Procedure : 2017/0288(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0032/2019

Indgivne tekster :

A8-0032/2019

Forhandlinger :

PV 13/02/2019 - 25
CRE 13/02/2019 - 25

Afstemninger :

PV 14/02/2019 - 10.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0125

BETÆNKNING     ***I
PDF 268kWORD 101k
28.1.2019
PE 623.746v02-00 A8-0032/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1073/2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel

(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Roberts Zīle

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1073/2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel

(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0647),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0396/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det irske Repræsentanternes Hus, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 19. april 2018(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0032/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/200917 har vist, at virksomhederne på de nationale markeder støder på forhindringer i udviklingen af buskørsel mellem byer. Desuden har personbefordring ad vej ikke holdt trit med borgernes skiftende behov, når det gælder tilgængeligheden og kvaliteten, og bæredygtige transportformer har fortsat en lav transportandel. Som følge heraf er visse grupper af borgere stillet ufordelagtigt, når det gælder tilgængeligheden af personbefordring ad vej, og der er flere færdselsulykker, flere emissioner og mere trængsel, fordi der gøres større brug af biler.

(1)  Anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/200917 har vist, at visse virksomheder på de nationale markeder støder på uberettigede forhindringer i udviklingen af buskørsel mellem byer til gavn for passagerer. Desuden har personbefordring ad vej ikke holdt trit med borgernes skiftende behov, når det gælder tilgængeligheden og kvaliteten, og bæredygtige transportformer har fortsat en lav transportandel. Som følge heraf er visse grupper af borgere stillet ufordelagtigt, når det gælder tilgængeligheden af personbefordring ad vej, og der er flere færdselsulykker, flere emissioner, mere trængsel og højere infrastrukturomkostninger, fordi der gøres større brug af biler.

__________________

__________________

17Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 88).

17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 88).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  For at sikre sammenhængende rammer for personbefordring mellem byer i form af rutekørsel med bus i hele Unionen bør forordning (EF) nr. 1073/2009 finde anvendelse på al befordring mellem byer i form af rutekørsel. Anvendelsesområdet for den pågældende forordning bør derfor udvides.

(2)  For at sikre sammenhængende rammer for personbefordring mellem byer i form af rutekørsel med bus i hele Unionen bør forordning (EF) nr. 1073/2009 finde anvendelse på al befordring mellem byer i form af rutekørsel. Anvendelsesområdet for den pågældende forordning bør derfor udvides, men bør ikke gælde for by- og forstadscentre eller byområder og bør ikke berøre bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1370/2007.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Der bør i hver enkelt medlemsstat udpeges et uafhængigt og upartisk tilsynsorgan, der skal sikre, at markedet for personbefordring ad vej fungerer korrekt. Det pågældende organ kan også være ansvarligt for andre regulerede sektorer som f.eks. jernbane, energi eller telekommunikation.

(3)  Hver enkelt medlemsstat bør udpege et uafhængigt og upartisk tilsynsorgan, der har til opgave at afgive bindende udtalelser for at sikre, at markedet for personbefordring ad vej fungerer korrekt. Det pågældende organ kan også være ansvarligt for andre regulerede sektorer som f.eks. jernbane, energi eller telekommunikation.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Rutekørsel i erhvervsmæssigt øjemed bør ikke bringe den økonomiske balance i eksisterende offentlige tjenesteydelseskontrakter i fare. Tilsynsorganet bør derfor kunne foretage en objektiv økonomisk analyse, der sikrer, at dette er tilfældet.

(4)  Rutekørsel i erhvervsmæssigt øjemed bør i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1370/2007 ikke bringe den økonomiske balance i eksisterende eller tildelte offentlige tjenesteydelseskontrakter i fare. Tilsynsorganet bør derfor kunne foretage en objektiv økonomisk analyse og bør, hvor det er relevant, være bemyndiget til at foreslå de nødvendige foranstaltninger, der sikrer, at dette er tilfældet. Rutekørsel i erhvervsmæssigt øjemed bør ikke konkurrere med de transportudbydere, der har fået eneret til at udføre visse offentlige transporttjenester til gengæld for opfyldelsen af offentlige serviceforpligtelser inden for rammerne af en offentlig tjenesteydelseskontrakt.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Til rutekørsel i form af cabotagekørsel bør der kræves en fællesskabstilladelse. For at gøre det lettere for de håndhævende myndigheder at foretage en effektiv kontrol af den pågældende kørsel bør reglerne om udstedelse af fællesskabstilladelser præciseres.

(5)  Til rutekørsel i form af cabotagekørsel bør der kræves en fællesskabstilladelse samt anvendelse af en intelligent takograf i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014. For at gøre det lettere for de håndhævende myndigheder at foretage en effektiv kontrol af den pågældende kørsel bør reglerne om udstedelse af fællesskabstilladelser præciseres, og IMI-modulet til transmission af udstationeringserklæringer og elektroniske ansøgninger bør udvikles, således at kontrollanterne, som foretager vejkontrollen, får direkte adgang i realtid til data og oplysninger i det europæiske register over vejtransportvirksomheder (ERRU) og informationssystemet for det indre marked (IMI) for derved at sikre, at de sociale bidrag til udstationerede buschauffører rent faktisk bliver betalt.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  For at sikre fair konkurrence på markedet bør rutekørselsvirksomheder have adgangsrettigheder til terminaler i Unionen på retfærdige, lige, ikkediskriminerende og gennemsigtige vilkår. Afgørelser om afslag på eller begrænsning af adgang bør indbringes til prøvelse for tilsynsorganet.

(6)  For at sikre fair konkurrence på markedet bør rutekørselsvirksomheder have adgangsrettigheder til terminaler i Unionen på retfærdige, lige, ikkediskriminerende og gennemsigtige vilkår. Driften af en terminal bør godkendes af en national myndighed, som bør kontrollere, hvilke krav der er nødvendige og skal opfyldes. Afgørelser om afslag på eller begrænsning af adgang bør indbringes til prøvelse for tilsynsorganet. Medlemsstaterne kan undtage terminaler, der ejes og udelukkende anvendes af terminaloperatøren til dennes egne personbefordringstjenester.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Der bør gives tilladelse til både national og international rutekørsel efter gennemførelse af proceduren for meddelelse af tilladelser. Tilladelsen bør gives, medmindre der er specifikke grunde til at give afslag, som skyldes ansøgerens forhold, eller kørslen vil bringe den økonomiske balance i en offentlig tjenesteydelseskontrakt i fare. Der bør indføres en afstandsgrænse for at sikre, at rutekørsel i erhvervsmæssigt øjemed ikke bringer den økonomiske balance i eksisterende offentlige tjenesteydelseskontrakter i fare. For trafikforbindelser, der allerede betjenes i henhold til mere end en offentlig tjenesteydelseskontrakt, bør det være muligt at hæve denne grænse.

(8)  Der bør gives tilladelse til både national og international rutekørsel efter gennemførelse af proceduren for meddelelse af tilladelser. Tilladelsen bør gives, medmindre der er specifikke grunde til at give afslag, som skyldes ansøgerens forhold, eller kørslen vil bringe den økonomiske balance i en offentlig tjenesteydelseskontrakt i fare. Der bør indføres en afstandsgrænse, som fastsættes af medlemsstaterne, og som under alle omstændigheder ikke må overskride 100 km ad landevej, for at sikre, at rutekørsel i erhvervsmæssigt øjemed ikke bringer den økonomiske balance i eksisterende offentlige tjenesteydelseskontrakter i fare.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Transportvirksomheder bør i medlemsstater, hvor de ikke er hjemmehørende, kunne udføre national rutekørsel på samme betingelser som hjemmehørende transportvirksomheder.

(9)  Transportvirksomheder bør i medlemsstater, hvor de ikke er hjemmehørende, kunne udføre national rutekørsel på samme betingelser som hjemmehørende transportvirksomheder, så længe de har opfyldt bestemmelserne for vejtransport eller andre relevante bestemmelser i national ret, EU-ret og i folkeretten.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  De administrative formaliteter bør begrænses mest muligt, uden at den kontrol og de sanktioner, som sikrer korrekt anvendelse og effektiv håndhævelse af forordning (EF) nr. 1073/2009, opgives. Kørselsbladet udgør en unødvendig administrativ byrde og bør derfor afskaffes.

(10)  De administrative formaliteter bør begrænses, hvor det er muligt, uden at den kontrol og de sanktioner, som sikrer korrekt anvendelse og effektiv håndhævelse af forordning (EF) nr. 1073/2009, opgives.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Lokale udflugter er en form for cabotagekørsel, der er tilladt, og er omfattet af de generelle regler for cabotagekørsel. Artiklen om lokale udflugter bør derfor udgå.

udgår

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For at tage højde for markedsudviklingen og den tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at ændre bilag I og II til forordning (EF) nr. 1073/2009 og supplere forordningen med regler om udformningen af attesterne for personbefordring for egen regning, udformningen af ansøgningerne om tilladelse og selve tilladelserne, den procedure og de kriterier, der skal følges med henblik på at fastslå, om en tilbudt kørsel vil bringe den økonomiske balance i en offentlig tjenesteydelseskontrakt i fare, og medlemsstaternes rapporteringspligter. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning18. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(14)  For at tage højde for markedsudviklingen og den tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at ændre bilag I og II til forordning (EF) nr. 1073/2009 og supplere forordningen med regler om udformningen af attesterne for personbefordring for egen regning, udformningen af ansøgningerne om tilladelse og selve tilladelserne, den procedure og de kriterier, der skal følges med henblik på at fastslå, om en tilbudt kørsel vil bringe balancen i en offentlig tjenesteydelseskontrakt i fare, og medlemsstaternes rapporteringspligter. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning18. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

_________________

_________________

18EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

18 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 1 – stk. 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"4.  Denne forordning finder anvendelse på national personbefordring med bus for fremmed regning, som udføres af en transportvirksomhed, der ikke er hjemmehørende i den pågældende medlemsstat, jf. kapitel V."

"4.  Denne forordning finder anvendelse på national personbefordring mellem byer med bus for fremmed regning, som udføres af en transportvirksomhed, der ikke er hjemmehørende i den pågældende medlemsstat, jf. kapitel V, og berører ikke bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1370/2007."

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"9.  "terminal": facilitet med et areal på mindst 600 m2, der fungerer som en parkeringsplads, der bruges af busser til på- og afstigning

"9.  "terminal": godkendt facilitet, der fungerer som en parkeringsplads, der bruges af busser til på- og afstigning

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  "terminaloperatør": enhed, der er ansvarlig for at give adgang til en terminal

10)  "terminaloperatør": enhed i en medlemsstat, der er ansvarlig for forvaltningen af en terminal, og som opfylder kravene til faglig kompetence og finansiel kapacitet

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11)  "levedygtigt alternativ": en anden terminal, der gør det muligt for transportvirksomheden at udføre den pågældende personbefordring på økonomisk acceptable vilkår."

11)  "levedygtigt alternativ": en anden terminal, der gør det muligt for transportvirksomheden at udføre den pågældende personbefordring på økonomisk acceptable vilkår, som sikrer en infrastruktur og konnektivitet, der er sammenlignelig med strukturen og konnektiviteten i den terminal, som der oprindeligt er ansøgt om, giver passagererne adgang til andre former for offentlig transport samt gør det muligt for transportvirksomheden at udføre den pågældende personbefordring på lignende måde som ved den terminal, som der oprindeligt blev ansøgt om."

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a.  "offentlig tjenesteydelseskontrakt": en eller flere juridisk bindende akter, som bekræfter aftalen mellem en kompetent myndighed og en virksomhed, der udfører offentlig befordring, om at overdrage den pågældende virksomhed forvaltningen og driften af offentlige transporttjenester, som er omfattet af offentlige serviceforpligtelser. En aftale kan – alt efter gældende ret i den enkelte medlemsstat – også bestå af en afgørelse, som træffes af den kompetente myndighed, og som har form af en individuel lovgivningsmæssig eller regulerende retsakt, eller som indeholder betingelser, i henhold til hvilke den kompetente myndighed selv varetager tjenesterne eller overdrager varetagelsen af sådanne tjenester til en intern operatør

Begrundelse

En offentlig tjenesteydelseskontrakt bør defineres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1370/2007.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11b. "alternativ rute": rute mellem samme afgangs- og bestemmelsessted som en anden eksisterende rute i en allerede fungerende transportforbindelse, der gør det muligt at anvende den i stedet for denne

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 3a – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat udpeger et enkelt nationalt tilsynsorgan for sektoren for personbefordring ad vej. Dette organ skal være en upartisk myndighed, som organisatorisk, funktionelt, hierarkisk og med hensyn til beslutningstagning er retligt adskilt fra og uafhængigt af enhver anden offentlig eller privat enhed. Det skal være uafhængigt af enhver kompetent myndighed, der tager sig af tildelingen af en offentlig tjenesteydelseskontrakt.

De kompetente myndigheder i hver medlemsstat udpeger et nationalt offentligt tilsynsorgan for sektoren for personbefordring ad vej. Dette organ skal være en upartisk myndighed, som organisatorisk, funktionelt, hierarkisk og med hensyn til beslutningstagning er gennemsigtigt, retligt adskilt fra og uafhængigt af enhver anden offentlig eller privat enhed. Det skal være uafhængigt af enhver kompetent myndighed, der tager sig af tildelingen af en offentlig tjenesteydelseskontrakt.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 3a – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilsynsorganet kan have ansvaret for andre regulerede sektorer.

Tilsynsorganet kan være et allerede eksisterende organ, der har ansvaret for andre regulerede tjenester.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 3a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Tilsynsorganet for sektoren for personbefordring ad vej skal have den nødvendige organisatoriske kapacitet med hensyn til menneskelige og materielle ressourcer, som skal stå i forhold til den pågældende sektors betydning i den berørte medlemsstat.

2.  Tilsynsorganet for sektoren for personbefordring ad vej skal have den nødvendige organisatoriske kapacitet med hensyn til menneskelige, finansielle og materielle ressourcer til at udføre sine opgaver, som skal stå i forhold til den pågældende sektors betydning i den berørte medlemsstat.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 3a – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Uden at det berører de nationale konkurrencemyndigheders beføjelser, skal tilsynsorganet have beføjelse til at overvåge konkurrencesituationen på det indenlandske marked for personbefordring ad vej med henblik på at forebygge forskelsbehandling og misbrug af en dominerende stilling på markedet, herunder gennem anvendelse af underleverandører. Dets udtalelser er bindende.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 3a – stk. 3 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  indsamle og tilvejebringe oplysninger om adgang til terminaler og

b)  indsamle og tilvejebringe oplysninger om adgang til terminaler med henblik på at sikre, at virksomheder, der udfører befordring, gives adgang til terminalerne på retfærdige, rimelige, ikkediskriminerende og gennemsigtige vilkår

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 3a – stk. 3 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  træffe afgørelser om klager mod afgørelser truffet af terminaloperatører.

c)  træffe afgørelser om klager mod afgørelser truffet af terminaloperatører og

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 3a – stk. 3 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  oprette et offentligt tilgængeligt register i elektronisk format, hvoraf alle godkendte nationale og internationale buslinjer fremgår.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 3a – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilsynsorganet kan ved udførelsen af sine opgaver anmode om relevante oplysninger fra de kompetente myndigheder, terminaloperatører, ansøgere om tilladelse og alle involverede tredjeparter på den pågældende medlemsstats område.

Tilsynsorganet kan ved udførelsen af sine opgaver anmode om relevante oplysninger fra andre kompetente myndigheder, terminaloperatører, ansøgere om tilladelse og alle involverede tredjeparter på den pågældende medlemsstats område.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 3a – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De ønskede oplysninger skal afgives inden for en rimelig periode, der fastsættes af tilsynsorganet, og som ikke må være over én måned. I begrundede tilfælde kan tilsynsorganet forlænge tidsfristen til at indgive oplysninger med højst to uger. Tilsynsorganet skal kunne håndhæve anmodninger om oplysninger med sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

De ønskede oplysninger skal afgives inden for en rimelig periode, der fastsættes af tilsynsorganet, og som ikke må være over én måned. I behørigt begrundede tilfælde kan tilsynsorganet forlænge tidsfristen til at indgive oplysninger med højst to uger. Tilsynsorganet skal kunne håndhæve anmodninger om oplysninger med sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 3a – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne sikrer, at afgørelser truffet af tilsynsorganet kan prøves ved en domstol. Denne prøvelse kan have opsættende virkning, hvis den umiddelbare virkning af tilsynsorganets afgørelse vil kunne påføre den klagende part uoprettelig eller tydeligt urimelig skade. Denne bestemmelse berører ikke de beføjelser, som den domstol, der behandler klagen, har i medfør af den berørte medlemsstats forfatningsretlige bestemmelser.

5.  Medlemsstaterne sikrer, at afgørelser truffet af tilsynsorganet hurtigt kan prøves ved en domstol. Denne prøvelse kan have opsættende virkning, hvis den umiddelbare virkning af tilsynsorganets afgørelse vil kunne påføre den klagende part uoprettelig eller tydeligt urimelig skade. Denne bestemmelse berører ikke de beføjelser, som den domstol, der behandler klagen, har i medfør af den berørte medlemsstats forfatningsretlige bestemmelser.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 3a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Afgørelser truffet af tilsynsorganet offentliggøres."

6.  Afgørelser truffet af tilsynsorganet offentliggøres inden for to uger efter deres vedtagelse."

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 5a – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Hvis terminaloperatører giver adgang, skal busselskaberne overholde terminalens gældende betingelser og vilkår.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 5a – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ansøgninger om adgang kan kun afslås på grund af manglende kapacitet.

Ansøgninger om adgang til terminaler kan kun i behørigt begrundede tilfælde afslås med henvisning til manglende kapacitet, gentagne manglende betalinger af gebyrer, behørigt dokumenterede alvorlige og gentagne overtrædelser begået af vejtransportoperatøren eller grundlag af andre nationale bestemmelser, forudsat at de anvendes konsekvent og hverken forskelsbehandler bestemte transportvirksomheder, der ønsker at få adgang til en terminal, eller deres tilhørende forretningsmodeller. Gives der afslag på en ansøgning, skal terminaloperatøren også meddele sin afgørelse til den regulerende myndighed.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 5a – stk. 2 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En terminaloperatør, der afslår en ansøgning om adgang, anviser eventuelle levedygtige alternativer.

En terminaloperatør, der afslår en ansøgning om adgang, tilskyndes til at anvise de bedste levedygtige alternativer, som den har kendskab til.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 5a – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Terminaloperatører offentliggør mindst følgende oplysninger på to eller flere af EU's officielle sprog:

Terminaloperatører offentliggør mindst følgende oplysninger på de respektive nationale sprog og yderligere et af EU's officielle sprog:

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 5a – stk. 3 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  en liste over al eksisterende infrastruktur og alle tekniske specifikationer for terminalen

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 5a – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne kan beslutte, at denne artikel ikke finder anvendelse på terminaler, der ejes og udelukkende anvendes af terminaloperatøren til dennes egne personbefordringstjenester. Ved behandling af en ansøgning om undtagelse tager tilsynsorganerne udbuddet af levedygtige alternativer i betragtning.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 5b – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis der ikke kan gives adgang som anmodet om i ansøgningen, indleder terminaloperatøren høringer med alle berørte transportvirksomheder med henblik på at imødekomme ansøgningen.

udgår

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 5b – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Terminaloperatøren træffer afgørelse om ansøgninger om adgang til en terminal inden to måneder efter datoen for transportvirksomhedens indgivelse af ansøgningen. Afgørelser om adgang skal begrundes.

3.  Terminaloperatøren træffer afgørelse om ansøgninger om adgang til en terminal uden forsinkelse og senest to måneder efter datoen for transportvirksomhedens indgivelse af ansøgningen. Såfremt der nægtes adgang, skal terminaloperatøren begrunde sin afgørelse.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 5b – stk. 5 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilsynsorganets afgørelse om sagen er bindende. Tilsynsorganet skal kunne håndhæve den med sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

Tilsynsorganets afgørelse om sagen er bindende i henhold til nationale lovbestemmelser vedrørende domstolsprøvelse. Tilsynsorganet skal kunne håndhæve den med sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Procedure for udstedelse af tilladelse til international personbefordring over strækninger på under 100 km i luftlinje

Procedurer for udstedelse af tilladelse til samt suspension og inddragelse af tilladelse til international personbefordring over strækninger på op til 100 km ad landevej

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Tilladelsen udstedes efter aftale med de kompetente myndigheder i alle de medlemsstater, på hvis område passagerer tages op eller sættes af og befordres over strækninger på under 100 km i luftlinje. Den tilladelsesudstedende myndighed sender inden to uger fra modtagelse af ansøgningen en kopi af ansøgningen samt af eventuelle andre relevante dokumenter til de pågældende kompetente myndigheder med en anmodning om deres vurdering. Den tilladelsesudstedende myndighed sender samtidig disse dokumenter til orientering til de kompetente myndigheder i andre medlemsstater, hvis område gennemkøres.

1.  Tilladelsen udstedes efter aftale med de kompetente myndigheder i alle de medlemsstater, på hvis område passagerer tages op eller sættes af og befordres over strækninger, der defineres af den enkelte medlemsstat,op til 100 km ad landevej. Den tilladelsesudstedende myndighed sender inden to uger fra modtagelse af ansøgningen en kopi af ansøgningen samt af eventuelle andre relevante dokumenter til de pågældende kompetente myndigheder med en anmodning om deres vurdering. Den tilladelsesudstedende myndighed sender samtidig disse dokumenter til orientering til de kompetente myndigheder i andre medlemsstater, hvis område gennemkøres.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kompetente myndigheder i de medlemsstater, der er blevet anmodet om at give deres samtykke, meddeler den tilladelsesudstedende myndighed deres afgørelse inden tre måneder. Fristen løber fra den dato for modtagelse af anmodningen, som er anført i modtagelsesbeviset. Hvis de kompetente myndigheder i de medlemsstater, der er blevet anmodet om at give deres samtykke, ikke giver deres samtykke, skal de angive begrundelsen herfor.

De kompetente myndigheder i de medlemsstater, der er blevet anmodet om at give deres samtykke, meddeler den tilladelsesudstedende myndighed deres afgørelse inden to måneder. Fristen løber fra den dato for modtagelse af anmodningen, som er anført i modtagelsesbeviset. Hvis de kompetente myndigheder i de medlemsstater, der er blevet anmodet om at give deres samtykke, ikke giver deres samtykke, skal de angive begrundelsen herfor.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den tilladelsesudstedende myndighed træffer afgørelse om ansøgningen inden fire måneder efter datoen for transportvirksomhedens indgivelse af den.

3.  Den tilladelsesudstedende myndighed træffer afgørelse om ansøgningen inden tre måneder efter datoen for transportvirksomhedens indgivelse af den.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Tilladelse gives, medmindre afslag kan begrundes i et eller flere af de forhold, der er anført i artikel 8c, stk. 2, litra a)-d).

4.  Tilladelse gives, medmindre afslag kan begrundes i et eller flere af de objektive forhold, som vedrører offentlighedens interesse, der er anført i artikel 8c, stk. 2, litra a)-d).

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Dersom en international rutebilforbindelse har bragt den økonomiske balance i en offentlig tjenesteydelseskontrakt i fare af ekstraordinære årsager, som ikke kunne forudses, da tilladelsen blev udstedt, og som indehaveren af den offentlige tjenesteydelseskontrakt ikke bærer ansvaret for, kan den berørte medlemsstat med Kommissionens billigelse suspendere eller inddrage tilladelsen til at udbyde tjenesten efter at have givet transportvirksomheden et varsel på seks måneder. Transportvirksomheden skal have mulighed for at anke en sådan afgørelse.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Efter at have hørt medlemsstaterne for de kompetente myndigheder, der ikke gav deres samtykke, træffer Kommissionen en afgørelse inden fire måneder fra modtagelse af meddelelsen fra den tilladelsesudstedende myndighed. Afgørelsen får virkning 30 dage efter, at den er meddelt de berørte medlemsstater.

6.  Efter at have hørt medlemsstaterne for de kompetente myndigheder, der ikke gav deres samtykke, træffer Kommissionen en afgørelse senest to måneder fra modtagelse af meddelelsen fra den tilladelsesudstedende myndighed. Afgørelsen får virkning 30 dage efter, at den er meddelt de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8a – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Procedure for udstedelse af tilladelse til international personbefordring over strækninger på 100 km eller derover i luftlinje

Procedurer for udstedelse af tilladelse til samt suspension og inddragelse af tilladelse til international personbefordring over strækninger på over 100 km ad landevej

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den tilladelsesudstedende myndighed træffer afgørelse om ansøgningen inden to måneder efter datoen for transportvirksomhedens indgivelse af den.

1.  Den tilladelsesudstedende myndighed træffer afgørelse om ansøgningen uden forsinkelse og senest to måneder efter datoen for transportvirksomhedens indgivelse af den.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Tilladelse gives, medmindre afslag kan begrundes i et eller flere af de forhold, der er anført i artikel 8c, stk. 2, litra a)-c).

2.  Tilladelse gives, medmindre afslag kan begrundes i et eller flere af de forhold, der er anført i artikel 8c, stk. 2, litra a)-ca).

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den tilladelsesudstedende myndighed sender de kompetente myndigheder i alle de medlemsstater, på hvis område passagerer tages op eller sættes af, og de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvis område gennemkøres, uden at passagerer tages op eller sættes af, en kopi af ansøgningen samt af alle andre relevante dokumenter og sin egen vurdering til orientering.

3.  Den tilladelsesudstedende myndighed sender de kompetente myndigheder i alle de medlemsstater, på hvis område passagerer stiger på eller af, en kopi af ansøgningen samt af alle andre relevante dokumenter og sin egen vurdering inden for to uger fra modtagelsen af ansøgningen om tilladelse med en anmodning om deres samtykke. Den tilladelsesudstedende myndighed fremsender ligeledes til orientering de relevante dokumenter til de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvis område gennemkøres, uden at passagerer stiger på eller af.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8a – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Hvis en af de kompetente myndigheder i de medlemsstater, på hvis område passagerer stiger på eller af, ikke giver sit samtykke til tilladelsen med begrundelse i et af de forhold, der er anført i stk. 2, må tilladelsen ikke gives, men sagen kan forelægges for Kommissionen inden for en måned efter modtagelse af dens svar.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8a – stk. 3 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Efter at have hørt de medlemsstater, hvori de kompetente myndigheder, der ikke gav deres samtykke, er hjemmehørende, træffer Kommissionen en afgørelse inden for fire måneder fra modtagelse af meddelelsen fra den tilladelsesudstedende myndighed. Afgørelsen får virkning 30 dage efter, at den er meddelt de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8a – stk. 3 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c.  Kommissionens afgørelse er gyldig, indtil medlemsstaterne når til enighed, og den tilladelsesudstedende myndighed træffer en afgørelse om ansøgningen.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8b – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den tilladelsesudstedende myndighed træffer afgørelse om ansøgningen inden to måneder efter datoen for transportvirksomhedens indgivelse af den. Fristen kan forlænges til fire måneder, hvis der anmodes om en analyse i henhold til artikel 8c, stk. 2, litra d).

1.  Den tilladelsesudstedende myndighed træffer afgørelse om ansøgningen senest to måneder efter datoen for transportvirksomhedens indgivelse af den. Fristen kan forlænges til tre måneder, hvis der anmodes om en analyse i henhold til artikel 8c, stk. 2, litra d).

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8b – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Tilladelse til national rutekørsel gives, medmindre afslag kan begrundes i et eller flere af de forhold, der er anført i artikel 8c, stk. 2, litra a)-c), og, hvis der ved kørslen befordres passagerer over en strækning på under 100 km i luftlinje, i artikel 8c, stk. 2, litra d).

2.  Tilladelse til national rutekørsel gives, medmindre afslag kan begrundes i et eller flere af de forhold, der er anført i artikel 8c, stk. 2, litra a)-ca), og, hvis der ved kørslen befordres passagerer over en strækning på op til, men ikke mere end 100 km ad landevej, i artikel 8c, stk. 2, litra d).

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8b – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den strækning, der nævnes i stk. 2, kan forlænges til 120 km, hvis den rutekørsel, der skal indføres, skal betjene et afgangspunkt og et ankomstpunkt, der allerede betjenes i henhold til mere end en offentlig tjenesteydelseskontrakt.

udgår

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8c – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Afgørelser om afslag på en ansøgning eller om udstedelse af tilladelse med begrænsninger skal begrundes.

Afgørelser om afslag på en ansøgning, udstedelse af tilladelse med begrænsninger eller om suspension eller inddragelse af tilladelse skal begrundes og, hvor det er relevant, tage hensyn til tilsynsorganets analyser. Ansøgeren eller den transportvirksomhed, der udfører den pågældende service, skal have mulighed for at anke afgørelser truffet af den tilladelsesudstedende myndighed.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8c – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilladelse gives, medmindre afslag kan begrundes i et eller flere af følgende forhold:

Ansøgningen om tilladelse kan kun afslås på grundlag af et eller flere af følgende forhold:

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8c – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  ansøgeren har overtrådt nationale eller internationale regler om vejtransport, herunder navnlig betingelser og krav i forbindelse med en tilladelse til at udføre international personbefordring, eller har begået alvorlige overtrædelser af EU-lovgivningen om vejtransport, især vedrørende køretøjsstandarder og førernes køre- og hviletid

b)  ansøgeren har overtrådt nationale eller internationale regler om vejtransport, herunder navnlig betingelser og krav i forbindelse med en tilladelse til at udføre international personbefordring, eller har begået alvorlige overtrædelser af EU-lovgivningen eller den nationale lovgivning eller, hvor det er relevant, den regionale lovgivning om vejtransport, især vedrørende tekniske krav til og emissionsstandarder for køretøjer samt førernes køre- og hviletid

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8c – stk. 2 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ca)  ansøgeren har anmodet om tilladelse til at drive regelmæssig rutebilkørsel på samme rute eller en alternativ rute, hvor en kompetent myndighed har givet en virksomhed, der udfører offentlig befordring, eneret til at udføre visse offentlige transporttjenester til gengæld for opfyldelsen af offentlige serviceforpligtelser inden for rammerne af en kontrakt om offentlig trafikbetjening i henhold til artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007. Denne begrundelse for afvisning berører ikke artikel 8d, stk. 1, litra a), i denne forordning.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8c – stk. 2 – afsnit 2 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  et tilsynsorgan fastslår på grundlag af en objektiv økonomisk analyse, at den pågældende kørsel vil bringe den økonomiske balance i en offentlig tjenesteydelseskontrakt i fare.

d)  et tilsynsorgan fastslår på grundlag af en objektiv økonomisk analyse, at den pågældende kørsel vil bringe den økonomiske balance i en offentlig tjenesteydelseskontrakt i fare. Denne analyse evaluerer de relevante strukturelle og geografiske karakteristika på markedet og det tilhørende net (størrelse, krav, nettets kompleksitet, den tekniske og geografiske isolering samt tjenesteydelser omfattet af kontrakten), og hvorvidt den nye kørsel skaber tjenesteydelser af bedre kvalitet eller giver mere værdi for pengene.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8c – stk. 2 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De tilladelsesudstedende myndigheder må ikke afslå en ansøgning alene med den begrundelse, at transportvirksomheden tilbyder priser, der er lavere end dem, som andre vejtransportvirksomheder tilbyder, eller at andre vejtransportvirksomheder allerede udfører kørsel på den pågældende forbindelse.

De tilladelsesudstedende myndigheder må ikke afslå en ansøgning alene med den begrundelse, at transportvirksomheden, der anmoder om tilladelse, tilbyder priser, der er lavere end dem, som andre vejtransportvirksomheder tilbyder, medmindre den regulerende myndighed eller andre relevante nationale organer fastslår, at den ansøger, som ønsker at komme ind på markedet, har til hensigt at tilbyde tjenester til priser, der ligger under deres normale værdi, i en længere periode, og ved at gøre dette kan undergrave den fair konkurrence. De tilladelsesudstedende myndigheder må ikke afvise en ansøgning alene af den grund, at andre vejtransportvirksomheder allerede udfører kørsel på den pågældende forbindelse.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8d – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne kan begrænse retten til adgang til det internationale og nationale marked for rutekørsel, hvis der ved den tilbudte rutekørsel befordres passagerer over strækninger på under 100 km i luftlinje, og hvis den pågældende kørsel vil bringe den økonomiske balance i en offentlig tjenesteydelseskontrakt i fare.

1.  Medlemsstaterne kan begrænse retten til adgang til det internationale og nationale marked for buskørsel, hvis der ved den tilbudte rutekørsel befordres passagerer over strækninger på op til 100 km ad landevej, og hvis den pågældende kørsel vil bringe den økonomiske balance i en offentlig tjenesteydelseskontrakt i fare, eller på alle strækninger, hvis den finder sted i et by- eller forstadscentrum eller i et byområde eller opfylder transportbehovet mellem disse og de omkringliggende områder, eller hvis ansøgeren ikke har opfyldt bestemmelserne for vejtransport eller andre relevante bestemmelser i national ret, EU-ret eller i folkeretten.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8d – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Hvis den kompetente myndighed har givet eneret til en virksomhed, der gennemfører en offentlig tjeneste i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 1370/2007, omfatter beskyttelsen af disse enerettigheder udelukkende driften af offentlig personbefordring, der betjener samme ruter eller alternative ruter. Tildeling af enerettigheder er ikke til hinder for, at der kan gives tilladelse til nye buslinjer, hvis en sådan rutedrift ikke konkurrerer med den rutedrift, der er omfattet af kontrakten om offentlig trafikbetjening, eller opererer på andre ruter.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8d – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilsynsorganet behandler anmodningen og afgør, om den økonomiske analyse skal foretages. Det underretter de interesserede parter om sin afgørelse.

Hvor en sådan ansøgning er modtaget, behandler tilsynsorganet anmodningen og kan afgøre, om den økonomiske analyse skal foretages i overensstemmelse med artikel 8c, stk. 2, litra d), medmindre der foreligger særlige praktiske eller andre årsager, der kan begrunde en afgørelse om ikke at gøre det. Det underretter de interesserede parter om sin afgørelse.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8d – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis tilsynsorganet foretager en økonomisk analyse, underretter det alle de interesserede parter om resultaterne af den pågældende analyse og sine konklusioner inden seks uger efter modtagelse af alle relevante oplysninger. Tilsynsorganet kan konkludere, at tilladelsen skal udstedes eller udstedes med begrænsninger, eller at ansøgningen skal afslås.

Hvis tilsynsorganet foretager en økonomisk analyse, underretter det alle de interesserede parter om resultaterne af den pågældende analyse og sine konklusioner hurtigst muligt og senest tre måneder efter modtagelse af alle relevante oplysninger. Tilsynsorganet kan konkludere, at tilladelsen skal udstedes eller udstedes med begrænsninger, eller at ansøgningen skal afslås.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8 b – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 med nærmere procedureregler og kriterier for anvendelsen af nærværende artikel."

5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 med nærmere procedureregler og kriterier for anvendelsen af nærværende artikel, navnlig i forbindelse med gennemførelsen af den økonomiske analyse."

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 8d – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Medlemsstaterne kan liberalisere godkendelsesordningen for national rutebilkørsel yderligere for så vidt angår tilladelsesprocedurerne og kilometergrænserne.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  I artikel 11 indsættes følgende som stk. 3a:

 

"3a.   En medlemsstat kan beslutte at kræve, at en transportvirksomhed, der ikke er hjemmehørende i den pågældende medlemsstat, overholder forpligtelserne vedrørende etableringskravet, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009*, i værtsmedlemsstaten, efter at denne virksomhed har fået tilladelse til at drive en national buslinje, og inden virksomheden påbegynder driften af den pågældende linje. Grundlaget for de trufne afgørelser skal oplyses. Afgørelsen skal tage hensyn til omfanget og varigheden af den ikkehjemmehørende transportvirksomheds aktivitet i værtsmedlemsstaten. Hvis værtsmedlemsstaten fastslår, at den ikkehjemmehørende transportvirksomhed ikke opfylder etableringskravet, kan den inddrage de pågældende tilladelser til national buskørsel, indtil kravet er opfyldt."

 

__________________

 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 51)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1073&qid=1548063430167&from=DA)

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15)  Artikel 13 udgår.

udgår

[Henvisningen i informationsblokken til ændringsretsakten ("artikel 1 – stk. 1 – nr. 15") svarer til "artikel 1 – stk. 1 – nr. 14" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes den forkerte nummerering (artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 forekommer to gange) i Kommissionens forslag på alle sprog undtagen græsk]

Begrundelse

Det er nødvendigt at genindføre den relevante artikel med henblik på at sikre, at lokale udflugter betragtes som én enkelt international transporttjeneste og ikke som cabotagekørsel.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 15 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  lejlighedsvis kørsel, der udføres i en begrænset periode

b)  lejlighedsvis kørsel

[Henvisningen i informationsblokken til ændringsretsakten ("artikel 1 – stk. 1 – nr. 16") svarer til "artikel 1 – stk. 1 – nr. 15" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes den forkerte nummerering (artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 forekommer to gange) i Kommissionens forslag på alle sprog undtagen græsk]

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 1 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  rutekørsel, der udføres i overensstemmelse med denne forordning."

c)  rutekørsel, der udføres i overensstemmelse med denne forordning, af en transportvirksomhed, der ikke er hjemmehørende i værtsmedlemsstaten, i forbindelse med international rutekørsel med undtagelse af transporttjenester til opfyldelse af transportbehovene i et bycentrum eller et byområde eller af transportbehovene mellem disse og de omkringliggende områder. Cabotagekørsel udføres ikke uafhængigt af ovennævnte internationale kørsel."

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 15 – stk. 1 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ca)  rutekørsel, der udføres af en transportvirksomhed, som ikke er hjemmehørende i værtsmedlemsstaten, i forbindelse med national rutekørsel i overensstemmelse med denne forordning

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 16 – stk. 1 – indledning

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(16a)  artikel 16, stk. 1, indledningen, affattes således:

1.  Udførelsen af cabotagekørsel er, medmindre andet er fastsat i de fællesskabsretlige regler, underkastet værtsmedlemsstatens love og administrative bestemmelser for så vidt angår følgende områder:

"1.  Udførelsen af cabotagekørsel er, medmindre andet er fastsat i de fællesskabsretlige regler, underkastet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF*og værtsmedlemsstatens love og administrative bestemmelser for så vidt angår følgende områder:

 

__________________

 

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1).

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:DA:PDF

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17)  Artikel 17 udgår.

udgår

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 17

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(17a)  Artikel 17 affattes således:

"Artikel 17

"Artikel 17

Kontroldokumenter i forbindelse med cabotagekørsel

 

Kontroldokumenter i forbindelse med cabotagekørsel

1.  Cabotagekørsel i form af lejlighedsvis kørsel finder sted i henhold til et kørselsblad, jf. artikel 12, der skal opbevares i køretøjet og på forlangende forevises kontrolpersonalet.

1.   Cabotagekørsel i form af lejlighedsvis kørsel finder sted i henhold til et kørselsblad, enten i trykt eller digital form, der på forlangende forevises autoriseret kontrolpersonale.

2.  Kørselsbladet skal indeholde følgende oplysninger:

2.   Kørselsbladet skal indeholde følgende oplysninger:

a)  afgangs- og bestemmelsespunkt for kørslen

a)   afgangs- og bestemmelsespunkt for kørslen

b)  datoerne for kørslens begyndelse og afslutning.

b)   datoerne for kørslens begyndelse og afslutning.

3.   Kørselsbladene udleveres i form af hæfter, jf. artikel 12, der attesteres af den kompetente myndighed eller det kompetente organ i etableringsmedlemsstaten.

 

4.   I forbindelse med speciel rutekørsel udgør aftalen mellem transportvirksomheden og transportarrangøren eller en bekræftet kopi heraf kontroldokumentet.

4.   I forbindelse med speciel rutekørsel udgør aftalen mellem transportvirksomheden og transportarrangøren eller en bekræftet kopi heraf kontroldokumentet. Dog udfyldes kørselsbladet, således at det giver en månedlig oversigt.

Dog udfyldes kørselsbladet, således at det giver en månedlig oversigt.

 

5.  De anvendte kørselsblade tilbagesendes til den kompetente myndighed eller det kompetente organ i etableringsmedlemsstaten efter regler, som fastlægges af myndigheden eller organet.

5. Ved kontrollerne har føreren lov til at kontakte hovedkontoret, transportlederen eller enhver anden person eller enhed, som kan fremskaffe den krævede dokumentation."

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 28 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den 31. januar hvert år og første gang senest den 31. januar […første januar efter denne forordnings ikrafttræden] underretter medlemsstaterne Kommissionen om antallet af tilladelser til rutekørsel, der er udstedt det foregående år, og om det samlede antal tilladelser til rutekørsel, der er gyldige den 31. december det pågældende år. Disse oplysninger gives særskilt for hver destinationsmedlemsstat for en rutekørsel. Medlemsstaterne meddeler også Kommissionen oplysningerne vedrørende cabotagekørsel, i form af speciel rutekørsel og lejlighedsvis kørsel, som er udført af hjemmehørende transportvirksomheder i det foregående år.

1.  Senest den 31. januar hvert år og første gang senest den 31. januar […første januar efter denne forordnings ikrafttræden] underretter de kompetente myndigheder i medlemsstaterne Kommissionen om antallet af tilladelser til rutekørsel, der er udstedt det foregående år, og om det samlede antal tilladelser til rutekørsel, der er gyldige den 31. december det pågældende år. Disse oplysninger gives særskilt for hver destinationsmedlemsstat for en rutekørsel. Medlemsstaterne meddeler også Kommissionen oplysningerne vedrørende cabotagekørsel, i form af speciel rutekørsel og lejlighedsvis kørsel, som er udført af hjemmehørende transportvirksomheder i det foregående år.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 1073/2009

Artikel 28 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Senest den [indsæt venligst beregnet dato: fem år efter datoen for denne forordnings anvendelse] forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne forordning. Rapporten skal indeholde oplysninger om, i hvilket omfang denne forordning har bidraget til et mere velfungerende marked for personbefordring ad vej."

5.  Senest [fem år efter efter datoen for denne forordnings anvendelse] forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne forordning. Rapporten skal indeholde oplysninger om, i hvilket omfang denne forordning har bidraget til et mere velfungerende system for personbefordring ad vej, navnlig for passagerer, arbejdskraften i busbranchen og miljøet."

(1)

  EUT C 262 af 25.7.2018, s. 47.


BEGRUNDELSE

Busser og rutebiler er blandt EU's mest tilgængelige og vigtige transportformer. De forbinder landdistrikter og byområder i medlemsstaterne, og i visse regioner er de hyppigt det eneste offentlige transportmiddel, som er til rådighed. Det er derfor afgørende, at passagererne får den bedst mulige service. Fair og sund konkurrence er det bedste middel til at opnå dette.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om ændring af den relevante forordning, som søger at åbne markedet og gøre det muligt for ikkehjemmehørende transportvirksomheder, der på nuværende tidspunkt er forhindret i at få adgang til et nationalt marked, at tilbyde bustransport mellem byer. En transportvirksomhed fra land A bør således frit kunne tilbyde nationale rutebilforbindelser fra punkt X til punkt Y i land B. Diskrimination på grund af nationalitet eller etableringssted kan ikke tillades på det indre marked.

Med de nedenstående ændringsforslag har ordføreren bibeholdt ånden i forslaget – en yderligere liberalisering af markedet for bus- og rutebilkørsel. Ordføreren tager samtidig hensyn til, at situationen på busmarkedet varierer fra land til land, ligesom han har været påpasselig med ikke at undergrave de velfungerende systemer i visse medlemsstater.

Beskyttelse af offentlige tjenesteydelseskontrakter og byområder

Offentlige tjenesteydelseskontrakter tjener et specifikt og et uvurderligt formål. Passende beskyttelse af sådanne kontrakter er nødvendig for at sikre, at åbningen af markedet for bus- og rutebilkørsel ikke resulterer i færre forbindelser i de pågældende regioner, eller i at de nye markedsdeltagere kun går efter de rentable ruter. Af denne grund har ordføreren indføjet en ny bestemmelse, ifølge hvilken der faktisk kan gives afslag på ansøgninger om tilladelse til nye forbindelser, selv om de overstiger det af Kommissionen foreslåede loft på 100 km, såfremt den pågældende forbindelse undergraver en eksisterende tjenesteydelseskontrakt, der er blevet udbudt på en gennemsigtig måde uden mulighed for forlængelse, kombinerer rentable og urentable ruter og ikke modtager væsentlige offentlige tilskud, som risikerer at undergrave de lige konkurrencevilkår.

Endvidere kan tilladelse til at drive en eksisterende forbindelse endog suspenderes eller inddrages, hvis et tilsynsorgan på grundlag af en objektiv økonomisk analyse fastslår, at den pågældende forbindelse har bragt den økonomiske balance i en offentlig tjenesteydelseskontrakt i fare. Ordføreren håber, at disse foranstaltninger er tilstrækkelige og forholdsmæssige til at sikre en passende beskyttelse af offentlige tjenesteydelseskontrakter, når markedet åbnes for konkurrence.

For yderligere at afhjælpe problemerne har ordføreren indført en supplerende bestemmelse, ifølge hvilken medlemsstaterne kan begrænse adgangsretten til en national rutebilforbindelse, bl.a. hvis den kommer i kontakt med et by- eller forstadscentrum, eller hvis den tilbudte kørsel udfører samme offentlige personbefordringstjeneste på en bestemt rute eller et bestemt net, hvortil en kompetent myndighed har givet en virksomhed, der udfører offentlig trafik, eneret til gengæld for varetagelsen af forpligtelser til levering af offentlige tjenester inden for rammerne af en tjenesteydelseskontrakt.

Sikring af fair konkurrence og beskyttelse mod misbrug af markedsstyrke

Ud over at beskytte offentlige tjenesteydelseskontrakter forsøger ordføreren at forhindre situationer, hvor åbningen af det relevante marked fører andre uønskede resultater med sig. Det foreslåede tilsynsorgan bør sikre lige konkurrencevilkår og fair konkurrence mellem transportvirksomhederne. Det indbefatter forhindring af misbrug af en væsentlig markedsstyrke eller monopolstilling, herunder gennem underleverandører, eller skabelsen af sådanne markedsvilkår. Desuden skulle det være muligt for tilladelsesudstedende myndigheder at give afslag på en ansøgning, såfremt den ansøger, der ønsker at komme ind på markedet, har til hensigt at tilbyde tjenester til priser, der ligger under deres normale værdi, i en længere periode, og derved vil undergrave den fair konkurrence.

Etableringskravet og muligheden for en mere liberal ordning

Med henblik på at forhindre, at ånden i forslaget misbruges, og for at imødekomme de strengere krav, som gælder i nogle medlemsstater, har ordføreren også indført en mulighed for, at medlemsstaterne kan kræve, at transportvirksomheden etablerer sig i værtsmedlemsstaten, efter at der er givet tilladelse til at drive en national rutebilforbindelse.

Ordføreren har samtidig præciseret, at de medlemsstater, der allerede har en mere liberal ordning, har lov til at bibeholde den. Det skal ligeledes være tilladt medlemsstater, der ønsker at åbne markedet ud over de krav, der er fastsat i dette forslag, at gøre dette.

Sikring af lige vilkår

Ved hjælp af andre mindre – men meget nødvendige – ændringer har ordføreren bestræbt sig på yderligere at forbedre og præcisere ånden i forslaget. Eksempelvis kan medlemsstaterne med henblik på at sikre beskyttelse af privat ejerskab undtage terminaler, der er ejet af terminaloperatøren og udelukkende anvendes til dennes egne personbefordringstjenester.

Ordføreren er derfor overbevist om, at der i det ændrede forslag er taget hensyn både til dem, der ønsker en øget grad af beskyttelse, navnlig for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter, og til dem, der ønsker en mere liberal tilgang. Med det ændrede forslag tilstræbes det at finde den rette balance mellem såvel passagerers og transportvirksomheders som lokale, regionale og nationale myndigheders interesser. Ordføreren er optimistisk med hensyn til, at forslaget vil hjælpe med at bevæge sig nærmere et virkeligt indre og fair marked for bus- og rutebilkørsel i Den Europæiske Union.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel

Referencer

COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)

Dato for høring af EP

8.11.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

29.11.2017

 

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

EMPL

7.12.2017

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Roberts Zīle

16.1.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

1.2.2018

10.7.2018

5.11.2018

 

Dato for vedtagelse

22.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

14

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon

Dato for indgivelse

28.1.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

26

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

14

-

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes, Marie-Pierre Vieu

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

S&D

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik