Eljárás : 2018/0189(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0036/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0036/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 16/04/2019 - 8.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0361

JELENTÉS     ***I
PDF 277kWORD 101k
28.1.2019
PE 631.792v02-00 A8-0036/2019

az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Jogi Bizottság

Előadó: Virginie Rozière

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0365),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0383/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. december 12-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményeire (A8-0036/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  ahhoz, hogy az Unió a közös kereskedelempolitikájával kapcsolatos kizárólagos hatáskörét teljes körűen gyakorolni tudja, az (EU) …/… tanácsi határozat2 értelmében az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegének („a genfi szöveg”)3 szerződő felévé válik. A genfi szöveg szerződő felei az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodás által létrehozott Különleges Unió4 („Különleges Unió”) tagjai. Az (EU)…/… határozat 3. cikkével összhangban az Uniót a Különleges Unióban a Bizottság képviseli.

(1)  ahhoz, hogy az Unió a közös kereskedelempolitikájával kapcsolatos kizárólagos hatáskörét teljes körűen és a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló WTO-megállapodás (TRIPS) szerinti kötelezettségeivel teljes összhangban gyakorolni tudja, az (EU) …/… tanácsi határozat3 értelmében az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegének („a genfi szöveg”) szerződő felévé válik. A genfi szöveg szerződő felei az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodás által létrehozott Különleges Unió4 („Különleges Unió”) tagjai. Az (EU)…/… határozat 3. cikkével összhangban az Uniót a Különleges Unióban a Bizottság képviseli.

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

 

3 HL L […], […], […]. o.

3 HL L […], […], […]. o.

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

 

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az Európai Parlament 2015. október 6-án állásfoglalást fogadott el a földrajzi jelzések európai uniós oltalmának nem mezőgazdasági termékekre való esetleges kiterjesztéséről, és abban kifejtette az e kérdéssel kapcsolatos álláspontját.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Uniónak a genfi szöveghez való csatlakozását követően a Bizottságnak első lépésként kérelmet kell benyújtania a Szellemi Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi Irodájához („Nemzetközi Iroda”), hogy az Unió területéről származó és ott oltalmat élvező földrajzi árujelzők jegyzékét vegye fel a saját lajstromába („nemzetközi lajstrom”). Egy ilyen jegyzék összeállításánál a kritériumoknak – amint az Uniónak a földrajzi árujelzők oltalmával kapcsolatos egyes kétoldalú és regionális megállapodásai esetében is megfigyelhető – különösen a termelési és kiviteli értéket, az egyéb megállapodások szerinti oltalmat, valamint az érintett harmadik országokban tapasztalható aktuális vagy lehetséges visszaéléseket kell figyelembe vennie.

(4)  Az Uniónak a genfi szöveghez való csatlakozását követően a Bizottságnak – a tagállamokkal, a szakmai szervezetekkel és az érdekelt termelőkkel folytatott szoros együttműködés keretében – első lépésként kérelmet kell benyújtania a Szellemi Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi Irodájához („Nemzetközi Iroda”), hogy az Unió területéről származó és ott oltalmat élvező földrajzi árujelzők jegyzékét vegye fel a saját lajstromába („nemzetközi lajstrom”). Ennek megfelelően ahhoz, hogy a Bizottság összeállítsa ezt a jegyzéket, valamely tagállamnak, termelői érdekcsoportnak vagy az Unióban oltalom alatt álló és lajstromba vett földrajzi árujelzőt használó egyetlen termelőnek be kell jelentenie a Bizottságnak a jegyzékbe felvetetni kívánt földrajzi árujelzők neveit. A Bizottságnak fel kell vennie e földrajzi árujelzőket az említett jegyzékbe. A Bizottság számára lehetővé kell tenni ugyanakkor, hogy az Uniónak a földrajzi árujelzők oltalmával kapcsolatos egyes kétoldalú és regionális megállapodásaiban – különösen a termelési és kiviteli érték, az egyéb megállapodások szerinti oltalom, valamint az érintett harmadik országokban tapasztalható aktuális vagy lehetséges visszaélések vonatkozásában – gyakran alkalmazott kritériumok alapján kifogást emeljen valamely konkrét földrajzi árujelzőnek az Unió területéről származó és ott oltalmat élvező földrajzi árujelzők jegyzékébe történő felvételével szemben, és a Bizottságnak meg kell indokolnia ezzel kapcsolatos döntését. Ezen túlmenően a jegyzéknek tartalmaznia kell mindazokat a földrajzi árujelzőket, amelyek jelenleg az uniós jogszabályok értelmében oltalom alatt állnak, és amelyeket azok a tagállamok, amelyek az Unió genfi szöveghez történő csatlakozása előtt már a Különleges Unió tagjai voltak, felvettek a nemzetközi lajstromba.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Annak biztosítása érdekében, hogy az Unióban oltalmat élvező és lajstromba vett további földrajzi árujelzőt a nemzetközi lajstromba is felvegyenek, érdemes egy későbbi időpontban felhatalmazni a Bizottságot arra, hogy saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam, illetve termelői érdekcsoport kérésére vagy kivételes esetekben egyetlen termelő kérésére kezdeményezze e további földrajzi árujelzők nemzetközi lajstromba vételét.

(5)  Annak biztosítása érdekében, hogy az Unióban oltalmat élvező és lajstromba vett további földrajzi árujelzőt – többek között a földrajzi árujelzők oltalmának nem mezőgazdasági termékekre történő lehetséges kiterjesztését követően – a nemzetközi lajstromba is felvegyenek, érdemes egy későbbi időpontban felhatalmazni a Bizottságot arra, hogy saját kezdeményezésére vagy az Európai Parlament, a megfelelő szakmai szövetségek, valamely tagállam, illetve termelői érdekcsoport kérésére vagy kivételes esetekben egyetlen termelő kérésére kezdeményezze e további földrajzi árujelzők nemzetközi lajstromba vételét. Ennek megfelelően a Bizottságnak rendszeresen konzultálnia kell minden érintett érdekelt féllel. Ezen túlmenően az Uniónak a genfi szöveghez való csatlakozása nem veszélyeztetheti a földrajzi árujelzők kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodások révén történő jelenlegi és jövőbeli oltalmát.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A földrajzi árujelzők nemzetközi lajstromba való felvételének a minőségi termékek előállítása, a tisztességes verseny és a fogyasztóvédelem célját kell szolgálnia. A földrajzi árujelzők lajstromba való felvételét – ami jelentős kulturális és gazdasági értéket hordoz – a helyi közösségek számára létrehozott érték szempontjából kell értékelni a vidékfejlesztés támogatása, az új munkalehetőségek megteremtése céljából a termelés, a feldolgozás és a kapcsolódó szolgáltatások területén.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  A Bizottságnak rendszeres mechanizmus révén konzultációt kell folytatnia a tagállamokkal, a szakmai szervezetekkel és az uniós termelőkkel annak érdekében, hogy folyamatos párbeszédet alakítson ki a megfelelő érdekelt felekkel.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Helyénvaló az oltalom elutasításának visszavonására irányuló eljárásról rendelkezni, különösen abban az esetben, ha az uniós jogszabályok további alakulása lehetővé teszi a nem mezőgazdasági termékekre vonatkozó földrajzi árujelzők oltalom alá vonását;

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Lehetséges, hogy az a hét tagállam, amely a Különleges Unió tagja volt, szeretne a genfi szöveg szerződő felévé is válni annak érdekében, hogy oltalom alá helyezze azon földrajzi árujelzőit, amelyek uniós szinten nem részesülnek horizontális oltalomban. Hogy ezt megtehessék, meg kell fontolni annak lehetővé tételét, hogy ezek a tagállamok – adott esetben az Unió hatásköreinek sérelme nélkül – részlegesen váljanak a genfi szöveg szerződő feleivé.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A Különleges Unió működési költségvetésében keletkező hiányok fedezéséhez az Uniónak gondoskodnia kell az éves költségvetésében e célra rendelkezésre álló különleges hozzájárulásról.

(10)  A Különleges Unió működési költségvetésében keletkező hiányok fedezéséhez az Uniónak gondoskodnia kell az éves költségvetésében e célra rendelkezésre álló különleges hozzájárulásról, tekintettel a földrajzi árujelzők oltalmának gazdasági és kulturális értékére.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az Uniónak a Különleges Unióban való tagságának megvalósítását szolgáló egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy összeállíthassa a földrajzi árujelzők jegyzékét, amelyet a genfi szöveghez való csatlakozást követően nemzetközi lajstromozás céljából benyújt a Nemzetközi Irodához, hogy valamely földrajzi árujelző nemzetközi lajstromozására irányuló későbbi kérelmet nyújtson be a Nemzetköz Irodához, felszólalást utasítson el, döntsön arról, hogy valamely nemzetközi lajstromba vett földrajzi árujelzőt oltalomban részesít-e vagy sem, és hogy törölje a nemzetközi lajstromba vett földrajzi árujelző Unióban nyújtott oltalmát. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek7 megfelelően kell gyakorolni,

(11)  Az Uniónak a Különleges Unióban való tagságának megvalósítását szolgáló egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy összeállíthassa a földrajzi árujelzők jegyzékét, amelyet a genfi szöveghez való csatlakozást követően nemzetközi lajstromozás céljából benyújt a Nemzetközi Irodához, hogy valamely földrajzi árujelző nemzetközi lajstromozására irányuló későbbi kérelmet nyújtson be a Nemzetköz Irodához, felszólalást utasítson el, döntsön arról, hogy valamely nemzetközi lajstromba vett földrajzi árujelzőt oltalomban részesít-e vagy sem, hogy törölje a nemzetközi lajstromba vett földrajzi árujelző Unióban nyújtott oltalmát, és hogy visszavonja valamely nemzetközi lajstromba vétel hatályának elutasítását. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek7 megfelelően kell gyakorolni. Aktualizálni kell a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságok jegyzékét, amennyiben az uniós jogszabályok további alakulása lehetővé teszi oltalom nyújtását a nem mezőgazdasági termékek számára.

__________________

__________________

7 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

7 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  Annak érdekében, hogy az Unió teljes mértékben csatlakozzon a genfi szöveghez, a nem mezőgazdasági termékekre vonatkozó földrajzi árujelzők oltalmára irányuló rendszert kell felállítani horizontális uniós szintű jogalkotás révén. E célból kívánatos, hogy a Bizottság mielőbb jogalkotási javaslatot nyújtson be a földrajzi árujelzőknek az uniós jog értelmében nyújtott oltalom nem mezőgazdasági termékekre való kiterjesztéséről. Az említett rendszer felállításáig a tagállamokban oltalom alatt álló nem mezőgazdasági termékekre vonatkozó földrajzi árujelzőket ez a rendelet nem érinti.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b)  Tekintettel a genfi szöveghez csatlakozott harmadik országbeli szerződő felek még mindig korlátozott részvételére, fontos annak biztosítása, hogy a Bizottság idővel nyomon kövesse és értékelje az Unió genfi szöveghez való csatlakozását. Ezen értékelés elvégzése érdekében a Bizottságnak többek között figyelembe kell vennie az uniós jog értelmében oltalom alatt álló bejelentett, illetve a harmadik felek által elutasított földrajzi árujelzők számát, a genfi szöveghez csatlakozott harmadik országok számának alakulását, a Bizottság által e szám növelésére irányuló intézkedéseket, továbbá a harmadik országbeli harmadik felektől származó, a Bizottság által elutasított, nem mezőgazdasági termékekre vonatkozó földrajzi árujelzők számát.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet alkalmazásában az eredetmegjelölések – beleértve az 1151/2012/EU rendelet és az 1308/2013/EU rendelet fogalommeghatározása szerinti „eredetmegjelöléseket” – és a földrajzi jelzések a továbbiakban együttesen földrajzi árujelzőként szerepelnek.

E rendelet alkalmazásában az eredetmegjelölések – beleértve az 1151/2012/EU rendelet és az 1308/2013/EU rendelet fogalommeghatározása szerinti „eredetmegjelöléseket” – és a földrajzi jelzések a továbbiakban együttesen mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földrajzi árujelzőként szerepelnek.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. cikk

2. cikk

Földrajzi árujelzők nemzetközi lajstromozása a csatlakozáskor

Földrajzi árujelzők nemzetközi lajstromozása a csatlakozáskor

Az Uniónak a genfi szöveghez való csatlakozását követően a genfi szöveg 5. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében a Bizottságnak az uniós jog szerint oltalom alatt álló és lajstromba vett, az Unió területéről származó földrajzi árujelzők lajstromozása céljából kérelmet kell benyújtania a Szellemi Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi Irodájához („Nemzetközi Iroda”).

(1) Az Uniónak a genfi szöveghez való csatlakozását követően a genfi szöveg 5. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében a Bizottságnak az uniós jog szerint oltalom alatt álló és lajstromba vett, az Unió területéről származó földrajzi árujelzők lajstromozása céljából kérelmet kell benyújtania a Szellemi Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi Irodájához („Nemzetközi Iroda”).

A Bizottság figyelembe veszi a 2. cikk harmadik bekezdésében meghatározott kritériumokat annak mérlegeléséhez, hogy nyújtson-e be nemzetközi lajstromozásra irányuló kérelmet. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében a Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben összeállítja a földrajzi árujelzők első bekezdésben említett jegyzékét.

(2) A 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében a Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben összeállítja a földrajzi árujelzők első bekezdésben említett jegyzékét. A jegyzék tartalmazza mindazokat az európai földrajzi árujelzőket, amelyeket azok a tagállamok, amelyek az Unió genfi szöveghez történő csatlakozása előtt már a Különleges Unió tagjai voltak, felvettek a nemzetközi lajstromba.

 

(3) Valamely tagállami hatóság, illetve termelői érdekcsoport vagy az Unióban oltalom alatt álló és lajstromba vett földrajzi árujelzőt használó egyetlen termelő ...-ig [hat hónappal e rendelet hatálybalépése után] bejelenti a Bizottságnak az általa a földrajzi árujelzők (2) bekezdésben említett jegyzékébe felvenni kívánt földrajzi árujelzők nevét.

A második bekezdésben említett jegyzék összeállításához a Bizottság különösen a következőket veszi figyelembe:

A (2) bekezdésben említett jegyzék összeállítása során a Bizottság felveszi a jegyzékbe az összes olyan földrajzi árujelzőt, amelyről az első albekezdéssel összhangban bejelentést kapott.

 

A Bizottság azonban a tagállamokkal, a szakmai szövetségekkel és az érintett termelőkkel szoros együttműködésben elutasíthatja egyes földrajzi árujelzők jegyzékbe való felvételét, és döntését köteles megindokolni, figyelembe véve különösen a következőket:

a)  a földrajzi árujelző termelési értéke;

 

b)  a földrajzi árujelző exportértéke;

b)  a földrajzi árujelző exportértéke vagy exportpotenciálja vagy mindkettő;

 

ba)  a földrajzi árujelző különleges gazdasági és regionális jelentősége;

c)  a földrajzi árujelző egyéb nemzetközi megállapodások szerinti oltalma;

 

d)  a földrajzi árujelzővel való aktuális vagy lehetséges visszaélések a Különleges Unió más tagországaiban;

 

e)  a Különleges Unió többi tagjának területéről származó és a Nemzetközi Iroda lajstromába („nemzetközi lajstrom”) felvett földrajzi árujelzők teljes száma.

 

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. cikk

3. cikk

Az Unió földrajzi árujelzőinek későbbi nemzetközi lajstromozása

Az Unió földrajzi árujelzőinek későbbi nemzetközi lajstromozása

Az Unió a genfi szöveghez történő csatlakozását követően a Bizottság saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam, illetve termelői érdekcsoport kérésére vagy az Unióban oltalom alatt álló és lajstromba vett földrajzi árujelzőt használó egyetlen termelő kérésére végrehajtási jogi aktusokat fogad el annak érdekében, hogy valamely, az uniós jog szerint oltalom alatt álló és lajstromba vett, az Unió területéről származó földrajzi árujelző nemzetközi lajstromozására irányuló kérelmet nyújtson be a Nemzetközi Irodához.

Az Unió a genfi szöveghez történő csatlakozását követően a Bizottság saját kezdeményezésére elfogadhat, illetve az Európai Parlament, valamely tagállam, illetve termelői érdekcsoport kérésére vagy az Unióban oltalom alatt álló és lajstromba vett földrajzi árujelzőt használó egyetlen termelő kérésére köteles elfogadni végrehajtási jogi aktusokat annak érdekében, hogy valamely, az uniós jog szerint oltalom alatt álló és lajstromba vett, az Unió területéről származó földrajzi árujelző nemzetközi lajstromozására irányuló kérelmet nyújtson be a Nemzetközi Irodához. Ennek érdekében a Bizottság rendszeresen konzultál a tagállamokkal, a szakmai szövetségekkel és az uniós termelőkkel.

A Bizottság figyelembe veszi a 2. cikk harmadik bekezdésében meghatározott kritériumokat annak mérlegeléséhez, hogy nyújtson-e be nemzetközi lajstromozásra irányuló kérelmet. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. cikk

4. cikk

A nemzetközi lajstromba vett, harmadik országokból származó földrajzi árujelzők értékelése

A nemzetközi lajstromba vett, harmadik országokból származó földrajzi árujelzők értékelése

(1)  A Bizottság értékeli a genfi szöveg 6. cikkének (4) bekezdése szerint a Nemzetközi Iroda által bejelentett, a nemzetközi lajstromba vett földrajzi jelzésekkel kapcsolatos közleményt, amelyekkel kapcsolatban a genfi szöveg 1. cikkének xv) pontjában meghatározott, származási hely szerinti szerződő fél nem tagállam, annak megállapítása érdekében, hogy az tartalmazza-e a Lisszaboni Megállapodás és a genfi szöveg szerinti Közös Végrehajtási Szabályzat („Közös Végrehajtási Szabályzat”)8 5. szabályának (2) bekezdésében felsorolt kötelező elemeket, valamint e Végrehajtási Szabályzat 5. szabályának (3) bekezdésében felsorolt, minőségre, hírnévre vagy jellemzőkre vonatkozó adatokat, továbbá annak értékelése érdekében, hogy a közlemény olyan termékre vonatkozik-e, amellyel kapcsolatban jelenleg az Unión belül a földrajzi árujelzőkre vonatkozó oltalom biztosított. Ezen értékelés elvégzésének időtartama nem haladhatja meg a négy hónapot, és nem terjedhet ki az Unió egyéb, a termékek forgalomba hozatalával, és különösen az egészségügyi és növény-egészségügyi szabványokkal, forgalmazási előírásokkal és az élelmiszerek címkézésével kapcsolatos rendelkezéseinek értékelésére.

(1)  A Bizottság értékeli a genfi szöveg 6. cikkének (4) bekezdése szerint a Nemzetközi Iroda által bejelentett, a nemzetközi lajstromba vett földrajzi jelzésekkel kapcsolatos közleményt, amelyekkel kapcsolatban a genfi szöveg 1. cikkének xv) pontjában meghatározott, származási hely szerinti szerződő fél nem tagállam, annak megállapítása érdekében, hogy az tartalmazza-e a Lisszaboni Megállapodás és a genfi szöveg szerinti Közös Végrehajtási Szabályzat („Közös Végrehajtási Szabályzat”)8 5. szabályának (2) bekezdésében felsorolt kötelező elemeket, valamint e Végrehajtási Szabályzat 5. szabályának (3) bekezdésében felsorolt, minőségre, hírnévre vagy jellemzőkre vonatkozó adatokat, továbbá annak értékelése érdekében, hogy a közlemény olyan termékre vonatkozik-e, amellyel kapcsolatban az Unión belül a földrajzi árujelzőkre vonatkozó oltalom biztosított. Ezen értékelés elvégzésének időtartama nem haladhatja meg a négy hónapot, és nem terjedhet ki az Unió egyéb, a termékek forgalomba hozatalával, és különösen az egészségügyi és növény-egészségügyi szabványokkal, forgalmazási előírásokkal és az élelmiszerek címkézésével kapcsolatos rendelkezéseinek értékelésére.

(2)  Amennyiben az 1. bekezdés szerint végzett értékelés alapján a Bizottság úgy véli, hogy az említett bekezdésben megállapított feltételek első látásra teljesülnek, az Unióban oltalom alá vonásra javasolt földrajzi árujelzőt a termék fajtájával és a származási országgal együtt közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában.

(2)  Amennyiben az (1) bekezdés szerint végzett értékelés alapján a Bizottság úgy véli, hogy az említett bekezdésben megállapított feltételek első látásra teljesülnek, az Unióban oltalom alá vonásra javasolt földrajzi árujelzőt a termék fajtájával és a származási országgal együtt közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában.

(3)  Amennyiben az 1. bekezdés szerint végzett értékelés alapján a Bizottság úgy véli, hogy az említett bekezdésben megállapított feltételek nem teljesülnek, a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében elfogadott végrehajtási jogi aktus révén határoz a földrajzi árujelző oltalom alá vonásának elutasításáról. A 13. cikk (1) bekezdésében említett bizottságok hatáskörébe nem tartozó termékek földrajzi árujelzői tekintetében a határozatot a Bizottság a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazása nélkül fogadja el.

(3)  Amennyiben az (1) bekezdés szerint végzett értékelés alapján a Bizottság úgy véli, hogy az említett bekezdésben megállapított feltételek nem teljesülnek, a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében elfogadott végrehajtási jogi aktus révén indokolással ellátott határozatot hoz a földrajzi árujelző oltalom alá vonásának elutasításáról.

A genfi szöveg 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság a nemzetközi lajstromozásról szóló értesítés kézhezvételétől számított egy éven belül a genfi szöveg 6. cikke (4) bekezdésének megfelelően értesíti a Nemzetközi Irodát a nemzetközi lajstromozás hatályának a saját területén történő elutasításáról.

A genfi szöveg 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság a nemzetközi lajstromozásról szóló értesítés kézhezvételétől számított egy éven belül a genfi szöveg 6. cikke (4) bekezdésének megfelelően értesíti a Nemzetközi Irodát a nemzetközi lajstromozás hatályának a saját területén történő elutasításáról.

 

(3a)  Amennyiben azt követően, hogy bejelentették az érintett nemzetközi lajstromba vétel hatályának az Unió területén történő elutasítását az uniós földrajzi árujelzőkön belül az adott termékkategóriára vonatkozó oltalom hiánya miatt, az uniós jog további alakulása lehetővé teszi az elutasítás által érintett termékkategória oltalom alá vonását, a Bizottság újra értékeli, hogy a korábban elutasított földrajzi árujelző immár oltalom alá vonható-e az Unió területén.

 

Amennyiben az e bekezdés szerint végzett értékelés alapján a Bizottság úgy véli, hogy az (1) bekezdésben megállapított feltételek teljesülnek, a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében elfogadott végrehajtási jogi aktus révén határoz a földrajzi árujelző oltalom alá vonásáról.

 

A genfi szöveg 16. cikkével összhangban a Bizottság értesíti a Nemzetközi Irodát a szóban forgó nemzetközi lajstromozás hatályának az Unió területén történő elutasításáról szóló határozat visszavonásáról.

_________________

_________________

8A Lisszaboni Megállapodás és a Lisszaboni Megállapodás genfi szövege szerinti, a Lisszaboni Unió Közgyűlése által 2017. október 11-én elfogadott Közös Végrehajtási Szabályzat http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, WIPO A/57/11. sz. dokumentum, 2017. október 11.

8A Lisszaboni Megállapodás és a Lisszaboni Megállapodás genfi szövege szerinti, a Lisszaboni Unió Közgyűlése által 2017. október 11-én elfogadott Közös Végrehajtási Szabályzat, WIPO A/57/11. sz. dokumentum, 2017. október 11.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A földrajzi árujelző megnevezésének az Európai Unió Hivatalos Lapjában a 4. cikk (2) bekezdésével összhangban történő közzétételének időpontjától számított két hónapon belül valamely tagállam hatóságai vagy a származási hely szerinti szerződő féltől eltérő harmadik ország hatóságai vagy az Unióban vagy a származási hely szerinti szerződő féltől eltérő harmadik országban jogos érdekkel rendelkező és ott letelepedett természetes vagy jogi személy az Unió valamely hivatalos nyelvén felszólalást nyújthat be a Bizottsághoz.

(1)  A földrajzi árujelző megnevezésének az Európai Unió Hivatalos Lapjában a 4. cikk (2) bekezdésével összhangban történő közzétételének időpontjától számított hat hónapon belül valamely tagállam hatóságai vagy a származási hely szerinti szerződő féltől eltérő harmadik ország hatóságai vagy az Unióban vagy a származási hely szerinti szerződő féltől eltérő harmadik országban jogos érdekkel rendelkező és ott letelepedett természetes vagy jogi személy az Unió valamely hivatalos nyelvén felszólalást nyújthat be a Bizottsághoz.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a nemzetközi lajstromba vett földrajzi árujelző olyan termékhez fűződik, amelynek tekintetében az EU-ban jelenleg nem biztosított a földrajzi árujelzők oltalom alá vonása;

törölve

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a. cikk

 

Nyomon követés és felülvizsgálat

 

(1)   A Bizottság ...-ig [két évvel e rendelet hatálybalépése után] értékeli az Uniónak a genfi szöveg szerződő feleként való részvételét, és főbb megállapításairól jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

 

Az értékelés többek között a következő szempontokon alapul:

 

a)   az uniós jog értelmében oltalom alatt álló azon földrajzi árujelzők száma, amelyekkel kapcsolatban a bejelentett árujelzők kiválasztásának indokolását tartalmazó bejelentés érkezett, valamint az uniós jog értelmében oltalom alatt álló azon földrajzi árujelzők száma, amelyeket a harmadik felek elutasítottak;

 

b)   a genfi szöveghez csatlakozott harmadik országok számának alakulása, valamint a Bizottság által e szám növelésére irányuló intézkedések; és

 

c)   a Bizottság által elutasított, nem mezőgazdasági termékekre vonatkozó földrajzi árujelzők száma.

 

(2)   Adott esetben a Bizottság ...-ig [két évvel e rendelet hatálybalépése után] az uniós jog értelmében a földrajzi árujelzők számára nyújtott oltalom nem mezőgazdasági termékekre történő kiterjesztésére irányuló jogalkotási javaslatot nyújt be az Unió genfi szöveghez való teljes körű csatlakozását megelőzően.

(1)

  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodás egy 1958-as szerződés, amely módot ad az eredetmegjelölések oltalom alá helyezésére a szerződő felek országaiban. A megállapodásban jelenleg 28 szerződő fél, köztük hét tagállam vesz részt. Az Unió azonban nem szerződő fél, mivel a Lisszaboni Megállapodáshoz tagként csak államok csatlakozhatnak.

A Lisszaboni Megállapodást a genfi szöveg aktualizálta, amely nemzetközi szervezetek számára is lehetővé teszi, hogy szerződő féllé váljanak. Így a Parlament felkérést kap arra, hogy egyetértését adja az Uniónak a genfi szöveghez való csatlakozásához annak érdekében, hogy az Unió maradéktalanul gyakorolhassa a közös kereskedelempolitikával kapcsolatos kizárólagos hatáskörét. Ez a rendeletjavaslat lehetővé teszi majd az Unió tényleges részvételét a Lisszaboni Unióban.

Az előadó összességében üdvözli a javaslatot, amely erősíteni fogja az Unió földrajzi árujelzőinek pozícióját a nemzetközi színtéren, valamint az Unió vezető szerepét helyi kultúrája és termelői védelme tekintetében, és az Unió által a partnerekkel kötött kétoldalú megállapodásokon túlmenően is segíti majd egyes európai termékek kereskedelmét.

Az előadó véleménye szerint ugyanakkor foglalkozni kell a javaslatok néhány hiányosságával annak érdekében, hogy azok a lehető legelőnyösebbek legyenek az uniós földrajzi árujelzők szempontjából.

1.  Az előadó szeretné javasolni, hogy a Bizottság a tagállamok és az érintett érdekelt felek javaslatai alapján nyújtsa be a földrajzi árujelzők első jegyzékét. Ők vannak valóban a legjobb helyzetben arra, hogy azonosítsák a nemzetközi lajstromba felveendő megfelelő földrajzi árujelzőket. Ezen túlmenően az előadó véleménye szerint a Bizottságnak fel kellene vennie a jegyzékbe mindazokat a földrajzi árujelzőket, amelyek jelenleg az uniós jogszabályok értelmében oltalom alatt álnak, és amelyeket azok a tagállamok, amelyek az Unió genfi szöveghez történő csatlakozása előtt már a Különleges Unió tagjai voltak, felvettek a nemzetközi lajstromba. E jegyzéket egy későbbi szakaszban aktualizálni kell, és törekedni kell arra, hogy az a lehető legtöbb uniós földrajzi árujelzőt tartalmazza. A Parlament számára lehetővé kell tenni továbbá, hogy javasolja földrajzi árujelzők felvételét a Lisszaboni Unió lajstromába.

2.  Míg a Lisszaboni Megállapodás a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági termékek földrajzi árujelzőire egyaránt vonatkozik, az Unió nem nyújt oltalmat a nem mezőgazdasági termékek számára. Ez komoly hiányosság, amely jelenleg megakadályozza az Unió teljes körű részvételét a genfi szövegben. Ezen túlmenően a kizárólagos uniós hatáskör miatt a nem mezőgazdasági jellegű földrajzi árujelzőket oltalomban részesítő tagállamok nem biztosíthatják az oltalmat a genfi szöveg értelmében. Az előadó sajnálatosnak tartja ezt a helyzetet, különösen azért, mert ezt a problémát a szöveg elfogadása előtt orvosolni lehetett volna, miután a Parlament az elmúlt években több alkalommal kérte a termékek e kategóriájára vonatkozó oltalom kialakítását. Következésképpen az előadó javasolja, hogy a Bizottság horizontális jogszabály révén mielőbb vezessen be egy olyan eszközt, amely biztosítja a nem mezőgazdasági jellegű földrajzi árujelzők oltalom alá vonását. E javaslat alapján az előadó olyan módosítást javasolt, amely biztosítja, hogy a rendelet akkor is megfelel majd céljának, ha további változások következnek be a nem mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós jogban.

3.  Hét uniós tagállam tagja a Lisszaboni Uniónak, és így elfogadta a harmadik országokból származó földrajzi jelzések oltalmát. Az előadó üdvözli egy átmeneti időszak bevezetését annak érdekében, hogy ezek a tagállamok képesek legyenek vállalt nemzetközi kötelezettségeik teljesítésére, mielőtt az Unió csatlakozik a genfi szöveghez. Az előadó hangsúlyozni kívánja azt is, hogy megoldást kell találni arra is, hogy ezek az országok – például a genfi szövegben szerződő félként való részleges részvételük révén – továbbra is teljes mértékben oltalomban részesíthessék saját nem mezőgazdasági jellegű földrajzi árujelzőiket.

4.  Noha a genfi szöveg lehetővé teszi nemzetközi szervezetek számára, hogy a Különleges Unió tagjává váljanak, nem automatikusan biztosít számukra szavazati jogot. Minden nemzetközi szervezet valójában annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagállama a genfi szöveg részes fele. Tekintettel a kizárólagos uniós hatáskörre, ez megfosztaná az Uniót a szavazati jogától. Az előadó aggodalmát fejezi ki e helyzet miatt, és kéri a Bizottságot, hogy keressen lehetséges megoldást erre a problémára, például az eszköznek az Unió érdekében történő tagállami ratifikálása révén.


VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről (3.12.2018)

a Jogi Bizottság részére

az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

A vélemény előadója: Christophe Hansen

RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat célja egy olyan jogi keret biztosítása, amelynek révén az EU – amint a genfi szöveg szerződő felévé válik – ténylegesen is részt vehet a WIPO Lisszaboni Uniójában. Az előadó üdvözli a jelenlegi javaslatot, amely egy olyan, kihívásokkal teli geopolitikai környezetben jön létre, amelyben a többoldalú fórumokon tapasztalható patthelyzetek sajnálatos módon csökkentik a földrajzi jelzések oltalma terén elért érdemi előrelépések lehetőségét. A javaslat több szempontra összpontosít, és többek között a következő kérdésekre helyezi a hangsúlyt:

1.  Az EU genfi szöveghez való csatlakozása jelentős előnyökkel jár. Az előadó üdvözli, hogy a genfi szövegnek köszönhetően az európai földrajzi jelzések bővített körű oltalomban részesülhetnek; ezenfelül a genfi szöveghez történő csatlakozását követően az Unió továbbra is törekedhet a földrajzi jelzések oltalmára olyan kétoldalú kereskedelmi megállapodások révén, amelyeket a genfi szövegnek (még) nem részes feleivel köt.

2.  Egy jövőbeli esetleges összekapcsolásra tekintettel az előadó kiemeli továbbá, hogy a jelenlegi javaslat összhangban áll a WTO TRIPS-megállapodásával.

3.  Az EU-nak be kell nyújtania a földrajzi jelzések uniós nyilvántartásaiból összeállított, a földrajzi jelzéseket tartalmazó listát. Ezt a listát a tagállamokkal és az érintett érdekelt felekkel folytatott szoros konzultáció keretében kell összeállítani, és később hozzá lehet igazítani az új piaci követelményekhez.

4.  Az uniós földrajzi jelzések elvben gyors, magas szintű, határozott időre szóló oltalomban részesülhetnek a genfi szöveg valamennyi jelenlegi és jövőbeli részes államában, miközben a genfi szöveg szerinti oltalom tágabb földrajzi kiterjedésének köszönhetően növekedne az európai földrajzi jelzések ismertsége.

5.  Hét uniós tagállam tagja a Lisszaboni Uniónak, és így elfogadta a harmadik országokból származó földrajzi jelzések oltalmát. Az Uniónak a genfi szöveghez való csatlakozása előtt vállalt nemzetközi kötelezettségeinek teljesítéséhez átmeneti időszakra van szüksége.

A vélemény előadója általánosságban véve egyetért ezekkel a kiigazításokkal, a következő módosítások kivételével:

MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  ahhoz, hogy az Unió a közös kereskedelempolitikájával kapcsolatos kizárólagos hatáskörét teljes körűen gyakorolni tudja, az (EU) …/… tanácsi határozat3 értelmében az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegének („a genfi szöveg”)2 szerződő felévé válik. A genfi szöveg szerződő felei az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodás által létrehozott Különleges Unió4 („Különleges Unió”) tagjai. Az (EU)…/… határozat 3. cikkével összhangban az Uniót a Különleges Unióban a Bizottság képviseli.

(1)  ahhoz, hogy az Unió a közös kereskedelempolitikájával kapcsolatos kizárólagos hatáskörét teljes körűen, valamint a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló WTO-megállapodás (TRIPS) szerinti kötelezettségeivel teljes összhangban gyakorolni tudja, az (EU) …/… tanácsi határozat3 értelmében az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegének („a genfi szöveg”)2 szerződő felévé válik. A genfi szöveg szerződő felei az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodás által létrehozott Különleges Unió4 („Különleges Unió”) tagjai. Az (EU)…/… határozat 3. cikkével összhangban az Uniót a Különleges Unióban a Bizottság képviseli.

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

3 HL L […], […], […] o.

3 HL L […], […], […] o.

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Uniónak a genfi szöveghez való csatlakozását követően a Bizottságnak első lépésként kérelmet kell benyújtania a Szellemi Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi Irodájához („Nemzetközi Iroda”), hogy az Unió területéről származó és ott oltalmat élvező földrajzi árujelzők jegyzékét vegye fel a saját lajstromába („nemzetközi lajstrom”). Egy ilyen jegyzék összeállításánál a kritériumoknak – amint az Uniónak a földrajzi árujelzők oltalmával kapcsolatos egyes kétoldalú és regionális megállapodásai esetében is megfigyelhető – különösen a termelési és kiviteli értéket, az egyéb megállapodások szerinti oltalmat, valamint az érintett harmadik országokban tapasztalható aktuális vagy lehetséges visszaéléseket kell figyelembe vennie.

(4)  Az Uniónak a genfi szöveghez való csatlakozását követően a Bizottságnak – szoros együttműködésben a tagállamokkal, a szakmai szervezetekkel és az érdekelt termelőkkel – első lépésként kérelmet kell benyújtania a Szellemi Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi Irodájához („Nemzetközi Iroda”), hogy az Unió területéről származó és ott oltalmat élvező földrajzi árujelzők jegyzékét vegye fel a saját lajstromába („nemzetközi lajstrom”). Ennek a jegyzéknek a lehető legnagyobb mértékben magában kell foglalnia az azon uniós tagállamok által már lajstromba vett földrajzi árujelzőket, amelyek az Uniónak a genfi szöveghez való csatlakozása előtt a Különleges Unió szerződő felei voltak. Továbbá, egy ilyen jegyzék összeállításánál a kritériumoknak – amint az Uniónak a földrajzi árujelzők oltalmával kapcsolatos egyes kétoldalú és regionális megállapodásai esetében is megfigyelhető – különösen a termelési és kiviteli értéket, az egyéb megállapodások szerinti oltalmat, valamint az érintett harmadik országokban tapasztalható aktuális vagy lehetséges visszaéléseket kell figyelembe vennie.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Annak biztosítása érdekében, hogy az Unióban oltalmat élvező és lajstromba vett további földrajzi árujelzőt a nemzetközi lajstromba is felvegyenek, érdemes egy későbbi időpontban felhatalmazni a Bizottságot arra, hogy saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam, illetve termelői érdekcsoport kérésére vagy kivételes esetekben egyetlen termelő kérésére kezdeményezze e további földrajzi árujelzők nemzetközi lajstromba vételét.

(5)  Annak biztosítása érdekében, hogy az Unióban oltalmat élvező és lajstromba vett további és jövőbeli földrajzi árujelzőt a nemzetközi lajstromba is felvegyenek, ideértve a földrajzi árujelzők oltalmának nem mezőgazdasági termékekre történő lehetséges kiterjesztését is, érdemes egy későbbi időpontban felhatalmazni a Bizottságot arra, hogy saját kezdeményezésére vagy nem mezőgazdasági földrajzi árujelzők esetében valamely tagállam, illetve termelői érdekcsoport kérésére vagy kivételes esetekben egyetlen termelő kérésére kezdeményezze e további földrajzi árujelzők nemzetközi lajstromba vételét. Az Uniónak a genfi szöveghez való csatlakozása nem sérti a földrajzi jelzések kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodások révén történő jelenlegi és jövőbeli oltalmát. Ennek érdekében a Bizottságnak a tagállamokkal, a szakmai szervezetekkel és az európai termelőkkel folytatott rendszeres konzultációs mechanizmust kell igénybe vennie az érdekelt felekkel való gördülékeny párbeszéd kialakítása érdekében.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Méltányosnak tűnik, hogy a genfi szöveg, valamint a Lisszaboni Megállapodás és a genfi szöveg szerinti Közös Végrehajtási Szabályzat értelmében a földrajzi árujelző nemzetközi lajstromba vételére vonatkozó bejelentés Nemzetközi Irodához történő benyújtásáért fizetendő díjat, továbbá a nemzetközi lajstromba történő egyéb bejegyzések tekintetében, valamint a kivonatok, igazolások vagy a nemzetközi lajstrom tartalmával kapcsolatos információk kiadásáért fizetendő díjakat az a tagállam viselje, amelyből a földrajzi árujelző származik. Ez nem akadályozza a tagállam azon döntését, hogy e díjakat behajtsa azon földrajzi árujelzőt használó termelői csoportoktól vagy termelőtől, amelynek nemzetközi lajstromozásáról szó van.

(9)  Méltányosnak tűnik, hogy a genfi szöveg, valamint a Lisszaboni Megállapodás és a genfi szöveg szerinti Közös Végrehajtási Szabályzat értelmében a földrajzi árujelző nemzetközi lajstromba vételére vonatkozó bejelentés Nemzetközi Irodához történő benyújtásáért fizetendő díjat, továbbá a nemzetközi lajstromba történő egyéb bejegyzések tekintetében, valamint a kivonatok, igazolások vagy a nemzetközi lajstrom tartalmával kapcsolatos információk kiadásáért fizetendő díjakat az a tagállam viselje, amelyből a földrajzi árujelző származik.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet alkalmazásában az eredetmegjelölések – beleértve az 1151/2012/EU rendelet és az 1308/2013/EU rendelet fogalommeghatározása szerinti „eredetmegjelöléseket” – és a földrajzi jelzések a továbbiakban együttesen földrajzi árujelzőként szerepelnek.

E rendelet alkalmazásában az eredetmegjelölések – beleértve az 1151/2012/EU rendelet és az 1308/2013/EU rendelet fogalommeghatározása szerinti „eredetmegjelöléseket” – és a földrajzi jelzések a továbbiakban együttesen mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földrajzi árujelzőként szerepelnek.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Uniónak a genfi szöveghez való csatlakozását követően a genfi szöveg 5. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében a Bizottságnak az uniós jog szerint oltalom alatt álló és lajstromba vett, az Unió területéről származó földrajzi árujelzők lajstromozása céljából kérelmet kell benyújtania a Szellemi Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi Irodájához („Nemzetközi Iroda”).

Az Uniónak a genfi szöveghez való csatlakozását követően a genfi szöveg 5. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében a Bizottságnak az uniós jog szerint oltalom alatt álló és lajstromba vett, az Unió területéről származó földrajzi árujelzők lajstromozása céljából, illetve mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földrajzi árujelzők esetében valamely tagállam vagy termelői érdekcsoport kérésére kérelmet kell benyújtania a Szellemi Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi Irodájához („Nemzetközi Iroda”).

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében a Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben összeállítja a földrajzi árujelzők első bekezdésben említett jegyzékét.

A 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében a Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben összeállítja a földrajzi árujelzők első bekezdésben említett jegyzékét. A jegyzék a lehető legnagyobb mértékben magában foglalja az azon uniós tagállamok által a nemzetközi lajstromba már felvett európai földrajzi árujelzőket, amelyek az Uniónak a genfi szöveghez való csatlakozása előtt a Különleges Unió szerződő felei voltak.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A második bekezdésben említett jegyzék összeállításához a Bizottság különösen a következőket veszi figyelembe:

A második bekezdésben említett jegyzék összeállításához a Bizottság többek között a következőket veszi figyelembe:

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Unió a genfi szöveghez történő csatlakozását követően a Bizottság saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam, illetve termelői érdekcsoport kérésére vagy az Unióban oltalom alatt álló és lajstromba vett földrajzi árujelzőt használó egyetlen termelő kérésére végrehajtási jogi aktusokat fogad el annak érdekében, hogy valamely, az uniós jog szerint oltalom alatt álló és lajstromba vett, az Unió területéről származó földrajzi árujelző nemzetközi lajstromozására irányuló kérelmet nyújtson be a Nemzetközi Irodához.

Az Unió a genfi szöveghez történő csatlakozását követően a Bizottság saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam, illetve termelői érdekcsoport kérésére vagy az Unióban oltalom alatt álló és lajstromba vett mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földrajzi árujelzőt használó egyetlen termelő kérésére végrehajtási jogi aktusokat fogad el annak érdekében, hogy valamely, az uniós jog szerint oltalom alatt álló és lajstromba vett, az Unió területéről származó földrajzi árujelző nemzetközi lajstromozására irányuló kérelmet nyújtson be a Nemzetközi Irodához.

Ennek érdekében a Bizottság rendszeres mechanizmust vesz igénybe a tagállamokkal, a szakmai szervezetekkel és az európai termelőkkel folytatott konzultáció céljából.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság figyelembe veszi a 2. cikk harmadik bekezdésében meghatározott kritériumokat annak mérlegeléséhez, hogy nyújtson-e be nemzetközi lajstromozásra irányuló kérelmet. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

E cikk (1) bekezdésével összhangban ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság értékeli a genfi szöveg 6. cikkének (4) bekezdése szerint a Nemzetközi Iroda által bejelentett, a nemzetközi lajstromba vett földrajzi jelzésekkel kapcsolatos közleményt, amelyekkel kapcsolatban a genfi szöveg 1. cikkének xv) pontjában meghatározott, származási hely szerinti szerződő fél nem tagállam, annak megállapítása érdekében, hogy az tartalmazza-e a Lisszaboni Megállapodás és a genfi szöveg szerinti Közös Végrehajtási Szabályzat („Közös Végrehajtási Szabályzat”)8 5. szabályának (2) bekezdésében felsorolt kötelező elemeket, valamint e Végrehajtási Szabályzat 5. szabályának (3) bekezdésében felsorolt, minőségre, hírnévre vagy jellemzőkre vonatkozó adatokat, továbbá annak értékelése érdekében, hogy a közlemény olyan termékre vonatkozik-e, amellyel kapcsolatban jelenleg az Unión belül a földrajzi árujelzőkre vonatkozó oltalom biztosított. Ezen értékelés elvégzésének időtartama nem haladhatja meg a négy hónapot, és nem terjedhet ki az Unió egyéb, a termékek forgalomba hozatalával, és különösen az egészségügyi és növény-egészségügyi szabványokkal, forgalmazási előírásokkal és az élelmiszerek címkézésével kapcsolatos rendelkezéseinek értékelésére.

(1)  A Bizottság értékeli a genfi szöveg 6. cikkének (4) bekezdése szerint a Nemzetközi Iroda által bejelentett, a nemzetközi lajstromba vett földrajzi jelzésekkel kapcsolatos közleményt, amelyekkel kapcsolatban a genfi szöveg 1. cikkének xv) pontjában meghatározott, származási hely szerinti szerződő fél nem tagállam, annak megállapítása érdekében, hogy az tartalmazza-e a Lisszaboni Megállapodás és a genfi szöveg szerinti Közös Végrehajtási Szabályzat („Közös Végrehajtási Szabályzat”)8 5. szabályának (2) bekezdésében felsorolt kötelező elemeket, valamint e Végrehajtási Szabályzat 5. szabályának (3) bekezdésében felsorolt, minőségre, hírnévre vagy jellemzőkre vonatkozó adatokat, továbbá annak értékelése érdekében, hogy a közlemény olyan termékre vonatkozik-e, amellyel kapcsolatban jelenleg az Unión belül a földrajzi árujelzőkre vonatkozó oltalom biztosított. Ezen értékelés elvégzésének időtartama nem haladhatja meg a négy hónapot, és nem terjedhet ki az Unió egyéb, a termékek forgalomba hozatalával, és különösen az egészségügyi és növény-egészségügyi szabványokkal, forgalmazási előírásokkal és az élelmiszerek címkézésével kapcsolatos rendelkezéseinek értékelésére.

_________________

_________________

8A Lisszaboni Megállapodás és a Lisszaboni Megállapodás genfi szövege szerinti, a Lisszaboni Unió Közgyűlése által 2017. október 11-én elfogadott Közös Végrehajtási Szabályzat http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, WIPO A/57/11. sz. dokumentum, 2017. október 11.

8A Lisszaboni Megállapodás és a Lisszaboni Megállapodás genfi szövege szerinti, a Lisszaboni Unió Közgyűlése által 2017. október 11-én elfogadott Közös Végrehajtási Szabályzat http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, WIPO A/57/11. sz. dokumentum, 2017. október 11.

Indokolás

A rendeletnek figyelembe kell vennie az európai jogszabályok esetleges jövőbeli alakulását, például a nem mezőgazdasági földrajzi árujelzések oltalma tekintetében.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a nemzetközi lajstromba vett földrajzi árujelző olyan termékhez fűződik, amelynek tekintetében az EU-ban jelenleg nem biztosított a földrajzi árujelzők oltalom alá vonása;

e)  a nemzetközi lajstromba vett földrajzi árujelző olyan termékhez fűződik, amelynek tekintetében az EU-ban a felszólalás pillanatában nem biztosított a földrajzi árujelzők oltalom alá vonása;

Indokolás

A rendeletnek figyelembe kell vennie az európai jogszabályok esetleges jövőbeli alakulását, például a nem mezőgazdasági földrajzi árujelzések oltalma tekintetében.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez nem akadályozza a tagállam azon döntését, hogy e az első bekezdésben említett összegeket behajtsa azon földrajzi árujelzőt használó termelői csoportoktól vagy termelőtől, amelynek nemzetközi lajstromozásáról szó van.

törölve

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépése

Hivatkozások

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

10.9.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

10.9.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Christophe Hansen

29.8.2018

Vizsgálat a bizottságban

20.11.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Paloma López Bermejo, Francisco José Millán Mon, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

39

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (30.11.2018)

a Jogi Bizottság részére

az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

A vélemény előadója: Adina-Ioana Vălean

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja az Európai Parlamentnek, hogy az első olvasat során elfogadandó álláspontjában hagyja jóvá a Bizottság javaslatát.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépése

Hivatkozások

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

10.9.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

10.9.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Az elfogadás dátuma

27.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

49

8

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

49

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Edward Czesak, Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

8

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Czesław Adam Siekierski, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság elnöke 2018. október 1-jei levele Pavel Svoboda, a Jogi Bizottság elnöke részére

Fordítás

Tisztelt Elnök Úr!

Az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot (COM(2018)0365 - 2018/0189(COD)) – melynek felelős bizottsága a Jogi Bizottság (JURI) – véleményezés céljából a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsághoz (AGRI) utalták.

Tekintettel azonban arra, hogy e javaslat lényegében technikai jellegű, az AGRI bizottság koordinátorai 2018. augusztus 29-i ülésükön úgy határoztak, hogy nem készítenek hivatalos jogalkotási véleményt, hanem ehelyett e levél formájában terjesztik a felelős bizottság elé a témával kapcsolatos általános megfontolásaikat.

Legfontosabb üzenetként azt szeretnénk az előadók, az árnyékelőadók és a JURI bizottság szóban forgó javaslattal foglalkozó egyéb tagjai tudomására hozni, hogy az uniós mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazat számára rendkívül nagy jelentőséggel bír az eredetmegjelölések és földrajzi jelzések megfelelő oltalma, ugyanis az ilyen megjelölésekkel és jelzésekkel bíró megnevezések vagy többsége élelmiszeripari termékekhez kapcsolódik. Ahogyan arra a javaslat indokolása is emlékeztet, az ilyen típusú oltalom nagy értéket képvisel a minőség előmozdítása, a fogyasztói bizalom biztosítása, a hagyományok megőrzése, a vidéki területek életképességéhez való hozzájárulás, valamint – ami a legfontosabb – a termelőknek nyújtott jelentős felár szempontjából.

Az AGRI bizottság döntő szerepet játszott az e területre vonatkozó belső uniós jogszabályok kidolgozásában (nevezetesen az 1151/2012/EU és az 1308/2013/EU rendeletek elfogadása révén). A nemzetközi fronton mindig is támogatta az Unió általános politikáját az eredetmegjelölések és a földrajzi jelzések kétoldalú, regionális és többoldalú megállapodások révén történő előmozdítása és oltalmának fokozása érdekében, annak ellenére, hogy egyes kereskedelmi partnerek nyilvánvalóan vonakodtak ettől. E tekintetben az Uniónak a Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez való csatlakozása, valamint az ahhoz kapcsolódó, a többoldalú eszközben való tényleges részvételéről szóló jogalkotási javaslat egyértelműen pozitív fejleménynek tekinthető.

Ami a javaslat tartalmát illeti, az AGRI bizottság a következő három észrevételt kívánja tenni:

Nyilvánvaló, hogy a javasolt rendelet szerinti hatásköreinek gyakorlása során a Bizottság elsődleges célja az, hogy minél több uniós megnevezést védetté tegyen a WIPO nemzetközi nyilvántartásában. A kétoldalú megállapodásokról (például a CETA-ról vagy a MercoSurral jelenleg megbeszélés tárgyát képező megállapodásról) folytatott tárgyalások során az Uniónak gyakran be kell érnie a megnevezések igen korlátozott listájával, ami sok frusztrációt kelt azon termelők körében, akiknek eredetmegjelölése vagy földrajzi jelzése nem szerepel a listán. Ezzel szemben multilaterális összefüggésben, mint például a lisszaboni rendszer esetében, amelyben az összes részt vevő ország elismeri az eredetmegjelölések és a földrajzi jelzések megfelelő oltalmának értékét és előnyeit, a Bizottságnak bátran és ambiciózusan kell törekednie arra, hogy az összes uniós megnevezést (vagy legalább a valódi nemzetközi kereskedelmi értékkel rendelkezőket) felvegyék a nyilvántartásba.

A lisszaboni rendszer – mint az eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nemzetközi oltalmának eszköze – értékét valamelyest csökkenti az abban részt vevők igen korlátozott száma. A legutóbbi számláláskor csupán 12 Unión kívüli ország volt a Lisszaboni Megállapodás részes fele, és ebből csak egy (Törökország) tartozik a tíz legfontosabb kereskedelmi partnerünk közé. Ezért az Uniónak minden tőle telhetőt meg kell tennie egyrészt azért, hogy más országokat is a lisszaboni rendszerhez történő csatlakozásra ösztönözzön, másrészt azért, hogy a részt nem vevő országokkal folytatott kétoldalú tárgyalások révén törekedjen az e többoldalú eszközön keresztül nem oltalmazható eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek oltalmára.

Végezetül pedig intézményi szempontból az AGRI bizottság fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy a jelenlegi jogalkotási javaslat értelmében minden olyan fontos döntést, amelyet az Uniónak meg kell hoznia például az oltalomra és lajstromozásra irányuló első kérelembe beillesztendő földrajzi árujelzőkkel, a további uniós kérelmek későbbi benyújtásával, a harmadik országok földrajzi árujelzőire vonatkozó oltalom megadásával vagy elutasításával, illetve az ilyen oltalom későbbi visszavonásával kapcsolatban, végrehajtási aktusok révén kell elfogadni, aminek köszönhetően az ilyen döntések szinte teljesen a Parlament hatáskörén kívül maradnak. Felmerül tehát a kérdés, hogy e rendelet alkalmazása során nem kellene-e valamiféle parlamenti hozzájárulást bevezetni, ideértve például azt a lehetőséget, hogy a Parlament hagyja jóvá a földrajzi árujelzőket tartalmazó, a Bizottság által a 2. cikk értelmében összeállítandó első listát, vagy ha szükséges, a 3. cikk értelmében saját kérelmet nyújthasson be a további kérelmek benyújtására vonatkozóan.

Magától értetődik, hogy amennyiben az előadó vagy Ön további eszmecserét szeretne folytatni velünk ebben a kérdésben, továbbra is rendelkezésre állok, és remélem, hogy a fenti elképzeléseket beépítik a JURI bizottság által elkészítendő jogalkotási jelentésbe.

(Udvariassági formula és aláírás)

Másolatot kap:  Bernd Lange, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elnöke


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépése

Hivatkozások

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

27.7.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

10.9.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

10.9.2018

ENVI

10.9.2018

AGRI

10.9.2018

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.12.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

23.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Lola Sánchez Caldentey

Benyújtás dátuma

28.1.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. február 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat