Postup : 2018/0168(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0035/2019

Predkladané texty :

A8-0035/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 16.8
CRE 13/02/2019 - 16.8

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0110

SPRÁVA     ***I
PDF 366kWORD 135k
28.1.2019
PE 629.546v02-00 A8-0035/2019

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti

(COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajkyňa: Dita Charanzová

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti

(COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0336),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0211/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. septembra 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0035/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (poistenie motorových vozidiel) je osobitne dôležité pre občanov Európy, či sú poistencami alebo potenciálnymi poškodenými pri nehode. Je takisto dôležité pre poisťovne, keďže tvorí dôležitý segment obchodu s neživotným poistením v Únii. Poistenie motorových vozidiel taktiež vplýva na voľný pohyb osôb, tovaru a vozidiel. Preto by kľúčovým cieľom činnosti Únie v oblasti finančných služieb malo byť posilnenie a konsolidácia vnútorného trhu poistenia motorových vozidiel.

(1)  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (poistenie motorových vozidiel) je osobitne dôležité pre občanov Európy, či sú poistencami alebo potenciálnymi poškodenými pri nehode. Je takisto dôležité pre poisťovne, keďže tvorí dôležitý segment obchodu s neživotným poistením v Únii. Poistenie motorových vozidiel má významný vplyv aj na voľný pohyb osôb, tovaru a vozidiel, a teda aj na vnútorný trh a schengenský priestor. Preto by kľúčovým cieľom činnosti Únie v oblasti finančných služieb malo byť posilnenie a konsolidácia vnútorného trhu poistenia motorových vozidiel.

 

(V prípade schválenia tohto pozmeňujúceho návrhu by sa mali navrhnúť zodpovedajúce pozmeňujúce návrhy k odôvodneniam tohto pozmeňujúceho aktu.)

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Komisia vykonala hodnotenie fungovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES15 vrátane jej efektívnosti, účinnosti a súdržnosti s ostatnými politikami Únie. Z hodnotenia vyplynulo, že smernica 2009/103/ES funguje celkovo dobre a netreba vykonať zmeny vo väčšine aspektov. Boli však identifikované štyri oblasti, v ktorých by boli vhodné cielené zmeny: odškodnenie poškodených pri nehodách v prípadoch platobnej neschopnosti poisťovne, minimálne povinné výšky poistného krytia, kontroly poistenia vozidiel členskými štátmi a používanie potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie poistencov novou poisťovňou.

(2)  Komisia vykonala hodnotenie fungovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES15 vrátane jej efektívnosti, účinnosti a súdržnosti s ostatnými politikami Únie. Z hodnotenia vyplynulo, že smernica 2009/103/ES funguje celkovo dobre a netreba vykonať zmeny vo väčšine aspektov. Boli však identifikované štyri oblasti, v ktorých by boli vhodné cielené zmeny: odškodnenie poškodených pri nehodách v prípadoch platobnej neschopnosti poisťovne, minimálne povinné výšky poistného krytia, kontroly poistenia vozidiel členskými štátmi a používanie potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie poistencov novou poisťovňou. Okrem týchto štyroch oblastí by sa v záujme lepšej ochrany poškodených mali zaviesť nové pravidlá v oblasti zodpovednosti v prípade nehody prípojného vozidla ťahaného motorovým vozidlom.

__________________

__________________

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (Ú. v. EÚ L 263, 7.10.2009, s.11).

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (Ú. v. EÚ L 263, 7.10.2009, s.11).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Niektoré motorové vozidlá, napríklad elektrické bicykle a segwaye, sú menšie, a preto je aj pravdepodobnosť spôsobenia vážneho úrazu alebo škody na majetku menšia, než v prípade iných vozidiel. Bolo by neprimerané a krátkozraké zahrnúť ich do rozsahu pôsobnosti smernice 2009/103/ES, keďže by to znamenalo povinnosť mať pre tieto vozidlá drahé a nadmerné poistné krytie. Zároveň by to ohrozovalo rozširovanie týchto vozidiel a odrádzalo od inovácií, a to napriek tomu, že neexistujú dostatočné dôkazy o tom, že tieto vozidlá by mohli spôsobiť nehody s poškodenými v rovnakom rozsahu ako v prípade iných vozidiel, napríklad osobných či nákladných automobilov. V súlade so zásadou subsidiarity a proporcionality by sa požiadavky na úrovni Únie mali vzťahovať na tie vozidlá, ktoré majú potenciál spôsobiť významné škody v cezhraničných situáciách. Preto je potrebné obmedziť rozsah pôsobnosti smernice 2009/103/ES na vozidlá, ktoré podľa Únie musia pred uvedením na trh splniť požiadavky na bezpečnosť, t. j. vozidlá podliehajúce typovému schváleniu EÚ.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b)  Je však dôležité umožniť členským štátom rozhodovať na vnútroštátnej úrovni o primeranej úrovni ochrany osôb potenciálne poškodených vozidlami, ktoré nepodliehajú typovému schváleniu EÚ. Preto je dôležité, aby členské štáty mohli zachovať alebo zaviesť nové povinné ustanovenia týkajúce sa ochrany používateľov týchto iných typov vozidiel, s cieľom chrániť potenciálne poškodených pred dopravnou nehodou. Ak sa členský štát rozhodne vyžadovať takéto poistné krytie v podobe povinného poistenia, mal by vziať do úvahy pravdepodobnosť potenciálneho použitia vozidla v cezhraničnej situácii a potrebu ochrany potenciálnych poškodených v inom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3c)  Z rozsahu pôsobnosti smernice 2009/103/ES je tiež primerané vyňať vozidlá používané výlučne na motoristické športy, keďže tieto vozidlá sú obyčajne kryté inými formami poistenia zodpovednosti za škodu a ak sa používajú výlučne na súťažné účely, nepodliehajú povinnému poisteniu motorového vozidla. Keďže používanie týchto vozidiel sa obmedzuje na kontrolovanú trať alebo priestor, je aj pravdepodobnosť nehody s nesúvisiacimi vozidlami alebo osobami obmedzená. Je však dôležité, aby členské štáty zachovali alebo zaviedli nové povinné ustanovenia pre vozidlá, ktoré sa zúčastňujú na motoristickom športovom podujatí.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3d)  Táto smernica predstavuje primeranú rovnováhu medzi verejným záujmom a potenciálnymi nákladmi pre verejné orgány, poisťovateľov a poistníkov s cieľom zabezpečiť, aby navrhované opatrenia boli nákladovo efektívne.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3e)  Používanie vozidla v premávke by malo zahŕňať používanie vozidla v premávke na verejných a súkromných cestách. To by mohlo zahŕňať aj všetky príjazdové cesty, parkoviská a všetky ostatné ekvivalentné priestory na súkromných pozemkoch, ktoré sú prístupné verejnosti. Používanie vozidla v uzavretom priestore, kde nie je možný žiadny prístup verejnosti, by sa nemalo považovať za používanie vozidla v premávke. Napriek tomu však platí, že ak sa vozidlo niekedy používa v premávke a preto sa naň vzťahuje požiadavka povinného poistenia, členské štáty by mali zabezpečiť, aby bolo vozidlo kryté poistnou zmluvou, ktorá zahŕňa potenciálnych poškodených počas zmluvného obdobia, bez ohľadu na to, či sa vozidlo v čase nehody používalo v premávke alebo nie, s výnimkou prípadov, keď sa vozidlo používalo na motoristickom športovom podujatí. Členské štáty by mali mať možnosť obmedziť poistenie nesúvisiace s premávkou v prípadoch, keď nie je primerané očakávať krytie, napríklad v prípade nehody pri používaní traktora, ktorý v tom čase neslúžil v prvom rade ako dopravný prostriedok, ale ako stroj, ktorý poskytoval hybnú silu potrebnú na určenú funkciu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3f)  Používanie vozidla výlučne v nedopravných situáciách by sa malo vylúčiť z rozsahu pôsobnosti smernice 2009/103/ES. Okrem toho by členské štáty nemali požadovať poistenie vozidiel, ktoré sú trvalo alebo dočasne vyradené z dôvodu ich neschopnosti byť použité ako dopravný prostriedok, pretože sú napríklad v múzeu, sú reštaurované alebo sa dlhší čas nepoužívajú z iného dôvodu (ich použitie je sezónne).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Členské štáty by v súčasnosti mali upustiť od vykonávania kontroly poistenia vozidiel, pokiaľ ide o vozidlá obvykle sa nachádzajúce na území iného členského štátu a pokiaľ ide o vozidlá, ktoré sa obvykle nachádzajú na území tretej krajiny a ktoré vstupujú na ich územie z územia iného členského štátu. Nový technologický vývoj umožňuje kontrolovanie poistenia vozidiel bez ich zastavenia, a teda bez zasahovania do voľného pohybu vozidiel a osôb. Je preto vhodné umožniť uvedené kontroly poistenia vozidiel iba vtedy, ak sú nediskriminačné, potrebné a primerané, tvoria súčasť všeobecného systému kontrol na štátnom území a nevyžadujú si zastavenie vozidla.

(4)  Členské štáty v súčasnosti upúšťajú od vykonávania kontroly poistenia vozidiel, pokiaľ ide o vozidlá obvykle sa nachádzajúce na území iného členského štátu a pokiaľ ide o vozidlá, ktoré sa obvykle nachádzajú na území tretej krajiny a ktoré vstupujú na ich územie z územia iného členského štátu. Nový technologický vývoj – napr. technológia umožňujúca automatické rozpoznávanie evidenčných čísel – umožňuje diskrétne kontrolovanie poistenia vozidiel bez ich zastavenia, a teda bez zasahovania do voľného pohybu vozidiel a osôb. Je preto vhodné umožniť uvedené kontroly poistenia vozidiel iba vtedy, ak sú nediskriminačné, potrebné a primerané, tvoria súčasť všeobecného systému kontrol na štátnom území, ktoré sa vykonávajú aj pre vozidlá nachádzajúce sa na území členského štátu vykonávajúceho kontroly, nevyžadujú si zastavenie vozidla a vykonávajú sa pri plnom rešpektovaní práv, slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Aby takýto systém mohol fungovať, je potrebná výmena informácií medzi členskými štátmi, ktorá umožní kontrolu poistenia motorových vozidiel aj v prípade, že je vozidlo registrované v inom členskom štáte. Táto výmena informácií založená na existujúcom systéme EUCARIS (európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov) by sa mala vykonávať bez diskriminácie a všetky vozidlá by mali podliehať rovnakému overovaniu. Zmeny zavedené tohto smernicou budú mať na verejnú správu len malý vplyv, keďže tento systém výmeny informácií už existuje a používa sa pri riešení dopravných priestupkov.

Odôvodnenie

Na overovacie kontroly poistenia by sa mal používať existujúci systém na výmenu informácií EUCARIS.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  Riadenie nepoistených motorových vozidiel, t.j. používanie motorového vozidla bez povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa stáva čoraz väčším problémom v Únii. Výška nákladov vyplývajúcich z riadenia nepoistených motorových vozidiel sa v roku 2011 odhadovala na 870 miliónov EUR pre Úniu ako celok. Treba zdôrazniť, že riadenie nepoistených vozidiel negatívne ovplyvňuje širokú škálu zainteresovaných strán vrátane poškodených pri nehodách, poisťovateľov, záručných fondov a poistníkov motorových vozidiel.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  V súlade s týmito zásadami by členské štáty nemali uchovávať údaje po dlhšiu dobu, než je potrebné na overenie, či má vozidlo platné poistné krytie. Ak sa zistí, že vozidlo má poistné krytie, všetky údaje súvisiace s overovaním by sa mali vymazať. Ak sa pomocou overovacieho systému nepodarí zistiť, či je vozidlo poistené, údaje by sa v ňom mali uchovať najviac 30 dní alebo dovtedy, kým sa nepreukáže platné poistné krytie vozidla, podľa toho, čo nastane skôr. Ak sa zistí, že vozidlo nemá platné poistné krytie, je primerané požadovať, aby sa jeho údaje uchovali až do dokončenia príslušného správneho alebo súdneho konania a do zabezpečenia platného poistného krytia pre vozidlo.

Odôvodnenie

Skenovanie vozidiel umožní vládam sledovať pohyb jednotlivcov. To môže byť zásahom do ich súkromia. Právo na súkromie by sa malo byť možné zrušiť len z legitímnych dôvodov. Takýmto dôvodom by mohol byť prípad, keď sa zistí, že vozidlo nemá požadované poistenie. Pre vozidlá, u ktorých sa preukázalo, že sú poistené (vozidlá, v prípade ktorých nebol kladný výsledok vyhľadávania), by sa tento záznam nemal používať zo žiadneho iného dôvodu a mal by sa v primeranom čase vymazať. Tento čas uchovávania by mal byť obmedzený a mal by byť stanovený v právnych predpisoch v súlade s inými právnymi predpismi EÚ, ako je smernica o tiesňovom volaní.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Účinná a efektívna ochrana poškodených pri dopravných nehodách si vyžaduje, aby uvedení poškodení boli vždy odškodnení za ich ujmy na zdraví alebo škody na ich majetku, a to bez ohľadu na to, či je poisťovňa zodpovednej strany solventná alebo nie. Členské štáty by preto mali zriadiť alebo vymenovať orgán, ktorý poskytuje počiatočnú náhradu škody poškodeným s obvyklým pobytom na ich území a má právo spätne požiadať o uvedenú náhradu škody orgán zriadený alebo vymenovaný na ten istý účel v členskom štáte, v ktorom sídli poisťovňa, ktorá poistila vozidlo zodpovednej strany. Aby sa však predišlo paralelným uplatňovaniam nárokov, poškodeným pri dopravných nehodách by sa nemalo umožniť požiadať o náhradu škody uvedený orgán, ak už požiadali o náhradu škody alebo podali návrh na začatie súdneho konania dotknutej poisťovni a ak sa uvedená žiadosť ešte stále posudzuje alebo o uvedenom návrhu nebolo ešte rozhodnuté.

(7)  Účinná a efektívna ochrana poškodených v dôsledku dopravných nehôd si vyžaduje, aby uvedení poškodení boli vždy odškodnení v príslušných sumách za ich ujmy na zdraví alebo škody na ich majetku, a to bez ohľadu na to, či je poisťovňa zodpovednej strany solventná alebo nie. Členské štáty by preto mali zriadiť alebo vymenovať orgán, ktorý bezodkladne poskytuje počiatočnú náhradu škody, aspoň do výšky záväzku poistenia podľa článku 9 ods. 1 smernice 2009/103/ES alebo do výšky maximálnej záruky stanovenej členským štátom, ak je vyššia, poškodeným s obvyklým pobytom na ich území a má právo spätne požiadať o uvedenú náhradu škody orgán zriadený alebo vymenovaný na ten istý účel v členskom štáte, v ktorom sídli poisťovňa, ktorá poistila vozidlo zodpovednej strany. Aby sa však predišlo paralelným uplatňovaniam nárokov, poškodeným pri dopravných nehodách by sa nemalo umožniť požiadať o náhradu škody uvedený orgán, ak už požiadali o náhradu škody a ak sa uvedená žiadosť ešte stále posudzuje.

Odôvodnenie

Zatiaľ čo jednotlivcom by sa malo brániť v žiadosti o viacnásobné odškodnenie od rôznych orgánov pre náhradu škody, nie je dôvod na to, aby sa týmto nárokom bránilo v prípade, keď osoba žaluje platobne neschopnú spoločnosť. Okrem otázok, na ktoré sa vzťahuje minimálne poistenie motorových vozidiel, môže mať jednotlivec mnoho iných dôvodov na začatie súdneho konania proti platobne neschopnej spoločnosti. Kým sa však vo veciach platobnej neschopnosti dospeje ku konečnému rozhodnutiu, môže prejsť mnoho rokov. Malo by platiť, že poškodený pri dopravnej nehode nebude musieť čakať na náhradu škody. Členské štáty sa samozrejme môžu snažiť vymôcť túto sumu náhrady škody na základe akéhokoľvek rozhodnutia súdu.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Predchádzajúce minulé nároky na odškodnenie poistencov, ktorí sa usilujú uzatvoriť nové poistné zmluvy s poisťovňami, mali by byť ľahko overiteľné, aby sa uľahčilo uznávanie takýchto minulých nárokov pri uzatváraní nových poistných zmlúv. Na zjednodušenie kontroly a overovania potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie je dôležité, aby obsah a forma potvrdenia takýchto minulých nárokov boli rovnaké vo všetkých členských štátoch. Poisťovne, ktoré zohľadňujú potvrdenia o minulých nárokoch na odškodnenie na určenie poistného motorových vozidiel, by okrem toho nemali diskriminovať na základe štátnej príslušnosti alebo výlučne na základe členského štátu predchádzajúceho bydliska poistenca. Na to, aby členské štáty mohli overiť, ako poisťovne zaobchádzajú s potvrdeniami o minulých nárokoch na odškodnenie, by poisťovne mali zverejňovať svoje politiky v súvislosti s tým, ako používajú minulé nároky na odškodnenie pri výpočte poistného.

(8)  Predchádzajúce minulé nároky na odškodnenie poistencov, ktorí sa usilujú uzatvoriť nové poistné zmluvy s poisťovňami, mali by byť ľahko overiteľné, aby sa uľahčilo uznávanie takýchto minulých nárokov pri uzatváraní nových poistných zmlúv. Na zjednodušenie kontroly a overovania potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie je dôležité, aby obsah a forma potvrdenia takýchto minulých nárokov boli rovnaké vo všetkých členských štátoch. Poisťovne, ktoré zohľadňujú potvrdenia o minulých nárokoch na odškodnenie na určenie poistného motorových vozidiel, by okrem toho nemali diskriminovať na základe štátnej príslušnosti alebo výlučne na základe členského štátu predchádzajúceho bydliska poistenca. Okrem toho by poisťovne mali považovať potvrdenie z iného členského štátu za rovnocenné s vnútroštátnym potvrdením a uplatňovať všetky zľavy dostupné inak identickému potenciálnemu klientovi, ako aj zľavy, ktoré vyžadujú vnútroštátne právne predpisy ich členského štátu. Členské štáty by mali mať naďalej možnosť slobodne prijímať vnútroštátne právne predpisy o systémoch bonusov a malusov, keďže takéto systémy sú zo svojej povahy vnútroštátne a neobsahujú žiadne cezhraničné prvky, a preto by v súlade so zásadou subsidiarity malo byť rozhodovanie o nich ponechané v právomoci členských štátov. Na to, aby členské štáty mohli overiť, ako poisťovne zaobchádzajú s potvrdeniami o minulých nárokoch na odškodnenie, by poisťovne mali zverejňovať svoje politiky v súvislosti s tým, ako používajú minulé nároky na odškodnenie pri výpočte poistného.

Odôvodnenie

Poisťovne by nemali diskriminovať cudzích štátnych príslušníkov ani vracajúcich sa štátnych príslušníkov ani im účtovať príplatky, ale mali by takisto považovať ich potvrdenie za rovnocenné s vnútroštátnym potvrdením a uplatňovať všetky zľavy dostupné inak identickému potenciálnemu klientovi, ako aj zľavy, ktoré vyžadujú právne predpisy ich členského štátu. Prijímanie vnútroštátnych predpisov o systémoch bonusov a malusov musí ostať v právomoci členských štátov. Takéto systémy majú vnútroštátnu povahu bez akýchkoľvek cezhraničných prvkov a musia platiť rovnocenne pre všetky osoby na danom území.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci týkajúce sa obsahu a formy potvrdenia o minulých nárokoch na odškodnenie. Uvedené vykonávacie právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201120.

vypúšťa sa

__________________

 

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  S cieľom naplno využívať možnosti používania potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie pri výpočte poistného by členské štáty mali podporovať účasť poisťovní na transparentných nástrojoch na porovnávanie cien.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  S cieľom dosiahnuť, aby minimálne výšky zostali v súlade s hospodárskou realitou (a postupne sa neznižovali), by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o úpravu uvedených minimálnych výšok poistného krytia zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, aby mohli lepšie odrážať hospodársku realitu, ako aj vymedzenie procesných úloh a procesných povinností orgánov zriadených na poskytovanie náhrady škody alebo poverených poskytovať náhradu škody podľa článku 10a, pokiaľ ide o náhradu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

(10)  Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie akty týkajúce sa stanovenia obsahu a formy potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie . S cieľom dosiahnuť, aby minimálne výšky krytia poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zostali v súlade s hospodárskou realitou (a postupne sa neznižovali), by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o úpravu uvedených minimálnych výšok, ako aj vymedzenie procesných úloh a procesných povinností orgánov zriadených na poskytovanie náhrady škody alebo poverených poskytovať náhradu škody podľa článku 10a smernice 2009/103/ES, pokiaľ ide o náhradu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva1a. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

 

__________________

 

1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Ako súčasť hodnotenia fungovania smernice by Európska komisia mala monitorovať uplatňovanie smernice a zároveň zohľadňovať počet poškodených, výšku nesplatených nárokov z dôvodu oneskorení v platbách následkom cezhraničných prípadov platobnej neschopnosti, úroveň minimálnych výšok poistného krytia v členských štátoch, výšku nárokov z dôvodu riadenia nepoistených vozidiel, pokiaľ ide o cezhraničnú dopravu, ako aj počet sťažností týkajúcich sa potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie.

(11)  Ako súčasť hodnotenia fungovania smernice 2009/103/ES by Európska komisia mala monitorovať uplatňovanie uvedenej smernice a zároveň zohľadňovať počet poškodených, výšku nesplatených nárokov z dôvodu oneskorení v platbách následkom cezhraničných prípadov platobnej neschopnosti, úroveň minimálnych výšok poistného krytia v členských štátoch, výšku nárokov z dôvodu riadenia nepoistených vozidiel, pokiaľ ide o cezhraničnú dopravu, ako aj počet sťažností týkajúcich sa potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie. Komisia by mala takisto monitorovať a skúmať smernicu 2009/103/ES vo svetle technologického vývoja vrátane rozširovania autonómnych a poloautonómnych vozidiel s cieľom zabezpečiť, aby naďalej slúžila svojmu účelu, teda ochrane potenciálnych poškodených v dôsledku nehôd motorových vozidiel. Mala by tiež analyzovať systém zodpovednosti vysokorýchlostných ľahkých vozidiel a potenciálne celoúniové riešenie systému bonusov a malusov.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Keďže ciele tejto smernice, a to najmä zabezpečenie rovnakej minimálnej ochrany poškodených pri dopravných nehodách v celej Únii zabezpečenie ochrany poškodených v prípade platobnej neschopnosti poisťovní, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu ich účinkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(12)  Keďže ciele tejto smernice, a to najmä zabezpečenie rovnakej minimálnej ochrany poškodených pri dopravných nehodách v celej Únii, zabezpečenie ich ochrany v prípade platobnej neschopnosti poisťovní a zabezpečenie rovnakého zaobchádzania pri overovaní poisťovateľmi potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie potenciálnych poistníkov, ktorí prechádzajú cez vnútorné hranice Únie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu ich účinkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  V záujme podpory jednotného prístupu pre poškodených v dôsledku nehôd, pri ktorých sa motorové vozidlo použije ako zbraň na spáchanie násilného trestného činu alebo teroristického činu, by mali členské štáty zaistiť, že ich orgán pre náhradu škody zriadený alebo povolený podľa článku 10 smernice 2009/103/ES rieši všetky nároky vyplývajúce z takéhoto činu.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

 

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Smernica 2009/103/ES

Článok 1 – odsek 1 – bod 1a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1a.  „prevádzka vozidla“ je akékoľvek používanie vozidla, ktoré obvykle má slúžiť ako dopravný prostriedok, ktoré je v súlade s jeho obvyklou funkciou, bez ohľadu na jeho vlastnosti, na terén, na ktorom sa takéto motorové vozidlo používa, a bez ohľadu na to, či stojí alebo je v pohybe.;

1a.  „prevádzka vozidla“ je akékoľvek používanie vozidla v premávke, ktoré je v súlade s funkciou vozidla ako dopravného prostriedku v čase nehody, bez ohľadu na jeho vlastnosti, na terén, na ktorom sa takéto motorové vozidlo používa, a bez ohľadu na to, či stojí alebo je v pohybe;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Smernica 2009/103/ES

Článok 2 – odseky 1 a a  1 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V článku 2 sa dopĺňajú tieto odseky:

 

„Táto smernica sa vzťahuje len na vozidlá v rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2018/858*, nariadenia (EÚ) č. 167/2013** alebo nariadenia (EÚ) č. 168/2018***.

 

Táto smernica sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré sú určené výlučne na používanie v súvislosti s účasťou na súťažných športových aktivitách alebo súvisiacich športových aktivitách v uzavretých oblastiach.

 

__________________

 

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1).

 

** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 1).

 

*** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 52).“

Odôvodnenie

While the inclusion of non-type approved vehicles might increase insurance coverage, it will also dissuade the uptake of alternative vehicles, like e-bikes, which are better for the environment. Moreover, most non-type approved vehicles are small in size and therefore the chance of significant damage to persons or property is limited. Other forms of liability insurance than Motor Insurance should cover these non-type approved vehicles. Motor Sports are generally covered by other forms of insurance. The addition of MID requirements would only add an additional cost. Insurance companies might also shift the risks of sporting events into the premiums of normal vehicle users. This would have a negative effect on consumers, while bring limited benefits in terms of potential accident victims. The exclusion should not prevent from individuality requiring equivalent insurance coverage at Member State level.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 b (nový)

Smernica 2009/103/ES

Článok 3 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  V článku 3 sa dopĺňa tento odsek:

 

„Keď vozidlo musí mať poistenie v zmysle prvého odseku, členské štáty zaistia, aby toto poistenie bolo platné a poskytovalo krytie poškodeným osobám aj v prípade nehôd, ku ktorým dôjde:

 

a) keď je vozidlo v premávke a nie je používané v súlade s jeho primárnou funkciou; ako aj

 

b) mimo používania vozidla v premávke.

 

Členské štáty môžu prijať obmedzenia poistného krytia v súvislosti s používaním mimo používania vozidla v premávke podľa odseku 5 písmena b). Toto ustanovenie sa použije ako výnimka a len v prípade potreby, keď sa členské štáty domnievajú, že takéto krytie by prekročilo rámec toho, čo možno rozumne očakávať od poistenia motorových vozidiel. Toto ustanovenie sa nikdy nesmie použiť na obchádzanie zásad a pravidiel stanovených v tejto smernici.“

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2009/103/ES

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Môžu však vykonávať takéto kontroly poistenia za predpokladu, že uvedené kontroly sú nediskriminačné, potrebné a primerané na dosiahnutie sledovaného cieľa, a

Môžu však vykonávať takéto kontroly poistenia za predpokladu, že uvedené kontroly sú nediskriminačné, potrebné a primerané na dosiahnutie sledovaného cieľa, ak dodržiavajú práva, slobody a oprávnené záujmy príslušnej osoby a

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2009/103/ES

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  tvoria súčasť všeobecného systému kontrol na štátnom území a nevyžadujú si zastavenie vozidla.

b)  tvoria súčasť všeobecného systému kontrol na štátnom území, ktoré sa vykonávajú aj pri vozidlách bežne sa nachádzajúcich na území členského štátu, ktorý vykonáva kontroly, a nevyžadujú si zastavenie vozidla.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2009/103/ES

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Na účely vykonávania kontrol poistenia podľa odseku 1 udelí členský štát ostatným členským štátom prístup k týmto údajom o vnútroštátnej evidencii vozidiel s možnosťou automatického vyhľadávania:

 

a)  údaje o tom, či má vozidlo uzavreté povinné poistenie;

 

b)  údaje súvisiace s vlastníkmi alebo držiteľmi vozidla, ktoré sa týkajú ich poistenia občianskoprávnej zodpovednosti podľa článku 3.

 

Prístup k týmto údajom sa udelí prostredníctvom národných kontaktných miest členských štátov určených podľa článku 4 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/413*.

 

__________________

 

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (Ú. v. EÚ L 68, 13.3.2015, s. 9).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2009/103/ES

Článok 4 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Pri vykonávaní vyhľadávania formou odosielanej žiadosti použije národné kontaktné miesto členského štátu, ktoré vykonáva kontrolu poistenia, úplné evidenčné číslo. Takéto vyhľadávanie prebieha v súlade s postupmi uvedenými v kapitole 3 prílohy k rozhodnutiu 2008/616/SVV*. Členský štát, ktorý vykonáva kontrolu poistenia, na základe získaných údajov určí, či má vozidlo uzavreté platné povinné poistenie podľa článku 3 tejto smernice.

 

__________________

 

* Rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z 23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12).

Odôvodnenie

Výmena údajov o poistení je nevyhnutná na dosiahnutie hlavného cieľa tejto smernice, okrem iného na uľahčenie voľného pohybu vozidiel medzi členskými štátmi a na odstránenie prekážok riadneho fungovania integrovaného trhu s poistením motorových vozidiel. Okrem toho by sa na zabezpečenie reálneho vykonávania tejto výmeny informácií mal využívať existujúci systém EUCARIS opísaný v rozhodnutí Rady 2008/616/SVV.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2009/103/ES

Článok 4 – odsek 1 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.  Členské štáty zaistia zabezpečenie a ochranu prenášaných údajov, a to pokiaľ možno s využitím existujúcich softvérových aplikácií, ako je aplikácia uvedená v článku 15 rozhodnutia 2008/616/SVV, a zmenených verzií týchto softvérových aplikácií v súlade s kapitolou 3 prílohy k rozhodnutiu 2008/616/SVV. Zmenené verzie softvérových aplikácií umožňujú režim online výmeny informácií v reálnom čase a režim hromadnej výmeny informácií, pričom v druhom prípade je možná výmena viacerých požiadaviek alebo odpovedí v rámci jednej správy.

Odôvodnenie

Výmena údajov o poistení je nevyhnutná na dosiahnutie hlavného cieľa tejto smernice, okrem iného na uľahčenie voľného pohybu vozidiel medzi členskými štátmi a na odstránenie prekážok riadneho fungovania integrovaného trhu s poistením motorových vozidiel. Okrem toho by sa na zabezpečenie reálneho vykonávania tejto výmeny informácií mal využívať existujúci systém EUCARIS opísaný v rozhodnutí Rady 2008/616/SVV.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2009/103/ES

Článok 4 – odsek 2 – pododseky 1 a, 1 b a 1 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty predovšetkým bližšie určia presný účel, uvedú príslušný právny základ, dodržia príslušné bezpečnostné požiadavky a zásady nevyhnutnosti, proporcionality a obmedzenia účelu a stanovia primerané obdobie uchovávania údajov.

 

Osobné údaje spracúvané v zmysle tohto článku sa neuchovávajú dlhšie, než je potrebné na účely vykonania kontroly poistenia. Tieto údaje sa úplne vymažú hneď, ako už nie sú na tento účel potrebné. Ak sa pri kontrole poistenia preukáže, že vozidlo má uzavreté povinné poistenie podľa článku 3, kontrolór tieto údaje ihneď vymaže. Ak sa pri kontrole nepodarí určiť, či má vozidlo uzavreté povinné poistenie podľa článku 3, údaje sa uchovajú na primerané obdobie najviac 30 dní alebo do uplynutia času potrebného na určenie existencie poistného krytia podľa toho, čo nastane skôr.

 

Ak členský štát zistí, že vozidlo sa pohybuje po cestách bez povinného poistenia podľa článku 3, môže uložiť pokuty stanovené v súlade s článkom 27.

Odôvodnenie

Skenovanie vozidiel umožní vládam sledovať pohyb jednotlivcov. To môže byť zásahom do ich súkromia. Právo na súkromie by sa malo byť možné zrušiť len z legitímnych dôvodov. Takýmto dôvodom by mohol byť prípad, keď sa zistí, že vozidlo nemá požadované poistenie. Pre vozidlá, u ktorých sa preukázalo, že sú poistené (vozidlá, v prípade ktorých nebol kladný výsledok vyhľadávania), by sa tento záznam nemal používať zo žiadneho iného dôvodu a mal by sa v primeranom čase vymazať. Tento čas uchovávania by mal byť obmedzený a mal by byť stanovený v právnych predpisoch v súlade s inými právnymi predpismi EÚ, ako je smernica o tiesňovom volaní.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2009/103/ES

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  v prípade ujm na zdraví: 6 070 000 EUR na nehodu bez ohľadu na počet poškodených alebo 1 220 000 EUR na poškodeného;

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2009/103/ES

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v prípade škody na majetku 1 220 000 EUR na nehodu bez ohľadu na počet poškodených.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Smernica 2009/103/ES

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  V článku 10 sa odsek 1 prvý pododsek nahrádza takto:

Každý členský štát zriadi alebo poverí orgán, ktorého úlohou bude zabezpečiť náhradu škody najmenej do výšky povinného poistenia za škodu na majetku alebo ujmy na zdraví spôsobené neidentifikovaným vozidlom alebo vozidlom, ktoré nemalo splnené povinné poistenie stanovené v článku 3.

Každý členský štát zriadi alebo poverí orgán, ktorého úlohou bude zabezpečiť náhradu škody najmenej do výšky záväzku poistenia podľa článku 9 ods. 1 alebo do výšky maximálnej záruky stanovenej členským štátom, ak je vyššia, za škodu na majetku alebo ujmy na zdraví spôsobené neidentifikovaným vozidlom alebo vozidlom, ktoré nemalo splnené povinné poistenie stanovené v článku 3, čo sa týka aj nehôd, pri ktorých sa motorové vozidlo použije ako zbraň na spáchanie násilného trestného činu alebo teroristického činu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, keďže sa neoddeliteľne spája s ustanoveniami článku 10a o ochrane poškodených osôb v prípade platobnej neschopnosti poisťovne alebo nedostatočnej spolupráce poisťovne.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2009/103/ES

Článok 10a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 10a

Článok 10a

Ochrana poškodených v prípade platobnej neschopnosti poisťovne alebo nedostatku spolupráce poisťovne

Ochrana poškodených v prípade platobnej neschopnosti poisťovne

 

-1.  Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby poškodení mali právo požadovať náhradu škody najmenej do výšky záväzku poistenia podľa článku 9 ods. 1 alebo do výšky maximálnej záruky stanovenej členským štátom, ak je vyššia, v prípade ujmy na zdraví alebo majetkovej škody, ktoré boli spôsobené vozidlom poisteným poisťovňou v ktorejkoľvek z týchto situácií:

 

a)  poisťovňa sa nachádza v konkurznom konaní alebo

 

b)  poisťovňa sa nachádza v likvidácii, ako sa vymedzuje v článku 268 písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES*.

1.  Členské štáty zriaďujú alebo poverujú orgán na náhradu škody poškodeným s obvyklým pobytom na ich území najmenej do výšky povinného poistenia uvedeného článku 9 ods. 1prípade ujm na zdraví alebo majetkovej škody, ktoré boli spôsobené vozidlom poisteným poisťovňou v ktorejkoľvek z týchto situácií:

1.  Každý členský štát zriadi alebo poverí orgán na náhradu škody poškodeným s obvyklým pobytom na svojom území v situáciách uvedenýchodseku -1.

a)  poisťovňa sa nachádza v konkurznom konaní;

 

b)  poisťovňa sa nachádza v likvidácii, ako sa vymedzuje v článku 268 písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES***;

 

c)  poisťovňa ani jej likvidačný zástupca neposkytli odôvodnenú odpoveď na body uvedené v žiadosti o náhradu škody do troch mesiacov odo dňa, keď poškodený požiadať o náhradu škody uvedenú poisťovňu.

 

2.  Poškodení nesmú požiadať o náhradu škody orgán uvedený v odseku 1, ak požiadali o náhradu škody alebo podali návrh na začatie súdneho konania priamo voči poisťovni, a o tejto žiadosti o náhradu škody alebo návrhu na začatie súdneho konania ešte nebolo rozhodnuté.

 

3.  Orgán uvedený v odseku 1 poskytuje odpoveď na žiadosť o náhradu škody do dvoch mesiacov odo dňa, keď poškodený predložil svoj nárok na náhradu škody.

3.  Poškodený môže požiadať o náhradu škody priamo orgán uvedený v odseku 1. Tento orgán na základe informácií poskytnutých na jeho žiadosť poškodeným podá poškodenému odôvodnenú odpoveď ohľadom vyplatenia náhrady škody, a to do troch mesiacov odo dňa, keď poškodený požiada o náhradu škody.

 

V prípade, keď je náhrada škody splatná, orgán uvedený v odseku 1 do troch mesiacov od oznámenia svojej odpovede poskytne poškodenému úplnú náhradu škody alebo, ak má náhrada škody formu dohodnutých pravidelných platieb, začne tieto platby.

 

Ak poškodený požiadal o náhradu škody poisťovňu alebo jej likvidačného zástupcu, ktorí sa pred žiadosťou alebo počas nej nachádzajú v situáciách uvedených v odseku -1, a ak tento poškodený ešte nedostal od tejto poisťovne alebo jej likvidačného zástupcu odôvodnenú odpoveď, poškodený má právo opätovne predložiť svoju žiadosť o náhradu škody orgánu uvedenému v odseku 1.

4.  Ak má poškodený bydliskoinom členskom štáte ako v členskom štáte, v ktorom je poisťovňa uvedenáodseku 1 usadená, orgán uvedený v odseku 1, ktorý nahradil škodu uvedenému poškodenému v členskom štáte, kde má bydlisko, je oprávnený požadovať úhradu sumy, ktorú vyplatil ako náhradu škody, od orgánu uvedeného v odseku 1 v členskom štáte, v ktorom je usadená poisťovňa, ktorá uzavrela poistnú zmluvu zodpovednej strany.

4.  Ak poisťovňa dostala povoleniesúlade s článkom 14 smernice 2009/138/ES v členskom štáte inom ako členský štát,ktorom je orgán uvedený v odseku 1 príslušný, tento orgán je oprávnený požadovať úhradu sumy, ktorú vyplatil ako náhradu škody, od orgánu uvedeného v odseku 1 v členskom štáte, v ktorom poisťovňa dostala povolenie.

5.  Odseky 1 až 4 sa uplatňujú bez toho, aby bolo dotknuté:

5.  Odseky -1 až 4 sa uplatňujú bez toho, aby bolo dotknuté:

a)  právo členských štátov, pokiaľ ide o náhradu škody, ktorú vyplatil orgán uvedený v odseku 1, ako doplnkovú alebo nedoplnkovú;

a)  právo členských štátov, pokiaľ ide o náhradu škody, ktorú vyplatil orgán uvedený v odseku 1, ako doplnkovú alebo nedoplnkovú;

b)  právo členských štátov, pokiaľ ide o tú istú nehodu, vytvoriť opatrenie na náhradu škody medzi:

b)  právo členských štátov, pokiaľ ide o tú istú nehodu, vytvoriť opatrenie na náhradu škody medzi:

i)  orgánom uvedeným v odseku 1;

i)  orgánom uvedeným v odseku 1;

ii)  osobou alebo osobami zodpovednými za nehodu;

ii)  osobou alebo osobami zodpovednými za nehodu;

iii)  inými poisťovňami alebo orgánmi sociálneho zabezpečenia, ktoré sú povinné nahradiť škodu poškodenému.

iii)  inými poisťovňami alebo orgánmi sociálneho zabezpečenia, ktoré sú povinné nahradiť škodu poškodenému.

6.  Členské štáty neumožnia orgánu uvedenému v odseku 1, aby podmienil vyplatenie náhrady škody splnením iných požiadaviek, než sú stanovené v tejto smernici, najmä požiadavky, aby poškodený preukázal, že zodpovedná osoba nie je schopná platiť alebo odmieta platiť.

6.  Členské štáty neumožnia orgánu uvedenému v odseku 1, aby podmienil vyplatenie náhrady škody znížením alebo splnením iných požiadaviek, než sú stanovené v tejto smernici. Predovšetkým členské štáty neumožnia orgánu uvedenému v odseku 1, aby podmienil vyplatenie náhrady škody splnením požiadavky, aby poškodený preukázal, že zodpovedná osoba alebo poisťovňa nie je schopná platiť alebo odmieta platiť.

7.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s postupom uvedeným v článku 28b, aby mohla vymedziť procesné úlohy a procesné povinnosti orgánov zriadených alebo povolených podľa článku 10a, pokiaľ ide o náhradu.

7.  Tento článok nadobúda účinnosť:

 

a)  po uzavretí dohody medzi všetkými orgánmi uvedenými v odseku 1 a zriadenými alebo povolenými členskými štátmi, ktorá sa týka ich úloh, povinností a postupov pri poskytovaní náhrad;

 

b)  dňom, ktorý určí Komisia, len čo sa v úzkej spolupráci s členskými štátmi ubezpečí, že zmluva uvedená v písm. a) bola uzavretá.

 

7a.  Poškodené osoby uvedené v článku 20 ods. 1 môžu v prípadoch uvedených v odseku -1 požiadať o náhradu škody orgán pre náhradu škody uvedený v článku 24 v členskom štáte svojho bydliska.

 

7b.  Poškodený môže požiadať o náhradu škody priamo orgán pre náhradu škody, ktorý na základe informácií poskytnutých na jeho žiadosť poškodeným podá poškodenému odôvodnenú odpoveď do troch mesiacov od dátumu žiadosti poškodeného o náhradu škody.

 

Po prijatí žiadosti orgán pre náhradu škody informuje o prijatí žiadosti od poškodeného tieto osoby alebo subjekty:

 

a)  poisťovňu v konkurznom konaní alebo v likvidácii;

 

b)  likvidátora ustanoveného pre poisťovňu podľa článku 268 písm. f) smernice 2009/138/ES;

 

c)  orgán pre náhradu škody v členskom štáte, v ktorom sa nehoda stala; ako aj

 

d)  orgán pre náhradu škody v členskom štáte, v ktorom poisťovňa získala povolenie v súlade s článkom 14 smernice 2009/138/ES v prípade, že ide o iný členský štát, než v ktorom sa nehoda stala.

 

7c.  Po prijatí informácií uvedených v odseku 7b orgán pre náhradu škody v členskom štáte, v ktorom sa nehoda stala, informuje orgán pre náhradu škody v členskom štáte bydliska poškodeného, či sa náhrada škody orgánom uvedeným v odseku 1 má považovať za doplnkovú alebo nedoplnkovú. Orgán pre náhradu škody v členskom štáte bydliska poškodeného túto informáciu vezme do úvahy pri poskytovaní náhrady škody.

 

7d.  Orgán pre náhradu škody, ktorý odškodnil poškodeného v členskom štáte jeho bydliska, je oprávnený požadovať úhradu sumy, ktorú vyplatil ako náhradu škody, od orgánu pre náhradu škody v členskom štáte, v ktorom poisťovňa dostala povolenie v súlade s článkom 14 smernice 2009/138/ES.

 

7e.  Orgán v členskom štáte, kde poisťovňa dostala povolenie, vstupuje do práv poškodeného voči orgánu uvedenému v odseku 1 zriadenému v členskom štáte, v ktorom poisťovňa získala povolenie podľa článku 14 smernice 2009/138/ES, v takej miere, v akej orgán pre náhradu škody v členskom štáte bydliska poškodeného poskytol náhradu škody za ujmu na zdraví alebo škodu na majetku.

 

Každý členský štát je povinný uznať túto subrogáciu, ako je upravená iným členským štátom.

 

7f.  Dohoda medzi orgánmi pre náhradu škody uvedená v článku 24 ods. 3 obsahuje ustanovenia týkajúce sa úloh, záväzkov a postupov orgánov pre náhradu škody pri refundovaní na základe tohto článku.

 

7g.  Ak nedôjde k dohode uvedenej v odseku 7 písm. a) alebo ak nedôjde k zmene dohody podľa odseku 7f do [dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice], je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s postupom uvedeným v článku 28b, ktorými sa stanovujú procesné úlohy a procesné povinnosti subjektov, ktoré sú zriadené alebo povolené podľa tohto článku, pokiaľ ide o náhradu, alebo ktorými sa mení dohoda podľa článku 24 ods. 3, alebo oboje, ak je to potrebné.

 

__________________

 

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

*** Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Smernica 2009/103/ES

Článok 15

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Článok 15 sa nahrádza takto:

Článok 15

„Článok 15

Motorové vozidlá odoslané z jedného členského štátu do druhého

Motorové vozidlá odoslané z jedného členského štátu do druhého

1.  Odchylne od článku 2 písm. d) druhej zarážky smernice 88/357/EHS, ak je vozidlo odoslané z jedného členského štátu do druhého, za členský štát, v ktorom je umiestnené riziko, sa považuje členský štát určenia okamžite po prijatí zásielky kupujúcim na obdobie tridsiatich dní, hoci vozidlo nebolo formálne zaregistrované v členskom štáte určenia.

1.  Odchylne od článku 13 bodu 13 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES*, ak je vozidlo odoslané z jedného členského štátu do druhého, za členský štát, v ktorom je umiestnené riziko, sa považuje buď členský štát registrácie, alebo, ihneď po prijatí zásielky kupujúcim, členský štát určenia na obdobie tridsiatich dní, a to aj ak vozidlo nebolo formálne zaregistrované v členskom štáte určenia.

2.  V prípade, že vozidlo sa stane účastníkom nehody počas obdobia uvedeného v odseku 1 tohto článku a je nepoistené, orgán uvedený v článku 10 ods. 1 v členskom štáte určenia je zodpovedný za náhradu škody stanovenú v článku 9.

2.  Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že poisťovne oznámia informačnému centru členského štátu, v ktorom je vozidlo zaregistrované, že vydali poistnú zmluvu na používanie predmetného vozidla.

 

__________________

 

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).“

Odôvodnenie

Article 15 on dispatched vehicles was created in order to make it easier for a consumer to buy a vehicle from another Member State without having to seek an insurer from that other Member State. In practice, it does not currently work. Despite this, to delete it would only cancel past attempts to solve this problem without offering a solution. This amendment seeks to address this by giving more options to the consumer, by allowing them to seek insurance either in their home Member State or in the Member State of sale of the vehicle. They will be able to find a solution which works for them for the limited period of time it takes to move the vehicle from one Member State to the Member State of residence of the owner of the vehicle.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 b (nový)

Smernica 2009/103/ES

Článok 15 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 15a

 

Zodpovednosť v prípade nehody prípojného vozidla ťahaného motorovým vozidlom

 

V prípade nehody spôsobenej súpravou vozidiel pozostávajúcou z prípojného vozidla ťahaného motorovým vozidlom dostane poškodený náhradu škody od poisťovne, ktorá poistila prípojné vozidlo, v prípade, že:

 

– bola vylúčená samostatná zodpovednosť tretej strany a

 

– prípojné vozidlo je možné identifikovať, ale motorové vozidlo, ktoré ho ťahalo, nie je možné identifikovať.

 

Poisťovňa, ktorá nahradí škodu poškodenému v takomto prípade, si môže svoj nárok uplatniť voči poisťovni, ktorá poistila dané motorové vozidlo, ak to umožňujú vnútroštátne predpisy.

Odôvodnenie

The recognition of a license plate can be an issue in accident with a truck or vehicle with a trailer, where the license plate of the main vehicle is not clearly visible from behind. This can lead to situations where it is impossible to identify the driver. For commercial transport, it is also often the case that the powered vehicle is of a different ownership, and sometimes national registration, than the trailer that is being towered and is subject to individual, unrelated, insurance policies. Therefore, in case of accidents involving a motorized towing vehicle and a trailer and the motorized towing vehicle and the trailer have distinct insurers, the insurer of the trailer should compensate injured parties if the towing vehicle cannot be identified. Nevertheless, the insurer of the trailer has recourse against the insurer of the towing vehicle. This change should bring better protection to injured parties.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Smernica 2009/103/ES

Článok 16 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Členské štáty zabezpečujú, aby poisťovne alebo orgány uvedené v druhom pododseku pri zohľadňovaní potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie vydaných inými poisťovňami alebo inými orgánmi, ako sú uvedené v druhom pododseku, nezaobchádzali s poistencami diskriminačným spôsobom alebo aby nezvýšili ich poistné z dôvodu ich štátnej príslušnosti alebo len na základe členského štátu ich predchádzajúceho bydliska.

„Členské štáty zabezpečujú, aby poisťovne a orgány uvedené v druhom pododseku pri zohľadňovaní potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie vydaných inými poisťovňami alebo inými orgánmi, ako sú uvedené v druhom pododseku, nezaobchádzali s poistencami diskriminačným spôsobom alebo aby nezvýšili ich poistné z dôvodu ich štátnej príslušnosti alebo len na základe členského štátu ich predchádzajúceho bydliska.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Smernica 2009/103/ES

Článok 16 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty zaistia, aby poisťovne v prípade, že na účely stanovenia poistného zohľadňujú minulé nároky na odškodnenie, zohľadňovali aj potvrdenia o minulých nárokoch na odškodnenie vydané poisťovňami so sídlom v inom členskom štáte ako rovnocenné s potvrdeniami vydanými poisťovňami v tom istom členskom štáte a aby v súlade s vnútroštátnym právom uplatňovali všetky zákonné požiadavky týkajúce sa poistného.

Odôvodnenie

Poisťovne by nemali diskriminovať cudzích štátnych príslušníkov ani vracajúcich sa štátnych príslušníkov ani im účtovať príplatky, ale mali by takisto považovať ich potvrdenie za rovnocenné s vnútroštátnym potvrdením a uplatňovať všetky zľavy dostupné inak identickému potenciálnemu klientovi, ako aj zľavy, ktoré vyžadujú právne predpisy ich členského štátu. Prijímanie vnútroštátnych predpisov o systémoch bonusov a malusov musí ostať v právomoci členských štátov. Takéto systémy majú vnútroštátnu povahu bez akýchkoľvek cezhraničných prvkov a musia platiť rovnocenne pre všetky osoby na danom území.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Smernica 2009/103/ES

Článok 16 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby poisťovne zverejnili svoje politiky, pokiaľ ide o používanie potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie pri výpočte poistného.

Bez toho, aby boli dotknuté politiky poisťovní v oblasti oceňovania, členské štáty zabezpečujú, aby poisťovne zverejnili svoje politiky, pokiaľ ide o používanie potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie pri výpočte poistného.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Smernica 2009/103/ES

Článok 16 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty v súlade s článkom 28a ods. 2, v ktorých sa bližšie určí obsah a forma potvrdenia o minulých nárokoch na odškodnenie uvedeného v druhom pododseku. Toto potvrdenie musí obsahovať informácie o:

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 28b, v ktorých stanoví obsah a formu potvrdenia o minulých nárokoch na odškodnenie uvedeného v druhom odseku. Toto potvrdenie obsahuje aspoň informácie o:

a)  poisťovni vydávajúcej potvrdenie o minulých nárokoch na odškodnenie;

a)  poisťovni vydávajúcej potvrdenie o minulých nárokoch na odškodnenie;

b)  totožnosti poistenca;

b)  totožnosti poistenca vrátane dátumu narodenia, kontaktnej adresy a prípadne čísla a dátumu vydania vodičského preukazu;

c)  poistenom vozidle;

c)  poistenom vozidle a identifikačnom čísle vozidla;

d)  období poistenia poisteného vozidla;

d)  dátume začiatku a ukončenia poistenia vozidla;

e)  počte a výške deklarovaných nárokov na odškodnenie tretej strany počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie o minulých nárokoch na odškodnenie.

e)  počte deklarovaných nárokov na odškodnenie tretej strany počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje potvrdenie o minulých nárokoch na odškodnenie, keď bola vina na strane poistenca, vrátane dátumu a povahy každého nároku, pokiaľ ide o majetkovú škodu alebo ujmu na zdraví, a či je vec stále otvorená, alebo uzavretá.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Smernica 2009/103/ES

Článok 16 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia pred prijatím týchto delegovaných aktov konzultuje so všetkými zainteresovanými stranami s cieľom dosiahnuť medzi nimi vzájomnú dohodu o obsahu a forme potvrdenia o minulých nárokoch na odškodnenie.

Odôvodnenie

Potvrdenia sú užitočné len v prípade, že sú vhodné na daný účel a obsahujú informácie potrebné na určenie miery rizika u potenciálneho poistenca. Komisia by pred prijatím vykonávacieho aktu mala so zainteresovanými stranami prekonzultovať, ktoré informácie sú nato potrebné.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Smernica 2009/103/ES

Článok 16 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 16a

 

Nástroj na porovnanie cien

 

1.  Členské štáty zaistia, aby spotrebitelia mali bezplatný prístup aspoň k jednému nezávislému porovnávaciemu nástroju, ktorý im umožní porovnať a posúdiť všeobecné ceny a sadzby u rôznych poskytovateľov povinného poistenia podľa článku 3 na základe informácií poskytnutých spotrebiteľmi.

 

2.  Poskytovatelia povinného poistenia poskytnú príslušným orgánom všetky informácie potrebné pre takýto nástroj a zabezpečia, aby tieto informácie boli správne a aby sa v záujme správnosti podľa potreby aktualizovali. Tento nástroj môže okrem povinného poistenia podľa článku 3 zahŕňať aj ďalšie možnosti poistného krytia motorových vozidiel.

 

3.  Tento porovnávací nástroj:

 

a)  je od poskytovateľov služieb prevádzkovo nezávislý, čím sa zaručí, že vo vzťahu k výsledkom vyhľadávania sa s poskytovateľmi služieb zaobchádza rovnako;

 

b)  obsahuje jasnú informáciu o majiteľoch a prevádzkovateľoch porovnávacieho nástroja;

 

c)  obsahuje jasné, objektívne kritériá, na ktorých sa porovnávanie zakladá;

 

d)  musí sa používať jednoduchý a jednoznačný jazyk;

 

e) musia poskytovať presné a aktuálne informácie a musí sa uvádzať čas poslednej aktualizácie;

 

f)  je otvorený pre všetkých poskytovateľov povinného poistenia sprístupnením potrebných informácií a zahŕňa širokú škálu ponúk, ktoré pokrývajú podstatnú časť trhu, a ak prezentované informácie neposkytujú úplný prehľad o trhu, táto skutočnosť sa pred zobrazením výsledkov jasne uvedie;

 

g)  ponúka účinný postup oznamovania nesprávnych informácií;

 

h)  obsahuje vyhlásenie, že ceny vychádzajú z poskytnutých informácií a nie sú pre poskytovateľov poistenia záväzné.

 

4.  Porovnávacie nástroje, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 3 písm. a) až h), na požiadanie poskytovateľa nástroja osvedčia príslušné orgány.

 

5.  Komisia je splnomocnená prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 28b delegovaný akt doplňujúci túto smernicu, v ktorom stanoví formu a funkcie porovnávacích nástrojov a kategórie informácií, ktoré majú poskytovatelia poistenia poskytnúť vzhľadom na individuálnu povahu poistných zmlúv.

 

6.  Bez toho, aby boli dotknuté iné právne predpisy Únie, a v súlade s článkom 27 môžu členské štáty stanoviť postihy vrátane pokút pre prevádzkovateľov porovnávacích nástrojov, ktoré zavádzajú spotrebiteľov alebo neuvedú jasné informácie o vlastníkoch a o tom, či od ktoréhokoľvek poskytovateľa poistenia dostávajú nejakú odmenu.“

Odôvodnenie

Rovnako ako vo väčšine iných finančných sektorov spotrebitelia čoraz viac vyhľadávajú poistenie motorových vozidiel online. To viedlo k vzniku početných porovnávacích webových lokalít, ktoré môžu, ale nemusia byť vyvážené a môžu spotrebiteľov aj zavádzať. Ako sa požaduje v iných európskych právnych predpisoch, každý členský štát by sa mal usilovať o zabezpečenie aspoň jednej webovej lokality, ktorá umožní porovnanie ponúk. Členské štáty by takisto mali mať možnosť postihovať webové lokality, ktoré nie sú transparentné z hľadiska vlastníctva a prípadnej odmeny od poisťovní.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)

Smernica 2009/103/ES

Článok 18 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 18a

 

Prístup k správam o nehodách

 

Členské štáty zabezpečia poškodeným právo včas získať od príslušných orgánov kópiu správy o nehode. Ak členský štát nemôže ihneď poskytnúť úplnú správu o nehode, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi poskytne poškodenému jeho upravenú verziu do času, kým nebude k dispozícii úplná verzia. Úpravy v texte by sa mali striktne obmedziť na tie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na splnenie požiadaviek vnútroštátnych alebo európskych právnych predpisov.“

Odôvodnenie

Po nehode je dôležité, aby poškodený mal prístup k správe polície o nehode. V súčasnosti to tak vždy nie je a v súčasnom článku 26 sa tento problém nerieši. Preto by sa malo jasne stanoviť, že správa o nehode, aj keď v upravenej verzii, by mala byť pre poškodenú osobu k dispozícii čo najskôr, aby mohla žiadať o náhradu škody.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 c – písmeno a (nové)

Smernica 2009/103/ES

Článok 23 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5c.  Článok 23 sa mení takto:

 

a)  Vkladá sa tento odsek:

 

„1a.  Členské štáty zaistia, aby poisťovne boli povinné poskytnúť všetky informácie potrebné na evidenciu podľa odseku 1 písm. a) vrátane všetkých evidenčných čísel, na ktoré sa poistná zmluva vydaná poisťovňou vzťahuje. Členské štáty takisto vyžadujú, aby poisťovne informovali informačné centrum v prípadoch, keď sa zmluva stane neplatnou pred dátumom ukončenia jej platnosti alebo keď už z iného dôvodu nezabezpečuje krytie pre vozidlo s daným evidenčným číslom.“;

Odôvodnenie

Under Article 23, there is an existing requirement that Member States keep a record of all registered vehicles and the insurance policy covering those vehicles. Insurance companies are not however require to declare this information to the information centres. While this information may be available via other government authorities (e.g. Departments of Motor vehicle registration), this may not be the case. More importantly, there is no requirement to declare when a policy insurance is no longer valid for a registered vehicle. There is no evidence that vehicles owners systematic inform authorities when their insurances lapses. Therefore, insurance companies should inform this information directly to Member States and to the national information centre.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 c (nový) – písmeno b (nové)

Smernica 2009/103/ES

Článok 23 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b)  vkladá sa tento odsek:

 

„5a.  Členské štáty zaistia, aby sa evidencia uvedená v odseku 1 písm. a) udržiavala a aktualizovala a aby bola plne integrovaná do databáz evidencie vozidiel a prístupná národným kontaktným miestam podľa smernice (EÚ) 2015/413.“;

Odôvodnenie

Kontrola poistenia je možná len v prípade, že orgány, ktoré vozidlá kontrolujú, majú k dispozícii informácie o evidencii a poistení vozidiel. Táto databáza už existuje v článku 21, nie je však stanovená požiadavka na jej udržiavanie ani na udelenie prístupu pre kontrolórov údajov o evidencii vozidiel. Tento pozmeňujúci návrh vypĺňa túto medzeru.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 c (nový) – písmeno c (nové)

Smernica 2009/103/ES

Článok 23 – odsek 6

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

c)  Odsek 6 sa nahrádza takto:

6.  Spracovanie osobných údajov vyplývajúce z odsekov 1 až 5 sa musí uskutočniť v súlade s vnútroštátnymi opatreniami prijatými na základe smernice 95/46/ES.

"6.   Spracovanie osobných údajov vyplývajúce z odsekov 1 až 5a sa uskutočňuje v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.“.

Odôvodnenie

Od prijatia revízie smernice o poistení motorových vozidiel v roku 2009 nahradilo smernicu o ochrane údajov GDPR, preto by sa tento odkaz mal upraviť.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 d (nový)

Smernica 2009/103/ES

Článok 26 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5d.  Vkladá sa tento článok 26a:

 

„Článok 26a

 

Orgány pre náhradu škody

 

1.  Členské štáty sa usilujú zabezpečovať, aby orgány pre náhradu škody uvedené v článkoch 10, 10a a 24 boli spravované ako jedna správna jednotka so všetkými úlohami rôznych orgánov pre náhradu škody, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

 

2.  Ak členský štát nespravuje tieto orgány ako jednu správnu jednotku, upovedomí Komisiu a ostatné členské štáty o tejto skutočnosti aj o dôvodoch svojho rozhodnutia.“

Odôvodnenie

V záujme zjednodušenia a zabezpečenia čo najľahšieho uplatňovania nárokov na odškodnenie zo strany správnych orgánov, poisťovní a poškodených by sa malo v každom členskom štáte podporiť vytvorenie jedného orgánu, ktorý pokryje všetky funkcie rôznych orgánov pre náhradu škody uvedených v tejto smernici. Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť sa aj inak, ale mali by o tom informovať Komisiu a uviesť hlavné dôvody, prečo sú presvedčené o potrebe takéhoto rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 e (nový)

Smernica 2009/103/ES

Článok 26 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5e.  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 26b

 

Premlčacia lehota

 

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa na akcie podľa článku 19 a článku 20 ods. 2, ktoré súvisia s odškodnením za ujmu na zdraví a škodu na majetku v dôsledku cezhraničnej dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorových vozidiel, vzťahovala premlčacia lehota v trvaní aspoň štyroch rokov. Premlčacia lehota začne plynúť v deň, v ktorý sa žiadateľ dozvie alebo má primerané dôvody, aby sa dozvedel, o rozsahu ujmy, straty alebo škody, jej príčine a totožnosti zodpovednej osoby a poisťovne poisťujúcej túto osobu pre prípady občianskoprávnej zodpovednosti alebo o jej likvidačnom zástupcovi alebo orgáne pre náhradu škody zodpovednom za poskytnutie odškodnenia, ktorému sa má nárok predložiť.

 

2.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, keď je v platnom vnútroštátnom právnom predpise týkajúcom sa nároku stanovená premlčacia doba dlhšia ako štyri roky, platila táto dlhšia premlčacia doba.

 

3.  Členské štáty poskytujú Komisii aktuálne informácie o vnútroštátnych pravidlách upravujúcich premlčacie lehoty pre škody spôsobené dopravnými nehodami. Komisia verejne a vo všetkých úradných jazykoch Únie sprístupní zhrnutie informácií oznámených členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 f (nový)

Smernica 2009/103/ES

Článok 26 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5f.  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 26c

 

Pozastavenie premlčacej lehoty

 

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa premlčacia lehota stanovená v článku 26a pozastavila počas obdobia medzi predložením nároku žiadateľa:

 

a)  poisťovni osoby, ktorá spôsobila nehodu, alebo jej likvidačnému zástupcovi uvedenému v článkoch 21 a 22 alebo

 

b)  orgánu pre náhradu škody podľa článku 24 a 25 a momentom, keď žalovaný nárok zamietne.

 

2.  Pokiaľ zostávajúca časť premlčacej lehoty po ukončení pozastavenia je menej ako šesť mesiacov, členské štáty zabezpečia, aby žiadateľ dostal minimálne obdobie ďalších šiestich mesiacov na začatie súdneho konania.

 

3.  Ak lehota uplynie v sobotu, nedeľu alebo v deň niektorého zo štátnych sviatkov, členské štáty zabezpečia, aby sa lehota predĺžila do konca prvého nasledujúceho pracovného dňa.“

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 g (nový)

Smernica 2009/103/ES

Článok 26 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5g.  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 26d

 

Počítanie lehôt

 

Členské štáty zabezpečia, že každé obdobie stanovené v tejto smernici sa počíta takto:

 

a)  výpočet sa začne v deň nasledujúci po dni, v ktorom došlo k príslušnej udalosti;

 

b)  ak je obdobie vyjadrené v rokoch, uplynie v príslušnom nasledujúcom roku v mesiaci s rovnakým názvom a v deň s rovnakým číslom, ako bol mesiac a deň, v ktorom došlo k príslušnej udalosti. Ak príslušný nasledujúci mesiac nemá deň s rovnakým číslom, obdobie uplynie v posledný deň daného mesiaca;

 

c)  obdobia sa počas prerušení pojednávania súdu neprerušujú.“

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 2009/103/ES

Článok 28a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 28a

vypúšťa sa

Postup výboru

 

1.  Komisii pomáha Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov zriadený rozhodnutím Komisie 2004/9/ES****. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011*****.

 

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 2009/103/ES

Článok 28b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 9 ods. 2 a článku 10a ods. 7 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie odo dňa uvedeného v článku 30.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10a(7g), článku 16 ods. 5 a článku 16a ods. 5 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice].

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 2009/103/ES

Článok 28b – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 ods. 2 a článku 10a ods. 7 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 ods. 2, článku 10a(7g), článku 16 ods. 5 a článku 16a ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 2009/103/ES

Článok 28c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 28c

Článok 28c

Hodnotenie

Hodnotenie a preskúmanie

Hodnotenie tejto smernice sa vykoná najneskôr sedem rokov po dátume jej transpozície. Komisia zašle závery hodnotenia spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

Najneskôr päť rokov po dátume transpozície tejto smernice Komisia predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, v ktorej vyhodnotí vykonávanie tejto smernice, najmä pokiaľ ide o:

 

a)  jej uplatňovanie v súvislosti s technologickým vývojom, najmä pokiaľ ide o autonómne a poloautonómne vozidlá;

 

b)  primeranosť jej rozsahu pôsobnosti vzhľadom na riziká nehôd predstavované rôznymi motorovými vozidlami, vzhľadom na pravdepodobné zmeny na trhu, najmä čo sa týka vysokorýchlostných ľahkých vozidiel patriacich do kategórií vozidiel uvedených v článku 2 ods. 2 písm. h), i), j), k) nariadenia (EÚ) č. 168/2013, ako sú elektrické bicykle, segwaye alebo elektrické skútre, a pokiaľ ide o to, či je pravdepodobné, že systém zodpovednosti v nej stanovený postačí na uspokojenie budúcich potrieb.

 

c)  nabádanie poisťovní, aby do poistných zmlúv zahŕňali systém bonusov a malusov vrátane zliav formou bonusov za bezškodový priebeh, pri ktorom by poistné bolo ovplyvnené potvrdením o minulých nárokoch poistenca na odškodnenie.

 

Táto správa sa doplní pripomienkami Komisie a podľa potreby aj legislatívnym návrhom.

(1)

Ú. v. EÚ C 440, 6.12.2018, s. 85.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom návrhu v podobe predloženej Komisiou je zmena smernice o poistení motorových vozidiel (2009/103/ES) v piatich špecifických oblastiach: i) platobná neschopnosť poisťovateľa; ii) minulé nároky na odškodnenie; iii) riziká vyplývajúce z riadenia nepoistených vozidiel; iv) minimálne výšky poistného krytia; rozsah pôsobnosti smernice. Spravodajkyňa súhlasí s tým, že smernica o poistení motorových vozidiel vo všeobecnosti zostáva vhodná na svoj účel, aj keď v niektorých oblastiach existuje priestor na zlepšenie.

Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti smernice, ktorý by sa mohol zrejme považovať za najdiskutovanejšiu časť návrhu, spravodajkyňa poznamenáva, že po rozhodnutiach Súdneho dvora (veci Vnuk C-162/13, Rodrigues de Andrade C-514/16 a Torreiro C-334/16) vzniká medzi členskými štátmi určitá neistota o tom, ktoré vozidlá patria do rozsahu pôsobnosti smernice. To sa týka najmä vozidiel ako elektrické bicykle, dvojkolesové dopravné prostriedky s elektromotorom a elektrické skútre, ale napríklad aj vozidiel používaných v motoristických športoch. Spravodajkyňa sa domnieva, že smernica by sa na takéto vozidlá v zásade nemala vzťahovať, keďže povinné poistenie by mohlo odrádzať od používania vozidiel, ako sú elektrické bicykle, alebo viesť k neprimeranému zvýšeniu poistného na všetky vozidlá.

Spravodajkyňa preto navrhla, aby do rozsahu pôsobnosti smernice patrili len vozidlá, ktoré podliehajú požiadavke typového schválenia. Členské štáty by však mali mať možnosť požadovať povinné poistné krytie aj v prípade iných vozidiel, ak to považujú za potrebné. Pokiaľ ide o vymedzenie „používania vozidla“, spravodajkyňa považuje za dôležité objasniť, že ide o používanie vozidla v premávke, a to na verejných aj súkromných cestách, ale nie v prípadoch, keď sa vozidlo používa výhradne v uzavretom priestore bez prístupu verejnosti. Ak sa však vozidlo používa aj v uzavretom priestore aj v premávke, a z toho dôvodu podlieha povinnosti zákonného poistenia motorových vozidiel, poisťovateľ vozidla by mal byť zodpovedný voči poškodeným osobám aj v prípade nehody v uzavretom priestore.

Po druhé, spravodajkyňa sa domnieva, že ustanovenia o kontrolách poistenia (článok 4) sú stále príliš nejasné, pokiaľ ide o postupy, ako môže orgán členského štátu skontrolovať, či vozidlo zaregistrované v inom členskom štáte má poistné krytie. Spravodajkyňa poukazuje na to, že už je k dispozícii softvérová aplikácia s názvom EUROCARIS (európsky informačný systém vozidiel a vodičských preukazov), ktorý umožňuje rýchlu, bezpečnú a dôvernú výmenu konkrétnych údajov o evidencii vozidiel medzi členskými štátmi. Táto aplikácia sa využíva okrem iného na cezhraničnú výmenu informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky v zmysle smernice (EÚ) 2015/413. Je preto primerané, aby sa aplikácia Eucaris mohla využívať aj na kontrolu, či motorové vozidlo zaregistrované v inom členskom štáte má povinné poistné krytie. Prirodzene, je pri tom nutné zaviesť opatrenia na ochranu údajov, najmä pokiaľ ide o ich uchovávanie, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

Pokiaľ ide o platobnú neschopnosť poisťovateľa (nový článok 10a), spravodajkyňa vyjadruje znepokojenie nad ustanovením (odsek 2), podľa ktorého poškodení nesmú uplatniť svoj nárok voči orgánu pre náhradu škody, ak podali návrh na začatie súdneho konania voči poisťovni v platobnej neschopnosti a v tejto veci ešte nebolo rozhodnuté. Podľa názoru spravodajkyne by toto obmedzenie bolo príliš na úkor poškodeného a nie je odôvodnené, najmä vzhľadom na možné trvanie súdneho konania voči poisťovateľovi.

Okrem toho, smernica obsahuje článok 15 o odoslaných vozidlách, ktorý podľa názoru odborníka nezodpovedá situácii v teréne. Spravodajkyňa sa domnieva, že tento článok by sa preto mal zmeniť tak, aby spotrebiteľ mal možnosť vybrať si poistenie buď vo svojom domovskom členskom štáte (členskom štáte určenia), alebo v členskom štáte predaja vozidla. Tým by sa zabezpečilo riešenie na obmedzený čas potrebný na prevoz vozidla medzi členskými štátmi a jeho zaregistrovanie v členskom štáte bydliska jeho vlastníka.

Spravodajkyňa takisto navrhuje riešenie osobitných prípadov zodpovednosti v prípade nehody prípojného vozidla ťahaného motorovým vozidlom (nový článok 15a). Pri zrážke so zadnou časťou takéhoto vozidla často nemusí byť viditeľné evidenčné číslo hlavného vozidla. Okrem toho, prípojné vozidlo nemusí byť evidované na toho istého vlastníka ako ťažné vozidlo, môže mať uzavretú inú poistnú zmluvu a môže byť dokonca zaregistrované v inom členskom štáte. V takýchto prípadoch, keď ťažné vozidlo nie je možné identifikovať, poškodenému by mal škodu nahradiť poisťovateľ prípojného vozidla, ktorý si ju potom môže uplatniť voči poisťovateľovi ťažného vozidla.

Pokiaľ ide o minulé nároky na odškodnenie, spravodajkyňa považuje za potrebné objasniť, že poisťovne by v zásade mali na účely stanovenia poistného považovať potvrdenia o minulých nárokoch na odškodnenie vydané v inom členskom štáte za rovnocenné s potvrdeniami vydanými v ich domovskom členskom štáte a uplatňovať všetky zľavy, ktoré sú prístupné pri inak identického klienta alebo ktoré sa predpokladajú v právnych predpisoch daného členského štátu. Zavádza sa aj niekoľko nových ustanovení o tom, aké informácie by malo potvrdenie o minulých nárokoch na odškodnenie obsahovať. Okrem toho, v texte sa teraz predpokladá existencia nezávislého nástroja na porovnanie cien, ktorý umožní spotrebiteľom porovnať si ceny u poskytovateľov povinného poistenia.

Na účely uplatňovania nárokov poškodených na odškodnenie smernica zaväzuje členské štáty, aby zriadili informačné centrá (článok 23), ktoré okrem iného vedú register evidenčných čísel motorových vozidiel podľa územia a čísel poistných zmlúv vzťahujúcich sa na používanie týchto vozidiel. Spravodajkyňa si však so znepokojením všíma, že v súčasnosti poisťovne nemajú žiadnu povinnosť upovedomiť tieto informačné centrá v prípade, že zmluva na registrované vozidlo už nie je platná, čo môže viesť k nesprávnym údajom v evidencii. Preto je potrebné túto evidenciu sústavne aktualizovať a plne integrovať s databázami evidencie vozidiel s cieľom maximalizovať správnosť údajov, ktoré sú v nej uložené.

V smernici o poistení motorových vozidiel sa takisto uvádzajú viaceré orgány pre náhradu škody s odlišnou pôsobnosťou v závislosti od toho, či má nehoda cezhraničný charakter (články 20 – 26) alebo nie (článok 10, nový článok 10a). Spravodajkyňa sa domnieva, že tento systém by sa mal zjednodušiť v záujme verejných orgánov, poisťovní a poškodených, ktorí si uplatňujú nároky, a že tieto orgány by sa mali spravovať ako jedna správna jednotka, ktorá zabezpečuje všetky funkcie rôznych orgánov pre náhradu škody. Ak si členský štát želá zachovať tieto orgány samostatné, mal by o tom informovať Komisiu a ostatné členské štáty a svoje rozhodnutie odôvodniť.

Spravodajkyňa ďalej poznamenáva, že po konsolidácii piatich starších smerníc v roku 2009 smernica o poistení motorových vozidiel v súčasnosti obsahuje v angličtine výraz „poškodený“ ako „victim“ aj ako „injured party“, pričom v smernici sa vymedzuje len druhý pojem. Anglický pojem „injured party“ sa chápe ako pojem zahŕňajúci priame aj nepriame obete (napr. rodinných príslušníkov po smrteľnej nehode). Preto je primerané zosúladiť znenie textu a používať vo všetkých ustanoveniach v angličtine pojem „injured party“.

Napokon spravodajkyňa považuje za dôležité doplniť doložku o hodnotení a preskúmaní toho, či je smernica naďalej vhodná na svoj účel, najmä vo svetle technologického vývoja, pokiaľ ide o autonómne a poloautonómne vozidlá, a to najneskôr päť rokov od dátumu jej transpozície. V prípade potreby by sa k uvedenému hodnoteniu mal pripojiť legislatívny návrh.

Na záver spravodajkyňa vyjadruje presvedčenie, že uvedené prvky riešia najdôležitejšie otázky, ktoré je potrebné v návrhu Komisie a v smernici o poistení motorových vozidiel zlepšiť v záujme zabezpečenia vysokej ochrany osôb poškodených pri nehodách motorových vozidiel a uľahčenia voľného pohybu motorových vozidiel medzi členskými štátmi.


STANOVISKO Výboru pre právne veci (20.12.2018)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti

(COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Joëlle Bergeron

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Prvá smernica EÚ o poistení motorových vozidiel pochádza z roku 1972. Odvtedy bolo postupne prijatých päť ďalších smerníc, ktoré ju sprísnili a doplnili a boli kodifikované smernicou 2009/103/ES.

Komisia vo svojom pracovnom programe na rok 2016 oznámila, že uskutoční jej hodnotenie. Po tomto hodnotení sa ukázalo, že bolo potrebných niekoľko zmien a úprav, aby sa splnil hlavný cieľ tejto smernice, a to ochrana osôb poškodených pri cezhraničných dopravných nehodách. Dalo by sa poukázať na päť nových bodov. Nesolventnosť poisťovateľa, uznávanie potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie, kontroly poistenia na boj proti riadeniu nepoistených vozidiel, harmonizácia minimálnych výšok poistného krytia a rozsah pôsobnosti smernice.

Spravodajkyňa sa domnieva, že tento návrh smernice reaguje vhodným spôsobom na nové požiadavky, pokiaľ ide o ochranu poškodených pri dopravných nehodách spôsobených v iných členských štátoch EÚ, než je členský štát, kde majú tieto poškodené osoby bydlisko, ako aj osôb poškodených pri nehodách spôsobených vodičom z iného členského štátu.

Prípady platobnej neschopnosti poisťovateľov, najmä v cezhraničnom kontexte, sú čoraz častejšie a v niektorých krajinách EÚ sú niekedy postupy poskytovania náhrad zdĺhavé a zložité, a preto je podľa spravodajkyne možnosť vytvoriť mechanizmus na rýchle a primerané odškodnenie poškodených krokom vpred. Súčasťou návrhu je vytvorenie kompenzačného fondu v každom členskom štáte, ktorý by bol financovaný z príspevkov vnútroštátnych poisťovateľov a nahradil by platobne neschopného poisťovateľa. V cezhraničných prípadoch poškodenému poskytne odškodnenie priamo vnútroštátny fond štátu, v ktorom došlo k nehode, ktorému následne toto odškodnenie uhradí kompenzačný fond štátu platobne neschopného poisťovateľa. Keďže systém záručných fondov už existuje v mnohých členských štátoch, návrh na jeho rozšírenie na všetky členské štáty EÚ vo forme dobrovoľných dohôd je podľa spravodajkyne skutočným pokrokom.

Podľa návrhu Komisie by okrem toho mali poisťovatelia zaobchádzať rovnako so všetkými potvrdeniami o minulých nárokoch na odškodnenie vydanými v EÚ. Spravodajkyňa schvaľuje prístup Komisie, ktorý spočíva v harmonizácii potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie a zároveň v stanovení povinnosti zaobchádzať s týmito potvrdeniami rovnako bez ohľadu na členský štát pôvodu poistenca. Toto opatrenie prispeje k zlepšeniu rovnakého postavenia poistencov vďaka tomu, že poisťovatelia budú zaobchádzať rovnako so všetkými potvrdeniami o minulých nárokoch na odškodnenie vydanými v EÚ. Tým sa má dosiahnuť zníženie počtu podvodov s poisteniami a väčšia transparentnosť prostredníctvom overovania potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie.

Pokiaľ ide o kontroly poistenia, spravodajkyňa považuje za nevyhnutné obmedziť súčasný zákaz a umožniť členským štátom, aby dobrovoľne vykonávali nenápadné kontroly. Kontroly sa môžu považovať za nenápadné, pokiaľ si použitá technológia nevyžaduje zastavenie vozidla a pokiaľ pri kontrolách nedochádza k diskriminácii, sú nevyhnutné a primerané. Spravodajkyňa hodnotí pozitívne podnet, aby sa členským štátom poskytla možnosť využívať technológie automatického rozpoznávania evidenčných čísel. Mali by sa podporiť všetky nové ustanovenia, ktorými sa zníži počet prípadov riadenia nepoistených vozidiel.

V návrhu smernice je tiež stanovené zaručenie minimálnych výšok poistného krytia v prípade majetkovej škody alebo ujmy na zdraví, a to bez ohľadu na kategóriu príslušného vozidla. Spravodajkyňa plne podporuje toto nové ustanovenie, keďže štáty môžu ísť nad rámec tohto minima a nejde o harmonizáciu cien poistenia, pretože to by nebolo v súčasnosti možné vzhľadom na existujúce hospodárske rozdiely medzi jednotlivými krajinami EÚ.

A pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti smernice, spravodajkyňa podporuje zámer Komisie kodifikovať judikatúru Súdneho dvora vymedzením pojmu „prevádzka vozidiel“. Domnieva sa však, že použitá definícia je ešte stále príliš reštriktívna a môže tak vylúčiť niekoľko vozidiel, ktoré síce nie sú „zvyčajne určené na to, aby slúžili ako dopravné prostriedky“, spôsobujú však ujmu na zdraví alebo vecné škody. Spravodajkyňa zastáva názor, že činnosť spočívajúca v doprave vozidlom v užšom zmysle vozidla nesmie byť určujúcim faktorom na zahrnutie do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Takéto nehody môžu spôsobovať napríklad vozidlá, ktoré sa používajú pri cezhraničných činnostiach v stavebníctve. Spravodajkyňa sa domnieva, že vymedzenie pojmu „prevádzka vozidiel“ by malo byť čo najširšie, aby sa zabezpečila čo najväčšia ochrana poškodených pri nehodách. K tomuto bodu bude predložený pozmeňujúci návrh.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby vzal do úvahy tento pozmeňujúci návrh:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (poistenie motorových vozidiel) je osobitne dôležité pre občanov Európy, či sú poistencami alebo potenciálnymi poškodenými pri nehode. Je takisto dôležité pre poisťovne, keďže tvorí dôležitý segment obchodu s neživotným poistením v Únii. Poistenie motorových vozidiel taktiež vplýva na voľný pohyb osôb, tovaru a vozidiel. Preto by kľúčovým cieľom činnosti Únie v oblasti finančných služieb malo byť posilnenie a konsolidácia vnútorného trhu poistenia motorových vozidiel.

(1)  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (poistenie motorových vozidiel) je osobitne dôležité pre občanov Európy, či sú poistencami alebo potenciálnymi poškodenými pri nehode. Je takisto dôležité pre poisťovne, keďže tvorí dôležitý segment obchodu s neživotným poistením v Únii. Poistenie motorových vozidiel má významný vplyv aj na voľný pohyb osôb, tovaru a vozidiel, a teda aj na vnútorný trh a schengenský priestor. Preto by kľúčovým cieľom činnosti Únie v oblasti finančných služieb malo byť posilnenie a konsolidácia vnútorného trhu poistenia motorových vozidiel.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Komisia vykonala hodnotenie fungovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES15 vrátane jej efektívnosti, účinnosti a súdržnosti s ostatnými politikami Únie. Z hodnotenia vyplynulo, že smernica 2009/103/ES funguje celkovo dobre, a netreba vykonať zmeny vo väčšine aspektov. Boli však identifikované štyri oblasti, v ktorých by boli vhodné cielené zmeny: odškodnenie poškodených pri nehodách v prípadoch platobnej neschopnosti poisťovne, minimálne povinné výšky poistného krytia, kontroly poistenia vozidiel členskými štátmi a používanie potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie poistencov novou poisťovňou.

(2)  Komisia vykonala hodnotenie fungovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES15 vrátane jej efektívnosti, účinnosti a súdržnosti s ostatnými politikami Únie. Z hodnotenia vyplynulo, že smernica 2009/103/ES funguje celkovo dobre, a netreba vykonať zmeny vo väčšine aspektov. Boli však identifikované štyri oblasti, v ktorých by boli vhodné cielené zmeny: odškodnenie poškodených pri nehodách v prípadoch platobnej neschopnosti poisťovne, minimálne povinné výšky poistného krytia, kontroly poistenia vozidiel členskými štátmi a používanie potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie poistencov novou poisťovňou. Takisto by sa mal zaviesť povinný systém bonus/malus, ktorý by poisťovne používali pri výpočte poistného na základe potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie. Takýto systém by bol stimulom pre bezpečnú jazdu, a tým by zvýšil bezpečnosť cestnej dopravy. Priniesol by aj spravodlivejšie poistné pre spotrebiteľov.

_________________

_________________

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (Ú. v. EÚ L 263, 7.10.2009, s.11).

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (Ú. v. EÚ L 263, 7.10.2009, s.11).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie všetky existujúce a nové motorové vozidlá v zásade patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2009/103/ES. Nie je to však absolútne nevyhnutné, a to najmä v prípade nových typov vozidiel, ako sú elektrické bicykle, elektrické skútre a segwaye. Sú oveľa menšie a majú nižšiu maximálnu rýchlosť, takže ich potenciál poškodenia/zranenia nie je taký veľký. Nediferencované uplatňovanie povinného poistenia sa zdá byť neprimerané, najmä vzhľadom na potrebu podporovať rozvoj nových, alternatívnych spôsobov dopravy, ktoré zaberajú menej verejného priestoru a sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Táto smernica by sa preto mala uplatňovať len na tie vozidlá, ktoré podľa práva Únie musia spĺňať bezpečnostné požiadavky ako podmienku schválenia. K nehodám samozrejme môže dôjsť aj pri používaní takýchto vozidiel, takže členské štáty by mali mať možnosť prijať alebo zachovať na vnútroštátnej úrovni pravidlá, ktorými sa stanovuje aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vozidlami, ktoré nepodliehajú typovému schváleniu. Plnením všeobecných cieľov zabezpečiť vysokú úroveň ochrany obetí dopravných nehôd a uľahčiť voľný pohyb osôb a vozidiel v celej Únii táto smernica pomôže zlepšiť dôveru v jednotný trh s poistením motorových vozidiel zvýšením právnej istoty v súvislosti s cezhraničným predajom poistenia motorových vozidiel na základe slobody poskytovať služby a zároveň zníži riziká, ktoré môžu vzniknúť počas procesu odškodnenia obetí.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b)  Táto smernica predstavuje primeranú rovnováhu medzi verejným záujmom a potenciálnymi nákladmi pre verejné orgány, poisťovateľov a poistníkov s cieľom zabezpečiť, aby navrhované opatrenia boli nákladovo efektívne.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Členské štáty by v súčasnosti mali upustiť od vykonávania kontroly poistenia vozidiel, pokiaľ ide o vozidlá obvykle sa nachádzajúce na území iného členského štátu a pokiaľ ide o vozidlá, ktoré sa obvykle nachádzajú na území tretej krajiny a ktoré vstupujú na ich územie z územia iného členského štátu. Nový technologický vývoj umožňuje kontrolovanie poistenia vozidiel bez ich zastavenia, a teda bez zasahovania do voľného pohybu vozidiel a osôb. Je preto vhodné umožniť uvedené kontroly poistenia vozidiel iba vtedy, ak sú nediskriminačné, potrebné a primerané, tvoria súčasť všeobecného systému kontrol na štátnom území a nevyžadujú si zastavenie vozidla.

(4)  Členské štáty v súčasnosti upúšťajú od vykonávania kontroly poistenia vozidiel, pokiaľ ide o vozidlá obvykle sa nachádzajúce na území iného členského štátu a pokiaľ ide o vozidlá, ktoré sa obvykle nachádzajú na území tretej krajiny a ktoré vstupujú na ich územie z územia iného členského štátu. Nový technologický vývoj – ako je technológia automatického rozpoznávania evidenčných čísel – umožňuje diskrétne kontrolovanie poistenia vozidiel bez ich zastavenia, a teda bez zasahovania do voľného pohybu vozidiel a osôb. Je preto vhodné umožniť uvedené kontroly poistenia vozidiel iba vtedy, ak sú nediskriminačné, potrebné a primerané, tvoria súčasť všeobecného systému kontrol na štátnom území a nevyžadujú si zastavenie vozidla a ak zaručujú práva, slobody a oprávnené záujmy príslušnej osoby.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Riadenie nepoistených motorových vozidiel bez povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa stáva čoraz väčším problémom v rámci Únie. Výška nárokov na odškodnenie sa v roku 2011 odhadovala na 870 miliónov EUR pre Úniu ako celok. Treba zdôrazniť, že riadenie nepoistených vozidiel negatívne ovplyvňuje širokú škálu zainteresovaných strán vrátane poškodených pri nehodách, poisťovateľov, záručných fondov a poistníkov motorových vozidiel.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Účinná a efektívna ochrana poškodených pri dopravných nehodách si vyžaduje, aby uvedení poškodení boli vždy odškodnení za ich ujmy na zdraví alebo škody na ich majetku, a to bez ohľadu na to, či je poisťovňa zodpovednej strany solventná alebo nie. Členské štáty by preto mali zriadiť alebo vymenovať orgán, ktorý poskytuje počiatočnú náhradu škody poškodeným s obvyklým pobytom na ich území, a má právo spätne požiadať o uvedenú náhradu škody orgán zriadený alebo vymenovaný na ten istý účel v členskom štáte, v ktorom sídli poisťovňa, ktorá poistila vozidlo zodpovednej strany. Aby sa však predišlo paralelným uplatňovaniam nárokov, poškodeným pri dopravných nehodách by sa nemalo umožniť požiadať o náhradu škody uvedený orgán, ak už požiadali o náhradu škody alebo podali návrh na začatie súdneho konania dotknutej poisťovni, a ak sa uvedená žiadosť ešte stále posudzuje alebo o uvedenom návrhu nebolo ešte rozhodnuté.

(7)  Účinná a efektívna ochrana poškodených pri dopravných nehodách si vyžaduje, aby uvedení poškodení boli vždy odškodnení za ich ujmy na zdraví alebo škody na ich majetku, a to bez ohľadu na to, či je poisťovňa zodpovednej strany solventná alebo nie. Členské štáty by preto mali zriadiť alebo vymenovať orgán, ktorý bezodkladne poskytuje počiatočnú náhradu škody poškodeným s obvyklým pobytom na ich území, a má právo spätne požiadať o uvedenú náhradu škody orgán zriadený alebo vymenovaný na ten istý účel v členskom štáte, v ktorom sídli poisťovňa, ktorá poistila vozidlo zodpovednej strany. Aby sa však predišlo paralelným uplatňovaniam nárokov, poškodeným pri dopravných nehodách by sa nemalo umožniť požiadať o náhradu škody uvedený orgán, ak už požiadali o náhradu škody alebo podali návrh na začatie súdneho konania dotknutej poisťovni, a ak sa uvedená žiadosť ešte stále posudzuje alebo o uvedenom návrhu nebolo ešte rozhodnuté.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Predchádzajúce minulé nároky na odškodnenie poistencov, ktorí sa usilujú uzatvoriť nové poistné zmluvy s poisťovňami, mali by byť ľahko overiteľné, aby sa uľahčilo uznávanie takýchto minulých nárokov pri uzatváraní nových poistných zmlúv. Na zjednodušenie kontroly a overovania potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie je dôležité, aby obsah a forma potvrdenia takýchto minulých nárokov boli rovnaké vo všetkých členských štátoch. Poisťovne, ktoré zohľadňujú potvrdenia o minulých nárokoch na odškodnenie na určenie poistného motorových vozidiel, by okrem toho nemali diskriminovať na základe štátnej príslušnosti alebo výlučne na základe členského štátu predchádzajúceho bydliska poistenca. Na to, aby členské štáty mohli overiť, ako poisťovne zaobchádzajú s potvrdeniami o minulých nárokoch na odškodnenie, by poisťovne mali zverejňovať svoje politiky v súvislosti s tým, ako používajú minulé nároky na odškodnenie pri výpočte poistného.

(8)  Predchádzajúce minulé nároky na odškodnenie poistencov, ktorí sa usilujú uzatvoriť nové poistné zmluvy s poisťovňami, mali by byť ľahko overiteľné, aby sa uľahčilo uznávanie takýchto minulých nárokov pri uzatváraní nových poistných zmlúv. Na zjednodušenie kontroly a overovania potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie je dôležité, aby obsah a forma potvrdenia takýchto minulých nárokov boli rovnaké vo všetkých členských štátoch. Okrem toho by poisťovne mali používať povinný systém bonus/malus na určenie poistného motorového vozidla. Mali by sa zohľadniť potvrdenia o minulých nárokoch na odškodnenie. Nemala by existovať žiadna diskriminácia na základe štátnej príslušnosti alebo výlučne na základe členského štátu predchádzajúceho bydliska poistníka. Na to, aby členské štáty mohli overiť, ako poisťovne zaobchádzajú s potvrdeniami o minulých nárokoch na odškodnenie, by poisťovne mali zverejňovať svoje politiky v súvislosti s tým, ako používajú minulé nároky na odškodnenie pri výpočte poistného.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Ako súčasť hodnotenia fungovania smernice by Európska komisia mala monitorovať uplatňovanie smernice a zároveň zohľadňovať počet poškodených, výšku nesplatených nárokov z dôvodu oneskorení v platbách následkom cezhraničných prípadov platobnej neschopnosti, úroveň minimálnych výšok poistného krytia v členských štátoch, výšku nárokov z dôvodu riadenia nepoistených vozidiel, pokiaľ ide o cezhraničnú dopravu, ako aj počet sťažností týkajúcich sa potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie.

(11)  Ako súčasť hodnotenia fungovania smernice by Európska komisia mala monitorovať uplatňovanie smernice a zároveň zohľadňovať počet poškodených, výšku nesplatených nárokov z dôvodu oneskorení v platbách následkom cezhraničných prípadov platobnej neschopnosti, úroveň minimálnych výšok poistného krytia v členských štátoch, výšku nárokov z dôvodu riadenia nepoistených vozidiel, pokiaľ ide o cezhraničnú dopravu, ako aj počet sťažností týkajúcich sa potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie. V súvislosti s hodnotením fungovania smernice 2009/103/ES by Komisia mala aj preskúmať a posúdiť, či vzhľadom na technologický pokrok – vrátane zvýšeného používania autonómnych a poloautonómnych vozidiel – smernica naďalej slúži účelu ochrany obetí dopravných nehôd pred platobnou neschopnosťou poisťovateľov pri nehodách spôsobených vozidlami. Zároveň by toto monitorovanie malo obstáť v budúcnosti a snažiť sa zabezpečiť splnenie cieľov smernice, pokiaľ ide o nový technologický vývoj v oblastiach, ako sú elektrické vozidlá a autonómne a poloautonómne vozidlá.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Keďže ciele tejto smernice, a to najmä zabezpečenie rovnakej minimálnej ochrany poškodených pri dopravných nehodách v celej Únii a zabezpečenie ochrany poškodených v prípade platobnej neschopnosti poisťovní, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu ich účinkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(12)  Keďže ciele tejto smernice, a to najmä zabezpečenie rovnakej minimálnej ochrany poškodených pri dopravných nehodách v celej Únii, zabezpečenie ochrany poškodených v prípade platobnej neschopnosti poisťovní a zabezpečenie rovnakého zaobchádzania pri overovaní poisťovateľmi potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie potenciálnych poistníkov, ktorí prechádzajú cez vnútorné hranice Únie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu ich účinkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V článku 2 sa vkladá nový odsek:

 

„Táto smernica sa vzťahuje len na motorové vozidlá v rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2018/858*, nariadenia (EÚ) 167/2013** alebo nariadenia (EÚ) 168/2018***.

 

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1).

 

** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 1).

 

*** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 52).“

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2009/103/ES

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Môžu však vykonávať takéto kontroly poistenia za predpokladu, že uvedené kontroly sú nediskriminačné, potrebné a primerané na dosiahnutie sledovaného cieľa, a

Môžu však vykonávať takéto kontroly poistenia za predpokladu, že uvedené kontroly sú nediskriminačné, potrebné a primerané na dosiahnutie sledovaného cieľa, ak zaručujú práva, slobody a oprávnené záujmy príslušnej osoby a

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Jeho prijatie bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Smernica 2009/103/ES

Článok 16 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Členské štáty zabezpečujú, aby poisťovne alebo orgány uvedené v druhom pododseku pri zohľadňovaní potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie vydaných inými poisťovňami alebo inými orgánmi, ako sú uvedené v druhom pododseku, nezaobchádzali s poistencami diskriminačným spôsobom alebo aby nezvýšili ich poistné z dôvodu ich štátnej príslušnosti alebo len na základe členského štátu ich predchádzajúceho bydliska.

„Členské štáty zabezpečujú, aby poisťovne a orgány uvedené v druhom pododseku pri zohľadňovaní potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie vydaných inými poisťovňami alebo inými orgánmi, ako sú uvedené v druhom pododseku, nezaobchádzali s poistencami diskriminačným spôsobom alebo aby nezvýšili ich poistné z dôvodu ich štátnej príslušnosti alebo len na základe členského štátu ich predchádzajúceho bydliska.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Smernica 2009/103/ES

Článok 16 – odsek 2 a a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty zabezpečia, aby poisťovne a subjekty uvedené v druhom pododseku zaviedli povinný systém bonus/malus vo svojich zmluvách o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorým sa vypočítava výška poistného každého poistníka v súlade s potvrdeniami o minulých nárokoch na odškodnenie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Smernica 2009/103/ES

Článok 16 – odsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby poisťovne zverejnili svoje politiky, pokiaľ ide o používanie potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie pri výpočte poistného.

Členské štáty zabezpečujú, aby poisťovne zverejnili svoje politiky, pokiaľ ide o používanie potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie pri výpočte poistného, a to najmä vo vzťahu k systému bonus/malus, ktorý používajú.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 2009/103/ES

Článok 28c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Hodnotenie tejto smernice sa vykoná najneskôr sedem rokov po dátume jej transpozície. Komisia zašle závery hodnotenia spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

Hodnotenie tejto smernice sa vykoná najneskôr päť rokov po dátume jej transpozície. Posúdi sa najmä účelnosť tejto smernice vzhľadom na technologický vývoj týkajúci sa autonómnych a poloautonómnych vozidiel a preskúma sa, či režim zodpovednosti tejto smernice zohľadňuje nové technologické podmienky alebo či by sa mal zaviesť nový rizikový faktor, ktorý je založený výlučne na autonómnych vozidlách ako zdroji nebezpečenstva a zároveň nezahŕňa žiadne neriadené riziko zodpovednosti s cieľom nebrániť používaniu nových technológií. Komisia zašle závery hodnotenia spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, a to v prípade potreby spolu s legislatívnym návrhom.

(Technická chyba: predmetná smernica je návrh smernice 2018/0168 (COD), ktorou sa mení smernica 2009/103/ES.)

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontrola plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti

Referenčné čísla

COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

11.6.2018

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

11.6.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Joëlle Bergeron

9.7.2018

Prerokovanie vo výbore

11.10.2018

20.11.2018

 

 

Dátum prijatia

10.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti

Referenčné čísla

COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD)

Dátum predloženia v EP

24.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

11.6.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

11.6.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Dita Charanzová

19.6.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.10.2018

21.11.2018

21.1.2019

 

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Biljana Borzan, Edward Czesak, Martin Schirdewan, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer

Dátum predloženia

28.1.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

34

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

Marco Zullo

Mylène Troszczynski

Dennis de Jong, Martin Schirdewan

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

ENF

John Stuart Agnew

2

0

EFDD

S&D

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Marlene Mizzi

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia