Procedura : 2018/0189(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0036/2019

Teksty złożone :

A8-0036/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/04/2019 - 8.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0361

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 293kWORD 109k
28.1.2019
PE 631.792v02-00 A8-0036/2019

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Komisja Prawna

Sprawozdawczyni: Virginie Rozière

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 OPINIA KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0365),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0383/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 grudnia 2018 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie przedstawione przez Komisję Handlu Międzynarodowego, Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0036/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Aby Unia miała pełną zdolność wykonywania swojej wyłącznej kompetencji w związku z jej wspólną polityką handlową, zostanie ona umawiającą się stroną Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych („akt genewski”)2 na mocy decyzji Rady (UE) …/….3 Umawiające się strony aktu genewskiego są członkami związku szczególnego utworzonego Porozumieniem lizbońskim o ochronie nazw pochodzenia i ich międzynarodowej rejestracji4 („związek szczególny”). Zgodnie z art. 3 decyzji (UE)…/… Komisja będzie reprezentować Unię w związku szczególnym.

(1)  Aby Unia miała pełną zdolność wykonywania swojej wyłącznej kompetencji w związku z jej wspólną polityką handlową oraz zachowała pełną zgodność ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) Światowej Organizacji Handlu, zostanie ona umawiającą się stroną Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych („akt genewski”) na mocy decyzji Rady (UE) …/…3. Umawiające się strony aktu genewskiego są członkami związku szczególnego utworzonego Porozumieniem lizbońskim o ochronie nazw pochodzenia i ich międzynarodowej rejestracji („związek szczególny”). Zgodnie z art. 3 decyzji (UE)…/… Komisja będzie reprezentować Unię w związku szczególnym.

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

 

3 Dz.U. L […] z […], s. […].

3 Dz.U. L […] z […], s. […].

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

 

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  W dniu 6 października 2015 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie możliwego rozszerzenia ochrony oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej na produkty nierolne, w której przedstawił swoje poglądy na ten temat.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Po przystąpieniu Unii do aktu genewskiego Komisja powinna w pierwszej kolejności złożyć w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej („Biuro Międzynarodowe”) wniosek o rejestrację wykazu oznaczeń geograficznych pochodzących z terytorium Unii i chronionych na jej terytorium w jego rejestrze („rejestr międzynarodowy”). Kryteria dotyczące ustanowienia takiego wykazu powinny uwzględniać, podobnie jak ma to miejsce w przypadku niektórych umów dwustronnych i regionalnych Unii dotyczących ochrony oznaczeń geograficznych, w szczególności wartość produkcji i wartość wywozu, ochronę na mocy innych porozumień, a także aktualne lub potencjalne nadużycia w danych państwach trzecich.

(4)  Po przystąpieniu Unii do aktu genewskiego Komisja, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, stowarzyszeniami branżowymi i zainteresowanymi producentami, powinna w pierwszej kolejności złożyć w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej („Biuro Międzynarodowe”) wniosek o rejestrację wykazu oznaczeń geograficznych pochodzących z terytorium Unii i chronionych na jej terytorium w jego rejestrze („rejestr międzynarodowy”). W związku z tym, aby Komisja ustanowiła taki wykaz, nazwy oznaczeń geograficznych proponowane do umieszczenia we wspomnianym wykazie powinny zostać zgłoszone Komisji przez państwo członkowskie stosujące oznaczenie geograficzne chronione i zarejestrowane w Unii, zainteresowaną grupę producentów stosującą takie oznaczenie lub jednego producenta, który je stosuje. Komisja powinna umieścić takie oznaczenia geograficzne we wspomnianym wykazie. Opierając się jednak na kryteriach często stosowanych w przypadku niektórych umów dwustronnych i regionalnych Unii dotyczących ochrony oznaczeń geograficznych, w szczególności odnoszących się do wartości produkcji i wartości wywozu, ochrony na mocy innych porozumień, a także aktualnych lub potencjalnych nadużyć w danych państwach trzecich, Komisja powinna mieć możliwość odmowy umieszczenia konkretnego oznaczenia geograficznego w wykazie oznaczeń geograficznych pochodzących z terytorium Unii i chronionych na jej terytorium, a także powinna uzasadnić taką decyzję. Ponadto wykaz powinien zawierać wszystkie oznaczenia geograficzne obecnie objęte ochroną zgodnie z prawem Unii oraz zarejestrowane w rejestrze międzynarodowym przez te państwa członkowskie, które były członkami związku szczególnego przed przystąpieniem Unii do aktu genewskiego.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W celu zapewnienia rejestracji w rejestrze międzynarodowym dodatkowych oznaczeń geograficznych chronionych i zarejestrowanych w Unii należy na późniejszym etapie upoważnić Komisję do składania wniosków o rejestrację międzynarodową takich dodatkowych oznaczeń geograficznych z własnej inicjatywy, na wniosek państwa członkowskiego, zainteresowanej grupy producentów lub, w wyjątkowych przypadkach, na wniosek jednego producenta.

(5)  W celu zapewnienia rejestracji w rejestrze międzynarodowym dodatkowych oznaczeń geograficznych chronionych i zarejestrowanych w Unii, w tym w następstwie rozszerzenia ochrony na oznaczenia geograficzne produktów nierolnych, należy na późniejszym etapie upoważnić Komisję do składania wniosków o rejestrację międzynarodową takich dodatkowych oznaczeń geograficznych z własnej inicjatywy, na wniosek państwa członkowskiego, Parlamentu Europejskiego, odpowiednich stowarzyszeń branżowych, zainteresowanej grupy producentów lub, w wyjątkowych przypadkach, na wniosek jednego producenta. W związku z tym Komisja powinna prowadzić systematycznie konsultacje z odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Ponadto przystąpienie Unii do aktu genewskiego nie narusza obecnej i przyszłej ochrony oznaczeń geograficznych w dwustronnych umowach o wolnym handlu.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Dodanie oznaczeń geograficznych do rejestru międzynarodowego powinno służyć zapewnieniu wysokiej jakości produktów, uczciwej konkurencji i ochronie konsumentów. O ile dodanie oznaczeń geograficznych ma znaczną wartość kulturalną i gospodarczą, o tyle należy je jednak oceniać z punktu widzenia wartości tworzonej dla społeczności lokalnych, z myślą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich i promowaniu nowych możliwości zatrudnienia w sektorze produkcji, przetwarzania i innych powiązanych usług.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b)  Komisja powinna korzystać z mechanizmu okresowych konsultacji z państwami członkowskimi, stowarzyszeniami branżowymi i producentami unijnymi, aby prowadzić stały dialog z odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Należy ustanowić procedurę wycofania odmowy udzielenia ochrony, zwłaszcza w przypadku dalszego rozwoju prawa Unii, umożliwiającego ochronę oznaczeń geograficznych produktów nierolnych.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Możliwe jest, że te siedem państw członkowskich, które były członkami związku szczególnego, także chciałoby przystąpić do aktu genewskiego, aby chronić oznaczenia geograficzne nieobjęte ochroną horyzontalną na szczeblu unijnym. Aby im to umożliwić, należy wziąć pod uwagę możliwość ich częściowego przystąpienia do aktu genewskiego, niezależnie od kompetencji Unii w stosownych przypadkach.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Aby pokryć niedobory dotyczące budżetu operacyjnego związku szczególnego, Unia powinna być w stanie zapewnić specjalny wkład w ramach środków przeznaczonych na ten cel w rocznym budżecie Unii.

(10)  Aby pokryć niedobory dotyczące budżetu operacyjnego związku szczególnego, Unia powinna być w stanie zapewnić specjalny wkład w ramach środków przeznaczonych na ten cel w rocznym budżecie Unii z uwagi na wartość gospodarczą i kulturalną ochrony oznaczeń geograficznych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby zapewnić jednolite warunki dotyczące wdrażania członkostwa Unii w związku szczególnym, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze do ustanowienia wykazu oznaczeń geograficznych na potrzeby złożenia wniosku o ich rejestrację międzynarodową w Biurze Międzynarodowym po przystąpieniu do aktu genewskiego, późniejszego złożenia wniosku o rejestrację międzynarodową oznaczenia geograficznego w Biurze Międzynarodowym, odrzucenia sprzeciwu, podjęcia decyzji o objęciu ochroną oznaczenia geograficznego zarejestrowanego w rejestrze międzynarodowym lub o odmowie takiej ochrony oraz cofnięcia ochrony w Unii w odniesieniu do danego oznaczenia geograficznego zarejestrowanego w rejestrze międzynarodowym. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20117,

(11)  Aby zapewnić jednolite warunki dotyczące wdrażania członkostwa Unii w związku szczególnym, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze do ustanowienia wykazu oznaczeń geograficznych na potrzeby złożenia wniosku o ich rejestrację międzynarodową w Biurze Międzynarodowym po przystąpieniu do aktu genewskiego, późniejszego złożenia wniosku o rejestrację międzynarodową oznaczenia geograficznego w Biurze Międzynarodowym, odrzucenia sprzeciwu, podjęcia decyzji o objęciu ochroną oznaczenia geograficznego zarejestrowanego w rejestrze międzynarodowym lub o odmowie takiej ochrony, cofnięcia ochrony w Unii w odniesieniu do danego oznaczenia geograficznego zarejestrowanego w rejestrze międzynarodowym oraz cofnięcia odmowy uznania skutków odnośnej rejestracji międzynarodowej. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20117. W przypadku dalszego rozwoju prawa Unii, umożliwiającego ochronę produktów nierolnych, należy zaktualizować wykaz komitetów w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

__________________

__________________

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Aby Unia mogła w pełni uczestniczyć w akcie genewskim, konieczne jest ustanowienie – za pomocą przepisów horyzontalnych na szczeblu unijnym – systemu ochrony oznaczeń geograficznych produktów nierolnych. W tym celu pożądane byłoby, aby Komisja jak najszybciej przedstawiła wniosek ustawodawczy rozszerzający ochronę oznaczeń geograficznych na mocy prawa Unii na produkty nierolne. Do czasu wprowadzenia takiego systemu oznaczenia geograficzne produktów nierolnych chronione w państwach członkowskich nie powinny podlegać niniejszemu rozporządzeniu.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b)  Ze względu na nadal ograniczone uczestnictwo umawiających się stron będących państwami trzecimi w akcie genewskim ważne jest zapewnienie, aby Komisja monitorowała i oceniała uczestnictwo Unii w miarę upływu czasu. Do przeprowadzenia takiej oceny Komisja powinna uwzględniać m.in. liczbę oznaczeń geograficznych chronionych zgodnie z prawem Unii, które zgłoszono, i tych, które zostały odrzucone przez strony trzecie, ewolucję uczestnictwa stron trzecich w akcie genewskim oraz działania podjęte przez Komisję w celu zwiększenia ich liczby, a także liczbę oznaczeń geograficznych produktów nierolnych pochodzących z umawiających się stron będących państwami trzecimi, odrzuconych przez Komisję.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia nazwy pochodzenia, w tym „nazwy pochodzenia” określone w rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012 i rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013, oraz oznaczenia geograficzne zwane są dalej łącznie „oznaczeniami geograficznymi”.

Do celów niniejszego rozporządzenia nazwy pochodzenia, w tym „nazwy pochodzenia” określone w rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012 i rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013, oraz oznaczenia geograficzne zwane są dalej łącznie „oznaczeniami geograficznymi produktów rolnych i nierolnych”.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 2

Artykuł 2

Rejestracja międzynarodowa oznaczeń geograficznych po przystąpieniu

Rejestracja międzynarodowa oznaczeń geograficznych po przystąpieniu

Po przystąpienia Unii do aktu genewskiego Komisja składa w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej („Biuro Międzynarodowe”) wnioski o rejestrację międzynarodową oznaczeń geograficznych chronionych i zarejestrowanych zgodnie z prawem Unii i odnoszących się do produktów pochodzących z Unii zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 aktu genewskiego.

1. Po przystąpienia Unii do aktu genewskiego Komisja składa w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej („Biuro Międzynarodowe”) wnioski o rejestrację międzynarodową oznaczeń geograficznych chronionych i zarejestrowanych zgodnie z prawem Unii i odnoszących się do produktów pochodzących z Unii zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 aktu genewskiego.

Aby ocenić, czy należy złożyć wniosek o rejestrację międzynarodową, Komisja uwzględnia kryteria określone w art. 2 akapit trzeci. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13 ust. 2.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13 ust. 2.

Komisja przyjmuje akt wykonawczy ustanawiający wykaz oznaczeń geograficznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13 ust. 2.

2. Komisja przyjmuje akt wykonawczy ustanawiający wykaz oznaczeń geograficznych, o których mowa w ust. 1, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13 ust. 2. Wykaz zawiera wszystkie oznaczenia geograficzne zarejestrowane w rejestrze międzynarodowym przez te państwa członkowskie, które były stronami związku szczególnego przed przystąpieniem Unii do aktu genewskiego.

 

3. Do dnia … [sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r. organ państwa członkowskiego stosującego oznaczenie geograficzne chronione i zarejestrowane w Unii, zainteresowana grupa producentów stosująca takie oznaczenie lub jeden producent je stosujący zgłasza Komisji nazwy oznaczeń geograficznych proponowane do umieszczenia w wykazie oznaczeń geograficznych, o którym mowa w ust. 2.

W celu ustanowienia wykazu, o którym mowa w akapicie drugim, Komisja uwzględnia w szczególności:

W celu ustanowienia wykazu, o którym mowa w ust. 2, Komisja włącza do niego wszystkie oznaczenia geograficzne zgłoszone zgodnie z akapitem pierwszym niniejszego ustępu.

 

Komisja może jednak odmówić – w ścisłej współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi, stowarzyszeniami branżowymi i producentami – umieszczenia danego oznaczenia geograficznego w wykazie i uzasadnia taką decyzję, uwzględniając w szczególności:

a)  wartość produkcji oznaczenia geograficznego;

 

b)  wartość wywozu oznaczenia geograficznego;

b)  wartość wywozu oznaczenia geograficznego lub jego potencjał eksportowy lub oba te aspekty;

 

ba)  szczególne gospodarcze i regionalne znaczenie oznaczenia geograficznego;

c)  ochronę oznaczenia geograficznego na mocy innych porozumień międzynarodowych;

 

d)  aktualne lub potencjalne nadużycia dotyczące oznaczenia geograficznego w przypadku pozostałych członków związku szczególnego;

 

e)  ogólną liczbę oznaczeń geograficznych pochodzących z terytoriów innych członków związku szczególnego i zarejestrowanych w rejestrze Biura Międzynarodowego („rejestr międzynarodowy”).

 

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 3

Artykuł 3

Późniejsza rejestracja międzynarodowa oznaczeń geograficznych Unii

Późniejsza rejestracja międzynarodowa oznaczeń geograficznych Unii

Po przystąpieniu Unii do aktu genewskiego Komisja może – z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa członkowskiego, zainteresowanej grupy producentów lub jednego producenta stosujących oznaczenie geograficzne chronione i zarejestrowane w Unii – przyjąć akty wykonawcze w celu złożenia w Biurze Międzynarodowym wniosku o rejestrację międzynarodową oznaczeń geograficznych chronionych i zarejestrowanych zgodnie z prawem Unii i odnoszących się do produktów pochodzących z Unii.

Po przystąpieniu Unii do aktu genewskiego Komisja może – z własnej inicjatywy lub musi – na wniosek państwa członkowskiego, Parlamentu Europejskiego, zainteresowanej grupy producentów lub jednego producenta stosujących oznaczenie geograficzne chronione i zarejestrowane w Unii – przyjąć akty wykonawcze w celu złożenia w Biurze Międzynarodowym wniosku o rejestrację międzynarodową oznaczeń geograficznych chronionych i zarejestrowanych zgodnie z prawem Unii i odnoszących się do produktów pochodzących z Unii. W tym celu Komisja regularnie konsultuje się z państwami członkowskimi, stowarzyszeniami branżowymi i producentami unijnymi.

Aby ocenić, czy należy złożyć wniosek o rejestrację międzynarodową, Komisja uwzględnia kryteria określone w art. 2 akapit trzeci. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13 ust. 2.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13 ust. 2.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 4

Artykuł 4

Ocena oznaczeń geograficznych państwa trzeciego zarejestrowanych w rejestrze międzynarodowym

Ocena oznaczeń geograficznych państwa trzeciego zarejestrowanych w rejestrze międzynarodowym

1.  Komisja przeprowadza ocenę publikacji, o której powiadomiło Biuro Międzynarodowe na podstawie art. 6 ust. 4 aktu genewskiego w odniesieniu do oznaczeń geograficznych zarejestrowanych w rejestrze międzynarodowym i względem której umawiająca się strona pochodzenia, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ppkt (xv) aktu genewskiego, nie jest państwem członkowskim, aby ustalić, czy publikacja ta zawiera elementy obowiązkowe określone w zasadzie 5 ust. 2 wspólnego regulaminu wykonawczego na podstawie porozumienia lizbońskiego i aktu genewskiego („wspólny regulamin wykonawczy”)8 oraz dane dotyczące jakości, renomy lub cech charakterystycznych określone w zasadzie 5 ust. 3 tego regulaminu, a także aby ocenić, czy publikacja dotyczy produktu, w stosunku do którego na terytorium Unii zapewnia się obecnie ochronę w postaci oznaczeń geograficznych. Termin przeprowadzenia takiej oceny nie przekracza czterech miesięcy i nie obejmuje oceny pozostałych szczegółowych przepisów unijnych dotyczących wprowadzania produktów do obrotu oraz w szczególności przepisów dotyczących norm sanitarnych i fitosanitarnych, norm handlowych i etykietowania żywności.

1.  Komisja przeprowadza ocenę publikacji, o której powiadomiło Biuro Międzynarodowe na podstawie art. 6 ust. 4 aktu genewskiego w odniesieniu do oznaczeń geograficznych zarejestrowanych w rejestrze międzynarodowym i względem której umawiająca się strona pochodzenia, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ppkt (xv) aktu genewskiego, nie jest państwem członkowskim, aby ustalić, czy publikacja ta zawiera elementy obowiązkowe określone w zasadzie 5 ust. 2 wspólnego regulaminu wykonawczego na podstawie porozumienia lizbońskiego i aktu genewskiego („wspólny regulamin wykonawczy”)8 oraz dane dotyczące jakości, renomy lub cech charakterystycznych określone w zasadzie 5 ust. 3 tego regulaminu, a także aby ocenić, czy publikacja dotyczy produktu, w stosunku do którego na terytorium Unii zapewnia się ochronę w postaci oznaczeń geograficznych. Termin przeprowadzenia takiej oceny nie przekracza czterech miesięcy i nie obejmuje oceny pozostałych szczegółowych przepisów unijnych dotyczących wprowadzania produktów do obrotu oraz w szczególności przepisów dotyczących norm sanitarnych i fitosanitarnych, norm handlowych i etykietowania żywności.

2.  Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z ust. 1 Komisja uzna, że na pierwszy rzut oka warunki określone w tym ustępie zostały spełnione, publikuje oznaczenie geograficzne, którego dotyczył wniosek o ochronę w Unii, wraz z informacjami na temat rodzaju produktu i państwa pochodzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria C.

2.  Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z ust. 1 Komisja uzna, że na pierwszy rzut oka warunki określone w tym ustępie zostały spełnione, publikuje oznaczenie geograficzne, którego dotyczył wniosek o ochronę w Unii, wraz z informacjami na temat rodzaju produktu i państwa pochodzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria C.

3.  Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z ust. 1 Komisja uzna, że warunki określone w tym ustępie nie zostały spełnione, podejmuje decyzję o odmowie udzielenia ochrony w odniesieniu do oznaczenia geograficznego w drodze aktu wykonawczego przyjętego zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13 ust. 2. W odniesieniu do oznaczeń geograficznych obejmujących produkty, które nie wchodzą w zakres kompetencji komitetów przewidzianych w art. 13 ust. 1, Komisja przyjmuje decyzję bez zastosowania procedury sprawdzającej, o której mowa w art. 13 ust. 2.

3.  Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z ust. 1 Komisja uzna, że warunki określone w tym ustępie nie zostały spełnione, podejmuje uzasadnioną decyzję o odmowie udzielenia ochrony w odniesieniu do oznaczenia geograficznego w drodze aktu wykonawczego przyjętego zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13 ust. 2.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 aktu genewskiego Komisja w terminie jednego roku od otrzymania notyfikacji rejestracji międzynarodowej zgodnie z art. 6 ust. 4 aktu genewskiego powiadamia Biuro Międzynarodowe o odmowie uznania skutków odnośnej międzynarodowej rejestracji na terytorium Unii.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 aktu genewskiego Komisja w terminie jednego roku od otrzymania notyfikacji rejestracji międzynarodowej zgodnie z art. 6 ust. 4 aktu genewskiego powiadamia Biuro Międzynarodowe o odmowie uznania skutków odnośnej międzynarodowej rejestracji na terytorium Unii.

 

3a.  W przypadku, gdy po powiadomieniu o odmowie uznania skutków odnośnej rejestracji międzynarodowej na terytorium Unii ze względu na brak ochrony kategorii produktów w unijnym systemie oznaczeń geograficznych dalszy rozwój prawa Unii umożliwi ochronę kategorii produktów, której dotyczyła odmowa, Komisja ponownie ocenia, czy oznaczenie geograficzne, którego dotyczyła odmowa, może być teraz objęte ochroną na terytorium Unii.

 

Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z niniejszym ustępem Komisja uzna, że warunki określone w ust. 1 zostały spełnione, podejmuje decyzję o cofnięciu odmowy w drodze aktu wykonawczego przyjętego zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13 ust. 2.

 

Zgodnie z art. 16 aktu genewskiego Komisja powiadamia Biuro Międzynarodowe o cofnięciu odmowy uznania skutków odnośnej rejestracji międzynarodowej na terytorium Unii.

_________________

_________________

8Wspólny regulamin wykonawczy na mocy porozumienia lizbońskiego i aktu genewskiego porozumienia lizbońskiego przyjęty przez Zgromadzenie Związku Lizbońskiego dnia 11 października 2017 r. http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO A/57/11 z dnia 11 października 2017 r.

8 Wspólny regulamin wykonawczy na mocy porozumienia lizbońskiego i aktu genewskiego porozumienia lizbońskiego przyjęty przez Zgromadzenie Związku Lizbońskiego dnia 11 października 2017 r., Doc. WIPO A/57/11 z dnia 11 października 2017 r.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W terminie dwóch miesięcy od dnia publikacji nazwy oznaczenia geograficznego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 4 ust. 2 organy państwa członkowskiego lub państwa trzeciego innego niż umawiająca się strona pochodzenia bądź osoba fizyczna lub prawna mająca uzasadniony interes oraz mająca siedzibę na terytorium Unii lub państwa trzeciego innego niż umawiająca się strona pochodzenia mogą wnieść sprzeciw do Komisji w jednym z języków urzędowych Unii.

1.  W terminie sześciu miesięcy od dnia publikacji nazwy oznaczenia geograficznego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 4 ust. 2 organy państwa członkowskiego lub państwa trzeciego innego niż umawiająca się strona pochodzenia bądź osoba fizyczna lub prawna mająca uzasadniony interes oraz mająca siedzibę na terytorium Unii lub państwa trzeciego innego niż umawiająca się strona pochodzenia mogą wnieść sprzeciw do Komisji w jednym z języków urzędowych Unii.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  oznaczenie geograficzne zarejestrowane w rejestrze międzynarodowym jest związane z produktem, w odniesieniu do którego obecnie nie zapewnia się ochrony w postaci oznaczeń geograficznych;

skreśla się

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 13a

 

Monitorowanie i przegląd

 

1.   Do dnia … [dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] r. Komisja dokonuje oceny uczestnictwa Unii w akcie genewskim i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące głównych ustaleń.

 

Ocena opiera się między innymi na następujących aspektach:

 

a)   liczbie oznaczeń geograficznych chronionych zgodnie z prawem Unii, które zgłoszono, wraz z uzasadnieniem wyboru zgłoszonych oznaczeń i liczbie oznaczeń geograficznych chronionych zgodnie z prawem Unii, które zostały odrzucone przez strony trzecie;

 

b)   ewolucji liczby państw trzecich uczestniczących w akcie genewskim oraz działaniach podjętych przez Komisję w celu zwiększenia tej liczby; oraz

 

c)   liczbie oznaczeń geograficznych produktów nierolnych pochodzących z państw trzecich, które zostały odrzucone przez Komisję.

 

2.   Do dnia … [dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] r. Komisja przedstawia, w stosownych przypadkach, wniosek ustawodawczy dotyczący rozszerzenia ochrony udzielanej oznaczeniom geograficznym na mocy prawa Unii na produkty nierolne w związku z przewidywanym pełnym uczestnictwem Unii w akcie genewskim.

(1)

  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Porozumienie lizbońskie o ochronie nazw pochodzenia i ich międzynarodowej rejestracji to traktat z 1958 r. oferujący możliwość uzyskania ochrony nazw pochodzenia w krajach będących jego umawiającymi się stronami. Obecnie porozumienie ma 28 umawiających się stron, w tym siedem państw członkowskich UE. Unia nie jest jednak umawiającą się stroną porozumienia lizbońskiego, dopuszcza jedynie członkostwo w nim swoich państw członkowskich.

Porozumienie lizbońskie zostało zaktualizowane w drodze aktu genewskiego, który umożliwia organizacjom międzynarodowym występowanie w charakterze umawiających się stron. Parlament zostanie zatem poproszony o wyrażenie zgody na przystąpienie Unii do aktu genewskiego, aby Unia w pełni wykonywała swoją wyłączną kompetencję w odniesieniu do wspólnej polityki handlowej. Odnośny wniosek dotyczący rozporządzenia umożliwi zatem skuteczne uczestnictwo Unii w związku lizbońskim.

Zasadniczo sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek, który poprawi pozycję unijnych oznaczeń geograficznych na arenie międzynarodowej, a także wzmocni przywództwo Unii w odniesieniu do ochrony lokalnej kultury i lokalnych producentów oraz pomoże rozwinąć handel niektórymi produktami europejskimi poza ramami wytyczonymi przez umowy dwustronne zawierane przez Unię z jej partnerami.

Jednakże zdaniem sprawozdawczyni, aby wniosek przyniósł maksymalne korzyści w odniesieniu do unijnych oznaczeń geograficznych, należy wyeliminować pewne niedociągnięcia.

1.  Sprawozdawczyni pragnie zasugerować, aby Komisja przedstawiła pierwszy wykaz oznaczeń geograficznych sporządzony na podstawie zgłoszeń państw członkowskich i odpowiednich zainteresowanych stron. Są to bowiem podmioty najlepiej przygotowane do wskazania odpowiednich oznaczeń geograficznych, które powinny znaleźć się w rejestrze międzynarodowym. Ponadto sprawozdawczyni jest zdania, że Komisja powinna umieścić w wykazie wszystkie oznaczenia geograficzne obecnie objęte ochroną zgodnie z prawem Unii oraz zarejestrowane w rejestrze międzynarodowym przez państwa członkowskie, które były członkami związku szczególnego przed przystąpieniem Unii do aktu genewskiego. Wykaz ten powinien być później aktualizowany i docelowo zawierać jak najwięcej unijnych oznaczeń geograficznych. Poza tym Parlament powinien mieć możliwość proponowania oznaczeń geograficznych do rejestracji w ramach związku lizbońskiego.

2.  Porozumienie lizbońskie obejmuje oznaczenia geograficzne produktów zarówno rolnych, jak i nierolnych, Unia natomiast nie zapewnia ochrony produktów nierolnych. Jest to poważne niedociągnięcie uniemożliwiające obecnie Unii pełne uczestnictwo w akcie genewskim. Poza tym ze względu na wyłączną kompetencję Unii państwa członkowskie chroniące oznaczenia geograficzne produktów nierolnych nie będą w stanie chronić ich zgodnie z aktem genewskim. Sprawozdawczyni ubolewa nad tą sytuacją, zwłaszcza że możliwe było jej naprawienie przed przyjęciem omawianego aktu, gdyż w minionych latach Parlament kilkukrotnie występował o dalsze rozszerzenie ochrony tej kategorii produktów. Z tego względu sprawozdawczyni proponuje Komisji bezzwłoczne ustanowienie instrumentu chroniącego oznaczenia geograficzne produktów nierolnych w drodze przepisów horyzontalnych. W związku z powyższą sugestią sprawozdawczyni przygotowała modyfikację służącą zapewnieniu, aby przedmiotowe rozporządzenie nadal służyło swojemu celowi w przypadku dalszego rozwoju prawa Unii w odniesieniu do produktów nierolnych.

3.  Siedem państw członkowskich należy do związku lizbońskiego i w związku z tym państwa te przyjęły ochronę oznaczeń geograficznych państw trzecich. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie okresu przejściowego umożliwiającego tym państwom członkowskim wywiązywanie się ze zobowiązań międzynarodowych przyjętych przed przystąpieniem Unii do aktu genewskiego. Sprawozdawczyni pragnie również podkreślić, że należy przeanalizować takie rozwiązanie jak częściowe uczestnictwo tych krajów w akcie genewskim, aby mogły one nadal chronić oznaczenia geograficzne swoich produktów nierolnych.

4.  Chociaż konwencja genewska dopuszcza członkostwo organizacji międzynarodowych w związku szczególnym, nie zapewnia im automatycznie prawa głosu. Każda organizacja międzynarodowa dysponuje liczbą głosów równą liczbie jej państw członkowskich, które przystąpiły do aktu. Pozbawiałoby to Unię prawa głosu mimo jej wyłącznej kompetencji w tym zakresie. Sprawozdawczyni pragnie wyrazić swoje obawy związane z tą sytuacją i zwraca się do Komisji o rozważenie możliwych rozwiązań tego problemu, takich jak ratyfikacja instrumentu przez państwa członkowskie w interesie Unii.


OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (3.12.2018)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

(COM(2018)0365 – C8‑0383/2018 – 2018/0189(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Christophe Hansen

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem wniosku jest zapewnienie ram prawnych na potrzeby skutecznego udziału UE w związku lizbońskim WIPO, gdy UE stanie się umawiającą się stroną aktu genewskiego. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje obecny wniosek, który pojawia się w trudnej sytuacji geopolitycznej, gdy impas na forach wielostronnych zmniejsza niestety perspektywę znaczących postępów w ochronie oznaczeń geograficznych. We wniosku skupiono się na wielu aspektach i podkreślono, między innymi, następujące kwestie:

1.  Przystąpienie UE do aktu genewskiego przyniesie znaczące korzyści. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje potencjalnie większy zakres ochrony, jaką akt genewski zapewniałby europejskim oznaczeniom geograficznym; ponadto po przystąpieniu do aktu genewskiego Unia może nadal dążyć do ochrony oznaczeń geograficznych poprzez umowy dwustronne z partnerami handlowymi, którzy nie są (jeszcze) stronami aktu genewskiego.

2.  Sprawozdawca pragnie również zwrócić uwagę na zgodność obecnego wniosku z porozumieniem WTO w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) z myślą o przyszłym ewentualnym połączeniu.

3.  UE powinna przedłożyć wykaz oznaczeń geograficznych pochodzących z wykazów zarejestrowanych unijnych oznaczeń geograficznych. Wykaz ten powinien zostać sporządzony w ścisłej konsultacji z państwami członkowskimi i z odpowiednimi zainteresowanymi stronami i może zostać później dostosowany w celu uwzględnienia nowych wymogów rynkowych.

4.  Oznaczenia geograficzne UE będą miały zasadniczo szybką, wysokiej jakości i definitywną ochronę u wszystkich obecnych i przyszłych stron aktu genewskiego i jednocześnie zwiększy się ich powszechna znajomość dzięki rejestrowi wielostronnemu i ze względu na szeroki zakres geograficzny ochrony przyznawanej na mocy aktu genewskiego.

5.  Siedem państw członkowskich jest członkami związku lizbońskiego i w związku z tym państwa te przyjęły ochronę oznaczeń geograficznych państw trzecich. Potrzebny jest okres przejściowy w celu spełnienia zobowiązań międzynarodowych przyjętych przed przystąpieniem Unii do aktu genewskiego.

Sprawozdawca w zasadzie zgadza się z proponowanymi dostosowaniami, z wyjątkiem następujących poprawek.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Aby Unia miała pełną zdolność wykonywania swojej wyłącznej kompetencji w związku z jej wspólną polityką handlową, zostanie ona umawiającą się stroną Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych („akt genewski”)2 na mocy decyzji Rady (UE) …/…3. Umawiające się strony aktu genewskiego są członkami związku szczególnego utworzonego Porozumieniem lizbońskim o ochronie nazw pochodzenia i ich międzynarodowej rejestracji4 („związek szczególny”). Zgodnie z art. 3 decyzji (UE)…/… Komisja będzie reprezentować Unię w związku szczególnym.

(1)  Aby Unia miała pełną zdolność wykonywania swojej wyłącznej kompetencji w związku z jej wspólną polityką handlową oraz w pełnej zgodności ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) Światowej Organizacji Handlu, zostanie ona umawiającą się stroną Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych („akt genewski”)2 na mocy decyzji Rady (UE) …/…3. Umawiające się strony aktu genewskiego są członkami związku szczególnego utworzonego Porozumieniem lizbońskim o ochronie nazw pochodzenia i ich międzynarodowej rejestracji4 („związek szczególny”). Zgodnie z art. 3 decyzji (UE)…/… Komisja będzie reprezentować Unię w związku szczególnym.

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

3 Dz.U. L […] z […], s. […].

3 Dz.U. L […] z […], s. […].

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Po przystąpieniu Unii do aktu genewskiego Komisja powinna w pierwszej kolejności złożyć w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej („Biuro Międzynarodowe”) wniosek o rejestrację wykazu oznaczeń geograficznych pochodzących z terytorium Unii i chronionych na jej terytorium w jego rejestrze („rejestr międzynarodowy”). Kryteria dotyczące ustanowienia takiego wykazu powinny uwzględniać, podobnie jak ma to miejsce w przypadku niektórych umów dwustronnych i regionalnych Unii dotyczących ochrony oznaczeń geograficznych, w szczególności wartość produkcji i wartość wywozu, ochronę na mocy innych porozumień, a także aktualne lub potencjalne nadużycia w danych państwach trzecich.

(4)  Po przystąpieniu Unii do aktu genewskiego Komisja, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, stowarzyszeniami zawodowymi i zainteresowanymi producentami, powinna w pierwszej kolejności złożyć w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej („Biuro Międzynarodowe”) wniosek o rejestrację wykazu oznaczeń geograficznych pochodzących z terytorium Unii i chronionych na jej terytorium w jego rejestrze („rejestr międzynarodowy”). Wykaz ten powinien w miarę możliwości zawierać oznaczenia geograficzne już zarejestrowane przez państwa członkowskie, które były umawiającymi się stronami związku szczególnego przed przystąpieniem Unii Europejskiej do Aktu genewskiego. Ponadto kryteria dotyczące ustanowienia takiego wykazu powinny uwzględniać, podobnie jak ma to miejsce w przypadku niektórych umów dwustronnych i regionalnych Unii dotyczących ochrony oznaczeń geograficznych, w szczególności wartość produkcji i wartość wywozu, ochronę na mocy innych porozumień, a także aktualne lub potencjalne nadużycia w danych państwach trzecich.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W celu zapewnienia rejestracji w rejestrze międzynarodowym dodatkowych oznaczeń geograficznych chronionych i zarejestrowanych w Unii należy na późniejszym etapie upoważnić Komisję do składania wniosków o rejestrację międzynarodową takich dodatkowych oznaczeń geograficznych z własnej inicjatywy, na wniosek państwa członkowskiego, zainteresowanej grupy producentów lub, w wyjątkowych przypadkach, na wniosek jednego producenta.

(5)  W celu zapewnienia rejestracji w rejestrze międzynarodowym dodatkowych lub przyszłych oznaczeń geograficznych chronionych i zarejestrowanych w Unii, w tym ewentualnego rozszerzenia ochrony na oznaczenia geograficzne produktów innych niż rolne, należy upoważnić Komisję na późniejszym etapie do składania wniosków o rejestrację międzynarodową takich dodatkowych oznaczeń geograficznych z własnej inicjatywy lub, w przypadku nierolnych oznaczeń geograficznych, na wniosek państwa członkowskiego, zainteresowanej grupy producentów lub, w wyjątkowych przypadkach, na wniosek jednego producenta. Przystąpienie Unii do aktu genewskiego nie narusza obecnej i przyszłej ochrony oznaczeń geograficznych w dwustronnych umowach o wolnym handlu. W związku z tym Komisja powinna stosować stały mechanizm konsultacji z państwami członkowskimi, stowarzyszeniami branżowymi i producentami europejskimi w celu nawiązania dialogu z zainteresowanymi stronami.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Słuszne wydaje się, aby opłaty należne na mocy aktu genewskiego oraz wspólnego regulaminu wykonawczego na podstawie porozumienia lizbońskiego i aktu genewskiego w związku ze złożeniem w Biurze Międzynarodowym wniosku o rejestrację międzynarodową oznaczenia geograficznego, a także opłaty należne z tytułu pozostałych wpisów do rejestru międzynarodowego oraz w związku z dostarczaniem odpisów, poświadczeń lub innych informacji dotyczących treści tej rejestracji międzynarodowej ponosiło państwo członkowskie, z którego pochodzi dane oznaczenie geograficzne. Ustalenie to powinno pozostawać bez uszczerbku dla jakiejkolwiek decyzji państwa członkowskiego o ubieganie się o zwrot tych opłat od grupy producentów lub jednego producenta stosujących oznaczenie geograficzne, którego dotyczy wniosek o rejestrację międzynarodową.

(9)  Słuszne wydaje się, aby opłaty należne na mocy aktu genewskiego oraz wspólnego regulaminu wykonawczego na podstawie porozumienia lizbońskiego i aktu genewskiego w związku ze złożeniem w Biurze Międzynarodowym wniosku o rejestrację międzynarodową oznaczenia geograficznego, a także opłaty należne z tytułu pozostałych wpisów do rejestru międzynarodowego oraz w związku z dostarczaniem odpisów, poświadczeń lub innych informacji dotyczących treści tej rejestracji międzynarodowej ponosiło państwo członkowskie, z którego pochodzi dane oznaczenie geograficzne.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia nazwy pochodzenia, w tym „nazwy pochodzenia” określone w rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012 i rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013, oraz oznaczenia geograficzne zwane są dalej łącznie „oznaczeniami geograficznymi”.

Do celów niniejszego rozporządzenia nazwy pochodzenia, w tym „nazwy pochodzenia” określone w rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012 i rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013, oraz oznaczenia geograficzne zwane są dalej łącznie „oznaczeniami geograficznymi produktów rolnych i nierolnych”.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po przystąpienia Unii do aktu genewskiego Komisja składa w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej („Biuro Międzynarodowe”) wnioski o rejestrację międzynarodową oznaczeń geograficznych chronionych i zarejestrowanych zgodnie z prawem Unii i odnoszących się do produktów pochodzących z Unii zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 aktu genewskiego.

Po przystąpienia Unii do aktu genewskiego Komisja składa w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej („Biuro Międzynarodowe”) wnioski o rejestrację międzynarodową oznaczeń geograficznych chronionych i zarejestrowanych zgodnie z prawem Unii i odnoszących się do produktów pochodzących z Unii lub, na wniosek państwa członkowskiego lub zainteresowanej grupy producentów w przypadku oznaczeń geograficznych produktów nierolnych, zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 aktu genewskiego.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przyjmuje akt wykonawczy ustanawiający wykaz oznaczeń geograficznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13 ust. 2.

Komisja przyjmuje akt wykonawczy ustanawiający wykaz oznaczeń geograficznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13 ust. 2. Wykaz ten zawiera, w miarę możliwości, europejskie oznaczenia geograficzne już zarejestrowane w rejestrze międzynarodowym przez państwa członkowskie, które były umawiającymi się stronami związku szczególnego przed przystąpieniem Unii Europejskiej do aktu genewskiego.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu ustanowienia wykazu, o którym mowa w akapicie drugim, Komisja uwzględnia w szczególności:

W celu ustanowienia wykazu, o którym mowa w akapicie drugim, Komisja uwzględnia między innymi:

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po przystąpieniu Unii do aktu genewskiego Komisja może – z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa członkowskiego, zainteresowanej grupy producentów lub jednego producenta stosujących oznaczenie geograficzne chronione i zarejestrowane w Unii – przyjąć akty wykonawcze w celu złożenia w Biurze Międzynarodowym wniosku o rejestrację międzynarodową oznaczeń geograficznych chronionych i zarejestrowanych zgodnie z prawem Unii i odnoszących się do produktów pochodzących z Unii.

Po przystąpieniu Unii do aktu genewskiego Komisja przyjmuje – z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa członkowskiego, zainteresowanej grupy producentów lub indywidualnego producenta stosujących oznaczenie geograficzne produktów rolnych i nierolnych chronione i zarejestrowane w Unii – akty wykonawcze w celu złożenia w Biurze Międzynarodowym wniosku o rejestrację międzynarodową oznaczeń geograficznych chronionych i zarejestrowanych zgodnie z prawem Unii i odnoszących się do produktów pochodzących z Unii.

W tym celu Komisja stosuje stały mechanizm konsultacji z państwami członkowskimi, stowarzyszeniami branżowymi i producentami europejskimi.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aby ocenić, czy należy złożyć wniosek o rejestrację międzynarodową, Komisja uwzględnia kryteria określone w art. 2 akapit trzeci. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13 ust. 2.

Jak określono w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13 ust. 2.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  Komisja przeprowadza ocenę publikacji, o której powiadomiło Biuro Międzynarodowe na podstawie art. 6 ust. 4 aktu genewskiego w odniesieniu do oznaczeń geograficznych zarejestrowanych w rejestrze międzynarodowym i względem której umawiająca się strona pochodzenia, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ppkt (xv) aktu genewskiego, nie jest państwem członkowskim, aby ustalić, czy publikacja ta zawiera elementy obowiązkowe określone w zasadzie 5 ust. 2 wspólnego regulaminu wykonawczego na podstawie porozumienia lizbońskiego i aktu genewskiego („wspólny regulamin wykonawczy”)8 oraz dane dotyczące jakości, renomy lub cech charakterystycznych określone w zasadzie 5 ust. 3 tego regulaminu, a także aby ocenić, czy publikacja dotyczy produktu, w stosunku do którego na terytorium Unii zapewnia się obecnie ochronę w postaci oznaczeń geograficznych. Termin przeprowadzenia takiej oceny nie przekracza czterech miesięcy i nie obejmuje oceny pozostałych szczegółowych przepisów unijnych dotyczących wprowadzania produktów do obrotu oraz w szczególności przepisów dotyczących norm sanitarnych i fitosanitarnych, norm handlowych i etykietowania żywności.

1)  Komisja przeprowadza ocenę publikacji, o której powiadomiło Biuro Międzynarodowe na podstawie art. 6 ust. 4 aktu genewskiego w odniesieniu do oznaczeń geograficznych zarejestrowanych w rejestrze międzynarodowym i względem której umawiająca się strona pochodzenia, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ppkt (xv) aktu genewskiego, nie jest państwem członkowskim, aby ustalić, czy publikacja ta zawiera elementy obowiązkowe określone w zasadzie 5 ust. 2 wspólnego regulaminu wykonawczego na podstawie porozumienia lizbońskiego i aktu genewskiego („wspólny regulamin wykonawczy”)8 oraz dane dotyczące jakości, renomy lub cech charakterystycznych określone w zasadzie 5 ust. 3 tego regulaminu, a także aby ocenić, czy publikacja dotyczy produktu, w stosunku do którego na terytorium Unii zapewnia się ochronę w postaci oznaczeń geograficznych. Termin przeprowadzenia takiej oceny nie przekracza czterech miesięcy i nie obejmuje oceny pozostałych szczegółowych przepisów unijnych dotyczących wprowadzania produktów do obrotu oraz w szczególności przepisów dotyczących norm sanitarnych i fitosanitarnych, norm handlowych i etykietowania żywności.

_________________

_________________

8 Wspólny regulamin wykonawczy na mocy porozumienia lizbońskiego i aktu genewskiego porozumienia lizbońskiego przyjęty przez Zgromadzenie Związku Lizbońskiego dnia 11 października 2017 r. http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO A/57/11 z dnia 11 października 2017 r.

8 Wspólny regulamin wykonawczy na mocy porozumienia lizbońskiego i aktu genewskiego porozumienia lizbońskiego przyjęty przez Zgromadzenie Związku Lizbońskiego dnia 11 października 2017 r. http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO A/57/11 z dnia 11 października 2017 r.

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy uwzględnić możliwe przyszłe zmiany w ustawodawstwie europejskim, na przykład w zakresie ochrony oznaczeń geograficznych innych niż rolne.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  oznaczenie geograficzne zarejestrowane w rejestrze międzynarodowym jest związane z produktem, w odniesieniu do którego obecnie nie zapewnia się ochrony w postaci oznaczeń geograficznych;

e)  oznaczenie geograficzne zarejestrowane w rejestrze międzynarodowym jest związane z produktem, w odniesieniu do którego nie zapewnia się ochrony w postaci oznaczeń geograficznych w chwili zgłoszenia sprzeciwu;

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy uwzględnić możliwe przyszłe zmiany w ustawodawstwie europejskim, na przykład w zakresie ochrony oznaczeń geograficznych innych niż rolne.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pozostaje to bez uszczerbku dla jakiejkolwiek decyzji państwa członkowskiego o ubieganiu się o zwrot kwoty, o której mowa w akapicie pierwszym, od grupy producentów lub jednego producenta, którzy stosują oznaczenie geograficzne, w odniesieniu do którego złożono wniosek o rejestrację międzynarodową.

skreśla się

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Działania Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

Odsyłacze

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

10.9.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

10.9.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Christophe Hansen

29.8.2018

Rozpatrzenie w komisji

20.11.2018

 

 

 

Data przyjęcia

10.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Paloma López Bermejo, Francisco José Millán Mon, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (30.11.2018)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie przyjęcia przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu stanowiska przyjmującego wniosek Komisji.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Działania Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

Odsyłacze

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

10.9.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

10.9.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Data przyjęcia

27.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

49

8

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

49

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Edward Czesak, Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

8

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

39

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Pismo z dnia 1 października 2018 r. skierowane przez przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Adama Siekierskiego do przewodniczącego Komisji Prawnej Pavla Svobody

Tłumaczenie

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja AGRI została poproszona o wydanie opinii w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (COM(2018)365final - 2018/0189(COD)). Komisją przedmiotowo właściwą w odniesieniu do tego wniosku jest komisja JURI.

Jednak z uwagi na bardzo techniczny charakter wniosku koordynatorzy komisji AGRI postanowili na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2018 r. nie wydawać formalnej opinii ustawodawczej. W zamian zdecydowali się na przedłożenie komisji przedmiotowo właściwej ogólnych uwag na omawiany temat w formie niniejszego pisma.

Głównym przesłaniem, które chcielibyśmy przekazać sprawozdawcom, kontrsprawozdawcom i innym członkom komisji JURI zajmującym się tym wnioskiem, jest podkreślenie zasadniczego znaczenia odpowiedniej ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych dla unijnego sektora rolnego i rolno-spożywczego, ponieważ zdecydowana większość nazw objętych nazwami pochodzenia i oznaczeniami geograficznymi wiąże się z produktami spożywczymi. Jak przypomniano w uzasadnieniu wniosku, ten rodzaj ochrony ma ogromną wartość pod względem promowania jakości, zapewnienia zaufania konsumentów, zachowania tradycji, przyczynienia się do rentowności obszarów wiejskich oraz, co najważniejsze, zapewnienia producentom znacznie wyższych cen.

Komisja AGRI odegrała decydującą rolę w opracowywaniu wewnętrznego prawodawstwa UE w tej dziedzinie (zwłaszcza poprzez przyjęcie rozporządzeń (UE) nr 1151/2012 i (UE) nr 1308/2013). W wymiarze międzynarodowym komisja AGRI zawsze popiera ogólną unijną politykę propagowania i wzmacniania ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych. W związku z tym przystąpienie Unii do aktu genewskiego porozumienia lizbońskiego i odnośny wniosek ustawodawczy mający na celu zapewnienie skutecznego udziału Unii w tym wielostronnym instrumencie wyraźnie stanowią pozytywną zmianę.

Co do treści wniosku komisja AGRI chciałaby poczynić trzy następujące uwagi:

Oczywiście nadrzędnym celem Komisji, jeśli chodzi o wykonywanie jej kompetencji na mocy proponowanego rozporządzenia, powinno być objęcie jak największej liczby unijnych nazw ochroną poprzez ujęcie ich w międzynarodowym rejestrze WIPO. Podczas negocjowania umów dwustronnych (takich jak CETA czy umowa będąca obecnie przedmiotem negocjacji z państwami Mercosuru) UE często musi godzić się na bardzo ograniczony wykaz nazw, co wywołuje frustrację wśród producentów, których nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficzne nie znajdą się w takim wykazie. Natomiast w kontekście wielostronnym, takim jak system lizboński, w którym wszystkie państwa uczestniczące uznają wartość i korzyści wynikające z odpowiedniej ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, Komisja nie powinna się wahać przed śmiałym i ambitnym dążeniem do ujęcia wszystkich unijnych nazw (lub przynajmniej tych o prawdziwej wartości dla handlu międzynarodowego) w rejestrze.

Wartość systemu lizbońskiego jako instrumentu międzynarodowej ochrony naszych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych zmniejsza w pewnym stopniu bardzo ograniczona liczba uczestników tego systemu. Z ostatniego spisu wynika, że zaledwie 23 kraje spoza UE są stroną porozumienia lizbońskiego, przy czym tylko jeden z nich plasuje się wśród naszych dziesięciu głównych partnerów handlowych (Turcja). Z tego powodu UE nie powinna szczędzić wysiłków, aby zachęcać inne państwa do przyłączenia się do systemu lizbońskiego i kontynuować, w drodze dwustronnych negocjacji z państwami nieuczestniczącymi, ochronę swoich nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, których nie można zabezpieczyć za pomocą tego wielostronnego instrumentu.

Wreszcie, z instytucjonalnego punktu widzenia komisja AGRI pragnie zaznaczyć, że zgodnie z niniejszym wnioskiem ustawodawczym wszystkie ważne decyzje UE dotyczące np. wykazu oznaczeń geograficznych, które mają zostać włączone do pierwotnego wniosku o objęcie ochroną i rejestracją, późniejszego składania dodatkowych wniosków UE, udzielania lub odmowy ochrony oznaczeń geograficznych państw trzecich, czy też późniejszego anulowania takiej ochrony, byłyby przyjmowane w drodze aktów wykonawczych, co pozostawiłoby takie decyzje niemal całkowicie poza kontrolą Parlamentu. W związku z tym pojawia się pytanie, czy do stosowania niniejszego rozporządzenia nie należy wprowadzić pewnego rodzaju wkładu parlamentarnego, na przykład możliwości zatwierdzania przez Parlament wstępnego wykazu oznaczeń geograficznych sporządzanego przez Komisję na mocy art. 2 lub w razie konieczności składania dodatkowych wniosków na mocy art. 3.

Oczywiście bardzo chętnie udzielę dalszych informacji, gdyby sprawozdawca lub Pan wyrazili życzenie przeprowadzenia dodatkowej wymiany poglądów na ten temat. Liczę też na uwzględnienie powyższych tez w sprawozdaniu ustawodawczym opracowywanym przez komisję JURI.

(Formuła grzecznościowa i podpis)

Do wiadomości:  Bernd Lange, przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Działania Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

Odsyłacze

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

27.7.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

10.9.2018

 

 

 

Komisje opiniodawcze

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

10.9.2018

ENVI

10.9.2018

AGRI

10.9.2018

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

6.12.2018

 

 

 

Data przyjęcia

23.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Lola Sánchez Caldentey

Data złożenia

28.1.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności