Nós Imeachta : 2018/0189(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0036/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0036/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 16/04/2019 - 8.3

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0361

TUARASCÁIL     ***I
PDF 262kWORD 106k
28.1.2019
PE 631.792v02-00 A8-0036(2018)2019

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

(COM(2018)0365 – C8‑0383/2018 – 2018/0189(COD))

An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

Rapóirtéir: Virginie Rozière

LEASUITHE
DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 TUAIRIM ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
 TUAIRIM ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 TUAIRIM ÓN gCOISTE UM THALMHAÍOCHT AGUS UM FHORBAIRT TUAITHE
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

(COM(2018)0365 – C8‑0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0365),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 207 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0383/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 12 Nollaig 2018(1),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus do na tuairimí ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia agus ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe (A8-0036/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  Chun gur féidir leis an Aontas a inniúlacht eisiach a fheidhmiú go hiomlán i ndáil lena chomhbheartas tráchtála, déanfar páirtí conarthach de in Acht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha ('Acht na Ginéive')2 de bhun Chinneadh (AE) …/… ón gComhairle3. I dtaca leis na páirtithe conarthacha in Acht na Ginéive, is baill iad d’Aontas Speisialta a cuireadh ar bun le Comhaontú Liospóin maidir le Sonrúcháin Tionscnaimh a Chosaint agus a Chlárú go hIdirnáisiúnta4 (‘Aontas Speisialta’). I gcomhréir le hAirteagal 3 de Chinneadh (AE).../..., déanfaidh an Coimisiún ionadaíocht thar ceann an Aontais san Aontas Speisialta.

(1)  Chun gur féidir leis an Aontas a inniúlacht eisiach a fheidhmiú go hiomlán i ndáil lena chomhbheartas tráchtála, agus é go hiomlán comhlíontach i dtaca lena ghealltanais faoin gComhaontú maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (TRIPS) de chuid na hEagraíochta Domhanda Trádála, déanfar páirtí conarthach de in Acht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha (‘Acht na Ginéive’) de bhun Chinneadh (AE) …/… ón gComhairle3. I dtaca leis na páirtithe conarthacha in Acht na Ginéive, is baill iad d’Aontas Speisialta a cuireadh ar bun le Comhaontú Liospóin maidir le Sonrúcháin Tionscnaimh a Chosaint agus a Chlárú go hIdirnáisiúnta (‘Aontas Speisialta’). I gcomhréir le hAirteagal 3 de Chinneadh (AE).../..., déanfaidh an Coimisiún ionadaíocht thar ceann an Aontais san Aontas Speisialta.

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

 

3 IO L […], […], lch. […].

3 IO L […], […], lch. […].

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

 

Leasú    2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1a)  An 6 Deireadh Fómhair 2015, ghlac Parlaimint na hEorpa rún maidir leis an bhféidearthacht cosaint ón Aontas Eorpach i ndáil le tásca geografacha a leathnú go dtí táirgí neamhthalmhaíochta, agus leagadh síos a tuairimí sna réimsí sin sa rún.

Leasú    3

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  Tar éis aontachas an Aontais le hAcht na Ginéive, ba cheart don Choimisiún, mar chéad chéim, iarratas a dhéanamh chuig Biúró Idirnáisiúnta na hEagraíochta Domhanda um Maoin Intleachtúil ('an Biúró Idirnáisiúnta') maidir le liosta de thásca geografacha, ar de thionscnamh chríoch an Aontais iad agus atá faoi chosaint sa chríoch sin, a chlárú ina gclár (‘an Clár Idirnáisiúnta’). I dtaca leis na critéir chun liosta den sórt sin a bhunú, ba cheart a chur san áireamh go háirithe, faoi mar a dhéantar i gcás cuid de chomhaontuithe déthaobhacha agus réigiúnacha an Aontais maidir le cosaint tásc geografach, an luach táirgeachta agus an luach onnmhairiúcháin, cosaint faoi chomhaontuithe eile chomh maith le mí-úsáid reatha nó fhéideartha sna tríú tíortha lena mbaineann.

(4)  Tar éis aontachas an Aontais le hAcht na Ginéive, ba cheart don Choimisiún, mar chéad chéim, iarratas a dhéanamh chuig Biúró Idirnáisiúnta na hEagraíochta Domhanda um Maoin Intleachtúil (‘an Biúró Idirnáisiúnta’) maidir le liosta de thásca geografacha, ar de thionscnamh chríoch an Aontais iad agus atá faoi chosaint sa chríoch sin, a chlárú ina gclár (‘an Clár Idirnáisiúnta’), i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, le comhlachais trádála agus le táirgeoirí lena mbaineann. Dá bhrí sin, chun gur féidir leis an gCoimisiún liosta den sórt sin a bhunú, ba cheart do Bhallstát, do ghrúpa leasmhar táirgeoirí nó do tháirgeoir leasmhar aonair a úsáideann tásc geografach atá faoi chosaint agus cláraithe san Aontas, fógra faoi ainmneacha na dtásc geografach ba mhaith leo a áireamh sa liosta sin a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart don Choimisiún na tásca geografacha sin a áireamh sa liosta sin. Mar sin féin, bunaithe ar chritéir a úsáidtear go minic le haghaidh roinnt comhaontuithe déthaobhacha agus réigiúnacha ón Aontas maidir le tásca geografacha a chosaint, go háirithe an luach táirgeachta agus an luach onnmhairiúcháin, cosaint faoi chomhaontuithe eile chomh maith le mí-úsáid reatha sna tríú tíortha lena mbaineann nó mí-úsáid a d’fhéadfadh a bheith ann sna tíortha sin, ba cheart don Choimisiún bheith in ann agóid a dhéanamh i gcoinne tásc geografach sonrach a áireamh sa liosta de thásca geografacha ar de thionscnaimh chríoch an Aontais iad agus atá faoi chosaint san Aontas agus ba cheart dó údarú a thabhairt lena chinneadh. Thairis sin, ba cheart na tásca geografacha uile a thairbhíonn de chosaint faoi dhlí an Aontais agus atá cláraithe sa Chlárlann Idirnáisiúnta ag na Ballstáit sin a bhí ina gcomhaltaí den Aontas Speisialta roimh aontachas an Aontais le hAcht na Ginéive a bheith sa liosta.

Leasú    4

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  Chun a áirithiú go mbeidh tásca breise geografacha atá faoi chosaint agus cláraithe san Aontas cláraithe sa Chlár Idirnáisiúnta, is iomchuí an Coimisiún a údarú tamall ina dhiaidh sin chun iarratais a dhéanamh maidir leis na tásca breise geografacha sin a chlárú go hidirnáisiúnta, bíodh sin ar a thionscnamh féin arna iarraidh sin do Bhallstát nó do ghrúpa leasmhar táirgeoirí, nó, i gcásanna eisceachtúla, arna iarraidh sin do tháirgeoir aonair.

(5)  Chun a áirithiú go mbeidh tásca breise geografacha atá faoi chosaint agus cláraithe san Aontas cláraithe sa Chlár Idirnáisiúnta, lena n-áirítear an leathnú fhéideartha ar an gcosaint go tásca geografacha le haghaidh táirgí neamhthalmhaíochta, is iomchuí an Coimisiún a údarú tamall ina dhiaidh sin chun iarratais a dhéanamh maidir leis na tásca breise geografacha sin a chlárú go hidirnáisiúnta, bíodh sin ar a thionscnamh féin, arna iarraidh sin do Bhallstát, do Pharlaimint na hEorpa nó do ghrúpa leasmhar táirgeoirí, nó, i gcásanna eisceachtúla, arna iarraidh sin do tháirgeoir aonair. Dá bhrí sin, ba cheart don Choimisiún dul i gcomhairle leis na geallsealbhóirí ábhartha ar bhonn rialta. Sa bhreis air sin, le haontachas an Aontais le hAcht na Ginéive, níor cheart go gcuirfí i mbaol cosaint na dtáscairí geografacha atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo i gcomhaontuithe déthaobhacha saorthrádála.

Leasú    5

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5a)  Trí thásca geografacha a chur leis an gClár Idirnáisiúnta, ba cheart go mbeifí in ann táirgí cáilíochta, iomaíocht chothrom agus cosaint tomhaltóirí a sholáthar. Agus luach suntasach cultúrtha agus eacnamaíoch ag baint leo, ba cheart measúnú a dhéanamh ar thásca geografacha i ndáil leis an luach a chruthaítear do phobail áitiúla, d’fhonn tacú le forbairt tuaithe agus deiseanna fostaíochta nua a chur chun cinn i seirbhísí táirgthe, próiseála agus seirbhísí gaolmhara eile.

Leasú    6

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5b)  Ba cheart don Choimisiún sásra rialta a úsáid chun dul i gcomhairle leis na Ballstáit, le comhlachais trádála agus le táirgeoirí an Aontais chun idirphlé leanúnach a bhunú leis na geallsealbhóirí ábhartha.

Leasú    7

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6a)  Is iomchuí foráil a dhéanamh do nós imeachta maidir le diúltú cosanta a aistarraingt, go háirithe i gcás forbairtí breise ar dhlí an Aontas lena bhféadfaí tásca geografacha neamhthalmhaíochta a chosaint.

Leasú    8

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(8a)  D’fhéadfadh sé go mba mhian leis na seacht mBallstát a bhí ina mbaill den Aontas Speisialta a bheith rannpháirteach in Acht na Ginéive chun cosaint a thabhairt do na tásca geografacha nach mbaineann tairbhe as cosaint chothrománach ar leibhéal an Aontais. Chun go bhféadfaidís déanamh amhlaidh, ba cheart aird a thabhairt ar cheart go gceadófaí dóibh a bheith rannpháirteach go páirteach in Acht na Ginéive, d’ainneoin inniúlachtaí an Aontais i gcás inarb infheidhme.

Leasú    9

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10)  Chun íoc as aon ghannchion i ndáil le buiséad oibriúcháin an Aontais Speisialta, ba cheart go bhféadfadh an tAontas foráil a dhéanamh maidir le ranníocaíocht speisialta ar feadh na n-acmhainní atá ar fáil chun na críche sin i mbuiséad bliantúil an Aontais.

(10)  Chun íoc as aon ghannchion i ndáil le buiséad oibriúcháin an Aontais Speisialta, ba cheart go bhféadfadh an tAontas foráil a dhéanamh maidir le ranníocaíocht speisialta ar feadh na n-acmhainní atá ar fáil chun na críche sin i mbuiséad bliantúil an Aontais, i bhfianaise luach eacnamaíoch agus cultúrtha chosaint na dtásc geografach.

Leasú    10

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11)  D'fhonn coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le ballraíocht an Aontais san Aontas Speisialta a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún i ndáil le liosta de thásca geografacha a bhunú chun na gcríoch seo a leanas: iarratas a dhéanamh na tásca sin a chlárú go hidirnáisiúnta ag an mBiúró Idirnáisiúnta ar aontú dó d’Acht na Ginéive, iarratas a dhéanamh ina dhiaidh sin ar thásc geografach a chlárú go hidirnáisiúnta leis an mBiúró Idirnáisiúnta, diúltú do chur i gcoinne, cinneadh cé acu atá nó nach bhfuil cosaint le deonú do thásc geografach atá cláraithe sa Chlár Idirnáisiúnta, agus cosaint tásc geografach san Aontas atá cláraithe sa chlár Idirnáisiúnta a chur ar ceal. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle7 ,

(11)  D’fhonn coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le ballraíocht an Aontais san Aontas Speisialta a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún i ndáil le liosta de thásca geografacha a bhunú chun na gcríoch seo a leanas: iarratas a dhéanamh na tásca sin a chlárú go hidirnáisiúnta ag an mBiúró Idirnáisiúnta ar aontú dó d’Acht na Ginéive, iarratas a dhéanamh ina dhiaidh sin ar thásc geografach a chlárú go hidirnáisiúnta leis an mBiúró Idirnáisiúnta, diúltú do chur i gcoinne, cinneadh cé acu atá nó nach bhfuil cosaint le deonú do thásc geografach atá cláraithe sa Chlár Idirnáisiúnta, cosaint tásc geografach san Aontas atá cláraithe sa chlár Idirnáisiúnta a chur ar ceal, agus diúltú na n-éifeachtaí a ghabhann le clárú idirnáisiúnta a aistarraingt. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle7. Ba cheart an liosta de na Coistí de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 a nuashonrú i gcás ina mbeifí in ann táirgí neamhthalmhaíochta a chosaint mar thoradh ar fhorbairtí breise ar dhlí an Aontais.

__________________

__________________

7 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

7 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

Leasú    11

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(11a)  Chun go mbeidh an tAontas in ann bheith rannpháirteach go hiomlán in Acht na Ginéive, is gá córas a chur i bhfeidhm chun tásca geografacha neamhthalmhaíochta a chosaint, bunaithe trí reachtaíocht chothrománach ar leibhéal an Aontais. Chuige sin, bheadh sé inmhianaithe go ndéanfaí an Coimisiún, a luaithe agus is féidir, togra reachtach a thíolacadh chun an chosaint arna deonú do thásca geografacha faoi dhlí an Aontais a leathnú chun táirgí neamhthalmhaíochta a chumhdach. Níor cheart go ndéanfaí difear leis an Rialachán seo do shonraí geografacha neamhthalmhaíochta atá faoi chosaint sna Ballstáit go dtí go mbeidh a leithéid de chóras ann.

Leasú    12

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 11 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(11b)  I bhfianaise rannpháirtíocht páirtithe Conarthacha tríú tír in Acht na Ginéive, atá teoranta go fóill, tá sé tábhachtach a áirithiú go ndéanfaidh an Coimisiún faireachán agus meastóireacht ar rannpháirtíocht an Aontais san Acht sin le himeacht ama. Chun an mheastóireacht sin a dhéanamh, ba cheart don Choimisiún, inter alia, an méid seo a leanas a chur san áireamh: líon na dtásc geografach atá faoi chosaint faoi dhlí an Aontais ar tugadh fógra ina leith, na tásca geografacha ar dhiúltaigh tríú páirtithe dóibh, forbairt líon na dtríú tíortha atá rannpháirteach in Acht na Ginéive, an ghníomhaíocht atá déanta ag an gCoimisiún chun an líon sin a mhéadú, agus líon na dtásc geografach neamhthalmhaíochta ar de thionscnaimh Pháirtithe Conarthacha na dtríú tíortha iad agus ar dhiúltaigh an Coimisiún dóibh.

Leasú    13

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Chun críche an Rialacháin seo, tagraítear anseo feasta do shonrúcháin tionscnaimh, lena n-áirítear “ainmniúcháin tionscnaimh” mar a shainmhínítear iad i Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, agus do thásca geografacha araon mar 'thásca geografacha'.

Chun críche an Rialacháin seo, tagraítear anseo feasta do shonrúcháin tionscnaimh, lena n-áirítear “ainmniúcháin tionscnaimh” mar a shainmhínítear iad i Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, agus do thásca geografacha araon mar ‘thásca geografacha, tásca geografacha talmhaíochta agus neamhthalmhaíochta’.

Leasú    14

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 2

Airteagal 2

Clárú idirnáisiúnta tásc geografach tar éis an aontachais

Clárú idirnáisiúnta tásc geografach tar éis an aontachais

Tar éis aontachas an Aontais le hAcht na Ginéive, déanfaidh an Coimisiún iarratais chuig Biúró Idirnáisiúnta na hEagraíochta Domhanda um Maoin Intleachtúil ('an Biúró Idirnáisiúnta') maidir le tásca geografacha, atá faoi chosaint ag dlí an Aontais, agus cláraithe faoin dlí sin, agus a bhaineann le táirgí ar de thionscnamh an Aontais iad de bhun Airteagal 5(1) agus (2) d’Acht na Ginéive, maidir leis na tásca sin a chlárú go hidirnáisiúnta.

1. Tar éis aontachas an Aontais le hAcht na Ginéive, déanfaidh an Coimisiún iarratais chuig Biúró Idirnáisiúnta na hEagraíochta Domhanda um Maoin Intleachtúil (‘an Biúró Idirnáisiúnta’) maidir le tásca geografacha a chlárú go hidirnáisiúnta, ar tásca iad atá faoi chosaint ag dlí an Aontais agus cláraithe faoin dlí sin, agus a bhaineann le táirgí ar de thionscnamh an Aontais iad de bhun Airteagal 5(1) agus (2) d’Acht na Ginéive.

Chun measúnú a dhéanamh an ceart iarratas ar chlárú idirnáisiúnta a dhéanamh nó nár cheart, cuirfidh an Coimisiún san áireamh na critéir a leagtar amach sa tríú mír d’Airteagal 2. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(2).

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(2).

Glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme lena mbunaítear liosta de na tásca geografacha dá dtagraítear sa chéad mhír, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(2).

2. Glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme lena mbunaítear liosta de na tásca geografacha dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(2). Sa liosta sin, beidh na tásca geografacha Eorpacha uile atá cláraithe cheana sa Chlár Idirnáisiúnta ag na Ballstáit sin a bhí ina bpáirtithe conarthacha den Aontas Speisialta roimh aontachas an Aontais le hAcht na Ginéive.

 

3. Faoin ... [sé mhí ó theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], tabharfaidh údarás de chuid Ballstáit, nó grúpa leasmhar táirgeoirí nó táirgeoir aonair a úsáideann tásc geografach atá faoi chosaint agus atá cláraithe san Aontas fógra don Choimisiún faoi ainmneacha na dtásc geografach is mian leo a áireamh i liosta na dtásc geografach dá dtagraítear i mír 2.

Chun an liosta dá dtagraítear sa dara mír a bhunú, cuirfidh an Coimisiún san áireamh an méid seo a leanas, go háirithe:

Chun an liosta dá dtagraítear i mír 2 a bhunú, cuirfidh an Coimisiún san áireamh na tásca geografacha uile ar tugadh fógra dó ina leith agus a fuarthas i gcomhréir leis an gcéad fhomhír den mhír seo.

 

Mar sin féin, féadfaidh an Coimisiún diúltú, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, le comhlachais trádála agus le táirgeoirí lena mbaineann, tásc geografach sonrach a áireamh sa liosta sin agus tabharfaidh sé údar cuí lena chinneadh, agus an méid seo a leanas, go háirithe, á chur san áireamh:

(a)  luach táirgeachta an táisc gheografaigh;

 

(b)  luach onnmhairiúcháin an táisc gheografaigh;

(b)  luach onnmhairiúcháin an táisc gheografaigh nó a ionchas onnmhairithe nó an dá cheann;

 

(ba)  tábhacht speisialta eacnamaíoch agus réigiúnach an táisc gheografaigh;

(c)  cosaint an táisc gheografaigh faoi chomhaontuithe idirnáisiúnta eile;

 

(d)  an mhí-úsáid atá baill eile den Aontais Speisialta a bhaint as an tásc geografach faoi láthair nó a d’fhéadfaidís a bhaint as.

 

(e)  líon iomlán na dtásc geografach ar de thionscnamh chríocha na mBall eile den Aontas Speisialta iad agus atá cláraithe i gclár an Bhiúró Idirnáisiúnta (‘an Clár Idirnáisiúnta’).

 

Leasú    15

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 3

Airteagal 3

Clárú idirnáisiúnta thásca geografacha an Aontais ina dhiaidh sin

Clárú idirnáisiúnta thásca geografacha an Aontais ina dhiaidh sin

Tar éis aontachas an Aontais le hAcht na Ginéive, féadfaidh an Coimisiún, ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin do Bhallstát nó do ghrúpa leasmhar táirgeoirí don táirgeoir aonair atá ag úsáid tásc geografach atá faoi chosaint san Aontas agus cláraithe ann, féadfaidh sé gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh chun iarratas a dhéanamh maidir le tásc geografach atá faoi chosaint ag dlí an Aontais agus cláraithe faoin dlí sin, agus a bhaineann le táirge ar de thionscnamh an Aontais é, a chlárú go hidirnáisiúnta.

Tar éis aontachas an Aontais le hAcht na Ginéive, féadfaidh an Coimisiún, ar a thionscnamh féin, gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh chun iarratas a dhéanamh maidir le tásc geografach atá faoi chosaint ag dlí an Aontais agus cláraithe faoin dlí sin, agus a bhaineann le táirge ar de thionscnamh an Aontais é, a chlárú go hidirnáisiúnta, nó i gcás arna iarraidh sin do Bhallstát, do Pharlaimint na hEorpa, nó do ghrúpa leasmhar táirgeoirí nó don táirgeoir aonair atá ag úsáid tásc geografach atá faoi chosaint san Aontas agus cláraithe ann, déanfaidh sé amhlaidh. Chuige sin, rachaidh an Coimisiún i gcomhairle leis na Ballstáit, le comhlachais trádála agus le táirgeoirí an Aontais ar bhonn rialta.

Chun measúnú a dhéanamh an ceart iarratas ar chlárú idirnáisiúnta a dhéanamh nó nár cheart, cuirfidh an Coimisiún san áireamh na critéir a leagtar amach sa tríú mír d’Airteagal 2. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(2).

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(2).

Leasú    16

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 4

Airteagal 4

Measúnú ar na tásca geografacha tríú tír arna gclárú sa Chlár Idirnáisiúnta

Measúnú ar na tásca geografacha tríú tír arna gclárú sa Chlár Idirnáisiúnta

(1)  Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar fhoilsiú na dtásc a mbeidh fógra ina leith tugtha ag an mBiúró Idirnáisiúnta de bhun Airteagal 6(4) d’Acht na Ginéive maidir leis na tásca geografacha atá cláraithe sa Chlár Idirnáisiúnta agus nach Ballstát, ina leith sin, an Páirtí Conarthach Tionscnaimh, mar a shainmhínítear sin faoi Airteagal 1(xv) d’Acht na Ginéive, chun a chinneadh an bhfuil na gnéithe éigeantacha ann a leagtar síos le Riail 5(2) de na Comhrialacháin faoi Chomhaontú Liospóin agus Acht na Ginéive (na ‘Comhrialacháin’)8, agus na mionsonraí a bhaineann le cáilíocht, clú nó tréithe mar a leagtar síos iad i Riail 5(3) de na Rialacháin sin, agus chun a mheas an mbaineann an foilsiú le táirge a dtugtar cosaint dá thásca geografacha faoi láthair san Aontas. Ní rachaidh an tréimhse chun measúnú den sórt sin a chur i gcrích thar ceithre mhí agus, mar chuid de sin, ní dhéanfar measúnú ar aon fhorálacha sonracha eile de chuid an Aontais a bhaineann le táirgí a chur ar an margadh agus, go háirithe, le caighdeáin sláintíochta agus fíteashláintíochta, caighdeáin mhargaíochta agus le lipéadú bia.

1.  Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an bhfoilsiú a mbeidh fógra ina leith tugtha ag an mBiúró Idirnáisiúnta de bhun Airteagal 6(4) d’Acht na Ginéive maidir leis na tásca geografacha atá cláraithe sa Chlár Idirnáisiúnta agus nach Ballstát, ina leith sin, an Páirtí Conarthach Tionscnaimh, mar a shainmhínítear sin faoi Airteagal 1(xv) d’Acht na Ginéive, chun a chinneadh an bhfuil na gnéithe éigeantacha ann a leagtar síos le Riail 5(2) de na Comhrialacháin faoi Chomhaontú Liospóin agus Acht na Ginéive (na ‘Comhrialacháin’)8, agus na mionsonraí a bhaineann le cáilíocht, clú nó tréithe mar a leagtar síos iad i Riail 5(3) de na Rialacháin sin, agus chun a mheas chomh maith an mbaineann an foilsiú le táirge a dtugtar cosaint dá thásca geografacha laistigh den Aontas. Ní rachaidh an tréimhse chun measúnú den sórt sin a chur i gcrích thar cheithre mhí agus, mar chuid de sin, ní dhéanfar measúnú ar aon fhorálacha sonracha eile de chuid an Aontais a bhaineann le táirgí a chur ar an margadh agus, go háirithe, le caighdeáin sláintíochta agus fíteashláintíochta, caighdeáin mhargaíochta agus le lipéadú bia.

(2)  I gcás ina measfaidh an Coimisiún, ar bhonn an mheasúnaithe arna dhéanamh de bhun mhír 1, go mbeidh na coinníollacha arna leagan síos sa mhír sin á gcomhlíonadh prima facie, foilseoidh sé an tásc geografach a bhfuil sé beartaithe cosaint san Aontas a thabhairt dó maille le cineál an táirge agus an tír thionscnaimh i sraith C d’Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

2.  I gcás ina measfaidh an Coimisiún, ar bhonn an mheasúnaithe arna dhéanamh de bhun mhír 1, go mbeidh na coinníollacha arna leagan síos sa mhír sin á gcomhlíonadh prima facie, foilseoidh sé an tásc geografach a bhfuil sé beartaithe cosaint san Aontas a thabhairt dó maille le cineál an táirge agus an tír thionscnaimh i sraith C d’Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

(3)  I gcás ina measfaidh an Coimisiún, ar bhonn an mheasúnaithe arna dhéanamh de bhun mhír 1, nach mbeidh na coinníollacha arna leagan síos sa mhír sin á gcomhlíonadh, déanfaidh sé cinneadh gan an tásc geografach a chur faoi chosaint trí bhíthin gníomh cur chun feidhme arna ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(2). I ndáil le tásca geografacha lena gcumhdaítear táirgí nach dtagann faoi inniúlacht na gCoistí dá bhforáiltear in Airteagal 13(1), déanfaidh an Coimisiún an cinneadh a ghlacadh gan an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(2) a chur i bhfeidhm.

3.  I gcás ina measfaidh an Coimisiún, ar bhonn an mheasúnaithe arna dhéanamh de bhun mhír 1, nach mbeidh na coinníollacha arna leagan síos sa mhír sin á gcomhlíonadh, déanfaidh sé cinneadh réasúnaithe cosaint an táisc gheografaigh a dhiúltú trí bhíthin gníomh cur chun feidhme arna ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(2).

I gcomhréir le hAirteagal 15(1) d’Acht na Ginéive, tabharfaidh an Coimisiún fógra don Bhiúró Idirnáisiúnta faoi dhiúltú éifeachtaí an chlárúcháin idirnáisiúnta lena mbaineann i gcríoch an Aontais, laistigh de bhliain amháin ón dáta a bhfaighfear an fógra maidir le clárú idirnáisiúnta i gcomhréir le hAirteagal 6(4) d’Acht na Ginéive.

I gcomhréir le hAirteagal 15(1) d’Acht na Ginéive, tabharfaidh an Coimisiún fógra don Bhiúró Idirnáisiúnta faoi dhiúltú éifeachtaí an chlárúcháin idirnáisiúnta lena mbaineann i gcríoch an Aontais, laistigh de bhliain amháin ón dáta a bhfaighfear an fógra maidir le clárú idirnáisiúnta i gcomhréir le hAirteagal 6(4) d’Acht na Ginéive.

 

3a.  I gcás ina mbeifí in ann, tar éis fógra a thabhairt faoi dhiúltú éifeachtaí an chláraithe idirnáisiúnta lena mbaineann i gcríoch an Aontais mar gheall ar easpa cosanta do chatagóir táirgí laistigh de thásca geografacha an Aontais, agus ina gceadófar, le forbairtí breise i ndlí an Aontais, cosaint a thabhairt don chatagóir táirgí a bhaineann leis an diúltú, déanfaidh an Coimisiún athmheasúnú an bhféadfar an tásc geografach ar diúltaíodh dó roimhe sin a chosaint anois i gcríoch an Aontais.

 

I gcás ina measfaidh an Coimisiún, ar bhonn an mheasúnaithe arna dhéanamh de bhun na míre seo, nach mbeidh na coinníollacha arna leagan síos sa mhír sin á gcomhlíonadh, déanfaidh sé cinneadh an diúltú a aistarraingt trí bhíthin gníomh cur chun feidhme arna ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(2).

 

I gcomhréir le hAirteagal 16 d’Acht na Ginéive, tabharfaidh an Coimisiún fógra don Bhiúró Idirnáisiúnta faoi dhiúltú éifeachtaí an chláraithe idirnáisiúnta lena mbaineann a aistarraingt i gcríoch an Aontais.

_________________

_________________

8Comhrialacháin faoi Chomhaontú Liospóin agus Acht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin arna nglacadh ag Tionól Aontas Liospóin an 11 Deireadh Fómhair 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Doic. ENMI A/57/11 an 11 Deireadh Fómhair 2017.

8Comhrialacháin faoi Chomhaontú Liospóin agus Acht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin arna nglacadh ag Tionól Aontas Liospóin an 11 Deireadh Fómhair 2017. Doic. WIPO A/57/11 an 11 Deireadh Fómhair 2017.

Leasú    17

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  Laistigh de dhá mhí ón dáta a bhfoilseofar ainm an táisc gheografaigh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh i gcomhréir le hAirteagal 4(2), féadfaidh údaráis Ballstáit nó tríú tír nach é an Páirtí Conarthach Tionscnaimh é nó nach duine nádúrtha nó dlítheanach é ag a bhfuil leas dlisteanach agus atá bunaithe san Aontas nó i dtríú tír nach é an Páirtí Conarthach Tionscnaimh é, féadfaidh siad ráiteas a thaisceadh chuig an gCoimisiún lena gcuirfear i gcoinne an iarratais, i gceann de theangacha oifigiúla an Aontais.

(1)  Laistigh de 6 mhí ón dáta a bhfoilseofar ainm an táisc gheografaigh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh i gcomhréir le hAirteagal 4(2), féadfaidh údaráis Ballstáit nó tríú tír nach é an Páirtí Conarthach Tionscnaimh é nó nach duine nádúrtha nó dlítheanach é ag a bhfuil leas dlisteanach agus atá bunaithe san Aontas nó i dtríú tír nach é an Páirtí Conarthach Tionscnaimh é, féadfaidh siad ráiteas a thaisceadh chuig an gCoimisiún lena gcuirfear i gcoinne an iarratais, i gceann de theangacha oifigiúla an Aontais.

Leasú    18

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 2 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e)  go mbaineann an tásc geografach atá cláraithe sa Chlár Idirnáisiúnta le táirge nach dtugtar cosaint dá thásca geografacha san Aontas faoi láthair;

scriosta

Leasú    19

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 13a

 

Faireachán agus athbhreithniú

 

1.   Faoin ... [dhá bhliain tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], déanfaidh an Coimisiún measúnú ar rannpháirtíocht an Aontais in Acht na Ginéive agus cuirfidh sé tuarascáil ar na príomhthorthaí faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.

 

Beidh an measúnú sin bunaithe, inter alia, ar na gnéithe seo a leanas:

 

(a)   líon na dtásc geografach atá faoi chosaint faoi dhlí an Aontais a bhfuarthas fógra ina leith, maille leis an údar atá le rogha na dtásc ar tugadh fógra ina leith, agus na tásca geografacha atá faoi chosaint faoi dhlí an Aontais ar dhiúltaigh tríú páirtithe dóibh;

 

(b)   forbairt ar líon na dtríú tíortha atá rannpháirteach in Acht na Ginéive agus an ghníomhaíocht atá déanta ag an gCoimisiún chun an líon sin a mhéadú; agus

 

(c)   líon na dtásc geografach neamhthalmhaíochta ar de thionscnamh tríú tíortha iad agus ar dhiúltaigh an Coimisiún dóibh.

 

2.   Faoin ... [dhá bhliain tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], déanfaidh an Coimisiún, i gcás inarb iomchuí, togra reachtach a thíolacadh chun an chosaint a thugtar do thásca geografacha faoi dhlí an Aontais a leathnú chun táirgí neamhthalmhaíochta a chumhdach in oirchill rannpháirtíocht iomlán an Aontais in Acht na Ginéive.

(1)

  Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Conradh ó 1958 is ea Comhaontú Liospóin maidir le Sonrúcháin Tionscnaimh a Chosaint agus a Chlárú go hIdirnáisiúnta, lenar féidir cosaint a fháil le haghaidh sonrúcháin tionscnaimh i gcríoch na bPáirtithe Conarthacha. Tá ocht dtír is fiche ina bPáirtithe Conarthacha sa Chomhaontú faoi láthair, seacht mBallstát san áireamh. Mar sin féin, níl an tAontas ina Pháirtí Conarthach toisc nach gceadaítear faoi Chomhaontú Liospóin ach do stáit a bheith ina mbaill.

Rinneadh Comhaontú Liospóin a nuashonrú le hAcht na Ginéive, lena gceadaítear d’eagraíochtaí idirnáisiúnta a bheith ina bPáirtithe Conarthacha. Iarrfar ar an bParlaimint, dá bhrí sin, a toiliú a thabhairt d’aontachas an Aontais le hAcht na Ginéive chun gur féidir leis an Aontas a inniúlacht eisiach a fheidhmiú go hiomlán maidir lena chomhbheartas tráchtála. Leis an togra seo le haghaidh Rialacháin, féadfaidh an tAontas a bheith rannpháirteach go héifeachtach in Aontas Liospóin.

Is díol sásaimh don Rapóirtéir i gcoitinne an togra a neartóidh seasamh thásca geografacha an Aontais ar an leibhéal idirnáisiúnta chomh maith le ról an Aontais mar cheannaire maidir le cultúir áitiúla agus lena tháirgeoirí áitiúla a chosaint, agus beidh sé ina chabhair chun borradh a chur faoin trádáil le haghaidh táirgí Eorpacha áirithe ar bhonn níos leithne ná na comhaontuithe déthaobhacha arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas lena chomhpháirtithe.

Mar sin féin, i dtuairim an Rapóirtéara, ba cheart aghaidh a thabhairt ar roinnt easnamh sna moltaí ionas go mbeadh an tairbhe is mó ag gabháil leo do thásca geografacha an Aontais.

1.  Molann an Rapóirtéir go ndéanfadh an Coimisiún an chéad liosta de na tásca geografacha a thíolacadh, bunaithe ar ionchur ó na Ballstáit agus ó gheallsealbhóirí ábhartha. Is ag na Ballstáit atá an deis is fearr tásca ábhartha a shainaithint le cur san áireamh sa Chlár Idirnáisiúnta. Thairis sin, tá an Rapóirtéir den tuairim gur cheart don Choimisiún na tásca geografacha uile a áireamh ina liosta, ar tásca geografacha iad a bhaineann leas as cosaint faoi dhlí an Aontais agus atá cláraithe sa Chlár Idirnáisiúnta ag na Ballstáit sin a bhí ina mbaill den Aontas Speisialta roimh aontachas an Aontais le hAcht na Ginéive. Ba cheart an liosta sin a nuashonrú níos déanaí agus ba cheart go ndíreofaí leis a oiread tásca geografacha agus is féidir san Aontas a áireamh. Thairis sin, ba cheart go mbeadh an Pharlaimint in ann a mholadh go gclárófaí tásca geografacha in Aontas Liospóin.

2.  Cé go gcumhdaítear tásca geografacha talmhaíochta agus tásca geografacha neamhthalmhaíochta araon le Comhaontú Liospóin, ní fhorálann an tAontas do chosaint le haghaidh táirgí neamhthalmhaíochta. Is ionann sin agus easnamh mór, rud a chuireann cosc ar an Aontas, faoi láthair, a bheith rannpháirteach go hiomlán in Acht na Ginéive. Thairis sin, i bhfianaise inniúlacht eisiach an Aontais, ní fhéadfaidh na Ballstáit a thugann cosaint do thásca geografacha neamhthalmhaíochta na tásca geografacha sin a chosaint faoi Acht na Ginéive. Is oth leis an Rapóirtéir an cás sin, go háirithe toisc go bhféadfaí é a réiteach sular glacadh an tAcht sin, mar go raibh roinnt éileamh ón bParlaimint go ndéanfaí cosaint na catagóire táirge sin le blianta beaga anuas a fhorbairt tuilleadh. Mar thoradh air sin, molann an Rapóirtéir go ndéanfadh an Coimisiún ionstraim a thabhairt isteach go gasta chun tásca geografacha neamhthalmhaíochta a chosaint trí reachtaíocht chothrománach. Bunaithe ar an moladh sin, rinne an Rapóirtéir modhnuithe ar an Rialachán seo ionas go mbeadh sé oiriúnach don fheidhm i gcás ina mbeadh forbairtí breise ar dhlí an Aontais maidir le táirgí neamhthalmhaíochta.

3.  Tá seacht mBallstát den Aontas Eorpach ina gcomhaltaí d’Aontas Liospóin agus tá glactha acu le tásca geografacha tríú tíortha dá réir sin. Is díol sásaimh don Rapóirtéir idirthréimhse a thabhairt isteach chun go mbeidh na Ballstáit sin in ann na hoibleagáidí idirnáisiúnta a ghlac siad chucu féin roimh aontachas an Aontais le hAcht na Ginéive a chomhlíonadh. Ba mhaith leis an Rapóirtéir a chur i bhfios chomh maith gur cheart breathnú ar réitigh, amhail rannpháirtíocht pháirteach na dtíortha sin in Acht na Ginéive, chun go mbeidís in ann leanúint dá dtásca geografacha neamhthalmhaíochta a chosaint.

4.  Cé go gceadaítear d’eagraíochtaí idirnáisiúnta, le hAcht na Ginéive, a bheith ina mbaill den Aontas Speisialta, ní thugtar ceart vótála go huathoibríoch dóibh. Go deimhin, beidh líon na vótaí a bheidh ag gach eagraíocht comhionann le líon na mBallstát atá ina bpáirtithe san Acht. I bhfianaise inniúlacht eisiach an Aontais, bhainfí ceart vótala an Aontais mar thoradh air sin. Ba mhaith leis an Rapóirtéir a chur in iúl gur cúis imní di an staid sin agus iarrann sí ar an gCoimisiún breathnú ar na réitigh a d’fhéadfadh a bheith ar an tsaincheist sin, amhail daingniú na hionstraime ag na Ballstáit chun leas an Aontais.


TUAIRIM ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta (3.12.2018)

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

(COM(2018)0365 – C8‑0383/2018 – 2018/0189(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Christophe Hansen

RÉASÚNÚ GEARR

Is éard is aidhm don togra seo an creat dlíthiúil a áirithiú faoinar féidir leis an Aontas Eorpach páirt a ghlacadh ar dhóigh éifeachtach in Aontas Liospóin-EDMI (Eagraíocht Dhomhanda um Maoin Intleachtúil) ach an tAontas a bheith ina pháirtí conarthach le hAcht na Ginéive. Is díol sásaimh don Rapóirtéir an togra reatha arna dhéanamh le linn comhthéacs dúshlánach geopholaitiúil ina bhfuil laghdú á dhéanamh, de bharr bacainní ag na fóraim iltaobhacha, ar an dóchúlacht go ndéanfaí dul chun cinn fónta maidir le Tásca Geografacha a chosaint. Dírítear leis an togra ar roinnt gnéithe agus, inter alia, cuirtear béim ar na saincheisteanna seo a leanas:

1.  Beidh buntáistí suntasacha ag gabháil le ballraíocht AE in Acht na Ginéive. Is díol sásaimh don Rapóirtéir an raon leathnaithe féideartha maidir le cosaint a thairgfí le hAcht na Ginéive i gcás Tásca Geografacha Eorpacha; ina theannta sin, tar éis a aontachais le hAcht na Ginéive, is féidir leis an Aontas leanúint de chosaint a lorg le haghaidh Tásca Geografacha trí chomhaontuithe déthaobhacha le comhpháirtithe trádála nach bhfuil ina bpáirtithe (fós) in Acht na Ginéive.

2.  Is mian leis an Rapóirtéir freisin a éileamh go bhfuil an togra reatha ag teacht le comhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (TRIPS) i bhfianaise comhaontaithe a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo.

3.  Ba cheart go gcuirfeadh an tAontas Eorpach isteach liosta de na TGanna a bhí ar liosta AE na dTásc Geografach bunaithe. Ba cheart an liosta sin a bhunú i ndlúthchomhairle leis na Ballstáit agus leis na geallsealbhóirí ábhartha, agus ba cheart é a chur in oiriúint tráth níos déanaí chun riachtanais nua sa mhargadh a léiriú.

4.  Faoi TGanna AE, i bprionsabal, tabharfar cosaint ghasta, ardleibhéil agus chríochnaitheach do na páirtithe uile atá ina bpáirtí le hAcht na Ginéive agus do na páirtithe uile a bheidh ina bpáirtí le hAcht na Ginéive, agus san am céanna beidh cáil mhéadaithe ar TGanna AE tríd an gclár iltaobhach agus mar gheall ar mhéid geografach leathan na cosanta a thugtar faoi Acht na Ginéive.

5.  Is baill d’Aontas Liospóin seacht mBallstát den Aontas Eorpach agus amhlaidh sin tá glactha acu le tásca geografacha tríú tíortha. Tá gá le hidirthréimhse chun go gcomhlíonfaí oibleagáidí idirnáisiúnta a glacadh roimh aontachas an Aontais le hAcht na Ginéive.

Go ginearálta, aontaíonn an Rapóirtéir leis na coigeartuithe sin cé is moite de na leasuithe seo a leanas.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta ar an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú    1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  Chun gur féidir leis an Aontas a inniúlacht eisiach a fheidhmiú go hiomlán i ndáil lena chomhbheartas tráchtála, déanfar páirtí conarthach de in Acht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha ('Acht na Ginéive')2 de bhun Chinneadh (AE) …/… ón gComhairle3. I dtaca leis na páirtithe conarthacha in Acht na Ginéive, is baill iad d’Aontas Speisialta a cuireadh ar bun le Comhaontú Liospóin maidir le Sonrúcháin Tionscnaimh a Chosaint agus a Chlárú go hIdirnáisiúnta4 (‘Aontas Speisialta’). I gcomhréir le hAirteagal 3 de Chinneadh (AE).../..., déanfaidh an Coimisiún ionadaíocht thar ceann an Aontais san Aontas Speisialta.

(1)  Chun gur féidir leis an Aontas a inniúlacht eisiach a fheidhmiú go hiomlán i ndáil lena chomhbheartas tráchtála, agus é go hiomlán comhoiriúnach lena ghealltanais faoin gComhaontú maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (TRIPS) de chuid na hEagraíochta Domhanda Trádála, déanfar páirtí conarthach de in Acht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha (‘Acht na Ginéive’)2 de bhun Chinneadh (AE) …/… ón gComhairle3. I dtaca leis na páirtithe conarthacha in Acht na Ginéive, is baill iad d’Aontas Speisialta a cuireadh ar bun le Comhaontú Liospóin maidir le Sonrúcháin Tionscnaimh a Chosaint agus a Chlárú go hIdirnáisiúnta4 (‘Aontas Speisialta’). I gcomhréir le hAirteagal 3 de Chinneadh (AE).../..., déanfaidh an Coimisiún ionadaíocht thar ceann an Aontais san Aontas Speisialta.

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

3 IO L […], […], lch. […].

3 IO L […], […], lch. […].

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Leasú    2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  Tar éis aontachas an Aontais le hAcht na Ginéive, ba cheart don Choimisiún, mar chéad chéim, iarratas a dhéanamh chuig Biúró Idirnáisiúnta na hEagraíochta Domhanda um Maoin Intleachtúil ('an Biúró Idirnáisiúnta') maidir le liosta de thásca geografacha, ar de thionscnamh chríoch an Aontais iad agus atá faoi chosaint sa chríoch sin, a chlárú ina gclár (‘an Clár Idirnáisiúnta’). I dtaca leis na critéir chun liosta den sórt sin a bhunú, ba cheart a chur san áireamh go háirithe, faoi mar a dhéantar i gcás cuid de chomhaontuithe déthaobhacha agus réigiúnacha an Aontais maidir le cosaint tásc geografach, an luach táirgeachta agus an luach onnmhairiúcháin, cosaint faoi chomhaontuithe eile chomh maith le mí-úsáid reatha nó fhéideartha sna tríú tíortha lena mbaineann.

(4)  Tar éis aontachas an Aontais le hAcht na Ginéive, ba cheart don Choimisiún, mar chéad chéim, iarratas a dhéanamh chuig Biúró Idirnáisiúnta na hEagraíochta Domhanda um Maoin Intleachtúil (‘an Biúró Idirnáisiúnta’) maidir le liosta de thásca geografacha, ar de thionscnamh chríoch an Aontais iad agus atá faoi chosaint sa chríoch sin, a chlárú ina gclár (‘an Clár Idirnáisiúnta’), i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, le comhlachais trádála agus le táirgeoirí lena mbaineann. I dtaca leis an liosta sin, ba cheart a áireamh a mhéid is féidir, tásca geografacha atá cláraithe cheana ag na Ballstáit ar pháirtithe conarthacha iad san Aontas Speisialta roimh aontachas an Aontais Eorpaigh le hAcht na Ginéive. Thairis sin, i dtaca leis na critéir chun liosta den sórt sin a bhunú, ba cheart a chur san áireamh go háirithe, faoi mar a dhéantar i gcás cuid de chomhaontuithe déthaobhacha agus réigiúnacha an Aontais maidir le cosaint tásc geografach, an luach táirgeachta agus an luach onnmhairiúcháin, cosaint faoi chomhaontuithe eile chomh maith le mí-úsáid reatha nó fhéideartha sna tríú tíortha lena mbaineann.

Leasú    3

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  Chun a áirithiú go mbeidh tásca breise geografacha atá faoi chosaint agus cláraithe san Aontas cláraithe sa Chlár Idirnáisiúnta, is iomchuí an Coimisiún a údarú tamall ina dhiaidh sin chun iarratais a dhéanamh maidir leis na tásca breise geografacha sin a chlárú go hidirnáisiúnta, bíodh sin ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin do Bhallstát nó do ghrúpa leasmhar táirgeoirí, nó, i gcásanna eisceachtúla, arna iarraidh sin do tháirgeoir aonair.

(5)  Chun a áirithiú go mbeidh tásca breise geografacha atá ann faoi láthair nó a bheidh ann amach anseo, atá faoi chosaint agus cláraithe san Aontas cláraithe sa Chlár Idirnáisiúnta, lena n-áirítear an chosaint do thásca geografacha a d’fhéadfaí a leathnú le haghaidh táirgí neamhthalmhaíochta, is iomchuí an Coimisiún a údarú tamall ina dhiaidh sin, chun iarratais a dhéanamh maidir leis na tásca breise geografacha sin a chlárú go hidirnáisiúnta, bíodh sin ar a thionscnamh féin nó, i gcás tásca geografacha neamhthalmhaíochta, arna iarraidh sin ag Ballstát nó ag grúpa leasmhar táirgeoirí, nó, i gcásanna eisceachtúla, arna iarraidh sin do tháirgeoir aonair. Le haontachas an Aontais le hAcht na Ginéive, ní dhéantar dochar do chosaint na dtáscairí geografacha atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo i gcomhaontuithe déthaobhacha saorthrádála. Ba cheart don Choimisiún sásra rialta a úsáid chun dul i gcomhairle leis na Ballstáit, le comhlachais trádála agus le táirgeoirí an Aontais chun idirphlé leanúnach a bhunú leis na geallsealbhóirí ábhartha.

Leasú    4

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9)  Is den chothroime, is cosúil, gur ar an mBallstát, ar dá thionscnamh an tásc geografach, a thitfeadh na táillí a bheidh le híoc faoi Acht na Ginéive agus na Comhrialacháin faoi Chomhaontú Liospóin agus faoi Acht na Ginéive chun iarratas a dhéanamh chuig an mBiúró Idirnáisiúnta maidir le tásc geografach a chlárú go hidirnáisiúnta maille leis na táillí a bheidh le híoc i ndáil le hiontrálacha eile sa Chlár Idirnáisiúnta agus le soláthar sleachta, fianuithe agus faisnéise eile a bhaineann le hábhar an chlárúcháin idirnáisiúnta sin. Ba cheart go mbeadh sin gan dochar d’aon chinneadh arna dhéanamh ag an mBallstát aisíocaíocht ar na táillí sin a lorg ón ngrúpa táirgeoirí nó ón táirgeoir aonair atá ag baint úsáid as an tásc geografach ar lena aghaidh atá clárú idirnáisiúnta á lorg.

(9)  Is den chothroime, is cosúil, gur ar an mBallstát, ar dá thionscnamh an tásc geografach, a thitfeadh na táillí a bheidh le híoc faoi Acht na Ginéive agus na Comhrialacháin faoi Chomhaontú Liospóin agus faoi Acht na Ginéive chun iarratas a dhéanamh chuig an mBiúró Idirnáisiúnta maidir le tásc geografach a chlárú go hidirnáisiúnta maille leis na táillí a bheidh le híoc i ndáil le hiontrálacha eile sa Chlár Idirnáisiúnta agus le soláthar sleachta, fianuithe agus faisnéise eile a bhaineann le hábhar an chláraithe idirnáisiúnta sin.

Leasú    5

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Chun críche an Rialacháin seo, tagraítear anseo feasta do shonrúcháin tionscnaimh, lena n-áirítear “ainmniúcháin tionscnaimh” mar a shainmhínítear iad i Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, agus do thásca geografacha araon mar 'thásca geografacha'.

Chun críche an Rialacháin seo, tagraítear anseo feasta do shonrúcháin tionscnaimh, lena n-áirítear “ainmniúcháin tionscnaimh” mar a shainmhínítear iad i Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, agus do thásca geografacha araon mar ‘thásca geografacha, tásca geografacha talmhaíochta agus neamhthalmhaíochta’.

Leasú    6

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tar éis aontachas an Aontais le hAcht na Ginéive, déanfaidh an Coimisiún iarratais chuig Biúró Idirnáisiúnta na hEagraíochta Domhanda um Maoin Intleachtúil (‘an Biúró Idirnáisiúnta’) maidir le tásca geografacha a chlárú go hidirnáisiúnta, ar tásca iad atá faoi chosaint ag dlí an Aontais agus cláraithe faoin dlí sin, agus a bhaineann le táirgí ar de thionscnamh an Aontais iad de bhun Airteagal 5(1) agus (2) d’Acht na Ginéive.

Tar éis aontachas an Aontais le hAcht na Ginéive, déanfaidh an Coimisiún iarratais chuig Biúró Idirnáisiúnta na hEagraíochta Domhanda um Maoin Intleachtúil (‘an Biúró Idirnáisiúnta’) maidir le tásca geografacha, atá faoi chosaint ag dlí an Aontais, agus cláraithe faoin dlí sin, agus a bhaineann le táirgí ar de thionscnamh an Aontais iad, nó arna iarraidh sin ag Ballstát nó ag grúpa leasmhar táirgeoirí, i gcás tásca geografacha neamhthalmhaíochta de bhun Airteagal 5(1) agus (2) d’Acht na Ginéive, maidir leis na tásca sin a chlárú go hidirnáisiúnta.

Leasú    7

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme lena mbunaítear liosta de na tásca geografacha dá dtagraítear sa chéad mhír, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(2).

Glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme lena mbunaítear liosta de na tásca geografacha dá dtagraítear sa chéad mhír, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(2). I dtaca leis an liosta sin, ba cheart a áireamh a mhéid is féidir, tásca geografacha atá cláraithe cheana sa Chlár Idirnáisiúnta ag na Ballstáit ar pháirtithe conarthacha iad san Aontas Speisialta roimh aontachas an Aontais Eorpaigh le hAcht na Ginéive.

Leasú    8

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Chun an liosta dá dtagraítear sa dara mír a bhunú, cuirfidh an Coimisiún san áireamh an méid seo a leanas, go háirithe:

Chun an liosta dá dtagraítear sa dara mír a bhunú, cuirfidh an Coimisiún an méid seo a leanas, i measc nithe eile, san áireamh:

Leasú    9

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tar éis aontachas an Aontais le hAcht na Ginéive, féadfaidh an Coimisiún, ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin do Bhallstát nó do ghrúpa leasmhar táirgeoirí nó don táirgeoir aonair atá ag úsáid tásc geografach atá faoi chosaint san Aontas agus cláraithe ann, féadfaidh sé gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh chun iarratas a dhéanamh maidir le tásc geografach atá faoi chosaint ag dlí an Aontais agus cláraithe faoin dlí sin, agus a bhaineann le táirge ar de thionscnamh an Aontais é, a chlárú go hidirnáisiúnta.

Tar éis aontachas an Aontais le hAcht na Ginéive, déanfaidh an Coimisiún, ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin do Bhallstát nó do ghrúpa leasmhar táirgeoirí nó don táirgeoir aonair atá ag úsáid tásc geografach, tásca geografacha talmhaíochta agus neamhthalmhaíochta, atá faoi chosaint san Aontas agus cláraithe ann, gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh chun iarratas a dhéanamh maidir le tásc geografach atá faoi chosaint ag dlí an Aontais agus cláraithe faoin dlí sin, agus a bhaineann le táirge ar de thionscnamh an Aontais é, a chlárú go hidirnáisiúnta.

Chuige sin, úsáidfidh an Coimisiún sásra rialta chun dul i gcomhairle leis na Ballstáit, le comhlachais trádála agus le tairgeoirí an Aontais.

Leasú    10

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Chun measúnú a dhéanamh an ceart iarratas ar chlárú idirnáisiúnta a dhéanamh nó nár cheart, cuirfidh an Coimisiún san áireamh na critéir a leagtar amach sa tríú mír d’Airteagal 2. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(2).

Mar a shonraítear sa chéad mhír den Airteagal seo, déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(2).

Leasú    11

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar fhoilsiú na dtásc a mbeidh fógra ina leith tugtha ag an mBiúró Idirnáisiúnta de bhun Airteagal 6(4) d’Acht na Ginéive maidir leis na tásca geografacha atá cláraithe sa Chlár Idirnáisiúnta agus nach Ballstát, ina leith sin, an Páirtí Conarthach Tionscnaimh, mar a shainmhínítear sin faoi Airteagal 1(xv) d’Acht na Ginéive, chun a chinneadh an bhfuil na gnéithe éigeantacha ann a leagtar síos le Riail 5(2) de na Comhrialacháin faoi Chomhaontú Liospóin agus Acht na Ginéive (na ‘Comhrialacháin’)8, agus na mionsonraí a bhaineann le cáilíocht, clú nó tréithe mar a leagtar síos iad i Riail 5(3) de na Rialacháin sin, agus chun a mheas an mbaineann an foilsiú le táirge a dtugtar cosaint dá thásca geografacha faoi láthair san Aontas. Ní rachaidh an tréimhse chun measúnú den sórt sin a chur i gcrích thar ceithre mhí agus, mar chuid de sin, ní dhéanfar measúnú ar aon fhorálacha sonracha eile de chuid an Aontais a bhaineann le táirgí a chur ar an margadh agus, go háirithe, le caighdeáin sláintíochta agus fíteashláintíochta, caighdeáin mhargaíochta agus le lipéadú bia.

(1)  Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an bhfoilsiú a mbeidh fógra ina leith tugtha ag an mBiúró Idirnáisiúnta de bhun Airteagal 6(4) d’Acht na Ginéive maidir leis na tásca geografacha atá cláraithe sa Chlár Idirnáisiúnta agus nach Ballstát, ina leith sin, an Páirtí Conarthach Tionscnaimh, mar a shainmhínítear sin faoi Airteagal 1(xv) d’Acht na Ginéive, chun a chinneadh an bhfuil na gnéithe éigeantacha ann a leagtar síos le Riail 5(2) de na Comhrialacháin faoi Chomhaontú Liospóin agus Acht na Ginéive (na ‘Comhrialacháin’)8, agus na mionsonraí a bhaineann le cáilíocht, clú nó tréithe mar a leagtar síos iad i Riail 5(3) de na Rialacháin sin, agus chun a mheas an mbaineann an foilsiú le táirge a dtugtar cosaint dá thásca geografacha faoi láthair san Aontas. Ní rachaidh an tréimhse chun measúnú den sórt sin a chur i gcrích thar ceithre mhí agus, mar chuid de sin, ní dhéanfar measúnú ar aon fhorálacha sonracha eile de chuid an Aontais a bhaineann le táirgí a chur ar an margadh agus, go háirithe, le caighdeáin sláintíochta agus fíteashláintíochta, caighdeáin mhargaíochta agus le lipéadú bia.

_________________

_________________

8 Comhrialacháin faoi Chomhaontú Liospóin agus Acht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin arna nglacadh ag Tionól Aontas Liospóin an 11 Deireadh Fómhair 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Doic. ENMI A/57/11 an 11 Deireadh Fómhair 2017

8 Comhrialacháin faoi Chomhaontú Liospóin agus Acht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin arna nglacadh ag Tionól Aontas Liospóin an 11 Deireadh Fómhair 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Doic. ENMI A/57/11 an 11 Deireadh Fómhair 2017

Réasúnú

Ba cheart a chur san áireamh leis an Rialachán seo aon fhorbairt bhreise i reachtaíocht AE, ó thaobh tásca geografacha seachas tásca geografacha talmhaíochta a chosaint, mar shampla.

Leasú    12

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 2 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e)  go mbaineann an tásc geografach atá cláraithe sa Chlár Idirnáisiúnta le táirge nach dtugtar cosaint dá thásca geografacha san Aontas faoi láthair;

(e)  go mbaineann an tásc geografach atá cláraithe sa Chlár Idirnáisiúnta le táirge nach dtugtar cosaint dá thásca geografacha san Aontas ag tráth na hagóide;

Réasúnú

Ba cheart a chur san áireamh leis an Rialachán seo aon fhorbairt bhreise i reachtaíocht AE, ó thaobh tásca geografacha seachas tásca geografacha talmhaíochta a chosaint, mar shampla.

Leasú    13

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Beidh sin gan dochar d’aon chinneadh arna dhéanamh ag Ballstát aisíocaíocht ar na méideanna dá dtagraítear sa chéad mhír a lorg ón ngrúpa táirgeoirí nó ón táirgeoir aonair atá ag baint úsáid as an tásc geografach ar lena aghaidh atá clárú idirnáisiúnta á lorg.

scriosta

NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

Tagairtí

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

JURI

10.9.2018

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

INTA

10.9.2018

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Christophe Hansen

29.8.2018

Pléite sa choiste

20.11.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

10.12.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

39

0

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Paloma López Bermejo, Francisco José Millán Mon, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

39

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


TUAIRIM ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (30.11.2018)

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

(COM(2018)0365 – C8‑0383/2018 – 2018/0189(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Adina‑Ioana Vălean

Iarrann an Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia ar an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, mar an coiste atá freagrach, a mholadh go nglacfaidh an Pharlaimint a seasamh ar an gcéad léamh lena ndéanfaidh sí an togra ón gCoimisiún a ghabháil chuici féin.

NÓS IMEACHTA – COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

Tagairtí

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

JURI

10.9.2018

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ENVI

10.9.2018

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Dáta an ghlactha

27.11.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

49

8

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

49

+

ALDE

Gerben‑Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Edward Czesak, Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin‑Langen, Karl‑Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

8

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


TUAIRIM ÓN gCOISTE UM THALMHAÍOCHT AGUS UM FHORBAIRT TUAITHE

Litir an 1 Deireadh Fómhair 2018 ó Czesław Adam Siekierski, Cathaoirleach an Choiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt tuaithe, chuig Pavel Svoboda, Cathaoirleach an Choiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

Aistriúchán

A Chathaoirligh,

Rinneadh an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha (COM(2018)365final - 2018/0189(COD)), arb é JURI an coiste ceannais atá freagrach as, a chur faoi bhráid AGRI chun tuairim a iarraidh air.

Sa chruinniú a bhí acu an 29 Lúnasa 2018, áfach, chinn Comhordaitheoirí AGRI, i bhfianaise cineál teicniúil an togra seo, gan tuairim reachtach fhoirmiúil a eisiúint ach, ina ionad sin, breithnithe ginearálta ar an ábhar idir chamáin, i bhfoirm na litreach seo, a chur faoi bhráid an choiste ceannais.

An phríomhtheachtaireacht ba mhaith linn a chur in iúl do na Rapóirtéirí, na scáthrapóirtéirí agus Comhaltaí eile JURI atá ag déileáil leis an togra seo ná béim a leagan ar an tábhacht bhunúsach a bhaineann le cosaint leormhaith a thabhairt i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha (TGanna) d’earnálacha talmhaíochta agus agraibhia AE, toisc gur le táirgí bia a bhaineann formhór mór na n-ainmneacha a chumhdaítear leis na sonrúcháin sin nó leis na tásca sin. Mar a luaitear i Meabhrán Míniúcháin a ghabhann leis an togra, tá luach ar leith ag baint leis an gcineál sin cosanta ó thaobh cáilíocht a chur chun cinn, muinín tomhaltóirí a áirithiú, an traidisiún a chaomhnú, inmharthanacht na gceantar tuaithe a fheabhsú, agus, níos tábhachtaí ná aon rud eile, praghasbhiseach suntasach a sholáthar do tháirgeoirí.

Bhí ról cinntitheach ag Coiste AGRI i bhforbairt reachtaíocht inmheánach AE sa réimse sin (go háirithe trí Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 a ghlacadh). Maidir le cúrsaí idirnáisiúnta, thacaigh sí i gcónaí le beartas ginearálta an Aontais Eorpaigh cosaint na Sonrúchán Tionscnaimh agus na dTásc Geografach a chur chun cinn agus a fheabhsú trí chomhaontuithe déthaobhacha, réigiúnacha agus iltaobhacha, in ainneoin an drogaill shoiléir a bhí ar chuid dár gcomhpháirtithe trádála. I ndáil leis sin, i dtaca le haontachas an Aontais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin, chomh maith leis an togra reachtach lena mbaineann chun a rannpháirtíocht éifeachtach san ionstraim iltaobhach sin a áirithiú, is léir gur forbairt dhearfach atá iontu.

Maidir le hábhar an togra, ba mhaith le Coiste AGRI na trí bharúil seo a leanas a thabhairt:

Ar ndóigh, ba cheart gurb é príomhchuspóir an Choimisiúin, agus a chuid inniúlachtaí faoin Rialachán atá beartaithe á bhfeidhmiú aige, ná cosaint a thabhairt dá oiread ainmneacha AE agus is féidir i gClár Idirnáisiúnta EDMI. Agus comhaontuithe déthaobhacha á gcaibidliú (amhail CETA nó an comhaontú le MercoSur atá faoi chaibidil faoi láthair), is minic nach mór do AE glacadh le liosta an-teoranta ainmneacha, rud a spreagann frustrachas i measc táirgeoirí nár áiríodh a Sonrúcháin Tionscnaimh ná dTásca Geografacha ar an liosta sin. I gcomhthéacs iltaobhach, amhail córas Liospóin, ina n-aithníonn na tíortha rannpháirteacha uile an luach agus na tairbhí a bhaineann le cosaint leormhaith do Shonrúcháin Tionscnaimh agus do Thásca Geografacha, níor cheart leisce a bheith ar an gCoimisiún a bheith misniúil agus uaillmhianach agus é ag iarraidh go n-áireofaí ainmneacha uile AE (nó iad siúd ar a laghad a bhfuil fíorluach trádála idirnáisiúnta ag baint leo) sa Chlár.

Ar bhealach, tá ísliú á dhéanamh ar luach chóras Liospóin mar ionstraim do chosaint idirnáisiúnta dár Sonrúcháin Tionscnaimh agus dár dTásca Geografacha mar gheall ar líon an-teoranta na rannpháirtithe sa chóras sin. De réir an chomhairimh is déanaí, ní raibh ach 23 thír AE páirteach i gComhaontú Liospóin, agus ní raibh ach ceann amháin acu rangaithe i measc na ndeich gcomhpháirtí trádála is fearr againn (an Tuirc). Ar an gcúis sin, ba cheart do AE a sheacht ndícheall a dhéanamh chun tíortha eile a spreagadh le teacht isteach i gcóras Liospóin agus ba cheart dó freisin, trí chaibidlíocht dhéthaobhach le tíortha nach bhfuil rannpháirteach, leanúint dá chuid iarrachtaí chun cosaint a thabhairt dá Shonrúcháin Tionscnaimh agus dá Thásca Geografacha nach féidir a áirithiú tríd an ionstraim iltaobhach seo.

Ón taobh institiúideach de, ar deireadh, ba mhaith le Coiste AGRI a chur in iúl gur i gcás na gcinntí tábhachtacha uile atá le déanamh ag an Aontas i dtaca le, mar shampla, liosta na dTásc Geografach atá le háireamh san iarratas tosaigh ar chosaint agus ar chlárú, comhdú iarratais bhreise AE ina dhiaidh sin, deonú nó diúltú na cosanta do Thásca Geografacha tríú tíortha, nó cur ar ceal na cosanta sin ina dhiaidh sin, go bhféadfaí, faoin togra reachtach atá ann faoi láthair, na cinntí sin a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme - lena bhfágfaí nach mbeadh mórán smachta ag an bParlaimint ar na cinntí sin. Ardaítear an cheist, mar sin, ar cheart cineál áirithe ionchur parlaiminteach a thabhairt isteach le linn an Rialachán seo a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear, mar shampla, an fhéidearthacht don Pharlaimint formheas a dhéanamh ar liosta tosaigh na dTásc Geografach atá le tarraingt suas ag an gCoimisiún faoi Airteagal 2, nó iarratais dá cuid féin a dhéanamh maidir le hiarratais bhreise a chomhdú faoi Airteagal 3, más gá.

Dar ndóigh, ná bíodh aon drogall ort dul i dteagmháil liom dá mhaith leatsa nó leis an Rapóirtéir tuilleadh plé a dhéanamh linn ar an tsaincheist sin. Tá súil agam freisin go n-áireofar na smaointe thuasluaite sa tuarascáil reachtach arna hullmhú ag JURI.

Is mise, le meas,

Czesław Adam SIEKIERSKI

CC:  An tUas. Bernd Lange, Cathaoirleach an Choiste um Thrádáil Idirnáisiúnta


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

Tagairtí

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Dáta tíolactha chun PE

27.7.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

JURI

10.9.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

INTA

10.9.2018

ENVI

10.9.2018

AGRI

10.9.2018

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

6.12.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

23.1.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

21

2

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Lola Sánchez Caldentey

Dáta don chur síos

28.1.2019


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 11 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais