Postupak : 2018/0189(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0036/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0036/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0361

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 269kWORD 99k
28.1.2019
PE 631.792v02-00 A8-0036/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o djelovanju Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestiteljica: Virginie Rozière

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU
 MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o djelovanju Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0365),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0383/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 12. prosinca 2018.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja i mišljenja Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane te Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0036/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Kako bi Unija mogla u cijelosti iskoristiti svoju isključivu nadležnost u odnosu na svoju zajedničku trgovinsku politiku, postaje ugovornom strankom Ženevskog akta Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla („Ženevski akt”)2 u skladu s Odlukom Vijeća (EU) …/….3. Ugovorne stranke Ženevskog akta članovi su Posebne unije stvorene Lisabonskim sporazumom za zaštitu oznaka izvornosti i njihovu međunarodnu registraciju4 („Posebna unija”). U skladu s člankom 3. Odluke (EU) …/…, u Posebnoj uniji, Uniju zastupa Komisija.

(1)  Kako bi Unija mogla u cijelosti iskoristiti svoju isključivu nadležnost u odnosu na svoju zajedničku trgovinsku politiku te u potpunosti ispuniti svoje obveze iz Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS) Svjetske trgovinske organizacije, ona postaje ugovornom strankom Ženevskog akta Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla („Ženevski akt”)2 u skladu s Odlukom Vijeća (EU) …/…3. Ugovorne stranke Ženevskog akta članovi su Posebne unije stvorene Lisabonskim sporazumom za zaštitu oznaka izvornosti i njihovu međunarodnu registraciju4 („Posebna unija”). U skladu s člankom 3. Odluke (EU) …/…, u Posebnoj uniji, Uniju zastupa Komisija.

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

 

3 SL C […], […], str. […].

3 SL C […], […], str. […].

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

 

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Dana 6. listopada 2015. Europski parlament usvojio je Rezoluciju o mogućem proširenju zaštite oznake zemljopisnog porijekla Europske unije na nepoljoprivredne proizvode u kojoj je iznio svoja gledišta o tom pitanju.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Nakon pristupanja Unije Ženevskom aktu, Komisija bi najprije trebala podnijeti zahtjev Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo („Međunarodni ured”) za registraciju popisa oznaka zemljopisnog podrijetla koje potječu i zaštićene su na području Unije u njihovom registru („međunarodni registar”). Kriteriji za utvrđivanje takvog popisa trebali bi, kao što je to slučaj s nekim bilateralnim i regionalnim sporazumima Unije o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla, uzeti posebno u obzir proizvodnu vrijednost i vrijednost izvoza, zaštitu prema drugim sporazumima, kao i trenutačnu ili potencijalnu zlouporabu u predmetnim trećim zemljama.

(4)  Nakon pristupanja Unije Ženevskom aktu Komisija bi najprije, u kontekstu bliske suradnje s predmetnim državama članicama, trgovinskim udruženjima i proizvođačima, trebala podnijeti zahtjev Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo („Međunarodni ured”) za registraciju popisa oznaka zemljopisnog podrijetla koje potječu i zaštićene su na području Unije u njihovom registru („međunarodni registar”). Shodno tome, kako bi Komisija utvrdila takav popis, država članica, zainteresirana skupina proizvođača ili jedan proizvođač koji upotrebljavaju oznaku zemljopisnog podrijetla zaštićenu i registriranu u Uniji trebali bi obavijestiti Komisiju o nazivima oznaka zemljopisnog podrijetla koje žele uvrstiti na taj popis. Komisija bi te oznake zemljopisnog podrijetla trebala uvrstiti na predmetni popis. Međutim, na temelju kriterija koji se često koriste za neke bilateralne i regionalne sporazume Unije o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla, posebno proizvodne vrijednosti i vrijednosti izvoza, zaštitu prema drugim sporazumima, kao i trenutačnu ili potencijalnu zlouporabu u predmetnim trećim zemljama, Komisija bi trebala moći uložiti prigovor na uvrštavanje pojedine oznake zemljopisnog podrijetla na popis oznaka zemljopisnog podrijetla koje potječu i zaštićene su na području Unije i trebala bi obrazložiti svoju odluku. Osim toga, popis bi trebao obuhvaćati sve oznake zemljopisnog podrijetla koje su trenutačno zaštićene pravom Unije i koje su u međunarodni registar unijele države članice koje su bile članice Posebne unije prije pristupanja Unije Ženevskom aktu.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Kako bi se osigurala registracija u međunarodnom registru dodatnih oznaka zemljopisnog podrijetla koje su zaštićene i registrirane u Uniji, Komisiju je potrebno ovlastiti da u kasnijoj fazi podnese zahtjeve za međunarodnu registraciju tih dodatnih oznaka zemljopisnog podrijetla, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev države članice ili zainteresirane skupine proizvođača ili, u iznimnim slučajevima, na zahtjev jednog proizvođača.

(5)  Kako bi se osigurala registracija u međunarodnom registru dodatnih oznaka zemljopisnog podrijetla koje su zaštićene i registrirane u Uniji, što podrazumijeva i moguće širenje zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla na nepoljoprivredne proizvode, Komisiju je potrebno ovlastiti da u kasnijoj fazi podnese zahtjeve za međunarodnu registraciju tih dodatnih oznaka zemljopisnog podrijetla, na vlastitu inicijativu, na zahtjev države članice, Europskog parlamenta, relevantnih trgovinskih udruženja ili zainteresirane skupine proizvođača ili, u iznimnim slučajevima, na zahtjev jednog proizvođača. Komisija bi se zbog toga trebala redovito savjetovati sa svim relevantnim dionicima. Osim toga, pristupanje Unije Ženevskom aktu ne bi smjelo dovesti u pitanje trenutačnu i buduću zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla u bilateralnim sporazumima o slobodnoj trgovini.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Dodavanjem oznaka zemljopisnog podrijetla u međunarodni registar trebala bi se zajamčiti kvaliteta proizvoda, pravedno tržišno natjecanje i zaštita potrošača. Bez obzira na veliku kulturnu i gospodarsku vrijednost, dodavanje oznaka zemljopisnog podrijetla trebalo bi ocijeniti s obzirom na vrijednost koja se stvara za lokalne zajednice radi potpore ruralnom razvoju i poticanja novih mogućnosti zapošljavanja u proizvodnji, preradi i drugim povezanim uslugama.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.b)  Komisija bi trebala koristiti redoviti mehanizam za savjetovanje s državama članicama, trgovinskim udruženjima i proizvođačima iz Unije kako bi se uspostavio trajni dijalog s relevantnim dionicima.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Primjereno je utvrditi postupak za povlačenje odbijanja zaštite, posebno u slučaju razvoja prava Unije kojim bi se dopustila zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla nepoljoprivrednih proizvoda.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Moguće je da sedam država članica koje su bile članice Posebne unije žele sudjelovati u Ženevskom aktu kako bi zaštitile oznake zemljopisnog podrijetla koje nemaju horizontalnu zaštitu na razini Unije. Kako bi im se to omogućilo, trebalo bi razmotriti mogućnost da im se omogući djelomično sudjelovanje u Ženevskom aktu, ne dovodeći pritom u pitanje nadležnosti Unije gdje je to primjereno.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Kako bi se pokrio bilo koji manjak u odnosu na operativni proračun Posebne unije, Unija bi trebala osigurati poseban doprinos u sklopu sredstava raspoloživih za tu svrhu u godišnjem proračunu Unije.

(10)  Kako bi se pokrio bilo koji manjak u odnosu na operativni proračun Posebne unije, Unija bi trebala osigurati poseban doprinos u sklopu sredstava raspoloživih za tu svrhu u godišnjem proračunu Unije s obzirom na gospodarsku i kulturnu vrijednost zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu članstva Unije u Posebnoj uniji, Komisiji se trebaju dodijeliti provedbene ovlasti za utvrđivanje popisa oznaka zemljopisnog podrijetla radi podnošenja zahtjeva za njihovu međunarodnu registraciju u Međunarodnom uredu nakon pristupanja Ženevskom aktu, za naknadno podnošenje zahtjeva za međunarodnu registraciju oznake zemljopisnog podrijetla u Međunarodnom uredu, za odbijanje prigovora, za odluku o tome hoće li odobriti zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla registrirane u Međunarodnom registru te za ukidanje zaštite u Uniji oznake zemljopisnog podrijetla registrirane u međunarodnom registru. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća7,

(11)  Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu članstva Unije u Posebnoj uniji, Komisiji se trebaju dodijeliti provedbene ovlasti za utvrđivanje popisa oznaka zemljopisnog podrijetla radi podnošenja zahtjeva za njihovu međunarodnu registraciju u Međunarodnom uredu nakon pristupanja Ženevskom aktu, za naknadno podnošenje zahtjeva za međunarodnu registraciju oznake zemljopisnog podrijetla u Međunarodnom uredu, za odbijanje prigovora, za odluku o tome hoće li odobriti zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla registrirane u Međunarodnom registru, za ukidanje zaštite u Uniji oznake zemljopisnog podrijetla registrirane u međunarodnom registru te za povlačenje odbijanja učinaka međunarodne registracije. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća7. Popis odborâ u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 trebalo bi ažurirati u slučaju da se daljnjim razvojem prava Unije omogući zaštita nepoljoprivrednih proizvoda.

__________________

__________________

7 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

7 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Kako bi Unija u potpunosti sudjelovala u Ženevskom aktu, nužno je uspostaviti sustav zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla nepoljoprivrednih proizvoda utvrđen horizontalnim zakonodavstvom na razini Unije. Stoga bi bilo poželjno da Komisija što prije podnese zakonodavni prijedlog za proširenje zaštite koja se pravom Unije daje oznakama zemljopisnog podrijetla na nepoljoprivredne proizvode. Do uvođenja tog sustava ne bi se smjela dovesti u pitanje zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla nepoljoprivrednih proizvoda u državama članicama.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.b)  S obzirom na još uvijek ograničeno sudjelovanje trećih zemalja ugovornih stranaka u Ženevskom aktu, važno je osigurati da Komisija prati i ocjenjuje sudjelovanje Unije u tom Aktu tijekom vremena. Kako bi provela to ocjenjivanje, Komisija bi, između ostalog, trebala uzeti u obzir broj oznaka zemljopisnog podrijetla koje su zaštićene u skladu s pravom Unije o kojima je obaviještena, onih koje su odbile treće strane, kretanje broja trećih zemalja koje sudjeluju u Ženevskom aktu i mjere koje je Komisija poduzela kako bi povećala taj broj te broj nepoljoprivrednih oznaka zemljopisnog podrijetla koje potječu iz trećih ugovornih stranaka koje je Komisija odbila.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ove Uredbe, oznake izvornosti, uključujući „oznake podrijetla”, kako je određeno Uredbom (EU) br. 1151/2012 i Uredbom (EU) br. 1308/2013, i oznake zemljopisnog podrijetla, u daljnjem se tekstu nazivaju „oznake zemljopisnog podrijetla”.

Za potrebe ove Uredbe, oznake izvornosti, uključujući „oznake podrijetla”, kako je određeno Uredbom (EU) br. 1151/2012 i Uredbom (EU) br. 1308/2013, i oznake zemljopisnog podrijetla, u daljnjem se tekstu nazivaju „oznake zemljopisnog podrijetla i poljoprivrednih i nepoljoprivrednih proizvoda”.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 2.

Članak 2.

Međunarodna registracija oznaka zemljopisnog podrijetla nakon pristupanja

Međunarodna registracija oznaka zemljopisnog podrijetla nakon pristupanja

Nakon pristupanja Unije Ženevskom aktu, Komisija podnosi zahtjev Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo („Međunarodni ured”) za međunarodnu registraciju oznaka zemljopisnog podrijetla zaštićenih i registriranih u skladu s pravom Unije koje se odnose na proizvode podrijetlom iz Unije u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2. Ženevskog akta.

1. Nakon pristupanja Unije Ženevskom aktu, Komisija podnosi zahtjev Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo („Međunarodni ured”) za međunarodnu registraciju oznaka zemljopisnog podrijetla zaštićenih i registriranih u skladu s pravom Unije koje se odnose na proizvode podrijetlom iz Unije u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2. Ženevskog akta.

Kako bi procijenila hoće li podnijeti zahtjev za međunarodnu registraciju, Komisija uzima u obzir kriterije navedene u trećem stavku članka 2. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2.

Komisija donosi provedbeni akt kojim se utvrđuje popis oznaka zemljopisnog podrijetla iz prvog stavka, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2.

2. Komisija donosi provedbeni akt kojim se utvrđuje popis oznaka zemljopisnog podrijetla iz prvog stavka, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2. Taj popis obuhvaća sve europske oznake zemljopisnog podrijetla koje su u međunarodnom registru registrirale države članice koje su bile ugovorne stranke Posebne unije prije pristupanja Unije Ženevskom aktu.

 

3. U roku od … [šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe] nadležno tijelo države članice, zainteresirana skupina proizvođača ili jedan proizvođač koji upotrebljava oznaku zemljopisnog podrijetla zaštićenu i registriranu u Uniji obavješćuje Komisiju o nazivima oznaka zemljopisnog podrijetla koje želi uvrstiti na popis oznaka zemljopisnog podrijetla iz stavka 2.

Radi utvrđivanja popisa iz drugog stavka, Komisija osobito uzima u obzir sljedeće:

Radi utvrđivanja popisa iz drugog stavka, Komisija na njega uvrštava sve oznake zemljopisnog podrijetla o kojima je obaviještena u skladu s prvim podstavkom ovog stavka.

 

Međutim, Komisija može u bliskoj suradnji sa zainteresiranim državama članicama, trgovinskim udruženjima i proizvođačima odbiti uvrstiti na popis pojedinu oznaku zemljopisnog podrijetla i dužna je obrazložiti svoju odluku, osobito uzimajući u obzir sljedeće:

(a)  proizvodnu vrijednost oznake zemljopisnog podrijetla;

 

(b)  izvoznu vrijednost oznake zemljopisnog podrijetla;

(b)  izvoznu vrijednost oznake zemljopisnog podrijetla ili njezin izvozni potencijal ili oboje;

 

(ba)  posebnu gospodarsku i regionalnu važnost oznake zemljopisnog podrijetla.

(c)  zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla prema drugim međunarodnim ugovorima;

 

(d)  trenutačnu ili potencijalnu zlouporaba oznake zemljopisnog podrijetla u drugim članicama Posebne unije;

 

(e)  ukupan broj oznaka zemljopisnog podrijetla koje potječu s državnog područja drugih članica Posebne unije i koje su registrirane u registru Međunarodnog ureda („međunarodni registar”).

 

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 3.

Članak 3.

Naknadna međunarodna registracija oznaka zemljopisnog podrijetla Unije

Naknadna međunarodna registracija oznaka zemljopisnog podrijetla Unije

Nakon pristupanja Unije Ženevskom aktu, Komisija može na vlastitu inicijativu ili na zahtjev države članice ili zainteresirane skupine proizvođača ili jednog proizvođača koji upotrebljavaju oznaku zemljopisnog podrijetla koja je zaštićena i registrirana u Uniji, donijeti provedbene akte radi podnošenja zahtjeva Međunarodnom uredu za međunarodnu registraciju oznake zemljopisnog podrijetla zaštićene i registrirane u skladu s pravom Unije koja se odnosi na proizvod podrijetlom iz Unije.

Nakon pristupanja Unije Ženevskom aktu, Komisija može na vlastitu inicijativu odnosno mora na zahtjev države članice, Europskog parlamenta, zainteresirane skupine proizvođača ili jednog proizvođača koji upotrebljavaju oznaku zemljopisnog podrijetla koja je zaštićena i registrirana u Uniji, donijeti provedbene akte radi podnošenja zahtjeva Međunarodnom uredu za međunarodnu registraciju oznake zemljopisnog podrijetla zaštićene i registrirane u skladu s pravom Unije koja se odnosi na proizvod podrijetlom iz Unije. Komisija se za to redovito savjetuje s državama članicama, trgovinskim udruženjima i proizvođačima iz Unije.

Kako bi procijenila hoće li podnijeti zahtjev za međunarodnu registraciju, Komisija uzima u obzir kriterije navedene u trećem stavku članka 2. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 4.

Članak 4.

Ocjena oznaka zemljopisnog podrijetla trećih zemalja registriranih u međunarodnom registru

Ocjena oznaka zemljopisnog podrijetla trećih zemalja registriranih u međunarodnom registru

(1)  Komisija ocjenjuje obavijest koju je Međunarodni ured poslao u skladu s člankom 6. stavkom 4. Ženevskog akta o oznakama zemljopisnog podrijetla registriranima u međunarodnom registru u kojem ugovorna stranka podrijetla nije članica, kako je određeno člankom 1. točkom xv. Ženevskog akta, kako bi se utvrdilo sadržava li obvezne elemente utvrđene u pravilu 5. stavku 2. Zajedničkog pravilnika prema Lisabonskom sporazumu i Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma („Zajednički pravilnik”)8 i pojedinosti o kvaliteti, ugledu i značajkama navedene u pravilu 5. stavku 3. tog pravilnika i kako bi se ocijenilo odnosi li se obavijest na proizvod za koji je trenutačno u Uniji osigurana zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla. Razdoblje za provedbu takve ocjene ne smije trajati dulje od četiri mjeseca i ne uključuje ocjenu drugih posebnih odredbi Unije koje se odnose na stavljanje proizvoda na tržište, a osobito na zdravstvene i fitosanitarne norme, tržišne norme i označavanje hrane.

1.  Komisija ocjenjuje obavijest koju je Međunarodni ured poslao u skladu s člankom 6. stavkom 4. Ženevskog akta o oznakama zemljopisnog podrijetla registriranima u međunarodnom registru u kojem ugovorna stranka podrijetla nije članica, kako je određeno člankom 1. točkom xv. Ženevskog akta, kako bi se utvrdilo sadržava li obvezne elemente utvrđene u pravilu 5. stavku 2. Zajedničkog pravilnika prema Lisabonskom sporazumu i Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma („Zajednički pravilnik”)8 i pojedinosti o kvaliteti, ugledu i značajkama navedene u pravilu 5. stavku 3. tog pravilnika i kako bi se ocijenilo odnosi li se obavijest na proizvod za koji je u Uniji osigurana zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla. Razdoblje za provedbu takve ocjene ne smije trajati dulje od četiri mjeseca i ne uključuje ocjenu drugih posebnih odredbi Unije koje se odnose na stavljanje proizvoda na tržište, a osobito na zdravstvene i fitosanitarne norme, tržišne norme i označavanje hrane.

(2)  Ako temeljem ocjene provedene u skladu sa stavkom 1. Komisija utvrdi da su uvjeti navedeni u tom stavku ispunjeni prima facie, objavit će oznaku zemljopisnog podrijetla predloženu za zaštitu u Uniji zajedno s vrstom proizvoda i zemljom podrijetla u Službenom listu Europske unije, seriji C.

2.  Ako temeljem ocjene provedene u skladu sa stavkom 1. Komisija utvrdi da su uvjeti navedeni u tom stavku ispunjeni prima facie, objavit će oznaku zemljopisnog podrijetla predloženu za zaštitu u Uniji zajedno s vrstom proizvoda i zemljom podrijetla u Službenom listu Europske unije, seriji C.

(3)  Ako temeljem ocjene provedene u skladu sa stavkom 1. Komisija utvrdi da uvjeti navedeni u tom stavku nisu ispunjeni, odbit će zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla putem provedbenog akta donesenog u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2. U pogledu oznaka zemljopisnog podrijetla koje obuhvaćaju proizvode koji nisu u nadležnosti Odbora navedenih u članku 13. stavku 1., Komisija će donijeti odluku bez primjene postupka ispitivanja iz članka 13. stavka 2.

3.  Ako temeljem ocjene provedene u skladu sa stavkom 1. Komisija utvrdi da uvjeti navedeni u tom stavku nisu ispunjeni, odbit će uz obrazloženje zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla putem provedbenog akta donesenog u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2.

U skladu s člankom 15. stavkom 1. Ženevskog akta Komisija će obavijestiti Međunarodni ured o odbijanju učinaka predmetne međunarodne registracije na području Unije u roku od godine dana od primitka obavijesti o međunarodnoj registraciji u skladu s člankom 6. stavkom 4. Ženevskog akta.

U skladu s člankom 15. stavkom 1. Ženevskog akta Komisija će obavijestiti Međunarodni ured o odbijanju učinaka predmetne međunarodne registracije na području Unije u roku od godine dana od primitka obavijesti o međunarodnoj registraciji u skladu s člankom 6. stavkom 4. Ženevskog akta.

 

3.a  Ako nakon obavijesti o odbijanju učinaka predmetne međunarodne registracije na području Unije zbog nepostojanja zaštite za određenu kategoriju proizvoda u okviru oznaka zemljopisnog podrijetla Unije daljnji razvoj prava Unije dopušta zaštitu predmetne kategorije proizvoda obuhvaćenih odbijanjem, Komisija ponovno ocjenjuje može li se ranije odbijena oznaka zemljopisnog podrijetla sada zaštititi na području Unije.

 

Ako Komisija na temelju ocjene provedene na osnovi ovog stavka smatra da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1., ona donosi odluku da povuče odbijanje provedbenim aktom koji se donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2.

 

U skladu s člankom 16. Ženevskog akta Komisija obavješćuje Međunarodni ured o povlačenju odbijanja učinaka predmetne međunarodne registracije na području Unije.

_________________

_________________

8 Zajednički pravilnik prema Lisabonskom sporazumu i Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma, koji je donijela Skupština Lisabonske unije 11. listopada 2017., http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, dok. WIPO A / 57/11 od 11. listopada 2017.

8 Zajednički pravilnik prema Lisabonskom sporazumu i Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma, koji je donijela Skupština Lisabonske unije 11. listopada 2017., dok. WIPO A / 57/11 od 11. listopada 2017.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U skladu s člankom 4. stavkom 2. tijela države članice ili treće zemlje, osim ugovorne stranke podrijetla, ili fizička ili pravna osoba s opravdanim interesom i poslovnim nastanom u Uniji ili trećoj zemlji, osim u ugovornoj stranci podrijetla, može podnijeti prigovor Komisiji na jednom od službenih jezika Unije u roku od dva mjeseca od datuma objave oznake zemljopisnog podrijetla u Službenom listu Europske unije.

(1)  U skladu s člankom 4. stavkom 2. tijela države članice ili treće zemlje, osim ugovorne stranke podrijetla, ili fizička ili pravna osoba s opravdanim interesom i poslovnim nastanom u Uniji ili trećoj zemlji, osim u ugovornoj stranci podrijetla, može podnijeti prigovor Komisiji na jednom od službenih jezika Unije u roku od šest mjeseci od datuma objave oznake zemljopisnog podrijetla u Službenom listu Europske unije.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  da se oznaka zemljopisnog podrijetla registrirana u međunarodnom registru odnosi na proizvod čije oznake zemljopisnog podrijetla trenutačno nisu zaštićene u EU-u;

Briše se.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 13.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.a

 

Praćenje i preispitivanje

 

1.   U roku od … [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija ocjenjuje sudjelovanje Unije u Ženevskom aktu i podnosi izvješće o glavnim zaključcima Europskom parlamentu i Vijeću.

 

Ocjena se, među ostalim, temelji i na sljedećim aspektima:

 

a)   broju oznaka zemljopisnog podrijetla zaštićenih u skladu s pravom Unije za koje je primljena obavijest s obrazloženjem odabira prijavljenih oznaka i oznaka zemljopisnog podrijetla zaštićenih u skladu s pravom Unije koje su treće strane odbile;

 

b)   kretanju broja trećih zemalja koje sudjeluju u Ženevskom aktu i mjera koje je Komisija poduzela kako bi se taj broj povećao i

 

c)   broju oznaka zemljopisnog podrijetla nepoljoprivrednih proizvoda koje potječu iz trećih zemalja, a koje je Komisija odbila.

 

2.   U roku od … [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija prema potrebi podnosi zakonodavni prijedlog za proširenje zaštite odobrene oznakama zemljopisnog podrijetla u skladu s pravom Unije za nepoljoprivredne proizvode radi punog sudjelovanja Unije u Ženevskom aktu.

(1)

  Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Lisabonski sporazum za zaštitu oznaka izvornosti i njihovu međunarodnu registraciju ugovor je iz 1958. godine kojim se omogućava zaštita oznaka izvornosti u njegovim ugovornim strankama. Sporazum trenutačno ima dvadeset osam ugovornih stranaka, među kojima je i sedam država članica EU-a. Unija nije ugovorna stranka jer Lisabonski sporazum omogućuje članstvo samo državama.

Lisabonski sporazum izmijenjen je Ženevskim aktom, kojim je i međunarodnim organizacijama omogućeno da postanu ugovorne stranke. Stoga će Parlament biti pozvan dati suglasnost za pristupanje Unije Ženevskom aktu kako bi Unija u potpunosti izvršavala svoju isključivu nadležnost u pogledu zajedničke trgovinske politike. Ovim Prijedlogom uredbe zatim će se omogućiti efektivno sudjelovanje Unije u Lisabonskoj uniji.

Izvjestiteljica u načelu pozdravlja prijedlog kojim će se poboljšati položaj oznaka zemljopisnog podrijetla Unije na međunarodnoj sceni, kao i vodstvo Unije u pogledu zaštite lokalne kulture i lokalnih proizvođača, te pridonijeti jačanju trgovine određenim europskim proizvodima izvan bilateralnih sporazuma koje je Unija sklopila sa svojim partnerima.

Međutim, po mišljenju izvjestiteljice, trebalo bi riješiti neke nedostatke prijedloga kako bi on donio što veću korist za oznake zemljopisnog podrijetla Unije.

1.  Izvjestiteljica predlaže da Komisija podnese prvi popis oznaka zemljopisnog podrijetla nakon što prikupi informacije od država članica i relevantnih dionika. Naime, oni su u najboljem položaju da utvrde relevantne oznake zemljopisnog podrijetla koje treba uvrstiti u međunarodni registar. Osim toga, izvjestiteljica smatra da bi Komisija na popis trebala uvrstiti sve oznake zemljopisnog podrijetla koje su trenutačno zaštićene pravom Unije i koje su u međunarodnom registru registrirale države članice koje su bile članice Posebne unije prije pristupanja Unije Ženevskom aktu. Taj bi popis trebalo kasnije ažurirati i nastojati na njega uvrstiti što više oznaka zemljopisnog podrijetla Unije. Osim toga, Parlament bi trebao imati mogućnost predlagati oznake zemljopisnog podrijetla koje treba registrirati u okviru Lisabonske unije.

2.  Dok su Lisabonskim sporazumom obuhvaćene i poljoprivredne i nepoljoprivredne oznake zemljopisnog podrijetla, Unija ne predviđa zaštitu nepoljoprivrednih proizvoda. To je ozbiljan nedostatak koji u ovom trenutku Uniji priječi da u potpunosti sudjeluje u Ženevskom aktu. Osim toga, s obzirom na isključivu nadležnost Unije, države članice koje štite oznake zemljopisnog podrijetla za nepoljoprivredne proizvode neće više biti u mogućnosti štititi ih u skladu sa Ženevskim aktom. Izvjestiteljica izražava žaljenje zbog te situacije, posebno zato što je ona mogla biti riješena prije donošenja tog akta s obzirom na to da je Parlament proteklih godina u nekoliko navrata zatražio da se dodatno razvije zaštita te kategorije proizvoda. Izvjestiteljica stoga predlaže da Komisija horizontalnim zakonodavstvom brzo uvede instrument za zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla za nepoljoprivredne proizvode. S obzirom na tu sugestiju, izvjestiteljica je unijela izmjene kako bi se zajamčilo da ova Uredba bude prikladna i u slučaju daljnjeg razvoja prava Unije u vezi s nepoljoprivrednim proizvodima.

3.  Sedam država članica EU-a članice su Lisabonske unije i kao takve su prihvatile zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla trećih zemalja. Izvjestiteljica pozdravlja uvođenje prijelaznog razdoblja kako bi te države članice mogle ispuniti svoje međunarodne obveze preuzete prije pristupanja Unije Ženevskom aktu. Izvjestiteljica također želi naglasiti da bi trebalo razmotriti rješenje kao što je djelomično sudjelovanje tih zemalja u Ženevskom aktu kako bi im se omogućilo da u potpunosti nastave štititi svoje oznake zemljopisnog podrijetla za nepoljoprivredne proizvode.

4.  Iako Ženevski akt dopušta međunarodnim organizacijama da budu članice Posebne unije, ne daje im automatsko pravo glasa. Naime, svaka međunarodna organizacija ima broj glasova jednak broju njezinih država članica koje su stranke Akta. S obzirom na isključivu nadležnost Unije, to bi Uniju lišilo prava glasa. Izvjestiteljica želi izraziti zabrinutost zbog te situacije i zatražiti od Komisije da istraži moguća rješenja, kao što je, primjerice, ratifikacija instrumenta od strane država članica u interesu Unije.


MIŠLJENJE ODBORA ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU (3.12.2018)

upućeno Odboru za pravna pitanja

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o djelovanju Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Christophe Hansen

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Cilj je ovog prijedloga osigurati pravni okvir za učinkovito sudjelovanje Unije u Lisabonskoj uniji Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) nakon što Unija postane ugovorna stranka Ženevskog akta. Izvjestitelj pozdravlja trenutačni prijedlog koji se javlja u problematičnom geopolitičkom kontekstu u kojem se zbog blokiranja na multilateralnim forumima nažalost smanjuje perspektiva smislenog napretka u području zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla. Prijedlog je usmjeren na nekoliko aspekata, a među ostalim i na sljedeća pitanja:

1.  Pristupanje EU-a Ženevskom aktu donijet će znatne prednosti. Izvjestitelj pozdravlja potencijalni prošireni opseg zaštite koji će Ženevski akt donijeti europskim oznakama zemljopisnog podrijetla. Nadalje, Unija nakon pristupanja Ženevskom aktu može nastaviti tražiti zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla na temelju bilateralnih sporazuma s trgovinskim partnerima koji (još) nisu stranke Ženevskog akta.

2.  S obzirom na moguće buduće povezivanje ovog prijedloga, izvjestitelj također ustraje na njegovoj usklađenosti sa Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva WTO-a (TRIPS).

3.  Unija bi trebala podnijeti popis oznaka zemljopisnog podrijetla preuzet iz registara oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a. Taj bi popis trebalo utvrditi u bliskoj suradnji s državama članicama i relevantnim dionicima te ga se kasnije može prilagoditi kako bi se uzeli u obzir novi tržišni imperativi.

4.  Oznake zemljopisnog podrijetla EU-a u načelu će imati brzu i neograničenu zaštitu visoke razine kod svih sadašnjih i budućih stranaka Ženevskog akta, uz sve veći ugled oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a u multilateralnom registru i zbog velikog geografskog opsega zaštite u skladu sa Ženevskim aktom.

5.  Sedam država članica EU-a članice su Lisabonske unije i kao takve su prihvatile zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla trećih zemalja. Za ispunjavanje međunarodnih obveza preuzetih prije pristupanja Unije Ženevskom aktu potrebno je prijelazno razdoblje.

Izvjestitelj se općenito slaže s tim prilagodbama, uz iznimku sljedećih amandmana.

AMANDMANI

Odbor za međunarodnu trgovinu poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Kako bi Unija mogla u cijelosti iskoristiti svoju isključivu nadležnost u odnosu na svoju zajedničku trgovinsku politiku, postaje ugovornom strankom Ženevskog akta Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla („Ženevski akt”)2 u skladu s Odlukom Vijeća (EU) …/….3. Ugovorne stranke Ženevskog akta članovi su Posebne unije stvorene Lisabonskim sporazumom za zaštitu oznaka izvornosti i njihovu međunarodnu registraciju4 („Posebna unija”). U skladu s člankom 3. Odluke (EU) …/…, u Posebnoj uniji, Uniju zastupa Komisija.

(1)  Kako bi Unija mogla u cijelosti iskoristiti svoju isključivu nadležnost u odnosu na svoju zajedničku trgovinsku politiku, u potpunosti u skladu sa svojim obvezama iz Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS) Svjetske trgovinske organizacije, ona postaje ugovornom strankom Ženevskog akta Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla („Ženevski akt”)2 u skladu s Odlukom Vijeća (EU) …/…3. Ugovorne stranke Ženevskog akta članovi su Posebne unije stvorene Lisabonskim sporazumom za zaštitu oznaka izvornosti i njihovu međunarodnu registraciju4 („Posebna unija”). U skladu s člankom 3. Odluke (EU) …/…, u Posebnoj uniji, Uniju zastupa Komisija.

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

3 SL C […], […], str. […].

3 SL C […], […], str. […].

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Nakon pristupanja Unije Ženevskom aktu, Komisija bi najprije trebala podnijeti zahtjev Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo („Međunarodni ured”) za registraciju popisa oznaka zemljopisnog podrijetla koje potječu i zaštićene su na području Unije u njihovom registru („međunarodni registar”). Kriteriji za utvrđivanje takvog popisa trebali bi, kao što je to slučaj s nekim bilateralnim i regionalnim sporazumima Unije o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla, uzeti posebno u obzir proizvodnu vrijednost i vrijednost izvoza, zaštitu prema drugim sporazumima, kao i trenutačnu ili potencijalnu zlouporabu u predmetnim trećim zemljama.

(4)  Nakon pristupanja Unije Ženevskom aktu Komisija bi najprije, u bliskoj suradnji s predmetnim državama članicama, trgovinskim udruženjima i proizvođačima, trebala podnijeti zahtjev Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo („Međunarodni ured”) za registraciju popisa oznaka zemljopisnog podrijetla koje potječu i zaštićene su na području Unije u njihovom registru („međunarodni registar”). Taj bi popis trebao u što većoj mjeri uključivati oznake zemljopisnog podrijetla koje su već registrirale države članice koje su bile članice Posebne unije prije pristupanja Europske unije Ženevskom aktu. Osim toga, kriteriji za utvrđivanje takvog popisa trebali bi, kao što je to slučaj s nekim bilateralnim i regionalnim sporazumima Unije o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla, uzeti posebno u obzir proizvodnu vrijednost i vrijednost izvoza, zaštitu prema drugim sporazumima, kao i trenutačnu ili potencijalnu zlouporabu u predmetnim trećim zemljama.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Kako bi se osigurala registracija u međunarodnom registru dodatnih oznaka zemljopisnog podrijetla koje su zaštićene i registrirane u Uniji, Komisiju je potrebno ovlastiti da u kasnijoj fazi podnese zahtjeve za međunarodnu registraciju tih dodatnih oznaka zemljopisnog podrijetla, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev države članice ili zainteresirane skupine proizvođača ili, u iznimnim slučajevima, na zahtjev jednog proizvođača.

(5)  Kako bi se osigurala registracija u međunarodnom registru dodatnih ili budućih oznaka zemljopisnog podrijetla koje su zaštićene i registrirane u Uniji, uključujući i moguće širenje zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla na nepoljoprivredne proizvode, Komisiju je potrebno ovlastiti da u kasnijoj fazi podnese zahtjeve za međunarodnu registraciju tih dodatnih oznaka zemljopisnog podrijetla, na vlastitu inicijativu ili, kad je riječ o oznakama zemljopisnog podrijetla nepoljoprivrednih proizvoda, na zahtjev države članice ili zainteresirane skupine proizvođača ili, u iznimnim slučajevima, na zahtjev jednog proizvođača. Pristupanje Unije Ženevskom aktu ne dovodi u pitanje trenutačnu i buduću zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla u bilateralnim sporazumima o slobodnoj trgovini. Komisija bi u tom pogledu trebala koristiti redoviti mehanizam za savjetovanje s državama članicama, trgovinskim udruženjima i europskim proizvođačima kako bi se s dionicima uspostavio trajni dijalog.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Smatra se pravednim da naknade koje se plaćaju u skladu sa Ženevskim aktom i Zajedničkim pravilnikom prema Lisabonskom sporazumu i Ženevskom aktu za podnošenje zahtjeva Međunarodnom uredu za međunarodnu registraciju oznake zemljopisnog podrijetla te naknade koje se plaćaju za druge unose u međunarodni registar i za izdavanje izvadaka, potvrda i drugih informacija poveznih sa sadržajem međunarodne registracije snosi država članica iz koje potječe oznaka zemljopisnog podrijetla. To ne smije dovoditi u pitanje bilo koju odluku države članice da zatraži naknadu tih pristojbi od skupine proizvođača ili jednog proizvođača koji upotrebljava oznaku zemljopisnog podrijetla za koju se traži međunarodna registracija.

(9)  Smatra se pravednim da naknade koje se plaćaju u skladu sa Ženevskim aktom i Zajedničkim pravilnikom prema Lisabonskom sporazumu i Ženevskom aktu za podnošenje zahtjeva Međunarodnom uredu za međunarodnu registraciju oznake zemljopisnog podrijetla te naknade koje se plaćaju za druge unose u međunarodni registar i za izdavanje izvadaka, potvrda i drugih informacija poveznih sa sadržajem međunarodne registracije snosi država članica iz koje potječe oznaka zemljopisnog podrijetla.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ove Uredbe, oznake izvornosti, uključujući „oznake podrijetla”, kako je određeno Uredbom (EU) br. 1151/2012 i Uredbom (EU) br. 1308/2013, i oznake zemljopisnog podrijetla, u daljnjem se tekstu nazivaju „oznake zemljopisnog podrijetla”.

Za potrebe ove Uredbe, oznake izvornosti, uključujući „oznake podrijetla”, kako je određeno Uredbom (EU) br. 1151/2012 i Uredbom (EU) br. 1308/2013, i oznake zemljopisnog podrijetla, u daljnjem se tekstu nazivaju „oznake zemljopisnog podrijetla i poljoprivrednih i nepoljoprivrednih proizvoda”.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon pristupanja Unije Ženevskom aktu, Komisija podnosi zahtjev Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo („Međunarodni ured”) za međunarodnu registraciju oznaka zemljopisnog podrijetla zaštićenih i registriranih u skladu s pravom Unije koje se odnose na proizvode podrijetlom iz Unije u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2. Ženevskog akta.

Nakon pristupanja Unije Ženevskom aktu Komisija podnosi zahtjev Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo („Međunarodni ured”) za međunarodnu registraciju oznaka zemljopisnog podrijetla zaštićenih i registriranih u skladu s pravom Unije koje se odnose na proizvode podrijetlom iz Unije, ili na zahtjev države članice ili zainteresirane skupine proizvođača kad je riječ o oznakama zemljopisnog podrijetla nepoljoprivrednih proizvoda, u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2. Ženevskog akta.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija donosi provedbeni akt kojim se utvrđuje popis oznaka zemljopisnog podrijetla iz prvog stavka, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2.

Komisija donosi provedbeni akt kojim se utvrđuje popis oznaka zemljopisnog podrijetla iz prvog stavka, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2. Taj popis u što većoj mjeri uključuje europske oznake zemljopisnog podrijetla koje su države članice koje su bile članice Posebne unije prije pristupanja Europske unije Ženevskom aktu već registrirale u međunarodnom registru.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Radi utvrđivanja popisa iz drugog stavka, Komisija osobito uzima u obzir sljedeće:

Radi utvrđivanja popisa iz drugog stavka, Komisija, između ostalog, uzima u obzir sljedeće:

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon pristupanja Unije Ženevskom aktu, Komisija može na vlastitu inicijativu ili na zahtjev države članice ili zainteresirane skupine proizvođača ili jednog proizvođača koji upotrebljavaju oznaku zemljopisnog podrijetla koja je zaštićena i registrirana u Uniji, donijeti provedbene akte radi podnošenja zahtjeva Međunarodnom uredu za međunarodnu registraciju oznake zemljopisnog podrijetla zaštićene i registrirane u skladu s pravom Unije koja se odnosi na proizvod podrijetlom iz Unije.

Nakon pristupanja Unije Ženevskom aktu Komisija na vlastitu inicijativu ili na zahtjev države članice ili zainteresirane skupine proizvođača ili jednog proizvođača koji upotrebljavaju oznaku zemljopisnog podrijetla, i za poljoprivredne i za nepoljoprivredne proizvode, a koja je zaštićena i registrirana u Uniji, donosi provedbene akte radi podnošenja zahtjeva Međunarodnom uredu za međunarodnu registraciju oznake zemljopisnog podrijetla zaštićene i registrirane u skladu s pravom Unije koja se odnosi na proizvod podrijetlom iz Unije.

Komisija za to koristi redoviti mehanizam za savjetovanje s državama članicama, trgovinskim udruženjima i europskim proizvođačima.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi procijenila hoće li podnijeti zahtjev za međunarodnu registraciju, Komisija uzima u obzir kriterije navedene u trećem stavku članka 2. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2.

Kako je navedeno u prvom stavku ovog članka, ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Komisija ocjenjuje obavijest koju je Međunarodni ured poslao u skladu s člankom 6. stavkom 4. Ženevskog akta o oznakama zemljopisnog podrijetla registriranima u međunarodnom registru u kojem ugovorna stranka podrijetla nije članica, kako je određeno člankom 1. točkom xv. Ženevskog akta, kako bi se utvrdilo sadržava li obvezne elemente utvrđene u pravilu 5. stavku 2. Zajedničkog pravilnika prema Lisabonskom sporazumu i Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma („Zajednički pravilnik”)8 i pojedinosti o kvaliteti, ugledu i značajkama navedene u pravilu 5. stavku 3. tog pravilnika i kako bi se ocijenilo odnosi li se obavijest na proizvod za koji je trenutačno u Uniji osigurana zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla. Razdoblje za provedbu takve ocjene ne smije trajati dulje od četiri mjeseca i ne uključuje ocjenu drugih posebnih odredbi Unije koje se odnose na stavljanje proizvoda na tržište, a osobito na zdravstvene i fitosanitarne norme, tržišne norme i označavanje hrane.

(1)  Komisija ocjenjuje obavijest koju je Međunarodni ured poslao u skladu s člankom 6. stavkom 4. Ženevskog akta o oznakama zemljopisnog podrijetla registriranima u međunarodnom registru u kojem ugovorna stranka podrijetla nije članica, kako je određeno člankom 1. točkom xv. Ženevskog akta, kako bi se utvrdilo sadržava li obvezne elemente utvrđene u pravilu 5. stavku 2. Zajedničkog pravilnika prema Lisabonskom sporazumu i Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma („Zajednički pravilnik”)8 i pojedinosti o kvaliteti, ugledu i značajkama navedene u pravilu 5. stavku 3. tog pravilnika i kako bi se ocijenilo odnosi li se obavijest na proizvod za koji je u Uniji osigurana zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla. Razdoblje za provedbu takve ocjene ne smije trajati dulje od četiri mjeseca i ne uključuje ocjenu drugih posebnih odredbi Unije koje se odnose na stavljanje proizvoda na tržište, a osobito na zdravstvene i fitosanitarne norme, tržišne norme i označavanje hrane.

_________________

_________________

8 Zajednički pravilnik prema Lisabonskom sporazumu i Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma, koji je donijela Skupština Lisabonske unije 11. listopada 2017., http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Dok. WIPO A / 57/11 od 11. listopada 2017.

8 Zajednički pravilnik prema Lisabonskom sporazumu i Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma, koji je donijela Skupština Lisabonske unije 11. listopada 2017., http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Dok. WIPO A / 57/11 od 11. listopada 2017.

Obrazloženje

Uredbom treba uzeti u obzir budući razvoj zakonodavstva EU-a, na primjer u vezi sa zaštitom oznaka zemljopisnog podrijetla koje se ne odnose na poljoprivredne proizvode.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  da se oznaka zemljopisnog podrijetla registrirana u međunarodnom registru odnosi na proizvod čije oznake zemljopisnog podrijetla trenutačno nisu zaštićene u EU-u;

(e)  da se oznaka zemljopisnog podrijetla registrirana u međunarodnom registru odnosi na proizvod čije oznake zemljopisnog podrijetla nisu zaštićene u EU-u u trenutku podnošenja prigovora;

Obrazloženje

Uredbom treba uzeti u obzir budući razvoj zakonodavstva EU-a, na primjer u vezi sa zaštitom oznaka zemljopisnog podrijetla koje se ne odnose na poljoprivredne proizvode.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

To ne dovodi u pitanje odluku države članice da zatraži nadoknadu iznosa iz prvog stavka od skupine proizvođača ili jednog proizvođača koji upotrebljava oznaku zemljopisnog podrijetla za koju se traži međunarodna registracija.

Briše se.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Djelovanje Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

Referentni dokumenti

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

10.9.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

10.9.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Christophe Hansen

29.8.2018

Razmatranje u odboru

20.11.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

39

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Paloma López Bermejo, Francisco José Millán Mon, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

39

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE (30.11.2018)

upućeno Odboru za pravna pitanja

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o djelovanju Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Adina-Ioana Vălean

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor predloži da Europski parlament usvoji stajalište u prvom čitanju preuzimajući Prijedlog Komisije.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Djelovanje Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

Referentni dokumenti

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

10.9.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

10.9.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Datum usvajanja

27.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

49

8

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

49

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Edward Czesak, Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

8

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Pismo od 1. listopada 2018. koje je Czesław Adam Siekierski, predsjednik Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, poslao Pavelu Svobodi, predsjedniku Odbora za pravna pitanja

Prijevod

Poštovani g. predsjedniče,

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o djelovanju Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla (COM(2018)365final – 2018/0189(COD)), za koji je vodeći odbor JURI, proslijeđen je odboru AGRI za mišljenje.

Međutim, tijekom njihova sastanka 29. kolovoza 2018. koordinatori odbora AGRI odlučili su, s obzirom na u osnovi tehničku prirodu tog prijedloga, da neće izdati službeno zakonodavno mišljenje, nego da će opća razmatranja o toj temi dostaviti vodećem odboru putem ovog pisma.

Glavna poruka koju bismo htjeli prenijeti izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni i ostalim članovima odbora JURI koji rade na tom prijedlogu jest da je potrebno istaknuti temeljnu važnost odgovarajuće zaštite oznaka izvornosti (AO) i oznaka zemljopisnog podrijetla (GI) za poljoprivredni i poljoprivredno-prehrambeni sektor EU-a jer se velika većina imena obuhvaćenih tim nazivima ili oznakama odnosi na prehrambene proizvode. Kako je navedeno u obrazloženju prijedloga, ta vrsta zaštite vrlo je vrijedna u pogledu promicanja kvalitete, osiguranja povjerenja potrošača, očuvanja tradicije, pružanja doprinosa održivosti ruralnih područja i, što je najvažnije, pružanja znatne cjenovne premije proizvođačima.

Odbor AGRI imao je odlučujuću ulogu u razvoju unutarnjeg zakonodavstva EU-a u tom području (posebno donošenjem uredaba (EU) br. 1151/2012 i 1308/2013). Na međunarodnoj razini Odbor je uvijek podupirao opću politiku EU-a za promicanje i jačanje zaštite oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla u okviru bilateralnih, regionalnih i multilateralnih sporazuma, usprkos očitom protivljenju nekih naših trgovinskih partnera. U tom je pogledu jasno da pristupanje Unije Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma i povezani zakonodavni prijedlog za jamčenje njezina djelotvornog sudjelovanja u tom multilateralnom instrumentu predstavljaju pozitivan razvoj događaja.

S obzirom na sadržaj prijedloga, odbor AGRI želi iznijeti tri napomene:

Očito je da bi glavni cilj Komisije pri izvršavanju njezinih ovlasti u okviru predložene Uredbe trebao biti da se što više naziva EU-a zaštiti u međunarodnom registru WIPO-a. U pregovorima o bilateralnim sporazumima (kao što je CETA ili sporazum o kojemu se trenutačno pregovara sa zajednicom MercoSur) EU često treba pristati na jako ograničen popis naziva, što prouzročuje nezadovoljstvo među proizvođačima čije su oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla izostavljene s tog popisa. U multilateralnom kontekstu, kao što je lisabonski sustav, u kojem sve zemlje sudionice prepoznaju vrijednost i koristi odgovarajuće zaštite oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, Komisija, naprotiv, ne bi trebala oklijevati biti odlučna i ambiciozna u svojem nastojanju da se u registar uvrste svi nazivi EU-a (ili barem oni sa stvarnom međunarodnom tržišnom vrijednosti).

Vrijednost lisabonskog sustava kao instrumenta za međunarodnu zaštitu naših oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla na neki je način umanjena zbog vrlo ograničenog broja sudionika u tom sustavu. Prema posljednjim podacima samo su 23 zemlje koje nisu članice EU-a bile ugovorne strane Lisabonskog sporazuma, pri čemu je samo jedna od njih u naših prvih deset trgovinskih partnera (Turska). Zbog toga bi EU trebao uložiti sve napore u poticanje drugih zemalja da se pridruže lisabonskom sustavu te u daljnje nastojanje da bilateralnim pregovorima sa zemljama koje nisu sudionice osigura zaštitu svojih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla koje se ne mogu osigurati s pomoću tog multilateralnog instrumenta.

Naposljetku, s institucijskog gledišta, odbor AGRI želi istaknuti da bi u okviru postojećeg zakonodavnog prijedloga sve važne odluke koje EU treba donijeti u vezi s, primjerice, popisom oznaka zemljopisnog podrijetla koje se trebaju uvrstiti u početni zahtjev za zaštitu i registraciju, naknadnim podnošenjem dodatnih zahtjeva EU-a, odobrenjem ili odbijanjem zaštite za oznake zemljopisnog podrijetla trećih zemalja ili naknadnim ukidanjem te zaštite trebalo donijeti provedbenim aktima, zbog čega bi te odluke bile gotovo potpuno izvan kontrole Parlamenta. Stoga se postavlja pitanje bi li u okviru primjene te Uredbe trebalo uvesti mogućnost sudjelovanja Parlamenta, uključujući, primjerice, mogućnost da Parlament odobri početni popis oznaka zemljopisnog podrijetla koji u skladu s člankom 2. treba sastaviti Komisija ili da po potrebi podnese svoje zahtjeve za podnošenje dodatnih zahtjeva u skladu s člankom 3.

Naravno, bit ću na raspolaganju ako ćete Vi ili Vaš izvjestitelj htjeti razmijeniti s nama dodatna mišljenja o tom pitanju te se radujem uvrštavanju navedenih ideja u zakonodavno izvješće koje priprema odbor JURI.

S poštovanjem,

Czesław Adam SIEKIERSKI

Primatelj preslike:  g. Bernd Lange, predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Djelovanje Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

Referentni dokumenti

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Datum podnošenja EP-u

27.7.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

10.9.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

10.9.2018

ENVI

10.9.2018

AGRI

10.9.2018

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

6.12.2018

 

 

 

Datum usvajanja

23.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Lola Sánchez Caldentey

Datum podnošenja

28.1.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 12. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti