Postopek : 2017/0288(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0032/2019

Predložena besedila :

A8-0032/2019

Razprave :

PV 13/02/2019 - 25
CRE 13/02/2019 - 25

Glasovanja :

PV 14/02/2019 - 10.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0125

POROČILO     ***I
PDF 284kWORD 94k
28.1.2019
PE 623.746v02-00 A8-0032/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1073/2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov

(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Roberts Zīle

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1073/2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov

(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0647),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0396/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja irskega parlamenta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. aprila 2018(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0032/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Uporaba Uredbe (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta17 je razkrila, da se prevozniki na nacionalnih trgih soočajo z ovirami za razvoj medmestnih avtobusnih storitev. Poleg tega se storitve cestnega prevoza potnikov niso prilagajale razvijajočim se potrebam državljanov v zvezi z razpoložljivostjo in kakovostjo ter imajo trajnostni načini prevoza še naprej majhen modalni delež. Posledično so določene skupine državljanov prikrajšane glede razpoložljivosti storitev prevoza potnikov, zaradi večje uporabe avtomobilov pa je več prometnih nesreč, emisij in zastojev.

(1)  Uporaba Uredbe (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta17 je razkrila, da se nekateri prevozniki na nacionalnih trgih soočajo z neupravičenimi ovirami za razvoj medmestnih avtobusnih storitev v korist potnikov. Poleg tega se storitve cestnega prevoza potnikov niso prilagajale razvijajočim se potrebam državljanov v zvezi z razpoložljivostjo in kakovostjo ter imajo trajnostni načini prevoza še naprej majhen modalni delež. Posledično so določene skupine državljanov prikrajšane glede razpoložljivosti storitev prevoza potnikov, zaradi večje uporabe avtomobilov pa je več prometnih nesreč, emisij, zastojev in infrastrukturnih stroškov.

__________________

__________________

17 Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L 300, 14.11.2009, str. 88).

17 Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L 300, 14.11.2009, str. 88).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Da se zagotovi skladen okvir za medmestne linijske storitve avtobusnega prevoza potnikov v celotni Uniji, bi se morala Uredba (ES) št. 1073/2009 uporabljati za vse medmestne linijske storitve prevoza. Področje uporabe navedene uredbe bi bilo zato treba razširiti.

(2)  Da se zagotovi skladen okvir za medmestne linijske storitve avtobusnega prevoza potnikov v celotni Uniji, bi se morala Uredba (ES) št. 1073/2009 uporabljati za vse medmestne linijske storitve prevoza. Področje uporabe navedene uredbe bi bilo zato treba razširiti, vendar se ne bi smela uporabljati za mestna ali primestna območja ali urbane aglomeracije in ne bi smela posegati v določbe Uredbe (ES) št. 1370/2007.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  V vsaki državi članici bi bilo treba imenovati neodvisni in nepristranski regulativni organ, da se zagotovi pravilno delovanje trga cestnega prevoza potnikov. Navedeni organ bi bil lahko prav tako odgovoren za druge regulirane sektorje, kot je na primer železniški, energetski ali telekomunikacijski.

(3)  Vsaka država članica bi morala imenovati neodvisni in nepristranski regulativni organ z nalogo izdajanja zavezujočih mnenj, da se zagotovi pravilno delovanje trga cestnega prevoza potnikov. Navedeni organ bi bil lahko prav tako odgovoren za druge regulirane sektorje, kot je na primer železniški, energetski ali telekomunikacijski.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Delovanje komercialnih linijskih storitev ne bi smelo ogroziti ekonomskega ravnovesja obstoječih pogodb za izvajanje javne službe. Iz tega razloga bi regulativni organ moral imeti možnost, da opravi objektivno ekonomsko analizo.

(4)  Delovanje komercialnih linijskih storitev ne bi smelo ogroziti ekonomskega ravnovesja obstoječih ali sklenjenih pogodb za izvajanje javne službe v skladu z Uredbo št. 1370/2007. Iz tega razloga bi regulativni organ moral imeti možnost, da opravi objektivno ekonomsko analizo, in pristojnost, da po potrebi predlaga potrebne ukrepe. Komercialne linijske storitve ne bi smele konkurirati ponudnikom prevoza, ki so jim bile dodeljene izključne pravice za opravljanje nekaterih storitev javnega potniškega prevoza v zameno za izvajanje obveznosti javne službe v okviru pogodbe o izvajanju javne službe.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Pogoj za linijske prevoze v obliki kabotaže bi moralo biti posedovanje licence Skupnosti. Da bi izvršnim organom omogočili učinkovite kontrole navedenih storitev, bi bilo treba pojasniti pravila glede izdajanja licenc Skupnosti.

(5)  Pogoj za linijske prevoze v obliki kabotaže bi moralo biti posedovanje licence Skupnosti in uporaba pametnega tahografa v skladu s poglavjem II Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta. Da bi izvršnim organom omogočili učinkovite kontrole navedenih storitev, bi bilo treba pojasniti pravila glede izdajanja licenc Skupnosti in oblikovati modul IMI za pošiljanje izjav o napotitvi in elektronskih vlog, s čimer bi se nadzornikom, ki opravljajo cestna preverjanja, omogočilo, da imajo neposreden dostop do podatkov iz evropskega registra podjetij cestnega prevoza in informacijskega sistema za notranji trg v realnem času ter tako preverijo, da so socialni prispevki za napotene voznike avtobusov dejansko plačani.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Da se zagotovi poštena konkurenca na trgu, bi morali prevozniki linijskih prevozov imeti pravico dostopa do avtobusnih postaj v Uniji na podlagi poštenih, pravičnih, nediskriminatornih in preglednih pogojev. Pritožbe proti odločitvam o zavrnitvi ali omejitvi dostopa bi bilo treba vložiti pri regulativnem organu.

(6)  Da se zagotovi poštena konkurenca na trgu, bi morali prevozniki linijskih prevozov imeti pravico dostopa do avtobusnih postaj v Uniji na podlagi poštenih, pravičnih, nediskriminatornih in preglednih pogojev. Upravljanje avtobusne postaje bi moral odobriti nacionalni organ, ki bi moral preveriti, katere zahteve so nujne in katere morajo biti izpolnjene. Pritožbe proti odločitvam o zavrnitvi ali omejitvi dostopa bi bilo treba vložiti pri regulativnem organu. Države članice lahko izključijo avtobusne postaje, ki so v lasti upravljavca avtobusne postaje in njegovi izključni uporabi za lastne storitve cestnega prevoza potnikov.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Dovoljenje za nacionalne in mednarodne linijske prevoze bi moralo biti predmet postopka za izdajo dovoljenja. Dovoljenje bi bilo treba izdati, razen če obstajajo posebni razlogi za zavrnitev, ki jih je mogoče pripisati prosilcu, ali če bi storitev ogrozila ekonomsko ravnovesje pogodbe za izvajanje javne službe. Da se zagotovi, da opravljanje komercialnih linijskih prevozov ne ogrozi ekonomskega ravnovesja obstoječih pogodb za izvajanje javne službe, bi bilo treba uvesti prag glede razdalje. V primeru linij, oskrbovanih z več kot eno pogodbo o izvajanju javne službe, bi moralo biti mogoče navedeni prag povečati.

(8)  Dovoljenje za nacionalne in mednarodne linijske prevoze bi moralo biti predmet postopka za izdajo dovoljenja. Dovoljenje bi bilo treba izdati, razen če obstajajo posebni razlogi za zavrnitev, ki jih je mogoče pripisati prosilcu, ali če bi storitev ogrozila ekonomsko ravnovesje pogodbe za izvajanje javne službe. Da se zagotovi, da opravljanje komercialnih linijskih prevozov ne ogrozi ekonomskega ravnovesja obstoječih pogodb za izvajanje javne službe, bi bilo treba uvesti prag glede razdalje, ki ga določijo države članice in v nobenem primeru ne bi smel presegati razdalje potovanja 100 kilometrov.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Prevozniki nerezidenti bi morali imeti možnost opravljati nacionalne linijske prevoze pod enakimi pogoji kot prevozniki rezidenti.

(9)  Prevozniki nerezidenti bi morali imeti možnost opravljati nacionalne linijske prevoze pod enakimi pogoji kot prevozniki rezidenti, če spoštujejo določbe o cestnem prevozu ali druge ustrezne določbe nacionalnega prava, prava Unije ali mednarodnega prava.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Upravne postopke bi bilo treba čim bolj skrajšati, ne da bi se opustile kontrole in kazni, ki zagotavljajo pravilno uporabo in učinkovito izvrševanje Uredbe (ES) št. 1073/2009. Potniška spremnica pomeni nepotrebno upravno breme in bi jo bilo treba odpraviti.

(10)  Upravne postopke bi bilo treba skrajšati, če je to mogoče, ne da bi se opustile kontrole in kazni, ki zagotavljajo pravilno uporabo in učinkovito izvrševanje Uredbe (ES) št. 1073/2009.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Lokalni izleti so dovoljena oblika kabotaže in zanje veljajo splošna pravila glede kabotaže. Člen o lokalnih izletih bi bilo zato treba črtati.

črtano

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Da se upoštevata tržni razvoj in tehnični napredek, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije pooblastilo za sprejemanje aktov prenesti na Komisijo, da se spremenita prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 1073/2009 ter navedena uredba dopolni s pravili glede oblike potrdil za prevoze za lastni račun, oblike vlog za pridobitev dovoljenj in samih dovoljenj, postopka in meril, ki jih je treba upoštevati, da se ugotovi, ali bi predlagani prevoz ogrozil ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe, ter obveznosti držav članic glede poročanja. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje18. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov bi Evropski parlament in Svet zlasti morala prejeti vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, strokovnjaki Evropskega parlamenta in Sveta pa bi morali imeti možnost, da se sistematično udeležujejo sestankov strokovne skupine Komisije, ki se ukvarja s pripravo delegiranih aktov.

(14)  Da se upoštevata tržni razvoj in tehnični napredek, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije pooblastilo za sprejemanje aktov prenesti na Komisijo, da se spremenita prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 1073/2009 ter navedena uredba dopolni s pravili glede oblike potrdil za prevoze za lastni račun, oblike vlog za pridobitev dovoljenj in samih dovoljenj, postopka in meril, ki jih je treba upoštevati, da se ugotovi, ali bi predlagani prevoz ogrozil ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe, ter obveznosti držav članic glede poročanja. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje18. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov bi Evropski parlament in Svet zlasti morala prejeti vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, strokovnjaki Evropskega parlamenta in Sveta pa bi morali imeti možnost, da se sistematično udeležujejo sestankov strokovne skupine Komisije, ki se ukvarja s pripravo delegiranih aktov.

_________________

_________________

18 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

18 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 1 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Ta uredba se uporablja za notranji cestni prevoz potnikov za najem ali plačilo, ki ga opravlja prevoznik nerezident, kot je določeno v poglavju V.“;

4.  Ta uredba se uporablja za notranji medmestni cestni prevoz potnikov za najem ali plačilo, ki ga opravlja prevoznik nerezident, kot je določeno v poglavju V, in se posega v določbe Uredbe (ES) št. 1370/2007.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  „avtobusna postaja“ pomeni kateri koli objekt s površino najmanj 600 m², ki zagotavlja parkirišče, ki ga uporabljajo avtobusi za pobiranje ali odlaganje potnikov;

9.  „avtobusna postaja“ pomeni odobreni objekt, ki zagotavlja parkirišče, ki ga uporabljajo avtobusi za vstop ali izstop potnikov;

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  „upravljavec avtobusne postaje“ pomeni kateri koli subjekt, ki je odgovoren za odobritev dostopa do avtobusne postaje;

10.  „upravljavec avtobusne postaje“ pomeni kateri koli subjekt v državi članici, ki je odgovoren za upravljanje avtobusne postaje, ki izpolnjuje zahteve glede strokovne usposobljenosti in finančne zmogljivosti.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 2 – odstavek 1 – točka 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11.  „izvedljiva nadomestna možnost“ pomeni drugo avtobusno postajo, ki je ekonomsko sprejemljiva za prevoznika in mu omogoča opravljati zadevne prevoze potnikov.“;

11.  „izvedljiva nadomestna možnost“ pomeni drugo avtobusno postajo, ki je ekonomsko sprejemljiva za prevoznika, nudi primerljivo infrastrukturo in povezljivost do avtobusne postaje, za katero je bilo prvotno zaprošeno, omogoča potnikom dostop do drugih oblik javnega prevoza ter prevozniku omogoča opravljati zadevne prevoze potnikov podobno kot avtobusna postaja, za katero je bilo prvotno zaprošeno.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 2 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

11a.  „pogodba o izvajanju javne službe“ pomeni enega ali več pravno zavezujočih aktov, ki potrjujejo dogovor med pristojnim organom in izvajalcem javne službe, da se temu izvajalcu javne službe zaupa upravljanje in izvajanje storitev javnega potniškega prevoza v skladu z obveznostmi javne službe; pogodba je lahko glede na pravo posamezne države članice tudi odločba, ki jo sprejme pristojni organ v obliki posamičnega zakonodajnega ali upravnega akta ali ki vsebuje pogoje, pod katerimi pristojni organ sam opravlja storitve ali opravljanje teh storitev zaupa notranjemu izvajalcu;

Obrazložitev

Pogodba o izvajanju javne službe bi morala biti opredeljena v skladu z Uredbo (ES) št. 1370/2007.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 2 – odstavek 1 – točka 11 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

11b. „nadomestna pot“ pomeni pot med izhodiščnim in namembnim krajem obstoječega linijskega prevoza, ki jo je mogoče nadomestno uporabiti.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 3 a – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica imenuje enotni nacionalni regulativni organ za sektor cestnega prevoza potnikov. Navedeni organ je nepristranski organ, ki je organizacijsko, funkcionalno, hierarhično in pri odločanju pravno ločen ter neodvisen od katerega koli drugega javnega ali zasebnega subjekta. Organ je pri oddaji javnega naročila za izvajanje javne službe neodvisen od katerega koli pristojnega organa.

Pristojni organi v vsaki državi članici imenujejo enotni nacionalni javni regulativni organ za sektor cestnega prevoza potnikov. Navedeni organ je nepristranski organ, ki je organizacijsko, funkcionalno, hierarhično in pri odločanju pravno ločen, pregleden ter neodvisen od katerega koli drugega javnega ali zasebnega subjekta. Organ je pri oddaji javnega naročila za izvajanje javne službe neodvisen od katerega koli pristojnega organa.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 3 a – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Regulativni organ je lahko odgovoren za druge regulirane sektorje.

Regulativni organ je lahko že obstoječi organ, ki je odgovoren za druge regulirane storitve.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 3 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Regulativni organ za sektor cestnega prevoza potnikov ima potrebno organizacijsko zmogljivost glede človeških in drugih virov, ki je sorazmerna pomenu navedenega sektorja v zadevni državi članici.

2.  Regulativni organ za sektor cestnega prevoza potnikov ima potrebno organizacijsko zmogljivost glede človeških, finančnih in drugih virov za opravljanje svojih dolžnosti, ki je sorazmerna pomenu navedenega sektorja v zadevni državi članici.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 3 a – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Brez poseganja v pristojnosti nacionalnih organov za konkurenco ima regulativni organ pristojnost za spremljanje razmer na področju konkurence na domačem trgu za linijske storitve cestnega potniškega prevoza, da bi se preprečila diskriminacija ali zloraba prevladujočega položaja na trgu, vključno s sklepanjem pogodb s podizvajalci; Njegova mnenja so zavezujoča.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 3 a – odstavek 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zbira in zagotavlja informacije o dostopu do avtobusne postaje; in

(b)  zbira in zagotavlja informacije o dostopu do avtobusne postaje z namenom zagotavljanja, da se dostop do postaje za prevoznike odobri pod poštenimi, pravičnimi, nediskriminatornimi in preglednimi pogoji;

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 3 a – odstavek 3 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  odloča o pritožbah zoper odločitve upravljavcev avtobusne postaje.

(c)  odloča o pritožbah zoper odločitve upravljavcev avtobusne postaje; in

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 3 a – odstavek 3 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  vzpostavi se javno dostopni elektronski register, v katerem so navedeni vsi dovoljeni nacionalni in mednarodni linijski prevozi.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 3 a – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Regulativni organ lahko pri izvajanju svojih nalog zahteva ustrezne informacije od pristojnih organov, upravljavcev avtobusne postaje, prosilcev za izdajo dovoljenja in katere koli tretje strani, ki je vpletena na ozemlju zadevne države članice.

Regulativni organ lahko pri izvajanju svojih nalog zahteva ustrezne informacije od drugih pristojnih organov, upravljavcev avtobusne postaje, prosilcev za izdajo dovoljenja in katere koli tretje strani, ki je vpletena na ozemlju zadevne države članice.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 3 a – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zahtevane informacije se predložijo v razumnem roku, ki ga določi regulativni organ in ki ne presega enega meseca. V utemeljenih primerih regulativni organ lahko rok za predložitev informacij podaljša za največ dva tedna. Regulativni organ mora imeti možnost izvrševanja zahtev po informacijah s kaznimi, ki so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Zahtevane informacije se predložijo v razumnem roku, ki ga določi regulativni organ in ki ne presega enega meseca. V ustrezno utemeljenih primerih lahko regulativni organ rok za predložitev informacij podaljša za največ dva tedna. Regulativni organ mora imeti možnost izvrševanja zahtev po informacijah s kaznimi, ki so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 3 a – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice zagotovijo, da so odločitve regulativnega organa predmet sodnega nadzora. Navedeni nadzor ima lahko odložilni učinek le, kadar lahko takojšnji učinek odločitve regulativnega organa pritožniku povzroči nepovratno ali očitno prekomerno škodo. Ta določba ne posega v pristojnosti sodišča, ki obravnava pritožbo, kot jih določa ustavno pravo zadevne države članice.

5.  Države članice zagotovijo, da so odločitve regulativnega organa predmet takojšnjega sodnega nadzora. Navedeni nadzor ima lahko odložilni učinek le, kadar lahko takojšnji učinek odločitve regulativnega organa pritožniku povzroči nepovratno ali očitno prekomerno škodo. Ta določba ne posega v pristojnosti sodišča, ki obravnava pritožbo, kot jih določa ustavno pravo zadevne države članice.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 3 a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Odločitve, ki jih sprejme regulativni organ, se objavijo.;

6.  Odločitve, ki jih sprejme regulativni organ, se objavijo v dveh tednih od sprejetja;

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 5 a – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Če upravljavci avtobusnih postaj odobrijo dostop, avtobusni prevozniki ravnajo v skladu z obstoječimi pravili in pogoji avtobusne postaje.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 5 a – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zahteve za dostop se lahko zavrnejo le zaradi pomanjkanja zmogljivosti.

Zahteve za dostop do avtobusnih postaj se lahko zavrnejo le zaradi ustrezno utemeljenega pomanjkanja zmogljivosti, ponavljajočega se neplačila pristojbin, ustrezno dokumentiranih resnih in ponavljajočih se kršitev cestnega prevoznika ali na podlagi drugih nacionalnih določb, če se te dosledno uporabljajo in ne pomenijo diskriminacije posameznih prevoznikov, ki želijo dostop do avtobusne postaje, ali z njimi povezanih poslovnih modelov. Če se zahteva zavrne, upravljavec avtobusne postaje svojo odločitev sporoči tudi regulativnemu organu.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 5 a – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar upravljavec avtobusne postaje zavrne zahtevo za dostop, navede izvedljive nadomestne možnosti.

Kadar upravljavec avtobusne postaje zavrne zahtevo za dostop, je zaželeno, da navede najboljše izvedljive nadomestne možnosti, ki jih pozna.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 5 a – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravljavec avtobusne postaje v dveh ali več uradnih jezikih Unije objavi najmanj naslednje informacije:

Upravljavec avtobusne postaje v ustreznem nacionalnem jeziku in še enem uradnem jeziku Unije objavi najmanj naslednje informacije:

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 5 a – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  seznam vse obstoječe infrastrukture in tehničnih specifikacij avtobusne postaje;

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 5 a – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice lahko iz uporabe tega člena izključijo avtobusne postaje, ki so v lasti upravljavca avtobusne postaje in njegovi izključni uporabi za lastne storitve cestnega prevoza potnikov. Regulatorni organi pri obravnavanju vloge za izključitev upoštevajo razpoložljivost izvedljivih nadomestnih možnosti.“;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 5 b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če dostopa ni mogoče odobriti v skladu z zahtevo iz vloge, upravljavec avtobusne postaje začne posvetovanja z vsemi zainteresiranimi prevozniki, da bi ugodil vlogi.

črtano

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 5 b – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Upravljavec avtobusne postaje odloči o vlogi za dostop do avtobusne postaje v dveh mesecih od dneva, ko prevoznik vlogo predloži. V odločitvah o dostopu se navedejo razlogi, na katerih odločitve temeljijo.

3.  Upravljavec avtobusne postaje odloči o vlogi za dostop do avtobusne postaje brez odlašanja in najpozneje v enem mesecu od dneva, ko prevoznik vlogo predloži. Kadar se dostop zavrne, upravljavec avtobusne postaje svojo odločitev utemelji.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 5 b – odstavek 5 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odločitev regulativnega organa o pritožbi je zavezujoča. Regulativni organ mora imeti možnost, da jo s kaznimi, ki so učinkovite, sorazmerne in odvračilne, izvršuje.

Odločitev regulativnega organa o pritožbi je zavezujoča, zanjo pa veljajo določbe nacionalnega prava glede sodnega nadzora. Regulativni organ mora imeti možnost, da jo s kaznimi, ki so učinkovite, sorazmerne in odvračilne, izvršuje.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Postopek za izdajo dovoljenja za mednarodni prevoz potnikov na zračni razdalji manj kot 100 kilometrov

Postopki za izdajo ter začasni in stalni odvzem dovoljenja za mednarodni prevoz potnikov na razdalji potovanja do 100 kilometrov

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Dovoljenja se izdajo v soglasju s pristojnimi organi vseh držav članic, na ozemljih katerih se potniki pobirajo ali odlagajo in se prevažajo na zračni razdalji manj kot 100 kilometrov. Organ, ki izda dovoljenje, pošlje kopijo vloge in kopije vse druge ustrezne dokumentacije tem pristojnim organom v dveh tednih od prejema vloge ter jih prosi za soglasje. Istočasno organ, ki izda dovoljenje, navedene dokumente posreduje v vednost pristojnim organom ostalih držav članic, katerih ozemlja se prečkajo.

1.  Dovoljenja se izdajo v soglasju s pristojnimi organi vseh držav članic, na ozemljih katerih se potniki pobirajo ali odlagajo in se prevažajo na razdaljah potovanja, ki jih opredeli vsaka država članica, do 100 kilometrov. Organ, ki izda dovoljenje, pošlje kopijo vloge in kopije vse druge ustrezne dokumentacije tem pristojnim organom v dveh tednih od prejema vloge ter jih prosi za soglasje. Istočasno organ, ki izda dovoljenje, navedene dokumente posreduje v vednost pristojnim organom ostalih držav članic, katerih ozemlja se prečkajo.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojni organi držav članic, ki so bili zaprošeni za soglasje, v treh mesecih o odločitvi obvestijo organ, ki izda dovoljenje. Rok se šteje od datuma prejema prošnje za soglasje, ki je naveden na potrdilu o prejemu. Če je odločitev pristojnih organov držav članic, ki so bile zaprošene za soglasje, negativna, za to navedejo razloge.

Pristojni organi držav članic, ki so bili zaprošeni za soglasje, v dveh mesecih o odločitvi obvestijo organ, ki izda dovoljenje. Rok se šteje od datuma prejema prošnje za soglasje, ki je naveden na potrdilu o prejemu. Če je odločitev pristojnih organov držav članic, ki so bile zaprošene za soglasje, negativna, za to navedejo razloge.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Organ, ki izda dovoljenje, odloči o vlogi v štirih mesecih od dneva, ko prevoznik vlogo predloži.

3.  Organ, ki izda dovoljenje, odloči o vlogi v treh mesecih od dneva, ko prevoznik vlogo predloži.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Dovoljenje se izda, razen če se zavrnitev lahko utemelji na podlagi enega ali več razlogov iz točk (a) do (d) člena 8c(2).

4.  Dovoljenje se izda, razen če se zavrnitev lahko utemelji na podlagi enega ali več objektivnih razlogov, povezanih z javnim interesom, iz točk (a) do (d) člena 8c(2).

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Če mednarodni linijski avtobusni prevoz ogrozi ekonomsko ravnovesje pogodbe za izvajanje javne službe iz izjemnih razlogov, ki jih v času izdaje dovoljenja ni bilo mogoče predvideti in za katere ni odgovoren imetnik pogodbe o izvajanju javne službe, lahko zadevna država članica v soglasju s Komisijo začasno ali stalno odvzame dovoljenje za opravljanje storitve, če prevoznika o tem obvesti šest mesecev vnaprej. Prevoznik se lahko zoper to odločitev pritoži.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Potem ko se je posvetovala z državami članicami, katerih pristojni organi niso dali soglasja, Komisija sprejme odločitev v štirih mesecih po prejemu obvestila od organa, ki izda dovoljenje. Odločitev začne veljati 30 dni po dnevu uradnega obvestila zadevni državi članici.

6.  Potem ko se je posvetovala z državami članicami, katerih pristojni organi niso dali soglasja, Komisija sprejme odločitev najpozneje v dveh mesecih po prejemu obvestila od organa, ki izda dovoljenje. Odločitev začne veljati 30 dni po dnevu vročitve pristojnim organom v zadevnih državah članicah.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 a – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Postopek za izdajo dovoljenja za mednarodni prevoz potnikov na zračni razdalji najmanj 100 kilometrov

Postopki za izdajo ter začasni in stalni odvzem dovoljenja za mednarodni prevoz potnikov na razdalji potovanja več kot 100 kilometrov

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organ, ki izda dovoljenje, odloči o vlogi v dveh mesecih od dneva, ko prevoznik vlogo predloži.

1.  Organ, ki izda dovoljenje, odloči o vlogi brez odlašanja in najpozneje v dveh mesecih od dneva, ko prevoznik vlogo predloži.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Dovoljenje se izda, razen če se zavrnitev lahko utemelji na podlagi enega ali več razlogov iz točk (a) do (c) člena 8c(2).

2.  Dovoljenje se izda, razen če se zavrnitev lahko utemelji na podlagi enega ali več razlogov iz točk (a) do (ca) člena 8c(2).

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Organ, ki izda dovoljenje, pristojnim organom vseh držav članic, na ozemlju katerih se potniki pobirajo ali odlagajo, ter pristojnim organom držav članic, katerih ozemlja se prečkajo, ne da bi se pobirali ali odlagali potniki, posreduje v vednost kopijo vloge in kopije vse druge ustrezne dokumentacije ter svojo presojo o tem.

3.  Organ, ki izda dovoljenje, pristojnim organom vseh držav članic, na ozemlju katerih potniki vstopajo ali izstopajo, v dveh tednih od prejema vloge posreduje v vednost kopijo vloge in kopije vse druge ustrezne dokumentacije ter svojo presojo o tem s prošnjo za njihovo soglasje. Organ, ki izda dovoljenje, tudi pristojnim organom držav članic, katerih ozemlja se prečkajo brez vstopa ali izstopa potnikov, posreduje v vednost zadevne dokumente.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 a – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Če eden od pristojnih organov držav članic, na ozemlju katerih potniki vstopajo ali izstopajo, ne soglaša z dovoljenjem iz enega od razlogov iz odstavka 2, dovoljenja ni mogoče izdati, vendar se lahko zadeva predloži Komisiji v enem mesecu od prejema njegovega odgovora.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 a – odstavek 3 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Potem ko se je posvetovala z državami članicami, katerih pristojni organi niso dali soglasja, Komisija sprejme odločitev v štirih mesecih od prejema obvestila od organa, ki izda dovoljenje. Odločitev začne veljati 30 dni po dnevu uradnega obvestila zadevni državi članici.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 a – odstavek 3 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3c.  Sklep Komisije se uporablja, dokler države članice ne dosežejo soglasja in organ, ki izda dovoljenje, ne sprejme odločitve o vlogi.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 b – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organ, ki izda dovoljenje, odloči o vlogi v dveh mesecih od dneva, ko prevoznik vlogo predloži. Ta rok se lahko podaljša na štiri mesece, kadar se zahteva analiza v skladu s členom 8c(2)(d).

1.  Organ, ki izda dovoljenje, odloči o vlogi najpozneje v dveh mesecih od dneva, ko prevoznik vlogo predloži. Ta rok se lahko podaljša na tri mesece, kadar se zahteva analiza v skladu s členom 8c(2)(d).

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Dovoljenja za nacionalne linijske prevoze se izdajo, razen če se zavrnitev lahko utemelji na podlagi enega ali več razlogov iz točk (a) do (c) člena 8c(2) in, če je prevoz potnikov na zračni razdalji manj kot 100 km, člena 8c(2)(d).

2.  Dovoljenja za nacionalne linijske prevoze se izdajo, razen če se zavrnitev lahko utemelji na podlagi enega ali več razlogov iz točk (a) do (ca) člena 8c(2) in, če prevoz potnikov poteka na razdalji potovanja do 100 km, člena 8c(2)(d).

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 b – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Razdalja iz odstavka 2 se lahko poveča na 120 kilometrov, če bo linijski prevoz, ki bo uveden, povezoval odhodni in namembni kraj, ki sta že oskrbovana z več kot eno pogodbo o izvajanju javne službe.

črtano

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 c – odstavek 5 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V odločitvah o zavrnitvi vloge ali izdaji dovoljenja z omejitvami se navedejo razlogi, na katerih temelji zavrnitev.

V odločitvah o zavrnitvi vloge, izdaji dovoljenja z omejitvami ali začasnem ali stalnem odvzemu dovoljenja se navedejo razlogi, na katerih temeljijo, in se, če je to ustrezno, upoštevajo analize regulativnega organa. Prosilec ali prevoznik, ki izvaja zadevno storitev, imata možnost pritožbe zoper odločitve organa, ki izda dovoljenje.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 c – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dovoljenje se izda, razen če se zavrnitev lahko utemelji na podlagi enega ali več naslednjih razlogov:

Vloga za dovoljenje se lahko zavrne le na podlagi enega ali več naslednjih razlogov:

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 c – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  prosilec ni ravnal v skladu z nacionalno ali mednarodno zakonodajo o cestnem prevozu, še zlasti glede pogojev in zahtev v zvezi z dovoljenji za mednarodne cestne prevoze potnikov, ali pa je odgovoren za resne kršitve zakonodaje Unije na področju cestnega prometa, predvsem v zvezi s pravili, ki se uporabljajo za vozila ter čas vožnje in počitka za voznike;

(b)  prosilec ni ravnal v skladu z nacionalno ali mednarodno zakonodajo o cestnem prevozu, še zlasti glede pogojev in zahtev v zvezi z dovoljenji za mednarodne cestne prevoze potnikov, ali pa je odgovoren za resne kršitve zakonodaje Unije, nacionalne ali, če je to ustrezno, regionalne zakonodaje na področju cestnega prometa, predvsem v zvezi s pravili, ki se uporabljajo za tehnične zahteve za vozila, emisijske standarde ter čas vožnje in počitka za voznike;

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 c – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  prosilec je zaprosil za dovoljenje za opravljanje linijskih prevozov na isti poti ali na nadomestni poti, kjer je pristojni organ izvajalcu javne službe podelil izključno pravico do opravljanja nekaterih storitev javnega potniškega prevoza v zameno za izvajanje obveznosti javne službe v okviru pogodbe o izvajanju javne službe v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta. Ta razlog za zavrnitev ne posega v člen 8d(1a) te uredbe;

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 c – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  regulativni organ na podlagi objektivne ekonomske analize ugotovi, da bi storitev ogrozila ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe.

(d)  regulativni organ na podlagi objektivne ekonomske analize ugotovi, da bi storitev ogrozila ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe. Pri tej analizi se preučijo strukturne in geografske značilnosti zadevnega trga in omrežij (velikost, značilnosti povpraševanja, kompleksnost omrežja, tehnična in geografska izoliranost ter storitve, ki jih pogodba zajema), upošteva pa se tudi, ali se bo z novo storitvijo izboljšala kakovost storitev ali stroškovna učinkovitost.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 c – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organi, ki izdajo dovoljenja, vloge ne zavrnejo zgolj na podlagi ponujene cene prevoznika, ki je nižja od cene drugih cestnih prevoznikov, ali dejstva, da na zadevni liniji prevoze opravljajo že drugi cestni prevozniki.

Organi, ki izdajo dovoljenja, vloge ne zavrnejo zgolj na podlagi ponujene cene prevoznika, ki je zaprosil za dovoljenje, ki je nižja od cene drugih cestnih prevoznikov, razen če regulativni organ ali drugi ustrezni nacionalni organi ugotovijo, da namerava prosilec, ki želi vstopiti na trg, ponuditi storitve pod njihovo normalno vrednostjo za daljše obdobje in da bo s tem verjetno ogrozil pošteno konkurenco. Organi, ki izdajo dovoljenja, vloge ne zavrnejo zgolj zato, ker na zadevni liniji prevoze opravljajo že drugi cestni prevozniki.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 d – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice lahko omejijo pravico dostopa do mednarodnih in nacionalnih trgov za linijske prevoze, če predlagani linijski prevoz potnike prevaža na zračni razdalji manj kot 100 kilometrov in če bi storitev ogrozila ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe.

1.  Države članice lahko omejijo pravico dostopa do mednarodnih in nacionalnih trgov za linijske avtobusne prevoze, če predlagani linijski prevoz potnike prevaža na razdalji potovanja do 100 kilometrov in če bi storitev ogrozila ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe ali na kakršni koli razdalji, če se opravlja v mestnem ali predmestnem središču ali urbani aglomeraciji, če izpolnjuje potrebe po prevozu med tem in okoliškimi območji ali če prosilec ni spoštoval določb o cestnem prometu ali drugih ustreznih določb nacionalnega prava, prava Unije ali mednarodnega prava.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 d – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Če je pristojni organ podelil izključne pravice podjetju, ki izvaja javno službo v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1370/2007, se varstvo izključnih pravic nanaša zgolj na opravljanje storitev javnega potniškega prevoza po istih ali nadomestnih poteh. Podelitev izključnih pravic ne izključuje dovoljenja za nove linijske prevoze, kadar te storitve ne konkurirajo storitvi, določeni v pogodbi o izvajanju javne službe, ali se opravljajo na drugih poteh.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 d – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Regulativni organ preuči prošnjo in odloči, ali se opravi ekonomska analiza. O svoji odločitvi obvesti zainteresirane strani.

Kadar regulativni organ prejme tako prošnjo, jo preuči in lahko odloči, ali se opravi ekonomska analiza v skladu s členom 8c(2)(d), razen če obstajajo izjemni praktični ali drugi razlogi, ki upravičujejo odločitev, da tega ne stori. O svoji odločitvi obvesti zainteresirane strani.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 d – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar regulativni organ opravi ekonomsko analizo, vse zainteresirane strani obvesti o rezultatih navedene analize in njenih sklepih v šestih tednih po prejemu vseh ustreznih informacij. Regulativni organ lahko sklene, da se dovoljenje izda, izda pod pogoji ali zavrne.

Kadar regulativni organ opravi ekonomsko analizo, vse zainteresirane strani čim prej obvesti o rezultatih navedene analize in njenih sklepih, najpozneje v 3 mesecih po prejemu vseh ustreznih informacij. Regulativni organ lahko sklene, da se dovoljenje izda, izda pod pogoji ali zavrne.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 d – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 26, ki določa postopek in merila, ki jih je treba upoštevati pri uporabi tega člena.;

5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 26, ki določa postopek in merila, ki jih je treba upoštevati pri uporabi tega člena, zlasti pri opravljanju ekonomskih analiz.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 8 d – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Države članice lahko dodatno liberalizirajo sistem dovoljenj za nacionalne linijske prevoze, kar zadeva postopke za izdajo dovoljenj in pragove glede kilometrov.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  v členu 11 se doda odstavek 3a:

 

„3a.   Država članica se lahko odloči, da bo od prevoznika nerezidenta zahtevala, da izpolnjuje pogoje v zvezi z zahtevo glede sedeža, kot so določeni v Uredbi (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta*, v državi članici gostiteljici, potem ko je bilo temu prevozniku izdano dovoljenje za nacionalni linijski prevoz in preden prevoznik začne opravljati zadevno storitev. V teh odločitvah so navedeni razlogi, na katerih temeljijo. V odločitvi se upoštevata obseg in trajanje dejavnosti prevoznika nerezidenta v državi članici gostiteljici. Če država članica gostiteljica ugotovi, da prevoznik nerezident ne izpolnjuje zahteve glede sedeža, lahko trajno odvzame ustrezna dovoljenja, ki so mu bila izdana za nacionalne linijske prevoze, ali pa jih odvzame začasno do izpolnitve zahteve“.

 

__________________

 

* Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L 300, 14.11. 2009, str. 51)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1073&qid=1548063430167&from=SL)

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  člen 13 se črta;

črtano

(Sklic, ki se nanaša na akt o spremembi („Člen 1 – odstavek 1 – točka 15“), ustreza sklicu „Člen 1 – odstavek 1 – točka 14“ predloga Komisije. Do tega neskladja je prišlo zaradi napačnega številčenja (številčenje Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 je podvojeno) v predlogu Komisije, in sicer v vseh jezikovnih različicah, razen v grški.)

Obrazložitev

Ponovna uvedba zadevnega člena je nujna za zagotovitev, da se bodo lokalni izleti šteli za enotno storitev mednarodnega prevoza, ne pa za kabotažo.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 15 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  občasne prevoze, ki se opravljajo začasno;

(b)  občasne prevoze;

(Sklic, ki se nanaša na akt o spremembi („Člen 1 – odstavek 1 – točka 16“), ustreza sklicu „Člen 1 – odstavek 1 – točka 15“ predloga Komisije. Do tega neskladja je prišlo zaradi napačnega številčenja (številčenje Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 je podvojeno) v predlogu Komisije, in sicer v vseh jezikovnih različicah, razen v grški.)

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 15 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  linijske prevoze, ki se opravljajo v skladu s to uredbo.“;

(c)  linijske prevoze, ki jih v skladu s to uredbo opravlja prevoznik nerezident v državi članici gostiteljici v okviru mednarodnih linijskih prevozov v skladu s to uredbo, razen prevoznih storitev za potrebe mestnega središča ali urbane aglomeracije ali potrebe po prevozu med tem in okoliškimi območji. Kabotaža se ne opravlja neodvisno od tega mednarodnega prevoza.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 15 – odstavek 1 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  linijske prevoze, ki jih v državi članici gostiteljici opravlja prevoznik nerezident v okviru nacionalnih linijskih prevozov v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 a (novo)

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 16– odstavek 1 – uvodni del

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(16a)  v členu 16(1) se uvodni del nadomesti z naslednjim:

1.  Če v zakonodaji Skupnosti ni drugače določeno, za opravljanje kabotaže veljajo zakoni in drugi predpisi, ki veljajo v državi članici gostiteljici glede naslednjega:

"1.  Če v zakonodaji Skupnosti ni drugače določeno, za opravljanje kabotaže veljajo Direktiva 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta* ter zakoni in drugi predpisi, ki veljajo v državi članici gostiteljici glede naslednjega:

 

__________________

 

* Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1)

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:SL:PDF)

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 17

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 17

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  člen 17 se črta;

črtano

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 a (novo)

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 17

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(17a)  člen 17 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 17

„Člen 17

Kontrolni dokumenti za kabotažo

 

Kontrolni dokumenti za kabotažo

1.  Kabotaža v obliki občasnih prevozov se izvaja s potniško spremnico, navedeno v členu 12, ki mora biti v vozilu in se na zahtevo predloži pooblaščenemu inšpektorju.

1.   Kabotaža v obliki občasnih prevozov se izvaja s potniško spremnico v papirni ali digitalni obliki, ki se na zahtevo predloži pooblaščenemu inšpektorju.

2.  Naslednji podatki se vpišejo v potniško spremnico:

2.   Naslednji podatki se vpišejo v potniško spremnico:

(a)  točke odhoda in prihoda prevoza;

(a)   točke odhoda in prihoda prevoza;

(b)  datum odhoda in datum zaključka prevoza.

(b)   datum odhoda in datum zaključka prevoza.

3.   Potniške spremnice se dobijo v knjigah, navedenih v členu 12, ki jih overi pristojni organ ali pristojno telo v državi članici sedeža.

 

4.   Pri posebnih linijskih prevozih služi kot kontrolni dokument pogodba, sklenjena med prevoznikom in organizatorjem prevoza, ali overjena verodostojna kopija pogodbe.

4.   Pri posebnih linijskih prevozih služi kot kontrolni dokument pogodba, sklenjena med prevoznikom in organizatorjem prevoza, ali overjena verodostojna kopija pogodbe. Vendar se potniška spremnica izpolnjuje v obliki mesečnega poročila.

Vendar se potniška spremnica izpolnjuje v obliki mesečnega poročila.

 

5.  Uporabljene potniške spremnice se vrnejo pristojnemu organu ali pristojnemu telesu v državi članici sedeža v skladu s postopki, ki jih bosta določila navedeni organ ali telo.

5. Med preverjanji lahko voznik naveže stik s sedežem podjetja, upravljavcem prevoza ali drugo osebo ali subjektom, ki lahko zagotovi zahtevane dokumente.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 28 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Najpozneje do 31. januarja vsako leto in prvič do 31. januarja […prvi mesec januar po začetku veljavnosti te uredbe] države članice sporočijo Komisiji število dovoljenj za linijske prevoze, izdanih v preteklem letu, in skupno število dovoljenj za linijske prevoze, veljavnih 31. decembra navedenega leta. Navedene informacije se predložijo ločeno za vsako namembno državo članico linijskega prevoza. Države članice Komisiji sporočijo tudi podatke o kabotaži v obliki posebnih linijskih prevozov in občasnih prevozov, ki so jih v preteklem letu opravili prevozniki rezidenti.

1.  Najpozneje do 31. januarja vsako leto in prvič do 31. januarja […prvi mesec januar po začetku veljavnosti te uredbe] pristojni organi držav članic sporočijo Komisiji število dovoljenj za linijske prevoze, izdanih v preteklem letu, in skupno število dovoljenj za linijske prevoze, veljavnih 31. decembra navedenega leta. Navedene informacije se predložijo ločeno za vsako namembno državo članico linijskega prevoza. Države članice Komisiji sporočijo tudi podatke o kabotaži v obliki posebnih linijskih prevozov in občasnih prevozov, ki so jih v preteklem letu opravili prevozniki rezidenti.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21

Uredba (ES) št. 1073/2009

Člen 28 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Do [vstavite datum – 5 let po datumu začetka uporabe te uredbe] Komisija predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi te uredbe. Poročilo vsebuje informacije o obsegu, v katerem je ta uredba prispevala k boljšemu delovanju trga cestnega prevoza potnikov.

5.  Do ... [5 let po datumu začetka uporabe te uredbe] Komisija predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi te uredbe. Poročilo vsebuje informacije o obsegu, v katerem je ta uredba prispevala k boljšemu delovanju sistema cestnega prevoza potnikov, zlasti za potnike, za delavce, ki opravljajo avtobusni prevoz, in za okolje.

(1)

  UL C 262, 25.7.2018, str. 47


OBRAZLOŽITEV

Avtobusi so med najdostopnejšimi in najpomembnejšimi načini prevoza v EU. Povezujejo podeželska in mestna območja držav članic in so pogosto edini način javnega prevoza, ki je v določenih regijah na voljo. Zato je bistveno, da so potniki deležni najboljše možne storitve. Poštena in zdrava konkurenca je najboljši način za zagotovitev tega.

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije za spremembo ustrezne uredbe, katerega cilj je omogočiti poslovanje prevoznikom nerezidentom, ki trenutno ne morejo vstopiti na nacionalni trg, da bi ponudili medmestne avtobusne prevoze. Tako bi moral imeti prevoznik iz države A možnost, da brez ovir nudi nacionalne prevoze od točke X do točke Y v državi B. Diskriminacije na podlagi nacionalnosti ali kraja sedeža na enotnem trgu ni mogoče dovoliti.

S temi predlogi sprememb je poročevalec ohranil duh predloga – nadaljnjo liberalizacijo avtobusnih trgov. Istočasno poročevalec upošteva dejstvo, da se razmere na avtobusnem trgu med državami razlikujejo, in je bil previden, da ne bi ogrozil dobro delujočega sistema nekaterih držav članic.

Zaščita pogodb o izvajanju javne službe in mestnih območij

Pogodbe o izvajanju javne službe služijo posebnemu in neprecenljivemu namenu. Potrebna je ustrezna zaščita takšnih pogodb, da bi zagotovili, da odpiranje avtobusnega trga ne bo povzročilo zmanjšanja števila prevozov v zadevnih regijah in zgolj selektivnega izbiranja dobičkonosnih linij s strani novih udeležencev na trgu. Zato je poročevalec uvedel novo določbo, po kateri je mogoče dovoljenje za novo storitev dejansko zavrniti tudi ob upoštevanju zgornje meje 100 km, ki jo predlaga Komisija, če zadevna storitev ogroža obstoječo pogodbo o izvajanju javne službe, ki je bila na podlagi razpisa sklenjena pregledno in brez možnosti podaljšanja, združuje dobičkonosne in nedobičkonosne linije ter ne prejema znatnih subvencij, ki bi lahko ogrozile enake konkurenčne pogoje.

Poleg tega se lahko dovoljenje za obstoječo storitev začasno ali stalno odvzame, če regulativni organ na podlagi objektivne ekonomske analize ugotovi, da je storitev ogrozila ekonomsko ravnovesje obstoječe pogodbe o izvajanju javne službe. Poročevalec upa, da so ti ukrepi zadostni in sorazmerni za zagotovitev, da bodo pogodbe o izvajanju javne službe ustrezno zaščitene, medtem ko se bo trg odprl za konkurenco.

Za zmanjšanje zaskrbljenosti je poročevalec uvedel dodatno določbo, po kateri lahko države članice omejijo pravico dostopa do nacionalnih linijskih prevozov, če med drugim pride do stika z mestnim ali primestnim središčem ali če predlagana storitev opravlja iste javne storitve potniškega prevoza na določeni liniji ali v določenem omrežju, kjer je pristojni organ izvajalcu javne službe podelil izključno pravico v zameno za izvajanje obveznosti javne službe v okviru pogodbe o izvajanju javne službe.

Zagotavljanje poštene konkurence in zaščita pred zlorabo tržne moči

Poleg zaščite pogodb o izvajanju javne službe želi poročevalec preprečiti primere, pri katerih bi odpiranje zadevnih trgov vodilo k neželenim rezultatom. Predlagani regulativni organ bi moral zagotoviti enake konkurenčne pogoje in pošteno konkurenco med prevozniki. To vključuje preprečevanje zlorab znatne tržne moči ali monopolnega položaja, tudi prek sklepanja pogodb s podizvajalci, ali vzpostavitve takšnih tržnih pogojev. Poleg tega bi imeli organi, ki izdajajo dovoljenja, možnost, da zavrnejo vlogo, če regulativni organ ugotovi, da namerava prosilec, ki želi vstopiti na trg, ponuditi storitve pod njihovo običajno vrednostjo za daljše obdobje, s čimer bi ogrozil pošteno konkurenco.

Zahteva glede sedeža in možnost bolj liberalnega režima

Za preprečitev zlorab bistva predloga in vključitev strožjih zahtev nekaterih držav članic je poročevalec uvedel tudi možnost, da države članice od prevoznika zahtevajo, da ima sedež v državi članici gostiteljici, potem ko se izda dovoljenje za nacionalne linijske prevoze.

Istočasno je pojasnil, da lahko tiste države članice, ki imajo vzpostavljen milejši režim, ta režim obdržijo. Prav tako se bo državam članicam omogočilo, da trg odprejo na način, ki presega zahteve iz tega predloga.

Zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev

Z drugimi manjšimi, a zelo nujnimi spremembami želi poročevalec dodatno izboljšati in pojasniti bistvo predloga. Na primer, da bi zagotovile zaščito zasebnega lastništva, lahko države članice izključijo avtobusne postaje, ki so v lasti upravljavca avtobusne postaje in njegovi izključni uporabi za lastne storitve cestnega prevoza potnikov.

Poročevalec je zato prepričan, da spremenjeni predlog obravnava pomisleke tistih, ki si prizadevajo za večjo zaščito, zlasti za pogodbe o izvajanju javne službe, pa tudi tistih, ki si prizadevajo za bolj liberalen pristop. Cilj spremenjenega predloga je poiskati pravo ravnotežje med interesi potnikov, prevoznih podjetij ter lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov. Poročevalec je optimističen, da bo predlog pripomogel k premiku v smeri resnično enotnega in pravičnega avtobusnega trga v Evropski uniji.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Skupna pravila za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov

Referenčni dokumenti

COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)

Datum predložitve EP

8.11.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

29.11.2017

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

EMPL

7.12.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Roberts Zīle

16.1.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

1.2.2018

10.7.2018

5.11.2018

 

Datum sprejetja

22.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

14

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), João Pimenta Lopes

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon

Datum predložitve

28.1.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

26

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

14

-

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes, Marie-Pierre Vieu

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

S&D

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 5. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov