Förfarande : 2017/0288(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0032/2019

Ingivna texter :

A8-0032/2019

Debatter :

PV 13/02/2019 - 25
CRE 13/02/2019 - 25

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0125

BETÄNKANDE     ***I
PDF 261kWORD 115k
28.1.2019
PE 623.746v02-00 A8-0032/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss

(COM(2017)0647 – C8‑0396/2017 – 2017/0288(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Roberts Zīle

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss

(COM(2017)0647 – C8‑0396/2017 – 2017/0288(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0647),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0396/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från det irländska parlamentet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 april 2018(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0032/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/200917 har visat att transportföretag på nationella marknader stöter på hinder i utvecklingen av interurban busstrafik. Persontransporter på väg har inte heller hållit jämna steg med utvecklingen av medborgarnas behov i fråga om tillgänglighet och kvalitet, och hållbara transportslag står fortfarande för en liten andel av det totala transportarbetet. Följden är att vissa grupper av medborgare missgynnas i fråga om persontransporternas tillgänglighet, och att trafikolyckor, utsläpp och trängsel ökar på grund av mer biltrafik.

(1)  Tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/200917 har visat att en del transportföretag på nationella marknader stöter på omotiverade hinder i utvecklingen av interurban busstrafik till gagn för passagerarna. Persontransporter på väg har inte heller hållit jämna steg med utvecklingen av medborgarnas behov i fråga om tillgänglighet och kvalitet, och hållbara transportslag står fortfarande för en liten andel av det totala transportarbetet. Följden är att vissa grupper av medborgare missgynnas i fråga om persontransporternas tillgänglighet, och att trafikolyckor, utsläpp, trängsel och infrastrukturkostnader ökar på grund av mer biltrafik.

__________________

__________________

17 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 (EUT L 300, 14.11.2009, s. 88).

17 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 (EUT L 300, 14.11.2009, s. 88).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  För att säkerställa en enhetlig ram för interurban persontransport med buss i linjetrafik i hela unionen bör förordning (EG) nr 1073/2009 tillämpas på alla interurbana transporter i form av linjetrafik. Tillämpningsområdet för den förordningen bör därför utvidgas.

(2)  För att säkerställa en enhetlig ram för interurban persontransport med buss i linjetrafik i hela unionen bör förordning (EG) nr 1073/2009 tillämpas på alla interurbana transporter i form av linjetrafik. Tillämpningsområdet för den förordningen bör därför utvidgas, men bör inte tillämpas på städer, förorter och tätorter och bör inte påverka bestämmelserna i förordning (EG) nr 1370/2007.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Ett oberoende och opartiskt regleringsorgan bör utses i varje medlemsstat för att säkerställa en väl fungerande marknad för persontrafik på väg. Detta organ kan också ansvara för andra reglerade sektorer, t.ex. järnväg, energi eller telekommunikationer.

(3)  Varje medlemsstat bör utse ett oberoende och opartiskt regleringsorgan, som ska ha i uppgift att avge bindande utlåtanden, för att säkerställa en väl fungerande marknad för persontrafik på väg. Detta organ kan också ansvara för andra reglerade sektorer, t.ex. järnväg, energi eller telekommunikationer.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Kommersiell linjetrafik bör inte äventyra den ekonomiska jämvikten för befintliga avtal om allmän trafik. Av denna anledning bör regleringsorganet kunna genomföra en objektiv ekonomisk analys för att säkerställa att så är fallet.

(4)  Kommersiell linjetrafik bör inte äventyra den ekonomiska jämvikten för befintliga eller tilldelade avtal om allmän trafik i enlighet med förordning (EG) nr 1370/2007. Av denna anledning bör regleringsorganet kunna genomföra en objektiv ekonomisk analys och i förekommande fall ha befogenhet att föreslå nödvändiga åtgärder för att säkerställa att så är fallet. Kommersiell linjetrafik bör inte konkurrera med transportföretag som beviljats ensamrätt på viss kollektivtrafik som motprestation för fullgörande av allmän trafikplikt inom ramen för ett avtal om allmän trafik.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Linjetrafik i form av cabotagetrafik bör villkoras med innehav av ett gemenskapstillstånd. För att underlätta effektiva kontroller av denna trafik från kontrollmyndigheternas sida bör reglerna för att utfärda gemenskapstillstånd förtydligas.

(5)  Linjetrafik i form av cabotagetrafik bör villkoras med innehav av ett gemenskapstillstånd och användning av en smart färdskrivare i enlighet med kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014. För att underlätta effektiva kontroller av denna trafik från kontrollmyndigheternas sida bör reglerna för att utfärda gemenskapstillstånd förtydligas och en IMI-modul bör tas fram för att skicka utstationeringsdeklarationer och elektroniska ansökningar som gör det möjligt för kontrollanter som utför vägkontroller att i realtid få direkt tillgång till uppgifter och information i det europeiska registret över vägtransportföretag och i informationssystemet för den inre marknaden (IMI), för att därmed säkerställa att sociala avgifter verkligen erläggs för de utstationerade busschaufförerna.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  För att säkerställa rättvis konkurrens på marknaden bör transportföretag som tillhandahåller linjetrafik få tillträdesrätt till terminaler i unionen på rättvisa, skäliga, icke-diskriminerande och öppna villkor. Överklaganden av beslut där tillträde avslås eller begränsas bör lämnas in till regleringsorganet.

(6)  För att säkerställa rättvis konkurrens på marknaden bör transportföretag som tillhandahåller linjetrafik få tillträdesrätt till terminaler i unionen på rättvisa, skäliga, icke-diskriminerande och öppna villkor. Drift av en terminal bör godkännas av den nationella myndigheten, som bör bekräfta vilka krav som är nödvändiga och måste uppfyllas. Överklaganden av beslut där tillträde avslås eller begränsas bör lämnas in till regleringsorganet. Medlemsstaterna får utesluta terminaler som ägs och uteslutande används av terminaloperatören för dennes egna persontransporter med buss.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Tillstånd till både nationell och internationell linjetrafik bör vara föremål för ett tillståndsförfarande. Tillstånd bör beviljas, med undantag om det finns särskilda skäl för att neka som kan tillskrivas den sökande, eller om trafiken skulle äventyra den ekonomiska jämvikten för ett avtal om allmän trafik. Ett gränsvärde för transportsträckan bör införas för att säkerställa att kommersiell linjetrafik inte äventyrar den ekonomiska jämvikten för befintliga avtal om allmän trafik. För färdvägar som redan omfattas av mer än ett avtal om allmän trafik bör det vara möjligt att höja detta gränsvärde.

(8)  Tillstånd till både nationell och internationell linjetrafik bör vara föremål för ett tillståndsförfarande. Tillstånd bör beviljas, med undantag för om det finns särskilda skäl för att neka som kan tillskrivas den sökande, eller om trafiken skulle äventyra den ekonomiska jämvikten för ett avtal om allmän trafik. Ett gränsvärde för transportsträckan, som ska fastställas av medlemsstaten och som under inga omständigheter får överskrida en reslängd på 100 kilometer, bör införas för att säkerställa att kommersiell linjetrafik inte äventyrar den ekonomiska jämvikten för befintliga avtal om allmän trafik.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Utlandsetablerade transportföretag bör kunna bedriva nationell linjetrafik på samma villkor som inhemska transportföretag.

(9)  Utlandsetablerade transportföretag bör kunna bedriva nationell linjetrafik på samma villkor som inhemska transportföretag, förutsatt att de uppfyller vägtransportbestämmelser eller andra relevanta bestämmelser i nationell lagstiftning, EU-lagstiftning och internationell lagstiftning.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  De administrativa formaliteterna bör så långt det är möjligt minskas men utan att de kontrollmöjligheter och sanktioner avskaffas som säkerställer att förordning (EG) nr 1073/2009 tillämpas korrekt och att efterlevnaden kontrolleras effektivt. Färdbladet utgör en onödig administrativ börda och bör därför avskaffas.

(10)  De administrativa formaliteterna bör där så är möjligt minskas men utan att de kontrollmöjligheter och sanktioner avskaffas som säkerställer att förordning (EG) nr 1073/2009 tillämpas korrekt och att efterlevnaden kontrolleras effektivt.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Lokala utflykter ingår i tillåten cabotagetrafik och omfattas av de allmänna reglerna om cabotage. Artikeln om lokala utflykter bör därför utgå.

utgår

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att ta hänsyn till utveckling inom marknad och teknik bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller att ändra bilagorna I och II till förordning (EG) nr 1073/2009 och att komplettera den förordningen med regler om formatet för certifikat för transport för egen räkning, för ansökningar om tillstånd och för själva tillstånden, om förfarandet och kriterierna för att avgöra om trafik som föreslås skulle äventyra den ekonomiska jämvikten för ett avtal om allmän trafik, och om medlemsstaternas rapporteringsskyldigheter. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201618 . För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och Europaparlamentets och rådets experter bör ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(14)  För att ta hänsyn till utveckling inom marknad och teknik bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller att ändra bilagorna I och II till förordning (EG) nr 1073/2009 och att komplettera den förordningen med regler om formatet för certifikat för transport för egen räkning, för ansökningar om tillstånd och för själva tillstånden, om förfarandet och kriterierna för att avgöra om trafik som föreslås skulle äventyra jämvikten för ett avtal om allmän trafik, och om medlemsstaternas rapporteringsskyldigheter. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201618 . För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och Europaparlamentets och rådets experter bör ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

_________________

_________________

18 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

18 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 1 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Denna förordning ska tillämpas på yrkesmässigt bedrivna, nationella persontransporter på väg som utförs av ett utlandsetablerat transportföretag i enlighet med bestämmelserna i kapitel V.

4.  Denna förordning ska tillämpas på yrkesmässigt bedrivna, nationella interurbana persontransporter på väg som utförs av ett utlandsetablerat transportföretag i enlighet med bestämmelserna i kapitel V och ska inte påverka bestämmelserna i förordning (EG) nr 1370/2007.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led c

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 2 – punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  terminal: varje anläggning med en yta på minst 600 m² som tillhandahåller en parkeringsplats som används av bussar för att släppa av eller ta upp passagerare.

9.  terminal: varje godkänd anläggning som tillhandahåller en parkeringsplats som används av bussar för att släppa av eller ta upp passagerare.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led c

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 2 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  terminaloperatör: varje enhet som ansvarar för att bevilja tillträde till en terminal.

10.  terminaloperatör: varje enhet i en medlemsstat som ansvarar för hanteringen av en terminal och som uppfyller kraven på yrkeskompetens och finansiell kapacitet.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led c

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 2 – punkt 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  rimligt alternativ: en annan terminal som är ekonomiskt godtagbar för transportföretaget, och som tillåter att transportföretaget bedriver den berörda persontransporten.

11.  rimligt alternativ: en annan terminal som är ekonomiskt godtagbar för transportföretaget och som tillhandahåller infrastruktur och konnektivitet som är jämförbar med infrastrukturen och konnektiviteten vid den terminal som transportföretaget ursprungligen ansökte om, ger passagerarna tillgång till andra former av kollektivtrafik och gör det möjligt för transportföretaget att bedriva den berörda persontransporten på ett liknande sätt som vid den terminal som transportföretaget ursprungligen ansökte om.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led c

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 2 – punkt 11a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a.  avtal om allmän trafik: ett eller flera dokument som är rättsligt bindande och som bekräftar att en behörig myndighet och ett kollektivtrafikföretag har enats om att låta detta kollektivtrafikföretag sköta och tillhandahålla kollektivtrafik som omfattas av allmän trafikplikt. Beroende på medlemsstatens lagstiftning kan avtalet också bestå i ett beslut som har fattats av den behöriga myndigheten och som utgörs av en lag eller någon annan författning, eller som innehåller de villkor på vilka den behöriga myndigheten själv tillhandahåller tjänsterna eller låter något internt företag tillhandahålla tjänsterna.

Motivering

Avtalet om allmän trafik bör definieras i enlighet med förordning (EG) nr 1370/2007.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led c

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 2 – punkt 11b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11b. alternativ resväg: en annan resväg mellan samma startpunkt och slutmål som på en befintlig linjetrafiksträckning, vilken kan användas i stället.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 3a – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska utse ett enda nationellt regleringsorgan för persontransporter inom vägtrafiksektorn. Detta organ ska vara en opartisk myndighet som organisatoriskt, funktionellt, hierarkiskt och i fråga om beslutsfattande är rättsligt åtskilt från och oberoende i förhållande till alla andra offentliga eller privata enheter. Det ska vara oberoende av varje behörig myndighet som är inblandad i tilldelningen av avtal om allmän trafik.

De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat ska utse ett enda nationellt offentligt regleringsorgan för persontransporter inom vägtrafiksektorn. Detta organ ska vara en opartisk myndighet som organisatoriskt, funktionellt, hierarkiskt och i fråga om beslutsfattande är rättsligt åtskilt från, transparent och oberoende i förhållande till alla andra offentliga eller privata enheter. Det ska vara oberoende av varje behörig myndighet som är inblandad i tilldelningen av avtal om allmän trafik.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 3a – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Regleringsorganet får ansvara för andra reglerade sektorer.

Regleringsorganet kan vara ett befintligt organ som är ansvarigt för andra reglerade tjänster.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 3a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Regleringsorganet för persontransporter inom vägtrafiksektorn ska ha den organisatoriska kapacitet som krävs i fråga om personal och andra resurser, vilken ska vara proportionell i förhållande till sektorns betydelse i den berörda medlemsstaten.

2.  Regleringsorganet för persontransporter inom vägtrafiksektorn ska ha den organisatoriska kapacitet som krävs i fråga om personal samt finansiella och andra resurser för att fullgöra sina plikter, vilken ska vara proportionell i förhållande till sektorns betydelse i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 3a – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Utan att detta påverkar nationella konkurrensmyndigheters befogenheter ska regleringsorganet ha befogenhet att övervaka konkurrenssituationen på den nationella marknaden för persontransporter med buss i linjetrafik, i syfte att förhindra diskriminering eller missbruk av dominerande ställning på marknaden, inbegripet genom underentreprenad. Dess utlåtanden ska vara bindande.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 3a – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Samla in och tillhandahålla information om tillträde till terminaler. och

(b)  Samla in och tillhandahålla information om tillträde till terminaler i syfte att tillse att tillträde till terminalerna för transportföretagen beviljas på rättvisa, rimliga, icke-diskriminerande och transparenta villkor.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 3a – punkt 3 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Besluta om överklaganden av beslut som fattats av terminaloperatörer.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 3a – punkt 3 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Upprätta ett allmänt tillgängligt elektroniskt register över all godkänd nationell och internationell linjetrafik.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 3a – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Regleringsorganet får, när det utför sina uppgifter, begära relevant information från de behöriga myndigheterna, terminaloperatörer, tillståndssökande och varje berörd tredje part inom den berörda medlemsstatens territorium.

Regleringsorganet får, när det utför sina uppgifter, begära relevant information från andra behöriga myndigheter, terminaloperatörer, tillståndssökande och varje berörd tredje part inom den berörda medlemsstatens territorium.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 3a – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den information som efterfrågas ska lämnas inom en rimlig tidsperiod som regleringsorganet fastställer och som inte överstiger en månad. I motiverade fall får regleringsorganet förlänga tidsfristen för att lämna information med maximalt två veckor. Regleringsorganet ska kunna genomdriva en begäran om information med hjälp av sanktioner som är effektiva, proportionella och avskräckande.

Den information som efterfrågas ska lämnas inom en rimlig tidsperiod som regleringsorganet fastställer och som inte ska överstiga en månad. I vederbörligen motiverade fall får regleringsorganet förlänga tidsfristen för att lämna information med maximalt två veckor. Regleringsorganet ska kunna genomdriva en begäran om information med hjälp av sanktioner som är effektiva, proportionella och avskräckande.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 3a – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de beslut som fattas av regleringsorganet kan bli föremål för rättslig prövning. Denna prövning får ha suspensiv verkan endast när de omedelbara effekterna av regleringsorganets beslut kan orsaka oåterkalleliga eller uppenbart orimliga skador för sökanden. Denna bestämmelse påverkar inte befogenheterna, enligt grundlagen i den berörda medlemsstaten, hos den domstol som prövar överklagandet.

5.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de beslut som fattas av regleringsorganet kan bli föremål för snabb rättslig prövning. Denna prövning får ha suspensiv verkan endast när de omedelbara effekterna av regleringsorganets beslut kan orsaka oåterkalleliga eller uppenbart orimliga skador för sökanden. Denna bestämmelse påverkar inte befogenheterna, enligt grundlagen i den berörda medlemsstaten, hos den domstol som prövar överklagandet.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 3a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Beslut som fattas av regleringsorganet ska offentliggöras.”.

6.  Beslut som fattas av regleringsorganet ska offentliggöras inom två veckor efter det att de antagits.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 6

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 5a – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Om terminaloperatörer beviljar tillträde måste busstransportföretagen uppfylla de befintliga villkor som gäller för terminalen.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 6

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 5a – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ansökningar om tillträde får nekas endast på grund av kapacitetsbrist.

Ansökningar om tillträde till terminaler får nekas endast på grund av vederbörligen motiverad kapacitetsbrist, upprepade fall av underlåtenhet att betala avgifter, transportföretagets allvarliga och upprepade, vederbörligen styrkta, överträdelser, eller andra nationella bestämmelser, förutsatt att de tillämpas konsekvent och inte är diskriminerande mot vissa transportörer som ansöker om tillträde till en terminal, eller deras respektive affärsmodeller. Om en ansökan avslås ska terminaloperatören även meddela regleringsorganet sitt beslut.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 6

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 5a – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en terminaloperatör avslår en ansökan om tillträde ska terminaloperatören ange alla rimliga alternativ.

Om en terminaloperatör avslår en ansökan om tillträde ska terminaloperatören uppmuntras att ange de bästa rimliga alternativ som den känner till.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 6

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 5a – punkt 3 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Terminaloperatörer ska offentliggöra åtminstone följande information på två eller flera officiella unionsspråk:

Terminaloperatörer ska offentliggöra åtminstone följande information på sina respektive nationella språk och på ytterligare ett officiellt EU-språk:

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 6

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 5a – punkt 3 –led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  En förteckning över befintlig infrastruktur och befintliga tekniska specifikationer för terminalen.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 6

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 5a – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna får besluta att denna artikel inte ska vara tillämplig på terminaler som ägs och uteslutande används av terminaloperatören för dennes egna persontransporter med buss. Regleringsorganen ska vid prövningen av en ansökan om uteslutning beakta tillgången på rimliga alternativ.”.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 7

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 5b – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om sådant tillträde som efterfrågas i ansökan inte kan beviljas ska terminaloperatören inleda samråd med samtliga berörda transportföretag i syfte att tillmötesgå ansökan.

utgår

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 7

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 5b – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Terminaloperatören ska besluta om varje ansökan om tillträde till en terminal inom två månader från den dag då ansökan lämnades in av transportföretaget. Beslut om tillträde ska innehålla de skäl som ligger till grund för beslutet.

3.  Terminaloperatören ska besluta om varje ansökan om tillträde till en terminal utan dröjsmål och senast en månad från den dag då ansökan lämnades in av transportföretaget. Om tillträde nekas ska terminaloperatören motivera sitt beslut.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 7

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 5b – punkt 5 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Regleringsorganets beslut om överklagandet ska vara bindande. Regleringsorganet ska kunna genomdriva detta med hjälp av sanktioner som är effektiva, proportionella och avskräckande.

Regleringsorganets beslut om överklagandet ska vara bindande, med förbehåll för bestämmelser om rättslig prövning i nationell lagstiftning. Regleringsorganet ska kunna genomdriva detta med hjälp av sanktioner som är effektiva, proportionella och avskräckande.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 10

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillståndsförfarande för internationell persontransport på en sträcka som är kortare än 100 kilometer fågelvägen

Tillståndsförfaranden samt förfaranden för tillfälligt upphävande och återkallande av tillstånd för internationell persontransport på en sträcka vars reslängd är högst 100 kilometer

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 10

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tillstånd ska utfärdas i samförstånd med de behöriga myndigheterna i samtliga de medlemsstater på vars territorier passagerare tas upp eller släpps av och transporteras en sträcka som är kortare än 100 kilometer fågelvägen. Den tillståndsgivande myndigheten ska inom två veckor från mottagandet av ansökan skicka en kopia av ansökan, tillsammans med kopior av all annan dokumentation av betydelse, till dessa behöriga myndigheter med en begäran om deras samtycke. Samtidigt ska den tillståndsgivande myndigheten i informationssyfte vidarebefordra dessa dokument till de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater vars territorier passeras.

1.  Tillstånd ska utfärdas i samförstånd med de behöriga myndigheterna i samtliga de medlemsstater på vars territorier passagerare tas upp eller släpps av och transporteras en sträcka som fastställs av den enskilda medlemsstaten, vars reslängd är högst 100 kilometer. Den tillståndsgivande myndigheten ska inom två veckor från mottagandet av ansökan skicka en kopia av ansökan, tillsammans med kopior av all annan dokumentation av betydelse, till dessa behöriga myndigheter med en begäran om deras samtycke. Samtidigt ska den tillståndsgivande myndigheten i informationssyfte vidarebefordra dessa dokument till de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater vars territorier passeras.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 10

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De behöriga myndigheter i medlemsstaterna vars samtycke har begärts ska underrätta den tillståndsgivande myndigheten om sina beslut inom tre månader. Denna tidsfrist ska räknas från den dag då begäran om samtycke togs emot, vilken framgår av mottagningsbeviset. Om de behöriga myndigheter i medlemsstaterna vars samtycke har begärts inte samtycker ska de ange skälen till detta.

De behöriga myndigheter i medlemsstaterna vars samtycke har begärts ska underrätta den tillståndsgivande myndigheten om sina beslut inom två månader. Denna tidsfrist ska räknas från den dag då begäran om samtycke togs emot, vilken framgår av mottagningsbeviset. Om de behöriga myndigheter i medlemsstaterna vars samtycke har begärts inte samtycker ska de ange skälen till detta.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 10

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den tillståndsgivande myndigheten ska fatta sitt beslut om ansökan inom fyra månader från den dag då ansökan lämnades in av transportföretaget.

3.  Den tillståndsgivande myndigheten ska fatta sitt beslut om ansökan inom tre månader från den dag då ansökan lämnades in av transportföretaget.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 10

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Tillstånd ska beviljas utom i de fall där avslag kan motiveras av ett eller flera av de skäl som förtecknas i artikel 8c.2 a–d.

4.  Tillstånd ska beviljas utom i de fall där avslag kan motiveras av ett eller flera av de objektiva skäl som rör allmänintresset som förtecknas i artikel 8c.2 a–d.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 10

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Om internationell linjebusstrafik har äventyrat den ekonomiska jämvikten för ett avtal om allmän trafik, på grund av exceptionella skäl som inte hade kunnat förutses när tillståndet beviljades och som innehavaren av avtalet om allmän trafik inte är ansvarig för, får den berörda medlemsstaten, med kommissionens samtycke, tillfälligt upphäva eller återkalla transportföretagets tillstånd att bedriva trafik med sex månaders varsel. Transportföretaget ska ha möjlighet att överklaga ett sådant beslut.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 10

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen ska, efter att ha samrått med de medlemsstater vars behöriga myndigheter inte gav sitt samtycke, fatta ett beslut inom fyra månader från mottagandet av meddelandet från den tillståndsgivande myndigheten. Beslutet ska träda i kraft 30 dagar efter det att de berörda medlemsstaterna underrättats om beslutet.

6.  Kommissionen ska, efter att ha samrått med de medlemsstater vars behöriga myndigheter inte gav sitt samtycke, fatta ett beslut senast två månader från mottagandet av meddelandet från den tillståndsgivande myndigheten. Beslutet ska träda i kraft 30 dagar efter det att de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna underrättats om beslutet.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 11

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8a – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillståndsförfarande för internationell persontransport på en sträcka som är minst 100 kilometer fågelvägen

Tillståndsförfaranden samt förfaranden för tillfälligt upphävande och återkallande av tillstånd för internationell persontransport på en sträcka vars reslängd är över 100 kilometer

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 11

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den tillståndsgivande myndigheten ska fatta sitt beslut om ansökan inom två månader från den dag då ansökan lämnades in av transportföretaget.

1.  Den tillståndsgivande myndigheten ska fatta sitt beslut om ansökan utan dröjsmål och senast två månader från den dag då ansökan lämnades in av transportföretaget.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 11

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Tillstånd ska beviljas utom i de fall där avslag kan motiveras av ett eller flera av de skäl som förtecknas i artikel 8c.2 a–c.

2.  Tillstånd ska beviljas utom i de fall där avslag kan motiveras av ett eller flera av de skäl som förtecknas i artikel 8c.2 a–ca.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 11

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den tillståndsgivande myndigheten ska till de behöriga myndigheterna i samtliga medlemsstater på vars territorier passagerare tas upp eller släpps av, liksom till de behöriga myndigheterna i medlemsstater vars territorier passeras utan att passagerare tas upp eller släpps av, i informationssyfte vidarebefordra en kopia av ansökan och kopior av all annan dokumentation av betydelse, samt ange sin egen bedömning.

3.  Den tillståndsgivande myndigheten ska till de behöriga myndigheterna i samtliga medlemsstater på vars territorier passagerare tas upp eller släpps av vidarebefordra en kopia av ansökan och kopior av all annan dokumentation av betydelse liksom en begäran om deras samtycke, samt ange sin egen bedömning, inom två veckor från mottagandet av ansökan om tillstånd. Den tillståndsgivande myndigheten ska också vidarebefordra relevanta handlingar till de behöriga myndigheterna i de medlemsstater vars territorier passeras utan att passagerare tas upp eller släpps av, i informationssyfte.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 11

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8a – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om någon av de behöriga myndigheterna i de medlemsstater på vars territorier passagerare tas upp eller släpps av inte samtycker till tillståndet av något av de skäl som avses i punkt 2 får tillstånd inte beviljas, men ärendet får hänskjutas till kommissionen inom en månad från mottagandet av dess svar.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 11

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8a – punkt 3b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Kommissionen ska, efter att ha samrått med de medlemsstater vars behöriga myndigheter inte gav sitt samtycke, fatta ett beslut inom fyra månader från mottagandet av meddelandet från den tillståndsgivande myndigheten. Beslutet ska träda i kraft 30 dagar efter det att de berörda medlemsstaterna underrättats om beslutet.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 11

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8a – punkt 3c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c.  Kommissionens beslut ska gälla fram till dess att medlemsstaterna når en överenskommelse och den tillståndsgivande myndigheten antar ett beslut om ansökan.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 11

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8b – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den tillståndsgivande myndigheten ska fatta sitt beslut om ansökan inom två månader från den dag då ansökan lämnades in av transportföretaget. Detta får förlängas till fyra månader om en analys begärs i enlighet med artikel 8c.2 d.

1.  Den tillståndsgivande myndigheten ska fatta sitt beslut om ansökan senast två månader från den dag då ansökan lämnades in av transportföretaget. Detta får förlängas till tre månader om en analys begärs i enlighet med artikel 8c.2 d.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 11

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8b – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Tillstånd till nationell linjetrafik ska beviljas utom i de fall där avslag kan motiveras av ett eller flera av de skäl som förtecknas i artikel 8c.2 a–c och, om trafiken gäller persontransport på en sträcka som är kortare än 100 kilometer fågelvägen, artikel 8c.2 d.

2.  Tillstånd till nationell linjetrafik ska beviljas utom i de fall där avslag kan motiveras av ett eller flera av de skäl som förtecknas i artikel 8c.2 a–ca och, om trafiken gäller persontransport på en sträcka vars reslängd är högst 100 kilometer, artikel 8c.2 d.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 10

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8b – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den sträcka som avses i punkt 2 får utökas till 120 km om den linjetrafik som ska införas kommer att betjäna en avreseort och en bestämmelseort som redan trafikeras genom mer än ett avtal om allmän trafik.

utgår

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 10

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8c – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Beslut att avslå en ansökan eller bevilja tillstånd med begränsningar ska innehålla de skäl som ligger till grund för beslutet.

Beslut att avslå en ansökan eller bevilja tillstånd med begränsningar, eller tillfälligt upphäva eller återkalla tillstånd ska innehålla de skäl som ligger till grund för beslutet och ska i tillämpliga fall ta hänsyn till regleringsorganets analyser. Sökanden eller det transportföretag som bedriver trafiken ska ha möjlighet att överklaga den tillståndsgivande myndighetens beslut.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 10

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8c – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillstånd ska beviljas utom i de fall där avslag kan motiveras av ett eller flera av följande skäl:

En ansökan om tillstånd får avslås endast av ett eller flera av följande skäl:

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 10

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8c – punkt 2 – stycke 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Den sökande har underlåtit att följa nationell eller internationell vägtransportlagstiftning, särskilt de villkor och krav som gäller tillstånd för internationell persontransport, eller har gjort sig skyldig till allvarliga överträdelser av unionens vägtransportlagstiftning, särskilt de regler som gäller fordon samt kör- och vilotider för förare,

b)  Den sökande har underlåtit att följa nationell eller internationell vägtransportlagstiftning, särskilt de villkor och krav som gäller tillstånd för internationell persontransport, eller har gjort sig skyldig till allvarliga överträdelser av unionens, nationell eller i förekommande fall regional vägtransportlagstiftning, särskilt de regler som gäller tekniska fordonskrav och utsläppsnormer samt kör- och vilotider för förare,

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 10

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8c – punkt 2 – stycke 2 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Den sökande har begärt tillstånd att bedriva linjetrafik på samma resväg eller en alternativ resväg där en behörig myndighet har beviljat ett transportföretag som bedriver trafik enligt ett avtal om allmän trafik ensamrätt på viss kollektivtrafik som motprestation för fullgörande av allmän trafikplikt inom ramen för ett avtal om allmän trafik i enlighet med artikel 3 i rådets och Europaparlamentets förordning (EG) nr 1370/2007. Detta skäl för avslag ska inte påverka artikel 8d.1 a i denna förordning.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 10

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8c – punkt 2 – stycke 2 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Ett regleringsorgan fastställer, på grundval av en objektiv ekonomisk analys, att trafiken skulle äventyra den ekonomiska jämvikten för ett avtal om allmän trafik.

d)  Ett regleringsorgan fastställer, på grundval av en objektiv ekonomisk analys, att trafiken skulle äventyra den ekonomiska jämvikten för ett avtal om allmän trafik. Denna analys ska bedöma de relevanta strukturella och geografiska särdragen för den marknad och det transportnät som berörs (storlek, efterfrågesituation, transportnätets komplexitet, teknisk och geografisk isolering samt den trafik som omfattas av avtalet), och hänsyn ska också tas till huruvida den nya trafiken resulterar i tjänster av högre kvalitet och ger mer valuta för pengarna.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 10

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8c – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillståndsgivande myndigheter får inte avslå en ansökan enbart på grund av att transportföretaget erbjuder lägre priser än andra vägtransportföretag eller den omständigheten att förbindelsen i fråga redan trafikeras av andra vägtransportföretag.

Tillståndsgivande myndigheter får inte avslå en ansökan enbart på grund av att det transportföretag som söker tillstånd erbjuder lägre priser än andra vägtransportföretag, såvida inte regleringsorganet eller andra relevanta nationella myndigheter fastställer att den sökande som vill ta sig in på marknaden planerar att erbjuda tjänster till ett pris som ligger under deras normala värde under en längre period och därmed sannolikt undergräver den rättvisa konkurrensen. Tillståndsgivande myndigheter får inte avslå en ansökan enbart på grund av att förbindelsen i fråga redan trafikeras av andra vägtransportföretag.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 10

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8d – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstater får begränsa rätten till tillträde till den internationella och nationella marknaden för linjetrafik om den föreslagna linjetrafiken gäller persontransport på sträckor som är kortare än 100 kilometer fågelvägen och om trafiken skulle äventyra den ekonomiska jämvikten för ett avtal om allmän trafik.

1.  Medlemsstater får begränsa rätten till tillträde till den internationella och nationella marknaden för linjebusstrafik om den föreslagna linjetrafiken gäller persontransport på sträckor vars reslängd är högst 100 kilometer och om trafiken skulle äventyra den ekonomiska jämvikten för ett avtal om allmän trafik, eller på alla sträckor om trafiken sker i städer, förorter och tätorter, eller tillgodoser transportbehoven mellan sådana städer, förorter och tätorter och kringliggande områden, eller om den sökande inte har uppfyllt vägtransportbestämmelser eller andra relevanta bestämmelser i nationell lagstiftning, EU-lagstiftning eller internationell lagstiftning.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 10

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8d – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  När en behörig myndighet har gett ensamrätt till ett företag som fullgör ett avtal om allmän trafik enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1370/2007, ska skyddet av denna ensamrätt endast gälla kollektivtrafik som bedrivs på samma eller alternativa resvägar. Ett sådant beviljande av ensamrätt ska inte utesluta tillstånd för ny linjetrafik när sådan trafik inte konkurrerar med den trafik som tillhandahålls inom ramen för avtalet om allmän trafik, eller när den bedrivs på andra resvägar.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 10

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8d – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Regleringsorganet ska utreda begäran och besluta om huruvida den ekonomiska analysen ska genomföras. Det ska underrätta de berörda parterna om sitt beslut.

När en sådan begäran har mottagits ska regleringsorganet utreda begäran och får besluta huruvida den ekonomiska analysen ska genomföras i enlighet med artikel 8c.2 d, såvida det inte finns några exceptionella praktiska eller andra skäl som motiverar ett beslut att inte göra så. Det ska underrätta de berörda parterna om sitt beslut.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 10

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8d – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om regleringsorganet genomför en ekonomisk analys ska det underrätta samtliga berörda parter om analysens resultat och organets slutsatser inom sex veckor från mottagandet av all relevant information. Regleringsorganet får dra slutsatsen att tillståndet ska beviljas, ska beviljas med villkor eller avslås.

Om regleringsorganet genomför en ekonomisk analys ska det underrätta samtliga berörda parter om analysens resultat och organets slutsatser så snart som möjligt, och senast tre månader från mottagandet av all relevant information. Regleringsorganet får dra slutsatsen att tillståndet ska beviljas, ska beviljas med villkor eller avslås.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 10

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8d – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26 med avseende på fastställande av det förfarande och de kriterier som ska användas vid tillämpningen av denna artikel.

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26 med avseende på fastställande av det förfarande och de kriterier som ska användas vid tillämpningen av denna artikel, i synnerhet när det gäller att utföra den ekonomiska analysen.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 10

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 8d – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Medlemsstaterna får liberalisera tillståndssystemet för nationell linjetrafik ytterligare när det gäller tillståndsförfaranden och kilometergränsvärden.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 13a (ny)

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 11 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  I artikel 11 ska följande punkt 3a läggas till:

 

”3a.   En medlemsstat får besluta att kräva att ett utlandsetablerat transportföretag uppfyller villkoren rörande kravet på etablering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 * i värdmedlemsstaten efter det att tillstånd för nationell linjetrafik har beviljats detta transportföretag och innan transportföretaget börjar bedriva trafiken i fråga. Sådana beslut ska ange på vilka grunder de vilar. Beslutet ska beakta storleken på det utlandsetablerade transportföretagets verksamhet i värdmedlemsstaten och hur länge den kommer att pågå. Om värdmedlemsstaten fastställer att det utlandsetablerade transportföretaget inte uppfyller etableringskravet får den återkalla de relevanta tillstånd som transportföretaget beviljats för nationell linjetrafik eller tillfälligt upphäva dem tills kravet uppfyllts.”

 

__________________

 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG (EUT L 300, 14.11.2009, s. 51).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1073&qid=1548063430167&from=SV)

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 14

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Artikel 13 ska utgå.

utgår

[Hänvisningen i rubriken gällande ändringsakten (”artikel 1 – punkt 1 – led 15”) motsvarar ”artikel 1 – punkt 1 – led 14” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av felaktig numrering (artikel 1.1.7 förekommer två gånger) i kommissionens förslag i alla språkversioner utom den grekiska.]

Motivering

Artikeln i fråga måste återinföras för att säkerställa att lokala utflykter betraktas som en enda sammanhängande internationell transport och inte som cabotagetransporter.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 15

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 15 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Tillfällig trafik som utförs tillfälligt (dvs. under en begränsad tid).

b)  Tillfällig trafik.

[Hänvisningen i rubriken gällande ändringsakten (”artikel 1 – punkt 1 – led 16”) motsvarar ”artikel 1 – punkt 1 – led 15” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av felaktig numrering (artikel 1.1.7 förekommer två gånger) i kommissionens förslag i alla språkversioner utom den grekiska.]

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 15

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 15 – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Linjetrafik som utförts i enlighet med denna förordning.”.

c)  Linjetrafik som utförts i enlighet med denna förordning av ett transportföretag som inte är hemmahörande i värdmedlemsstaten, i samband med internationell linjetrafik i enlighet med denna förordning, med undantag av transporter som tillgodoser behoven i en stad eller tätort, eller transportbehoven mellan staden eller tätorten och de kringliggande områdena. Cabotagetrafik ska inte utföras annat än i samband med sådan internationell trafik.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 15

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 15 – punkt 1 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Linjetrafik som utförs av ett transportföretag som inte är hemmahörande i värdmedlemsstaten, i samband med internationell linjetrafik i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 16a (ny)

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

16a)  I artikel 16.1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

1.  På verksamhet med cabotagetrafik ska, då inte annat följer av gemenskapslagstiftning, gällande lagar och andra författningar i värdmedlemsstaten tillämpas på följande områden:

"1.  På verksamhet med cabotagetrafik ska, då inte annat följer av gemenskapslagstiftning, Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG* samt gällande lagar och andra författningar i värdmedlemsstaten tillämpas på följande områden:

 

__________________

 

* Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:SV:PDF)

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 16

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 17

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Artikel 17 ska utgå.

utgår

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 17a (ny)

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 17

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

17a)  Artikel 17 ska ersättas med följande:

”Artikel 17

”Artikel 17

Kontrolldokument för cabotagetrafik

 

Kontrolldokument för cabotagetrafik

1.  För sådan cabotagetrafik som bedrivs i form av tillfällig trafik ska det finnas ett färdblad i enlighet med artikel 12, som ska förvaras i fordonet och uppvisas på begäran av behörig kontrollant.

1.   För sådan cabotagetrafik som bedrivs i form av tillfällig trafik ska det finnas ett färdblad, på papper eller i digitalt format, som ska uppvisas på begäran av behörig kontrollant.

2.  Följande uppgifter ska föras in i färdbladet:

2.   Följande uppgifter ska föras in i färdbladet:

a)  Avreseort och bestämmelseort för trafiken.

a)   Avreseort och bestämmelseort för trafiken.

b)  De datum då transporten påbörjas respektive upphör.

b)   De datum då transporten påbörjas respektive upphör.

3.   Färdbladen ska utfärdas i häften, i enlighet med artikel 12, som har bestyrkts av den behöriga myndigheten eller det behöriga organet i etableringsmedlemsstaten.

 

4.   I fråga om speciell linjetrafik ska det avtal som har slutits mellan transportföretaget och arrangören av transporten, eller en bestyrkt kopia av detta avtal, tjäna som kontrolldokument.

4.   I fråga om speciell linjetrafik ska det avtal som har slutits mellan transportföretaget och arrangören av transporten, eller en bestyrkt kopia av detta avtal, tjäna som kontrolldokument. Ett färdblad ska dock fyllas i som en månatlig sammanställning.

Ett färdblad ska dock fyllas i som en månatlig sammanställning.

 

5.  Använda färdblad ska återsändas till den behöriga myndigheten eller det behöriga organet i etableringsmedlemsstaten enligt förfaranden som ska fastställas av denna myndighet eller detta organ.

5. Vid kontroller ska föraren tillåtas kontakta sitt huvudkontor, den trafikansvariga eller andra personer eller enheter som kan tillhandahålla de begärda handlingarna.”

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 20

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 28 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den 31 januari varje år, och med början senast den 31 januari [… den första januarimånaden efter denna förordnings ikraftträdande] ska medlemsstaterna meddela kommissionen antalet tillstånd till linjetrafik som utfärdats det föregående året och det totala antalet giltiga tillstånd till linjetrafik den 31 december det året. Denna information ska lämnas in separat för varje bestämmelsemedlemsstat för linjetrafiken. Medlemsstaterna ska också meddela kommissionen uppgifter om den cabotagetrafik i form av speciell linjetrafik och tillfällig trafik som inhemska transportföretag utfört under det föregående året.

1.  Senast den 31 januari varje år, och med början senast den 31 januari [… den första januarimånaden efter denna förordnings ikraftträdande] ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna meddela kommissionen antalet tillstånd till linjetrafik som utfärdats det föregående året och det totala antalet giltiga tillstånd till linjetrafik den 31 december det året. Denna information ska lämnas in separat för varje bestämmelsemedlemsstat för linjetrafiken. Medlemsstaterna ska också meddela kommissionen uppgifter om den cabotagetrafik i form av speciell linjetrafik och tillfällig trafik som inhemska transportföretag utfört under det föregående året.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 20

Förordning (EG) nr 1073/2009

Artikel 28 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Senast [för in datum som infaller fem år efter det att denna förordning börjar tillämpas] ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning. Rapporten ska innehålla information om i vilken utsträckning denna förordning har bidragit till en bättre fungerande marknad för persontrafik på väg.”.

5.  Senast ... [fem år efter det att denna förordning börjar tillämpas] ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning. Rapporten ska innehålla information om i vilken utsträckning denna förordning har bidragit till ett bättre fungerande system för persontrafik på väg, i synnerhet för passagerarna, arbetskraften i bussbranschen och miljön.”.

(1)

EUT C 262, 25.7.2018, s. 47.


MOTIVERING

Bussar är ett av de viktigaste och mest lättillgängliga transportmedlen i EU. De knyter ihop städer och landsbygd i medlemsstaterna och är i vissa regioner ofta den enda kollektivtrafik som står till buds. Det är därför mycket viktigt att passagerarna får bästa möjliga service. Det bästa sättet att uppnå detta är rättvis och sund konkurrens.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om ändring av förordningen i fråga, som strävar efter att öppna upp marknaden för utlandsetablerade transportföretag som för närvarande inte har möjlighet att ta sig in på en nationell marknad för att erbjuda interurban busstrafik. Ett transportföretag från land A bör således ha möjlighet att fritt erbjuda nationell trafik från punkt X till punkt Y i land B. Diskriminering på grund av nationalitet eller etableringsort får inte förekomma på den inre marknaden.

Genom nedanstående ändringar har föredraganden behållit andan i förslaget, dvs. ytterligare liberalisering av marknaden för persontransporter med buss. Samtidigt tar föredraganden hänsyn till att situationen på marknaden för persontransporter med buss skiljer sig åt mellan länderna och har också varit noggrann med att inte undergräva de välfungerande system som finns i vissa medlemsstater.

Skydd av avtal om allmän trafik och tätortsområden

Avtal om allmän trafik har ett specifikt och ovärderligt syfte. Det är nödvändigt att garantera ett ordentligt skydd för sådana avtal för att säkerställa att öppnandet av marknaden för persontransporter med buss inte leder till färre resmöjligheter för regionerna i fråga och till en situation där nykomlingarna på marknaden väljer enbart lönsamma sträckor. Föredraganden har därför infört en ny bestämmelse som innebär att tillstånd för ny trafik kan nekas även utöver kommissionens föreslagna tak på 100 kilometer om trafiken i fråga undergräver ett befintligt avtal om allmän trafik som har upphandlats på ett transparent sätt utan möjlighet till förlängning, kombinerar lönsamma och olönsamma sträckor och inte i någon större omfattning erhåller offentliga subventioner som riskerar att äventyra de likvärdiga förutsättningarna.

Tillstånd för befintlig trafik kan till och med tillfälligt upphävas eller återkallas om ett regleringsorgan på grundval av en objektiv ekonomisk analys fastställer att trafiken har äventyrat den ekonomiska jämvikten för ett befintligt avtal om allmän trafik. Föredraganden hoppas att dessa åtgärder är tillräckliga och proportionella för att säkerställa att avtal om allmän trafik skyddas ordentligt när marknaden konkurrensutsätts.

För att ytterligare minska farhågorna har föredraganden infört ännu en bestämmelse som innebär att medlemsstaterna får begränsa rätten till tillträde till nationell linjetrafik, bland annat om den bedrivs i en stad eller förort eller om den föreslagna trafiken utför samma sorts kollektivtrafik på en viss sträcka eller inom ett visst nät där en behörig myndighet har beviljat ett kollektivtrafikföretag ensamrätt, som motprestation för fullgörande av allmän trafikplikt inom ramen för ett avtal om allmän trafik.

Säkerställande av rättvis konkurrens och skydd mot missbruk av marknadsinflytande

Förutom att skydda avtal om allmän trafik strävan föredraganden även efter att förhindra situationer där öppnandet av marknaden i fråga får andra oönskade resultat. Det föreslagna regleringsorganet bör se till att det råder likvärdiga förutsättningar och rättvis konkurrens mellan transportföretagen. Detta inbegriper att förhindra missbruk av betydande marknadsinflytande eller en monopolsituation, inbegripet genom underentreprenad, eller att sådana situationer uppstår. De tillståndsgivande myndigheterna skulle få möjlighet att avslå en ansökan om regleringsorganet fastställer att den sökande som önskar ta sig in på marknaden planerar att erbjuda tjänster till ett pris som ligger under deras normala värde under en längre period, och därmed undergräver den rättvisa konkurrensen.

Etableringskravet och möjligheten att föra en mer liberal politik

För att förhindra att förslagets anda komprometteras och för att tillgodose vissa medlemsstaters striktare krav har föredraganden även infört en möjlighet för medlemsstaterna att kräva att transportföretaget är etablerat i värdmedlemsstaten efter att tillstånd för nationell linjetrafik beviljats.

Samtidigt har föredraganden gjort klart att de medlemsstater som redan har ett mer liberalt system ska få behålla det. På samma sätt ska medlemsstater som vill driva marknadsöppnandet längre än vad som krävs i detta förslag få göra så.

Likvärdiga förutsättningar

Med hjälp av andra mindre men likväl väldigt viktiga ändringar har föredraganden strävat efter att ytterligare förbättra och förtydliga förslagets andemening. För att garantera skyddet för privat ägande får medlemsstaterna till exempel utesluta terminaler som ägs och uteslutande används av terminaloperatören för dennes egna persontransporter med buss.

Föredraganden är därför säker på att det ändrade förslaget har tillmötesgått inte bara dem som efterfrågar ett mer omfattande skydd, särskilt för avtalen om allmän trafik, utan även dem som efterlyser en mer liberal hållning. Syftet med det ändrade förslaget är att hitta rätt balans mellan passagerarnas, transportföretagens och de lokala, regionala och nationella myndigheternas intressen. Föredraganden är optimistisk och tror att detta förslag är ett steg på vägen mot en genuin och rättvis inre marknad för persontransporter med buss i Europeiska unionen.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Gemensamma regler för tillträde till den internationella  marknaden för busstransporter

Referensnummer

COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)

Framläggande för parlamentet

8.11.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

29.11.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

EMPL

7.12.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Roberts Zīle

16.1.2018

 

 

 

Behandling i utskott

1.2.2018

10.7.2018

5.11.2018

 

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

14

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon

Ingivande

28.1.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

26

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

14

-

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes, Marie-Pierre Vieu

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

S&D

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 6 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy