Postup : 2017/0288(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0032/2019

Predkladané texty :

A8-0032/2019

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 25
CRE 13/02/2019 - 25

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0125

SPRÁVA     ***I
PDF 294kWORD 119k
28.1.2019
PE 623.746v02-00 A8-0032/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy

(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Roberts Zīle

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy

(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017) 647),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0396/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality írskym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. apríla 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0032/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Pri uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/200917 sa zistilo, že prevádzkovatelia dopravy sa na národných trhoch stretávajú s prekážkami znemožňujúcimi rozvoj medzimestskej autokarovej dopravy. Osobná cestná doprava navyše nedrží krok s vyvíjajúcimi sa potrebami občanov z hľadiska dostupnosti a kvality a podiel udržateľných druhov dopravy je stále nízky. V dôsledku toho sú niektoré skupiny občanov znevýhodnené, pokiaľ ide o dostupnosť osobnej dopravy, a väčšia miera používania automobilov spôsobuje viac nehôd na cestách, vyššej emisie a väčšie dopravné zaťaženie.

(1)  Pri uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/200917 sa zistilo, že prevádzkovatelia dopravy sa na národných trhoch stretávajú s prekážkami znemožňujúcimi rozvoj medzimestskej autokarovej dopravy v prospech cestujúcich. Osobná cestná doprava navyše nedrží krok s vyvíjajúcimi sa potrebami občanov z hľadiska dostupnosti a kvality a podiel udržateľných druhov dopravy je stále nízky. V dôsledku toho sú niektoré skupiny občanov znevýhodnené, pokiaľ ide o dostupnosť osobnej dopravy, a väčšia miera používania automobilov spôsobuje viac nehôd na cestách, vyššej emisie, väčšie dopravné zaťaženie a zvýšené náklady na infraštruktúru.

__________________

__________________

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 88).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 88).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Na zabezpečenie jednotného rámca pre medzimestskú prepravu cestujúcich pravidelnou autokarovou a autobusovou dopravou v celej Únii by sa nariadenie (ES) č. 1073/2009 malo vzťahovať na všetku pravidelnú medzimestskú prepravu. Rozsah pôsobnosti uvedeného nariadenia by sa teda mal rozšíriť.

(2)  Na zabezpečenie jednotného rámca pre medzimestskú prepravu cestujúcich pravidelnou autokarovou a autobusovou dopravou v celej Únii by sa nariadenie (ES) č. 1073/2009 malo vzťahovať na všetku pravidelnú medzimestskú prepravu. Rozsah pôsobnosti uvedeného nariadenia by sa teda mal rozšíriť, ale nemal by sa uplatňovať na mestské alebo predmestské centrá alebo konurbácie a nemali by ním byť dotknuté ustanovenia nariadenia (ES) č. 1370/2007.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V každom členskom štáte by sa mal vymenovať nezávislý a nestranný regulačný orgán s cieľom zaistiť riadne fungovanie trhu osobnej cestnej dopravy. Môže to byť orgán, ktorý je zodpovedný aj za iné regulované sektory, ako je napríklad železničná doprava, energetika či telekomunikácie.

(3)  Každý členský štát by mal určiť nezávislý a nestranný regulačný orgán, ktorého úlohou by bolo vydávať záväzné stanoviská, s cieľom zaistiť riadne fungovanie trhu osobnej cestnej dopravy. Môže to byť orgán, ktorý je zodpovedný aj za iné regulované sektory, ako je napríklad železničná doprava, energetika či telekomunikácie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Vykonávanie komerčnej pravidelnej dopravy by nemalo ohrozovať hospodársku rovnováhu existujúcich zmlúv o službách vo verejnom záujme. Práve preto by mal byť regulačný orgán schopný vykonávať objektívnu hospodársku analýzu.

(4)  Vykonávanie komerčnej pravidelnej dopravy by nemalo ohrozovať hospodársku rovnováhu existujúcich alebo zadaných zmlúv o službách vo verejnom záujme v súlade s nariadením 1370/2007. Práve preto by mal byť regulačný orgán schopný vykonávať objektívnu hospodársku analýzu a mal by mať v prípade potreby právomoc navrhnúť opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby k takémuto ohrozeniu nedošlo. Vykonávanie komerčnej pravidelnej dopravy by nemalo konkurovať poskytovateľom dopravy, ktorým boli udelené výlučné práva na poskytovanie určitých služieb verejnej dopravy výmenou za plnenie záväzkov verejnej služby v rámci zmluvy o službách vo verejnom záujme.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Pravidelná doprava vo forme kabotážnej prepravy by mala byť podmienená získaním licencie Spoločenstva. S cieľom umožniť účinnú kontrolu takejto dopravy zo strany orgánov presadzovania práva by sa mali objasniť pravidlá vydávania licencií Spoločenstva.

(5)  Pravidelná doprava vo forme kabotážnej prepravy by mala byť podmienená získaním licencie Spoločenstva a používaním inteligentných tachografov v súlade s kapitolou II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014. S cieľom umožniť účinnú kontrolu takejto dopravy zo strany orgánov presadzovania práva by sa mali objasniť pravidlá vydávania licencií Spoločenstva a mal by sa vytvoriť modul IMI na zasielanie vyhlásení o vyslaní a elektronických žiadostí, aby kontrolóri pri cestných kontrolách mali priamy prístup v reálnom čase k údajom a informáciám v Európskom registri podnikov cestnej dopravy (ERRU) a informačnom systéme o vnútornom trhu (IMI), s cieľom zabezpečiť, aby sa za vyslaných vodičov autobusov skutočne platili sociálne príspevky.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V záujme zaistenia spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu by prevádzkovatelia pravidelnej dopravy mali mať práva prístupu k staniciam v Únii za spravodlivých, rovnocenných, nediskriminačných a transparentných podmienok. Odvolania proti rozhodnutiam o zamietnutí alebo obmedzení prístupu by sa mali podávať regulačnému orgánu.

(6)  V záujme zaistenia spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu by prevádzkovatelia pravidelnej dopravy mali mať práva prístupu k staniciam v Únii za spravodlivých, rovnocenných, nediskriminačných a transparentných podmienok. Prevádzkovanie stanice by mal schváliť vnútroštátny orgán, ktorý by overil, ktoré požiadavky sú potrebné a ktoré musia byť splnené. Odvolania proti rozhodnutiam o zamietnutí alebo obmedzení prístupu by sa mali podávať regulačnému orgánu. Členské štáty by mohli vylúčiť stanice, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve a užívaní prevádzkovateľa stanice na jeho vlastné služby osobnej cestnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Povolenia pre vnútroštátnu aj medzinárodnú pravidelnú dopravu by mali podliehať povoľovaciemu konaniu. Povolenie by sa malo udeliť, pokiaľ neexistujú konkrétne dôvody na jeho zamietnutie, ktoré možno pripísať žiadateľovi, alebo pokiaľ daná doprava neohrozuje hospodársku rovnováhu zmluvy o službách vo verejnom záujme. Mala by sa zaviesť hraničná vzdialenosť, aby sa zaistilo, že komerčná pravidelná doprava neohrozuje hospodársku rovnováhu existujúcich zmlúv o službách vo verejnom záujme. V prípade, že je na tratiach doprava už zabezpečená prostredníctvom jednej alebo viacerých zmlúv o službách vo verejnom záujme, táto hranica sa môže zvýšiť.

(8)  Povolenia pre vnútroštátnu aj medzinárodnú pravidelnú dopravu by mali podliehať povoľovaciemu konaniu. Povolenie by sa malo udeliť, pokiaľ neexistujú konkrétne dôvody na jeho zamietnutie, ktoré možno pripísať žiadateľovi, alebo pokiaľ daná doprava neohrozuje hospodársku rovnováhu zmluvy o službách vo verejnom záujme. Mala by sa zaviesť hraničná vzdialenosť, ktorú by stanovili členské štáty a ktorá by v žiadnom prípade neprekročila 100 kilometrov trasy, aby sa zaistilo, že komerčná pravidelná doprava neohrozuje hospodársku rovnováhu existujúcich zmlúv o službách vo verejnom záujme.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Dopravcovia, ktorí nie sú usadení v danom členskom štáte, by mali mať možnosť prevádzkovať vnútroštátnu pravidelnú dopravu za rovnakých podmienok ako dopravcovia, ktorí sú usadení v tomto členskom štáte.

(9)  Dopravcovia, ktorí nie sú usadení v danom členskom štáte, by mali mať možnosť prevádzkovať vnútroštátnu pravidelnú dopravu za rovnakých podmienok ako dopravcovia, ktorí sú usadení v tomto členskom štáte, ak spĺňajú ustanovenia o cestnej doprave alebo iné príslušné ustanovenia vnútroštátneho práva, práva Únie a medzinárodného práva.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Administratívne formálne požiadavky by sa mali čo najviac obmedziť bez toho, aby sa zrušili kontroly a sankcie, ktorými sa zaručuje správne uplatňovanie a účinné presadzovanie nariadenia (ES) č. 1073/2009. Jazdný list predstavuje zbytočnú administratívnu záťaž, a preto by sa mal zrušiť.

(10)  Administratívne formálne požiadavky by sa mali podľa možnosti obmedziť bez toho, aby sa zrušili kontroly a sankcie, ktorými sa zaručuje správne uplatňovanie a účinné presadzovanie nariadenia (ES) č. 1073/2009.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Miestne zájazdy sú povolenou kabotážnou prepravou a vzťahujú sa na ne všeobecné pravidlá kabotáže. Článok o miestnych zájazdoch by sa preto mal vypustiť.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  S cieľom zohľadniť vývoj na trhu a technický pokrok by sa právomoci prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mali udeliť Komisii, aby mohla zmeniť prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 1073/2009 a aby mohla uvedené nariadenie doplniť o pravidlá týkajúce sa formátu osvedčení pre dopravu na vlastnú potrebu, formátu žiadostí o povolenie a samotných povolení, postup a kritériá, z ktorých treba vychádzať pri určení toho, či navrhovaná dopravná činnosť môže ohroziť hospodársku rovnováhu zmluvy o službách vo verejnom záujme, a povinností členských štátov, pokiaľ ide o prekladanie správ. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva18. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov by sa všetky dokumenty mali doručiť Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady by mali mať systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(14)  S cieľom zohľadniť vývoj na trhu a technický pokrok by sa právomoci prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mali udeliť Komisii, aby mohla zmeniť prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 1073/2009 a aby mohla uvedené nariadenie doplniť o pravidlá týkajúce sa formátu osvedčení pre dopravu na vlastnú potrebu, formátu žiadostí o povolenie a samotných povolení, postup a kritériá, z ktorých treba vychádzať pri určení toho, či navrhovaná dopravná činnosť môže ohroziť rovnováhu zmluvy o službách vo verejnom záujme, a povinností členských štátov, pokiaľ ide o prekladanie správ. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva18. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov by sa všetky dokumenty mali doručiť Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady by mali mať systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

_________________

_________________

18 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

18 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 1 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Toto nariadenie sa uplatňuje na vnútroštátnu osobnú cestnú dopravu v prenájme alebo za úhradu, ktorú vykonáva dopravca, ktorý nie je usadený v danom členskom štáte, ako sa stanovuje v kapitole V.“;

4.  Toto nariadenie sa uplatňuje na vnútroštátnu medzimestskú osobnú cestnú dopravu v prenájme alebo za úhradu, ktorú vykonáva dopravca, ktorý nie je usadený v danom členskom štáte, ako sa stanovuje v kapitole V, a nie sú ním dotknuté ustanovenia nariadenia (ES) č. 1370/2007.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 2 – odsek 1 – bod 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  ‚stanica‘ je objekt s minimálnou plochou 600 m2, ktorý poskytuje parkovaciu plochu používanú autokarmi a autobusmi na vystupovanie a nastupovanie cestujúcich;

9.  ‚stanica‘ je schválený objekt, ktorý poskytuje parkovaciu plochu používanú autokarmi a autobusmi na vystupovanie alebo nastupovanie cestujúcich;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 2 – odsek 1 – bod 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  ‚prevádzkovateľ stanice‘ je subjekt zodpovedný za udeľovanie prístupu k stanici;

10.  ‚prevádzkovateľ stanice‘ je subjekt v členskom štáte zodpovedný za riadenie stanice, ktorý spĺňa požiadavky odbornej a finančnej spôsobilosti;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 2 – odsek 1 – bod 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.  ‚realizovateľná alternatíva‘ je iná stanica, ktorá je pre dopravcu hospodársky prijateľná a ktorá mu umožňuje prevádzkovať príslušnú osobnú dopravu.“;

11.  ‚realizovateľná alternatíva‘ je iná stanica, ktorá je pre dopravcu hospodársky prijateľná a ponúka infraštruktúru a prepojenie porovnateľné s pôvodne požadovanou stanicou, poskytuje cestujúcim prístup k iným formám verejnej dopravy a umožňuje dopravcovi prevádzkovať príslušnú osobnú dopravu podobným spôsobom ako pôvodne požadovaná stanica.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 2 – odsek 1 – bod 11 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a.  ‚zmluva o službách vo verejnom záujme‘ je jeden alebo viacero právne záväzných aktov, ktoré potvrdzujú dohodu medzi príslušným orgánom a prevádzkovateľom služieb vo verejnom záujme s cieľom zveriť danému prevádzkovateľovi služieb vo verejnom záujme riadenie a prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy podliehajúcej záväzkom vyplývajúcim zo služieb vo verejnom záujme; v závislosti od právnych predpisov členského štátu môže zmluva zahŕňať aj rozhodnutie prijaté príslušným orgánom vo forme individuálneho legislatívneho alebo regulačného aktu alebo rozhodnutie obsahujúce podmienky, za ktorých samotný príslušný orgán poskytuje služby alebo zverí poskytovanie týchto služieb internému prevádzkovateľovi;

Odôvodnenie

Zmluva o službách vo verejnom záujme by sa mala vymedziť podľa nariadenia (ES) 1370/2007.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 2 – odsek 1 – bod 11 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11b. ‚alternatívna trasa‘ je trasa medzi tým istým východiskovým bodom a miestom určenia používaná v rámci existujúcej pravidelnej dopravy, ktorá sa môže použiť namiesto pôvodnej trasy.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 3a – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát vymenuje jeden vnútroštátny regulačný orgán pre sektor osobnej cestnej dopravy. Tento orgán musí byť nestranný a organizačne, funkčne, hierarchicky a pri prijímaní rozhodnutí právne oddelený a nezávislý od akéhokoľvek iného verejného alebo súkromného orgánu. Musí byť nezávislý od akéhokoľvek príslušného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na zadávaní zmluvy o službách vo verejnom záujme.

Príslušné orgány v každom členskom štáte vymenujú vnútroštátny verejný regulačný orgán pre sektor osobnej cestnej dopravy. Tento orgán musí byť nestranný a organizačne, funkčne, hierarchicky a pri prijímaní rozhodnutí právne oddelený, transparentný a nezávislý od akéhokoľvek iného verejného alebo súkromného orgánu. Musí byť nezávislý od akéhokoľvek príslušného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na zadávaní zmluvy o službách vo verejnom záujme.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 3a – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Regulačný orgán môže byť zodpovedný aj za iné regulované sektory.

Regulačným orgánom môže byť existujúci orgán, ktorý je zodpovedný aj za iné regulované služby.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 3a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Regulačný orgán pre sektor osobnej cestnej dopravy musí mať potrebnú organizačnú kapacitu z hľadiska ľudských aj iných zdrojov, ktoré musia zodpovedať dôležitosti daného sektora v dotknutom členskom štáte.

2.  Regulačný orgán pre sektor osobnej cestnej dopravy musí mať potrebnú organizačnú kapacitu na plnenie svojich úloh, a to z hľadiska ľudských, finančných aj iných zdrojov, ktoré musia zodpovedať dôležitosti daného sektora v dotknutom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 3a – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž, regulačný orgán má právomoc monitorovať konkurenčnú situáciu na domácom trhu pre pravidelnú osobnú cestnú dopravu s cieľom zabrániť diskriminácii alebo zneužívaniu dominantnej pozície na trhu, a to aj prostredníctvom uzatvárania subdodávateľských zmlúv. Jeho stanoviská sú záväzné.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 3a – odsek 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zbiera a poskytuje informácie o prístupe k staniciam; a

b)  zbiera a poskytuje informácie o prístupe k staniciam s cieľom zabezpečiť, aby sa prevádzkovateľom služby poskytol prístup k staniciam za spravodlivých, rovnocenných, nediskriminačných a transparentných podmienok;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 3a – odsek 3 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam prevádzkovateľov staníc.

c)  rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam prevádzkovateľov staníc; a

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 3a – odsek 3 – písmeno c a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  zriadi verejne prístupný elektronický register, ktorý bude obsahovať všetky povolené vnútroštátne a medzinárodné pravidelné služby.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 3a – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri výkone svojich úloh môže regulačný orgán požadovať relevantné informácie od príslušných orgánov, prevádzkovateľov staníc, žiadateľov o povolenie a akejkoľvek tretej strany pôsobiacej na území dotknutého členského štátu.

Pri výkone svojich úloh môže regulačný orgán požadovať relevantné informácie od iných príslušných orgánov, prevádzkovateľov staníc, žiadateľov o povolenie a akejkoľvek tretej strany pôsobiacej na území dotknutého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 3a – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Požadované informácie sa poskytnú v primeranej lehote stanovenej regulačným orgánom, ktorá nesmie prekročiť jeden mesiac. V odôvodnených prípadoch môže regulačný orgán predĺžiť lehotu na predloženie informácií najviac o dva týždne. Regulačný orgán musí byť schopný presadzovať žiadosti o informácie prostredníctvom účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií.

Požadované informácie sa poskytnú v primeranej lehote stanovenej regulačným orgánom, ktorá nesmie prekročiť jeden mesiac. V riadne odôvodnených prípadoch môže regulačný orgán predĺžiť lehotu na predloženie informácií najviac o dva týždne. Regulačný orgán musí byť schopný presadzovať žiadosti o informácie prostredníctvom účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 3a – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty zabezpečia súdne preskúmanie rozhodnutí prijatých regulačným orgánom. Preskúmanie môže mať odkladný účinok len v prípade, keď bezprostredný účinok rozhodnutia regulačného orgánu môže spôsobiť odvolávajúcej sa strane nenahraditeľnú alebo zjavne neprimeranú škodu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté právomoci súdu prerokúvajúceho odvolania, ktoré sú mu zverené ústavným právom dotknutého členského štátu.

5.  Členské štáty zabezpečia urýchlené súdne preskúmanie rozhodnutí prijatých regulačným orgánom. Preskúmanie môže mať odkladný účinok len v prípade, keď bezprostredný účinok rozhodnutia regulačného orgánu môže spôsobiť odvolávajúcej sa strane nenahraditeľnú alebo zjavne neprimeranú škodu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté právomoci súdu prerokúvajúceho odvolania, ktoré sú mu zverené ústavným právom dotknutého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 3a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Rozhodnutia regulačného orgánu sa zverejnia.“;

6.  Rozhodnutia regulačného orgánu sa zverejnia do dvoch týždňov od ich prijatia.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 5a – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Ak prevádzkovatelia staníc poskytnú prístup, prevádzkovatelia autobusovej a autokarovej dopravy musia dodržiavať existujúce podmienky danej stanice.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 5a – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Žiadosti o prístup možno zamietnuť len na základe nedostatočnej kapacity.

Žiadosti o prístup k staniciam možno zamietnuť len na základe náležite opodstatnených dôvodov týkajúcich sa nedostatku kapacity, opakovaného neplatenia poplatkov či riadne zdokumentovaných závažných a opakovaných porušení zo strany prevádzkovateľa cestnej dopravy alebo na základe iných vnútroštátnych ustanovení za predpokladu, že sa dôsledne uplatňujú a nediskriminujú konkrétnych dopravcov snažiacich sa o prístup k stanici ani ich pridružené obchodné modely. Ak sa žiadosť zamietne, prevádzkovateľ stanice oznámi svoje rozhodnutie aj regulačnému orgánu.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 5a – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade, že prevádzkovateľ stanice zamietne žiadosť o prístup, poskytne informácie o realizovateľných alternatívach.

V prípade, že prevádzkovateľ stanice zamietne žiadosť o prístup, odporúča sa, aby uviedol najlepšie realizovateľné alternatívy, ktoré sú mu známe.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 5a – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prevádzkovatelia staníc musia zverejňovať aspoň tieto informácie v dvoch alebo viacerých úradných jazykoch Únie:

Prevádzkovatelia staníc musia zverejňovať aspoň tieto informácie v príslušných národných jazykoch a v jednom ďalšom úradnom jazyku Únie:

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 5a – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  zoznam celej existujúcej infraštruktúry a technických špecifikácií stanice;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 5a – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty môžu z uplatňovania tohto článku vyňať stanice, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve a užívaní prevádzkovateľa stanice na účely jeho vlastnej osobnej cestnej dopravy. Pri posudzovaní žiadosti o vyňatie regulačné orgány zohľadnia dostupnosť realizovateľných alternatív.“;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 5b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak prístup nemožno poskytnúť v súlade so žiadosťou, prevádzkovateľ stanice začne konzultácie so všetkými zainteresovanými dopravcami s cieľom vyhovieť žiadosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 5b – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Prevádzkovateľ stanice rozhodne o žiadosti o prístup k stanici do dvoch mesiacov od dátumu predloženia žiadosti dopravcom. V rozhodnutiach o prístupe sa uvádzajú dôvody, z ktorých sa vychádzalo.

3.  Prevádzkovateľ stanice rozhodne o žiadosti o prístup k stanici bezodkladne a najneskôr jeden mesiac od dátumu predloženia žiadosti dopravcom. Ak prevádzkovateľ stanice prístup zamietne, svoje rozhodnutie odôvodní.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 5b – odsek 5 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutie regulačného orgánu o odvolaní je záväzné. Regulačný orgán musí byť schopný presadzovať svoje rozhodnutia prostredníctvom sankcií, ktoré sú účinné, primerané a odrádzajúce.

Rozhodnutie regulačného orgánu o odvolaní je záväzné, pričom podlieha vnútroštátnym právnym ustanoveniam týkajúcim sa súdneho preskúmania. Regulačný orgán musí byť schopný presadzovať svoje rozhodnutia prostredníctvom sankcií, ktoré sú účinné, primerané a odrádzajúce.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8 – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povoľovacie konanie pre medzinárodnú prepravu cestujúcich na vzdialenosť menej než 100 kilometrov vzdušnou čiarou

Postupy týkajúce sa povolenia, pozastavenia a odňatia povolenia pre medzinárodnú prepravu cestujúcich na vzdialenosť do 100 kilometrov trasy

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Povolenia sa vydávajú na základe súhlasu príslušných orgánov všetkých členských štátov, na ktorých území cestujúci nastupujú alebo vystupujú a prepravujú sa na vzdialenosti menej než 100 kilometrov vzdušnou čiarou. Povoľujúci orgán zašle takýmto príslušným orgánom kópiu žiadosti spolu s kópiami inej relevantnej dokumentácie do dvoch týždňov od prijatia žiadosti spolu so žiadosťou o ich súhlas. Povoľujúci orgán zároveň zašle tieto dokumenty na informačné účely príslušným orgánom iných členských štátov, cez ktorých územie trať prechádza.

1.  Povolenia sa vydávajú na základe súhlasu príslušných orgánov všetkých členských štátov, na ktorých území cestujúci nastupujú alebo vystupujú a prepravujú sa na vzdialenosti stanovené každým členským štátom, a to do 100 kilometrov trasy. Povoľujúci orgán zašle takýmto príslušným orgánom kópiu žiadosti spolu s kópiami inej relevantnej dokumentácie do dvoch týždňov od prijatia žiadosti spolu so žiadosťou o ich súhlas. Povoľujúci orgán zároveň zašle tieto dokumenty na informačné účely príslušným orgánom iných členských štátov, cez ktorých územie trať prechádza.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány členských štátov, ktoré dostali žiadosť o súhlas, oznámia povoľujúcemu orgánu svoje rozhodnutie do troch mesiacov. Táto lehota sa počíta od dátumu doručenia žiadosti o súhlas, ktorý sa preukazuje potvrdením o prijatí žiadosti. Ak príslušné orgány členských štátov, ktoré dostali žiadosť o súhlas, nesúhlasia, musia uviesť dôvody.

Príslušné orgány členských štátov, ktoré dostali žiadosť o súhlas, oznámia povoľujúcemu orgánu svoje rozhodnutie do dvoch mesiacov. Táto lehota sa počíta od dátumu doručenia žiadosti o súhlas, ktorý sa preukazuje potvrdením o prijatí žiadosti. Ak príslušné orgány členských štátov, ktoré dostali žiadosť o súhlas, nesúhlasia, musia uviesť dôvody.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Povoľujúci orgán rozhodne o žiadosti do štyroch mesiacov od dátumu predloženia žiadosti zo strany dopravcu.

3.  Povoľujúci orgán rozhodne o žiadosti do troch mesiacov od dátumu predloženia žiadosti dopravcom.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Povolenie sa udelí, pokiaľ zamietnutie nemožno odôvodniť na základe jedného alebo viacerých dôvodov uvedených v článku 8c ods. 2 písm. a) až d).

4.  Povolenie sa udelí, pokiaľ zamietnutie nemožno odôvodniť na základe jedného alebo viacerých objektívnych dôvodov vzťahujúcich sa na verejný záujem, ktoré sú uvedené v článku 8c ods. 2 písm. a) až d).

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  V prípade, že medzinárodná pravidelná autobusová a autokarová doprava naruší hospodársku rovnováhu zmluvy o službách vo verejnom záujme v dôsledku výnimočných okolností, ktoré nebolo možné predvídať v čase udelenia povolenia a za ktoré nie je zodpovedný držiteľ zmluvy o službách vo verejnom záujme, príslušný členský štát môže so súhlasom Komisie pozastaviť platnosť povolenia alebo odňať povolenie na vykonávanie služby šesť mesiacov po oznámení takéhoto rozhodnutia dopravcovi. Dopravca má možnosť odvolať sa proti takémuto rozhodnutiu.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Po konzultácii s členskými štátmi, ktorých príslušné orgány nesúhlasili, Komisia prijme rozhodnutie do štyroch mesiacov od prijatia oznámenia povoľujúceho orgánu. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť 30 dní odo dňa jeho oznámenia dotknutým členským štátom.

6.  Po konzultácii s členskými štátmi, ktorých príslušné orgány nesúhlasili, Komisia prijme rozhodnutie najneskôr dva mesiace od prijatia oznámenia povoľujúceho orgánu. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť 30 dní odo dňa jeho oznámenia príslušným orgánom v dotknutých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8a – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povoľovacie konanie pre medzinárodnú prepravu cestujúcich na vzdialenosť 100 kilometrov a viac vzdušnou čiarou

Postupy týkajúce sa povolenia, pozastavenia a odňatia povolenia pre medzinárodnú prepravu cestujúcich na vzdialenosť viac ako 100 kilometrov trasy

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Povoľujúci orgán rozhodne o žiadosti do dvoch mesiacov od dátumu predloženia žiadosti dopravcom.

1.  Povoľujúci orgán rozhodne o žiadosti bezodkladne a najneskôr dva mesiace od dátumu predloženia žiadosti dopravcom.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Povolenie sa udelí, pokiaľ zamietnutie nemožno odôvodniť na základe jedného alebo viacerých dôvodov uvedených v článku 8c ods. 2 písm. a) až c).

2.  Povolenie sa udelí, pokiaľ zamietnutie nemožno odôvodniť na základe jedného alebo viacerých dôvodov uvedených v článku 8c ods. 2 písm. a) až ca).

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Povoľujúci orgán zašle príslušným orgánom všetkých členských štátov, na ktorých území cestujúci nastupujú alebo vystupujú, ako aj príslušným orgánom členských štátov, cez ktorých územie sa uskutočňuje preprava bez nastupovania alebo vystupovania cestujúcich, na informačné účely kópiu žiadosti spolu s kópiami akejkoľvek inej relevantnej dokumentácie a svoj posudok.

3.  Povoľujúci orgán zašle príslušným orgánom všetkých členských štátov, na ktorých území cestujúci nastupujú alebo vystupujú, do dvoch týždňov od prijatia žiadosti kópiu žiadosti spolu s kópiami akejkoľvek inej relevantnej dokumentácie a svoj posudok, pričom ich požiada o súhlas. Povoľujúci orgán zašle relevantnú dokumentáciu pre informáciu aj príslušným orgánom členských štátov, cez ktorých územie sa uskutočňuje preprava bez nastupovania alebo vystupovania cestujúcich.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8a – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Ak jeden z príslušných orgánov členských štátov, na území ktorých cestujúci nastupujú alebo vystupujú, nesúhlasí s udelením povolenia z niektorého z dôvodov uvedených v odseku 2, povolenie nemožno udeliť, vec sa však do jedného mesiaca od prijatia jeho odpovede môže predložiť Komisii.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8a – odsek 3 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Po konzultácii s členskými štátmi, ktorých príslušné orgány vyjadrili nesúhlas, Komisia prijme rozhodnutie do štyroch mesiacov od prijatia oznámenia povoľujúceho orgánu. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť 30 dní odo dňa jeho oznámenia dotknutým členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 160g – odsek 3 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3c.  Rozhodnutie Komisie platí, kým členské štáty nedosiahnu dohodu a povoľujúci orgán neprijme rozhodnutie o žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8b – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Povoľujúci orgán rozhodne o žiadosti do dvoch mesiacov od dátumu predloženia žiadosti dopravcom. Lehota sa môže predĺžiť na štyri mesiace v prípade, že je potrebná analýza v súlade s článkom 8c ods. 2 písm. d).

1.  Povoľujúci orgán rozhodne o žiadosti najneskôr dva mesiace od dátumu predloženia žiadosti dopravcom. Lehota sa môže predĺžiť na tri mesiace v prípade, že je potrebná analýza v súlade s článkom 8c ods. 2 písm. d).

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Povolenia na vnútroštátnu pravidelnú dopravu sa udelia, pokiaľ zamietnutie nie je možné odôvodniť na základe jedného alebo viacerých dôvodov uvedených v článku 8c ods. 2 písm. a) až c), a ak sa v rámci danej dopravy prepravujú cestujúci na vzdialenosť menej než 100 kilometrov vzdušnou čiarou, v článku 8c ods. 2) písm. d).

2.  Povolenia na vnútroštátnu pravidelnú dopravu sa udelia, pokiaľ zamietnutie nie je možné odôvodniť na základe jedného alebo viacerých dôvodov uvedených v článku 8c ods. 2 písm. a) až ca), a ak sa v rámci danej dopravy prepravujú cestujúci na vzdialenosť nepresahujúcu 100 kilometrov trasy, v článku 8c ods. 2) písm. d).

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8b – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Vzdialenosť uvedená v odseku 2 sa môže zvýšiť na 120 kilometrov, ak pravidelná doprava, ktorá sa má začať vykonávať, bude obsluhovať miesto odchodu a miesto určenia, na ktorých je už doprava zabezpečená jednou alebo viacerými zmluvami o službách vo verejnom záujme.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8c – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V rozhodnutiach o zamietnutí žiadosti alebo o udelení povolenia s výhradami sa uvedú dôvody, z ktorých sa vychádzalo.

V rozhodnutiach o zamietnutí žiadosti, udelení povolenia s výhradami alebo pozastavení či odňatí povolenia sa uvedú dôvody, z ktorých sa vychádzalo, a v prípade potreby sa zohľadnia analýzy regulačného orgánu. Žiadateľ alebo dopravca prevádzkujúci danú službu má možnosť odvolať sa proti rozhodnutiam povoľovacieho orgánu.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8c – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povolenie sa udelí, pokiaľ zamietnutie nemožno odôvodniť na základe jedného alebo viacerých z týchto dôvodov:

Žiadosť o povolenie možno zamietnuť len na základe jedného alebo viacerých z týchto dôvodov:

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8c – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  žiadateľ nesplnil požiadavky vnútroštátnych alebo medzinárodných právnych predpisov pre cestnú dopravu, a najmä podmienky a požiadavky týkajúce sa povolení na medzinárodnú osobnú cestnú dopravu, alebo sa dopustil závažných porušení právnych predpisov Únie v oblasti cestnej dopravy, najmä s ohľadom na pravidlá uplatniteľné na vozidlá a čas jazdy a odpočinku pre vodičov;

b)  žiadateľ nesplnil požiadavky vnútroštátnych alebo medzinárodných právnych predpisov pre cestnú dopravu, a najmä podmienky a požiadavky týkajúce sa povolení na medzinárodnú osobnú cestnú dopravu, alebo sa dopustil závažných porušení právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych, prípadne regionálnych právnych predpisov v oblasti cestnej dopravy, najmä s ohľadom na pravidlá uplatniteľné na technické požiadavky na vozidlá a emisné normy, ako aj čas jazdy a odpočinku pre vodičov;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8c – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno c a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  žiadateľ požiadal o povolenie na vykonávanie pravidelnej dopravy na tej istej trase alebo na alternatívnej trase, v prípade ktorej príslušný orgán udelil prevádzkovateľovi služieb vo verejnom záujme výlučné právo poskytovať určité služby verejnej osobnej dopravy ako protihodnotu za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme v rámci zmluvy o službách vo verejnom záujme v súlade s článkom 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007. Týmto dôvodom na zamietnutie nie je dotknutý článok 8d ods. 1a tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8c – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  regulačný orgán na základe objektívnej hospodárskej analýzy určil, že touto dopravou by sa ohrozila hospodárska rovnováha zmluvy o službách vo verejnom záujme.

d)  regulačný orgán na základe objektívnej hospodárskej analýzy určil, že touto dopravou by sa ohrozila hospodárska rovnováha zmluvy o službách vo verejnom záujme. Uvedená analýza posudzuje relevantné štrukturálne a geografické charakteristiky príslušného trhu a siete (veľkosť, vlastnosti dopytu, zložitosť siete, technickú a geografickú izolovanosť a služby, ktoré sú predmetom zmluvy), pričom sa zohľadní aj to, či nová služba prináša kvalitnejšie služby alebo vyššiu nákladovú efektívnosť.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8c – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povoľujúce orgány nesmú zamietnuť žiadosť len na základe toho, že dopravca ponúka nižšie ceny ako iní cestní dopravcovia, ani na základe toho, že danú linku už prevádzkujú iní cestní dopravcovia.

Povoľujúce orgány nesmú zamietnuť žiadosť len na základe toho, že dopravca žiadajúci o povolenie ponúka nižšie ceny ako iní cestní dopravcovia, pokiaľ regulačný orgán alebo iné príslušné vnútroštátne orgány nezistia, že žiadateľ, ktorý sa snaží vstúpiť na trh, má v úmysle ponúkať služby za cenu pod ich bežnou hodnotou počas dlhšieho obdobia, a tým pravdepodobne ohrozí spravodlivú hospodársku súťaž. Povoľujúce orgány nesmú zamietnuť žiadosť len na základe toho, že danú linku už prevádzkujú iní cestní dopravcovia.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8d – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty môžu obmedziť právo na prístup na medzinárodný a vnútroštátny trh pravidelnej dopravy, ak navrhovaná pravidelná doprava prepravuje cestujúcich na vzdialenosti menej než 100 kilometrov vzdušnou čiarouak by táto doprava ohrozila hospodársku rovnováhu zmluvy o službách vo verejnom záujme.

1.  Členské štáty môžu obmedziť právo na prístup na medzinárodný a vnútroštátny trh pravidelnej autobusovej a autokarovej dopravy, ak navrhovaná pravidelná doprava prepravuje cestujúcich na vzdialenosti do 100 kilometrov trasyohrozila by hospodársku rovnováhu zmluvy o službách vo verejnom záujme, alebo ak prepravuje cestujúcich na akékoľvek vzdialenosti, pričom sa vykonáva v mestskom alebo prímestskom centre alebo konurbácii alebo plní dopravné potreby medzi nimi a okolitými oblasťami, alebo ak žiadateľ nedodrží ustanovenia týkajúce sa cestnej dopravy alebo iné príslušné ustanovenia vnútroštátneho práva, práva Únie či medzinárodného práva.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8d – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Ak príslušný orgán udelí podniku vykonávajúcemu verejnú službu výlučné práva v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 1370/2007, ochrana výlučných práv sa vzťahuje len na prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na tej istej alebo alternatívnej trase. Takéto udelenie výlučných práv nebráni povoleniu nových pravidelných služieb, ak tieto služby nekonkurujú službe stanovenej v zmluve o službách vo verejnom záujme alebo sú poskytované na iných trasách.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8d – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Regulačný orgán túto žiadosť preskúma a rozhodne, či hospodársku analýzu vykoná. Svoje rozhodnutie potom oznámi zainteresovaným stranám.

V prípade doručenia takejto žiadosti regulačný orgán danú žiadosť preskúma a môže rozhodnúť, či vykoná hospodársku analýzu v súlade s článkom 8c ods. 2 písm. d), pokiaľ neexistujú výnimočné praktické alebo iné dôvody, ktoré by odôvodňovali rozhodnutie neurobiť tak. Svoje rozhodnutie potom oznámi zainteresovaným stranám.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8d – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Keď regulačný orgán vykoná hospodársku analýzu, oznámi jej výsledky a svoj záver zainteresovaným stranám do šiestich týždňov po doručení všetkých relevantných informácií. Regulačný orgán môže dospieť k záveru, že povolenie sa má udeliť, že povolenie sa má udeliť za istých podmienok alebo že povolenie sa má zamietnuť.

Keď regulačný orgán vykoná hospodársku analýzu, oznámi jej výsledky a svoj záver zainteresovaným stranám čo najskôr, najneskôr však 3 mesiace po doručení všetkých relevantných informácií. Regulačný orgán môže dospieť k záveru, že povolenie sa má udeliť, že povolenie sa má udeliť za istých podmienok alebo že povolenie sa má zamietnuť.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8d – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijímať delegované akty stanovujúce postup a kritériá, podľa ktorých sa má postupovať pri uplatňovaní tohto článku.“;

5.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijímať delegované akty stanovujúce postup a kritériá, podľa ktorých sa má postupovať pri uplatňovaní tohto článku, najmä pri vykonávaní hospodárskej analýzy.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 8d – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Členské štáty môžu viac liberalizovať povoľovací systém pre vnútroštátnu pravidelnú dopravu, pokiaľ ide o povoľovacie konania a prahové hodnoty kilometrov.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 11 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  V článku 11 sa dopĺňa tento odsek 3a:

 

„3a.   Členský štát sa môže rozhodnúť, že bude požadovať od dopravcu, ktorý nie je usadený v danom členskom štáte, aby dodržiaval podmienky týkajúce sa usadenia, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009*, v hostiteľskom členskom štáte po udelení povolenia tomuto dopravcovi na vykonávanie pravidelnej vnútroštátnej dopravy a predtým, než tento dopravca začne príslušnú dopravu vykonávať. V takýchto rozhodnutiach sa uvádzajú dôvody, na ktorých sú založené. Rozhodnutie zohľadňuje rozsah a trvanie činnosti dopravcu, ktorý nie je usadený v danom členskom štáte, v hostiteľskom členskom štáte. Ak hostiteľský členský štát zistí, že dopravca, ktorý nie je usadený v danom členskom štáte, nespĺňa požiadavku usadenia, môže odňať príslušné povolenia, ktoré boli dopravcovi udelené na vykonávanie pravidelnej vnútroštátnej dopravy, alebo ich pozastaviť, kým nebude požiadavka splnená.“

 

__________________

 

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1073&qid=1548063430167&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Článok 13 sa vypúšťa;

vypúšťa sa

(Odkaz v záhlaví týkajúci sa pozmeňujúceho aktu („Článok 1 – odsek 1 – bod 15)“) zodpovedá odkazu „Článok 1 – odsek 1 – bod 14“ v návrhu Komisie. Tento nesúlad je spôsobený nesprávnym číslovaním (článok 1 – ods. 1 – bod 7 je uvedený dvakrát) v návrhu Komisie vo všetkých jazykových verziách s výnimkou gréčtiny.)

Odôvodnenie

Príslušný článok treba opäť začleniť, aby sa zabezpečilo, že miestne zájazdy sa budú považovať za jednu medzinárodnú dopravnú službu, a nie za kabotážnu prepravu.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 16

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 15 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  príležitostnú dopravu vykonávanú dočasne;

b)  príležitostnú dopravu;

(Odkaz v záhlaví týkajúci sa pozmeňujúceho aktu („Článok 1 – odsek 1 – bod 16)“) zodpovedá odkazu „Článok 1 – odsek 1 – bod 15“ v návrhu Komisie. Tento nesúlad je spôsobený nesprávnym číslovaním (článok 1 – ods. 1 – bod 7 je uvedený dvakrát) v návrhu Komisie vo všetkých jazykových verziách s výnimkou gréčtiny.)

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 16

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 15 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  pravidelnú dopravu vykonávanú v súlade s týmto nariadením.“;

c)  pravidelnú dopravu, ktorú v súlade s týmto nariadením vykonáva dopravca, ktorý nie je usadený v hostiteľskom členskom štáte, v prípade pravidelnej medzinárodnej dopravy v súlade s týmto nariadením, s výnimkou dopravy, ktorá plní potreby mestského centra alebo konurbácie alebo dopravné potreby medzi nimi a priľahlými oblasťami. Kabotážna preprava sa nevykonáva nezávisle od danej medzinárodnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 16

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 15 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  pravidelnú dopravu, ktorú vykonáva dopravca, ktorý nie je usadený v hostiteľskom členskom štáte, v prípade pravidelnej vnútroštátnej dopravy v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 16 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  V článku 16 ods. 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

1.  Vykonávanie kabotážnej prepravy podlieha, ak nie je inak uvedené v právnych predpisoch Spoločenstva, zákonom, iným právnym predpisom a správnym opatreniam platným v hostiteľskom členskom štáte s ohľadom na:

„1.  Vykonávanie kabotážnej prepravy podlieha, ak nie je inak uvedené v právnych predpisoch Spoločenstva, smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES* a zákonom, iným právnym predpisom a správnym opatreniam platným v hostiteľskom členskom štáte s ohľadom na:

 

__________________

 

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:SK:PDF)

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 17

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 17

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Článok 17 sa vypúšťa;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 17 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 17

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

„Článok 17

Kontrolné dokumenty pre kabotážnu prepravu

 

Kontrolné dokumenty pre kabotážnu prepravu

1.  Kabotážna preprava vo forme príležitostnej dopravy sa vykonáva na základe jazdného listu uvedeného v článku 12, ktorý sa musí nachádzať vo vozidle a na požiadanie predložiť oprávnenej osobe, ktorá vykonáva kontrolu.

1.   Kabotážna preprava vo forme príležitostnej dopravy sa vykonáva na základe jazdného listu v papierovej alebo digitálnej forme, ktorý sa musí na požiadanie predložiť každému oprávnenému kontrolórovi.

2.  Do jazdného listu sa zaznamenávajú tieto informácie:

2.   Do jazdného listu sa zaznamenávajú tieto informácie:

a)  miesto odchodu a cieľové miesto prepravy;

a)   miesto odchodu a cieľové miesto prepravy;

b)  dátum odchodu a dátum, ktorým sa preprava končí.

b)   dátum odchodu a dátum, ktorým sa preprava končí.

3.   Jazdné listy sa dodajú v knihách, ako sa uvádza v článku 12, potvrdených príslušným orgánom alebo úradom v členskom štáte, v ktorom je dopravca usadený.

 

4.   V prípade osobitnej pravidelnej dopravy ako kontrolný dokument slúži zmluva uzavretá medzi dopravcom a organizátorom prepravy alebo jej overená kópia.

4.   V prípade osobitnej pravidelnej dopravy ako kontrolný dokument slúži zmluva uzavretá medzi dopravcom a organizátorom prepravy alebo jej overená kópia. Jazdný list sa však vyplní formou mesačného výkazu.

Jazdný list sa však vyplní formou mesačného výkazu.

 

5.  Použité jazdné listy sa vrátia príslušnému orgánu alebo úradu v členskom štáte, v ktorom je dopravca usadený, v súlade s postupom ustanoveným uvedeným orgánom alebo úradom.

5. Počas kontrol sa môže vodič obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo inú osobu alebo subjekt, ktoré môžu poskytnúť požadované dokumenty.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 28 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty každý rok vždy najneskôr do 31. januára a po prvýkrát do 31. januára [… prvý január po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] oznamujú Komisii počet povolení pravidelnej dopravy, ktoré boli vydané v predchádzajúcom roku, a celkový počet povolení pravidelnej dopravy, ktoré sú platné k 31. decembru daného roka. Uvedené informácie sa poskytujú samostatne za každý cieľový členský štát pravidelnej dopravy. Členské štáty oznamujú Komisii aj údaje o kabotáži, ktorú vo forme osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy vykonali počas predchádzajúceho roka dopravcovia, ktorí sú usadení v danom členskom štáte.

1.  Príslušné orgány členských štátov každý rok vždy najneskôr do 31. januára a po prvýkrát do 31. januára [… prvý január po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] oznamujú Komisii počet povolení pravidelnej dopravy, ktoré boli vydané v predchádzajúcom roku, a celkový počet povolení pravidelnej dopravy, ktoré sú platné k 31. decembru daného roka. Uvedené informácie sa poskytujú samostatne za každý cieľový členský štát pravidelnej dopravy. Členské štáty oznamujú Komisii aj údaje o kabotáži, ktorú vo forme osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy vykonali počas predchádzajúceho roka dopravcovia, ktorí sú usadení v danom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 1073/2009

Článok 28 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia do [vložiť dátum vypočítaný ako 5 rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia. Táto správa musí obsahovať informácie o tom, v akom rozsahu toto nariadenie prispelo k lepšiemu fungovaniu trhu osobnej cestnej dopravy.

5.  Komisia do ... [5 rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia. Táto správa musí obsahovať informácie o tom, v akom rozsahu toto nariadenie prispelo k lepšiemu fungovaniu systému osobnej cestnej dopravy, najmä pre cestujúcich, pracovníkov v oblasti autobusovej a autokarovej dopravy a životné prostredie.

(1)

  Ú. v. EÚ C 262, 25.7.2018, s. 47.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Autobusy a autokary sú jedným z najprístupnejších a najdôležitejších spôsobov dopravy v EÚ. Spájajú vidiecke a mestské oblasti členských štátov a často sú jediným dostupným prostriedkom verejnej dopravy v určitých regiónoch. Je preto mimoriadne dôležité, aby cestujúci dostávali najlepšie možné služby. Spravodlivá a zdravá hospodárska súťaž je najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť.

Spravodajca víta návrh Komisie na zmenu príslušného nariadenia, ktorý usiluje otvoriť obchod pre dopravcov, ktorí nemajú sídlo v danom členskom štáte a ktorým sa v súčasnosti bráni vstúpiť na vnútroštátny trh, aby ponúkali medzimestské autokarové služby. Dopravca z krajiny A by mal mať možnosť slobodne ponúkať vnútroštátne služby z bodu X do bodu Y v krajine B. Na jednotnom trhu nie je možné dovoliť diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti alebo sídla podnikateľskej činnosti.

Ďalej uvedenými pozmeňujúcimi návrhmi spravodajca zachoval súčasný zmysel návrhu, ktorým je ďalšia liberalizácia trhov autobusovej a autokarovej dopravy. Spravodajca zároveň zohľadňuje skutočnosť, že sa situácia na trhu autobusovej dopravy v jednotlivých krajinách líši a dbal aj na to, aby neohrozil dobre fungujúce systémy niektorých členských štátov.

Ochrana zmlúv o službách vo verejnom záujme a mestských oblastí

Zmluvy o službách vo verejnom záujme majú osobitný a neoceniteľný zmysel. Riadna ochrana takýchto zmlúv je dôležitá s cieľom zabezpečiť, aby výsledkom otvorenia autobusového a autokarového trhu nebol menší počet služieb pre príslušné regióny a aby si noví účastníci trhu nevyberali len ziskové trasy. Spravodajca preto predstavil novú doložku, podľa ktorej je možné fakticky zamietnuť povolenie novej služby, aj keď presahuje Komisiou navrhovaný strop 100 km, ak príslušná služba ohrozuje existujúcu zmluvu o službách vo verejnom záujme, ktorá bola udelená na základe súťaže transparentne bez možnosti predĺženia, spája ziskové a neziskové trasy a nepoberá značné verejné dotácie, ktoré by mohli ohroziť zachovanie rovnakých podmienok.

Okrem toho je možné dočasne prerušiť alebo odňať povolenie pre existujúcu službu, ak regulačný orgán na základe hospodárskej analýzy zistí, že služba ohrozuje hospodársku rovnováhu existujúcej zmluvy o službách vo verejnom záujme. Spravodajca verí, že tieto opatrenia sú dostatočné a primerané s cieľom zabezpečiť, aby boli zmluvy o službách vo verejnom záujme primerane chránené a zároveň bol trh otvorený pre hospodársku súťaž.

V záujme ďalšieho zmiernenia obáv spravodajca predstavil dodatočné ustanovenie, podľa ktorého môžu členské štáty obmedziť právo prístupu k pravidelnej vnútroštátnej službe, ak okrem iného prichádza do styku s vidieckym alebo mestským centrom alebo ak navrhovaná služba predstavuje rovnakú verejnú službu osobnej dopravy na konkrétnej trase alebo v sieti, na ktorej príslušný orgán udelil prevádzkovateľovi verejnej služby výlučné právo výmenou za plnenie záväzkov verejnej služby v rámci zmluvy o službách vo verejnom záujme.

Zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže a ochrana pred zneužitím sily na trhu

Spravodajca sa okrem ochrany zmlúv o službách vo verejnom záujme usiluje zabrániť situáciám, v ktorých by otvorenie príslušných trhov viedlo k ďalším neželaným výsledkom. Navrhovaný regulačný orgán by mal zabezpečiť rovnaké podmienky a spravodlivú hospodársku súťaž medzi dopravcami. To zahŕňa zabránenie zneužitiu významnej sily na trhu alebo monopolného postavenia, a to aj prostredníctvom uzatvárania subdodávateľských zmlúv alebo vytvárania takýchto podmienok na trhu. Okrem toho by povoľujúce orgány mali právomoc zamietnuť žiadosť, ak regulačný orgán stanoví, že žiadateľ usilujúci o vstup na trh plánuje ponúkať služby za nižšiu ako bežnú cenu počas dlhšieho obdobia, čím môže ohroziť spravodlivú hospodársku súťaž.

Požiadavka usadenia a možnosť liberálnejšieho systému

S cieľom zabrániť zneužitiu zmyslu návrhu a splniť prísnejšie požiadavky niektorých členských štátov spravodajca uviedol aj možnosť pre členské štáty požadovať usadenie dopravcu v hostiteľskom členskom štáte po udelení povolenia na vykonávanie pravidelnej vnútroštátnej služby.

Spravodajca zároveň objasnil, že členské štáty, ktoré majú zavedený liberálnejší systém, si ho môžu ponechať. Rovnako členské štáty, ktoré chcú otvoriť trh nad rámec požiadaviek stanovených v tomto návrhu, tak môžu urobiť.

Zabezpečenie rovnakých podmienok

Spravodajca sa ďalšími nepodstatnými, avšak veľmi potrebnými zmenami usiloval o ďalšie zlepšenie a objasnenie zmyslu návrhu. Napríklad s cieľom zabezpečiť ochranu súkromného vlastníctva môžu členské štáty vylúčiť stanice, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve a užívaní prevádzkovateľa stanice na jeho vlastné služby osobnej cestnej dopravy.

Spravodajca je preto presvedčený, že pozmenený návrh rieši obavy nielen tých, ktorí usilujú o väčšiu ochranu najmä pre zmluvy o službách vo verejnom záujme, ale aj tých, ktorí usilujú o liberálnejší prístup. Pozmenený návrh sa pokúša nájsť správnu rovnováhu medzi záujmami cestujúcich, dopravných spoločností, ako aj miestnych, regionálnych a vnútroštátnych orgánov. Spravodajca verí, že tento návrh pomôže priblížiť sa k skutočne jednotnému a spravodlivému trhu autobusovej a autokarovej dopravy v Európskej únii.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy

Referenčné čísla

COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)

Dátum predloženia EP

8.11.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

29.11.2017

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

EMPL

7.12.2017

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Roberts Zīle

16.1.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

1.2.2018

10.7.2018

5.11.2018

 

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

14

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon

Dátum predloženia

28.1.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

26

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

14

-

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes, Marie-Pierre Vieu

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

S&D

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia