Menettely : 2018/0189(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0036/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0036/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0361

MIETINTÖ     ***I
PDF 254kWORD 106k
28.1.2019
PE 631.792v02-00 A8-0036/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Virginie Rozière

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNANLAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0365),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0383/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2018 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan sekä maaseudun ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A8-0036/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Jotta unionin voisi käyttää täysimääräisesti yksinomaista toimivaltansa yhteisen kauppapolitiikan alalla, siitä tulee alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjan, jäljempänä ’Geneven asiakirja’2, sopimuspuoli neuvoston päätöksen (EU) …/…3 nojalla. Geneven asiakirjan sopimuspuolet ovat alkuperänimitysten suojaamisesta ja niiden kansainvälisestä rekisteröinnistä tehdyllä Lissabonin sopimuksella luodun erityisliiton, jäljempänä ’erityisliitto’4, jäseniä. Päätöksen (EU)…/… 3 artiklan mukaan unionia edustaa erityisliitossa komissio.

(1)  Jotta unioni voisi käyttää täysimääräisesti yksinomaista toimivaltaansa yhteisen kauppapolitiikan alalla ja noudattaa täysin Maailman kauppajärjestön teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS) sitoumuksia, siitä tulee alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjan, jäljempänä ’Geneven asiakirja’, sopimuspuoli neuvoston päätöksen (EU) …/…3 nojalla. Geneven asiakirjan sopimuspuolet ovat alkuperänimitysten suojaamisesta ja niiden kansainvälisestä rekisteröinnistä tehdyllä Lissabonin sopimuksella luodun erityisliiton, jäljempänä ’erityisliitto’, jäseniä. Päätöksen (EU)…/… 3 artiklan mukaan unionia edustaa erityisliitossa komissio.

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

 

3 EUVL C […], […], s. […].

3 EUVL C […], […], s. […].

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

 

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Euroopan parlamentti antoi 6 päivänä lokakuuta 2015 päätöslauselman Euroopan unionin maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollisesta ulottamisesta muihin kuin maataloustuotteisiin ja esitti siinä näkemyksiään tästä asiasta.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Unionin liityttyä Geneven asiakirjaan komission olisi ensimmäisenä toimenaan jätettävä Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle, jäljempänä ’kansainvälinen toimisto’, hakemus unionin alueelta peräisin olevien ja unionin alueella suojattujen maantieteellisten merkintöjen luettelon rekisteröimiseksi sen rekisteriin, jäljempänä ’kansainvälinen rekisteri’. Tällaista luetteloa vahvistettaessa olisi otettava huomioon, kuten eräissä maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevissa unionin kahdenvälisten ja alueellisten sopimusten yhteydessä, erityisesti tuotannon ja viennin arvo, muihin sopimuksiin perustuva suoja sekä nykyinen tai mahdollinen väärinkäyttö asianomaisissa kolmansissa maissa.

(4)  Unionin liityttyä Geneven asiakirjaan komission olisi ensimmäisenä toimenaan jätettävä Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle, jäljempänä ’kansainvälinen toimisto’, hakemus unionin alueelta peräisin olevien ja unionin alueella suojattujen maantieteellisten merkintöjen luettelon rekisteröimiseksi sen rekisteriin, jäljempänä ’kansainvälinen rekisteri’, toimien tiiviissä yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden, toimialajärjestöjen ja tuottajien kanssa. Jotta komissio voisi vahvistaa tällaisen luettelon, unionissa suojattua ja rekisteröityä maantieteellistä merkintää käyttävän jäsenvaltion, tuottajaryhmän tai yksittäisen tuottajan olisi ilmoitettava komissiolle niiden maantieteellisten merkintöjen nimet, jotka ne haluaisivat sisällytettävän kyseiseen luetteloon. Komission olisi sisällytettävä nämä maantieteelliset merkinnät kyseiseen luetteloon. Komission olisi kuitenkin voitava vastustaa tietyn maantieteellisen merkinnän lisäämistä unionin alueelta peräisin olevien ja unionin alueella suojattujen maantieteellisten merkintöjen luetteloon eräissä maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevissa unionin kahdenvälisissä ja alueellisissa sopimuksissa usein käytettyjen kriteerien, erityisesti tuotannon ja viennin arvon, muihin sopimuksiin perustuvan suojan sekä nykyisen tai mahdollisen asianomaisissa kolmansissa maissa tapahtuvan väärinkäytön perusteella, ja sen olisi perusteltava päätöksensä tältä osin. Lisäksi luettelon olisi katettava kaikki maantieteelliset merkinnät, jotka on tällä hetkellä suojattu unionin lainsäädännössä ja jotka ne jäsenvaltiot, jotka olivat erityisliiton jäseniä ennen kuin unioni liittyi Geneven asiakirjaan, ovat rekisteröineet kansainväliseen rekisteriin.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Sen varmistamiseksi, että unionissa myöhemmin suojattavat ja rekisteröitävät maantieteelliset merkinnät kirjataan kansainväliseen rekisteriin, on asianmukaista valtuuttaa komissio jättämään myöhemmässä vaiheessa hakemuksia tällaisten maantieteellisten merkintöjen kansainväliseksi rekisteröimiseksi joko omasta aloitteestaan taikka jäsenvaltion, tuottajaryhmän tai poikkeustapauksissa yksittäisen tuottajan pyynnöstä.

(5)  Sen varmistamiseksi, että unionissa myöhemmin suojattavat ja rekisteröitävät maantieteelliset merkinnät kirjataan kansainväliseen rekisteriin, myös sen jälkeen kun suoja mahdollisesti ulotetaan kattamaan muiden kuin maataloustuotteiden maantieteelliset merkinnät, on asianmukaista valtuuttaa komissio jättämään myöhemmässä vaiheessa hakemuksia tällaisten maantieteellisten merkintöjen kansainväliseksi rekisteröimiseksi joko omasta aloitteestaan taikka jäsenvaltion, Euroopan parlamentin, asiaankuuluvien toimialajärjestöjen, tuottajaryhmän tai poikkeustapauksissa yksittäisen tuottajan pyynnöstä. Komission olisi näin ollen kuultava kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä säännöllisesti. Unionin Geneven asiakirjaan liittymisellä ei myöskään pitäisi vaarantaa kahdenvälisiin vapaakauppasopimuksiin perustuvaa maantieteellisten merkintöjen nykyistä ja tulevaa suojaa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Maantieteellisten merkintöjen kansainväliseen rekisteriin lisäämisen olisi palveltava laadukkaiden tuotteiden tuottamista, reilua kilpailua ja kuluttajansuojaa. Maantieteellisten merkintöjen lisäämisellä on merkittävää kulttuurista ja taloudellista arvoa, ja niiden lisäämistä olisi arvioitava suhteessa siihen, mitä arvoa ne luovat paikallisille yhteisöille, jotta voidaan tukea maaseudun kehitystä ja edistää uusia työmahdollisuuksia tuotannossa, jalostuksessa ja muissa asiaan liittyvissä palveluissa.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Komission olisi kuultava säännöllisesti jäsenvaltioita, toimialajärjestöjä ja unionin tuottajia asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa käytävän jatkuvan vuoropuhelun käynnistämiseksi.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  On aiheellista säätää menettelystä suojan peruuttamiseksi tai epäämiseksi, erityisesti jos unionin lainsäädäntö kehittyy edelleen siten, että muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisiä merkintöjä voidaan suojata.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  On mahdollista, että ne seitsemän jäsenvaltiota, jotka olivat erityisliiton jäseniä, haluavat osallistua myös Geneven asiakirjaan suojatakseen maantieteellisiä merkintöjä, joihin ei sovelleta unionin tason laaja-alaista suojaa. Jotta ne voivat tehdä näin, olisi harkittava mahdollisuutta, että ne voisivat osallistuvat osittain Geneven asiakirjaan, tämän vaikuttamatta soveltuvin osin unionin toimivaltaan.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Erityisliiton toimintatalousarvion vajeiden täyttämiseksi unionin olisi voitava säätää erityisestä rahoitusosuudesta tätä tarkoitusta varten unionin vuotuisessa talousarviossa käytettävissä olevista varoista.

(10)  Erityisliiton toimintatalousarvion vajeiden täyttämiseksi unionin olisi voitava säätää erityisestä rahoitusosuudesta tätä tarkoitusta varten unionin vuotuisessa talousarviossa käytettävissä olevista varoista, kun otetaan huomioon maantieteellisten merkintöjen suojan taloudellinen ja kulttuurinen arvo.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jotta varmistetaan yhdenmukaiset edellytykset unionin jäsenyyden täytäntöönpanemiseksi erityisliitossa, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta maantieteellisten merkintöjen luettelon vahvistamiseksi seuraavien toteuttamiseksi: hakemuksen jättäminen kansainväliselle toimistolle hakemus maantieteellisten merkintöjen kansainvälistä rekisteröintiä varten unionin liityttyä Geneven asiakirjaan, hakemuksen jättäminen vastaisuudessa kansainväliselle toimistolle maantieteellisen merkinnän kansainvälistä rekisteröintiä varten, vastaväitteen hylkääminen, päätös suojan myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä kansainväliseen rekisteriin kirjatulle maantieteelliselle merkinnälle ja kansainväliseen rekisteriin kirjatun maantieteellisen merkinnän suojan peruuttaminen unionissa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20117 mukaisesti.

(11)  Jotta varmistetaan yhdenmukaiset edellytykset unionin jäsenyyden täytäntöönpanemiseksi erityisliitossa, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta maantieteellisten merkintöjen luettelon vahvistamiseksi seuraavien toteuttamiseksi: hakemuksen jättäminen kansainväliselle toimistolle maantieteellisten merkintöjen kansainvälistä rekisteröintiä varten unionin liityttyä Geneven asiakirjaan, hakemuksen jättäminen vastaisuudessa kansainväliselle toimistolle maantieteellisen merkinnän kansainvälistä rekisteröintiä varten, vastaväitteen hylkääminen, päätös suojan myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä kansainväliseen rekisteriin kirjatulle maantieteelliselle merkinnälle, kansainväliseen rekisteriin kirjatun maantieteellisen merkinnän suojan peruuttaminen unionissa sekä kansainvälisen rekisteröinnin vaikutusten peruuttaminen tai niiden hyväksymisen epääminen. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20117 mukaisesti. Asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettujen komiteoiden luetteloa olisi päivitettävä tapauksessa, jossa unionin lainsäädännön kehittyminen edelleen mahdollistaisi muiden kuin maataloustuotteiden suojaamisen.

__________________

__________________

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Jotta unioni voi täysimääräisesti osallistua Geneven asiakirjaan, on aiheellista säätää unionin tason horisontaalisella lainsäädännöllä järjestelmästä muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojaamiseksi. Tätä varten komission olisi suotavaa esittää mahdollisimman pian lainsäädäntöehdotus unionin lainsäädännössä maantieteellisille merkinnöille myönnetyn suojan ulottamisesta muihin kuin maataloustuotteisiin. Tämä asetus ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioissa suojattuihin muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisiin merkintöihin ennen kuin tällainen järjestelmä on käytössä.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b)  Koska sopimuspuolina olevien kolmansien maiden osallistuminen Geneven asiakirjaan on edelleen rajallista, on tärkeää varmistaa, että komissio seuraa ja arvioi unionin osallistumista asiakirjaan ajan myötä. Tällaisen arvioinnin toteuttamiseksi komission olisi muun muassa otettava huomioon niiden unionin lainsäädännössä suojattujen maantieteellisten merkintöjen määrä, jotka on ilmoitettu, niiden määrä, jotka kolmannet osapuolet ovat hylänneet, Geneven asiakirjaan osallistuvien kolmansien maiden määrän kehitys ja komission toteuttamat toimet tämän määrän lisäämiseksi sekä komission hylkäämien sopimuspuolina olevien kolmansien maiden muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen määrä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän asetuksen soveltamiseksi alkuperänimityksiin, asetuksissa (EU) N:o 1151/2012 ja (EU) N:o 1308/2013 määritellyt alkuperänimitykset mukaan lukien, sekä maantieteellisiin merkintöihin viitataan ilmaisulla ’maantieteelliset merkinnät’.

Tämän asetuksen soveltamiseksi alkuperänimityksiin, asetuksissa (EU) N:o 1151/2012 ja (EU) N:o 1308/2013 määritellyt alkuperänimitykset mukaan lukien, sekä maantieteellisiin merkintöihin viitataan ilmaisulla ’maataloustuotteiden ja muiden kuin maataloustuotteiden maantieteelliset merkinnät’.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

2 artikla

Komission teksti

Tarkistus

2 artikla

2 artikla

Maantieteellisten merkintöjen kansainvälinen rekisteröiminen unionin liittymisen yhteydessä

Maantieteellisten merkintöjen kansainvälinen rekisteröiminen unionin liittymisen yhteydessä

Kun unioni liittyy Geneven asiakirjaan, komissio jättää Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle, jäljempänä ’kansainvälinen toimisto’, hakemukset, jotka koskevat unionin lainsäädännön nojalla suojattujen ja rekisteröityjen, unionista peräisin oleviin tuotteisiin liittyvien maantieteellisten merkintöjen kansainvälistä rekisteröintiä Geneven asiakirjan 5 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla.

1. Kun unioni liittyy Geneven asiakirjaan, komissio jättää Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle, jäljempänä ’kansainvälinen toimisto’, hakemukset, jotka koskevat unionin lainsäädännön nojalla suojattujen ja rekisteröityjen, unionista peräisin oleviin tuotteisiin liittyvien maantieteellisten merkintöjen kansainvälistä rekisteröintiä Geneven asiakirjan 5 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla.

Arvioidessaan, jätetäänkö kansainvälistä rekisteröintiä koskeva hakemus vai ei, komissio ottaa huomioon 2 artiklan kolmannessa alakohdassa esitetyt perusteet. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu maantieteellisten merkintöjen luettelo, 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu maantieteellisten merkintöjen luettelo, 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Kyseisen luettelon on katettava kaikki eurooppalaiset maantieteelliset merkinnät, jotka ne jäsenvaltiot, jotka olivat erityisliiton jäseniä ennen kuin unioni liittyi Geneven asiakirjaan, ovat jo rekisteröineet kansainväliseen rekisteriin.

 

3. Jäsenvaltion viranomaisen, tuottajaryhmän tai yksittäisen tuottajan, joka käyttää unionissa suojattua ja rekisteröityä maantieteellistä merkintää, on viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ilmoitettava komissiolle niiden maantieteellisten merkintöjen nimet, jotka se haluaa sisällytettävän 2 kohdassa tarkoitettuun maantieteellisten merkintöjen luetteloon.

Toisessa alakohdassa tarkoitetun luettelon vahvistamiseksi komissio ottaa huomioon erityisesti seuraavat seikat:

Edellä 2 kohdassa tarkoitetun luettelon vahvistamiseksi komissio sisällyttää siihen kaikki sille tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ilmoitetut maantieteelliset merkinnät.

 

Komissio voi kuitenkin tiiviissä yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden, toimialajärjestöjen ja tuottajien kanssa kieltäytyä sisällyttämästä tiettyä maantieteellistä merkintää luetteloon ja se perustelee päätöksensä ottaen huomioon erityisesti seuraavat seikat:

(a)  maantieteellisen merkinnän tuotantoarvo;

 

(b)  maantieteellisen merkinnän vientiarvo;

(b)  maantieteellisen merkinnän vientiarvo ja/tai sen vientipotentiaali;

 

(b a)  maantieteellisen merkinnän erityinen taloudellinen ja alueellinen merkitys;

(c)  maantieteellisen merkinnän suoja muiden kansainvälisten sopimusten nojalla;

 

(d)  maantieteellisen merkinnän nykyinen tai mahdollinen väärinkäyttö muissa erityisliiton jäsenissä;

 

(e)  niiden maantieteellisten merkintöjen kokonaislukumäärä, jotka ovat peräisin erityisliiton muiden jäsenten alueilta ja jotka on rekisteröity kansainvälisen viraston rekisteriin, jäljempänä ’kansainvälinen rekisteri’.

 

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

3 artikla

Komission teksti

Tarkistus

3 artikla

3 artikla

Unionin maantieteellisten merkintöjen myöhemmät kansainväliset rekisteröinnit

Unionin maantieteellisten merkintöjen myöhemmät kansainväliset rekisteröinnit

Kun unioni on liittynyt Geneven asiakirjaan, komissio voi omasta aloitteestaan taikka jäsenvaltion, tuottajaryhmän tai unionissa suojattua ja rekisteröityä maantieteellistä merkintää käyttävän yksittäisen tuottajan pyynnöstä hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä sellaisen hakemuksen jättämiseksi kansainväliselle toimistolle, joka koskee unionin lainsäädännön nojalla suojatun ja rekisteröidyn, unionista peräisin olevaan tuotteeseen liittyvän maantieteellisen merkinnän kansainvälistä rekisteröintiä.

Kun unioni on liittynyt Geneven asiakirjaan, komissio voi omasta aloitteestaan hyväksyä tai jäsenvaltion, Euroopan parlamentin, tuottajaryhmän tai unionissa suojattua ja rekisteröityä maantieteellistä merkintää käyttävän yksittäisen tuottajan pyynnöstä se hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä sellaisen hakemuksen jättämiseksi kansainväliselle toimistolle, joka koskee unionin lainsäädännön nojalla suojatun ja rekisteröidyn, unionista peräisin olevaan tuotteeseen liittyvän maantieteellisen merkinnän kansainvälistä rekisteröintiä. Tätä varten komissio kuulee jäsenvaltioita, toimialajärjestöjä ja unionin tuottajia säännöllisesti.

Arvioidessaan, jätetäänkö kansainvälistä rekisteröintiä koskeva hakemus vai ei, komissio ottaa huomioon 2 artiklan kolmannessa alakohdassa esitetyt perusteet. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

4 artikla

4 artikla

Kansainväliseen rekisteriin kirjatun kolmannen maan maantieteellisen merkinnän arviointi

Kansainväliseen rekisteriin kirjatun kolmannen maan maantieteellisen merkinnän arviointi

(1)  Komissio arvioi kansainvälisen toimiston Geneven asiakirjan 6 artiklan 4 kohdan nojalla tiedoksiantaman julkaisun, joka koskee kansainväliseen rekisteriin kirjattua maantieteellistä merkintää ja jonka osalta Geneven asiakirjan 1 artiklan xv alakohdassa määritelty alkuperämaana oleva sopimuspuoli ei ole jäsenvaltio, määritelläkseen, sisältääkö se Lissabonin sopimusta ja Lissabonin sopimusta koskevaa Geneven asiakirjaa koskevien yhteisten täytäntöönpanomääräysten8, jäljempänä ’täytäntöönpanomääräykset’, 5 säännön 2 kohdassa vahvistetut pakolliset osatekijät ja 5 säännön 3 kohdassa määrätyt laatua, mainetta tai ominaisuuksia koskevat tiedot, sekä arvioidakseen, liittyykö julkaiseminen tuotteeseen, jolle on jo myönnetty unionissa maantieteellisen merkinnän suoja. Tällainen arviointi on tehtävä neljän kuukauden kuluessa, ja siihen ei sisällytetä unionin muita erityisiä säännöksiä, jotka liittyvät tuotteiden markkinoille saattamiseen ja erityisesti terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin, kaupan pitämisen vaatimuksiin ja elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin, koskevaa arviointia.

1.  Komissio arvioi kansainvälisen toimiston Geneven asiakirjan 6 artiklan 4 kohdan nojalla tiedoksi antaman julkaisun, joka koskee kansainväliseen rekisteriin kirjattua maantieteellistä merkintää ja jonka osalta Geneven asiakirjan 1 artiklan xv alakohdassa määritelty alkuperämaana oleva sopimuspuoli ei ole jäsenvaltio, määritelläkseen, sisältääkö se Lissabonin sopimusta ja Lissabonin sopimusta koskevaa Geneven asiakirjaa koskevien yhteisten täytäntöönpanomääräysten8, jäljempänä ’täytäntöönpanomääräykset’, 5 säännön 2 kohdassa vahvistetut pakolliset osatekijät ja 5 säännön 3 kohdassa määrätyt laatua, mainetta tai ominaisuuksia koskevat tiedot, sekä arvioidakseen, liittyykö julkaiseminen tuotteeseen, jolle on myönnetty unionissa maantieteellisen merkinnän suoja. Tällainen arviointi on tehtävä neljän kuukauden kuluessa, ja siihen ei sisällytetä arviointia, joka koskee unionin muita erityisiä säännöksiä, jotka liittyvät tuotteiden markkinoille saattamiseen ja erityisesti terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin, kaupan pitämisen vaatimuksiin ja elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin.

(2)  Jos komissio katsoo 1 kohdan mukaisesti tekemänsä arvioinnin perusteella, että kyseisessä kohdassa säädetyt edellytykset vaikuttavat ensi näkemältä täyttyvän, se julkaisee unionissa suojattavaksi ehdotetun maantieteellisen merkinnän yhdessä tuotelajin ja alkuperämaan kanssa Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

2.  Jos komissio katsoo 1 kohdan mukaisesti tekemänsä arvioinnin perusteella, että kyseisessä kohdassa säädetyt edellytykset vaikuttavat ensi näkemältä täyttyvän, se julkaisee unionissa suojattavaksi ehdotetun maantieteellisen merkinnän yhdessä tuotelajin ja alkuperämaan kanssa Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

(3)  Jos komissio katsoo 1 kohdan mukaisesti tekemänsä arvioinnin perusteella, että kyseisessä kohdassa säädetyt edellytykset eivät täyty, se tekee päätöksen, jolla kieltäydytään hyväksymästä maantieteellisen merkinnän suojaa, 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen hyväksyttävällä täytäntöönpanosäädöksellä. Niiden maantieteellisten merkintöjen osalta, jotka eivät kuulu 13 artiklan 1 kohdassa säädettyjen komiteoiden toimivaltaan, komissio tekee päätöksen soveltamatta 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä.

3.  Jos komissio katsoo 1 kohdan mukaisesti tekemänsä arvioinnin perusteella, että kyseisessä kohdassa säädetyt edellytykset eivät täyty, se tekee perustellun päätöksen, jolla kieltäydytään hyväksymästä maantieteellisen merkinnän suojaa, 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen hyväksyttävällä täytäntöönpanosäädöksellä.

Komissio ilmoittaa kansainväliselle toimistolle Geneven asiakirjan 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti kieltäytyvänsä hyväksymästä asianomaisen kansainvälisen rekisteröinnin vaikutuksia unionin alueella, yhden vuoden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kansainvälistä rekisteröintiä koskevan ilmoituksen Geneven asiakirjan 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Komissio ilmoittaa kansainväliselle toimistolle Geneven asiakirjan 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti kieltäytyvänsä hyväksymästä asianomaisen kansainvälisen rekisteröinnin vaikutuksia unionin alueella, yhden vuoden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kansainvälistä rekisteröintiä koskevan ilmoituksen Geneven asiakirjan 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

 

3 a.  Jos sen jälkeen, kun on ilmoitettu kyseisen kansainvälisen rekisteröinnin vaikutusten hyväksymisestä kieltäytymisestä unionin alueella sen vuoksi, että tuoteryhmää ei ole suojattu unionissa maantieteellisin merkinnöin, unionin lainsäädäntö myöhemmin kehittyy siten, että kyseisen tuoteryhmän suojaaminen on mahdollista, komissio arvioi uudelleen, voidaanko aiemmin hylätty maantieteellinen merkintä nyt suojata unionin alueella.

 

Jos komissio katsoo tämän kohdan mukaisesti tekemänsä arvioinnin perusteella, että 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, se tekee päätöksen, jolla perutaan maantieteellisen merkinnän suojan hyväksymisestä kieltäytyminen, 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen hyväksyttävällä täytäntöönpanosäädöksellä.

 

Komissio ilmoittaa Geneven asiakirjan 16 artiklan mukaisesti kansainväliselle toimistolle kyseisen kansainvälisen rekisteröinnin vaikutusten hyväksymisestä kieltäytymisen peruuttamisesta unionin alueella.

_________________

_________________

8 Lissabonin sopimusta ja Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaa koskevat yhteiset täytäntöönpanomääräykset, jotka Lissabonin liiton yleiskokous hyväksyi 11. lokakuuta 2017: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, asiakirja WIPO A/57/11, 11.10.2017.

8 Lissabonin sopimusta ja Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaa koskevat yhteiset täytäntöönpanomääräykset, jotka Lissabonin liiton yleiskokous hyväksyi 11. lokakuuta 2017. Asiakirja WIPO A/57/11, 11. lokakuuta 2017.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Jäsenvaltion tai muun kolmannen maan kuin alkuperämaana olevan sopimuspuolen viranomainen taikka luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla on oikeutettu etu ja joka on sijoittautunut unioniin tai muuhun kolmanteen maahan kuin alkuperämaana oleva sopimuspuoli, voi jättää komissiolle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun maantieteellisen merkinnän nimi on julkaistu Euroopan unionin virallisen lehdessä 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti, vastaväitteen jollakin unionin virallisista kielistä.

(1)  Jäsenvaltion tai muun kolmannen maan kuin alkuperämaana olevan sopimuspuolen viranomainen taikka luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla on oikeutettu etu ja joka on sijoittautunut unioniin tai muuhun kolmanteen maahan kuin alkuperämaana oleva sopimuspuoli, voi jättää komissiolle kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun maantieteellisen merkinnän nimi on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti, vastaväitteen jollakin unionin virallisista kielistä.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  kansainväliseen rekisteriin kirjattu maantieteellinen merkintä liittyy tuotteeseen, jonka osalta ei EU:ssa ei tällä hetkellä säädetä maantieteellisten merkintöjen suojasta;

Poistetaan.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

13 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a artikla

 

Seuranta ja tarkastelu

 

1.   Komissio arvioi unionin osallistumista Geneven asiakirjaan viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tärkeimmistä havainnoista.

 

Arviointi perustuu muun muassa seuraaviin näkökohtiin:

 

(a)   ilmoitettujen unionin lainsäädännössä suojattujen maantieteellisten merkintöjen määrä sekä perustelut ilmoitettujen merkintöjen valinnalle ja unionin lainsäädännössä suojatut maantieteelliset merkinnät, joita kolmannet osapuolet eivät ole hyväksyneet;

 

(b)   kolmansien maiden Geneven asiakirjaan osallistumisen kehitys ja komission toteuttamat toimet määrän lisäämiseksi; ja

 

(c)   niiden kolmansista maista peräisin olevien muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen määrä, joita komissio ei ole hyväksynyt.

 

2.   Komissio esittää tarvittaessa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] lainsäädäntöehdotuksen unionin lainsäädännössä maantieteellisille merkinnöille myönnetyn suojan ulottamisesta muihin kuin maataloustuotteisiin ennakoiden unionin täysimääräistä osallistumista Geneven asiakirjaan.

(1)

  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehty Lissabonin sopimus on vuonna 1958 tehty sopimus, joka tarjoaa keinot suojata alkuperänimitykset sen sopimuspuolissa. Sopimuksella on tällä hetkellä 28 sopimuspuolta, joista seitsemän on unionin jäsenvaltioita. Unioni ei kuitenkaan ole Lissabonin sopimuksen sopimuspuoli, koska sen jäseninä voi olla vain valtioita.

Lissabonin sopimusta päivitettiin Geneven asiakirjalla, jonka nojalla kansainvälisistä järjestöistä voi tulla sopimuspuolia. Parlamenttia pyydetään siis antamaan suostumuksensa unionin liittymiselle Geneven asiakirjaan, jotta unioni voi harjoittaa täysimääräisesti yksinomaista toimivaltaansa yhteisen kauppapolitiikan osalta. Asetusehdotuksella on määrä mahdollistaa unionin tehokas osallistuminen Lissabonin liittoon.

Esittelijä on yleisesti tyytyväinen ehdotukseen, jolla vahvistetaan unionin maantieteellisten merkintöjen asemaa kansainvälisellä tasolla ja unionin johtoasemaa paikallisten kulttuurien ja tuottajien suojelussa. Ehdotuksella autetaan edistämään tiettyjen eurooppalaisten tuotteiden kauppaa unionin kumppaneidensa kanssa tekemiä kahdenvälisiä sopimuksia laajemmin.

Esittelijän mielestä joihinkin ehdotuksen puutteisiin olisi kuitenkin puututtava, jotta se olisi mahdollisimman hyödyllinen unionin maantieteellisten merkintöjen kannalta.

1.  Esittelijä haluaa ehdottaa, että komissio toimittaisi ensimmäisen maantieteellisten merkintöjen luettelon jäsenvaltioiden ja asianomaisten sidosryhmien panosten pohjalta. Ne ovat nimittäin parhaassa asemassa määrittelemään kansainväliseen rekisteriin sisällytettävät maantieteelliset merkinnät. Lisäksi esittelijä katsoo, että komission olisi sisällytettävä luetteloon kaikki maantieteelliset merkinnät, jotka on tällä hetkellä suojattu unionin lainsäädännössä ja jotka ne jäsenvaltiot, jotka olivat erityisliiton jäseniä ennen kuin unioni liittyi Geneven asiakirjaan, ovat rekisteröineet kansainväliseen rekisteriin. Luetteloa olisi päivitettävä myöhemmin, ja siihen olisi pyrittävä sisällyttämään mahdollisimman monia unionin maantieteellisiä merkintöjä. Lisäksi parlamentin olisi voitava ehdottaa Lissabonin liittoon rekisteröitäviä maantieteellisiä merkintöjä.

2.  Vaikka Lissabonin sopimus kattaa sekä maataloustuotteiden että muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisiä merkintöjä, unioni ei ole suojannut muita kuin maataloustuotteita. Tämä on vakava puute, joka tällä hetkellä estää unionia osallistumasta täysimääräisesti Geneven asiakirjaan. Lisäksi unionin yksinomaisen toimivallan vuoksi jäsenvaltiot, jotka ovat suojanneet muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisiä merkintöjä, eivät voi suojata niitä Geneven asiakirjan nojalla. Esittelijä pitää tilannetta valitettavana, erityisesti koska se olisi voitu ratkaista ennen tämän säädöksen antamista, sillä parlamentti on viime vuosina toistuvasti pyytänyt kehittämään edelleen tämän luokan tuotteiden suojelua. Tämän vuoksi esittelijä ehdottaa, että komissio ottaa nopeasti käyttöön välineen muita kuin maataloustuotteita koskevien maantieteellisten merkintöjen suojaamiseksi horisontaalisella lainsäädännöllä. Esittelijä teki tämän ehdotuksen perusteella tarkistuksia sen varmistamiseksi, että asetus olisi edelleen tarkoituksenmukainen, jos unionin lainsäädäntöä kehitetään edelleen muiden kuin maataloustuotteiden osalta.

3.  Unionin jäsenvaltioista seitsemän on Lissabonin liiton jäseniä, ja ne ovat jäseninä hyväksyneet kolmansien maiden maantieteellisten merkintöjen suojan. Esittelijä on tyytyväinen esitettyyn siirtymäkauteen, jotta nämä jäsenvaltiot voivat täyttää kansainväliset velvoitteensa, jotka juontavat ajalta ennen unionin liittymistä Geneven asiakirjaan. Esittelijä haluaa myös painottaa, että olisi tutkittava ratkaisua, kuten näiden valtioiden osittaista osallistumista Geneven asiakirjaan, jotta ne voivat edelleen jatkaa muita kuin maataloustuotteita koskevien maantieteellisten merkintöjensä täysimääräistä suojelua.

4.  Vaikka Geneven asiakirja mahdollistaa kansainvälisten järjestöjen jäsenyyden erityisliitossa, se ei automaattisesti anna niille äänioikeutta. Kullakin kansainvälisellä järjestöllä onkin vastaava määrä ääniä, kuin asiakirjan osapuolina on sen jäsenvaltioita. Ottaen huomioon unionin yksinomaisen toimivallan tämä veisi siltä äänioikeuden. Esittelijä haluaa ilmaista huolensa tästä tilanteesta ja pyytää komissiota tutkimaan siihen mahdollisia ratkaisuja, kuten sitä, että jäsenvaltiot ratifioivat välineen unionin edun mukaisesti.


KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (3.12.2018)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Valmistelija: Christophe Hansen

LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa oikeudellinen kehys, jotta Euroopan unioni voi osallistua tehokkaasti WIPOn Lissabonin liittoon sen jälkeen kun unionista on tullut Geneven asiakirjan sopimuspuoli. Valmistelija suhtautuu myönteisesti tähän ehdotukseen, joka on laadittu vaikeassa geopoliittisessa tilanteessa, jossa monenvälisten foorumien esteet valitettavasti vaikeuttavat merkittävän edistyksen saavuttamista maantieteellisten merkintöjen suojan takaamisessa. Ehdotuksessa keskitytään useisiin näkökohtiin ja siinä korostetaan muun muassa seuraavia seikkoja:

1.  Unionin ryhtymiseen Geneven asiakirjan sopimuspuoleksi liittyy merkittäviä etuja. Valmistelija suhtautuu myönteisesti Geneven asiakirjan mahdollistamaan aiempaa kattavampaan eurooppalaisten maantieteellisten merkintöjen suojaan. Geneven asiakirjaan liittymisen jälkeen unioni voi myös jatkaa suojan hakemista maantieteellisille merkinnöille kahdenvälisillä sopimuksilla sellaisten kauppakumppanien kanssa, jotka eivät ole (vielä) Geneven asiakirjan sopimuspuolia.

2.  Lisäksi valmistelija haluaa korostaa nykyisen ehdotuksen ja WTO:n TRIPS-sopimuksen yhteensopivuutta näiden mahdollista tulevaa yhdistämistä silmällä pitäen.

3.  EU:n olisi toimitettava sen todennettujen maantieteellisten merkintöjen luetteloiden perusteella laadittu luettelo unionin maantieteellisistä merkinnöistä. Luettelo olisi laadittava tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja asianomaisten sidosryhmien kanssa, ja sitä voidaan myöhemmin mukauttaa vastaamaan uusia markkinoiden vaatimuksia.

4.  EU:n maantieteellisillä merkinnöillä on periaatteessa nopea, korkeatasoinen ja lopullinen suoja kaikissa nykyisissä ja tulevissa Geneven asiakirjan sopimuspuolissa. Monenvälisen rekisterin ansiosta EU:n maantieteellisten merkintöjen tunnettuus kasvaa, koska Geneven asiakirjan nojalla saadun suojan maantieteellinen kattavuus on laaja.

5.  Unionin jäsenvaltioista seitsemän on Lissabonin liiton jäseniä, ja ne ovat jäseninä hyväksyneet kolmansien maiden maantieteellisten merkintöjen suojan. Siirtymäkausi on tarpeen, jotta voidaan täyttää kansainväliset velvollisuudet, joihin on sitouduttu ennen unionin liittymistä Geneven asiakirjaan.

Valmistelija hyväksyy yleisesti ottaen nämä mukautukset lukuun ottamatta seuraavia tarkistuksia.

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Jotta unionin voisi käyttää täysimääräisesti yksinomaista toimivaltansa yhteisen kauppapolitiikan alalla, siitä tulee alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjan, jäljempänä ’Geneven asiakirja’2 , sopimuspuoli neuvoston päätöksen (EU) …/…3 nojalla. Geneven asiakirjan sopimuspuolet ovat alkuperänimitysten suojaamisesta ja niiden kansainvälisestä rekisteröinnistä tehdyllä Lissabonin sopimuksella luodun erityisliiton, jäljempänä ’erityisliitto’4, jäseniä. Päätöksen (EU)…/… 3 artiklan mukaan unionia edustaa erityisliitossa komissio.

(1)  Jotta unionin voisi käyttää täysimääräisesti yksinomaista toimivaltaansa yhteisen kauppapolitiikan alalla ja täysin Maailman kauppajärjestön teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevan sopimuksen (TRIPS) sitoumusten mukaisesti, siitä tulee alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjan, jäljempänä ’Geneven asiakirja’2, sopimuspuoli neuvoston päätöksen (EU) …/…3 nojalla. Geneven asiakirjan sopimuspuolet ovat alkuperänimitysten suojaamisesta ja niiden kansainvälisestä rekisteröinnistä tehdyllä Lissabonin sopimuksella luodun erityisliiton, jäljempänä ’erityisliitto’4, jäseniä Päätöksen (EU)…/… 3 artiklan mukaan unionia edustaa erityisliitossa komissio.

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

3 EUVL L […], […], s. […].

3 EUVL L […], […], s. […].

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Unionin liityttyä Geneven asiakirjaan komission olisi ensimmäisenä toimenaan jätettävä Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle, jäljempänä ’kansainvälinen toimisto’, hakemus unionin alueelta peräisin olevien ja unionin alueella suojattujen maantieteellisten merkintöjen luettelon rekisteröimiseksi sen rekisteriin, jäljempänä ’kansainvälinen rekisteri’. Tällaista luetteloa vahvistettaessa olisi otettava huomioon, kuten eräissä maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevissa unionin kahdenvälisten ja alueellisten sopimusten yhteydessä, erityisesti tuotannon ja viennin arvo, muihin sopimuksiin perustuva suoja sekä nykyinen tai mahdollinen väärinkäyttö asianomaisissa kolmansissa maissa.

(4)  Unionin liityttyä Geneven asiakirjaan komission olisi ensimmäisenä toimenaan jätettävä Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle, jäljempänä ’kansainvälinen toimisto’, hakemus unionin alueelta peräisin olevien ja unionin alueella suojattujen maantieteellisten merkintöjen luettelon rekisteröimiseksi sen rekisteriin, jäljempänä ’kansainvälinen rekisteri’, tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja asianomaisten toimialajärjestöjen ja tuottajien kanssa. Tähän luetteloon olisi sisällytettävä mahdollisuuksien mukaan niiden jäsenvaltioiden, jotka olivat erityisunionin sopimuspuolia jo ennen kuin Euroopan unioni liittyi Geneven asiakirjaan, jo kirjaamat maantieteelliset merkinnät. Lisäksi tällaista luetteloa vahvistettaessa olisi otettava huomioon, kuten eräissä maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevissa unionin kahdenvälisten ja alueellisten sopimusten yhteydessä, erityisesti tuotannon ja viennin arvo, muihin sopimuksiin perustuva suoja sekä nykyinen tai mahdollinen väärinkäyttö asianomaisissa kolmansissa maissa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Sen varmistamiseksi, että unionissa myöhemmin suojattavat ja rekisteröitävät maantieteelliset merkinnät kirjataan kansainväliseen rekisteriin, on asianmukaista valtuuttaa komissio jättämään myöhemmässä vaiheessa hakemuksia tällaisten maantieteellisten merkintöjen kansainväliseksi rekisteröimiseksi joko omasta aloitteestaan taikka jäsenvaltion, tuottajaryhmän tai poikkeustapauksissa yksittäisen tuottajan pyynnöstä.

(5)  Sen varmistamiseksi, että unionissa lisäksi tai myöhemmin suojattavat ja rekisteröitävät maantieteelliset merkinnät kirjataan kansainväliseen rekisteriin, mukaan lukien mahdollinen suojan laajentaminen kattamaan muut kuin maataloustuotteiden maantieteelliset merkinnät, on asianmukaista valtuuttaa komissio jättämään myöhemmässä vaiheessa hakemuksia tällaisten maantieteellisten merkintöjen kansainväliseksi rekisteröimiseksi joko omasta aloitteestaan, kun kyseessä ovat muiden kuin maataloustuotteiden maantieteelliset merkinnät, taikka jäsenvaltion, tuottajaryhmän tai poikkeustapauksissa yksittäisen tuottajan pyynnöstä. Unionin liittyminen Geneven asiakirjaan ei vaikuta kahdenvälisiin vapaakauppasopimuksiin perustuvaan maantieteellisten merkintöjen nykyiseen ja tulevaan suojaan. Tätä tarkoitusta varten komission olisi kuultava säännöllisesti jäsenvaltioita, toimialajärjestöjä ja eurooppalaisia tuottajia sidosryhmien kanssa käytävän sujuvan vuoropuhelun käynnistämiseksi.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  On kohtuullista, että Geneven asiakirjan ja Lissabonin sopimusta ja Lissabonin sopimusta koskevaa Geneven asiakirjaa koskevien yhteisten täytäntöönpanomääräysten mukaiset maksut, jotka liittyvät maantieteellistä merkintää koskevaan hakemukseen, joka jätetään kansainväliselle toimistolle kansainvälisistä rekisteröintiä varten, sekä maksut, jotka on maksettava muista kansainväliseen rekisteriin tehtävistä merkinnöistä sekä otteiden, todistusten ja kansainvälisen rekisteröinnin sisältöön liittyvien tietojen toimittamisesta, suorittaa jäsenvaltio, josta maantieteellinen merkintä on peräisin. Tämä ei saisi rajoittaa jäsenvaltion sellaisen päätöksen soveltamista, jolla haetaan kyseisten maksujen osalta korvausta tuottajaryhmältä tai yksittäiseltä tuottajalta, joka käyttää maantieteellistä merkintää, jolle haetaan kansainvälistä rekisteröintiä.

(9)  On kohtuullista, että Geneven asiakirjan ja Lissabonin sopimusta ja Lissabonin sopimusta koskevaa Geneven asiakirjaa koskevien yhteisten täytäntöönpanomääräysten mukaiset maksut, jotka liittyvät maantieteellistä merkintää koskevaan hakemukseen, joka jätetään kansainväliselle toimistolle kansainvälisistä rekisteröintiä varten, sekä maksut, jotka on maksettava muista kansainväliseen rekisteriin tehtävistä merkinnöistä sekä otteiden, todistusten ja kansainvälisen rekisteröinnin sisältöön liittyvien tietojen toimittamisesta, suorittaa jäsenvaltio, josta maantieteellinen merkintä on peräisin.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän asetuksen soveltamiseksi alkuperänimityksiin, asetuksissa (EU) N:o 1151/2012 ja (EU) N:o 1308/2013 määritellyt alkuperänimitykset mukaan lukien, sekä maantieteellisiin merkintöihin viitataan ilmaisulla ’maantieteelliset merkinnät’.

Tämän asetuksen soveltamiseksi alkuperänimityksiin, asetuksissa (EU) N:o 1151/2012 ja (EU) N:o 1308/2013 määritellyt alkuperänimitykset mukaan lukien, sekä maantieteellisiin merkintöihin viitataan ilmaisulla ’maataloustuotteiden ja muiden kuin maataloustuotteiden maantieteelliset merkinnät’.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun unioni liittyy Geneven asiakirjaan, komissio jättää Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle, jäljempänä ’kansainvälinen toimisto’, hakemukset, jotka koskevat unionin lainsäädännön nojalla suojattujen ja rekisteröityjen, unionista peräisin oleviin tuotteisiin liittyvien maantieteellisten merkintöjen kansainvälistä rekisteröintiä Geneven asiakirjan 5 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla.

Kun unioni liittyy Geneven asiakirjaan, komissio jättää Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle, jäljempänä ’kansainvälinen toimisto’, hakemukset, jotka koskevat unionin lainsäädännön nojalla suojattujen ja rekisteröityjen, unionista peräisin oleviin tuotteisiin liittyvien maantieteellisten merkintöjen tai jäsenvaltion tai asianomaisen tuottajaryhmän pyynnöstä muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen kansainvälistä rekisteröintiä Geneven asiakirjan 5 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu maantieteellisten merkintöjen luettelo, 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu maantieteellisten merkintöjen luettelo, 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Luettelo sisältää mahdollisuuksien mukaan niiden jäsenvaltioiden, jotka olivat erityisunionin sopimuspuolia jo ennen kuin Euroopan unioni liittyi Geneven asiakirjaan, kansainväliseen rekisteriin jo kirjaamat maantieteelliset merkinnät.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Toisessa alakohdassa tarkoitetun luettelon vahvistamiseksi komissio ottaa huomioon erityisesti seuraavat seikat:

Toisessa alakohdassa tarkoitetun luettelon vahvistamiseksi komissio ottaa huomioon muun muassa seuraavat seikat:

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun unioni on liittynyt Geneven asiakirjaan, komissio voi omasta aloitteestaan taikka jäsenvaltion, tuottajaryhmän tai unionissa suojattua ja rekisteröityä maantieteellistä merkintää käyttävän yksittäisen tuottajan pyynnöstä hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä sellaisen hakemuksen jättämiseksi kansainväliselle toimistolle, joka koskee unionin lainsäädännön nojalla suojatun ja rekisteröidyn, unionista peräisin olevaan tuotteeseen liittyvän maantieteellisen merkinnän kansainvälistä rekisteröintiä.

Kun unioni on liittynyt Geneven asiakirjaan, komissio hyväksyy omasta aloitteestaan taikka jäsenvaltion, tuottajaryhmän tai unionissa suojattua ja rekisteröityä maataloustuotteiden tai muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellistä merkintää käyttävän yksittäisen tuottajan pyynnöstä täytäntöönpanosäädöksiä sellaisen hakemuksen jättämiseksi kansainväliselle toimistolle, joka koskee unionin lainsäädännön nojalla suojatun ja rekisteröidyn, unionista peräisin olevaan tuotteeseen liittyvän maantieteellisen merkinnän kansainvälistä rekisteröintiä.

Tätä tarkoitusta varten komission olisi kuultava säännöllisesti jäsenvaltioita, toimialajärjestöjä ja eurooppalaisia tuottajia.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Arvioidessaan, jätetäänkö kansainvälistä rekisteröintiä koskeva hakemus vai ei, komissio ottaa huomioon 2 artiklan kolmannessa alakohdassa esitetyt perusteet. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tämän artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Komissio arvioi kansainvälisen toimiston Geneven asiakirjan 6 artiklan 4 kohdan nojalla tiedoksiantaman julkaisun, joka koskee kansainväliseen rekisteriin kirjattua maantieteellistä merkintää ja jonka osalta Geneven asiakirjan 1 artiklan xv alakohdassa määritelty alkuperämaana oleva sopimuspuoli ei ole jäsenvaltio, määritelläkseen, sisältääkö se Lissabonin sopimusta ja Lissabonin sopimusta koskevaa Geneven asiakirjaa koskevien yhteisten täytäntöönpanomääräysten8, jäljempänä ’täytäntöönpanomääräykset’, 5 säännön 2 kohdassa vahvistetut pakolliset osatekijät ja 5 säännön 3 kohdassa määrätyt laatua, mainetta tai ominaisuuksia koskevat tiedot, sekä arvioidakseen, liittyykö julkaiseminen tuotteeseen, jolle on jo myönnetty unionissa maantieteellisen merkinnän suoja. Tällainen arviointi on tehtävä neljän kuukauden kuluessa, ja siihen ei sisällytetä unionin muita erityisiä säännöksiä, jotka liittyvät tuotteiden markkinoille saattamiseen ja erityisesti terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin, kaupan pitämisen vaatimuksiin ja elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin, koskevaa arviointia.

(1)  Komissio arvioi kansainvälisen toimiston Geneven asiakirjan 6 artiklan 4 kohdan nojalla tiedoksiantaman julkaisun, joka koskee kansainväliseen rekisteriin kirjattua maantieteellistä merkintää ja jonka osalta Geneven asiakirjan 1 artiklan xv alakohdassa määritelty alkuperämaana oleva sopimuspuoli ei ole jäsenvaltio, määritelläkseen, sisältääkö se Lissabonin sopimusta ja Lissabonin sopimusta koskevaa Geneven asiakirjaa koskevien yhteisten täytäntöönpanomääräysten8, jäljempänä ’täytäntöönpanomääräykset’, 5 säännön 2 kohdassa vahvistetut pakolliset osatekijät ja 5 säännön 3 kohdassa määrätyt laatua, mainetta tai ominaisuuksia koskevat tiedot, sekä arvioidakseen, liittyykö julkaiseminen tuotteeseen, jolle on myönnetty unionissa maantieteellisen merkinnän suoja. Tällainen arviointi on tehtävä neljän kuukauden kuluessa, ja siihen ei sisällytetä unionin muita erityisiä säännöksiä, jotka liittyvät tuotteiden markkinoille saattamiseen ja erityisesti terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin, kaupan pitämisen vaatimuksiin ja elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin, koskevaa arviointia.

_________________

_________________

8 Lissabonin sopimusta ja Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaa koskevat yhteiset täytäntöönpanomääräykset, jotka Lissabonin liiton yleiskokous hyväksyi 11. lokakuuta 2017: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, asiakirja WIPO A/57/11, 11.10.2017.

8 Lissabonin sopimusta ja Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaa koskevat yhteiset täytäntöönpanomääräykset, jotka Lissabonin liiton yleiskokous hyväksyi 11. lokakuuta 2017: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, asiakirja WIPO A/57/11, 11.10.2017.

Perustelu

Asetuksessa olisi otettava huomioon EU:n lainsäädännön tuleva kehitys esimerkiksi muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojan osalta.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  kansainväliseen rekisteriin kirjattu maantieteellinen merkintä liittyy tuotteeseen, jonka osalta ei EU:ssa ei tällä hetkellä säädetä maantieteellisten merkintöjen suojasta;

e)  kansainväliseen rekisteriin kirjattu maantieteellinen merkintä liittyy tuotteeseen, jonka osalta EU:ssa ei vastaväitteen esittämisen hetkellä säädetä maantieteellisten merkintöjen suojasta;

Perustelu

Asetuksessa olisi otettava huomioon EU:n lainsäädännön tuleva kehitys esimerkiksi muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojan osalta.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämä ei rajoita jäsenvaltion sellaisen päätöksen soveltamista, jolla haetaan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen maksujen osalta korvausta tuottajaryhmältä tai yksittäiseltä tuottajalta, joka käyttää maantieteellistä merkintää, jolle haetaan kansainvälistä rekisteröintiä.

Poistetaan.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin toimi sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

Viiteasiakirjat

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

10.9.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

10.9.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Christophe Hansen

29.8.2018

Valiokuntakäsittely

20.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Paloma López Bermejo, Francisco José Millán Mon, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

39

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (30.11.2018)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Valmistelija: Adina-Ioana Vălean

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa esittämään, että parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin toimi sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

Viiteasiakirjat

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

10.9.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

10.9.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Hyväksytty (pvä)

27.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

8

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

49

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Edward Czesak, Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

8

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNANLAUSUNTO

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puheenjohtajan Czesław Adam Siekierskin 1. lokakuuta 2018 päivätty kirje oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtajalle Pavel Svobodalle

Käännös

Arvoisa puheenjohtaja

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan (COM(2018)0365final – 2018/0189(COD)), jonka osalta oikeudellisten asioiden valiokunta on asiasta vastaava valiokunta, lähetettiin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle lausuntoa varten.

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan koordinaattorit päättivät kuitenkin 29. elokuuta 2018 pitämässään kokouksessa, että tämän ehdotuksen teknisen luonteen vuoksi asiasta ei anneta virallista oikeudellista lausuntoa vaan sen sijaan valiokunta esittää asiasta vastaavalle valiokunnalle kirjeen muodossa huomautuksia käsiteltävänä olevasta aiheesta.

Tärkein viesti, jonka haluamme välittää esittelijöille, varjoesittelijöille ja muille tämän ehdotuksen käsittelyä käsitteleville oikeudellisten asioiden valiokunnan jäsenille, on korostaa alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen riittävän suojelun perustavanlaatuista merkitystä EU:n maatalous- ja elintarvikealan toimijoille, sillä valtaosa tällaisten nimitysten ja merkintöjen alaisista nimistä liittyy elintarvikkeisiin. Kuten ehdotuksen perusteluissa todetaan, tällaisella suojalla on suuri merkitys laadun edistämisessä, kuluttajien luottamuksen varmistamisessa, perinteiden säilymisessä, maaseutualueiden elinkelpoisuudessa ja ennen kaikkea tuottajille maksettavan huomattavan hintalisän tarjoamisessa.

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalla on ollut ratkaiseva rooli EU:n sisäisen lainsäädännön kehittämisessä tällä alalla (erityisesti asetuksilla (EU) N:o 1151/2012 ja 1308/2013). Kansainvälisellä tasolla se on aina tukenut EU:n yleistä politiikkaa, jolla edistetään ja parannetaan kahdenvälisten, alueellisten ja monenvälisten sopimusten avulla alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa, vaikka jotkin EU:n kauppakumppanit ovat selvästi vastahakoisia siihen. Tässä suhteessa unionin liittyminen Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan ja siihen liittyvä lainsäädäntöehdotus, jolla varmistetaan unionin tehokas osallistuminen tähän monenväliseen välineeseen, ovat selvästi myönteisiä.

Ehdotuksen sisällön osalta maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta haluaisi esittää seuraavat kolme huomautusta:

On selvää, että kun komissio käyttää toimivaltaansa ehdotetun asetuksen nojalla, sen tärkeimpänä tavoitteena olisi oltava, että mahdollisimman monet EU:n nimet suojataan WIPO:n kansainvälisessä rekisterissä. Neuvotellessaan kahdenvälisistä sopimuksista (kuten CETA-sopimus tai parhaillaan neuvoteltavana oleva sopimus Mercosurin kanssa) EU:n on usein laadittava hyvin suppea nimiluettelo, mikä aiheuttaa paljon turhautumista niiden tuottajien keskuudessa, joiden alkuperänimitykset tai maantieteelliset merkinnät jäävät tällaisen luettelon ulkopuolelle. Monenvälisissä yhteyksissä, kuten Lissabonin järjestelmässä, jossa kaikki osallistuvat maat tunnustavat alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen asianmukaisen suojelun arvon ja edut, komission ei pidä epäröidä vaan kunnianhimoisesti pyrkiä saamaan kaikki EU-nimet (tai ainakin ne, joilla on todellista arvoa kansainvälisessä kaupassa), merkityiksi rekisteriin.

Lissabonin järjestelmän arvoa alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen kansainvälistä suojelua koskevana välineenä vähentää jonkin verran se, että tässä järjestelmässä on vain vähän osallistujia. Viimeksi tehtyjen laskelmien mukaan vain 23 EU:n ulkopuolista maata oli Lissabonin sopimuksen osapuolia, joista vain yksi oli kymmenen tärkeimmän kauppakumppaniemme joukossa (Turkki). Tästä syystä EU:n olisi tehtävä kaikki voitava kannustaakseen muita maita liittymään Lissabonin järjestelmään ja jatkaakseen muiden kuin osallistuvien maiden kanssa käytävien kahdenvälisten neuvottelujen avulla omien alkuperänimitystensä ja maantieteellisten merkintöjensä suojaa, jota ei voida saavuttaa tämän monenvälisen välineen avulla.

Lisäksi maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta haluaa korostaa, että nykyisen lainsäädäntöehdotuksen mukaan kaikki EU:n tärkeät päätökset, jotka liittyvät esimerkiksi maantieteellisten merkintöjen luetteloon, joka on sisällytettävä ensimmäiseen suojelua ja rekisteröintiä koskevaan hakemukseen, uusien EU-hakemusten jättämiseen myöhemmin, maantieteellisten merkintöjen suojan myöntämiseen tai epäämiseen kolmannelle maalle tai tällaisen suojan perumiseen, hyväksyttäisiin täytäntöönpanosäädöksillä, mikä jättäisi tällaiset päätökset lähes kokonaan parlamentin valvonnan ulkopuolelle. Siksi on kysyttävä, eikö olisi otettava käyttöön jonkinlainen parlamentaarinen panos tämän asetuksen soveltamisessa esimerkiksi siten, että parlamentti voisi hyväksyä komission 2 artiklan nojalla laatiman maantieteellisten merkintöjen alustavan luettelon tai esittää tarvittaessa omia pyyntöjä lisähakemusten jättämiseksi 3 artiklan nojalla.

Lienee tarpeetonta sanoa, että olen edelleen täysin käytettävissä, jos esittelijä haluaa tai Te itse haluatte keskustella kanssamme tarkemmin. Odotan mielenkiinnolla edellä mainittujen ajatusten sisällyttämistä oikeudellisten asioiden valiokunnan valmisteltavana olevaan lainsäädäntömietintöön.

Kunnioittavasti

Czesław Adam Siekierski

Kopio:  Bernd Lange, kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin toimi sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

Viiteasiakirjat

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

27.7.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

10.9.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

10.9.2018

ENVI

10.9.2018

AGRI

10.9.2018

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

6.12.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Lola Sánchez Caldentey

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.1.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö