Postopek : 2018/0267M(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0034/2019

Predložena besedila :

A8-0034/2019

Razprave :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Glasovanja :

PV 12/02/2019 - 9.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0064

POROČILO     
PDF 168kWORD 60k
28.1.2019
PE 629.695v02-00 A8-0034/2019

s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: João Ferreira

PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za razvoj
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (10858/2018),

–  ob upoštevanju Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024) (10856/2018),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) in členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0387/2018),

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne ...(1) o osnutku sklepa,

–  ob upoštevanju člena 99(2) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo in mnenja Odbora za razvoj (A8-0034/2019),

A.  ker sta se Komisija in vlada Slonokoščene obale pogajali o novem sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu (sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Slonokoščeno obalo) in protokolu o izvajanju za šestletno obdobje;

B.  ker je splošni cilj sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Slonokoščeno obalo okrepiti sodelovanje na področju ribištva med EU in Slonokoščeno obalo, kar je v interesu obeh strani, s spodbujanjem trajnostne ribiške politike in trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov v izključni ekonomski coni Slonokoščene obale;

C.  ker je koriščenje ribolovnih možnosti v okviru prejšnjega sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Slonokoščeno obalo v povprečju znašalo 79 %, kar je številka, ki se na splošno šteje za dobro; ker v tem obdobju plovila s parangalom niso izkoristila razpoložljivih ribolovnih možnosti;

D.  ker dejstvo, da se sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Slonokoščeno obalo sklepajo eden za drugim, pomaga gospodarstvu Slonokoščene obale, saj se uporabljajo lokalni pomorščaki ter pristanišče in zmogljivosti za konzerviranje v Abidžanu, upošteva se prilov plovil EU za ribolov tunov s potegalko, lokalne zmogljivosti za spremljanje pa so se okrepile (čeprav se šteje, da so na splošno skromne);

E.  ker bi moral sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Slonokoščeno obalo spodbujati učinkovitejši trajnostni razvoj ribiških skupnosti Slonokoščene obale ter povezanih industrij in dejavnosti; ker mora biti podpora, ki se zagotavlja na podlagi Protokola, v skladu z nacionalnimi razvojnimi načrti, zlasti s strateškim načrtom za razvoj živinoreje, ribištva in akvakulture (PSDEPA), in z akcijskim načrtom za modro rast, zasnovanim z Združenimi narodi za povečanje proizvodnje in profesionalizacijo sektorja, da bi se zadovoljile potrebe prebivalstva po hrani in zaposlovanju; ker v skladu z zgoraj navedenim strateškim načrtom doseganje teh ciljev zahteva proračun v višini več kot 140 milijonov EUR;

F.  ker EU prek Evropskega razvojnega sklada prispeva za Slonokoščeno obalo večletni proračun v višini 273 milijonov EUR, s poudarkom med drugim na infrastrukturi, zdravju in humanitarni pomoči;

1.  meni, da ima sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Slonokoščeno obalo dva enako pomembna cilja: (1) zagotavljanje ribolovnih možnosti za plovila EU v izključni ekonomski coni Slonokoščene obale na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in brez poseganja v ukrepe za ohranjanje in upravljanje regionalnih organizacij, katerih članica je Slonokoščena obala, predvsem konvencije ICCAT, ali prekoračitev razpoložljivega presežka; in (2) spodbujanje sodelovanja med EU in Slonokoščeno obalo, da bi se zagotovila trajnostna ribiška politika in odgovorno izkoriščanje ribolovnih virov na ribolovnem območju Slonokoščene obale, ter prispevanje k trajnostnemu razvoju ribiškega sektorja Slonokoščene obale z gospodarskim, finančnim, tehničnim in znanstvenim sodelovanjem, ne da bi se posegalo v suverene odločitve Slonokoščene obale v zvezi s tem razvojem;

2.  opozarja na ugotovitve retrospektivne in prospektivne ocene protokola k sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Slonokoščeno obalo, ki je bila opravljena septembra 2017 in v kateri je navedeno, da se je protokol k sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu za obdobje 2013–2018 na splošno izkazal kot učinkovit, uspešen, primeren za zadevne interese in skladen s sektorsko politiko Slonokoščene obale ter v veliki meri sprejemljiv za deležnike, in je priporočena sklenitev novega protokola;

3.  vztraja, da morata sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Slonokoščeno obalo ter protokol k temu sporazumu pri svojem izvajanju in morebitni spremembi in/ali prenovi upoštevati PSDEPA in akcijski načrt za modro rast in biti z njima usklajena za razvoj ribiškega sektorja Slonokoščene obale, zlasti pa bi morala:

–  izboljšati upravljanje: priprava in potrditev zakonodaje ter nadaljnji razvoj načrtov upravljanja;

–  okrepiti nadzor in spremljanje v izključni ekonomski coni Slonokoščene obale;

–  okrepiti ukrepe za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu, tudi v celinskih vodah;

–  omogočati izgradnjo in/ali obnovo privezov in pristanišč, med drugim tudi pristanišča v Abidžanu;

–  izboljšati pogoje v prekajevalnicah, zlasti za ženske, da bi se povečala učinkovitost sistema prekajevanja;

–  prispevati k izboljšanju delovnih pogojev za ženske, ki se v prvi vrsti ukvarjajo s prilovom;

–  vzpostaviti zaščitena morska območja;

  –  okrepiti partnerstva s tretjimi državami s sporazumi o ribištvu, zagotavljati preglednost z objavo vsebine teh sporazumov in tudi z vzpostavitvijo regionalnega programa za usposabljanje in vključevanje opazovalcev;

–  omogočiti izgradnjo ribjih trgov;

  –  omogočiti okrepitev organizacij, ki zastopajo moške in ženske v ribiškem sektorju, zlasti tiste, ki se ukvarjajo z malim ribolovom, s čimer bi se okrepile tehnične, upravne in pogajalske zmogljivosti;

–  omogočiti vzpostavitev in/ali obnovo centrov za osnovno in poklicno usposabljanje, s čimer bi se povečala usposobljenost ribičev in pomorščakov;

–  okrepiti znanstvene raziskovalne zmogljivosti in zmožnosti za spremljanje ribolovnih virov;

–  izboljšati trajnost morskih virov na splošno;

4.  meni, da bi bila lahko pravila za zaposlovanje pomorščakov iz držav AKP za ribiška plovila EU, ki predstavljajo 20 % posadke, bolj ambiciozna; ponavlja, da je treba spoštovati načela Mednarodne organizacije dela, zlasti pa se zavzema za podpis Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 188, kar vključuje obveznost spoštovanja splošnih načel svobode združevanja in kolektivnih pogajanj delavcev ter prepovedi diskriminacije pri zaposlovanju in na delovnem mestu; poziva tudi k razmisleku o zahtevah sindikatov lokalnih pomorščakov, naj se socialna varnost ter zdravstveno in pokojninsko varstvo pomorščakov iz držav AKP bolje prevedejo v prakso;

5.  meni, da bi bilo treba zbrati informacije o koristih, ki jih izvajanje protokola prinaša lokalnemu gospodarstvu (zaposlovanje, infrastruktura, socialne izboljšave);

6.  meni, da bi bilo treba izboljšati količino in natančnost podatkov o vseh ulovih (ciljnih vrstah in prilovu) in o stanju ohranjenosti ribolovnih virov ter izboljšati izvajanje financiranja sektorske podpore, da bi se lahko natančneje ocenil vpliv sporazuma na morski ekosistem in ribiške skupnosti; poziva Komisijo, naj pomaga zagotoviti, da bodo lahko organi, pristojni za nadzor nad izvajanjem sporazuma, vključno s skupnim znanstvenim odborom, ki bo za to ustanovljen, delovali redno in pregledno ob sodelovanju združenj obrtnih ribičev in žensk v prekajevalnicah, sindikatov, predstavnikov obalnih skupnosti in organizacij civilne družbe Slonokoščene obale;

7.  poziva Komisijo in države članice, naj v okviru politik sodelovanja in uradne razvojne pomoči, osredotočenih na Slonokoščeno obalo, upoštevajo, da se morata Evropski razvojni sklad in sektorska podpora iz tega sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med seboj dopolnjevati, da bi se hitreje in učinkoviteje prispevalo h krepitvi lokalnih ribiških skupnosti in popolnemu izvajanju suverenosti Slonokoščene obale nad njenimi viri;

8.  poziva Komisijo, naj Republiko Slonokoščeno obalo spodbuja k uporabi finančnega prispevka, ki ga zagotavlja protokol, za trajnostno okrepitev ribiške industrije, spodbujanje povpraševanja po lokalnih naložbah in industrijskih projektih ter ustvarjanje lokalnih delovnih mest;

9.  poziva Komisijo, naj Parlamentu pošlje in objavi zapisnike in sklepe sej skupnega odbora iz člena 9 sporazuma, večletni sektorski program iz člena 4 protokola in ugotovitve iz letnih ocen; poziva jo tudi, naj predstavnikom Parlamenta omogoči, da se kot opazovalci udeležujejo sej skupnega odbora, in spodbuja k sodelovanju ribiške skupnosti Slonokoščene obale;

10.  poziva Komisijo in Svet, naj v skladu s členom 13(2) Pogodbe o Evropski uniji in členom 218(10) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter v okviru svojih pristojnosti Parlament hitro in izčrpno obveščata o vseh fazah postopka, povezanega s Protokolom in njegovim morebitnim podaljšanjem;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Republike Slonokoščene obale.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(0000)0000.


MNENJE Odbora za razvoj (18.12.2018)

za Odbor za ribištvo

o predlogu nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024)

(2018/0267M(NLE))

Pripravljavka mnenja: Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

Komisija bi morala pri izvajanju sporazuma ustrezno upoštevati naslednje točke:

1.  dostop za plovila EU mora biti omejen na ribolovne vire, ki jih Slonokoščena obala zaradi pomanjkanja zmogljivosti ne more izkoriščati (presežek virov) in ne sme nikoli vključevati ulova, s katerim bi se presegel največji trajnostni donos; prednost naj imajo prehranske potrebe lokalnega prebivalstva, da se izboljša prehranska varnost, kar se mora odražati v lokalni obveznosti iztovarjanja;

2.  Komisija bi morala Republiko Slonokoščeno obalo spodbujati k uporabi finančnega prispevka, ki ga zagotavlja protokol kot podporo sektorju, za trajnostno okrepitev nacionalne ribiške industrije, zlasti malega ribolova, spodbujanje povpraševanja po lokalnih naložbah in industrijskih projektih modrega gospodarstva ter ustvarjanje lokalnih delovnih mest;

3.  Komisija bi si morala prizadevati, da v večletni sektorski program iz člena 4 protokola vključi cilje, ki:

–  spodbujajo razvoj lokalnega, zlasti malega ribolova, ribiškega in ribiško-predelovalnega sektorja ter drugih lokalnih dejavnosti in partnerstev, povezanih s tem sektorjem;

–  spodbujajo vlogo žensk in mladih v malem ribolovu, zlasti z urejanjem prodaje prilova in manj kakovostnega tuna (t. i. „lažne ribe“), da se lokalnim udeležencem na trgu neposredno proda pravičen delež;

–  krepijo spremljanje in nadzor ribolova v vodah Slonokoščene obale z vzpostavitvijo dosledne strategije za zaščito izključne ekonomske cone in nadaljnje preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova in njegovega škodljivega gospodarskega, socialnega in okoljskega učinka;

–  zagotavljajo preglednost rabe sektorskih finančnih sredstev iz protokola za spremljanje in izboljšanje stopnje črpanja in zagotovitev, da bo sporazum prinesel oprijemljive rezultate v podporo lokalnemu ribištvu in lokalnemu prebivalstvu na splošno;

4.  Komisija bi morala Republiki Slonokoščeni obali nuditi podporo pri upravljanju zmožnosti absorpcije prejetih finančnih sredstev za njihovo kar najboljšo porabo ter za oprijemljive rezultate tega sporazuma za lokalno ribištvo in na splošno za lokalno prebivalstvo;

5.  v celoti je treba izrabiti možnosti protokola za zaposlovanje mornarjev držav AKP na plovilih EU, zlasti mornarjev Slonokoščene obale;

6.  Komisija bi si morala prizadevati za ohranitev dejavnosti spremljanja in ocenjevanja, opredeljene v protokolu in naslednjem večletnem sektorskem programu, da bi se zaščitile trajnostne prakse, delovno pravo in dostojni delovni pogoji ter človekove pravice, kot je določeno v sporazumu; Parlamentu in Svetu bi bilo treba predložiti letno poročilo, ki bi spodbujalo preglednost in zagotovilo, da se proračun, namenjen podpori ribiške politike v Slonokoščeni obali, dejansko uporablja za ta namen; pri pripravi poročila je treba upoštevati tudi regionalne vidike, da se lahko poudari vloga sporazumov o ribištvu, ki jih je EU sklenila v regiji, in njihov vpliv na sporazum o ribolovu s Slonokoščeno obalo.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Slonokoščeno obalo in Evropsko skupnostjo (2018–2024)

Referenčni dokumenti

2018/0267M(NLE)

Pristojni odbor

 

PECH

 

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

25.10.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

19.9.2018

Obravnava v odboru

20.11.2018

 

 

 

Datum sprejetja

13.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

14

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Frank Engel

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Miguel Urbán Crespo

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Joachim Zeller

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Slonokoščeno obalo in Evropsko skupnostjo (2018–2024)

Referenčni dokumenti

2018/0267M(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

28.9.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

25.10.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

25.10.2018

BUDG

25.10.2018

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

9.7.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

27.11.2018

 

 

 

Datum sprejetja

23.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Datum predložitve

28.1.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov