Procedură : 2017/0288(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0032/2019

Texte depuse :

A8-0032/2019

Dezbateri :

PV 13/02/2019 - 25
CRE 13/02/2019 - 25

Voturi :

PV 14/02/2019 - 10.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0125

RAPORT     ***I
PDF 293kWORD 124k
28.1.2019
PE 623.746v02-00 A8-0032/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul

(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Roberts Zīle

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul

(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0647),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0396/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de Parlamentul Național al Irlandei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 aprilie 2018(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0032/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului17 a demonstrat că operatorii de pe piețele naționale se confruntă cu obstacole în calea dezvoltării serviciilor interurbane de transport cu autocarul. Mai mult, serviciile de transport rutier de persoane nu au ținut pasul cu evoluția necesităților în ceea ce privește disponibilitatea și calitatea, iar modurile de transport durabile continuă să aibă o pondere modală scăzută. În consecință, anumite grupuri de cetățeni sunt dezavantajate în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor de transport de persoane; de asemenea, a crescut numărul de accidente rutiere, cantitatea de emisii și congestionarea traficului ca urmare a utilizării mai frecvente a autovehiculelor.

(1)  Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului17 a demonstrat că unii operatori de pe piețele naționale se confruntă cu obstacole nejustificate în calea dezvoltării serviciilor interurbane de transport cu autocarul în beneficiul pasagerilor. Mai mult, serviciile de transport rutier de persoane nu au ținut pasul cu evoluția necesităților în ceea ce privește disponibilitatea și calitatea, iar modurile de transport durabile continuă să aibă o pondere modală scăzută. În consecință, anumite grupuri de cetățeni sunt dezavantajate în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor de transport de persoane; de asemenea, a crescut numărul de accidente rutiere, cantitatea de emisii, congestionarea traficului și creșterea costurilor de infrastructură ca urmare a utilizării mai frecvente a autovehiculelor.

__________________

__________________

17 Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (JO L 300, 14.11.2009, p. 88).

17 Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (JO L 300, 14.11.2009, p. 88).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Pentru a asigura un cadru coerent pentru serviciile de transport interurban regulat de persoane cu autocarul și autobuzul în întreaga Uniune, Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 ar trebui să se aplice tuturor serviciilor regulate de transport interurban. Domeniul de aplicare al respectivului regulament ar trebui, prin urmare, extins.

(2)  Pentru a asigura un cadru coerent pentru serviciile de transport interurban regulat de persoane cu autocarul și autobuzul în întreaga Uniune, Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 ar trebui să se aplice tuturor serviciilor regulate de transport interurban. Domeniul de aplicare al regulamentului respectiv ar trebui, prin urmare, extins, dar nu ar trebui să se aplice centrelor urbane sau suburbane sau aglomerărilor urbane și nu ar trebui să aducă atingere dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Ar trebui să se desemneze, în fiecare stat membru, un organism de reglementare independent și imparțial, pentru a asigura buna funcționare a pieței de transport rutier de persoane. Organismul respectiv poate fi, de asemenea, responsabil pentru alte sectoare reglementate, cum ar fi sectorul feroviar, energetic sau de telecomunicații.

(3)  Fiecare stat membru ar trebui să desemneze un organism de reglementare independent și imparțial, însărcinat cu emiterea de avize cu caracter obligatoriu, pentru a asigura buna funcționare a pieței de transport rutier de persoane. Organismul respectiv poate fi, de asemenea, responsabil pentru alte sectoare reglementate, cum ar fi sectorul feroviar, energetic sau de telecomunicații.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Operațiunile comerciale aferente serviciilor regulate nu ar trebui să compromită echilibrul economic al contractelor de servicii publice existente. Din acest motiv, organismul de reglementare ar trebui să fie în măsură să efectueze o analiză economică obiectivă pentru a garanta acest lucru.

(4)  Operațiunile comerciale aferente serviciilor regulate nu ar trebui să compromită echilibrul economic al contractelor de servicii publice existente sau acordate în conformitate cu Regulamentul 1370/2007. Din acest motiv, organismul de reglementare ar trebui să fie în măsură să efectueze o analiză economică obiectivă și ar trebui să aibă autoritatea, după caz, de a propune măsurile necesare pentru a garanta acest lucru. Operațiunile comerciale regulate nu ar trebui să concureze cu furnizorii de servicii de transport cărora li s-au acordat drepturi exclusive pentru prestarea anumitor servicii publice de transport de călători în schimbul îndeplinirii unor obligații de serviciu public în cadrul unui contract de servicii publice.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Serviciile regulate sub forma operațiunilor de cabotaj ar trebui să fie condiționate de deținerea unei licențe comunitare. În vederea facilitării controalelor eficiente ale acestor servicii de către autoritățile de executare, normele privind emiterea de licențe comunitare ar trebui să fie clarificate.

(5)  Serviciile regulate sub forma operațiunilor de cabotaj ar trebui să fie condiționate de deținerea unei licențe comunitare și de utilizarea unui tahograf inteligent, în conformitate cu capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului. În vederea facilitării controalelor eficiente ale acestor servicii de către autoritățile de executare, normele privind emiterea de licențe comunitare ar trebui să fie clarificate, iar modulul IMI dezvoltat pentru trimiterea declarațiilor de detașare și a aplicațiilor electronice, permițând inspectorilor care efectuează controalele în trafic să aibă acces direct în timp real la datele și informațiile conținute în Registrul european al întreprinderilor de transport rutier (ERRU) și în sistemul de informare al pieței interne (IMI), astfel încât să se asigure plata efectivă a contribuțiilor sociale pentru șoferii de autobuz detașați.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Pentru a asigura o concurență loială pe piață, operatorilor de servicii regulate ar trebui să li se acorde drepturi de acces la terminale în Uniune, conform unor criterii corecte, echitabile, nediscriminatorii și transparente. Contestațiile împotriva deciziilor de respingere sau de restricționare a accesului ar trebui să fie depuse pe lângă organismul de reglementare.

(6)  Pentru a asigura o concurență loială pe piață, operatorilor de servicii regulate ar trebui să li se acorde drepturi de acces la terminale în Uniune, conform unor criterii corecte, echitabile, nediscriminatorii și transparente. Funcționarea unui terminal ar trebui aprobată de o autoritate națională, care trebuie să verifice care sunt cerințele necesare și care trebuie îndeplinite. Contestațiile împotriva deciziilor de respingere sau de restricționare a accesului ar trebui să fie depuse pe lângă organismul de reglementare. Statele membre pot exclude terminalele care sunt deținute și utilizate exclusiv de către operatorul terminalului pentru propriile servicii de transport rutier de persoane.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Autorizare de servicii regulate naționale și internaționale ar trebui să facă obiectul unei proceduri de autorizare. Autorizarea ar trebui acordată, cu excepția cazului în care există motive specifice de refuz care pot fi atribuite solicitantului sau dacă serviciul ar compromite echilibrul economic al unui contract de servicii publice. Ar trebui să se introducă o valoare-limită în kilometri pentru a se asigura că operațiunile comerciale aferente serviciilor regulate nu compromit echilibrul economic al contractelor de servicii publice existente. În cazul rutelor deservite deja de mai mult de un contract de servicii publice, ar trebui să existe posibilitatea de a mări această valoare-limită.

(8)  Autorizare de servicii regulate naționale și internaționale ar trebui să facă obiectul unei proceduri de autorizare. Autorizarea ar trebui acordată, cu excepția cazului în care există motive specifice de refuz care pot fi atribuite solicitantului sau dacă serviciul ar compromite echilibrul economic al unui contract de servicii publice. Ar trebui să se introducă o valoare-limită în kilometri stabilită de statele membre, care nu ar trebui în niciun caz să depășească 100 de kilometri distanță parcursă, pentru a se asigura că operațiunile comerciale aferente serviciilor regulate nu compromit echilibrul economic al contractelor de servicii publice existente.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Transportatorii nerezidenți ar trebui să poată presta servicii regulate naționale în aceleași condiții ca și transportatorii rezidenți.

(9)  Transportatorii nerezidenți ar trebui să poată presta servicii regulate naționale în aceleași condiții ca și transportatorii rezidenți, atât timp cât respectă dispozițiile referitoare la transportul rutier și alte dispoziții relevante din dreptul național, din dreptul Uniunii și din dreptul internațional.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Formalitățile administrative ar trebui să fie reduse pe cât posibil, fără a se renunța la controalele și sancțiunile care garantează aplicarea corectă și eficace a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009. Foaia de parcurs constituie o sarcină administrativă inutilă și, prin urmare, ea ar trebui eliminată.

(10)  Formalitățile administrative ar trebui să fie reduse dacă este posibil, fără a se renunța la controalele și sancțiunile care garantează aplicarea corectă și eficace a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Excursiile locale reprezintă o operațiune de cabotaj autorizată și sunt reglementate de normele generale privind cabotajul. Articolul referitor la excursiile locale ar trebui, prin urmare, eliminat.

eliminat

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a ține seama de evoluțiile pieței și de progresul tehnic, ar trebui să îi fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a modifica anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, precum și pentru a completa respectivul regulament cu norme privind formatul certificatelor pentru operațiunile de transport pe cont propriu, formatul de prezentare a cererilor de autorizare și al autorizațiilor înseși, procedura și criteriile care trebuie urmate pentru a stabili dacă un serviciu propus ar compromite echilibrul economic al unui contract de servicii publice, precum și obligațiile de raportare ale statelor membre. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare18. În mod concret, pentru a asigura participarea egală la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții Parlamentului European și ai Consiliului ar trebui să aibă în mod sistematic acces la reuniunile grupului de experți ale Comisiei, însărcinat cu pregătirea actelor delegate.

(14)  Pentru a ține seama de evoluțiile pieței și de progresul tehnic, ar trebui să îi fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a modifica anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, precum și pentru a completa respectivul regulament cu norme privind formatul certificatelor pentru operațiunile de transport pe cont propriu, formatul de prezentare a cererilor de autorizare și al autorizațiilor înseși, procedura și criteriile care trebuie urmate pentru a stabili dacă un serviciu propus ar compromite echilibrul unui contract de servicii publice, precum și obligațiile de raportare ale statelor membre. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare18. În mod concret, pentru a asigura participarea egală la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții Parlamentului European și ai Consiliului ar trebui să aibă în mod sistematic acces la reuniunile grupului de experți ale Comisiei, însărcinat cu pregătirea actelor delegate.

_________________

_________________

18 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

18 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 1 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Prezentul regulament se aplică serviciilor naționale de transport rutier de persoane, contra cost în numele unui terț, prestate de un operator de transport nerezident, în conformitate cu dispozițiile capitolului V.;

4.  Prezentul regulament se aplică serviciilor naționale de transport rutier de persoane interurbane, contra cost în numele unui terț, prestate de un operator de transport nerezident, în conformitate cu dispozițiile capitolului V și nu aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007;

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  «terminal» înseamnă orice instalație cu o suprafață minimă de 600 m², care oferă un loc de parcare utilizat de autocare și autobuze pentru debarcarea sau îmbarcarea persoanelor;

9.  «terminal» înseamnă o instalație autorizată care oferă un loc de parcare utilizat de autocare și autobuze pentru debarcarea sau îmbarcarea persoanelor;

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  «operator de terminal» înseamnă orice entitate responsabilă cu acordarea accesului la un terminal;

10.  «operator de terminal» înseamnă orice entitate într-un stat membru responsabilă cu gestionarea unui terminal, care îndeplinește cerințele de competență profesională și capacitate financiară;

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11.  «alternativă viabilă» înseamnă un alt terminal care este acceptabil din punct de vedere economic pentru transportator și care îi permite să presteze serviciul de transport de persoane în cauză.”;

11.  «alternativă viabilă» înseamnă un alt terminal care este acceptabil din punct de vedere economic pentru transportator și oferă o infrastructură și conectivitate comparabile cu cele ale terminalului solicitat inițial, permite pasagerilor să aibă acces la alte forme de transport public și permite transportatorului să presteze serviciul de transport de persoane în cauză într-un mod similar cu cel al terminalului solicitat inițial.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 11 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

11a.  prin „contract de servicii publice” se înțelege unul sau mai multe acte obligatorii din punct de vedere juridic și care confirmă acordul încheiat între o autoritate competentă și un operator de serviciu public cu scopul de a încredința respectivului operator de serviciu public gestionarea și exploatarea serviciilor publice de transport de călători sub rezerva unor obligații de serviciu public; în funcție de dreptul statelor membre, contractul poate consta de asemenea într-o decizie adoptată de autoritatea competentă sub forma unui act legislativ sau de reglementare individual, sau - care cuprinde condițiile în care autoritatea competentă însăși prestează serviciile sau încredințează prestarea unor astfel de servicii unui operator intern;

Justificare

Contractul de servicii publice ar trebui stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 11 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

11b. „rută alternativă” înseamnă o rută de la același punct de plecare la aceeași destinație folosită de un serviciu regulat existent, care poate fi utilizat ca alternativă.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 3a – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru desemnează un organism național unic de reglementare în sectorul transportului rutier de persoane. Organismul respectiv este o autoritate imparțială care, în termeni organizaționali, funcționali, ierarhici și decizionali, este distinctă din punct de vedere juridic și independentă de orice altă entitate publică sau privată. El este independent de orice autoritate competentă implicată în acordarea unui contract de servicii publice.

Autoritățile competente din fiecare stat membru desemnează un organism național public de reglementare în sectorul transportului rutier de persoane. Organismul respectiv este o autoritate imparțială care, în termeni organizaționali, funcționali, ierarhici și decizionali, este distinctă din punct de vedere juridic, transparentă și independentă de orice altă entitate publică sau privată. El este independent de orice autoritate competentă implicată în acordarea unui contract de servicii publice.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 3a – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Organismul de reglementare poate fi responsabil pentru alte sectoare reglementate.

Organismul de reglementare poate fi, de asemenea, un organism existent care este responsabil pentru alte servicii reglementate.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 3a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Organismul de reglementare pentru sectorul transportului rutier de persoane dispune de suficientă capacitate organizațională în ceea ce privește resursele umane și de altă natură, iar capacitatea sa trebuie să fie proporțională cu importanța sectorului respectiv în statul membru în cauză.

2.  Organismul de reglementare pentru sectorul transportului rutier de persoane dispune de suficientă capacitate organizațională în ceea ce privește resursele umane, financiare și de altă natură pentru a-și îndeplini sarcinile, iar capacitatea sa trebuie să fie proporțională cu importanța sectorului respectiv în statul membru în cauză.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 3a – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Fără a aduce atingere competențelor autorităților naționale din domeniul concurenței, organismul de reglementare are competența de a monitoriza situația concurenței de pe piața internă pentru serviciile regulate de transport rutier de călători, cu scopul de a preveni discriminarea sau un abuz de poziție dominantă pe piață, inclusiv prin subcontractare. Avizele sale sunt obligatorii.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 3a – alineatul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  colectează și pune la dispoziție informații privind accesul la terminale și precum și

(b)  colectează și pune la dispoziție informații privind accesul la terminale în scopul de a se asigura că accesul operatorilor de servicii la terminale se acordă în condiții corecte, echitabile, nediscriminatorii și transparente;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 3a – alineatul 3 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  decide cu privire la contestațiile împotriva deciziilor luate de operatorii de terminale.

(c)  decide cu privire la contestațiile împotriva deciziilor luate de operatorii de terminale; precum și

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 3a – alineatul 3 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  creează un registru electronic accesibil publicului, care include toate serviciile regulate naționale și internaționale autorizate.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 3a – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Organismul de reglementare poate, în exercitarea atribuțiilor sale, să solicite informații relevante de la autoritățile competente, de la operatorii de terminale, de la solicitanții de autorizații și de la orice parte terță implicată pe teritoriul statului membru în cauză.

Organismul de reglementare poate, în exercitarea atribuțiilor sale, să solicite informații relevante de la alte autoritățile competente, de la operatorii de terminale, de la solicitanții de autorizații și de la orice parte terță implicată pe teritoriul statului membru în cauză.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 3a – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile solicitate sunt furnizate într-un termen rezonabil care se stabilește de către organismul de reglementare și care nu depășește o lună. În cazuri justificate, organismul de reglementare poate prelungi cu maximum două săptămâni termenul-limită pentru prezentarea informațiilor. Organismul de reglementare este abilitat să impună executarea solicitărilor de informații prin intermediul unor sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

Informațiile solicitate sunt furnizate într-un termen rezonabil care se stabilește de către organismul de reglementare și care nu depășește o lună. În cazuri justificate corespunzător, organismul de reglementare poate prelungi cu maximum două săptămâni termenul-limită pentru prezentarea informațiilor. Organismul de reglementare este abilitat să impună executarea solicitărilor de informații prin intermediul unor sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 3a – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre se asigură că hotărârile luate de organismul de reglementare fac obiectul controlului jurisdicțional. Controlul jurisdicțional poate avea efect suspensiv numai atunci când efectul imediat al deciziei organismului de reglementare poate provoca daune ireparabile sau vădit excesive apelantului. Prezenta dispoziție nu aduce atingere competențelor instanței de recurs conferite de dreptul constituțional al statului membru în cauză.

5.  Statele membre se asigură că hotărârile luate de organismul de reglementare fac obiectul unui control jurisdicțional prompt. Controlul jurisdicțional poate avea efect suspensiv numai atunci când efectul imediat al deciziei organismului de reglementare poate provoca daune ireparabile sau vădit excesive apelantului. Prezenta dispoziție nu aduce atingere competențelor instanței de recurs conferite de dreptul constituțional al statului membru în cauză.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 3a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Deciziile luate de organismul de reglementare sunt făcute publice.;

6.  Deciziile luate de organismul de reglementare sunt făcute publice în termen de două săptămâni de la adoptarea lor;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 5a – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Dacă operatorii de terminale acordă accesul, operatorii de transport cu autobuzul și autocarul respectă termenele și condițiile existente ale terminalului.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 5a – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cererile de acces pot fi refuzate doar din motive de lipsă de capacitate.

Cererile de acces la terminale pot fi refuzate doar din motive justificate în mod corespunzător, legate de lipsa de capacitate, de neplata repetată a taxelor, de încălcările grave și repetate atestate în mod corespunzător de către operatorul de transport rutier sau de alte dispoziții naționale, cu condiția ca acestea să fie aplicate în mod consecvent și să nu discrimineze anumiți transportatori care doresc să aibă acces la un terminal sau modelele de afaceri asociate acestora. În cazul în care o cerere este respinsă, operatorul de terminal comunică decizia sa și autorității de reglementare.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 5a – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care un operator de terminal refuză o cerere de acces, acesta indică eventualele alternative viabile.

În cazul în care un operator de terminal refuză o cerere de acces, este încurajat să indice cele mai bune alternative viabile despre care are cunoștință.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 5a – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operatorii de terminal publică cel puțin următoarele informații în două sau mai multe limbi oficiale ale Uniunii:

Operatorii de terminal publică cel puțin următoarele informații în limba lor națională, precum și într-o altă limbă oficială a Uniunii:

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 5a – alineatul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  o listă a tuturor infrastructurilor existente și a specificațiilor tehnice ale terminalului;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 5a – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Statele membre pot exclude de la aplicarea prezentului articol terminalele care sunt deținute și utilizate exclusiv de către operatorul terminalului pentru propriile servicii de transport rutier de persoane. Atunci când analizează o cerere de excludere, organismele de reglementare iau în considerare disponibilitatea alternativelor viabile.”;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 5b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care nu se poate acorda accesul, astfel cum s-a solicitat în cerere, operatorul de terminal inițiază consultări cu toți transportatorii interesați pentru a răspunde cererii.

eliminat

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 5b – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Operatorul de terminal ia o decizie cu privire la cererea de acces la terminal în termen de două luni de la data transmiterii cererii de către transportator. Deciziile privind accesul menționează motivele pe care se întemeiază.

3.  Operatorul de terminal ia o decizie cu privire la cererea de acces la terminal fără întârziere și în cel mult o lună de la data transmiterii cererii de către transportator. În cazul în care accesul este refuzat, operatorul de terminal își justifică decizia.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 5b – alineatul 5 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Decizia organismului de reglementare cu privire la contestație are caracter obligatoriu. Organismul de reglementare este abilitat să impună executarea deciziei prin intermediul unor sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

Decizia organismului de reglementare cu privire la contestație are caracter obligatoriu, în conformitate cu dispozițiile prevăzute de dreptul național privind controlul jurisdicțional. Organismul de reglementare este abilitat să impună executarea deciziei prin intermediul unor sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Procedura de autorizare pentru transportul internațional de persoane pe o distanță mai mică de 100 de kilometri, în linie dreaptă

Procedurile de autorizare, suspendare și retragere a autorizației pentru transportul internațional de persoane pe o distanță de până la 100 de kilometri distanță parcursă

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autorizațiile se eliberează de comun acord cu autoritățile competente ale tuturor statelor membre pe al căror teritoriu sunt îmbarcate sau debarcate persoane și sunt transportate pe distanțe mai mici de 100 de kilometri în linie dreaptă. Autoritatea de autorizare transmite o copie a cererii, împreună cu copii ale oricărei alte documentații relevante, în termen de două săptămâni de la primirea cererii, către autoritățile competente respective, împreună cu o solicitare de obținere a acordului acestora. În același timp, autoritatea de autorizare transmite aceste documente autorităților competente ale celorlalte state membre ale căror teritorii sunt traversate, pentru informare.

1.  Autorizațiile se eliberează de comun acord cu autoritățile competente ale tuturor statelor membre pe al căror teritoriu sunt îmbarcate sau debarcate persoane și sunt transportate pe distanțe stabilite de fiecare stat membru, de până la 100 de kilometri distanță parcursă. Autoritatea de autorizare transmite o copie a cererii, împreună cu copii ale oricărei alte documentații relevante, în termen de două săptămâni de la primirea cererii, către autoritățile competente respective, împreună cu o solicitare de obținere a acordului acestora. În același timp, autoritatea de autorizare transmite aceste documente autorităților competente ale celorlalte state membre ale căror teritorii sunt traversate, pentru informare.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente ale statelor membre cărora le-a fost solicitat acordul comunică autorității de autorizare, în termen de trei luni, decizia lor cu privire la cerere. Acest termen se calculează începând cu data primirii solicitării de obținere a acordului care figurează în confirmarea de primire. Dacă autoritățile competente ale statelor membre cărora le-a fost solicitat acordul nu ajung la un acord, acestea menționează motivele.

Autoritățile competente ale statelor membre cărora le-a fost solicitat acordul comunică autorității de autorizare, în termen de două luni, decizia lor cu privire la cerere. Acest termen se calculează începând cu data primirii solicitării de obținere a acordului care figurează în confirmarea de primire. Dacă autoritățile competente ale statelor membre cărora le-a fost solicitat acordul nu ajung la un acord, acestea menționează motivele.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritatea de autorizare ia o decizie cu privire la cerere în termen de patru luni de la data transmiterii ei de către transportator.

3.  Autoritatea de autorizare ia o decizie cu privire la cerere în termen de trei luni de la data transmiterii ei de către transportator.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Autorizația se acordă numai în cazul în care refuzul este justificat printr-unul sau mai multe dintre motivele enumerate la literele (a) - (d) de la articolul 8c alineatul (2).

4.  Autorizația se acordă numai în cazul în care refuzul este justificat printr-unul sau mai multe dintre motivele obiective legate de interesul public enumerate la literele (a) - (d) de la articolul 8c alineatul (2).

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În cazul în care un serviciu internațional regulat de transport cu autobuzul și autocarul a compromis echilibrul economic al unui contract de servicii publice din cauza unor motive excepționale care nu ar fi putut fi prevăzute la momentul acordării autorizației și pentru care titularul contractului de servicii publice nu este răspunzător, statul membru în cauză poate, cu acordul Comisiei, să suspende sau să retragă autorizația de prestare a serviciului, cu un preaviz de șase luni comunicat operatorului de transport. Operatorul de transport are posibilitatea de a contesta o astfel de decizie.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  După consultarea statelor membre din care provin autoritățile competente care nu și-au dat acordul, Comisia trebuie, în termen de patru luni de la primirea comunicării din partea autorității de autorizare, să adopte o decizie. Decizia intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data notificării statelor membre în cauză.

6.  După consultarea statelor membre din care provin autoritățile competente care nu și-au dat acordul, Comisia adoptă o decizie în termen de cel mult două luni de la primirea comunicării din partea autorității de autorizare. Decizia intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data notificării autorităților competente din statele membre în cauză.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8a – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Procedura de autorizare pentru transportul internațional de persoane pe o distanță de 100 de kilometri sau mai mare, în linie dreaptă

Procedurile de autorizare, suspendare și retragere a autorizației pentru transportul internațional de persoane pe o distanță de peste 100 de kilometri distanță parcursă

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea de autorizare ia o decizie cu privire la cerere în termen de două luni de la data transmiterii ei de către transportator.

1.  Autoritatea de autorizare ia o decizie cu privire la cerere fără întârziere și în termen de cel mult două luni de la data transmiterii ei de către transportator.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autorizația se acordă numai în cazul în care refuzul este justificat printr-unul sau mai multe dintre motivele enumerate la literele (a) - (c) de la articolul 8c alineatul (2).

2.  Autorizația se acordă numai în cazul în care refuzul este justificat printr-unul sau mai multe dintre motivele enumerate la literele (a) - (ca) de la articolul 8c alineatul (2).

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritatea de autorizare transmite autorităților competente ale tuturor statelor membre pe al căror teritoriu sunt îmbarcate sau debarcate persoane, precum și autorităților competente ale statelor membre ale căror teritorii sunt traversate fără să fie îmbarcate sau debarcate persoane, o copie a cererii, împreună cu copii ale oricărei alte documentații relevante și evaluarea acesteia, spre informare.

3.  Autoritatea de autorizare transmite autorităților competente ale tuturor statelor membre pe al căror teritoriu sunt îmbarcate sau debarcate persoane o copie a cererii, împreună cu copii ale oricărei alte documentații relevante și evaluarea acesteia, în termen de două săptămâni de la primirea cererii prin care li se solicită acordul. Autoritatea de autorizare transmite, de asemenea, spre informare autorităților competente din statele membre ale căror teritorii sunt traversate fără să fie îmbarcate sau debarcate persoane.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8a – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În cazul în care una dintre autoritățile competente din statele membre ale căror teritorii sunt traversate fără să fie îmbarcate sau debarcate persoane nu este de acord cu autorizarea din oricare dintre motivele enumerate la alineatul (2), aceasta nu poate fi acordată, însă chestiunea poate fi înaintată Comisiei în termen de o lună de la primirea răspunsului din partea acesteia.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 a – alineatul 3 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  După consultarea statelor membre din care provin autoritățile competente care nu și-au dat acordul, Comisia, în termen de patru luni de la primirea comunicării din partea autorității de autorizare, adoptă o decizie. Decizia intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data notificării statelor membre în cauză.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 a – alineatul 3 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3 c.  Decizia Comisiei se aplică până în momentul în care statele membre ajung la un acord și autoritatea de autorizare adoptă o decizie cu privire la cerere.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 b – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea de autorizare ia o decizie cu privire la cerere în termen de două luni de la data transmiterii ei de către transportator. Termenul poate fi extins la patru luni în cazul în care se solicită o analiză în conformitate cu articolul 8c alineatul (2) litera (d).

1.  Autoritatea de autorizare ia o decizie cu privire la cerere în termen de cel mult două luni de la data transmiterii ei de către transportator. Termenul poate fi extins la trei luni în cazul în care se solicită o analiză în conformitate cu articolul 8c alineatul (2) litera (d).

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Se acordă autorizații pentru servicii regulate naționale cu excepția cazului în care refuzul poate fi justificat printr-unul sau mai multe dintre motivele enumerate la literele (a) - (c) de la articolul 8c alineatul (2) și, în cazul în care acest serviciu constă în transportul persoanelor pe o distanță mai mică de 100 de kilometri, în linie dreaptă, articolul 8c alineatul (2) litera (d).

2.  Se acordă autorizații pentru servicii regulate naționale cu excepția cazului în care refuzul poate fi justificat printr-unul sau mai multe dintre motivele enumerate la literele (a) - (ca) de la articolul 8c alineatul (2) și, în cazul în care acest serviciu constă în transportul persoanelor pe o distanță de maximum 100 de kilometri distanță parcursă, articolul 8c alineatul (2) litera (d).

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 b – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Distanța la care se face referire la alineatul (2) poate să fie mărită la 120 de kilometri dacă serviciul regulat respectiv care urmează să fie introdus va constitui un punct de plecare și o destinație care sunt deja deservite de mai mult de un contract de servicii publice.

eliminat

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 c – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Deciziile de respingere a unei cereri sau de acordare a unei autorizații indică motivele pe care acestea se bazează.

Deciziile de respingere a unei cereri, de acordare a unei autorizații cu limitări sau de suspendare sau retragere a autorizației indică motivele care stau la baza lor și, când este cazul, iau în considerare analizele organismului de reglementare. Solicitantul sau operatorul de transport care exploatează serviciul în cauză are posibilitatea de a contesta deciziile autorității de autorizare.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 c – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autorizația se acordă numai în cazul în care refuzul este justificat printr-unul sau mai multe dintre următoarele motive:

Cererea de autorizare se poate respinge numai pe baza unuia sau a mai multora dintre următoarele motive:

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 c – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  solicitantul nu se conformează legislației interne sau internaționale în domeniul transportului rutier și, în special, condițiilor și specificațiilor privind autorizațiile pentru serviciile de transporturi internaționale rutiere de persoane sau a săvârșit încălcări grave ale legislației Uniunii în materie de transport rutier, în special în ceea ce privește normele care se aplică vehiculelor și perioadelor de conducere și perioadelor de repaus ale conducătorilor auto;

(b)  solicitantul nu se conformează legislației interne sau internaționale în domeniul transportului rutier și, în special, condițiilor și specificațiilor privind autorizațiile pentru serviciile de transporturi internaționale rutiere de persoane sau a săvârșit încălcări grave ale legislației Uniunii, ale legislației naționale sau, după caz, ale legislației regionale în materie de transport rutier, în special în ceea ce privește normele care se aplică cerințelor tehnice ale vehiculelor și standardelor privind emisiile, precum și perioadelor de conducere și perioadelor de repaus ale conducătorilor auto;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 c – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  solicitantul a cerut o autorizație pentru prestarea unui serviciu regulat pe un traseu din cadrul aceleiași rute sau din cadrul unei rute alternative atunci când o autoritate competentă a acordat unui operator de servicii publice un drept exclusiv de a furniza anumite servicii publice de transport de persoane în schimbul executării obligațiilor de serviciu public în cadrul unui contract de servicii publice, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului. Acest motiv de respingere nu aduce atingere articolului 8d alineatul (1a) din prezentul regulament;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 c – alineatul 2 – paragraful 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  un organism de reglementare stabilește, pe baza unei analize economice obiective, că serviciul ar compromite echilibrul economic al unui contract de servicii publice.

(d)  un organism de reglementare stabilește, pe baza unei analize economice obiective, că serviciul ar compromite echilibrul economic al unui contract de servicii publice. Analiza respectivă evaluează caracteristicile structurale și geografice relevante ale pieței și rețeaua în cauză (dimensiunea, caracteristicile cererii, complexitatea rețelei, izolarea tehnică și geografică și serviciile acoperite de contract) și se va ține seama și dacă noul serviciu are ca rezultat o îmbunătățire a calității serviciilor sau a raportului cost-eficiență.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 c – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile de autorizare nu resping o cerere numai pe motiv că transportatorul oferă prețuri mai mici decât cele oferite de alți transportatori rutieri sau pentru faptul că legătura în chestiune este deja operată de alți transportatori rutieri.

Autoritățile de autorizare nu resping o cerere numai pe motiv că transportatorul care solicită autorizarea oferă prețuri mai mici decât cele oferite de alți transportatori rutieri, cu excepția cazului în care autoritatea de reglementare sau alte organisme naționale relevante stabilesc că solicitantul care încearcă să intre pe piață intenționează să ofere servicii sub valoarea lor normală pentru o perioadă lungă de timp și că acest lucru este de natură să submineze concurența loială. Autoritățile de autorizare nu resping o cerere numai în baza faptului că legătura în chestiune este deja operată de alți transportatori rutieri.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 d – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre pot limita dreptul de acces la piața internațională și națională pentru serviciile regulate în cazul în care serviciul regulat propus transportă persoane pe distanțe mai mici de 100 de kilometri, în linie dreaptă, și în cazul în care serviciul respectiv ar compromite echilibrul economic al unui contract de servicii publice.

1.  statele membre pot limita dreptul de acces la piața internațională și națională a serviciilor regulate de transport cu autobuzul și autocarul, în cazul în care serviciul regulat propus transportă persoane pe o distanță de până la 100 kilometri distanță parcursă și în cazul în care serviciul ar compromite echilibrul economic al unui contract de servicii publice sau pe orice distanță, dacă acesta are loc într-un centru urban sau suburban sau în conurbație sau dacă acesta corespunde nevoilor de transport dintre acesta și zonele înconjurătoare, sau dacă solicitantul nu a respectat transportul rutier sau alte dispoziții relevante din dreptul național, din cel al Uniunii sau din dreptul internațional.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 d – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În cazul în care o autoritate competentă a acordat drepturi exclusive unei întreprinderi care execută un contract de servicii publice în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, protecția drepturilor exclusive se referă numai la operarea de servicii publice de transport de persoane care prestează servicii pe aceleași rute sau pe rute alternative. Acordarea drepturilor exclusive nu împiedică autorizarea unor noi servicii regulate în cazul în care aceste servicii nu sunt în concurență cu serviciul furnizat în cadrul contractului de servicii publice sau în cazul în care acestea operează pe alte rute.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 d – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Organismul de reglementare examinează cererea și decide dacă să efectueze analiza economică. Acesta informează părțile interesate în legătură cu decizia sa.

Atunci când se primește o astfel de cerere, organismul de reglementare examinează cererea și poate decide dacă să efectueze analiza economică, în conformitate cu articolul 8c alineatul (2) litera (d), cu excepția cazului în care există motive practice excepționale sau alte motive care să justifice o decizie contrară.Acesta

informează părțile interesate în legătură cu decizia sa.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 d – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care organismul de reglementare efectuează o analiză economică, acesta informează toate părțile interesate cu privire la rezultatele analizei în cauză, precum și cu privire la concluziile sale, în termen de șase săptămâni de la primirea tuturor informațiilor relevante. Organismul de reglementare poate concluziona că autorizația se acordă, că se acordă sub rezerva anumitor condiții sau că se respinge.

În cazul în care organismul de reglementare efectuează o analiză economică, acesta informează toate părțile interesate cu privire la rezultatele analizei în cauză, precum și cu privire la concluziile sale, în cel mai scurt timp și în cel mult trei luni de la primirea tuturor informațiilor relevante. Organismul de reglementare poate concluziona că autorizația se acordă, că se acordă sub rezerva anumitor condiții sau că se respinge.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 d – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 26, acte delegate de stabilire a procedurii și a criteriilor care trebuie respectate pentru aplicarea prezentului articol.;

5.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 26, acte delegate de stabilire a procedurii și a criteriilor care trebuie respectate pentru aplicarea prezentului articol, în special în ceea ce privește efectuarea analizei economice.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 8 d – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Statele membre pot continua să liberalizeze sistemul de autorizare pentru serviciile regulate naționale în ceea ce privește procedurile de autorizare sau pragurile prevăzute pentru numărul de kilometri.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  La articolul 11, se adaugă următorul alineat (3a):

 

„3a.   Un stat membru poate decide să-i impună unui operator de transport nerezident să respecte condițiile referitoare la cerința privind sediul, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului *, în statul membru gazdă, după ce operatorului de transport respectiv i-a fost acordată o autorizație pentru prestarea unui serviciu regulat național și înainte ca acesta să înceapă să presteze serviciul relevant. Astfel de decizii sunt motivate. Decizia ține seama de amploarea și durata activității desfășurate de operatorul de transport nerezident în statul membru gazdă. În cazul în care statul membru gazdă stabilește că operatorul de transport nerezident nu îndeplinește cerința privind sediul, el poate retrage autorizațiile relevante acordate acestuia pentru servicii naționale regulate sau le poate suspenda până la îndeplinirea cerinței.”

 

__________________

 

* Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51);

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1073&qid=1548063430167&from=RO)

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  articolul 13 se elimină;

eliminat

[Referința din antet referitoare la actul de modificare („Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15”) corespunde de fapt „Articolului 1 – paragraful 1 – punctul 14” din propunerea Comisiei. Această discrepanță este provocată de numerotarea incorectă din propunerea Comisiei (Articolul 1 - paragraful 1 - punctul 7 apare de două ori) în toate versiunile lingvistice, cu excepția celei în greacă.]

Justificare

Reintroducerea articolului relevant este necesară pentru a se asigura că excursiile locale sunt considerate un singur serviciu de transport internațional, nu operațiuni de cabotaj.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  servicii ocazionale efectuate pe o bază temporară;

(b)  servicii ocazionale;

[Referința din antet referitoare la actul de modificare („Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16”) corespunde de fapt „Articolului 1 – paragraful 1 – punctul 15” din propunerea Comisiei. Această discrepanță este provocată de numerotarea incorectă din propunerea Comisiei (Articolul 1 - paragraful 1 - punctul 7 apare de două ori) în toate versiunile lingvistice, cu excepția celei în greacă.]

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  servicii regulate efectuate în conformitate cu prezentul regulament.;

(c)  servicii regulate efectuate în conformitate cu prezentul regulament de către un operator de transport nerezident în statul membru gazdă, în cadrul unui serviciu regulat internațional în conformitate cu prezentul regulament, cu excepția serviciilor de transport care răspund necesităților unei zone urbane ori ale unei conurbații sau necesităților de transport între zonă respectivă și zonele limitrofe. Operațiunile de cabotaj nu se efectuează independent de acel serviciu internațional.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 15 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  servicii regulate, efectuate de un transportator nerezident în statul membru gazdă în cadrul unui serviciu național regulat, în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(16a)  La articolul 16 alineatul (1), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

1.  Dacă legislația comunitară nu prevede altfel, desfășurarea operațiunilor de cabotaj intră sub incidența actelor cu putere de lege și a actelor administrative în vigoare în statul membru gazdă în ceea ce privește:

„1.  Dacă legislația comunitară nu prevede altfel, desfășurarea operațiunilor de cabotaj intră sub incidența Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului * și a actelor cu putere de lege și a actelor administrative în vigoare în statul membru gazdă, în ceea ce privește:

 

__________________

 

* Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p. 1).

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:RO:PDF)

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 17

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  articolul 17 se elimină;

eliminat

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 17

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(17a)  Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

„Articolul 17

Documentele de control pentru operațiunile de cabotaj

 

Documentele de control pentru operațiunile de cabotaj

1.  Operațiunile de cabotaj sub formă de servicii ocazionale se execută în baza unei foi de parcurs, menționată la articolul 12, care se păstrează la bordul vehiculului și se prezintă, la cerere, oricărui agent autorizat de control.

1.   Operațiunile de cabotaj sub formă de servicii ocazionale se execută în baza unei foi de parcurs, fie pe suport de hârtie, fie pe suport digital, iar aceasta se prezintă la solicitarea oricărui inspector autorizat.

2.  Următoarele informații trebuie introduse pe foaia de parcurs:

2.   Următoarele informații trebuie introduse pe foaia de parcurs:

(a)  punctele de plecare și de destinație ale serviciului;

(a)   punctele de plecare și de destinație ale serviciului;

(b)  data plecării și data încetării serviciului.

(b)   data plecării și data încetării serviciului.

3.   Foile de parcurs sunt furnizate sub formă de carnete, menționate la articolul 12, atestate de autoritatea competentă sau organul competent din statul membru de stabilire.

 

4.   În cazul serviciilor regulate speciale, contractul încheiat între operatorul de transport și organizatorul transportului sau o copie conformă a acestuia servește drept document de control.

4.   În cazul serviciilor regulate speciale, contractul încheiat între operatorul de transport și organizatorul transportului sau o copie conformă a acestuia servește drept document de control. Totuși, o foaie de parcurs se completează ca o evidență lunară.

Totuși, o foaie de parcurs se completează ca o evidență lunară.

 

5.  Foile de parcurs completate se restituie autorității competente sau organului competent din statul membru de stabilire, conform procedurilor stabilite de autoritatea sau organul în cauză.

5. În timpul unui control, conducătorului auto trebuie să i se permită să contacteze sediul, managerul de transport sau orice altă persoană ori entitate care poate oferi documentele solicitate.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 28 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În fiecare an, până la 31 ianuarie cel târziu, și pentru prima dată până la data de 31 ianuarie [... prima lună ianuarie care urmează intrării în vigoare a prezentului regulament], statele membre trebuie să comunice Comisiei numărul de autorizații eliberate pentru servicii regulate în anul precedent și numărul total de autorizații pentru servicii regulate valabile la data de 31 decembrie din anul respectiv. Aceste informații se prezintă separat pentru fiecare stat membru de destinație a serviciului regulat. De asemenea, statele membre transmit Comisiei datele cu privire la operațiunile de cabotaj, sub formă de servicii speciale regulate și de servicii ocazionale, efectuate în cursul anului precedent de către transportatorii rezidenți.

1.  În fiecare an, până la 31 ianuarie cel târziu, și pentru prima dată până la data de 31 ianuarie [... prima lună ianuarie care urmează intrării în vigoare a prezentului regulament], autoritățile competente din statele membre trebuie să comunice Comisiei numărul de autorizații eliberate pentru servicii regulate în anul precedent și numărul total de autorizații pentru servicii regulate valabile la data de 31 decembrie din anul respectiv. Aceste informații se prezintă separat pentru fiecare stat membru de destinație a serviciului regulat. De asemenea, statele membre transmit Comisiei datele cu privire la operațiunile de cabotaj, sub formă de servicii speciale regulate și de servicii ocazionale, efectuate în cursul anului precedent de către transportatorii rezidenți.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Articolul 28 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Până la [a se introduce data calculată după 5 ani de la data aplicării prezentului regulament], Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentului regulament. Raportul include informații cu privire la măsura în care prezentul regulament a contribuit la o mai bună funcționare a pieței transporturilor rutiere de persoane.

5.  La ... [cinci ani de la data aplicării prezentului regulament], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a acestuia. Raportul include informații cu privire la măsura în care prezentul regulament a contribuit la o mai bună funcționare a sistemului de transport rutier de persoane, în special în ceea ce privește persoanele, personalul implicat în activitățile de transport cu autobuzul și autocarul și mediul.

(1)

  JO C 262, 25.7.2018, p. 47


EXPUNERE DE MOTIVE

Autobuzele și autocarele reprezintă unul dintre cele mai accesibile și mai importante moduri de transport din UE. Ele fac legătura între zonele rurale și cele urbane din statele membre, fiind adesea singurele mijloace de transport public disponibile în anumite regiuni. Prin urmare, este esențial ca pasagerii să beneficieze de cele mai bune servicii posibile. Acest obiectiv poate fi cel mai bine atins printr-o concurență sănătoasă și loială.

Raportorul salută propunerea Comisiei de modificare a regulamentului relevant care urmărește să deschidă calea pentru transportatorii nerezidenți cărora, în prezent, nu li se permite să intre pe o piață națională pentru a furniza servicii interurbane de transport cu autocarul. Astfel, un operator de transport dintr-o țară A ar trebui să aibă libertatea de a oferi servicii naționale din punctul X în punctul Y într-o țară B. În cadrul pieței unice nu poate fi permisă discriminarea pe motive de naționalitate sau pe baza sediului.

Prin amendamentele prezentate, raportorul a păstrat spiritul propunerii — continuarea procesului de liberalizare a piețelor pentru serviciile de transport cu autobuzul și autocarul. În același timp, raportorul ia în considerare faptul că situația de pe piața serviciilor de transport cu autobuzul variază de la o țară la alta și, de asemenea, a fost atent să nu afecteze sistemele care funcționează bine din anumite state membre.

Protecția contractelor de servicii publice și a zonelor urbane

Contractele de servicii publice (CSP) servesc unui scop specific și inestimabil. Este nevoie ca aceste contracte să fie protejate în mod corespunzător pentru a se asigura că deschiderea pieței serviciilor de transport cu autobuzul și autocarul nu conduce la reducerea serviciilor pentru regiunile în cauză sau la alegerea de către operatorii nou-intrați pe piață numai a rutelor profitabile. Din acest motiv, raportorul a introdus o nouă dispoziție prin care autorizarea unui serviciu nou poate fi efectiv refuzată, chiar peste plafonul de 100 km propus de Comisie, dacă serviciul relevant subminează un CSP existent care a făcut obiectul unei proceduri de ofertare transparente fără posibilitate de prelungire, include legături atât rentabile, cât și nerentabile și nu beneficiază de subvenții publice semnificative care riscă să compromită condițiile echitabile de concurență.

În plus, autorizația unui serviciu existent poate fi chiar suspendată sau retrasă în cazul în care un organism de reglementare stabilește, pe baza unei analize economice obiective, că serviciul compromite echilibrul economic al unui contract de servicii publice existent. Raportorul își exprimă speranța că aceste măsuri sunt suficiente și proporționale pentru a se asigura o protecție adecvată a CSP în contextul deschiderii pieței pentru concurență.

Pentru a atenua și mai mult preocupările, raportorul a introdus o nouă dispoziție prin care statele membre pot limita dreptul de acces la un serviciu național regulat dacă, printre altele, acesta intră în contact cu un centru urban sau suburban sau în cazul în care serviciul propus efectuează același serviciu public de transport de persoane pe o anumită rută sau rețea pentru care o autoritate competentă i-a acordat unui operator de servicii publice un drept exclusiv în schimbul executării obligațiilor de serviciu public în cadrul unui CSP.

Asigurarea unei concurenței echitabile și a protecției împotriva abuzului de putere de piață

Pe lângă protejarea CSP, raportorul urmărește să prevină situațiile în care deschiderea piețelor în cauză ar avea alte efecte nedorite. Organismul de reglementare propus ar trebui să asigure condiții de concurență echitabile și o concurență loială între operatorii de transport. Acest lucru include prevenirea abuzului de putere dominantă pe piață sau a poziției de monopol, inclusiv prin subcontractare, sau crearea de condiții de piață corespunzătoare. De asemenea, autorităților de autorizare li s-ar permite să respingă o solicitare în cazul în care autoritatea de reglementare stabilește că solicitantul care încearcă să intre pe piață intenționează să ofere servicii sub valoarea lor normală pentru o perioadă lungă de timp, subminând astfel concurența loială.

Cerința privind sediul și posibilitatea unui sistem mai liberal

Pentru a preveni utilizarea abuzivă a spiritului propunerii și pentru a răspunde cerințelor mai stricte din anumite state membre, raportorul a introdus, de asemenea, posibilitatea ca statele membre să le solicite operatorilor de transport cărora le-a fost acordată o autorizație pentru prestarea unui serviciu național regulat să își deschidă un sediu în statul membru gazdă.

În același timp, raportorul a clarificat faptul că statele membre care au deja în vigoare un regim mai liberal îl pot păstra. De asemenea, statelor membre li se permite o deschidere a pieței care depășește cerințele prevăzute în prezenta propunere, în cazul în care își doresc acest lucru.

Asigurarea unor condiții de concurență echitabile

Raportorul a introdus și o serie de alte modificări minore, dar cu adevărat necesare, cu scopul de a îmbunătăți și de a clarifica spiritul acestei propuneri. De exemplu, pentru a asigura protejarea proprietății private, statele membre pot exclude terminalele deținute și utilizate exclusiv de către operatorul terminalului pentru propriile servicii de transport rutier de călători.

Prin urmare, raportorul este încrezător că propunerea modificată răspunde atât preocupărilor celor care doresc o mai mare protecție, în special pentru CSP, cât ci și celor care urmăresc o abordare mai liberală. Propunerea modificată vizează să găsească un echilibru între interesele pasagerilor, ale companiilor de transport și ale autorităților locale, regionale și naționale. Raportorul este încrezător că prezenta propunere contribuie la progresul către o piață cu adevărat unică și echitabilă a serviciilor de transport cu autobuzul și autocarul în Uniunea Europeană.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul

Referințe

COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)

Data prezentării la PE

8.11.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

EMPL

29.11.2017

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

EMPL

7.12.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Roberts Zīle

16.1.2018

 

 

 

Examinare în comisie

1.2.2018

10.7.2018

5.11.2018

 

Data adoptării

22.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

14

1

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon

Data depunerii

28.1.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

26

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

14

-

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes, Marie-Pierre Vieu

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

S&D

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 8 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate