Procedură : 2018/0267M(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0034/2019

Texte depuse :

A8-0034/2019

Dezbateri :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Voturi :

PV 12/02/2019 - 9.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0064

RAPORT     
PDF 174kWORD 61k
28.1.2019
PE 629.695v02-00 A8-0034/2019

conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Comisia pentru pescuit

Raportor: João Ferreira

PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10858/2018),

–  având în vedere Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024) (10856/2018),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0387/2018),

–  având în vedere rezoluția sa legislativă din ... referitoare la proiectul de decizie(1),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0034/2019),

A.  întrucât Comisia și guvernul Republicii Côte d’Ivoire au negociat un nou acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil (APPS UE-Côte d’Ivoire) și un protocol de punere în aplicare pentru o perioadă de șase ani;

B.  întrucât obiectivul general al APPS UE-Côte d’Ivoire este intensificarea cooperării în domeniul pescuitului între UE și Côte d’Ivoire, în interesul ambelor părți, prin promovarea unei politici sustenabile în domeniul pescuitului și a exploatării sustenabile a resurselor pescărești în zona economică exclusivă (ZEE) a Republicii Côte d’Ivoire;

C.  întrucât procentajul de exploatare a posibilităților de pescuit în cadrul fostului APPS UE-Côte d’Ivoire s-a ridicat, în medie, la 79 %, o cifră considerată a fi bună în ansamblu; întrucât, cu toate acestea, în această perioadă, navele de pescuit cu paragate nu au utilizat posibilitățile de pescuit disponibile;

D.  întrucât faptul că acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Côte d’Ivoire au fost încheiate imediat unul după celălalt a contribuit la sprijinirea economiei Republicii Côte d’Ivoire dat fiind că s-au angajat marinari locali, au fost folosite instalațiile portuare și de fabricare de conserve din Abidjan, s-au exploatat capturile accidentale ale navelor de pescuit ton cu plasă pungă din UE, iar capacitățile de monitorizare locale au fost consolidate (deși acestea sunt încă în general modeste);

E.  întrucât APPS UE-Côte d’Ivoire ar trebui să promoveze dezvoltarea durabilă mai eficientă a comunităților pescărești din Côte d’Ivoire și a industriilor și activităților conexe; întrucât sprijinul care urmează să fie furnizat în temeiul protocolului trebuie să fie coerent cu planurile naționale de dezvoltare - în special cu Planul strategic pentru dezvoltarea creșterii animalelor, a pescuitului și a acvaculturii (PSDEPA) - și cu Planul de acțiune pentru creșterea albastră, elaborat în colaborare cu Organizația Națiunilor Unite pentru a crește producția și profesionalismul din sector, astfel încât să se satisfacă nevoile populației în materie de alimente și de ocupare a forței de muncă; întrucât, în conformitate cu planul strategic menționat anterior, atingerea acestor obiective necesită un buget de peste 140 de milioane EUR;

F.  întrucât UE, prin intermediul Fondului european de dezvoltare, contribuie cu un buget multianual de 273 de milioane EUR pentru Côte d’Ivoire, concentrându-se, printre altele, pe infrastructură, sănătate și ajutor umanitar,

1.  consideră că APPS UE-Côte-d’Ivoire ar trebui să urmărească două obiective la fel de importante: (1) să se asigure posibilități de pescuit pentru navele UE în ZEE a Republicii Côte d’Ivoire, pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, fără a interfera cu măsurile de conservare și gestionare ale organizațiilor regionale din care face parte Côte d’Ivoire, în special ICCAT, și fără a depăși excedentul disponibil; și (2) să se promoveze cooperarea dintre UE și Côte d’Ivoire în vederea unei politici sustenabile în domeniul pescuitului și a exploatării responsabile a resurselor piscicole în zona de pescuit a Côte d’Ivoire, precum și să se contribuie la dezvoltarea sustenabilă a sectorului pescuitului din Côte d’Ivoire prin cooperare economică, financiară, tehnică și științifică, fără a submina strategiile și opțiunile suverane ale Republicii Côte d’Ivoire în ceea ce privește această dezvoltare;

2.  atrage atenția asupra concluziilor evaluării retrospective și prospective a protocolului la APPS UE-Côte d’Ivoire, prezentată în septembrie 2017, în care se afirmă că protocolul la APPS 2013-2018 s-a dovedit în general eficace, eficient, adecvat intereselor implicate și în concordanță cu politica sectorială ivoriană, având și un grad înalt de acceptabilitate pentru părțile interesate, lucru care a recomandat opțiunea de a se încheia un nou protocol;

3.  susține în continuare că APPS UE-Côte d’Ivoire și protocolul la acesta, atunci când sunt puse în aplicare și dacă sunt revizuite și/sau reînnoite, trebuie să permită și să se alinieze cu PSDEPA și Planul pentru creșterea albastră pentru a asigura dezvoltarea sectorului pescuitului din Côte d’Ivoire și, în mod specific, ar trebui:

–  să îmbunătățească guvernanța: elaborarea și validarea de acte legislative și consolidarea planurilor de gestionare;

–  să îmbunătățească controlul și supravegherea în ZEE a Côte d’Ivoire;

–  să consolideze măsurile de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN), inclusiv în apele interioare;

–  să permită construirea și/sau renovarea porturilor și a cheiurilor de debarcare, inclusiv în cadrul portului din Abidjan, fără a se limita însă la acesta;

  –  să îmbunătățească condițiile din afumători, acordând o atenție specială femeilor, asigurând astfel un sistem de conservare mai eficace;

–  să sprijine îmbunătățirea condițiilor de lucru ale femeilor, care sunt responsabile în principal pentru gestionarea capturilor accidentale;

–  să stabilească zone marine protejate;

  –  să consolideze parteneriatele cu țări terțe sub forma unor acorduri în domeniul pescuitului, asigurând transparența prin publicarea conținutului acestor acorduri, precum și prin stabilirea unui program regional de formare și utilizare a observatorilor;

–  să permită construirea de piețe de pește;

  –  să permită consolidarea organizațiilor care reprezintă bărbații și femeile din sectorul pescuitului, în special pe cei implicați în pescuitul artizanal, contribuind astfel la consolidarea capacităților tehnice, de gestionare și de negociere;

–  să folosească la înființarea și/sau renovarea unor centre de formare de bază și de formare profesională, îmbunătățind astfel competențele pescarilor și marinarilor;

–  să consolideze capacitățile științifice de cercetare și capacitatea de a monitoriza resursele pescărești;

–  să îmbunătățească sustenabilitatea globală a resurselor marine;

4.  consideră că normele privind angajarea marinarilor din țări ACP pe navele de pescuit din UE, care privesc o proporție de 20 % din echipaj, ar putea fi mai ambițioase; reiterează necesitatea de a respecta principiile OIM și, în special, se pronunță în favoarea semnării Convenției nr. 188 a OIM, care introduce obligația de a respecta principiile generale ale libertății de asociere și ale negocierii colective libere a lucrătorilor, precum și principiul nediscriminării la încadrarea în muncă și la locul de muncă; solicită, de asemenea, să se ia în considerare revendicările sindicatelor locale ale marinarilor, care cer ca asigurările sociale, măsurile în materie de sănătate și măsurile legate de pensionare să asigure o mai bună acoperire pentru marinarii ACP;

5.  consideră că este util să se obțină informații cu privire la beneficiile pe care punerea în aplicare a protocolului le aduce economiilor locale (ocuparea forței de muncă, infrastructură, îmbunătățiri sociale);

6.  consideră că este de dorit să se îmbunătățească volumul și acuratețea datelor privind toate capturile (specii vizate și capturi accidentale), ca și privind stadiul de conservare a resurselor pescărești, precum și să se îmbunătățească execuția finanțării pentru sprijinul sectorial, astfel încât impactul acordului asupra ecosistemului marin și a comunităților de pescuit să poată fi evaluat cu o mai mare exactitate; invită Comisia să contribuie la asigurarea faptului că organismele responsabile cu supravegherea punerii în aplicare a acordului, inclusiv un comitet științific comun care să fie înființat în acest scop, pot funcționa în mod regulat și transparent, cu implicarea asociațiilor de pescari artizanali și de femei care lucrează în afumători, a sindicatelor, a reprezentanților comunităților costiere și a organizațiilor ivoriene ale societății civile;

7.  invită Comisia și statele membre ca, în cadrul politicilor lor de cooperare și de asistență oficială pentru dezvoltare care vizează Côte d’Ivoire, să țină seama de faptul că Fondul european de dezvoltare și sprijinul sectorial prevăzut în acest APPS ar trebui să se completeze reciproc pentru a contribui mai rapid și mai eficace la capacitarea comunităților locale ale pescuitului și la exercitarea deplină a suveranității Republicii Côte d’Ivoire asupra resurselor țării;

8.  invită Comisia să îndemne Republica Côte d’Ivoire să utilizeze contribuția financiară prevăzută de protocol pentru a-și consolida în mod sustenabil industria pescărească națională, încurajând cererea de proiecte locale industriale și de investiții și creând locuri de muncă la nivel local;

9.  invită Comisia să transmită Parlamentului și să publice procesul-verbal și concluziile reuniunilor comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din acord, programul sectorial multianual menționat la articolul 4 din protocol și concluziile evaluărilor anuale; solicită Comisiei să faciliteze participarea reprezentanților Parlamentului, în calitate de observatori, la reuniunile comisiei mixte și să încurajeze participarea comunităților de pescuit din Côte d’Ivoire;

10.  invită Comisia și Consiliul ca, în cadrul competențelor cale le revin, să informeze Parlamentul prompt și complet pe parcursul fiecărei etape a procedurilor referitoare la protocol și, dacă este cazul, referitoare la reînnoirea sa, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 218 alineatul (10) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Republicii Côte d’Ivoire.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(0000)0000.


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (18.12.2018)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la o propunere de rezoluție fără caracter legislativ cu privire la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024)

(2018/0267M(NLE))

Raportoare pentru aviz: Eleni Theocharous

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

În implementarea acordului, Comisia ar trebui să țină seama în mod corespunzător de următoarele aspecte:

1.  accesul navelor UE ar trebui să se limiteze la resursele pescărești pe care Côte d’Ivoire nu are capacitatea să le recolteze (resurse excedentare) și nu ar trebui să implice niciodată capturi care depășesc producția maximă durabilă; nevoile nutriționale ale populației locale ar trebui să aibă prioritate, pentru a îmbunătăți securitatea sa alimentară, și fie reflectate în obligațiile locale de debarcare;

2.  Comisia ar trebui să îndemne Republica Côte d’Ivoire să utilizeze contribuția financiară prevăzută de protocol pentru sprijinul sectorial pentru a-și consolida în mod sustenabil industria pescărească națională, în special pescuitul artizanal, încurajând cererea de proiecte locale industriale și de investiții în economia albastră și creând locuri de muncă la nivel local;

3.  Comisia ar trebui să depună eforturi pentru a include în programul sectorial multianual, prevăzut la articolul 4 din protocol, obiective care:

–  să promoveze dezvoltarea durabilă a sectorului local (în special artizanal) de pescuit și de prelucrare a peștelui, precum și alte activități și parteneriate locale legate de acest sector;

–  să promoveze rolul femeilor și al tinerilor în pescuitul artizanal, în special prin reglementarea vânzării de capturi accidentale și de ton de calitate inferioară ( așa-numiții „pești falși”), astfel încât o parte echitabilă să fie vândută direct actorilor de pe piața locală;

–  să consolideze monitorizarea, controlul și supravegherea apelor ivoriene prin crearea unei strategii coerente de protejare a zonei economice exclusive (ZEE), prevenind astfel într-o măsură și mai mare pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și efectele sale adverse asupra economiei, a structurii sociale și a mediului;

–  să garanteze transparența utilizării fondurilor sectoriale în cadrul protocolului, pentru a monitoriza și îmbunătăți ratele de absorbție și pentru a garanta că acordul produce rezultate concrete în sprijinul activităților de pescuit locale și al populației locale în general;

4.  Comisia ar trebui să acorde sprijin Republicii Côte d’Ivoire în ceea ce privește gestionarea capacității sale de absorbție a fondurilor primite, atât pentru a asigura utilizarea optimă a acestora, cât și pentru a garanta că prin acord se obțin rezultate tangibile de către pescuitul local și populația locală în general;

5.  ar trebui să se valorifice pe deplin posibilitățile prevăzute în protocol de angajare a navigatorilor din ACP pe navele UE, acordând prioritate navigatorilor ivorieni;

6.  Comisia ar trebui să depună eforturi pentru a garanta realizarea activităților de monitorizare și evaluare a activităților prevăzute în protocol și în programul sectorial multianual care decurge din acesta, pentru a asigura respectarea practicilor sustenabile, a legislației muncii și a condițiilor de muncă decente, precum și a protecției drepturilor omului stabilite în acord; un raport anual ar trebui prezentat Parlamentului și Consiliului pentru a încuraja transparența și a garanta că bugetul destinat sprijinirii politicii în domeniul pescuitului în Côte d’Ivoire este, într-adevăr, utilizat în acest scop; la elaborarea raportului ar trebui să se țină seama și de aspectele regionale, astfel încât să se poată evidenția impactul acordurilor în domeniul pescuitului încheiate de UE în regiune și efectul acestora asupra acordului de pescuit cu Côte d’Ivoire.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024)

Referințe

2018/0267M(NLE)

Comisie competentă

 

PECH

 

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

DEVE

25.10.2018

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Eleni Theocharous

19.9.2018

Examinare în comisie

20.11.2018

 

 

 

Data adoptării

13.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

14

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Frank Engel

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Miguel Urbán Crespo

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Joachim Zeller

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acord de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Republica Côte d’Ivoire și Comunitatea Europeană (2018-2024)

Referințe

2018/0267M(NLE)

Data sesizării

28.9.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

PECH

25.10.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

DEVE

25.10.2018

BUDG

25.10.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

9.7.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Examinare în comisie

27.11.2018

 

 

 

Data adoptării

23.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Data depunerii

28.1.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 7 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate