Izvješće - A8-0032/2019Izvješće
A8-0032/2019

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1073/2009 o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima

28.1.2019 - (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)) - ***I

Odbor za promet i turizam
Izvjestitelj: Roberts Zīle


Postupak : 2017/0288(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0032/2019
Podneseni tekstovi :
A8-0032/2019
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1073/2009 o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima

(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0647),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu(C8-0396/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje irskog Parlamenta, podneseno u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. travnja 2018.[1],

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A8-0032/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Tijekom primjene Uredbe (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća17 pokazalo se da prijevoznici na nacionalnim tržištima nailaze na prepreke razvoju međugradskog autobusnog prijevoza. Nadalje, usluge cestovnog prijevoza putnika ne idu ukorak sa sve većim potrebama građana u smislu dostupnosti i kvalitete, a modalni udio održivih oblika prijevoza i dalje je nizak. Zbog toga su određene skupine građana u nepovoljnom položaju u pogledu dostupnosti usluga putničkog prijevoza, a zbog češćeg korištenja automobilima više je prometnih nesreća, emisija i gužvi.

(1)  Tijekom primjene Uredbe (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća17 pokazalo se da neki prijevoznici na nacionalnim tržištima nailaze na neopravdane prepreke razvoju međugradskog autobusnog prijevoza u korist putnika. Nadalje, usluge cestovnog prijevoza putnika ne idu ukorak sa sve većim potrebama građana u smislu dostupnosti i kvalitete, a modalni udio održivih oblika prijevoza i dalje je nizak. Zbog toga su određene skupine građana u nepovoljnom položaju u pogledu dostupnosti usluga putničkog prijevoza, a zbog češćeg korištenja automobilima više je prometnih nesreća, emisija i gužvi te infrastrukturnih troškova.

__________________

__________________

17 Uredba (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 (SL L 300, 14.11.2009., str. 88.).

17 Uredba (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 (SL L 300, 14.11.2009., str. 88.).

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Kako bi okvir za međugradski prijevoz putnika linijskim autobusnim prijevozom bio usklađen u cijeloj Uniji, Uredba (EZ) br. 1073/2009 trebala bi se primjenjivati na sav međugradski linijski prijevoz. Područje primjene te Uredbe trebalo bi stoga proširiti.

(2)  Kako bi okvir za međugradski prijevoz putnika linijskim autobusnim prijevozom bio usklađen u cijeloj Uniji, Uredba (EZ) br. 1073/2009 trebala bi se primjenjivati na sav međugradski linijski prijevoz. Područje primjene te Uredbe trebalo bi stoga proširiti, ali se ona ne bi smjela primjenjivati na gradska ili prigradska središta ili aglomeracije te ne bi smjela dovoditi u pitanje odredbe iz Uredbe (EZ) br 1370/2007.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  U svakoj državi članici trebalo bi imenovati neovisno i nepristrano regulatorno tijelo kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje tržišta cestovnog putničkog prijevoza. To tijelo može biti odgovorno i za ostale regulirane sektore poput željeznice, energetike ili telekomunikacija.

(3)  Svaka država članica trebala bi imenovati neovisno i nepristrano regulatorno tijelo čija je zadaća izdavanje obvezujućih mišljenja, kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje tržišta cestovnog putničkog prijevoza. To tijelo može biti odgovorno i za ostale regulirane sektore poput željeznice, energetike ili telekomunikacija.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Komercijalni linijski prijevoz ne bi smio ugroziti ekonomsku ravnotežu postojećih ugovora o javnim uslugama. Zbog toga bi regulatorno tijelo trebalo moći provesti objektivnu ekonomsku analizu kako bi utvrdilo da je to doista tako.

(4)  Komercijalni linijski prijevoz ne bi smio ugroziti ekonomsku ravnotežu postojećih ili dodijeljenih ugovora o javnim uslugama, u skladu s Uredbom 1370/2007. Zbog toga bi regulatorno tijelo moralo imati mogućnost provesti objektivnu ekonomsku analizu i po potrebi imati ovlast predložiti nužne mjere kako bi zajamčilo da je to doista tako. Komercijalni linijski prijevoz ne bi smio konkurirati pružateljima usluga prijevoza kojima je dodijeljeno isključivo pravo pružanja određenih usluga javnog prijevoza putnika u zamjenu za ispunjavanje obveza pružanja javne usluge u okviru ugovora o javnim uslugama.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Linijski prijevoz u obliku kabotaže trebao bi ovisiti o posjedovanju licencije Zajednice. Kako bi se provedbenim tijelima olakšala učinkovita kontrola tih usluga, trebalo bi objasniti pravila o izdavanju licencija Zajednice.

(5)  Linijski prijevoz u obliku kabotaže ovisi o posjedovanju licencije Zajednice i upotrebi pametnog tahografa u skladu s poglavljem II. Uredbe (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća. Kako bi se provedbenim tijelima olakšala učinkovita kontrola tih usluga, trebalo bi objasniti pravila o izdavanju licencija Zajednice i razviti modul Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI) za prijenos izjava o upućivanju i elektronskih zahtjeva, što bi revizorima, koji provode kontrole na cestama, omogućilo neposredni pristup u stvarnom vremenu podacima i informacijama iz Europskog registra cestovnih prijevoznika (ERRU) i Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI) te kako bi se zajamčilo da se uistinu plaćaju socijalni doprinosi za upućene vozače.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Kako bi se osiguralo pošteno tržišno natjecanje, prijevoznicima koji obavljaju linijski prijevoz trebalo bi dodijeliti prava pristupa terminalima u Uniji prema pravednim, pravičnim, nediskriminatornim i jasnim uvjetima. Žalbe na odluke o odbijanju ili ograničavanju pristupa trebalo bi podnositi regulatornom tijelu.

(6)  Kako bi se osiguralo pošteno tržišno natjecanje, prijevoznicima koji obavljaju linijski prijevoz trebalo bi dodijeliti prava pristupa terminalima u Uniji prema pravednim, pravičnim, nediskriminatornim i jasnim uvjetima. Za upravljanje terminalom potrebna je dozvola nacionalnog tijela koje mora utvrditi koji su uvjeti potrebni i koji moraju biti ispunjeni. Žalbe na odluke o odbijanju ili ograničavanju pristupa trebalo bi podnositi regulatornom tijelu. Države članice mogu izuzeti terminale koji su u vlasništvu upravitelja terminala i koje on koristi isključivo za vlastite usluge cestovnog prijevoza putnika.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Dozvole za unutarnji i međunarodni linijski prijevoz trebalo bi izdavati u skladu s postupkom izdavanja dozvola. Dozvole bi trebalo izdavati osim ako postoje posebni razlozi za odbijanje koji se mogu pripisati podnositelju zahtjeva ili ako bi usluga ugrozila ekonomsku ravnotežu ugovora o javnim uslugama. Kako bi se osiguralo da obavljanje komercijalnog linijskog prijevoza ne ugrozi ekonomsku ravnotežu postojećih ugovora o javnim uslugama, trebalo bi uvesti graničnu udaljenost. Ta bi se udaljenost trebala moći povećati za dionice koje su već obuhvaćene najmanje dvama ugovorima o javnim uslugama.

(8)  Dozvole za unutarnji i međunarodni linijski prijevoz trebalo bi izdavati u skladu s postupkom izdavanja dozvola. Dozvole bi trebalo izdavati osim ako postoje posebni razlozi za odbijanje koji se mogu pripisati podnositelju zahtjeva ili ako bi usluga ugrozila ekonomsku ravnotežu ugovora o javnim uslugama. Kako bi se osiguralo da obavljanje komercijalnog linijskog prijevoza ne ugrozi ekonomsku ravnotežu postojećih ugovora o javnim uslugama, trebalo bi uvesti graničnu udaljenost koju utvrđuje država članica, a koja ni u kom slučaju ne bi smjela prelaziti duljinu putovanja od 100 kilometara.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Strani prijevoznici trebali bi moći obavljati unutarnji linijski prijevoz pod istim uvjetima kao nacionalni prijevoznici.

(9)  Strani prijevoznici trebali bi moći obavljati unutarnji linijski prijevoz pod istim uvjetima kao nacionalni prijevoznici, pod uvjetom da poštuju odredbe o cestovnom prijevozu i ostale relevantne odredbe nacionalnog, europskog i međunarodnog prava.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Administrativne formalnosti trebalo bi svesti na najmanju moguću mjeru, ne odustajući pritom od kontrola i sankcija koje osiguravaju pravilnu primjenu i učinkovitu provedbu Uredbe (EZ) br. 1073/2009. Putni list nepotrebno je administrativno opterećenje pa bi ga trebalo ukinuti.

(10)  Administrativne formalnosti trebalo bi smanjiti kada god je to moguće, ne odustajući pritom od kontrola i sankcija koje osiguravaju pravilnu primjenu i učinkovitu provedbu Uredbe (EZ) br. 1073/2009.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Lokalni izleti dopuštena su kabotaža i obuhvaćeni su općim pravilima o kabotaži. Članak o lokalnim izletima trebalo bi stoga izbrisati.

Briše se.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se uzeli u obzir tehnički napredak i tržišna kretanja, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije radi izmjene priloga I. i II. Uredbi (EZ) br. 1073/2009 te dopune te uredbe pravilima o formatu potvrda za prijevoz za vlastite potrebe, formatu zahtjeva za izdavanje dozvole i samih dozvola, postupku i kriterijima za utvrđivanje bi li predložena usluga ugrozila ekonomsku ravnotežu ugovora o javnim uslugama te obveze država članica u pogledu izvješćivanja. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva18 od 13. travnja 2016. Konkretno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće trebali bi dobivati sve dokumente istodobno kad i stručnjaci država članica, a stručnjaci Europskog parlamenta i Vijeća trebali bi sustavno imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata.

(14)  Kako bi se uzeli u obzir tehnički napredak i tržišna kretanja, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije radi izmjene priloga I. i II. Uredbi (EZ) br. 1073/2009 te dopune te uredbe pravilima o formatu potvrda za prijevoz za vlastite potrebe, formatu zahtjeva za izdavanje dozvole i samih dozvola, postupku i kriterijima za utvrđivanje bi li predložena usluga ugrozila ravnotežu ugovora o javnim uslugama te obveze država članica u pogledu izvješćivanja. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva18 od 13. travnja 2016. Konkretno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće trebali bi dobivati sve dokumente istodobno kad i stručnjaci država članica, a stručnjaci Europskog parlamenta i Vijeća trebali bi sustavno imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata.

_________________

_________________

18 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

18 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 1. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ova se Uredba primjenjuje na unutarnji cestovni prijevoz putnika uz naknadu, koji obavlja strani prijevoznik, kako je predviđeno u poglavlju V.

4.  Ova se Uredba primjenjuje na unutarnji međugradski cestovni prijevoz putnika uz naknadu, koji obavlja strani prijevoznik, kako je predviđeno u poglavlju V., te ne dovodi u pitanje odredbe Uredbe (EZ) br. 1370/2007.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 2. – stavak 1. – točka 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  ‚terminal’ znači svaki objekt s minimalnom površinom od 600 m² u okviru kojeg postoji parkirališno mjesto koje autobusima služi za ukrcaj ili iskrcaj putnika;

9.  ‚terminal’ znači ovlašteni objekt u okviru kojeg postoji parkirališno mjesto koje autobusima služi za ukrcaj ili iskrcaj putnika;

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  ‚upravitelj terminala’ znači svaki subjekt odgovoran za odobravanje pristupa terminalu;

10.  ‚upravitelj terminala’ znači svaki subjekt u državi članici odgovoran za upravljanje terminalom koji zadovoljava zahtjeve u pogledu stručne i financijske sposobnosti.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 2. – stavak 1. – točka 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  ‚prihvatljiva alternativa’ znači drugi terminal koji je ekonomski prihvatljiv prijevozniku i omogućuje mu da obavlja predmetnu putničku uslugu.;

11.  ‚prihvatljiva alternativa’ znači drugi terminal koji je ekonomski prihvatljiv prijevozniku, pruža usporedivu infrastrukturu i povezanost s terminalom koji je prvotno bio zatražen, daje putnicima pristup drugim oblicima javnog prijevoza i omogućuje prijevozniku da obavlja predmetnu putničku uslugu na sličan način kao i prvotno zatraženi terminal.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 2. – stavak 1. – točka 11.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11.a  „ugovor o javnim uslugama” znači jedan ili više pravno obvezujućih akata koji potvrđuju sporazum između nadležnog tijela i operatera javne usluge o povjeravanju upravljanja i obavljanja usluga javnog prijevoza putnika tom operateru, obuhvaćenih obavezama obavljanja javne usluge; ovisno o pravu države članice, ugovor također može biti i odluka koju je donijelo nadležno tijelo i to u obliku pojedinačnog zakonodavnog ili regulatornog akta ili u obliku uvjeta pod kojima samo nadležno tijelo pruža usluge ili povjerava pružanje takvih usluga unutarnjem operateru;

Obrazloženje

Ugovor o javnim uslugama treba se definirati u skladu s Uredbom (EZ) br. 1370/2007.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 2. – stavak 1. – točka 11.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11.b ‚alternativna linija’ znači linija koja ima isto polazište i odredište kao i postojeća redovita linija, koja može poslužiti kao zamjenska linija.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 3.a – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica imenuje jedno nacionalno regulatorno tijelo za sektor cestovnog prijevoza putnika. To tijelo mora biti nepristrano tijelo koje je u organizacijskom, funkcionalnom i hijerarhijskom smislu te u smislu odlučivanja pravno odvojeno i neovisno o bilo kojem drugom javnom ili privatnom subjektu. Mora biti neovisno o svakom nadležnom tijelu koje sudjeluje u sklapanju ugovora o javnim uslugama.

Nadležna tijela u svakoj državi članici imenuju jedno nacionalno javno regulatorno tijelo za sektor cestovnog prijevoza putnika. To tijelo mora biti nepristrano tijelo koje je u organizacijskom, funkcionalnom i hijerarhijskom smislu te u smislu odlučivanja pravno odvojeno, transparentno i neovisno o bilo kojem drugom javnom ili privatnom subjektu. Mora biti neovisno o svakom nadležnom tijelu koje sudjeluje u sklapanju ugovora o javnim uslugama.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 3.a – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Regulatorno tijelo može biti zaduženo za druge regulirane sektore.

Regulatorno tijelo može biti već postojeće tijelo koje je zaduženo za druge regulirane usluge.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 3.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Regulatorno tijelo za sektor cestovnog prijevoza putnika ima potreban organizacijski kapacitet u pogledu kadrova i drugih resursa, razmjeran važnosti tog sektora u dotičnoj državi članici.

2.  Regulatorno tijelo za sektor cestovnog prijevoza putnika za obavljanje svojih dužnosti ima potreban organizacijski kapacitet koji se odnosi na radnu snagu, financije i druge resurse i razmjeran je važnosti tog sektora u dotičnoj državi članici.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 3.a – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ne dovodeći u pitanje ovlasti nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, regulatorno tijelo ovlašteno je pratiti stanje tržišnog natjecanja na domaćem tržištu linijskog putničkog prijevoza u cilju sprječavanja diskriminacije ili zlouporabe vladajućeg položaja na tržištu, uključujući i putem podugovaranja. Mišljenja tog tijela su obvezujuća.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 3.a – stavak 3. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  prikuplja i daje informacije o pristupu terminalima; i

(b)  prikuplja i daje informacije o pristupu terminalima kako bi se osiguralo da se taj pristup terminalima za pružatelje usluga odobrava prema pravednim, pravičnim, nediskriminatornim i transparentnim uvjetima;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 3.a – stavak 3. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  odlučuje o žalbama na odluke upravitelja terminala.

(c)  odlučuje o žalbama na odluke upravitelja terminala; i

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 3.a – stavak 3. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  Uspostavit će se javno dostupan elektronički registar s popisom svih ovlaštenih unutarnjih i međunarodnih linijskih prijevoza.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 3.a – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Regulatorno tijelo može, pri provedbi zadaća, tražiti relevantne informacije od nadležnih tijela, upravitelja terminala, podnositelja zahtjeva za dozvole i svih trećih strana uključenih na državnom području predmetne države članice.

Regulatorno tijelo može, pri provedbi zadaća, tražiti relevantne informacije od ostalih nadležnih tijela, upravitelja terminala, podnositelja zahtjeva za dozvole i svih trećih strana uključenih na državnom području predmetne države članice.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 3.a – stavak 4. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zatražene informacije dostavljaju se u razumnom roku koji utvrdi regulatorno tijelo, ali najkasnije u roku od mjesec dana. U opravdanim slučajevima regulatorno tijelo može produljiti rok za dostavljanje informacija za najviše dva tjedna. Regulatorno tijelo mora moći osigurati poštovanje zahtjeva za informacijama primjenom djelotvornih, propocionalnih i odvraćajućih sankcija.

Zatražene informacije dostavljaju se u razumnom roku koji utvrdi regulatorno tijelo, a koji nije dulji od mjesec dana. U propisno opravdanim slučajevima regulatorno tijelo može produljiti rok za dostavljanje informacija za najviše dva tjedna. Regulatorno tijelo mora moći osigurati poštovanje zahtjeva za informacijama primjenom djelotvornih, propocionalnih i odvraćajućih sankcija.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 3.a – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice moraju se pobrinuti da odluke regulatornog tijela podliježu sudskom preispitivanju. To preispitivanje može imati odgodni učinak samo ako neposredni učinak odluke regulatornog tijela može podnositelju prouzročiti nenadoknadivu ili očito pretjeranu štetu. Tom se odredbom ne dovode u pitanje ovlasti suda pred kojim se vodi žalbeni postupak dodijeljene ustavnim pravom dotične države članice.

5.  Države članice moraju se pobrinuti da odluke regulatornog tijela podliježu žurnom sudskom preispitivanju. To preispitivanje može imati odgodni učinak samo ako neposredni učinak odluke regulatornog tijela može podnositelju prouzročiti nenadoknadivu ili očito pretjeranu štetu. Tom se odredbom ne dovode u pitanje ovlasti suda pred kojim se vodi žalbeni postupak dodijeljene ustavnim pravom dotične države članice.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 3.a – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Odluke regulatornog tijela moraju se objaviti.;

6.  Odluke regulatornog tijela objavljuju se unutar dva tjedna od njihova usvajanja;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 5.a – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Ako upravitelji terminala odobre pristup, autobusni prijevoznici postupaju u skladu s postojećim uvjetima terminala.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 5.a – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zahtjevi za pristup mogu se odbiti samo zbog nedostatka kapaciteta.

Zahtjevi za pristup terminalima mogu se odbiti samo iz valjano utemeljenih razloga nedostatka kapaciteta, stalnih propusta u plaćanju pristojbi, zbog propisno dokumentiranih, ozbiljnih i opetovanih povreda od strane cestovnog prijevoznika ili zbog drugih nacionalnih propisa, pod uvjetom da se dosljedno primjenjuju i ne znače diskriminaciju protiv određenih prijevoznika koji traže pristup terminalu ili s njime povezanih poslovnih modela. Ako odbije zahtjev, upravitelj terminala o svojoj odluci također obavješćuje regulatorno tijelo.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 5.a – stavak 2. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako upravitelj terminala odbije zahtjev za pristup, mora navesti sve prihvatljive alternative.

Ako upravitelj terminala odbije zahtjev za pristup, bilo bi poželjno da navede zna li za neke prihvatljive alternative.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 5.a – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upravitelji terminala objavljuju barem sljedeće informacije na najmanje dva službena jezika Unije:

Upravitelji terminala objavljuju najmanje sljedeće informacije na njihovom nacionalnom jeziku i još jednom službenom jeziku Unije:

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 5.a – stavak 3. – podstavak 1. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  popis postojeće infrastrukture i tehničkih standarda terminala;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 5.a – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Države članice mogu iz primjene ovog članka izuzeti terminale koji su u vlasništvu upravitelja terminala i koje on koristi isključivo za vlastite usluge cestovnog prijevoza putnika. Pri razmatranju zahtjeva za isključenje, regulatorna tijela uzimaju u obzir dostupnost prihvatljivih alternativnih mogućnosti.”;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 5.b – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako se zatraženi pristup ne može odobriti, upravitelj terminala pokreće savjetovanje sa svim zainteresiranim prijevoznicima s ciljem prihvaćanja zahtjeva.

Briše se.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 5.b – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  O svakom zahtjevu za pristup terminalu upravitelj terminala mora odlučiti u roku od dva mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva prijevoznika. U odlukama o pristupu navode se razlozi na kojima se one temelje.

3.  O svakom zahtjevu za pristup terminalu upravitelj terminala mora odlučiti bez odlaganja i najkasnije mjesec dana od datuma podnošenja zahtjeva prijevoznika. Ako je pristup odbijen, upravitelj terminala mora obrazložiti svoju odluku.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 5.b – stavak 5. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odluka regulatornog tijela o žalbi je obvezujuća. Regulatorno tijelo mora moći osigurati poštovanje te odluke primjenom djelotvornih, propocionalnih i odvraćajućih sankcija.

Odluka regulatornog tijela o žalbi je obvezujuća i podliježe odredbama nacionalnog prava o sudskom preispitivanju. Regulatorno tijelo mora moći osigurati poštovanje te odluke primjenom djelotvornih, propocionalnih i odvraćajućih sankcija.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Postupak izdavanja dozvole za međunarodni prijevoz putnika na udaljenosti do 100 km zračne linije

Postupci za izdavanje, privremeno ili trajno oduzimanje dozvole za međunarodni prijevoz putnika na udaljenosti do 100 km duljine putovanja

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dozvole se izdaju u dogovoru s nadležnim tijelima svih država članica na čijim se državnim područjima putnici ukrcavaju ili iskrcavaju te prevoze na udaljenostima do 100 km zračne linije. Tijelo koje izdaje dozvolu šalje tim nadležnim tijelima zahtjev za njihovu suglasnost s preslikom zahtjeva za dozvolu i preslikama sve druge relevantne dokumentacije u roku od dva tjedna od primitka zahtjeva. Istodobno tijelo koje izdaje dozvolu prosljeđuje te dokumente na znanje nadležnim tijelima drugih država članica kroz čija se državna područja prolazi.

1.  Dozvole se izdaju u dogovoru s nadležnim tijelima svih država članica na čijim se državnim područjima putnici ukrcavaju ili iskrcavaju te prevoze na udaljenostima koje definira svaka država članica, do 100 km duljine putovanja. Tijelo koje izdaje dozvolu šalje tim nadležnim tijelima zahtjev za njihovu suglasnost s preslikom zahtjeva za dozvolu i preslikama sve druge relevantne dokumentacije u roku od dva tjedna od primitka zahtjeva. Istodobno tijelo koje izdaje dozvolu prosljeđuje te dokumente na znanje nadležnim tijelima drugih država članica kroz čija se državna područja prolazi.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadležna tijela država članica čija je suglasnost zatražena o svojoj odluci u roku od tri mjeseca obavješćuju tijelo koje izdaje dozvolu. Taj se rok računa od dana primitka zahtjeva za suglasnost, koji se dokazuje potvrdom o primitku. Ako se nadležna tijela država članica čija je suglasnost zatražena ne slažu, moraju to obrazložiti.

Nadležna tijela država članica čija je suglasnost zatražena o svojoj odluci u roku od dva mjeseca obavješćuju tijelo koje izdaje dozvolu. Taj se rok računa od dana primitka zahtjeva za suglasnost, koji se dokazuje potvrdom o primitku. Ako se nadležna tijela država članica čija je suglasnost zatražena ne slažu, moraju to obrazložiti.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Tijelo koje izdaje dozvolu mora odlučiti o zahtjevu za izdavanje dozvole u roku od četiri mjeseca od dana kad ga je prijevoznik podnio.

3.  Tijelo koje izdaje dozvolu mora odlučiti o zahtjevu za izdavanje dozvole u roku od tri mjeseca od dana kad ga je prijevoznik podnio.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Dozvola se ne izdaje samo ako se odbijanje može opravdati najmanje jednim od razloga navedenih u članku 8.c stavku 2. točkama od (a) do (d).

4.  Dozvola se ne izdaje samo ako se odbijanje može opravdati najmanje jednim od opravdanih razloga, koji se odnose na javni interes, navedenih u članku 8.c stavku 2. točkama od (a) do (d).

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Ako je uslugom međunarodnog linijskog autobusnog prijevoza ugrožena ekonomska ravnoteža ugovora o obavljanju javnih usluga zbog izvanrednih razloga koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme izdavanja dozvole i koji nisu odgovornost vlasnika ugovora o obavljanju javnih usluga, dotična država članica može, uz suglasnost Komisije, privremeno ili trajno oduzeti dozvolu za pružanje usluge pod uvjetom da o tome obavijesti prijevoznika šest mjeseci unaprijed. Prijevoznik ima mogućnost ulaganja žalbe na takvu odluku.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Nakon što se posavjetovala s državama članicama čija se nadležna tijela nisu složila Komisija mora donijeti odluku u roku od četiri mjeseca od dana primitka priopćenja tijela koje izdaje dozvolu. Odluka stupa na snagu 30 dana od dana kad države članice dobiju obavijest o njoj.

6.  Nakon što se posavjetovala s državama članicama čija se nadležna tijela nisu složila Komisija mora donijeti odluku najkasnije u roku od dva mjeseca od dana primitka priopćenja tijela koje izdaje dozvolu. Odluka stupa na snagu 30 dana od dana kad nadležna tijela dotične države članice dobiju obavijest o njoj.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8.a – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Postupak izdavanja dozvole za međunarodni prijevoz putnika na udaljenosti od najmanje 100 km zračne linije

Postupci za izdavanje, privremeno ili trajno oduzimanje dozvole za međunarodni prijevoz putnika na udaljenosti preko 100 km duljine putovanja

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tijelo koje izdaje dozvolu mora odlučiti o zahtjevu za izdavanje dozvole u roku od dva mjeseca od dana kad ga je prijevoznik podnio.

1.  Tijelo koje izdaje dozvolu odlučuje o zahtjevu bez odlaganja i najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad prijevoznik podnese zahtjev.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Dozvola se ne izdaje samo ako se odbijanje može opravdati najmanje jednim od razloga navedenih u članku 8.c stavku 2. točkama od (a) do (c).

2.  Dozvola se ne izdaje samo ako se odbijanje može opravdati najmanje jednim od razloga navedenih u članku 8.c stavku 2. točkama od (a) do (ca).

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Tijelo koje izdaje dozvolu prosljeđuje presliku zahtjeva, preslike sve druge relevantne dokumentacije i svoju procjenu na znanje nadležnim tijelima svih država članica na čijim se državnim područjima putnici ukrcavaju ili iskrcavaju te nadležnim tijelima država članica kroz čija se državna područja prolazi bez ukrcaja ili iskrcaja putnika.

3.  Tijelo koje izdaje dozvolu nadležnim tijelima svih država članica na čijim se državnim područjima putnici ukrcavaju ili iskrcavaju dva tjedna od primitka zahtjeva za suglasnost prosljeđuje presliku zahtjeva, preslike sve druge relevantne dokumentacije i svoju procjenu. Tijelo koje izdaje dozvolu također prosljeđuje relevantnu dokumentaciju nadležnim tijelima država članica preko čijeg se teritorija prelazi bez ukrcaja ili iskrcaja putnika.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8.a – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Ako se jedno od nadležnih tijela država članica na čijim se državnim područjima putnici ukrcavaju ili iskrcavaju ne slaže s izdavanjem dozvole zbog nekog od razloga navedenih u stavku 2., dozvola se ne može izdati, međutim predmet se može uputiti Komisiji u roku od jednog mjeseca od primitka njegova odgovora.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8.a – stavak 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Nakon što se posavjetovala s državama članicama čija nadležna tijela nisu dala suglasnost, Komisija mora donijeti odluku u roku od četiri mjeseca od dana primitka priopćenja tijela koje izdaje dozvolu. Odluka stupa na snagu 30 dana od dana kad države članice dobiju obavijest o njoj.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8.a – stavak 3.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.c  Odluka Komisije primjenjuje se do trenutka kad države članice postignu dogovor i nadležno tijelo donese odluku o zahtjevu.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8.b – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tijelo koje izdaje dozvolu mora odlučiti o zahtjevu za izdavanje dozvole u roku od dva mjeseca od dana kad ga je prijevoznik podnio. Rok se može produljiti na četiri mjeseca ako se zahtijeva analiza u skladu s člankom 8.c stavkom 2. točkom (d).

1.  Tijelo koje izdaje dozvolu odlučuje o zahtjevu najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad prijevoznik podnese zahtjev. Rok se može produljiti na tri mjeseca ako se zahtijeva analiza u skladu s člankom 8.c stavkom 2. točkom (d).

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8.b – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Dozvole za unutarnji linijski prijevoz ne izdaju se samo ako se odbijanje može opravdati najmanje jednim od razloga navedenih u članku 8.c stavku 2. točkama od (a) do (c) i, ako se na toj liniji putnike prevozi na udaljenosti do 100 km zračne linije, u članku 8.c stavku 2. točki (d).

2.  Dozvole za unutarnji linijski prijevoz ne izdaju se samo ako se odbijanje može opravdati najmanje jednim od razloga navedenih u članku 8.c stavku 2. točkama od (a) do (ca) i, ako se na toj liniji putnike prevozi na udaljenosti do najviše 100 km duljine putovanja, prema članku 8.c stavku 2. točki (d).

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8.b – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Udaljenost iz stavka 2. može se povećati na 120 km ako će se nova usluga linijskog prijevoza uvesti između polazišta i odredišta koja su već obuhvaćena uslugama na temelju najmanje dva ugovora o javnim uslugama.

Briše se.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8.c – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U odlukama kojima se odbija zahtjev ili izdaje dozvola s ograničenjima navode se razlozi na kojima se temelje.

U odlukama kojima se odbija zahtjev, izdaje dozvola s ograničenjima ili privremeno ili trajno oduzima dozvola navode se razlozi na kojima se temelje te se, tamo gdje je to primjenjivo, uzimaju u obzir podaci iz analiza regulatornog tijela. Podnositelj zahtjeva ili prijevoznik koji pruža dotičnu uslugu ima mogućnost ulaganja žalbe na odluke tijela koje izdaje dozvolu.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8.c – stavak 2. – podstavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dozvola se ne izdaje samo ako se odbijanje može opravdati najmanje jednim od sljedećih razloga:

Odbijanje zahtjeva za izdavanje dozvole može se opravdati samo na temelju jednog od sljedećih razloga:

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8.c – stavak 2. – podstavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podnositelj zahtjeva nije poštovao nacionalne ili međunarodne propise o cestovnom prijevozu, a osobito uvjete i zahtjeve koji se odnose na dozvole za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, ili ako je odgovoran za teške povrede propisa Unije o cestovnom prijevozu, osobito u pogledu pravila koja se primjenjuju na vozila i na razdoblja vožnje i odmora za vozače;

(b)  podnositelj zahtjeva nije poštovao nacionalne ili međunarodne propise o cestovnom prijevozu, a osobito uvjete i zahtjeve koji se odnose na dozvole za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, ili ako je odgovoran za teške povrede propisa Unije, nacionalnih propisa ili, ako je to primjenjivo, regionalnih propisa o cestovnom prijevozu, osobito u pogledu pravila koja se primjenjuju na tehničke zahtjeve vozila, na norme koje se odnose na emisije te na razdoblja vožnje i odmora za vozače;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8.c – stavak 2. – podstavak 2. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  podnositelj zahtjeva zatražio je dozvolu za uslugu linijskog prijevoza na istoj dionici ili alternativnoj dionici za koju je nadležno tijelo pružatelju javne usluge dodijelilo isključivo pravo pružanja određenih usluga javnog prijevoza putnika u zamjenu za ispunjavanje obveza pružanja javne usluge u okviru ugovora o javnim uslugama u skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća. Ovaj razlog za odbijanje ne dovodi u pitanje članak 8.d stavak 1. točku (a) ove Uredbe;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8.c – stavak 2. – podstavak 2. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  regulatorno tijelo utvrdilo je na temelju objektivne ekonomske analize da bi usluga ugrozila ekonomsku ravnotežu ugovora o javnim uslugama.

(d)  regulatorno tijelo utvrdilo je na temelju objektivne ekonomske analize da bi usluga ugrozila ekonomsku ravnotežu ugovora o javnim uslugama. Tom se analizom ocjenjuju relevantne strukturne i geografske značajke predmetnog tržišta i mreže (veličina, značajke potražnje, složenost mreže, tehnička i geografska izoliranost te usluge obuhvaćene ugovorom), kao i to dovodi li nova usluga do poboljšanja kvalitete usluga ili troškovne učinkovitosti.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8.c – stavak 2. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijela koja izdaju dozvolu ne smiju odbiti zahtjev samo zato što prijevoznik nudi niže cijene od drugih cestovnih prijevoznika ili zato što na toj liniji već voze drugi prijevoznici.

Tijela koja izdaju dozvolu ne smiju odbiti zahtjev samo zato što prijevoznik koji traži odobrenje nudi niže cijene od drugih cestovnih prijevoznika, osim ako regulatorno tijelo ili drugo relevantno nacionalno tijelo ne utvrdi da podnositelj zahtjeva koji želi ući na tržište planira nuditi usluge ispod njihove uobičajene vrijednosti tijekom duljeg vremenskog razdoblja te da postoji mogućnost da će na taj način narušiti pravedno tržišno natjecanje. Tijela koja izdaju dozvolu ne smiju odbiti zahtjev isključivo zbog toga što na toj liniji već voze drugi prijevoznici.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8.d – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu ograničiti pristup međunarodnom i nacionalnom tržištu za linijski prijevoz ako je riječ o usluzi linijskog prijevoza kojom se putnici prevoze na udaljenostima do 100 km zračne linije i ako bi ta usluga ugrozila ekonomsku ravnotežu ugovora o javnim uslugama.

1.  Države članice mogu ograničiti pristup međunarodnom i nacionalnom tržištu za linijski autobusni prijevoz ako je riječ o usluzi linijskog prijevoza kojom se putnici prevoze na udaljenostima do 100 km duljine putovanja i ako bi ta usluga ugrozila ekonomsku ravnotežu ugovora o javnim uslugama, ili ako se predloženi linijski prijevoz obavlja u gradskom ili prigradskom središtu ili aglomeraciji, ako se njome ispunjavaju potrebe za prijevozom između tih i okolnih područja ili ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava odredbe o cestovnom prijevozu ili ostale relevantne odredbe nacionalnog prava, prava Unije ili međunarodnog prava.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8.d – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Nakon što nadležno tijelo dodijeli isključiva prava poduzeću koje pruža javnu uslugu u skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 1370/2007, zaštita isključivih prava odnosi se samo na obavljanje usluga javnog prijevoza putnika kojima se pružaju usluge na istim ili alternativnim dionicama. Ta dodjela isključivih prava ne isključuje odobrenje za nove usluge linijskog prijevoza ako te usluge ne konkuriraju usluzi iz ugovora o obavljanju javnih usluga ili ako pružaju usluge prijevoza na drugim dionicama.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8.d – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Regulatorno tijelo mora razmotriti zahtjev i odlučiti hoće li provesti ekonomsku analizu. O svojoj odluci mora obavijestiti zainteresirane strane.

Nakon što primi takav zahtjev, regulatorno tijelo mora razmotriti zahtjev i odlučiti hoće li provesti ekonomsku analizu u skladu s člankom 8.c stavkom 2. točkom (d), osim ako postoje iznimni praktični ili drugi razlozi koji opravdavaju odluku da to ne učini. O svojoj odluci mora obavijestiti zainteresirane strane.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8.d – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako regulatorno tijelo provede ekonomsku analizu, dužno je u roku od šest tjedana od primitka svih relevantnih informacija obavijestiti sve zainteresirane strane o njezinim rezultatima i zaključcima. Regulatorno tijelo može zaključiti da se dozvola može izdati ili uvjetno izdati ili da se zahtjev može odbiti.

Ako regulatorno tijelo provede ekonomsku analizu, dužno je u najkraćem roku, a najkasnije tri mjeseca od primitka svih relevantnih informacija obavijestiti sve zainteresirane strane o njezinim rezultatima i zaključcima. Regulatorno tijelo može zaključiti da se dozvola može izdati ili uvjetno izdati ili da se zahtjev može odbiti.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8.d – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  U skladu s člankom 26. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte o postupcima i kriterijima za primjenu ovog članka.;

5.  U skladu s člankom 26. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte o postupcima i kriterijima za primjenu ovog članka, osobito pri provedbi ekonomske analize.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 8.d – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Države članice mogu dodatno liberalizirati sustav izdavanja dozvola za unutarnji linijski prijevoz u pogledu postupaka za izdavanje dozvole ili graničnih vrijednosti u kilometrima.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 11. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13 a)  U članku 11. dodaje se sljedeći stavak 3.a:

 

„3.a   Država članica može zahtijevati da strani prijevoznik ispunjava uvjete koji se odnose na zahtjev u pogledu poslovnog nastana, koji je utvrđen Uredbom (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća*, u državi članici domaćinu nakon što mu izda dozvolu za unutarnji linijski prijevoz i prije nego što započne s pružanjem usluge. U takvim odlukama navode se razlozi na kojima se one temelje. U odluci se mora uzeti u obzir opseg i trajanje aktivnosti stranog prijevoznika u državi članici domaćinu. Ako država članica domaćin utvrdi da strani prijevoznik ne ispunjava zahtjeve u pogledu poslovnog nastana, može privremeno oduzeti relevantnu dozvolu koja mu je dodijeljena za unutarnji linijski prijevoz ili ju trajno oduzeti sve dok se ne ispune zahtjevi.”;

 

__________________

 

* Uredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (SL L 300, 14.11.2009., str. 51.).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1073&qid=1548063430167&from=EN)

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 15.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

15.  briše se članak 13.;

Briše se.

(Upućivanje u zaglavlju koje se odnosi na akt o izmjeni („Članak 1. – stavak 1. – točka 15.”) odgovara upućivanju „Članak 1. – stavak 1. – točka 14.” u prijedlogu Komisije. Ta je neusklađenost prouzročena netočnim numeriranjem (članak 1. stavak 1. točka 7. ponavlja se dvaput) u prijedlogu Komisije u svim jezičnim verzijama osim grčke))

Obrazloženje

Treba ponovno uvesti relevantni članak da bi se osiguralo da se lokalni izleti smatraju jednokratnom međunarodnom uslugom prijevoza, a ne kabotažom.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 16.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 15. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  povremeni prijevoz koji se obavlja privremeno;

(b)  povremeni prijevoz;

(Upućivanje u zaglavlju koje se odnosi na akt o izmjeni („Članak 1. – stavak 1. – točka 16.”) odgovara upućivanju „Članak 1. – stavak 1. – točka 15.” u prijedlogu Komisije. Ta je neusklađenost prouzročena netočnim numeriranjem (članak 1. stavak 1. točka 7. ponavlja se dvaput) u prijedlogu Komisije u svim jezičnim verzijama osim grčke))

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 16.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 15. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  linijski prijevoz koji se obavlja u skladu s ovom Uredbom.;

(c)  linijski prijevoz koji u skladu s ovom Uredbom obavlja strani prijevoznik u državi članici domaćinu u okviru međunarodnih usluga linijskog prijevoza u skladu s ovom Uredbom, uz iznimku usluga prijevoza za potrebe gradskog središta ili aglomeracije ili potrebe prijevoza između njih i okolnih područja. Kabotaža se ne obavlja neovisno o tom međunarodnom prijevozu.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 16.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 15. – stavak 1. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  linijski prijevoz koji u državi članici domaćinu obavlja strani prijevoznik u okviru unutarnjeg linijskog prijevoza u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 16.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 16. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(16.a)  U članku 16. stavku 1. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

1.  Ako zakonodavstvom Zajednice nije drukčije propisano, na obavljanje kabotaže primjenjuju se zakoni i drugi propisi koji vrijede u državi članici domaćinu, uzimajući u obzir:

1.  Ako zakonodavstvom Zajednice nije drukčije propisano, na obavljanje kabotaže primjenjuju se Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća * te zakoni i drugi propisi koji vrijede u državi članici domaćinu, uzimajući u obzir:

 

__________________

 

* Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:DE:PDF)

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 17.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 17.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  briše se članak 17.;

Briše se.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 17.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 17.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(17.a)  Članak 17. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 17.

„Članak 17.

Kontrolni dokumenti za kabotažu

 

Kontrolni dokumenti za kabotažu

1.  Za obavljanje kabotaže u obliku usluga povremenog prijevoza potrebno je posjedovati putni list, kao što je navedeno u članku 12., koji se mora nalaziti u vozilu i na zahtjev pokazati ovlaštenom inspektoru.

1.   Za obavljanje kabotaže u obliku usluga povremenog prijevoza potrebno je posjedovati putni list, u papirnatom ili digitalnom obliku, koji se na zahtjev pokazuje ovlaštenom inspektoru.

2.  Sljedeći podaci unose se u putni list:

2.   Sljedeći podaci unose se u putni list:

(a)  polazno i odredišno mjesto prijevoza;

(a)   polazno i odredišno mjesto prijevoza;

(b)  datum polaska i datum okončanja prijevoza.

(b)   datum polaska i datum okončanja prijevoza.

3.   Putni listovi isporučuju se u knjigama, kako je navedeno u članku 12., koje je ovjerilo nadležno tijelo u državi članici poslovnoga nastana.

 

4.   U slučaju usluga posebnog linijskog prijevoza, ugovor sklopljen između prijevoznika i organizatora prijevoza ili ovjerena vjerodostojna preslika tog ugovora služi kao kontrolni dokument.

4.   U slučaju usluga posebnog linijskog prijevoza, ugovor sklopljen između prijevoznika i organizatora prijevoza ili ovjerena vjerodostojna preslika tog ugovora služi kao kontrolni dokument. Međutim, putni list popunjava se u obliku mjesečnog izvješća.

Međutim, putni list popunjava se u obliku mjesečnog izvješća.

 

5.  Uporabljeni putni listovi vraćaju se nadležnom tijelu u državi članici poslovnog nastana u skladu s postupcima koje će to tijelo utvrditi.

5. Tijekom provjera vozaču je dopušteno kontaktirati s glavnim uredom, upraviteljem prijevoza ili bilo kojom drugom osobom ili subjektom koji može osigurati tražene dokumente.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 21.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 28. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svake godine, najkasnije do 31. siječnja, a prvi put do 31. siječnja […prvi siječanj nakon stupanja na snagu ove Uredbe] države članice obavješćuju Komisiju o broju dozvola za pružanje usluga linijskog prijevoza koje su izdale u protekloj godini i ukupnom broju tih dozvola koje su važile 31. prosinca te godine. Te se informacije daju zasebno za svaku odredišnu državu linijskog prijevoza. Države članice Komisiji dostavljaju i podatke o kabotaži, u obliku posebnog linijskog prijevoza i povremenog prijevoza, koju su tijekom razdoblja izvješćivanja obavljali nacionalni prijevoznici.

1.  Svake godine, najkasnije do 31. siječnja, a prvi put do 31. siječnja […prvi siječanj nakon stupanja na snagu ove Uredbe] nadležna tijela država članica obavješćuju Komisiju o broju dozvola za pružanje usluga linijskog prijevoza koje su izdale u protekloj godini i ukupnom broju tih dozvola koje su važile 31. prosinca te godine. Te se informacije daju zasebno za svaku odredišnu državu linijskog prijevoza. Države članice Komisiji dostavljaju i podatke o kabotaži, u obliku posebnog linijskog prijevoza i povremenog prijevoza, koju su tijekom razdoblja izvješćivanja obavljali nacionalni prijevoznici.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 21.

Uredba (EZ) br. 1073/2009

Članak 28. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Do [umetnuti izračunani datum 5 godina od dana primjene ove Uredbe] Komisija dostavlja izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Uredbe. Izvješće sadržava informacije o tome koliko se ovom Uredbom doprinijelo boljem funkcioniranju tržišta cestovnog prijevoza putnika.

5.  Do ... [5 godina od dana primjene ove Uredbe] Komisija dostavlja izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Uredbe. Izvješće sadržava informacije o tome koliko se ovom Uredbom doprinijelo boljem funkcioniranju sustava cestovnog prijevoza putnika, osobito za putnike, radnu snagu zaposlenu na običnim i putničkim autobusima i okoliš.

  • [1]  SL C 262, 25.7.2018., str. 47.

OBRAZLOŽENJE

Obični i putnički autobusi jedan su od najdostupnijih i najvažnijih načina prijevoza u EU-u. Njima se povezuju ruralna i gradska područja država članica, pri čemu su često jedini način javnog prijevoza koji je dostupan u određenim regijama. Stoga je važno da putnici dobiju najbolju moguću uslugu. Pravedna i zdrava konkurencija najbolji je način da se to postigne.

Vaš izvjestitelj pozdravlja prijedlog Komisije za izmjenu relevantne uredbe kojom se ta djelatnost nastoji otvoriti za strane prijevoznike kojima je trenutačno onemogućeno da uđu na nacionalno tržište i ponude usluge međugradskog autobusnog prijevoza. Time bi prijevoznik iz zemlje A trebao biti u mogućnosti slobodno ponuditi usluge domaćeg prijevoza od točke X do točke Y u zemlji B. Na jedinstvenom tržištu ne može se dopustiti diskriminacija na temelju državljanstva ili mjesta poslovnog nastana.

S pomoću izmjena navedenih u daljnjem tekstu vaš je izvjestitelj zadržao duh prijedloga, to jest daljnju liberalizaciju tržišta autobusnog prijevoza. Istodobno, vaš izvjestitelj uzima u obzir činjenicu da se stanje na tržištu autobusnog prijevoza razlikuje od jedne do druge zemlje te ujedno nastoji svojim prijedlozima ne narušavati dobro funkcionirajuće sustave pojedinih država članica.

Zaštita ugovora o javnim uslugama i gradskih područja

Ugovori o javnim uslugama imaju specifičnu i neprocjenjivu svrhu. Pravilna zaštita takvih ugovora neophodna je kako bi se osiguralo da otvaranje tržišta autobusnog prijevoza nema za posljedicu smanjenje broja usluga za relevantne regije i biranje jedino profitabilnih linija od strane novih sudionika na tržištu. Iz tog razloga vaš je izvjestitelj uveo novu klauzulu kojom se dozvola za novu uslugu može učinkovito odbiti čak i ako prelazi gornju granicu od 100 km koju je predložila Komisija ako se relevantnom uslugom ugrožava postojeći ugovor o javnim uslugama koji je dodijeljen putem transparentnog postupka nadmetanja bez mogućnosti produljenja, kojim se objedinjuju profitabilne i neprofitabilne linije i za koji se ne dobivaju nikakve značajne javne subvencije koje predstavljaju opasnost za narušavanje ravnopravnog tržišnog natjecanja.

Osim toga, dozvola za postojeće usluge može se čak privremeno ili trajno oduzeti ako na temelju objektivne ekonomske analize regulatorno tijelo utvrdi da je uslugom ugrožena ekonomska ravnoteža postojećeg ugovora o javnim uslugama. Vaš se izvjestitelj nada da su ove mjere dostatne i razmjerne kako bi se osiguralo da ugovori o javnim uslugama budu primjereno zaštićeni, a tržište otvoreno za tržišno natjecanje.

Da bi dodatno ublažio zabrinutosti, vaš izvjestitelj uveo je dodatnu odredbu kojom države članice mogu ograničiti pravo pristupa unutarnjem linijskom prijevozu ako, među ostalim, obuhvaća gradska ili prigradska središta ili ako se predloženom uslugom obavlja ista usluga javnog prijevoza putnika na određenoj liniji ili mreži za koju je nadležno tijelo pružatelju javne usluge dodijelilo isključivo pravo u zamjenu za ispunjavanje obveza obavljanja javne usluge u okviru ugovora o javnim uslugama.

Osiguravanje poštenog tržišnog natjecanja i zaštita od zloupotrebe tržišne snage

Pored zaštite ugovora o javnim uslugama, vaš izvjestitelj nastoji spriječiti situacije u kojima otvaranje relevantnog tržišta dovodi do drugih neželjenih ishoda. Predloženo regulatorno tijelo trebalo bi osigurati ravnopravno i pošteno tržišno natjecanje među prijevoznicima. To uključuje sprječavanje zlouporabe značajne tržišne snage ili monopolističkog položaja, uključujući i putem podugovaranja ili uspostave takvih tržišnih uvjeta. Osim toga, tijela za izdavanje dozvole moći će odbiti zahtjev ako regulatorno tijelo utvrdi da podnositelj zahtjeva koji želi ući na tržište planira pružati usluge ispod njihove uobičajene vrijednosti tijekom duljeg razdoblja, čime se narušava pošteno tržišno natjecanje.

Zahtjev u pogledu poslovnog nastana i mogućnost uspostave liberalnijeg režima

Kako bi se spriječila zlouporaba ovog prijedloga i radi udovoljavanja strožim zahtjevima nekih država članica, vaš izvjestitelj također je uveo mogućnost da države članice zahtijevaju da prijevoznik nakon izdavanja dozvole za unutarnji linijski prijevoz uspostavi poslovni nastan u državi članici domaćinu.

Istodobno, vaš je izvjestitelj pojasnio da je državama članicama koje već imaju uspostavljeni liberalniji režim dopušteno da ga zadrže. Jednako tako, državama članicama koje to žele dopušta se otvaranje tržišta u mjeri kojom se nadilaze zahtjevi utvrđeni u ovom prijedlogu.

Osiguravanje ravnopravnih tržišnih uvjeta

S drugim manjim, ali ipak vrlo potrebnim izmjenama vaš izvjestitelj je nastojao dodatno poboljšati i pojasniti duh prijedloga. Primjerice, kako bi se osigurala zaštita privatnog vlasništva, države članice mogu isključiti terminale koji su u vlasništvu upravitelja terminala i koje ti upravitelji terminala upotrebljavaju isključivo za svoje usluge cestovnog prijevoza putnika.

Vaš je izvjestitelj stoga uvjeren da se u izmijenjenom prijedlogu vodilo računa o zabrinutostima ne samo onih subjekata koji traže više zaštite, posebno za ugovore o javnim uslugama, već i onih subjekata koji traže liberalniji pristup. Izmijenjenim prijedlogom nastojala se pronaći prava ravnoteža između interesa putnika, prijevoznika, kao i lokalnih, regionalnih i nacionalnih tijela. Vaš izvjestitelj izražava optimizam da se ovim prijedlogom podupire približavanje uistinu jedinstvenom i poštenom tržištu autobusnog prijevoza u Europskoj uniji.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zajednička pravila za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima

Referentni dokumenti

COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)

Datum podnošenja EP-u

8.11.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

29.11.2017

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

EMPL

7.12.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Roberts Zīle

16.1.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

1.2.2018

10.7.2018

5.11.2018

 

Datum usvajanja

22.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

26

14

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon

Datum podnošenja

28.1.2019

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

26

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

14

-

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes, Marie-Pierre Vieu

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

S&D

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti