BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

28.1.2019 - (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: Virginie Rozière


Procedure : 2018/0189(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0036/2019
Indgivne tekster :
A8-0036/2019
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0365),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0383/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 12. december 2018[1],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om International Handel, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0036/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  For at Unionen til fulde kan udøve sin enekompetence i henseende til sin fælles handelspolitik, bliver den kontraherende part i Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser ("Genèveaftalen")2 i medfør af Rådets afgørelse (EU) .../…3 De kontraherende parter i Genèveaftalen er medlem af en særlig union stiftet ved Lissabonaftalen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og deres internationale registrering4 ("den særlige union"). I overensstemmelse med artikel 3 i afgørelse (EU) .../... skal Unionen repræsenteres af Kommissionen i den særlige union.

(1)  For at Unionen til fulde kan udøve sin enekompetence i henseende til sin fælles handelspolitik og fuldt ud opfylde sine forpligtelser i henhold til Verdenshandelsorganisationens aftale om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen) bliver den kontraherende part i Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser ("Genèveaftalen") i medfør af Rådets afgørelse (EU) .../… De kontraherende parter i Genèveaftalen er medlem af en særlig union stiftet ved Lissabonaftalen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og deres internationale registrering ("den særlige union"). I overensstemmelse med artikel 3 i afgørelse (EU) .../... skal Unionen repræsenteres af Kommissionen i den særlige union.

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

 

3EUT L […] af […], s. […].

3EUT L […] af […], s. […].

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

 

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Den 6. oktober 2015 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om en mulig udvidelse af beskyttelsen af geografiske betegnelser i Den Europæiske Union til ikke-landbrugsprodukter, hvori det redegjorde for sine synspunkter på dette område.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Efter Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen bør Kommissionen som det første indgive en ansøgning til Det Internationale Bureau under Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret ("Det Internationale Bureau") om registrering i dets register ("det internationale register") af en liste over geografiske betegnelser, der har oprindelse i og er beskyttet på Unionens område. Kriterierne for udarbejdelsen af en sådan liste bør som i forbindelse med visse af Unionens bilaterale og regionale aftaler om beskyttelse af geografiske betegnelser omfatte navnlig produktionsværdi og eksportværdi, beskyttelse ifølge andre aftaler samt aktuel eller potentiel misbrug i de berørte tredjelande.

(4)  Efter Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen bør Kommissionen inden for rammerne af et tæt samarbejde med medlemsstaterne, erhvervsorganisationer og berørte producenter som det første indgive en ansøgning til Det Internationale Bureau under Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret ("Det Internationale Bureau") om registrering i dets register ("det internationale register") af en liste over geografiske betegnelser, der har oprindelse i og er beskyttet på Unionens område. For at Kommissionen kan opstille en sådan liste, bør en medlemsstat, en interesseret producentgruppe eller en enkelt producent, som anvender en geografisk betegnelse, der er beskyttet og registreret i Unionen, således meddele Kommissionen navnene på de geografiske betegnelser, de ønsker medtaget på denne liste. Kommissionen bør medtage disse geografiske betegnelser på denne liste. På grundlag af de kriterier, der ofte anvendes i forbindelse med visse af Unionens bilaterale og regionale aftaler om beskyttelse af geografiske betegnelser, navnlig produktionsværdi og eksportværdi, beskyttelse ifølge andre aftaler samt aktuel eller potentiel misbrug i de berørte tredjelande, bør Kommissionen imidlertid kunne gøre indsigelse mod, at en specifik geografisk betegnelse tilføjes på listen over geografiske betegnelser, der har oprindelse i og er beskyttet på Unionens område, og den bør begrunde sin beslutning i denne henseende. Desuden bør listen omfatte alle de geografiske betegnelser, som i dag nyder godt af beskyttelse i henhold til EU-retten, og som er registreret i det internationale register af de medlemsstater, der var medlemmer af den særlige union før Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  For at sikre, at yderligere geografiske betegnelser, der er beskyttet og registreret i Unionen, registreres i det internationale register, er det hensigtsmæssigt at give Kommissionen beføjelse til på et senere tidspunkt at indgive ansøgninger om international registrering af sådanne yderligere geografiske betegnelser på eget initiativ eller på anmodning fra en medlemsstat eller en berørt producentgruppe eller i helt særlige tilfælde på anmodning fra en enkelt producent.

(5)  For at sikre, at yderligere geografiske betegnelser, der er beskyttet og registreret i Unionen, registreres i det internationale register, også efter den mulige udvidelse af beskyttelsen til geografiske betegnelser for ikke-landbrugsprodukter, er det hensigtsmæssigt at give Kommissionen beføjelse til på et senere tidspunkt at indgive ansøgninger om international registrering af sådanne yderligere geografiske betegnelser på eget initiativ eller på anmodning fra en medlemsstat, Europa-Parlamentet, relevante erhvervsorganisationer eller en berørt producentgruppe eller i helt særlige tilfælde på anmodning fra en enkelt producent. Kommissionen bør derfor regelmæssigt høre alle relevante interesserede parter. Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen bør endvidere ikke bringe den nuværende og fremtidige beskyttelse af geografiske betegnelser i bilaterale frihandelsaftaler i fare.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Tilføjelsen af geografiske betegnelser til det internationale register bør bidrage til at sikre kvalitetsprodukter, fair konkurrence og forbrugerbeskyttelse. Ud over at have en betydelig kulturel og økonomisk værdi bør tilføjelsen af geografiske betegnelser vurderes med hensyn til den værdi, der skabes for lokalsamfundene, med henblik på at støtte udviklingen af landdistrikterne og fremme nye jobmuligheder inden for produktion, forarbejdning og andre relaterede tjenesteydelser.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  Kommissionen bør gøre brug af en mekanisme til regelmæssig høring af medlemsstater, erhvervsorganisationer og EU-producenter med henblik på at etablere en tæt dialog med relevante interesserede parter.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Der bør fastsættes en procedure for tilbagekaldelse af afslag på beskyttelse, navnlig i tilfælde af yderligere udvikling i EU-retten, der tillader beskyttelse af geografiske betegnelser for ikke-landbrugsprodukter.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Det er muligt, at de syv medlemsstater, som var medlemmer af den særlige union, også ønsker at deltage i Genèveaftalen for at beskytte de geografiske betegnelser, der ikke nyder godt af horisontal beskyttelse på EU-plan. For at gøre det muligt for dem at gøre dette bør det overvejes at give dem mulighed for at deltage delvist i Genèveaftalen, uanset Unionens kompetence, hvor det er relevant.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  For at dække eventuelle huller i den særlige unions driftsbudget bør Unionen kunne fastsætte et særligt bidrag inden for rammerne af de midler, der er afsat til dette formål i Unionens årlige budget.

(10)  For at dække eventuelle huller i den særlige unions driftsbudget bør Unionen kunne fastsætte et særligt bidrag inden for rammerne af de midler, der er afsat til dette formål i Unionens årlige budget, i betragtning af den økonomiske og kulturelle værdi, som beskyttelsen af geografiske betegnelser giver.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af Unionens medlemskab af den særlige union bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til udarbejdelse af en liste over geografiske betegnelser med henblik på indgivelse af en ansøgning om deres internationale registrering hos Det Internationale Bureau efter tiltrædelsen af Genèveaftalen, senere indgivelse af en ansøgning om international registrering af en geografisk betegnelse hos Det Internationale Bureau, afvisning af en indsigelse, vedtagelse af en beslutning om at give tilsagn eller ikke om beskyttelse af en geografisk betegnelse, der er registreret i det internationale register, og annullering af beskyttelsen i Unionen af en geografisk betegnelse, der er registreret i det internationale register. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/20117

(11)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af Unionens medlemskab af den særlige union bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til udarbejdelse af en liste over geografiske betegnelser med henblik på indgivelse af en ansøgning om deres internationale registrering hos Det Internationale Bureau efter tiltrædelsen af Genèveaftalen, senere indgivelse af en ansøgning om international registrering af en geografisk betegnelse hos Det Internationale Bureau, afvisning af en indsigelse, vedtagelse af en beslutning om at give tilsagn eller ikke om beskyttelse af en geografisk betegnelse, der er registreret i det internationale register, og annullering af beskyttelsen i Unionen af en geografisk betegnelse, der er registreret i det internationale register, samt tilbagekaldelse af afslag på at give en international registrering virkninger. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/20117. Listen over udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011 bør ajourføres i tilfælde af, at yderligere ændringer i EU-retten tillader, at ikke-landbrugsprodukter beskyttes.

__________________

__________________

7Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Med henblik på at Unionen deltager fuldt ud i Genèveaftalen, er det nødvendigt at etablere et system til beskyttelse af geografiske betegnelser for ikke-landbrugsprodukter gennem horisontal lovgivning på EU-plan. Med henblik herpå vil det være ønskeligt, at Kommissionen snarest muligt forelægger et lovforslag om udvidelse af beskyttelsen af geografiske betegnelser i henhold til EU-retten til også at omfatte ikke-landbrugsprodukter. Geografiske betegnelser for ikke-landbrugsprodukter, der er beskyttet i medlemsstaterne, bør ikke berøres af denne forordning, før et sådant system er indført.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b)  I betragtning af at kontraherende tredjelandsparter stadig kun deltager i begrænset omfang i Genèveaftalen, er det vigtigt at sikre, at Kommissionen overvåger og evaluerer Unionens deltagelse i denne aftale over tid. Med henblik på at gennemføre en sådan evaluering bør Kommissionen bl.a. tage hensyn til antallet af geografiske betegnelser beskyttet i henhold til EU-retten, som er blevet meddelt, og dem, som har fået afslag fra tredjeparter, udviklingen i antallet af tredjelande, der deltager i Genèveaftalen, de tiltag, Kommissionen har iværksat for at øge dette antal, og antallet af geografiske betegnelser for ikke-landbrugsprodukter med oprindelse i kontraherende tredjelandsparter, som har fået afslag fra Kommissionen.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I denne forordning forstås ved "geografiske betegnelser" i det følgende både oprindelsesbetegnelser [dette vedrører kun engelsk, da begge udtryk "appellations of origin" og "designations of origin" oversættes til oprindelsesbetegnelse, også i disse to forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013] og geografiske betegnelser.

I denne forordning forstås ved "geografiske betegnelser" i det følgende både oprindelsesbetegnelser [dette vedrører kun engelsk, da begge udtryk "appellations of origin" og "designations of origin" oversættes til oprindelsesbetegnelse, også i disse to forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013] og geografiske betegnelser, hvad enten der er tale om et landbrugsprodukt eller et ikke-landbrugsprodukt.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 2

Artikel 2

International registrering af geografiske betegnelser efter tiltrædelsen

International registrering af geografiske betegnelser efter tiltrædelsen

Efter Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen indgiver Kommissionen i henhold til Genèveaftalens artikel 5, stk. 1 og 2, ansøgninger om international registrering af geografiske betegnelser, der er beskyttet og registreret i henhold til EU-retten og har oprindelse i Unionen, til Det Internationale Bureau under Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret ("Det Internationale Bureau").

1. Efter Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen indgiver Kommissionen i henhold til Genèveaftalens artikel 5, stk. 1 og 2, ansøgninger om international registrering af geografiske betegnelser, der er beskyttet og registreret i henhold til EU-retten og har oprindelse i Unionen, til Det Internationale Bureau under Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret ("Det Internationale Bureau").

Ved vurderingen af, hvorvidt der bør indgives en ansøgning om international registrering, tager Kommissionen hensyn til de kriterier, der er fastlagt i artikel 2, tredje afsnit. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 13, stk. 2.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 13, stk. 2.

Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt om udarbejdelse af listen over de i første afsnit nævnte geografiske betegnelser efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 13, stk. 2.

2. Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt om udarbejdelse af listen over de i første afsnit nævnte geografiske betegnelser efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 13, stk. 2. Denne liste omfatter alle de europæiske geografiske betegnelser, som allerede er registreret i det internationale register af de medlemsstater, der var kontraherende parter i den særlige union før Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen.

 

3. Senest den... [seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden] meddeler en myndighed i en medlemsstat, en interesseret producentgruppe eller en enkelt producent, som anvender en geografisk betegnelse, der er beskyttet og registreret i Unionen, Kommissionen navnene på de geografiske betegnelser, som de ønsker medtaget på den liste over geografiske betegnelser, der er omhandlet i stk. 2.

Ved udarbejdelsen af den i andet afsnit nævnte liste tager Kommissionen hensyn til navnlig følgende:

Ved udarbejdelsen af den i andet afsnit nævnte liste medtager Kommissionen alle de geografiske betegnelser, som den er blevet meddelt i overensstemmelse med første afsnit i dette stykke.

 

Kommissionen kan dog i tæt samarbejde med medlemsstaterne, erhvervsorganisationer og berørte producenter afvise at medtage en specifik geografisk betegnelse på listen og skal begrunde sin beslutning navnlig under hensyntagen til følgende:

a)  den geografiske betegnelses produktionsværdi

 

b)  den geografiske betegnelses eksportværdi

b)  den geografiske betegnelses eksportværdi og/eller dens eksportpotentiale;

 

ba)  den geografiske betegnelses særlige økonomiske og regionale betydning;

c)  beskyttelsen af den geografiske betegnelse ifølge andre internationale aftaler

 

d)  aktuel eller potentiel misbrug af den geografiske betegnelse i andre medlemmer af den særlige union

 

e)  det samlede antal geografiske betegnelser, der har oprindelse i andre medlemmer af den særlige union og er registreret i Det Internationale Bureaus register ("det internationale register").

 

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 3

Artikel 3

Senere international registrering af Unionens geografiske betegnelser

Senere international registrering af Unionens geografiske betegnelser

Efter Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen kan Kommissionen på eget initiativ eller på anmodning fra en medlemsstat eller en berørt producentgruppe eller en enkelt producent, som anvender en geografisk betegnelse, der er beskyttet og registreret i Unionen, vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at indgive en søgning om international registrering af en geografisk betegnelse hos Det Internationale Bureau.

Efter Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen kan Kommissionen på eget initiativ eller skal på anmodning fra en medlemsstat, Europa-Parlamentet eller en berørt producentgruppe eller en enkelt producent, som anvender en geografisk betegnelse, der er beskyttet og registreret i Unionen, vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at indgive en søgning om international registrering af en geografisk betegnelse hos Det Internationale Bureau. Kommissionen hører med henblik herpå regelmæssigt medlemsstaterne, erhvervsorganisationer og EU-producenter.

Ved vurderingen af, hvorvidt der bør indgives en ansøgning om international registrering, tager Kommissionen hensyn til de kriterier, der er fastlagt i artikel 2, tredje afsnit. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 13, stk. 2.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 13, stk. 2.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4

Artikel 4

Vurdering af geografiske betegnelser med oprindelse i tredjelande og registreret i det internationale register

Vurdering af geografiske betegnelser med oprindelse i tredjelande og registreret i det internationale register

1)  Kommissionen vurderer offentliggørelsen, som Det Internationale Bureau giver meddelelse om i henhold til Genèveaftalens artikel 6, stk. 4, af de geografiske betegnelser, der er registreret i det internationale register, og i henseende til hvilke den kontraherende oprindelsespart som defineret i Genèveaftalens artikel 1, nr. xv), ikke er en medlemsstat, for at fastslå, om den indeholder de obligatoriske oplysninger, der er fastlagt i regel 5, stk. 2, i de fælles gennemførelsesforskrifter til Lissabonaftalen og Genèveaftalen ("de fælles gennemførelsesforskrifter")8, og oplysningerne om kvalitet, omdømme eller egenskaber som fastlagt i regel 5, stk. 3, i gennemførelsesforskrifterne, og for at vurdere, om offentliggørelsen vedrører et produkt, som i øjeblikket nyder beskyttelse af geografiske betegnelser inden for Unionen. Perioden for denne vurdering må ikke overstige fire måneder og må ikke omfatte vurdering af andre specifikke EU-bestemmelser om markedsføring af produkter, navnlig sundheds- eller plantesundhedsstandarder, markedsføringsstandarder og mærkning af fødevarer.

1)  Kommissionen vurderer offentliggørelsen, som Det Internationale Bureau giver meddelelse om i henhold til Genèveaftalens artikel 6, stk. 4, af de geografiske betegnelser, der er registreret i det internationale register, og i henseende til hvilke den kontraherende oprindelsespart som defineret i Genèveaftalens artikel 1, nr. xv), ikke er en medlemsstat, for at fastslå, om den indeholder de obligatoriske oplysninger, der er fastlagt i regel 5, stk. 2, i de fælles gennemførelsesforskrifter til Lissabonaftalen og Genèveaftalen ("de fælles gennemførelsesforskrifter")8, og oplysningerne om kvalitet, omdømme eller egenskaber som fastlagt i regel 5, stk. 3, i gennemførelsesforskrifterne, og for at vurdere, om offentliggørelsen vedrører et produkt, som nyder beskyttelse af geografiske betegnelser inden for Unionen. Perioden for denne vurdering må ikke overstige fire måneder og må ikke omfatte vurdering af andre specifikke EU-bestemmelser om markedsføring af produkter, navnlig sundheds- eller plantesundhedsstandarder, markedsføringsstandarder og mærkning af fødevarer.

2)  Hvis Kommissionen på grundlag af den vurdering, den har foretaget i henhold til stk. 1, finder, at betingelserne i det stykke umiddelbart er opfyldt, offentliggør den i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende den geografiske betegnelse, hvortil der er søgt om beskyttelse i Unionen, sammen med produkttypen og oprindelseslandet.

2  Hvis Kommissionen på grundlag af den vurdering, den har foretaget i henhold til stk. 1, finder, at betingelserne i det stykke umiddelbart er opfyldt, offentliggør den i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende den geografiske betegnelse, hvortil der er søgt om beskyttelse i Unionen, sammen med produkttypen og oprindelseslandet.

3)  Hvis Kommissionen på grundlag af den vurdering, den har foretaget i henhold til stk. 1, finder, at betingelserne i samme stykke ikke er opfyldt, træffer den beslutning om at afslå beskyttelse af den geografiske betegnelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 13, stk. 2. I henseende til geografiske betegnelser for produkter, som ikke falder inden for udvalgenes kompetence som fastlagt i artikel 13, stk. 1, træffes beslutningen af Kommissionen uden anvendelse af undersøgelsesproceduren i artikel 13, stk. 2.

3)  Hvis Kommissionen på grundlag af den vurdering, den har foretaget i henhold til stk. 1, finder, at betingelserne i samme stykke ikke er opfyldt, træffer den begrundet beslutning om at afslå beskyttelse af den geografiske betegnelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 13, stk. 2.

I overensstemmelse med Genèveaftalens artikel 15, stk. 1, meddeler Kommissionen Det Internationale Bureau sit afslag på at give den pågældende internationale registrering virkninger på Unionens område, inden for et år efter at den i henhold til Genèveaftalens artikel 6, stk. 4, har modtaget meddelelsen om international registrering.

I overensstemmelse med Genèveaftalens artikel 15, stk. 1, meddeler Kommissionen Det Internationale Bureau sit afslag på at give den pågældende internationale registrering virkninger på Unionens område, inden for et år efter at den i henhold til Genèveaftalens artikel 6, stk. 4, har modtaget meddelelsen om international registrering.

 

3a.  I tilfælde af at der, efter at der er givet meddelelse om afslag på at give den pågældende internationale registrering virkning på Unionens område på grund af manglende beskyttelse af en kategori af produkter inden for Unionens geografiske betegnelser, sker en yderligere udvikling i EU-lovgivningen, som gør det muligt at beskytte den kategori af produkter, der er berørt af afslaget, revurderer Kommissionen, om den geografiske betegnelse, som tidligere havde fået afslag, nu kan beskyttes på Unionens område.

 

Hvis Kommissionen på grundlag af den vurdering, der er foretaget i henhold til dette stykke, finder, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, træffer den beslutning om at trække afslaget tilbage ved hjælp af en gennemførelsesretsakt efter undersøgelsesproceduren i artikel 13, stk. 2.

 

I overensstemmelse med Genèveaftalens artikel 16 underretter Kommissionen Det Internationale Bureau om tilbagetrækningen af afslaget på at give den pågældende internationale registrering virkninger på Unionens område.

_________________

_________________

De fælles gennemførelsesforskrifter i henhold til Lissabonaftalen og Genèveaftalen om Lissabonaftalen som vedtaget af Lissabonunionens forsamling den 11. oktober 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416 , Doc. WIPO A/57/11 af 11. oktober 2017.

8De fælles gennemførelsesforskrifter i henhold til Lissabonaftalen og Genèveaftalen om Lissabonaftalen som vedtaget af Lissabonunionens forsamling den 11. oktober 2017, Doc. WIPO A/57/11 af 11. oktober 2017.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  Inden for en frist på to måneder fra datoen for offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende af den geografiske betegnelse i henhold til artikel 4, stk. 2, kan myndighederne i en anden medlemsstat eller et andet tredjeland end den kontraherende oprindelsespart eller en fysisk eller juridisk person med en legitim interesse, som er etableret i Unionen eller i et andet tredjeland end den kontraherende oprindelsespart, indgive en indsigelse til Kommissionen på et af Unionens officielle sprog.

1)  Inden for en frist på seks måneder fra datoen for offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende af den geografiske betegnelse i henhold til artikel 4, stk. 2, kan myndighederne i en anden medlemsstat eller et andet tredjeland end den kontraherende oprindelsespart eller en fysisk eller juridisk person med en legitim interesse, som er etableret i Unionen eller i et andet tredjeland end den kontraherende oprindelsespart, indgive en indsigelse til Kommissionen på et af Unionens officielle sprog.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  Den geografiske betegnelse registreret i det internationale register knytter sig til et produkt, som i øjeblikket ikke nyder beskyttelse af geografiske betegnelser inden for EU.

udgår

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13a

 

Overvågning og revision

 

1.   Senest den... [to år efter denne forordnings ikrafttræden] vurderer Kommissionen Unionens deltagelse i Genèveaftalen og forelægger en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet og Rådet.

 

Vurderingen skal bl.a. baseres på følgende aspekter:

 

a)   antallet af geografiske betegnelser beskyttet i henhold til EU-retten, for hvilke der er modtaget en meddelelse, ledsaget af en begrundelse for valget af de meddelte betegnelser, og de geografiske betegnelser, der er beskyttet i henhold til EU-retten, og som har fået afslag af tredjeparter;

 

b)   udviklingen i antallet af tredjelande, der deltager i Genèveaftalen, og de foranstaltninger, Kommissionen har truffet for at øge dette antal; og

 

c)   antallet af geografiske betegnelser for ikke-landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande, som har fået afslag fra Kommissionen.

 

2.   Senest den... [to år efter denne forordnings ikrafttræden] forelægger Kommissionen, hvor det er relevant, et lovgivningsmæssigt forslag om at udvide beskyttelsen af geografiske betegnelser under EU-retten til også at omfatte ikke-landbrugsprodukter med henblik på Unionens fulde deltagelse i Genèveaftalen.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

Lissabonaftalen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og deres internationale registrering er en traktat fra 1958, der giver mulighed for at opnå beskyttelse af oprindelsesbetegnelser inden for de kontraherende parters område. Aftalen har på nuværende tidspunkt 28 kontraherende parter, herunder syv medlemsstater. Unionen er imidlertid ikke selv kontraherende part, da Lissabonaftalen kun giver mulighed for medlemskab for stater.

Lissabonaftalen blev opdateret ved Genèveaftalen, der gør det muligt for internationale organisationer at blive kontraherende parter. Parlamentet vil således blive opfordret til at give sit samtykke til Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen, således at Unionen fuldt ud kan udøve sin enekompetence i forbindelse med den fælles handelspolitik. Dette forslag til forordning vil derefter gøre det muligt for Unionen at deltage effektivt i Lissabonunionen.

Generelt glæder ordføreren sig over forslaget, der vil styrke stillingen for Unionens geografiske betegnelser på den internationale scene samt Unionens førerposition med hensyn til beskyttelse af den lokale kultur og lokale producenter og vil bidrage til at fremme handelen med visse europæiske produkter ud over de bilaterale aftaler, som EU indgår med sine partnere.

Ordføreren mener imidlertid, at en række mangler i forslaget bør afhjælpes, således at det i højere grad kan være til gavn for EU's geografiske betegnelser.

1.  Ordføreren foreslår, at Kommissionen fremlægger en første liste over geografiske betegnelser baseret på input fra medlemsstaterne og relevante interessenter, da de er bedst i stand til at identificere de relevante geografiske betegnelser, der skal medtages i det internationale register. Desuden mener ordføreren, at Kommissionen bør medtage alle de geografiske betegnelser på listen, som i dag nyder godt af beskyttelse i henhold til EU-retten, og som er registreret i det internationale register af de medlemsstater, der var medlemmer af den særlige union før Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen. Denne liste bør ajourføres på et senere tidspunkt og bør sigte mod at medtage så mange som muligt af Unionens geografiske betegnelser. Desuden bør Parlamentet kunne foreslå, at geografiske betegnelser registreres i Lissabonunionen.

2.  Mens Lissabonaftalen dækker geografiske betegnelser for både landbrugsprodukter og ikke-landbrugsprodukter, giver Unionen ikke mulighed for beskyttelse af ikke-landbrugsprodukter. Dette er en alvorlig mangel, som på nuværende tidspunkt forhindrer, at Unionen deltager fuldt ud i Genèveaftalen. Da Unionen har enekompetence, vil medlemsstater, der beskytter geografiske betegnelser for ikke-landbrugsprodukter, desuden ikke kunne beskytte dem under Genèveaftalen. Ordføreren beklager denne situation, navnlig fordi den kunne være blevet løst inden vedtagelsen af denne retsakt, da der i de seneste år har været adskillige krav fra Parlamentet om yderligere at udvikle beskyttelsen af denne kategori af produkter. Ordføreren foreslår derfor, at Kommissionen hurtigt indfører et instrument til at beskytte geografiske betegnelser for ikke-landbrugsprodukter gennem horisontal lovgivning. På grundlag af dette forslag har ordføreren foretaget ændringer for at sikre, at denne forordning stadig vil være egnet til formålet i tilfælde af yderligere udvikling af EU-retten for så vidt angår ikke-landbrugsprodukter.

3.  Syv EU-medlemsstater er medlemmer af Lissabonunionen og har som sådan accepteret beskyttelsen af tredjelandes geografiske betegnelser. Ordføreren glæder sig over indførelsen af en overgangsperiode, således at disse medlemsstater er i stand til at opfylde de internationale forpligtelser, der er indgået før Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen. Ordføreren ønsker også at understrege, at en løsning som f.eks. disse landes delvise deltagelse i Genèveaftalen bør undersøges, således at de fortsat fuldt ud kan beskytte deres geografiske betegnelser for ikke-landbrugsprodukter.

4.  Genèveaftalen giver mulighed for, at en international organisation kan være medlem af den særlige union, men den giver den ikke automatisk stemmeret. Hver enkelt international organisation skal have et antal stemmer svarende til antallet af dets medlemsstater, som deltager i aftalen. Da Unionen har enekompetence, ville dette fratage Unionen en stemmeret. Ordføreren vil gerne give udtryk for sin bekymring over denne situation og anmode Kommissionen om at finde mulige løsninger på dette problem, som f.eks. at medlemsstaterne ratificerer instrumentet i Unionens interesse.

UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (3.12.2018)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser
(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Ordfører for udtalelse: Christophe Hansen

KORT BEGRUNDELSE

Formålet med forslaget er at sikre den retlige ramme for EU's effektive deltagelse i WIPO's Lissabonunion, når EU er blevet kontraherende part i Genèveaftalen. Ordføreren glæder sig over det foreliggende forslag, som er blevet præsenteret i en vanskelig geopolitisk kontekst, hvor blokeringer i de multilaterale fora desværre mindsker mulighederne for at gøre reelle fremskridt i forbindelse med beskyttelsen af geografiske betegnelser. Forslaget fokuserer på adskillige aspekter og understreger deriblandt følgende forhold:

1.  Et EU-medlemskab af Genèveaftalen vil være forbundet med væsentlige fordele. Ordføreren glæder sig over, at Genèveaftalen potentielt udvider rækkevidden af beskyttelsen af de europæiske geografiske betegnelser. Desuden kan EU efter tiltrædelse af Genèveaftalen fortsat søge beskyttelse for geografiske betegnelser via bilaterale aftaler med handelspartnere, som (endnu) ikke er kontraherende parter i Genèveaftalen.

2.  Ordføreren ønsker også at understrege, at det foreliggende forslag er foreneligt med WTO's TRIPS-aftale, med henblik på en eventuel fremtidig sammenkobling.

3.  EU bør forelægge en liste over geografiske betegnelser, der er udarbejdet på grundlag af lister over etablerede geografiske betegnelser i EU. Denne liste bør udarbejdes i nært samarbejde med medlemsstaterne og de berørte parter og kan senere tilpasses for at afspejle nye krav på markedet.

4.  EU's geografiske betegnelser vil i princippet opnå hurtig og endegyldig beskyttelse på højt niveau i alle nuværende og kommende parter i Genèveaftalen, og samtidig vil EU's geografiske betegnelser nyde godt af større anseelse via det multilaterale register og takket være den brede geografiske beskyttelse i henhold til Genèveaftalen.

5.  Syv EU-medlemsstater er medlemmer af Lissabonunionen og har som sådan accepteret beskyttelsen af tredjelandes geografiske betegnelser. Der er behov for en overgangsperiode for at opfylde de internationale forpligtelser, som man har påtaget sig forud for EU's tiltrædelse af Genèveaftalen.

Ordføreren er generelt enig i disse tilpasninger med undtagelse af følgende ændringsforslag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  For at Unionen til fulde kan udøve sin enekompetence i henseende til sin fælles handelspolitik, bliver den kontraherende part i Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser ("Genèveaftalen")2 i medfør af Rådets afgørelse (EU) .../…3. De kontraherende parter i Genèveaftalen er medlem af en særlig union stiftet ved Lissabonaftalen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og deres internationale registrering4 ("den særlige union"). I overensstemmelse med artikel 3 i afgørelse (EU) .../... skal Unionen repræsenteres af Kommissionen i den særlige union.

(1)  For at Unionen til fulde kan udøve sin enekompetence i henseende til sin fælles handelspolitik, og i fuld overensstemmelse med Unionens forpligtelser i henhold til Verdenshandelsorganisationens aftale om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen) bliver den kontraherende part i Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser ("Genèveaftalen") i medfør af Rådets afgørelse (EU) .../… De kontraherende parter i Genèveaftalen er medlem af en særlig union stiftet ved Lissabonaftalen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og deres internationale registrering ("den særlige union"). I overensstemmelse med artikel 3 i afgørelse (EU) .../... skal Unionen repræsenteres af Kommissionen i den særlige union.

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

3 EUT L […] af […], s. […].

3 EUT L […] af […], s. […].

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Efter Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen bør Kommissionen som det første indgive en ansøgning til Det Internationale Bureau under Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret ("Det Internationale Bureau") om registrering i dets register ("det internationale register") af en liste over geografiske betegnelser, der har oprindelse i og er beskyttet på Unionens område. Kriterierne for udarbejdelsen af en sådan liste bør som i forbindelse med visse af Unionens bilaterale og regionale aftaler om beskyttelse af geografiske betegnelser omfatte navnlig produktionsværdi og eksportværdi, beskyttelse ifølge andre aftaler samt aktuel eller potentiel misbrug i de berørte tredjelande.

(4)  Efter Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen bør Kommissionen som det første indgive en ansøgning til Det Internationale Bureau under Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret ("Det Internationale Bureau") om registrering i dets register ("det internationale register") af en liste over geografiske betegnelser, der har oprindelse i og er beskyttet på Unionens område, i tæt samarbejde med medlemsstaterne, erhvervsorganisationer og berørte producenter. Denne liste bør så vidt muligt omfatte de geografiske betegnelser, der allerede var registreret af de medlemsstater, der var kontraherende parter i den særlige union før Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genèveaftalen. Kriterierne for udarbejdelsen af en sådan liste bør desuden som i forbindelse med visse af Unionens bilaterale og regionale aftaler om beskyttelse af geografiske betegnelser omfatte navnlig produktionsværdi og eksportværdi, beskyttelse ifølge andre aftaler samt aktuel eller potentiel misbrug i de berørte tredjelande.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  For at sikre, at yderligere geografiske betegnelser, der er beskyttet og registreret i Unionen, registreres i det internationale register, er det hensigtsmæssigt at give Kommissionen beføjelse til på et senere tidspunkt at indgive ansøgninger om international registrering af sådanne yderligere geografiske betegnelser på eget initiativ eller på anmodning fra en medlemsstat eller en berørt producentgruppe eller i helt særlige tilfælde på anmodning fra en enkelt producent.

(5)  For at sikre, at yderligere eller fremtidige geografiske betegnelser, der er beskyttet og registreret i Unionen, registreres i det internationale register, med mulighed for at udvide beskyttelsen til geografiske betegnelser for andre produkter end landbrugsprodukter, er det hensigtsmæssigt at give Kommissionen beføjelse til på et senere tidspunkt at indgive ansøgninger om international registrering af sådanne yderligere geografiske betegnelser på eget initiativ eller, i tilfælde af geografiske betegnelser for andre produkter end landbrugsprodukter, på anmodning fra en medlemsstat eller en berørt producentgruppe eller i helt særlige tilfælde på anmodning fra en enkelt producent. Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen berører ikke den nuværende og fremtidige beskyttelse af geografiske betegnelser i bilaterale frihandelsaftaler. Med henblik herpå bør Kommissionen gøre brug af en mekanisme til regelmæssig høring af medlemsstaterne, faglige sammenslutninger og de europæiske producenter med henblik på at etablere en tæt dialog med de berørte parter.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Det forekommer rimeligt, at det er den medlemsstat, hvori den geografiske betegnelse har sin oprindelse, som betaler gebyrerne i henhold til Genèveaftalen og de fælles gennemførelsesforskrifter til Lissabonaftalen og Genèveaftalen for at indgive en ansøgning til Det Internationale Bureau om international registrering af en geografisk betegnelse samt gebyrerne for andre registreringer i det internationale register og for fremsendelse af uddrag, attester og andre oplysninger om indholdet af denne internationale registrering. Dette bør ikke berøre beslutninger truffet af medlemsstaten om at søge disse gebyrer refunderet af den producentgruppe eller producent, som anvender den geografiske betegnelse, for hvilken der er ansøgt om international registrering.

(9)  Det forekommer rimeligt, at det er den medlemsstat, hvori den geografiske betegnelse har sin oprindelse, som betaler gebyrerne i henhold til Genèveaftalen og de fælles gennemførelsesforskrifter til Lissabonaftalen og Genèveaftalen for at indgive en ansøgning til Det Internationale Bureau om international registrering af en geografisk betegnelse samt gebyrerne for andre registreringer i det internationale register og for fremsendelse af uddrag, attester og andre oplysninger om indholdet af denne internationale registrering.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I denne forordning forstås ved "geografiske betegnelser" i det følgende både oprindelsesbetegnelser [dette vedrører kun engelsk, da begge udtryk "appellations of origin" og "designations of origin" oversættes til oprindelsesbetegnelse, også i disse to forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013] og geografiske betegnelser.

I denne forordning forstås ved "geografiske betegnelser" i det følgende både oprindelsesbetegnelser [dette vedrører kun engelsk, da begge udtryk "appellations of origin" og "designations of origin" oversættes til oprindelsesbetegnelse, også i disse to forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013] og geografiske betegnelser, hvad enten for et landbrugsprodukt eller et andet produkt.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen indgiver Kommissionen i henhold til Genèveaftalens artikel 5, stk. 1 og 2, ansøgninger om international registrering af geografiske betegnelser, der er beskyttet og registreret i henhold til EU-retten og har oprindelse i Unionen, til Det Internationale Bureau under Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret ("Det Internationale Bureau").

Efter Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen indgiver Kommissionen i henhold til Genèveaftalens artikel 5, stk. 1 og 2, ansøgninger om international registrering af geografiske betegnelser, der er beskyttet og registreret i henhold til EU-retten og har oprindelse i Unionen, eller - for så vidt angår geografiske betegnelser for andet end landbrugsprodukter - på anmodning fra en medlemsstat eller en berørt producentgruppe, til Det Internationale Bureau under Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret ("Det Internationale Bureau").

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt om udarbejdelse af listen over de i første afsnit nævnte geografiske betegnelser efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 13, stk. 2.

Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt om udarbejdelse af listen over de i første afsnit nævnte geografiske betegnelser efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 13, stk. 2. Denne liste omfatter så vidt muligt de europæiske geografiske betegnelser, der allerede var registreret i det internationale register af de medlemsstater, der var kontraherende parter i den særlige union før Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genèveaftalen.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved udarbejdelsen af den i andet afsnit nævnte liste tager Kommissionen hensyn til navnlig følgende:

Ved udarbejdelsen af den i andet afsnit nævnte liste tager Kommissionen hensyn til bl.a. følgende:

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen kan Kommissionen på eget initiativ eller på anmodning fra en medlemsstat eller en berørt producentgruppe eller en enkelt producent, som anvender en geografisk betegnelse, der er beskyttet og registreret i Unionen, vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at indgive en søgning om international registrering af en geografisk betegnelse hos Det Internationale Bureau.

Efter Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen vedtager Kommissionen på eget initiativ eller på anmodning fra en medlemsstat eller en berørt producentgruppe eller en enkelt producent, som anvender en geografisk betegnelse, hvad enten for et landbrugsprodukt eller et andet produkt, der er beskyttet og registreret i Unionen, gennemførelsesretsakter med henblik på at indgive en søgning om international registrering af en geografisk betegnelse hos Det Internationale Bureau.

Med henblik herpå gør Kommissionen brug af en mekanisme til regelmæssig høring af medlemsstaterne, faglige sammenslutninger og de europæiske producenter.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved vurderingen af, hvorvidt der bør indgives en ansøgning om international registrering, tager Kommissionen hensyn til de kriterier, der er fastlagt i artikel 2, tredje afsnit. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 13, stk. 2.

Som fastlagt i nærværende artikels stk. 1 vedtages disse gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 13, stk. 2.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  Kommissionen vurderer offentliggørelsen, som Det Internationale Bureau giver meddelelse om i henhold til Genèveaftalens artikel 6, stk. 4, af de geografiske betegnelser, der er registreret i det internationale register, og i henseende til hvilke den kontraherende oprindelsespart som defineret i Genèveaftalens artikel 1, nr. xv), ikke er en medlemsstat, for at fastslå, om den indeholder de obligatoriske oplysninger, der er fastlagt i regel 5, stk. 2, i de fælles gennemførelsesforskrifter til Lissabonaftalen og Genèveaftalen ("de fælles gennemførelsesforskrifter")8, og oplysningerne om kvalitet, omdømme eller egenskaber som fastlagt i regel 5, stk. 3, i gennemførelsesforskrifterne, og for at vurdere, om offentliggørelsen vedrører et produkt, som i øjeblikket nyder beskyttelse af geografiske betegnelser inden for Unionen. Perioden for denne vurdering må ikke overstige fire måneder og må ikke omfatte vurdering af andre specifikke EU-bestemmelser om markedsføring af produkter, navnlig sundheds- eller plantesundhedsstandarder, markedsføringsstandarder og mærkning af fødevarer.

1)  Kommissionen vurderer offentliggørelsen, som Det Internationale Bureau giver meddelelse om i henhold til Genèveaftalens artikel 6, stk. 4, af de geografiske betegnelser, der er registreret i det internationale register, og i henseende til hvilke den kontraherende oprindelsespart som defineret i Genèveaftalens artikel 1, nr. xv), ikke er en medlemsstat, for at fastslå, om den indeholder de obligatoriske oplysninger, der er fastlagt i regel 5, stk. 2, i de fælles gennemførelsesforskrifter til Lissabonaftalen og Genèveaftalen ("de fælles gennemførelsesforskrifter")8, og oplysningerne om kvalitet, omdømme eller egenskaber som fastlagt i regel 5, stk. 3, i gennemførelsesforskrifterne, og for at vurdere, om offentliggørelsen vedrører et produkt, som nyder beskyttelse af geografiske betegnelser inden for Unionen. Perioden for denne vurdering må ikke overstige fire måneder og må ikke omfatte vurdering af andre specifikke EU-bestemmelser om markedsføring af produkter, navnlig sundheds- eller plantesundhedsstandarder, markedsføringsstandarder og mærkning af fødevarer.

_________________

_________________

8 De fælles gennemførelsesforskrifter i henhold til Lissabonaftalen og Genèveaftalen om Lissabonaftalen som vedtaget af Lissabonunionens forsamling den 11. oktober 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO A/57/11 af 11. oktober 2017.

8 De fælles gennemførelsesforskrifter i henhold til Lissabonaftalen og Genèveaftalen om Lissabonaftalen som vedtaget af Lissabonunionens forsamling den 11. oktober 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO A/57/11 af 11. oktober 2017.

Begrundelse

Forordningen bør tage hensyn til eventuelle fremtidige udviklinger i EU-lovgivningen, navnlig hvad angår beskyttelsen af geografiske betegnelser for andre produkter end landbrugsprodukter.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  Den geografiske betegnelse registreret i det internationale register knytter sig til et produkt, som i øjeblikket ikke nyder beskyttelse af geografiske betegnelser inden for EU.

e)  Den geografiske betegnelse registreret i det internationale register knytter sig til et produkt, som på tidspunktet for indsigelsen ikke nyder beskyttelse af geografiske betegnelser inden for EU.

Begrundelse

Forordningen bør tage hensyn til eventuelle fremtidige udviklinger i EU-lovgivningen, navnlig hvad angår beskyttelsen af geografiske betegnelser for andre produkter end landbrugsprodukter.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette berører ikke beslutninger truffet af medlemsstaten om at søge de i første afsnit anførte beløb refunderet af den producentgruppe eller producent, som anvender den geografiske betegnelse, for hvilken der er ansøgt om international registrering.

udgår

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

Referencer

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

10.9.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

10.9.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Christophe Hansen

29.8.2018

Behandling i udvalg

20.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Paloma López Bermejo, Francisco José Millán Mon, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

39

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (30.11.2018)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser
(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Ordfører for udtalelse: Adina-Ioana Vălean

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at foreslå, at Europa-Parlamentet fastlægger sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

Referencer

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

10.9.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

10.9.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Dato for vedtagelse

27.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

8

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVAG

49

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Edward Czesak, Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

8

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

UDTALELSE FRA UDVALGET OM LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

Skrivelse af 1. oktober 2018 fra Czeslaw Adam Siekierski, formand for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, til Retsudvalgets formand, Pavel Svoboda

Oversættelse

Kære formand

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (COM(2018)03652018/0189(COD)), som JURI-udvalget er korresponderende udvalg for, er blevet henvist til AGRI-udvalget som rådgivende udvalg.

På deres møde den 29. august 2018 besluttede AGRI-koordinatorerne imidlertid som følge af dette forslags hovedsagelige tekniske karakter ikke at afgive en formel lovgivningsmæssig udtalelse, men i stedet at forelægge det korresponderende udvalg generelle betragtninger om emnet i form af denne skrivelse.

Det vigtigste budskab, som vi vil sende til ordførerne, skyggeordførerne og andre medlemmer af JURI-udvalget, der beskæftiger sig med dette forslag, er at understrege den grundlæggende betydning af en passende beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for EU's landbrugs- og landbrugsfødevaresektorer, eftersom langt størstedelen af de navne, der er omfattet af sådanne betegnelser, vedrører fødevarer. Som nævnt i begrundelsen til forslaget har denne form for beskyttelse stor værdi for at fremme kvalitet, sikre forbrugernes tillid, bevare traditioner, bidrage til landdistrikternes levedygtighed og, vigtigst af alt, give producenterne en betydelig merpris.

AGRI-udvalget har spillet en afgørende rolle i udarbejdelsen af den interne EU-lovgivning på dette område (navnlig gennem vedtagelsen af forordning (EU) nr. 1151/2012 og 1308/2013). På den internationale front har det altid støttet EU's generelle politik om at fremme og styrke beskyttelsen af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser gennem bilaterale, regionale og multilaterale aftaler til trods for nogle af vores handelspartneres åbenlyse modvilje. I denne henseende er Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen og det dertil knyttede lovgivningsforslag for at sikre dets effektive deltagelse i dette multilaterale instrument klart en positiv udvikling.

Med hensyn til forslagets indhold ønsker AGRI-udvalget at fremsætte følgende tre bemærkninger:

Det siger sig selv, at Kommissionens primære mål bør være, når den udøver sine beføjelser i henhold til den foreslåede forordning, at få så mange EU-navne som muligt beskyttet i WIPO's internationale register. Når EU forhandler om bilaterale aftaler (såsom CETA eller den aftale, der i øjeblikket er under forhandling med Mercosur), er det ofte nødvendigt for EU at nå frem til en meget begrænset liste over navne, hvilket skaber stor frustration blandt de producenter, hvis oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser er udeladt af en sådan liste. I en multilateral kontekst som f.eks. Lissabonsystemet, hvor alle deltagende lande anerkender værdien af og fordelene ved en passende beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, bør Kommissionen derimod ikke tøve med at være modig og ambitiøs i sit forsøg på at få alle EU-navne (eller i det mindste dem, der har en reel international handelsværdi) medtaget i registret.

Værdien af Lissabonsystemet som et instrument til international beskyttelse af vores oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser reduceres på en eller anden måde af det meget begrænsede antal deltagere i systemet. Ved den sidste optælling var kun 23 lande uden for EU parter i Lissabonaftalen, og kun et af dem rangerede blandt vore ti største handelspartnere (Tyrkiet). EU bør derfor ikke undlade at gøre noget for både at tilskynde andre lande til at tilslutte sig Lissabonsystemet og fortsat gennem bilaterale forhandlinger med ikkedeltagende lande at stræbe efter at beskytte sine oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, som ikke kan sikres via dette multilaterale instrument.

Endelig vil AGRI-udvalget ud fra et institutionelt synspunkt gerne påpege, at alle de vigtige beslutninger i forbindelse med det nuværende lovgivningsforslag, som EU skal træffe f.eks. i forbindelse med listen over geografiske betegnelser, der skal indgå i den oprindelige ansøgning om beskyttelse og registrering, den efterfølgende indgivelse af yderligere EU-ansøgninger, tildeling af eller afslag på beskyttelse af geografiske betegnelser for tredjelande eller den efterfølgende annullering af en sådan beskyttelse, vil blive vedtaget ved hjælp af gennemførelsesretsakter, hvilket vil efterlade sådanne beslutninger næsten uden for Parlamentets kontrol. Spørgsmålet er derfor, om en eller anden form for parlamentarisk input ikke bør indføres i forbindelse med anvendelsen af denne forordning, herunder f.eks. Parlamentets mulighed for at godkende den oprindelige liste over geografiske betegnelser, som Kommissionen skal udarbejde i henhold til artikel 2, eller om nødvendigt at fremsætte egne anmodninger for at indgive yderligere ansøgninger i henhold til artikel 3.

Det siger sig selv, at jeg fortsat er fuldt ud til rådighed, hvis ordføreren selv ønsker at afholde yderligere drøftelser med os om dette spørgsmål, og jeg ser frem til, at ovenstående idéer kommer til at indgå i den lovgivningsmæssige betænkning, som JURI-udvalget er i færd med at udarbejde.

Med venlig hilsen

Czesław Adam SIEKIERSKI

Kopi:  Bernd Lange, formand for Udvalget om International Handel

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

Referencer

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Dato for høring af EP

27.7.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

10.9.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

10.9.2018

ENVI

10.9.2018

AGRI

10.9.2018

 

Ordførere

       Dato for valg

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

6.12.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Lola Sánchez Caldentey

Dato for indgivelse

28.1.2019

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 12. februar 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik