Procedūra : 2017/0288(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0032/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0032/2019

Debates :

PV 13/02/2019 - 25
CRE 13/02/2019 - 25

Balsojumi :

PV 14/02/2019 - 10.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0125

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 304kWORD 93k
28.1.2019
PE 623.746v02-00 A8-0032/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum

(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Roberts Zīle

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum

(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2017)0647),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0396/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Īrijas parlamenta Pārstāvju palāta un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 19. aprīļa atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A8-0032/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas priekšlikums

Grozījums

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1073/200917 piemērošana ir atklājusi, ka pārvadātāji vietējos tirgos saskaras ar šķēršļiem starppilsētu autobusu pakalpojumu attīstīšanā. Turklāt pasažieru autopārvadājumi pieejamības un kvalitātes ziņā neatbilst iedzīvotāju jaunajām vajadzībām, bet ilgtspējīgu transporta veidu īpatsvars joprojām ir zems. Tādējādi atsevišķas iedzīvotāju grupas ir nostādītas neizdevīgā situācijā pasažieru pārvadājumu pieejamības ziņā un biežākas automobiļu lietošanas dēļ ir pieaudzis gan ceļu satiksmes negadījumu un sastrēgumu skaits, gan emisiju apmērs.

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1073/200917 piemērošana ir atklājusi, ka daži pārvadātāji vietējos tirgos saskaras ar nepamatotiem šķēršļiem starppilsētu autobusu pakalpojumu attīstīšanā pasažieru labā. Turklāt pasažieru autopārvadājumi pieejamības un kvalitātes ziņā neatbilst iedzīvotāju jaunajām vajadzībām, bet ilgtspējīgu transporta veidu īpatsvars joprojām ir zems. Tādējādi atsevišķas iedzīvotāju grupas ir nostādītas neizdevīgā situācijā pasažieru pārvadājumu pieejamības ziņā un biežākas automobiļu lietošanas dēļ ir pieaudzis gan ceļu satiksmes negadījumu un sastrēgumu skaits, gan emisiju apmērs un pieaugušas infrastruktūras izmaksas.

__________________

__________________

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006 (OV L 300, 14.11.2009., 88. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006 (OV L 300, 14.11.2009., 88. lpp.).

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas priekšlikums

Grozījums

(2)  Lai visā Savienībā nodrošinātu saskaņotu sistēmu pasažieru regulāriem starppilsētu autobusu pārvadājumiem, Regula (EK) Nr. 1073/2009 būtu jāattiecina uz visiem regulārajiem starppilsētu pārvadājumiem. Tādēļ būtu jāpaplašina minētās regulas darbības joma.

(2)  Lai visā Savienībā nodrošinātu saskaņotu sistēmu pasažieru regulāriem starppilsētu autobusu pārvadājumiem, Regula (EK) Nr. 1073/2009 būtu jāattiecina uz visiem regulārajiem starppilsētu pārvadājumiem. Tādēļ būtu jāpaplašina minētās regulas darbības joma, bet to nevajadzētu piemērot pilsētas vai piepilsētas centriem vai konurbācijām un tā nedrīkstētu skart Regulas (EK) Nr. 1370/2007 noteikumus.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas priekšlikums

Grozījums

(3)  Lai nodrošinātu pasažieru autopārvadājumu tirgus pareizu darbību, katrā dalībvalstī būtu jāizraugās neatkarīga un objektīva regulatīvā iestāde. Minētā iestāde var būt atbildīga arī par citām regulējamām nozarēm, piemēram, dzelzceļa transportu, enerģētiku un telekomunikācijām.

(3)  Lai nodrošinātu pasažieru autopārvadājumu tirgus pareizu darbību, katrai dalībvalstij būtu jāizraugās neatkarīga un objektīva regulatīvā iestāde, kurai būtu uzdevums sniegt saistošus atzinumus. Minētā iestāde var būt atbildīga arī par citām regulējamām nozarēm, piemēram, dzelzceļa transportu, enerģētiku un telekomunikācijām.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas priekšlikums

Grozījums

(4)  Regulārie komercpārvadājumi nedrīkstētu apdraudēt spēkā esošo publisko pakalpojumu līgumu ekonomisko līdzsvaru. Tādēļ, lai to nodrošinātu, regulatīvajai iestādei vajadzētu būt spējīgai veikt objektīvu ekonomisko analīzi.

(4)  Regulārie komercpārvadājumi nedrīkstētu apdraudēt saskaņā ar Regulu 1370/2007 spēkā esošo vai piešķirto publisko pakalpojumu līgumu ekonomisko līdzsvaru. Tādēļ, lai to nodrošinātu, regulatīvajai iestādei vajadzētu būt spējīgai veikt objektīvu ekonomisko analīzi un attiecīgā gadījumā ierosināt nepieciešamos pasākumus. Regulārie komercpārvadājumi nedrīkstētu konkurēt ar tādiem transporta pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir piešķirtas ekskluzīvas tiesības sniegt noteiktus sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumus apmaiņā pret sabiedrisko pakalpojumu saistību ievērošanu saskaņā ar publisko pakalpojumu līgumu.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas priekšlikums

Grozījums

(5)  Regulāri kabotāžas pārvadājumi būtu veicami tikai tad, ja ir saņemta Kopienas atļauja. Lai atvieglotu izpildiestādēm šo pārvadājumu efektīvu kontroli, būtu jāprecizē noteikumi par Kopienas atļauju izsniegšanu.

(5)  Regulāri kabotāžas pārvadājumi būtu veicami tikai tad, ja ir saņemta Kopienas atļauja un ja tiek izmantots viedais tahogrāfs, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 165/2014 II nodaļā. Lai atvieglotu izpildiestādēm šo pārvadājumu efektīvu kontroli, būtu jāprecizē noteikumi par Kopienas atļauju izsniegšanu un jāizstrādā IMI modulis norīkojuma paziņojumu un elektronisko pieprasījumu nosūtīšanai, kuru izmantojot, darbiniekiem, kas veic pārbaudes uz ceļiem, būtu tieša piekļuve reāllaikā Eiropas autotransporta uzņēmumu reģistrā (ERRU) un Iekšējā tirgus informācijas sistēmā (IMI) saglabātajiem datiem un informācijai un varētu nodrošināt, ka par norīkotajiem autobusu vadītājiem patiešām tiek veiktas sociālās iemaksas.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas priekšlikums

Grozījums

(6)  Lai tirgū nodrošinātu godīgu konkurenci, Savienībā regulāro pārvadājumu veicējiem būtu nodrošināmas tiesības piekļūt autoostām, pamatojoties uz godīgiem, taisnīgiem, nediskriminējošiem un pārredzamiem noteikumiem. Pārsūdzības par lēmumiem, ar kuriem tiek liegta vai ierobežota piekļuve, būtu jāiesniedz regulatīvajai iestādei.

(6)  Lai tirgū nodrošinātu godīgu konkurenci, Savienībā regulāro pārvadājumu veicējiem būtu nodrošināmas tiesības piekļūt autoostām, pamatojoties uz godīgiem, taisnīgiem, nediskriminējošiem un pārredzamiem noteikumiem. Autoostas darbībai būtu jāsaņem atļauja, ko izsniedz valsts iestāde, kurai būtu jānodrošina, kādas prasības ir vajadzīgas un kādas ir jāizpilda. Pārsūdzības par lēmumiem, ar kuriem tiek liegta vai ierobežota piekļuve, būtu jāiesniedz regulatīvajai iestādei. Dalībvalstis var atbrīvot autoostas, kas pieder autoostas apsaimniekotājam un ko tas izmanto vienīgi pats saviem pasažieru autopārvadājumiem.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas priekšlikums

Grozījums

(8)  Atļaujas izsniegšanas procedūra būtu jāpiemēro, izsniedzot atļaujas gan iekšzemes, gan starptautiskiem regulāriem pārvadājumiem. Atļauja būtu jāpiešķir, ja vien nepastāv īpaši iemesli, lai atteiktu pieteikuma iesniedzējam, vai attiecīgais pakalpojums neapdraud publisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru. Lai nodrošinātu, ka regulāri komercpārvadājumi neapdraud spēkā esošo publisko pakalpojumu līgumu ekonomisko līdzsvaru, būtu jāievieš attāluma robežvērtība. Attiecībā uz maršrutiem, ko jau apkalpo, noslēdzot vairāk nekā vienu publisko pakalpojumu līgumu, vajadzētu būt iespējai palielināt minēto robežvērtību.

(8)  Atļaujas izsniegšanas procedūra būtu jāpiemēro, izsniedzot atļaujas gan iekšzemes, gan starptautiskiem regulāriem pārvadājumiem. Atļauja būtu jāpiešķir, ja vien nepastāv īpaši iemesli, lai atteiktu pieteikuma iesniedzējam, vai attiecīgais pakalpojums neapdraud publisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru. Lai nodrošinātu, ka regulāri komercpārvadājumi neapdraud spēkā esošo publisko pakalpojumu līgumu ekonomisko līdzsvaru, būtu jāievieš attāluma robežvērtība, kuru nosaka dalībvalstis un kurai jebkurā gadījumā nevajadzētu pārsniegt 100 kilometru brauciena attālumu.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas priekšlikums

Grozījums

(9)  Ārvalstu pārvadātājiem vajadzētu būt spējīgiem veikt regulārus vietējos pārvadājumus saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā vietējie pārvadātāji.

(9)  Ārvalstu pārvadātājiem vajadzētu būt spējīgiem veikt regulārus vietējos pārvadājumus saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā vietējie pārvadātāji, ja vien tie ir izpildījuši autotransporta vai citus attiecīgos valsts, Savienības un starptautisko tiesību aktu noteikumus.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas priekšlikums

Grozījums

(10)  Administratīvās formalitātes pēc iespējas būtu jāvienkāršo, neatceļot kontroles līdzekļus un sankcijas, kas nodrošina Regulas (EK) Nr. 1073/2009 pareizu piemērošanu un efektīvu ieviešanu. Brauciena formulārs rada nevajadzīgu administratīvo slogu un tādēļ būtu jāatceļ.

(10)  Administratīvās formalitātes, kur vien iespējams, būtu jāvienkāršo, neatceļot kontroles līdzekļus un sankcijas, kas nodrošina Regulas (EK) Nr. 1073/2009 pareizu piemērošanu un efektīvu ieviešanu.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas priekšlikums

Grozījums

(11)  Vietējas ekskursijas ir atļautie kabotāžas pārvadājumi, un uz tām attiecas kabotāžas vispārīgie noteikumi. Tāpēc pants par vietējām ekskursijām būtu jāsvītro.

svītrots

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas priekšlikums

Grozījums

(14)  Lai ņemtu vērā tirgus norises un tehnikas attīstību, saskaņā ar 290. pantu Līgumā par Eiropas Savienību darbību būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus, ar ko grozīt Regulas (EK) Nr. 1073/2009 I un II pielikumu un papildināt minēto regulu ar noteikumiem par pašpārvadājumu sertifikātu formātu, atļaujas pieteikumu un pašu atļauju formātu, procedūrām un kritērijiem, kas jāievēro, lai noteiktu, vai piedāvātais pakalpojums varētu apdraudēt publisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru, kā arī dalībvalstu ziņošanas pienākumiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriedes, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriedes tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu18. Konkrētāk, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlamentam un Padomei visi dokumenti būtu jāsaņem vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem un Eiropas Parlamenta un Padomes ekspertiem būtu sistemātiski jāpiedalās Komisijas ekspertu grupas sanāksmēs, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(14)  Lai ņemtu vērā tirgus norises un tehnikas attīstību, saskaņā ar 290. pantu Līgumā par Eiropas Savienību darbību būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus, ar ko grozīt Regulas (EK) Nr. 1073/2009 I un II pielikumu un papildināt minēto regulu ar noteikumiem par pašpārvadājumu sertifikātu formātu, atļaujas pieteikumu un pašu atļauju formātu, procedūrām un kritērijiem, kas jāievēro, lai noteiktu, vai piedāvātais pakalpojums varētu apdraudēt publisko pakalpojumu līguma līdzsvaru, kā arī dalībvalstu ziņošanas pienākumiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriedes, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriedes tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu18. Konkrētāk, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlamentam un Padomei visi dokumenti būtu jāsaņem vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem un Eiropas Parlamenta un Padomes ekspertiem būtu sistemātiski jāpiedalās Komisijas ekspertu grupas sanāksmēs, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

_________________

_________________

18 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

18 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

1. pants – 4. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

4.  Šo regulu piemēro pasažieru iekšzemes komercpārvadājumiem, ko veic ārvalstu pārvadātājs, kā paredzēts V nodaļā.;

4.  Šo regulu piemēro pasažieru iekšzemes starppilsētu komercpārvadājumiem, ko veic ārvalstu pārvadātājs, kā paredzēts V nodaļā, un tā neskar Regulas (EK) Nr. 1370/2007 noteikumus.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

1. pants – 1. daļa – 9. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

9.  “autoosta” ir jebkurš objekts ar minimālo laukumu 600 m2, kurā tiek nodrošināts stāvlaukums, ko izmanto autobusi pasažieru uzņemšanai vai izsēdināšanai;

9.  “autoosta” ir atļauju saņēmis objekts, kurā tiek nodrošināts stāvlaukums, ko izmanto autobusi pasažieru uzņemšanai vai izsēdināšanai;

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

2. pants – 1. daļa – 10. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

10.  “autoostas apsaimniekotājs” ir jebkura persona, kas ir atbildīga par to, lai piešķirtu piekļuvi autoostai;

10.  "autoostas apsaimniekotājs" ir dalībvalsts organizatoriska vienība, kura atbild par autoostas pārvaldību, kas atbilst profesionālās kompetences un finanšu kapacitātes prasībām;

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

2. pants – 1. daļa – 11. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

11.  “reāla alternatīva” ir cita autoosta, kas pārvadātājam ir ekonomiski pieņemama un ļauj tam veikt pasažieru attiecīgo pārvadājumu.”;

11.  "reāla alternatīva" ir cita autoosta, kas pārvadātājam ir ekonomiski pieņemama un nodrošina līdzīgu infrastruktūru un savienojamību ar to autoostu, attiecībā uz kuru sākotnēji bijis pieprasījums, nodrošina pasažieriem piekļuvi citiem sabiedriskā transporta veidiem, kā arī ļauj pārvadātājam veikt pasažieru attiecīgo pārvadājumu līdzīgi kā uz to autoostu, attiecībā uz kuru sākotnēji bija pieprasījums.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

2. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

 

11.a  "pakalpojumu valsts līgums" ir viens vai vairāki akti, kas uzliek juridiskas saistības un kuros ir apliecināta kādas kompetentās iestādes vienošanās ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, uzticot šim sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam tādu sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumu apsaimniekošanu un sniegšanu, uz kuriem attiecas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības; atkarībā no dalībvalsts tiesību aktiem līgums var būt arī kompetentās iestādes pieņemts lēmums individuāla tiesību akta vai normatīva akta veidā vai tāds, kurā ir nosacījumi, kā kompetentā iestāde pati sniedz pakalpojumus vai uztic šādu pakalpojumu sniegšanu tieši pakļautam pakalpojumu sniedzējam;

Pamatojums

Termina "pakalpojumu valsts līgums" definīcijai būtu jāsaskan ar Regulā (EK) Nr. 1370/2007 ietverto definīciju.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

2. pants – 1. daļa – 11.b punkts (jauns)

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

 

11.b “alternatīvs maršruts" ir cits pastāvošs regulāri veikts maršruts starp to pašu izbraukšanas punktu un galamērķi, kas ļauj aizstāt pašreizējo maršrutu;

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

3.a pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

Katra dalībvalsts izraugās vienu valsts regulatīvo iestādi, kas ir atbildīga par pasažieru autopārvadājumu nozari. Minētā iestāde ir objektīva institūcija, kas organizatoriskā, funkcionālā, hierarhijas un lēmumu pieņemšanas ziņā ir juridiski nošķirta un neatkarīga no jebkuras citas valsts vai privātas iestādes. Tā ir neatkarīga no jebkuras kompetentās iestādes, kas iesaistīta publisko pakalpojumu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā.

Kompetentās iestādes katrā dalībvalstī izraugās valsts publisku regulatīvo iestādi, kas ir atbildīga par pasažieru autopārvadājumu nozari. Minētā iestāde ir objektīva institūcija, kas organizatoriskā, funkcionālā, hierarhijas un lēmumu pieņemšanas ziņā ir juridiski nošķirta, pārredzama un neatkarīga no jebkuras citas valsts vai privātas iestādes. Tā ir neatkarīga no jebkuras kompetentās iestādes, kas iesaistīta publisko pakalpojumu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

3.a pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

Regulatīvā iestāde var būt atbildīga par citām regulējamām nozarēm.

Regulatīvā iestāde var būt iestāde, kas jau strādā un kas atbild par citiem regulējamiem pakalpojumiem.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

3.a pants – 2. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

2.  Cilvēkresursu un materiālās bāzes ziņā pasažieru autopārvadājumu nozares regulatīvajai iestādei ir vajadzīgās organizatoriskās spējas, kuras ir samērīgas ar minētās nozares nozīmi attiecīgajā dalībvalstī.

2.  Cilvēkresursu, finanšu un materiālās bāzes ziņā pasažieru autopārvadājumu nozares regulatīvajai iestādei ir tās uzdevumu pildīšanai vajadzīgās organizatoriskās spējas, kuras ir samērīgas ar minētās nozares nozīmi attiecīgajā dalībvalstī.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

30.a pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

 

2.a  Neskarot valstu konkurences iestāžu kompetenci, regulatīvajai iestādei ir pilnvaras novērot konkurences situāciju iekšzemes tirgū attiecībā uz regulāriem pasažieru autopārvadājumiem, ar mērķi novērst diskrimināciju vai dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu tirgū, tostarp gadījumos, ja tiek slēgti apakšlīgumi. Tās atzinumi ir saistoši.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

3.a pants – 3. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

(b)  apkopo un sniedz informāciju par piekļuvi autoostām; kā arī

(b)  apkopo un sniedz informāciju par piekļuvi autoostām ar mērķi nodrošināt, ka pakalpojumu sniedzējiem piekļuvi autoostām piešķir saskaņā ar taisnīgiem, nediskriminējošiem un pārredzamiem nosacījumiem;

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

3.a pants – 3. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

c)  lemj par autoostas apsaimniekotāju lēmumu pārsūdzībām.

c)  lemj par autoostas apsaimniekotāju lēmumu pārsūdzībām; kā arī

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

3.a pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

 

c a)  izveido elektronisku publiski pieejamu reģistru, kurā iekļauj visus apstiprinātos regulāros iekšzemes un starptautisko pārvadājumus;

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

3.a pants – 4. punkts – 1. daļa

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

Regulatīvā iestāde, pildot savus uzdevumus, var pieprasīt attiecīgu informāciju no kompetentajām iestādēm, autoostu apsaimniekotājiem, pieteikumu iesniedzējiem un jebkuras trešās personas, kas darbojas attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

Regulatīvā iestāde, pildot savus uzdevumus, var pieprasīt attiecīgu informāciju no citām kompetentajām iestādēm, autoostu apsaimniekotājiem, pieteikumu iesniedzējiem un jebkuras trešās personas, kas darbojas attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

3.a pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

Pieprasīto informāciju iesniedz saprātīgā termiņā, ko noteikusi regulatīvā iestāde un kas nepārsniedz vienu mēnesi. Pamatotos gadījumos regulatīvā iestāde var pagarināt termiņu informācijas iesniegšanai ilgākais par divām nedēļām. Regulatīvā iestāde spēj nodrošināt informācijas prasības izpildi, izmantojot iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas.

Pieprasīto informāciju iesniedz saprātīgā termiņā, ko noteikusi regulatīvā iestāde un kas nepārsniedz vienu mēnesi. Pienācīgi pamatotos gadījumos regulatīvā iestāde var pagarināt termiņu informācijas iesniegšanai ilgākais par divām nedēļām. Regulatīvā iestāde spēj nodrošināt informācijas prasības izpildi, izmantojot iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

3.a pants – 5. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

5.  Dalībvalstis nodrošina, ka regulatīvās iestādes pieņemtie lēmumi ir pakļauti pārskatīšanai tiesā. Minēto pārskatīšanu var apturēt tikai tad, ja regulatīvās iestādes lēmuma tūlītēja stāšanās spēkā var apelācijas iesniedzējam radīt neatgriezenisku vai nepārprotami pārmērīgu kaitējumu. Šis noteikums neskar apelāciju izskatīšanas tiesas pilnvaras, kas tai piešķirtas ar attiecīgās dalībvalsts konstitucionālajiem tiesību aktiem.

5.  Dalībvalstis nodrošina, ka regulatīvās iestādes pieņemtie lēmumi ir pakļauti ātrai pārskatīšanai tiesā. Minēto pārskatīšanu var apturēt tikai tad, ja regulatīvās iestādes lēmuma tūlītēja stāšanās spēkā var apelācijas iesniedzējam radīt neatgriezenisku vai nepārprotami pārmērīgu kaitējumu. Šis noteikums neskar apelāciju izskatīšanas tiesas pilnvaras, kas tai piešķirtas ar attiecīgās dalībvalsts konstitucionālajiem tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

3.a pants – 6. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

6.  Regulatīvās iestādes pieņemtos lēmumus publisko.;

6.  Regulatīvās iestādes pieņemtos lēmumus publisko divu nedēļu laikā pēc to pieņemšanas;

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

5.a pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

 

1.a  Ja autoostu apsaimniekotāji piešķir piekļuves tiesības, autobusu pārvadājumu pakalpojumu sniedzēji ievēro spēkā esošos autoostas darbības noteikumus.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

5.a pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

Piekļuves pieprasījumu var noraidīt, pamatojoties tikai uz nepietiekamu ietilpību.

Piekļuves autoostām pieprasījumu var noraidīt, pamatojoties tikai uz apsvērumiem par nepietiekamu ietilpību, to, ka autopārvadātājs atkārtoti nemaksā nodevas, ir tikuši pienācīgi dokumentēti gadījumi par autopārvadātāja pieļautiem nopietniem un atkārtotiem pārkāpumiem, vai citiem valsts noteikumiem, ar nosacījumu, ka tos piemēro konsekventi un ka tie nav diskriminējoši pret konkrētiem pārvadātājiem, kas vēlas piekļūt autoostai, vai ar šiem pārvadātājiem saistītajiem uzņēmējdarbības modeļiem. Ja pieprasījums tiek noraidīts, autoostas apsaimniekotājs par savu lēmumu paziņo arī regulatīvajai iestādei.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

5.a pants – 2. punkts – 3. daļa

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

Ja autoostas apsaimniekotājs noraida piekļuves pieprasījumu, tas norāda visas reālās alternatīvas.

Ja autoostas apsaimniekotājs noraida piekļuves pieprasījumu, tam vajadzētu norādīt uz labākajām reālajām alternatīvām, kas tam zināmas.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

5.a pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

Autoostu apsaimniekotāji divās vai vairākās Savienības oficiālajās valodās publicē vismaz šādu informāciju:

Autoostu apsaimniekotāji attiecīgajās valsts valodās un vēl vienā citā Savienības oficiālajā valodā publicē vismaz šādu informāciju:

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

5.a pants – 3. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

 

aa)  visas esošās infrastruktūras uzskaitījumu un autoostas tehniskos parametrus;

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

5.a pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

 

3.a  Dalībvalstis no šā panta piemērošanas var atbrīvot autoostas, kas pieder autoostas apsaimniekotājam un ko tas izmanto vienīgi pats saviem pasažieru autopārvadājumiem. Apsverot pieteikumu par nepiemērošanu, regulatīvās iestādes ņem vērā reālo alternatīvu pieejamību.”;

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

5.b pants – 2. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

2.  Ja pieteikumā pieprasīto piekļuvi nevar piešķirt, autoostas apsaimniekotājs sāk pārrunas ar visiem ieinteresētajiem pārvadātājiem ar nolūku izpildīt attiecīgo pieprasījumu.

svītrots

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

5.b pants – 3. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

3.  Autoostas apsaimniekotājs pieņem lēmumu par jebkuru pieteikumu attiecībā uz piekļuvi autoostai divos mēnešos, skaitot no dienas, kad pārvadātājs iesniedzis šo pieteikumu. Piekļuves lēmumos norāda to pamatojumu.

3.  Autoostas apsaimniekotājs pieņem lēmumu par jebkuru pieteikumu attiecībā uz piekļuvi autoostai bez kavēšanās un ne vēlāk kā viena mēneša laikā, skaitot no dienas, kad pārvadātājs iesniedzis šo pieteikumu. Ja piekļuve tiek atteikta, autoostas apsaimniekotājs pamato savu lēmumu.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

5.b pants – 5. punkts – 2. daļa

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

Regulatīvās iestādes lēmums par pārsūdzību ir saistošs. Regulatīvā iestāde spēj nodrošināt tā izpildi, izmantojot iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas.

Regulatīvās iestādes lēmums par pārsūdzību ir saistošs atkarībā no valstu tiesību aktu noteikumiem par pārskatīšanu tiesā. Regulatīvā iestāde spēj nodrošināt tā izpildi, izmantojot iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8. pants – virsraksts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

Atļaujas izsniegšanas procedūra attiecībā uz starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem tādā attālumā, kas taisnā līnijā nepārsniedz 100 kilometrus

Atļaujas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas procedūras attiecībā uz starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem tādā attālumā, kas taisnā līnijā ir līdz 100 kilometriem

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8. pants – 1. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

1.  Atļaujas izsniedz ar visu to dalībvalstu kompetento iestāžu piekrišanu, kuru teritorijā notiek pasažieru iekāpšana vai izkāpšana, kā arī pārvadājumi tādā attālumā, kas taisnā līnijā nepārsniedz 100 kilometrus. Divu nedēļu laikā pēc pieteikuma saņemšanas atļaujas izsniedzēja iestāde nosūta pieteikuma kopiju kopā ar visu citu attiecīgo dokumentu kopijām uz šīm kompetentajām iestādēm ar lūgumu dot savu piekrišanu. Vienlaikus informēšanas nolūkā atļaujas izsniedzēja iestāde nosūta šos dokumentus to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuru teritorijas tiek šķērsotas.

1.  Atļaujas izsniedz ar visu to dalībvalstu kompetento iestāžu piekrišanu, kuru teritorijā notiek pasažieru iekāpšana vai izkāpšana, kā arī pārvadājumi tādā attālumā, ko nosaka katra dalībvalsts un kuru attālums ir līdz 100 kilometru braukšanas ceļa. Divu nedēļu laikā pēc pieteikuma saņemšanas atļaujas izsniedzēja iestāde nosūta pieteikuma kopiju kopā ar visu citu attiecīgo dokumentu kopijām uz šīm kompetentajām iestādēm ar lūgumu dot savu piekrišanu. Vienlaikus informēšanas nolūkā atļaujas izsniedzēja iestāde nosūta šos dokumentus to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuru teritorijas tiek šķērsotas.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

To dalībvalstu kompetentās iestādes, kuru piekrišana ir lūgta, trīs mēnešu laikā paziņo atļaujas izsniedzējai iestādei savu lēmumu. Šo termiņu aprēķina, skaitot no dienas, kurā saņemts lūgums izteikt piekrišanu un kura norādīta saņemšanas apstiprinājuma kvītī. Ja dalībvalstu kompetentās iestādes, kuru piekrišana ir lūgta, to nedod, tās norāda iemeslus.

To dalībvalstu kompetentās iestādes, kuru piekrišana ir lūgta, divu mēnešu laikā paziņo atļaujas izsniedzējai iestādei savu lēmumu. Šo termiņu aprēķina, skaitot no dienas, kurā saņemts lūgums izteikt piekrišanu un kura norādīta saņemšanas apstiprinājuma kvītī. Ja dalībvalstu kompetentās iestādes, kuru piekrišana ir lūgta, to nedod, tās norāda iemeslus.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8. pants – 3. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

3.  Atļaujas izsniedzēja iestāde pieņem lēmumu par pieteikumu četros mēnešos, skaitot no dienas, kad pārvadātājs iesniedzis šo pieteikumu.

3.  Atļaujas izsniedzēja iestāde pieņem lēmumu par pieteikumu trīs mēnešos, skaitot no dienas, kad pārvadātājs iesniedzis šo pieteikumu.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8. pants – 4. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

4.  Atļauju piešķir, ja vien atteikumu nevar pamatot ar vienu vai vairākiem Regulas 8.c panta 2. punkta a)d) apakšpunktā norādītajiem iemesliem.

4.  Atļauju piešķir, ja vien atteikumu nevar pamatot ar vienu vai vairākiem Regulas 8.c panta 2. punkta a)–d) apakšpunktā norādītajiem objektīvajiem iemesliem, kas attiecas uz sabiedrības interesēm.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

 

4.a  Gadījumā, ja regulārs starptautisks autobusu pārvadājumu pakalpojums izjauc publisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru ārkārtas iemeslu dēļ, kurus nevarēja paredzēt atļaujas piešķiršanas brīdī un par kuriem publisko pakalpojumu līguma turētājs nav atbildīgs, attiecīgā dalībvalsts var ar Komisijas piekrišanu apturēt vai anulēt atļauju sniegt pakalpojumu, par to pārvadātājam paziņojot sešus mēnešus iepriekš. Pārvadātājiem ir iespēja pārsūdzēt šādu lēmumu.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8. pants – 6. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

6.  Pēc apspriešanās ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras nepiekrita atļaujas izsniegšanai, Komisija četru mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no atļaujas izsniedzējas iestādes pieņem lēmumu. Šis lēmums stājas spēkā pēc 30 dienām kopš tā paziņošanas attiecīgajām dalībvalstīm.

6.  Pēc apspriešanās ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras nepiekrita atļaujas izsniegšanai, Komisija ne ilgāk kā divu mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no atļaujas izsniedzējas iestādes pieņem lēmumu. Šis lēmums stājas spēkā pēc 30 dienām kopš tā paziņošanas attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8.a pants – virsraksts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

Atļaujas izsniegšanas procedūra attiecībā uz starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem tādā attālumā, kas taisnā līnijā pārsniedz 100 kilometrus vai vairāk

Atļaujas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas procedūras attiecībā uz starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem tādā attālumā, kas taisnā līnijā pārsniedz 100 kilometrus braukšanas ceļa

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8.a pants – 1. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

1.  Atļaujas izsniedzēja iestāde pieņem lēmumu par pieteikumu divos mēnešos, skaitot no dienas, kad pārvadātājs iesniedzis šo pieteikumu.

1.  Atļaujas izsniedzēja iestāde pieņem lēmumu par pieteikumu bez kavēšanās un ne vēlāk kā divos mēnešos, skaitot no dienas, kad pārvadātājs iesniedzis šo pieteikumu.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8.a pants – 2. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

2.  Atļauju piešķir, ja vien atteikumu nevar pamatot ar vienu vai vairākiem Regulas 8.c panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā norādītajiem iemesliem.

2.  Atļauju piešķir, ja vien atteikumu nevar pamatot ar vienu vai vairākiem Regulas 8.c panta 2. punkta a)–ca) apakšpunktā norādītajiem iemesliem.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8.a pants – 3. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

3.  Informēšanas nolūkā atļaujas izsniedzēja iestāde nosūta visu to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuru teritorijā notiek pasažieru iekāpšana vai izkāpšana, kā arī to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuru teritorijas tiek šķērsotas bez pasažieru iekāpšanas vai izkāpšanas, pieteikuma kopiju, tai pievienojot visu citu attiecīgo dokumentu kopijas un savu novērtējumu.

3.  Divu nedēļu laikā kopš atļaujas pieteikuma saņemšanas atļaujas izsniedzēja iestāde nosūta visu to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuru teritorijā notiek pasažieru iekāpšana vai izkāpšana, pieteikuma kopiju, tai pievienojot visu citu attiecīgo dokumentu kopijas un savu novērtējumu, ar lūgumu dot savu piekrišanu. Informēšanas nolūkā atļaujas izsniedzēja iestāde arī nosūta attiecīgos dokumentus to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuru teritorijas tiek šķērsotas bez pasažieru iekāpšanas vai izkāpšanas.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8.a pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

 

3.a  Ja kāda no to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuru teritorijā notiek pasažieru iekāpšanu vai izkāpšana, nepiekrīt atļaujas izsniegšanai kāda no 2. punktā uzskaitīto iemeslu dēļ, atļauju nedrīkst piešķirt, lai gan jautājumu var nodot izskatīšanai Komisijā mēneša laikā no atbildes saņemšanas dienas.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8.a pants – 3.b punkts (jauns)

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

 

3.b  Pēc apspriešanās ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras nepiekrita atļaujas izsniegšanai, Komisija četru mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no atļaujas izsniedzējas iestādes pieņem lēmumu. Šis lēmums stājas spēkā pēc 30 dienām kopš tā paziņošanas attiecīgajām dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8.a pants – 3.c punkts (jauns)

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

 

3.c  Komisijas lēmumu piemēro, kamēr dalībvalstis panāk vienošanos un atļaujas izsniedzēja iestāde pieņem lēmumu par pieteikumu.”;

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8.b pants – 1. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

1.  Atļaujas izsniedzēja iestāde pieņem lēmumu par pieteikumu divos mēnešos, skaitot no dienas, kad pārvadātājs iesniedzis šo pieteikumu. Šo termiņu var pagarināt līdz četriem mēnešiem, ja ir jāveic analīze saskaņā ar 8.c panta 2. punkta d) apakšpunktu.

1.  Atļaujas izsniedzēja iestāde pieņem lēmumu par pieteikumu ne vēlāk kā divos mēnešos, skaitot no dienas, kad pārvadātājs iesniedzis šo pieteikumu. Šo termiņu var pagarināt līdz trīs mēnešiem, ja ir jāveic analīze saskaņā ar 8.c panta 2. punkta d) apakšpunktu.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8.b pants – 2. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

2.  Atļaujas regulāriem iekšzemes pārvadājumiem piešķir, ja vien atteikumu nevar pamatot ar vienu vai vairākiem Regulas 8.c panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā norādītajiem iemesliem un ja pasažierus pārvadā tādā attālumā, kas taisnā līnijā nepārsniedz 100 kilometrus, kā noteikts 8.c panta 2. punkta d) apakšpunktā.

2.  Atļaujas regulāriem iekšzemes pārvadājumiem piešķir, ja vien atteikumu nevar pamatot ar vienu vai vairākiem Regulas 8.c panta 2. punkta a)–ca) apakšpunktā norādītajiem iemesliem un ja pasažierus pārvadā tādā attālumā, kas ir līdz 100 kilometriem braukšanas ceļa, bet to nepārsniedz, kā noteikts 8.c panta 2. punkta d) apakšpunktā.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8.b pants – 3. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

3.  Attālumu, kas minēts 2. punktā, drīkst palielināt līdz 120 kilometriem, ja regulārais pārvadājums tiks ieviests, lai apkalpotu izbraukšanas vietu un galapunktu, ko jau apkalpo, noslēdzot vairāk nekā vienu publisko pakalpojumu līgumu.

svītrots

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8.c pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

Lēmumos, ar ko noraida pieteikumus vai izsniedz atļauju ar ierobežojumiem, izklāsta iemeslus, kas ir to pamatā.

Lēmumos, ar ko noraida pieteikumus, izsniedz atļauju ar ierobežojumiem vai aptur vai anulē atļauju, izklāsta iemeslus, kas ir to pamatā, un attiecīgā gadījumā ņem vērā regulatora analīzi. Pieteikuma iesniedzējam vai attiecīgajam pārvadātājam, kas sniedz pakalpojumu, ir iespēja pārsūdzēt atļaujas izsniedzējas iestādes lēmumus.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8.c pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

Atļauju piešķir, ja vien noraidījumu nevar pamatot ar vienu vai vairākiem šādiem iemesliem:

Atļaujas pieteikumu var noraidīt tikai šāda viena vai vairāku iemeslu dēļ:

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8.c pants – 2. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

b)  iesniedzējs ir pārkāpis savas valsts vai starptautiskos tiesību aktus par autotransportu, jo īpaši noteikumus un prasības attiecībā uz atļaujām veikt starptautiskus pasažieru autopārvadājumus, vai ir izdarījis Savienības autopārvadājumu tiesību aktu nopietnu pārkāpumu, jo īpaši attiecībā uz noteikumiem, ko piemēro transportlīdzekļiem un transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas režīmam;

b)  iesniedzējs ir pārkāpis savas valsts vai starptautiskos tiesību aktus par autotransportu, jo īpaši noteikumus un prasības attiecībā uz atļaujām veikt starptautiskus pasažieru autopārvadājumus, vai ir izdarījis Savienības vai valstu, vai attiecīgā gadījumā reģionālo autopārvadājumu tiesību aktu nopietnu pārkāpumu, jo īpaši attiecībā uz noteikumiem, ko piemēro transportlīdzekļu tehniskajām prasībām un emisiju standartiem, kā arī transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas režīmam;

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8.c pants – 2. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

 

c a)  iesniedzējs ir pieprasījis atļauju regulāriem pārvadājumiem tajā pašā vai alternatīvā maršrutā, ja kompetentā iestāde sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir piešķīrusi ekskluzīvas tiesības sniegt noteiktus sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumus apmaiņā pret sabiedrisko pakalpojumu saistību ievērošanu saskaņā ar publisko pakalpojumu līgumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1370/2007 3. pantu. Šis noraidīšanas iemesls neskar šīs regulas 8.d panta 1.a punktu;

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8.c pants – 2. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

d)  regulatīvā iestāde, pamatojoties uz objektīvu ekonomisko analīzi, konstatē, ka attiecīgais pakalpojums varētu apdraudēt publisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru.

d)  regulatīvā iestāde, pamatojoties uz objektīvu ekonomisko analīzi, konstatē, ka attiecīgais pakalpojums varētu apdraudēt publisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru. Šajā analīzē izvērtē attiecīgā tirgus un tīkla strukturālās un ģeogrāfiskās īpatnības (lielums, pieprasījuma īpatnības, tīkla sarežģītība, tehniskā un ģeogrāfiskā izolācija un līgumā noteiktie pakalpojumi) un to, vai jaunais pakalpojums veicina pakalpojumu kvalitātes vai rentabilitātes uzlabošanos.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8.c pants – 2. punkts – 3. daļa

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

Atļaujas izsniedzējas iestādes nedrīkst noraidīt pieteikumu, pamatojoties tikai uz to, ka pārvadātājs piedāvā zemākas cenas nekā tās, ko piedāvā citi autopārvadātāji, vai to, ka attiecīgajā satiksmes līnijā jau darbojas citi autopārvadātāji.

Atļaujas izsniedzējas iestādes nedrīkst noraidīt pieteikumu, pamatojoties tikai uz to, ka pārvadātājs, kurš pieprasa atļauju, piedāvā zemākas cenas nekā tās, ko piedāvā citi autopārvadātāji, ja vien attiecīgā regulatīvā iestāde vai cita valsts iestāde nekonstatē, ka pieteikuma iesniedzējs, kas vēlas iekļūt tirgū, plāno piedāvāt pakalpojumus par cenām, kas zemākas par to normālo vērtību ilgākā laikposmā, un ka šāda rīcība var kaitēt godīgai konkurencei. Atļaujas izsniedzējas iestādes nenoraida pieteikumu tikai tādēļ, ka attiecīgajā satiksmes līnijā jau darbojas citi autopārvadātāji.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8.d pants – 1. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

1.  Dalībvalstis var ierobežot tiesības piekļūt regulāro pārvadājumu starptautiskajiem un vietējiem tirgiem, ja piedāvātais regulārais pārvadājums nodrošina pasažieru pārvadāšanu tādā attālumā, kas taisnā līnijā nepārsniedz 100 kilometrus, un ja šis pakalpojums varētu apdraudēt publisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru.

1.  Dalībvalstis var ierobežot tiesības piekļūt regulāro autobusu pārvadājumu starptautiskajiem un vietējiem tirgiem, ja piedāvātais regulārais pārvadājums nodrošina pasažieru pārvadāšanu attālumā līdz 100 kilometriem brauciena ceļa un ja šis pakalpojums varētu apdraudēt publisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru, vai jebkādā attālumā, ja to veic pilsētas vai piepilsētas centrā vai konurbācijā vai nodrošina pārvadājumus starp tiem un apkārtējām teritorijām, vai ja pieteikuma iesniedzējs nav izpildījis valsts, Savienības vai starptautisko tiesību aktu noteikumus.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8.d pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

 

1.a  Ja kompetentā iestāde ir piešķīrusi ekskluzīvas tiesības uzņēmumam, kas īsteno publisko pakalpojumu līgumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1370/2007 3. pantu, ekskluzīvo tiesību aizsardzība attiecas tikai uz sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, kas nodrošina pārvadājumus tajos pašos vai alternatīvos maršrutos. Ekskluzīvo tiesību piešķiršana neizslēdz jaunu regulāro pārvadājumu pakalpojumu atļaušanu, ja šie pārvadājumu pakalpojumi nekonkurē ar pakalpojumiem, ko sniedz pakalpojumu valsts līguma ietvaros vai darbojas citos maršrutos.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8.d pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

Regulatīvā iestāde pārbauda šo pieprasījumu un lemj, vai veikt ekonomisko analīzi. Tā informē ieinteresētās personas par savu lēmumu.

Ja tiek saņemts šāds pieprasījums, regulatīvā iestāde pārbauda šo pieprasījumu un var lemt par to, vai veikt ekonomisko analīzi saskaņā ar 8.c panta 2. punkta d) apakšpunktu, ja vien nav ārkārtēju praktisku vai citu iemeslu, kas pamato lēmumu to nedarīt. Tā informē ieinteresētās personas par savu lēmumu.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8.d pants – 3. punkts – 1. daļa

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

Ja regulatīvā iestāde veic ekonomisko analīzi, tā informē visas ieinteresētās personas par minētās analīzes rezultātiem un saviem secinājumiem sešu nedēļu laikā pēc visas attiecīgās informācijas saņemšanas. Regulatīvā iestāde var secināt, ka atļauja ir jāizsniedz, jāizsniedz atbilstīgi nosacījumiem vai ka to nedrīkst izsniegt.

Ja regulatīvā iestāde veic ekonomisko analīzi, tā informē visas ieinteresētās personas par minētās analīzes rezultātiem un saviem secinājumiem tuvākajā iespējamā laikā, taču ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc visas attiecīgās informācijas saņemšanas. Regulatīvā iestāde var secināt, ka atļauja ir jāizsniedz, jāizsniedz atbilstīgi nosacījumiem vai ka to nedrīkst izsniegt.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8.d pants – 5. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

5.  Saskaņā ar 26. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar ko nosaka procedūru un kritērijus, kas jāievēro, piemērojot šo pantu.;

5.  Saskaņā ar 26. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar ko nosaka procedūru un kritērijus, kas jāievēro, piemērojot šo pantu, jo īpaši veicot ekonomisko analīzi.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

8.d pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

 

5.a  Dalībvalstis var vēl vairāk liberalizēt savu atļauju sistēmu regulārajiem iekšzemes pārvadājumiem attiecībā uz atļauju izsniegšanas procedūru un kilometru ierobežojumiem.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1073/2009

11. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

 

(13 a)  regulas 11. pantam pievieno šādu 3.a punktu:

 

“3.a   Dalībvalsts var pieņemt lēmumu pieprasīt ārvalstu pārvadātājam uzņēmējā dalībvalstī ievērot nosacījumus, kas attiecas uz prasību par uzņēmējdarbības veikšanu, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1071/2009 *, pēc tam, kad šim pārvadātājam ir piešķirta atļauja regulāriem iekšzemes pārvadājumiem, un pirms pārvadātājs uzsāk attiecīgos pārvadājumus.. Šādos lēmumos norāda to pamatojumu. Lēmumā ņem vērā ārvalstu pārvadātāja uzņēmējā dalībvalstī veiktās darbības apjomu un ilgumu. Ja uzņēmēja dalībvalsts konstatē, ka ārvalstu pārvadātājs neatbilst uzņēmējdarbības prasībai, tā var anulēt attiecīgās atļaujas, kas tam piešķirtas regulāriem iekšzemes pārvadājumiem, vai tās apturēt, līdz ir izpildītas prasība.”;

 

__________________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1071/2009, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK (OV L 300, 14.11.2009., 51. lpp.).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1073&qid=1548063430167&from=LV)

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 15. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

13. pants

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

(15)  regulas 13. pantu svītro;

svītrots

[Galvenē atsauce uz grozījumu tiesību aktu (“1. pants — 1. daļa — 15. punkts (jauns)”) Komisijas priekšlikumā atbilst daļai “1. pants — 1. daļa — 14. punkts (jauns)”. Šī neatbilstība visu valodu versijās, izņemot grieķu valodu, ir radusies dēļ nepareizas numerācijas (1. panta 1. daļas 7. punkts iekļauts divreiz) Komisijas priekšlikumā.]

Pamatojums

Attiecīgā panta atjaunošana ir vajadzīga, lai nodrošinātu, ka vietējas ekskursijas tiek uzskatītas par vienu vienotu starptautisku pārvadājumu pakalpojumu, nevis par kabotāžas pārvadājumu.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 16. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

b)  pagaidu kārtā veikti neregulāri pārvadājumi;

b)  neregulāri pārvadājumi;

[Galvenē atsauce uz grozījumu tiesību aktu (“1. pants — 1. daļa —16. punkts”) Komisijas priekšlikumā atbilst daļai “1. pants — 1. daļa — 15. punkts”). Šī neatbilstība visu valodu versijās, izņemot grieķu valodu, ir radusies dēļ nepareizas numerācijas (1. panta 1. daļas 7. punkts iekļauts divreiz) Komisijas priekšlikumā.]

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 16. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

c)  saskaņā ar šo regulu veikti regulāri pārvadājumi.;

c)  saskaņā ar šo regulu veikti regulāri pārvadājumi, ko kā regulārus starptautiskus pārvadājumus saskaņā ar šo regulu veic pārvadātājs, kurš nav uzņēmējas dalībvalsts rezidents, izņemot pārvadājumu pakalpojumus, kas nodrošina pilsētas centra vai konurbācijas vajadzības un vajadzības pēc pārvadājumiem starp tām un apkārtējām teritorijām. Kabotāžas pārvadājumi netiek veikti neatkarīgi no šiem starptautiskajiem pārvadājumiem.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 16. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

15. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

 

c a)  regulārie pārvadājumi, ja kā regulārus iekšzemes pārvadājumus saskaņā ar šo regulu tos veic pārvadātājs, kurš nav uzņēmējas dalībvalsts rezidents.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1073/2009

16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(16a)  regulas 16. panta 1. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

1.  Kabotāžas pārvadājumu veikšana, ja Kopienas tiesību aktos nav noteikts citādi, pakļauta normatīviem un administratīviem aktiem, kas ir spēkā uzņēmējā dalībvalstī attiecībā uz:

“1.  Kabotāžas pārvadājumu veikšana, ja Kopienas tiesību aktos nav noteikts citādi, pakļauta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 96/71/EK* un normatīviem un administratīviem aktiem, kas ir spēkā uzņēmējā dalībvalstī attiecībā uz:

 

__________________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.).

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:LV:PDF)

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 17. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

17. pants

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

(17)  regulas 17. pantu svītro;

svītrots

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 17.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1073/2009

17. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(17a)  regulas 17. pantu aizstāj ar šādu:

“17. pants

“17. pants

Kabotāžas pārvadājumu kontroles dokumenti

 

Kabotāžas pārvadājumu kontroles dokumenti

1.  Kabotāžas pārvadājumus neregulāru pārvadājumu veidā veic saskaņā ar 12. pantā minēto brauciena formulāru, kas atrodas autotransporta līdzeklī un ko uzrāda pēc jebkura pilnvarota kontroles darbinieka pieprasījuma.

1.   Kabotāžas pārvadājumus neregulāru pārvadājumu veidā veic saskaņā brauciena formulāru, kas pieejams papīra vai elektroniskā formātā un ko uzrāda pēc jebkura pilnvarota inspektora pieprasījuma.

2.  Brauciena formulārā norāda šādas ziņas:

2.   Brauciena formulārā norāda šādas ziņas:

a)  pārvadājuma sākuma un beigu vieta;

a)   pārvadājuma sākuma un beigu vieta;

b)  pārvadājuma sākuma datums un beigu datums.

b)   pārvadājuma sākuma datums un beigu datums.

3.   Brauciena formulāri, kā minēts 12. pantā, tiek izsniegti brauciena formulāru grāmatiņās, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde vai struktūra pārvadātāja uzņēmējdarbības dalībvalstī.

 

4.   Speciālu regulāru pārvadājumu gadījumā kontroles dokuments ir starp pārvadātāju un pārvadājuma organizētāju noslēgtais līgums vai tā apliecināta kopija.

4.   Speciālu regulāru pārvadājumu gadījumā kontroles dokuments ir starp pārvadātāju un pārvadājuma organizētāju noslēgtais līgums vai tā apliecināta kopija. Tomēr brauciena formulāru aizpilda ikmēneša pārskata veidā.

Tomēr brauciena formulāru aizpilda ikmēneša pārskata veidā.

 

5.   Izlietotos brauciena formulārus nodod atpakaļ kompetentajai iestādei vai struktūrai pārvadātāja uzņēmējdarbības dalībvalstī saskaņā ar procedūrām, ko izstrādājusi šī iestāde vai struktūra.

5. Kontroles laikā transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības sazināties ar galveno biroju, pārvadājuma operatoru vai jebkuru citu personu vai iestādi, kas var nodrošināt pieprasītos dokumentus.";

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

28. pants – 1. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

1.  Katru gadu vēlākais līdz 31. janvārim un pirmo reizi līdz 31. janvārim […pirmajā janvārī pēc šīs regulas stāšanās spēkā] dalībvalstis paziņo Komisijai iepriekšējā gadā izsniegto regulāro pārvadājumu atļauju skaitu un to regulāro pārvadājumu atļauju kopskaitu, kas ir spēkā minētā gada 31. decembrī. Minēto informāciju iesniedz atsevišķi par katru regulārā pārvadājuma galamērķa dalībvalsti. Dalībvalstis Komisijai paziņo arī datus par speciāliem regulāriem un neregulāriem kabotāžas pārvadājumiem, ko iepriekšējā gadā veikuši vietējie pārvadātāji.

1.  Katru gadu vēlākais līdz 31. janvārim un pirmo reizi līdz 31. janvārim […pirmajā janvārī pēc šīs regulas stāšanās spēkā] dalībvalstu kompetentās iestādes paziņo Komisijai iepriekšējā gadā izsniegto regulāro pārvadājumu atļauju skaitu un to regulāro pārvadājumu atļauju kopskaitu, kas ir spēkā minētā gada 31. decembrī. Minēto informāciju iesniedz atsevišķi par katru regulārā pārvadājuma galamērķa dalībvalsti. Dalībvalstis Komisijai paziņo arī datus par speciāliem regulāriem un neregulāriem kabotāžas pārvadājumiem, ko iepriekšējā gadā veikuši vietējie pārvadātāji.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 1073/2009

28. pants – 5. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījums

5.  Līdz [ievietojiet datumu, kas aprēķināts kā piecu gadi pēc šīs regulas piemērošanas dienas] Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Ziņojumā iekļauj informāciju par to, cik lielā mērā šī regula ir sekmējusi pasažieru autopārvadājumu tirgus labāku darbību.”

5.  Līdz ... [pieci gadi pēc šīs regulas piemērošanas dienas] Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Ziņojumā iekļauj informāciju par to, cik lielā mērā šī regula ir sekmējusi pasažieru autopārvadājumu sistēmas labāku darbību, jo īpaši pasažieru, autobusu vadītāju un vides labā.”

(1)

  OV C 262, 25.7.2018., 47. lpp.


PASKAIDROJUMS

Autobusi un tālsatiksmes autobusi ir viens no pieejamākajiem un svarīgākajiem ES transporta veidiem. Tie savieno dalībvalstu lauku un pilsētu teritorijas un dažos reģionos bieži vien ir vienīgais pieejamais sabiedriskā transporta veids. Tādēļ ir būtiski, ka lai pasažieri var izmantot iespējami labākos pakalpojumus. Godīga un veselīga konkurence ir labākais veids, kā to sasniegt.

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu grozīt attiecīgo regulu, kuras mērķis ir šo uzņēmējdarbības veidu darīt pieejamu ārvalstu pārvadātājiem, kuri pašlaik nevar citu valstu tirgos piedāvāt starppilsētu autobusu pārvadājumu pakalpojumus. Turpretim vajadzētu panākt, lai pārvadātājs no A valsts varētu brīvi piedāvāt pakalpojumus no punkta X uz punktu Y valstī B. Diskriminācija pilsonības vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ vienotajā tirgū nav pieļaujama.

Ar ierosinātajiem grozījumiem referents ir saglabājis priekšlikuma garu, proti, turpināt autobusu pārvadājumu tirgu liberalizāciju. Tajā pašā laikā referents ir ņēmis vērā, ka autobusu pārvadājumu tirgus situācija dažādās valstīs ir atšķirīga un ir pievērsis uzmanību arī tam, lai neapdraudētu labi darbojošās sistēmas vairākās dalībvalstīs.

Sabiedrisko pakalpojumu līgumu aizsardzība un pilsētu teritorijas

Sabiedrisko pakalpojumu līgumiem (SPL) ir konkrēts un īpašs nolūks. Šādu līgumu pienācīga aizsardzība ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka autobusu pārvadājumu tirgu atvēršanas rezultātā nesamazinās pakalpojumu apjoms noteiktos reģionos un tirgus jaunpienācēji neizvēlas vien rentablos maršrutus. Tādēļ referents ir ieviesis jaunu nosacījumu, ar kuru atļauju jauna pakalpojuma sniegšanai var neizsniegt pat gadījumos, kad tiek ievērota Komisijas ierosinātā 100 km robežvērtība, taču attiecīgais pakalpojums apdraud pastāvošu SPL, kura līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pārredzami un bez iespējas termiņu pagarināt, kurā apvienoti rentabli un nerentabli maršruti un kurš nav saņēmis ievērojamas publiskas subsīdijas, kas apdraud vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

Turklāt esoša pakalpojuma atļauju pat var apturēt vai atsaukt, ja regulatīvā iestāde, pamatojoties uz objektīvu ekonomisko analīzi, konstatē, ka attiecīgais pakalpojums varētu apdraudēt publisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru. Referents pauž cerību, ka šie pasākumi ir pietiekami un proporcionāli, lai nodrošinātu SPL pienācīgu aizsardzību kad tirgus tiks atvērts konkurencei.

Lai vēl vairāk kliedētu bažas, referents ir ieviesis papildu nosacījumu, ar kuru dalībvalstis var ierobežot tiesības piekļūt valsts regulāriem pārvadājumiem, ja cita starpā tas nonāk saskarē ar pilsētas vai piepilsētas centru vai ja piedāvātais pakalpojums nodrošina tos pašus pasažieru pārvadājumus konkrētā maršrutā vai tīklā, kur kompetentā iestāde ir piešķīrusi sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ekskluzīvas tiesības kā atlīdzību par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību izpildi saistībā ar SPL.

Nodrošināt godīgu konkurenci un nepieļaut dominējoša tirgus stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu

Papildus SPL aizsardzībai referents vēlas nepieļaut situācijas, kad konkrētā tirgus atvēršana rada cita veida nevēlamu iznākumu. Ierosinātajai regulatīvajai iestādei būtu jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi un godīga konkurence starp pārvadātājiem. Tas paredz būtiskas ietekmes tirgū vai monopola stāvokļa novēršanu, tostarp izmantojot apakšuzņēmējus, vai radot šādus tirgus apstākļus. Turklāt atļaujas izsniedzējas iestādes drīkstēs noraidīt pieteikumu, ja regulatīvā iestāde konstatēs, ka pieteikuma iesniedzējs, kas vēlas iekļūt tirgū, plāno piedāvāt pakalpojumus par cenām, kas zemākas par to normālo vērtību ilgākā laikposmā, tādējādi kaitējot godīgai konkurencei.

Prasība par uzņēmējdarbību un iespēja noteikt liberālāku režīmu

Lai novērstu priekšlikuma gara ļaunprātīgu izmantošanu un dotu iespējas saglabāt stingrākas prasības vairākās dalībvalstīs, referents arī ieviesa iespēju dalībvalstīm pieprasīt, lai pārvadātājs veic uzņēmējdarbību uzņēmējā dalībvalstī pēc tam, kad ir piešķirta atļauja regulāriem iekšzemes pārvadājumiem.

Vienlaikus referents precizējis, ka tām dalībvalstīm, kurās jau ir liberālāks režīms, ir atļauts to saglabāt. Arī dalībvalstīm, kuras vēlas atvērt tirgu plašāk, nekā prasīts šajā priekšlikumā, ir atļauts to darīt.

Nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus

Ieviešot citus nelielus, tomēr ļoti vajadzīgus grozījumus, referents ir centies papildus uzlabot un precizēt šo priekšlikumu. Piemēram, lai nodrošinātu privāto īpašumtiesību aizsardzību, dalībvalstis var prasības neattiecināt uz autoostām, kas pieder autoostas apsaimniekotājam un ko tas izmanto vienīgi pats saviem pasažieru autopārvadājumiem.

Referents tāpēc ir pārliecināts, ka grozītais priekšlikums risina ne tikai to bažas, kuri vēlas labāku aizsardzību, jo īpaši attiecībā uz SPL, bet arī to, kuri vēlas liberālāku pieeju. Ar grozīto priekšlikumu tiek mēģināts rast pareizo līdzsvaru starp pasažieru, pārvadājumu uzņēmumu, kā arī vietējo, reģionālo un valsts iestāžu interesēm. Referents pauž optimismu, ka šis priekšlikums palīdzēs virzīties uz patiesi vienotu un taisnīgu autobusu pārvadājumu tirgu Eiropas Savienībā.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopīgi noteikumi attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum

Atsauces

COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

8.11.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

29.11.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

EMPL

7.12.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Roberts Zīle

16.1.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

1.2.2018

10.7.2018

5.11.2018

 

Pieņemšanas datums

22.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

26

14

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon

Iesniegšanas datums

28.1.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

26

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

14

-

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes, Marie-Pierre Vieu

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

S&D

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 6. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika