ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действието на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

28.1.2019 - (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Виржини Розиер


Процедура : 2018/0189(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0036/2019
Внесени текстове :
A8-0036/2019
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действието на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0365),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0383/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2018 г.[1],

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси, както и становищата на комисията по международна търговия, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0036/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  За да може ЕС да упражнява изцяло изключителната си компетентност във връзка със своята обща търговска политика, той ще стане договаряща страна по Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (наричан по-нататък „Женевският акт“)2 въз основа на Решение (ЕС) …/…. на Съвета3. Договарящите страни по Женевския акт са членове на специален съюз, създаден с Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация4 (наричан по-нататък „Специалният съюз“). Съгласно член 3 от Решение (ЕС)…/… Европейският съюз се представлява в Специалния съюз от Комисията.

(1)  За да може ЕС да упражнява изцяло изключителната си компетентност във връзка със своята обща търговска политика и да спазва напълно задълженията си по Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) на Световната търговска организация, той ще стане договаряща страна по Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (наричан по-нататък „Женевският акт“) въз основа на Решение (ЕС) …/…. на Съвета3. Договарящите страни по Женевския акт са членове на специален съюз, създаден с Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация (наричан по-нататък „Специалният съюз“). Съгласно член 3 от Решение (ЕС)…/… Европейският съюз се представлява в Специалния съюз от Комисията.

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

 

3 OВ L […], […], стр. […].

3 OВ L […], […], стр. […].

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

 

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а)  На 6 октомври 2015 г. Европейският парламент прие резолюция относно евентуалното включване на неселскостопанските продукти в защитата на географските указания от страна на Европейския съюз, в която изрази становището си по този въпрос.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  След присъединяването на ЕС към Женевския акт Комисията следва като първа стъпка да подаде в Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (наричано по-нататък „Международното бюро“) заявление за регистрация на списък с географски означения, които произхождат от ЕС и се ползват от закрила на територията му, за да бъдат вписани в нейния регистър (наричан по-нататък „международният регистър“). Критериите за съставяне на такъв списък следва по-специално да вземат предвид, както е при някои двустранни и регионални споразумения на ЕС относно закрилата на географските означения, производствената и експортната стойност, закрилата съгласно други споразумения, както и настоящата или потенциалната злоупотреба в съответните трети държави.

(4)  След присъединяването на ЕС към Женевския акт Комисията следва като първа стъпка да подаде в Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (наричано по-нататък „Международното бюро“) заявление за регистрация на списък с географски указания, които произхождат от ЕС и се ползват от закрила на територията му, за да бъдат вписани в нейния регистър (наричан по-нататък „международният регистър“), в контекста на тясно сътрудничество с държавите членки, търговските сдружения и съответните производители. За да може съответно Комисията да състави такъв списък, държавите членка, заинтересованите групи производители или отделните производители, ползващи географско указание, което е защитено и регистрирано в Съюза, следва да уведомят Комисията за наименованията на географските указания, които биха искали да бъдат включени в този списък. Комисията следва да включи тези географски указания в този списък. Въпреки това въз основа на критерии, използвани често за някои двустранни и регионални споразумения на ЕС относно закрилата на географските указания, по-специално производствената и експортната стойност, закрилата съгласно други споразумения, както и настоящата или потенциалната злоупотреба в съответните трети държави, Комисията следва да може да възрази срещу добавянето на конкретно географско указание в списъка на географските указания, които произхождат от Съюза и се ползват от закрила на територията му, и следва да обоснове своето решение в това отношение. Освен това списъкът следва да включва всички географски указания, които понастоящем се ползват от защита съгласно правото на Съюза и които са вписани в международния регистър от онези държави членки, които са били членове на Специалния съюз преди присъединяването на Съюза към Женевския акт.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  С цел да се гарантира вписването в международния регистър на допълнителните географски означения, които са регистрирани и се ползват от закрила в ЕС, е целесъобразно Комисията да бъде упълномощена на по-късен етап да подава заявления за международна регистрация на такива допълнителни географски означения по собствена инициатива, по искане на държава членка, на заинтересована група от производители, или в изключителни случаи по искане на отделен производител.

(5)  С цел да се гарантира вписването в международния регистър на допълнителните географски указания, които са регистрирани и се ползват от закрила в Съюза, включително вследствие на евентуалното включване на неселскостопанските продукти в защитата на географски указания, е целесъобразно Комисията да бъде оправомощена на по-късен етап да подава заявления за международна регистрация на такива допълнителни географски указания по собствена инициатива, по искане на държава членка, на Европейския парламент, на съответни търговски сдружения, на заинтересована група от производители или в изключителни случаи по искане на отделен производител. Съответно Комисията следва редовно да се консултира с всички заинтересовани лица. Освен това присъединяването на Съюза към Женевския акт не следва да засяга настоящата и бъдещата закрила на географските указания в двустранните споразумения за свободна търговия.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  Добавянето на географските указания в международния регистър следва да служи за целите на предоставяне на качествени продукти, лоялна конкуренция и защита на потребителите. Макар и географските указания да имат значителна културна и икономическа стойност, добавянето им следва да бъде оценено с оглед на стойността, създадена за местните общности, на подкрепата за развитието на селските райони и на насърчаването на нови работни места в производството, преработвателния сектор и други свързани с тях услуги.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  Комисията следва да използва редовен механизъм за консултиране с държавите членки, търговските сдружения и производителите в Съюза с цел установяване на постоянен диалог със съответните заинтересовани лица.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а)  Целесъобразно е да се предвиди процедура за оттегляне на отказ за предоставяне на закрила, особено в случай на по-нататъшно развитие на правото на Съюза, което дава възможност за закрила на неселскостопански географски указания.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а)  Възможно е седемте държави членки, членували в Специалния съюз, също да желаят да участват в Женевския акт с цел защита на географските указания, които не се ползват от хоризонтална защита на равнището на Съюза. За да им се даде възможност да направят това, следва да се обмисли възможността за частичното им участие в Женевския акт, независимо от компетентността на Съюза, когато това е приложимо.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  За да се покрие всеки недостиг по отношение на оперативния бюджет на Специални съюз, ЕС следва да може да осигури специална вноска в рамките на наличните за целта средства в годишния му бюджет.

(10)  За да се покрие всеки недостиг по отношение на оперативния бюджет на Специални съюз, ЕС следва да може да осигури специална вноска в рамките на наличните за целта средства в годишния му бюджет, като се има предвид икономическата и културната стойност на защитата на географските указания.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С цел осигуряване на еднакви условия за изпълнението на членството на ЕС в Специалния съюз, на Комисията следва да се възложат изпълнителни правомощия да изготви списък с географски означения за подаване в Международното бюро на заявление за тяхната международна регистрация след присъединяването към Женевския акт, за последващо подаване в Международното бюро на заявление за международна регистрация на географско означение, за отхвърляне на възражение, за вземане на решение дали да се предостави или не закрила на географско означение, вписано в международния регистър, и за отмяна на закрилата в ЕС на географско означение, вписано в международния регистър. Тези правомощия следва да се упражняват съгласно Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета7.

(11)  С цел осигуряване на еднакви условия за изпълнението на членството на ЕС в Специалния съюз, на Комисията следва да се възложат изпълнителни правомощия да изготви списък с географски означения за подаване в Международното бюро на заявление за тяхната международна регистрация след присъединяването към Женевския акт, за последващо подаване в Международното бюро на заявление за международна регистрация на географско указание, за отхвърляне на възражение, за вземане на решение дали да се предостави или не закрила на географско указание, вписано в международния регистър, за отмяна на закрилата в ЕС на географско указание, вписано в международния регистър, и за оттегляна на отказ на действието на международната регистрация. Тези правомощия следва да се упражняват съгласно Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета7. Списъкът на комитетите по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 следва да бъде актуализиран, в случай че по-нататъшното развитие на правото на Съюза позволи защитата на неселскостопанските продукти.

__________________

__________________

7 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

7 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а)  За да може Съюзът да участва пълноценно в Женевския акт, е необходимо да се въведе система за защита на географските указания за неселскостопански продукти, създадена чрез хоризонтално законодателство на равнището на Съюза. За тази цел е желателно Комисията да представи възможно най-скоро законодателно предложение за разширяване на защитата, предоставена по отношение на географските указания съгласно законодателството на Съюза, чрез обхващане на неселскостопанските продукти. Географските указания за неселскостопански продукти, защитени в държавите членки, не следва да бъдат засегнати от настоящия регламент, докато не бъде въведена такава система.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  С оглед на все още ограниченото участие на трети държави – договарящи страни по Женевския акт, е важно да се гарантира, че Комисията наблюдава и оценява дългосрочно участието на Съюза в този акт. За да се извърши такава оценка, Комисията следва inter alia да вземе предвид броя на защитените съгласно правото на Съюза географски указания, за които е изпратено уведомление, тези, които са били отхвърлени от трети страни, промяната на броя на третите държави, участващи в Женевския акт, и предприетите от Комисията действия за увеличаване на този брой и броя на неселскостопанските географски указания, които са с произход от договарящите страни от трети държави и са били отхвърлени от Комисията.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящия регламент наименованията за произход, включително съгласно определенията, съдържащи се в Регламент (ЕС) № 1151/2012 и в Регламент (ЕС) № 1308/2013, и географските указания по-нататък се наричат „географски означения“.

За целите на настоящия регламент наименованията за произход, включително съгласно определенията, съдържащи се в Регламент (ЕС) № 1151/2012 и в Регламент (ЕС) № 1308/2013 и географските указания, по-нататък се наричат „географски указания за селскостопански и за неселскостопански продукти“.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 2

Член 2

Международна регистрация на географски означения след присъединяването

Международна регистрация на географски указания след присъединяването

След присъединяването на ЕС към Женевския акт Комисията — в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от Женевския акт — подава в Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (наричано по-нататък „Международното бюро“) заявления за международна регистрация на географски означения, ползващи се от закрила и регистрирани съгласно правото на ЕС, които се отнасят до продукти с произход от ЕС.

1. След присъединяването на ЕС към Женевския акт Комисията — в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от Женевския акт — подава в Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (наричано по-нататък „Международното бюро“) заявления за международна регистрация на географски указания, ползващи се от закрила и регистрирани съгласно правото на ЕС, които се отнасят до продукти с произход от ЕС.

За да прецени дали да подаде или не заявление за международна регистрация, Комисията взема предвид критериите, посочени в член 2, трета алинея. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2.

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2.

Комисията приема акт за изпълнение, с който се изготвя списък на географските означения, посочени в първата алинея, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2.

2. Комисията приема акт за изпълнение, с който се изготвя списък на географските указания, посочени в параграф 1 от настоящия член, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2. Този списък включва всички европейски географски указания, които вече са вписани в международния регистър от онези държави членки, които са били договарящи страни по Специалния съюз преди присъединяването на Съюза към Женевския акт.

 

3. В срок до... [шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент] орган на държава членка или заинтересована група производители или отделен производител, ползващ(а) дадено географско указание, което е защитено и регистрирано в Съюза, уведомява Комисията за наименованията на географските указания, които иска да бъдат включени в списъка на географските указания, посочен в параграф 2.

За изготвянето на посочения във втората алинея списък Комисията взема предвид по-специално следното:

За изготвянето на посочения в параграф 2 списък Комисията включва всички географски указания, за които е уведомена в съответствие с първата алинея от настоящия параграф.

 

Въпреки това Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, може да откаже включването на конкретно географско указание в този списък и обосновава своето решение, като взема предвид по-специално следното:

a)  производствената стойност на географското означение;

 

б)  експортната стойност на географското означение;

б)  експортната стойност на географското указание и/или неговия експортен потенциал или двете;

 

ба)  специфичното икономическо и регионално значение на географското указание;

в)  закрилата на географското означение съгласно други международни споразумения;

 

г)  настоящата или потенциалната злоупотреба с географското означение в други членове на Специалния съюз;

 

д)  общият брой на географските означения с произход от териториите на други членове на Специалния съюз и вписани в регистъра на Международното бюро (наричан по-нататък „международният регистър“).

 

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3

Член 3

Последваща международна регистрация на географски означения на ЕС

Последваща международна регистрация на географски означения на ЕС

След присъединяването на ЕС към Женевския акт Комисията може по собствена инициатива, по искане на държава членка, на заинтересована група от производители или на отделен производител, които използват ползващо се от закрила и регистрирано в ЕС географско означение да приема актове за изпълнение, за да подаде в Международното бюро заявление за международна регистрация на географско означение, ползващо се от закрила и регистрирано съгласно правото на ЕС, което се отнася до продукт с произход от ЕС.

След присъединяването на ЕС към Женевския акт Комисията може по собствена инициатива или трябва по искане на държава членка, на Европейския парламент, на заинтересована група от производители или на отделен производител, които използват ползващо се от закрила и регистрирано в ЕС географско означение, да приема актове за изпълнение, за да подаде в Международното бюро заявление за международна регистрация на географско указание, ползващо се от закрила и регистрирано съгласно правото на ЕС, което се отнася до продукт с произход от ЕС. За тази цел Комисията редовно се консултира с държавите членки, търговските асоциации и производителите от Съюза.

За да прецени дали да подаде или не заявление за международна регистрация, Комисията взема предвид критериите, посочени в член 2, трета алинея. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2.

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

Член 4

Оценка на вписани в международния регистър географски означения на трета държава

Оценка на вписани в международния регистър географски указания на трета държава

(1)  Комисията извършва оценка на публикацията, за която е уведомена от Международното бюро съгласно член 6, параграф 4 от Женевския акт във връзка с географски означения, вписани в международния регистър и за които договарящата се страна на произход съгласно определението в член 1, подточка xv) от Женевския акт не е държава членка, за да определи дали съдържа задължителните елементи, посочени в правило 5, параграф 2 от Общия правилник по Лисабонската спогодба и Женевския акт (наричан по-нататък „Общият правилник“)8, и изискванията относно качеството, репутацията и характеристиките, определени в правило 5, параграф 3 от същия правилник, както и да прецени дали публикацията се отнася за продукт, за който понастоящем е предоставена закрила на географски означения в ЕС. Срокът за осъществяване на такава оценка не може да превишава четири месеца, нито да включва оценка на други специфични разпоредби на ЕС относно пускането на продукти на пазара, и по-специално относно санитарните и фитосанитарните стандарти, пазарните стандарти и етикетирането на храните.

1.  Комисията извършва оценка на публикацията, за която е уведомена от Международното бюро съгласно член 6, параграф 4 от Женевския акт във връзка с географски указания, вписани в международния регистър и за които договарящата се страна на произход съгласно определението в член 1, подточка xv) от Женевския акт не е държава членка, за да определи дали съдържа задължителните елементи, посочени в правило 5, параграф 2 от Общия правилник по Лисабонската спогодба и Женевския акт (наричан по-нататък „Общият правилник“)8, и изискванията относно качеството, репутацията и характеристиките, определени в правило 5, параграф 3 от същия правилник, както и да прецени дали публикацията се отнася за продукт, за който е предоставена закрила на географски означения в ЕС. Срокът за осъществяване на такава оценка не може да превишава четири месеца, нито да включва оценка на други специфични разпоредби на ЕС относно пускането на продукти на пазара, и по-специално относно санитарните и фитосанитарните стандарти, пазарните стандарти и етикетирането на храните.

(2)  Когато въз основа на извършената съгласно параграф 1 оценка Комисията прецени, че посочените в този параграф условия са изпълнени prima facie, тя публикува предложеното за закрила в ЕС географско означение, заедно с вида на продукта и държавата на произход, в Официален вестник на Европейския съюз, серия С.

2.  Когато въз основа на извършената съгласно параграф 1 оценка Комисията прецени, че посочените в този параграф условия са изпълнени prima facie, тя публикува предложеното за закрила в ЕС географско указания, заедно с вида на продукта и държавата на произход, в Официален вестник на Европейския съюз, серия С.

(3)  Когато въз основа на извършената съгласно параграф 1 оценка Комисията прецени, че посочените в този параграф условия не са изпълнени, тя взема решение да откаже закрила на географското означение чрез акт за изпълнение, приет в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2. Решенията във връзка с географските означения, обхващащи продукти, които не попадат в компетентността на предвидените в член 13, параграф 1 комитети, се вземат от Комисията, без да се прилага процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2.

3.  Когато въз основа на извършената съгласно параграф 1 оценка Комисията прецени, че посочените в този параграф условия не са изпълнени, тя взема решение да откаже закрила на географското указание чрез обоснован акт за изпълнение, приет в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2.

В съответствие с член 15, параграф 1 от Женевския акт, в срок до една година след получаване на уведомлението за международна регистрация съгласно член 6, параграф 4 от Женевския акт Комисията уведомява Международното бюро за отказа съответната международна регистрация да има действие на територията на ЕС.

В съответствие с член 15, параграф 1 от Женевския акт, в срок до една година след получаване на уведомлението за международна регистрация съгласно член 6, параграф 4 от Женевския акт Комисията уведомява Международното бюро за отказа съответната международна регистрация да има действие на територията на ЕС.

 

3а.  Когато след уведомлението за отказ на действието на съответната международната регистрация на територията на Съюза поради липса на защита за дадена категория продукти в рамките на географските указания на Съюза по-нататъшното развитие на правото на Съюза създава възможност за защита на категорията продукти, засегната от отказа, Комисията отново преценява дали географското указание, което преди това е получило отказ, може да бъде защитено на територията на Съюза.

 

Когато въз основа на извършената съгласно настоящия параграф оценка Комисията прецени, че посочените в параграф 1 условия са изпълнени, тя взема решение да оттегли отказа чрез акт за изпълнение, приет в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2.

 

В съответствие с член 16 от Женевския акт Комисията уведомява Международното бюро за оттеглянето на отказа на действието на съответната международна регистрация на територията на Съюза.

_________________

_________________

8 Общ правилник по Лисабонската спогодба и Женевския акт на Лисабонската спогодба, приет от Асамблеята на Лисабонския съюз на 11 октомври 2017 г. http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, документ WIPO A/57/11 от 11 октомври 2017 г.

8 Общ правилник по Лисабонската спогодба и Женевския акт на Лисабонската спогодба, приет от Асамблеята на Лисабонския съюз на 11 октомври 2017 г., документ WIPO A/57/11 от 11 октомври 2017 г.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В срок от два месеца след датата на публикуване на наименованието на географското означение в Официален вестник на Европейския съюз съгласно член 4, параграф 2 органите на дадена държава членка или на трета държава, различна от договарящата страна на произход, физическо или юридическо лице, което има законен интерес и е установено в ЕС или в трета държава, различна от договарящата страна на произход, може да подаде пред Комисията възражение на един от официалните езици на ЕС.

(1)  В срок от шест месеца след датата на публикуване на наименованието на географското указание в Официален вестник на Европейския съюз съгласно член 4, параграф 2 органите на дадена държава членка или на трета държава, различна от договарящата страна на произход, физическо или юридическо лице, което има законен интерес и е установено в ЕС или в трета държава, различна от договарящата страна на произход, може да подаде пред Комисията възражение на един от официалните езици на ЕС.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  географското означение, вписано в международния регистър, се отнася до продукт, по отношение на който понастоящем не се предоставя закрила на географски означения в рамките на ЕС;

заличава се

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 13 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13а

 

Мониторинг и преглед

 

1.  В срок до... [две години след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията прави оценка на участието на Съюза в Женевския акт и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за основните констатации.

 

Оценката се основава inter alia на следните елементи:

 

а)  броя на географските указания, защитени съгласно правото на Съюза, във връзка с които е получено уведомление с обосновка за избора на тези указания, за които е подадено уведомление, и на географските указания, защитени съгласно правото на Съюза, които са получили отказ от трети страни;

 

б)  промяната на броя на третите държави, участващи в Женевския акт, и предприетите от Комисията действия за увеличаване на този брой; както и

 

в)  броя на географските указания за неселскостопански продукти с произход от трети държави, които са получили отказ от Комисията.

 

2.  В срок до... [две години след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията представя по целесъобразност законодателно предложение за разширяване на обхвата на защитата, предоставена на географските указания съгласно законодателството на Съюза, за бъдат обхванати и неселскостопански продукти в очакване на пълното участие на Съюза в Женевския акт.

  • [1]    Все още непубликувано в Официален вестник.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация е договор от 1958 г., който предоставя средства за получаване на закрила на наименованията за произход в договарящите страни. Понастоящем спогодбата се прилага в двадесет и осем договарящи страни, включително седем държави членки. Съюзът обаче не е договаряща страна, тъй като в Лисабонската спогодба е предвидено да членуват само държави.

Лисабонската спогодба беше актуализирана с Женевския акт, който позволява на международните организации да станат договарящи страни. Поради това Парламентът ще бъде приканен да даде своето одобрение за присъединяването на Съюза към Женевския акт, за да може Съюзът да упражнява изцяло своята изключителна компетентност по отношение на общата търговска политика. Настоящото предложение за регламент ще даде възможност за ефективно участие на Съюза в Лисабонския съюз.

В общи линии докладчикът приветства предложението, което ще укрепи позицията на географските указания на Съюза на международната сцена, както и водещата роля на Съюза по отношение на защитата на местната му култура и местните му производители и ще спомогне за засилване на търговията на определени европейски продукти извън двустранните споразумения, сключени между Съюза и неговите партньори.

Според докладчика обаче следва да бъдат отстранени някои недостатъци на предложението, за да бъде то най-благоприятно за географските указания на Съюза.

1.  Докладчикът би желал да предложи на Комисията да представи първи списък на географските указания въз основа на приноса на държавите членки и съответните заинтересовани лица. Действително, те са в най-добра позиция да идентифицират съответните географски указания, които да бъдат включени в международния регистър. Освен това докладчикът счита, че Комисията следва да включи в своя списък всички географски указания, които понастоящем се ползват от защита съгласно правото на Съюза и които са вписани в международния регистър от онези държави членки, които са били членове на Специалния съюз преди присъединяването на Съюза към Женевския акт. Този списък следва да бъде актуализиран на по-късен етап и следва да има за цел да включи възможно най-много географски указания на Съюза. Освен това Парламентът следва да може да предлага регистрирането на географски указания в Лисабонския съюз.

2.  Макар че Лисабонската спогодба обхваща както географски указания за селскостопански продукти, така и такива за неселскостопански продукти, Съюзът не предвижда защита на неселскостопанските продукти. Това представлява сериозен недостатък, който в момента пречи на Съюза да участва пълноценно в Женевския акт. Освен това, като се има предвид изключителната компетентност на Съюза, държавите членки, които защитават географските указания за неселскостопански продукти, няма да могат да ги защитават съгласно Женевския акт. Докладчикът изразява съжаление във връзка с това положение, особено защото то можеше да бъде решено преди приемането на настоящия акт, тъй като през последните години Парламентът отправи няколко искания за по-нататъшно развитие на защитата на тази категория продукти. Вследствие на това докладчикът предлага Комисията бързо да въведе инструмент за защита на географските указания на неселскостопанските продукти чрез хоризонтално законодателство. Въз основа на това предложение докладчикът направи промяна, за да гарантира, че настоящият регламент ще продължи да бъде подходящ за целта в случай на по-нататъшно развитие на правото на Съюза по отношение на неселскостопанските продукти.

3.  Седем държави членки са членове на Лисабонския съюз и като такива са приели да осигуряват закрилата на географски указания на трети държави. Докладчикът приветства въвеждането на преходен период, за да могат тези държави членки да изпълнят своите международни задължения, поети преди присъединяването на Съюза към Женевския акт. Докладчикът би желал също така да подчертае, че следва да се обмисли как да се намери решение, като например частично участие на тези държави в Женевския акт, с цел те да могат да продължат да защитават напълно своите неселскостопански географски указания.

4.  Въпреки че Женевският акт позволява на международните организации да станат членове на Специалния съюз, той не им предоставя автоматично право на глас. Действително, всяка международна организация разполага с брой гласове, равен на броя на нейните държави, които са страни по Акта. Като се има предвид изключителната компетентност на Съюза, това би лишило Съюза от право на глас. Докладчикът би искал да изрази загрижеността си във връзка с това положение и да поиска от Комисията да обмисли как може да се реши този въпрос, като например ратифициране на инструмента в интерес на Съюза от страна на държавите членки.

СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (3.12.2018)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действието на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания
(COM(2018)0365 – C8‑0383/2018 – 2018/0189(COD))

Докладчик по становище: Кристоф Ханзен

КРАТКА ОБОСНОВКА

Целта на предложението е да се осигури правната рамка за ефективно участие на ЕС в Лисабонския съюз на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), след като ЕС стане договаряща страна по Женевския акт. Докладчикът приветства настоящото предложение, което идва в сложен геополитически контекст, при който блокирането на многостранните форуми за съжаление намалява перспективата за съществен напредък в закрилата на географските указания. Предложението се съсредоточава върху няколко аспекта, и по-специално подчертава следните въпроси:

1.  Членството на ЕС в Женевския акт ще доведе до значителни предимства. Докладчикът приветства потенциалното разширяване на обхвата на закрила, който Женевският акт ще предложи на европейските географски означения; освен това, след присъединяването към Женевския акт Съюзът може да продължи да търси закрила на географските означения чрез двустранни споразумения с търговски партньори, които (все още) не са страна по Женевския акт.

2.  Докладчикът също така желае да се подчертае съвместимостта на настоящото предложение със Споразумението ТРИПС на СТО с оглед на бъдещо потенциално едновременно прилагане.

3.  ЕС следва да представи списък с географските указания, избрани от списъците с географски означения на ЕС. Този списък следва да бъде изготвен в тесни консултации с държавите членки и със съответните заинтересовани страни и може по-късно да бъде адаптиран, така че да отразява новите пазарни императиви.

4.  По принцип географските указания на ЕС ще разполагат с бърза и издигната на високо равнище окончателна закрила във всички държави — настоящи и бъдещи страни по Женевския акт, като същевременно географските означения на ЕС ще имат по-висока репутация чрез многостранния регистър и поради широкия географски обхват на закрилата по Женевския акт.

5.  Седем държави членки са членове на Лисабонския съюз и като такива са приели да осигуряват закрилата на географски указания на трети държави. Необходим е преходен период за изпълнението на международните задължения, поети преди присъединяването на Съюза към Женевския акт.

Докладчикът е съгласен с посочените адаптации, с изключение на следните изменения.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  За да може ЕС да упражнява изцяло изключителната си компетентност във връзка със своята обща търговска политика, той ще стане договаряща страна по Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (наричан по-нататък „Женевският акт“)2 въз основа на Решение (ЕС) …/…. на Съвета3. Договарящите страни по Женевския акт са членове на специален съюз, създаден с Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация4 (наричан по-нататък „Специалният съюз“). Съгласно член 3 от Решение (ЕС)…/… Европейският съюз се представлява в Специалния съюз от Комисията.

(1)  За да може ЕС да упражнява изцяло изключителната си компетентност във връзка със своята обща търговска политика, и при пълна съвместимост със задълженията му по Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) на Световната търговска организация, той ще стане договаряща страна по Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (наричан по-нататък „Женевският акт“)2 въз основа на Решение (ЕС) …/…. на Съвета3. Договарящите страни по Женевския акт са членове на специален съюз, създаден с Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация4 (наричан по-нататък „Специалният съюз“). Съгласно член 3 от Решение (ЕС)…/… Европейският съюз се представлява в Специалния съюз от Комисията.

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

3 OВ L […], […], стр. […].

3 OВ L […], […], стр. […].

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  След присъединяването на ЕС към Женевския акт Комисията следва като първа стъпка да подаде в Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (наричано по-нататък „Международното бюро“) заявление за регистрация на списък с географски означения, които произхождат от ЕС и се ползват от закрила на територията му, за да бъдат вписани в нейния регистър (наричан по-нататък „международният регистър“). Критериите за съставяне на такъв списък следва по-специално да вземат предвид, както е при някои двустранни и регионални споразумения на ЕС относно закрилата на географските означения, производствената и експортната стойност, закрилата съгласно други споразумения, както и настоящата или потенциалната злоупотреба в съответните трети държави.

(4)  След присъединяването на ЕС към Женевския акт Комисията следва като първа стъпка да подаде в Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (наричано по-нататък „Международното бюро“) заявление за регистрация на списък с географски означения, които произхождат от ЕС и се ползват от закрила на територията му, за да бъдат вписани в нейния регистър (наричан по-нататък „международният регистър“), в тясно сътрудничество с държавите членки, търговски сдружения и съответните производители. Този списък следва да включва, доколкото е възможно, географските означения, които са регистрирани от държавите членки – договарящи страни в Специалният съюз преди присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт. Освен това критериите за съставяне на такъв списък следва по-специално да вземат предвид, както е при някои двустранни и регионални споразумения на ЕС относно закрилата на географските означения, производствената и експортната стойност, закрилата съгласно други споразумения, както и настоящата или потенциалната злоупотреба в съответните трети държави.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  С цел да се гарантира вписването в международния регистър на допълнителните географски означения, които са регистрирани и се ползват от закрила в ЕС, е целесъобразно Комисията да бъде упълномощена на по-късен етап да подава заявления за международна регистрация на такива допълнителни географски означения по собствена инициатива, по искане на държава членка, на заинтересована група от производители, или — в изключителни случаи — по искане на отделен производител.

(5)  С цел да се гарантира вписването в международния регистър на допълнителните или бъдещите географски означения, които са регистрирани и се ползват от закрила в Съюза, включително евентуалното разширяване на обхвата на закрилата на географските означения до тези за неселскостопански продукти, е целесъобразно Комисията да бъде упълномощена на по-късен етап да подава заявления за международна регистрация на такива допълнителни географски означения по собствена инициатива, по искане на държава членка, а в случай на географски означения за неселскостопански продукти — по искане на държава членка или на заинтересована група от производители, или — в изключителни случаи — по искане на отделен производител. Присъединяването на Съюза към Женевския акт не засяга настоящата и бъдещата закрила на географските означения в двустранните споразумения за свободна търговия. В това отношение Комисията следва да използва редовен механизъм за консултиране с държавите членки, търговските сдружения и европейските производители с цел установяване на постоянен диалог със заинтересованите лица.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Би било справедливо таксите, които съгласно Женевския акт и Общия правилник по Лисабонската спогодба и Женевския акт трябва да се плащат за подаване на заявление в Международното бюро за международна регистрация на географско означение, както и таксите, които трябва да се плащат по отношение на други вписвания в международния регистър и за предоставянето на извлечения, удостоверения или друга информация във връзка със съдържанието на тази международна регистрация, да бъдат поемани от държавата членка, от която е географското означение. Това не следва да засяга евентуалното решение на държавата членка да иска възстановяване на тези такси от групата производители или от отделен производител, използващи географското означение, за което се иска международна регистрация.

(9)  Би било справедливо таксите, които съгласно Женевския акт и Общия правилник по Лисабонската спогодба и Женевския акт трябва да се плащат за подаване на заявление в Международното бюро за международна регистрация на географско означение, както и таксите, които трябва да се плащат по отношение на други вписвания в международния регистър и за предоставянето на извлечения, удостоверения или друга информация във връзка със съдържанието на тази международна регистрация, да бъдат поемани от държавата членка, от която е географското означение.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящия регламент наименованията за произход, включително съгласно определенията, съдържащи се в Регламент (ЕС) № 1151/2012 и в Регламент (ЕС) № 1308/2013, и географските указания по-нататък се наричат „географски означения.

За целите на настоящия регламент наименованията за произход, включително съгласно определенията, съдържащи се в Регламент (ЕС) № 1151/2012 и в Регламент (ЕС) № 1308/2013 и географските указания, по-нататък се наричат „географски означения, за селскостопански и за неселскостопански продукти“.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

След присъединяването на ЕС към Женевския акт Комисията — в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от Женевския акт — подава в Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (наричано по-нататък „Международното бюро“) заявления за международна регистрация на географски означения, ползващи се от закрила и регистрирани съгласно правото на ЕС, които се отнасят до продукти с произход от ЕС.

След присъединяването на ЕС към Женевския акт Комисията — в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от Женевския акт — подава в Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (наричано по-нататък „Международното бюро“) заявления за международна регистрация на географски означения, ползващи се от закрила и регистрирани съгласно правото на ЕС, които се отнасят до продукти с произход от ЕС, или по искане на държава членка или на заинтересована група производители в случай на географски означения за неселскостопански продукти.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията приема акт за изпълнение, с който се изготвя списък на географските означения, посочени в първата алинея, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2.

Комисията приема акт за изпълнение, с който се изготвя списък на географските означения, посочени в първата алинея, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2. Този списък следва да включва, доколкото е възможно, географските означения, които са регистрирани от държавите членки – договарящи страни в Специалният съюз преди присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За изготвянето на посочения във втората алинея списък Комисията взема предвид по-специално следното:

За изготвянето на посочения във втората алинея списък Комисията взема предвид, наред с друго, следното:

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

След присъединяването на ЕС към Женевския акт Комисията може по собствена инициатива, по искане на държава членка, на заинтересована група от производители или на отделен производител, които използват ползващо се от закрила и регистрирано в ЕС географско означение — да приема актове за изпълнение, за да подаде в Международното бюро заявление за международна регистрация на географско означение, ползващо се от закрила и регистрирано съгласно правото на ЕС, което се отнася до продукт с произход от ЕС.

След присъединяването на ЕС към Женевския акт Комисията — по искане на държава членка, на заинтересована група от производители или на отделен производител, които използват ползващо се от закрила и регистрирано в ЕС географско означение за селскостопански или за неселскостопански продукти— приема актове за изпълнение, за да подаде в Международното бюро заявление за международна регистрация на географско означение, ползващо се от закрила и регистрирано съгласно правото на ЕС, което се отнася до продукт с произход от ЕС.

За тази цел Комисията използва редовен механизъм за консултиране с държавите членки, търговските сдружения и производителите в Съюза.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да прецени дали да подаде или не заявление за международна регистрация, Комисията взема предвид критериите, посочени в член 2, трета алинея. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2.

Както е предвидено в първа алинея на настоящия член, тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Комисията извършва оценка на публикацията, за която е уведомена от Международното бюро съгласно член 6, параграф 4 от Женевския акт във връзка с географски означения, вписани в международния регистър и за които договарящата се страна на произход съгласно определението в член 1, подточка xv) от Женевския акт не е държава членка, за да определи дали съдържа задължителните елементи, посочени в правило 5, параграф 2 от Общия правилник по Лисабонската спогодба и Женевския акт (наричан по-нататък „Общият правилник“)8, и изискванията относно качеството, репутацията и характеристиките, определени в правило 5, параграф 3 от същия правилник, както и да прецени дали публикацията се отнася за продукт, за който понастоящем е предоставена закрила на географски означения в ЕС. Срокът за осъществяване на такава оценка не може да превишава четири месеца, нито да включва оценка на други специфични разпоредби на ЕС относно пускането на продукти на пазара, и по-специално относно санитарните и фитосанитарните стандарти, пазарните стандарти и етикетирането на храните.

(1)  Комисията извършва оценка на публикацията, за която е уведомена от Международното бюро съгласно член 6, параграф 4 от Женевския акт във връзка с географски означения, вписани в международния регистър и за които договарящата се страна на произход съгласно определението в член 1, подточка xv) от Женевския акт не е държава членка, за да определи дали съдържа задължителните елементи, посочени в правило 5, параграф 2 от Общия правилник по Лисабонската спогодба и Женевския акт (наричан по-нататък „Общият правилник“)8, и изискванията относно качеството, репутацията и характеристиките, определени в правило 5, параграф 3 от същия правилник, както и да прецени дали публикацията се отнася за продукт, за който е предоставена закрила на географски означения в ЕС. Срокът за осъществяване на такава оценка не може да превишава четири месеца, нито да включва оценка на други специфични разпоредби на ЕС относно пускането на продукти на пазара, и по-специално относно санитарните и фитосанитарните стандарти, пазарните стандарти и етикетирането на храните.

_________________

_________________

8 Общ правилник по Лисабонската спогодба и Женевския акт на Лисабонската спогодба, приет от Асамблеята на Лисабонския съюз на 11 октомври 2017 г. http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, документ WIPO A/57/11 от 11 октомври 2017 г.

8 Общ правилник по Лисабонската спогодба и Женевския акт на Лисабонската спогодба, приет от Асамблеята на Лисабонския съюз на 11 октомври 2017 г. http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, документ WIPO A/57/11 от 11 октомври 2017 г.

Обосновка

Настоящият регламент следва да държи сметка за бъдещото развитие на законодателството на ЕС, например в контекста на закрилата на географските означения за продукти, различни от селскостопанските.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  географското означение, вписано в международния регистър, се отнася до продукт, по отношение на който понастоящем не се предоставя закрила на географски означения в рамките на ЕС;

д)  географското означение, вписано в международния регистър, се отнася до продукт, по отношение на който понастоящем не се предоставя закрила на географски означения в рамките на ЕС към момента на възражението;

Обосновка

Настоящият регламент следва да държи сметка за бъдещото развитие на законодателството на ЕС, например в контекста на закрилата на географските означения за продукти, различни от селскостопанските.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Това не засяга евентуалното решение на дадена държава членка да иска възстановяване на посочените в първата алинея суми от групата производители или от отделен производител, използващи географското означение, за което се иска международна регистрация.

заличава се

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Действие на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

Позовавания

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

JURI

10.9.2018

 

 

 

Дадено становище

Дата на обявяване в заседание

INTA

10.9.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Christophe Hansen

29.8.2018

Разглеждане в комисия

20.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Paloma López Bermejo, Francisco José Millán Mon, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

39

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (30.11.2018)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действието на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания
(COM(2018)0365 – C8‑0383/2018 – 2018/0189(COD))

Докладчик по становище: Адина‑Йоана Вълян

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по правни въпроси да предложи Европейският парламент да приеме своята позиция на първо четене, като одобри предложението на Комисията.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Действие на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

Позовавания

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

10.9.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

10.9.2018

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Дата на приемане

27.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

8

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

49

+

ALDE

Gerben‑Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Edward Czesak, Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin‑Langen, Karl‑Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

8

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Писмо, изпратено на 1 октомври 2018 г. от Чеслав Адам Шекерски, председател на комисията по земеделие и развитие на селските райони, до Павел Свобода, председател на комисията по правни въпроси

Превод

Уважаеми господин Председател,

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действието на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (COM(2018)365 окончателен - 2018/0189(COD)), за което JURI беше водеща комисия, беше изпратено до комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) за становище.

По време на заседанието си на 29 август 2018 г. обаче координаторите на комисията AGRI, като взеха предвид основно техническия характер на посоченото предложение, решиха да не изготвят официално законодателно становище, а вместо това да представят на водещата комисия общи съображения по въпроса под формата на настоящото писмо.

Основното послание, което бихме искали да отправим към докладчиците, докладчиците в сянка и другите членове на комисията JURI, които се занимават с това предложение, е да се подчертае същественото значение на подходяща закрила на наименованията за произход (AO) и географските означения (ГО) за секторите на селското стопанство и на хранително-вкусовата промишленост на ЕС, тъй като по-голямата част от наименованията, обхванати от тези наименования или означения, са свързани с хранителни продукти. Както се припомня в обяснителния меморандум на предложението, този вид защита е от голямо значение за насърчаване на качеството, гарантиране на доверието на потребителите, запазване на традициите, допринасяне за жизнеспособността на селските райони и най-вече осигуряване на значителна печалба на производителите.

Комисията AGRI изигра решаваща роля в развитието на вътрешното законодателство на ЕС в тази област (по-специално чрез приемането на регламенти (ЕС) № 1151/2012 и № 1308/2013). В международен план комисията винаги е подкрепяла общата политика на ЕС за насърчаване и подобряване на защитата на AO и ГУ чрез двустранни, регионални и многостранни споразумения, въпреки очевидното нежелание на някои от нашите търговски партньори. В това отношение присъединяването на Съюза към Женевския акт от Лисабонското споразумение, както и съответното законодателно предложение за гарантиране на ефективното му участие в този многостранен инструмент несъмнено представляват положително развитие.

Що се отнася до съдържанието на предложението, комисията AGRI би искала да отправи следните три забележки:

очевидно първостепенната цел на Комисията при упражняването на нейните правомощия съгласно предложения регламент следва да получи защита за възможно най-много наименования на ЕС в рамките на международния регистър на СОИС. При договарянето на двустранни споразумения (като ВИТС или споразумението, което понастоящем е предмет на преговори с Меркосур), ЕС често трябва да се задоволи с много ограничен списък с наименования, което е причина за дълбоко чувство на неудовлетвореност сред тези производители, чиито AO или ГО са изключени от посочения списък. За разлика от това, в многостранен контекст, като този на Лисабонската система, при който всички участващи държави признават стойността и ползите от адекватната защита на AO и ГО, Комисията не следва да се колебае да бъде смела и амбициозна в опита си да постигне включването в регистъра на всички наименования на ЕС (или поне тези с истинска международна търговска стойност). Стойността на Лисабонската система като инструмент за международна закрила на нашите AO и ГО е донякъде занижена поради твърде ограничения брой участници в тази система. По последни данни едва 23 държави, които не са членки на ЕС, са били страни по Лисабонското споразумение, като само една от тях е сред десетте водещи търговски партньори (Турция). Поради тази причина ЕС следва да не пести усилия за насърчаване на други държави да се присъединят към Лисабонската система и да продължи да преследва, чрез двустранни преговори с неучастващи държави, защитата на своите AO и ГО, които не могат да бъдат защитени чрез този многостранен инструмент.

От институционална гледна точка комисията AGRI би желала да посочи, че съгласно настоящото законодателно предложение всички важни решения, които трябва да се вземат от ЕС по отношение например на списъка с географски означения, който трябва да бъде включен в първоначалното заявление за предоставяне на правна закрила и регистрация, последващото подаване на допълнителни заявления на ЕС, предоставянето или отказа на защита на ГУ на трети държави или последващата отмяна на такава защита, ще бъдат приети чрез актове за изпълнение — което би оставило такива решения почти напълно извън контрола на Парламента. Следователно се поставя въпросът дали не следва да се предвиди някаква форма на принос от страна на Парламента при прилагането на настоящия регламент, включително, например, възможността Парламентът да одобри първоначалния списък с географски означения, който да бъде изготвен от Комисията съгласно член 2, или за отправяне на искания по собствена инициатива за подаването на допълнителни заявления по член 3, ако това е необходимо.

Разбира се, оставам изцяло на разположение, ако докладчикът или Вие желаете да продължим обмена на мнения по този въпрос и очаквам включването на горепосочените идеи в законодателния доклад, който е в процес на подготовка от комисията по правни въпроси.

С уважение,

Чеслав Адам Шекерски

Копие до:  Г-н Бернд Ланге, председател на комисията по международна търговия

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Действие на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

Позовавания

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Дата на представяне на ЕП

27.7.2018

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

JURI

10.9.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

INTA

10.9.2018

ENVI

10.9.2018

AGRI

10.9.2018

 

Докладчици

Дата на назначаване

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

6.12.2018

 

 

 

Дата на приемане

23.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Lola Sánchez Caldentey

Дата на внасяне

28.1.2019

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 12 февруари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност