ZPRÁVA obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)

28.1.2019 - (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Výbor pro rybolov
Zpravodaj: João Ferreira

Postup : 2018/0267M(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0034/2019
Předložené texty :
A8-0034/2019
Přijaté texty :

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10858/2018),

–  s ohledem na protokol o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (10856/2018),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0387/2018),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne ... o návrhu rozhodnutí[1],

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanovisko Výboru pro rozvoj (A8-0034/2019),

A.  vzhledem k tomu, že Komise a vláda Republiky Pobřeží slonoviny sjednaly novou dohodu o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Pobřežím slonoviny) a prováděcí protokol na období šesti let;

B.  vzhledem k tomu, že obecným cílem dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Pobřežím slonoviny je posílit spolupráci v odvětví rybolovu mezi EU a Pobřežím slonoviny v zájmu obou stran, a to podporou politiky udržitelného rybolovu a udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve výlučné ekonomické zóně Pobřeží slonoviny;

C.  vzhledem k tomu, že využívání rybolovných práv v rámci předchozí dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Pobřežím slonoviny činilo průměrně 79 %, což lze celkově považovat za dobrou hodnotu; vzhledem k tomu, že během tohoto období však svá dostupná rybolovná práva nevyužívala plavidla používající dlouhé lovné šňůry;

D.  vzhledem k tomu, že skutečnost, že dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Pobřežím slonoviny byly uzavřeny jedna po druhé, pomáhá hospodářství Pobřeží slonoviny v té míře, že jsou využíváni místní námořníci a přístav Abidžan a konzervárenská zařízení, jsou zužitkovány vedlejší úlovky plavidel EU lovících tuňáky vlečnou sítí a rovněž byly posíleny místní kapacity pro sledování (ačkoli jsou obecně považovány za skromné);

E.  vzhledem k tomu, že dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Pobřežím slonoviny by měla podporovat účinnější udržitelný rozvoj rybolovných komunit Pobřeží slonoviny a souvisejících odvětví a činností; vzhledem k tomu, že podpora poskytovaná v rámci protokolu musí odpovídat vnitrostátním rozvojovým plánům – zejména strategickému plánu rozvoje chovu, rybolovu a akvakultury – a akčnímu plánu pro modrý růst, který byl vypracován ve spolupráci s Organizací spojených národů za účelem zvýšení výroby a profesionalizace daného odvětví, aby byly uspokojeny potřeby obyvatel v oblasti potravy a zaměstnanosti; vzhledem k tomu, že podle výše uvedeného strategického plánu vyžaduje dosažení těchto cílů rozpočet přesahující 140 milionů EUR;

F.  vzhledem k tomu, že EU prostřednictvím Evropského rozvojového fondu přispívá k víceletému rozpočtu pro Pobřeží slonoviny ve výši 273 milionů EUR, přičemž se zaměřuje mimo jiné na oblasti infrastruktury, zdravotnictví a humanitární pomoci;

1.  je toho názoru, že dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Pobřežím slonoviny by měla usilovat o dosažení dvou stejně důležitých cílů: 1) zajištění rybolovných práv pro plavidla EU ve výlučné ekonomické zóně Pobřeží slonoviny na základě nejlepších dostupných vědeckých doporučení a bez zasahování do opatření regionálních organizací, k nimž Pobřeží slonoviny náleží – především Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) –, pro zachování a řízení a rovněž bez překročení dostupného přebytku; a 2) podpora spolupráce mezi EU a Pobřežím slonoviny s ohledem na udržitelnou rybářskou politiku a odpovědné využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny, a dále přispívání k udržitelnému rozvoji rybářského odvětví Pobřeží slonoviny prostřednictvím hospodářské, finanční, technické a vědecké spolupráce, aniž by byla narušena svrchovaná řešení a strategie Pobřeží slonoviny týkající se tohoto rozvoje;

2.  upozorňuje na zjištění zpětného a prospektivního posouzení protokolu k dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Pobřežím slonoviny vypracovaného v září 2017, podle kterého lze protokol k dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu na období 2013–2018 obecně považovat za účinný, účelný, přiměřený dotčeným zájmům a odpovídající odvětvové politice Pobřeží slonoviny a vysoké míře přijatelnosti pro zúčastněné strany a který doporučil možnost uzavření nového protokolu;

3.  trvá na tom, že až budou dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Pobřežím slonoviny a protokol k této dohodě provedeny, a pokud mají být revidovány nebo prodlouženy, musí umožnit rozvoj odvětví rybolovu Pobřeží slonoviny a musí být sladěny se strategickým plánem rozvoje chovu, rybolovu a akvakultury a plánem modrého růstu za účelem tohoto rozvoje a konkrétně by měly:

–  zlepšit řízení: navrhování a ověřování právních předpisů a navazování na řídící plány;

–  zpřísnit kontrolu a dohled ve výlučné ekonomické zóně Pobřeží slonoviny;

–  posílit opatření pro boj s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem, a to i ve vnitrozemských vodách;

–  umožnit výstavbu nebo přestavbu přístavních hrází a přístavů, a to i pokud jde o přístav Abidžan;

  –  zlepšit podmínky v udírnách, zejména pro ženy, a zajistit tak účinnější systém konzervování nasolením;

–  podporovat zlepšování pracovních podmínek žen, neboť jsou to především ony, kdo zpracovává vedlejší úlovky;

–  zřídit chráněné mořské oblasti;

  –  posílit partnerství se třetími zeměmi formou dohod o rybolovu, přičemž je třeba zajistit transparentnost zveřejněním obsahu těchto dohod, a rovněž zřízením regionálního programu pro odbornou přípravu a využívání pozorovatelů;

–  umožnit výstavbu rybích trhů;

  –  umožnit vznik organizací zastupujících muže a ženy pracující v rybolovném odvětví, a to zejména pokud jde o pracovníky věnující se drobnému rybolovu, a tím přispět k posílení technických schopností a kapacit pro řízení a vyjednávání;

–  pomoci se zřízením nebo modernizací středisek pro základní a odbornou přípravu, a tím zvýšit úroveň dovedností rybářů a námořníků;

–  zlepšit schopnosti v oblasti vědeckého výzkumu a schopnost sledovat rybolovné zdroje;

–  zlepšit celkovou udržitelnost mořských zdrojů;

4.  domnívá se, že pravidla týkající se najímání námořníků ze zemí AKT na rybářská plavidla EU, podle nichž mohou tito námořníci činit až 20 % členů posádky, by mohla být ambicióznější; znovu potvrzuje, že je třeba dodržovat zásady Mezinárodní organizace práce (MOP), a zejména doporučuje podepsat úmluvu MOP č. 188, jejíž součástí je povinnost dodržovat obecnou zásadu svobody sdružování a svobodného kolektivního vyjednávání pro pracovníky a obecnou zásadu zákazu diskriminace v zaměstnání a při práci; rovněž vyzývá k zohlednění požadavků svazů místních námořníků na lepší účinnost sociálního zabezpečení, zdravotnictví a penzijní podpory pro námořníky ze zemí AKT;

5.  domnívá se, že je třeba shromáždit informace o přínosech provádění protokolu pro místní hospodářství (zaměstnanost, infrastrukturu, zlepšení v sociální oblasti);

6.  považuje za žádoucí zlepšit kvantitu a správnost údajů ohledně všech úlovků (cílové druhy a vedlejší úlovky) a o stavu rybolovných zdrojů z hlediska ochrany a zlepšit provádění financování z odvětvové podpory, aby bylo možné přesněji odhadovat dopad dohody na mořský ekosystém a rybářské komunity; žádá Komisi o pomoc se zajištěním toho, aby subjekty odpovědné za dohled nad prováděním dohody, včetně smíšeného vědeckého výboru, který má být pro tyto účely zřízen, mohly pravidelně a transparentně pracovat, a to za účasti sdružení drobného rybolovu, odborových svazů, zástupců pobřežních komunit a organizací občanské společnosti Pobřeží slonoviny;

7.  vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci spolupráce a politik pro oficiální rozvojovou pomoc zaměřených na Pobřeží slonoviny zohlednily to, že by se Evropský rozvojový fond a odvětvová podpora stanovená v této dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu měly vzájemně doplňovat, aby rychleji a účinněji přispívaly k posílení postavení místních rybářských komunit a k výkonu plné svrchovanosti Pobřeží slonoviny nad zdroji této země;

8.  vyzývá Komisi, aby naléhala na Republiku Pobřeží slonoviny, aby peněžní příspěvek poskytnutý na základě protokolu použila na udržitelné posílení svého rybolovného odvětví na vnitrostátní úrovni, na podporu poptávky po místních investicích a projektech v tomto odvětví a na vytváření pracovních míst na lokální úrovni;

9.  vyzývá Komisi, aby zaslala Evropskému parlamentu a zveřejnila zápisy a závěry ze schůzí smíšeného výboru podle článku 9 dohody, víceletý odvětvový program podle článku 4 protokolu a zjištění ročních hodnocení; vyzývá Komisi, aby umožnila zástupcům Evropského parlamentu účastnit se schůzí smíšeného výboru jakožto pozorovatelé a aby vybídla k účasti rybářské komunity Pobřeží slonoviny;

10.  vyzývá Komisi a Radu, aby Parlament v rámci svých příslušných pravomocí ve všech etapách postupů týkajících se protokolu a případně prodloužení jeho platnosti okamžitě a plně informovaly v souladu s čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování Evropské unie;

11.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Republiky Pobřeží slonoviny.

  • [1]  Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.

STANOVISKO Výboru pro rozvoj (18.12.2018)

pro Výbor pro rybolov

k návrhu nelegislativního usnesení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se provádí Dohoda mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)
(2018/0267M(NLE))

Zpravodajka: Eleni Theocharous

NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

Komise by měla při provádění dohody náležitě zohlednit tyto připomínky:

1.  přístup plavidel EU je třeba omezit na rybolovné zdroje, pro něž Pobřeží slonoviny nemá rybolovnou kapacitu, tedy tzv. přebytečné zdroje, a neměl by se v žádném případě vztahovat na úlovky přesahující maximální udržitelný výnos; přednost by měly mít výživové potřeby místních obyvatel, a tedy jejich potravinové zabezpečení, což by se mělo odrážet v povinnosti místní vykládky úlovku;

2.  Komise by měla naléhat na Republiku Pobřeží slonoviny, aby peněžní příspěvek poskytnutý na základě protokolu použila na odvětvovou podporu k udržitelnému posílení svého rybolovného odvětví na vnitrostátní úrovni, zejména tradičního rybolovu, na podporu poptávky po místních investicích a projektech v rámci modré ekonomiky a na vytváření pracovních míst na lokální úrovni;

3.  Komise by měla usilovat o to, aby její víceletý odvětvový program podle článku 4 protokolu zahrnoval cíle, které:

–  podpoří udržitelný rozvoj místního, a to zejména tradičního, rybolovného odvětví a odvětví zpracování ryb a dalších místních aktivit a partnerství v této oblasti;

–  podpoří úlohu žen a mladých lidí v tradičním rybolovu, zejména regulací prodeje vedlejších úlovků a tuňáka nižší kvality (tzv. nepravé ryby), aby se spravedlivý podíl prodával přímo účastníkům místního trhu;

–  posílí monitorování a kontrolu rybolovu ve vodách Pobřeží slonoviny a dohled nad ním přijetím komplexní strategie ochrany výlučné ekonomické zóny, čímž ještě více podpoří boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a jeho škodlivým dopadům v hospodářské a sociální oblasti a oblasti životního prostředí;

–  zajistí, aby byly finanční prostředky poskytnuté podle protokolu používány transparentně, a bylo tak možné monitorovat a zlepšovat míru jejich čerpání a zajistit hmatatelné výsledky dohody, pokud jde o podporu místního rybolovu a obecně i místní populace;

4.  Komise by měla být Republice Pobřeží slonoviny nápomocna při řízení míry čerpání poskytnutých prostředků, aby bylo dosaženo jejich optimálního využití a aby dohoda přinesla hmatatelné výsledky pro místní rybolov a obecně pro místní obyvatelstvo;

5.  v souladu s protokolem by měly být plně využity možnosti zaměstnávání rybářů ze zemí AKT na plavidlech EU, s upřednostněním rybářů z Pobřeží slonoviny;

6.  Komise by měla usilovat o zajištění toho, aby bylo prováděno monitorování a hodnocení činností uvedených v protokolu a v následujícím víceletém odvětvovém programu, a zajistilo se tak dodržování udržitelných postupů, pracovního práva a důstojných pracovních podmínek spolu s ochranou lidských práv v souladu s dohodou; Parlamentu a Radě by měla být každoročně předložena zpráva s cílem zajistit transparentnost a také to, aby pomoc určená na podporu politiky Pobřeží slonoviny v oblasti rybolovu sloužila skutečně tomuto účelu; při vypracovávání zprávy by se mělo přihlížet rovněž k regionálnímu rozměru s cílem zohlednit dohody o rybolovu uzavřené s EU v tomto regionu a jejich dopad na dohodu o rybolovu uzavřenou s Pobřežím slonoviny.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)

Referenční údaje

2018/0267M(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

PECH

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

25.10.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Eleni Theocharous

19.9.2018

Projednání ve výboru

20.11.2018

 

 

 

Datum přijetí

13.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Frank Engel

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Miguel Urbán Crespo

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Joachim Zeller

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)

Referenční údaje

2018/0267M(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

28.9.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

25.10.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

25.10.2018

BUDG

25.10.2018

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

9.7.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

27.11.2018

 

 

 

Datum přijetí

23.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Datum předložení

28.1.2019

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 7. února 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí