JELENTÉS az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 1073/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

28.1.2019 - (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)) - ***I

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Auke Zijlstra


Eljárás : 2017/0288(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0032/2019
Előterjesztett szövegek :
A8-0032/2019
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 1073/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0647),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0396/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az ír parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. április 19-i véleményére[1],

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0032/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget léptet, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet17 alkalmazása során kiderült, hogy a nemzeti piacok szereplői akadályokkal szembesülnek a helyközi autóbusz-szolgáltatások fejlesztése terén. Ezen túlmenően a közúti személyszállítási szolgáltatások a rendelkezésre állás és a minőség tekintetében nem tartottak lépést a polgárok változó igényeivel, és a fenntartható közlekedési módoknak továbbra is alacsony a részesedése a közlekedési módok összességén belül. Ennek következtében a polgárok bizonyos csoportjai hátrányos helyzetbe kerülnek a személyszállítási szolgáltatások rendelkezésre állása tekintetében, és a személygépkocsik nagyobb mértékű használata miatt több a közúti baleset, a károsanyag-kibocsátás és a torlódás.

(1)  Az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása során kiderült, hogy a nemzeti piacok egyes szereplői indokolatlan akadályokkal szembesülnek az utasok javát szolgáló helyközi autóbusz-szolgáltatások fejlesztése terén. Ezen túlmenően a közúti személyszállítási szolgáltatások a rendelkezésre állás és a minőség tekintetében nem tartottak lépést a polgárok változó igényeivel, és a fenntartható közlekedési módoknak továbbra is alacsony a részesedése a közlekedési módok összességén belül. Ennek következtében a polgárok bizonyos csoportjai hátrányos helyzetbe kerülnek a személyszállítási szolgáltatások rendelkezésre állása tekintetében, és a személygépkocsik nagyobb mértékű használata miatt több a közúti baleset, a károsanyag-kibocsátás, a torlódás, illetve nőnek az infrastrukturális költségek.

__________________

__________________

17 Az Európai Parlament és a Tanács 1073/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 300., 2009.11.14., 88. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 1073/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 300., 2009.11.14., 88. o.).

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Annak érdekében, hogy az autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyközi személyszolgáltatások számára Unió-szerte egységes keret álljon rendelkezésre, az 1073/2009/EK rendeletet a menetrend szerinti járatokkal végzett valamennyi helyközi szállításra alkalmazni kell. A rendelet hatályát ezért ki kell terjeszteni.

(2)  Annak érdekében, hogy az autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyközi személyszolgáltatások számára Unió-szerte egységes keret álljon rendelkezésre, az 1073/2009/EK rendeletet a menetrend szerinti járatokkal végzett valamennyi helyközi szállításra alkalmazni kell. A rendelet hatályát ezért ki kell terjeszteni, de azt nem szabad alkalmazni a városi vagy elővárosi központokra vagy a konurbációkra, és nem sértheti az 1370/2007/EK rendelet rendelkezéseit.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A közúti személyszállítási piac megfelelő működésének biztosítása érdekében minden tagállamban független és pártatlan szabályozó szervet kell kijelölni. Ez a testület más szabályozott ágazatokért – például a vasútért, az energiáért vagy a távközlésért – is felelős lehet.

(3)  A közúti személyszállítási piac megfelelő működésének biztosítása érdekében minden tagállamnak független és pártatlan szabályozó szervet kell kijelölni, amelynek feladata, hogy kötelező erejű véleményeket adjon ki. Ez a testület más szabályozott ágazatokért – például a vasútért, az energiáért vagy a távközlésért – is felelős lehet.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A menetrend szerinti kereskedelmi üzemeltetés nem veszélyeztetheti a meglévő közszolgáltatási szerződések gazdasági egyensúlyát. Ezért a szabályozó szerv számára lehetővé kell tenni, hogy objektív gazdasági elemzést végezzen annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ez valóban így van.

(4)  A menetrend szerinti kereskedelmi üzemeltetés nem veszélyeztetheti a meglévő vagy odaítélt közszolgáltatási szerződések gazdasági egyensúlyát, összhangban az 1370/2007/EK rendelettel. Ezért a szabályozó szerv számára lehetővé kell tenni, hogy objektív gazdasági elemzést végezzen, és adott esetben hatáskört kell biztosítani számára az ahhoz szükséges intézkedésekre irányuló javaslatok megtételére, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ez valóban így van. A menetrend szerinti kereskedelmi üzemeltetés nem versenyezhet azokkal a szállítási szolgáltatókkal, amelyek kizárólagos jogot kaptak arra, hogy valamely közszolgáltatási szerződés keretében közszolgáltatási kötelezettségek teljesítése fejében bizonyos személyszállítási közszolgáltatásokat nyújtsanak.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A kabotázs formájában megvalósuló menetrend szerinti járatok esetében feltételül kell szabni közösségi engedély birtoklását. Annak megkönnyítése érdekében, hogy a végrehajtó hatóságok hatékonyan ellenőrizhessék e szolgáltatásokat, tisztázni kell a közösségi engedélyek kiadására vonatkozó szabályokat.

(5)  A kabotázs formájában megvalósuló menetrend szerinti járatok üzemeltetésének esetében feltételül kell szabni közösségi engedély birtoklását, és egy intelligens menetíró készülék használatát a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetével összhangban. Annak megkönnyítése érdekében, hogy a végrehajtó hatóságok hatékonyan ellenőrizhessék e szolgáltatásokat, tisztázni kell a közösségi engedélyek kiadására vonatkozó szabályokat, és ki kell fejleszteni a kiküldési nyilatkozatok és elektronikus kérelmek küldésére szolgáló IMI-modult, lehetővé téve a közúti ellenőrzéseket végrehajtó ellenőrök számára a közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartásában (ERRU) és a belső piaci információs rendszerben (IMI) tárolt adatokhoz és információkhoz való közvetlen és valós idejű hozzáférést, valamint biztosítva ezáltal, hogy a kiküldött autóbuszvezetők társadalombiztosítási járulékai ténylegesen befizetésre kerüljenek.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tisztességes piaci verseny biztosítása érdekében a menetrend szerinti járatok üzemeltetői számára tisztességes, méltányos, megkülönböztetésmentes és átlátható feltételek mellett hozzáférési jogokat kell biztosítani az Unióban található buszpályaudvarokhoz. A hozzáférést elutasító vagy korlátozó határozatok elleni fellebbezéseket a szabályozó szervhez kell benyújtani.

(6)  A tisztességes piaci verseny biztosítása érdekében a menetrend szerinti járatok üzemeltetői számára tisztességes, méltányos, megkülönböztetésmentes és átlátható feltételek mellett hozzáférési jogokat kell biztosítani az Unióban található buszpályaudvarokhoz. A buszpályaudvarok üzemeltetését valamely nemzeti hatóságnak jóvá kell hagynia, valamint ellenőriznie kell, hogy mely követelmények szükségesek, és melyeket kell teljesíteni. A hozzáférést elutasító vagy korlátozó határozatok elleni fellebbezéseket a szabályozó szervhez kell benyújtani. A tagállamok kizárhatják az üzemeltető tulajdonát képező olyan buszpályaudvarokat, amelyeket az üzemeltető kizárólag a saját közúti személyszállítási szolgáltatásai céljára használ.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A nemzeti és a nemzetközi menetrend szerinti járatokra vonatkozó engedélyek esetében egyaránt engedélyezési eljárást kell lefolytatni. Az engedélyeket meg kell adni, kivéve, ha a kérelem elutasítását a kérelmezőhöz kapcsolódó, egyértelmű indokok támasztják alá, vagy ha a szolgáltatás veszélyeztetné valamely közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát. Távolsági küszöböt kell bevezetni annak biztosítása érdekében, hogy a menetrend szerinti kereskedelmi üzemeltetés ne veszélyeztesse a meglévő közszolgáltatási szerződések gazdasági egyensúlyát. Olyan útvonalak esetében, amelyeket már egynél több közszolgáltatási szerződés szolgál ki, lehetővé kell tenni e küszöbérték növelését.

(8)  A nemzeti és a nemzetközi menetrend szerinti járatokra vonatkozó engedélyek esetében egyaránt engedélyezési eljárást kell lefolytatni. Az engedélyeket meg kell adni, kivéve, ha a kérelem elutasítását a kérelmezőhöz kapcsolódó, egyértelmű indokok támasztják alá, vagy ha a szolgáltatás veszélyeztetné valamely közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát. A tagállamok által megállapított – a 100 kilométeres utazási távolságot semmi esetben sem meghaladó – távolsági küszöböt kell bevezetni annak biztosítása érdekében, hogy a menetrend szerinti kereskedelmi üzemeltetés ne veszélyeztesse a meglévő közszolgáltatási szerződések gazdasági egyensúlyát.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A nem honos fuvarozók számára lehetővé kell tenni, hogy a belföldi menetrend szerinti járatokat a rezidens fuvarozókkal azonos feltételek mellett működtessék.

(9)  A nem honos fuvarozók számára lehetővé kell tenni, hogy a belföldi menetrend szerinti járatokat a rezidens fuvarozókkal azonos feltételek mellett működtessék, amennyiben megfelelnek a nemzeti, uniós, illetve nemzetközi jogszabályok közúti közlekedésre vonatkozó vagy más releváns előírásainak.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A közigazgatási alaki követelményeket – amennyire csak lehet – egyszerűsíteni kell, ugyanakkor fenn kell tartani az 1073/2009/EK rendelet megfelelő alkalmazását és tényleges végrehajtását biztosító ellenőrzéseket és szankciókat. A menetlevél szükségtelen adminisztratív terhet jelent, ezért azt meg kell szüntetni.

(10)  A közigazgatási alaki követelményeket – amennyiben lehetséges – egyszerűsíteni kell, ugyanakkor fenn kell tartani az 1073/2009/EK rendelet megfelelő alkalmazását és tényleges végrehajtását biztosító ellenőrzéseket és szankciókat.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A helyi kirándulások engedélyezett kabotázsnak minősülnek, és a kabotázsra vonatkozó általános szabályok hatálya alá tartoznak. A helyi kirándulásokról szóló cikket ezért törölni kell.

törölve

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A piaci fejlemények és a technikai fejlődés figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el az 1073/2009/EK rendelet I. és II. mellékletének módosítására, valamint az említett rendeletnek a saját célú szállítási műveletekre vonatkozó bizonyítványok formátumát, az engedélyezési kérelmeknek és maguknak az engedélyeknek a formátumát, az annak meghatározására alkalmazandó eljárást és kritériumokat, hogy a javasolt szolgáltatás veszélyeztetné-e valamely közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát, valamint a tagállamok jelentéstételi kötelezettségeit érintő szabályokkal történő kiegészítésére. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak18 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kézhez kell kapnia minden dokumentumot, és biztosítani kell, hogy az Európai Parlament és a Tanács szakértői rendszeresen részt vehessenek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(14)  A piaci fejlemények és a technikai fejlődés figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el az 1073/2009/EK rendelet I. és II. mellékletének módosítására, valamint az említett rendeletnek a saját célú szállítási műveletekre vonatkozó bizonyítványok formátumát, az engedélyezési kérelmeknek és maguknak az engedélyeknek a formátumát, az annak meghatározására alkalmazandó eljárást és kritériumokat, hogy a javasolt szolgáltatás veszélyeztetné-e valamely közszolgáltatási szerződés egyensúlyát, valamint a tagállamok jelentéstételi kötelezettségeit érintő szabályokkal történő kiegészítésére. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak18 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kézhez kell kapnia minden dokumentumot, és biztosítani kell, hogy az Európai Parlament és a Tanács szakértői rendszeresen részt vehessenek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

_________________

_________________

18 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

18 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

1073/2009/EK rendelet

1 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ezt a rendeletet az V. fejezetnek megfelelően alkalmazni kell az ellenszolgáltatás fejében belföldi közúti személyszállítási szolgáltatást végző, az adott tagállamban nem honos fuvarozókra.;

(4)  Ezt a rendeletet az V. fejezetnek megfelelően alkalmazni kell az ellenszolgáltatás fejében belföldi helyközi közúti személyszállítási szolgáltatást végző, az adott tagállamban nem honos fuvarozókra, és nem sérti az 1370/2007/EK rendelet rendelkezéseit.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

1073/2009/EK rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9.  »buszpályaudvar«: olyan legalább 600 m² alapterületű létesítmény, amely utasok leszállítására és felvételére szolgáló parkolóhelyet biztosít autóbuszok részére;

9.  „buszpályaudvar”: olyan, engedéllyel rendelkező létesítmény, amely utasok leszállítására és felvételére szolgáló parkolóhelyet biztosít autóbuszok részére;

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

1073/2009/EK rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  »buszpályaudvar-üzemeltető«: a buszpályaudvarhoz való hozzáférés megadásáért felelős szervezet;

10.  „buszpályaudvar-üzemeltető”: valamely tagállamban bármely, a buszpályaudvar kezeléséért felelős szervezet, amely megfelel a szakmai alkalmasságra és a pénzügyi kapacitásra vonatkozó követelményeknek.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

1073/2009/EK rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11.  »lehetséges alternatíva«: olyan másik buszpályaudvar, amelyik gazdaságilag elfogadható a fuvarozó számára, és lehetővé teszi, hogy az adott személyszállító járatot üzemeltesse.;

11.  „lehetséges alternatíva”: olyan másik buszpályaudvar, amelyik gazdaságilag elfogadható a fuvarozó számára, és az eredeti kérelemben szereplő buszpályaudvaréval összehasonlítható infrastruktúrát és összeköttetéseket biztosít, lehetővé teszi az utasok számára az egyéb tömegközlekedési formákhoz való hozzáférést, valamint lehetővé teszi a fuvarozó számára, hogy az adott személyszállító járatot ahhoz hasonlóan üzemeltesse, ahogyan azt az eredeti kérelemben szereplő buszpályaudvaron tették.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

1073/2009/EK rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a.  „közszolgáltatási szerződés”: egy vagy több olyan jogilag kötelező erejű aktus, amely megerősíti az illetékes hatóság és a közszolgáltató közötti megállapodást, amelynek értelmében az említett közszolgáltatóra ruházzák a közszolgáltatási kötelezettségek hatálya alá tartozó személyszállítási közszolgáltatások kezelését és üzemeltetését; a szerződés – a tagállam jogszabályainak függvényében – az illetékes hatóság által hozott határozat is lehet, amely egyedi törvényi vagy rendeleti aktus formáját ölti, vagy tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek esetén az illetékes hatóság maga nyújtja a szolgáltatásokat, vagy az ilyen szolgáltatások nyújtását belső szolgáltatóra bízza;

Indokolás

A közszolgáltatási szerződést az 1307/2007/EK rendeletnek megfelelően kell meghatározni.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

1073/2009/EK rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – 11 b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11b. „alternatív útvonal”: valamely meglévő, menetrend szerinti járat által használt kiindulási és célállomás közötti, a meglévő helyett használható útvonal.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1073/2009/EK rendelet

3 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam kijelöl egyetlen, a közúti személyszállítási ágazatért felelős nemzeti szabályozó szervet. E szervezetnek egy pártatlan hatóságnak kell lennie, mely szervezeti, működési, hierarchikus és döntéshozatali tekintetben jogilag elkülönül és független minden egyéb állami vagy magán szervezettől. Függetlennek kell lennie a közszolgáltatási szerződések odaítélésében részt vevő bármely illetékes hatóságtól.

Minden tagállam illetékes hatósága kijelöl egy a közúti személyszállítási ágazatért felelős nemzeti, állami szabályozó szervet. E szervezetnek egy pártatlan hatóságnak kell lennie, mely szervezeti, működési, hierarchikus és döntéshozatali tekintetben jogilag elkülönül, átlátható, és független minden egyéb állami vagy magán szervezettől. Függetlennek kell lennie a közszolgáltatási szerződések odaítélésében részt vevő bármely illetékes hatóságtól.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1073/2009/EK rendelet

3 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szabályozó szerv felelős lehet más szabályozott ágazatokért is.

A szabályozó szerv lehet más szabályozott szolgáltatásokért felelős, már meglévő szerv is.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1073/2009/EK rendelet

3 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A közúti személyszállítási ágazat szabályozó szervének rendelkeznie kell az emberi és egyéb erőforrások tekintetében a szükséges szervezeti kapacitással, és annak arányosnak kell lennie az adott ágazatnak az érintett tagállamom belüli jelentőségével.

(2)  A közúti személyszállítási ágazat szabályozó szervének rendelkeznie kell az emberi, pénzügyi és egyéb erőforrások tekintetében a feladatainak ellátásához szükséges szervezeti kapacitással, és annak arányosnak kell lennie az adott ágazatnak az érintett tagállamom belüli jelentőségével.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1073/2009/EK rendelet

3 a cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A nemzeti versenyhatóságok hatásköreinek sérelme nélkül a szabályozó szervnek hatáskörrel kell rendelkeznie a menetrend szerinti közúti személyszállítás belföldi piacán a versenyhelyzet figyelemmel követésére annak érdekében, hogy megelőzhesse a hátrányos megkülönböztetést vagy az erőfölénnyel való visszaélést a piacon, ideértve az alvállalkozói szerződések révén történőt is. A szabályozó szerv véleményei kötelező erejűek.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1073/2009/EK rendelet

3 a cikk – 3 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  információkat gyűjt és nyújt a buszpályaudvarokhoz való hozzáférésről; valamint

b)  információkat gyűjt és nyújt a buszpályaudvarokhoz való hozzáférésről annak biztosítása érdekében, hogy a szolgáltatások üzemeltetői számára a buszpályaudvarokhoz való hozzáférést tisztességes, méltányos, megkülönböztetéstől mentes és átlátható feltételek mellett engedélyezzék;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1073/2009/EK rendelet

3 a cikk – 3 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  határoz a buszpályaudvar-üzemeltetők döntései elleni fellebbezésekről.

c)  határoz a buszpályaudvar-üzemeltetők döntései elleni fellebbezésekről; valamint

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1073/2009/EK rendelet

3 a cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  létrehoz egy nyilvánosan hozzáférhető elektronikus nyilvántartást, amely feltüntet minden engedélyezett belföldi és nemzetközi menetrend szerinti járatot.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1073/2009/EK rendelet

3 a cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szabályozó szerv feladatainak gyakorlása során releváns információkat kérhet az illetékes hatóságoktól, a buszpályaudvar-üzemeltetőktől, az engedélyek kérelmezőitől és az érintett tagállam területén működő bármely harmadik féltől.

A szabályozó szerv feladatainak gyakorlása során releváns információkat kérhet más illetékes hatóságoktól, a buszpályaudvar-üzemeltetőktől, az engedélyek kérelmezőitől és az érintett tagállam területén működő bármely harmadik féltől.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1073/2009/EK rendelet

3 a cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kért információkat a szabályozó szerv által meghatározott, legfeljebb egy hónapos észszerű határidőn belül be kell nyújtani. Indokolt esetben a szabályozó szerv legfeljebb két héttel meghosszabbíthatja az információk benyújtásának határidejét. A szabályozó szervnek rendelkeznie kell azzal a lehetőséggel, hogy információkéréseinek hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal érvényt szerezzen.

A kért információkat a szabályozó szerv által meghatározott, észszerű határidőn belül be kell nyújtani, amely nem haladja meg az egy hónapot. Kellően indokolt esetben a szabályozó szerv legfeljebb két héttel meghosszabbíthatja az információk benyújtásának határidejét. A szabályozó szervnek rendelkeznie kell azzal a lehetőséggel, hogy információkéréseinek hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal érvényt szerezzen.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1073/2009/EK rendelet

3 a cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállamok biztosítják, hogy a szabályozó szerv által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatnak legyenek alávethetők. A felülvizsgálatnak csak akkor lehet halasztó hatálya, ha a szabályozó szerv határozatának azonnali hatálya visszafordíthatatlan vagy nyilvánvalóan túlzott kárt okozhat a fellebbező számára. E rendelkezés nem érinti a fellebbezést elbíráló bíróságnak az érintett tagállam alkotmányos joga által biztosított hatáskörét.

(5)  A tagállamok biztosítják, hogy a szabályozó szerv által hozott határozatok azonnali bírósági felülvizsgálatnak legyenek alávethetők. A felülvizsgálatnak csak akkor lehet halasztó hatálya, ha a szabályozó szerv határozatának azonnali hatálya visszafordíthatatlan vagy nyilvánvalóan túlzott kárt okozhat a fellebbező számára. E rendelkezés nem érinti a fellebbezést elbíráló bíróságnak az érintett tagállam alkotmányos joga által biztosított hatáskörét.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1073/2009/EK rendelet

3 a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A szabályozó szerv által hozott határozatokat nyilvánosságra kell hozni.;

(6)  A szabályozó szerv által hozott határozatokat az elfogadásuktól számított két héten belül nyilvánosságra kell hozni;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1073/2009/EK rendelet

5 a cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Amennyiben a buszpályaudvar-üzemeltetők hozzáférést biztosítanak, az autóbusz-üzemeltetőknek meg kell felelniük a buszpályaudvarra vonatkozó feltételeknek.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1073/2009/EK rendelet

5 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hozzáférés iránti kérelmet csak kapacitáshiány miatt lehet elutasítani.

A buszpályaudvarokhoz való hozzáférés iránti kérelmeket csak a kapacitáshiányra vonatkozó kellően megindokolt megfontolások, a díjfizetési kötelezettség ismételt elmulasztása, az előírások a közúti fuvarozó által elkövetett, megfelelően dokumentált súlyos és ismétlődő megsértése, vagy egyéb nemzeti rendelkezések alapján lehet elutasítani, feltéve, hogy azokat következetesen alkalmazzák és nem alkalmaznak hátrányos megkülönböztetést sem a terminálhoz hozzáférést igénylő egyes fuvarozókkal, sem kapcsolódó üzleti modelljeikkel szemben. Valamely kérelem elutasítása esetén a buszpályaudvar-üzemeltető döntéséről tájékoztatja a szabályozó hatóságot.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1073/2009/EK rendelet

5 a cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a buszpályaudvar-üzemeltető elutasítja a hozzáférés iránti kérelmet, közölnie kell, hogy melyek a lehetséges alternatívák.

Amennyiben a buszpályaudvar-üzemeltető elutasítja a hozzáférés iránti kérelmet, arra ösztönzik, hogy adja meg az általa ismert legjobb lehetséges alternatívákat.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1073/2009/EK rendelet

5 a cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A buszpályaudvar-üzemeltetők az Unió két vagy több hivatalos nyelvén közzé teszik legalább a következő információkat:

A buszpályaudvar-üzemeltetők a nemzeti nyelvükön, és az Unió egy másik hivatalos nyelvén közzé teszik legalább a következő információkat:

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1073/2009/EK rendelet

5 a cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a buszpályaudvar valamennyi meglévő infrastruktúrájának és műszaki előírásainak jegyzékét;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1073/2009/EK rendelet

5 a cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok kizárhatják e cikk alkalmazási köréből az üzemeltetőjük tulajdonát képező olyan buszpályaudvarokat, amelyeket az üzemeltető kizárólag a saját közúti személyszállítási szolgáltatásai céljára használ. Valamely kizárásra irányuló kérelem megfontolása során a szabályozó szerveknek figyelembe kell venniük az elérhető működőképes alternatívákat.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1073/2009/EK rendelet

5 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a kérelemben leírtak szerint nem biztosítható a hozzáférés, a buszpályaudvar-üzemeltető a kérelem teljesítése céljából konzultációt kezdeményez valamennyi érdekelt fuvarozóval.

törölve

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1073/2009/EK rendelet

5 b cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A buszpályaudvar-üzemeltetőnek a buszpályaudvarokhoz való hozzáférés iránti kérelem benyújtásától számított két hónapon belül határoznia kell a fuvarozó kérelméről. A hozzáférésre vonatkozó döntéseket indokolni kell.

(3)  A buszpályaudvar-üzemeltetőnek haladéktalanul, a buszpályaudvarokhoz való hozzáférés iránti kérelem benyújtásától számítva legkésőbb egy hónapon belül határoznia kell a fuvarozó kérelméről. Amennyiben a hozzáférés iránti kérelmet elutasítja, a buszpályaudvar-üzemeltetőnek meg kell indokolnia döntését.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1073/2009/EK rendelet

5 b cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szabályozó szerv fellebbezésre vonatkozó határozata kötelező erejű. A szabályozó szervnek lehetősége van arra, hogy határozatainak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal érvényt szerezzen.

A szabályozó szerv fellebbezésre vonatkozó határozata kötelező erejű, a bírósági felülvizsgálatra vonatkozó nemzeti jogi előírások hatálya alá tartozik. A szabályozó szervnek lehetősége van arra, hogy határozatainak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal érvényt szerezzen.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

1073/2009/EK rendelet

8 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Engedélyezési eljárás légvonalban 100 kilométernél rövidebb távolságra történő nemzetközi személyszállítás esetében

Engedélyezési eljárások és az engedély felfüggesztése és visszavonása legfeljebb 100 kilométer utazási távolságra történő nemzetközi személyszállítás esetében

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

1073/2009/EK rendelet

8 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az engedélyek kiadásához minden olyan tagállam illetékes hatóságainak hozzájárulása szükséges, amelynek területén az utasok légvonalban 100 kilométernél rövidebb távolságú szállítás esetén átutaznak, illetve fel-, illetve leszállhatnak. Az engedélyező hatóság a kérelem kézhezvételétől számított két héten belül megküldi e hatóságok számára – hozzájárulásukat kérve – a kérelem, valamint minden lényeges dokumentum másolatát. Ezzel egyidejűleg az engedélyező hatóság tájékoztatás céljából továbbítja e dokumentumokat azon többi tagállam illetékes hatóságainak, amelynek területén a járat áthalad.

(1)  Az engedélyek kiadásához minden olyan tagállam illetékes hatóságainak hozzájárulása szükséges, amelynek területén az utasok az egyes tagállamok által meghatározott, legfeljebb 100 kilométeres utazási távolságú szállítás esetén átutaznak, illetve fel-, illetve leszállhatnak. Az engedélyező hatóság a kérelem kézhezvételétől számított két héten belül megküldi e hatóságok számára – hozzájárulásukat kérve – a kérelem, valamint minden lényeges dokumentum másolatát. Ezzel egyidejűleg az engedélyező hatóság tájékoztatás céljából továbbítja e dokumentumokat azon többi tagállam illetékes hatóságainak, amelynek területén a járat áthalad.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

1073/2009/EK rendelet

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok azon illetékes hatóságai, amelyek hozzájárulását kérelmezték, határozatukról három hónapon belül értesítik az engedélyező hatóságot. A határidőt a hozzájárulás iránti kérelem kézhezvételének az átvételi elismervényen feltüntetett dátumától kell számítani. Ha a tagállamok azon illetékes hatóságai, amelyek hozzájárulását kérelmezték, nem adják hozzájárulásukat, ezt indokolással kell alátámasztaniuk.

A tagállamok azon illetékes hatóságai, amelyek hozzájárulását kérelmezték, határozatukról két hónapon belül értesítik az engedélyező hatóságot. A határidőt a hozzájárulás iránti kérelem kézhezvételének az átvételi elismervényen feltüntetett dátumától kell számítani. Ha a tagállamok azon illetékes hatóságai, amelyek hozzájárulását kérelmezték, nem adják hozzájárulásukat, ezt indokolással kell alátámasztaniuk.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

1073/2009/EK rendelet

8 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az engedélyező hatóságnak a kérelem fuvarozó általi benyújtásától számított négy hónapon belül határoznia kell a kérelemről.

(3)  Az engedélyező hatóságnak a kérelem fuvarozó általi benyújtásától számított három hónapon belül határoznia kell a kérelemről.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

1073/2009/EK rendelet

8 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az engedélyt meg kell adni, kivéve, ha annak elutasítása a 8c. cikk (2) bekezdésének a)–d) pontjában felsorolt okok közül egy vagy több alapján igazolható.

(4)  Az engedélyt meg kell adni, kivéve, ha annak elutasítása a 8c. cikk (2) bekezdésének a)–d) pontjában felsorolt, a közérdekhez kapcsolódó, objektív okok közül egy vagy több alapján igazolható.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

1073/2009/EK rendelet

8 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Amennyiben egy nemzetközi, menetrend szerinti autóbuszjárat valamely közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát olyan kivételes okok miatt veszélyeztette, amelyeket az engedély megadásakor nem lehetett előre látni, és amelyek nem tartoznak a közszolgáltatási szerződés szerződő hatóságának felelősségi körébe, az érintett tagállam a Bizottság egyetértésével a fuvarozó értesítése után hat hónappal felfüggesztheti vagy visszavonhatja a szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedélyt. A fuvarozó számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a döntés ellen fellebbezést nyújthasson be.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

1073/2009/EK rendelet

8 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A kérelmet elutasító illetékes hatóságok tagállamaival folytatott konzultációt követően a Bizottság az engedélyező hatóságtól érkezett közlés kézhezvételét követő négy hónapon belül határozatot hoz. A határozat az arról az érintett tagállamok részére küldött értesítéstől számított 30 nap elteltével lép hatályba.

(6)  A kérelmet elutasító illetékes hatóságok tagállamaival folytatott konzultációt követően a Bizottság legkésőbb két hónappal az engedélyező hatóságtól érkezett közlés kézhezvételét követően határozatot hoz. A határozat az arról az érintett tagállamok illetékes hatóságai részére küldött értesítéstől számított 30 nap elteltével lép hatályba.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1073/2009/EK rendelet

8 a cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Engedélyezési eljárás légvonalban legalább 100 kilométer távolságra történő nemzetközi személyszállítás esetében

Engedélyezési eljárások és az engedély felfüggesztése és visszavonása 100 kilométert meghaladó utazási távolságra történő nemzetközi személyszállítás esetében

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1073/2009/EK rendelet

8 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az engedélyező hatóságnak a kérelem fuvarozó általi benyújtásától számított két hónapon belül határoznia kell a kérelemről.

(1)  Az engedélyező hatóságnak késlekedés nélkül és legkésőbb a kérelem fuvarozó általi benyújtásától számított két hónapon belül határoznia kell a kérelemről.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1073/2009/EK rendelet

8 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az engedélyt meg kell adni, kivéve, ha annak elutasítása a 8c. cikk (2) bekezdésének a)–c) pontjában felsorolt okok közül egy vagy több alapján igazolható.

(2)  Az engedélyt meg kell adni, kivéve, ha annak elutasítása a 8c. cikk (2) bekezdésének a)–ca) pontjában felsorolt okok közül egy vagy több alapján igazolható.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1073/2009/EK rendelet

8 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az engedélyező hatóság minden olyan tagállam illetékes hatóságai számára, amelynek területén az utasok fel-, illetve leszállhatnak, illetve azon tagállamok illetékes hatóságai számára, amelyek területén a járat utasok fel-, illetve leszállása nélkül áthalad, tájékoztatásul megküldi a kérelem, valamint minden lényeges dokumentum másolatát, illetve azok értékelését.

(3)  Az engedélyező hatóság minden olyan tagállam illetékes hatóságai számára, amelynek területén az utasok fel-, illetve leszállnak, a kérelem kézhezvételétől számított két héten belül megküldi a kérelem, valamint minden lényeges dokumentum másolatát, illetve azok értékelését, és kéri az érintett tagállamok illetékes hatóságainak hozzájárulását. Az engedélyező hatóság tájékoztatás céljából továbbítja a vonatkozó dokumentumokat azon tagállamok illetékes hatóságainak is, amelyek területén az utasok fel- vagy leszállása nélkül haladnak át.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1073/2009/EK rendelet

8 a cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Amennyiben azon tagállam illetékes hatóságainak egyike, amelynek területén utasok fel- és leszállnak, a (2) bekezdés szerinti valamelyik ok miatt nem járul hozzá az engedélyezéshez, az engedély elutasítható, de az ügyet az adott illetékes hatóság válaszának kézhezvételétől számított egy hónapon belül a Bizottság elé lehet terjeszteni.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1073/2009/EK rendelet

8 a cikk – 3 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A kérelmet elutasító illetékes hatóságok tagállamaival folytatott konzultációt követően a Bizottság az engedélyező hatóságtól érkezett közlés kézhezvételét követő négy hónapon belül határozatot hoz. A határozat az arról az érintett tagállamok részére küldött értesítéstől számított 30 nap elteltével lép hatályba.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1073/2009/EK rendelet

8 a cikk – 3 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  A bizottsági határozat mindaddig alkalmazandó, amíg a tagállamok megállapodásra nem jutnak, és az engedélyező hatóság határozatot nem fogad el a kérelemről.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1073/2009/EK rendelet

8 b cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az engedélyező hatóságnak a kérelem fuvarozó általi benyújtásától számított két hónapon belül határoznia kell a kérelemről. E határidő négy hónapra meghosszabbítható, amennyiben a 8c. cikk (2) bekezdésének d) pontjával összhangban elemzést kérnek.

(1)  Az engedélyező hatóságnak legkésőbb két hónappal a kérelem fuvarozó általi benyújtását követően határoznia kell a kérelemről. E határidő három hónapra meghosszabbítható, amennyiben a 8c. cikk (2) bekezdésének d) pontjával összhangban elemzést kérnek.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1073/2009/EK rendelet

8 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A belföldi menetrend szerinti járatokra vonatkozó engedélyt meg kell adni, kivéve, ha annak elutasítása a 8c. cikk (2) bekezdésének a)–c) pontjában, illetve a légvonalban 100 kilométernél rövidebb távolságra történő személyszállítás esetében a 8c. cikk (2) bekezdésének d) pontjában felsorolt okok közül egy vagy több alapján igazolható.

(2)  A belföldi menetrend szerinti járatokra vonatkozó engedélyt meg kell adni, kivéve, ha annak elutasítása a 8c. cikk (2) bekezdésének a)–ca) pontjában, illetve a legfeljebb 100 kilométer utazási távolságra történő személyszállítás esetében a 8c. cikk (2) bekezdésének d) pontjában felsorolt okok közül egy vagy több alapján igazolható.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1073/2009/EK rendelet

8 b cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A (2) bekezdésben említett távolság 120 kilométerre növelhető abban az esetben, ha a bevezetendő menetrend szerinti járat olyan kiindulási pontot és célállomást szolgál ki, amelyet már egynél több közszolgáltatási szerződés szolgál ki.

törölve

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1073/2009/EK rendelet

8 c cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kérelmet elutasító vagy korlátozott hozzáférést engedélyező határozatokat indokolni kell.

A kérelmet elutasító vagy korlátozott hozzáférést engedélyező, vagy az engedélyt felfüggesztő vagy visszavonó határozatokat indokolni kell, és azoknak adott esetben figyelembe kell venniük a szabályozó szerv elemzéseit. A kérelmező vagy az érintett szolgáltatást üzemeltető fuvarozó számára lehetőséget kell biztosítani az engedélyező hatóság határozatai elleni fellebbezésre.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1073/2009/EK rendelet

8 c cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az engedélyt meg kell adni, kivéve, ha annak elutasítása az alábbi okok közül egy vagy több alapján igazolható:

Az engedély iránti kérelmet csak az alábbi egy vagy több ok alapján lehet visszautasítani:

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1073/2009/EK rendelet

8 c cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a kérelmező nem tartotta be a közúti fuvarozás hazai vagy nemzetközi előírásait, különösen a nemzetközi közúti személyszállítás engedélyezésére vonatkozó feltételeket és követelményeket, vagy súlyosan megsértette az uniós közúti közlekedési jogszabályokat, különösen a járművekre, valamint a járművezetők vezetési és pihenőidejére vonatkozó előírásokat;

b)  a kérelmező nem tartotta be a közúti fuvarozás hazai vagy nemzetközi előírásait, különösen a nemzetközi közúti személyszállítás engedélyezésére vonatkozó feltételeket és követelményeket, vagy súlyosan megsértette az uniós, nemzeti vagy adott esetben a regionális közúti közlekedési jogszabályokat, különösen a járművekkel szembeni műszaki követelményekre és kibocsátási előírásra, valamint a járművezetők vezetési és pihenőidejére vonatkozó szabályok tekintetében;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1073/2009/EK rendelet

8 c cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a kérelmező ugyanarra az útvonalra, vagy alternatív útvonalon keresztül lebonyolítandó menetrend szerinti járatra kért engedélyt, amelyen az illetékes hatóság valamely közszolgáltató számára közszolgáltatási szerződés keretében, közszolgáltatási kötelezettségek teljesítése fejében kizárólagos jogot biztosított meghatározott személyszállítási közszolgáltatások lebonyolítására, összhangban az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkében foglaltakkal. Az elutasítás ezen indoka nem érinti e rendelet 8d. cikke (1) bekezdésének a) pontját;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1073/2009/EK rendelet

8 c cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a szabályozó szerv objektív gazdasági elemzés alapján megállapítja, hogy a szolgáltatás veszélyeztetné valamely közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát.

d)  a szabályozó szerv objektív gazdasági elemzés alapján megállapítja, hogy a szolgáltatás veszélyeztetné valamely közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát. Az elemzés értékeli az érintett piac és hálózat releváns szerkezeti és földrajzi jellemzőit (méret, a kereslet jellemzői, a hálózat komplexitása, technikai és földrajzi elszigeteltség, valamint a szerződés szerinti szolgáltatások), továbbá figyelembe kell venni azt is, hogy az új szolgáltatás minőségileg magasabb színvonalú-e vagy jobb ár-érték arányt biztosít-e.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1073/2009/EK rendelet

8 c cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az engedélyező hatóságok nem utasíthatnak el egy kérelmet pusztán azon az alapon, hogy a fuvarozó alacsonyabb árakat ajánl, mint más közúti fuvarozók, vagy hogy a szóban forgó kapcsolatot már más közúti fuvarozók üzemeltetik.

Az engedélyező hatóságok nem utasíthatnak el egy kérelmet pusztán azon az alapon, hogy az engedélyért folyamodó fuvarozó alacsonyabb árakat ajánl, mint más közúti fuvarozók, kivéve, ha a szabályozó hatóság vagy más illetékes nemzeti szerv azt állapítja meg, hogy a piacra belépni kívánó kérelmező hosszabb időn át a szokásos érték alatt tervez szolgáltatásokat nyújtani, és ennek során valószínűleg aláássa a tisztességes versenyt. Az engedélyező hatóságok nem utasíthatnak el kérelmet kizárólag arra a tényre tekintettel, hogy a szóban forgó kapcsolatot már más közúti fuvarozók üzemeltetik.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1073/2009/EK rendelet

8 d cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok a menetrend szerinti járatok esetében korlátozhatják a nemzetközi és nemzeti piachoz való hozzáférési jogot, amennyiben a javasolt menetrend szerinti járat légvonalban 100 kilométernél rövidebb távolságon szállít utasokat, és ha a szolgáltatás veszélyeztetné valamely közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát.

(1)  A tagállamok a menetrend szerinti autóbuszjáratok esetében korlátozhatják a nemzetközi és nemzeti piachoz való hozzáférési jogot, amennyiben a javasolt menetrend szerinti járat legfeljebb 100 kilométeres utazási távolságon szállít utasokat, és ha a szolgáltatás veszélyeztetné valamely közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát, vagy bármely távolságon, ha az városi vagy elővárosi központban vagy konurbációban valósul meg, vagy ha megfelel a közte és a környező területek közötti szállítási igényeknek, vagy ha a kérelmező nem tartotta be a közúti fuvarozás vagy a nemzeti, uniós vagy nemzetközi jog egyéb vonatkozó rendelkezéseit.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1073/2009/EK rendelet

8 d cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Amennyiben az illetékes hatóság kizárólagos jogokat biztosított olyan vállalkozás számára, amely az 1370/2007/EK rendelet 3. cikke szerinti közszolgáltatási szerződést hajt végre, a kizárólagos jogok védelme csak az ugyanazon az ugyanazon útvonalon vagy alternatív útvonalakon biztosított személyszállítási közszolgáltatások működtetésére vonatkozik. A kizárólagos jogok biztosítása nem zárja ki új menetrend szerinti járatok engedélyezését, amennyiben ezek a szolgáltatások nem állnak versenyben a közszolgáltatási szerződés keretében nyújtott szolgáltatással, vagy amennyiben más útvonalakon működnek.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1073/2009/EK rendelet

8 d cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szabályozó szerv megvizsgálja a kérelmet, és eldönti, hogy elvégzi-e a gazdasági elemzést. Döntéséről tájékoztatja az érdekelt feleket.

Ilyen igény kézhezvételekor a szabályozó szerv megvizsgálja a kérelmet, és eldöntheti, hogy a 8c. cikk (2) bekezdése d) pontjának megfelelően elvégzi-e a gazdasági elemzést, kivéve, ha kivételes gyakorlati vagy egyéb okok indokolják az ennek mellőzéséről szóló döntést. Döntéséről tájékoztatja az érdekelt feleket.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1073/2009/EK rendelet

8 d cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a szabályozó szerv elvégzi a gazdasági elemzést, az összes lényeges információ kézhezvételétől számított hat héten belül tájékoztatja az érdekelt feleket az elemzés eredményeiről és következtetéseiről. A szabályozó szerv juthat olyan következtetésre, hogy az engedélyt meg kell adni, feltételekhez kötve kell megadni, vagy a kérelmet el kell utasítani.

Amennyiben a szabályozó szerv elvégzi a gazdasági elemzést, a lehető leghamarabb, és legkésőbb három hónappal az összes lényeges információ kézhezvételét követően tájékoztatja az érdekelt feleket az elemzés eredményeiről és következtetéseiről. A szabályozó szerv juthat olyan következtetésre, hogy az engedélyt meg kell adni, feltételekhez kötve kell megadni, vagy a kérelmet el kell utasítani.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1073/2009/EK rendelet

8 d cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 26. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk alkalmazása során követendő eljárás és kritériumok meghatározására vonatkozóan.;

(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 26. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk alkalmazása során követendő eljárás és kritériumok meghatározására vonatkozóan, különös tekintettel a gazdasági elemzés elvégzésére.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1073/2009/EK rendelet

8 d cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A tagállamok az engedélyezési eljárások és a kilométer-küszöbértékek tekintetében tovább liberalizálhatják a belföldi menetrend szerinti járatokra vonatkozó engedélyezési rendszert.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

1073/2009/EK rendelet

11 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a.  A 11. cikk a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a)   A tagállam határozhat úgy, hogy a nem honos fuvarozó számára előírja, hogy tegyen eleget az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben * meghatározott, a fogadó tagállambeli székhely követelményével kapcsolatos feltételeknek, miután engedélyt kapott egy nemzeti menetrend szerinti járat üzemeltetésére, és mielőtt a fuvarozó megkezdi az adott szolgáltatás működtetését. Az ilyen határozatokat indokolni kell. A határozat figyelembe veszi a nem honos fuvarozó fogadó tagállamban folytatott tevékenységének méretét és időtartamát. Ha a fogadó tagállam azt állapítja meg, hogy a nem honos fuvarozó nem felel meg a székhelyre vonatkozó követelménynek, visszavonhatja a fuvarozó részére a belföldi menetrend szerinti járatok üzemeltetésére kiadott, vonatkozó engedélyeket, vagy azokat visszavonhatja a követelmények teljesüléséig.”

 

__________________

 

* Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14., 51. o.)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1073&qid=1548063430167&from=EN)

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

1073/2009/EK rendelet

13 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15.  A 13. cikket el kell hagyni.

törölve

(A módosító jogi aktusra vonatkozó hivatkozás a címsorban („1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont”) megegyezik a Bizottság javaslatában szereplő „1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont” címsorral. Az eltérés oka a helytelen számozás (az „1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont” ismétlődik) a Bizottság javaslatában, a görög nyelvi változat kivételével valamennyi nyelvi változatban))

Indokolás

Az érintett cikket újból be kell vezetni annak biztosításához, hogy a helyi kirándulásokat egyetlen nemzetközi szállítási szolgáltatásnak, ne pedig kabotázsnak tekintsék.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

1073/2009/EK rendelet

15 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  ideiglenesen üzemeltetett különjárat;

b)  különjárat;

(A módosító jogi aktusra vonatkozó hivatkozás a címsorban („1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont”) megegyezik a Bizottság javaslatában szereplő „1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont” címsorral. Az eltérés oka a helytelen számozás (az „1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont” ismétlődik) a Bizottság javaslatában, a görög nyelvi változat kivételével valamennyi nyelvi változatban))

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

1073/2009/EK rendelet

15 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  e rendelettel összhangban végzett menetrend szerinti járatok.;

c)  e rendelettel összhangban a fogadó államban nem honos fuvarozó által az e rendelettel összhangban üzemeltetett nemzetközi menetrend szerinti járat keretében végzett menetrend szerinti járatok, kivéve egy városközpont vagy konurbáció szállítási igényeinek vagy egy ilyen központ és a vonzáskörzete között felmerülő szállítási igényeknek a kielégítését szolgáló szállítási szolgáltatásokat. Kabotázsműveletek nem végezhetők az említett nemzetközi szolgáltatástól függetlenül.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

1073/2009/EK rendelet

15 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  e rendelettel összhangban a fogadó tagállamban nem honos fuvarozók által, menetrend szerinti belföldi szolgáltatás keretében végzett menetrend szerinti járatok.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új)

1073/2009/EK rendelet

16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

16a.  a 16. cikk (1) bekezdésének bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

(1)  A kabotázsra, amennyiben közösségi jogszabályok másként nem rendelkeznek, a fogadó tagállam hatályos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései az irányadók a következők tekintetében:

„(1)  A kabotázsra, amennyiben közösségi jogszabályok másként nem rendelkeznek, a 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* és a fogadó tagállam hatályos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései az irányadók a következők tekintetében:

 

__________________

 

* Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 1997.1.21., 1. o.).

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:HU:PDF)

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

1073/2009/EK rendelet

17 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

17.  A 17. cikket el kell hagyni.

törölve

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 17 a pont (új)

1073/2009/EK rendelet

17 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

17a.  A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„17. cikk

„17. cikk

Ellenőrző okmányok kabotázs esetén

 

Ellenőrző okmányok kabotázs esetén

(1)  A különjáratként végzett kabotázs a 12. cikkben említett menetlevél alapján történik, amelyet a járművön kell tartani, és bármely ellenőrzésre jogosult személy felszólítására be kell mutatni.

(1)  A különjáratként végzett kabotázs papír alapú vagy digitális formátumú menetlevél alapján történik, amelyet bármely, engedéllyel rendelkező ellenőr felszólítására be kell mutatni.

(2)  A menetlevélnek a következő információkat kell tartalmaznia:

(2)  A menetlevélnek a következő információkat kell tartalmaznia:

a)  a járat indulási és érkezési helye;

a)   a járat indulási és érkezési helye;

b)  a járat indulási és érkezési időpontja.

b)   a járat indulási és érkezési időpontja.

(3)  A menetleveleket a 12. cikknek megfelelően tömbökben adják ki, amelyeket a székhely szerinti tagállamban illetékes hatóság vagy szerv hitelesít.

 

(4)  Menetrend szerinti különcélú járat esetén ellenőrző okmányként a fuvarozó és a szakmai irányító által megkötött szerződés vagy annak hitelesített másolata szolgál.

(4)  Menetrend szerinti különcélú járat esetén ellenőrző okmányként a fuvarozó és a szakmai irányító által megkötött szerződés vagy annak hitelesített másolata szolgál. A menetlevél kitöltése ilyen esetben havi nyilatkozat formájában történik.

A menetlevél kitöltése ilyen esetben havi nyilatkozat formájában történik.

 

(5)  A menetleveleket a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága vagy szerve részére kell visszaküldeni az adott hatóság vagy szerv által megállapított eljárással összhangban.

(5)  Az ellenőrzések során lehetővé kell tenni a járművezető számára, hogy felvegye a kapcsolatot a központi irodával, a szállításszervezővel vagy bármely más személlyel vagy szervvel, aki vagy amely rendelkezésre bocsáthatja a szükséges dokumentumokat.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

1073/2009/EK rendelet

28 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok minden évben legkésőbb január 31-ig, első alkalommal [... a rendelet hatálybalépését követő első január] január 31-ig közlik a Bizottsággal az előző évben a menetrend szerinti járatokra kiadott engedélyek számát, valamint az adott év december 31-én érvényes, menetrend szerinti járatokra vonatkozó összes engedély számát. A tájékoztatást a menetrend szerinti járatok célpontjainak tagállamai szerinti bontásban kell megadni. A tagállamok szintén közlik a Bizottsággal a honos fuvarozók által az előző évben menetrend szerinti különcélú járatok és különjáratok formájában kabotázs keretében üzemeltetett járatok adatait.

(1)  A tagállamok illetékes hatóságai minden évben legkésőbb január 31-ig, első alkalommal [... a rendelet hatálybalépését követő első január] január 31-ig közlik a Bizottsággal az előző évben a menetrend szerinti járatokra kiadott engedélyek számát, valamint az adott év december 31-én érvényes, menetrend szerinti járatokra vonatkozó összes engedély számát. A tájékoztatást a menetrend szerinti járatok célpontjainak tagállamai szerinti bontásban kell megadni. A tagállamok szintén közlik a Bizottsággal a honos fuvarozók által az előző évben menetrend szerinti különcélú járatok és különjáratok formájában kabotázs keretében üzemeltetett járatok adatait.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

1073/2009/EK rendelet

28 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság [please insert the date calculated 5 years after date of application of this Regulation]-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról. A jelentés információkat tartalmaz arról, hogy ez a rendelet milyen mértékben járult hozzá a közúti személyszállítási piac működésének javításához.

(5)  A Bizottság [5 évvel a rendelet alkalmazásának kezdőnapját követően]-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról. A jelentés információkat tartalmaz arról, hogy ez a rendelet milyen mértékben járult hozzá a közúti személyszállítási rendszer működésének javításához, különösen az utasok, az autóbuszokat üzemeltető munkaerő és a környezet vonatkozásában.

  • [1]    HL C 262., 2018.7.25., 47. o.

INDOKOLÁS

A busz és a távolsági busz az egyik leghozzáférhetőbb és legfontosabb közlekedési mód az EU-ban. Ezek a tagállamok vidéki és városi területeit kötik össze, egyes régiókban gyakran az egyetlen rendelkezésre álló tömegközlekedési eszközt jelentik. Ezért létfontosságú, hogy az utasok a lehető legjobb szolgáltatást kapják. Ez a legjobban a tisztességes és egészséges verseny révén valósítható meg.

Az előadó üdvözli a vonatkozó rendelet módosítására irányuló bizottsági javaslatot, amely arra törekszik, hogy az üzleti tevékenységet olyan, nem honos fuvarozók számára is lehetővé tegye, amelyek jelenleg nem léphetnek be a nemzeti piacra, hogy helyközi távolsági buszszolgáltatásokat nyújtsanak. Ennek értelmében az „A” országbeli fuvarozó számára lehetővé kell tenni, hogy „B” országban szabadon kínáljon nemzeti szolgáltatásokat az X ponttól az Y pontig. Az állampolgárság vagy a letelepedés helye alapján történő megkülönböztetés nem engedélyezhető az egységes piacon.

Az alábbi módosításokkal az előadó megtartotta a javaslat szellemét – az autóbusz-piacok további liberalizálása. Az előadó ugyanakkor figyelembe veszi, hogy az autóbusszal végzett személyszállítás piacának helyzete országonként változik, és azt is szem előtt tartja, hogy ne ássa alá egyes tagállamok jól működő rendszereit.

A közszolgáltatási szerződések és a városi területek védelme

A közszolgáltatási szerződések konkrét és rendkívül fontos célt szolgálnak. Az ilyen szerződések megfelelő védelme szükséges annak biztosításához, hogy az autóbusszal végzett személyszállítás piacának megnyitása ne eredményezzen kevesebb szolgáltatást az érintett régiók számára, és hogy a piacra újonnan belépők ne csak a nyereséges útvonalakat üzemeltessék. Az előadó ezért új záradékot vezetett be, amely szerint új szolgáltatás engedélyezését még a Bizottság által javasolt 100 km-es felső határ felett is ténylegesen meg lehet tagadni, ha az érintett szolgáltatás olyan meglévő közszolgáltatási szerződést ásna alá, amelyet a meghosszabbítás lehetősége nélkül, átlátható módon pályáztattak meg, nyereséges és nem nyereséges útvonalakat tartalmaz, és nem kap olyan jelentős állami támogatást, amely veszélyeztetné az egyenlő versenyfeltételeket.

Emellett meglévő szolgáltatás engedélyezése felfüggeszthető vagy akár vissza is vonható, ha valamely szabályozó szerv objektív gazdasági elemzés alapján megállapítja, hogy a szolgáltatás veszélyezteti egy meglévő közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát. Az előadó reméli, hogy ezek az intézkedések elégségesek és arányosak annak biztosításához, hogy a közszolgáltatási szerződések megfelelő védelmet kapjanak, amikor a piacot megnyitják a verseny előtt.

Az aggályok további enyhítése érdekében az előadó kiegészítő rendelkezést vezetett be, amelynek értelmében a tagállamok korlátozhatják a valamely nemzeti menetrend szerinti szolgáltatáshoz való hozzáférési jogot, ha az többek között a városi vagy elővárosi központot érint, vagy ha a kínált szolgáltatás egy adott útvonalon vagy hálózatban ugyanolyan személyszállítási közszolgáltatást végez, mint valamely közszolgáltató, amely számára egy illetékes hatóság közszolgáltatási szerződés keretében kizárólagos jogot biztosított közszolgáltatási kötelezettségek teljesítése fejében.

A tisztességes verseny biztosítása és a piaci erőfölénnyel való visszaélés megelőzése

A közszolgáltatási szerződések védelme mellett az előadó arra törekszik, hogy megakadályozza az olyan helyzeteket, amikor az érintett piac megnyitása más nem kívánt következményekhez vezet. A javasolt szabályozó szervnek biztosítania kell a fuvarozók közötti egyenlő versenyfeltételeket és tisztességes versenyt. Ez magában foglalja a jelentős piaci erőfölénnyel vagy monopolhelyzettel való – többek között alvállalkozás útján történő – visszaélés, illetve ilyen piaci feltételek kialakulásának megelőzését. Továbbá az engedélyező hatóságok jogosultak lesznek arra, hogy egy kérelmet elutasítsanak, amennyiben a szabályozó hatóság azt állapítja meg, hogy a piacra belépni kívánó kérelmező hosszabb időn át a szokásos érték alatt tervez szolgáltatásokat nyújtani, ezzel aláásva a tisztességes versenyt.

A székhely követelménye és a liberálisabb szabályozás lehetősége

A javaslat szellemiségével való visszaélés megelőzése és egyes tagállamok szigorúbb követelményeinek figyelembevétele érdekében az előadó bevezette annak lehetőségét is, hogy a tagállamok előírják, hogy egy nemzeti menetrend szerinti járat engedélyezését követően a fuvarozó a fogadó tagállamban rendelkezzen székhellyel.

Az előadó ugyanakkor tisztázta, hogy azok a tagállamok, amelyek már rendelkeznek liberálisabb szabályozással, megtarthatják azt. Hasonlóképpen azok a tagállamok, amelyek az e javaslatban meghatározott követelményeken túl meg kívánják nyitni piacukat, szintén megtehetik ezt.

Egyenlő versenyfeltételek biztosítása

Az egyéb kisebb, ám nagyon is szükséges módosítások révén az előadó arra törekedett, hogy továbbfejlessze és pontosítsa a javaslat szellemiségét. Például a magántulajdon védelmének biztosítása érdekében a tagállamok kizárhatják az olyan buszpályaudvarokat, amelyeket kizárólag az üzemeltetőjük használ a saját közúti személyszállító szolgáltatásai céljára.

Az előadó ezért bízik abban, hogy a módosított javaslat nem csupán a – különösen a közszolgáltatási szerződések tekintetében – nagyobb védelmet, hanem a liberálisabb megközelítést szorgalmazók számára is kielégítő választ nyújt. A módosított javaslat arra törekszik, hogy megtalálja a megfelelő egyensúlyt az utasok, a közlekedési vállalatok, valamint a helyi, regionális és nemzeti hatóságok érdekei között. Az előadó bizakodó azt illetően, hogy ez a javaslat segíteni fog közelebb kerülni egy valóban egységes és méltányos autóbuszpiac megvalósításához az Európai Unióban.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályai

Hivatkozások

COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

8.11.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

29.11.2017

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

EMPL

7.12.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Roberts Zīle

16.1.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

1.2.2018

10.7.2018

5.11.2018

 

Az elfogadás dátuma

22.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

14

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon

Benyújtás dátuma

28.1.2019

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

26

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

14

-

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes, Marie-Pierre Vieu

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

S&D

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. február 8.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat