Procedūra : 2017/0288(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0032/2019

Pateikti tekstai :

A8-0032/2019

Debatai :

PV 13/02/2019 - 25
CRE 13/02/2019 - 25

Balsavimas :

PV 14/02/2019 - 10.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0125

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 293kWORD 100k
28.1.2019
PE 623.746v02-00 A8-0032/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių

(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Roberts Zīle

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių

(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0647),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0396/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Airijos Irachto pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A8-0032/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/200917 paaiškėjo, kad veiklos vykdytojams šalių rinkose kyla kliūčių, trukdančių plėtoti keleivių vežimo tarpmiestiniais autobusais paslaugas. Be to, galimybė naudotis keleivių vežimo kelių transportu paslaugomis ir jų kokybė atsilieka nuo kintančių piliečių poreikių, o tvaraus transporto rūšys ir toliau sudaro mažą transporto dalį. Todėl tam tikros piliečių grupės neturi palankių sąlygų naudotis keleivių vežimo kelių transportu paslaugomis, o dėl to, kad labiau naudojamasi automobiliais, atsitinka daugiau eismo įvykių, išmetama daugiau teršalų ir labiau apsunkinamas eismas;

(1)  taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/200917 paaiškėjo, kad kai kuriems veiklos vykdytojams šalių rinkose kyla nepagrįstų kliūčių, trukdančių plėtoti keleivių vežimo tarpmiestiniais autobusais paslaugas, kurios naudingos keleiviams; Be to, galimybė naudotis keleivių vežimo kelių transportu paslaugomis ir jų kokybė atsilieka nuo kintančių piliečių poreikių, o tvaraus transporto rūšys ir toliau sudaro mažą transporto dalį. Todėl tam tikros piliečių grupės neturi palankių sąlygų naudotis keleivių vežimo kelių transportu paslaugomis, o dėl to, kad labiau naudojamasi automobiliais, atsitinka daugiau eismo įvykių, išmetama daugiau teršalų, labiau apsunkinamas eismas ir padidėja išlaidos infrastruktūrai.

__________________

__________________

17 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL L 300, 2009 11 14, p. 88).

17 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL L 300, 2009 11 14, p. 88).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  siekiant sukurti nuoseklią sistemą, pagal kurią visoje Sąjungoje būtų teikiamos reguliarios keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarpmiestiniais maršrutais paslaugos, Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 turėtų būti taikomas visoms reguliarioms vežimo tarpmiestiniais maršrutais paslaugoms. Todėl to reglamento taikymo sritis turėtų būti išplėsta;

(2)  siekiant sukurti nuoseklią sistemą, pagal kurią visoje Sąjungoje būtų teikiamos reguliarios keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarpmiestiniais maršrutais paslaugos, Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 turėtų būti taikomas visoms reguliarioms vežimo tarpmiestiniais maršrutais paslaugoms. Todėl to reglamento taikymo sritis turėtų būti išplėsta, bet neturėtų būti taikoma miesto ar priemiesčio centrams ar aglomeracijoms ir neturėtų daryti poveikio Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 nuostatoms.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  siekiant užtikrinti tinkamą keleivių vežimo kelių transportu paslaugų rinkos veikimą, kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti paskirta nepriklausoma ir nešališka reguliavimo institucija. Ta institucija gali būti atsakinga ir už kitus reguliuojamus sektorius, pavyzdžiui, geležinkelių, energetikos arba telekomunikacijų sektorius;

(3)  kiekviena valstybė narė, siekiant užtikrinti tinkamą keleivių vežimo kelių transportu paslaugų rinkos veikimą, turėtų paskirti nepriklausomą ir nešališką reguliavimo instituciją, atsakingą už privalomos laikytis nuomonės teikimą. Ta institucija gali būti atsakinga ir už kitus reguliuojamus sektorius, pavyzdžiui, geležinkelių, energetikos arba telekomunikacijų sektorius;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  komercinių reguliarių paslaugų teikimas neturėtų kelti pavojaus esamų viešųjų paslaugų sutarčių ekonominei pusiausvyrai. Dėl šios priežasties reguliavimo institucija turėtų būti pajėgi atlikti objektyvią ekonominę analizę, kuri padėtų išvengti tokio pavojaus;

(4)  komercinių reguliarių paslaugų teikimas neturėtų kelti pavojaus esamų arba suteiktų pagal Reglamentą Nr. 1370/2007 viešųjų paslaugų sutarčių ekonominei pusiausvyrai. Dėl šios priežasties reguliavimo institucija turėtų būti pajėgi atlikti objektyvią ekonominę analizę ir prireikus turėti įgaliojimus siūlyti priemones, būtinas siekiant išvengti tokio pavojaus; Komercinės reguliarios paslaugos neturėtų konkuruoti su transporto paslaugų teikėjais, kuriems buvo suteiktos išimtinės teisės teikti tam tikras keleivinio transporto viešąsias paslaugas mainais už viešųjų paslaugų įsipareigojimų vykdymą pagal viešųjų paslaugų sutartį.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  reguliarias paslaugas teikti atliekant kabotažo operacijas turėtų būti galima tik turint Bendrijos licenciją. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas vykdymo užtikrinimo institucijoms veiksmingai kontroliuoti tas paslaugas, turėtų būti paaiškintos Bendrijos licencijų išdavimo taisyklės;

(5)  galimybė reguliarias paslaugas teikti atliekant kabotažo operacijas priklausytų nuo to, ar turima Bendrijos licencija ir ar yra naudojamas išmanusis tachografas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 II skyrių. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas vykdymo užtikrinimo institucijoms veiksmingai kontroliuoti tas paslaugas, turėtų būti paaiškintos Bendrijos licencijų išdavimo taisyklės ir parengtas komandiravimo deklaracijų ir elektroninių prašymų teikimo IMI (Vidaus rinkos informacinė sistema) modulis, kad atlikdami patikrinimus keliuose inspektoriai turėtų tiesioginę prieigą prie ERRU (Europos kelių transporto įmonių registras) ir IMI duomenų ir informacijos realiuoju laiku ir būtų galima užtikrinti, kad būtų tikrai mokamos socialinės įmokos už komandiruotus autobusų vairuotojus;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją rinkoje, reguliarių paslaugų teikėjams turėtų būti sąžiningomis, nešališkomis, nediskriminacinėmis ir skaidriomis sąlygomis suteikiama teisė naudotis Sąjungoje esančiais terminalais. Skundai dėl sprendimų nesuteikti šios teisės arba suteikti ribotą teisę turėtų būti teikiami reguliavimo institucijai;

(6)  siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją rinkoje, reguliarių paslaugų teikėjams turėtų būti sąžiningomis, nešališkomis, nediskriminacinėmis ir skaidriomis sąlygomis suteikiama teisė naudotis Sąjungoje esančiais terminalais. Nacionalinės valdžios institucijos turėtų išduoti leidimą valdyti terminalą, kuri turėtų patvirtinti, kokie reikalavimai yra būtini ir turi būti įvykdyti. Skundai dėl sprendimų nesuteikti šios teisės arba suteikti ribotą teisę turėtų būti teikiami reguliavimo institucijai; valstybės narės galėtų išskirti terminalus, išskirtinai priklausančius ir naudojamus terminalo operatorių savo keleivių pervežimo keliais paslaugoms.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  leidimai teikti reguliarias paslaugas šalies viduje ir tarptautiniais maršrutais turėtų būti išduodami pagal leidimų išdavimo tvarką. Leidimas turėtų būti išduotas, išskyrus atvejus, kai esama konkrečių su pareiškėju susijusių priežasčių, dėl kurių galima atsisakyti išduoti leidimą, arba kai paslauga keltų pavojų viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai. Siekiant užtikrinti, kad komercinių reguliarių paslaugų teikimas nekeltų pavojaus esamų viešųjų paslaugų sutarčių ekonominei pusiausvyrai, turėtų būti nustatytas ribinis atstumas. Jei konkrečiais maršrutais jau vežama pagal daugiau nei vieną viešųjų paslaugų sutartį, tą ribinį atstumą turėtų būti galima pailginti;

(8)  leidimai teikti reguliarias paslaugas šalies viduje ir tarptautiniais maršrutais turėtų būti išduodami pagal leidimų išdavimo tvarką. Leidimas turėtų būti išduotas, išskyrus atvejus, kai esama konkrečių su pareiškėju susijusių priežasčių, dėl kurių galima atsisakyti išduoti leidimą, arba kai paslauga keltų pavojų viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai. Siekiant užtikrinti, kad komercinių reguliarių paslaugų teikimas nekeltų pavojaus esamų viešųjų paslaugų sutarčių ekonominei pusiausvyrai, valstybės narės turėtų nustatyti ribinį atstumą, kuris bet kuriuo atveju neturėtų viršyti 100 kilometrų.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  vežėjai nerezidentai turėtų turėti galimybę vidaus reguliarias paslaugas teikti tokiomis pačiomis sąlygomis kaip vežėjai rezidentai;

(9)  vežėjai nerezidentai turėtų turėti galimybę vidaus reguliarias paslaugas teikti tokiomis pačiomis sąlygomis kaip vežėjai rezidentai, kol jos atitinka kelių transporto nuostatas arba kitas atitinkamas nacionalinės, Sąjungos ir tarptautinės teisės nuostatas.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  reikėtų kuo labiau sumažinti administracinių formalumų kiekį neatsisakant kontrolės priemonių ir sankcijų, kuriomis užtikrinamas tinkamas Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 taikymas ir veiksmingas jo įgyvendinimas. Reikalavimas turėti kelionės lapą sukuria nereikalingą administracinę naštą, todėl turėtų būti panaikintas;

(10)  reikėtų kur tai įmanoma sumažinti administracinių formalumų kiekį neatsisakant kontrolės priemonių ir sankcijų, kuriomis užtikrinamas tinkamas Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 taikymas ir veiksmingas jo įgyvendinimas.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  kabotažo operacijos leidžiamos teikiant vietinio pobūdžio ekskursijų paslaugas ir joms taikomos bendrosios kabotažo taisyklės. Todėl straipsnis apie vietinio pobūdžio ekskursijas turėtų būti išbrauktas;

Išbraukta.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant atsižvelgti į pokyčius rinkoje ir technikos pažangą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 I ir II priedai, o tas reglamentas papildytas taisyklėmis, susijusiomis su vežimo savo sąskaita veiklos sertifikatų forma, paraiškų išduoti leidimą ir pačių leidimų forma, tvarka ir kriterijais, kuriuos reikėtų taikyti siekiant nustatyti, ar siūloma paslauga keltų pavojų viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai, ir valstybių narių pareiga teikti ataskaitas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos laikantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros18 nustatytų principų. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba turėtų gauti visus dokumentus tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o Europos Parlamento ir Tarybos ekspertams turėtų būti sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(14)  siekiant atsižvelgti į pokyčius rinkoje ir technikos pažangą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 I ir II priedai, o tas reglamentas papildytas taisyklėmis, susijusiomis su vežimo savo sąskaita veiklos sertifikatų forma, paraiškų išduoti leidimą ir pačių leidimų forma, tvarka ir kriterijais, kuriuos reikėtų taikyti siekiant nustatyti, ar siūloma paslauga keltų pavojų viešųjų paslaugų sutarties pusiausvyrai, ir valstybių narių pareiga teikti ataskaitas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos laikantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros18 nustatytų principų. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba turėtų gauti visus dokumentus tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o Europos Parlamento ir Tarybos ekspertams turėtų būti sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

_________________

_________________

18 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

18 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

1 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Šis reglamentas taikomas vidaus keleivinio kelių transporto paslaugoms, kurias už atlygį teikia vežėjas nerezidentas, kaip nustatyta V skyriuje.

4.  Šis reglamentas taikomas tarpmiestinėms vidaus keleivinio kelių transporto paslaugoms, kurias už atlygį teikia vežėjas nerezidentas, kaip nustatyta V skyriuje, nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 nuostatų.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  terminalas – ne mažesnio kaip 600 m2 ploto infrastruktūros objektas su stovėjimo aikštele, kurioje iš tolimojo susisiekimo ir miesto autobusų išlaipinami arba į juos įlaipinami keleiviai;

9.  terminalas – leidimą turintis infrastruktūros objektas su stovėjimo aikštele, kurioje iš tolimojo susisiekimo ir miesto autobusų išlaipinami arba į juos įlaipinami keleiviai;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

2 straipsnio 1 dalies 10 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  terminalo operatorius subjektas, atsakingas už teisės naudotis terminalu suteikimą;

10.  stotį valdanti įstaiga organizacinis vienetas valstybėje narėje, atsakingas už nurodytos stoties valdymą, laikantis profesinės kompetencijos ir finansinių galimybių reikalavimų.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

2 straipsnio 1 dalies 11 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11.  tinkama alternatyva – kitas ekonominiu požiūriu vežėjui priimtinas terminalas, kuriame jis gali teikti atitinkamą keleivių vežimo paslaugą.

11.  tinkama alternatyva – kitas ekonominiu požiūriu vežėjui priimtinas terminalas, kuris teikia panašią infrastruktūrą ir ryšį su pradiniu terminalu, į kurį iš pradžių buvo kreiptasi bei suteikia keleiviams galimybę naudotis kitų rūšių viešuoju transportu, o taip pat sudaro sąlygas vežėjui teikti atitinkamą keleivių vežimo paslaugą panašiu būdų kaip ir terminalas, į kurį buvo iš pradžių kreiptasi.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

2 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a.  viešųjų paslaugų sutartis – vienas ar keli teisiškai privalomi dokumentai, kuriais patvirtinamas kompetentingos valdžios institucijos ir viešųjų paslaugų teikėjo susitarimas dėl viešojo keleivinio transporto paslaugų, kurioms taikomi viešųjų paslaugų įsipareigojimai, valdymo ir teikimo patikėjimo tam viešųjų paslaugų teikėjui. priklausomai nuo valstybės narės teisės, sutartis gali egzistuoti kaip kompetentingos institucijos priimtas sprendimas pavienio teisėkūros procedūra priimto akto arba reglamentuojamo pobūdžio teisės akto forma, arba nurodant nuostatas, pagal kurias kompetentinga valdžios institucija pati teiktų paslaugas arba patikėtų tokias paslaugas teikti vidaus paslaugų teikėjui;

Pagrindimas

Viešųjų paslaugų sutartis turėtų būti apibrėžiama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1370/2007.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

2 straipsnio 1 dalies 11 b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11b. alternatyvus maršrutas – esamam reguliarių paslaugų maršrutui alternatyvus veikiantis maršrutas, kuris jungia atvykimo ir paskirties vietas ir kuriuo galima pasinaudoti kaip alternatyva.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

3a straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė paskiria vieną nacionalinę keleivių vežimo kelių transportu paslaugų sektoriaus reguliavimo instituciją. Ta institucija yra nešališka valdžios institucija, kuri organizacinės struktūros, funkcijų, hierarchijos ir sprendimų priėmimo požiūriu yra teisiškai atskira ir nepriklausoma nuo kitų viešojo ar privačiojo sektoriaus subjektų. Ji yra nepriklausoma nuo jokios kompetentingos valdžios institucijos, dalyvaujančios sudarant viešųjų paslaugų sutartis.

Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija paskiria visuomeninę nacionalinę keleivių vežimo kelių transportu paslaugų sektoriaus reguliavimo instituciją. Ta institucija yra nešališka valdžios institucija, kuri organizacinės struktūros, funkcijų, hierarchijos ir sprendimų priėmimo požiūriu yra teisiškai atskira, skaidriai veikianti ir nepriklausoma nuo kitų viešojo ar privačiojo sektoriaus subjektų. Ji yra nepriklausoma nuo jokios kompetentingos valdžios institucijos, dalyvaujančios sudarant viešųjų paslaugų sutartis.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

3a straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reguliavimo institucija gali būti atsakinga už kitus reguliuojamus sektorius.

Reguliavimo institucija gali būti jau egzistuojanti institucija, atsakinga už kitas reguliuojamas paslaugas.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

3a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Keleivių vežimo kelių transportu paslaugų sektoriaus reguliavimo institucija turi reikalingą organizacinį pajėgumą, t. y. reikiamus žmogiškuosius ir kitus išteklius, kuris yra proporcingas to sektoriaus svarbai atitinkamoje valstybėje narėje.

2.  Keleivių vežimo kelių transportu paslaugų sektoriaus reguliavimo institucija turi reikalingą organizacinį pajėgumą, t. y. pareigoms vykdyti reikiamus žmogiškuosius, finansinius ir kitus išteklius, kuris yra proporcingas to sektoriaus svarbai atitinkamoje valstybėje narėje.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

3a straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  nedarant poveikio nacionalinių konkurencijos institucijų įgaliojimams, reguliavimo institucijos turi įgaliojimus stebėti konkurencinę padėtį vidaus rinkoje nuolatinių keleivių pervežimo kelių transportu srityje, siekiant išvengti diskriminacijos arba piktnaudžiavimo dominuojančia pozicija rinkoje, įskaitant subrangovus; Jos nuomonė yra privaloma.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

3a straipsnio 3 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  renka ir teikia informaciją apie teisę naudotis terminalais ir

b)  renka ir teikia informaciją apie teisę naudotis terminalais, siekiant užtikrinti paslaugų operatoriams sąžiningas, nešališkas, nediskriminacines ir skaidrias prieigos prie terminalų sąlygas;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

3a straipsnio 3 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  priima sprendimus dėl skundų dėl terminalų operatorių sprendimų.

c)  priima sprendimus dėl skundų dėl terminalų operatorių sprendimų; ir

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

3a straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  sukuria elektroninį viešai prieinamą registrą, kuriame nurodomos visos leidžiamos teikti reguliarios nacionalinės ir tarptautinės paslaugos.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

3a straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vykdydama savo užduotis reguliavimo institucija gali prašyti atitinkamos valstybės narės teritorijoje esančių kompetentingų valdžios institucijų, terminalų operatorių, paraiškų išduoti leidimą teikėjų ir bet kurių susijusių trečiųjų šalių pateikti atitinkamą informaciją.

Vykdydama savo užduotis reguliavimo institucija gali prašyti atitinkamos valstybės narės teritorijoje esančių kitų kompetentingų valdžios institucijų, terminalų operatorių, paraiškų išduoti leidimą teikėjų ir bet kurių susijusių trečiųjų šalių pateikti atitinkamą informaciją.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

3a straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prašoma informacija pateikiama per reguliavimo institucijos nustatytą pagrįstą laikotarpį, ne ilgesnį nei vienas mėnuo. Pagrįstais atvejais reguliavimo institucija gali pratęsti informacijos pateikimo terminą ne ilgiau kaip dviem savaitėms. Reguliavimo institucija gali užtikrinti prašymų pateikti informaciją vykdymą taikydama veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas.

Prašoma informacija pateikiama per reguliavimo institucijos nustatytą pagrįstą laikotarpį, ne ilgesnį nei vienas mėnuo. Tinkamai pagrįstais atvejais reguliavimo institucija gali pratęsti informacijos pateikimo terminą ne ilgiau kaip dviem savaitėms. Reguliavimo institucija gali užtikrinti prašymų pateikti informaciją vykdymą taikydama veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

3a straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės užtikrina, kad reguliavimo institucijos priimti sprendimai galėtų būti peržiūrimi teismine tvarka. Teisminė peržiūra sustabdomąjį poveikį gali turėti tik tuo atveju, kai dėl reguliavimo institucijos sprendimo pareiškėjui gali būti iš karto padaryta neatitaisoma ar akivaizdžiai per didelė žala. Ši nuostata nedaro poveikio skundą nagrinėjančio teismo įgaliojimams, suteiktiems pagal atitinkamos valstybės narės konstitucinę teisę.

5.  Valstybės narės užtikrina, kad reguliavimo institucijos priimti sprendimai galėtų būti skubiai peržiūrimi teismine tvarka. Teisminė peržiūra sustabdomąjį poveikį gali turėti tik tuo atveju, kai dėl reguliavimo institucijos sprendimo pareiškėjui gali būti iš karto padaryta neatitaisoma ar akivaizdžiai per didelė žala. Ši nuostata nedaro poveikio skundą nagrinėjančio teismo įgaliojimams, suteiktiems pagal atitinkamos valstybės narės konstitucinę teisę.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

3a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Reguliavimo institucijos priimti sprendimai skelbiami viešai.“

6.  Reguliavimo institucijos priimti sprendimai skelbiami viešai, per dviejų savaičių nuo jų priėmimo laikotarpį.“

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

5a straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Kai terminalų operatoriai suteikia teisę naudotis terminalais, keleivių vežimo miesto ir tolimojo susisiekimo autobusais paslaugų teikėjai laikosi nustatytų terminalo taisyklių ir sąlygų.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

5a straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prašymai suteikti teisę naudotis terminalais gali būti atmetami tik dėl priežasčių, susijusių su pajėgumo trūkumu.

Prašymai suteikti teisę naudotis terminalais gali būti atmetami tik dėl tinkamai pagrįstų priežasčių, susijusių su pajėgumų trūkumu, dėl pakartotinai nesumokamų mokesčių, dėl tinkamai dokumentuotų sunkių ir pakartotinių keleivių vežėjo kelių transportu pažeidimų, arba remiantis kitomis nacionalinėmis nuostatomis, su sąlyga, kad jos yra nuosekliai taikomos ir nediskriminuoja nei tam tikrų vežėjų, kurie siekia naudotis terminalu, nei susijusių verslo modelių. Jeigu teisė naudotis nesuteikiama, terminalo operatorius informuoja apie šį sprendimą priežiūros instituciją.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

5a straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei terminalo operatorius atmeta prašymą suteikti teisę naudotis terminalu, jis nurodo tinkamas alternatyvas.

Jei terminalo operatorius atmeta prašymą suteikti teisę naudotis terminalu, jis skatinamas nurodyti geriausias tinkamas jo žinomas alternatyvas.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

5a straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Terminalų operatoriai dviem arba daugiau oficialiųjų Sąjungos kalbų skelbia bent šią informaciją:

Terminalų operatoriai atitinkamomis nacionalinėmis kalbomis ir viena kita oficialiąja Sąjungos kalba skelbia bent šią informaciją:

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

5a straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  Visos esamos terminalo infrastruktūros ir techninių reikalavimų sąrašą.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

5a straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  valstybės narės gali išskirti terminalus, išskirtinai priklausančius ir naudojamus terminalo operatorių savo keleivių pervežimo keliais paslaugoms ir joms šio straipsnio netaikyti. Nagrinėdamos paraišką dėl šio straipsnio netaikymo, reguliavimo institucijos atsižvelgia į tai, ar yra tinkamų alternatyvų.“

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

5b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei tokia teisė negali būti suteikta prašomomis sąlygomis, terminalo operatorius pasikonsultuoja su visais suinteresuotaisiais vežėjais siekdamas patenkinti paraišką.

Išbraukta.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

5b straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Terminalo operatorius sprendimą dėl paraiškos suteikti teisę naudotis terminalu priima per du mėnesius nuo tos dienos, kurią vežėjas pateikė paraišką. Sprendimuose dėl teisės naudotis terminalu nurodomos priežastys, kuriomis jie grindžiami.

3.  Terminalo operatorius sprendimą dėl paraiškos suteikti teisę naudotis terminalu priima nedelsdamas ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią vežėjas pateikė paraišką. Jeigu tokia teisė nesuteikiama, terminalo operatorius privalo pagrįsti savo sprendimą.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

5b straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reguliavimo institucijos sprendimas dėl skundo yra privalomo pobūdžio. Reguliavimo institucija gali užtikrinti jo vykdymą taikydama veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas.

Reguliavimo institucijos sprendimas dėl skundo yra privalomo pobūdžio, įskaitant nacionalinės teisės nuostatų dėl teisminės peržiūros taikymą. Reguliavimo institucija gali užtikrinti jo vykdymą taikydama veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8 straipsnio pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Leidimų teikti keleivių vežimo trumpesniais nei 100 kilometrų (matuojant tiesia linija) tarptautiniais maršrutais paslaugas išdavimo tvarka

Leidimų teikti keleivių vežimo iki 100 kilometrų tarptautiniais maršrutais paslaugas išdavimo, sustabdymo ir leidimų panaikinimo tvarka

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Leidimai išduodami gavus visų valstybių narių, kurių teritorijose keleiviai įlaipinami arba išlaipinami ir vežami trumpesniais nei 100 kilometrų (matuojant tiesia linija) atstumais, kompetentingų valdžios institucijų sutikimą. Leidimą išduodanti valdžios institucija per dvi savaites nuo paraiškos gavimo dienos persiunčia tokioms kompetentingoms valdžios institucijoms paraiškos kopiją kartu su kitų reikiamų dokumentų kopijomis ir paprašo jų duoti sutikimą. Tuo pat metu leidimą išduodanti valdžios institucija informavimo tikslais persiunčia tuos dokumentus kitų valstybių narių, kurių teritorijos kertamos, kompetentingoms valdžios institucijoms.

1.  Leidimai išduodami gavus visų valstybių narių, kurių teritorijose keleiviai įlaipinami arba išlaipinami ir vežami kiekvienos valstybės narės nustatytais atstumais iki 100 kilometrų, kompetentingų valdžios institucijų sutikimą. Leidimą išduodanti valdžios institucija per dvi savaites nuo paraiškos gavimo dienos persiunčia tokioms kompetentingoms valdžios institucijoms paraiškos kopiją kartu su kitų reikiamų dokumentų kopijomis ir paprašo jų duoti sutikimą. Tuo pat metu leidimą išduodanti valdžios institucija informavimo tikslais persiunčia tuos dokumentus kitų valstybių narių, kurių teritorijos kertamos, kompetentingoms valdžios institucijoms.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, kurių sutikimo buvo paprašyta, apie savo sprendimą leidimą išduodančiai valdžios institucijai praneša per tris mėnesius. Šis terminas skaičiuojamas nuo prašymo duoti sutikimą gavimo dienos, nustatomos remiantis gavimo patvirtinimu. Jei valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, kurių sutikimo buvo paprašyta, jo neduoda, jos nurodo savo sprendimo priežastis.

Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, kurių sutikimo buvo paprašyta, apie savo sprendimą leidimą išduodančiai valdžios institucijai praneša per du mėnesius. Šis terminas skaičiuojamas nuo prašymo duoti sutikimą gavimo dienos, nustatomos remiantis gavimo patvirtinimu. Jei valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, kurių sutikimo buvo paprašyta, jo neduoda, jos nurodo savo sprendimo priežastis.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Leidimą išduodanti valdžios institucija sprendimą dėl paraiškos priima per keturis mėnesius nuo tos dienos, kurią vežėjas pateikė paraišką.

3.  Leidimą išduodanti valdžios institucija sprendimą dėl paraiškos priima per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią vežėjas pateikė paraišką.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Leidimas išduodamas, išskyrus atvejus, kai atsisakymas jį išduoti gali būti pagrįstas viena ar daugiau 8c straipsnio 2 dalies a–d punktuose išvardytų priežasčių.

4.  Leidimas išduodamas, išskyrus atvejus, kai atsisakymas jį išduoti gali būti pagrįstas viena ar daugiau objektyvių priežasčių, susijusių su viešuoju interesu ir išvardintų 8c straipsnio 2 dalies a–d punktuose.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Jeigu reguliarios tarpvalstybinės ir pervežimų tolimojo susisiekimo autobusais paslaugos kėlė pavojų viešojo sektoriaus sutarčių ekonominei pusiausvyrai dėl išskirtinių priežasčių, kurių nebuvo galima numatyti leidimo išdavimo metu ir kurios nėra susijusios su viešojo sektoriaus sutarčių savininko atsakomybe, atitinkama valstybė narė, Komisijai pritarus, gali sustabdyti arba panaikinti leidimą teikti paslaugas, prieš šešis mėnesius įspėjusi vežėją. Vežėjai gali apskųsti tokį sprendimą.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, kurių kompetentingos valdžios institucijos nedavė sutikimo, Komisija per keturis mėnesius nuo tos dienos, kurią gavo pranešimą iš leidimą išduodančios valdžios institucijos, priima sprendimą. Sprendimas įsigalioja po trisdešimties dienų nuo pranešimo apie jį atitinkamoms valstybėms narėms dienos.

6.  Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, kurių kompetentingos valdžios institucijos nedavė sutikimo, Komisija, ne vėliau nei per du mėnesius nuo tos dienos, kurią gavo pranešimą iš leidimą išduodančios valdžios institucijos, priima sprendimą. Sprendimas įsigalioja po trisdešimties dienų nuo pranešimo apie jį atitinkamoms valstybių narių kompetentingoms institucijoms dienos.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8a straipsnio pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Leidimų teikti keleivių vežimo ne trumpesniais kaip 100 kilometrų (matuojant tiesia linija) tarptautiniais maršrutais paslaugas išdavimo tvarka

Leidimų teikti keleivių vežimo iki 100 kilometrų tarptautiniais maršrutais paslaugas išdavimo, sustabdymo ir leidimų panaikinimo tvarka

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Leidimą išduodanti valdžios institucija sprendimą dėl paraiškos priima per du mėnesius nuo tos dienos, kurią vežėjas pateikė paraišką.

1.  Leidimą išduodanti valdžios institucija sprendimą dėl paraiškos priima nedelsdama ir ne vėliau kaip per du mėnesius nuo tos dienos, kurią vežėjas pateikė paraišką.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Leidimas išduodamas, išskyrus atvejus, kai atsisakymas jį išduoti gali būti pagrįstas viena ar daugiau 8c straipsnio 2 dalies a–c punktuose išvardytų priežasčių.

2.  Leidimas išduodamas, išskyrus atvejus, kai atsisakymas jį išduoti gali būti pagrįstas viena ar daugiau 8c straipsnio 2 dalies a–ca punktuose išvardytų priežasčių.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Leidimą išduodanti valdžios institucija informavimo tikslais persiunčia visų valstybių narių, kurių teritorijose keleiviai įlaipinami arba išlaipinami, kompetentingoms valdžios institucijoms ir valstybių narių, kurių teritorijos kertamos neįlaipinant ir neišlaipinant keleivių, kompetentingoms valdžios institucijoms paraiškos kopiją kartu su kitų reikiamų dokumentų kopijomis ir jos įvertinimą.

3.  Leidimą išduodanti valdžios institucija per dvi savaites nuo prašymo duoti sutikimą gavimo dienos persiunčia visų valstybių narių, kurių teritorijose keleiviai įlaipinami arba išlaipinami, kompetentingoms valdžios institucijoms paraiškos kopiją kartu su kitų reikiamų dokumentų kopijomis ir jos įvertinimą. Leidimą išduodanti valdžios institucija atitinkamus dokumentus taip pat perduoda valstybių narių, kurių teritorijos kertamos keleivių neįlaipinant ir neišlaipinant, kompetentingoms valdžios institucijoms informavimo tikslais.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8a straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Jeigu viena iš kompetentingų valdžios institucijų valstybėse narėse, kurių teritorijose keleiviai įlaipinami arba išlaipinami, dėl vienos iš 2 dalyje išvardytų priežasčių nesutinka, kad būtų išduotas leidimas, leidimas negali būti suteiktas, tačiau klausimą per vieną mėnesį nuo jos atsakymo gavimo dienos galima perduoti nagrinėti Komisijai.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8a straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, kurių kompetentingos valdžios institucijos nedavė sutikimo, Komisija per keturis mėnesius nuo tos dienos, kurią gavo pranešimą iš leidimą išduodančios valdžios institucijos, priima sprendimą. Sprendimas įsigalioja po trisdešimties dienų nuo pranešimo apie jį atitinkamoms valstybėms narėms dienos.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8a straipsnio 3 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c.  Komisijos sprendimas taikomas iki tol, kol valstybės narės pasiekia susitarimą ir leidimą išduodanti institucija priima sprendimą dėl paraiškos.“

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8b straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Leidimą išduodanti valdžios institucija sprendimą dėl paraiškos priima per du mėnesius nuo tos dienos, kurią vežėjas pateikė paraišką. Šis laikotarpis gali būti pailgintas iki keturių mėnesių, jei prašoma atlikti 8c straipsnio 2 dalies d punkte nurodytą analizę.

1.  Leidimą išduodanti valdžios institucija sprendimą dėl paraiškos priima ne vėliau kaip per du mėnesius nuo tos dienos, kurią vežėjas pateikė paraišką. Šis laikotarpis gali būti pailgintas iki trijų mėnesių, jei prašoma atlikti 8c straipsnio 2 dalies d punkte nurodytą analizę.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Leidimas teikti vidaus reguliarias paslaugas išduodamas, išskyrus atvejus, kai atsisakymas jį išduoti gali būti pagrįstas viena ar daugiau 8c straipsnio 2 dalies a–c punktuose išvardytų priežasčių ir, jei teikiama keleivių vežimo trumpesniu nei 100 kilometrų (matuojant tiesia linija) atstumu paslauga, 8c straipsnio 2 dalies d punkte nurodyta priežastimi.

2.  Leidimas teikti vidaus reguliarias paslaugas išduodamas, išskyrus atvejus, kai atsisakymas jį išduoti gali būti pagrįstas viena ar daugiau 8c straipsnio 2 dalies a–ca punktuose išvardytų priežasčių ir, jei teikiama keleivių vežimo iki, tačiau ne ilgesniu nei 100 kilometrų atstumu paslauga, 8c straipsnio 2 dalies d punkte nurodyta priežastimi.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8b straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  2 dalyje nurodytas atstumas gali būti pailgintas iki 120 kilometrų, jei reguliarią paslaugą ketinama pradėti teikti išvykimo ir atvykimo punktuose, kuriuose vežimo paslaugos jau teikiamos pagal daugiau nei vieną viešųjų paslaugų sutartį.

Išbraukta.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8c straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sprendimuose atmesti paraišką arba išduoti leidimą su išlygomis nurodomos priežastys, kuriomis jie grindžiami.

Sprendimuose atmesti paraišką, išduoti leidimą su išlygomis arba sustabdyti ar panaikinti leidimą nurodomos priežastys, kuriomis jie grindžiami ir, kai tinkama, atsižvelgiama į reguliavimo institucijos atliktas analizes. Prašymo teikėjas arba vežėjas, valdantis atitinkamą paslaugą, turi galimybę apskųsti leidimus išduodančius institucijos sprendimus.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8c straipsnio 2 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Leidimas išduodamas, išskyrus atvejus, kai atsisakymas jį išduoti gali būti pagrįstas viena ar daugiau iš šių priežasčių:

Prašymas išduoti leidimą gali būti atmestas tik remiantis viena ar daugiau iš šių priežasčių:

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8c straipsnio 2 dalies 2 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pareiškėjas nesilaiko nacionalinių arba tarptautinių kelių transporto teisės aktų, ypač sąlygų ir reikalavimų, susijusių su leidimais teikti keleivių vežimo kelių transportu tarptautiniais maršrutais paslaugas, arba šiurkščiai pažeidžia Sąjungos kelių transporto teisės aktus, visų pirma, taisykles, taikomas transporto priemonėms ir vairuotojų vairavimo ir poilsio laikui;

b)  pareiškėjas nesilaiko nacionalinių arba tarptautinių kelių transporto teisės aktų, ypač sąlygų ir reikalavimų, susijusių su leidimais teikti keleivių vežimo kelių transportu tarptautiniais maršrutais paslaugas, arba šiurkščiai pažeidžia Sąjungos arba nacionalinius arba, kai tinkama, regiono kelių transporto teisės aktus, visų pirma, taisykles, taikomas techniniams transporto priemonių reikalavimams ir išmetamųjų teršalų normoms bei vairuotojų vairavimo ir poilsio laikui;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8c straipsnio 2 dalies 2 pastraipos c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  suinteresuotasis subjektas paprašė išduoti leidimą teikti reguliarią paslaugą tame pačiame arba alternatyviame maršrute, kai kompetentinga valdžios institucija viešųjų paslaugų teikėjui yra suteikusi išimtinę teisę teikti tam tikras keleivių vežimo viešąsias paslaugas mainais už viešųjų paslaugų įsipareigojimų vykdymą pagal viešųjų paslaugų teikimo sutartį, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 3 straipsnį. Ši atmetimo priežastis nedaro poveikio šio reglamento 8d straipsnio 1 dalies a punktui;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8c straipsnio 2 dalies 2 pastraipos d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  remdamasi objektyvia ekonomine analize, reguliavimo institucija nustato, kad paslauga keltų pavojų viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai.

d)  remdamasi objektyvia ekonomine analize, reguliavimo institucija nustato, kad paslauga keltų pavojų viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai. Atliekant šią analizę vertinamos rinkos ir susijusio tinklo atitinkamos struktūrinės ir geografinės ypatybės (dydis, paklausos ypatybės, tinklo sudėtingumas, techninis ir geografinis izoliuotumas bei į sutartį įtrauktos paslaugos), taip pat tai, ar dėl naujosios paslaugos gerėja paslaugų kokybė ir (arba) ekonominis efektyvumas.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8c straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Leidimus išduodančios valdžios institucijos neatmeta paraiškų vien dėl to, kad vežėjas siūlo mažesnes kainas negu kiti vežėjai, arba dėl to, kad toje susisiekimo linijoje paslaugas jau teikia kiti vežėjai.

Leidimus išduodančios valdžios institucijos neatmeta paraiškų vien dėl to, kad leidimo prašantis vežėjas siūlo mažesnes kainas negu kiti vežėjai, nebent priežiūros institucija arba kita atitinkama nacionalinė įstaiga nustato, kad paraiškos teikėjas, siekiantis patekti į rinką, ketina teikti paslaugas ilgą laika ir už mažesnę nei įprasta kainą, o tai darydamas jis greičiausiai pakenktų sąžiningai konkurencijai. Leidimus išduodančios institucijos neatmeta paraiškų vien dėl to, kad toje susisiekimo linijoje paslaugas jau teikia kiti vežėjai.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8d straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės gali apriboti teisę patekti į tarptautinę ir šalies reguliarių paslaugų rinką, jei siūloma reguliari paslauga yra keleivių vežimo trumpesniais nei 100 kilometrų (matuojant tiesia linija) atstumais paslauga, kuri keltų pavojų viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai.

1.  Valstybės narės gali apriboti teisę patekti į tarptautinę ir šalies reguliarių susisiekimo autobusais ir tolimojo susisiekimo autobusais paslaugų rinką, jei siūloma reguliari paslauga yra keleivių vežimas iki 100 kilometrų kelionės atstumais ir jei ši paslauga keltų pavojų viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai arba jei paslauga teikiama bet kokiu atstumu, jeigu tai yra miesto ar priemiesčių centre arba aglomeracijoje, arba jei ja neatitinkama vežimo iš vienos vietos į kitą ir aplinkinių vietovių poreikių, arba jei prašytojas nesilaiko kelių transporto arba kitų atitinkamų nacionalinės, Sąjungos ar tarptautinės teisės nuostatų.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8d straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Jeigu kompetentinga valdžios institucija suteikė išimtines teises įmonei, kuri teikia paslaugas pagal viešųjų paslaugų sutartį, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 3 straipsniu, išimtinių teisių apsauga taikoma tik keleivių vežimo viešosioms paslaugoms, teikiamoms tuose pačiuose arba alternatyviuose maršrutuose. Šis išimtinių teisių suteikimas netrukdo teikti naujų reguliarių paslaugų tais atvejais, kai tos paslaugos nekonkuruoja su paslaugomis, numatytomis viešųjų paslaugų teikimo sutartyje, arba jos yra teikiamos kitais maršrutais.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8d straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Išnagrinėjusi prašymą reguliavimo institucija nusprendžia, ar atliks ekonominę analizę. Apie savo sprendimą ji informuoja suinteresuotąsias šalis.

Kai gaunamas toks prašymas, išnagrinėjusi prašymą reguliavimo institucija nusprendžia, ar atliks ekonominę analizę pagal 8c straipsnio 2 dalies e punktą, nebent egzistuoja išskirtinių praktinių arba kitų priežasčių, pateisinančių sprendimą to nedaryti. Apie savo sprendimą ji informuoja suinteresuotąsias šalis.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8d straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei reguliavimo institucija atlieka ekonominę analizę, ji per šešias savaites nuo visos reikiamos informacijos gavimo dienos informuoja visas suinteresuotąsias šalis apie tos analizės rezultatus ir savo išvadas. Reguliavimo institucija gali padaryti išvadą, kad turi būti išduotas įprastas ar sąlyginis leidimas arba atsisakyta jį išduoti.

Jei reguliavimo institucija atlieka ekonominę analizę, ji kaip galima greičiau ir ne vėliau nei per tris mėnesius nuo visos reikiamos informacijos gavimo dienos informuoja visas suinteresuotąsias šalis apie tos analizės rezultatus ir savo išvadas. Reguliavimo institucija gali padaryti išvadą, kad turi būti išduotas įprastas ar sąlyginis leidimas arba atsisakyta jį išduoti.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8d straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisijai pagal 26 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma šio straipsnio taikymo tvarka ir kriterijai.

5.  Komisijai pagal 26 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma šio straipsnio taikymo tvarka ir kriterijai, ypač kai yra atliekama ekonominė analizė.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

8d straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Valstybės narės gali toliau liberalizuoti nacionalines reguliaraus susisiekimo autobusais paslaugas, atsižvelgdamos į leidimų išdavimo tvarką arba kilometrų ribas.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 13 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a)  11 straipsnis papildomas šia 3a dalimi:

 

„3a.   valstybė narė gali nuspręsti iš vežėjo nerezidento reikalauti patenkinti sąlygas, susijusias su reikalavimu įsisteigti priimančiojoje valstybėje narėje, kaip tai minima Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1071/2009* po to kai šiam vežėjui buvo suteiktas leidimas teikti nacionalines reguliarias paslaugas prieš vežėjui pradedant teikti atitinkamas paslaugas. Tokios nuomonės turi būti motyvuotos. Sprendimu atsižvelgiama į priimančiojoje valstybėje narėje nesančio rezidentu vežėjo dydį ir veiklos trukmę. Jei priimančioji valstybė narė nustato, kad vežėjas nerezidentas netenkina įsisteigimo reikalavimų, ji gali panaikinti atitinkamus leidimus, suteiktus jai nacionalinėms reguliarioms paslaugoms teikti arba sustabdyti leidimą, kol reikalavimas nebus patenkintas“.

 

__________________

 

* 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 96/26 (OL L 300, 2009 11 14, p. 51).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1073&qid=1548063430167&from=LT)

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

13 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15)  13 straipsnis išbraukiamas.

Išbraukta.

[Antraštės nuoroda, susijusi su iš dalies keičiamu aktu („1 straipsnio 1 dalies 15 punktas“) atitinka Komisijos pasiūlymo „1 straipsnio 1 dalies 14 punktą“. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija (1 straipsnio 1 dalies 7 punktas yra dubliuojamas) Komisijos pasiūlyme visomis kalbomis, išskyrus graikų kalbą.))

Pagrindimas

Reikia pakartotinai įtraukti atitinkamą straipsnį, siekiant užtikrinti, kad vietinio pobūdžio ekskursijos būtų laikomos viena tarptautine transporto paslauga, o ne kabotažo operacija.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 16 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

15 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  laikinai teikiamoms vienkartinėms paslaugoms;

b)  vienkartinėms paslaugoms;

[Antraštės nuoroda, susijusi su iš dalies keičiamu aktu („1 straipsnio 1 dalies 16 punktas“) atitinka Komisijos pasiūlymo „1 straipsnio 1 dalies 15 punktą“). Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija (1 straipsnio 1 dalies 7 punktas yra dubliuojamas) Komisijos pasiūlyme visomis kalbomis, išskyrus graikų kalbą.))

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 16 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

15 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pagal šį reglamentą teikiamoms reguliarioms paslaugoms.

c)  pagal šį reglamentą teikiamoms reguliarioms paslaugoms, kurias priimančiojoje valstybėje narėje teikia vežėjas nerezidentas, teikiantis reguliarią tarptautinę paslaugą pagal šį reglamentą, išskyrus transporto paslaugas, kuriomis patenkinami miesto centro ar miestų telkinio poreikiai arba susisiekimo tarp miestų telkinio ir aplinkinių rajonų poreikiai. Kabotažo operacijos nėra atliekamos atskirai nuo tokios tarptautinės paslaugos.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 16 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

15 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  teikiamoms reguliarioms paslaugoms, jei jas priimančiojoje valstybėje narėje pagal šį reglamentą teikia vežėjas nerezidentas, teikiantis reguliarią nacionalinę paslaugą.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 16 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

16a)  16 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

1.  Jeigu Bendrijos teisės aktuose nenumatyta kitaip, kabotažo operacijoms taikomi priimančiojoje valstybėje narėje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys:

„1.  Jeigu Bendrijos teisės aktuose nenumatyta kitaip, kabotažo operacijoms taikomi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB * reikalavimai ir priimančiojoje valstybėje narėje galiojantys įstatymai, reglamentai ir administracinės nuostatos, reglamentuojančios:

 

__________________

 

* 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1).

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:LT:PDF)

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

17 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17)  17 straipsnis išbraukiamas.

Išbraukta.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 17 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

17 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

17a)  17 straipsnis pakeičiamas taip:

„17 straipsnis

„17 straipsnis

Kabotažo operacijų kontrolės dokumentai

 

Kabotažo operacijų kontrolės dokumentai

1.  Vienkartinių paslaugų kabotažo operacijos teikiamos turint 12 straipsnyje nurodytą kelionės lapą, kuris turi būti laikomas transporto priemonėje ir pateikiamas bet kurio įgalioto tikrinančio pareigūno prašymu.

1.   Vienkartinių paslaugų kabotažo operacijos teikiamos turint kelionės lapą popieriniu arba elektroniniu formatu, kuris turi būti pateikiamas bet kurio leidimą turinčio inspektoriaus prašymu.

2.  Kelionės lape pateikiama ši informacija:

2.   Kelionės lape pateikiama ši informacija:

a)  išvykimo ir atvykimo vežimo punktai;

a)   išvykimo ir atvykimo punktai, kuriuose teikiama paslauga;

b)  išvykimo data ir vežimo pabaigos data.

b)   išvykimo data ir paslaugos teikimo pabaigos data.

3.   Kelionės lapus knygų pavidalu, kaip nurodyta 12 straipsnyje, išduoda įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos ar įstaigos.

 

4.   Specialių reguliarių paslaugų kontrolės dokumentą atstoja vežėjo ir transporto organizatoriaus sudaryta sutartis arba patvirtinta jos kopija.

Tačiau kelionės lapas užpildomas kaip mėnesinė suvestinė.

4.   Specialių reguliarių paslaugų kontrolės dokumentą atstoja vežėjo ir transporto organizatoriaus sudaryta sutartis arba patvirtinta jos kopija. Tačiau kelionės lapas užpildomas kaip mėnesio suvestinė.

5.  Panaudoti kelionės lapai grąžinami kompetentingai valdžios institucijai ar įstaigai įsisteigimo valstybėje narėje tos valdžios institucijos ar įstaigos nustatyta tvarka.

5.  Per patikrinimus vairuotojas turi galėti susisiekti su centrine administracija, transporto vadybininku arba bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, kuris gali pateikti prašomus dokumentus.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

28 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 31 d., o pirmąjį kartą – ne vėliau kaip [pirmų metų po šio reglamento įsigaliojimo] sausio 31 d. nurodo Komisijai per ankstesnius metus išduotų leidimų teikti reguliarias paslaugas skaičių ir bendrą tų metų gruodžio 31 d. galiojančių leidimų teikti reguliarias paslaugas skaičių. Ta informacija pateikiama suskirstyta pagal reguliarios paslaugos paskirties valstybes nares. Valstybės narės taip pat pateikia Komisijai duomenis apie specialių reguliarių ir vienkartinių paslaugų kabotažo operacijas, kurias per ankstesnius metus atliko vežėjai rezidentai.

1.  Valstybių narių kompetentingos institucijos ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 31 d., o pirmąjį kartą – ne vėliau kaip [pirmų metų po šio reglamento įsigaliojimo] sausio 31 d. nurodo Komisijai per ankstesnius metus išduotų leidimų teikti reguliarias paslaugas skaičių ir bendrą tų metų gruodžio 31 d. galiojančių leidimų teikti reguliarias paslaugas skaičių. Ta informacija pateikiama suskirstyta pagal reguliarios paslaugos paskirties valstybes nares. Valstybės narės taip pat pateikia Komisijai duomenis apie specialių reguliarių ir vienkartinių paslaugų kabotažo operacijas, kurias per ankstesnius metus atliko vežėjai rezidentai.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

28 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija iki [įrašyti penkerių metų po šio reglamento taikymo pradžios dienos datą] pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama informacija apie tai, kiek šis reglamentas padėjo pagerinti keleivių vežimo kelių transportu rinkos veikimą.“

5.  Iki ... [5 metai po šio reglamento taikymo pradžios dienos] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama informacija apie tai, kiek šis reglamentas padėjo pagerinti keleivių vežimo kelių transportu, visų pirma keleivių atžvilgiu, autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų darbuotojų ir aplinkos veikimą.“

(1)

  OL L 262, 2018 7 25, p. 47.


AIŠKINAMOJI DALIS

Autobusai ir tolimojo susisiekimo autobusai yra viena iš labiausiai prieinamų ir svarbiausių transporto rūšių ES. Jie jungia valstybių narių kaimo ir miesto vietoves ir dažnai yra vienintelė viešojo transporto rūšis, prieinama tam tikruose regionuose. Todėl labai svarbu, kad keleiviai gautų kuo geresnes paslaugas. Sąžininga ir sveika konkurencija yra geriausias būdas to pasiekti.

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą iš dalies pakeisti atitinkamą reglamentą, kuriuo siekiama pradėti veiklą, skirtą vežėjams nerezidentams, kurie šiuo metu negali patekti į nacionalinę rinką teikti keleivių pervežimo tarpmiestiniais autobusais paslaugas. Todėl, A šalies vežėjas turėtų turėti galimybę laisvai siūlyti nacionalines paslaugas šalyje B nuo taško X iki taško Y. Bendrojoje rinkoje negali būti leidžiama diskriminuoti dėl tautybės ar įsisteigimo vietos.

Šiais pakeitimais pranešėjas laikėsi pasiūlymo dvasios, t.y. – papildomai liberalizuotų autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusais rinkas. Be to, Pranešėjas atsižvelgia į tai, kad padėtis autobusų transporto rinkoje įvairiose šalyse skiriasi, o taip pat stengėsi nepakenkti tinkamai veikiančioms tam tikrų valstybių narių sistemoms.

Viešųjų paslaugų sutarčių apsauga ir miestai

Viešojo paslaugų pirkimo sutartys yra skirtos konkrečiam ir neįkainojamam tikslui. Tinkama tokių sutarčių apsauga yra būtina siekiant užtikrinti, kad, atvėrus miesto ir tolimojo susisiekimo autobusais rinką, atitinkamuose regionuose nebūtų teikiama mažiau paslaugų, o nauji rinkos dalyviai negalėtų rinktis tik pelningiausių maršrutų. Dėl šios priežasties, pranešėjas pateikė naują nuostatą, pagal kurią leidimas teikti naują paslaugą gali būti faktiškai atmestas net ir Komisijos pasiūlytos 100 m. km aukščiausios ribos atveju, jei atitinkama paslauga trukdo jau galiojančiai viešųjų paslaugų teikimo sutarčiai, kuri skaidriai sudaryta viešųjų pirkimų konkurso metu, be galimybės ją pratęsti, apima tiek pelningus, tiek ir nepelningus maršrutus ir negauna jokių didesnio masto viešųjų subsidijų, dėl kurių galėtų būti pakenkta vienodoms veiklos sąlygoms.

Be to, jeigu remdamasi objektyvia ekonomine analize, reguliavimo institucija nustato, kad paslauga pakenkė viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai, leidimas teikiamai paslaugai gali būti sustabdytas arba panaikintas. Pranešėjas tikisi, kad šios priemonės yra pakankamos ir proporcingos siekiant užtikrinti, kad viešųjų paslaugų teikimo sutartys būtų tinkamai apsaugotos, tuo pačiu metu rinką atveriant konkurencijai.

Siekdamas dar labiau sumažinti susirūpinimą, pranešėjas pateikė papildomą nuostatą, pagal kurią valstybės narės gali apriboti prieigos prie nacionalinės reguliarios paslaugos teisę, jeigu, be kitų aspektų, ji susisiekia su miesto ar priemiesčio centru arba jei siūloma paslauga tam tikru maršrutu ar tinklu sutampa su ta pačia viešojo keleivinio transporto paslauga, kai kompetentinga institucija viešųjų paslaugų teikėjui yra suteikusi išimtinę teisę mainais už viešųjų paslaugų įsipareigojimų vykdymą pagal viešųjų paslaugų teikimo sutartį.

Sąžiningos konkurencijos ir apsaugos nuo piktnaudžiavimo įtaka rinkoje užtikrinimas

Be viešųjų paslaugų teikimo sutarčių apsaugos, pranešėjas siekia užkirsti kelią situacijoms, kai dėl atitinkamos rinkos atvėrimo atsiranda kitų nepageidaujamų pasekmių. Siūloma reguliavimo institucija turėtų užtikrinti, kad vežėjams būtų sudarytos vienodos sąlygos ir sąžininga konkurencija. Tai apima piktnaudžiavimo didele įtaka rinkoje prevenciją arba monopolinės padėties prevenciją, be kita ko, sudarant subrangos sutartis, arba nustatant tokias sąlygas rinkoje. Be to, leidimus išduodančioms institucijoms būtų leista atmesti paraišką, jeigu reguliavimo institucija nustatytų, kad pareiškėjas, norintis patekti į rinką, ilgą laiką ketina siūlyti mažesnes už normaliąją vertę paslaugas, taip kenkiant sąžiningai konkurencijai.

Įsisteigimo reikalavimas ir galimybė taikyti liberalesnę tvarką

Kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui pasiūlymo dvasia ir būtų atsižvelgta į kai kurių valstybių narių griežtesnius reikalavimus, pranešėjas taip pat suteikė galimybę valstybėms narėms reikalauti, kad vežėjas būtų įsteigtas priimančiojoje valstybėje narėje gavus leidimą teikti nacionalines reguliarias paslaugas.

Be to, pranešėjas paaiškino, kad valstybėms narėms, kurios jau taiko liberalesnę tvarką, leidžiama ją išlaikyti. Taip pat valstybėms narėms, norinčioms atverti rinką labiau nei leidžiama šiame pasiūlyme nustatytais reikalavimais, leidžiama tai daryti.

Vienodų sąlygų užtikrinimas

Kitais nedideliais daliniais, tačiau labai reikalingais pakeitimais, pranešėjas siekė dar labiau patobulinti ir paaiškinti pasiūlymo esmę. Pavyzdžiui, siekdamos užtikrinti, kad būtų apsaugotos privačios nuosavybės teisės, valstybės narės gali neįtraukti terminalų, kuriuos valdo terminalo operatorius ir kurie naudojami tik savo keleivių vežimo kelių transportu paslaugoms.

Todėl pranešėjas yra įsitikinęs, kad iš dalies pakeistame pasiūlyme atsižvelgta ne tik į norinčius įgyti didesnę apsaugą, visų pirma į viešųjų paslaugų teikimo sutarčių apsaugą, bet ir į tuos, kurie siekia liberalesnio požiūrio. Iš dalies pakeistame pasiūlyme siekiama rasti tinkamą keleivių, transporto bendrovių, taip pat vietos, regioninių ir nacionalinių valdžios institucijų interesų pusiausvyrą. Pranešėjas tiki, kad šis pasiūlymas padės Europos Sąjungoje priartėti prie tikrai bendros ir teisingos miesto ir tolimojo susisiekimo autobusais rinkos.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės

Nuorodos

COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

8.11.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

29.11.2017

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

EMPL

7.12.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Roberts Zīle

16.1.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

1.2.2018

10.7.2018

5.11.2018

 

Priėmimo data

22.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

14

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon

Pateikimo data

28.1.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

26

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

14

-

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes, Marie-Pierre Vieu

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

S&D

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika