ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

28.1.2019 - (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)) - ***I

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Virginie Rozière
PR_COD_1amCom


Διαδικασία : 2018/0189(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0036/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0036/2019
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0365),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0383/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2018[1],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0036/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Για να είναι η Ένωση σε θέση να ασκεί πλήρως την αποκλειστική της αρμοδιότητα όσον αφορά την κοινή εμπορική πολιτική, θα καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της Πράξης της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (η «Πράξη της Γενεύης»)2 δυνάμει της απόφασης (ΕΕ) …/… του Συμβουλίου3. Τα συμβαλλόμενα μέρη της Πράξης της Γενεύης είναι μέλη ειδικής ένωσης η οποία δημιουργήθηκε με τη Συμφωνία της Λισαβόνας για την προστασία των ονομασιών προέλευσης και τη διεθνή καταχώρισή τους4 («ειδική ένωση»). Σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης (ΕΕ)…/…, η Ένωση εκπροσωπείται στην ειδική ένωση από την Επιτροπή.

(1)  Για να είναι η Ένωση σε θέση να ασκεί πλήρως την αποκλειστική της αρμοδιότητα όσον αφορά την κοινή εμπορική πολιτική, και σε απόλυτη συμβατότητα με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, θα καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της Πράξης της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (η «Πράξη της Γενεύης»)2 δυνάμει της απόφασης (ΕΕ) …/… του Συμβουλίου3. Τα συμβαλλόμενα μέρη της Πράξης της Γενεύης είναι μέλη ειδικής ένωσης η οποία δημιουργήθηκε με τη Συμφωνία της Λισαβόνας για την προστασία των ονομασιών προέλευσης και τη διεθνή καταχώρισή τους («ειδική ένωση»). Σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης (ΕΕ)…/…, η Ένωση εκπροσωπείται στην ειδική ένωση από την Επιτροπή.

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

 

3 EE L […] της […], σ. […].

3 EE L […] της […], σ. […].

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

 

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Στις 6 Οκτωβρίου 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την πιθανή επέκταση της ενωσιακής προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης σε μη γεωργικά προϊόντα, και στο οποίο εκθέτει τις απόψεις του επί του θέματος.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Μετά την προσχώρηση της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης, η Επιτροπή θα πρέπει, σε πρώτο στάδιο, να καταθέσει στο Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (το «Διεθνές Γραφείο») αίτηση καταχώρισης στο μητρώο του ΠΟΔΙ («διεθνές μητρώο») καταλόγου γεωγραφικών ενδείξεων που προέρχονται από το έδαφος της Ένωσης και προστατεύονται σε αυτήν. Τα κριτήρια για την κατάρτιση του καταλόγου αυτού θα πρέπει, όπως και στην περίπτωση ορισμένων διμερών και περιφερειακών συμφωνιών της Ένωσης σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, να λαμβάνουν υπόψη ιδίως την αξία της παραγωγής και την αξία των εξαγωγών, την προστασία βάσει άλλων συμφωνιών, καθώς και την υφιστάμενη ή δυνητική κατάχρηση στις σχετικές τρίτες χώρες.

(4)  Μετά την προσχώρηση της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης, η Επιτροπή θα πρέπει, σε πρώτο στάδιο, να καταθέσει στο Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (το «Διεθνές Γραφείο») αίτηση καταχώρισης στο μητρώο του ΠΟΔΙ («διεθνές μητρώο») καταλόγου γεωγραφικών ενδείξεων που προέρχονται από το έδαφος της Ένωσης και προστατεύονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας με τα κράτη μέλη, τις οικείες εμπορικές ενώσεις και τους οικείους παραγωγούς. Αντιστοίχως, προκειμένου η Επιτροπή να καταρτίσει έναν τέτοιο κατάλογο, ένα κράτος μέλος, μια ενδιαφερόμενη ομάδα παραγωγών ή ένας μεμονωμένος παραγωγός που χρησιμοποιεί γεωγραφική ένδειξη και η οποία προστατεύεται και έχει καταχωριστεί στην Ένωση θα πρέπει να κοινοποιεί στην Επιτροπή τις ονομασίες των γεωγραφικών ενδείξεων που θα ήθελε να συμπεριληφθούν στον εν λόγω κατάλογο. Η Επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει τις εν λόγω γεωγραφικές ενδείξεις στον εν λόγω κατάλογο. Ωστόσο, με βάση τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται συχνά για ορισμένες από τις διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες της Ένωσης σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, ιδίως την αξία της παραγωγής και την αξία των εξαγωγών, την προστασία δυνάμει άλλων συμφωνιών, καθώς και την τρέχουσα ή την πιθανή κατάχρηση στις οικείες τρίτες χώρες, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στην προσθήκη ειδικής γεωγραφικής ένδειξης στον κατάλογο των γεωγραφικών ενδείξεων που προέρχονται από το έδαφος της Ένωσης και προστατεύονται, και να αιτιολογεί την σχετική απόφασή της . Επιπλέον, ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις γεωγραφικές ενδείξεις που τυγχάνουν επί του παρόντος προστασίας βάσει του δικαίου της Ένωσης και καταχωρίζονται στο Διεθνές Μητρώο από τα κράτη μέλη που ήταν μέλη της ειδικής ένωσης πριν από την προσχώρηση της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Για να διασφαλιστεί η καταχώριση στο διεθνές μητρώο πρόσθετων γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται και καταχωρίζονται στην Ένωση, κρίνεται σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή, σε μεταγενέστερο στάδιο, να υποβάλλει αιτήσεις για τη διεθνή καταχώριση των εν λόγω πρόσθετων γεωγραφικών ενδείξεων, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή ενδιαφερόμενης ομάδας παραγωγών ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν αιτήματος μεμονωμένου παραγωγού.

(5)  Για να διασφαλιστεί η καταχώριση στο διεθνές μητρώο πρόσθετων γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται και καταχωρίζονται στην Ένωση, καθώς και μετά από ενδεχόμενη επέκταση της προστασίας στις γεωγραφικές ενδείξεις για μη γεωργικά προϊόντα, κρίνεται σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή, σε μεταγενέστερο στάδιο, να υποβάλλει αιτήσεις για τη διεθνή καταχώριση των εν λόγω πρόσθετων γεωγραφικών ενδείξεων, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εμπορικών συνεταιρισμών ή ενδιαφερόμενης ομάδας παραγωγών ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν αιτήματος μεμονωμένου παραγωγού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται σε τακτική βάση με όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Επιπλέον, η προσχώρηση της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης δεν θίγει την υφιστάμενη και τη μελλοντική προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στις διμερείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Η προσθήκη γεωγραφικών ενδείξεων στο διεθνές μητρώο θα πρέπει να αποσκοπεί στην παροχή προϊόντων ποιότητας, στον θεμιτό ανταγωνισμό και στην προστασία των καταναλωτών. Μολονότι ενέχουν σημαντική πολιτιστική και οικονομική αξία, η προσθήκη γεωγραφικών ενδείξεων θα πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με την αξία που δημιουργείται για τις τοπικές κοινότητες, με σκοπό τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την προώθηση νέων ευκαιριών απασχόλησης στην παραγωγή, την επεξεργασία και άλλες συναφείς υπηρεσίες.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει έναν μηχανισμό περιοδικής διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, τους εμπορικούς φορείς και τους ευρωπαίους παραγωγούς προκειμένου να αναπτυχθεί ένας απρόσκοπτος διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί διαδικασία ανάκλησης της άρνησης της προστασίας, ιδίως στην περίπτωση περαιτέρω εξελίξεων στο ενωσιακό δίκαιο που ενδεχομένως θα επιτρέπουν την προστασία μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Είναι δυνατόν τα εν λόγω επτά κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ειδική ένωση να επιθυμούν επίσης να συμμετάσχουν στην Πράξη της Γενεύης προκειμένου να προστατεύσουν τις γεωγραφικές ενδείξεις που δεν επωφελούνται από την οριζόντια προστασία σε επίπεδο Ένωσης. Προκειμένου να τους επιτραπεί να το πράξουν, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα μερικής συμμετοχής τους στην Πράξη της Γενεύης, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, κατά περίπτωση.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Για την κάλυψη τυχόν ελλείψεων όσον αφορά τον προϋπολογισμό λειτουργίας της ειδικής ένωσης, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπει ειδική συνεισφορά, εντός των ορίων των μέσων που διατίθενται για τον σκοπό αυτόν στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης.

(10)  Για την κάλυψη τυχόν ελλείψεων όσον αφορά τον προϋπολογισμό λειτουργίας της ειδικής ένωσης, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπει ειδική συνεισφορά, εντός των ορίων των μέσων που διατίθενται για τον σκοπό αυτόν στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης, δεδομένης της οικονομικής και πολιτιστικής αξίας που έχει η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της συμμετοχής της Ένωσης στην ειδική ένωση, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για την κατάρτιση καταλόγου γεωγραφικών ενδείξεων με σκοπό την κατάθεση αίτησης για τη διεθνή καταχώρισή τους στο Διεθνές Γραφείο μετά την προσχώρηση στην Πράξη της Γενεύης, για τη μεταγενέστερη κατάθεση αίτησης για διεθνή καταχώριση γεωγραφικής ένδειξης στο Διεθνές Γραφείο, για την απόρριψη ένστασης, για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή μη προστασίας σε γεωγραφική ένδειξη που είναι καταχωρισμένη στο διεθνές μητρώο και για την ακύρωση της προστασίας στην Ένωση γεωγραφικής ένδειξης που είναι καταχωρισμένη στο διεθνές μητρώο. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου7 .

(11)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της συμμετοχής της Ένωσης στην ειδική ένωση, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για την κατάρτιση καταλόγου γεωγραφικών ενδείξεων με σκοπό την κατάθεση αίτησης για τη διεθνή καταχώρισή τους στο Διεθνές Γραφείο μετά την προσχώρηση στην Πράξη της Γενεύης, για τη μεταγενέστερη κατάθεση αίτησης για διεθνή καταχώριση γεωγραφικής ένδειξης στο Διεθνές Γραφείο, για την απόρριψη ένστασης, για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή μη προστασίας σε γεωγραφική ένδειξη που είναι καταχωρισμένη στο διεθνές μητρώο και για την ακύρωση της προστασίας στην Ένωση γεωγραφικής ένδειξης που είναι καταχωρισμένη στο διεθνές μητρώο, καθώς και για την άρση της άρνησης των αποτελεσμάτων μιας διεθνούς καταχώρισης . Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου7 . Ο κατάλογος των επιτροπών κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 θα πρέπει να επικαιροποιηθεί σε περίπτωση που οι περαιτέρω εξελίξεις στο δίκαιο της Ένωσης επιτρέπουν την προστασία μη γεωργικών προϊόντων.

__________________

__________________

7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Για να μπορέσει η Ένωση να συμμετάσχει πλήρως στην Πράξη της Γενεύης, είναι αναγκαίο να τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα για την προστασία των μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων μέσω οριζόντιας νομοθεσίας σε επίπεδο Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ήταν επιθυμητό να υποβάλει η Επιτροπή, το συντομότερο δυνατόν, νομοθετική πρόταση για την επέκταση της προστασίας που παρέχεται στις γεωγραφικές ενδείξεις βάσει του δικαίου της Ένωσης σε μη γεωργικά προϊόντα. Οι μη γεωργικές γεωγραφικές ενδείξεις που προστατεύονται στα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από τον παρόντα κανονισμό έως ότου τεθεί σε εφαρμογή ένα τέτοιο σύστημα.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β)  Λόγω της περιορισμένης ακόμη συμμετοχής τρίτων χωρών στην Πράξη της Γενεύης, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή παρακολουθεί και αξιολογεί τη συμμετοχή της Ένωσης στην Πράξη με την πάροδο του χρόνου. Για τη διενέργεια της εν λόγω αξιολόγησης, η Επιτροπή θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να λάβει υπόψη τον αριθμό των γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται από το ενωσιακό δίκαιο και έχουν κοινοποιηθεί, τις γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν απορριφθεί από τρίτους, την εξέλιξη της συμμετοχής ως προς τον αριθμό τρίτων χωρών που συμμετέχουν στην πράξη της Γενεύης και τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για να αυξήσει τον αριθμό αυτό, και τον αριθμό των μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων που προέρχονται από συμβαλλόμενα μέρη τρίτων χωρών και που έχουν απορριφθεί από την Επιτροπή.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι ονομασίες προέλευσης, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, και οι γεωγραφικές ενδείξεις αναφέρονται στο εξής ,αμφότερες, ως «γεωγραφικές ενδείξεις».

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι ονομασίες προέλευσης, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, και οι γεωγραφικές ενδείξεις αναφέρονται στο εξής ,αμφότερες, ως «γεωγραφικές ενδείξεις, γεωργικές και μη γεωργικές».

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Διεθνής καταχώριση γεωγραφικών ενδείξεων μετά την προσχώρηση

Διεθνής καταχώριση γεωγραφικών ενδείξεων μετά την προσχώρηση

Μετά την προσχώρηση της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης, η Επιτροπή καταθέτει στο Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής ιδιοκτησίας (το «Διεθνές Γραφείο») αιτήσεις για τη διεθνή καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται και έχουν καταχωριστεί βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας και οι οποίες αφορούν προϊόντα που προέρχονται από την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 της Πράξης της Γενεύης.

1. Μετά την προσχώρηση της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης, η Επιτροπή καταθέτει στο Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής ιδιοκτησίας (το «Διεθνές Γραφείο») αιτήσεις για τη διεθνή καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται και έχουν καταχωριστεί βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας και οι οποίες αφορούν προϊόντα που προέρχονται από την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 της Πράξης της Γενεύης.

Η Επιτροπή, προκειμένου να αξιολογήσει αν είναι σκόπιμη η κατάθεση αίτησης διεθνούς καταχώρισης ή όχι, λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 τρίτο εδάφιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 13 παράγραφος 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 13 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για την κατάρτιση του καταλόγου γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για την κατάρτιση του καταλόγου γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει όλες τις ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν ήδη καταχωριστεί στο διεθνές μητρώο από τα κράτη μέλη που ήταν συμβαλλόμενα μέρη της ειδικής ένωσης πριν από την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης.

 

3. Έως ... [έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], μια αρχή κράτους μέλους, μια ενδιαφερόμενη ομάδα παραγωγών ή ένας μεμονωμένος παραγωγός που χρησιμοποιεί γεωγραφική ένδειξη που προστατεύεται και είναι καταχωρισμένη στην Ένωση κοινοποιεί στην Επιτροπή τις ονομασίες των γεωγραφικών ενδείξεων που επιθυμεί να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Για την κατάρτιση του καταλόγου που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, ειδικότερα, τα εξής:

Για την κατάρτιση του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή περιλαμβάνει όλες τις κοινοποιηθείσες γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

 

Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να αρνηθεί, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, σε εμπορικές ενώσεις και παραγωγούς, να συμπεριλάβει ειδική γεωγραφική ένδειξη στον κατάλογο και αιτιολογεί την απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη, ειδικότερα, τα εξής:

α)  την αξία παραγωγής της γεωγραφικής ένδειξης·

 

β)  την αξία εξαγωγών της γεωγραφικής ένδειξης·

β)  την αξία εξαγωγών της γεωγραφικής ένδειξης ή/και το εξαγωγικό δυναμικό της·

 

β α)  την ιδιαίτερη οικονομική και περιφερειακή σημασία της γεωγραφικής ένδειξης·

γ)  την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης βάσει άλλων διεθνών συμφωνιών·

 

δ)  την υφιστάμενη ή δυνητική κατάχρηση της γεωγραφικής ένδειξης σε άλλα μέλη της ειδικής ένωσης· ε)

 

ε)  τον συνολικό αριθμό των γεωγραφικών ενδείξεων που προέρχονται από το έδαφος των άλλων μελών της ειδικής ένωσης και είναι καταχωρισμένες στο μητρώο του Διεθνούς Γραφείου (το «διεθνές μητρώο»).

 

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Μεταγενέστερη διεθνής καταχώριση γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης

Μεταγενέστερη διεθνής καταχώριση γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης

Μετά την προσχώρηση της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης, η Επιτροπή δύναται, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή ενδιαφερόμενης ομάδας παραγωγών ή μεμονωμένου παραγωγού που χρησιμοποιεί γεωγραφική ένδειξη η οποία προστατεύεται και είναι καταχωρισμένη στην Ένωση, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την κατάθεση στο Διεθνές Γραφείο αίτησης διεθνούς καταχώρισης γεωγραφικής ένδειξης που προστατεύεται και έχει καταχωριστεί βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας και η οποία αφορά προϊόν που προέρχεται από την Ένωση.

Μετά την προσχώρηση της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης, η Επιτροπή δύναται, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ενδιαφερόμενης ομάδας παραγωγών ή μεμονωμένου παραγωγού που χρησιμοποιεί γεωγραφική ένδειξη η οποία προστατεύεται και είναι καταχωρισμένη στην Ένωση, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την κατάθεση στο Διεθνές Γραφείο αίτησης διεθνούς καταχώρισης γεωγραφικής ένδειξης που προστατεύεται και έχει καταχωριστεί βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας και η οποία αφορά προϊόν που προέρχεται από την Ένωση. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, τις εμπορικές ενώσεις και τους παραγωγούς της Ένωσης σε τακτική βάση.

Η Επιτροπή, προκειμένου να αξιολογήσει αν είναι σκόπιμη η κατάθεση αίτησης διεθνούς καταχώρισης ή όχι, λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 τρίτο εδάφιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 13 παράγραφος 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 13 παράγραφος 2.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Εξέταση γεωγραφικών ενδείξεων τρίτων χωρών που είναι καταχωρισμένες στο διεθνές μητρώο

Εξέταση γεωγραφικών ενδείξεων τρίτων χωρών που είναι καταχωρισμένες στο διεθνές μητρώο

(1)  Η Επιτροπή εξετάζει τη δημοσίευση που κοινοποιείται από το Διεθνές Γραφείο δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4 της Πράξης της Γενεύης σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις που είναι καταχωρισμένες στο διεθνές μητρώο και των οποίων το συμβαλλόμενο μέρος προέλευσης, όπως ορίζει το άρθρο 1 σημείο xv) της Πράξης της Γενεύης, δεν είναι κράτος μέλος, προκειμένου να αποφασίσει αν περιέχει τα υποχρεωτικά στοιχεία τα οποία προβλέπονται στον κανόνα 5 παράγραφος 2 του κοινού εκτελεστικού κανονισμού της Συμφωνίας της Λισαβόνας και της Πράξης της Γενεύης (ο «κοινός εκτελεστικός κανονισμός»)8, και τα στοιχεία τα οποία αφορούν την ποιότητα, τη φήμη ή τα χαρακτηριστικά όπως προβλέπονται στον κανόνα 5 παράγραφος 3 του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού, καθώς και για να εκτιμήσει αν η δημοσίευση αφορά προϊόν σχετικά με το οποίο παρέχεται επί του παρόντος προστασία γεωγραφικών ενδείξεων εντός της Ένωσης. Η προθεσμία για την εξέταση αυτή δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες, ενώ δεν εξετάζονται στο πλαίσιο αυτό άλλες ειδικές διατάξεις της Ένωσης που αφορούν τη διάθεση προϊόντων στην αγορά και, ειδικότερα, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα, τα πρότυπα εμπορίας και την επισήμανση των τροφίμων.

1.  Η Επιτροπή εξετάζει τη δημοσίευση που κοινοποιείται από το Διεθνές Γραφείο δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4 της Πράξης της Γενεύης σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις που είναι καταχωρισμένες στο διεθνές μητρώο και των οποίων το συμβαλλόμενο μέρος προέλευσης, όπως ορίζει το άρθρο 1 σημείο xv) της Πράξης της Γενεύης, δεν είναι κράτος μέλος, προκειμένου να αποφασίσει αν περιέχει τα υποχρεωτικά στοιχεία τα οποία προβλέπονται στον κανόνα 5 παράγραφος 2 του κοινού εκτελεστικού κανονισμού της Συμφωνίας της Λισαβόνας και της Πράξης της Γενεύης (ο «κοινός εκτελεστικός κανονισμός»)8, και τα στοιχεία τα οποία αφορούν την ποιότητα, τη φήμη ή τα χαρακτηριστικά όπως προβλέπονται στον κανόνα 5 παράγραφος 3 του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού, καθώς και για να εκτιμήσει αν η δημοσίευση αφορά προϊόν σχετικά με το οποίο παρέχεται προστασία γεωγραφικών ενδείξεων εντός της Ένωσης. Η προθεσμία για την εξέταση αυτή δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες, ενώ δεν εξετάζονται στο πλαίσιο αυτό άλλες ειδικές διατάξεις της Ένωσης που αφορούν τη διάθεση προϊόντων στην αγορά και, ειδικότερα, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα, τα πρότυπα εμπορίας και την επισήμανση των τροφίμων.

(2)  Στην περίπτωση που, βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται δυνάμει της παραγράφου 1, η Επιτροπή κρίνει ότι οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην εν λόγω παράγραφο πληρούνται εκ πρώτης όψεως, δημοσιεύει τη γεωγραφική ένδειξη για την οποία προτείνεται προστασία στην Ένωση, καθώς και το είδος του προϊόντος και τη χώρα προέλευσης, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

2.  Στην περίπτωση που, βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται δυνάμει της παραγράφου 1, η Επιτροπή κρίνει ότι οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην εν λόγω παράγραφο πληρούνται εκ πρώτης όψεως, δημοσιεύει τη γεωγραφική ένδειξη για την οποία προτείνεται προστασία στην Ένωση, καθώς και το είδος του προϊόντος και τη χώρα προέλευσης, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

(3)  Στην περίπτωση που, βάσει της εξέτασης που διενεργείται δυνάμει της παραγράφου 1, η Επιτροπή κρίνει ότι οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην εν λόγω παράγραφο δεν πληρούνται, λαμβάνει απόφαση για άρνηση της χορήγησης προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης, μέσω εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 2. Όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις που καλύπτουν προϊόντα τα οποία δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των επιτροπών που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, η απόφαση εκδίδεται από την Επιτροπή χωρίς την εφαρμογή της διαδικασίας εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

3.  Στην περίπτωση που, βάσει της εξέτασης που διενεργείται δυνάμει της παραγράφου 1, η Επιτροπή κρίνει ότι οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην εν λόγω παράγραφο δεν πληρούνται, λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση για άρνηση της χορήγησης προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης, μέσω εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 2.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της Πράξης της Γενεύης, η Επιτροπή κοινοποιεί στο Διεθνές Γραφείο την άρνηση των αποτελεσμάτων της σχετικής διεθνούς καταχώρισης στο έδαφος της Ένωσης, εντός ενός έτους από τη λήψη της κοινοποίησης διεθνούς καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 της Πράξης της Γενεύης.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της Πράξης της Γενεύης, η Επιτροπή κοινοποιεί στο Διεθνές Γραφείο την άρνηση των αποτελεσμάτων της σχετικής διεθνούς καταχώρισης στο έδαφος της Ένωσης, εντός ενός έτους από τη λήψη της κοινοποίησης διεθνούς καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 της Πράξης της Γενεύης.

 

3α.  Στην περίπτωση που, μετά την κοινοποίηση της άρνησης των αποτελεσμάτων της σχετικής διεθνούς καταχώρισης στο έδαφος της Ένωσης λόγω της απουσίας προστασίας για μια κατηγορία προϊόντων εντός των γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης, οι περαιτέρω εξελίξεις στο δίκαιο της Ένωσης επιτρέπουν την προστασία της σχετικής κατηγορίας προϊόντων που αφορά η άρνηση προστασίας, η Επιτροπή αξιολογεί εκ νέου κατά πόσον η γεωγραφική ένδειξη που έχει απορριφθεί στο παρελθόν μπορεί πλέον να προστατευτεί στο έδαφος της Ένωσης.

 

Στην περίπτωση που, βάσει της εξέτασης που διενεργείται δυνάμει της παραγράφου 1, η Επιτροπή κρίνει ότι οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 πληρούνται, λαμβάνει απόφαση για ανάκληση της άρνησης, μέσω εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 2.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 της Πράξης της Γενεύης, η Επιτροπή κοινοποιεί στο Διεθνές Γραφείο την ανάκληση της άρνησης των αποτελεσμάτων της σχετικής διεθνούς καταχώρισης εντός της επικράτειας της Ένωσης.

_________________

_________________

8 Κοινός εκτελεστικός κανονισμός της Συμφωνίας της Λισαβόνας και της Πράξης της Γενεύης πρί της Συμφωνίας της Λισαβόνας, ο οποίος εκδόθηκε από τη Συνέλευση της Ένωσης της Λισαβόνας στις 11 Οκτωβρίου 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Έγγραφο του ΠΟΔΙ A/57/11 της 11ης Οκτωβρίου 2017 του ΠΟΔΙ A/57/11 της 11ης Οκτωβρίου 2017

8 Κοινός εκτελεστικός κανονισμός της Συμφωνίας της Λισαβόνας και της Πράξης της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας, ο οποίος εκδόθηκε από τη Συνέλευση της Ένωσης της Λισαβόνας στις 11 Οκτωβρίου 2017. Έγγραφο του ΠΟΔΙ A/57/11 της 11ης Οκτωβρίου 2017

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της ονομασίας της γεωγραφικής ένδειξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, οι αρχές κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, άλλης από το συμβαλλόμενο μέρος προέλευσης, ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο με έννομο συμφέρον και έδρα στην Ένωση ή σε τρίτη χώρα άλλη από το συμβαλλόμενο μέρος προέλευσης, δύνανται να καταθέσουν ένσταση στην Επιτροπή, σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

(1)  Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της ονομασίας της γεωγραφικής ένδειξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, οι αρχές κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, άλλης από το συμβαλλόμενο μέρος προέλευσης, ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο με έννομο συμφέρον και έδρα στην Ένωση ή σε τρίτη χώρα άλλη από το συμβαλλόμενο μέρος προέλευσης, δύνανται να καταθέσουν ένσταση στην Επιτροπή, σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  ότι η γεωγραφική ένδειξη που έχει καταχωριστεί στο διεθνές μητρώο αφορά προϊόν για το οποίο δεν παρέχεται επί του παρόντος εντός της ΕΕ προστασία γεωγραφικών ενδείξεων·

διαγράφεται

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13α

 

Παρακολούθηση και επανεξέταση

 

1.   Έως τις... [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή αξιολογεί τη συμμετοχή της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα βασικά πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 

Η αξιολόγηση βασίζεται, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα στοιχεία:

 

α)   τον αριθμό των γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τις οποίες έχει ληφθεί κοινοποίηση, με αιτιολόγηση για την επιλογή των κοινοποιημένων ενδείξεων και των γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται βάσει του δικαίου της Ένωσης που έχουν απορριφθεί από τρίτους·

 

β)   την εξέλιξη, ως προς τον αριθμό των τρίτων χωρών που συμμετέχουν στην Πράξη της Γενεύης και τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για να αυξήσει τον αριθμό αυτό· and

 

γ)   τον αριθμό των μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων που προέρχονται από τρίτες χώρες και έχουν απορριφθεί από την Επιτροπή.

 

2.   Έως... [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει, κατά περίπτωση, νομοθετική πρόταση για την επέκταση της προστασίας που παρέχεται στις γεωγραφικές ενδείξεις βάσει του δικαίου της Ένωσης σε μη γεωργικά προϊόντα, ενόψει της πλήρους συμμετοχής της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης.

  • [1]    Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η συμφωνία της Λισαβόνας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και τη διεθνή τους καταχώριση είναι μια συνθήκη του 1958, η οποία προσφέρει μέσα για την προστασία των ονομασιών προέλευσης στα συμβαλλόμενα μέρη της. Η συμφωνία περιλαμβάνει είκοσι οκτώ συμβαλλόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων επτά κράτη μέλη. Εντούτοις, η Ένωση δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος, καθώς η Συμφωνία της Λισαβόνας προβλέπει τη συμμετοχή μόνο κρατών.

Η συμφωνία της Λισαβόνας επικαιροποιήθηκε μέσω της Πράξης της Γενεύης, η οποία επιτρέπει στους διεθνείς οργανισμούς να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη. Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο θα κληθεί να δώσει την έγκρισή του για την προσχώρηση της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης, προκειμένου η Ένωση να ασκήσει πλήρως την αποκλειστική της αρμοδιότητα σε σχέση με την κοινή εμπορική πολιτική. Η παρούσα πρόταση κανονισμού θα επιτρέψει τότε την αποτελεσματική συμμετοχή της Ένωσης στην Συμφωνία της Λισαβόνας.

Σε γενικές γραμμές, η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση η οποία θα υποστηρίξει τη θέση των γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης στη διεθνή σκηνή καθώς και την ηγετική θέση της Ένωσης όσον αφορά την προστασία του τοπικού πολιτισμού και των παραγωγών της και θα συμβάλει στην τόνωση του εμπορίου για ορισμένα ευρωπαϊκά προϊόντα πέραν των διμερών συμφωνιών που συνάπτει η Ένωση με τους εταίρους της.

Ωστόσο, κατά την άποψη της εισηγητρίας, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένες ελλείψεις των προτάσεων, ώστε αυτή να καταστεί πιο επωφελής για τις γεωγραφικές ενδείξεις της Ένωσης.

1.  Η εισηγήτρια θα ήθελε να προτείνει στην Επιτροπή να υποβάλει έναν πρώτο κατάλογο των γεωγραφικών ενδείξεων με βάση τις εισηγήσεις των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων μερών. Πράγματι, αυτοί είναι στην καλύτερη δυνατή θέση για τον εντοπισμό των σχετικών ΓΕ που πρέπει να συμπεριληφθούν στο Διεθνές Μητρώο. Επιπλέον, η εισηγήτρια θεωρεί ότι ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις γεωγραφικές ενδείξεις που τυγχάνουν επί του παρόντος προστασίας βάσει του δικαίου της Ένωσης και καταχωρίζονται στο Διεθνές Μητρώο από τα κράτη μέλη που ήταν μέλη της ειδικής ένωσης πριν από την προσχώρηση της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να επικαιροποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο και να στοχεύει στην ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να προτείνει γεωγραφικές ενδείξεις για να καταχωριστούν στην Ένωση της Λισαβόνας.

2.  Μολονότι η συμφωνία της Λισαβόνας καλύπτει τόσο τις γεωργικές όσο και τις μη γεωργικές ΓΕ, η Ένωση δεν προβλέπει προστασία για τα μη γεωργικά προϊόντα. Αυτό αποτελεί σοβαρή έλλειψη η οποία, επί του παρόντος, δεν επιτρέπει στην Ένωση να συμμετέχει πλήρως στην Πράξη της Γενεύης. Επιπλέον, δεδομένης της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης, τα κράτη μέλη που προστατεύουν τις μη γεωργικές ΓΕ δεν θα μπορούν να τις προστατεύουν δυνάμει της Πράξης της Γενεύης. Η εισηγήτρια εκφράζει τη λύπη της για την κατάσταση αυτή, ιδίως επειδή θα μπορούσε να είχε επιλυθεί πριν από την έγκριση της εν λόγω πράξης, δεδομένου ότι υπήρξαν αρκετές αιτήσεις από το Κοινοβούλιο για την περαιτέρω επέκταση της προστασίας σε αυτήν την κατηγορία προϊόντων τα τελευταία χρόνια. Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια προτείνει στην Επιτροπή να θεσπίσει σύντομα ένα μέσο για την προστασία των μη γεωργικών ΓΕ, μέσω οριζόντιας νομοθεσίας. Βάσει της εν λόγω πρότασης, η εισηγήτρια προέβη σε τροποποιήσεις προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο παρών κανονισμός θα εξακολουθήσει να είναι κατάλληλος σε περίπτωση που θα υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τα μη γεωργικά προϊόντα.

3.  Επτά κράτη μέλη είναι και μέλη της Ένωσης της Λισαβόνας και, ως εκ τούτου, έχουν αποδεχθεί την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων τρίτων χωρών. Η εισηγήτρια χαιρετίζει την καθιέρωση μεταβατικής περιόδου προκειμένου τα εν λόγω κράτη μέλη να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους που είχαν αναληφθεί πριν από την προσχώρηση της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης. Η εισηγήτρια θα ήθελε επίσης να τονίσει ότι θα πρέπει να αναζητηθεί μια λύση, όπως η μερική συμμετοχή των εν λόγω χωρών στην Πράξη της Γενεύης, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να προστατεύουν πλήρως τις μη γεωργικές ΓΕ τους.

4.  Μολονότι η Πράξη της Γενεύης επιτρέπει σε διεθνή οργανισμό να είναι μέλος της ειδικής ένωσης, δεν δημιουργεί αυτομάτως δικαίωμα ψήφου. Πράγματι, κάθε διεθνής οργανισμός διαθέτει αριθμό ψήφων ίσο προς τον αριθμό των κρατών μελών του που περιλαμβάνονται στην Πράξη. Δεδομένης της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης, αυτό θα στερούσε από την Ένωση δικαίωμα ψήφου. Η εισηγήτρια θα ήθελε να εκφράσει τις ανησυχίες της σχετικά με την κατάσταση αυτή και να ζητήσει από την Επιτροπή να διερευνήσει μια πιθανή λύση στο ζήτημα αυτό, όπως την επικύρωση του μέσου από τα κράτη μέλη προς το συμφέρον της Ένωσης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (3.12.2018)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις
(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Christophe Hansen

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να διασφαλιστεί το νομικό πλαίσιο για την αποτελεσματική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) της Ένωσης της Λισαβόνας, αφού καταστεί η ΕΕ συμβαλλόμενο μέρος της Πράξης της Γενεύης. Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρούσα πρόταση η οποία προκύπτει σε μια δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία, όπου τα εμπόδια στα πολυμερή φόρουμ έχουν δυστυχώς μειώσει την προοπτική ουσιαστικής προόδου όσον αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Η πρόταση επικεντρώνεται σε διάφορες πτυχές, και μεταξύ άλλων, τονίζει τα ακόλουθα ζητήματα:

1.  Η ένταξη της ΕΕ στην Πράξη της Γενεύης συνοδεύεται από σημαντικά πλεονεκτήματα. Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δυνατότητα να επεκταθεί το εύρος της προστασίας που προσφέρει η Πράξη της Γενεύης στις ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις· επιπλέον, μετά την προσχώρηση στην Πράξη της Γενεύης, η Ένωση μπορεί να συνεχίσει να αναζητά προστασία για τις γεωγραφικές ενδείξεις μέσω διμερών συμφωνιών με τους εμπορικούς εταίρους οι οποίοι δεν είναι (ακόμη) συμβαλλόμενα μέρη στην Πράξη της Γενεύης.

2.  Ο συντάκτης γνωμοδότησης επιθυμεί να υπογραμμίσει επίσης τη συμβατότητα της τρέχουσας πρότασης με τη συμφωνία TRIPS του ΠΟΕ, ενόψει μιας ενδεχόμενης μελλοντικής σύνδεσης.

3.  Η ΕΕ θα πρέπει να υποβάλει κατάλογο των ΓΕ που θα προέρχεται από τους καταλόγους των κατοχυρωμένων γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ. Ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να καταρτιστεί σε στενή διαβούλευση με τα κράτη μέλη και με τους σχετικούς συμφεροντούχους, και μπορεί αργότερα να προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις νέες ανάγκες της αγοράς.

4.  Οι ΓΕ της ΕΕ θα διαθέτουν καταρχήν ταχεία, υψηλού επιπέδου, οριστική προστασία σε όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά μέλη της Πράξης της Γενεύης, διαθέτοντας παράλληλα αυξημένη φήμη στις ΓΕ της ΕΕ, μέσω του πολυμερούς μητρώου, και χάρη στο μεγάλο γεωγραφικό εύρος της προστασίας που παρέχεται βάσει της Πράξης της Γενεύης.

5.  Επτά κράτη μέλη είναι και μέλη της Ένωσης της Λισαβόνας και, ως εκ τούτου, έχουν αποδεχθεί την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων τρίτων χωρών. Απαιτείται μεταβατική περίοδος για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί πριν από την προσχώρηση της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης γενικά συμφωνεί με αυτές τις προσαρμογές με εξαίρεση τις ακόλουθες τροπολογίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Για να είναι η Ένωση σε θέση να ασκεί πλήρως την αποκλειστική της αρμοδιότητα όσον αφορά την κοινή εμπορική πολιτική, θα καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της Πράξης της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (η «Πράξη της Γενεύης»)2 δυνάμει της απόφασης (ΕΕ) …/… του Συμβουλίου3. Τα συμβαλλόμενα μέρη της Πράξης της Γενεύης είναι μέλη ειδικής ένωσης η οποία δημιουργήθηκε με τη Συμφωνία της Λισαβόνας για την προστασία των ονομασιών προέλευσης και τη διεθνή καταχώρισή τους4 («ειδική ένωση»). Σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης (ΕΕ)…/…, η Ένωση εκπροσωπείται στην ειδική ένωση από την Επιτροπή.

(1)  Για να είναι η Ένωση σε θέση να ασκεί πλήρως την αποκλειστική της αρμοδιότητα όσον αφορά την κοινή εμπορική πολιτική, και σε απόλυτη συμβατότητα με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, θα καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της Πράξης της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (η «Πράξη της Γενεύης»)2 δυνάμει της απόφασης (ΕΕ) …/… του Συμβουλίου3. Τα συμβαλλόμενα μέρη της Πράξης της Γενεύης είναι μέλη ειδικής ένωσης η οποία δημιουργήθηκε με τη Συμφωνία της Λισαβόνας για την προστασία των ονομασιών προέλευσης και τη διεθνή καταχώρισή τους4 («ειδική ένωση»). Σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης (ΕΕ)…/…, η Ένωση εκπροσωπείται στην ειδική ένωση από την Επιτροπή.

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

3 ΕΕ L […], […], σ. […].

3 ΕΕ L […], […], σ. […].

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Μετά την προσχώρηση της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης, η Επιτροπή θα πρέπει, σε πρώτο στάδιο, να καταθέσει στο Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (το «Διεθνές Γραφείο») αίτηση καταχώρισης στο μητρώο του ΠΟΔΙ («διεθνές μητρώο») καταλόγου γεωγραφικών ενδείξεων που προέρχονται από το έδαφος της Ένωσης και προστατεύονται σε αυτήν. Τα κριτήρια για την κατάρτιση του καταλόγου αυτού θα πρέπει, όπως και στην περίπτωση ορισμένων διμερών και περιφερειακών συμφωνιών της Ένωσης σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, να λαμβάνουν υπόψη ιδίως την αξία της παραγωγής και την αξία των εξαγωγών, την προστασία βάσει άλλων συμφωνιών, καθώς και την υφιστάμενη ή δυνητική κατάχρηση στις σχετικές τρίτες χώρες.

(4)  Μετά την προσχώρηση της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης, η Επιτροπή θα πρέπει, σε πρώτο στάδιο, να καταθέσει στο Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (το «Διεθνές Γραφείο») αίτηση καταχώρισης στο μητρώο του ΠΟΔΙ («διεθνές μητρώο») καταλόγου γεωγραφικών ενδείξεων που προέρχονται από το έδαφος της Ένωσης και προστατεύονται σε αυτήν, σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, και τους ενδιαφερόμενους εμπορικούς φορείς και παραγωγούς. Ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει, στο μέτρο του δυνατού, τις γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν ήδη καταχωριστεί από τα κράτη μέλη που ήταν συμβαλλόμενα μέρη της ειδικής ένωσης πριν από την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης. Επιπρόσθετα, τα κριτήρια για την κατάρτιση του καταλόγου αυτού θα πρέπει, όπως και στην περίπτωση ορισμένων διμερών και περιφερειακών συμφωνιών της Ένωσης σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, να λαμβάνουν υπόψη ιδίως την αξία της παραγωγής και την αξία των εξαγωγών, την προστασία βάσει άλλων συμφωνιών, καθώς και την υφιστάμενη ή δυνητική κατάχρηση στις σχετικές τρίτες χώρες.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Για να διασφαλιστεί η καταχώριση στο διεθνές μητρώο πρόσθετων γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται και καταχωρίζονται στην Ένωση, κρίνεται σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή, σε μεταγενέστερο στάδιο, να υποβάλλει αιτήσεις για τη διεθνή καταχώριση των εν λόγω πρόσθετων γεωγραφικών ενδείξεων, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή ενδιαφερόμενης ομάδας παραγωγών ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν αιτήματος μεμονωμένου παραγωγού.

(5)  Για να διασφαλιστεί η καταχώριση στο διεθνές μητρώο πρόσθετων ή μελλοντικών γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται και καταχωρίζονται στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής επέκτασης της προστασίας στις γεωγραφικές ενδείξεις για μη γεωργικά προϊόντα, κρίνεται σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή, σε μεταγενέστερο στάδιο, να υποβάλλει αιτήσεις για τη διεθνή καταχώριση των εν λόγω πρόσθετων γεωγραφικών ενδείξεων, με δική της πρωτοβουλία ή, στην περίπτωση μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή ενδιαφερόμενης ομάδας παραγωγών ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν αιτήματος μεμονωμένου παραγωγού. Η προσχώρηση της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης δεν θίγει την τρέχουσα και τη μελλοντική προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στις διμερείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Για αυτόν τον σκοπό, η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει έναν μηχανισμό περιοδικής διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, τους εμπορικούς φορείς και τους Ευρωπαίους παραγωγούς προκειμένου να αναπτυχθεί ένας απρόσκοπτος διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Κρίνεται δίκαιο τα τέλη που πρέπει να καταβάλλονται, σύμφωνα με την Πράξη της Γενεύης και τον κοινό εκτελεστικό κανονισμού στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Λισαβόνας και της Πράξης της Γενεύης, για την κατάθεση αίτησης στο Διεθνές Γραφείο για τη διεθνή καταχώριση γεωγραφικής ένδειξης, καθώς και τα τέλη που πρέπει να καταβάλλονται σχετικά με άλλες καταχωρίσεις στο διεθνές μητρώο και για την παροχή αποσπασμάτων, βεβαιώσεων ή άλλων πληροφοριών που αφορούν το περιεχόμενο της εν λόγω διεθνούς καταχώρισης, να βαρύνουν το κράτος μέλος από το οποίο προέρχεται η γεωγραφική ένδειξη. Ο κανόνας αυτός δεν θίγει οποιαδήποτε απόφαση κράτους μέλους να ζητήσει επιστροφή των εν λόγω τελών από την ομάδα παραγωγών ή τον μεμονωμένο παραγωγό που χρησιμοποιεί τη γεωγραφική ένδειξη για την οποία ζητείται διεθνής καταχώριση.

(9)  Κρίνεται δίκαιο τα τέλη που πρέπει να καταβάλλονται, σύμφωνα με την Πράξη της Γενεύης και τον κοινό εκτελεστικό κανονισμού στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Λισαβόνας και της Πράξης της Γενεύης, για την κατάθεση αίτησης στο Διεθνές Γραφείο για τη διεθνή καταχώριση γεωγραφικής ένδειξης, καθώς και τα τέλη που πρέπει να καταβάλλονται σχετικά με άλλες καταχωρίσεις στο διεθνές μητρώο και για την παροχή αποσπασμάτων, βεβαιώσεων ή άλλων πληροφοριών που αφορούν το περιεχόμενο της εν λόγω διεθνούς καταχώρισης, να βαρύνουν το κράτος μέλος από το οποίο προέρχεται η γεωγραφική ένδειξη.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι ονομασίες προέλευσης, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, και οι γεωγραφικές ενδείξεις αναφέρονται στο εξής ,αμφότερες, ως «γεωγραφικές ενδείξεις».

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι ονομασίες προέλευσης, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, και οι γεωγραφικές ενδείξεις αναφέρονται στο εξής, αμφότερες, ως «γεωγραφικές ενδείξεις, γεωργικές και μη γεωργικές».

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μετά την προσχώρηση της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης, η Επιτροπή καταθέτει στο Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής ιδιοκτησίας (το «Διεθνές Γραφείο») αιτήσεις για τη διεθνή καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται και έχουν καταχωριστεί βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας και οι οποίες αφορούν προϊόντα που προέρχονται από την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 της Πράξης της Γενεύης.

Μετά την προσχώρηση της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης, η Επιτροπή καταθέτει στο Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής ιδιοκτησίας (το «Διεθνές Γραφείο») αιτήσεις για τη διεθνή καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται και έχουν καταχωριστεί βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας και οι οποίες αφορούν προϊόντα που προέρχονται από την Ένωση, ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή ενδιαφερόμενης ομάδας παραγωγών, στην περίπτωση μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 της Πράξης της Γενεύης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για την κατάρτιση του καταλόγου γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για την κατάρτιση του καταλόγου γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Ο κατάλογος περιλαμβάνει, στο μέτρο του δυνατού, τις ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν ήδη καταχωριστεί στο διεθνές μητρώο από τα κράτη μέλη που ήταν συμβαλλόμενα μέρη της ειδικής ένωσης πριν από την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για την κατάρτιση του καταλόγου που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, ειδικότερα, τα εξής:

Για την κατάρτιση του καταλόγου που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μετά την προσχώρηση της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης, η Επιτροπή δύναται, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή ενδιαφερόμενης ομάδας παραγωγών ή μεμονωμένου παραγωγού που χρησιμοποιεί γεωγραφική ένδειξη η οποία προστατεύεται και είναι καταχωρισμένη στην Ένωση, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την κατάθεση στο Διεθνές Γραφείο αίτησης διεθνούς καταχώρισης γεωγραφικής ένδειξης που προστατεύεται και έχει καταχωριστεί βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας και η οποία αφορά προϊόν που προέρχεται από την Ένωση.

Μετά την προσχώρηση της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης, η Επιτροπή εκδίδει, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή ενδιαφερόμενης ομάδας παραγωγών ή μεμονωμένου παραγωγού που χρησιμοποιεί γεωγραφική ένδειξη, γεωργική ή μη γεωργική, η οποία προστατεύεται και είναι καταχωρισμένη στην Ένωση, εκτελεστικές πράξεις για την κατάθεση στο Διεθνές Γραφείο αίτησης διεθνούς καταχώρισης γεωγραφικής ένδειξης που προστατεύεται και έχει καταχωριστεί βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας και η οποία αφορά προϊόν που προέρχεται από την Ένωση.

Για αυτόν τον σκοπό, η Επιτροπή χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό περιοδικής διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, τους εμπορικούς φορείς και τους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, προκειμένου να αξιολογήσει αν είναι σκόπιμη η κατάθεση αίτησης διεθνούς καταχώρισης ή όχι, λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 τρίτο εδάφιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 13 παράγραφος 2.

Όπως ορίζεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 13 παράγραφος 2.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η Επιτροπή εξετάζει τη δημοσίευση που κοινοποιείται από το Διεθνές Γραφείο δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4 της Πράξης της Γενεύης σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις που είναι καταχωρισμένες στο διεθνές μητρώο και των οποίων το συμβαλλόμενο μέρος προέλευσης, όπως ορίζει το άρθρο 1 σημείο xv) της Πράξης της Γενεύης, δεν είναι κράτος μέλος, προκειμένου να αποφασίσει αν περιέχει τα υποχρεωτικά στοιχεία τα οποία προβλέπονται στον κανόνα 5 παράγραφος 2 του κοινού εκτελεστικού κανονισμού της Συμφωνίας της Λισαβόνας και της Πράξης της Γενεύης (ο «κοινός εκτελεστικός κανονισμός»)8, και τα στοιχεία τα οποία αφορούν την ποιότητα, τη φήμη ή τα χαρακτηριστικά όπως προβλέπονται στον κανόνα 5 παράγραφος 3 του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού, καθώς και για να εκτιμήσει αν η δημοσίευση αφορά προϊόν σχετικά με το οποίο παρέχεται επί του παρόντος προστασία γεωγραφικών ενδείξεων εντός της Ένωσης. Η προθεσμία για την εξέταση αυτή δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες, ενώ δεν εξετάζονται στο πλαίσιο αυτό άλλες ειδικές διατάξεις της Ένωσης που αφορούν τη διάθεση προϊόντων στην αγορά και, ειδικότερα, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα, τα πρότυπα εμπορίας και την επισήμανση των τροφίμων.

(1)  Η Επιτροπή εξετάζει τη δημοσίευση που κοινοποιείται από το Διεθνές Γραφείο δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4 της Πράξης της Γενεύης σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις που είναι καταχωρισμένες στο διεθνές μητρώο και των οποίων το συμβαλλόμενο μέρος προέλευσης, όπως ορίζει το άρθρο 1 σημείο xv) της Πράξης της Γενεύης, δεν είναι κράτος μέλος, προκειμένου να αποφασίσει αν περιέχει τα υποχρεωτικά στοιχεία τα οποία προβλέπονται στον κανόνα 5 παράγραφος 2 του κοινού εκτελεστικού κανονισμού της Συμφωνίας της Λισαβόνας και της Πράξης της Γενεύης (ο «κοινός εκτελεστικός κανονισμός»)8, και τα στοιχεία τα οποία αφορούν την ποιότητα, τη φήμη ή τα χαρακτηριστικά όπως προβλέπονται στον κανόνα 5 παράγραφος 3 του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού, καθώς και για να εκτιμήσει αν η δημοσίευση αφορά προϊόν σχετικά με το οποίο παρέχεται προστασία γεωγραφικών ενδείξεων εντός της Ένωσης. Η προθεσμία για την εξέταση αυτή δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες, ενώ δεν εξετάζονται στο πλαίσιο αυτό άλλες ειδικές διατάξεις της Ένωσης που αφορούν τη διάθεση προϊόντων στην αγορά και, ειδικότερα, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα, τα πρότυπα εμπορίας και την επισήμανση των τροφίμων.

_________________

_________________

8 Κοινός εκτελεστικός κανονισμός της Συμφωνίας της Λισαβόνας και της Πράξης της Γενεύης πρί της Συμφωνίας της Λισαβόνας, ο οποίος εκδόθηκε από τη Συνέλευση της Ένωσης της Λισαβόνας στις 11 Οκτωβρίου 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Έγγραφο του ΠΟΔΙ A/57/11 της 11ης Οκτωβρίου 2017

8 Κοινός εκτελεστικός κανονισμός της Συμφωνίας της Λισαβόνας και της Πράξης της Γενεύης πρί της Συμφωνίας της Λισαβόνας, ο οποίος εκδόθηκε από τη Συνέλευση της Ένωσης της Λισαβόνας στις 11 Οκτωβρίου 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Έγγραφο του ΠΟΔΙ A/57/11 της 11ης Οκτωβρίου 2017

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τυχόν μελλοντικές εξελίξεις στη νομοθεσία της ΕΕ, για παράδειγμα, όσον αφορά την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων πέραν των γεωργικών.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  ότι η γεωγραφική ένδειξη που έχει καταχωριστεί στο διεθνές μητρώο αφορά προϊόν για το οποίο δεν παρέχεται επί του παρόντος εντός της ΕΕ προστασία γεωγραφικών ενδείξεων·

ε)  ότι η γεωγραφική ένδειξη που έχει καταχωριστεί στο διεθνές μητρώο αφορά προϊόν για το οποίο δεν παρέχεται εντός της ΕΕ προστασία γεωγραφικών ενδείξεων τη στιγμή έκφρασης της αντίθεσης·

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τυχόν μελλοντικές εξελίξεις στη νομοθεσία της ΕΕ, για παράδειγμα, όσον αφορά την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων πέραν των γεωργικών.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η διάταξη αυτή δεν θίγει οποιαδήποτε απόφαση κράτους μέλους να ζητήσει την επιστροφή των ποσών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο από την ομάδα παραγωγών ή τον μεμονωμένο παραγωγό που χρησιμοποιεί τη γεωγραφική ένδειξη για την οποία ζητείται διεθνής καταχώριση.

διαγράφεται

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

10.9.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

10.9.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Christophe Hansen

29.8.2018

Εξέταση στην επιτροπή

20.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paloma López Bermejo, Francisco José Millán Mon, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (30.11.2018)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις
(COM(2018)0365 – C8‑0383/2018 – 2018/0189(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina‑Ioana Vălean

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

10.9.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

10.9.2018

Συντάκτης(ρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Ημερομηνία έγκρισης

27.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

8

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

49

+

ALDE

Gerben‑Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Edward Czesak, Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin‑Langen, Karl‑Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

8

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Επιστολή που απηύθυνε την 1η Οκτωβρίου 2018 ο Czesław Adam Siekierski, πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, στον Pavel Svoboda, πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

Μετάφραση

Κύριε πρόεδρε,

Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (COM(2018)365final – 2018/0189(COD)), για την οποία η επιτροπή JURI είναι η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, παραπέμφθηκε στην επιτροπή AGRI για γνωμοδότηση.

Ωστόσο, στη συνεδρίασή τους στις 29 Αυγούστου 2018, οι συντονιστές της επιτροπής AGRI, λόγω του κατ’ ουσίαν τεχνικού χαρακτήρα της πρότασης, αποφάσισαν να μην εκδώσουν επίσημη νομοθετική γνωμοδότηση αλλά να υποβάλουν, αντ’ αυτού, στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή γενικές προτάσεις επί του σχετικού θέματος υπό μορφή επιστολής.

Το βασικό μήνυμα που θα θέλαμε να στείλουμε στους εισηγητές, τους σκιώδεις εισηγητές και στα άλλα μέλη της επιτροπής JURI που ασχολούνται με την παρούσα πρόταση είναι να υπογραμμιστεί η θεμελιώδης σημασία που έχει η επαρκής προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) για τους τομείς της γεωργίας και των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα των ονομασιών που καλύπτονται από τις εν λόγω ονομασίες ή ενδείξεις αφορούν τρόφιμα. Όπως υπενθυμίζει η αιτιολογική έκθεση της πρότασης, αυτό το είδος προστασίας έχει μεγάλη αξία από την άποψη της προώθησης της ποιότητας, της διασφάλισης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, της διατήρησης της παράδοσης, της συμβολής στη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών και, κυρίως, της εξασφάλισης υψηλότερης τιμής στους παραγωγούς.

Η επιτροπή AGRI διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εσωτερικής νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα αυτό (ιδίως μέσω της έγκρισης των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και 1308/2013). Σε διεθνές επίπεδο, ανέκαθεν υποστήριζε τη γενική πολιτική της ΕΕ για την προώθηση και την ενίσχυση της προστασίας των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων μέσω διμερών, περιφερειακών και πολυμερών συμφωνιών, παρά την προφανή απροθυμία ορισμένων εμπορικών εταίρων μας. Στο πλαίσιο αυτό, η προσχώρηση της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας, καθώς και η σχετική νομοθετική πρόταση για τη διασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής της στην πολυμερή αυτή πράξη είναι σαφές ότι συνιστούν θετική εξέλιξη.

Όσον αφορά το περιεχόμενο της πρότασης, η επιτροπή AGRI θα ήθελε να προβεί στις ακόλουθες τρεις παρατηρήσεις:

Είναι προφανές ότι πρωταρχικός στόχος της Επιτροπής, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της βάσει του προτεινόμενου κανονισμού, θα πρέπει να είναι η προστασία όσο το δυνατόν περισσότερων ονομασιών της ΕΕ στο διεθνές μητρώο του ΠΟΔΙ. Κατά τη διαπραγμάτευση διμερών συμφωνιών (όπως η CETA ή η συμφωνία που βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση με τη MercoSur), η ΕΕ καλείται συχνά να προβεί σε διακανονισμό για έναν πολύ περιορισμένο κατάλογο ονομασιών, γεγονός που προκαλεί μεγάλη απογοήτευση στους παραγωγούς των οποίων οι ονομασίες προέλευσης ή οι γεωγραφικές ενδείξεις μένουν έξω από τον εν λόγω κατάλογο. Σε πολυμερές πλαίσιο, όπως αυτό του συστήματος της Λισαβόνας, όπου όλες οι συμμετέχουσες χώρες αναγνωρίζουν την αξία και τα οφέλη της επαρκούς προστασίας των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων, η Επιτροπή δεν θα πρέπει να διστάζει να έχει τολμηρή και φιλόδοξη στάση στην προσπάθειά της να επιτύχει την ένταξη όλων των ονομασιών της ΕΕ (ή τουλάχιστον εκείνων που έχουν πραγματική διεθνή εμπορική αξία) στο μητρώο.

Η αξία του συστήματος της Λισαβόνας ως μέσου για τη διεθνή προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων μειώνεται κατά κάποιο τρόπο από τον πολύ περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων στο σύστημα. Στην τελευταία καταμέτρηση, μόνο 23 χώρες εκτός ΕΕ ήταν συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας της Λισαβόνας, ενώ μόνο μία από αυτές συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των δέκα κορυφαίων εμπορικών εταίρων μας (Τουρκία). Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να μη φεισθεί προσπαθειών για να ενθαρρύνει και άλλες χώρες να προσχωρήσουν στο σύστημα της Λισαβόνας και να συνεχίσει να επιδιώκει, μέσω διμερών διαπραγματεύσεων με μη συμμετέχουσες χώρες, την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων που δεν μπορούν να διασφαλιστούν μέσω αυτής της πολυμερούς πράξης.

Τέλος, από θεσμική άποψη, η επιτροπή AGRI θα ήθελε να επισημάνει ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθετική πρόταση, όλες οι σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να λάβει η ΕΕ σε σχέση, για παράδειγμα, με τον κατάλογο των γεωγραφικών ενδείξεων που πρέπει να περιλαμβάνονται στην αρχική αίτηση για προστασία και καταχώριση, την επακόλουθη υποβολή πρόσθετων αιτήσεων της ΕΕ, τη χορήγηση ή την απόρριψη της προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων τρίτων χωρών ή την επακόλουθη ακύρωση της προστασίας αυτής, θα εγκρίνονται με εκτελεστικές πράξεις – πράγμα που θα είχε ως αποτέλεσμα οι εν λόγω αποφάσεις να εκφεύγουν σχεδόν από κάθε έλεγχο του Κοινοβουλίου. Τίθεται, συνεπώς, το ερώτημα κατά πόσον θα πρέπει να προβλεφθεί κάποιου είδους συμβολή του Κοινοβουλίου στην εφαρμογή του κανονισμού αυτού, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της δυνατότητας του Κοινοβουλίου να εγκρίνει τον αρχικό κατάλογο των ονομασιών προέλευσης που θα καταρτίσει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 2 ή να υποβάλλει το ίδιο αιτήματα για την υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 3, κατά περίπτωση.

Είναι αυτονόητο ότι είμαι στη διάθεσή σας εάν ο εισηγητής σας ή εσείς προσωπικά επιθυμείτε περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων με την επιτροπή μας επί του θέματος και ευελπιστώ ότι οι προαναφερθείσες ιδέες θα συμπεριληφθούν στη νομοθετική έκθεση που εκπονεί η επιτροπή JURI.

(Τύπος ευγενείας και υπογραφή)

Czesław Adam SIEKIERSKI

Κοινοποίηση:  Κύριο Bernd Lange, πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

27.7.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

10.9.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

10.9.2018

ENVI

10.9.2018

AGRI

10.9.2018

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.12.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lola Sánchez Caldentey

Ημερομηνία κατάθεσης

28.1.2019

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 12 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου