Postup : 2018/0168(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0035/2019

Předložené texty :

A8-0035/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 16.8
CRE 13/02/2019 - 16.8

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0110

ZPRÁVA     ***I
PDF 375kWORD 121k
28.1.2019
PE 629.546v02-00 A8-0035/2019

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění

(COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodajka: Dita Charanzová

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění

(COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0336),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0211/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. září 2018(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0035/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (pojištění motorových vozidel) je pro evropské občany zvlášť důležité, ať již jsou pojistníky nebo potenciálními poškozenými v důsledku dopravní nehody. Rovněž vyvolává velký zájem pojišťoven, jelikož představuje důležitý podíl na jejich činnostech v oblasti neživotního pojištění v rámci Unie. Pojištění motorových vozidel má rovněž vliv na volný pohyb osob, zboží a vozidel. Hlavním cílem činnosti Unie v oboru finančních služeb by tudíž mělo být posílení a konsolidace vnitřního trhu pojištění motorových vozidel.

(1)  Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (pojištění motorových vozidel) je pro evropské občany zvlášť důležité, ať již jsou pojistníky, nebo mohou být případně stranami poškozenými v důsledku dopravní nehody. Rovněž vyvolává velký zájem pojišťoven, jelikož představuje důležitý podíl na jejich činnostech v oblasti neživotního pojištění v rámci Unie. Pojištění motorových vozidel má rovněž podstatný vliv na volný pohyb osob, zboží a vozidel, a tedy i na vnitřní trh a schengenský prostor. Hlavním cílem činnosti Unie v oboru finančních služeb by tudíž mělo být posílení a konsolidace vnitřního trhu pojištění motorových vozidel.

 

(Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, měly by být vypracovány další související pozměňovací návrhy k bodům odůvodnění tohoto pozměňujícího aktu.)

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je napravit pochybení, ke kterému došlo v roce 2009 při sloučení všech směrnic týkajících se pojištění motorových vozidel. Některá ustanovení obsahují pojem „poškozený“, pod nímž se rozuměli pouze přímí poškození při nehodě, zatímco další články užívají termín „poškozená strana“, pod nějž spadají přímo i nepřímo poškození (např. členové rodiny, jejíž příslušník měl smrtelnou nehodu). Aby se zajistilo pokrytí všech potenciálních nároků, měl by být v celém textu použit pojem poškozená strana / poškozené strany. Je vhodné poznamenat, že pojem „poškozená strana“ (injured party) je vymezen v článku 1, avšak pojem „poškozený“ (victim) není vymezen vůbec (netýká se českého znění směrnice).

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Komise provedla hodnocení fungování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES15, včetně její účinnosti, účelnosti a soudržnosti s jinými politikami Unie. Hodnocení dospělo k závěru, že směrnice 2009/103/ES jako celek funguje dobře a ve většině aspektů není zapotřebí ji měnit. Byly však zjištěny čtyři oblasti, kde by cílené změny byly vhodné: náhrada škody poškozeným v důsledku dopravních nehod v případě insolvence pojišťovny, povinné minimální částky pojistného krytí, kontroly pojištění vozidel prováděné členskými státy a použití potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění pojistníků ze strany nové pojišťovny.

(2)  Komise provedla hodnocení fungování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES15, včetně její účinnosti, účelnosti a soudržnosti s jinými politikami Unie. Hodnocení dospělo k závěru, že směrnice 2009/103/ES jako celek funguje dobře a ve většině aspektů není zapotřebí ji měnit. Byly však zjištěny čtyři oblasti, kde by cílené změny byly vhodné: náhrada škody poškozeným v důsledku dopravních nehod v případě insolvence pojišťovny, povinné minimální částky pojistného krytí, kontroly pojištění vozidel prováděné členskými státy a použití potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění pojistníků ze strany nové pojišťovny. Aby bylo možné lépe chránit poškozené, měla by být vedle těchto čtyři oblastí zavedena nová pravidla pro odpovědnost při nehodě za účasti přívěsu taženého poháněným vozidlem.

__________________

__________________

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (Úř. věst. L 263, 7.10.2009, s. 11).

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (Úř. věst. L 263, 7.10.2009, s. 11).

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Některá motorová vozidla, jako jsou elektrokola a segwaye, jsou menší velikosti, a je u nich tedy méně pravděpodobné než u jiných vozidel, že způsobí značnou újmu na zdraví nebo na majetku. Bylo by nepřiměřené začlenit je do působnosti směrnice 2009/103/ES, čímž by vznikla povinnost platit drahé a nadbytečné pojištění za tato vozidla, a jednalo by se o řešení, které by před budoucím vývojem neobstálo. Tato situace by také bránila dalšímu zavádění těchto vozidel a odrazovala od inovace, přestože neexistuje dostatek důkazů, že by tato vozidla mohla způsobovat nehody se vznikem poškozených stran ve stejném měřítku jako ostatní vozidla, například osobní automobily či nákladní vozidla. V souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality by se požadavky na úrovni Unie měly vztahovat na vozidla, která mohou způsobit značnou újmu v přeshraniční situaci. Je proto nezbytné omezit působnost směrnice 2009/103/ES na ta vozidla, u nichž se Unie domnívá, že je nezbytné dodržet požadavky na bezpečnost a zabezpečení před tím, než jsou uvedena na trh, tj. na vozidla podléhající EU schválení typu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b)  Je však důležité umožnit členským státům, aby o vhodné úrovni ochrany stran, které by mohly být potenciálně poškozeny jinými vozidly než těmi, které podléhají EU schválení typu, mohly rozhodovat na vnitrostátní úrovni. Je proto důležité, aby členské státy měly možnost zachovat nebo zavést nové závazné předpisy upravující ochranu uživatelů těchto nových druhů vozidel s cílem ochránit potenciální strany poškozené při dopravní nechodě. Pokud se členský stát rozhodne vyžadovat takové pojistné krytí v podobě povinného pojištění, měl by zvážit, jak vysoká je pravděpodobnost, že by toto vozidlo mohlo být použito v přeshraniční situaci, a zda je třeba, aby byly chráněny potenciální poškozené strany v jiném členském státě.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3c)  Rovněž je vhodné vyloučit z působnosti směrnice 2009/103/ES vozidla, která jsou určena výlučně pro motoristické sporty, jelikož tato vozidla jsou obvykle kryta jinými druhy pojištění odpovědnosti a nevztahuje se na ně povinné pojištění motorových vozidel, pokud jsou používána jen pro soutěžní účely. Protože je provoz těchto vozidel omezen pouze na kontrolovanou dráhu nebo kontrolovaný prostor, je riziko nehody zahrnující nezúčastněná vozidla nebo osoby také omezené. Je nicméně důležité, aby členské státy zachovaly nebo zavedly nové závazné předpisy vztahující se na vozidla provozovaná při motoristických sportech.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3d)  Tato směrnice nastoluje přiměřenou rovnováhu mezi veřejným zájmem a potenciálními náklady na straně veřejných orgánů, pojistitelů a pojistníků s cílem zajistit, aby navrhovaná opatření byla nákladově efektivní.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3e)  Používání vozidla v provozu by mělo zahrnovat provoz vozidla na veřejných i soukromých komunikacích. To by mohlo zahrnovat všechny příjezdové cesty, parkoviště nebo jakékoli jiné rovnocenné prostory na soukromém pozemku, jež jsou veřejně přístupné. Používání vozidla v uzavřeném prostoru, který není veřejně přístupný, by nemělo být považováno za používání vozidla v provozu. Pokud je však vozidlo kdykoli používáno v provozu, a vztahuje se na něj proto povinné pojištění, měly by členské státy zajistit, aby bylo během smluvního období kryto pojištěním vztahujícím se na potenciální poškozené strany, bez ohledu na to, zda je vozidlo v době nehody v provozu či nikoli, a to s výjimkou případů, kdy je vozidlo používáno při motoristické události. Členské státy by měly mít možnost omezit pojistné krytí nevztahující se k provozu v případech, kdy pojistné krytí nelze rozumně očekávat, například v situaci, kdy je traktor účastníkem nehody v době, kdy jeho hlavní funkcí nebylo sloužit jako dopravní prostředek, ale generovat jakožto stroj pro výkon práce hnací sílu nezbytnou pro fungování.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3f)  Použití vozidla v situacích, k nimž dochází mimo provoz, by mělo být z působnosti směrnice 2009/103/ES vyňato. Členské státy by kromě toho neměly vyžadovat pojistné krytí u vozidel, která jsou trvale nebo dočasně mimo registraci, neboť je nelze jako dopravní prostředek používat, protože se například nacházejí v muzeu, jsou restaurována nebo nejsou z nějakého důvodu delší dobu používána, například proto, že se tak děje pouze v určitou roční dobu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Členské státy by v současnosti měly upouštět od provádění kontrol pojištění vozidel, která mají obvyklé stanoviště na území jiného členského státu, jakož i vozidel, která mají obvyklé stanoviště na území třetí země a vstupují na jejich území z území jiného členského státu. Vývoj nových technologií umožňuje kontroly pojištění vozidel, aniž by bylo třeba je zastavovat, a tedy bez zasahování do volného pohybu osob. Je proto vhodné hraniční kontroly pojištění vozidel umožnit, a to pouze v případě, že nejsou diskriminační, jsou nezbytné a přiměřené a tvoří součást obecného systému kontrol na území daného státu a nevyžadují zastavení vozidla.

(4)  Členské státy v současnosti upouštějí od provádění kontrol pojištění vozidel, která mají obvyklé stanoviště na území jiného členského státu, jakož i vozidel, která mají obvyklé stanoviště na území třetí země a vstupují na jejich území z území jiného členského státu. Vývoj nových technologií, například technologie umožňující automatické rozpoznání poznávacích značek, umožňuje diskrétní kontroly pojištění vozidel, aniž by bylo třeba je zastavovat, a tedy bez zasahování do volného pohybu osob. Je proto vhodné hraniční kontroly pojištění vozidel umožnit, a to pouze v případě, že nejsou diskriminační, jsou nezbytné a přiměřené a tvoří součást obecného systému kontrol na území daného státu, jež jsou prováděny také u vozidel, která mají stanoviště na území tohoto státu, a nevyžadují zastavení vozidla, a také v případě, že jsou prováděny při plném respektování práv, svobod a oprávněných zájmů dotčených osob.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Aby takový systém mohl fungovat, musí mezi členskými státy probíhat výměna informací umožňující kontrolu pojistného krytí motorového vozidla i v případě, kdy je vozidlo registrováno v jiném členském státě. Tato výměna informací založená na stávajícím systému EUCARIS (Evropský informační systém vozidel a řidičských oprávnění) by měla probíhat nediskriminačním způsobem a všechna vozidla by měla být prověřována stejným způsobem. Změny zavedené na základě této směrnice budou mít na orgány veřejné správy jen omezený dopad, neboť tento systém výměny informací již existuje a používá se k řešení dopravních přestupků.

Odůvodnění

Pro kontrolu pojištění vozidel by se měl používat stávající systém pro výměnu informací EUCARIS.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Řízení bez uzavřeného pojištění, tj. provoz motorových vozidel bez povinného pojištění občanskoprávní odpovědnosti, představuje v rámci Unie stále větší problém. Náklady vyplývající z řízení motorových vozidel bez uzavřeného pojištění byly v roce 2011 za Unii jako celek odhadnuty na 870 milionů EUR. Je třeba zdůraznit, že řízení motorových vozidel bez uzavřeného pojištění má negativní dopad na celou řadu zúčastněných stran, včetně stran poškozených při nehodě, pojistitelů, garančních fondů a pojistníků motorových vozidel.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  V souladu s těmito zásadami by členské státy neměly údaje uchovávat déle, než je nezbytně nutné k ověření toho, zda má vozidlo platné pojištění. Pokud se zjistí, že vozidlo pojištění má, všechny údaje související s ověřováním by měly být smazány. Pokud systém ověřování není schopen zjistit, zda je vozidlo pojištěné, měly by být tyto údaje uchovávány po dobu v maximální délce 30 dnů nebo do chvíle, než se prokáže, že vozidlo platné pojištění má, a to v závislosti na tom, která okolnost nastane dříve. V případě vozidel, u nichž bylo zjištěno, že platné pojištění nemají, je vhodné požadovat, aby tyto údaje byly uchovávány do doby, než bude ukončeno případné správní nebo soudní řízení a než bude vozidlo platně pojištěno.

Odůvodnění

Snímání vozidel umožní veřejným orgánům sledovat pohyb jednotlivců. To může znamenat zásah do jejich soukromí. Právo na soukromí může být omezeno pouze ze zákonných důvodů. Takovým důvodem může být případ, kdy se zjistí, že u vozidla chybí požadované pojištění. Avšak v případě vozidel, u nichž se zjistí, že jsou pojištěním motorových vozidel kryta (tzv. „no-hit“ vozidla), by však tento záznam neměl být použit k žádnému jinému účelu a měl by být v přiměřené lhůtě smazán. Doba uchovávání údajů by měla být omezena a stanovena v příslušném právním předpisu a v souladu s ostatními právními předpisy EU, jako je směrnice eCall.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Účelná a účinná ochrana poškozených v důsledku dopravních nehod vyžaduje, aby poškozeným byla vždy poskytnuta náhrada za škodu na zdraví nebo věcnou škodu, a to bez ohledu na to, zda pojišťovna osoby, která za škodu odpovídá, je solventní, či nikoli. Členské státy by proto měly zřídit nebo pověřit orgán, který bude poskytovat prvotní náhradu škody poškozeným, kteří mají obvyklé bydliště na jejich území, a který má právo požadovat tuto náhradu škody od orgánu zřízeného nebo pověřeného za tímtéž účelem v členském státě sídla pojišťovny, která vystavila pojistnou smlouvu na vozidlo osoby, která za škodu odpovídá. Aby se však zamezilo předkládání paralelních nároků, poškozeným v důsledku dopravních nehod by nemělo být povoleno podat žádost o náhradu škody tomuto orgánu, jestliže již podali žádost u dotčené pojišťovny nebo proti ní zahájily soudní řízení a tato žádost je dosud posuzována a toto soudní řízení ještě probíhá.

(7)  Účelná a účinná ochrana stran poškozených v důsledku dopravních nehod vyžaduje, aby poškozeným stranám byla vždy poskytnuta peněžitá náhrada za škodu na zdraví nebo věcnou škodu, a to bez ohledu na to, zda pojišťovna osoby, která za škodu odpovídá, je solventní, či nikoli. Členské státy by proto měly neprodleně zřídit nebo pověřit orgán, který bude poskytovat prvotní náhradu škody poškozeným stranám, které mají obvyklé bydliště na jejich území, a to minimálně do výše pojistné povinnosti uvedené v čl. 9 odst. 1 směrnice 2009/103/ES nebo garančních limitů stanovených členským státem, pokud jsou vyšší, a který má právo požadovat tuto náhradu škody od orgánu zřízeného nebo pověřeného za tímtéž účelem v členském státě sídla pojišťovny, která vystavila pojistnou smlouvu na vozidlo osoby, která za škodu odpovídá. Aby se však zamezilo předkládání paralelních nároků, poškozeným v důsledku dopravních nehod by nemělo být povoleno podat žádost o náhradu škody tomuto orgánu, jestliže již podali žádost a tato žádost je dosud posuzována..

Odůvodnění

Zatímco jednotlivci by nemělo být umožněno, aby vícekrát nárokoval odškodnění u různých orgánů určených k tomuto účelu, není důvod bránit těmto nárokům, pokud směřují proti společnosti v insolvenci. Může existovat mnoho důvodů pro to, aby jednotlivec podal žalobu na společnost v insolvenci, na jejímž základě bude nárokovat více, než je pokryto minimálním pojištěním motorového vozidla. Zároveň insolvenční řízení může trvat mnoho let, než dojde ke konečnému rozhodnutí. Z těchto důvodů by poškozený při nehodě neměl být nucen k čekání na odškodnění. V každém případě mohou členské státy usilovat o získání takového odškodnění na základě jakéhokoli titulu přiznaného pravomocným rozhodnutím.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Škodní průběh předchozích pojištění pojistníků, kteří chtějí uzavřít s pojišťovnou novou pojistnou smlouvu, by měl být snadno ověřitelný, aby se usnadnilo uznání takového škodního průběhu předchozích pojištění při uzavření nové pojistky. Aby se zjednodušilo ověření pravosti potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění, je důležité, aby obsah a formát takového potvrzení byly ve všech členských státech stejné. Pojišťovny, které pro účely určení výše pojistného při pojištění motorového vozidla přihlížejí k potvrzením o škodním průběhu předchozích pojištění, by kromě toho neměly diskriminovat na základě státní příslušnosti nebo pouze na základě členského státu předchozího bydliště pojistníka. Aby se členským státům umožnilo ověřovat, jak pojišťovny nakládají s potvrzeními o škodním průběhu předchozích pojištění, měly by pojišťovny zveřejňovat své politiky, pokud jde o používání škodního průběhu předchozích pojištění při výpočtu pojistného.

(8)  Škodní průběh předchozích pojištění pojistníků, kteří chtějí uzavřít s pojišťovnou novou pojistnou smlouvu, by měl být snadno ověřitelný, aby se usnadnilo uznání takového škodního průběhu předchozích pojištění při uzavření nové pojistky. Aby se zjednodušilo ověření pravosti potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění, je důležité, aby obsah a formát takového potvrzení byly ve všech členských státech stejné. Pojišťovny, které pro účely určení výše pojistného při pojištění motorového vozidla přihlížejí k potvrzením o škodním průběhu předchozích pojištění, by kromě toho neměly diskriminovat na základě státní příslušnosti nebo pouze na základě členského státu předchozího bydliště pojistníka. Pojišťovny by dále měly považovat potvrzení z jiného členského státu za rovnocenné domácímu potvrzení a uplatňovat případné slevy, které by měl k dispozici jinak totožný potenciální klient, i slevy vyžadované vnitrostátními právními předpisy členského státu. Členské státy by měly mít i nadále možnost přijímat vnitrostátní právní předpisy upravující systémy „bonus–malus“, jelikož tyto systémy jsou vnitrostátní povahy a nemají žádný přeshraniční prvek, a proto by mělo být rozhodování o těchto systémech v souladu se zásadou subsidiarity ponecháno členským státům. Aby se členským státům umožnilo ověřovat, jak pojišťovny nakládají s potvrzeními o škodním průběhu předchozích pojištění, měly by pojišťovny zveřejňovat své politiky, pokud jde o používání škodního průběhu předchozích pojištění při výpočtu pojistného.

Odůvodnění

Pojišťovny by nejen neměly diskriminovat cizince a navracející se domácí státní příslušníky a účtovat jím více, ale měly by rovněž považovat potvrzení z jiného členského státu za rovnocenné domácímu potvrzení a uplatňovat případné slevy, které by měl k dispozici jinak totožný potenciální klient, jakož i slevy vyžadované právními předpisy členského státu. Mělo by být i nadále v pravomoci každého členského státu rozhodovat o tom, zda přijme vnitrostátní právní předpis upravující systémy „bonus–malus“. Tyto systémy jsou svou povahou vnitrostátní, nezahrnují žádný přeshraniční prvek a musí být v rámci jednoho území uplatňovány stejným způsobem vůči každému.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění této směrnice by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o obsah a formu potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění. Tyto prováděcí pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201120.

vypouští se

__________________

 

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Aby členské státy při výpočtu pojistného plně a efektivně využily potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění, měly by podporovat účast pojišťoven na transparentních nástrojích pro srovnávání cen.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Aby se zajistilo, že minimální částky krytí budou odpovídat vyvíjející se hospodářské realitě (a postupem času se nebudou zmenšovat), měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o úpravu minimálních částek krytí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, která by zohlednila vyvíjející se hospodářskou realitu a také by stanovila procesní kroky a procesní povinnosti orgánů zřízených za účelem poskytování náhrady škody nebo pověřených úkolem poskytovat náhradu škody podle článku 10a v souvislosti s úhradou vyplacených náhrad. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Konkrétně pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají systematicky přístup na setkání skupin odborníků Komise, které se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(10)  Komisi by měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o určení obsahu a formy potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění. Aby se zajistilo, že minimální částky krytí pojištění občanskoprávní odpovědnosti za provoz motorového vozidla budou odpovídat vyvíjející se hospodářské realitě (a postupem času se nebudou zmenšovat), měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o úpravu minimálních částek i o vymezení procesních kroků a procesních povinností orgánů zřízených za účelem poskytování náhrady škody nebo pověřených úkolem poskytovat náhradu škody podle článku 10a směrnice 2009/103/ES v souvislosti s úhradou vyplacených náhrad. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů1a.. Konkrétně pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají systematicky přístup na setkání skupin odborníků Komise, které se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

 

__________________

 

1a Úř. věst. C 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  V rámci hodnocení fungování směrnice by Evropská komise měla sledovat, jak je směrnice uplatňována, s přihlédnutím k počtu poškozených, částky dosud nevyřízených nároků v důsledku prodlení v platbách vyplývajícího z případů insolvence přeshraničních pojistitelů, úrovně minimálních částek krytí v členských státech, výše škodních nároků vzniklých v důsledku řízení motorových vozidel bez uzavřeného pojištění v přeshraničním provozu a počtu stížností týkajících se potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění.

(11)  V rámci hodnocení fungování směrnice 2009/103/ES by Evropská komise měla sledovat, jak je tato směrnice uplatňována, s přihlédnutím k počtu poškozených stran, částky dosud nevyřízených nároků v důsledku prodlení v platbách vyplývajícího z případů insolvence přeshraničních pojistitelů, úrovně minimálních částek krytí v členských státech, výše škodních nároků vzniklých v důsledku řízení motorových vozidel bez uzavřeného pojištění v přeshraničním provozu a počtu stížností týkajících se potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění. Komise by měla směrnici 2009/103/ES také monitorovat a přezkoumávat s ohledem na technologický vývoj, k němuž patří i častější používání samořízených a částečně samořízených vozidel, aby se zajistilo, že bude i nadále sloužit svému účelu, tj. chránit potenciální poškozené strany před nehodami s účastí motorových vozidel. Měla by rovněž provést analýzu systému odpovědnosti u vysokorychlostních lehkých užitkových vozidel a posoudit možné celounijní řešení systému bonus-malus.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Jelikož cílů této směrnice, zejména zajištění stejné minimální ochrany poškozených v důsledku dopravních nehod v celé Unii a zajištění ochrany poškozených v případě insolvence pojišťoven, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich, z důvodu jejich účinku, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je k dosažení těchto cílů nezbytné.

(12)  Jelikož cílů této směrnice, zejména zajištění stejné minimální ochrany stran poškozených v důsledku dopravních nehod v celé Unii, zajištění ochrany poškozených v případě insolvence pojišťoven a zajištění rovného zacházení při ověřování pravosti potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění vydaných pojistiteli pro případné pojistníky, kteří se pohybují přes vnitřní hranice Unie, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich, z důvodu jejich účinku, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je k dosažení těchto cílů nezbytné.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  V zájmu podpory uceleného přístupu pro strany poškozené v důsledku dopravních nehod, při nichž bylo motorové vozidlo použito jako zbraň ke spáchání násilného trestného činu nebo teroristického činu, by členské státy měly zajistit, aby jejich příslušný vnitrostátní orgán, který byl pověřen odškodněním a který byl k tomu účelu zřízen či určen v souladu s článkem 10 směrnice 2009/103/ES, vyřizoval veškeré nároky vyplývající z takového trestného činu nebo jednání.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1)  V celé směrnici se slovo „poškozený“ nahrazuje slovy „poškozená strana“ a slovo „poškození“ se nahrazuje slovy „poškozené strany“.

 

(Konečné přesné znění pojmu „poškozená strana“ je třeba stanovit případ od případu na základě gramatických potřeb, přičemž přijetí tohoto pozměňovacího návrhu by vedlo k vypracování dalších souvisejících pozměňovacích návrhů k pozměněné směrnici.)

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je napravit pochybení, ke kterému došlo v roce 2009 při sloučení všech směrnic týkajících se pojištění motorových vozidel. Některá ustanovení obsahují pojem „poškozený“, pod nímž se rozuměli pouze přímí poškození při nehodě, zatímco další články užívají termín „poškozená strana“, pod nějž spadají přímo i nepřímo poškození (např. členové rodiny, jejíž příslušník měl smrtelnou nehodu). Aby se zajistilo pokrytí všech potenciálních nároků, měl by být v celém textu použit pojem poškozená strana / poškozené strany. Je vhodné poznamenat, že pojem „poškozená strana“ (injured party) je vymezen v článku 1, avšak pojem „poškozený“ (victim) není vymezen vůbec (netýká se českého znění směrnice).

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a.  „provozem vozidla“ jakékoli použití takového vozidla, obvykle určeného k tomu, aby sloužilo jako dopravní prostředek, které odpovídá jeho obvyklé funkci, a to bez ohledu na vlastnosti vozidla a bez ohledu na terén, ve kterém je motorové vozidlo provozováno, a na to, zda vozidlo stojí, nebo je v pohybu.

1a.  „provozem vozidla“ jakékoli použití takového vozidla v provozu, které je v době nehody v souladu s funkcí vozidla jakožto dopravního prostředku, a to bez ohledu na vlastnosti vozidla a bez ohledu na terén, ve kterém je motorové vozidlo provozováno, a na to, zda vozidlo stojí, nebo je v pohybu;

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 2 – odstavce 1 a a 1 b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  V článku 2 se doplňují nové odstavce, které znějí:

 

„Tato směrnice se vztahuje pouze na vozidla, jež spadají do působnosti nařízení (EU) 2018/858*, nařízení (EU) č. 167/2013** nebo nařízení (EU) č. 168/2013***.

 

Tato směrnice se nevztahuje na vozidla, která jsou určena výlučně k používání v rámci soutěžní sportovní činnosti nebo souvisejících sportovních činností v uzavřeném prostoru.

 

__________________

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1).

 

** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1).

 

*** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 52).“

Odůvodnění

While the inclusion of non-type approved vehicles might increase insurance coverage, it will also dissuade the uptake of alternative vehicles, like e-bikes, which are better for the environment. Moreover, most non-type approved vehicles are small in size and therefore the chance of significant damage to persons or property is limited. Other forms of liability insurance than Motor Insurance should cover these non-type approved vehicles. Motor Sports are generally covered by other forms of insurance. The addition of MID requirements would only add an additional cost. Insurance companies might also shift the risks of sporting events into the premiums of normal vehicle users. This would have a negative effect on consumers, while bring limited benefits in terms of potential accident victims. The exclusion should not prevent from individuality requiring equivalent insurance coverage at Member State level.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b)  V článku 3 se doplňuje se nový odstavec, který zní:

 

„Členské státy zajistí, aby v případě, že u vozidla musí být povinně pojištěno podle ustanovení prvního odstavce, bylo pojištění rovněž platné a vztahovalo se na strany poškozené při nehodách, k nimž dojde:

 

a) v době, kdy je vozidlo v provozu a není používáno v souladu se svou primární funkcí a

 

b) mimo používání vozidla při provozu.

 

Členské státy mohou zavést omezení pojistného krytí ve vztahu k použití vozidla mimo provoz ve smyslu písm. b) prvního odstavce. Toto ustanovení se použije ve výjimečných a nezbytných případech pouze tehdy, pokud se členský stát domnívá, že takové krytí by sahalo za hranice toho, co lze rozumně od pojištění motorových vozidel očekávat. Tohoto ustanovení nesmí být nikdy použito k obejití zásad a pravidel stanovených v této směrnici.“

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Mohou však takové kontroly pojištění provádět, jsou-li tyto kontroly nediskriminační, nezbytné a přiměřené pro dosažení sledovaného cíle a

Mohou však takové kontroly pojištění provádět, jsou-li tyto kontroly nediskriminační, nezbytné a přiměřené pro dosažení sledovaného cíle, respektují práva, svobody a oprávněné zájmy dotčené osoby a

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  tvoří součást obecného systému kontrol na území daného státu a nevyžadují, aby vozidlo zastavilo.

b)  tvoří součást obecného systému kontrol na území daného státu, které se provádějí rovněž u vozidel, jež mají stanoviště na území tohoto členského státu, a nevyžadují, aby vozidlo zastavilo.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Za účelem kontroly pojištění podle odstavce 1 poskytne členský stát druhému členskému státu přístup k následujícím vnitrostátním údajům o registraci vozidel s oprávněním provádět automatizované vyhledávání:

 

a)  údajů o tom, zda je vozidlo kryto povinným pojištěním;

 

b)  údajů týkajících se vlastníků nebo držitelů vozidla, které mají význam pro pojištění jejich občanskoprávní odpovědnosti podle článku 3.

 

Přístup k těmto údajům je zajištěn prostřednictvím národních kontaktních míst členských států, jak je stanoveno v s čl. 4 odst. 2 směrnice (EU) 2015/413*.

 

__________________

 

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu (Úř. věst. L 68, 13.3.2015, s. 9).

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Při vyhledávání formou odchozích žádostí používá národní kontaktní místo členského státu, které provádí kontrolu pojištění, úplné registrační číslo. Tato vyhledávání jsou prováděna v souladu s postupy stanovenými v kapitole 3 přílohy rozhodnutí 2008/616/SVV*. Členské státy, které provádí kontrolu pojištění, použijí získané údaje ke zjištění toho, zda je vozidlo kryto platným povinným pojištěním podle článku 3 této směrnice.

 

__________________

 

* Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12).

Odůvodnění

Výměna údajů o pojištění je nezbytná k dosažení hlavního cíle směrnice, tj. mimo jiné k usnadnění volného pohybu vozidel mezi členskými státy a odstranění překážek bránících řádnému fungování integrovaného trhu s pojištěním motorových vozidel. Navíc bychom měli používat stávající systém EUCARIS, který je uveden v rozhodnutí Rady 2008/616/SVV, s cílem zajistit, aby k této výměně informací mohlo skutečně docházet.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 4 – odst. 1 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c.  Členské státy zajistí bezpečnost a ochranu předávaných údajů, a to pokud možno za použití existujících softwarových aplikací, jako je aplikace uvedená v článku 15 rozhodnutí 2008/616/SVV, a aktualizovaných verzí těchto aplikací v souladu s kapitolou 3 přílohy rozhodnutí 2008/616/SVV. Aktualizované verze softwarových aplikací umožní režim výměny informací on-line v reálném čase a dávkový režim výměny informací, který umožňuje výměnu většího počtu žádostí či odpovědí v rámci jedné zprávy.

Odůvodnění

Výměna údajů o pojištění je nezbytná k dosažení hlavního cíle směrnice, tj. mimo jiné k usnadnění volného pohybu vozidel mezi členskými státy a odstranění překážek bránících řádnému fungování integrovaného trhu s pojištěním motorových vozidel. Navíc bychom měli používat stávající systém EUCARIS, který je uveden v rozhodnutí Rady 2008/616/SVV, s cílem zajistit, aby k této výměně informací mohlo skutečně docházet.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavce 1 a, 1 b a 1 c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy zejména stanoví přesný účel, odkazují na příslušný právní základ, zajistí soulad s příslušnými bezpečnostními požadavky a dodržují zásady nezbytnosti, proporcionality a omezení účelu a stanoví přiměřenou dobu uchovávání údajů.

 

Osobní údaje zpracovávané podle tohoto článku jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k provedení kontroly pojištění. Tyto údaje jsou zcela vymazány, jakmile přestanou být pro tento účel potřebné. Pokud je při kontrole pojištění zjištěno, že vozidlo je kryto platným povinným pojištěním podle článku 3, osoba provádějící kontrolu okamžitě tyto údaje vymaže. Pokud při kontrole pojištění nelze stanovit, zda je vozidlo kryto platným povinným pojištěním podle článku 3, jsou tyto údaje uchovávány po maximální dobu 30 dnů nebo do chvíle, než je prokázáno, že vozidlo platné pojištění má, podle toho, co nastane dříve.

 

Pokud členský stát zjistí, že je vozidlo na cestách, aniž by bylo kryto platným povinným pojištěním podle článku 3, může uplatnit sankce stanovené podle článku 27.

Odůvodnění

Snímání vozidel umožní veřejným orgánům sledovat pohyb jednotlivců. To může být zásah do jejich soukromí. Právo na soukromí může být porušeno pouze z legitimních důvodů. Takovým důvodem může být případ, kdy se zjistí, že vozidlo nemá požadované pojištění. Avšak v případě vozidel, u nichž se zjistí, že pojištění motorových vozidel mají (tzv. „no-hit“), by však tento záznam neměl být použit k žádnému jinému účelu a měl by být v přiměřené lhůtě smazán. Doba uchovávání údajů by měla být omezena a stanovena v příslušném právním předpisu, v souladu s ostatními právními předpisy EU, jako je směrnice eCall.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  u škod na zdraví: 6 070 000 EUR na každou dopravní nehodu, bez ohledu na počet poškozených, nebo 1 220 000 EUR na každého poškozeného;

a)  u škod na zdraví: 6 070 000 EUR na každou dopravní nehodu, bez ohledu na počet poškozených stran, nebo 1 220 000 EUR na každou poškozenou stranu;

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  u věcných škod 1 220 000 EUR na každou škodnou událost, bez ohledu na počet poškozených.

b)  u věcných škod 1 220 000 EUR na každou dopravní nehodu, bez ohledu na počet poškozených stran.

Odůvodnění

Aby se zabránilo nesprávnému provedení, je třeba pojem „na každou škodnou událost“, který má při překladu rozdílný význam, nahradit pojmem „na každou dopravní nehodu“, což povede k lepšímu společnému pochopení.

Pozměňovací návrhs    33

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3a)  V článku 10 se první pododstavec odst. 1 nahrazuje tímto:

Každý členský stát zřídí nebo schválí orgán, jehož úkolem je poskytovat náhradu škody minimálně do výše povinného pojištění v případě věcných škod nebo škod na zdraví způsobených nezjištěným vozidlem nebo vozidlem, u něhož nebyla splněna pojistná povinnost stanovená v článku 3.

„Každý členský stát zřídí nebo schválí orgán, jehož úkolem je poskytovat náhradu škody minimálně do výše povinného pojištění uvedené v čl. 9 odst. 1 nebo garančních limitů stanovených členským státem, pokud jsou vyšší, v případě věcných škod nebo škod na zdraví způsobených nezjištěným vozidlem nebo vozidlem, u něhož nebyla splněna pojistná povinnost stanovená v článku 3, a to i pokud jde o nehody, u nichž je motorové vozidlo použito jako zbraň ke spáchání násilného trestného činu nebo teroristického činu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný, protože je neoddělitelně spojen s ustanoveními našeho pozměňovacího návrhu k článku 10a o ochraně poškozených osob v případě platební neschopnosti pojišťovny nebo nedostatečné spolupráce pojišťovny.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2009/103/ES

Článek 10a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Článek 10a

„Článek 10a

Ochrana poškozených v případě insolvence pojišťovny nebo nedostatečné spolupráce pojišťovny

Ochrana poškozených v případě insolvence pojišťovny

 

-1.  Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily právo poškozených stran na náhradu škody, a to minimálně do výše pojistné povinnosti uvedené v čl. 9 odst. 1 nebo garančních limitů stanovených členským státem, pokud jsou vyšší, v případě škod na zdraví nebo majetku způsobených vozidlem pojištěným u pojišťovny, která se nachází v některé z následujících situací:

 

a)  pojišťovna je předmětem konkurzního řízení; nebo

 

b)  pojišťovna je předmětem likvidačního řízení, jak je definováno v čl. 268 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES*.

1.  Členské státy zřídí nebo pověří orgán pro poskytování náhrady škody poškozeným, kteří mají obvyklé bydliště na jejich území, minimálně do výše pojistné povinnosti uvedené v čl. 9 odst. 1 v případě škod na zdraví nebo věcných škod způsobených vozidlem pojištěným u pojišťovny, která se nachází v některé z následujících situací:

1.  Každý členský stát zřídí nebo pověří orgán pro poskytování náhrady škody poškozeným, kteří mají obvyklé bydliště na jejich území, v situacích uvedených v odstavci -1.

a)  pojišťovna je předmětem konkurzního řízení;

 

b)  pojišťovna je předmětem likvidačního řízení, jak je definováno v čl. 268 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES***;

 

c)  pojišťovna nebo její škodní zástupce neposkytnou zdůvodněnou odpověď na body obsažené v žádosti o náhradu škody do tří měsíců ode dne, kdy poškozený podal svou žádost o náhradu škody této pojišťovně.

 

2.  Poškození nemohou podat žádost o náhradu škody orgánu uvedenému v odstavci 1, jestliže podali žádost o náhradu škody přímo této pojišťovně nebo zahájili přímo proti ní soudní řízení a taková žádost dosud nebyla vyřízena nebo soudní řízení ještě probíhá.

 

3.  Orgán uvedený v odstavci 1 podá odpověď na žádost do dvou měsíců ode dne, kdy poškozený podal svou žádost o náhradu škody.

3.  Poškozená strana může uplatnit svůj nárok přímo vůči orgánu uvedenému v odstavci 1. Tento orgán je na základě informací, jež mu na jeho žádost poškozená strana poskytne, povinen poskytnout zdůvodněnou odpověď, pokud jde o výplatu případné náhrady škody, a to do tří měsíců ode dne, kdy poškozená strana žádost o náhradu škody podá.

 

Pokud je nárok na náhradu škody uznán, orgán uvedený v odstavci 1 poskytne do tří měsíců ode dne, kdy podal odpověď, poškozené straně plnou náhradu škody, nebo pokud má náhrada škody podobu dohodnutých pravidelných plateb, započne tyto platby provádět.

 

Pokud poškozená strana uplatnila nárok u pojišťovny nebo jejího škodního zástupce, kteří se před vznikem nároku nebo v jeho průběhu stali předmětem situace uvedené v odstavci -1, a poškozená strana ještě od této pojišťovny nebo jejího škodního zástupce neobdržela odůvodněnou odpověď, musí být poškozená strana schopna znovu uplatnit svůj nárok na náhradu škody u subjektu uvedeného v odstavci 1.

4.  Jestliže má poškozený bydliště nebo sídlo v jiném členském státě než v členském státě, ve kterém má sídlo pojišťovna uvedená v odstavci 1, je orgán uvedený v odstavci 1, který poskytl poškozenému náhradu škody v členském státě jeho bydliště nebo sídla, oprávněn požadovat úhradu částky vyplacené v rámci náhrady škody od orgánu uvedeného v odstavci 1 v členském státě, ve kterém má sídlo pojišťovna, jež vystavila pojistnou smlouvu osobě, která je za nehodu odpovědná.

4.  Jestliže pojišťovna získala povolení v souladu s článkem 14 směrnice 2009/138/ES v jiném členském státě, než je členský stát, pro který je orgán uvedený v odstavci 1 příslušný, je tento orgán oprávněn požadovat úhradu částky vyplacené v rámci náhrady škody od orgánu uvedeného v odstavci 1 v členském státě, ve kterém pojišťovna získala povolení.

5.  Odstavci 1 až 4 není dotčeno:

5.  Odstavci -1 až 4 není dotčeno:

a)  právo členských států považovat náhradu škody vyplacenou orgánem uvedeným v odstavci 1 za subsidiární nebo nesubsidiární;

a)  právo členských států považovat náhradu škody vyplacenou orgánem uvedeným v odstavci 1 za subsidiární nebo nesubsidiární;

b)  právo členských států stanovit, jak se mají řešit nároky v souvislosti s touž nehodou mezi:

b)  právo členských států stanovit, jak se mají řešit nároky v souvislosti s touž nehodou mezi:

i)  orgánem uvedeným v odstavci 1;

i)  orgánem uvedeným v odstavci 1;

ii)  osobou nebo osobami odpovědnými za nehodu;

ii)  osobou nebo osobami odpovědnými za nehodu;

iii)  jinými pojišťovnami nebo orgány sociálního zabezpečení, jež mají povinnost nahradit škodu poškozenému.

iii)  jinými pojišťovnami nebo orgány sociálního zabezpečení, jež mají povinnost nahradit škodu poškozenému.

6.  Členské státy orgánu uvedenému v odstavci 1 nepovolí vázat vyplacení náhrady škody na jakékoli jiné požadavky, než které jsou stanoveny v této směrnici, zejména na požadavek, aby poškozený musel prokázat, že osoba, která je za škodu odpovědná, není schopna nebo odmítá zaplatit.

6.  Členské státy orgánu uvedenému v odstavci 1 nepovolí vázat vyplacení náhrady škody na jakékoli snížení nebo jakékoli jiné požadavky, než které jsou stanoveny v této směrnici. Členské státy zejména orgánu uvedenému v odstavci 1 nepovolí vázat vyplacení náhrady škody na požadavek, aby poškozený musel prokázat, že osoba, která je za škodu odpovědná, nebo daná pojišťovna není schopna nebo odmítá zaplatit.

7.  Komise je zmocněna přijímat v souladu s postupem uvedeným v článku 28b akty v přenesené pravomoci za účelem stanovení procesních úkolů a procesních povinností orgánů zřízených nebo pověřených podle článku 10a v souvislosti s úhradou vyplacené náhrady škody.

7.  Tento článek je použitelný:

 

a)  poté, co všechny orgány uvedené v odstavci 1 zřízené nebo schválené členskými státy uzavřou dohodu ohledně svých funkcí a povinností a o postupech úhrad;

 

b)  ode dne, který stanoví Komise, jakmile se v úzké spolupráci s členskými státy ujistí o tom, že dohoda uvedená v písmeni a) byla uzavřena.

 

7a.  Poškozené strany uvedené v čl. 20 odst. 1 mohou v situacích uvedených v odstavci -1 požádat o náhradu škody orgán pro odškodnění uvedený v článku 24 v členském státě, v němž mají bydliště nebo sídlo.

 

7b.  Poškozená strana může uplatnit svůj nárok přímo vůči orgánu pro odškodnění, který je na základě informací, jež mu na jeho žádost poškozená strana poskytne, povinen dát odůvodněnou odpověď do tří měsíců ode dne, kdy poškozená strana podá žádost o náhradu škody.

 

Po obdržení žádosti informuje orgán pro odškodnění o skutečnosti, že obdržel žádost od poškozené strany, tyto osoby nebo subjekty:

 

a)  pojišťovnu, která je předmětem úpadkového či likvidačního řízení;

 

b)  likvidátora jmenovaného pro tuto pojišťovnu, jak je definován v čl. 268 písm. f) směrnice 2009/138/ES;

 

c)  orgán pro odškodnění v členském státě, v němž se dopravní nehoda stala a 

 

d)  orgán pro odškodnění v členském státě, v němž pojišťovna získala povolení v souladu s článkem 14 směrnice 2009/138/ES, jestliže se jedná o jiný členský stát, než je ten, v němž se dopravní nehoda stala.

 

7c.  Po obdržení informací uvedených v odstavci 7b orgán pro odškodnění v členském státě, v němž se dopravní nehoda stala, informuje orgán pro odškodnění v členském státě bydliště nebo sídla poškozené strany, zda je náhrada škody orgánem uvedeným v odstavci 1 považována za subsidiární, nebo nesubsidiární. Orgán pro odškodnění v členském státě bydliště nebo sídla poškozené strany tuto informaci při poskytování náhrady škody zohlední.

 

7d.  Orgán pro odškodnění, který poškozené straně poskytl náhradu škody v členském státě jeho bydliště nebo sídla, je oprávněn požadovat úhradu částky vyplacené v rámci náhrady škody od orgánu pro odškodnění v členském státě, ve kterém pojišťovna získala povolení v souladu s článkem 14 směrnice 2009/138/ES.

 

7e.  Na posledně jmenovaný orgán pro odškodnění přecházejí práva poškozené strany vůči orgánu uvedenému v odstavci 1 usazenému v členském státě, v němž pojišťovna získala povolení v souladu s článkem 14 směrnice 2009/138/ES, pokud orgán pro odškodnění členského státu bydliště nebo sídla poškozené strany poskytl náhradu škody na zdraví nebo věcné škody.

 

Každý členský stát je povinen uznat přechod práv, jak je upraven jakýmkoli jiným členským státem.

 

7f.  Dohoda mezi orgány pro odškodnění uvedená v čl. 24 odst. 3 zahrnuje ustanovení týkající se funkcí a povinností orgánů pro odškodnění a jejich postupů pro náhradu škody vyplývající z tohoto článku.

 

7g.  Pokud dohoda uvedená v odst. 7 písm. a) neexistuje nebo neexistuje změna dohody podle odstavce 7f do [dvou let po vstupu této pozměňující směrnice v platnost], je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s postupem uvedeným v článku 28b, kterými se stanoví procesní úkoly a procesní povinnosti subjektů zřízených nebo oprávněných podle tohoto článku, pokud jde o úhradu nebo změnu dohody podle čl. 24 odst. 3, případně obě dvě.

 

__________________

 

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).“.

*** Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

 

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Směrnice 2009/103/ES

Článek 15

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

4a.  Článek 15 se nahrazuje tímto:

Článek 15

„Článek 15

Vozidla odeslaná z jednoho členského státu do jiného

Vozidla odeslaná z jednoho členského státu do jiného

1.  Odchylně od čl. 2 písm. d) druhé odrážky směrnice 88/357/EHS, pokud je vozidlo odesláno z jednoho členského státu do jiného, se za členský stát, kde se nachází riziko, pokládá cílový členský stát, a to bezprostředně od převzetí vozidla kupujícím po dobu třiceti dnů, přestože vozidlo nebylo v cílovém členském státě řádně registrováno.

1.  Odchylně od čl. 13 písm. b) bodu 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES*, pokud je vozidlo odesláno z jednoho členského státu do jiného, se za členský stát, kde se nachází riziko, pokládá buď členský stát registrace, nebo cílový členský stát, a to bezprostředně od převzetí vozidla kupujícím po dobu třiceti dnů, přestože vozidlo nebylo v cílovém členském státě řádně registrováno.

2.  V případě, že se vozidlo během období uvedeného v odstavci 1 tohoto článku stalo účastníkem nehody, přičemž nebylo pojištěné, je povinen poskytnout náhradu škody stanovenou v článku 9 orgán uvedený v čl. 10 odst. 1 cílového členského státu.

2.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že pojišťovny oznámí informačnímu středisku členského státu, v němž je vozidlo zaregistrováno, že vydaly pojistku pro dotčené vozidlo.

 

__________________

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).“.

Odůvodnění

Article 15 on dispatched vehicles was created in order to make it easier for a consumer to buy a vehicle from another Member State without having to seek an insurer from that other Member State. In practice, it does not currently work. Despite this, to delete it would only cancel past attempts to solve this problem without offering a solution. This amendment seeks to address this by giving more options to the consumer, by allowing them to seek insurance either in their home Member State or in the Member State of sale of the vehicle. They will be able to find a solution which works for them for the limited period of time it takes to move the vehicle from one Member State to the Member State of residence of the owner of the vehicle.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 b (nový)

Směrnice 2009/103/ES

Článek 15 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 15a

 

Odpovědnost v případě dopravní nehody, které se účastní přívěs tažený poháněným vozidlem

 

V případě dopravní nehody způsobené soupravou tvořenou přívěsem taženým poháněným vozidlem poskytuje poškozené straně náhradu škody pojišťovna, která pojistila přívěs, jestliže:

 

– byla vyloučena samostatná odpovědnost třetí strany; a 

 

– přívěs lze identifikovat, nikoliv však poháněné vozidlo, které jej táhlo.

 

Pojišťovna poskytující náhradu škody poškozené straně může v takovém případě uplatnit nárok vůči pojišťovně, která pojistila poháněné vozidlo, jež přívěs táhlo, pokud to umožňují vnitrostátní právní předpisy.

Odůvodnění

The recognition of a license plate can be an issue in accident with a truck or vehicle with a trailer, where the license plate of the main vehicle is not clearly visible from behind. This can lead to situations where it is impossible to identify the driver. For commercial transport, it is also often the case that the powered vehicle is of a different ownership, and sometimes national registration, than the trailer that is being towered and is subject to individual, unrelated, insurance policies. Therefore, in case of accidents involving a motorized towing vehicle and a trailer and the motorized towing vehicle and the trailer have distinct insurers, the insurer of the trailer should compensate injured parties if the towing vehicle cannot be identified. Nevertheless, the insurer of the trailer has recourse against the insurer of the towing vehicle. This change should bring better protection to injured parties.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 16 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby pojišťovny nebo orgány uvedené v druhém pododstavci při zohledňování potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění, které vystavila jiná pojišťovna nebo jiné orgány uvedené v druhém pododstavci, nezacházely s pojistníky diskriminačním způsobem nebo jim neúčtovaly příplatek k pojistnému kvůli jejich státní příslušnosti nebo pouze na základě toho, ve kterém členském státě měli předcházející bydliště.

Členské státy zajistí, aby pojišťovny a orgány uvedené v druhém pododstavci při zohledňování potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění, které vystavila jiná pojišťovna nebo jiné orgány uvedené v druhém pododstavci, nezacházely s pojistníky diskriminačním způsobem nebo jim neúčtovaly příplatek k pojistnému kvůli jejich státní příslušnosti nebo pouze na základě toho, ve kterém členském státě měli předcházející bydliště.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Směrnice 2009/103/ES

Článek 16 –paragraph 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy zajistí, aby v případě, že pojišťovna při určování výše pojistného zohledňuje potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění, zohlednila stejným způsobem vedle potvrzení o škodním průběhu pojištění, které vystavila pojišťovna v témže členském státě, rovněž potvrzení vystavená pojišťovnou se sídlem v jiných členských státech, a aby v souladu s vnitrostátním právem uplatňovala veškeré povinné požadavky týkající se pojistného.

Odůvodnění

Pojišťovny by nejen neměly diskriminovat cizí a navracející se domácí státní příslušníky a účtovat jím více, ale měly by rovněž považovat potvrzení z jiného členského státu za rovnocenné domácímu potvrzení a uplatňovat případné slevy, které by měl k dispozici jinak totožný potenciální klient, i slevy vyžadované právními předpisy členského státu. Mělo by být i nadále v pravomoci každého členského státu rozhodovat o tom, zda přijme vnitrostátní právní předpis o systémech bonusů a malusů. Tyto systémy jsou svou povahou vnitrostátní, nezahrnují žádný přeshraniční prvek a musí být v rámci jednoho území uplatňovány stejně vůči každému.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 16 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby pojišťovny zveřejňovaly svou strategii, pokud jde o to, jak při výpočtu pojistného využívají potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění.

Aniž jsou dotčeny cenové politiky pojišťoven, členské státy zajistí, aby pojišťovny zveřejňovaly svou strategii, pokud jde o to, jak při výpočtu pojistného využívají potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 16 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat v souladu s čl. 28a odst. 2 prováděcí akty, v nichž stanoví obsah a formu potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění uvedeného ve druhém pododstavci. Toto potvrzení musí obsahovat všechny následující informace:

Komise je zmocněna přijímat v souladu s čl. 28b odst. 2 akty v přenesené pravomoci, v nichž stanoví obsah a formu potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění uvedeného ve druhém odstavci. Toto potvrzení musí obsahovat alespoň následující informace:

a)  totožnost pojišťovny, která potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění vydala;

a)  totožnost pojišťovny, která potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění vydala;

b)  totožnost pojistníka;

b)  totožnost pojistníka včetně data narození, kontaktní adresy a případně čísla a data vydání řidičského průkazu;

c)  pojištěné vozidlo;

c)  pojištěné vozidlo a jeho poznávací značku;

d)  doba pojistného krytí pojištěného vozidla;

d)  datum zahájení pojištění vozidla a datum vypršení pojištění vozidla;

e)  počet a hodnota uplatněných nároků v rámci odpovědnosti za škody během období, kterého se potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění týká.

e)  počet uplatněných nároků v rámci odpovědnosti za škody během období, kterého se potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění týká, u nichž byl pojistník vinen, včetně data, kdy byly jednotlivé nároky uplatněny, povahy každého nároku, pokud jde o škodu na majetku nebo újmu na zdraví, a zda je nárok v současné době otevřen, či uzavřen.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 16 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Před přijetím těchto prováděcích aktů vede Komise konzultace se všemi příslušnými zúčastněnými stranami a usiluje o dosažení vzájemné dohody mezi zúčastněnými stranami, pokud jde o obsah a formu potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění.

Odůvodnění

Tato potvrzení jsou užitečná, pouze pokud jsou vhodná pro daný účel a zahrnují informace důležité pro určení rizika potenciálního pojistníka. Pro pochopení, které informace jsou důležité, by Komise měla před přijetím prováděcího aktu vést konzultace se zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Směrnice 2009/103/ES

Článek 16 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 16a

 

Nástroj pro porovnání cen

 

1.  Členské státy zajistí, že spotřebitelé budou mít bezplatný přístup k alespoň jednomu nezávislému srovnávacímu nástroji, který jim umožní porovnat a vyhodnotit obecné ceny a sazby mezi poskytovateli povinného pojištění podle článku 3 na základě informací poskytnutých spotřebiteli.

 

2.  Poskytovatelé povinného pojištění poskytují příslušným orgánům veškeré informace, které jsou pro tento nástroj vyžadovány, a zajistí, že tyto informace budou tak přesné a aktualizované tak, jak je k zajištění této přesnosti nezbytné. Tento nástroj může rovněž zahrnovat dodatečné pojištění motorových vozidel nad rámec povinného pojištění podle článku 3.

 

3.  Tento srovnávací nástroj musí:

 

a)  být provozně nezávislý na poskytovatelích služeb, čímž se zajistí, že se poskytovatelům služeb dostane ve výsledcích vyhledávání rovného zacházení;

 

b)  jasně uvádět majitele a provozovatele srovnávacího nástroje;

 

c)  stanovit jasná a objektivní kritéria, z nichž porovnání vychází;

 

d)  používat jednoduché a jednoznačné formulace;

 

e) poskytovat přesné a aktuální informace a uvádět čas poslední aktualizace;

 

f)  být otevřen všem poskytovatelům povinného pojištění, kteří zpřístupní příslušné informace, a zahrnovat širokou škálu nabídek pokrývající významnou část trhu a v případě, že prezentované informace nepředstavují úplný přehled trhu, jasně tuto skutečnost před zobrazením výsledků uvést;

 

g)  nabízet účinný postup pro nahlášení nesprávných informací;

 

h)  zahrnovat prohlášení, že ceny vycházejí z poskytnutých informací a nejsou pro poskytovatele pojištění závazné.

 

4.  Srovnávací nástroje, které splňují požadavky písmen a) až h) odstavce 3, jsou na žádost poskytovatele nástroje certifikovány příslušnými orgány.

 

5.  Komise je zmocněna přijmout akt v přenesené pravomoci v souladu s postupem uvedeným ve článku 28b, který doplní tuto směrnici stanovením podoby a funkcí takového srovnávacího nástroje a kategorií informací, jež mají pojistitelé poskytovat s ohledem na individuální charakter pojistných smluv.

 

6.  Aniž by byly dotčeny jiné právní předpisy Unie, a v souladu s článkem 27 mohou členské státy stanovit sankce včetně pokut pro provozovatele srovnávacích nástrojů, které uvádějí spotřebitele v omyl nebo jasně neuvádějí informace o svých vlastnících a o tom, zda dostávají od některého poskytovatele pojištění odměny.“

Odůvodnění

Stejně jako je tomu v případě většiny ostatních finančních odvětví, spotřebitelé stále častěji vyhledávají pojištění motorových vozidel na internetu. To vedlo k vzniku řady srovnávacích internetových stránek, které mohou nebo nemusí být vyvážené či zavádějící pro spotřebitele. V souladu s požadavky jiných evropských právních předpisů by každý členský stát měl mít alespoň jednu internetovou stránku, která umožní srovnání nabídek. Členské státy by rovněž měly mít možnost udělovat internetovým nástrojům sankce, pokud neuvádějí jednoznačně údaje svých vlastnících a odměnách od pojišťoven.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b (nový)

Směrnice 2009/103/ES

Článek 18 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b.  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 18a

 

Přístup ke zprávám o nehodách

 

Členské státy zajistí, aby poškozené strany měly právo včasně od příslušných orgánů obdržet kopii zprávy o nehodě. Pokud členský stát nemůže v souladu s vnitrostátními právními předpisy úplnou zprávu o nehodě vydat okamžitě, poskytne poškozené straně upravenou verzi, dokud nebude úplná verze k dispozici. Jakékoli úpravy textu by měly být omezeny na ty, které jsou naprosto nezbytné a vyžadované k dosažení souladu s právními předpisy Unie nebo vnitrostátními právními předpisy.“

Odůvodnění

Po nehodě je důležité, aby poškození měli přístup k policejní zprávě o nehodě. V dnešní době tomu tak vždy není a tento problém nebyl současným článkem 26 vyřešen. Proto by mělo být jasné, že zpráva o nehodě, a to i redakčně upravená, by měla být k dispozici co nejdřív, aby poškození mohli požádat o náhradu škody.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 c – písm. a (nové)

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 23 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5c.  Článek 23 se mění takto:

 

a)  vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„1a.  Členské státy zajistí, že pojišťovny budou povinné poskytovat veškeré nezbytné informace, které vyžaduje registr uvedený v odst. 1 písm. a), včetně všech registračních čísel, na něž se vztahuje pojistná smlouva vydaná pojišťovnou. Členské státy rovněž vyžadují, aby pojišťovny informační středisko informovaly, stane-li se pojistná smlouva neplatnou před vypršením své doby platnosti nebo jinak přestane poskytovat krytí registračnímu číslu vozidla,“;

Odůvodnění

Under Article 23, there is an existing requirement that Member States keep a record of all registered vehicles and the insurance policy covering those vehicles. Insurance companies are not however require to declare this information to the information centres. While this information may be available via other government authorities (e.g. Departments of Motor vehicle registration), this may not be the case. More importantly, there is no requirement to declare when a policy insurance is no longer valid for a registered vehicle. There is no evidence that vehicles owners systematic inform authorities when their insurances lapses. Therefore, insurance companies should inform this information directly to Member States and to the national information centre.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 c – písm. b (nové)

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 23 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

b)  vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„5a.  Členské státy zajistí, že bude registr uvedený v odst. 1 písm. a) udržován a aktualizován, že bude plně integrován do databází registrací vozidel a že bude přístupný vnitrostátním kontaktním místům podle směrnice (EU) 2015/413.“;

Odůvodnění

Kontrola pojištění je možná pouze tehdy, pokud jsou informace o registraci vozidel a informace o pojištění k dispozici orgánům, které vozidla kontrolují. Tato databáze je již uvedena ve článku 21, není tam však požadavek na udržování této databáze ani na její zpřístupnění orgánům kontroly údajů o registraci vozidel. Tento pozměňovací návrh daný problém řeší.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 c – písm. c (nové)

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 23 – odst. 6

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

c)  odstavec 6 se nahrazuje tímto:

6.  Zpracování osobních údajů vyplývajících z odstavců 1 až 5 musí být prováděno v souladu s vnitrostátními předpisy přijatými podle směrnice 95/46/ES.

„6.   Zpracování osobních údajů vyplývajících z odstavců 1 až 5a se provádí v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

Odůvodnění

Od přijetí revize směrnice o pojištění motorových vozidel v roce 2009 nahradilo směrnici o ochraně údajů obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a proto by měl tento odkaz být opraven.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 d (nový)

Směrnice 2009/103/ES

Článek 26 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5d.  Vkládá se nový článek 26a, který zní:

 

„Článek 26a

 

Orgány pro odškodnění

 

1.  Členské státy se snaží zajistit, aby orgány pro odškodnění uvedené ve článcích 10, 10a a 24 byly spravovány jako jediná správní jednotka pokrývající všechny funkce různých orgánů pro odškodnění, na něž se vztahuje tato směrnice.

 

2.  Pokud členský stát tyto orgány nespravuje jako jedinou správní jednotku, oznámí tuto skutečnost Komisi a ostatním členským státům a uvede důvody svého rozhodnutí.“

Odůvodnění

Aby se správním orgánům, pojistitelům a poškozeným co nejvíce zjednodušilo a usnadnilo podávání žádostí o náhradu škody, měly by členské státy být povzbuzeny k tomu, aby vytvořily jediný orgán, který bude zahrnovat všechny funkce různých orgánů pro odškodnění zahrnutých do této směrnice. Členské státy by měly mít možnost zvolit si jinak, avšak pak by měly Komisi oznámit základní důvody, proč se domnívají, že to je zapotřebí.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 e (nový)

Směrnice 2009/103/ES

Článek 26 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5e.  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 26b

 

Promlčecí lhůta

 

1.  Členské státy zajistí, že u úkonů spojených s náhradou škody na zdraví nebo škody na majetku, která vznikla v důsledku přeshraniční nehody v silničním provozu, na niž se vztahuje článek 19 a čl. 20 odst. 1, se uplatní promlčecí lhůta v minimální délce čtyř let. Promlčecí lhůta začne běžet ode dne, kdy se osoba usilující o náhradu škody dozví, nebo má dostatečný důvod se dozvědět, rozsah zranění, ztráty nebo škody, její příčiny a totožnost osoby, která je za škodu zodpovědná, a u které pojišťovny pojišťující tuto osobu pro případ občanskoprávní odpovědnosti nebo škodního zástupce nebo orgánu pro odškodnění má být žádost o náhradu škody podána.

 

2.  Členské státy zajistí, že v případě, že vnitrostátní právní předpis platný pro uplatňování nároku stanovuje promlčecí lhůtu delší než 4 roky, se použije tato delší promlčecí lhůta.

 

3.  Členské státy poskytují Komisi aktuální informace o svých vnitrostátních pravidlech pro promlčecí lhůty u škod způsobených dopravními nehodami. Komise shrnutí informací sdělených členskými státy zveřejní a zpřístupní je ve všech jazycích Unie.“

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 f (nový)

Směrnice 2009/103/ES

Článek 26 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5f.  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 26c

 

Pozastavení promlčecí lhůty

 

1.  Členské státy zajistí, že promlčecí lhůty stanovené v článku 26a budou pozastaveny po dobu, než osoba usilující o náhradu předloží svou žádost:

 

a)  pojišťovně osoby, která způsobila nehodu, nebo jejímu škodnímu zástupci v souladu s články 21 a 22; nebo

 

b)  orgánu pro odškodnění uvedenému ve článcích 24 a 25 této směrnice, do doby, než bude nárok žalovaným zamítnut.

 

2.  V případě, že po skončení pozastavení bude zbývající délka promlčecí lhůty kratší než šest měsíců, členské státy zajistí, že poškozené straně bude přidělena další lhůta v minimální délce 6 měsíců pro předložení věci soudu.

 

3.  Členské státy zajistí, že pokud lhůta vyprší v sobotu, neděli nebo v některý jejich státní svátek, bude prodloužena do konce prvního následujícího pracovního dne.“

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 g (nový)

Směrnice 2009/103/ES

Článek 26 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5g.  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 26d

 

Výpočet lhůt

 

Členské státy zajistí, že jakákoli lhůta stanovená touto směrnicí bude vypočtena následujícím způsobem:

 

a)  výpočet počíná dnem následujícím po datu, kdy k dané události došlo;

 

b)  v případě, že je lhůta vyjádřena v letech, pak vyprší v relevantní následující rok v měsíci, který má stejný název, a v den, který má stejné číslo, jako měsíc a den, kdy k dané události došlo. Pokud příslušný následující měsíc nemá den s odpovídajícím číslem, lhůta uplyne v poslední den tohoto měsíce;

 

c)  lhůty po dobu soudních prázdnin nepřestávají běžet.“

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 2009/103/ES

Článek 28a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 28a

vypouští se

Postup projednávání ve výboru

 

1.  Komisi je nápomocen Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění zřízený rozhodnutím Komise 2004/9/ES****.Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011*****.

 

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 28b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Přenesená pravomoc uvedená v čl. 9 odst. 2 a čl10a odst. 7 se Komisi svěřuje na dobu neurčitou počínaje dnem uvedeným v článku 30.

2.  Přenesená pravomoc uvedená v čl. 9 odst. 2 se Komisi svěřuje na dobu neurčitou počínaje ... [dnem vstupu této pozměňující směrnice v platnost]. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 10a, odst. 7g, pátého odstavce článku 16 a čl. 16 odst. 5je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje [dnem vstupu této pozměňující směrnice v platnost].

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 28b – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 9 odst. 2 a čl. 10a odst. 7 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 9 odst. 2; čl. 10a odst. 7g, pátého odstavce článku 16 a čl. 16a odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 2009/103/ES

Článek 28c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 28c

Článek 28c

Hodnocení

Hodnocení a přezkum

Nejpozději sedm let ode dne provedení této směrnice se provede její hodnocení. Závěry tohoto hodnocení Komise sdělí spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

Nejpozději pět let ode dne provedení této směrnice předloží Komise zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, v níž posoudí uplatňování této směrnice, zejména pokud jde o:

 

a)  její uplatňování s ohledem na technologický vývoj v oblasti samořízených a částečně samořízených vozidel;

 

b)  přiměřenost jejího rozsahu působnosti, pokud jde o rizika nehod, jež představují různá motorová vozidla, s ohledem na pravděpodobné změny na trhu, zejména co se týče vysokorychlostních malých vozidel spadajících do kategorií vozidel uvedených ve čl. 2 odst. 2 písm. h), i), j) a k) nařízení (EU) č. 168/2013, jako jsou elektrická kola, segwaye nebo elektrické koloběžky, a na to, zda je pravděpodobné, že systém odpovědnosti, který je v ní stanoven, bude naplňovat budoucí potřeby;

 

c)  podporu pojišťoven k tomu, aby začlenily do smluv o pojištění motorových vozidel systém bonus-malus, včetně slev prostřednictvím „bonusu za bezeškodní průběh“, v němž má na pojistné vliv potvrzení pojistníka o škodním průběhu předchozích pojištění.

 

K této zprávě se připojí připomínky Komise a v případě potřeby legislativní návrh.

(1)

Úř. věst. C 440, 6.12.2018, s. 85.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem tohoto návrhu, jak jej předložila Komise, je změna směrnice o pojištění motorových vozidel (2009/103/ES) v pěti konkrétních oblastech: i) insolvence pojistitele ii) škodní průběh předchozích pojištění iii) rizika vyplývající z řízení motorového vozidla bez uzavřeného pojištění odpovědnosti iv) minimální částky krytí a v) oblast působnosti směrnice. Zpravodajka souhlasí s tím, že obecně je směrnice o pojištění motorových vozidel stále vhodná pro svůj účel, ale v některých oblastech existuje prostor pro zlepšení.

Pokud jde o oblast působnosti směrnice, jež by mohla být považována za nejspornější část návrhu, zpravodajka konstatuje, že v návaznosti na rozsudky Soudního dvora (věci Vnuk C-162/13, Rodrigues de Andrade C-514/16 a Torreiro C-334/16) došlo mezi členskými státy k nejasnostem ohledně toho, která vozidla do oblasti působnosti směrnice spadají. To se týká zejména vozidel, jako jsou elektrická kola, segwaye nebo elektrické koloběžky, ale i vozidel používaných například v motoristických sportech. Zpravodajka se domnívá, že směrnice by se v zásadě na tato vozidla vztahovat neměla, neboť daný požadavek na pojištění motorových vozidel by mohl například bránit rozšiřování elektrických kol nebo zbytečně zvýšit pojistné pro všechna vozidla.

Zpravodajka proto navrhuje, aby do oblasti působnosti směrnice spadala pouze vozidla, na něž se vztahují požadavky na schválení typu. Členské státy by však měly mít možnost požadovat, aby se povinné pojištění vztahovalo i na jiná vozidla, budou-li to považovat za nezbytné. Pokud jde o definici „používání vozidla“, domnívá se zpravodajka, že je důležité vyjasnit, že z ní vyplývá, že vozidlo je používáno v provozu, a to jak na veřejných, tak na soukromých komunikacích, avšak ne v případech, kdy je vozidlo používáno výlučně v uzavřené oblasti, do níž nemá přístup široká veřejnost. Pokud je však takové vozidlo, které je používáno jak v uzavřených oblastech, tak i v provozu,  v důsledku čehož musí mít pojistné krytí, účastníkem nehody v uzavřené oblasti, měl by pojistitel vozidla stále nést odpovědnost vůči poškozeným.

Zadruhé se zpravodajka domnívá, že ustanovení týkající se kontrol pojištění (článek 4) jsou i nadále příliš vágní, pokud jde o postup, jak může orgán členského státu ověřit, zda má vozidlo registrované v jiném členském státě pojistné krytí. Zpravodajka poukazuje na to, že je již dostupná softwarová aplikace s názvem Eucaris (European Vehicle and Driving Licence Information System), která zajišťuje rychlou, bezpečnou a důvěrnou výměnu specifických údajů o registraci vozidel mezi členskými státy. Tato aplikace je mimo jiné využívána k přeshraniční výměně informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu podle směrnice (EU) 2015/413. Je proto vhodné, aby se aplikace Eucaris mohla používat i ke kontrole, zda má vozidlo registrované v jiném členském státě povinné pojištění motorových vozidel. Samozřejmě je v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů nutné zavést záruky ochrany údajů, zejména pokud jde o jejich uchovávání.

Pokud jde o insolvenci pojistitele (nový článek 10a), je zpravodajka znepokojena ustanovením (odstavec 2), podle nějž nemohou poškození podat žádost o náhradu škody u orgánu pro odškodnění, pokud zahájili soudní řízení proti pojišťovně, která je v insolvenci, a toto řízení probíhá. Podle názoru zpravodajky by toto omezení poškozené příliš poškozovalo a není odůvodněné, zejména pokud se vezme v úvahu, jak dlouhé by soudní řízení proti pojistiteli mohlo být.

Kromě toho směrnice obsahuje čl. 15 o odeslaných vozidlech, který podle mínění odborníků z praxe neodráží reálnou situaci. Zpravodajka se domnívá, že tento článek by tedy měl být pozměněn tak, aby měl spotřebitel možnost zvolit si pojištění buď ve svém domovském členském státě (členském státě určení), nebo v členském státě prodeje vozidla. To by poskytlo řešení na omezenou dobu, která je potřebná k odeslání vozidla mezi členskými státy a k jeho registraci v členském státě, v němž má majitel bydliště.

Zpravodajka rovněž navrhuje řešit specifickou situaci odpovědnosti v případě, že dojde k nehodě za účasti přívěsu taženého poháněným vozidlem (nový článek 15a). U těchto nehod týkajících se přívěsů často nemusí být možné vidět poznávací značku hlavního vozidla. Navíc přívěsy a tažná vozidla nemusí být zaregistrovány na téhož vlastníka, mohou mít různé pojistné smlouvy a dokonce mohou být registrovány v různých členských státech. V takových případech, kdy není možné tažné vozidlo identifikovat, by poškozený měl být odškodněn pojistitelem přívěsu, který se pak může obrátit na pojistitele tažného vozidla.

Pokud jde o škodní průběh předchozích pojištění, snaží se zpravodajka vyjasnit, že poskytovatelé pojištění by měli v zásadě přistupovat k potvrzením o škodním průběhu předchozích pojištění vydaným v jiném členském státě stejně jako k domácím potvrzením za účelem stanovení pojistného a k uplatnění jakýchkoli slev, které jsou k dispozici jinak totožnému klientovi nebo těm, pro které to je stanoveno v právních předpisech členského státu. Byla rovněž zavedena některá nová ustanovení o informacích, které by měla obsahovat potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění. Kromě toho text nyní počítá s vytvořením nezávislého nástroje srovnávání cen pro spotřebitele, aby bylo možné porovnávat ceny poskytovatelů povinného pojištění.

Aby bylo poškozeným umožněno požadovat náhradu škody, ukládá směrnice členským státům povinnost zřídit informační střediska (článek 23), která mimo jiné povedou registr registračních čísel motorových vozidel na svém území a čísel pojistných smluv vztahujících se na používání těchto vozidel. Zpravodajka však se znepokojením poukazuje na to, že v současnosti neexistuje povinnost pojistitelů informovat tato informační střediska, pokud daná pojistka již pro registrované vozidlo neplatí, což by mohlo vést k uchovávání nesprávných údajů v registru. Registr proto musí být neustále aktualizován a plně integrován s databázemi registrací vozidel s cílem maximalizovat přesnost informací, které jsou v nich uloženy.

Směrnice o pojištění motorových vozidel uvádí také různé orgány pro odškodnění, jejichž působnost se liší podle toho, zda nehoda zahrnuje přeshraniční prvek (články 20–26), či nikoli (článek 10, nový článek 10a). Zpravodajka se domnívá, že takový systém by měl být pro orgány veřejné moci, pojišťovny a poškozené, kteří usilují o odškodnění, zjednodušen a tyto orgány by měly být spravovány jako jediná správní jednotka, která se bude zabývat všemi funkcemi jednotlivých orgánů pro odškodnění. Pokud se členský stát rozhodne ponechat tyto subjekty oddělené, měl by o tom informovat Komisi a ostatní členské státy a zdůvodnit své rozhodnutí.

Zpravodajka dále konstatuje, že po roce 2009, kdy bylo konsolidováno dřívějších pět směrnic, obsahuje směrnice o pojištění motorových vozidel jak pojem „oběť“, tak pojem „poškozený“, přičemž jen ten druhý byl ve směrnici definován. Termín „poškozený“ se chápe tak, že zahrnuje jak přímé, tak nepřímé oběti (například členy rodiny po smrtelné nehodě). Je proto vhodné uvést znění v soulad se zněním a odkazovat na „poškozené“ ve všech ustanoveních textu.

Zpravodajka se rovněž domnívá, že je důležité vložit doložku o přezkumu, podle které se nejpozději pět let po datu provedení směrnice posoudí, zda je směrnice i nadále vhodná pro daný účel, zejména s ohledem na technologický vývoj, pokud jde o autonomní a částečně autonomní vozidla. V případě potřeby by k tomuto hodnocení měl být připojen legislativní návrh.

Na závěr má zpravodajka za to, že výše uvedené prvky řeší nejdůležitější body, v nichž je třeba návrh Komise a směrnici o pojištění motorových vozidel zlepšit, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany obětí dopravních nehod motorových vozidel a aby byl usnadněn volný pohyb motorových vozidel mezi členskými státy.


STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (20.12.2018)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění

(COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))

Zpravodajka: Joëlle Bergeron

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

První směrnice EU o pojištění motorových vozidel byla přijata v roce 1972. Od té doby bylo přijato pět dalších směrnic, které ji postupně zpřísňovaly a doplňovaly; tyto směrnice byly kodifikovány ve směrnici 2009/103/ES.

Komise ve svém pracovním programu pro rok 2016 oznámila, že tuto směrnici vyhodnotí. Výsledkem tohoto hodnocení bylo zjištění, že je třeba provést několik změn a přizpůsobení s cílem naplňovat hlavní cíl této směrnice, tj. chránit přeshraniční oběti dopravních nehod. V této souvislosti můžeme upozornit na pět nových bodů. Jedná se o insolvenci pojistitele, uznávání potvrzení o škodním průběhu, kontrolu pojištění v rámci boje proti řízení motorového vozidla bez uzavřeného pojištění odpovědnosti za škodu, harmonizaci minimálních částek krytí a oblast působnosti směrnice.

Zpravodajka má za to, že tento návrh směrnice vhodným způsobem reaguje na potřebu chránit osoby poškozené v důsledku silniční nehody, ke které došlo v jiném členském státě EU než ve státě jejich bydliště nebo sídla, nebo nehody způsobené řidičem z jiného členského státu.

Případy insolvence pojistitelů, zejména v přeshraničním kontextu, jsou stále častější a vzhledem k tomu, že v některých zemích EU jsou kompenzační postupy zdlouhavé a komplikované, představuje podle zpravodajky možnost zavést mechanismus rychlého a přiměřeného finančního odškodnění obětí pokrok. Návrh totiž zahrnuje vytvoření kompenzačního fondu v každém členském státě, který by financovali vnitrostátní pojistitelé a který by nahradil insolventního pojistitele. V přeshraničních situacích bude poškozený odškodněn přímo vnitrostátním fondem státu, v němž k nehodě došlo, přičemž kompenzační fond státu insolventního pojistitele následně výše uvedenému fondu tento výdaj proplatí. Systém záručních fondů již existuje v mnoha členských státech a jeho rozšíření na všechny členské státy EU v podobě dobrovolných dohod představuje pro zpravodajku skutečný pokrok.

Návrh Komise rovněž stanoví, že pojistitelé budou zacházet stejným způsobem se všemi potvrzeními o škodním průběhu vydanými v EU. Zpravodajka souhlasí s přístupem Komise, který spočívá v harmonizaci potvrzení o škodním průběhu a ve stanovení povinnosti nakládat s takovými potvrzeními stejně, bez ohledu na členský stát původu pojistníka. Tento návrh je součástí snahy posílit rovnoprávnost mezi pojistníky díky rovnému zacházení se všemi potvrzeními o škodním průběhu vydanými v Evropě ze strany pojistitelů. Cílem je méně pojišťovacích podvodů a více transparentnosti díky ověření pravosti potvrzení o škodním průběhu.

Pokud jde o kontroly pojištění, zpravodajka se domnívá, že je nezbytné omezit jejich stávající zákaz a umožnit členským státům provádět nenápadné kontroly na dobrovolném základě. Kontroly lze považovat za nenápadné, pokud si použitá technologie nežádá zastavení vozidla, kontroly nediskriminují a jsou nezbytné a přiměřené. Zpravodajka se domnívá, že umožnit členským státům využívat digitální nástroje na rozpoznávání poznávacích značek představuje dobrou iniciativu. Je třeba podporovat veškerá nová ustanovení umožňující snížit počet případů řízení vozidla bez pojištění.

Tento návrh směrnice také navrhuje, aby byly zaručeny minimální částky krytí na základě pojištění v případě věcné škody a škody na zdraví, a to bez ohledu na kategorii vozidla. Zpravodajka s tímto novým ustanovením plně souhlasí, protože státy mohou jít nad rámec tohoto minima a nejedná se o harmonizaci cen pojištění, což by bylo v současnosti nemožné z důvodu stávajících hlubokých hospodářských rozdílů mezi jednotlivými státy Unie.

Pokud se nakonec jedná o oblast působnosti směrnice, zpravodajka podporuje její záměr kodifikovat judikaturu Soudního dvora prostřednictvím definice pojmu „provoz vozidla“. Domnívá se však, že navrhovaná definice je i nadále příliš restriktivní a může vyloučit určitý počet vozidel, která sice možná nejsou „obvykle určena k tomu, aby sloužila jako dopravní prostředek“, mohla by ovšem být původcem nehody, která by způsobila škodu na zdraví nebo věcnou škodu. Zpravodajka má za to, že v úzkém slova smyslu „dopravní“ aktivita vozidla nesmí být rozhodující pro zahrnutí do oblasti působnosti směrnice. Vozidla, která se využívají např. ve stavebnictví v rámci přeshraničních aktivit, mohou rovněž způsobovat dopravní nehody. Zpravodajka se domnívá, že definice pojmu „provoz vozidla“ musí být co nejširší, aby tak byla obětem nehod zajištěna maximální ochrana. V této věci bude předložen pozměňovací návrh.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (pojištění motorových vozidel) je pro evropské občany zvlášť důležité, ať již jsou pojistníky nebo potenciálními poškozenými v důsledku dopravní nehody. Rovněž vyvolává velký zájem pojišťoven, jelikož představuje důležitý podíl na jejich činnostech v oblasti neživotního pojištění v rámci Unie. Pojištění motorových vozidel má rovněž vliv na volný pohyb osob, zboží a vozidel. Hlavním cílem činnosti Unie v oboru finančních služeb by tudíž mělo být posílení a konsolidace vnitřního trhu pojištění motorových vozidel.

1.  Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (pojištění motorových vozidel) je pro evropské občany zvlášť důležité, ať již jsou pojistníky nebo potenciálními poškozenými v důsledku dopravní nehody. Rovněž vyvolává velký zájem pojišťoven, jelikož představuje důležitý podíl na jejich činnostech v oblasti neživotního pojištění v rámci Unie. Pojištění motorových vozidel má rovněž podstatný vliv na volný pohyb osob, zboží a vozidel, a tudíž na vnitřní trh a schengenský prostor. Hlavním cílem činnosti Unie v oboru finančních služeb by tudíž mělo být posílení a konsolidace vnitřního trhu pojištění motorových vozidel.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Komise provedla hodnocení fungování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES15, včetně její účinnosti, účelnosti a soudržnosti s jinými politikami Unie. Hodnocení dospělo k závěru, že směrnice 2009/103/ES jako celek funguje dobře a ve většině aspektů není zapotřebí ji měnit. Byly však zjištěny čtyři oblasti, kde by cílené změny byly vhodné: náhrada škody poškozeným v důsledku dopravních nehod v případě insolvence pojišťovny, povinné minimální částky pojistného krytí, kontroly pojištění vozidel prováděné členskými státy a použití potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění pojistníků ze strany nové pojišťovny.

(2)  Komise provedla hodnocení fungování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES15, včetně její účinnosti, účelnosti a soudržnosti s jinými politikami Unie. Hodnocení dospělo k závěru, že směrnice 2009/103/ES jako celek funguje dobře a ve většině aspektů není zapotřebí ji měnit. Byly však zjištěny čtyři oblasti, kde by cílené změny byly vhodné: náhrada škody poškozeným v důsledku dopravních nehod v případě insolvence pojišťovny, povinné minimální částky pojistného krytí, kontroly pojištění vozidel prováděné členskými státy a použití potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění pojistníků ze strany nové pojišťovny. Měl by být také zaveden povinný systém „bonus-malus“, který by se používal při výpočtu pojistného na základě potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění vystavených pojišťovnami. Takový systém by představoval pobídku k bezpečnému řízení motorového vozidla, a tím by zajišťoval bezpečnější silniční provoz. Také by vedl ke spravedlivějšímu pojistnému pro spotřebitele.

_________________

_________________

15Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (Úř. věst. L 263, 7.10.2009, s. 11).

15Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (Úř. věst. L 263, 7.10.2009, s. 11).

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Podle judikatury Soudního dvora Evropské unie spadají v zásadě všechna stávající a nová motorová vozidla do působnosti směrnice 2009/103/ES. Nicméně zvláště u nových typů vozidel, jako jsou elektrická jízdní kola, elektrické skútry a segwaye, se to nezdá být zcela nutné. Jsou mnohem menší a mají nižší maximální rychlost, takže jejich potenciál způsobit škodu nebo zranění není tak velký. Nerozlišené uplatňování povinného pojištění se zdá být nepřiměřené, zejména vzhledem k potřebě podporovat rozvoj nových alternativních druhů dopravy, které zaujímají méně prostoru na veřejných komunikacích a jsou šetrnější k životnímu prostředí. Tato směrnice by se proto měla vztahovat pouze na vozidla, která musí podle práva Unie splňovat bezpečnostní požadavky jako podmínku pro schválení. Samozřejmě při používání takových vozidel může také docházet k nehodám, takže členské státy by měly mít možnost přijmout nebo zachovat na vnitrostátní úrovni pravidla, která stanoví pojištění odpovědnosti také za vozidla, která nepodléhají schválení typu. Tato směrnice sleduje obecné cíle zajištění vysoké úrovně ochrany poškozených v důsledku dopravních nehod a usnadnění volného pohybu osob a vozidel v celé Unii, čímž napomůže zvýšit důvěru v jednotný trh pojištění motorových vozidel, jelikož zvýší právní jistotu u přeshraničního prodeje pojištění motorových vozidel na základě svobody poskytování služeb a současně sníží rizika, která mohou vzniknout během procesu poskytování náhrady škody poškozeným.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b)  Tato směrnice nastoluje přiměřenou rovnováhu mezi veřejným zájmem a potenciálními náklady veřejných orgánů, pojistitelů a pojistníků s cílem zajistit, aby navrhovaná opatření byla nákladově efektivní.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Členské státy by v současnosti měly upouštět od provádění kontrol pojištění vozidel, která mají obvyklé stanoviště na území jiného členského státu, jakož i vozidel, která mají obvyklé stanoviště na území třetí země a vstupují na jejich území z území jiného členského státu. Vývoj nových technologií umožňuje kontroly pojištění vozidel, aniž by bylo třeba je zastavovat, a tedy bez zasahování do volného pohybu osob. Je proto vhodné hraniční kontroly pojištění vozidel umožnit, a to pouze v případě, že nejsou diskriminační, jsou nezbytné a přiměřené a tvoří součást obecného systému kontrol na území daného státu a nevyžadují zastavení vozidla.

(4)  Členské státy v současnosti upouštějí od provádění kontrol pojištění vozidel, která mají obvyklé stanoviště na území jiného členského státu, jakož i vozidel, která mají obvyklé stanoviště na území třetí země a vstupují na jejich území z území jiného členského státu. Vývoj nových technologií, jako je technologie rozpoznávání poznávacích značek, umožňuje diskrétní kontroly pojištění vozidel, aniž by bylo třeba je zastavovat, a tedy bez zasahování do volného pohybu osob. Je proto vhodné hraniční kontroly pojištění vozidel umožnit, a to pouze v případě, že nejsou diskriminační, jsou nezbytné a přiměřené a tvoří součást obecného systému kontrol na území daného státu a nevyžadují zastavení vozidla a zaručují práva, svobody a oprávněné zájmy dotčených osob.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Řízení motorových vozidel bez uzavřeného pojištění, provoz motorových vozidel bez povinného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, představuje v rámci Unie stále větší problém. Náklady byly v roce 2011 odhadovány na 870 milionů EUR pro Unii jako celek. Je třeba zdůraznit, že řízení motorových vozidel bez uzavřeného pojištění má negativní dopad na celou řadu zúčastněných stran, včetně osob poškozených dopravními nehodami, pojistitelů, garančních fondů a pojistníků motorových vozidel.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Účelná a účinná ochrana poškozených v důsledku dopravních nehod vyžaduje, aby poškozeným byla vždy poskytnuta náhrada za škodu na zdraví nebo věcnou škodu, a to bez ohledu na to, zda pojišťovna osoby, která za škodu odpovídá, je solventní, či nikoli. Členské státy by proto měly zřídit nebo pověřit orgán, který bude poskytovat prvotní náhradu škody poškozeným, kteří mají obvyklé bydliště na jejich území, a který má právo požadovat tuto náhradu škody od orgánu zřízeného nebo pověřeného za tímtéž účelem v členském státě sídla pojišťovny, která vystavila pojistnou smlouvu na vozidlo osoby, která za škodu odpovídá. Aby se však zamezilo předkládání paralelních nároků, poškozeným v důsledku dopravních nehod by nemělo být povoleno podat žádost o náhradu škody tomuto orgánu, jestliže již podali žádost u dotčené pojišťovny nebo proti ní zahájily soudní řízení a tato žádost je dosud posuzována a toto soudní řízení ještě probíhá.

(7)  Účelná a účinná ochrana poškozených v důsledku dopravních nehod vyžaduje, aby poškozeným byla vždy poskytnuta náhrada za škodu na zdraví nebo věcnou škodu, a to bez ohledu na to, zda pojišťovna osoby, která za škodu odpovídá, je solventní, či nikoli. Členské státy by proto měly zřídit nebo pověřit orgán, který bude neprodleně poskytovat prvotní náhradu škody poškozeným, kteří mají obvyklé bydliště na jejich území, a který má právo požadovat tuto náhradu škody od orgánu zřízeného nebo pověřeného za tímtéž účelem v členském státě sídla pojišťovny, která vystavila pojistnou smlouvu na vozidlo osoby, která za škodu odpovídá. Aby se však zamezilo předkládání paralelních nároků, poškozeným v důsledku dopravních nehod by nemělo být povoleno podat žádost o náhradu škody tomuto orgánu, jestliže již podali žádost u dotčené pojišťovny nebo proti ní zahájily soudní řízení a tato žádost je dosud posuzována a toto soudní řízení ještě probíhá.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Škodní průběh předchozích pojištění pojistníků, kteří chtějí uzavřít s pojišťovnou novou pojistnou smlouvu, by měl být snadno ověřitelný, aby se usnadnilo uznání takového škodního průběhu předchozích pojištění při uzavření nové pojistky. Aby se zjednodušilo ověření pravosti potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění, je důležité, aby obsah a formát takového potvrzení byly ve všech členských státech stejné. Pojišťovny, které pro účely určení výše pojistného při pojištění motorového vozidla přihlížejí k potvrzením o škodním průběhu předchozích pojištění, by kromě toho neměly diskriminovat na základě státní příslušnosti nebo pouze na základě členského státu předchozího bydliště pojistníka. Aby se členským státům umožnilo ověřovat, jak pojišťovny nakládají s potvrzeními o škodním průběhu předchozích pojištění, měly by pojišťovny zveřejňovat své politiky, pokud jde o používání škodního průběhu předchozích pojištění při výpočtu pojistného.

(8)  Škodní průběh předchozích pojištění pojistníků, kteří chtějí uzavřít s pojišťovnou novou pojistnou smlouvu, by měl být snadno ověřitelný, aby se usnadnilo uznání takového škodního průběhu předchozích pojištění při uzavření nové pojistky. Aby se zjednodušilo ověření pravosti potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění, je důležité, aby obsah a formát takového potvrzení byly ve všech členských státech stejné. Pojišťovny by pro účely určení výše pojistného při pojištění motorového vozidla kromě toho měly používat povinný systém „bonus-malus“. Měla by být zohledňována potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění. Neměla by existovat žádná diskriminace na základě státní příslušnosti nebo pouze na základě členského státu předchozího bydliště pojistníka. Aby se členským státům umožnilo ověřovat, jak pojišťovny nakládají s potvrzeními o škodním průběhu předchozích pojištění, měly by pojišťovny zveřejňovat své politiky, pokud jde o používání škodního průběhu předchozích pojištění při výpočtu pojistného.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  V rámci hodnocení fungování směrnice by Evropská komise měla sledovat, jak je směrnice uplatňována, s přihlédnutím k počtu poškozených, částky dosud nevyřízených nároků v důsledku prodlení v platbách vyplývajícího z případů insolvence přeshraničních pojistitelů, úrovně minimálních částek krytí v členských státech, výše škodních nároků vzniklých v důsledku řízení motorových vozidel bez uzavřeného pojištění v přeshraničním provozu a počtu stížností týkajících se potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění.

(11)  V rámci hodnocení fungování směrnice by Evropská komise měla sledovat, jak je směrnice uplatňována, s přihlédnutím k počtu poškozených, částky dosud nevyřízených nároků v důsledku prodlení v platbách vyplývajícího z případů insolvence přeshraničních pojistitelů, úrovně minimálních částek krytí v členských státech, výše škodních nároků vzniklých v důsledku řízení motorových vozidel bez uzavřeného pojištění v přeshraničním provozu a počtu stížností týkajících se potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění. V souvislosti s hodnocením fungování směrnice 2009/103/ES by Komise měla rovněž přezkoumat a posoudit, zda s ohledem na technologický pokrok, včetně stále většího využívání samořízených a částečně samořízených vozidel, bude směrnice i nadále sloužit účelu ochrany poškozených v důsledku dopravních nehod na silnicích před insolvencí pojistitelů v případě nehod způsobených vozidly. Toto sledování by zároveň mělo být připravené na budoucnost a mělo by se snažit zajistit, aby byly plněny cíle směrnice, pokud jde o nový technologický vývoj v oblastech, jako jsou elektrická vozidla a samořízená a částečně samořízená vozidla.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Jelikož cílů této směrnice, zejména zajištění stejné minimální ochrany poškozených v důsledku dopravních nehod v celé Unii a zajištění ochrany poškozených v případě insolvence pojišťoven, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich, z důvodu jejich účinku, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je k dosažení těchto cílů nezbytné.

(12)  Jelikož cílů této směrnice, zejména zajištění stejné minimální ochrany poškozených v důsledku dopravních nehod v celé Unii, zajištění ochrany poškozených v případě insolvence pojišťoven a zajištění rovného zacházení při ověřování pravosti potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění vydaných pojistiteli pro případné pojistníky, kteří se pohybují přes vnitřní hranice Unie, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich, z důvodu jejich účinku, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je k dosažení těchto cílů nezbytné.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  V článku 2 se vkládá nový bod, který zní:

 

„Tato směrnice se uplatní pouze na motorová vozidla, na která se vztahuje nařízení (EU) 2018/858*, nařízení (EU) 167/2013**nebo nařízení (EU) 168/2013***.

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1).

 

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1).

 

***Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 52).“

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Mohou však takové kontroly pojištění provádět, jsou-li tyto kontroly nediskriminační, nezbytné a přiměřené pro dosažení sledovaného cíle a

Mohou však takové kontroly pojištění provádět, jsou-li tyto kontroly nediskriminační, nezbytné a přiměřené pro dosažení sledovaného cíle, dodržují práva, svobody a oprávněné zájmy dotčené osoby a

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby pojišťovny nebo orgány uvedené v druhém pododstavci při zohledňování potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění, které vystavila jiná pojišťovna nebo jiné orgány uvedené v druhém pododstavci, nezacházely s pojistníky diskriminačním způsobem nebo jim neúčtovaly příplatek k pojistnému kvůli jejich státní příslušnosti nebo pouze na základě toho, ve kterém členském státě měli předcházející bydliště.

Členské státy zajistí, aby pojišťovny orgány uvedené v druhém pododstavci při zohledňování potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění, které vystavila jiná pojišťovna nebo jiné orgány uvedené v druhém pododstavci, nezacházely s pojistníky diskriminačním způsobem nebo jim neúčtovaly příplatek k pojistnému kvůli jejich státní příslušnosti nebo pouze na základě toho, ve kterém členském státě měli předcházející bydliště.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 16 – odst. 2 a a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy zajistí, aby pojišťovny a orgány uvedené v druhém pododstavci do svých smluv o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla zahrnovaly povinný systém „bonus-malus“, který vypočítá výši pojistného každého pojistníka podle potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Směrnice 2009/103/ES

Čl. 16 – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby pojišťovny zveřejňovaly svou strategii, pokud jde o to, jak při výpočtu pojistného využívají potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění.

Členské státy zajistí, aby pojišťovny zveřejňovaly svou strategii, pokud jde o to, jak při výpočtu pojistného využívají potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění, také zejména v souvislosti se systémem „bonus-malus“, který používají.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 2009/103/ES

Článek 28 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejpozději sedm let ode dne provedení této směrnice se provede její hodnocení. Závěry tohoto hodnocení Komise sdělí spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

Nejpozději pět let ode dne provedení této směrnice se provede její hodnocení. Zejména se posoudí vhodnost této směrnice, pokud jde o technologický vývoj v oblasti samořízených a částečně samořízených vozidel, a zváží se, zda režim odpovědnosti podle této směrnice bere v úvahu nové technologické podmínky, nebo zda by měla být zavedena nová objektivní trestní odpovědnost, která je založena výlučně na samořízených vozidlech jako zdroji nebezpečí a současně nepřináší rizika nekontrolované odpovědnosti, aby se nebránilo používání nových technologií. Závěry tohoto hodnocení Komise sdělí spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a v případě potřeby k nim připojí legislativní návrh.

(Technická chyba: dotčenou směrnicí je návrh směrnice 2018/0168 (COD), kterým se mění směrnice 2009/103/ES.)

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrola povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění

Referenční údaje

COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

11.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Joëlle Bergeron

9.7.2018

Projednání ve výboru

11.10.2018

20.11.2018

 

 

Datum přijetí

10.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrola povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění

Referenční údaje

COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD)

Datum předložení EP

24.5.2018

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

11.6.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

11.6.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Dita Charanzová

19.6.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

10.10.2018

21.11.2018

21.1.2019

 

Datum přijetí

22.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Biljana Borzan, Edward Czesak, Martin Schirdewan, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer

Datum předložení

28.1.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

34

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

Marco Zullo

Mylène Troszczynski

Dennis de Jong, Martin Schirdewan

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

ENF

John Stuart Agnew

2

0

EFDD

S&D

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Marlene Mizzi

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí