či mezinárodní předpisy v oblasti silniční dopravy nebo v jiné relevantní oblasti.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 d – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pokud příslušný orgán udělí výhradní práva podniku, který plní smlouvu o veřejných službách v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 1370/2007, ochrana těchto výhradních práv se vztahuje pouze na provozování veřejné linkové osobní dopravy na týchž nebo na alternativních trasách. Toto udělení výhradních práv nebrání povolení nové linkové dopravy, pokud tyto služby nekonkurují službě stanovené ve smlouvě o veřejných službách nebo jsou poskytované na jiných trasách.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 d – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Regulační orgán žádost posoudí a rozhodne, zda ekonomickou analýzu provede. O svém rozhodnutí informuje zainteresované strany.

Obdrží-li regulační orgán takovou žádost, posoudí ji a může rozhodnout, zda provede ekonomickou analýzu v souladu s čl. 8c odst. 2 písm. d) s výjimkou případů, kdy lze z výjimečných praktických nebo jiných důvodů rozhodnout jinak. O svém rozhodnutí informuje zainteresované strany.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 d – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Provede-li regulační orgán ekonomickou analýzu, sdělí všem zainteresovaným stranám výsledky této analýzy a své závěry do šesti týdnů od obdržení všech relevantních informací. Regulační orgán může dospět k závěru, že povolení má být vydáno, že má být vydáno za určitých podmínek, nebo že má být žádost o povolení zamítnuta.

Provede-li regulační orgán ekonomickou analýzu, sdělí všem zainteresovaným stranám výsledky této analýzy a své závěry co nejdříve a nejpozději tři měsíce od obdržení všech relevantních informací. Regulační orgán může dospět k závěru, že povolení má být vydáno, že má být vydáno za určitých podmínek, nebo že má být žádost o povolení zamítnuta.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 d – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26, kterými se stanoví postup a kritéria, jež se použijí při uplatňování tohoto článku.;

5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26, kterými se stanoví postup a kritéria, jež se použijí při uplatňování tohoto článku, zejména při provádění hospodářské analýzy.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 8 d – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  U vnitrostátní linkové dopravy mohou členské státy systém pro udělování povolení dále liberalizovat, pokud jde o povolovací postup nebo prahové hodnoty.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13 a)  v článku 11 se doplňuje odstavec 3a, který zní:

 

„3a.   Členský stát může rozhodnout, že bude požadovat, aby podnikatel v silniční osobní dopravě nerezident splňoval požadavek usazení v hostitelském členském státě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009* poté, co mu bylo uděleno povolení pro vnitrostátní linkovou dopravu, a předtím, než začne příslušnou dopravu provozovat. Taková rozhodnutí musí být odůvodněna. Rozhodnutí musí vzít v potaz rozsah a trvání činnosti takového podnikatele nerezidenta v hostitelském členském státě. Pokud hostitelský členský stát zjistí, že podnikatel v silniční osobní dopravě nerezident nesplňuje požadavek usazení, může platnost příslušných povolení udělených k provozování vnitrostátní linkové dopravy zrušit nebo pozastavit jejich platnost, dokud tento požadavek nebude splněn.“

 

__________________

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1073&qid=1548063430167&from=CS)

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Článek 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  článek 13 se zrušuje;

vypouští se

(Odkaz v záhlaví týkající se pozměňovacího aktu („čl. 1 – odst. 1 – bod 15“) odpovídá „čl. 1 – odst. 1 – bodu 14“ návrhu Komise. Tato odchylka je způsobena nesprávným číslováním v návrhu Komise ve všech jazykových verzích kromě řečtiny (čl. 1 – odst. 1 – bod 7 je uveden dvakrát).)

Odůvodnění

Příslušný článek je nutné opět začlenit, aby místní výlety byly považovány za jednu mezinárodní dopravní službu, a nikoli za kabotáž.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  příležitostnou dopravu provozovanou dočasně;

b)  příležitostnou dopravu;

(Odkaz v záhlaví týkající se pozměňovacího aktu („čl. 1 – odst. 1 – bod 16“) odpovídá „čl. 1 – odst. 1 – bodu 15“ návrhu Komise. Tato odchylka je způsobena nesprávným číslováním v návrhu Komise ve všech jazykových verzích kromě řečtiny (čl. 1 – odst. 1 – bod 7 je uveden dvakrát).)

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 15 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  linkovou dopravu provozovanou v souladu s tímto nařízením.;

c)  linkovou dopravu provozovanou v souladu s tímto nařízením podnikatelem v silniční osobní dopravě nerezidentem v hostitelském státě v rámci mezinárodní linkové dopravy v souladu s tímto nařízením s výjimkou dopravy uspokojující dopravní potřeby městského centra nebo aglomerace, jakož i dopravní potřeby mezi nimi a jejich okolím. Kabotáž se nesmí provádět nezávisle na této mezinárodní linkové dopravě.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 15 – odst. 1 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  linkovou dopravu prováděnou podnikatelem v silniční osobní dopravě nerezidentem v hostitelském státě v rámci vnitrostátní linkové dopravy v souladu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 16 – odst. 1 – návětí

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(16a)  v čl. 16 odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:

1.  Nestanoví-li právní předpisy Společenství jinak, podléhá provozování kabotáže platným právním a správním předpisům hostitelského členského státu, pokud jde o

1.  Nestanoví-li právní předpisy Společenství jinak, podléhá provozování kabotáže směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES* a platným právním a správním předpisům hostitelského členského státu, pokud jde o

 

__________________

 

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 18, 21. 1. 1997, s. 1).

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:CS:PDF)

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Článek 17

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  článek 17 se zrušuje;

vypouští se

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Článek 17

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

„Článek 17

Kontrolní doklady pro kabotáž

 

Kontrolní doklady pro kabotáž

1.  Kabotáž ve formě příležitostné dopravy je provozována na základě jízdního listu podle článku 12, který se musí nacházet ve vozidle a musí být předložen na žádost oprávněného kontrolora.

1.   Kabotáž ve formě příležitostné dopravy je provozována na základě jízdního listu v listinné nebo digitální podobě, který je předložen na žádost oprávněného kontrolora.

2.  Jízdní list musí obsahovat tyto informace:

2.   Jízdní list musí obsahovat tyto informace:

a)  výchozí a cílový bod cesty;

a)   výchozí a cílový bod cesty;

b)  datum začátku a konce cesty.

b)   datum začátku a konce cesty.

3.   Jízdní listy jsou vydávány v sešitech uvedených v článku 12 schválených příslušným orgánem nebo subjektem členského státu usazení.

 

4.   V případě zvláštní linkové dopravy slouží jako kontrolní doklad smlouva uzavřená mezi podnikatelem v silniční osobní dopravě a organizátorem dopravy nebo její opis.

4.   V případě zvláštní linkové dopravy slouží jako kontrolní doklad smlouva uzavřená mezi podnikatelem v silniční osobní dopravě a organizátorem dopravy nebo její opis. Jízdní list se však vyplňuje jako měsíční výkaz.

Jízdní list se však vyplňuje jako měsíční výkaz.

 

5.  Použité jízdní listy musí být vráceny příslušnému orgánu nebo subjektu členského státu usazení, v souladu s postupy, které tento orgán nebo subjekt stanoví.

5. Během kontroly musí mít řidič možnost kontaktovat ústředí, správce dopravy nebo osobu či subjekt, které mohou požadované doklady poskytnout.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 28 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy sdělí Komisi každý rok nejpozději do 31. ledna a poprvé do 31. ledna […první leden po vstupu tohoto nařízení v platnost] počet povolení pro provozování linkové dopravy vydaných za předchozí rok a celkový počet povolení pro provozování linkové dopravy platných ke dni 31. prosince daného roku. Tyto informace se podávají zvlášť pro každý cílový členský stát linkové dopravy. Členské státy sdělí Komisi rovněž údaje týkající se kabotáže prováděné podnikateli v silniční osobní dopravě rezidenty formou zvláštní linkové dopravy a příležitostné dopravy během předchozího roku.

1.  Příslušné orgány členských států sdělí Komisi každý rok nejpozději do 31. ledna a poprvé do 31. ledna […první leden po vstupu tohoto nařízení v platnost] počet povolení pro provozování linkové dopravy vydaných za předchozí rok a celkový počet povolení pro provozování linkové dopravy platných ke dni 31. prosince daného roku. Tyto informace se podávají zvlášť pro každý cílový členský stát linkové dopravy. Členské státy sdělí Komisi rovněž údaje týkající se kabotáže prováděné podnikateli v silniční osobní dopravě rezidenty formou zvláštní linkové dopravy a příležitostné dopravy během předchozího roku.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 1073/2009

Čl. 28 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Do dne [vložit datum pět let ode dne použitelnosti tohoto nařízení] podá Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Zpráva obsahuje informace o tom, nakolik nařízení přispívá k lepšímu fungování trhu silniční osobní dopravy.

5.  Do dne [pět let ode dne použitelnosti tohoto nařízení] podá Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Zpráva obsahuje informace o tom, nakolik nařízení přispívá k lepšímu fungování systému silniční osobní dopravy, zejména ve vztahu k cestujícím, pracovníkům autobusové a autokarové dopravy a k životnímu prostředí.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Autobusy a autokary jsou v EU jedním z nejdostupnějších a nejdůležitějších druhů dopravy. Spojují venkovské oblasti členských států s jejich městy a často jsou jediným veřejným dopravním prostředkem, který je v některých regionech k dispozici. Je proto velmi důležité, aby cestujícím byla poskytována ta nejlepší možná služba. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je zdravá a spravedlivá hospodářská soutěž.

Zpravodaj vítá návrh Komise na změnu příslušného nařízení, jehož cílem je zpřístupnit trh podnikatelům v silniční osobní dopravě nerezidentům, kteří v současné době nemohou působit na vnitrostátních trzích s meziměstskou autokarovou dopravou. Podnikatel ze země A by tak mohl svobodně nabízet vnitrostátní dopravní služby z bodu X do bodu Y v zemi B. Na jednotném trhu není možné dovolit diskriminaci na základě státní příslušnosti nebo místa usazení.

V níže uvedených pozměňovacích návrzích zachoval zpravodaj ducha návrhu, tj. větší liberalizaci trhů s autobusovou a autokarovou dopravou. Současně však přihlíží k tomu, že situace na trhu s autobusovou dopravou se v jednotlivých zemích liší, a dbal také na to, aby nebyly narušeny dobře fungující systémy některých členských států.

Ochrana smluv o veřejných službách a městských oblastí

Smlouvy o veřejných službách plní specifickou a nesmírně cennou funkci. Tyto smlouvy je nutné náležitě chránit, aby zpřístupnění trhu s autobusovou a autokarovou dopravou nevedlo k tomu, že v příslušných regionech se počet poskytovaných služeb sníží a že si nové subjekty na trhu budou účelově vybírat pouze výnosné trasy. Z tohoto důvodu zavádí zpravodaj nové ustanovení, podle něhož může být žádost o povolení nové dopravní služby zamítnuta i v případě, jedná-li se o trasu přesahující limit 100 km navrhovaný Komisí, pokud dotčená služba narušuje stávající smlouvu o veřejných službách, jež byla uzavřena na základě transparentní veřejné soutěže bez možnosti prodloužení, zahrnuje výnosné i nevýnosné trasy a není dotována žádnými veřejnými prostředky podstatné výše, které by mohly narušit rovné podmínky.

Platnost povolení stávající dopravní služby může být navíc dokonce pozastavena, případně může být povolení odebráno, jestliže regulační orgán na základě objektivní ekonomické analýzy zjistí, že by tato doprava narušila ekonomickou rovnováhu smlouvy o veřejných službách. Zpravodaj doufá, že tato opatření budou přiměřená a dostačující k zajištění náležité ochrany smluv o veřejných službách a současně ke zpřístupnění trhu konkurenci.

S cílem dále zmírnit obavy navrhuje zpravodaj další ustanovení, na jehož základě mohou členské státy omezit právo na přístup k vnitrostátní linkové dopravě mimo jiné tehdy, pokud obsluhuje městské nebo příměstské centrum nebo pokud navrhovaná dopravní služba provozuje tutéž službu veřejné přepravy na konkrétní trase či v konkrétní síti, v níž příslušný orgán udělil provozovateli veřejné služby výhradní právo výměnou za plnění závazků veřejné služby na základě smlouvy o veřejných službách.

Zajišťování spravedlivé hospodářské soutěže a ochrana před zneužitím tržní síly

Kromě ochrany služeb o veřejných službách usiluje zpravodaj o předcházení situacím, v nichž by otevření příslušného trhu mělo jiné, nežádoucí dopady. Navrhovaný regulační orgán by měl pro podnikatele v silniční osobní dopravě zajišťovat rovné podmínky a spravedlivou hospodářskou soutěž. Měl by tedy mimo jiné předcházet zneužívání významné tržní síly či monopolního postavení na trhu, včetně zneužívání síly či postavení získaných subdodávkami, nebo vzniku obdobných nerovných podmínek na trhu. Povolující orgány by kromě toho měly mít možnost zamítnout žádost o povolení služby, jestliže regulační orgán zjistí, že žadatel usilující o vstup na trh má v úmyslu nabízet delší dobu služby pod jejich běžnou hodnotou, čímž by narušil spravedlivou hospodářskou soutěž.

Požadavek usazení a možnost liberálnějšího režimu

S cílem zabránit zneužití podstaty návrhu a vyhovět přísnějším požadavkům některých členských států zavádí zpravodaj rovněž pro členské státy možnost požadovat po podnikateli v silniční osobní dopravě, aby po získání povolení pro vnitrostátní linkovou dopravu splnil požadavek usazení v hostitelském členském státě.

Zpravodaj zároveň jasně uvedl, že ty členské státy, v nichž již funguje liberálnější režim, si mohou tento režim ponechat. A stejně tak členské státy, které mají v úmyslu otevřít svůj trh více, než jak vyžaduje tento návrh, musí mít takovou možnost.

Zajištění rovných podmínek

Ve zbývajících méně důležitých, nicméně velmi potřebných, pozměňovacích návrzích pak zpravodaj usiluje o další zlepšení a vyjasnění ducha návrhu. Například v zájmu ochrany soukromého vlastnictví mohou členské státy z působnosti tohoto návrhu vyjmout terminály, které vlastní provozovatel terminálu, jenž je používá pro své vlastní služby v silniční osobní dopravě.

Zpravodaj je tedy přesvědčen o tom, že pozměněný návrh nereaguje jen na potíže těch, kteří usilují o větší ochranu, zejména na základě smluv o veřejných službách, ale i těch, kteří prosazují liberálnější přístup. Pozměněný návrh se snaží najít správnou rovnováhu mezi zájmy cestujících, dopravců a místních, regionálních i celostátních orgánů. Zpravodaj pevně věří, že díky tomuto návrhu bude možné přiblížit se ke skutečně jednotnému a spravedlivému trhu s autobusovou a autokarovou dopravou v Evropské unii.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy

Referenční údaje

COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)

Datum předložení EP

8.11.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

29.11.2017

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

EMPL

7.12.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Roberts Zīle

16.1.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

1.2.2018

10.7.2018

5.11.2018

 

Datum přijetí

22.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

14

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon

Datum předložení

28.1.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

26

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

14

-

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes, Marie-Pierre Vieu

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

S&D

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí