Menetlus : 2017/0288(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0032/2019

Esitatud tekstid :

A8-0032/2019

Arutelud :

PV 13/02/2019 - 25
CRE 13/02/2019 - 25

Hääletused :

PV 14/02/2019 - 10.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0125

RAPORT     ***I
PDF 258kWORD 117k
28.1.2019
PE 623.746v02-00 A8-0032/2019

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta

(COM(2017)0647 – C8‑0396/2017 – 2017/0288(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Roberts Zīle

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta

(COM(2017)0647 – C8‑0396/2017 – 2017/0288(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0647),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 91 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0396/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Iirimaa parlamendi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. aprilli 2018. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A8-0032/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1073/200917 kohaldamisel on selgunud, et liikmesriikide turgudel tegutsevad ettevõtjad seisavad silmitsi tõketega, mis takistavad linnadevaheliste bussiveoteenuste arendamist. Samuti ei ole sõitjate autoveo teenused pidanud sammu elanike muutuvate vajadustega, mis puudutavad kättesaadavust ja kvaliteeti, ning säästvate transpordiliikide osakaal on jätkuvalt väike. Selle tagajärjel on teatavad elanikerühmad sattunud sõitjateveoteenuste kättesaadavuse osas ülejäänutega võrreldes ebasoodsamasse olukorda ning autode sagedasema kasutamise tulemusena esineb rohkem liiklusõnnetusi ja ummikuid ning tekib rohkem heiteid.

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1073/200917 kohaldamisel on selgunud, et mõningad liikmesriikide turgudel tegutsevad ettevõtjad seisavad silmitsi põhjendamatute tõketega, mis takistavad reisijatele kasulike linnadevaheliste bussiveoteenuste arendamist. Samuti ei ole maantee-reisijateveo teenuste kättesaadavus ja kvaliteet pidanud sammu elanike muutuvate vajadustega ning säästvate transpordiliikide osakaal on jätkuvalt väike. Selle tagajärjel on teatavad elanikerühmad sattunud reisijateveoteenuste kättesaadavuse osas ülejäänutega võrreldes ebasoodsamasse olukorda ning autode sagedasema kasutamise tulemusena esineb rohkem liiklusõnnetusi ja ummikuid, tekib rohkem heiteid ja kasvavad kulud taristule.

__________________

__________________

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 88).

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 88).

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Et tagada linnadevahelise sõitjate bussiliiniveo ühtne raamistik kogu liidus, tuleks määrust (EÜ) nr 1073/2009 kohaldada kõigi linnadevaheliste liinivedude suhtes. Seepärast tuleks kõnealuse määruse kohaldamisala laiendada.

(2)  Et tagada reisijate linnadevahelise liinibussiveo ühtne raamistik kogu liidus, tuleks määrust (EÜ) nr 1073/2009 kohaldada kõigi linnadevaheliste liinivedude suhtes. Seepärast tuleks kõnealuse määruse kohaldamisala laiendada, kuid see ei tohiks laieneda linna- ja linnalähikeskustele ega linnastutele ega piirata määruse (EÜ) nr 1370/2007 kohaldamist.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Igas liikmesriigis tuleks määrata sõltumatu ja erapooletu reguleeriv asutus, et tagada sõitjate autoveo turu nõuetekohane toimimine. Kõnealune asutus võib samuti vastutada muude selliste reguleeritud sektorite eest nagu raudtee, energeetika või telekommunikatsioon.

(3)  Maantee-reisijateveo turu nõuetekohase toimimise tagamiseks tuleks igas liikmesriigis määrata sõltumatu ja erapooletu reguleeriv asutus, kelle ülesanne oleks esitada siduvaid arvamusi. Kõnealune asutus võib vastutada ka muude selliste reguleeritud sektorite eest nagu raudtee, energeetika või telekommunikatsioon.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Kommertsliinivedude pakkumine ei tohiks ohustada kehtivate avaliku teenindamise lepingute majanduslikku tasakaalu. Seepärast peaks reguleeriv asutus olema võimeline tegema objektiivseid majandusanalüüse tagamaks, et seda ei juhtu.

(4)  Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1370/2007 ei tohiks kommertsliinivedude pakkumine ohustada kehtivate või teenusepakkujatele antud avaliku teenindamise lepingute majanduslikku tasakaalu. Selle ärahoidmiseks peaks reguleeriv asutus olema võimeline tegema objektiivseid majandusanalüüse ja tal peaks olema õigus teha vajaduse korral ettepanekuid võtta vajalikke meetmeid. Kommertsliinivedude pakkujad ei peaks konkureerima selliste transporditeenuste pakkujatega, kellele on antud teatavate ühistransporditeenuste osutamise ainuõigus selle eest, et nad avaliku teenindamise lepingu kohaselt täidavad avaliku teenindamise kohustust.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Kabotaažvedudena sooritatavate liinivedude pakkumiseks tuleks omada ühenduse tegevusluba. Et võimaldada õiguskaitseasutustel kõnealuseid teenuseid tulemuslikult kontrollida, tuleks selgitada ühenduse tegevuslubade andmisega seotud eeskirju.

(5)  Kabotaažvedudena sooritatavate liinivedude pakkumiseks tuleks omada ühenduse tegevusluba ja kasutada arukat sõidumeerikut vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 II peatükile. Et võimaldada õiguskaitseasutustel kõnealuseid teenuseid tulemuslikult kontrollida, tuleks selgitada ühenduse tegevuslubade andmisega seotud eeskirju ning töötada välja siseturu infosüsteemi moodul lähetusdeklaratsioonide ja elektrooniliste taotluste saatmiseks, mille abil inspektorid saaksid teostada teel toimuvat kontrolli ning omada reaalajas vahetut juurdepääsu Euroopa autoveo-ettevõtjate registri ja siseturu infosüsteemi teabele ja andmetele ning seeläbi tagada, et lähetatud bussijuhtide sotsiaalmaksed ka tegelikult tasutakse.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Turul ausa konkurentsi tagamiseks tuleks liinivedusid pakkuvatele ettevõtjatele tagada ausatel, õiglastel, mittediskrimineerivatel ja läbipaistvatel tingimustel juurdepääs liidus asuvatele terminalidele. Juurdepääsu lubamisest keeldumise või piiratud juurdepääsu võimaldamise otsuse vaidlustamiseks tuleks pöörduda reguleeriva asutuse poole.

(6)  Turul ausa konkurentsi tagamiseks tuleks liinivedusid pakkuvatele ettevõtjatele tagada ausatel, õiglastel, mittediskrimineerivatel ja läbipaistvatel tingimustel juurdepääs liidus asuvatele terminalidele. Terminali käitamise loa peaks kinnitama liikmesriigi ametiasutus ja sama asutus peaks kontrollima, millised nõuded on vajalikud ja millised nõuded tuleb täita. Juurdepääsu lubamisest keeldumise või piiratud juurdepääsu võimaldamise otsuse vaidlustamiseks tuleks pöörduda reguleeriva asutuse poole. Liikmesriigid võivad kõrvale jätta terminalid, mida omavad ja kasutavad ainult terminaliettevõtjad oma maantee-reisijateveo teenuste jaoks.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Loa andmise korda tuleks kohaldada nii riigisiseste kui ka rahvusvaheliste liinivedude jaoks lubade andmisel. Luba tuleks anda, välja arvatud juhul, kui ilmnevad konkreetsed loa taotlejast tulenevad põhjused sellest keeldumiseks või kui teenus ohustaks avaliku teenindamise lepingu majanduslikku tasakaalu. Tuleks kehtestada vahemaa künnis tagamaks, et kommertsliinivedude pakkumine ei ohusta kehtivate avaliku teenindamise lepingute majanduslikku tasakaalu. Kui marsruuti teenindatakse juba enam kui ühe avaliku teenindamise lepingu alusel, peaks olema võimalik vahemaa künnist suurendada.

(8)  Loa andmise korda tuleks kohaldada nii riigisiseste kui ka rahvusvaheliste liinivedude jaoks lubade andmisel. Luba tuleks anda, välja arvatud juhul, kui ilmnevad konkreetsed loa taotlejast tulenevad põhjused sellest keeldumiseks või kui teenus ohustaks avaliku teenindamise lepingu majanduslikku tasakaalu. Tuleks kehtestada vahemaa künnis tagamaks, et kommertsliinivedude pakkumine ei ohusta kehtivate avaliku teenindamise lepingute majanduslikku tasakaalu. Selle künnise peavad määrama liikmesriigid ja see ei tohiks mingil juhul olla üle 100 km.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Mitteresidentidest vedajatel peaks olema võimalik pakkuda riigisiseseid liinivedusid samadel tingimustel kui residendist vedajatel.

(9)  Mitteresidentidest vedajatel peaks olema võimalik pakkuda riigisiseseid liinivedusid samadel tingimustel kui residendist vedajatel, kui nad täidavad maanteetransporti reguleerivaid või muid asjakohaseid liikmesriigi, liidu või rahvusvahelisi õigusnorme.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Haldusformaalsuste hulka tuleks vähendada nii palju kui võimalik, ilma et loobutaks kontrollimisest ja karistustest, mille abil tagatakse määruse (EÜ) nr 1073/2009 nõuetekohane kohaldamine ja tulemuslik täitmine. Sõidulehe kasutamine on tarbetu halduskoormus ja sellest tuleks seepärast loobuda.

(10)  Haldusformaalsuste hulka tuleks võimalikult vähendada, ilma et loobutaks kontrollimisest ja karistustest, mille abil tagatakse määruse (EÜ) nr 1073/2009 nõuetekohane kohaldamine ja tulemuslik täitmine.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Kohalikud ekskursioonid on lubatud kabotaažveod ja hõlmatud üldiste kabotaažveo eeskirjadega. Seega tuleks kohalikke ekskursioone käsitlev artikkel välja jätta.

välja jäetud

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Selleks et võtta arvesse turumuutusi ja tehnika arengut, tuleks komisjonile anda õigus võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt vastu õigusakte, et muuta määruse (EÜ) nr 1073/2009 I ja II lisa ning täiendada kõnealust määrust eeskirjadega, mis käsitlevad oma kulul toimuvate vedude sertifikaatide vormi, loataotluste ja lubade vormi, menetlust ja kriteeriume, millest tuleb lähtuda, et selgitada välja, kas kavandatav teenus ohustab avaliku teenindamise lepingu majanduslikku tasakaalu, ning liikmesriikide aruandluskohustusi. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid toimuksid kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes18 sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu saama kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu ekspertidel peaks olema pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühma koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(14)  Selleks et võtta arvesse turumuutusi ja tehnika arengut, tuleks komisjonile anda õigus võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt vastu õigusakte, et muuta määruse (EÜ) nr 1073/2009 I ja II lisa ning täiendada kõnealust määrust eeskirjadega, mis käsitlevad oma kulul toimuvate vedude sertifikaatide vormi, loataotluste ja lubade vormi, menetlust ja kriteeriume, millest tuleb lähtuda, et selgitada välja, kas kavandatav teenus ohustab avaliku teenindamise lepingu tasakaalu, ning liikmesriikide aruandluskohustusi. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid toimuksid kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes18 sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu saama kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu ekspertidel peaks olema pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühma koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

_________________

_________________

18 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

18 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 1 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Käesolevat määrust kohaldatakse rendi või tasu eest osutatava riigisisese sõitjate autoveo teenuse suhtes, mida pakub mitteresidendist vedaja vastavalt V peatükile.

4.  Käesolevat määrust kohaldatakse rendi või tasu eest osutatava riigisisese linnadevahelise maantee-reisjateveoteenuse suhtes, mida pakub mitteresidendist vedaja vastavalt V peatükile, ja see ei piira määruse (EÜ) nr 1370/2007 sätete kohaldamist.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  „terminal” – vähemalt 600 m² suurune ala, kuhu saab parkida bussi sõitjate väljalaskmiseks või pealevõtmiseks;

9.  „terminal” – kasutamiseks lubatud ala, kuhu saab parkida bussi reisijate väljalaskmiseks või pealevõtmiseks;

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10.  „terminaliettevõtja” – terminalile juurdepääsu võimaldamise eest vastutav üksus;

10.  „terminaliettevõtja” – terminali haldamise eest vastutav liikmesriigi üksus, mis vastab kutsealase pädevuse ja finantssuutlikkuse nõuetele;

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 11

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11.  „otstarbekas alternatiiv” – muu terminal, mille kasutamine on vedajale majanduslikult vastuvõetav ja mis võimaldab asjaomast sõitjateveo teenust osutada.“

11.  „otstarbekas alternatiiv” – muu terminal, mille kasutamine on vedajale majanduslikult vastuvõetav, millel on algselt taotletud terminaliga võrreldav taristu ja ühendatus, mis annab reisijatele juurdepääsu teistele ühistranspordiliikidele ja mis võimaldab vedajal asjaomast reisijateveo teenust osutada samamoodi nagu terminal, mille kasutamist algselt taotleti;

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 11 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 a.  „avaliku teenindamise leping” – üks või mitu õiguslikult siduvat dokumenti, mis kinnitavad kokkulepped pädeva asutuse ja avaliku teenuse osutaja vahel, millega usaldatakse sellele avaliku teenuse osutajale avalike reisijateveoteenuste, mille suhtes kehtivad avaliku teenindamise kohustused, haldamine ja teostamine. Sõltuvalt liikmesriigi õigusest võib lepinguks olla ka pädeva asutuse otsus eraldi õigusakti või regulatiivse akti kujul, või see võib sisaldada tingimusi, mille kohaselt pädev asutus osutab ise nimetatud teenuseid või usaldab nende teenuste osutamise nn sisemisele ettevõtjale;

Selgitus

Avaliku teenindamise leping tuleks määratleda kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1370/2007.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 11 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 b. „alternatiivne marsruut“ – tegutseva liinivedude pakkuja valitud sama lähte- ja sihtpunkti vaheline marsruut, mida saab kasutada teise marsruudi asemel.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 3a – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga liikmesriik määrab sõitjate autoveo sektori jaoks ühe riikliku reguleeriva asutuse. Kõnealune asutus on erapooletu asutus, mis on organisatsioonilise, funktsionaalse ja hierarhilise ülesehituse poolest ning otsuste tegemise seisukohast õiguslikult eraldiseisev ja sõltumatu muudest avalik-õiguslikest või eraõiguslikest üksustest. Reguleeriv asutus on sõltumatu pädevatest asutustest, mis on seotud avaliku teenindamise lepingu sõlmimisega.

Iga liikmesriigi pädev asutus määrab maantee-reisijateveo sektori jaoks ühe riikliku avaliku reguleeriva asutuse. Kõnealune asutus on erapooletu asutus, mis on organisatsioonilise, funktsionaalse ja hierarhilise ülesehituse poolest ning otsuste tegemise seisukohast õiguslikult eraldiseisev, läbipaistev ja sõltumatu muudest avalik-õiguslikest või eraõiguslikest üksustest. Reguleeriv asutus on sõltumatu pädevatest asutustest, mis on seotud avaliku teenindamise lepingu sõlmimisega.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 3a – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Reguleeriv asutus võib vastutada muude reguleeritud sektorite eest.

Reguleeriv asutus võib olla olemasolev asutus, mis vastutab muude reguleeritud sektorite eest.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 3a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Sõitjate autoveo sektori reguleerival asutusel on inim- ja muid ressursse silmas pidades vajalik organisatsiooniline suutlikkus, mis on proportsionaalne kõnealuse sektori tähtsusega asjaomases liikmesriigis.

2.  Maantee-reisijateveo sektori reguleerival asutusel on rahaliste, inim- ja muude ressursside mõttes oma kohustuste täitmiseks vajalik organisatsiooniline suutlikkus, mis on proportsionaalne kõnealuse sektori tähtsusega asjaomases liikmesriigis.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 3a – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Ilma et see piiraks liikmesriikide konkurentsiasutuste pädevust, on reguleerival asutusel õigus jälgida maanteel osutatavate reisijate liiniveoteenuste konkurentsiolukorda siseturul, et vältida diskrimineerimist või turgu valitseva seisundi kuritarvitamist, sealhulgas alltöövõtu kaudu. Reguleeriva asutuse otsused on siduvad.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 3a – lõige 3 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  terminalidele juurdepääsu teabe kogumine ja jagamine ning ning

b)  terminalidele juurdepääsu teabe kogumine ja jagamine eesmärgiga tagada, et teenuseosutajatele antakse juurdepääs terminalidele õiglastel, võrdsetel, mittediskrimineerivatel ja läbipaistvatel tingimustel;

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 3a – lõige 3 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  terminaliettevõtjate otsuste vaidlustamise kohta otsuste tegemine.

c)  terminaliettevõtjate otsuste vaidlustamise kohta otsuste tegemine ning

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 3a – lõige 3 – punkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  üldkättesaadava elektroonilise registri loomine, kuhu kantakse kõik loa saanud riigisisesed ja rahvusvahelised liiniveoteenused.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 3a – lõige 4 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Reguleeriv asutus võib oma ülesannete täitmisel nõuda asjakohast teavet pädevatelt asutustelt, terminaliettevõtjatelt, loa taotlejatelt ja asjaga seotud kolmandatelt isikutelt asjaomase liikmesriigi territooriumil.

Reguleeriv asutus võib oma ülesannete täitmisel nõuda asjakohast teavet teistelt pädevatelt asutustelt, terminaliettevõtjatelt, loa taotlejatelt ja asjaga seotud kolmandatelt isikutelt asjaomase liikmesriigi territooriumil.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 3a – lõige 4 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nõutud teave esitatakse reguleeriva asutuse kehtestatud mõistliku aja jooksul ja mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Põhjendatud juhtudel võib reguleeriv asutus teabe esitamise tähtaega pikendada kuni kahe nädala võrra. Reguleerival asutusel on õigus tagada teabenõuete täitmine tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste abil.

Nõutud teave esitatakse reguleeriva asutuse kehtestatud mõistliku aja, hiljemalt ühe kuu jooksul. Põhjendatud juhtudel võib reguleeriv asutus teabe esitamise tähtaega pikendada kuni kahe nädala võrra. Reguleerival asutusel on õigus tagada teabenõuete täitmine tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste abil.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 3a – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Liikmesriigid tagavad, et reguleeriva asutuse otsused on võimalik kohtus läbi vaadata. Otsuste läbivaatamisel võib olla nende täitmist peatav mõju üksnes juhul, kui reguleeriva asutuse otsuse kohene mõju võib põhjustada kaebajale korvamatut või ilmselt ülemäärast kahju. Käesolev säte ei piira vaidlustamist menetlevale kohtule asjaomase liikmesriigi konstitutsioonilise seadusega antud volitusi.

5.  Liikmesriigid tagavad, et reguleeriva asutuse otsused on võimalik kohtus kiiresti läbi vaadata. Otsuste läbivaatamisel võib olla nende täitmist peatav mõju üksnes juhul, kui reguleeriva asutuse otsuse kohene mõju võib põhjustada kaebajale korvamatut või ilmselt ülemäärast kahju. Käesolev säte ei piira vaidlustamist menetlevale kohtule asjaomase liikmesriigi konstitutsioonilise seadusega antud volitusi.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 3a – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Reguleeriva asutuse tehtud otsused avalikustatakse.

6.  Reguleeriva asutuse tehtud otsused avalikustatakse kahe nädala jooksul pärast nende vastuvõtmist.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 5a – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Terminaliettevõtjatelt juurdepääsu saanud bussiettevõtjad peavad täitma terminalis kehtivaid tingimusi.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 5a – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Juurdepääsutaotluste rahuldamisest võib keelduda üksnes ebapiisava teenindusvõimsuse tõttu.

Terminali juurdepääsutaotluse rahuldamisest võib keelduda üksnes nõuetekohaselt põhjendatud kaalutlustel, mida tingivad teenindusvõimsuste piiratus, kasutustasude korduvalt maksmata jätmine, korrakohaselt registreeritud korduvad ja tõsised rikkumised maanteeveoettevõtja poolt või muud riigisisesed õigusnormid, mida järjepidevalt kohaldatakse ning mis ei ole diskrimineerivad ei konkreetsete juurdepääsu taotlevate vedajate ega nende seonduvate ärimudelite suhtes. Kui taotluse rahuldamisest keeldutakse, edastab terminaliettevõtja oma otsuse ka reguleerivale asutusele.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 5a – lõige 2 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui terminaliettevõtja keeldub juurdepääsutaotluste rahuldamisest, jagab ta taotlejaga teavet kõigi otstarbekate alternatiivide kohta.

Kui terminaliettevõtja keeldub juurdepääsutaotluse rahuldamisest, soovitatakse tal teavitada taotlejat kõige otstarbekamatest teadaolevatest alternatiividest.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 5a – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Terminaliettevõtjad avaldavad kahes või enamas liidu ametlikus keeles vähemalt järgmise teabe:

Terminaliettevõtjad avaldavad vastavate liikmesriikide keeles ja veel ühes liidu ametlikus keeles vähemalt järgmise teabe:

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 5a – lõige 3 – lõik 1 – punkt a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  terminali kõigi olemasolevate taristute ja tehniliste kirjelduste loetelu;

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 5a – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Liikmesriigid võivad käesoleva artikli kohaldamisalast välja jätta terminalid, mida omavad ja kasutavad ainult terminaliettevõtjad oma maantee-reisijateveo teenuste jaoks. Reguleerivad asutused peavad väljajätmistaotluste läbivaatamisel arvestama kasutatavate alternatiivsete võimaluste olemasolu.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 5b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui taotluse kohast juurdepääsu ei saa võimaldada, algatab terminaliettevõtja taotluse rahuldamise eesmärgil konsultatsiooni kõigi huvitatud vedajatega.

välja jäetud

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 5b – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Terminaliettevõtja teeb otsuse terminalile juurdepääsu võimaldamise taotluse kohta kahe kuu jooksul pärast kuupäeva, mil vedaja taotluse esitas. Juurdepääsu käsitlevas otsuses märgitakse põhjused, mille alusel otsus tehti.

3.  Terminaliettevõtja teeb otsuse terminalile juurdepääsu võimaldamise taotluse kohta viivitamata ja hiljemalt ühe kuu jooksul pärast kuupäeva, mil vedaja taotluse esitas. Kui terminaliettevõtja keeldub juurdepääsutaotlust rahuldamast, peab ta oma otsust põhjendama.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 5b – lõige 5 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Reguleeriva asutuse otsus vaidlustamise kohta on siduv. Reguleerival asutusel on õigus tagada otsuse täitmine tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste abil.

Reguleeriva asutuse otsus vaidlustamise kohta on siduv ja kooskõlas tema riigi kohtulikku kontrolli käsitlevate õigusnormidega. Reguleerival asutusel on õigus tagada otsuse täitmine tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste abil.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8 – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Linnulennul vähem kui 100 kilomeetri kauguse sihtkohaga rahvusvaheliseks sõitjateveoks loa andmise kord

Kuni 100 kilomeetri teepikkuse kaugusel asuva sihtkohaga rahvusvaheliseks reisijateveoks loa andmise ning loa peatamise ja tagasivõtmise kord

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Load antakse välja kõigi nende liikmesriikide pädevate asutuste nõusolekul, kelle territooriumil sõitjad peale võetakse või välja lastakse ja veetakse sihtkohta, mis asub linnulennul vähem kui 100 kilomeetri kaugusel. Lubade andmisega tegelev asutus edastab taotluse koopia ja muude asjakohaste dokumentide koopiad kahe nädala jooksul pärast taotluse kättesaamist asjaomastele pädevatele asutustele ning taotleb nende nõusolekut. Samal ajal edastab lubade andmisega tegelev asutus kõnealused dokumendid teavitamise eesmärgil selliste muude liikmesriikide pädevatele asutustele, kelle territooriumi teenuse osutamisel läbitakse.

1.  Load antakse välja kõigi nende liikmesriikide pädevate asutuste nõusolekul, kelle territooriumil reisijad peale võetakse või välja lastakse ja veetakse iga liikmesriigi määratud sihtkohta, mis asub kuni 100 kilomeetri teepikkuse kaugusel. Lubasid väljastav asutus edastab taotluse koopia ja muude asjakohaste dokumentide koopiad kahe nädala jooksul pärast taotluse kättesaamist asjaomastele pädevatele asutustele ning taotleb nende nõusolekut. Samal ajal edastab lubasid väljastav asutus kõnealused dokumendid teavitamise eesmärgil selliste muude liikmesriikide pädevatele asutustele, kelle territooriumi teenuse osutamisel läbitakse.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriikide pädevad asutused, kelle nõusolekut on taotletud, teavitavad lubade andmisega tegelevat asutust oma otsusest kolme kuu jooksul. Seda tähtaega arvestatakse kuupäevast, mil saabus taotlus nõusoleku saamiseks ja mis on märgitud vastuvõtuteatisele. Kui liikmesriikide pädevad asutused, kellelt nõusolekut on taotletud, keelduvad nõusoleku andmisest, esitavad nad sellekohased põhjendused.

Liikmesriikide pädevad asutused, kelle nõusolekut on taotletud, teavitavad lubasid väljastavat asutust oma otsusest kahe kuu jooksul. Seda tähtaega arvestatakse kuupäevast, mil saabus taotlus nõusoleku saamiseks ja mis on märgitud vastuvõtuteatisele. Kui liikmesriikide pädevad asutused, kellelt nõusolekut on taotletud, keelduvad nõusoleku andmisest, esitavad nad sellekohased põhjendused.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lubade andmisega tegelev asutus teeb otsuse taotluse kohta nelja kuu jooksul pärast kuupäeva, mil vedaja taotluse esitas.

3.  Lubasid väljastav asutus teeb otsuse taotluse kohta kolme kuu jooksul pärast kuupäeva, mil vedaja taotluse esitas.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Luba antakse, kui selle andmisest keeldumist ei saa põhjendada ühe või mitme põhjusega, mis on loetletud artikli 8c lõike 2 punktides a–d.

4.  Luba antakse, kui selle andmisest keeldumist ei saa põhjendada ühe või mitme avalikust huvist tingitud eesmärgiga, mis on loetletud artikli 8c lõike 2 punktides a–d.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Kui rahvusvaheline liinibussiveo teenus erandlikel põhjustel, mida ei olnud loa andmise ajal võimalik ette näha ja mis ei olnud avaliku teenindamise lepingu omaniku vastutusalas, ohustab avaliku teenindamise lepingu majanduslikku tasakaalu, võib asjaomane liikmesriik komisjoni nõusolekul teenuse osutamise loa peatada või tagasi võtta, teatades sellest vedajale kuus kuud ette. Vedajal on õigus selline otsus vaidlustada.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Olles konsulteerinud liikmesriikidega, kelle pädevad asutused loa andmisega ei nõustunud, teeb komisjon otsuse nelja kuu jooksul pärast lubade andmisega tegelevalt asutuselt teate saamist. Otsus jõustub 30 päeva pärast selle teatavakstegemist asjaomastele liikmesriikidele.

6.  Olles konsulteerinud liikmesriikidega, kelle pädevad asutused loa andmisega ei nõustunud, teeb komisjon otsuse hiljemalt kahe kuu jooksul pärast lubasid väljastavalt asutuselt teate saamist. Otsus jõustub 30 päeva pärast selle asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele teatavakstegemist.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8a – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Linnulennul vähemalt 100 kilomeetri kauguse sihtkohaga rahvusvaheliseks sõitjateveoks loa andmise kord

Enam kui 100 kilomeetri teepikkuse kaugusel asuva sihtkohaga rahvusvaheliseks reisijateveoks loa andmise ning loa peatamise ja tagasivõtmise kord

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Lubade andmisega tegelev asutus teeb otsuse taotluse kohta kahe kuu jooksul pärast kuupäeva, mil vedaja taotluse esitas.

1.  Lubasid väljastav asutus teeb otsuse taotluse kohta viivitamata ja hiljemalt kahe kuu jooksul pärast kuupäeva, mil vedaja taotluse esitas.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Luba antakse, kui selle andmisest keeldumist ei saa põhjendada ühe või mitme põhjusega, mis on loetletud artikli 8c lõike 2 punktides a–c.

2.  Luba antakse, kui selle andmisest keeldumist ei saa põhjendada ühe või mitme põhjusega, mis on loetletud artikli 8c lõike 2 punktides a–c a.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lubade andmisega tegelev asutus edastab taotluse koopia koos kõigi muude asjaomaste dokumentide koopiatega ja oma hinnangu taotluse kohta teavitamise eesmärgil kõigi nende liikmesriikide pädevatele asutustele, kelle territooriumil sõitjaid peale võetakse või välja lastakse, samuti nende liikmesriikide pädevatele asutustele, kelle territooriumilt läbi sõidetakse ilma sõitjaid peale võtmata või välja laskmata.

3.  Lubasid väljastav asutus edastab kahe nädala jooksul pärast taotluse saamist taotluse koopia koos kõigi muude asjaomaste dokumentide koopiatega ja oma hinnangu taotluse kohta teavitamise eesmärgil kõigi nende liikmesriikide pädevatele asutustele, kelle territooriumil reisijad peale tulevad või väljuvad, ning küsib nende pädevate asutuste nõusolekut. Lubasid väljastav asutus edastab asjaomased dokumendid teavitamise eesmärgil ka pädevatele asutustele liikmesriikides, kelle territooriumi läbitakse, ilma et seal reisijaid peale tuleks või väljuks.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8a – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Kui pädev asutus ühes sellises liikmesriigis, kelle territooriumil reisijaid peale tuleb või väljub, ühel lõikes 2 nimetatud põhjusel loa andmisega ei nõustu, ei või luba anda, kuid ühe kuu jooksul pärast sellise pädeva asutuse vastuse saamist võib küsimuse edastada komisjonile.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8a – lõige 3 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b.  Olles konsulteerinud liikmesriikidega, kelle pädevad asutused loa andmisega ei nõustunud, teeb komisjon otsuse nelja kuu jooksul pärast lubasid väljastavalt asutuselt teate saamist. Otsus jõustub 30 päeva pärast selle asjaomastele liikmesriikidele teatavaks tegemist.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8a – lõige 3 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 c.  Komisjoni otsus kehtib seni, kuni liikmesriigid jõuavad kokkuleppele ja lubasid väljastav asutus võtab vastu taotlust käsitleva otsuse.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8b – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Lubade andmisega tegelev asutus teeb otsuse taotluse kohta kahe kuu jooksul pärast kuupäeva, mil vedaja taotluse esitas. Tähtaega võib pikendada nelja kuu võrra, kui taotletakse analüüsi tegemist vastavalt artikli 8c lõike 2 punktile d.

1.  Lubasid väljastav asutus teeb otsuse taotluse kohta viivitamata ja hiljemalt kahe kuu jooksul pärast kuupäeva, mil vedaja taotluse esitas. Seda tähtaega võib pikendada kolme kuu võrra, kui taotletakse analüüsi tegemist vastavalt artikli 8c lõike 2 punktile d.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Riigisisesteks liinivedudeks antakse luba, kui selle andmisest keeldumist ei saa põhjendada ühe või mitme artikli 8c lõike 2 punktides a–c loetletud põhjusega, ja kui sõitjaid veetakse sihtkohta, mis on väljumiskohast linnulennul vähem kui 100 kilomeetri kaugusel, artikli 8c lõike 2 punktis d loetletud põhjusega.

2.  Riigisisesteks liinivedudeks antakse luba, kui selle andmisest keeldumist ei saa põhjendada ühe või mitme artikli 8c lõike 2 punktides a–c a loetletud põhjusega, ja kui reisijaid veetakse kooskõlas artikli 8c lõike 2 punktiga d sihtkohta, mis on väljumiskohast mitte enam kui 100 kilomeetri teepikkuse kaugusel.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8b – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lõikes 2 osutatud vahemaad võib suurendada 120 kilomeetrini, kui kavandatavad liiniveod toimuvad väljumis- ja sihtkoha vahel, mille vahelisi vedusid pakutakse juba enam kui ühe avaliku teenindamise lepingu alusel.

välja jäetud

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8c – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Taotluse tagasilükkamise või piiranguga loa andmise otsuses märgitakse põhjused, mille alusel otsus tehti.

Taotluse tagasilükkamise, piiranguga loa andmise või loa peatamise või tagasivõtmise otsuses märgitakse sellise otsuse tegemise põhjused ning vajaduse korral võetakse arvesse reguleeriva asutuse analüüse. Taotlejal või asjaomast teenust osutaval vedajal on võimalus lubasid väljastava asutuse otsus edasi kaevata.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8c – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Luba antakse, kui selle andmisest keeldumist ei saa põhjendada ühe või mitmega järgmistest põhjustest:

Loa saamise taotluse võib tagasi lükata ainult ühel või mitmel järgmistest põhjustest:

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8c – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  taotleja ei ole järginud riiklikke või rahvusvahelisi autoveoalaseid õigusakte, eelkõige rahvusvahelise sõitjateveo lubade tingimusi ja nõudeid, või on pannud toime liidu autoveoalaste õigusaktide raskeid rikkumisi, eelkõige seoses sõidukite suhtes kohaldatavate ning juhtide sõidu- ja puhkeaja eeskirjadega;

b)  taotleja ei ole järginud riiklikke või rahvusvahelisi autoveoalaseid õigusakte, eelkõige rahvusvahelise reisijateveo lubade tingimusi ja nõudeid või on pannud toime liidu, riiklike või olukorrast sõltuvalt piirkondlike autoveoalaste õigusaktide, eelkõige sõidukite tehnilisi nõudeid ja heitenorme ning juhtide sõidu- ja puhkeaega reguleerivate eeskirjade tõsiseid rikkumisi;

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8c – lõige 2 – lõik 2 – punkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  taotleja on taotlenud liiniveoluba kas samal või alternatiivsel marsruudil, millel pädev asutus on juba andnud avalike teenuste osutajale ainuõiguse osutada teatavaid ühistransporditeenuseid vastutasuks avaliku teenindamise kohustuste täitmisele avaliku teenindamise lepingu raames kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 artikliga 3. Nimetatud tagasilükkamise põhjus ei piira käesoleva määruse artikli 8d lõike 1 a kohaldamist;

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8c – lõige 2 – lõik 2 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  reguleeriv asutus teeb objektiivse majandusanalüüsi tulemusena kindlaks, et teenus ohustaks kehtiva avaliku teenindamise lepingu majanduslikku tasakaalu.

d)  reguleeriv asutus teeb objektiivse majandusanalüüsi tulemusena kindlaks, et teenus ohustaks kehtiva avaliku teenindamise lepingu majanduslikku tasakaalu. Analüüsimisel hinnatakse turu asjaomaseid struktuurseid ja geograafilisi näitajaid ja asjaomast võrku (suurus, nõudlusnäitajad, võrgu keerukus, tehniline ja geograafiline eraldatus ja lepinguga hõlmatud teenused), samuti võetakse arvesse seda, kas uus teenus on kvaliteetsem või majanduslikult soodsam.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8c – lõige 2 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lubade andmisega tegelevad asutused ei lükka taotlust tagasi üksnes põhjusel, et vedaja pakub madalamaid hindu kui teised autovedudega tegelevad ettevõtjad, või põhjusel, et asjaomasel marsruudil tegutsevad juba teised autoveo-ettevõtjad.

Lubasid väljastavad asutused ei lükka taotlust tagasi üksnes põhjusel, et taotleja pakub madalamaid hindu kui teised autovedudega tegelevad ettevõtjad, välja arvatud juhul, kui reguleeriv asutus või teised asjaomased riiklikud asutused teevad kindlaks, et turule siseneda püüdev taotleja kavatseb pakkuda turul teenuseid normaalväärtusest madalama hinnaga pika aja jooksul ja võib sellega kahjustada ausat konkurentsi. Lubasid väljastavad asutused ei lükka taotlust tagasi üksnes põhjusel, et asjaomasel marsruudil tegutsevad juba teised maanteeveo-ettevõtjad.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8d – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid võivad piirata juurdepääsu rahvusvaheliste või riigisiseste liinivedude turule, kui kavandatav liinivedu hõlmab sõitjate vedu sihtkohta, mis asub linnulennul vähem kui 100 kilomeetri kaugusel, ja kui kõnealune teenus ohustaks avaliku teenindamise lepingu majanduslikku tasakaalu.

1.  Liikmesriigid võivad piirata juurdepääsu rahvusvaheliste või riigisiseste liinibussivedude turule, kui kavandatav liiniteenus viib reisijad vähem kui 100 kilomeetri teepikkuse kaugusele ja kui kõnealune teenus ohustaks avaliku teenindamise lepingu majanduslikku tasakaalu, samuti igasuguse pikkusega vedude korral, mis toimuvad linna- või linnalähikeskuses või linnastus või ühendavad selliseid asukohti nende naabruspiirkondadega, samuti juhul, kui taotleja ei ole järginud maanteevedusid reguleerivaid või muid asjakohaseid riiklikke, liidu või rahvusvahelisi õigusnorme.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8d – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kui pädev asutus on andnud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 artiklile 3 avalikku teenust osutavale ettevõtjale ainuõiguse, on see ainuõigus kaitstud üksnes samal marsruudil või alternatiivsetel marsruutidel ühistransporditeenuste osutamise suhtes. Ainuõiguse andmine ei piira uute liiniveolubade andmist, kui need veod ei konkureeri avaliku teenindamise lepingus sätestatud teenusega või toimuvad teistel marsruutidel.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8d – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Reguleeriv asutus vaatab taotluse läbi ja otsustab, kas teha majandusanalüüs või mitte. Reguleeriv asutus teavitab huvitatud isikuid oma otsusest.

Sellise taotluse saamise korral vaatab reguleeriv asutus taotluse läbi ja otsustab, kas teha artikli 8c lõike 2 punktis d osutatud majandusanalüüs, juhul kui ei ole erandlikke praktilisi või muid põhjuseid analüüsi mitte teha. Reguleeriv asutus teavitab huvitatud isikuid oma otsusest.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8d – lõige 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui reguleeriv asutus teeb majandusanalüüsi, teavitab ta huvitatud isikuid selle tulemustest ja oma järeldustest kuue nädala jooksul pärast kogu asjakohase teabe saamist. Reguleeriv asutus võib jõuda järeldusele, et taotlejale tuleb anda luba, samuti et luba tuleb anda teatavatel tingimustel või et loa andmisest tuleb keelduda.

Kui reguleeriv asutus teeb majandusanalüüsi, teavitab ta huvitatud isikuid selle tulemustest ja oma järeldustest võimalikult kiiresti ja hiljemalt kolme kuu jooksul pärast kogu asjakohase teabe saamist. Reguleeriv asutus võib otsustada, et taotlejale tuleb luba anda, samuti et luba tuleb anda teatavatel tingimustel või et loa andmisest tuleb keelduda.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8d – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjonil on vastavalt artiklile 26 õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et kehtestada menetlused ja kriteeriumid, mida tuleb järgida käesoleva artikli kohaldamisel.

5.  Komisjonil on vastavalt artiklile 26 õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et kehtestada menetlused ja kriteeriumid, mida tuleb järgida käesoleva artikli kohaldamisel ja eelkõige majandusanalüüsi tegemisel.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 8d – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Liikmesriigid võivad riigisiseste liinivedude loasüsteemi menetlusi ja vahemaapiiranguid veelgi rohkem liberaliseerida.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

13 a)  Artiklisse 11 lisatakse lõige 3 a:

 

„3 a.   Liikmesriik võib otsustada kehtestada mitteresidendist vedajale tingimuse järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1071/2009* sätestatud nõuet asuda vastuvõtvas liikmesriigis pärast seda, kui sellele vedajale on vastuvõtvas liikmesriigis antud riigisiseste liinivedude luba ja enne, kui vedaja asjaomast teenust pakkuma hakkab. Sellises otsuses märgitakse ära selle põhjused. Otsuses tuleb arvesse võtta mitteresidendist vedaja tegevuse mahtu ja kestust vastuvõtvas liikmesriigis. Kui vastuvõttev liikmesriik teeb kindlaks, et mitteresidendist vedaja ei täida asukohanõuet, võib ta vedajale antud asjaomased riigisiseste liinivedude load tagasi võtta või need kuni nõude täitmiseni peatada.

 

__________________

 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ (ELT L 300, 14.11.2009, lk 51).“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1073&qid=1548063430167&from=EN)

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 13

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

15)  Artikkel 13 jäetakse välja.

välja jäetud

(Muutmisaktiga seotud viide päises („Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepaneku kõigis keeleversioonides peale kreekakeelse esinevast nummerdamisveast (artikli 1 esimese lõigu punkt 7 esineb kaks korda)).

Selgitus

Asjaomase artikli taaslisamine on vajalik, tagamaks et kohalikke ekskursioone käsitataks ühekordse rahvusvahelise veoteenusena ja mitte kabotaažvedudena.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 16

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 15 – lõik 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  ajutiselt pakutavad juhuveod;

b)  juhuveod;

(Muutmisaktiga seotud viide päises („Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepaneku kõigis keeleversioonides peale kreekakeelse esinevast nummerdamisveast (artikli 1 esimese lõigu punkt 7 esineb kaks korda)).

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 16

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 15 – lõik 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  käesoleva määruse kohaselt teostatavad liiniveod.

c)  käesoleva määruse kohaselt teostatavad liiniveod, kui vedaja, kes ei ole vastuvõtva liikmesriigi resident, teeb neid käesoleva määrusega ettenähtud rahvusvahelise liiniveo käigus, välja arvatud veoteenused, millega rahuldatakse linnakeskuse või linnastu, samuti linnakeskuse või linnastu ja seda ümbritsevate piirkondade vahelise transpordi vajadusi. Kabotaažvedusid ei korraldata sellisest rahvusvahelisest veost eraldi.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 16

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 15 – lõik 1 – punkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  liiniveod, mida vedaja, kes ei ole vastuvõtva liikmesriigi resident, teeb käesoleva määrusega ettenähtud riigisisese liiniveo käigus.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 16 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

16 a)  Artikli 16 lõike 1 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

1.  Kui ühenduse õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, toimuvad kabotaažveod kooskõlas vastuvõtvas liikmesriigis kehtivate õigus- ja haldusnormidega, mis käsitlevad järgmisi valdkondi:

1.  Kui ühenduse õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, toimuvad kabotaažveod kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 96/71/EÜ* ja vastuvõtvas liikmesriigis kehtivate õigus- ja haldusnormidega, mis käsitlevad järgmisi valdkondi:

 

__________________

 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1).

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:EN:PDF)

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 17

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 17

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

17)  Artikkel 17 jäetakse välja.

välja jäetud

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 17 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 17

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

17 a)  Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 17

„Artikkel 17

Kabotaažvedudeks vajalikud kontrolldokumendid

 

Kabotaažvedudeks vajalikud kontrolldokumendid

1.  Juhuvedude vormis toimuvat kabotaaži tehakse artiklis 12 osutatud sõidulehe alusel, mis on sõidukis ja mis esitatakse kontrollima volitatud ametniku nõudmisel.

1.   Juhuvedude vormis toimuvat kabotaaži tehakse digitaalse või paberkandjal sõidulehe alusel, mis esitatakse volitatud inspektori nõudmisel.

2.  Sõidulehele lisatakse järgmine teave:

2.   Sõidulehele kantakse järgmine teave:

a)  veoteenuse väljumis- ja sihtkoht;

a)   veoteenuse väljumis- ja sihtkoht;

b)  veoteenuse algus- ja lõppkuupäev.

b)   veoteenuse algus- ja lõppkuupäev.

3.   Artikli 12 kohaselt antakse sõidulehed välja raamatuna, mille on tõestanud registrijärgse liikmesriigi pädev asutus või ametkond.

 

4.   Eriotstarbeliste liinivedude korral on kontrolldokumendiks vedaja ja veo korraldaja vahel sõlmitud leping või selle tõestatud koopia.

4.   Eriotstarbeliste liinivedude korral on kontrolldokumendiks vedaja ja veo korraldaja vahel sõlmitud leping või selle tõestatud koopia. Sõidulehed täidetakse igakuiste aruannete vormis.

Sõidulehed täidetakse igakuuliste aruannete vormis.

 

5.  Kasutatud sõidulehed tagastatakse registrijärgse liikmesriigi pädevale asutusele või organile kõnealuse asutuse või organi sätestatud korras.

5. Sõidukijuhil on õigus võtta kontrolli ajal ühendust peakontori, veokorraldaja või mis tahes muu isiku või üksusega, kes võib nõutud dokumendid esitada.“

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 21

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 28 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Igal aastal teatavad liikmesriigid hiljemalt 31. jaanuariks ja esmakordselt 31. jaanuariks [käesoleva määruse jõustumisele järgnev esimene jaanuarikuu] komisjonile eelmise aasta jooksul liinivedude jaoks antud lubade arvu ja kõnealuse aasta 31. detsembril kehtinud liiniveolubade koguarvu. Teave esitatakse iga liinivedude sihtliikmesriigi kohta eraldi. Liikmesriigid esitavad komisjonile ka andmed kabotaaži kohta, mis toimub eriotstarbeliste liinivedude ja juhuvedude vormis ning mida eelmisel aastal teostasid residendist vedajad.

1.  Igal aastal teatavad liikmesriikide pädevad asutused hiljemalt 31. jaanuariks ja esmakordselt 31. jaanuariks [käesoleva määruse jõustumisele järgnev esimene jaanuarikuu] komisjonile eelmise aasta jooksul liinivedude jaoks antud lubade arvu ja kõnealuse aasta 31. detsembril kehtinud liiniveolubade koguarvu. Teave esitatakse iga liinivedude sihtliikmesriigi kohta eraldi. Liikmesriigid esitavad komisjonile ka andmed kabotaaži kohta, mis toimub eriotstarbeliste liinivedude ja juhuvedude kujul ning mida eelmisel aastal teostasid residendist vedajad.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 21

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

Artikkel 28 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjon esitab [palun sisestage kuupäev, mil täitub viis aastat käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevast] Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta. Aruanne sisaldab teavet selle kohta, millisel määral on määrus aidanud kaasa sõitjate autoveo turu paremale toimimisele.

5.  Komisjon esitab ... [viis aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva] Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta. Aruanne sisaldab teavet selle kohta, millisel määral on määrus aidanud kaasa maantee-reisijateveo paremale toimimisele, eelkõige reisijate, bussijuhtide ja keskkonna seisukohast.

(1)

ELT C 262, 25.7.2018, lk 47.


SELETUSKIRI

Bussid on ühed kättesaadavamad ja olulisemad transpordivahendid ELis. Bussid teenindavad liikmesriikide maa- ja linnapiirkondi ja mõnes piirkonnas on buss ainus toimiv ühistranspordivahend. Seetõttu on oluline, et reisijad saaksid võimalikult head teenust. Parim viis selle saavutamiseks on õiglane ja aus konkurents.

Raportöör väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle, millega muudetakse asjaomast määrust, mille eesmärk on võimaldada juurdepääs liinivedudele mitteresidendist vedajatele, kellel praegu ei lasta linnadevaheliste bussiveoteenuste osutamiseks liikmesriigi turule siseneda. Riigist A pärit vedaja peaks saama riigis B vabalt pakkuda veoteenuseid punktist X punkti Y . Ühtsel turul ei saa lubada diskrimineerimist kodakondsuse või asukoha alusel.

Allpool esitatud muudatusettepanekutes on raportöör järginud ettepaneku mõtet bussivedude turgu veelgi rohkem liberaliseerida. Seejuures võtab ta arvesse asjaolu, et bussivedude turg on riigiti erinev, ning on hoolega püüdnud teatavate liikmesriikide hästi toimivaid süsteeme mitte kahjustada.

Avaliku teenindamise lepingute kaitse ja linnapiirkonnad

Avaliku teenindamise lepingud täidavad konkreetset ja hindamatut eesmärki. Selliseid lepinguid tuleb nõuetekohaselt kaitsta, et bussivedude turu avamisega ei kaasneks asjaomastes piirkondades teenuste hulga vähenemine ja et uued turule sisenejad ei riisuks koort vaid kasumlikke liine valides. Sel põhjusel on raportöör lisanud uue klausli, mille kohaselt võidakse uue teenuse jaoks loa andmisest keelduda isegi väljaspool komisjoni kavandatud 100 km piirmäära, kui asjaomane teenus ohustaks kehtivat avaliku teenindamise lepingut, mis on antud läbipaistval pakkumismenetlusel ilma pikendamisvõimaluseta, koondab kasumlikke ja kahjumlikke liine ja ei saa märkimisväärseid avaliku sektori toetusi, mis võivad võrdseid tingimusi rikkuda.

Lisaks võidakse luba isegi peatada või tagasi võtta, kui reguleeriv asutus teeb objektiivse majandusanalüüsi tulemusena kindlaks, et teenus on ohustanud kehtiva avaliku teenindamise lepingu majanduslikku tasakaalu. Raportöör loodab, et need meetmed on piisavad ja proportsionaalsed, tagamaks et avaliku teenindamise lepingud on turu konkurentsile avamisel kaitstud.

Et muresid veelgi leevendada, on raportöör lisanud sätte, mille kohaselt võivad liikmesriigid piirata juurdepääsu riigi liiniveole, kui see muu hulgas puudutab linna- või linnalähikeskust või kui pakutud teenusega osutatakse sama avalikku reisijateveo teenust teataval marsruudil või teatavas võrgus, kus pädev asutus on avaliku teenuse pakkujale andnud ainuõiguse vastutasuks avaliku teenindamise kohustuse täitmise eest avaliku teenindamise lepingu raames.

Ausa konkurentsi tagamine ja turuvõimu kuritarvitamise vältimine

Lisaks avaliku teenindamise lepingute kaitsele soovib raportöör ära hoida olukordi, kus turu avamine toob kaasa muid soovimatuid tulemusi. Kavandatud reguleeriv asutus peaks tagama, et vedajatel on võrdsed tingimused ja toimib aus konkurents. See hõlmab märkimisväärse turuvõimu või monopoolse seisundi kuritarvitamise (sealhulgas alltöövõtu kaudu) vältimist, samuti ei tohiks luua kuritarvitusi soodustavaid turutingimusi. Lubasid väljastavatel asutustel peaks olema võimalik taotlus tagasi lükata, kui reguleeriv asutus teeb kindlaks, et turule siseneda püüdev taotleja kavatseb pakkuda turul teenuseid normaalväärtusest madalama hinnaga pika aja jooksul ja kahjustab sellega ausat konkurentsi.

Asukohanõude täitmine ja võimalus kehtestada veelgi liberaalsem kord

Et ettepaneku mõtet mitte kuritarvitada ja võtta arvesse mõnede liikmesriikide rangemaid nõudeid, on raportöör lisanud liikmesriikide jaoks võimaluse nõuda vedajalt asukohanõude täitmist pärast seda, kui vedajale on vastuvõtvas liikmesriigis antud riigisiseste liinivedude luba.

Samas on ta selgitanud, et need liikmesriigid, kes juba kasutavad liberaalsemat korda, võivad seda jätkata. Samuti peab nendel liikmesriikidel, kes soovivad avada turgu rohkem, kui käesoleva ettepaneku nõuetega on ette nähtud, olema luba seda teha.

Võrdsete võimaluste tagamine

Peale selle on raportöör teinud veel väiksemaid, kuid olulisi muudatusi, et määruse ettepaneku mõtet paremini esile tuua ja selgemaks muuta. Näiteks eraomandi kaitse tagamiseks võivad liikmesriigid jätta määruse kohaldamisalast välja need terminalid, mida omavad ja mida kasutavad ainult terminaliettevõtjad oma reisijateveoteenuste jaoks.

Raportöör on veendunud, et muudetud ettepanekuga on leevendatud nii nende muresid, kes otsivad tõhusamat kaitset, kui ka nende muresid, kes soovivad liberaalsemat lähenemisviisi. Muudetud ettepanekuga püütakse leida õige tasakaal reisijate, transpordiettevõtjate ning kohalike, piirkondlike ja riiklike ametiasutuste huvide vahel. Raportöör usub optimistlikult, et käesolev ettepanek aitab jõuda lähemale tõeliselt ühtsele ja õiglasele bussivedude turule Euroopa Liidus.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad

Viited

COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)

EP-le esitamise kuupäev

8.11.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

29.11.2017

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

EMPL

7.12.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Roberts Zīle

16.1.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

1.2.2018

10.7.2018

5.11.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

14

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon

Esitamise kuupäev

28.1.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

26

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

14

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes, Marie-Pierre Vieu

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

S&D

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika